výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz"

Transkript

1 výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

2 patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se v Komunitním centru Motýlek událo v uplynulém roce, který byl již devátým od založení Sdružení na pomoc dětem s handicapy, jež Motýlek provozuje. Ve výroční zprávě jsme se snažily zachytit nejvýznamnější události a výsledky celoroční práce. Budete se moci dočíst, jak naše služby pomáhaly dětem se zdravotním i sociálním handicapem a jaké programy nabízel Motýlek rodinám navštěvujícím mateřské centrum. Při této příležitosti bychom chtěly poděkovat těm, bez nichž by nebylo možné poslání a vize sdružení úspěšně naplňovat. Náš dík tedy patří celému týmu, který se skládá ze skvělých lidí pracujících s velkým nasazením a pochopením pro klienty a rovněž dobrovolníkům. Stejně tak si vážíme laskavé přízně dárců, bez jejichž pomoci by služby Motýlku nebyly finančně dostupné potřebným dětem. Financování aktivit je závislé převážně na státních dotacích, které však nepokrývají veškeré náklady, a tak je pro Motýlek velmi důležitá i podpora sponzorů a jednotlivců, ochotných vynaložit část vlastních příjmů na dobrou věc. Je pro mě opravdu ctí, že mohu spolupracovat s lidmi z Motýlku. Vážím si práce těch, kteří myslí na děti, pro které je tak těžké vymyslet program. Každé dítě si potřebuje hrát bez ohledu na to, jaký problém jej trápí. Je krásné vidět šťastné a rozesmáté motýlkovské děti. Ester Janečková PhDr. Hana Urbanová ředitelka KC Motýlek PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně Sdružení na pomoc dětem s handicapy 2 3

3 personální zajištění obsah Výbor Předsedkyně sdružení: PhDr. Zuzana Jelenová Místopředsedkyně a ředitelka: PhDr. Hana Urbanová Místopředseda: Josef Kubíček Zaměstnanci a externí spolupracovníci Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, vedoucí CDS, muzikoterapeut Lucie Krísová, DiS., vedoucí MC, sociální pracovnice, koordinátorka studentských praxí Mgr. Pavlína Stankayová, vedoucí NZDM Pacific, koordinátorka dobrovolníků Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Lucie Běhavá, pedagožka CDS a MC Simona Vittová, kontaktní pracovnice NZDM Michaela Vieweghová, Dis. kontaktní pracovnice NZDM Mgr. Beáta Součková, sociální pracovnice Mgr. Pavlína Radová, logopedka Mgr. Vladana Kašparová, logopedka Eliška Tomanová, lektorka keramiky Mgr. Jana Drvotová, canisterapeutka Valerie Mlynářová, lektorka plavání Tetyana Toma, pedagožka Bc. Hana Maňáková, pedagožka Mgr. Veronika Kunová, pedagožka Ing. Marcela Červenková, lektorka angličtiny Jiří Pecka, lektor PC Markéta Krísová, grafička Mgr. Michal Zahradník, supervizor Lucián Kantor, supervizor Mgr. Martina Hyžová, supervizorka Miloslava Štemberková, účetní a další Revizor Mgr. Pavlína Radová PATRONKA MOTÝLKU 2 NĚKOLIK SLOV ÚVODEM 3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 4 CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Veřejný závazek 7 Individuální aktivity 8 Skupinové aktivity 11 MATEŘSKÉ CENTRUM Veřejný závazek 17 Pravidelné aktivity 18 Akce 22 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC Veřejný závazek 24 Preventivní programy 27 Příměstský tábor 28 DOBROVOLNÍCI 30 STUDENTI 33 PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ 34 PROPAGACE 35 FINANČNÍ ZPRÁVA 36 STANOVISKO AUDITORA 37 DÁRCI A PARTNEŘI

4 Naše poslání V centru denních služeb KC Motýlek umožňujeme dětem se zdravotním postižením, které vyrůstají v domácím prostředí, trávit čas s ostatními dětmi. Dáváme jim příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle jejich potřeb, napomáháme k jejich začlenění do společnosti a tomu, aby žily stejně jako jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovaly co nejmenší podporu svého okolí. Komu jsou naše služby určeny Centrum denních služeb KC Motýlek nabízí své služby dětem od 2 do 18 let z Prahy a okolí, které v důsledku zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost potřebují zvýšenou podporu při rozvoji svých dovedností mají málo příležitostí pro rozvoj svých zájmů mají omezený kontakt s dětmi Služby nejsou určeny dětem se smyslovým postižením Jak dětem pomáháme dáváme jim příležitost poznávat a rozvíjet jejich zájmy zvyšujeme jejich dovednosti, soběstačnost a sebevědomí umožňujeme jim aktivně trávit volný čas v dětském kolektivu 6 Naše zásady při práci s klienty dodržujeme jejich práva dbáme na jejich důstojnost máme pochopení pro jejich osobité projevy uplatňujeme individuální přístup pomáháme rodičům zvládat péči o děti Vladimír Jelen vedoucí centra denních služeb kontakt: 7

5 Aktivity centra denních služeb V roce 2010 navštěvovalo centrum denních služeb celkem 48 dětí s různým druhem a stupněm zdravotního postižení. Nejčastěji se jednalo o děti s mentálním postižením a autismem. Bylo jim poskytnuto služeb v rozsahu hodin. INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY Canisterapie Rozvoj dovedností, komunikace a sebevědomí prostřednictvím speciálně vycvičených psů využívalo 13 dětí. (celkem 138 kontaktů) Muzikoterapie Muzikoterapii navštěvovalo 23 dětí (celkem 392 kontaktů). Probíhala s jednotlivými dětmi individuálně a aktivní formou, děti byly přímo zapojeny do vytváření hudby, zvuků a rytmů. Pod vedením muzikoterapeuta tak pracovaly na rozvoji svých dovedností a schopností. Logopedie Dětem s postižením, které mají z různých důvodů narušenou komunikační schopnost, pomáhaly dvě zkušené logopedky. Cílem bylo maximálně rozvinout jejich komunikaci a pomoci jim tak při začlenění do společnosti. Využívali jsme nově zakoupené didaktické pomůcky a materiály pro efektivní rozvoj alternativních forem komunikace u dětí, které se nedorozumí běžným způsobem. 19 dětí (celkem 213 kontaktů) Individuální rozvoj dovedností a soběstačnosti Pod vedením odborných pracovníků 6 dětí systematicky rozvíjelo své dovednosti potřebné v běžném životě. Jednalo se především o nácvik sebeobsluhy (oblékání, příprava jednoduchých pokrmů, práce s počítačem, nakupování, cestování MHD, orientace v čase, nácvik sociálních dovedností apod. (celkem 150 hodin) Máme 2 syny a oba docházejí do Motýlku, D. do školičky a J. ( 9 let - diagnóza DMO) na muzikoterapii a nácvik sebeobsluhy. Oba se do Motýlku vždy moc těší, naučili se v něm hodně nových věcí a J. se zlepšila motorika. Motýlek máme rádi, ale hlavně proto, že v něm pracují moc hodní a obětaví kamarádi, kteří nám poradí, pomůžou a vyjdou vstříc vždy, když potřebujeme. Manželé S. 8 9

6 SKUPINOVÉ AKTIVITY Plavání Jedenáct dětí spolu s rodiči pravidelně docházelo do bazénu na Černém Mostě, aby se pod vedením pedagožky učily základním plaveckým dovednostem (204 hodin). Keramická dílna Do keramické dílny Motýlku, která je vybavena hrnčířským kruhem a pecí pro výpal keramiky, přicházelo pravidelně 9 dětí (154 hodin). Rozvíjely zde zejména svou tvořivost, jemnou motoriku a schopnost soustředění. Odpolední kluby se cvičením a tvořením Obou klubů se účastnilo 29 dětí. Ve sportovním klubu byly děti zábavnou formou motivovány k pohybovým aktivitám a tím i rozvoji motoriky, ke spolupráci s ostatními a ke zdravé ctižádosti. Ve výtvarném klubu byly součástí programu tvůrčí aktivity, při kterých děti získávaly řadu důležitých dovedností. Zároveň jsme s dětmi pracovali individuálně. Věnovali jsme se například nácviku komunikace a sebeobsluhy. (904 hodin) Dcera (diagnóza Downův syndrom, 18 let) má ráda hudbu a zpívání a hudební nástroje. Na hodiny muzikoterapie chodí několik roků a mají pro ni velký význam. Poznává a učí se nové písně včetně pohybových, může hrát na různé rytmické nástroje a setkává se se stále novými poznatky. Rozšiřuje se jí obzor a procvičuje paměť. V posledním roce se podařilo naučit ji skutečné akordy na kytaru. V. N. otec 10 Dramaterapie V této aktivitě měly děti možnost prostřednictvím hraní rolí a pohádkových postav realizovat svou vlastní fantazii a získat nové prožitky. Ty poté rozebíraly v rámci společné diskuse. Učily se tak zábavnou formou zvládat mnohé situace z běžného života. Přínosem byl též rozvoj komunikačních dovedností, schopnost vyjádřit svůj názor. Využívají se prostředky dramatické výchovy mimická a řečová cvičení, dramatická a verbální hra, příběhy, přednes, zpěv, rytmizace, práce s hlasem a mluvidly, pohybové vyjádření, tanec apod. Na dramaterapii docházelo 8 dětí (240 hodin). 11

7 A TO ZDALEKA NENÍ VŠECHNO... Dále jsme pro naše klienty připravili: Tradiční letní rekondiční pobyt pro rodiny s programem pro děti i dospělé (Kunžak v Jižních Čechách), 50 účastníků Pravidelné schůzky svépomocné skupiny rodičů s programem přizpůsobeným jejich potřebám Individuální poradenství Nabídka práce s počítačem a využívání internetu a didaktických programů s podporou asistentů Půjčovna odborné literatury, hraček a rehabilitačních pomůcek Výlety, návštěvy kina, sportovní a kulturní akce Vzdělávání V průběhu roku se pracovníci CDS zúčastnili řady vzdělávacích kurzů. Cílem bylo zvýšit jejich odbornou způsobilost a získat nové podněty a informace pro práci s dětmi s handicapem. Z absolvovaných vzdělávacích akcí: Přednáška Způsobilost k právním úkonům lidí s mentálním postižením nabídku zúčastnit se této přednášky využili i mnozí rodiče našich klientů PC kurz - Práce s programem Powerpoint Kvalifikační kurz pracovníků v soc. službách Seminář grafomotoriky Psychoterapeutický výcvik (SUR) Sexualita lidí s mentálním postižením Seminář - Práce s rizikem v sociálních službách V Motýlku se cítím dobře. Chodím tam rád a mám rád prázdninové pobyty. Mám tam kamarády. Dalibor 12 let Celkové náklady na činnost CDS činily Kč. Za finanční podporu děkujeme MPSV, MHMP, MČ Praha 14, Nadaci Charty 77 - Fondu RWE Transgas, Nadačnímu fondu Albert a sponzorům

8 Mému dítěti tento pobyt dává hodně po psychické i fyzické stránce a když vidím mé dítě spokojené, tak jsem šťastná. R.K. Pro děti byla připravena spousta aktivit v campu i mimo něj, kterých jsme se s dcerou zúčastnily. Letos se zapojila i do činností, které ji dříve nebavily a nezajímaly. Příjemně mne to překvapilo. Já sama jsem si tady krásně odpočinula. I.L. Odpočinek, zábavu, potěšení z krásné přírody v okolí. Je zde čas na sdílení s podobně postiženými rodiči, výměnu informací, zkušeností s dětmi a jejich výchovou. M.P. Děkujeme, bylo to moc fajn a už se těšíme na další. H.CH. Pobyt mezi svými dětmi, pobyt mezi svými rodiči. Nejsme v tom sami, psychická podpora dětem i rodičům. J.S. Z celého srdce Vám moc děkujeme, že pořádáte tyto pobyty, má rodina je nadšená!!! M.S. Několikrát jsme byli s Motýlkem na zimním rekondičním pobytu a moc se nám líbila přátelská atmosféra ve společenství rodin chtěli jsme si to zopakovat, včetně našich dětí. Jste zatím jediné sdružení, které znám a kterému se podařilo skloubit program pro postižené děti a jejich zdravé sourozence nenásilným, přirozeným způsobem a to tak, že rodiče se necítí jako pasivní klienti, ale jako rovnocenní partneři. Moc se mi líbilo zapojení starších sourozenců do pomoci s programem. K.Ř. Tento projekt byl podpořen Nadačním fondem Albert

9 Poslání mateřského centra V Mateřském centru Motýlek podporujeme rodiče s dětmi raného a předškolního věku, a to nejen ze sídliště Černý Most. Návštěvníci zde mohou navazovat nové kontakty a přátelství, získávat informace, sdílet své zkušenosti s rodičovstvím a aktivně trávit volný čas spolu se svými dětmi. Komu jsou naše služby určeny Mateřské centrum Motýlek poskytuje služby rodičům s dětmi i dalším pečujícím osobám (např. prarodičům s dětmi). Služby jsou určené i rodinám s dětmi se zdravotním handicapem. V mateřském centru bylo v roce 2010 uskutečněno kontaktů a do jeho programů se zapojilo 437 klientů. Mateřské centrum Motýlek je členem celostátní Sítě mateřských center a získalo certifikát Společnost přátelská rodině. Lucie Krísová, DiS. vedoucí Mateřského centra Motýlek kontakt: 16 17

10 Aktivity mateřského centra Herny s programem Pravidelné dopolední herny s doprovodným programem navštěvovalo 68 rodin, z toho 8 s dětmi se zdravotním handicapem a proběhlo zde kontaktů. Oblíbené bylo hlavně společné zpívání spojené s tancem a hrou na rytmické nástroje, ale i cvičení s výtvarným tvořením si našlo mnoho aktivních zájemců. Dostatečný prostor byl věnován i volné hře rodičů s dětmi. Herny probíhaly tři dopoledne v týdnu a rodiče měli možnost přispět do programu svými nápady (např. krátké divadélko) i pomoci s jeho organizováním. Herny pro nejmenší Herna pro nejmenší je aktivita bez řízeného programu, kterou měli rodiče možnost navštěvovat 3x týdně odpoledne a 1x týdně dopoledne. Rodiče s dětmi v rámci herny navštěvovali i výtvarnou dílnu, a protože se nám podařilo doplnit hernu novými hračkami a lákadly pro nejmenší, bylo v hernách živo. Na tuto aktivitu docházelo celkem 81 rodin, přičemž jsme zaznamenali kontaktů. Logopedie Vzhledem k velké poptávce rodičů jsme navýšili kapacitu této služby. Celkově se podařilo zlepšit výslovnost a prohloubit komunikační schopnosti u 9 dětí. V případě potřeby bylo rodičům navíc poskytnuto speciálně pedagogické poradenství a konzultace ke školní zralosti. Těším se do Motýlku na popovídání si s maminkami, našla jsem tu nové přátele a moje dítě kamarády. S.L. Výuka angličtiny Pravidelný kurz angličtiny pro rodiče navštěvovala skupina třinácti rodičů, uskutečnilo se 202 kontaktů. Rodiče se zdokonalovali v gramatice a konverzaci. Tuto aktivitu vnímali jako důležitou pro své uplatnění na trhu práce. Keramika pro rodiče s dětmi Společné tvoření si užívaly děti od tří let spolu se svými rodiči, starší a zdatnější děti už rodičovskou podporu nepotřebovaly. Na keramiku docházelo pravidelně 8 rodin, bylo učiněno 190 kontaktů. K práci v keramické dílně využívaly i hrnčířský kruh a nově zakoupené formy

11 Relaxační malování Kurz probíhal pod vedením kreativní výtvarnice, která nabídla 24 návštěvníkům možnost vyzkoušet si rozmanité výtvarné techniky inspirované cestou kolem světa. Široký prostor pro vlastní tvorbu byl podtržen dalšími smyslovými vjemy (vonné tyčinky, promítání, podmanivá hudba atd.). Iluze přenesení se do jiného světa byla dokonalá. Školička Motýlek V loňském roce se podařilo integrovat 3 děti mezi zdravé vrstevníky a pomoci jim tak v osamostatnění a navázání prvních sociálních kontaktů. Jedno dopoledne v týdnu docházelo do školičky 21 dětí, bylo učiněno 253 kontaktů. Děti po cestě domů zpívají písničky od Vládi a já mám inspiraci pro hry a tvoření. Z.H. Mohu tady děti vypustit a trošku si vydechnout. L.S. Šikovný předškolák V návaznosti na uskutečněné semináře o vývoji a potřebách předškolních dětí, které vedla speciální pedagožka, jsme rodičům s dětmi nabídli možnost praktického nácviku jednotlivých dovedností. Náplní kurzu tak byla grafomotorická cvičení, rozvoj komunikačních dovedností, zrakového a sluchového vnímání apod. Rodiče zde získali mnoho inspirace. Na aktivitu docházelo pět rodin. Poradenství Sociální pracovník a pedagogové poskytovali rodičům podporu při řešení náročných situací. Pracovníci především rodiče vyslechli a pokud bylo třeba, předali kontakt na odborníka. Mateřské centrum disponuje rozsáhlou databází kontaktů na návazné služby. Půjčovna literatury, hraček a didaktických pomůcek Tuto službu využívalo 52 rodin. Půjčovnu jsme obohatili o nové tituly a didaktické pomůcky, rodiče měli také k dispozici časopisy, které odebíráme. Kromě výše uvedených programů měli rodiče možnost bezplatně využívat PC s internetovým připojením, dále pak masážní křeslo. Děti velkou venkovní trampolínu

12 Akce v roce 2010 Po celý rok jsme pro rodiny připravovali společenské, kulturní, výtvarné a vzdělávací akce, zohledňovali zájem rodičů a zapojovali je do jejich pořádání. Kampaň k angažovanému otcovství Návštěvy ZOO Cyklus přednášek o výchově Karnevaly, besídky, oslavy Společné návštěvy kulturních zařízení Benefiční koncert Kreslení nás baví Velikonoční tvoření Trhy neziskových organizací Bleší trh Znaková řeč pro batolata Exkurze na hasičskou záchrannou stanici Zahradní slavnost Přednáška o zdravém životním stylu Den dětí Závody na koloběžkách Cestopisné přednášky Drakiáda Kurz první pomoci Vázání adventních věnců Živý betlém Pracovníci Mateřského centra se zúčastnili stáží a absolvovali například tyto vzdělávací akce: Sociální práce s rodinou a dětmi v zařízeních typu mateřská, rodinná a komunitní centra Aktivní otcovství Metodika cvičení rodičů s dětmi Poradenský rozhovor Moc rádi k vám chodíme a děkujeme za vaši práci. B.T. Děti si tady zvykly a přirozeně se ode mě odpoutávají, bez stresu. L.V. Celkové náklady na projekt MC činily Kč. Ty byly hrazeny z dotace MPSV ve výši Kč. Z této částky bylo použito Kč na osobní náklady a Kč na provozní náklady. Za finanční podporu projektu děkujeme také MHMP, MČ Praha 14 a sponzorům

13 Poslání Nízkoprahový klub Pacific nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v omezujících životních podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Proč právě nízkoprahový klub? Nízkoprahovost znamená snadnou dostupnost pro děti, které jsou zvyklé trávit svůj volný čas na ulicích, v partě apod. Je to kvalitní alternativa pro mladé, kteří se nezapojují do běžných kroužků nebo sportovních oddílů. Zásadní přínos této sociální služby je v prevenci a poradenství. Odborní pracovníci jsou schopni pomoci dětem a dospívajícím při řešení jejich problémů. Nízkoprahový klub Pacific je členem České asociace streetwork. Služby, které Pacific poskytuje poradenství kontaktní práce situační intervence krizová intervence informační servis kontakt s institucemi ve prospěch klienta doprovod klienta do návazných služeb práce s blízkými osobami skupinová práce V roce 2010 navštěvovalo Nízkoprahový klub Pacific 362 klientů. Mgr. Pavlína Stankayová vedoucí Nízkoprahového klubu Pacific kontakt: 24 25

14 Vzdělávání Pracovníci nízkoprahového klubu procházeli jako každoročně řadou vzdělávacích kurzů, seminářů a stáží: Kurzy České asociace streetwork: Kurz podpory a sebepodpory pro vedoucí pracovníky, Individuální plánování, Základy nízkoprahových služeb pro začínající pracovníky a dobrovolníky, Zvládání agrese v nízkoprahových programech Dvoudenní stáž pracovníků v o. s. Ratolest Brno Týdenní výjezd do terénních a nízkoprahových služeb a monitoring dobré praxe na Slovensku a v Polsku Otevřené mezioborové semináře Prev-centra Výcvik v motivačních rozhovorech Pravidelná setkávání pražské regionální skupiny nízkoprahových služeb ŽUPAN Preventivní programy Za podpory MHMP jsme uskutečnili projekt primární prevence, který byl zaměřený na předcházení problémům a následkům spojeným s užíváním návykových látek a dalším rizikovým chováním. Pracovníci zvyšovali znalosti a dovednosti klientů a pozitivně ovlivňovali jejich postoje, tzn. podporovali jejich zdravý životní styl a omezovali riziko vzniku či rozvoje sociálně nežádoucího chování. NZDM Pacific usiluje o to, aby klienti dokázali informace z programu uplatnit ve svém chování nejen v době jeho realizace, ale i v budoucnosti. Předmětem poradenství byly nejčastěji vztahové problémy, zvládání agresivního chování, řešení konfliktních situací, jako např. nerespektování autorit a ničení majetku, experimentování s návykovými látkami a další rizikové chování. Realizovali jsme osm interaktivních programů na témata jako jsou závislost na alkoholu, sex a vztahy, bezpečné chování doma a na ulici, škodlivost kouření a drog, šikana. Spolupráce V roce 2010 jsme spolupracovali s Českou asociací streetwork, dále s ÚMČ Praha 14, především s protidrogovou preventistkou, terénní pracovnicí pro národnostní menšiny a s kurátory pro děti a mládež. V rámci prevence kriminality spolupracujeme také s policií. Pravidelně jsme o našich preventivních a volnočasových aktivitách informovali žáky a studenty základních a středních škol na Praze 14, jsme v kontaktu s dalšími nízkoprahovými kluby z celé ČR a s dalšími organizacemi a institucemi. Letos jsme se zapojili do akce České asociace streetwork Turné pro nízkoprahy. Pět pražských nízkoprahových klubů včetně Pacificu ve spolupráci s nadací Vodafone připravilo a realizovalo koncert kapel v pražské Lucerně, výtěžek z koncertu byl použit na činnost nízkoprahových klubů. 27

15 Příměstský tábor Během letních prázdnin jsme opět připravili příměstský tábor, který probíhal v klubu Pacific po čtyři týdny a zúčastnilo se jej 96 dětí. Jednalo se o rozšířený provoz NZDM. Pro děti a dospívající byla denně připravena pestrá nabídka činností (hry, keramika, sportovní aktivity apod.). Pravidelně se konaly celodenní výlety na různá zajímavá místa v Praze a okolí, např. do Historické vesnice umění a řemesel Botanicus, na hrad Bezděz, do Zoologické zahrady v Praze, výlet na zámek Loučeň apod. Co se ještě odehrávalo na vlnách Pacifiku preventivní programy a diskusní kluby kluby vaření filmové kluby návštěvy filmových představení karneval, diskotéky, karaoke bleší trh den dětí piknik na zahradě výtvarné dílny a keramika návštěvy lanového centra, bobové dráhy, aquaparku, ZOO účast na pražské Bambiriádě pravidelná odpoledne stolních her turnaje nízkoprahových klubů závody na kolečkových bruslích a koloběžkách výlety Drakiáda Celkem se mohli klienti klubu zúčastnit 74 mimořádných akcí, včetně tří vícedenních pobytů mimo Prahu, které připravila Městská část Praha 14 s pomocí pracovníků klubu Pacific. Náklady na celoroční provoz nízkoprahového klubu představují za rok 2010 celkem Kč. Náklady jsme hradili z dotací MPSV, MHMP, MČ Praha 14 a dále darů fyzických a právnických osob a veřejné sbírky. 28 Chci Vám poděkovat, že se i o prázdninách věnujete dětem, Vaše programy jsou skvělé, poučné a zábavné. Můj syn k Vám rád chodí. (maminka klienta) Pacific je místo, kde není nuda a když mám problémy, tak mi tady pomůžou. Moc díky všem pracovníkům. (klient Pacificu) Je to super klub, kde se dá seznámit se spoustou novejch lidiček. Můžu zde kdykoliv pořešit svoje problémy a můžu si být stoprocentně jistá, že ty problémy nikam dál neprosáknou. Jste super, díky, že jste! (klient Pacificu) Pacák je místo skvělého pokecu s pracovníky, vždy dobré nálady a přátel! (klient Pacificu) Děkuji, že se o kluky staráte. Velice si vážím Vaší práce. Vím, že to není jednoduchý. Velmi děkuji! (maminka klientů) Mám dobrý pocit z práce i z kontaktů s klienty. V Pacificu je to moc fajn, klienti berou preventivní programy vážně, což mě moc těší. (lektorka preventivních programů Jarmila Honsová) 29

16 dobrovolníci V uplynulém roce s námi spolupracovalo celkem 60 dobrovolníků, kteří v KC Motýlek odpracovali 1.748,5 hodin. Mnozí z nich přicházeli pravidelně a poskytovali asistenci dětem při pravidelných aktivitách. Patnáct dobrovolníků bylo pracovníky komerčních společností a v Motýlku pomáhali v rámci projektu Den pro dobrý skutek. Jednalo se o zaměstnance firem ČSOB, a.s., Danone, a.s., Česká spořitelna, a.s. a T-Mobile Czech Republic, a.s. Všem dobrovolníkům upřímně děkujeme! Bez jejich obětavé pomoci by nebylo možné řadu aktivit a mimořádných akcí vůbec realizovat. Počet dobrovolnických hodin dle jednotlivých projektů: CDS (podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením) Nízkoprahový klub Pacific MC (podpora rodin s dětmi do 6 let věku) 535,5 hodin 502,5 hodin 710,5 hodin Podpora pro dobrovolníky Motýlku výcvik pro nové dobrovolníky skupinové supervize intervize a konzultace s koordinátorkou dobrovolníků půjčovna odborné literatury vzdělávací akce (např. Základy nízkoprahových služeb) výroční slavnostní setkání dobrovolníků Mgr. Pavlína Stankayová Koordinátorka dobrovolníků kontakt: Motýlek je výborná organizace. Přijde mi úžasná tím, jak je různorodá a pomáhá celé škále lidí. Pracovníci jsou milí, ochotní, nesetkala jsem se s ničím jiným než s usměvavými lidmi a přívětivým chováním. (Veronika Vondrová) Dobrovolnictví zde v Motýlku mi přináší radost a pocit, že jsem užitečná. Velmi se mi zde líbí kolektiv a přístup k dětem. Jsem ráda, že mohu pomoci a mohu trávit svůj čas tam, kde je to potřeba. (Lucie Pokorná) V Motýlku vypomáhám při dopolední školičce, kde jsou integrovány děti s handicapem. Sama mám tři děti a s dobrovolnictvím jsem začala v době, kdy měl nejstarší syn obtížnější pubertu, ale díky Motýlku mám dnes jinak srovnané životní priority, zdravé děti beru jako dar a ty s handicapem mě nabíjejí energií a ukazují svět v jiném a lepším světle. (Radka Pavlíková) 30 31

17 studenti Studentské praxe Během roku 2010 získalo odbornou praxi v Motýlku 33 studentů, a to v rozsahu hodin. Komunitní centrum Motýlek je Fakultním zařízením Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, dále má smlouvu o vedení praxí s těmito školami: Univerzita Jana Amose Komenského v Praze (UJAK) JABOK VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Praha SŠ dívčí katolická, Praha SOŠ a VOŠ Evangelická akademie, Praha VOŠ sociálně právní, Praha SOŠ sociální sv. Zdislavy, Praha UK fakulta speciální pedagogiky a filozofie, Praha SŠ zemědělská akademie, Humpolec Lucie Krísová, DiS. Koordinátorka studentských praxí kontakt: 32 V Motýlku mne nejvíc inspiroval přístup pracovníků k dětem, dokáží navodit velmi příjemnou atmosféru. S dětmi jednají s respektem, dávají jim prostor, aby o některých věcech mohly rozhodovat samy. L.P. Má očekávání od praxe byla splněna nad mé požadavky. Obsah praxe obohatil mé zkušenosti a od pracovníků jsem získala odborné informace, které mi velmi pomohly při zpracování bakalářské práce. I.T. Podpora pracovníků Motýlku byla naprosto skvělá. První praxe na které jsem se setkala s tak přátelským prostředím. K.P. Velmi mile mne překvapila otevřenost pracovníků. Jsem ráda, že jsem si mohla zkusit připravit a vést program pro děti. P.M.

18 prevence ztráty bydlení ohrožených skupin jak Motýlek pomáhá V roce 2010 jsme pokračovali (jako partner KCR Heřmánek) v realizaci projektu, jehož cílem bylo eliminovat dopady stoupajících nákladů na bydlení na sociokulturně znevýhodněné obyvatele Hlavního města Prahy. Komunitní centrum Motýlek bylo jedním ze dvou kontaktních míst, kde byla potřebným občanům poskytována pomoc v případě, že nebyli schopni vlastními silami řešit obtíže související s bytovou problematikou. Ti zde mohli získat rady, kontakty, formuláře, informační materiály a v případě potřeby i další pomoc v situacích, kdy měli obtíže s bydlením, přičemž oddalování jejich řešení a pasivní přístup by mohl vést k prohloubení problému až ztrátě bydlení. Dále jsme připravili obsah nových informačních letáků a zajistili jejich tisk a především distribuci potřebným občanům. Informační kampaň byla zaměřena především na včasnou informovanost obyvatel ve zmíněné problematice. Občané využívali služby kontaktních míst nejčastěji z těchto důvodů (celkem bylo učiněno 704 kontaktů): - problémy s úhradou nájmu, služeb souvisejících s bydlením - konzultace k možnosti a postupu získání příspěvku na bydlení - dluhy, riziko osobního bankrotu či exekuce - pronájem bytu s regulovaným nájemným, zajištění ubytování Z ů, maminky chlapce (10 let) s diagnózou autismus nahrávku (audiozáznam písničky, kterou chlapec hrál na flétnu při muzikoterapii - pozn. Motýlku) jsme si pouštěli několikrát, zdá se nám to neuvěřitelné a naprosto úžasné. Jako rodiče K. to vnímáme skutečně jako zázrak s hlubokým vnitřním šťastným prožitkem. Máme obrovskou, obrovskou radost. Moc Vám děkujeme, a děkujeme Vám za Vaši práci s K., která je díky Vašemu přístupu a celkovému postoji obohacující po všech stránkách K. je má (nahrávky pozn. Motýlku) možnost rozeslat dál, může se pochlubit a tím mu poroste i sebevědomí. Musím dodat, že do Motýlka dochází moc rád, a velice se tam těší. Je to vlastně jediné místo, kam se těší, a odkud se vrací v dobré náladě. Pro jeho autismus ho nepotěší tak dovolená u moře, či cokoli jiného jako Motýlek. Uznání Vám patří, zdá se, že překonáváte i nepřekonatelné Je to asi dva měsíce zpět, kdy mi K. poslal , ve kterém napsal muzikoterapie hladový čekat Moc děkuji. Je to úžasné, skutečně neuvěřitelné Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vaše trpělivost je úžasná kéž by bylo v našem okolí takových lidí víc. D.R. matka 34 35

19 finanční zpráva stanovisko auditora Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY CELKEM VÝNOSY CELKEM A.I.Sptřebované náklady celkem B.I.Tržby za vlastní výkony a za zboží Spotřební materiál Příspěvky klientů (včetně 3 týdeních pobytů) Vybavení komunitního centra,pomůcky Tržby z propagace,pronájmu apod A.II.Služby celkem B.II.Změna stavu vnitroorg.zásob 0 Nájemné a energie B.III.Aktivace celkem 0 Opravy a údržba prostor a vybavení B.IV.Ostatní výnosy celkem Úklidové služby Úroky 393 Cestovné a jízdné Ostatní výnosy Tisk B.V.Tržby z prodeje majetku 0 Spoje (poštovné,telefony,internet) B.VI.Přijaté příspěvky celkem Pobyty (ubytování a strava) Dary nadací a nadačních fondů Vzdělávání pracovníků a dobrovolníků Dary fyzických osob a firem Ostatní služby B.VII.Provozní dotace celkem A.III.Osobní náklady celkem Dotace ministerstev (MPSV,MŠMT,MV) Mzdové náklady Dotace MHMP Zákonné pojištění Dotace MČ Praha A.IV.Daně a poplatky celkem A.V.Ostatní náklady celkem A.VI.Odpisy celkem A.VII.Poskytnuté příspěvky celkem C.Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů D.Výsledek hospodaření po zdanění Rozvaha AKTIVA PASIVA A.Dlouhodobý majetek celkem A.Vlastní zdroje celkem A.II.Dlouhodobý hmotný majetek A.I.Vlastní jmění (darovaný majetek) A.IV.Oprávky k dlouhodobému majetku A.II.Výsledek hospodaření celkem B.Krátkodobý majetek celkem Výsledek hospodaření běžného období B.II.Pohledávky B.Cizí zdroje celkem B.III.Krátkodobý finanční majetek B.III.Krátkodobé závazky B.IV.Jiná pasiva - výnosy příštích období V nákladech je mezi Ostatními službami zahrnuta propagace v hodnotě poskytnutá Sdružení bezplatně v rámci pořádání benefičního koncertu. Tento nefinanční dar je uveden i ve výnosech v položce Dary fyzických osob a firem

20 naši činnost podporovali Dárci finančních a hmotných darů v roce 2010 Instituce: MPSV ČR MV ČR MHMP MČ Praha 14 Nadace a NF: Firemní dárci Hmotná podpora a služby: Fyzické osoby: Ing. Josef Neumann Ing. Jaroslav Doležal CSc. Radka Fišarová Ing. Gabriela Hitzgerová Ing. Zdena Skálová Ing. Tomáš Dvořák Lucie Maxová Ivo Dostál Manželé Sádlovi Jan Hebnar Ing. Petr Beran Ing. Jan Gruber Ing. Václav Čížek Michal Matoušek Valéria Langová Žáci třídy 7.A ZŠ Lupáčova partneři benefičního koncertu Na benefičním koncertu pro Motýlek, který uváděla patronka Motýlku Ester Janečková, tentokrát vystoupila s krásným programem Radka Fišarová. Velmi si vážíme jejich pomoci. Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, partnerům koncertu a dobrovolníkům, kteří se na zdárném průběhu této akce podíleli. Koncert provázela rozsáhlá reklamní kampaň, jejímž cílem byla nejen propagace této benefice, ale i činnosti Motýlku a partnerů koncertu. Finanční podpora: Perfetti Van Melle CR s.r.o. PRAHA loď, s.r.o. Keramika Teršovi IMPAP s.r.o. ACTIVA, spol. s.r.o. generální partner Compo Praha s.r.o. H.P.H. Centrum s.r.o. Advokátní kancelář Jansta, Kortka s.r.o. Sport Koncept s.r.o. Děkujeme za umístění sbírkových kasiček společnostem Obchodní centrum Letňany a Electro World s.r.o

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SDRUŽENÍ NA POMOC DĚTEM S HANDICAPY Patronka Motýlku Všichni milujeme dětský úsměv. Motýlku se daří vykouzlit úsměv na tvářích dětí s handicapem. Mohou se učit, hrát si, cítí se potřebné.

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Život je hra, která nás baví. Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Život je hra, která nás baví. Sdružení na pomoc dětem s handicapy Život je hra, která nás baví Výroční zpráva 2011 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Jako máma tří dětí vím, jak je důležité, aby se nenudily, aby mohly smysluplně trávit volný čas. A také aby se setkávaly

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Občanské sdružení PROSPE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 PROSPE o.s. Biskupcova 39 Praha 3, 130 00 Vize a poslání Cílem sdružení je poskytovat služby v oblasti prevence sociálně patologických jevů s důrazem

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2011 - Ekoškolka

Více

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Výroční zpráva 2015 SLOŽENÍ ODPOVĚDNÝCH ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Správní rada předseda: člen: Jiří Herynek (do 16. 12. 2015) Bc. Petr Herynek (od 16. 12. 2015) Jiří Herynek Ing. Jarmila Menšíková Dozorčí rada

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT)

Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) Projekt Remembering Yesterday, Caring Today Training (RYCTT) 2012-2014 Hodnocení vlivu sociální intervence na kvalitu života seniorů závislých na péči druhé osoby PhDr. Hana Janečková PhD. ETF UK a 3.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Výroční zpráva Děti a stromy

Výroční zpráva Děti a stromy Výroční zpráva 2012 Děti a stromy Neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení Děti a stromy sídlo: Mahlerova 23 58601 Jihlava IČ: 22893482 web: www.hajenkazborna.cz e-mail:klub.hajenka@sezna Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více