výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz"

Transkript

1 výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

2 patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se v Komunitním centru Motýlek událo v uplynulém roce, který byl již devátým od založení Sdružení na pomoc dětem s handicapy, jež Motýlek provozuje. Ve výroční zprávě jsme se snažily zachytit nejvýznamnější události a výsledky celoroční práce. Budete se moci dočíst, jak naše služby pomáhaly dětem se zdravotním i sociálním handicapem a jaké programy nabízel Motýlek rodinám navštěvujícím mateřské centrum. Při této příležitosti bychom chtěly poděkovat těm, bez nichž by nebylo možné poslání a vize sdružení úspěšně naplňovat. Náš dík tedy patří celému týmu, který se skládá ze skvělých lidí pracujících s velkým nasazením a pochopením pro klienty a rovněž dobrovolníkům. Stejně tak si vážíme laskavé přízně dárců, bez jejichž pomoci by služby Motýlku nebyly finančně dostupné potřebným dětem. Financování aktivit je závislé převážně na státních dotacích, které však nepokrývají veškeré náklady, a tak je pro Motýlek velmi důležitá i podpora sponzorů a jednotlivců, ochotných vynaložit část vlastních příjmů na dobrou věc. Je pro mě opravdu ctí, že mohu spolupracovat s lidmi z Motýlku. Vážím si práce těch, kteří myslí na děti, pro které je tak těžké vymyslet program. Každé dítě si potřebuje hrát bez ohledu na to, jaký problém jej trápí. Je krásné vidět šťastné a rozesmáté motýlkovské děti. Ester Janečková PhDr. Hana Urbanová ředitelka KC Motýlek PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně Sdružení na pomoc dětem s handicapy 2 3

3 personální zajištění obsah Výbor Předsedkyně sdružení: PhDr. Zuzana Jelenová Místopředsedkyně a ředitelka: PhDr. Hana Urbanová Místopředseda: Josef Kubíček Zaměstnanci a externí spolupracovníci Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, vedoucí CDS, muzikoterapeut Lucie Krísová, DiS., vedoucí MC, sociální pracovnice, koordinátorka studentských praxí Mgr. Pavlína Stankayová, vedoucí NZDM Pacific, koordinátorka dobrovolníků Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Lucie Běhavá, pedagožka CDS a MC Simona Vittová, kontaktní pracovnice NZDM Michaela Vieweghová, Dis. kontaktní pracovnice NZDM Mgr. Beáta Součková, sociální pracovnice Mgr. Pavlína Radová, logopedka Mgr. Vladana Kašparová, logopedka Eliška Tomanová, lektorka keramiky Mgr. Jana Drvotová, canisterapeutka Valerie Mlynářová, lektorka plavání Tetyana Toma, pedagožka Bc. Hana Maňáková, pedagožka Mgr. Veronika Kunová, pedagožka Ing. Marcela Červenková, lektorka angličtiny Jiří Pecka, lektor PC Markéta Krísová, grafička Mgr. Michal Zahradník, supervizor Lucián Kantor, supervizor Mgr. Martina Hyžová, supervizorka Miloslava Štemberková, účetní a další Revizor Mgr. Pavlína Radová PATRONKA MOTÝLKU 2 NĚKOLIK SLOV ÚVODEM 3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 4 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek 7 Individuální aktivity 8 Skupinové aktivity 11 MATEŘSKÉ CENTRUM Veřejný závazek 17 Pravidelné aktivity 18 Akce 22 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC Veřejný závazek 24 Preventivní programy 27 Příměstský tábor 28 DOBROVOLNÍCI 30 STUDENTI 33 PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ 34 PROPAGACE 35 FINANČNÍ ZPRÁVA 36 STANOVISKO AUDITORA 37 DÁRCI A PARTNEŘI

4 Naše poslání V centru denních služeb KC Motýlek umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a tomu, aby žily stejně jako jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. Komu jsou naše služby určeny Centrum denních služeb KC Motýlek nabízí své služby dětem od 2 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů mají omezený kontakt s dětmi Služby nejsou určeny dětem se smyslovým postižením Jak dětem pomáháme dáváme jim příležitost poznávat a rozvíjet jejich zájmy zvyšujeme jejich dovednosti, soběstačnost a sebevědomí umožňujeme jim aktivně trávit volný čas v dětském kolektivu 6 Naše zásady při práci s klienty dodržujeme jejich práva dbáme na jejich důstojnost máme pochopení pro jejich osobité projevy uplatňujeme individuální přístup pomáháme rodičům zvládat péči o děti Vladimír Jelen vedoucí centra denních služeb kontakt: 7

5 Aktivity centra denních služeb V roce 2010 navštěvovalo centrum denních služeb celkem 48 dětí s různým druhem a stupněm zdravotního postižení. Nejčastěji se jednalo o děti s mentálním postižením a autismem. Bylo jim poskytnuto služeb v rozsahu hodin. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY Canisterapie Rozvoj dovedností, komunikace a sebevědomí prostřednictvím speciálně vycvičených psů využívalo 13 dětí. (celkem 138 kontaktů) Muzikoterapie Muzikoterapii navštěvovalo 23 dětí (celkem 392 kontaktů). Probíhala s jednotlivými dětmi individuálně a aktivní formou, děti byly přímo zapojeny do vytváření hudby, zvuků a rytmů. Pod vedením muzikoterapeuta tak pracovaly na rozvoji svých dovedností a schopností. Logopedie Dětem s postižením, které mají z různých důvodů narušenou komunikační schopnost, pomáhaly dvě zkušené logopedky. Cílem bylo maximálně rozvinout jejich komunikaci a pomoci jim tak při začlenění do společnosti. Využívali jsme nově zakoupené didaktické pomůcky a materiály pro efektivní rozvoj alternativních forem komunikace u dětí, které se nedorozumí běžným způsobem. 19 dětí (celkem 213 kontaktů) Individuální rozvoj dovedností a soběstačnosti Pod vedením odborných pracovníků 6 dětí systematicky rozvíjelo své dovednosti potřebné v běžném životě. Jednalo se především o nácvik sebeobsluhy (oblékání, příprava jednoduchých pokrmů, práce s počítačem, nakupování, cestování MHD, orientace v čase, nácvik sociálních dovedností apod. (celkem 150 hodin) Máme 2 syny a oba docházejí do Motýlku, D. do školičky a J. ( 9 let - diagnóza DMO) na muzikoterapii a nácvik sebeobsluhy. Oba se do Motýlku vždy moc těší, naučili se v něm hodně nových věcí a J. se zlepšila motorika. Motýlek máme rádi, ale hlavně proto, že v něm pracují moc hodní a obětaví kamarádi, kteří nám poradí, pomůžou a vyjdou vstříc vždy, když potřebujeme. Manželé S. 8 9

6 SKUPINOVÉ AKTIVITY Plavání Jedenáct dětí spolu s rodiči pravidelně docházelo do bazénu na Černém Mostě, aby se pod vedením pedagožky učily základním plaveckým dovednostem (204 hodin). Keramická dílna Do keramické dílny Motýlku, která je vybavena hrnčířským kruhem a pecí pro výpal keramiky, přicházelo pravidelně 9 dětí (154 hodin). Rozvíjely zde zejména svou tvořivost, jemnou motoriku a schopnost soustředění. Odpolední kluby se cvičením a tvořením Obou klubů se účastnilo 29 dětí. Ve sportovním klubu byly děti zábavnou formou motivovány k pohybovým aktivitám a tím i rozvoji motoriky, ke spolupráci s ostatními a ke zdravé ctižádosti. Ve výtvarném klubu byly součástí programu tvůrčí aktivity, při kterých děti získávaly řadu důležitých dovedností. Zároveň jsme s dětmi pracovali individuálně. Věnovali jsme se například nácviku komunikace a sebeobsluhy. (904 hodin) Dcera (diagnóza Downův syndrom, 18 let) má ráda hudbu a zpívání a hudební nástroje. Na hodiny muzikoterapie chodí několik roků a mají pro ni velký význam. Poznává a učí se nové písně včetně pohybových, může hrát na různé rytmické nástroje a setkává se se stále novými poznatky. Rozšiřuje se jí obzor a procvičuje paměť. V posledním roce se podařilo naučit ji skutečné akordy na kytaru. V. N. otec 10 Dramaterapie V této aktivitě měly děti možnost prostřednictvím hraní rolí a pohádkových postav realizovat svou vlastní fantazii a získat nové prožitky. Ty poté rozebíraly v rámci společné diskuse. Učily se tak zábavnou formou zvládat mnohé situace z běžného života. Přínosem byl též rozvoj komunikačních dovedností, schopnost vyjádřit svůj názor. Využívají se prostředky dramatické výchovy mimická a řečová cvičení, dramatická a verbální hra, příběhy, přednes, zpěv, rytmizace, práce s hlasem a mluvidly, pohybové vyjádření, tanec apod. Na dramaterapii docházelo 8 dětí (240 hodin). 11

7 A TO ZDALEKA NENÍ VŠECHNO... Dále jsme pro naše klienty připravili: Tradiční letní rekondiční pobyt pro rodiny s programem pro děti i dospělé (Kunžak v Jižních Čechách), 50 účastníků Pravidelné schůzky svépomocné skupiny rodičů s programem přizpůsobeným jejich potřebám Individuální poradenství Nabídka práce s počítačem a využívání internetu a didaktických programů s podporou asistentů Půjčovna odborné literatury, hraček a rehabilitačních pomůcek Výlety, návštěvy kina, sportovní a kulturní akce Vzdělávání V průběhu roku se pracovníci CDS zúčastnili řady vzdělávacích kurzů. Cílem bylo zvýšit jejich odbornou způsobilost a získat nové podněty a informace pro práci s dětmi s handicapem. Z absolvovaných vzdělávacích akcí: Přednáška Způsobilost k právním úkonům lidí s mentálním postižením nabídku zúčastnit se této přednášky využili i mnozí rodiče našich klientů PC kurz - Práce s programem Powerpoint Kvalifikační kurz pracovníků v soc. službách Seminář grafomotoriky Psychoterapeutický výcvik (SUR) Sexualita lidí s mentálním postižením Seminář - Práce s rizikem v sociálních službách V Motýlku se cítím dobře. Chodím tam rád a mám rád prázdninové pobyty. Mám tam kamarády. Dalibor 12 let Celkové náklady na činnost CDS činily Kč. Za finanční podporu děkujeme MPSV, MHMP, MČ Praha 14, Nadaci Charty 77 - Fondu RWE Transgas, Nadačnímu fondu Albert a sponzorům

8 Mému dítěti tento pobyt dává hodně po psychické i fyzické stránce a když vidím mé dítě spokojené, tak jsem šťastná. R.K. Pro děti byla připravena spousta aktivit v campu i mimo něj, kterých jsme se s dcerou zúčastnily. Letos se zapojila i do činností, které ji dříve nebavily a nezajímaly. Příjemně mne to překvapilo. Já sama jsem si tady krásně odpočinula. I.L. Odpočinek, zábavu, potěšení z krásné přírody v okolí. Je zde čas na sdílení s podobně postiženými rodiči, výměnu informací, zkušeností s dětmi a jejich výchovou. M.P. Děkujeme, bylo to moc fajn a už se těšíme na další. H.CH. Pobyt mezi svými dětmi, pobyt mezi svými rodiči. Nejsme v tom sami, psychická podpora dětem i rodičům. J.S. Z celého srdce Vám moc děkujeme, že pořádáte tyto pobyty, má rodina je nadšená!!! M.S. Několikrát jsme byli s Motýlkem na zimním rekondičním pobytu a moc se nám líbila přátelská atmosféra ve společenství rodin chtěli jsme si to zopakovat, včetně našich dětí. Jste zatím jediné sdružení, které znám a kterému se podařilo skloubit program pro postižené děti a jejich zdravé sourozence nenásilným, přirozeným způsobem a to tak, že rodiče se necítí jako pasivní klienti, ale jako rovnocenní partneři. Moc se mi líbilo zapojení starších sourozenců do pomoci s programem. K.Ř. Tento projekt byl podpořen Nadačním fondem Albert

9 Poslání mateřského centra V Mateřském centru Motýlek podporujeme rodiče s dětmi raného a předškolního věku, a to nejen ze sídliště Černý Most. Návštěvníci zde mohou navazovat nové kontakty a přátelství, získávat informace, sdílet své zkušenosti s rodičovstvím a aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi. Komu jsou naše služby určeny Mateřské centrum Motýlek poskytuje služby rodičům s dětmi i dalším pečujícím osobám (např. prarodičům s dětmi). Služby jsou určené i rodinám s dětmi se zdravotním handicapem. V mateřském centru bylo v roce 2010 uskutečněno kontaktů a do jeho programů se zapojilo 437 klientů. Mateřské centrum Motýlek je členem celostátní Sítě mateřských center a získalo certifikát Společnost přátelská rodině. Lucie Krísová, DiS. vedoucí Mateřského centra Motýlek kontakt: 16 17

10 Aktivity mateřského centra Herny s programem Pravidelné dopolední herny s doprovodným programem navštěvovalo 68 rodin, z toho 8 s dětmi se zdravotním handicapem a proběhlo zde kontaktů. Oblíbené bylo hlavně společné zpívání spojené s tancem a hrou na rytmické nástroje, ale i cvičení s výtvarným tvořením si našlo mnoho aktivních zájemců. Dostatečný prostor byl věnován i volné hře rodičů s dětmi. Herny probíhaly tři dopoledne v týdnu a rodiče měli možnost přispět do programu svými nápady (např. krátké divadélko) i pomoci s jeho organizováním. Herny pro nejmenší Herna pro nejmenší je aktivita bez řízeného programu, kterou měli rodiče možnost navštěvovat 3x týdně odpoledne a 1x týdně dopoledne. Rodiče s dětmi v rámci herny navštěvovali i výtvarnou dílnu, a protože se nám podařilo doplnit hernu novými hračkami a lákadly pro nejmenší, bylo v hernách živo. Na tuto aktivitu docházelo celkem 81 rodin, přičemž jsme zaznamenali kontaktů. Logopedie Vzhledem k velké poptávce rodičů jsme navýšili kapacitu této služby. Celkově se podařilo zlepšit výslovnost a prohloubit komunikační schopnosti u 9 dětí. V případě potřeby bylo rodičům navíc poskytnuto speciálně pedagogické poradenství a konzultace ke školní zralosti. Těším se do Motýlku na popovídání si s maminkami, našla jsem tu nové přátele a moje dítě kamarády. S.L. Výuka angličtiny Pravidelný kurz angličtiny pro rodiče navštěvovala skupina třinácti rodičů, uskutečnilo se 202 kontaktů. Rodiče se zdokonalovali v gramatice a konverzaci. Tuto aktivitu vnímali jako důležitou pro své uplatnění na trhu práce. Keramika pro rodiče s dětmi Společné tvoření si užívaly děti od tří let spolu se svými rodiči, starší a zdatnější děti už rodičovskou podporu nepotřebovaly. Na keramiku docházelo pravidelně 8 rodin, bylo učiněno 190 kontaktů. K práci v keramické dílně využívaly i hrnčířský kruh a nově zakoupené formy

11 Relaxační malování Kurz probíhal pod vedením kreativní výtvarnice, která nabídla 24 návštěvníkům možnost vyzkoušet si rozmanité výtvarné techniky inspirované cestou kolem světa. Široký prostor pro vlastní tvorbu byl podtržen dalšími smyslovými vjemy (vonné tyčinky, promítání, podmanivá hudba atd.). Iluze přenesení se do jiného světa byla dokonalá. Školička Motýlek V loňském roce se podařilo integrovat 3 děti mezi zdravé vrstevníky a pomoci jim tak v osamostatnění a navázání prvních sociálních kontaktů. Jedno dopoledne v týdnu docházelo do školičky 21 dětí, bylo učiněno 253 kontaktů. Děti po cestě domů zpívají písničky od Vládi a já mám inspiraci pro hry a tvoření. Z.H. Mohu tady děti vypustit a trošku si vydechnout. L.S. Šikovný předškolák V návaznosti na uskutečněné semináře o vývoji a potřebách předškolních dětí, které vedla speciální pedagožka, jsme rodičům s dětmi nabídli možnost praktického nácviku jednotlivých dovedností. Náplní kurzu tak byla grafomotorická cvičení, rozvoj komunikačních dovedností, zrakového a sluchového vnímání apod. Rodiče zde získali mnoho inspirace. Na aktivitu docházelo pět rodin. Poradenství Sociální pracovník a pedagogové poskytovali rodičům podporu při řešení náročných situací. Pracovníci především rodiče vyslechli a pokud bylo třeba, předali kontakt na odborníka. Mateřské centrum disponuje rozsáhlou databází kontaktů na návazné služby. Půjčovna literatury, hraček a didaktických pomůcek Tuto službu využívalo 52 rodin. Půjčovnu jsme obohatili o nové tituly a didaktické pomůcky, rodiče měli také k dispozici časopisy, které odebíráme. Kromě výše uvedených programů měli rodiče možnost bezplatně využívat PC s internetovým připojením, dále pak masážní křeslo. Děti velkou venkovní trampolínu

12 Akce v roce 2010 Po celý rok jsme pro rodiny připravovali společenské, kulturní, výtvarné a vzdělávací akce, zohledňovali zájem rodičů a zapojovali je do jejich pořádání. Kampaň k angažovanému otcovství Návštěvy ZOO Cyklus přednášek o výchově Karnevaly, besídky, oslavy Společné návštěvy kulturních zařízení Benefiční koncert Kreslení nás baví Velikonoční tvoření Trhy neziskových organizací Bleší trh Znaková řeč pro batolata Exkurze na hasičskou záchrannou stanici Zahradní slavnost Přednáška o zdravém životním stylu Den dětí Závody na koloběžkách Cestopisné přednášky Drakiáda Kurz první pomoci Vázání adventních věnců Živý betlém Pracovníci Mateřského centra se zúčastnili stáží a absolvovali například tyto vzdělávací akce: Sociální práce s rodinou a dětmi v zařízeních typu mateřská, rodinná a komunitní centra Aktivní otcovství Metodika cvičení rodičů s dětmi Poradenský rozhovor Moc rádi k vám chodíme a děkujeme za vaši práci. B.T. Děti si tady zvykly a přirozeně se ode mě odpoutávají, bez stresu. L.V. Celkové náklady na projekt MC činily Kč. Ty byly hrazeny z dotace MPSV ve výši Kč. Z této částky bylo použito Kč na osobní náklady a Kč na provozní náklady. Za finanční podporu projektu děkujeme také MHMP, MČ Praha 14 a sponzorům

13 Poslání Nízkoprahový klub Pacific nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Proč právě nízkoprahový klub? Nízkoprahovost znamená snadnou dostupnost pro děti, které jsou zvyklé trávit svůj volný čas na ulicích, v partě apod. Je to kvalitní alternativa pro mladé, kteří se nezapojují do běžných kroužků nebo sportovních oddílů. Zásadní přínos této sociální služby je v prevenci a poradenství. Odborní pracovníci jsou schopni pomoci dětem a dospívajícím při řešení jejich problémů. Nízkoprahový klub Pacific je členem České asociace streetwork. Služby, které Pacific poskytuje poradenství kontaktní práce situační intervence krizová intervence informační servis kontakt s institucemi ve prospěch klienta doprovod klienta do návazných služeb práce s blízkými osobami skupinová práce V roce 2010 navštěvovalo Nízkoprahový klub Pacific 362 klientů. Mgr. Pavlína Stankayová vedoucí Nízkoprahového klubu Pacific kontakt: 24 25

14 Vzdělávání Pracovníci nízkoprahového klubu procházeli jako každoročně řadou vzdělávacích kurzů, seminářů a stáží: Kurzy České asociace streetwork: Kurz podpory a sebepodpory pro vedoucí pracovníky, Individuální plánování, Základy nízkoprahových služeb pro začínající pracovníky a dobrovolníky, Zvládání agrese v nízkoprahových programech Dvoudenní stáž pracovníků v o. s. Ratolest Brno Týdenní výjezd do terénních a nízkoprahových služeb a monitoring dobré praxe na Slovensku a v Polsku Otevřené mezioborové semináře Prev-centra Výcvik v motivačních rozhovorech Pravidelná setkávání pražské regionální skupiny nízkoprahových služeb ŽUPAN Preventivní programy Za podpory MHMP jsme uskutečnili projekt primární prevence, který byl zaměřený na předcházení problémům a následkům spojeným s užíváním návykových látek a dalším rizikovým chováním. Pracovníci zvyšovali znalosti a dovednosti klientů a pozitivně ovlivňovali jejich postoje, tzn. podporovali jejich zdravý životní styl a omezovali riziko vzniku či rozvoje sociálně nežádoucího chování. NZDM Pacific usiluje o to, aby klienti dokázali informace z programu uplatnit ve svém chování nejen v době jeho realizace, ale i v budoucnosti. Předmětem poradenství byly nejčastěji vztahové problémy, zvládání agresivního chování, řešení konfliktních situací, jako např. nerespektování autorit a ničení majetku, experimentování s návykovými látkami a další rizikové chování. Realizovali jsme osm interaktivních programů na témata jako jsou závislost na alkoholu, sex a vztahy, bezpečné chování doma a na ulici, škodlivost kouření a drog, šikana. Spolupráce V roce 2010 jsme spolupracovali s Českou asociací streetwork, dále s ÚMČ Praha 14, především s protidrogovou preventistkou, terénní pracovnicí pro národnostní menšiny a s kurátory pro děti a mládež. V rámci prevence kriminality spolupracujeme také s policií. Pravidelně jsme o našich preventivních a volnočasových aktivitách informovali žáky a studenty základních a středních škol na Praze 14, jsme v kontaktu s dalšími nízkoprahovými kluby z celé ČR a s dalšími organizacemi a institucemi. Letos jsme se zapojili do akce České asociace streetwork Turné pro nízkoprahy. Pět pražských nízkoprahových klubů včetně Pacificu ve spolupráci s nadací Vodafone připravilo a realizovalo koncert kapel v pražské Lucerně, výtěžek z koncertu byl použit na činnost nízkoprahových klubů. 27

15 Příměstský tábor Během letních prázdnin jsme opět připravili příměstský tábor, který probíhal v klubu Pacific po čtyři týdny a zúčastnilo se jej 96 dětí. Jednalo se o rozšířený provoz NZDM. Pro děti a dospívající byla denně připravena pestrá nabídka činností (hry, keramika, sportovní aktivity apod.). Pravidelně se konaly celodenní výlety na různá zajímavá místa v Praze a okolí, např. do Historické vesnice umění a řemesel Botanicus, na hrad Bezděz, do Zoologické zahrady v Praze, výlet na zámek Loučeň apod. Co se ještě odehrávalo na vlnách Pacifiku preventivní programy a diskusní kluby kluby vaření filmové kluby návštěvy filmových představení karneval, diskotéky, karaoke bleší trh den dětí piknik na zahradě výtvarné dílny a keramika návštěvy lanového centra, bobové dráhy, aquaparku, ZOO účast na pražské Bambiriádě pravidelná odpoledne stolních her turnaje nízkoprahových klubů závody na kolečkových bruslích a koloběžkách výlety Drakiáda Celkem se mohli klienti klubu zúčastnit 74 mimořádných akcí, včetně tří vícedenních pobytů mimo Prahu, které připravila Městská část Praha 14 s pomocí pracovníků klubu Pacific. Náklady na celoroční provoz nízkoprahového klubu představují za rok 2010 celkem Kč. Náklady jsme hradili z dotací MPSV, MHMP, MČ Praha 14 a dále darů fyzických a právnických osob a veřejné sbírky. 28 Chci Vám poděkovat, že se i o prázdninách věnujete dětem, Vaše programy jsou skvělé, poučné a zábavné. Můj syn k Vám rád chodí. (maminka klienta) Pacific je místo, kde není nuda a když mám problémy, tak mi tady pomůžou. Moc díky všem pracovníkům. (klient Pacificu) Je to super klub, kde se dá seznámit se spoustou novejch lidiček. Můžu zde kdykoliv pořešit svoje problémy a můžu si být stoprocentně jistá, že ty problémy nikam dál neprosáknou. Jste super, díky, že jste! (klient Pacificu) Pacák je místo skvělého pokecu s pracovníky, vždy dobré nálady a přátel! (klient Pacificu) Děkuji, že se o kluky staráte. Velice si vážím Vaší práce. Vím, že to není jednoduchý. Velmi děkuji! (maminka klientů) Mám dobrý pocit z práce i z kontaktů s klienty. V Pacificu je to moc fajn, klienti berou preventivní programy vážně, což mě moc těší. (lektorka preventivních programů Jarmila Honsová) 29

16 dobrovolníci V uplynulém roce s námi spolupracovalo celkem 60 dobrovolníků, kteří v KC Motýlek odpracovali 1.748,5 hodin. Mnozí z nich přicházeli pravidelně a poskytovali asistenci dětem při pravidelných aktivitách. Patnáct dobrovolníků bylo pracovníky komerčních společností a v Motýlku pomáhali v rámci projektu Den pro dobrý skutek. Jednalo se o zaměstnance firem ČSOB, a.s., Danone, a.s., Česká spořitelna, a.s. a T-Mobile Czech Republic, a.s. Všem dobrovolníkům upřímně děkujeme! Bez jejich obětavé pomoci by nebylo možné řadu aktivit a mimořádných akcí vůbec realizovat. Počet dobrovolnických hodin dle jednotlivých projektů: CDS (podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením) Nízkoprahový klub Pacific MC (podpora rodin s dětmi do 6 let věku) 535,5 hodin 502,5 hodin 710,5 hodin Podpora pro dobrovolníky Motýlku výcvik pro nové dobrovolníky skupinové supervize intervize a konzultace s koordinátorkou dobrovolníků půjčovna odborné literatury vzdělávací akce (např. Základy nízkoprahových služeb) výroční slavnostní setkání dobrovolníků Mgr. Pavlína Stankayová Koordinátorka dobrovolníků kontakt: Motýlek je výborná organizace. Přijde mi úžasná tím, jak je různorodá a pomáhá celé škále lidí. Pracovníci jsou milí, ochotní, nesetkala jsem se s ničím jiným než s usměvavými lidmi a přívětivým chováním. (Veronika Vondrová) Dobrovolnictví zde v Motýlku mi přináší radost a pocit, že jsem užitečná. Velmi se mi zde líbí kolektiv a přístup k dětem. Jsem ráda, že mohu pomoci a mohu trávit svůj čas tam, kde je to potřeba. (Lucie Pokorná) V Motýlku vypomáhám při dopolední školičce, kde jsou integrovány děti s handicapem. Sama mám tři děti a s dobrovolnictvím jsem začala v době, kdy měl nejstarší syn obtížnější pubertu, ale díky Motýlku mám dnes jinak srovnané životní priority, zdravé děti beru jako dar a ty s handicapem mě nabíjejí energií a ukazují svět v jiném a lepším světle. (Radka Pavlíková) 30 31

17 studenti Studentské praxe Během roku 2010 získalo odbornou praxi v Motýlku 33 studentů, a to v rozsahu hodin. Komunitní centrum Motýlek je Fakultním zařízením Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dále má smlouvu o vedení praxí s těmito školami: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) JABOK VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha SŠ dívčí katolická, Praha SOŠ a VOŠ Evangelická akademie, Praha VOŠ sociálně právní, Praha SOŠ sociální sv. Zdislavy, Praha UK fakulta speciální pedagogiky a filozofie, Praha SŠ zemědělská akademie, Humpolec Lucie Krísová, DiS. Koordinátorka studentských praxí kontakt: 32 V Motýlku mne nejvíc inspiroval přístup pracovníků k dětem, dokáží navodit velmi příjemnou atmosféru. S dětmi jednají s respektem, dávají jim prostor, aby o některých věcech mohly rozhodovat samy. L.P. Má očekávání od praxe byla splněna nad mé požadavky. Obsah praxe obohatil mé zkušenosti a od pracovníků jsem získala odborné informace, které mi velmi pomohly při zpracování bakalářské práce. I.T. Podpora pracovníků Motýlku byla naprosto skvělá. První praxe na které jsem se setkala s tak přátelským prostředím. K.P. Velmi mile mne překvapila otevřenost pracovníků. Jsem ráda, že jsem si mohla zkusit připravit a vést program pro děti. P.M.

18 prevence ztráty bydlení ohrožených skupin jak Motýlek pomáhá V roce 2010 jsme pokračovali (jako partner KCR Heřmánek) v realizaci projektu, jehož cílem bylo eliminovat dopady stoupajících nákladů na bydlení na sociokulturně znevýhodněné obyvatele Hlavního města Prahy. Komunitní centrum Motýlek bylo jedním ze dvou kontaktních míst, kde byla potřebným občanům poskytována pomoc v případě, že nebyli schopni vlastními silami řešit obtíže související s bytovou problematikou. Ti zde mohli získat rady, kontakty, formuláře, informační materiály a v případě potřeby i další pomoc v situacích, kdy měli obtíže s bydlením, přičemž oddalování jejich řešení a pasivní přístup by mohl vést k prohloubení problému až ztrátě bydlení. Dále jsme připravili obsah nových informačních letáků a zajistili jejich tisk a především distribuci potřebným občanům. Informační kampaň byla zaměřena především na včasnou informovanost obyvatel ve zmíněné problematice. Občané využívali služby kontaktních míst nejčastěji z těchto důvodů (celkem bylo učiněno 704 kontaktů): - problémy s úhradou nájmu, služeb souvisejících s bydlením - konzultace k možnosti a postupu získání příspěvku na bydlení - dluhy, riziko osobního bankrotu či exekuce - pronájem bytu s regulovaným nájemným, zajištění ubytování Z ů, maminky chlapce (10 let) s diagnózou autismus nahrávku (audiozáznam písničky, kterou chlapec hrál na flétnu při muzikoterapii - pozn. Motýlku) jsme si pouštěli několikrát, zdá se nám to neuvěřitelné a naprosto úžasné. Jako rodiče K. to vnímáme skutečně jako zázrak s hlubokým vnitřním šťastným prožitkem. Máme obrovskou, obrovskou radost. Moc Vám děkujeme, a děkujeme Vám za Vaši práci s K., která je díky Vašemu přístupu a celkovému postoji obohacující po všech stránkách K. je má (nahrávky pozn. Motýlku) možnost rozeslat dál, může se pochlubit a tím mu poroste i sebevědomí. Musím dodat, že do Motýlka dochází moc rád, a velice se tam těší. Je to vlastně jediné místo, kam se těší, a odkud se vrací v dobré náladě. Pro jeho autismus ho nepotěší tak dovolená u moře, či cokoli jiného jako Motýlek. Uznání Vám patří, zdá se, že překonáváte i nepřekonatelné Je to asi dva měsíce zpět, kdy mi K. poslal , ve kterém napsal muzikoterapie hladový čekat Moc děkuji. Je to úžasné, skutečně neuvěřitelné Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vaše trpělivost je úžasná kéž by bylo v našem okolí takových lidí víc. D.R. matka 34 35

19 finanční zpráva stanovisko auditora Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM A.I.Sptřebované náklady celkem B.I.Tržby za vlastní výkony a za zboží Spotřební materiál Příspěvky klientů (včetně 3 týdeních pobytů) Vybavení komunitního centra,pomůcky Tržby z propagace,pronájmu apod A.II.Služby celkem B.II.Změna stavu vnitroorg.zásob 0 Nájemné a energie B.III.Aktivace celkem 0 Opravy a údržba prostor a vybavení B.IV.Ostatní výnosy celkem Úklidové služby Úroky 393 Cestovné a jízdné Ostatní výnosy Tisk B.V.Tržby z prodeje majetku 0 Spoje (poštovné,telefony,internet) B.VI.Přijaté příspěvky celkem Pobyty (ubytování a strava) Dary nadací a nadačních fondů Vzdělávání pracovníků a dobrovolníků Dary fyzických osob a firem Ostatní služby B.VII.Provozní dotace celkem A.III.Osobní náklady celkem Dotace ministerstev (MPSV,MŠMT,MV) Mzdové náklady Dotace MHMP Zákonné pojištění Dotace MČ Praha A.IV.Daně a poplatky celkem A.V.Ostatní náklady celkem A.VI.Odpisy celkem A.VII.Poskytnuté příspěvky celkem C.Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů D.Výsledek hospodaření po zdanění Rozvaha AKTIVA PASIVA A.Dlouhodobý majetek celkem A.Vlastní zdroje celkem A.II.Dlouhodobý hmotný majetek A.I.Vlastní jmění (darovaný majetek) A.IV.Oprávky k dlouhodobému majetku A.II.Výsledek hospodaření celkem B.Krátkodobý majetek celkem Výsledek hospodaření běžného období B.II.Pohledávky B.Cizí zdroje celkem B.III.Krátkodobý finanční majetek B.III.Krátkodobé závazky B.IV.Jiná pasiva - výnosy příštích období V nákladech je mezi Ostatními službami zahrnuta propagace v hodnotě poskytnutá Sdružení bezplatně v rámci pořádání benefičního koncertu. Tento nefinanční dar je uveden i ve výnosech v položce Dary fyzických osob a firem

20 naši činnost podporovali Dárci finančních a hmotných darů v roce 2010 Instituce: MPSV ČR MV ČR MHMP MČ Praha 14 Nadace a NF: Firemní dárci Hmotná podpora a služby: Fyzické osoby: Ing. Josef Neumann Ing. Jaroslav Doležal CSc. Radka Fišarová Ing. Gabriela Hitzgerová Ing. Zdena Skálová Ing. Tomáš Dvořák Lucie Maxová Ivo Dostál Manželé Sádlovi Jan Hebnar Ing. Petr Beran Ing. Jan Gruber Ing. Václav Čížek Michal Matoušek Valéria Langová Žáci třídy 7.A ZŠ Lupáčova partneři benefičního koncertu Na benefičním koncertu pro Motýlek, který uváděla patronka Motýlku Ester Janečková, tentokrát vystoupila s krásným programem Radka Fišarová. Velmi si vážíme jejich pomoci. Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, partnerům koncertu a dobrovolníkům, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli. Koncert provázela rozsáhlá reklamní kampaň, jejímž cílem byla nejen propagace této benefice, ale i činnosti Motýlku a partnerů koncertu. Finanční podpora: Perfetti Van Melle CR s.r.o. PRAHA loď, s.r.o. Keramika Teršovi IMPAP s.r.o. ACTIVA, spol. s.r.o. generální partner Compo Praha s.r.o. H.P.H. Centrum s.r.o. Advokátní kancelář Jansta, Kortka s.r.o. Sport Koncept s.r.o. Děkujeme za umístění sbírkových kasiček společnostem Obchodní centrum Letňany a Electro World s.r.o

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY Patronka Motýlku Všichni milujeme dětský úsměv. Motýlku se daří vykouzlit úsměv na tvářích dětí s handicapem. Mohou se učit, hrát si, cítí se potřebné.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Život je hra, která nás baví. Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Život je hra, která nás baví. Sdružení na pomoc dětem s handicapy Život je hra, která nás baví Výroční zpráva 2011 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Jako máma tří dětí vím, jak je důležité, aby se nenudily, aby mohly smysluplně trávit volný čas. A také aby se setkávaly

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s.

Výroční zpráva 2010. Ekocentrum Podhoubí, o.s. Výroční zpráva 2010 Ekocentrum Podhoubí, o.s. Poslání čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Jaké služby u nás školy

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INKLUZIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA CESTĚ K INKLUZI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA

INKLUZIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA CESTĚ K INKLUZI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA INKLUZIVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA NA CESTĚ K INKLUZI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DUHA 14.10.2015 OBSAH PREZENTACE: 1 Jak jsme začínali.. 2 Naše MŠ, co se osvědčilo 3 Zainteresovaní partneři 4 Terapie, rehabilitace a nadstandardní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Městská knihovna Louny komunitní knihovna

Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny komunitní knihovna Městská knihovna Louny grant Multifunkční, vzdělávací a informační centrum Městská knihovna přestěhování do nové budovy multikulturní centrum komunitní knihovna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

Knihovna pro všechny generace

Knihovna pro všechny generace Knihovna pro všechny generace Služby veřejných knihoven definují sociální úlohu veřejné knihovny takto: Základním cílem veřejných knihoven je zajišťovat zdroje a služby různého druhu k uspokojování potřeb

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2011 - Ekoškolka

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Obsah Obsah... 2 Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Komunitní centrum Motýlek

Komunitní centrum Motýlek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Komunitní centrum Motýlek Motýlek dává dětem křídla 2 3 Několik slov úvodem Obsah Výroční zprávy Milí přátelé Motýlku, zveme Vás ke společnému ohlédnutí

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více