Sborník příspěvků. Editor Jan Michalík. I. Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník příspěvků. Editor Jan Michalík. I. Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními"

Transkript

1 Sborník příspěvků I. Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními Editor Jan Michalík Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/

2 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/ I. Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními Sborník příspěvků Praha, března 2013

3 I. Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními Sborník příspěvků Editor: Jan Michalík, doc. Mgr. PaedDr. Ph.D. Jazyková úprava: autoři příspěvků Grafická úprava, sazba, tisk: Studio Press s.r.o., Pardubice pro Společnost pro mukopolysacharidosu Neprodejné

4 OBSAH: Úvod VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY DĚTÍ S TOURETTEOVÝM SYNDROMEM (TS) Touretteův syndrom Tiky Prosté pohybové (motorické) tiky Komplexní pohybové (motorické) tiky Prosté zvukové (vokální) tiky Komplexní zvukové (vokální) tiky (hlasové tiky, vokalizace) Komorbidníporuchy provázející pacienty s TS Vzdělávání dítěte s TS Dítě s Touretteovým syndromem ve třídě Zvládání rušivých projevů TS v praxi Doporučení pro školskou praxi Vybrané zásady v přístupu k dítěti s TS ve školské praxi GALAKTOSEMIE Diagnostika Terapie Osobnostní vývoj u dětí s galaktosemií Vzdělávání Schůzka Angelmanův syndrom (AS) Příčiny a chrakteristika Specifika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí s AS Kazuistika Vývoj motoriky Vývoj sebeobsluhy Vývoj řeči Zajímavosti Edukační proces Dítě s mukopolysacharidosou typu II a III (MPS) Dítě s mukopolysacharidosou typu II a III (MPS) Hrubá motorika Jemná motorika Komunikační schopnosti Rozumové schopnosti Sebeobsluha, hygienické návyky Přístupy a vhodné metody v MŠ...32

5 5 PRADER WILLI SYNDROM Co je to Prader Willi syndrom Od narození do 2 let věku Předškolní věk Školní věk Dospívání Dospělost Zkušenosti se vzděláváním dívek s Rettovým syndromem (RTT) Činnost základní školy Zahrádka v Praze Základní informace o Rettově synromu Vzdělávání dívek s Rettovým syndromem Metodika práce s dítětem se spinální muskulární atrofií Bezbariérové prostředí školy Vybavení třídy Speciální psací potřeby Technické pomůcky Odstranění sociálních bariér Asistent pedagoga...50

6 ÚVOD V březnu 2013 se v Praze setkali účastníci historicky první Národní konference Vzdělávání dětí a žáků se vzácným onemocněním pořádané v rámci projektu ESF reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/ s názvem Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácným onemocněním. Konference byla připravena Společností pro Mukopolysacharidosu, která se po uplynulé tři roky zabývala tématem vzdělávání a vzdělávacích potřeb (dále jen SVP) dětí a žáků se vzácným onemocněním. Konkrétně se jednalo o naplnění úkolů a výstupů výše uvedeného projektu. V rámci projektu tak byly připraveny tyto publikační výstupy: Metodika posuzování SVP dětí a žáků se vzácnými onemocněními (pro pracovníky školských poradenských zařízení). Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním (pro pedagogy škol). Rodina a dítě se zdravotním postižením na základní škole (pro rodiče žáků se zdravotním postižením a vzácným onemocněním). Vzdělávání dětí se vzácným onemocněním informační skládanka, základní doporučení pro rodiče dětí se vzácným onemocněním. Sborník příspěvků z I. Národní konference vzdělávání dětí se vzácným onemocněním (tato publikace). V rámci projektu byly uskutečněny dva tříleté vzdělávací kurzy. Jeden pro pedagogy a druhý pro rodiče dětí a žáků se vzácným onemocněním. Všechny výstupy projektu, informace o jeho řešení, jsou průběžně umisťovány na portál projektu: Tento portál bude Společnost pro mukopolysacharidosu nadále provozovat i v období po skončení projektu. Konference, které je věnován i tento sborník, byla jedním z plánovaných výstupů. Zúčastnilo se jí více než sto zájemců, zejména z řad odborných pracovníků speciálněpedagogických center, pedagogů vzdělávajících děti se vzácným onemocněním a v neposlední řadě byli přítomni rodiče dětí se vzácným onemocněním. Právě přítomnost obou zásadních skupin, tj. odborníků a rodičů umožnila vytvořit naprosto ojedinělou a dělnou atmosféru, v níž jednání konference probíhalo. Cílem konference bylo přiblížit účastníkům problematiku vzdělávání této skupiny dětí a žáků v podmínkách českého vzdělávacího systému. Jednání konference probíhalo první den v plénu. Více než stovka účastníků měla možnost vyslechnout referát 5

7 prof. MUDr. Jiřího Zemana, DrSc., přednosty kliniky dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a místopředsedy České pediatrické společnosti o vzácných onemocněních. Referát byl zaměřen na prevalenci v populaci, společenské, medícinské a další dopady této skupiny (ponejvíce) závažných onemocnění. Prof. Zeman je předním českým odborníkem na tato onemocnění a jeho příspěvek přinesl přítomným účastníkům nesmírně fundovaný a potřebný pohled dovnitř této velmi různorodé skupiny nemocí a s nimi souvisejících společenských problémů. Druhý den jednání konference byl v odborných sekcích vytvořen prostor pro diskuzi, poznání potřeb dětí se vzácným onemocněním a o možnostech (a mezích), které jim český vzdělávací systém nabízí. Podařilo se tak uskutečnit první odborné setkání pedagogických pracovníků na uvedené téma. Pracovníci projektu věří, že v příštích letech bude možno, např. ve spolupráci s Českou asociací pro vzácná onemocnění téma vzdělávání dětí nadále monitorovat a usilovat o vytváření lepších podmínek pro nemocné děti. V Olomouci, březen 2013 doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. manažer projektu Společnost pro mukopolysacharidosu 6

8 1 VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY DĚTÍ S TOURETTEOVÝM SYNDROMEM Bc. Andrea Silberová Základní škola, příspěvková organizace, U Haldy 66, Ostrava Hrabůvka, Abstrakt: Touretteův syndrom je neurologicko psychiatrické onemocnění, provázené mnohočetnými motorickými a vokálními tiky, často doprovázené dalšími komorbiditami. Vyžaduje komplexní přístup jak z hlediska včasné intervence, tak vhodného výchovného působení. Špatný přístup k dětem s tímto onemocněním může vést k jejich stigmatizaci a také sociální izolaci. Klíčová slova: Touretteův syndrom, tiky, rebound fenomén, komorbidity, sociální izolace. Educational needs of children with Tourette Syndrome Abstract: Tourette syndrome is a neurological psychiatric disorder, characterized by multiple motor tics and vocal tics, which is often accompanied by other comorbidities. It requires a comprehensive approach in terms of both early intervention and appropriate educational activities and education. Poor access to children with this disease may lead to stigmatization and social isolation too. Keywords: Tourette syndrome, tics, Rebound phenomenon, comorbidities, social isolation. 1.1 Touretteův syndrom Touretteův syndrom (TS) je vrozené neurologicko-psychiatrické onemocnění začínající v dětství, k jehož základním příznakům patří pohybové a zvukové tiky. Pro TS jsou typické i často se objevující další přidružené poruchy chování, jako jsou hyperaktivita s poruchou pozornosti, obsedantně-kompulzivní porucha a další. Projevy bývají nápadné, někdy bizarního či obscénního rázu (Fiala, Růžička, 2003). Před provedením tiku cítí děti nutkání tento tik provést a popisují různé pocity a vjemy, od pálení očí, svědění, pocitů ztuhlosti svalstva, mravenčení až bolest, či sucho v krku. Po provedení tiku tyto pocity ustoupí. Částečná ovlivnitelnost tikových projevů je významným rysem pro diagnostiku TS. Dalším ukazatelem je kolísající produkce tiků. Některé přetrvávají, jiné mizí, opakovaně se vracejí (Růžička, 2003). Existuje celá škála tikových projevů TS, a ačkoliv se zdá, že příznaky jsou u všech případů podobné, nejsou žádné dva případy stejné (Meyers, 2005). TS neprovází snížený intelekt. Netypické počátky byly zaznamenány v podobě stáčení očí nebo valivé pohyby očí. Někdy nesou tiky známky účelných pohybů, jako např. odhazování pramene vlasů, 7

9 upravování límečku, pokyvování hlavou. Za nejkritičtější období je považován nástup puberty. Zcela zřejmá je souvislost se stresovou situací, vzrušením, teplotou okolního prostředí, kdy někteří pacienti pociťují zhoršení v období letních měsíců. 1.2 Tiky Tiky jsou náhlé, nepravidelně se opakující, ale stereotypní pohyby (pohybové tiky) nebo zvuky (zvukové tiky) rušící normální aktivitu. Tiku předchází nutkání k jeho provedení, které je zpravidla následováno uvolněním vnitřního napětí. Na rozdíl od jiných dyskinezí mohou být tiky přechodně potlačeny vůlí. (Růžička a kol., 2002, s. 167). Existuje celá řada dělení tiků, zde je uvedeno dělení podle Růžičky a Jankovice (2002) Prosté pohybové (motorické) tiky Prosté pohybové tiky postihují jedinou svalovou skupinu. Převážně se jedná o stereotypní, opakující se náhlé a krátkodobé pohyby trhavého rázu (klonické tiky), mohou se vyskytnout i méně dynamické přetrvávající stahy a kroutivé pohyby (dystonické nebo tonické tiky). Klasickými klonickými tiky jsou například obličejové pohyby, jako pomrkávání, krčení nosu a záškuby chřípí, cukání rtů a dalších mimických svalů. Časté jsou prudké trhavé pohyby hlavou. Prosté dystonické tiky zahrnují přivírání očních víček (blefarospasmus), valivé pohyby očních bulbů, otevírání úst a různé kroucení ústy, cenění a skřípání zubů, kroucení šíje a ramen, patří zde rovněž izolované tonické stahy břišní stěny a další. Zvláštní formou motorických tiků jsou náhlé přechodné zástavy u zrovna probíhající hybné aktivity, tzv. blokační tiky (Růžička, Jankovic, 2002) Komplexní pohybové (motorické) tiky Komplexními pohybovými tiky jsou nazývány stavy, kdy dochází k fázím různě koordinovaných pohybů způsobených již několika svalovými skupinami, podobajících se normálním motorickým aktivitám nebo gestikulacím, které jsou však nevhodně intenzivní a nesprávně časovány. Mohou být očividně bezúčelné (potřásání hlavou, kývání trupem) nebo mohou napodobovat konkrétní cílené pohyby (odhazování pramene vlasů z očí, rovnání brýlí na nose, upravování účesu či límce apod.) Jindy je původní účel pohybů nejasný (dotýkání se, ohmatávání, uchopování, očichávání a další manipulace s různými předměty, jejich odhazování, údery do okolních předmětů, poskoky, výkopy nohou, abnormální chůze, často bizarního rázu, otočky a dřepy, či dokonce kotouly a cviky během chůze) (Růžička, Jankovic, 2002). 8

10 1.2.3 Prosté zvukové (vokální) tiky Zvukovými tiky jsou vlastně motorické tiky, které postihují dýchací, hrtanové, hltanové a obličejové svalstvo. Prosté zvukové tiky jsou jednoduché neartikulované zvuky typické například popotahování nosem, posmrkávání, odkašlávání, chrochtání, krkání, hvízdání, sání. Na rozdíl od těchto vcelku nenápadných a mnohdy přirozených zvuků se některé tiky projevují nápadnějším průběhem, velmi hlučnými neartikulovanými hlasovými projevy, výkřiky, jekotem a pískotem až nelidského rázu a značné intenzity (Růžička, Jankovic, 2002) Komplexní zvukové (vokální) tiky (hlasové tiky, vokalizace) Komplexními vokálními tiky rozumíme slova, věty nebo jejich fragmenty, které obvykle zahrnují nějaký význam, opět často nevhodného nebo urážlivého charakteru. Běžné vyslovování nebo častěji vykřikování neslušných, často obscénních slov se nazývá koprolálie. Obscénní a urážlivé výkřiky jsou obvykle hlasitější od běžné řeči a přicházejí zcela mimo kontext situace a osobnosti postiženého. Používaná slova zahrnují až nadmíru vulgární výrazy pro danou kulturní oblast. Čím obscénnější a hrubší je použitý vulgarismus, tím větší je úleva po provedení takového zvukového tiku. U některých pacientů může být obtížné rozeznat tikovou koprolálii od běžného klení či záměrných nadávek. (Růžička, Jankovic, 2002). Růžička s Jankovicem (2002) uvádějí, že v praxi se objevují případy mentální koprolálie, projevující se nutkavým opakováním slov v duchu nebo neslyšitelným pohybem rtů. Ze sociálního hlediska se tyto projevy spolu s dalšími formami komplexních vokálních tiků jeví jako nejzávažnější. Další příklady vokálních tiků v komplexní podobě jsou palilálie, které jsou jakousi obdobou echolálie projevující se opakováním slov i celých vět jiné osoby. U zmiňované palilálie se nejedná o opakování slovních projevů jiné osoby, ale svých vlastních slov nebo jejich koncovek i celých vět. Tikové projevy je možno v určitých situacích po nějakou dobu potlačit vůlí, ovšem za vnitřního vypětí, které se kumuluje, dochází k tzv. rebound fenoménu, o kterém se zmiňuje Růžička s Jankovicem (2002). Jedná se o intenzivní expanzi tiků, které byly po určitou dobu potlačovány. Oč delší byla doba jejich potlačování, o to intenzivněji se po kumulovaném napětí tiky projeví. Typické situace, kdy se pacient snaží tiky potlačit, jsou např. vyučovací hodina, zkoušení u tabule, účast na koncertě. 9

11 1.3 Komorbidní poruchy provázející pacienty s TS ADHD Komorbidní výskyt tikové a hyperkinetické poruchy znamená pro dítě větší handicap, než kdyby se jednalo pouze o jednu z těchto poruch (Drtílková, 2007, str. 186). U poloviny dětí s hyperkinetickou poruchou se zároveň vyskytují i tikové projevy (Drtílková, 2007). Impulzivita a agresivní projevy Další možnou komorbidní poruchou v úzké souvislosti s TS je často uváděna neovladatelná impulzivnost a agresivní projevy. Dle Růžičky, Fialy (2002) je porucha ovládání impulzů behaviorálním projevem TS a jakousi ztrátou schopnosti potlačovat pozůstatky primitivního chování. Patří zde silné výbuchy zlosti, agrese, záchvaty zuřivosti a vztek, nepřiměřené sexuální aktivity a další. Sebepoškozování Freeman (podle Růžička, 2002) udává široké rozmezí výskytu této komorbidity, čili sebepoškozování, 4 40 % pacientů. Jedná se o případy, kdy si pacienti rozkusují vnitřní strany tváří do krve, okusují rty, tlučou se pěstmi, buší hlavou do dveří, zdi, vpichují či vbodávají si různé předměty do kůže. Růžička (2002) navíc uvádí zajímavost v této spojitosti a tou i tendenci pacientů s TS poškozovat si oči mechanickým tlakem, či jinak. Sebepoškozování lze chápat jako variantu obsedantně kompulzivního projevu u TS. Fobické a úzkostné poruchy Fobie jsou charakteristické strachem, vyhýbavostí ze strany pacienta, snahou omezit kontakt s obávaným předmětem nebo situací (Hort, 2008). Přesný vztah k TS není dosud objasněn. Podobně jako u fobických úzkostných poruch (Růžička, Fiala, 2003). Deprese Růžička s Jankovicem (Robertson, 2002) deprese nebo spánkové poruchy u pacientů s TS vysvětlují mimo jiné i jako důsledek reaktivních emočních a sociálních dopadů života s TS. Robertson (2000) vysvětluje depresi u pacientů s TS chronicitou onemocnění, sociálním vypětím a stigmatizujícími faktory, které TS provází. 10

12 1.4 Vzdělávání dítěte s TS Robertson (2000) vyzdvihuje potřebu vytvořit koncepci zvládání TS. Zahrnuje celou škálu intervence. Od podpory a vzdělávání až po farmakologickou léčbu, v celkovém propojeném rámci. V případě mírné formy TS poučení, co syndrom obnáší, postačuje. I když je učitel informovaný o problematice TS, pokud přijde do styku s tímto dítětem, nemusí být připraven a může být zaskočen, i přestože už se s TS setkal osobně, protože žádné dva případy nejsou stejné. Pokud někdo neví, že má před sebou dítě s TS, může to mít v praxi dalekosáhlý dopad i nemístnou poznámkou ze strany nezasvěcené osoby (Meyers, 2005). Při komunikaci s jedincem, který má ve chvíli, kdy s ním mluvíme, tikovou ataku, platí všeobecný úzus: Vyčkat, až tik pomine a volně pokračovat v rozhovoru. Kvůli nedostatečné informovanosti děti s tikovou poruchou, strádají, přitahují pozornost a jejich tiky jsou mnohdy považovány za zlozvyky. Nevhodně zvolenými výchovně vzdělávacími postupy a nadmírou tlaku mohou jejich tiky nabývat na intenzitě. Podle Connersové (2002) TS je jedním z nejvíce mylně diagnostikovaných a nepochopených neurologických onemocnění, která mají špatný dopad na vzdělávání a sociálně emoční pohodu dítěte. Zřejmě učitelé slyšeli něco málo o TS, ale pokud nemají osobní zkušenosti z praxe nebo jsou jejich informace nedostatečné, může dojít k nenapravitelným chybám, až křivdám na dítěti s touto diagnózou. Dochází k jejich mylnému řazení k poruchám chování a bez dalších vyšetření jsou jejich tiky brány nikoliv jako projevy nemoci, ale jako rušivý element ve třídě a znak nezvládnutí výchovy ze strany rodičů. V případě pacienta s TS je značné riziko vzniku sociální fobie a v patologickém důsledku může znamenat jeho sociální smrt (ATOS, 2011). 1.5 Dítě s Touretteovým syndromem ve třídě Na základě zkušeností rodičů, dětí i učitelů, kteří mají osobní zkušenosti s TS, a které jsou pravidelně probírány na setkáních o.s. ATOS v Praze, jsou níže uvedené poznatky velmi cenné: je vhodné připravit ostatní na příchod dítěte s tikovým onemocněním nebo vysvětlit problematiku tiků, pokud se u některého z dětí vyskytnou, doporučuje se vyhýbat zlostným reakcím na tikové a jiné rušivé projevy, přestože mohou být značně rušivé. Dítě je nedělá schválně, proto na ně nekřičme, nevykazujme je ze třídy, netrestejme je poznámkami, je příhodné, pokud mluvíme s ostatními dětmi o TS, podporujme jejich spolupráci, po dohodě s rodiči dítěte lze vhodným způsobem seznámit spolužáky s problematikou tiků, a to přiměřeně jejich věku, avšak nevěnujme dítěti nadmíru pozornosti, mohlo by to být kontraproduktivní, mohlo by se cítit pod drobnohledem, 11

13 nedoporučuje se zahlcovat děti příliš odbornými výrazy, doporučená doba prezentace maximálně 20 až 30 minut s prostorem pro následné dotazy, nabízí se možnost využít informačního CD ATOS, které je k dispozici na stránkách (viz. příloha, obr. č. 1) kde je k dispozici animace, která i malým dětem pomůže pochopit, o jakou nemoc se jedná, v zahraničí se osvědčila metoda prezentace nemoci přímo dítětem, které je jí postiženo, s možností doptávání spolužáků k jednotlivým aspektům, které je zajímají, lze očekávat otázky typu, jak se ti to stalo, je to nakažlivé, proč tiky, které popisuješ, jsou v poslední době jiné, anebo proč dříve dítě dělalo to a nyní něco jiného, jsou lidé s tiky hloupí, proč to dělají, apod., je vhodné upozornit, že rozsah tikových projevů, jejich síla a druh, se může v čase měnit, některé zanikají, jiné se opakovaně vrací a objevují se nové projevy, osvědčené přirovnání je škytavka, kdy se dětí učitel zeptá, zda již někdy měli škytavku a zda se jim podařilo ji zastavit a jak se cítili, když trvala příliš dlouho, to by mohlo přinést srovnání s tikovými projevy i pro mladší žáky. je důležité sledovat, zda nedochází k posměškům, zda dítě s tiky není izolováno, doporučuje se všímat si i možných náznaků šikany, je žádoucí, pokud informujeme další učitele a vychovatele, kteří mohou přijít s dítětem, za určitých podmínek můžeme poučit i další personál školy, aby chování dítěte s tiky nepovažovali za zlobení nebo drzost, mohlo by jejich nevědomostí docházet k jejich, zbytečným napomenutím nebo nemístným poznámkám, které mohou u těchto dětí napáchat značné škody, krizovým obdobím se jeví nástup puberty, kdy zpravidla dochází ke zhoršení tikových projevů a dalších přidružených příznaků, buďme v tomto období více shovívaví. 1.6 Zvládání rušivých projevů TS v praxi Plánované školní i mimoškolní aktivity, kulturní a jiné akce mohou být pro dítě s TS frustrující. Například návštěva divadelního představení, koncertu nebo jiné aktivity, kde by jeho projevy mohly být nadmíru rušivé, mohou vyvolávat úzkost, případně i zhoršení tiků, které způsobuje i pozitivní stres. Není nutné dítě z těchto aktivit vynechávat, ale nabídnout mu alternativní řešení, jako např. opuštění sálu pokud bude intenzita tiků narůstat nebo bude příliš rušivá, nechat ho odejít do ústraní. Zde je vhodné zmínit ověřený postup v případu chlapce, který při potřebě zvýšeném nástupu tikových projekvů měl dohodnuto s učitelem, že může odcházet ve vyučování na toalety, kde své tikové projevy může ventilovat a vrátit se v tichosti do třídy. 12

14 1.7 Doporučení pro školskou praxi Je vhodné domluvit se s rodiči, že v případech, kdy dítě není schopno s ohledem na jeho současný stav zvládnout výuku, aby zůstalo doma a pověřit některého z žáků, aby se podílel na sběru podkladů k doučování doma s umožněním zasílání učiva a domácí přípravy elektronickou poštou nebo ve třídě zprostředkováním těchto podkladů a docházením za žákem. Pokud dítě pociťuje nadměrnou únavu nebo bolest, dovolte mu prosím, stáhnout se do ústraní v klidové zóně třídy, na pohovku, matraci, žíněnku. Rušivé projevy, které nabývají na síle, mohou značně narušit pracovní náplň, obzvláště, je-li potřeba soustředit se na zadaný úkol. Při písemné práci se nabízí možnost, nechat dítě psát v kabinetu za dohledu pedagoga nebo asistenta. Pokud je na dítěti znát nadměrná únava, je neklidné nebo je viditelné, že se snaží zadržovat své tiky již dlouhou dobu, pomůže, umožníte-li mu například zajít pro křídy, papíry, není nutné a ani vhodné, posílat ho na chodbu, stačí náznakem, pokývnutím hlavou, domluveným posunkem, nechat dítě projít se na chodbu či toaletu, aby mohlo své tiky provést a uvolnit napětí. Není vhodné posílat dítě s tzv. oběžníky nebo vzkazy do jiné třídy, kde pouhým vstoupením do třídy vzbudí pozornost nebo posměšky žáků, kteří nejsou informováni. Je vhodné zapojit celou třídu protahováním, poskoky nebo zpěvem, aby se odreagovaly společně s ním. Problematika hospitalizací je náročným obdobím pro dítě i jeho rodinu, většinou se dítě dostává do psychiatrické léčebny, diagnostického ústavu, lůžková oddělení a ztrácí kontakt se spolužáky a při návratu ho provází nejistota, zda zvládne návrat do své třídy a nahromadění zameškaných školních povinností, spoluprací s rodiči. Umožnění přeposílání vzkazů přes rodiče, sepsání dopisů, pohlednic se spolužáky např. v rámci výtvarné výchovy nebo českého jazyka, může toto období značně usnadnit. Doporučuje se také, konzultujete-li formou ů, zameškané učivo s hospitalizovaným dítětem, pokud se již cítí lépe. Ve vyučování má převážná část žáků s tikovými projevy problémy v psaní, lze doporučit minimálně od druhého stupně základní školy využívání osobního počítače, notebooku pro zápisy učiva. S ohledem na špatnou čitelnost písma dětí s tikovým onemocněním se osvědčuje výuka psaní všemi deseti. I učitel ocení čitelnost a snazší kontrolu zapsaného úkolu, slohové práce, výtahu z článku. Je nutno mít na paměti, že spoustu problémů dětem s tiky přináší nečitelně zapsané zápisy. Učitelé by měli zkontrolovat, zda dítě si zapsalo a to čitelně zadání úkolu. V matematice se u těchto dětí doporučuje čtverečkovaný sešit. 13

15 1.8 Vybrané zásady v přístupu k dítěti s TS ve školské praxi Důvěra a otevřenost mluvte, naslouchejte. Podporujte samostatnost i vzájemnou spolupráci. Spolupracujte s rodiči: rodič je rovnocenným partnerem, většinou jsou to rodiče, kteří se snaží shromáždit maximum informací o nemoci dítěte, pokud rodiče nemají přístup k informacím, můžete jim poskytnout podklady vy osobně, pomůžete jim pochopit, co se s jejich dítětem děje a další spolupráce bude snazší, pokud máte jakékoliv pochybnosti, obavy, nejasnosti nebojte se obrátit na odborníky. Rozšiřujte povědomí o TS: vzdělávejte sebe i okolí, předsudky mohou napáchat velké zlo, pomozte je osvětou odstranit, i vy můžete být nápomocni, podělte se o osvědčené postupy, buďte otevření novým zkušenostem, ovšem ne za cenu nepromyšlených experimentů. Všímejte si i nepatrných náznaků šikany. Nekřičte a nenapomínejte dítě za rušivé projevy. i drobné křivdy mohou v dítěti zůstat hluboko a dlouho zakořeněné. Poskytněte dostatek času a klidu na práci: zvažte i možnost nabídnout dítěti psát písemnou práci mimo třídu, pod dohledem, berte v úvahu kolísání ve výkonu v důsledku nadměrné kontroly tiků při psaní písemné práce, pomůžete vytvořit klidnou atmosféru pro ostatní žáky, které dítě s tiky při psaní ruší. Nevěnujte dítěti s TS přehnanou péči, která může obtěžovat: nedělejte mezi žáky rozdíly, pravidla platí pro všechny, neškatulkujte si žáky. Ukažte dítěti, že má otevřenou budoucnost: nepodporujte v dítěti s tiky sklony k uzavřenosti, jsou oblasti, ve kterých tyto děti vynikají, pokud v něčem není úspěšné, jsou tu i jiné možnosti, jak se uplatnit, hledejte nové alternativy (Michalík a kol., 2012). 14

16 Literatura ATOS, Touretteův syndrom: o nemoci, která může znamenat sociální smrt. Praha: ATOS, 2011, 8 s. ATOS, Multimediální CD o Touretteově syndromu. Praha: Citadella Production, [cit ]. Dostupné z: <http://www.atos-os.cz/index.php/multimedialnicd-o-ts> CONERS, S. Tourette Syndrome: An Inside Perspective. NASP Communique, Vol. 31, No. 2 (2002). Copyring by The National Association of School Psychologists, Bethesda, MD. DRTÍLKOVÁ, I., ŠERÝ, O. Hyperkinetická porucha: ADHD. 1. vydání, Praha: Galén, 2007, 268 s. ISBN FIALA, O., RŮŽIČKA, E. Mezinárodní databáze Touretteova syndromu: zapojení do projektu v České republice. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2003, č. 6, s , ISSN HORT, V. et. al. Dětská a adolescentní psychiatrie. 2. vydání, Praha: Portál, 2008, 496 s., ISBN MEYERS, E. A TSA Education publication: The School Administrator: Ten Things to Know about Tourette Syndrome. New York: TSA, 2005, 4 s. RŮŽIČKA, E. Touretteův syndrom: klinická diagnóza a léčba. Postgraduální medicína: odborný časopis pro lékaře. 2003, roč. 5, č. 4, s ISSN RŮŽIČKA, E; ROTH, J; KAŇOVSKÝ, P. Dyskinetické syndromy a onemocnění: Extrapyramidová onemocnění II. 1. vydání, Praha: Galén, Tiky a Touretteův syndrom, s ISBN MICHALÍK, J. Metodika práce se žákem se vzácným onemocněním: pracovní verze. Olomouc: Společnost pro mukopolysacharidosu,2012 [cit ]. Dostupné z: <http://svpvzacnaonemocneni.cz/portal/wpcontent/uploads/metodika_prace_se_ zakem_vzacnym_onemocnenim_verze_overeni.pdf> 15

17 2 GALAKTOSEMIE Mgr. Sylva Honzáková o.s. Metoděj Abstrakt: Příspěvek se věnuje onemocnění, které se jmenuje galaktosemie. V článku je obecná charakteristika onemocnění, dále diagnostika a možnosti terapie. Autorka se věnuje také osobnostnímu vývoji dětí s galaktosemií a možnostem jejich vzdělávání. Klíčová slova: dědičné metabolické onemocnění, bezlaktózová dieta, komplikace onemocnění. Jedná se o dědičné metabolické onemocnění, způsobené poruchou aktivity enzymu zvaného GALT (galaktóza-1-p-uridyltransferáza). Onemocnění prakticky znamená, že při přeměně cukru zvaného galaktóza nedochází k jeho správnému štěpení, naopak se v těle hromadí ve formě galaktóza-1-p, který je pro tělo škodlivý, toxický. Tato nemoc se vyskytuje po celém světě. Výskyt v populaci v ČR se odhaduje nejčastěji na 1: živě narozených dětí. Hromadící se galaktitol napadá orgánové soustavy a způsobuje nevratné poškození. Jedná se o ledviny, játra, mozek a oční čočky. 2.1 Diagnostika Diagnóza se stanovuje z krve nebo z moči. Celoplošné vyšetření se neprovádí, protože se jedná o velmi vzácné onemocnění. Na onemocnění je třeba pomyslet, pokud se objeví nejcharakterističtější příznaky v novorozeneckém věku: odmítání pití, zvracení, ubývání na váze, žloutenka, zvětšení jater, neprospívání. Takto se děje zpravidla den života dítěte. 2.2 Terapie Jedinou možností je celoživotní dodržování diety. Jedná se o přísnou bezlaktózovou a nízkogalaktózovou dietu. Bezmléčná strava neznamená, že dítě jí vhodně. Určité množství galaktózy je přítomno téměř ve všech potravinách (léky!!! laktóza bývá často plnidlem některých léků). Dodržování diety je celoživotním úkolem s nemalou zodpovědností. Nastane-li chyba v dietě, škodlivá látka se ukládá dlouhodobě, tudíž se zdánlivě nic neděje a dítě pak může dlouhou dobu vypadat zdravě!!! Stálé sledování složení potravin, i těch, které máme ověřené, rovněž zjišťování skladby potravin přímo u výrobce je nutností. Výrobce totiž může změnit recepturu!!! 16

18 Galaktózová toxicita tkání a následné komplikace: Katarakta u galaktosemie U včasné diagnózy galaktosemie a dobře vedené dietě, katarakta spontánně vymizí, nutno ale sledovat! Není-li léčba zahájena včas je nutná chirurgická léčba. Šedý zákal může být kombinován i s jinými očními vadami (astigmatismus, nystagmus). Játra u galaktosemie V případě včasné diagnózy nejsou poškozena. V opačném případě, tj. při nevysazení mléčné stravy, dochází k jaternímu selhání a úmrtí. Pohlavní žlázy Ženy jsou častěji postiženy než muži. U žen se i přes dodržení diety vyskytuje předčasné selhání vaječníků. Ženy dospívají později, trpí následnou neplodností. Doporučení pro děvčata!!!: nutná návštěva gynekologa, nastavit dodávání hormonů pro normální nástup puberty. Chlapci dosahují puberty spontánně, nástup může být někdy opožděn. Jsou známy případy, kdy muži s galaktosemii počali potomky. Mozek (hromadící se škodlivá látka působí na mozek, může působit mentální retardaci, řečové problémy, zhoršuje paměť) Tyto děti mívají tendenci zaostávat za svými vrstevníky, i když IQ může být v normě. Rozsah mentální retardace se pohybuje od pásma lehkého podprůměru po středně těžkou formu. Vývojové opoždění a nižší IQ je spojováno s přítomností řečové poruchy. Snižující se IQ se vrůstajícím věkem potvrzuje pomalé progresivní mozkové postižení!!! Následné komplikace u galaktosemií Mentální retardace, neurologické syndromy, opožděný vývoj řeči, snižující se IQ s přibývajícím věkem, ovariální dysfunkce u žen, opožděná puberta, menší vzrůst, malý obvod hlavy, kostní abnormity řídnutí, křivice. Ve fyzické oblasti nejčastěji psychomotorické opoždění Potíže s koordinací, jemnou a hrubou motorikou. Děti jsou nemotorné. U těchto dětí můžeme pozorovat specifický způsob chůze do schodů (příčinou je porucha v centrální koordinaci a regulaci rovnováhy). Někdy zaznamenáváme strach z výšek, špatný odhad vzdálenosti. Jemná motorika se projeví v grafické úpravě. Problémy se dostaví, pokud je kladen důraz na rychlost psaní. Typická je nemotornost a především neschopnost vykonat složitější pohyb. Neurologické komplikace Poruchy hybnosti jsou způsobené onemocněním CNS. Narušená centrální koordinace motoriky a rovnováhy má vliv na chůzi a řeč. Tremor (mimovolní rytmické pohyby) bývá nápadný na horních i dolních končetinách. Asi u 10 % galaktosemiků přechází tyto pohyby i na hlavu, což má logicky dopad na řeč. Čím starší jedinec, tím se zvyšuje pravděpodobnost výskytu neurologických komplikací. 17

19 2.3 Osobnostní vývoj u dětí s galaktosemii U dětí jednoznačně převažuje nízké sebehodnocení. Častý bývá únik do aktivit, kde kompenzují vlastní nedostatky, často i za cenu problémů. Provázanost galaktosemie s emočními poruchami, poruchami chování a častými psychickými potížemi spolu s pocitem odlišnosti je v úzké souvislosti s dietou. Pocity jinakosti, zaostávání se odráží ve špatné přizpůsobivosti ve škole. Zvýšená úzkost je častým jevem. Děti působí stydlivě, ustrašeně, bojácně, jakoby ostýchavě v kontaktu. Zvýšená závislost na rodičích a sourozencích je častá, přesto individuální záležitostí. Potíže v souvislosti s krátkodobou pamětí jsou dány samotným onemocněním. Veškeré činnosti a učivo si děti osvojují mnohem pomaleji, po mnohačetném opakování. Spoje v mozku vyhasínají rychleji. Dalším faktem je nedostatečné prostorové vnímání a narušené vnímání času spolu s poruchou v hloubce vnímání. Problémy s laterální preferencí výrazně dominují. Časté bývají specifické poruchy učení (dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie). I přes striktní dietu je narušená komunikační schopnost. Víc než 50 % trpí verbální dyslalií slovní patlavostí. Nejedná se o špatnou nebo nesprávnou výslovnost, ale o poruchu v souvislosti s plánováním, programováním a realizováním řeči. Jak se to projeví? Dítě ze slova vypustí hlásku, např. místo slova člun, vysloví lun. Nebo slovo redukuje, např. místo postýlka řekne postýl. 2.4 Vzdělávání Přijetí do běžné mateřské školy, základní školy či školy střední je více přirozený způsob jak řešit vzdělávací potřeby těchto dětí. Je-li potřebné, snažíme se prostřednictvím tzv. integrace umožnit jejich zapojení do výuky a zpřístupnit tak vzdělávání podle individuálních možností. Spolupráce a podpora mezi rodičem a pedagogem, je předpokladem (ne-li pilířem) pro budoucí vzdělávání. Chceme-li tomuto dítěti pomoct, musíme rozumět tomu, co dalšího se v životě těchto dětí bude dít!!! Některé děti budou potřebovat asistenta pedagoga v běžné základní škole, jiné budou navštěvovat školu speciální. 2.5 Schůzka První schůzka, kde představíme co galaktosemie znamená, jak se projevuje, její specifika, toto vše je způsob jak dosáhnout úspěchu ve vzdělávacím procesu. Informace by si pedagogové měli doplňovat, vyhodnocovat. Je žádoucí řešit jakékoliv nejasnosti v počátcích. Pedagogové se mohou obracet na specializovaná pracoviště. Stravování co dieta znamená, co se chce od pedagoga, co musí dítě samo zvládnout. 18

20 Před nástupem do vzdělávacího proudu mohou rodiče poskytnout něco jako tzv. informativní profil (co dítě umí, atd.) Domluvit se na frekvenci scházení, spolupráce. Práce bude náročnější, vyžaduje více úsilí. Děti potřebují dvojnásob času a trpělivosti. Některé děti mají dobře vytrénovanou paměť a díky ní zvládají učivo na prvním stupni. Je dobré informovat rodiče dopředu o připravovaných školních akcích besídky, oslavy), rodič tak může nachystat alternativu k pohoštění. Poradit učitelům se zvládáním těchto situací. Které, jakkoliv na první pohled přímo se vzděláváním nesouvisí, pro děti mohou být velmi nebezpečné. Kontakty: Občanské sdružení Metoděj 19

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Touretteův syndrom. O nemoci, která může znamenat sociální smrt. ATOS Asociace pacientů s Touretteovým syndromem www.atos-os.cz

Touretteův syndrom. O nemoci, která může znamenat sociální smrt. ATOS Asociace pacientů s Touretteovým syndromem www.atos-os.cz Touretteův syndrom O nemoci, která může znamenat sociální smrt ATOS Asociace pacientů s Touretteovým syndromem www.atos-os.cz Co je Touretteův syndrom Touretteův syndrom (TS) je vrozené neurologické onemocnění

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12.

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12. PROČ POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ DLOUHODOBÉ PSYCHOLOGICKÉ SLEDOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu

Slunečnicová zahrada. Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Slunečnicová zahrada Sdružení Meta, o.s. Partner projektu Projekt Slunečnicová zahrada Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlášený MŠMT, podpořený ESF (5/2010 4/2013), působnost projektu

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc CO BY MĚLO DĚŤÁTKO UMĚT Znovu opakuji to, co v textu k minulým měsícům. Je třeba zdůraznit, že každé miminko je jiné. Následující řádky jsou pro vás informací,

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Kyfóza dostala své jméno z řeckého slova kyfos, což značí přední ohyb, což je to, co kyfóza je: ohnutí či zaokrouhlení

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav pedagogických a psychologických věd Andrea Silberová Obor: Sociální patologie a prevence Úskalí socializace dětí s tiky, včetně Touretteova

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul D Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Pojem zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění podle školského zákona

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II.

Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 2. - vsedě II. Strečink - hamstringy svaly zadní strany stehna - 1. - vsedě I. Sedíme na zemi, pokrčíme jednu dolní končetinu tak, aby se její chodidlo dotýkalo zevnitř druhého stehna. Vnější stranu lýtka a stehna bychom

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D.

Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. Přednáška: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. J.A.Komenský (Didaktika Magna) definoval léčebnou pedagogiku jako uvedení dobré věci, která přepadá v nákazu v původní stav. Terapeutické postupy - cvičení, programy

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více