výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz"

Transkript

1 výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

2 patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se v Komunitním centru Motýlek událo v uplynulém roce, který byl již devátým od založení Sdružení na pomoc dětem s handicapy, jež Motýlek provozuje. Ve výroční zprávě jsme se snažily zachytit nejvýznamnější události a výsledky celoroční práce. Budete se moci dočíst, jak naše služby pomáhaly dětem se zdravotním i sociálním handicapem a jaké programy nabízel Motýlek rodinám navštěvujícím mateřské centrum. Při této příležitosti bychom chtěly poděkovat těm, bez nichž by nebylo možné poslání a vize sdružení úspěšně naplňovat. Náš dík tedy patří celému týmu, který se skládá ze skvělých lidí pracujících s velkým nasazením a pochopením pro klienty a rovněž dobrovolníkům. Stejně tak si vážíme laskavé přízně dárců, bez jejichž pomoci by služby Motýlku nebyly finančně dostupné potřebným dětem. Financování aktivit je závislé převážně na státních dotacích, které však nepokrývají veškeré náklady, a tak je pro Motýlek velmi důležitá i podpora sponzorů a jednotlivců, ochotných vynaložit část vlastních příjmů na dobrou věc. Je pro mě opravdu ctí, že mohu spolupracovat s lidmi z Motýlku. Vážím si práce těch, kteří myslí na děti, pro které je tak těžké vymyslet program. Každé dítě si potřebuje hrát bez ohledu na to, jaký problém jej trápí. Je krásné vidět šťastné a rozesmáté motýlkovské děti. Ester Janečková PhDr. Hana Urbanová ředitelka KC Motýlek PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně Sdružení na pomoc dětem s handicapy 2 3

3 personální zajištění obsah Výbor Předsedkyně sdružení: PhDr. Zuzana Jelenová Místopředsedkyně a ředitelka: PhDr. Hana Urbanová Místopředseda: Josef Kubíček Zaměstnanci a externí spolupracovníci Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, vedoucí CDS, muzikoterapeut Lucie Krísová, DiS., vedoucí MC, sociální pracovnice, koordinátorka studentských praxí Mgr. Pavlína Stankayová, vedoucí NZDM Pacific, koordinátorka dobrovolníků Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Lucie Běhavá, pedagožka CDS a MC Simona Vittová, kontaktní pracovnice NZDM Michaela Vieweghová, Dis. kontaktní pracovnice NZDM Mgr. Beáta Součková, sociální pracovnice Mgr. Pavlína Radová, logopedka Mgr. Vladana Kašparová, logopedka Eliška Tomanová, lektorka keramiky Mgr. Jana Drvotová, canisterapeutka Valerie Mlynářová, lektorka plavání Tetyana Toma, pedagožka Bc. Hana Maňáková, pedagožka Mgr. Veronika Kunová, pedagožka Ing. Marcela Červenková, lektorka angličtiny Jiří Pecka, lektor PC Markéta Krísová, grafička Mgr. Michal Zahradník, supervizor Lucián Kantor, supervizor Mgr. Martina Hyžová, supervizorka Miloslava Štemberková, účetní a další Revizor Mgr. Pavlína Radová PATRONKA MOTÝLKU 2 NĚKOLIK SLOV ÚVODEM 3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 4 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek 7 Individuální aktivity 8 Skupinové aktivity 11 MATEŘSKÉ CENTRUM Veřejný závazek 17 Pravidelné aktivity 18 Akce 22 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC Veřejný závazek 24 Preventivní programy 27 Příměstský tábor 28 DOBROVOLNÍCI 30 STUDENTI 33 PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ 34 PROPAGACE 35 FINANČNÍ ZPRÁVA 36 STANOVISKO AUDITORA 37 DÁRCI A PARTNEŘI

4 Naše poslání V centru denních služeb KC Motýlek umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a tomu, aby žily stejně jako jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. Komu jsou naše služby určeny Centrum denních služeb KC Motýlek nabízí své služby dětem od 2 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů mají omezený kontakt s dětmi Služby nejsou určeny dětem se smyslovým postižením Jak dětem pomáháme dáváme jim příležitost poznávat a rozvíjet jejich zájmy zvyšujeme jejich dovednosti, soběstačnost a sebevědomí umožňujeme jim aktivně trávit volný čas v dětském kolektivu 6 Naše zásady při práci s klienty dodržujeme jejich práva dbáme na jejich důstojnost máme pochopení pro jejich osobité projevy uplatňujeme individuální přístup pomáháme rodičům zvládat péči o děti Vladimír Jelen vedoucí centra denních služeb kontakt: 7

5 Aktivity centra denních služeb V roce 2010 navštěvovalo centrum denních služeb celkem 48 dětí s různým druhem a stupněm zdravotního postižení. Nejčastěji se jednalo o děti s mentálním postižením a autismem. Bylo jim poskytnuto služeb v rozsahu hodin. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY Canisterapie Rozvoj dovedností, komunikace a sebevědomí prostřednictvím speciálně vycvičených psů využívalo 13 dětí. (celkem 138 kontaktů) Muzikoterapie Muzikoterapii navštěvovalo 23 dětí (celkem 392 kontaktů). Probíhala s jednotlivými dětmi individuálně a aktivní formou, děti byly přímo zapojeny do vytváření hudby, zvuků a rytmů. Pod vedením muzikoterapeuta tak pracovaly na rozvoji svých dovedností a schopností. Logopedie Dětem s postižením, které mají z různých důvodů narušenou komunikační schopnost, pomáhaly dvě zkušené logopedky. Cílem bylo maximálně rozvinout jejich komunikaci a pomoci jim tak při začlenění do společnosti. Využívali jsme nově zakoupené didaktické pomůcky a materiály pro efektivní rozvoj alternativních forem komunikace u dětí, které se nedorozumí běžným způsobem. 19 dětí (celkem 213 kontaktů) Individuální rozvoj dovedností a soběstačnosti Pod vedením odborných pracovníků 6 dětí systematicky rozvíjelo své dovednosti potřebné v běžném životě. Jednalo se především o nácvik sebeobsluhy (oblékání, příprava jednoduchých pokrmů, práce s počítačem, nakupování, cestování MHD, orientace v čase, nácvik sociálních dovedností apod. (celkem 150 hodin) Máme 2 syny a oba docházejí do Motýlku, D. do školičky a J. ( 9 let - diagnóza DMO) na muzikoterapii a nácvik sebeobsluhy. Oba se do Motýlku vždy moc těší, naučili se v něm hodně nových věcí a J. se zlepšila motorika. Motýlek máme rádi, ale hlavně proto, že v něm pracují moc hodní a obětaví kamarádi, kteří nám poradí, pomůžou a vyjdou vstříc vždy, když potřebujeme. Manželé S. 8 9

6 SKUPINOVÉ AKTIVITY Plavání Jedenáct dětí spolu s rodiči pravidelně docházelo do bazénu na Černém Mostě, aby se pod vedením pedagožky učily základním plaveckým dovednostem (204 hodin). Keramická dílna Do keramické dílny Motýlku, která je vybavena hrnčířským kruhem a pecí pro výpal keramiky, přicházelo pravidelně 9 dětí (154 hodin). Rozvíjely zde zejména svou tvořivost, jemnou motoriku a schopnost soustředění. Odpolední kluby se cvičením a tvořením Obou klubů se účastnilo 29 dětí. Ve sportovním klubu byly děti zábavnou formou motivovány k pohybovým aktivitám a tím i rozvoji motoriky, ke spolupráci s ostatními a ke zdravé ctižádosti. Ve výtvarném klubu byly součástí programu tvůrčí aktivity, při kterých děti získávaly řadu důležitých dovedností. Zároveň jsme s dětmi pracovali individuálně. Věnovali jsme se například nácviku komunikace a sebeobsluhy. (904 hodin) Dcera (diagnóza Downův syndrom, 18 let) má ráda hudbu a zpívání a hudební nástroje. Na hodiny muzikoterapie chodí několik roků a mají pro ni velký význam. Poznává a učí se nové písně včetně pohybových, může hrát na různé rytmické nástroje a setkává se se stále novými poznatky. Rozšiřuje se jí obzor a procvičuje paměť. V posledním roce se podařilo naučit ji skutečné akordy na kytaru. V. N. otec 10 Dramaterapie V této aktivitě měly děti možnost prostřednictvím hraní rolí a pohádkových postav realizovat svou vlastní fantazii a získat nové prožitky. Ty poté rozebíraly v rámci společné diskuse. Učily se tak zábavnou formou zvládat mnohé situace z běžného života. Přínosem byl též rozvoj komunikačních dovedností, schopnost vyjádřit svůj názor. Využívají se prostředky dramatické výchovy mimická a řečová cvičení, dramatická a verbální hra, příběhy, přednes, zpěv, rytmizace, práce s hlasem a mluvidly, pohybové vyjádření, tanec apod. Na dramaterapii docházelo 8 dětí (240 hodin). 11

7 A TO ZDALEKA NENÍ VŠECHNO... Dále jsme pro naše klienty připravili: Tradiční letní rekondiční pobyt pro rodiny s programem pro děti i dospělé (Kunžak v Jižních Čechách), 50 účastníků Pravidelné schůzky svépomocné skupiny rodičů s programem přizpůsobeným jejich potřebám Individuální poradenství Nabídka práce s počítačem a využívání internetu a didaktických programů s podporou asistentů Půjčovna odborné literatury, hraček a rehabilitačních pomůcek Výlety, návštěvy kina, sportovní a kulturní akce Vzdělávání V průběhu roku se pracovníci CDS zúčastnili řady vzdělávacích kurzů. Cílem bylo zvýšit jejich odbornou způsobilost a získat nové podněty a informace pro práci s dětmi s handicapem. Z absolvovaných vzdělávacích akcí: Přednáška Způsobilost k právním úkonům lidí s mentálním postižením nabídku zúčastnit se této přednášky využili i mnozí rodiče našich klientů PC kurz - Práce s programem Powerpoint Kvalifikační kurz pracovníků v soc. službách Seminář grafomotoriky Psychoterapeutický výcvik (SUR) Sexualita lidí s mentálním postižením Seminář - Práce s rizikem v sociálních službách V Motýlku se cítím dobře. Chodím tam rád a mám rád prázdninové pobyty. Mám tam kamarády. Dalibor 12 let Celkové náklady na činnost CDS činily Kč. Za finanční podporu děkujeme MPSV, MHMP, MČ Praha 14, Nadaci Charty 77 - Fondu RWE Transgas, Nadačnímu fondu Albert a sponzorům

8 Mému dítěti tento pobyt dává hodně po psychické i fyzické stránce a když vidím mé dítě spokojené, tak jsem šťastná. R.K. Pro děti byla připravena spousta aktivit v campu i mimo něj, kterých jsme se s dcerou zúčastnily. Letos se zapojila i do činností, které ji dříve nebavily a nezajímaly. Příjemně mne to překvapilo. Já sama jsem si tady krásně odpočinula. I.L. Odpočinek, zábavu, potěšení z krásné přírody v okolí. Je zde čas na sdílení s podobně postiženými rodiči, výměnu informací, zkušeností s dětmi a jejich výchovou. M.P. Děkujeme, bylo to moc fajn a už se těšíme na další. H.CH. Pobyt mezi svými dětmi, pobyt mezi svými rodiči. Nejsme v tom sami, psychická podpora dětem i rodičům. J.S. Z celého srdce Vám moc děkujeme, že pořádáte tyto pobyty, má rodina je nadšená!!! M.S. Několikrát jsme byli s Motýlkem na zimním rekondičním pobytu a moc se nám líbila přátelská atmosféra ve společenství rodin chtěli jsme si to zopakovat, včetně našich dětí. Jste zatím jediné sdružení, které znám a kterému se podařilo skloubit program pro postižené děti a jejich zdravé sourozence nenásilným, přirozeným způsobem a to tak, že rodiče se necítí jako pasivní klienti, ale jako rovnocenní partneři. Moc se mi líbilo zapojení starších sourozenců do pomoci s programem. K.Ř. Tento projekt byl podpořen Nadačním fondem Albert

9 Poslání mateřského centra V Mateřském centru Motýlek podporujeme rodiče s dětmi raného a předškolního věku, a to nejen ze sídliště Černý Most. Návštěvníci zde mohou navazovat nové kontakty a přátelství, získávat informace, sdílet své zkušenosti s rodičovstvím a aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi. Komu jsou naše služby určeny Mateřské centrum Motýlek poskytuje služby rodičům s dětmi i dalším pečujícím osobám (např. prarodičům s dětmi). Služby jsou určené i rodinám s dětmi se zdravotním handicapem. V mateřském centru bylo v roce 2010 uskutečněno kontaktů a do jeho programů se zapojilo 437 klientů. Mateřské centrum Motýlek je členem celostátní Sítě mateřských center a získalo certifikát Společnost přátelská rodině. Lucie Krísová, DiS. vedoucí Mateřského centra Motýlek kontakt: 16 17

10 Aktivity mateřského centra Herny s programem Pravidelné dopolední herny s doprovodným programem navštěvovalo 68 rodin, z toho 8 s dětmi se zdravotním handicapem a proběhlo zde kontaktů. Oblíbené bylo hlavně společné zpívání spojené s tancem a hrou na rytmické nástroje, ale i cvičení s výtvarným tvořením si našlo mnoho aktivních zájemců. Dostatečný prostor byl věnován i volné hře rodičů s dětmi. Herny probíhaly tři dopoledne v týdnu a rodiče měli možnost přispět do programu svými nápady (např. krátké divadélko) i pomoci s jeho organizováním. Herny pro nejmenší Herna pro nejmenší je aktivita bez řízeného programu, kterou měli rodiče možnost navštěvovat 3x týdně odpoledne a 1x týdně dopoledne. Rodiče s dětmi v rámci herny navštěvovali i výtvarnou dílnu, a protože se nám podařilo doplnit hernu novými hračkami a lákadly pro nejmenší, bylo v hernách živo. Na tuto aktivitu docházelo celkem 81 rodin, přičemž jsme zaznamenali kontaktů. Logopedie Vzhledem k velké poptávce rodičů jsme navýšili kapacitu této služby. Celkově se podařilo zlepšit výslovnost a prohloubit komunikační schopnosti u 9 dětí. V případě potřeby bylo rodičům navíc poskytnuto speciálně pedagogické poradenství a konzultace ke školní zralosti. Těším se do Motýlku na popovídání si s maminkami, našla jsem tu nové přátele a moje dítě kamarády. S.L. Výuka angličtiny Pravidelný kurz angličtiny pro rodiče navštěvovala skupina třinácti rodičů, uskutečnilo se 202 kontaktů. Rodiče se zdokonalovali v gramatice a konverzaci. Tuto aktivitu vnímali jako důležitou pro své uplatnění na trhu práce. Keramika pro rodiče s dětmi Společné tvoření si užívaly děti od tří let spolu se svými rodiči, starší a zdatnější děti už rodičovskou podporu nepotřebovaly. Na keramiku docházelo pravidelně 8 rodin, bylo učiněno 190 kontaktů. K práci v keramické dílně využívaly i hrnčířský kruh a nově zakoupené formy

11 Relaxační malování Kurz probíhal pod vedením kreativní výtvarnice, která nabídla 24 návštěvníkům možnost vyzkoušet si rozmanité výtvarné techniky inspirované cestou kolem světa. Široký prostor pro vlastní tvorbu byl podtržen dalšími smyslovými vjemy (vonné tyčinky, promítání, podmanivá hudba atd.). Iluze přenesení se do jiného světa byla dokonalá. Školička Motýlek V loňském roce se podařilo integrovat 3 děti mezi zdravé vrstevníky a pomoci jim tak v osamostatnění a navázání prvních sociálních kontaktů. Jedno dopoledne v týdnu docházelo do školičky 21 dětí, bylo učiněno 253 kontaktů. Děti po cestě domů zpívají písničky od Vládi a já mám inspiraci pro hry a tvoření. Z.H. Mohu tady děti vypustit a trošku si vydechnout. L.S. Šikovný předškolák V návaznosti na uskutečněné semináře o vývoji a potřebách předškolních dětí, které vedla speciální pedagožka, jsme rodičům s dětmi nabídli možnost praktického nácviku jednotlivých dovedností. Náplní kurzu tak byla grafomotorická cvičení, rozvoj komunikačních dovedností, zrakového a sluchového vnímání apod. Rodiče zde získali mnoho inspirace. Na aktivitu docházelo pět rodin. Poradenství Sociální pracovník a pedagogové poskytovali rodičům podporu při řešení náročných situací. Pracovníci především rodiče vyslechli a pokud bylo třeba, předali kontakt na odborníka. Mateřské centrum disponuje rozsáhlou databází kontaktů na návazné služby. Půjčovna literatury, hraček a didaktických pomůcek Tuto službu využívalo 52 rodin. Půjčovnu jsme obohatili o nové tituly a didaktické pomůcky, rodiče měli také k dispozici časopisy, které odebíráme. Kromě výše uvedených programů měli rodiče možnost bezplatně využívat PC s internetovým připojením, dále pak masážní křeslo. Děti velkou venkovní trampolínu

12 Akce v roce 2010 Po celý rok jsme pro rodiny připravovali společenské, kulturní, výtvarné a vzdělávací akce, zohledňovali zájem rodičů a zapojovali je do jejich pořádání. Kampaň k angažovanému otcovství Návštěvy ZOO Cyklus přednášek o výchově Karnevaly, besídky, oslavy Společné návštěvy kulturních zařízení Benefiční koncert Kreslení nás baví Velikonoční tvoření Trhy neziskových organizací Bleší trh Znaková řeč pro batolata Exkurze na hasičskou záchrannou stanici Zahradní slavnost Přednáška o zdravém životním stylu Den dětí Závody na koloběžkách Cestopisné přednášky Drakiáda Kurz první pomoci Vázání adventních věnců Živý betlém Pracovníci Mateřského centra se zúčastnili stáží a absolvovali například tyto vzdělávací akce: Sociální práce s rodinou a dětmi v zařízeních typu mateřská, rodinná a komunitní centra Aktivní otcovství Metodika cvičení rodičů s dětmi Poradenský rozhovor Moc rádi k vám chodíme a děkujeme za vaši práci. B.T. Děti si tady zvykly a přirozeně se ode mě odpoutávají, bez stresu. L.V. Celkové náklady na projekt MC činily Kč. Ty byly hrazeny z dotace MPSV ve výši Kč. Z této částky bylo použito Kč na osobní náklady a Kč na provozní náklady. Za finanční podporu projektu děkujeme také MHMP, MČ Praha 14 a sponzorům

13 Poslání Nízkoprahový klub Pacific nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Proč právě nízkoprahový klub? Nízkoprahovost znamená snadnou dostupnost pro děti, které jsou zvyklé trávit svůj volný čas na ulicích, v partě apod. Je to kvalitní alternativa pro mladé, kteří se nezapojují do běžných kroužků nebo sportovních oddílů. Zásadní přínos této sociální služby je v prevenci a poradenství. Odborní pracovníci jsou schopni pomoci dětem a dospívajícím při řešení jejich problémů. Nízkoprahový klub Pacific je členem České asociace streetwork. Služby, které Pacific poskytuje poradenství kontaktní práce situační intervence krizová intervence informační servis kontakt s institucemi ve prospěch klienta doprovod klienta do návazných služeb práce s blízkými osobami skupinová práce V roce 2010 navštěvovalo Nízkoprahový klub Pacific 362 klientů. Mgr. Pavlína Stankayová vedoucí Nízkoprahového klubu Pacific kontakt: 24 25

14 Vzdělávání Pracovníci nízkoprahového klubu procházeli jako každoročně řadou vzdělávacích kurzů, seminářů a stáží: Kurzy České asociace streetwork: Kurz podpory a sebepodpory pro vedoucí pracovníky, Individuální plánování, Základy nízkoprahových služeb pro začínající pracovníky a dobrovolníky, Zvládání agrese v nízkoprahových programech Dvoudenní stáž pracovníků v o. s. Ratolest Brno Týdenní výjezd do terénních a nízkoprahových služeb a monitoring dobré praxe na Slovensku a v Polsku Otevřené mezioborové semináře Prev-centra Výcvik v motivačních rozhovorech Pravidelná setkávání pražské regionální skupiny nízkoprahových služeb ŽUPAN Preventivní programy Za podpory MHMP jsme uskutečnili projekt primární prevence, který byl zaměřený na předcházení problémům a následkům spojeným s užíváním návykových látek a dalším rizikovým chováním. Pracovníci zvyšovali znalosti a dovednosti klientů a pozitivně ovlivňovali jejich postoje, tzn. podporovali jejich zdravý životní styl a omezovali riziko vzniku či rozvoje sociálně nežádoucího chování. NZDM Pacific usiluje o to, aby klienti dokázali informace z programu uplatnit ve svém chování nejen v době jeho realizace, ale i v budoucnosti. Předmětem poradenství byly nejčastěji vztahové problémy, zvládání agresivního chování, řešení konfliktních situací, jako např. nerespektování autorit a ničení majetku, experimentování s návykovými látkami a další rizikové chování. Realizovali jsme osm interaktivních programů na témata jako jsou závislost na alkoholu, sex a vztahy, bezpečné chování doma a na ulici, škodlivost kouření a drog, šikana. Spolupráce V roce 2010 jsme spolupracovali s Českou asociací streetwork, dále s ÚMČ Praha 14, především s protidrogovou preventistkou, terénní pracovnicí pro národnostní menšiny a s kurátory pro děti a mládež. V rámci prevence kriminality spolupracujeme také s policií. Pravidelně jsme o našich preventivních a volnočasových aktivitách informovali žáky a studenty základních a středních škol na Praze 14, jsme v kontaktu s dalšími nízkoprahovými kluby z celé ČR a s dalšími organizacemi a institucemi. Letos jsme se zapojili do akce České asociace streetwork Turné pro nízkoprahy. Pět pražských nízkoprahových klubů včetně Pacificu ve spolupráci s nadací Vodafone připravilo a realizovalo koncert kapel v pražské Lucerně, výtěžek z koncertu byl použit na činnost nízkoprahových klubů. 27

15 Příměstský tábor Během letních prázdnin jsme opět připravili příměstský tábor, který probíhal v klubu Pacific po čtyři týdny a zúčastnilo se jej 96 dětí. Jednalo se o rozšířený provoz NZDM. Pro děti a dospívající byla denně připravena pestrá nabídka činností (hry, keramika, sportovní aktivity apod.). Pravidelně se konaly celodenní výlety na různá zajímavá místa v Praze a okolí, např. do Historické vesnice umění a řemesel Botanicus, na hrad Bezděz, do Zoologické zahrady v Praze, výlet na zámek Loučeň apod. Co se ještě odehrávalo na vlnách Pacifiku preventivní programy a diskusní kluby kluby vaření filmové kluby návštěvy filmových představení karneval, diskotéky, karaoke bleší trh den dětí piknik na zahradě výtvarné dílny a keramika návštěvy lanového centra, bobové dráhy, aquaparku, ZOO účast na pražské Bambiriádě pravidelná odpoledne stolních her turnaje nízkoprahových klubů závody na kolečkových bruslích a koloběžkách výlety Drakiáda Celkem se mohli klienti klubu zúčastnit 74 mimořádných akcí, včetně tří vícedenních pobytů mimo Prahu, které připravila Městská část Praha 14 s pomocí pracovníků klubu Pacific. Náklady na celoroční provoz nízkoprahového klubu představují za rok 2010 celkem Kč. Náklady jsme hradili z dotací MPSV, MHMP, MČ Praha 14 a dále darů fyzických a právnických osob a veřejné sbírky. 28 Chci Vám poděkovat, že se i o prázdninách věnujete dětem, Vaše programy jsou skvělé, poučné a zábavné. Můj syn k Vám rád chodí. (maminka klienta) Pacific je místo, kde není nuda a když mám problémy, tak mi tady pomůžou. Moc díky všem pracovníkům. (klient Pacificu) Je to super klub, kde se dá seznámit se spoustou novejch lidiček. Můžu zde kdykoliv pořešit svoje problémy a můžu si být stoprocentně jistá, že ty problémy nikam dál neprosáknou. Jste super, díky, že jste! (klient Pacificu) Pacák je místo skvělého pokecu s pracovníky, vždy dobré nálady a přátel! (klient Pacificu) Děkuji, že se o kluky staráte. Velice si vážím Vaší práce. Vím, že to není jednoduchý. Velmi děkuji! (maminka klientů) Mám dobrý pocit z práce i z kontaktů s klienty. V Pacificu je to moc fajn, klienti berou preventivní programy vážně, což mě moc těší. (lektorka preventivních programů Jarmila Honsová) 29

16 dobrovolníci V uplynulém roce s námi spolupracovalo celkem 60 dobrovolníků, kteří v KC Motýlek odpracovali 1.748,5 hodin. Mnozí z nich přicházeli pravidelně a poskytovali asistenci dětem při pravidelných aktivitách. Patnáct dobrovolníků bylo pracovníky komerčních společností a v Motýlku pomáhali v rámci projektu Den pro dobrý skutek. Jednalo se o zaměstnance firem ČSOB, a.s., Danone, a.s., Česká spořitelna, a.s. a T-Mobile Czech Republic, a.s. Všem dobrovolníkům upřímně děkujeme! Bez jejich obětavé pomoci by nebylo možné řadu aktivit a mimořádných akcí vůbec realizovat. Počet dobrovolnických hodin dle jednotlivých projektů: CDS (podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením) Nízkoprahový klub Pacific MC (podpora rodin s dětmi do 6 let věku) 535,5 hodin 502,5 hodin 710,5 hodin Podpora pro dobrovolníky Motýlku výcvik pro nové dobrovolníky skupinové supervize intervize a konzultace s koordinátorkou dobrovolníků půjčovna odborné literatury vzdělávací akce (např. Základy nízkoprahových služeb) výroční slavnostní setkání dobrovolníků Mgr. Pavlína Stankayová Koordinátorka dobrovolníků kontakt: Motýlek je výborná organizace. Přijde mi úžasná tím, jak je různorodá a pomáhá celé škále lidí. Pracovníci jsou milí, ochotní, nesetkala jsem se s ničím jiným než s usměvavými lidmi a přívětivým chováním. (Veronika Vondrová) Dobrovolnictví zde v Motýlku mi přináší radost a pocit, že jsem užitečná. Velmi se mi zde líbí kolektiv a přístup k dětem. Jsem ráda, že mohu pomoci a mohu trávit svůj čas tam, kde je to potřeba. (Lucie Pokorná) V Motýlku vypomáhám při dopolední školičce, kde jsou integrovány děti s handicapem. Sama mám tři děti a s dobrovolnictvím jsem začala v době, kdy měl nejstarší syn obtížnější pubertu, ale díky Motýlku mám dnes jinak srovnané životní priority, zdravé děti beru jako dar a ty s handicapem mě nabíjejí energií a ukazují svět v jiném a lepším světle. (Radka Pavlíková) 30 31

17 studenti Studentské praxe Během roku 2010 získalo odbornou praxi v Motýlku 33 studentů, a to v rozsahu hodin. Komunitní centrum Motýlek je Fakultním zařízením Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dále má smlouvu o vedení praxí s těmito školami: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) JABOK VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha SŠ dívčí katolická, Praha SOŠ a VOŠ Evangelická akademie, Praha VOŠ sociálně právní, Praha SOŠ sociální sv. Zdislavy, Praha UK fakulta speciální pedagogiky a filozofie, Praha SŠ zemědělská akademie, Humpolec Lucie Krísová, DiS. Koordinátorka studentských praxí kontakt: 32 V Motýlku mne nejvíc inspiroval přístup pracovníků k dětem, dokáží navodit velmi příjemnou atmosféru. S dětmi jednají s respektem, dávají jim prostor, aby o některých věcech mohly rozhodovat samy. L.P. Má očekávání od praxe byla splněna nad mé požadavky. Obsah praxe obohatil mé zkušenosti a od pracovníků jsem získala odborné informace, které mi velmi pomohly při zpracování bakalářské práce. I.T. Podpora pracovníků Motýlku byla naprosto skvělá. První praxe na které jsem se setkala s tak přátelským prostředím. K.P. Velmi mile mne překvapila otevřenost pracovníků. Jsem ráda, že jsem si mohla zkusit připravit a vést program pro děti. P.M.

18 prevence ztráty bydlení ohrožených skupin jak Motýlek pomáhá V roce 2010 jsme pokračovali (jako partner KCR Heřmánek) v realizaci projektu, jehož cílem bylo eliminovat dopady stoupajících nákladů na bydlení na sociokulturně znevýhodněné obyvatele Hlavního města Prahy. Komunitní centrum Motýlek bylo jedním ze dvou kontaktních míst, kde byla potřebným občanům poskytována pomoc v případě, že nebyli schopni vlastními silami řešit obtíže související s bytovou problematikou. Ti zde mohli získat rady, kontakty, formuláře, informační materiály a v případě potřeby i další pomoc v situacích, kdy měli obtíže s bydlením, přičemž oddalování jejich řešení a pasivní přístup by mohl vést k prohloubení problému až ztrátě bydlení. Dále jsme připravili obsah nových informačních letáků a zajistili jejich tisk a především distribuci potřebným občanům. Informační kampaň byla zaměřena především na včasnou informovanost obyvatel ve zmíněné problematice. Občané využívali služby kontaktních míst nejčastěji z těchto důvodů (celkem bylo učiněno 704 kontaktů): - problémy s úhradou nájmu, služeb souvisejících s bydlením - konzultace k možnosti a postupu získání příspěvku na bydlení - dluhy, riziko osobního bankrotu či exekuce - pronájem bytu s regulovaným nájemným, zajištění ubytování Z ů, maminky chlapce (10 let) s diagnózou autismus nahrávku (audiozáznam písničky, kterou chlapec hrál na flétnu při muzikoterapii - pozn. Motýlku) jsme si pouštěli několikrát, zdá se nám to neuvěřitelné a naprosto úžasné. Jako rodiče K. to vnímáme skutečně jako zázrak s hlubokým vnitřním šťastným prožitkem. Máme obrovskou, obrovskou radost. Moc Vám děkujeme, a děkujeme Vám za Vaši práci s K., která je díky Vašemu přístupu a celkovému postoji obohacující po všech stránkách K. je má (nahrávky pozn. Motýlku) možnost rozeslat dál, může se pochlubit a tím mu poroste i sebevědomí. Musím dodat, že do Motýlka dochází moc rád, a velice se tam těší. Je to vlastně jediné místo, kam se těší, a odkud se vrací v dobré náladě. Pro jeho autismus ho nepotěší tak dovolená u moře, či cokoli jiného jako Motýlek. Uznání Vám patří, zdá se, že překonáváte i nepřekonatelné Je to asi dva měsíce zpět, kdy mi K. poslal , ve kterém napsal muzikoterapie hladový čekat Moc děkuji. Je to úžasné, skutečně neuvěřitelné Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vaše trpělivost je úžasná kéž by bylo v našem okolí takových lidí víc. D.R. matka 34 35

19 finanční zpráva stanovisko auditora Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM A.I.Sptřebované náklady celkem B.I.Tržby za vlastní výkony a za zboží Spotřební materiál Příspěvky klientů (včetně 3 týdeních pobytů) Vybavení komunitního centra,pomůcky Tržby z propagace,pronájmu apod A.II.Služby celkem B.II.Změna stavu vnitroorg.zásob 0 Nájemné a energie B.III.Aktivace celkem 0 Opravy a údržba prostor a vybavení B.IV.Ostatní výnosy celkem Úklidové služby Úroky 393 Cestovné a jízdné Ostatní výnosy Tisk B.V.Tržby z prodeje majetku 0 Spoje (poštovné,telefony,internet) B.VI.Přijaté příspěvky celkem Pobyty (ubytování a strava) Dary nadací a nadačních fondů Vzdělávání pracovníků a dobrovolníků Dary fyzických osob a firem Ostatní služby B.VII.Provozní dotace celkem A.III.Osobní náklady celkem Dotace ministerstev (MPSV,MŠMT,MV) Mzdové náklady Dotace MHMP Zákonné pojištění Dotace MČ Praha A.IV.Daně a poplatky celkem A.V.Ostatní náklady celkem A.VI.Odpisy celkem A.VII.Poskytnuté příspěvky celkem C.Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů D.Výsledek hospodaření po zdanění Rozvaha AKTIVA PASIVA A.Dlouhodobý majetek celkem A.Vlastní zdroje celkem A.II.Dlouhodobý hmotný majetek A.I.Vlastní jmění (darovaný majetek) A.IV.Oprávky k dlouhodobému majetku A.II.Výsledek hospodaření celkem B.Krátkodobý majetek celkem Výsledek hospodaření běžného období B.II.Pohledávky B.Cizí zdroje celkem B.III.Krátkodobý finanční majetek B.III.Krátkodobé závazky B.IV.Jiná pasiva - výnosy příštích období V nákladech je mezi Ostatními službami zahrnuta propagace v hodnotě poskytnutá Sdružení bezplatně v rámci pořádání benefičního koncertu. Tento nefinanční dar je uveden i ve výnosech v položce Dary fyzických osob a firem

20 naši činnost podporovali Dárci finančních a hmotných darů v roce 2010 Instituce: MPSV ČR MV ČR MHMP MČ Praha 14 Nadace a NF: Firemní dárci Hmotná podpora a služby: Fyzické osoby: Ing. Josef Neumann Ing. Jaroslav Doležal CSc. Radka Fišarová Ing. Gabriela Hitzgerová Ing. Zdena Skálová Ing. Tomáš Dvořák Lucie Maxová Ivo Dostál Manželé Sádlovi Jan Hebnar Ing. Petr Beran Ing. Jan Gruber Ing. Václav Čížek Michal Matoušek Valéria Langová Žáci třídy 7.A ZŠ Lupáčova partneři benefičního koncertu Na benefičním koncertu pro Motýlek, který uváděla patronka Motýlku Ester Janečková, tentokrát vystoupila s krásným programem Radka Fišarová. Velmi si vážíme jejich pomoci. Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, partnerům koncertu a dobrovolníkům, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli. Koncert provázela rozsáhlá reklamní kampaň, jejímž cílem byla nejen propagace této benefice, ale i činnosti Motýlku a partnerů koncertu. Finanční podpora: Perfetti Van Melle CR s.r.o. PRAHA loď, s.r.o. Keramika Teršovi IMPAP s.r.o. ACTIVA, spol. s.r.o. generální partner Compo Praha s.r.o. H.P.H. Centrum s.r.o. Advokátní kancelář Jansta, Kortka s.r.o. Sport Koncept s.r.o. Děkujeme za umístění sbírkových kasiček společnostem Obchodní centrum Letňany a Electro World s.r.o

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH NA ÚVOD.......................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE...........................................

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ LATA PROGRAMY PRO OHROŽENOU MLÁDEŽ www.lata.cz KATALOG DOBROVOLNICKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ v organizacích pracujících s dětmi a mládeží na území Prahy Projekt Mladí mladým byl finančně podpořen

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více