Všestrannost a aktivita Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka je pro naši školku dobrým příkladem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všestrannost a aktivita Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka je pro naši školku dobrým příkladem."

Transkript

1 Příloha č. 1 výroční zpráva (školní rok 2013/2014) VZDĚLÁVACÍ OBSAH Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem PO-ZEMŠŤANé. Jeho cílem je umožnit dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, získat reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Téma vzniklo v návaznosti na minulý školní rok MIMO-ZEMŠŤANé. PO-ZEMŠŤANé se vrací z vesmírné expedice domů, na naši Zemi. Průvodcem budou dětem Ferda Mravenec, dobrosrdečný, chytrý, vynalézavý kamarád, který si vždy ví rady a každému ochotně pomůže a zvídavý chlapík - Brouk Pytlík, který všude byl, všechno zná, procestoval celý svět. Společně se vydáme na cestu za poznáváním různých kultur, národů, zemí a jejich různorodým a barevným světem zvířat i rostlin. Všestrannost a aktivita Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka je pro naši školku dobrým příkladem. Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu s RVP PV, obsah vzdělávání vychází z daných činností, respektuje věk dítěte, jeho potřeby a možnosti školy. Školní vzdělávací program umožňuje pedagogům uskutečňovat své vlastní zkušenosti a nápady a čerpat i ze zkušeností dětí. Připravujeme pro děti a jejich rodiče různé akce, při kterých mohou společně prožít mnoho zajímavých zážitků. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Školní vzdělávací plán je rozdělen do čtyř integrovaných bloků: Země krásná neznámá Tajemství stromů Letem světem s Ferdou Mravencem Přírodní kalendář po-zemšťana Jednotlivá témata nejsou časově ohraničena, jejich délku určuje zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Podtémata obsahují návrhy námětů okruhů pro denní nabídku vzdělávacích činností pro děti, tyto návrhy si učitelky dále rozpracovávají a konkretizují do svých třídních programů. 1

2 TAJEMSTVÍ STROMŮ PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ PO- ZEMŠŤANA 2

3 CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti se Zemí - planetou lidí, se vznikem života na Zemi a novým náhledem na soužití člověka s přírodou. Učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci i odvaze v mezilidských vztazích řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout řešení, pomoc, vyjednávat s ostatními dětmi, respektovat právo na soukromí. Časový rozsah: dlouhodobý /průběžný/ Věková skupina: 3 6 let Výběr témat Bez pravidel to nejde Mně se na tom světě líbí Kam patřím Každý má svůj domov Kdo jsem Kdo je můj kamarád? Putování do pravěku Jak vypadá zeměkoule z letadla? atd.. 3

4 Každý má svůj domov Mně se na tom světě líbí Putování do pravěku Jak vypadá zeměkoule Kdo jsem? 4

5 Cíle: Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, ohleduplného chování, porozumění, soucítění. Osvojování jednoduchých poznatků o Zemi, o životě na ní, užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí zlepšovat, ale také ničit. Očekávané výstupy Vnímat dohodnutá pravidla, podílet se na nich a řídit se jimi Zajímat se o nové věci, odhalit podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné rysy, rozpoznávat podobnost a rozdílnost, charakteristické rysy předmětů nebo jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi. Chápat základní matematické pojmy a podle potřeby je využívat Dokázat vědomě napodobit předvedený pohyb a podle pokynů jej přizpůsobit Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, dbát o pořádek a čistotu, spoluvytvářet pohodu prostředí Učit se hodnotit svoje vlastní pokroky, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Rizika Nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, špatný vzor Málo příležitostí a prostoru k experimentaci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích situací Převaha zprostředkovaného poznávání světa Nedostatek času na spontánní hru 5

6 NAVRHOVANÉ ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI Dítě a jeho tělo: oblast biologická Motorické hry Práce s grafomotorikou dětí - uvolňování ruky na velký formát papíru Spojovačky Pravidelné rozcvičky Vystřihování, skládání z papíru Práce s jemnou motorikou dětí- přebírání drobných předmětů, přírodnin Jóga, zdravotní cvičení Dítě a jeho psychika: oblast psychologická Vyprávění zážitků Prohlížení a čtení knížek, encyklopedií Experimentování s materiálem a předměty Motivovaná manipulace s předměty Obrázkové čtení Porovnávání, řazení, přiřazování třídění předmětů, přírodnin, materiálů, obrázků Využívání hádanek a rébusů Tréninky oromotoriky Tréninky seriality Dítě a ten druhý: oblast interpersonální Myšlenková mapa Kooperativní činnosti ve dvojicích Nácvik sebehodnocení pomocí umisťování rukou do prostoru Výlety Návštěvy knihovny a zapůjčení knih Modelové situace Společenské hry 6

7 Dítě a společnost: oblast sociálně-kulturní Společné přivítání Kreslení, modelování Přímé pozorování jevu Hudebně pohybové hry Naučit se básničky, jazykolamy Oslavy narozenin Čtení pohádek Společné stolování Vytváření pravidel Společné sdílení zážitků např. z víkendů, výletů apod. - děti se učí chápat roli komunikačního partnera. Dítě a svět: oblast environmentální Společné vycházky do přírody Poslechy, objevování Kladení otázek Příprava na události obce Sledování změn v přírodě. Diskuse, řešení problému. 7

8 TAJEMSTVÍ STROMU CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: Kořeny stromu rostou hluboko do země, aby odtud přiváděly živiny, ze kterých pak větve sílí. Pokud toto přirovnáme k dítěti, tak jsou jak ten strom. V tomto integrovaném bloku utváříme pozitivní vztah dítěte k živé přírodě a také povědomí o sounáležitosti dítěte s okolním světem. Seznamujeme ho s přírodou ve svém okolí. Kde roste tvůj oblíbený strom? Jak stromy pijí a jedí? Jaká je kůra kůže stromu a co o stromech říkají listy? Časový rozvrh: dlouhodobý Věková skupina: 3-6 let Podtéma: DUHOVÝ STROM STROM PŘÁNÍ DUŠE STROMU STROM POKLADŮ 8

9 STROM PŘÁNÍ DUHOVÝ STROM TAJEMSTVÍ STROMŮ STROM POKLADŮ DUŠE STROMU 9

10 Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou přírodou, schopnosti přizpůsobovat se podmínkám a změnám v přírodě. Osvojení poznatků, schopností a dovedností, které umožní získané dojmy, prožitky i pocity vyjádřit. Očekávané výstupy: Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás Zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, hudebně, pohybovou či dramatickou improvizací Mít povědomí o významu životního prostředí Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí Rizika: Nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně Nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat prožitky Málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, prožívání a vyjadřování Výběr a nabídka, které jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná. 10

11 NAVRHOVANÉ ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI Dítě a jeho tělo: oblast biologická Sběr a využívání přírodního materiálu k výtvarným činnostem Třídění odpadu Sběr plodů pro zvířata Dítě a jeho psychika: oblast psychologická Přímé pozorování rostlin, řeky, potoka, drobných živočichů a hmyzu Práce na školní zahradě Praktický nácvik bezpečného chování Kognitivní činnosti / kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění, poslech, objevování / Dítě a ten druhý: oblast interpersonální Hudebně-pohybové hry Společná setkání, povídání Výtvarné hry a etudy Dítě a společnost: oblast sociálně-kulturní Sledování rozmanitostí a změn v přírodě Výlety do okolí Hrajeme si z fotografií Výtvarné projekty Dítě a svět: oblast environmentální Eko-programy Návštěvy botanické zahrady Zavírání a otvírání lesa Společné vycházky do lesa, do zahrady. 11

12 LETEM SVĚTEM S FERDOU MRAVENCEM CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: Cílem tématu je především seznámit děti s jednotlivými kontinenty na zeměkouli. S Ferdou Mravencem se vydat na cestu kolem světa různými dopravními prostředky. Časový rozvrh: dlouhodobý Věková skupina: 3-6 let Podtéma: Jak se nám zkrátili dálky Proč jsou někteří lidé černí Jsme na jedné lodi. 12

13 Všichni jsme na jedné lodi Cesta kolem světa Jak se nám zkrátili dálky Proč jsou někteří lidé černí? 13

14 Cíl: Rozvoj poznatků o různých zemích, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Očekávané výstupy: Mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, o různých zemích Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné, využitelné pro další učení a životní praxi Dokázat se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem Vnímat, že je zajímavé dozvědět se nové věci Získat určité praktické dovednosti Rizika: Nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí Nedostatečně připravené prostředí Převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním Nedostatek času a prostředků na spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení 14

15 NAVRHOVANÉ ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI Dítě a jeho tělo: oblast biologická nalepování střihání psychomotorické hry uvolňovací grafomotorické cvičení pohybové hry Dítě a jeho psychika: oblast psychologická rozhovory na základě textu hledání protikladů pozorování, porovnávání vytleskávání slabik reagování na domluvené slovo skládání rozstříhaných obrázků Dítě a ten druhý: oblast interpersonální tematické diskuze společné výlety autobusem, vlakem, tramvají. návštěvy knihovny, divadla setkání a přednášky Dítě a společnost: oblast sociálně-kulturní práce s papírem poslech, zpěv písniček barevné čtení (souvislosti mezi barvami na mapě a skutečností) Dítě a svět: oblast environmentální poučení o možných nebezpečných situacích (dopravní situace) kognitivní činnosti (kladení otázek a hledaní odpovědí) ekohry 15

16 PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ PO- ZEMŠŤANA CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU: Poznávání lidových tradic a zvyků, objevování základních hodnot lidského života. S pomocí mezigeneračního propojení obohacení svých zážitků, znalostí a zkušeností. Časový rozvrh: dlouhodobý Věková skupina: 3-6 let Podtéma: Seznámení dětí s místem kde žijí, starými zvyky, lidovými tradicemi, navázání kontaktu se staršími spoluobčany STARÉ ZVYKY PŘÍBĚHY, POHÁDKY ADVENT MASOPUST VELIKONOCE DEN ZEMĚ 16

17 STARÉ ZVYKY PŘÍBĚHY, POHÁDKY PŘÍRODNÍ KALENDÁŘ POZEMŠŤANA TRADICE, SVÁTKY 17

18 Cíl: Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem. Očekávané výstupy: Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku S dospělými i dětmi Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí Porozumět slyšenému (zachytit myšlenku příběhu, sledovat děj) Sledovat a vyprávět příběh nebo pohádku Navazovat kontakty s dospělými, komunikovat s nimi vhodným způsobem, Respektovat je, překonat stud Projevovat zájem k poznání nového, přemýšlet Rizika: Nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému Prožívání a vyjádření Prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými Omezený přístup ke knížkám Nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné Postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem Prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhými 18

19 NAVRHOVANÉ ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI Dítě a jeho tělo: oblast biologická Vybarvování obrázků Střihání Psychomotorické hry Uvolňovací grafomotorické cvičení Pohybové hry Nácvik oromorotiky a mimiky obličeje Dítě a jeho psychika: oblast psychologická Společné diskuze, rozhovory Hledání protikladů Vyprávění zážitku a příběhů naslouchání vyprávění druhých Poznávání tradic Manipulace, skládání puzzle, Hledání rozdílů, přiřazování. Upevňování prostorových pojmů (teď, dnes, jaro, léto, podzim, zima, rok, vpravo, vlevo.) Sluchová pozornost- čtení pohádek Rýmy na slova Dítě a ten druhý: oblast interpersonální Společná sekání Návštěvy knihovny, divadla Dramatizace Pohádkové vaření Dítě a společnost: oblast sociálně-kulturní Relaxační a odpočinková činnost, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu (jóga) Zpívání a naslouchání hudbě Nacvičení básníček Záměrné pozorování a pojmenováni vlastnosti Dítě a svět: oblast environmentální Vycházky do okolí Výlety Poznávání přírodního okolí 19

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více