ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1

2 Identifikační údaje Název: Mateřská škola Chorušice, p.o. Adresa: Chorušice 99, Chorušice IČO: Č.u.: /0300 Zřizovatel: obec Chorušice, Chorušice 89, p.s.č , okres Mělník Ředitel: Jelínková Naďa pov.říz. Pedagog: Mgr. Anna Mokrá, Bc. Petra Havlová Asistent pedagoga: Naďa Jelínková Kapacita: 20 dětí Provozní doba: 6,45 15,30 Platnost programového dokumentu: od 2. září 2015 do 31. srpen 2015 Inovace ŠVP PV ŠVP PV projednán pedagogickou radou dne:

3 Charakteristika školy Mateřská škola se nachází ve Středočeském kraji v obci Chorušice, okres Mělník. Zřizovatel provedl za účelem zřízení mateřské školy celkovou rozsáhlou rekonstrukci neúčelově postavené budovy, která byla zkolaudována v srpnu V budově se nachází také byt, aktuálně obcí pronajímaný. Prostory mateřské školy tvoří prostorná herna, denní místnost, lůžková část, jídelní koutek, výdejna jídel, sociální zařízení pro děti a šatna. Výškově diferencovaný dětský sedací nábytek odpovídá antropometrických požadavkům. I další vybavení je zdravotně nezávadné a pro děti bezpečné. Místnosti využívané dětmi jsou dostatečně osvětlená denním světlem i doplňujícím umělým osvětlením. Kotel, umístěný mimo prostory určené pro vzdělávání, je na tuhá paliva. Školní jídelnu - výdejnu - zařízení školního stravování, zabezpečuje stravování dětí mateřské školy a zaměstnanců organizace (vydává jídla, která připravuje jiný subjekt, a připravuje a vydává doplňková jídla). Stravování zajišťuje smluvní dodavatel stravování. K mateřské škole dále náleží školní zahrada o výměře 1672m 2, která je dětem po celý den k dispozici. Tým zaměstnanců mateřské školy tvoří ředitelka, učitelka, asistent pedagoga, školník a pracovnice obchodního provozu. Podmínky předškolního vzdělávání Věcné podmínky: Mateřská škola Chorušice disponuje dostatečnými prostory vhodnými pro hru, odpočinek i pohybové vyžití dětí. Umístění pestré škály hraček a pomůcek zohledňuje dostupnost všem dětem a podporuje samostatnost jednotlivců při jejich úklidu. Ekonomické podmínky: Vedle hlavních finančních zdrojů (tj. od zřizovatele na provoz školy a normativně přidělených od státu) se budu snažit získávat i další finance, například zapojením se do projektů či grantů, od sponzorů apod.) Personální a pedagogické podmínky: Předškolní vzdělávání je zajištěno dvěma pedagogickými pracovnicemi a asistentkou pedagoga. Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované. Zásady bezpečnosti: Školní řád bude stanovuje konkrétní podmínky zajištění bezpečnosti a zdraví dětí i jejich ochrany před sociálně patologickými jevy. V rámci běžného každodenního vzdělávacího procesu budeme děti seznamovat s pravidly bezpečného chování, a to nejenom v areálu školy, ale zejména při mimoškolních akcích. Pedagogické pracovnice budou zodpovídat za bezpečnost dětí po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole. Životospráva: Vedení školy bude dohlížet na kvalitu i pestrost stravy dovážené z restaurace. Zajistíme funkční pitný režim nabídkou vody i čajů. Organizace vzdělávání umožní rodičům přivádět děti do mateřské školy dle svých možností. Denní režim 3

4 bude pružně reagovat na aktuální potřeby jednotlivců, budeme tak předcházet pro děti stresovým situacím. Plánován je každodenní pobyt dětí na čerstvém vzduchu, jeho délku operativně uzpůsobíme klimatickým podmínkám. Během celého dne budou mít děti možnost volného pohybu v prostorách mateřské školy s využitím sportovního náčiní. Respektována bude individuální potřeba spánku či odpočinku dětí. Psychosociální podmínky: Mezi hlavní priority v činnosti školy se řadí snaha pedagogických pracovnic navodit spokojenost celého dětského kolektivu. Podmínkou je vytvoření příjemného a podnětného prostředí. Předškolákům budeme poskytovat vzdělávání s cílem připravit je na budoucí roli školáka, pro předškolní děti s odloženou školní docházkou budeme poskytovat Individuální vzdělávací plán s cílem je připravit na roli školáka. Vytvářet budeme kladné kamarádské vztahy na základě úcty mezi všemi účastníky vzdělávání. Společně s dětmi vytvoříme pravidla společného soužití vedoucí ke vzájemnému respektu, toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti. Nabídkou adaptačního režimu usnadníme dětem vstup do nového prostředí. Všechny děti mají pro kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Chorušice rovnocenné postavení. Proto budeme respektovat individuální potřeby jedinců. Podporou zdravé soutěživosti posílíme dětské sebevědomí. Organizace: Stávající denní režim zahrnuje rovnoměrné zastoupení spontánních a řízených aktivit. Denně budou zařazovány pohybové činnosti, včetně zdravotně preventivních. Budeme uplatňovat rozličné formy vzdělávání, a to individuální, skupinové i frontální. K motivaci využijeme vlastní prožitky dětí získané v reálném prostředí. Individualizaci vzdělávání podpoříme respektováním vlastního tempa jednotlivců. Plánování vzdělávacího obsahu uzpůsobíme potřebám i zájmům dětí. Pedagogické pracovnice povedou písemné záznamy o prospívání dětí, které budou zahrnovat závěry vyplývající z průběžně prováděné pedagogické diagnostiky. Řízení MŠ: Dělba práv a povinností mezi ředitelku a ostatní zaměstnance podpoří spoluúčast celého pracovního týmu na řízení školy. Pravidelně budeme provádět vlastní hodnocení činnosti školy a z jeho závěrů vyvodíme konkrétní závěry pro další rozvoj školy. Navážeme spolupráci s řadou partnerů, zejména s rodiči a zřizovatelem, se záměrem získat je pro aktivní spoluúčast při realizaci cílů školního vzdělávacího programu. Předškolní vzdělávání budeme poskytovat dle této verze ŠVP PV do konce školního roku 2014/2015. K inovaci programového dokumentu přistoupíme na základě vyhodnocení dosahované úrovně vzdělávání na konci školního roku. 4

5 Spoluúčast rodičů, rodinných příslušníků: Vytvoření přátelských vztahů mezi zákonnými zástupci dětí a pedagogickými pracovnicemi pokládáme za nezbytnost pro zajištění kvalitního předškolního vzdělávání. Plán spolupráce s rodiči bude zahrnovat řadu společných akcí za účelem prohloubení vzájemného porozumění. V každém případě budeme respektovat soukromí rodiny. Rodiče budou informováni o prospívání dětí prostřednictvím neformálních i formálních setkáních. Přivítáme každou aktivitu ze strany rodičů, která obohatí vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu, a tím i život dětí v mateřské škole. Cíle vzdělávání stanovuje RVP PV. Naplňovány budou v rámci jednotlivých integrovaných bloků. Vzdělávací obsah ŠVP PV, který navazuje na vzdělávací cíle RVP PV, přizpůsobíme personálním i místním podmínkám. Zajistíme propojenost ŠVP PV s tradicemi obce či regionu. Struktura integrovaných bloků: název (koresponduje alespoň trochu se vzdělávacím záměrem) vzdělávací záměr (cíl z RVP PV, který budeme naplňovat) dostatečně pestrá nabídka intelektových i praktických činností, prostřednictvím kterých budeme stanovený cíl dosahovat očekávané výstupy dle RVP PV (konkrétně, kam se děti zapojením do realizace integrovaného bloku ve svém rozvoji posunou). Návrh nabídky činností pro jednotlivé integrované bloky: podzim zhotovení draků, větrníků, sféra práce s přírodninami hra barev zima vánoční a mikulášská besídka (nácvik říkanek) výrobky Vánoce, soutěžení, výroba sněhuláků, vyprávění vánočních příběhů, návštěva u krmítka (příprava zvířat na zimu) jaro vítáme jaro, první jarní květiny, Velikonoce nácvik hodovaček, společné malování kraslic, svátek maminek léto příprava na školu, mezinárodní den dětí, příroda a její bohatství, prázdninový provoz hurá na výlet, příprava na prázdniny loučení se školkou, Nabídka činností, kterou stanovuje ŠVP PV, bude konkretizována v třídním vzdělávacím programu s ohledem na aktuální složení třídy. Režim dne dětí v předškolním vzdělávání 5

6 6,45 9,15 spontánní aktivity, individuální či skupinové didakticky cílené činnosti, pohybové chvilky, hygiena, svačina 9,00 11,00 příprava na pobyt venku,pobyt venku 11,00 11,45 hygiena, příprava na oběd, oběd 11,45 12,00 Hygiena, příprava na odpolední odpočinek 12,00 14,00 odpočinek, relaxační a odpočinkové aktivity 14,00 14,45 hygiena, svačina 14,45 15,30 spontánní aktivity i didakticky cílené činnosti, pobyt venku Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami V případě vzdělávání integrovaného dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami jsou zpracovány individuální vzdělávací plány v součinnosti se školským poradenským zařízením a zákonnými zástupci. Podmínky vzdělávání upravíme dle individuálních potřeb dítěte, například zakoupením kompenzačních pomůcek či úpravou režimu dne i zařazením logopedické péče. Navážeme úzkou spolupráci s odborníky a v případě potřeby doplníme třídní vzdělávací program dílčími stimulačními programy. Nabídka zájmových kroužků : VV, LOGOPEDIE, (vše dle zájmu rodičů a dětí) Uplatňované formy práce Skupinová, individuální i frontální Uplatňované vzdělávací metody Prožitkové a situační učení Dramatizace, vyprávění Exkurze, výlety Vyprávění, výklad Praktické dovednosti Rozhovory Sportovní soutěže, pohybové činnosti Poznávání a ochrana přírody 6

7 Vědomostní soutěže (pexeso) Společné akce s rodiči Relaxace Společenské, pohybové, konstruktivní, námětové, stolní hry Klíčové kompetence Kompetence k učení (využití získaných poznatků v praxi, posuzování výsledků své práce) Kompetence k řešení problémů (rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o příčinách) Kompetence komunikativní (vyjadřuje vlastní pocity, účastní se diskuzí, spolupracuje s kamarády, rozšiřuje slovní zásobu) Kompetence sociální a personální (dodržování určitých pravidel, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, učí se ovládat své chování) Kompetence občanské, činnostní a pracovní (dodržování vymezených pravidel, zásad a bezpečnosti při hře, učí se k dokončení práce, vede se k tvořivému myšlení, učí se vážit práce druhých) Tematické bloky v průběhu roku 1. Já a moje školka Poznávat a pojmenovávat kamarády a učitelky ve třídě, navozovat vztah k druhým dětem a seznamovat se s prostředím MŠ a jeho okolím Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina : 3-6let Na začátku školního roku si budou děti postupně rozvíjet ve spontánní pohyb a uvědomovat si vlastní tělo Při vyprávění a rozhovorech dojde k rozvíjení řečových a jazykových dovedností a k umění vyjádření pojmů Děti získají relativní citovou samostatnost a seznámí se pravidly chování vůči druhému. Při radosti z poznávání a objevování si posílí pozitivní city. 7

8 Zaměříme se na osvojení základních hygienických návyků (použití WC), na zvládnutí jednoduché sebeobsluhy jednoduchých pracovních úkonů (úklid hraček) Po tomto dvoutýdenním projektu by mělo dojít k zachování správného držení těla a k pochopení prostorových pojmů a orientace Děti budou vést rozhovor s učitelkou, samy mezi sebou a v činnostech budou vyjadřovat svou představivost a fantazii Postupně si budou zvykat na odloučení se na určitou dobu od rodičů a blízkých a být aktivní i bez jejich opory Postupně by měly navozovat kontakty s dospělými, kterým jsou svěřeny do péče, komunikovat s nimi a uplatňovat pravidla společenského chování Děti se naučí bezpečné orientaci ve známém prostředí (MŠ a blízké okolí). Cvičení s lehkým náčiním Rozhovory nad obrázky, seznamování se s hračkami Říkadla a písně při hrách Zapamatování si jmen kamarádů a učitelek Hry na tělo, rytmické a řečové hry Výtvarné hry (hra s barevnou skvrnou, kresba, prstové barvy) Hudebně pohybové hry, tanečky Zásobník Písně, říkadla, Ladova říkaldla, básně, četba Pohybové hry, lidové písně Maňáskové scénky Námětové hry Pomůcky Výtvarný a obrazový materiál, knihy, maňásci Orffovy nástroje Tělovýchovné náčiní 2. Sebeobsluha Postupně ovládat sebeobsluhu, uplatňovat kulturně hygienické a zdravotně 8

9 preventivní návyky. Časový rozsah: 2 týdny Věková skupina: 3-6 let Rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu ruky i oka). Prohlubování komunikativních dovedností. Nadále vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním dovednostem a k umění, podpora a rozvoj zájmu o umění. Získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. Snažit se žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se). Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností. Koordinovat ruce a oko, rozvíjet jemnou motoriku (předměty denní potřeby). Snažit se zvládnout sebeosluhu, uplatňovat základy kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, umět stolovat, oblékat a svlékat se, obouvat se). Vyjadřovat samostatně myšlenky. Postupně se záměrně soustředit na činnost a udržet pozornost. Vnímat, co si druhý přeje a potřebuje a případně mu nabídnout pomoc. Zvládnout běžné činnosti a požadavky kladené na dítě a jednoduché praktické situace. Chůze po schodech (výstup a sestup) Překážková dráha zaměřená na překonávání zábran z nezvyklých poloh Práce s obrázky (pojmenování částí oděvu, obuvi a předmětů denní potřeby) Hry s oblečením - závody v oblékání Rozhovory nad obrázky - třídění obrázků na skupiny (oděvy, hygienické potřeby, ) Vytrhávání a nalepování Seznámení s písněmi k tématu Zásobník Dětská píseň - Čistota Kniha Pohádkový dědeček 3. Moje rodina 9

10 Seznamovat se s jednotlivými členy rodiny a pochopit, že každý z nich má v rodině svou roli, podle které je třeba se chovat Respektovat rodinu, vážit si ji. Časový rozsah : 1 týden Věková skupina : 3-6let Vytvoříme prostor pro fyzické a psychické zdatnosti a zaměříme se na vytváření zdravých životních návyků Podpoříme rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu a budeme posilovat další rozvoj kladného chování ve vztahu k druhému. Pokusíme se rozvinout sociální citlivost, toleranci, respekt a schopnost žít ve společenství. Děti se seznámí s místem a prostředím, ve kterém žijí a zaměříme se na vytváření pozitivního vztahu k němu Po ukončení projektu by měly děti zvládnout napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a změnit jej podle pokynů Měly by umět vést rozhovor, naslouchat druhému a nepřerušovat ho v řeči Zapamatovat si kratký text Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech slušného chování Zvládnout běžné denní činnosti a požadavky, které se doma i v MŠ opakují Pochopit nutnost dodržovat dohodnutých pravidel vzájemného soužití a chování Závody a soutěže družstev Vycházky k bydlišti kamaráda, rodiny Rozhovory nad fotografiemi rodiny, co dělají rodiče Námětová hra,,na rodinu Rytmizace, manipulační hry s kostkami Kresba rodiny Lepení, stříhání Četba na pokračování Zásobník Písně a říkadla, četba z knih Cvičení s plyšovou hračkou Pohybové hry 10

11 Pomůcky Výtvarný a obrazový materiál Fotografie rodiny Nářadí a náčiní ke cvičení 4. Barevný podzim Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem (barvy, počasí, plody,...) Časový rozsah : 1 týden Věková skupina : 3-6let V rámci realizace projektu dostanou děti příležitost k rozvoji pozitivních vztahů k přírodě Zaměříme se na rozvoj pracovní aktivity, estetických dovedností a tvořivého sebevyjádření - podpoříme dovednost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky Zdůrazníme nutnost ochrany před nebezpečnými vlivy prostředí Dáme dětem prostor k přirozeným poznávacím procesům a k procvičování paměti Po ukončení projektu by měly děti vnímat přírodu všemi svými smysly, měly by umět poznávat její pestrost, rozmanitost a změny. Vnímat, že svět má svůj řád. Měly by si uvědomovat význam životního prostředí pro člověka, pečovat o ŽP. Měly by přiměřeně věku formulovat otázky, odpovídat na ně, umět popsat situaci, zachytit a vyjádřit své pocity, a to jak činností výtvarnou, tak hudební a pohybovou Rozlišovat hmatem, ovládat koordinaci ruky Naučit se zpaměti krátké texty Zvládat orientaci v rovině, pochopit prostorové pojmy (vpravo, vlevo, ) Vyjádřit představivost v konstruktivních a tvořivých činnostech (např. tvořit z přírodnin) Přímé pozorování přírody, hry v přírodě, sběr přírodnin - následná diskuse Manipulace s přírodninami, pokusy Pracovní činnosti - sestavování Práce s literárním textem, nácvik básní a písní 11

12 Rozlišování a pojmenovávání typických barev podzimu Didaktické hry k vytváření časových představ o ročních obdobích Návštěva divadla, výstav Zásobník Kalendář počasí Lesní noviny Velká kniha pro malé mistry Pomůcky Výtvarný a obrazový materiál Knihy 5. Plody podzimu Rozlišovat jednotlivá roční období, charakterizovat znaky podzimu a seznamovat se s jeho přínosem pro člověka (podzimní plody, ) Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina : 3-6let Děti budou průběžně vedeny k zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky Osvojí si schopnosti vnímání, naslouchání a porozumění. Budeme u nich posilovat prosociálni chování ve vztahu k ostatním lidem a rozvíjet kulturně estetické cítění U dětí budeme utvářet elementární povědomí o širším přírodním prostředí V závěru projektu by už děti měly mít utvořené povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a umět pojmenovat většinu věcí, kterými jsou obklopeny Budou schopny vědomě využívat všech smyslů, naučí se zpaměti krátké texty, zachytí a vyjádří své prožitky, vyvinou volní úsilí a více se soustředí Děti budou chápat, že je třeba bránit se projevům násilí, ubližování a porušování domluvených pravidel Lépe a mnohem více se budou spolupodílet na průběhu výtvarných projektů 12

13 Pochopí význam přírody a životního prostředí pro člověka, pomohou v péči o ŽP Lezení po žebříku Otužování se pobytem venku Rozlišování různých druhů ovoce podle hmatu, chuti a vůně Jednoduchá grafika - bramborová tiskátka (mozaika), modelování, malba, lepení Pracovní listy, grafomotorika Návštěva výstavy Nácvik básní k podzimu Pozorování dozrávajících plodů na zahrádkách, v okolí MŠ, popř. v lese Pohybové vyjádření - hra se zpěvem Na trnky, rytmizace Šel zahradník Zásobník Literární texty Pracovní listy - ovoce a zelenina Tělocvičné náčiní Výtvarný a obrazový materiál Přírodní materiál 6. Lesní zvířátka - pohádkový les Přiblížit dětem formou pohádky život lesních zvířat Poznávat a pojmenovávat zvířata žijící v lese Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina : 3-6let Nadále bude pokračovat posilování fyzické a psychické zdatnosti Dle daného projektu děti získají řadu poznatků v oblasti výtvarné, pohybové, hudební a dramatické Nedílnou součástí je posilování přirozených poznávacích citů (radost z objevování) Vytvoříme prostor k vytváření prosociálních postojů (rozvoj přizpůsobivosti) a k úctě k životu ve všech jeho formách Vytvoříme prostor k vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se živou přírodou, k osvojení si některých poznatků a rozvoji zájmů 13

14 Předpokládáme, že po ukončení projektu děti zvládnou základní, pohybové dovednosti a prostorovou orientaci Děti si utvoří povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí Dokáží sledovat a vyprávět krátký jednoduchý příběh, dokáží řešit problémy, úkoly a situace, dokáží myslet kreativněji, být citlivější ve vztahu k živým bytostem, k přírodě a k věcem Pochopí a zvládnou dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití Naučí se dodržovat herní pravidla Naučí se vyrábět z různých materiálů a z přírodnin Naučí se bezpečně orientovat ve známém prostředí i v blízkém okolí MŠ Motivační cvičení s loutkami (zvířátka) Cvičení na nářadí Vycházky do parku (do lesa), hra na stopovanou Prohlížení knih Dialogy o sledovaném a přečteném textu Hudebně pohybové hry Konstruktivní hry, puzzle Dramatizace - využití zvířecích masek a loutek Zásobník Loutky a masky zvířat Hudební nástroje, zpěvníky Ilustrované knihy o zvířatech Výtvarný materiál Nejrůznější obrazový materiál 7. Moje zdraví Poznávat některé části lidského těla a jejich funkce Napomáhat vlastnímu zdraví pohybem, stravou a zdravými životními návyky Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina : 3-6let 14

15 V tomto dvoutýdenním bloku se děti budou seznamovat se zdravým životním stylem, jako je např. vytváření zdravých návyků a postojů, osvojí si poznatky o těle, o jeho zdraví a o pohybových činnostech a jejich kvalitě Budou rozvíjet řečové jazykové dovednosti, společenský a estetický vkus Dáme dětem příležitost osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vytváření jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí k ochraně před nebezpečnými vlivy Děti si vytvoří povědomí o významu péče o zdraví a čistotu, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. Dokáží rozlišit, co zdraví prospívá a co mu škodí Pojmenují většinu věcí, kterými jsou obklopeny, popíší situaci Seznámí se s vyjádřením souhlasu i nesouhlasu v situacích, které to vyžadují (v ohrožení, v nebezpečných situacích) a odmítnout se podílet na nedovolených činnostech Děti poznají, že všichni lidé mají stejnou hodnotu i přesto, že každý člověk jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí Budou se bránit projevům násilí jiného dítěte, ubližování Děti se naučí dodržovat pravidla her a jiných činností Naučí se rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat, ale i poškozovat Cvičení na balančních míčích, průlezkách Rozhovory nad obrázky Detailní pozorování jednotlivých částí těla Rytmizace- hra na tělo Pozorování rozdílu velikostí a hmotností dětí zrakovým vnímáním Obkreslování postavy, ruky, Malba prstovými barvami Sestavování postavy pomocí špejlí Zásobník Byla jedna babka Hra - Hlava, ramena, Kimova hra 8. Ovoce a zelenina aneb zdravá výživa Poznávat různé druhy ovoce a zeleniny, získat povědomí o jejich pěstování, sklizni a významu pro zdraví 15

16 Časový rozsah : 1 týden Věková skupina : 3-6 let Poznávání přírodního prostředí s jeho rozmanitostmi a proměnami Osvojení si dovedností a jednoduchých činností potřebných k péči o okolí, k tvorbě zdravého prostředí a k ochraně před nebezpečnými vlivy U dětí bude rozvíjena veškerá tvořivost, pracovní aktivity a kulturně estetické dovednosti Osvojováním si poznatků o zdraví budeme přispívat k vytváření zdravých životních návyků Děti se naučí vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů různé vůně, chutě,... Pojmenují běžné druhy ovoce a zeleniny (vytvoří zeleninový a ovocný salát, šťávu) Seznámí se s podmínkami pro růst plodů, jejich sklizní, s tříděním plodů, s určováním jejich tvaru, barvy a vůně Děti si budou prohlubovat jazykové dovednosti, např. rozlišovat hlásku na začátku a na konci slova Naučí se zacházet s různým grafickým materiálem, ve výtvarné oblasti využijí tvořivost a fantazie Pohybové hry s říkadly, rytmizace Pozorování sklizně ovoce a zeleniny na zahrádkách, pomoc při sklizni Zpracování ovoce a zeleniny - ochutnávka Rozlišení stromů a keřů Určování plodů - počítání, třídění, seskupování Dramatizace pohádky O veliké řepě Porovnávání velikosti ovoce a zeleniny Modelování Stříhání, sestavování a nalepování Zásobník Bramborová tiskátka - bramboráčci, podzimníčci Skládání z papíru, omalovánky Výtvarný materiál Ovoce a zelenina 16

17 9. Advent Připravovat se na vánoční svátky, prožívat radost z příchodu Čerta a Mikuláše, seznamovat se s vánočními zvyky a tradicemi, vysvětlit dětem jejich význam Časový rozsah : 4 týdny Věková skupina : 3-6 let V tomto čtyřtýdenním tématu mají děti příležitost osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti a pohybové dovednosti Nadále budou rozvíjet užívání všech smyslů a jazykových dovedností (rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, vnímání, naslouchání a porozumění) V dalších formách sdělení se mohou rozvíjet ve výtvarných, pohybových a dramatických činnostech, v nichž zdůrazníme představivost a fantazii Zaměříme se na kultivaci mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání Ve vztazích s druhými dětmi a dospělými seznámíme děti s ochranou osobního soukromí Děti si budou přivykat základním kulturně společenským postojům a návykům Budou se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny Děti by měly vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a přizpůsobit jej pokynu Měly by sladit pohyb se zpěvem, ovládat dechové svalstvo Lépe ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Při činnostech a aktivitách zajišťujících spokojenost a radostí si děti prohloubí vztahy mezi sebou a kamarády Budou se podílet na přípravě společenských zábav a oslav, všímat si změn a dění v nejbližším okolí Dovedou přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním Budou vést jednoduché úvahy a vyjádřit o čem přemýšlí Naučí se zpaměti krátké texty Porozumí, že změny kolem nás jsou přirozené a samozřejmé Mikulášská besídka - návštěva čerta a Mikuláše v MŠ 17

18 Vánoční zvyky - pečení cukroví, pouštění lodiček ze skořápek, krájení jablíčka, Strojení stromečku Poslech koled Výroba dárků, vánočních řetězů a ozdob z různých materiálů Výzdoba mateřské školy 10.Zima je tady Pozorování počasí a změn v přírodě Vedení ke zdravému životnímu stylu Znát zimní oblečení Znát důležité zdravotní a hygienické návyky Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina: 3-6 let Děti budou mít možnost osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví a osobní pohody Budou mít možnost vytvářet si zdravé životní návyky a postoje Zaměří se na péči o sebe a na pěstování zdraví Zaměří se na rozvíjení tvořivosti a sebevyjádření Poznají dovednosti, které chrání před nebezpečnými vlivy prostředí Při pohybových dovednostech si budou rozvíjet jemnou a hrubou motoriku Věříme, že děti zvládnou běžné způsoby pohybu v různém prostředí, naučí se také pohybovat na sněhu a ledu Rozliší to, co prospívá zdraví (výživa, aktivní pohyb) Zachytí a vyjádří své prožitky hudebně pohybovou činností, a výtvarnými dovednostmi Děti budou samostatně vyjadřovat své myšlenky, nápady, pocity, popíší situaci, porozumí slyšenému Budou zodpovídat za sebe a své jednání Procvičí soustředěnost na činnosti, udržení pozornosti, zvládnou sebeobsluhu a základní hygienické a zdravotně preventivní návyky Cvičení, chůze a běhu v terénu, překonávání zábran z nezvyklých poloh Bruslení, klouzání na ledu Hry se sněhem (stavění sněhuláka) Experimenty s přírodním materiálem 18

19 Pozorování přírodních jevů (tání sněhu, praskání ledu, chápání vzniku kaluží a rampouchů) Vedení kalendáře přírody Předkládání příběhu, který nekončí šťastně (vysvětlovat příčiny a následky) Dokončování příběhu dle skutečnosti i fantazie Oblékání panenek (správné oblečení na zimu) Malba -člověk v pohybu (při sportu) Stříhání, sestavování, nalepování )sáňkování, lyžování) 11. Zimní sporty Seznamovat děti se zimními sporty Rozvíjet u dětí nebojácnost, odvahu, opatrnost a samostatnost pomocí vhodných citových podnětů Zvyšovat odolnost a zdraví dětí Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina: 3-6 let V rámci realizace projektu dáme dětem možnost osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého přirozeného a bezpečného prostředí Dáme dětem možnost osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k jejich ochraně před nebezpečnými vlivy prostředí Zaměříme se na rozvoj pohybových schopností, psychické a fyzické zdatnosti, na rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu a na zdokonalování jemné a hrubé motoriky Děti si osvojí poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě V reálných situacích seznámíme děti s pravidly chování ve vztahu k druhému, vytvoříme prostor k poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného prostředí Budeme klást důraz na porozumění základním projevům neverbální komunikace, která je obvyklá v prostředí, ve kterém se dítě pohybuje Předpokládáme, že po ukončení projektu budou mít děti povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí Uvědomí si nebezpečí, se kterým se mohou ve svém okolí setkat a kde v případě potřeby hledat pomoc Děti získají povědomí o významu péče o čistotu a zdraví a o významu aktivního 19

20 pohybu Zvládnou jednoduchou sebeobsluhu Zvládnou běžné způsoby pohybu v různém prostředí (na ledu, na sněhu) Budou rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat Zachytí skutečnosti ze svého okolí a vyjádří své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik Zvládnou popsat situaci, domluví se slovy, gesty a zkusí improvizovat Děti budou schopny chovat se a jednat s ohledem na druhé Malba - člověk v pohybu (při sportu) Stříhání, sestavování, nalepování (sáňkaři, lyžaři, ) Cvičení chůze a běhu v terénu, ve sněhu Sáňkování, bobování, stavění sněhuláka Popis obrázků, správné seřazováníobrázků Pozorování přírodních jevů (tání sněhu, praskání ledu, postupné chápání vzniku kaluží, rampouchů) Předkládání příběhu, který nekončí šťastně - vysvětlovat příčiny a následky dokončování příběhu dle skutečnosti i fantazie 12.Hrajeme si na řemesla Seznámení dětí s různými typy řemesel a s jejich potřebným nářadím a náčiním Posilování znalostí a zájmu o nové poznatky. Časový rozvrh : 1 týden Věková skupina : 3 6 let Zaměření se na rozvoj pohybových schopností, na rozvoj jemné a hrubé motoriky Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností Rozvíjení kooperativních dovedností a estetického vkusu Vytvářet u dětí elementární povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitostech, o jeho vývoji a neustálých proměnách Rozvinout u dětí tvořivé myšlení a fantazii Posílit u dětí schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat s nimi Šetrně zacházet s pomůckami, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Zlepšit se v pracovních úkonech, v soustředění a v udržení pozornosti při práci 20

21 Spolupracovat s ostatními dětmi Prožívat radost ze zvládnutého Koordinovat oko a ruku, zvládnout jemnou a hrubou motoriku (správné zacházení s předměty, s pomůckami, s nástroji, s náčiním a materiálem) Naučit se nová slova a umět je aktivně užívat Získat povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí - formou praktických zkušeností a dostupných ukázek. Námětové, smyslové a konstruktivní hry Procvičování grafomotoriky Prohlížení knih a časopisů Rozhovory a vyprávění o jednotlivých řemeslech (co dělají moji rodiče) Kresba na téma řemesla, čím bych chtěl být Dramatizace a předvádění řemesel (hádání řemesel) Činnosti ve skupinách, ve dvojicích Cvičení na nářadí, zpěv písní, recitace Zásobník obrazový materiál, názorné pomůcky, zpěvníky, vodové barvy, omalovánky, pracovní listy, cvičební nářadí, 13. Doktora se nebojíme Seznámit děti s prací lékaře, vytvořit pozitivní vztah k němu, péčovat o zdraví Časový rozsah : 1 týden Věková skupina : 3 6 let Osvojit si poznatky o těle, o zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě Osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vytvoření zdravých životních návyků a postojů, k podpoře zdraví, bezpečí a k ochraně před nebezpečnými vlivy Rozvíjet u dětí interaktivní a komunikativní dovednosti a kultivovaný projev Vytvořit u nich povědomí o morálních hodnotách Sledovat očima zleva do prava Mít povědomí o těle a o jeho vývoji (narození) 21

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více