Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích."

Transkript

1

2 DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 1. A 2. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Dopravní výchova je v l. a 2. ročníku zaměřena zvláště na praktický nácvik činností vztahujících se k bezpečnému chování žáků na veřejnosti a respektování základních pravidel provozu na pozemních komunikacích. Má směřovat především k zvládnutí bezpečné cesty do školy a upozornit žáky na možná rizika s ní související. Výuka dopravní výchovy by se měla prolínat každodenními činnostmi, pro nácvik dopravních pravidel je vhodné využívat i nejmenší příležitosti, jako vycházky do přírody, na hřiště, apod. Na každé vycházce je důležité důsledně dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích a zařazovat prvky dopravní výchovy. Roční období s sebou nesou jisté zvláštnosti ve vztahu k dopravní kázni a je na ně třeba poukazovat v souvislosti s bezpečnými hrami dětí venku (bezpečnost při sáňkování, klouzání, důležitost pestrobarevného oblečení apod.) Výuka je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují k bezpečné(mu) - chůzi po chodníku - přecházení pozemní komunikace - pohybu dětí venku, na hřišti, při sportech v různých ročních obdobích - chování v dopravních prostředcích. V pracovních listech pro 1. ročník se žáci učí poznávat základní barvy, orientovat se v prostoru (pojmy vpravo x vlevo, malý x velký, dole x uprostřed x nahoře atd.), poznávat dopravní prostředky a geometrické tvary, i rozvíjet grafomotoriku. Tvoří si slovní zásobu z oblasti dopravní výchovy pojmy přechod pro chodce, chodec, chodník, dopravní značka apod. Před začátkem vyplňování pracovních listů je důležitý výklad a následná pomoc učitele. Součástí pracovních listů jsou i říkanky a básničky. Některé se děti mohou naučit. Pracovní listy pro 2. ročník mimo jiné žáky konkrétně seznamují s důležitými dopravními značkami a světelnými signály, které jsou určeny chodcům. Žáci by se měli učit znát jejich význam. Předpokládá se, že vypracování pracovních listů bude nejprve předcházet výklad učitele a pak následovat jeho dopomoc. Ze správně vybarvených dopravních značek je vhodné vyrobit třídní nástěnku a průběžně učivo s žáky procvičovat a opakovat. Pro upevnění učiva poslouží také říkanky a básničky..

3 Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 1. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Bezpečná cesta do školy. Bezpečná místa pro přecházení vozovky. Nevstupuj do jízdní dráhy bez rozhlédnutí! Chůze po chodníku, jednotlivě i v útvaru. Chodím po chodníku Přecházení silnice, křižovatky - užívání přechodu pro chodce. Chodím přes přechod. Při přecházení silnice se nikde nezdržuj! Český jazyk komunikační dovednosti: vyprávění podle obrázku a seznámení se s pojmy chodník, chodec, přechod pro chodce Prvouka: okolí školy Tělesná výchova: chůze v útvaru, přecházení silnice praktický výcvik Tématická vycházka: je zaměřena prakticky - přecházení vozovky, použití přechodu pro chodce, chůze po chodníku v útvaru Prvouka: bezpečnost na cestě do školy Pracovní list č. 01 Vycházka Způsob dopravy do školy. Dopravní prostředky: na silnici, na vodě, ve vzduchu a kolejové. Český jazyk: vyprávění: individuální doprava žáků do školy. rozlišování pojmů malý x velký Řečová výchova: vyjmenuj dopravní prostředky, které znáš Psaní: uvolňovací cviky Matematika: určit počet dopravních prostředků Pracovní vyučování: práce s papírem výroba loďky, parníku Orientace v prostoru. Český jazyk: osvojování pojmů nahoře dole - uprostřed Prostorové uspořádání: před, za Význam barev v dopravě základní světelná znamení pro chodce: červená Stůj zelená Volno. Význam pestrého oblečení odrazky na obuvi, školní brašně a oblečení. Chodci za snížené viditelnosti. Pravolevá orientace Výtvarná výchova: poznávání základních druhů barev Matematika: Veselá panenka - řekni, co je červené, zelené a žluté Prvouka: Jak se oblékáš na podzim, v zimě, na jaře a v létě? vyprávění Pracovní list č. 02 Pracovní listy č. 03, 04, 05, 06 Origami - Pracovní list č. 07 Pracovní list č. 08 Pracovní list č. 09 Pracovní list č. 10 Pracovní listy č. 11 A, B vyprávění Význam dopravních značek. Které dopravní značky jsou v okolí školy? Matematika: seznámení se s geometrickými tvary kruh, čtverec, trojúhelník Pracovní list č. 12

4 Rozeznávání dopravních prostředků podle zvuku. Druhy dopravních prostředků na ulici, na poli, v lese, na stavbě. Hry dětí v zimě Bezpečná místa pro hry dětí v okolí školy. Nebezpečí her na silnici a v její blízkosti Nesáňkuj na silnici ani v její blízkosti! Bezpečnost při zimních sportech. Neházím po autech ani lidech! Nebezpečí klouzaček na veřejných chodnících. Nedělej klouzačky na chodnících! První pomoc při úrazech přivolání dospělé osoby Dopravní prostředky v zimě snížená viditelnost, sníh a náledí na silnici. Zvýšená bezpečnost při přecházení vozovky. Vycházka: které geometrické tvary ti připomínají dopravní značky? Sluchová cvičení: který z dopravních prostředků jsi slyšel? Prvouka: nákladní automobily sklizeň brambor Pracovní vyučování: Dopravní prostředky - proplétaná technika PROSINEC ÚNOR Prvouka: zimní krajina a zimní sporty Tvoření vět k obrázkům Hry dětí během zimních prázdnin, bezpečnost při hrách. Druhy zimních sportů Matematika: urči počet dopravních prostředků Tělesná výchova: vycházka do zimní krajiny, klouzání, stavění sněhuláků na vhodném terénu Házení sněhových koulí do terčů, stromů Dramatizace: nebezpečí úrazu z náledí, sněhu, způsobený sněhovou koulí. Umíš telefonovat? Rozhovor: Jak přivolat pomoc dospělé osoby Prvouka: vycházka do města, pozorování jízdy dopravních prostředků Výtvarná výchova: Nakresli obrázek se zimní tematikou Matematika: urči počet sněhových vloček, sněhuláků, sáněk Vycházka Sluchové cvičení Vyprávění Pracovní listy č. 13 A, B, C, D Vyprávění Vycházka Dramatizace Vycházka Kresba Objasnění významu dopravních značek. Dopravní značky svislé: Přechod pro chodce. Znát význam této dopravní značky kamarádím s panáčkem. BŘEZEN DUBEN Čtení: Dopravní prostředky, které začínají na známá písmenka auto, autobus, letadlo, loď, traktor, tramvaj, vlak, motocykl. Přiřaď správná písmena k dopravnímu prostředku Matematika: který geometrický tvar ti značka připomíná? Tělesná výchova: Cestou do tělocvičny sleduj, kde tuto dopravní značku uvidíš? V hodinách Tv se žáky procvičovat přecházení vozovky, rozhlédnout se nejprve vlevo (ve směru, odkud přijíždějí vozidla, pak vpravo) Pracovní list č. 14 Pracovní list č. 15 Praktický výcvik

5 Hry dětí na jaře Hřiště, jako místo pro hraní Nehraj si na silnici! Jízda na koloběžce a na kole nebezpečí úrazu Povinnost cyklisty do.let používat při jízdě ochrannou přilbu Nácvik chůze v útvaru: Bez pokynu paní učitelky nevstupuj do vozovky! Prvouka: Přišlo jaro, těšíme se ven Vycházka do jarní přírody Hrajeme si na hřišti: stále dětem připomínat bezpečnost při hrách Prvouka: Nechci se zranit: Požívání chráničů na kolena a lokty, ochranné přilby. Matematika: Počty autíček, jednoduché slovní úlohy Pracovní list č. 16 Názorná ukázka Jedeme na školní výlet Co si mám vzít s sebou? Chování cestujících v dopravních prostředcích Způsob nastupování a vystupování v dopravních prostředcích Bezpečnost cestování Dopravní ruch na silnicích Druhy vozidel Bezpečnost při cestování o prázdninách Hry dětí o prázdninách KVĚTEN ČERVEN Český jazyk: vyprávění, kterými dopravními prostředky dítě dosud cestovalo? Školní výlet: Poučení žáků o bezpečném chování během školního výletu a upozornění na možná rizika Dramatická výchova: pantomimou se děti pokusí vyjádřit, jak již dítě cestovalo. Dojmy a pocity z cesty Výtvarný výchova: Nakresli dopravní prostředek, kterým bys chtěl cestovat Vycházka: pozorování cestovního ruchu v okolí školy Český jazyk: Jaké dopravní prostředky jezdí po silnicích, po kolejích, po vodě, ve vzduchu rozšiřování slovní zásoby Před hlavními prázdninami žáky důkladně poučit o jejich bezpečném chování při hrách, na cestách, při koupání, v lese atd. Vyprávění Školní výlet Pantomima Výkres Vycházka

6 Návod k využití pracovních listů 1. ročník Pracovní listy je možno použít: PL č. 01 BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY - vyprávění podle obrázku popis dopravní situace (pojmy: chodec, chodník) - přechod pro chodce, přednost chodců na přechodu, bezpečné přecházení - pozemní komunikace - dopravní značka Pozor, přechod pro chodce - vybarvení obrázku, význam pestrého oblečení v silničním provozu PL č. 02 POJMY MALÝ x VELKÝ - porovnávání, co je malé x velké - pojmenování dopravních prostředků - rozdělení dopravních prostředků podle toho, kam patří (silnice, vzduch ) - koho nebo co dopravní prostředky přepravují - vybarvování PL č. 03 LOĎ jako dopravní prostředek - grafomotorické cvičení - určit počet lodiček - procvičování znalosti barev (děti dostanou zadáno, jakou barvou mají loďky - vybarvit) - říkanka správná výslovnost PL č. 04 VLAK jako dopravní prostředek - grafomotorické cvičení - určit počet vagónů - procvičování základních barev (první vagón bude zelený, ) - pojmy před, za, uprostřed - určit rozdíl mezi nákladním a osobním vlakem - říkanka PL č. 05 LETADLO, VRTULNÍK jako dopravní prostředek - grafomotorické cvičení - určit počet dětí ve vrtulníku, počet koleček - určit, kam patří vrtulník (voda, vzduch, koleje) - využití vrtulníku (policie, první pomoc, armáda) - říkanka

7 PL č. 06 TRAKTOR jako dopravní prostředek - grafomotorické cvičení - traktor jako pomocník lidí, jeho využití (podzim na poli) - říkanka PL č. 07 ORIGAMI - návod na skládání loďky a parníku PL č. 08 PROSTOROVÁ ORIENTACE pojmy nahoře x dole x uprostřed - procvičování pojmů nahoře, uprostřed, dole - vybarvit obrázek (nahoře je nebe, uprostřed vede silnice, nad ní je kopec, - dole teče řeka) - vystříhat a vybarvit dopravní prostředky pod obrázkem a správně je umístit - do obrázku - pojmenovat dopravní prostředky, určit jejich využití PL č. 09 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ pojmy před x za - procvičování pojmů před, za - procvičování základních barev (např. autíčko před značkou vybarvi zeleně, - apod. ) PL č. 10 PRAVOLEVÁ ORIENTACE pojmy vpravo x vlevo - procvičování pojmů vpravo, vlevo - vystříhat dopravní prostředky a nalepit např. nákladní auta do levé garáže, - osobní do pravé garáže) PL č. 11 A, B VESELÁ PANENKA, VESELÝ PANÁČEK - význam pestrého oblečení v silničním provozu - kreslení a malování oblečení dle vlastní fantazie - diktát barev (rukáv vlevo modrý, nohavice vpravo zelená, žlutý puntík, - červená hvězdička ) - zapouštění barev do vlhkého podkladu PL č. 12 POZNÁVÁNÍ GEOMETRICKÝ TVARŮ - poznávání geometrických tvarů - přiřazování geometrických tvarů k dopravním značkám (spojování) - do obdélníků dole je možno kreslit diktát (např. vpravo nahoru nakresli - auto, uprostřed dole bude míč, apod )

8 PL č. 13 VYRÁBÍME DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - návod: A, B, - šablony pro vyplétanou techniku (papírové tkaní) C, D - delší strany obdélníků prořízneme nejlépe modelářským nožem. Nastříháme - si pruhy barevných papírů (šířka nerozhoduje) a poté pruhy protahujeme - (tkáme) proříznutými místy, kde vzniká barevná šachovnice. - určit, o jaký dopravní prostředek se jedná, jeho význam a koho nebo co - může přepravovat, k čemu slouží PL č. 14 NÁCVIK ČTENÍ - nácvik čtení malých a velkých písmen a A, m M, v V, l L, t T - určit názvy dopravních prostředků a jejich využití - spojování písmen s dopravními prostředky se stejným počátečním písmenem - rozlišovat malá a velká písmena PL č. 15 DOPRAVNÍ ZNAČKA Přechod pro chodce - název značky Přechod pro chodce - kde ji najdeme, na co a koho upozorňuje - jaké má barvy - význam dopravní značky - její správné vybarvení PL č. 16 HRAJEME SI NA HŘIŠTI bezpečnost při hrách - vyprávění podle obrázku - určit, co je na obrázku dobře a kdo se chová špatně - hry na silnici x hry na hřišti - jak se chováme na hřišti - obrázek využít na závěr školního roku pro konečné poučení žáků o jejich - bezpečném chování během hlavních prázdnin

9 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a obrázek vybarvi. Pracovní list 01 - I. ročník

10 Porovnávej obrázky pojmy malý x velký. Pracovní list 02 - I. ročník

11 Pracovní list 03 - I. ročník

12 Pracovní list 04 - I. ročník

13 Pracovní list 05 - I. ročník

14 Pracovní list 06 - I. ročník

15 Pracovní list 07 - I. ročník

16 Pracovní list 08 - I. ročník

17 Pracovní list 09 - I. ročník

18 Pracovní list 10 - I. Ročník

19 Pracovní list 11 A - I. ročník

20 Pracovní list 11 B - I. ročník

21 Pracovní list 12 - I. ročník

22 Pracovní list 13 A - I. ročník

23 Pracovní list 13 B - I. ročník

24 Pracovní list 13 C - I. ročník

25 Pracovní list 13 D - I. ročník

26 Pracovní list 14 - I. ročník

27 Pracovní list 15 - I. ročník

28 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a obrázek vybarvi. Pracovní list 16 - I. ročník

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte

Metodika dopravní výchovy. v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte METODIKA 2008 Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte 2008 Výstup řešení projektu: 1F44L/058/050

Více

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro mateřskou školu při Základní škole a mateřské škole Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace pro školní rok 2014/2015 Název ročního programu : CESTY A CESTIČKY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista

Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Příloha 6 Návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky Otázky pro 1. stupeň ZŠ základy bezpečného a ohleduplného chování / chodec a cyklista Uváděné úlohy a testové otázky odpovídají výstupům jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz Příloha č. 1 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Rosteme spolu školní rok 2013/2014 2015/2016 I. část - veřejná Vize školy: Děti jsou jako mladé stromky, potřebují přiměřenou péči a stálou pozornost za každého počasí. My jim

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více