ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1

2 Identifikační údaje Název: Mateřská škola Chorušice, p.o. Adresa: Chorušice 99, Chorušice IČO: Č.u.: /0300 Zřizovatel: obec Chorušice, Chorušice 89, p.s.č , okres Mělník Ředitel: Jelínková Naďa pov.říz. Pedagog: Mgr. Anna Mokrá, Bc. Petra Havlová Asistent pedagoga: Naďa Jelínková Kapacita: 20 dětí Provozní doba: 6,45 15,30 Platnost programového dokumentu: od 2. září 2015 do 31. srpen 2015 Inovace ŠVP PV ŠVP PV projednán pedagogickou radou dne:

3 Charakteristika školy Mateřská škola se nachází ve Středočeském kraji v obci Chorušice, okres Mělník. Zřizovatel provedl za účelem zřízení mateřské školy celkovou rozsáhlou rekonstrukci neúčelově postavené budovy, která byla zkolaudována v srpnu V budově se nachází také byt, aktuálně obcí pronajímaný. Prostory mateřské školy tvoří prostorná herna, denní místnost, lůžková část, jídelní koutek, výdejna jídel, sociální zařízení pro děti a šatna. Výškově diferencovaný dětský sedací nábytek odpovídá antropometrických požadavkům. I další vybavení je zdravotně nezávadné a pro děti bezpečné. Místnosti využívané dětmi jsou dostatečně osvětlená denním světlem i doplňujícím umělým osvětlením. Kotel, umístěný mimo prostory určené pro vzdělávání, je na tuhá paliva. Školní jídelnu - výdejnu - zařízení školního stravování, zabezpečuje stravování dětí mateřské školy a zaměstnanců organizace (vydává jídla, která připravuje jiný subjekt, a připravuje a vydává doplňková jídla). Stravování zajišťuje smluvní dodavatel stravování. K mateřské škole dále náleží školní zahrada o výměře 1672m 2, která je dětem po celý den k dispozici. Tým zaměstnanců mateřské školy tvoří ředitelka, učitelka, asistent pedagoga, školník a pracovnice obchodního provozu. Podmínky předškolního vzdělávání Věcné podmínky: Mateřská škola Chorušice disponuje dostatečnými prostory vhodnými pro hru, odpočinek i pohybové vyžití dětí. Umístění pestré škály hraček a pomůcek zohledňuje dostupnost všem dětem a podporuje samostatnost jednotlivců při jejich úklidu. Ekonomické podmínky: Vedle hlavních finančních zdrojů (tj. od zřizovatele na provoz školy a normativně přidělených od státu) se budu snažit získávat i další finance, například zapojením se do projektů či grantů, od sponzorů apod.) Personální a pedagogické podmínky: Předškolní vzdělávání je zajištěno dvěma pedagogickými pracovnicemi a asistentkou pedagoga. Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované. Zásady bezpečnosti: Školní řád bude stanovuje konkrétní podmínky zajištění bezpečnosti a zdraví dětí i jejich ochrany před sociálně patologickými jevy. V rámci běžného každodenního vzdělávacího procesu budeme děti seznamovat s pravidly bezpečného chování, a to nejenom v areálu školy, ale zejména při mimoškolních akcích. Pedagogické pracovnice budou zodpovídat za bezpečnost dětí po celou dobu jejich pobytu v mateřské škole. Životospráva: Vedení školy bude dohlížet na kvalitu i pestrost stravy dovážené z restaurace. Zajistíme funkční pitný režim nabídkou vody i čajů. Organizace vzdělávání umožní rodičům přivádět děti do mateřské školy dle svých možností. Denní režim 3

4 bude pružně reagovat na aktuální potřeby jednotlivců, budeme tak předcházet pro děti stresovým situacím. Plánován je každodenní pobyt dětí na čerstvém vzduchu, jeho délku operativně uzpůsobíme klimatickým podmínkám. Během celého dne budou mít děti možnost volného pohybu v prostorách mateřské školy s využitím sportovního náčiní. Respektována bude individuální potřeba spánku či odpočinku dětí. Psychosociální podmínky: Mezi hlavní priority v činnosti školy se řadí snaha pedagogických pracovnic navodit spokojenost celého dětského kolektivu. Podmínkou je vytvoření příjemného a podnětného prostředí. Předškolákům budeme poskytovat vzdělávání s cílem připravit je na budoucí roli školáka, pro předškolní děti s odloženou školní docházkou budeme poskytovat Individuální vzdělávací plán s cílem je připravit na roli školáka. Vytvářet budeme kladné kamarádské vztahy na základě úcty mezi všemi účastníky vzdělávání. Společně s dětmi vytvoříme pravidla společného soužití vedoucí ke vzájemnému respektu, toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti. Nabídkou adaptačního režimu usnadníme dětem vstup do nového prostředí. Všechny děti mají pro kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Chorušice rovnocenné postavení. Proto budeme respektovat individuální potřeby jedinců. Podporou zdravé soutěživosti posílíme dětské sebevědomí. Organizace: Stávající denní režim zahrnuje rovnoměrné zastoupení spontánních a řízených aktivit. Denně budou zařazovány pohybové činnosti, včetně zdravotně preventivních. Budeme uplatňovat rozličné formy vzdělávání, a to individuální, skupinové i frontální. K motivaci využijeme vlastní prožitky dětí získané v reálném prostředí. Individualizaci vzdělávání podpoříme respektováním vlastního tempa jednotlivců. Plánování vzdělávacího obsahu uzpůsobíme potřebám i zájmům dětí. Pedagogické pracovnice povedou písemné záznamy o prospívání dětí, které budou zahrnovat závěry vyplývající z průběžně prováděné pedagogické diagnostiky. Řízení MŠ: Dělba práv a povinností mezi ředitelku a ostatní zaměstnance podpoří spoluúčast celého pracovního týmu na řízení školy. Pravidelně budeme provádět vlastní hodnocení činnosti školy a z jeho závěrů vyvodíme konkrétní závěry pro další rozvoj školy. Navážeme spolupráci s řadou partnerů, zejména s rodiči a zřizovatelem, se záměrem získat je pro aktivní spoluúčast při realizaci cílů školního vzdělávacího programu. Předškolní vzdělávání budeme poskytovat dle této verze ŠVP PV do konce školního roku 2014/2015. K inovaci programového dokumentu přistoupíme na základě vyhodnocení dosahované úrovně vzdělávání na konci školního roku. 4

5 Spoluúčast rodičů, rodinných příslušníků: Vytvoření přátelských vztahů mezi zákonnými zástupci dětí a pedagogickými pracovnicemi pokládáme za nezbytnost pro zajištění kvalitního předškolního vzdělávání. Plán spolupráce s rodiči bude zahrnovat řadu společných akcí za účelem prohloubení vzájemného porozumění. V každém případě budeme respektovat soukromí rodiny. Rodiče budou informováni o prospívání dětí prostřednictvím neformálních i formálních setkáních. Přivítáme každou aktivitu ze strany rodičů, která obohatí vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu, a tím i život dětí v mateřské škole. Cíle vzdělávání stanovuje RVP PV. Naplňovány budou v rámci jednotlivých integrovaných bloků. Vzdělávací obsah ŠVP PV, který navazuje na vzdělávací cíle RVP PV, přizpůsobíme personálním i místním podmínkám. Zajistíme propojenost ŠVP PV s tradicemi obce či regionu. Struktura integrovaných bloků: název (koresponduje alespoň trochu se vzdělávacím záměrem) vzdělávací záměr (cíl z RVP PV, který budeme naplňovat) dostatečně pestrá nabídka intelektových i praktických činností, prostřednictvím kterých budeme stanovený cíl dosahovat očekávané výstupy dle RVP PV (konkrétně, kam se děti zapojením do realizace integrovaného bloku ve svém rozvoji posunou). Návrh nabídky činností pro jednotlivé integrované bloky: podzim zhotovení draků, větrníků, sféra práce s přírodninami hra barev zima vánoční a mikulášská besídka (nácvik říkanek) výrobky Vánoce, soutěžení, výroba sněhuláků, vyprávění vánočních příběhů, návštěva u krmítka (příprava zvířat na zimu) jaro vítáme jaro, první jarní květiny, Velikonoce nácvik hodovaček, společné malování kraslic, svátek maminek léto příprava na školu, mezinárodní den dětí, příroda a její bohatství, prázdninový provoz hurá na výlet, příprava na prázdniny loučení se školkou, Nabídka činností, kterou stanovuje ŠVP PV, bude konkretizována v třídním vzdělávacím programu s ohledem na aktuální složení třídy. Režim dne dětí v předškolním vzdělávání 5

6 6,45 9,15 spontánní aktivity, individuální či skupinové didakticky cílené činnosti, pohybové chvilky, hygiena, svačina 9,00 11,00 příprava na pobyt venku,pobyt venku 11,00 11,45 hygiena, příprava na oběd, oběd 11,45 12,00 Hygiena, příprava na odpolední odpočinek 12,00 14,00 odpočinek, relaxační a odpočinkové aktivity 14,00 14,45 hygiena, svačina 14,45 15,30 spontánní aktivity i didakticky cílené činnosti, pobyt venku Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami V případě vzdělávání integrovaného dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami jsou zpracovány individuální vzdělávací plány v součinnosti se školským poradenským zařízením a zákonnými zástupci. Podmínky vzdělávání upravíme dle individuálních potřeb dítěte, například zakoupením kompenzačních pomůcek či úpravou režimu dne i zařazením logopedické péče. Navážeme úzkou spolupráci s odborníky a v případě potřeby doplníme třídní vzdělávací program dílčími stimulačními programy. Nabídka zájmových kroužků : VV, LOGOPEDIE, (vše dle zájmu rodičů a dětí) Uplatňované formy práce Skupinová, individuální i frontální Uplatňované vzdělávací metody Prožitkové a situační učení Dramatizace, vyprávění Exkurze, výlety Vyprávění, výklad Praktické dovednosti Rozhovory Sportovní soutěže, pohybové činnosti Poznávání a ochrana přírody 6

7 Vědomostní soutěže (pexeso) Společné akce s rodiči Relaxace Společenské, pohybové, konstruktivní, námětové, stolní hry Klíčové kompetence Kompetence k učení (využití získaných poznatků v praxi, posuzování výsledků své práce) Kompetence k řešení problémů (rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o příčinách) Kompetence komunikativní (vyjadřuje vlastní pocity, účastní se diskuzí, spolupracuje s kamarády, rozšiřuje slovní zásobu) Kompetence sociální a personální (dodržování určitých pravidel, vytváří si pozitivní představu o sobě samém, učí se ovládat své chování) Kompetence občanské, činnostní a pracovní (dodržování vymezených pravidel, zásad a bezpečnosti při hře, učí se k dokončení práce, vede se k tvořivému myšlení, učí se vážit práce druhých) Tematické bloky v průběhu roku 1. Já a moje školka Poznávat a pojmenovávat kamarády a učitelky ve třídě, navozovat vztah k druhým dětem a seznamovat se s prostředím MŠ a jeho okolím Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina : 3-6let Na začátku školního roku si budou děti postupně rozvíjet ve spontánní pohyb a uvědomovat si vlastní tělo Při vyprávění a rozhovorech dojde k rozvíjení řečových a jazykových dovedností a k umění vyjádření pojmů Děti získají relativní citovou samostatnost a seznámí se pravidly chování vůči druhému. Při radosti z poznávání a objevování si posílí pozitivní city. 7

8 Zaměříme se na osvojení základních hygienických návyků (použití WC), na zvládnutí jednoduché sebeobsluhy jednoduchých pracovních úkonů (úklid hraček) Po tomto dvoutýdenním projektu by mělo dojít k zachování správného držení těla a k pochopení prostorových pojmů a orientace Děti budou vést rozhovor s učitelkou, samy mezi sebou a v činnostech budou vyjadřovat svou představivost a fantazii Postupně si budou zvykat na odloučení se na určitou dobu od rodičů a blízkých a být aktivní i bez jejich opory Postupně by měly navozovat kontakty s dospělými, kterým jsou svěřeny do péče, komunikovat s nimi a uplatňovat pravidla společenského chování Děti se naučí bezpečné orientaci ve známém prostředí (MŠ a blízké okolí). Cvičení s lehkým náčiním Rozhovory nad obrázky, seznamování se s hračkami Říkadla a písně při hrách Zapamatování si jmen kamarádů a učitelek Hry na tělo, rytmické a řečové hry Výtvarné hry (hra s barevnou skvrnou, kresba, prstové barvy) Hudebně pohybové hry, tanečky Zásobník Písně, říkadla, Ladova říkaldla, básně, četba Pohybové hry, lidové písně Maňáskové scénky Námětové hry Pomůcky Výtvarný a obrazový materiál, knihy, maňásci Orffovy nástroje Tělovýchovné náčiní 2. Sebeobsluha Postupně ovládat sebeobsluhu, uplatňovat kulturně hygienické a zdravotně 8

9 preventivní návyky. Časový rozsah: 2 týdny Věková skupina: 3-6 let Rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace pohybu ruky i oka). Prohlubování komunikativních dovedností. Nadále vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním dovednostem a k umění, podpora a rozvoj zájmu o umění. Získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. Snažit se žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se). Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností. Koordinovat ruce a oko, rozvíjet jemnou motoriku (předměty denní potřeby). Snažit se zvládnout sebeosluhu, uplatňovat základy kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, umět stolovat, oblékat a svlékat se, obouvat se). Vyjadřovat samostatně myšlenky. Postupně se záměrně soustředit na činnost a udržet pozornost. Vnímat, co si druhý přeje a potřebuje a případně mu nabídnout pomoc. Zvládnout běžné činnosti a požadavky kladené na dítě a jednoduché praktické situace. Chůze po schodech (výstup a sestup) Překážková dráha zaměřená na překonávání zábran z nezvyklých poloh Práce s obrázky (pojmenování částí oděvu, obuvi a předmětů denní potřeby) Hry s oblečením - závody v oblékání Rozhovory nad obrázky - třídění obrázků na skupiny (oděvy, hygienické potřeby, ) Vytrhávání a nalepování Seznámení s písněmi k tématu Zásobník Dětská píseň - Čistota Kniha Pohádkový dědeček 3. Moje rodina 9

10 Seznamovat se s jednotlivými členy rodiny a pochopit, že každý z nich má v rodině svou roli, podle které je třeba se chovat Respektovat rodinu, vážit si ji. Časový rozsah : 1 týden Věková skupina : 3-6let Vytvoříme prostor pro fyzické a psychické zdatnosti a zaměříme se na vytváření zdravých životních návyků Podpoříme rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu a budeme posilovat další rozvoj kladného chování ve vztahu k druhému. Pokusíme se rozvinout sociální citlivost, toleranci, respekt a schopnost žít ve společenství. Děti se seznámí s místem a prostředím, ve kterém žijí a zaměříme se na vytváření pozitivního vztahu k němu Po ukončení projektu by měly děti zvládnout napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a změnit jej podle pokynů Měly by umět vést rozhovor, naslouchat druhému a nepřerušovat ho v řeči Zapamatovat si kratký text Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech slušného chování Zvládnout běžné denní činnosti a požadavky, které se doma i v MŠ opakují Pochopit nutnost dodržovat dohodnutých pravidel vzájemného soužití a chování Závody a soutěže družstev Vycházky k bydlišti kamaráda, rodiny Rozhovory nad fotografiemi rodiny, co dělají rodiče Námětová hra,,na rodinu Rytmizace, manipulační hry s kostkami Kresba rodiny Lepení, stříhání Četba na pokračování Zásobník Písně a říkadla, četba z knih Cvičení s plyšovou hračkou Pohybové hry 10

11 Pomůcky Výtvarný a obrazový materiál Fotografie rodiny Nářadí a náčiní ke cvičení 4. Barevný podzim Pozorovat proměny v přírodě s přicházejícím podzimem (barvy, počasí, plody,...) Časový rozsah : 1 týden Věková skupina : 3-6let V rámci realizace projektu dostanou děti příležitost k rozvoji pozitivních vztahů k přírodě Zaměříme se na rozvoj pracovní aktivity, estetických dovedností a tvořivého sebevyjádření - podpoříme dovednost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky Zdůrazníme nutnost ochrany před nebezpečnými vlivy prostředí Dáme dětem prostor k přirozeným poznávacím procesům a k procvičování paměti Po ukončení projektu by měly děti vnímat přírodu všemi svými smysly, měly by umět poznávat její pestrost, rozmanitost a změny. Vnímat, že svět má svůj řád. Měly by si uvědomovat význam životního prostředí pro člověka, pečovat o ŽP. Měly by přiměřeně věku formulovat otázky, odpovídat na ně, umět popsat situaci, zachytit a vyjádřit své pocity, a to jak činností výtvarnou, tak hudební a pohybovou Rozlišovat hmatem, ovládat koordinaci ruky Naučit se zpaměti krátké texty Zvládat orientaci v rovině, pochopit prostorové pojmy (vpravo, vlevo, ) Vyjádřit představivost v konstruktivních a tvořivých činnostech (např. tvořit z přírodnin) Přímé pozorování přírody, hry v přírodě, sběr přírodnin - následná diskuse Manipulace s přírodninami, pokusy Pracovní činnosti - sestavování Práce s literárním textem, nácvik básní a písní 11

12 Rozlišování a pojmenovávání typických barev podzimu Didaktické hry k vytváření časových představ o ročních obdobích Návštěva divadla, výstav Zásobník Kalendář počasí Lesní noviny Velká kniha pro malé mistry Pomůcky Výtvarný a obrazový materiál Knihy 5. Plody podzimu Rozlišovat jednotlivá roční období, charakterizovat znaky podzimu a seznamovat se s jeho přínosem pro člověka (podzimní plody, ) Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina : 3-6let Děti budou průběžně vedeny k zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky Osvojí si schopnosti vnímání, naslouchání a porozumění. Budeme u nich posilovat prosociálni chování ve vztahu k ostatním lidem a rozvíjet kulturně estetické cítění U dětí budeme utvářet elementární povědomí o širším přírodním prostředí V závěru projektu by už děti měly mít utvořené povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a umět pojmenovat většinu věcí, kterými jsou obklopeny Budou schopny vědomě využívat všech smyslů, naučí se zpaměti krátké texty, zachytí a vyjádří své prožitky, vyvinou volní úsilí a více se soustředí Děti budou chápat, že je třeba bránit se projevům násilí, ubližování a porušování domluvených pravidel Lépe a mnohem více se budou spolupodílet na průběhu výtvarných projektů 12

13 Pochopí význam přírody a životního prostředí pro člověka, pomohou v péči o ŽP Lezení po žebříku Otužování se pobytem venku Rozlišování různých druhů ovoce podle hmatu, chuti a vůně Jednoduchá grafika - bramborová tiskátka (mozaika), modelování, malba, lepení Pracovní listy, grafomotorika Návštěva výstavy Nácvik básní k podzimu Pozorování dozrávajících plodů na zahrádkách, v okolí MŠ, popř. v lese Pohybové vyjádření - hra se zpěvem Na trnky, rytmizace Šel zahradník Zásobník Literární texty Pracovní listy - ovoce a zelenina Tělocvičné náčiní Výtvarný a obrazový materiál Přírodní materiál 6. Lesní zvířátka - pohádkový les Přiblížit dětem formou pohádky život lesních zvířat Poznávat a pojmenovávat zvířata žijící v lese Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina : 3-6let Nadále bude pokračovat posilování fyzické a psychické zdatnosti Dle daného projektu děti získají řadu poznatků v oblasti výtvarné, pohybové, hudební a dramatické Nedílnou součástí je posilování přirozených poznávacích citů (radost z objevování) Vytvoříme prostor k vytváření prosociálních postojů (rozvoj přizpůsobivosti) a k úctě k životu ve všech jeho formách Vytvoříme prostor k vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se živou přírodou, k osvojení si některých poznatků a rozvoji zájmů 13

14 Předpokládáme, že po ukončení projektu děti zvládnou základní, pohybové dovednosti a prostorovou orientaci Děti si utvoří povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí Dokáží sledovat a vyprávět krátký jednoduchý příběh, dokáží řešit problémy, úkoly a situace, dokáží myslet kreativněji, být citlivější ve vztahu k živým bytostem, k přírodě a k věcem Pochopí a zvládnou dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití Naučí se dodržovat herní pravidla Naučí se vyrábět z různých materiálů a z přírodnin Naučí se bezpečně orientovat ve známém prostředí i v blízkém okolí MŠ Motivační cvičení s loutkami (zvířátka) Cvičení na nářadí Vycházky do parku (do lesa), hra na stopovanou Prohlížení knih Dialogy o sledovaném a přečteném textu Hudebně pohybové hry Konstruktivní hry, puzzle Dramatizace - využití zvířecích masek a loutek Zásobník Loutky a masky zvířat Hudební nástroje, zpěvníky Ilustrované knihy o zvířatech Výtvarný materiál Nejrůznější obrazový materiál 7. Moje zdraví Poznávat některé části lidského těla a jejich funkce Napomáhat vlastnímu zdraví pohybem, stravou a zdravými životními návyky Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina : 3-6let 14

15 V tomto dvoutýdenním bloku se děti budou seznamovat se zdravým životním stylem, jako je např. vytváření zdravých návyků a postojů, osvojí si poznatky o těle, o jeho zdraví a o pohybových činnostech a jejich kvalitě Budou rozvíjet řečové jazykové dovednosti, společenský a estetický vkus Dáme dětem příležitost osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vytváření jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí k ochraně před nebezpečnými vlivy Děti si vytvoří povědomí o významu péče o zdraví a čistotu, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. Dokáží rozlišit, co zdraví prospívá a co mu škodí Pojmenují většinu věcí, kterými jsou obklopeny, popíší situaci Seznámí se s vyjádřením souhlasu i nesouhlasu v situacích, které to vyžadují (v ohrožení, v nebezpečných situacích) a odmítnout se podílet na nedovolených činnostech Děti poznají, že všichni lidé mají stejnou hodnotu i přesto, že každý člověk jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí Budou se bránit projevům násilí jiného dítěte, ubližování Děti se naučí dodržovat pravidla her a jiných činností Naučí se rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat, ale i poškozovat Cvičení na balančních míčích, průlezkách Rozhovory nad obrázky Detailní pozorování jednotlivých částí těla Rytmizace- hra na tělo Pozorování rozdílu velikostí a hmotností dětí zrakovým vnímáním Obkreslování postavy, ruky, Malba prstovými barvami Sestavování postavy pomocí špejlí Zásobník Byla jedna babka Hra - Hlava, ramena, Kimova hra 8. Ovoce a zelenina aneb zdravá výživa Poznávat různé druhy ovoce a zeleniny, získat povědomí o jejich pěstování, sklizni a významu pro zdraví 15

16 Časový rozsah : 1 týden Věková skupina : 3-6 let Poznávání přírodního prostředí s jeho rozmanitostmi a proměnami Osvojení si dovedností a jednoduchých činností potřebných k péči o okolí, k tvorbě zdravého prostředí a k ochraně před nebezpečnými vlivy U dětí bude rozvíjena veškerá tvořivost, pracovní aktivity a kulturně estetické dovednosti Osvojováním si poznatků o zdraví budeme přispívat k vytváření zdravých životních návyků Děti se naučí vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů různé vůně, chutě,... Pojmenují běžné druhy ovoce a zeleniny (vytvoří zeleninový a ovocný salát, šťávu) Seznámí se s podmínkami pro růst plodů, jejich sklizní, s tříděním plodů, s určováním jejich tvaru, barvy a vůně Děti si budou prohlubovat jazykové dovednosti, např. rozlišovat hlásku na začátku a na konci slova Naučí se zacházet s různým grafickým materiálem, ve výtvarné oblasti využijí tvořivost a fantazie Pohybové hry s říkadly, rytmizace Pozorování sklizně ovoce a zeleniny na zahrádkách, pomoc při sklizni Zpracování ovoce a zeleniny - ochutnávka Rozlišení stromů a keřů Určování plodů - počítání, třídění, seskupování Dramatizace pohádky O veliké řepě Porovnávání velikosti ovoce a zeleniny Modelování Stříhání, sestavování a nalepování Zásobník Bramborová tiskátka - bramboráčci, podzimníčci Skládání z papíru, omalovánky Výtvarný materiál Ovoce a zelenina 16

17 9. Advent Připravovat se na vánoční svátky, prožívat radost z příchodu Čerta a Mikuláše, seznamovat se s vánočními zvyky a tradicemi, vysvětlit dětem jejich význam Časový rozsah : 4 týdny Věková skupina : 3-6 let V tomto čtyřtýdenním tématu mají děti příležitost osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti a pohybové dovednosti Nadále budou rozvíjet užívání všech smyslů a jazykových dovedností (rozvíjení komunikativních dovedností a kultivovaného projevu, vnímání, naslouchání a porozumění) V dalších formách sdělení se mohou rozvíjet ve výtvarných, pohybových a dramatických činnostech, v nichž zdůrazníme představivost a fantazii Zaměříme se na kultivaci mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání Ve vztazích s druhými dětmi a dospělými seznámíme děti s ochranou osobního soukromí Děti si budou přivykat základním kulturně společenským postojům a návykům Budou se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny Děti by měly vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a přizpůsobit jej pokynu Měly by sladit pohyb se zpěvem, ovládat dechové svalstvo Lépe ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Při činnostech a aktivitách zajišťujících spokojenost a radostí si děti prohloubí vztahy mezi sebou a kamarády Budou se podílet na přípravě společenských zábav a oslav, všímat si změn a dění v nejbližším okolí Dovedou přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním Budou vést jednoduché úvahy a vyjádřit o čem přemýšlí Naučí se zpaměti krátké texty Porozumí, že změny kolem nás jsou přirozené a samozřejmé Mikulášská besídka - návštěva čerta a Mikuláše v MŠ 17

18 Vánoční zvyky - pečení cukroví, pouštění lodiček ze skořápek, krájení jablíčka, Strojení stromečku Poslech koled Výroba dárků, vánočních řetězů a ozdob z různých materiálů Výzdoba mateřské školy 10.Zima je tady Pozorování počasí a změn v přírodě Vedení ke zdravému životnímu stylu Znát zimní oblečení Znát důležité zdravotní a hygienické návyky Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina: 3-6 let Děti budou mít možnost osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví a osobní pohody Budou mít možnost vytvářet si zdravé životní návyky a postoje Zaměří se na péči o sebe a na pěstování zdraví Zaměří se na rozvíjení tvořivosti a sebevyjádření Poznají dovednosti, které chrání před nebezpečnými vlivy prostředí Při pohybových dovednostech si budou rozvíjet jemnou a hrubou motoriku Věříme, že děti zvládnou běžné způsoby pohybu v různém prostředí, naučí se také pohybovat na sněhu a ledu Rozliší to, co prospívá zdraví (výživa, aktivní pohyb) Zachytí a vyjádří své prožitky hudebně pohybovou činností, a výtvarnými dovednostmi Děti budou samostatně vyjadřovat své myšlenky, nápady, pocity, popíší situaci, porozumí slyšenému Budou zodpovídat za sebe a své jednání Procvičí soustředěnost na činnosti, udržení pozornosti, zvládnou sebeobsluhu a základní hygienické a zdravotně preventivní návyky Cvičení, chůze a běhu v terénu, překonávání zábran z nezvyklých poloh Bruslení, klouzání na ledu Hry se sněhem (stavění sněhuláka) Experimenty s přírodním materiálem 18

19 Pozorování přírodních jevů (tání sněhu, praskání ledu, chápání vzniku kaluží a rampouchů) Vedení kalendáře přírody Předkládání příběhu, který nekončí šťastně (vysvětlovat příčiny a následky) Dokončování příběhu dle skutečnosti i fantazie Oblékání panenek (správné oblečení na zimu) Malba -člověk v pohybu (při sportu) Stříhání, sestavování, nalepování )sáňkování, lyžování) 11. Zimní sporty Seznamovat děti se zimními sporty Rozvíjet u dětí nebojácnost, odvahu, opatrnost a samostatnost pomocí vhodných citových podnětů Zvyšovat odolnost a zdraví dětí Časový rozsah : 2 týdny Věková skupina: 3-6 let V rámci realizace projektu dáme dětem možnost osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého přirozeného a bezpečného prostředí Dáme dětem možnost osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k jejich ochraně před nebezpečnými vlivy prostředí Zaměříme se na rozvoj pohybových schopností, psychické a fyzické zdatnosti, na rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu a na zdokonalování jemné a hrubé motoriky Děti si osvojí poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě V reálných situacích seznámíme děti s pravidly chování ve vztahu k druhému, vytvoříme prostor k poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného prostředí Budeme klást důraz na porozumění základním projevům neverbální komunikace, která je obvyklá v prostředí, ve kterém se dítě pohybuje Předpokládáme, že po ukončení projektu budou mít děti povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí Uvědomí si nebezpečí, se kterým se mohou ve svém okolí setkat a kde v případě potřeby hledat pomoc Děti získají povědomí o významu péče o čistotu a zdraví a o významu aktivního 19

20 pohybu Zvládnou jednoduchou sebeobsluhu Zvládnou běžné způsoby pohybu v různém prostředí (na ledu, na sněhu) Budou rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat Zachytí skutečnosti ze svého okolí a vyjádří své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik Zvládnou popsat situaci, domluví se slovy, gesty a zkusí improvizovat Děti budou schopny chovat se a jednat s ohledem na druhé Malba - člověk v pohybu (při sportu) Stříhání, sestavování, nalepování (sáňkaři, lyžaři, ) Cvičení chůze a běhu v terénu, ve sněhu Sáňkování, bobování, stavění sněhuláka Popis obrázků, správné seřazováníobrázků Pozorování přírodních jevů (tání sněhu, praskání ledu, postupné chápání vzniku kaluží, rampouchů) Předkládání příběhu, který nekončí šťastně - vysvětlovat příčiny a následky dokončování příběhu dle skutečnosti i fantazie 12.Hrajeme si na řemesla Seznámení dětí s různými typy řemesel a s jejich potřebným nářadím a náčiním Posilování znalostí a zájmu o nové poznatky. Časový rozvrh : 1 týden Věková skupina : 3 6 let Zaměření se na rozvoj pohybových schopností, na rozvoj jemné a hrubé motoriky Rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností Rozvíjení kooperativních dovedností a estetického vkusu Vytvářet u dětí elementární povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitostech, o jeho vývoji a neustálých proměnách Rozvinout u dětí tvořivé myšlení a fantazii Posílit u dětí schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat s nimi Šetrně zacházet s pomůckami, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Zlepšit se v pracovních úkonech, v soustředění a v udržení pozornosti při práci 20

21 Spolupracovat s ostatními dětmi Prožívat radost ze zvládnutého Koordinovat oko a ruku, zvládnout jemnou a hrubou motoriku (správné zacházení s předměty, s pomůckami, s nástroji, s náčiním a materiálem) Naučit se nová slova a umět je aktivně užívat Získat povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí - formou praktických zkušeností a dostupných ukázek. Námětové, smyslové a konstruktivní hry Procvičování grafomotoriky Prohlížení knih a časopisů Rozhovory a vyprávění o jednotlivých řemeslech (co dělají moji rodiče) Kresba na téma řemesla, čím bych chtěl být Dramatizace a předvádění řemesel (hádání řemesel) Činnosti ve skupinách, ve dvojicích Cvičení na nářadí, zpěv písní, recitace Zásobník obrazový materiál, názorné pomůcky, zpěvníky, vodové barvy, omalovánky, pracovní listy, cvičební nářadí, 13. Doktora se nebojíme Seznámit děti s prací lékaře, vytvořit pozitivní vztah k němu, péčovat o zdraví Časový rozsah : 1 týden Věková skupina : 3 6 let Osvojit si poznatky o těle, o zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě Osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vytvoření zdravých životních návyků a postojů, k podpoře zdraví, bezpečí a k ochraně před nebezpečnými vlivy Rozvíjet u dětí interaktivní a komunikativní dovednosti a kultivovaný projev Vytvořit u nich povědomí o morálních hodnotách Sledovat očima zleva do prava Mít povědomí o těle a o jeho vývoji (narození) 21

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů

Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 4. Vítáme nový rok Budeme vést děti k pochopení a porozumění této slavnostní povánoční atmosféry vlastním prožitkem, na základě jednoduchého divadelního zpracování - Přišli k nám Tři králové. Připomeneme

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky

Projekt O jabloňce. 5. třída Berušky Projekt O jabloňce 5. třída Berušky šk. rok 2010/2011 Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku: Stromy, rostliny a živočichové na

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více