Sborník příspěvků. Editor Jan Michalík. I. Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků. Editor Jan Michalík. I. Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními"

Transkript

1 Sborník příspěvků I. Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními Editor Jan Michalík Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/

2 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/ I. Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními Sborník příspěvků Praha, března 2013

3 I. Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními Sborník příspěvků Editor: Jan Michalík, doc. Mgr. PaedDr. Ph.D. Jazyková úprava: autoři příspěvků Grafická úprava, sazba, tisk: Studio Press s.r.o., Pardubice pro Společnost pro mukopolysacharidosu Neprodejné

4 OBSAH: Úvod VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY DĚTÍ S TOURETTEOVÝM SYNDROMEM (TS) Touretteův syndrom Tiky Prosté pohybové (motorické) tiky Komplexní pohybové (motorické) tiky Prosté zvukové (vokální) tiky Komplexní zvukové (vokální) tiky (hlasové tiky, vokalizace) Komorbidníporuchy provázející pacienty s TS Vzdělávání dítěte s TS Dítě s Touretteovým syndromem ve třídě Zvládání rušivých projevů TS v praxi Doporučení pro školskou praxi Vybrané zásady v přístupu k dítěti s TS ve školské praxi GALAKTOSEMIE Diagnostika Terapie Osobnostní vývoj u dětí s galaktosemií Vzdělávání Schůzka Angelmanův syndrom (AS) Příčiny a chrakteristika Specifika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí s AS Kazuistika Vývoj motoriky Vývoj sebeobsluhy Vývoj řeči Zajímavosti Edukační proces Dítě s mukopolysacharidosou typu II a III (MPS) Dítě s mukopolysacharidosou typu II a III (MPS) Hrubá motorika Jemná motorika Komunikační schopnosti Rozumové schopnosti Sebeobsluha, hygienické návyky Přístupy a vhodné metody v MŠ...32

5 5 PRADER WILLI SYNDROM Co je to Prader Willi syndrom Od narození do 2 let věku Předškolní věk Školní věk Dospívání Dospělost Zkušenosti se vzděláváním dívek s Rettovým syndromem (RTT) Činnost základní školy Zahrádka v Praze Základní informace o Rettově synromu Vzdělávání dívek s Rettovým syndromem Metodika práce s dítětem se spinální muskulární atrofií Bezbariérové prostředí školy Vybavení třídy Speciální psací potřeby Technické pomůcky Odstranění sociálních bariér Asistent pedagoga...50

6 ÚVOD V březnu 2013 se v Praze setkali účastníci historicky první Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácným onemocněním pořádané v rámci projektu ESF reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/ s názvem Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácným onemocněním. Konference byla připravena Společností pro Mukopolysacharidosu, která se po uplynulé tři roky zabývala tématem vzdělávání a vzdělávacích potřeb (dále jen SVP) dětí a žáků se vzácným onemocněním. Konkrétně se jednalo o naplnění úkolů a výstupů výše uvedeného projektu. V rámci projektu tak byly připraveny tyto publikační výstupy: Metodika posuzování SVP dětí a žáků se vzácnými onemocněními (pro pracovníky školských poradenských zařízení). Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním (pro pedagogy škol). Rodina a dítě se zdravotním postižením na základní škole (pro rodiče žáků se zdravotním postižením a vzácným onemocněním). Vzdělávání dětí se vzácným onemocněním informační skládanka, základní doporučení pro rodiče dětí se vzácným onemocněním. Sborník příspěvků z I. Národní konference vzdělávání dětí se vzácným onemocněním (tato publikace). V rámci projektu byly uskutečněny dva tříleté vzdělávací kurzy. Jeden pro pedagogy a druhý pro rodiče dětí a žáků se vzácným onemocněním. Všechny výstupy projektu, informace o jeho řešení, jsou průběžně umisťovány na portál projektu: Tento portál bude Společnost pro mukopolysacharidosu nadále provozovat i v období po skončení projektu. Konference, které je věnován i tento sborník, byla jedním z plánovaných výstupů. Zúčastnilo se jí více než sto zájemců, zejména z řad odborných pracovníků speciálněpedagogických center, pedagogů vzdělávajících děti se vzácným onemocněním a v neposlední řadě byli přítomni rodiče dětí se vzácným onemocněním. Právě přítomnost obou zásadních skupin, tj. odborníků a rodičů umožnila vytvořit naprosto ojedinělou a dělnou atmosféru, v níž jednání konference probíhalo. Cílem konference bylo přiblížit účastníkům problematiku vzdělávání této skupiny dětí a žáků v podmínkách českého vzdělávacího systému. Jednání konference probíhalo první den v plénu. Více než stovka účastníků měla možnost vyslechnout referát 5

7 prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., přednosty kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a místopředsedy České pediatrické společnosti o vzácných onemocněních. Referát byl zaměřen na prevalenci v populaci, společenské, medícinské a další dopady této skupiny (ponejvíce) závažných onemocnění. Prof. Zeman je předním českým odborníkem na tato onemocnění a jeho příspěvek přinesl přítomným účastníkům nesmírně fundovaný a potřebný pohled dovnitř této velmi různorodé skupiny nemocí a s nimi souvisejících společenských problémů. Druhý den jednání konference byl v odborných sekcích vytvořen prostor pro diskuzi, poznání potřeb dětí se vzácným onemocněním a o možnostech (a mezích), které jim český vzdělávací systém nabízí. Podařilo se tak uskutečnit první odborné setkání pedagogických pracovníků na uvedené téma. Pracovníci projektu věří, že v příštích letech bude možno, např. ve spolupráci s Českou asociací pro vzácná onemocnění téma vzdělávání dětí nadále monitorovat a usilovat o vytváření lepších podmínek pro nemocné děti. V Olomouci, březen 2013 doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. manažer projektu Společnost pro mukopolysacharidosu 6

8 1 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY DĚTÍ S TOURETTEOVÝM SYNDROMEM Bc. Andrea Silberová Základní škola, příspěvková organizace, U Haldy 66, Ostrava Hrabůvka, Abstrakt: Touretteův syndrom je neurologicko psychiatrické onemocnění, provázené mnohočetnými motorickými a vokálními tiky, často doprovázené dalšími komorbiditami. Vyžaduje komplexní přístup jak z hlediska včasné intervence, tak vhodného výchovného působení. Špatný přístup k dětem s tímto onemocněním může vést k jejich stigmatizaci a také sociální izolaci. Klíčová slova: Touretteův syndrom, tiky, rebound fenomén, komorbidity, sociální izolace. Educational needs of children with Tourette Syndrome Abstract: Tourette syndrome is a neurological psychiatric disorder, characterized by multiple motor tics and vocal tics, which is often accompanied by other comorbidities. It requires a comprehensive approach in terms of both early intervention and appropriate educational activities and education. Poor access to children with this disease may lead to stigmatization and social isolation too. Keywords: Tourette syndrome, tics, Rebound phenomenon, comorbidities, social isolation. 1.1 Touretteův syndrom Touretteův syndrom (TS) je vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění začínající v dětství, k jehož základním příznakům patří pohybové a zvukové tiky. Pro TS jsou typické i často se objevující další přidružené poruchy chování, jako jsou hyperaktivita s poruchou pozornosti, obsedantně-kompulzivní porucha a další. Projevy bývají nápadné, někdy bizarního či obscénního rázu (Fiala, Růžička, 2003). Před provedením tiku cítí děti nutkání tento tik provést a popisují různé pocity a vjemy, od pálení očí, svědění, pocitů ztuhlosti svalstva, mravenčení až bolest, či sucho v krku. Po provedení tiku tyto pocity ustoupí. Částečná ovlivnitelnost tikových projevů je významným rysem pro diagnostiku TS. Dalším ukazatelem je kolísající produkce tiků. Některé přetrvávají, jiné mizí, opakovaně se vracejí (Růžička, 2003). Existuje celá škála tikových projevů TS, a ačkoliv se zdá, že příznaky jsou u všech případů podobné, nejsou žádné dva případy stejné (Meyers, 2005). TS neprovází snížený intelekt. Netypické počátky byly zaznamenány v podobě stáčení očí nebo valivé pohyby očí. Někdy nesou tiky známky účelných pohybů, jako např. odhazování pramene vlasů, 7

9 upravování límečku, pokyvování hlavou. Za nejkritičtější období je považován nástup puberty. Zcela zřejmá je souvislost se stresovou situací, vzrušením, teplotou okolního prostředí, kdy někteří pacienti pociťují zhoršení v období letních měsíců. 1.2 Tiky Tiky jsou náhlé, nepravidelně se opakující, ale stereotypní pohyby (pohybové tiky) nebo zvuky (zvukové tiky) rušící normální aktivitu. Tiku předchází nutkání k jeho provedení, které je zpravidla následováno uvolněním vnitřního napětí. Na rozdíl od jiných dyskinezí mohou být tiky přechodně potlačeny vůlí. (Růžička a kol., 2002, s. 167). Existuje celá řada dělení tiků, zde je uvedeno dělení podle Růžičky a Jankovice (2002) Prosté pohybové (motorické) tiky Prosté pohybové tiky postihují jedinou svalovou skupinu. Převážně se jedná o stereotypní, opakující se náhlé a krátkodobé pohyby trhavého rázu (klonické tiky), mohou se vyskytnout i méně dynamické přetrvávající stahy a kroutivé pohyby (dystonické nebo tonické tiky). Klasickými klonickými tiky jsou například obličejové pohyby, jako pomrkávání, krčení nosu a záškuby chřípí, cukání rtů a dalších mimických svalů. Časté jsou prudké trhavé pohyby hlavou. Prosté dystonické tiky zahrnují přivírání očních víček (blefarospasmus), valivé pohyby očních bulbů, otevírání úst a různé kroucení ústy, cenění a skřípání zubů, kroucení šíje a ramen, patří zde rovněž izolované tonické stahy břišní stěny a další. Zvláštní formou motorických tiků jsou náhlé přechodné zástavy u zrovna probíhající hybné aktivity, tzv. blokační tiky (Růžička, Jankovic, 2002) Komplexní pohybové (motorické) tiky Komplexními pohybovými tiky jsou nazývány stavy, kdy dochází k fázím různě koordinovaných pohybů způsobených již několika svalovými skupinami, podobajících se normálním motorickým aktivitám nebo gestikulacím, které jsou však nevhodně intenzivní a nesprávně časovány. Mohou být očividně bezúčelné (potřásání hlavou, kývání trupem) nebo mohou napodobovat konkrétní cílené pohyby (odhazování pramene vlasů z očí, rovnání brýlí na nose, upravování účesu či límce apod.) Jindy je původní účel pohybů nejasný (dotýkání se, ohmatávání, uchopování, očichávání a další manipulace s různými předměty, jejich odhazování, údery do okolních předmětů, poskoky, výkopy nohou, abnormální chůze, často bizarního rázu, otočky a dřepy, či dokonce kotouly a cviky během chůze) (Růžička, Jankovic, 2002). 8

10 1.2.3 Prosté zvukové (vokální) tiky Zvukovými tiky jsou vlastně motorické tiky, které postihují dýchací, hrtanové, hltanové a obličejové svalstvo. Prosté zvukové tiky jsou jednoduché neartikulované zvuky typické například popotahování nosem, posmrkávání, odkašlávání, chrochtání, krkání, hvízdání, sání. Na rozdíl od těchto vcelku nenápadných a mnohdy přirozených zvuků se některé tiky projevují nápadnějším průběhem, velmi hlučnými neartikulovanými hlasovými projevy, výkřiky, jekotem a pískotem až nelidského rázu a značné intenzity (Růžička, Jankovic, 2002) Komplexní zvukové (vokální) tiky (hlasové tiky, vokalizace) Komplexními vokálními tiky rozumíme slova, věty nebo jejich fragmenty, které obvykle zahrnují nějaký význam, opět často nevhodného nebo urážlivého charakteru. Běžné vyslovování nebo častěji vykřikování neslušných, často obscénních slov se nazývá koprolálie. Obscénní a urážlivé výkřiky jsou obvykle hlasitější od běžné řeči a přicházejí zcela mimo kontext situace a osobnosti postiženého. Používaná slova zahrnují až nadmíru vulgární výrazy pro danou kulturní oblast. Čím obscénnější a hrubší je použitý vulgarismus, tím větší je úleva po provedení takového zvukového tiku. U některých pacientů může být obtížné rozeznat tikovou koprolálii od běžného klení či záměrných nadávek. (Růžička, Jankovic, 2002). Růžička s Jankovicem (2002) uvádějí, že v praxi se objevují případy mentální koprolálie, projevující se nutkavým opakováním slov v duchu nebo neslyšitelným pohybem rtů. Ze sociálního hlediska se tyto projevy spolu s dalšími formami komplexních vokálních tiků jeví jako nejzávažnější. Další příklady vokálních tiků v komplexní podobě jsou palilálie, které jsou jakousi obdobou echolálie projevující se opakováním slov i celých vět jiné osoby. U zmiňované palilálie se nejedná o opakování slovních projevů jiné osoby, ale svých vlastních slov nebo jejich koncovek i celých vět. Tikové projevy je možno v určitých situacích po nějakou dobu potlačit vůlí, ovšem za vnitřního vypětí, které se kumuluje, dochází k tzv. rebound fenoménu, o kterém se zmiňuje Růžička s Jankovicem (2002). Jedná se o intenzivní expanzi tiků, které byly po určitou dobu potlačovány. Oč delší byla doba jejich potlačování, o to intenzivněji se po kumulovaném napětí tiky projeví. Typické situace, kdy se pacient snaží tiky potlačit, jsou např. vyučovací hodina, zkoušení u tabule, účast na koncertě. 9

11 1.3 Komorbidní poruchy provázející pacienty s TS ADHD Komorbidní výskyt tikové a hyperkinetické poruchy znamená pro dítě větší handicap, než kdyby se jednalo pouze o jednu z těchto poruch (Drtílková, 2007, str. 186). U poloviny dětí s hyperkinetickou poruchou se zároveň vyskytují i tikové projevy (Drtílková, 2007). Impulzivita a agresivní projevy Další možnou komorbidní poruchou v úzké souvislosti s TS je často uváděna neovladatelná impulzivnost a agresivní projevy. Dle Růžičky, Fialy (2002) je porucha ovládání impulzů behaviorálním projevem TS a jakousi ztrátou schopnosti potlačovat pozůstatky primitivního chování. Patří zde silné výbuchy zlosti, agrese, záchvaty zuřivosti a vztek, nepřiměřené sexuální aktivity a další. Sebepoškozování Freeman (podle Růžička, 2002) udává široké rozmezí výskytu této komorbidity, čili sebepoškozování, 4 40 % pacientů. Jedná se o případy, kdy si pacienti rozkusují vnitřní strany tváří do krve, okusují rty, tlučou se pěstmi, buší hlavou do dveří, zdi, vpichují či vbodávají si různé předměty do kůže. Růžička (2002) navíc uvádí zajímavost v této spojitosti a tou i tendenci pacientů s TS poškozovat si oči mechanickým tlakem, či jinak. Sebepoškozování lze chápat jako variantu obsedantně kompulzivního projevu u TS. Fobické a úzkostné poruchy Fobie jsou charakteristické strachem, vyhýbavostí ze strany pacienta, snahou omezit kontakt s obávaným předmětem nebo situací (Hort, 2008). Přesný vztah k TS není dosud objasněn. Podobně jako u fobických úzkostných poruch (Růžička, Fiala, 2003). Deprese Růžička s Jankovicem (Robertson, 2002) deprese nebo spánkové poruchy u pacientů s TS vysvětlují mimo jiné i jako důsledek reaktivních emočních a sociálních dopadů života s TS. Robertson (2000) vysvětluje depresi u pacientů s TS chronicitou onemocnění, sociálním vypětím a stigmatizujícími faktory, které TS provází. 10

12 1.4 Vzdělávání dítěte s TS Robertson (2000) vyzdvihuje potřebu vytvořit koncepci zvládání TS. Zahrnuje celou škálu intervence. Od podpory a vzdělávání až po farmakologickou léčbu, v celkovém propojeném rámci. V případě mírné formy TS poučení, co syndrom obnáší, postačuje. I když je učitel informovaný o problematice TS, pokud přijde do styku s tímto dítětem, nemusí být připraven a může být zaskočen, i přestože už se s TS setkal osobně, protože žádné dva případy nejsou stejné. Pokud někdo neví, že má před sebou dítě s TS, může to mít v praxi dalekosáhlý dopad i nemístnou poznámkou ze strany nezasvěcené osoby (Meyers, 2005). Při komunikaci s jedincem, který má ve chvíli, kdy s ním mluvíme, tikovou ataku, platí všeobecný úzus: Vyčkat, až tik pomine a volně pokračovat v rozhovoru. Kvůli nedostatečné informovanosti děti s tikovou poruchou, strádají, přitahují pozornost a jejich tiky jsou mnohdy považovány za zlozvyky. Nevhodně zvolenými výchovně vzdělávacími postupy a nadmírou tlaku mohou jejich tiky nabývat na intenzitě. Podle Connersové (2002) TS je jedním z nejvíce mylně diagnostikovaných a nepochopených neurologických onemocnění, která mají špatný dopad na vzdělávání a sociálně emoční pohodu dítěte. Zřejmě učitelé slyšeli něco málo o TS, ale pokud nemají osobní zkušenosti z praxe nebo jsou jejich informace nedostatečné, může dojít k nenapravitelným chybám, až křivdám na dítěti s touto diagnózou. Dochází k jejich mylnému řazení k poruchám chování a bez dalších vyšetření jsou jejich tiky brány nikoliv jako projevy nemoci, ale jako rušivý element ve třídě a znak nezvládnutí výchovy ze strany rodičů. V případě pacienta s TS je značné riziko vzniku sociální fobie a v patologickém důsledku může znamenat jeho sociální smrt (ATOS, 2011). 1.5 Dítě s Touretteovým syndromem ve třídě Na základě zkušeností rodičů, dětí i učitelů, kteří mají osobní zkušenosti s TS, a které jsou pravidelně probírány na setkáních o.s. ATOS v Praze, jsou níže uvedené poznatky velmi cenné: je vhodné připravit ostatní na příchod dítěte s tikovým onemocněním nebo vysvětlit problematiku tiků, pokud se u některého z dětí vyskytnou, doporučuje se vyhýbat zlostným reakcím na tikové a jiné rušivé projevy, přestože mohou být značně rušivé. Dítě je nedělá schválně, proto na ně nekřičme, nevykazujme je ze třídy, netrestejme je poznámkami, je příhodné, pokud mluvíme s ostatními dětmi o TS, podporujme jejich spolupráci, po dohodě s rodiči dítěte lze vhodným způsobem seznámit spolužáky s problematikou tiků, a to přiměřeně jejich věku, avšak nevěnujme dítěti nadmíru pozornosti, mohlo by to být kontraproduktivní, mohlo by se cítit pod drobnohledem, 11

13 nedoporučuje se zahlcovat děti příliš odbornými výrazy, doporučená doba prezentace maximálně 20 až 30 minut s prostorem pro následné dotazy, nabízí se možnost využít informačního CD ATOS, které je k dispozici na stránkách (viz. příloha, obr. č. 1) kde je k dispozici animace, která i malým dětem pomůže pochopit, o jakou nemoc se jedná, v zahraničí se osvědčila metoda prezentace nemoci přímo dítětem, které je jí postiženo, s možností doptávání spolužáků k jednotlivým aspektům, které je zajímají, lze očekávat otázky typu, jak se ti to stalo, je to nakažlivé, proč tiky, které popisuješ, jsou v poslední době jiné, anebo proč dříve dítě dělalo to a nyní něco jiného, jsou lidé s tiky hloupí, proč to dělají, apod., je vhodné upozornit, že rozsah tikových projevů, jejich síla a druh, se může v čase měnit, některé zanikají, jiné se opakovaně vrací a objevují se nové projevy, osvědčené přirovnání je škytavka, kdy se dětí učitel zeptá, zda již někdy měli škytavku a zda se jim podařilo ji zastavit a jak se cítili, když trvala příliš dlouho, to by mohlo přinést srovnání s tikovými projevy i pro mladší žáky. je důležité sledovat, zda nedochází k posměškům, zda dítě s tiky není izolováno, doporučuje se všímat si i možných náznaků šikany, je žádoucí, pokud informujeme další učitele a vychovatele, kteří mohou přijít s dítětem, za určitých podmínek můžeme poučit i další personál školy, aby chování dítěte s tiky nepovažovali za zlobení nebo drzost, mohlo by jejich nevědomostí docházet k jejich, zbytečným napomenutím nebo nemístným poznámkám, které mohou u těchto dětí napáchat značné škody, krizovým obdobím se jeví nástup puberty, kdy zpravidla dochází ke zhoršení tikových projevů a dalších přidružených příznaků, buďme v tomto období více shovívaví. 1.6 Zvládání rušivých projevů TS v praxi Plánované školní i mimoškolní aktivity, kulturní a jiné akce mohou být pro dítě s TS frustrující. Například návštěva divadelního představení, koncertu nebo jiné aktivity, kde by jeho projevy mohly být nadmíru rušivé, mohou vyvolávat úzkost, případně i zhoršení tiků, které způsobuje i pozitivní stres. Není nutné dítě z těchto aktivit vynechávat, ale nabídnout mu alternativní řešení, jako např. opuštění sálu pokud bude intenzita tiků narůstat nebo bude příliš rušivá, nechat ho odejít do ústraní. Zde je vhodné zmínit ověřený postup v případu chlapce, který při potřebě zvýšeném nástupu tikových projekvů měl dohodnuto s učitelem, že může odcházet ve vyučování na toalety, kde své tikové projevy může ventilovat a vrátit se v tichosti do třídy. 12

14 1.7 Doporučení pro školskou praxi Je vhodné domluvit se s rodiči, že v případech, kdy dítě není schopno s ohledem na jeho současný stav zvládnout výuku, aby zůstalo doma a pověřit některého z žáků, aby se podílel na sběru podkladů k doučování doma s umožněním zasílání učiva a domácí přípravy elektronickou poštou nebo ve třídě zprostředkováním těchto podkladů a docházením za žákem. Pokud dítě pociťuje nadměrnou únavu nebo bolest, dovolte mu prosím, stáhnout se do ústraní v klidové zóně třídy, na pohovku, matraci, žíněnku. Rušivé projevy, které nabývají na síle, mohou značně narušit pracovní náplň, obzvláště, je-li potřeba soustředit se na zadaný úkol. Při písemné práci se nabízí možnost, nechat dítě psát v kabinetu za dohledu pedagoga nebo asistenta. Pokud je na dítěti znát nadměrná únava, je neklidné nebo je viditelné, že se snaží zadržovat své tiky již dlouhou dobu, pomůže, umožníte-li mu například zajít pro křídy, papíry, není nutné a ani vhodné, posílat ho na chodbu, stačí náznakem, pokývnutím hlavou, domluveným posunkem, nechat dítě projít se na chodbu či toaletu, aby mohlo své tiky provést a uvolnit napětí. Není vhodné posílat dítě s tzv. oběžníky nebo vzkazy do jiné třídy, kde pouhým vstoupením do třídy vzbudí pozornost nebo posměšky žáků, kteří nejsou informováni. Je vhodné zapojit celou třídu protahováním, poskoky nebo zpěvem, aby se odreagovaly společně s ním. Problematika hospitalizací je náročným obdobím pro dítě i jeho rodinu, většinou se dítě dostává do psychiatrické léčebny, diagnostického ústavu, lůžková oddělení a ztrácí kontakt se spolužáky a při návratu ho provází nejistota, zda zvládne návrat do své třídy a nahromadění zameškaných školních povinností, spoluprací s rodiči. Umožnění přeposílání vzkazů přes rodiče, sepsání dopisů, pohlednic se spolužáky např. v rámci výtvarné výchovy nebo českého jazyka, může toto období značně usnadnit. Doporučuje se také, konzultujete-li formou ů, zameškané učivo s hospitalizovaným dítětem, pokud se již cítí lépe. Ve vyučování má převážná část žáků s tikovými projevy problémy v psaní, lze doporučit minimálně od druhého stupně základní školy využívání osobního počítače, notebooku pro zápisy učiva. S ohledem na špatnou čitelnost písma dětí s tikovým onemocněním se osvědčuje výuka psaní všemi deseti. I učitel ocení čitelnost a snazší kontrolu zapsaného úkolu, slohové práce, výtahu z článku. Je nutno mít na paměti, že spoustu problémů dětem s tiky přináší nečitelně zapsané zápisy. Učitelé by měli zkontrolovat, zda dítě si zapsalo a to čitelně zadání úkolu. V matematice se u těchto dětí doporučuje čtverečkovaný sešit. 13

15 1.8 Vybrané zásady v přístupu k dítěti s TS ve školské praxi Důvěra a otevřenost mluvte, naslouchejte. Podporujte samostatnost i vzájemnou spolupráci. Spolupracujte s rodiči: rodič je rovnocenným partnerem, většinou jsou to rodiče, kteří se snaží shromáždit maximum informací o nemoci dítěte, pokud rodiče nemají přístup k informacím, můžete jim poskytnout podklady vy osobně, pomůžete jim pochopit, co se s jejich dítětem děje a další spolupráce bude snazší, pokud máte jakékoliv pochybnosti, obavy, nejasnosti nebojte se obrátit na odborníky. Rozšiřujte povědomí o TS: vzdělávejte sebe i okolí, předsudky mohou napáchat velké zlo, pomozte je osvětou odstranit, i vy můžete být nápomocni, podělte se o osvědčené postupy, buďte otevření novým zkušenostem, ovšem ne za cenu nepromyšlených experimentů. Všímejte si i nepatrných náznaků šikany. Nekřičte a nenapomínejte dítě za rušivé projevy. i drobné křivdy mohou v dítěti zůstat hluboko a dlouho zakořeněné. Poskytněte dostatek času a klidu na práci: zvažte i možnost nabídnout dítěti psát písemnou práci mimo třídu, pod dohledem, berte v úvahu kolísání ve výkonu v důsledku nadměrné kontroly tiků při psaní písemné práce, pomůžete vytvořit klidnou atmosféru pro ostatní žáky, které dítě s tiky při psaní ruší. Nevěnujte dítěti s TS přehnanou péči, která může obtěžovat: nedělejte mezi žáky rozdíly, pravidla platí pro všechny, neškatulkujte si žáky. Ukažte dítěti, že má otevřenou budoucnost: nepodporujte v dítěti s tiky sklony k uzavřenosti, jsou oblasti, ve kterých tyto děti vynikají, pokud v něčem není úspěšné, jsou tu i jiné možnosti, jak se uplatnit, hledejte nové alternativy (Michalík a kol., 2012). 14

16 Literatura ATOS, Touretteův syndrom: o nemoci, která může znamenat sociální smrt. Praha: ATOS, 2011, 8 s. ATOS, Multimediální CD o Touretteově syndromu. Praha: Citadella Production, [cit ]. Dostupné z: <http://www.atos-os.cz/index.php/multimedialnicd-o-ts> CONERS, S. Tourette Syndrome: An Inside Perspective. NASP Communique, Vol. 31, No. 2 (2002). Copyring by The National Association of School Psychologists, Bethesda, MD. DRTÍLKOVÁ, I., ŠERÝ, O. Hyperkinetická porucha: ADHD. 1. vydání, Praha: Galén, 2007, 268 s. ISBN FIALA, O., RŮŽIČKA, E. Mezinárodní databáze Touretteova syndromu: zapojení do projektu v České republice. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2003, č. 6, s , ISSN HORT, V. et. al. Dětská a adolescentní psychiatrie. 2. vydání, Praha: Portál, 2008, 496 s., ISBN MEYERS, E. A TSA Education publication: The School Administrator: Ten Things to Know about Tourette Syndrome. New York: TSA, 2005, 4 s. RŮŽIČKA, E. Touretteův syndrom: klinická diagnóza a léčba. Postgraduální medicína: odborný časopis pro lékaře. 2003, roč. 5, č. 4, s ISSN RŮŽIČKA, E; ROTH, J; KAŇOVSKÝ, P. Dyskinetické syndromy a onemocnění: Extrapyramidová onemocnění II. 1. vydání, Praha: Galén, Tiky a Touretteův syndrom, s ISBN MICHALÍK, J. Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním: pracovní verze. Olomouc: Společnost pro mukopolysacharidosu,2012 [cit ]. Dostupné z: <http://svpvzacnaonemocneni.cz/portal/wpcontent/uploads/metodika_prace_se_ zakem_vzacnym_onemocnenim_verze_overeni.pdf> 15

17 2 GALAKTOSEMIE Mgr. Sylva Honzáková o.s. Metoděj Abstrakt: Příspěvek se věnuje onemocnění, které se jmenuje galaktosemie. V článku je obecná charakteristika onemocnění, dále diagnostika a možnosti terapie. Autorka se věnuje také osobnostnímu vývoji dětí s galaktosemií a možnostem jejich vzdělávání. Klíčová slova: dědičné metabolické onemocnění, bezlaktózová dieta, komplikace onemocnění. Jedná se o dědičné metabolické onemocnění, způsobené poruchou aktivity enzymu zvaného GALT (galaktóza-1-p-uridyltransferáza). Onemocnění prakticky znamená, že při přeměně cukru zvaného galaktóza nedochází k jeho správnému štěpení, naopak se v těle hromadí ve formě galaktóza-1-p, který je pro tělo škodlivý, toxický. Tato nemoc se vyskytuje po celém světě. Výskyt v populaci v ČR se odhaduje nejčastěji na 1: živě narozených dětí. Hromadící se galaktitol napadá orgánové soustavy a způsobuje nevratné poškození. Jedná se o ledviny, játra, mozek a oční čočky. 2.1 Diagnostika Diagnóza se stanovuje z krve nebo z moči. Celoplošné vyšetření se neprovádí, protože se jedná o velmi vzácné onemocnění. Na onemocnění je třeba pomyslet, pokud se objeví nejcharakterističtější příznaky v novorozeneckém věku: odmítání pití, zvracení, ubývání na váze, žloutenka, zvětšení jater, neprospívání. Takto se děje zpravidla den života dítěte. 2.2 Terapie Jedinou možností je celoživotní dodržování diety. Jedná se o přísnou bezlaktózovou a nízkogalaktózovou dietu. Bezmléčná strava neznamená, že dítě jí vhodně. Určité množství galaktózy je přítomno téměř ve všech potravinách (léky!!! laktóza bývá často plnidlem některých léků). Dodržování diety je celoživotním úkolem s nemalou zodpovědností. Nastane-li chyba v dietě, škodlivá látka se ukládá dlouhodobě, tudíž se zdánlivě nic neděje a dítě pak může dlouhou dobu vypadat zdravě!!! Stálé sledování složení potravin, i těch, které máme ověřené, rovněž zjišťování skladby potravin přímo u výrobce je nutností. Výrobce totiž může změnit recepturu!!! 16

18 Galaktózová toxicita tkání a následné komplikace: Katarakta u galaktosemie U včasné diagnózy galaktosemie a dobře vedené dietě, katarakta spontánně vymizí, nutno ale sledovat! Není-li léčba zahájena včas je nutná chirurgická léčba. Šedý zákal může být kombinován i s jinými očními vadami (astigmatismus, nystagmus). Játra u galaktosemie V případě včasné diagnózy nejsou poškozena. V opačném případě, tj. při nevysazení mléčné stravy, dochází k jaternímu selhání a úmrtí. Pohlavní žlázy Ženy jsou častěji postiženy než muži. U žen se i přes dodržení diety vyskytuje předčasné selhání vaječníků. Ženy dospívají později, trpí následnou neplodností. Doporučení pro děvčata!!!: nutná návštěva gynekologa, nastavit dodávání hormonů pro normální nástup puberty. Chlapci dosahují puberty spontánně, nástup může být někdy opožděn. Jsou známy případy, kdy muži s galaktosemii počali potomky. Mozek (hromadící se škodlivá látka působí na mozek, může působit mentální retardaci, řečové problémy, zhoršuje paměť) Tyto děti mívají tendenci zaostávat za svými vrstevníky, i když IQ může být v normě. Rozsah mentální retardace se pohybuje od pásma lehkého podprůměru po středně těžkou formu. Vývojové opoždění a nižší IQ je spojováno s přítomností řečové poruchy. Snižující se IQ se vrůstajícím věkem potvrzuje pomalé progresivní mozkové postižení!!! Následné komplikace u galaktosemií Mentální retardace, neurologické syndromy, opožděný vývoj řeči, snižující se IQ s přibývajícím věkem, ovariální dysfunkce u žen, opožděná puberta, menší vzrůst, malý obvod hlavy, kostní abnormity řídnutí, křivice. Ve fyzické oblasti nejčastěji psychomotorické opoždění Potíže s koordinací, jemnou a hrubou motorikou. Děti jsou nemotorné. U těchto dětí můžeme pozorovat specifický způsob chůze do schodů (příčinou je porucha v centrální koordinaci a regulaci rovnováhy). Někdy zaznamenáváme strach z výšek, špatný odhad vzdálenosti. Jemná motorika se projeví v grafické úpravě. Problémy se dostaví, pokud je kladen důraz na rychlost psaní. Typická je nemotornost a především neschopnost vykonat složitější pohyb. Neurologické komplikace Poruchy hybnosti jsou způsobené onemocněním CNS. Narušená centrální koordinace motoriky a rovnováhy má vliv na chůzi a řeč. Tremor (mimovolní rytmické pohyby) bývá nápadný na horních i dolních končetinách. Asi u 10 % galaktosemiků přechází tyto pohyby i na hlavu, což má logicky dopad na řeč. Čím starší jedinec, tím se zvyšuje pravděpodobnost výskytu neurologických komplikací. 17

19 2.3 Osobnostní vývoj u dětí s galaktosemii U dětí jednoznačně převažuje nízké sebehodnocení. Častý bývá únik do aktivit, kde kompenzují vlastní nedostatky, často i za cenu problémů. Provázanost galaktosemie s emočními poruchami, poruchami chování a častými psychickými potížemi spolu s pocitem odlišnosti je v úzké souvislosti s dietou. Pocity jinakosti, zaostávání se odráží ve špatné přizpůsobivosti ve škole. Zvýšená úzkost je častým jevem. Děti působí stydlivě, ustrašeně, bojácně, jakoby ostýchavě v kontaktu. Zvýšená závislost na rodičích a sourozencích je častá, přesto individuální záležitostí. Potíže v souvislosti s krátkodobou pamětí jsou dány samotným onemocněním. Veškeré činnosti a učivo si děti osvojují mnohem pomaleji, po mnohačetném opakování. Spoje v mozku vyhasínají rychleji. Dalším faktem je nedostatečné prostorové vnímání a narušené vnímání času spolu s poruchou v hloubce vnímání. Problémy s laterální preferencí výrazně dominují. Časté bývají specifické poruchy učení (dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie). I přes striktní dietu je narušená komunikační schopnost. Víc než 50 % trpí verbální dyslalií slovní patlavostí. Nejedná se o špatnou nebo nesprávnou výslovnost, ale o poruchu v souvislosti s plánováním, programováním a realizováním řeči. Jak se to projeví? Dítě ze slova vypustí hlásku, např. místo slova člun, vysloví lun. Nebo slovo redukuje, např. místo postýlka řekne postýl. 2.4 Vzdělávání Přijetí do běžné mateřské školy, základní školy či školy střední je více přirozený způsob jak řešit vzdělávací potřeby těchto dětí. Je-li potřebné, snažíme se prostřednictvím tzv. integrace umožnit jejich zapojení do výuky a zpřístupnit tak vzdělávání podle individuálních možností. Spolupráce a podpora mezi rodičem a pedagogem, je předpokladem (ne-li pilířem) pro budoucí vzdělávání. Chceme-li tomuto dítěti pomoct, musíme rozumět tomu, co dalšího se v životě těchto dětí bude dít!!! Některé děti budou potřebovat asistenta pedagoga v běžné základní škole, jiné budou navštěvovat školu speciální. 2.5 Schůzka První schůzka, kde představíme co galaktosemie znamená, jak se projevuje, její specifika, toto vše je způsob jak dosáhnout úspěchu ve vzdělávacím procesu. Informace by si pedagogové měli doplňovat, vyhodnocovat. Je žádoucí řešit jakékoliv nejasnosti v počátcích. Pedagogové se mohou obracet na specializovaná pracoviště. Stravování co dieta znamená, co se chce od pedagoga, co musí dítě samo zvládnout. 18

20 Před nástupem do vzdělávacího proudu mohou rodiče poskytnout něco jako tzv. informativní profil (co dítě umí, atd.) Domluvit se na frekvenci scházení, spolupráce. Práce bude náročnější, vyžaduje více úsilí. Děti potřebují dvojnásob času a trpělivosti. Některé děti mají dobře vytrénovanou paměť a díky ní zvládají učivo na prvním stupni. Je dobré informovat rodiče dopředu o připravovaných školních akcích besídky, oslavy), rodič tak může nachystat alternativu k pohoštění. Poradit učitelům se zvládáním těchto situací. Které, jakkoliv na první pohled přímo se vzděláváním nesouvisí, pro děti mohou být velmi nebezpečné. Kontakty: Občanské sdružení Metoděj 19

Touretteův syndrom maturitní práce

Touretteův syndrom maturitní práce Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549; Kyjov Touretteův syndrom maturitní práce Autor: Obor vzdělání: Vedoucí práce: Olga Kyněrová 78-42-M/005 Zdravotnické

Více

7. Tiky a Touretteův syndrom

7. Tiky a Touretteův syndrom 167 7. Tiky a Touretteův syndrom Evžen Růžička a Joseph Jankovic Tiky jsou náhlé, nepravidelně se opakující, ale stereotypní pohyby (pohybové tiky) nebo zvuky (zvukové tiky), rušící normální aktivitu.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu. Nikola Ředinová Integrace dětí s Aspergerovým syndromem do kolektivu Nikola Ředinová Bakalářská práce 2011/2012 ABSTRAKT Vlastní práce bude zaměřena na hledání odpovědi na otázku, proč dochází k problémům při zařazování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ŽIVOT S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Adriana Kavková Podještědské gymnázium, s.r.o. Sokolovská 328, 460 14 Liberec ANOTACE

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE

MASARYKOVA UNIVERZITA DELFINOTERAPIE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY DELFINOTERAPIE Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Vypracovala: Petra Kosová Prohlašuji,

Více

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM

VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ S AUTISMEM UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií HANA PETERKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika komunikační techniky VYUŽITÍ METODY SON-RISE U DĚTÍ

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí

Raná péče a integrace zrakově postižených dětí MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Raná péče a integrace zrakově postižených dětí bakalářská práce vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka vypracovala: Kateřina Vávrová Optika a optometrie Brno,

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Stres, zátěž a jejich zvládání

Stres, zátěž a jejich zvládání Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Stres, zátěž a jejich zvládání Autoři studijního textu : MUDr. PhDr. Miroslav Orel PaedDr. Mgr. Věra

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními kolektiv autorů Studio Press, s.r.o. 2012 1 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO

Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Akademie Alternativa Umělecké terapie Modul A. Muzikoterapie Absolventská práce Muzikoterapie u osob s těžkou poruchou hybnosti při DMO Autor: Mgr. Pavla Lanková 2013 Prohlašuji, že jsem absolventskou

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více