Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová"

Transkript

1 Trénování paměti Metodická příručka Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová

2 Obsah Úvod 7 Projekt 9 Trénink pamìti 1 Východiska 13 2 Zásady vedení jednotlivých lekcí 17 3 Kognitivní cvièení 18 4 Struktura jednotlivých lekcí 21 Doporuèená literatura pro lektory 31 Krátký exkurz do teorie stárnutí a tréninku kognitivních funkcí 1 Stárnutí Demografický vývoj Periodizace stáøí Teorie stárnutí Pohled do historie Stárnutí dnes 41 2 Stárnutí a kognitivní funkce Receptivní funkce vnímání, senzorické vjemy Myšlení Expresivní funkce Promìnné mentální aktivity Exekutivní funkce Pamìť 53 3 Trénink kognitivních funkcí Kognitivní rezerva Kognitivní intervenèní programy Podpora tréninku kognitivních funkcí 86 Literatura 89

3 Úvod Tato metodická pøíruèka vznikla jako postupný cíl a souèást øešení výzkumného projektu MŠMT 2D06013 Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití, jenž je øešen Psychiatrickým centrem Praha. Východiskem byly mnohaleté zkušenosti zakladatelky Èeské spoleènosti pro trénování pamìti a mozkový jogging a lektorky trénování pamìti s mezinárodními zkušenostmi a pùsobností Ing. Danuše Steinové, jež je èlenkou výzkumného týmu projektu MŠMT 2D Èeská spoleènost pro trénování pamìti a mozkový jogging (ÈSTPMJ) byla povìøena uskuteèòováním akreditovaných vzdìlávacích programù s celostátní akreditací vzdìlávací instituce è. 2008/372-I udìlenou Ministerstvem práce a sociálních vìcí dne , è.j. 2007/ Pøíruèka má být vodítkem pro design lekcí trenérkám a trenérùm pamìti, kteøí prošli akreditovaným kurzem trenéra pamìti, pùsobí samostatnì nebo pøi sociálních èi spoleèenských zaøízeních urèených seniorùm nebo i dalším vìkovým kategoriím. Je zamìøena pøedevším na trénink zdravé populace, tj. bez závažných kognitivních poruch. Pro lidi trpící nìkterou formou demence jsou urèeny programy s rehabilitaèním a stimulaèním zamìøením, nicménì je možné využít tuto metodiku k inspiraci pro práci s osobami trpícími lehèími formami demence. V první èásti pøíruèky jsou uvedena velmi struèná teoretická východiska, cíle a metody pro trénování pamìti. Následují obecné zásady pro vedení jednotlivých lekcí a pøíklady rùzných kognitivních cvièení. Nakonec je podrobnì popsána struktura jednotlivých lekcí. Druhá èást publikace obsahuje nìkteré teoretické poznatky a skuteènosti, které jsou zmínìny bìhem kurzù pro trenéry pamìti. Samozøejmým pøedpokladem výkonu èinnosti trenéra pamìti je získávání relevantních vìdomostí a dovedností, celoživotní osobní rozvoj. V následujících tøech kapitolám se mùžete doèíst základní údaje o demografickém vývoji, stárnutí, kognitivních funkcích a trénování kognitivních funkcí obecnì. Považujte tento text za inspiraci k dalšímu samostudiu. 7

4 8

5 Projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití Akronym projektu: NPV2TP Èíslo projektu: MŠMT 2D06013 Program: Sociálnì-ekonomický rozvoj èeské spoleènosti Tematická oblast: Stárnoucí èeská spoleènost Téma: Nové postupy umožòující úèinnou a hospodárnou adaptaci zásadní strukturální promìny èeské spoleènosti Doba øešení: Výzkumný tým Vedoucí týmu: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Koordinátor: Mgr. Hana Štìpánková Statistik: Mgr. Jiøí Lukavský, Ph.D. Lektor, metodik trénování pamìti: Ing. Danuše Steinová Další èlenové týmu: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. RNDr. Daniela Øípová, CSc. Mgr. Jolana Šedivá a externí spolupracovníci Kognitivní trénink je v ÈR dostupný podle místních podmínek. Nejvìtší organizací propagující a realizující kognitivní trénink pod názvem trénování pamìti je Èeská spoleènost pro trénování pamìti a mozkový jogging (ÈSTPMJ), kterou založila v roce 1998 jako obèanské sdružení a dosud vede Ing. Danuše Steinová. Je potìšující, že na internetových stránkách EURAG (The European Federation of Older Persons) je pøímý odkaz (www.eurageurope.org) na Memory training centre Prague, tj. odkaz na stránky ÈSTPMJ. EURAG je neziskovou nezávislou organizací založenou v roce Prostøednictvím svých 148 èlenských organizací ve 33 zemích Evropy reprezentuje miliony starších lidí v Evropì. EURAG pracuje na zlepšování kvality sociální a politické úrovnì života starších osob. Pøístup ÈSTPMJ se dá považovat za tradièní vzhledem k pøevládání mnemotechnik a pamìťových cvièení v programu. Tradièní je také v tom, že jde o skupinové lektorované kurzy. Program kurzù není ovšem zdaleka zamìøen pouze na pamìť, ale také na zvýšení sebevìdomí, na procvièení dalších kognitivních funkcí a na návody k pozitivním zmìnám životního sty- 9

6 lu. Z tohoto dùvodu mùžeme zaøadit pøístup ÈSTPMJ k multimodálním pøístupùm. Kromì ÈSTPMJ poskytuje rùzné formy kognitivního tréninku celá øada dalších subjektù. 10

7 Trénink paměti

8 1 Východiska Pamìť patøí mezi kognitivní neboli poznávací funkce psychiky. Do pamìti ukládáme vìdomosti, dovednosti i vzpomínky, které tvoøí naši osobní historii, naši osobní individuální identitu. Výpadky pamìti jsou první známkou poèínající demence, které si všimneme sami èi si jí všimne okolí. Demence je snad nejobávanìjší metlou stárnutí, neboť pøi postupu choroby dochází ke ztrátì identity. Èlovìk ztrácí svou sobìstaènost, autonomii, nakonec si nepamatuje, kdo jsou lidé kolem ani kdo je on sám. Proto je mezi staršími lidmi zájem o trénování pamìti. Selský rozum øíká, že co se necvièí, to zakrní, proto si ti uvìdomìlí snaží pamìť cvièit, aby se bránili negativním projevùm stáøí a aby napomohli oddálení pøípadného onemocnìní demencí. Pøestože zatím nebyl kvùli velmi nároèné metodologii zcela bezpochybnì dokázán vliv kognitivního tréninku na oddálení nástupu demence, dnes již víme, že mentální aktivita i ve starším vìku má pozitivní dopad na sebevìdomí a také že je i ve starším vìku možno nauèit se èi posílit konkrétní typy procvièované aktivity. I starší èlovìk se dokáže nauèit novým dovednostem ať již manuálním, pohybovým èi duševním. Mezi vìdci jsou ti, kteøí zastávají názor, že je nutné bìhem života vytváøet si urèitou mentální èi kognitivní rezervu. Rezervu, která dokáže kompenzovat po urèitou dobu již objektivnì prokázané neurodegenerativní onemocnìní. Trénink pamìti je jednou z cest k vytvoøení èi vylepšení takové rezervy, je jednou z cest k lepšímu sebevìdomí a v neposlední øadì i ke kvalitnìjšímu spoleèenskému životu. Obvyklá délka kurzu trénování pamìti je 10 lekcí po 90 minutách, èemuž je pøizpùsobena tato metodická pøíruèka. Nicménì trenér pamìti mùže z pøíruèky vycházet i pøi tvorbì dlouhodobých programù. Zásady a cíle zùstávají stejné, obmìòuje se konkrétní náplò jednotlivých sezení a použité metody. U tohoto kurzu se poèítá s formou tužka-papír z dùvodu pravdìpodobné nedostupnosti technických zaøízení (PC) pro všechny úèastníky. Pøístup trenérù pamìti má být podle Ing. Steinové angažovaný, tzn. že každý trenér pamìti má cítit vlastní odpovìdnost za zdar svých studentù, úèastníkù svých kurzù. Z našich mnohých pozorování vyplývá, že tento pøístup je neocenitelný pøedevším pøi práci se staršími seniory èi lidmi trpícími nìkterou z forem kognitivních poruch vèetnì poèínající èi mírné demence. Jako každá skupinová aktivita je lekce trénování pamìti také spoleèenskou událostí, je situací, ve které se odehrávají interakce mezi jednotlivci, 13

9 kde dochází ke tvorbì interpersonálních vztahù. Na základì výzkumù mùžeme doporuèit i kolaborativní øešení úloh (ve dvojicích). Dùležité pro trenéra pamìti je mít neustále v patrnosti, že kognitivní schopnosti úèastníkù se mohou lišit jednak premorbidnì a jednak nerovnomìrným stárnutím, poruchami senzorických funkcí a také možnou kognitivní poruchou, která zatím nemusí být diagnostikována. Proto by vždy trenér mìl pøizpùsobit nároènost programu, tempo, úkoly a nakonec i hladinu zvuku konkrétní skupinì. Bìhem našeho projektu jsme zjistili, že jednou z vìcí, kterou úèastníci kurzu trénování pamìti oceòují, jsou teoretické poznatky o fungování mozku. Proto by každý trenér mìl ovládat základní fakta z neuroanatomie, neurofyziologie a psychologie. Nìkteré základní údaje uvádíme v této pøíruèce, nicménì je žádoucí, aby si každý trenér pamìti své vìdomosti rozšiøoval a prùbìžnì aktualizoval. Faktická východiska Výkon kognitivních funkcí bìhem stárnutí nerovnomìrnì klesá. Kognitivní funkce jsou nezbytné pro udržení sobìstaènosti. Kognitivní funkce se dají i ve starším vìku rozvíjet cíleným tréninkem. Významné je i subjektivní hodnocení vlastních schopností, self-efficacy. Stereotypy o stárnutí významnì ovlivòují kvalitu života a dokonce i délku dožití. Subjektivní hodnocení i stereotypy se dají správným pøístupem zmìnit. Vhodná je multimodální intervence, která vedle kognitivních cvièení zahrnuje i další aspekty životního stylu, a to pohyb, výživu, sociální vztahy, pøípadnì farmakoterapii (podle lékaøe). Prodloužení sobìstaènosti jedince má pozitivní dopad i na jeho okolí, blízké osoby i spoleènost. Vize tréninku pamìti Podpoøit úèastníky k sobìstaènosti Pomoci úèastníkùm v zlepšení jejich pozice na pracovním trhu Tyto cíle jsou uvedeny jako ideální, tj. jako vize, protože by mìly být spoleèným koneèným cílem nejenom trenérù pamìti, ale i ostatních pracovníkù, kteøí intervenují ve sféøe zdravého a aktivního stárnutí, a i cílem všech jednotlivcù stárnoucích obèanù. Jsou uvedeny jako ideální, neboť pøíspìvek trenéra pamìti mùže být významný, nicménì nepøímý. Zlepšení pozice na pracovním trhu se týká vìkové kategorie mladších seniorù, jimž fyzické i psychické schopnosti umožòují pracovat. Pøekážkou 14

10 v práci tak mohou být pøedevším nedùvìra ve vlastní schopnosti, nedostatek odvahy. Trénink pamìti nemùže zmìnit nabídku pracovních míst v dané lokalitì, ale mùže posílit sebedùvìru seniorù, pomùže jim získat nové strategie uèení se novým informacím, a tím zlepšit i jejich schopnost uèení se, a tak je podpoøit v odvaze a chuti zapojit se do pracovního procesu. Ve chvíli, kdy si èlovìk vìøí, že se novým vìcem dokáže nauèit, nemá takovou obavu z nezvládnutí požadavkù kladených na pracovišti. Cíle tréninku pamìti Posílit kognitivní funkce úèastníkù Posílit sebevìdomí úèastníkù Nauèit úèastníky používat mnemotechniky v praxi Trénink pamìti Tyto cíle jsou v rámci tréninku dosažitelné a jsou to i dùvody, proè lidé do kurzù chtìjí chodit. Trenér by mìl mít pøi plánování i realizaci kurzù tento fakt stále na pamìti. Metody Teoretické poznatky z oboru neurovìd Mnemotechniky popis, pøíklady a nácvik Kognitivní cvièení: cvièení pozornosti cvièení smyslového vnímání logické úlohy, usuzování grafomotorické úlohy procvièování epizodické pamìti cvièení krátkodobé pamìti cvièení využívající dlouhodobou pamìť Domácí úkoly pro procvièování v dobì mezi lekcemi Tipy pøekraèující rámec kognitivního tréninku týkající se zdravého a aktivního stylu ve stáøí Obecné zásady Terapie pøíjemného šoku! Dávejte lidem pøíležitost vyniknout. Neustupujte, protože je nìco pøíliš tìžké dokažte lidem, že na zvládnutí technik i úloh kapacitu mají. Vyžadujte spolupráci a angažovanost úèastníkù. Osobní angažovanost trenéra pamìti úspìch úèastníkù je Vaší odpovìdností. 15

11 Èastá kladná odezva chvalte úèastníky za výkony! Užívejte humor s citem! Nepracujte s èasovými limity, poèkejte, až jsou s úlohou všichni hotovi. Všechny zvolené metody a zpùsoby jejich konkrétní realizace závisí na volbì trenéra pøi dodržení celkových cílù kurzu. Trenér zvolí vhodná kognitivní cvièení, podrobnost teoretických informací a zpùsoby výuky mnemotechnik podle konkrétní skupiny. 16

12 2 Zásady vedení jednotlivých lekcí Specifikujte cíl lekce. Získejte pozornost. Co je v tom pro mne proè by se úèastníci mìli aktivnì úèastnit, snažit se a k èemu jim nové poznatky a dovednosti budou dobré. Zvládnete to! povzbuzení sebevìdomí na pøíkladech. Cíl lekce rozdìlte do krokù. Pøipomeòte výchozí poznatky, vyzvìte úèastníky k vlastnímu vybavení poznatkù, zkušeností, nápadù. Srovnejte nové a pøedchozí poznatky. Strukturujte lekci. Uvádìjte rùzné pøíklady, videa, obrázky, nahrávky názorné uèení, sdìlení informace prostøednictvím více smyslù je úèinnìjší. Uvádìjte pøíklady využití v každodenním životì, historky, vtipy humor slouží nejen k odreagování, pomáhá i lepšímu zapamatování. Vyzkoušejte osvojení. Procvièujte spoleènì nové poznatky. Posilujte správné odpovìdi, výsledky. Ujistìte se, že vše bylo správnì pochopeno. K dalšímu kroku pøejdìte jen pøi úplném pochopení kroku pøedchozího. V závìru struènì zopakujte, co bylo náplní lekce a jaký je domácí úkol. 17

13 3 Kognitivní cvièení V tomto pøehledu uvádíme pøíklady cvièení kognitivních funkcí, jež je možné zaøadit do programu kurzù trénování pamìti. Cvièení existuje nepøeberné množství a je pouze na trenérovi, která zvolí èi vytvoøí. Vìtšina úloh a cvièení využívá více domén, modifikovat lze dùraz na nìkterou ze stránek úlohy. Napø. pøi popisu známé cesty se mùžeme zamìøit na zážitky spojené s místy (epizodická pamìť), co se stalo, když tudy dotyèný šel, vyskytoval se tam; sémantickou pamìť jsou s místy spojené nìkteré události, které se ho pøímo netýkají, napø. z dìjin; co mu pøipomínají názvy míst kategoriální fluence; soustøedit se na pohyb místem, kde se otáèí, kudy spìchá, kam se dívá (dùraz na ideomotoriku); jak to na jednotlivých místech vypadá, co se tam nalézá (vizuální pamìť a pøedstavivost) atd. Vzhledem k tomu, že epizodická pamìť je zøejmì nejvíce ohrožená, zaøazujeme do každé lekce cvièení, kterým tento typ pamìti povzbudíme. U cvièení epizodické pamìti dbáme na struènost a jasnost vyjádøení, nelze ztrácet èas dlouhým vyprávìním, úèastníci si nejprve v mysli vybaví dìj a pak musí zvolit nejpøiléhavìjší formu jeho sdìlení. Další cvièení vybíráme podle potøeb skupiny. Pokud vidíme, že nìkterý tip cvièení úèastníky baví, zaøazujeme ho èastìji. Nikdy se ale nièemu nevyhýbáme proto, že je to moc tìžké. Trénovaná doména (Štilec, 2003) epizodická pamìť (dùraz na vlastní prožitek, situaci, pocit, asociaci atd.) sémantická pamìť koleèko zajímavých pozitivních zážitkù z posledních dnù: 2 vìty (Co se stalo? Jak to na vás pùsobilo? Evokovalo to nìco z Vašeho života?) Co bylo ve vèerejších zprávách/televizních novinách? Jak probíhala poslední oslava narozenin (svatba, køtiny atd.) v rodinì? vyjmenování položek z jedné kategorie synonyma, antonyma znalostní kvízy (pozor na rùznou úroveò vzdìlání! nefrustrujte) 18

14 uèení usuzování ideomotorika (motorické úkony provádìné v pøedstavách) grafomotorika vizuální pøedstavivost, vizuoprostorové cvièení vizuální diferenciace, zpracování informací krátkodobá vizuální pamìť (po vizuální expozici) zraková ostrost mnemotechniky nové recepty, pracovní postupy nové básnièky, písnièky uèíme se pøímo v lekci (fakta, postupy apod.) logické úlohy, kvízy chybìjící nebo pøebývající symboly v øadì (èísla, znaky, písmena, slova; podobnosti, opaky) popsat cestu z bodu A do bodu B (kde se odboèuje, co je po cestì za význaèná místa ) pøedstava a popis nìjakého pracovního postupu, napø. pøi tvorbì výtvarného díla, zahrady, stavby cvièení v pøedstavách pøekreslit složitý geometrický útvar ozdobné písmo, krasopis interpretace obrázkù, obrazcù popisování epizodických výjevù se zamìøením na vizuální stránku tangram vyhledávání prvkù na obrázku (chybìjících, pøebývajících) hledání párových obrazcù hledání cesty z bludištì poèítání prvkù, pouze zrakovì, bez ukazování spojování prvkù podle èísel, abecedy apod. zapamatování 15 obrázkù z jednominutové expozice zapamatování 5 znakù patøících k èíslùm èi písmenùm zapamatování oblièejù popis výjevu obrázku relaxace oèí (støídání pøedstavy tepla a chladu pro vazodilataci a vazokonstrikci) 19

15 Konkrétní pøíklady cvièení i s podklady jsou souèástí akreditovaného kurzu trenéra pamìti. Mnemotechniky jsou zásadní souèástí kurzu a s jejich postupy a praktickým využitím jsou úèastníci podrobnì seznámeni. V další èásti se mùžete inspirovat k sestavení základního kurzu trénování pamìti pro seniory. Design lekcí, které vedou jednotliví lektoøi/trenéøi pamìti, se samozøejmì liší podle složení skupiny trénovaných seniorù i podle osobního zamìøení trenéra pamìti a jeho osvìdèených metod. 20

16 4 Struktura jednotlivých lekcí Lekce 1 Úvodní seznámení hlavní cíle kurzu, metody Cíl Kognitivní cvièení Teorie Kognitivní cvièení Mnemotechnika Domácí úkol Tip Materiály Sobìstaènost Reálnìjší oèekávání od vlastní pamìti Epizodická pamìť Kognitivní funkce a Pamìť rùzná dìlení Selekce informací 7+/ 2: George A. Miller kapacita bezprostøední pamìti Krátkodobá vizuální pamìť (napø. zapamatování obrázkù z 15 pøedložených) Kategorizace Pøíklad: pøeètení seznamu 20 položek, kolik si vybaví písemnì Spoleènì vytvoøený seznam: 10 kategorií o 3 položkách (napø. pøedmìty v domácnosti) Zkouška úspìšnosti Co nejvíce èeských pøísloví (písemnì) Zapisovat si v noci nápady, které èlovìka vzbudí Dataprojektor èi zpìtný projektor Pøedloha 15 obrázkù Vzor seznam o 20 položkách Vzorová pøísloví 21

17 Lekce 2 Stárnutí Cíl Kognitivní cvièení Teorie Mnemotechnika Kognitivní cvièení Domácí úkol Tip Materiály Sobìstaènost Zvládnutí metody kategorizace Epizodická pamìť Teorie stárnutí stárnutí tìla stárnutí pamìti Kategorizace nejpøirozenìjší pomùcka Vytvoøení spoleèného seznamu na nákup: 10 kategorií po 10 položkách Kontrola domácího úkolu Cvièení sémantické pamìti: rozbor pøísloví, další podobná Nauèit se zpamìti právì vytvoøený seznam o 100 položkách Vhodné potraviny, pitný režim, potravinové doplòky, kognitiva Dataprojektor èi zpìtný projektor Vzor 10 kategorií Seznam vhodných potravin, substancí, potravinových doplòkù 22

18 Lekce 3 Senzorické funkce Cíl Kognitivní cvièení Teorie Kognitivní cvièení Mnemotechnika Domácí úkol Kognitivní cvièení Tip Materiály Sobìstaènost Zvládnout metodu akrostikum Epizodická pamìť Stárnutí senzorických funkcí Role emocí pøi zapamatování Kontrola domácího úkolu: podle kategorií (dlouhodobá pamìť, uèení) Akrostikum Pøíklady: barvy duhy planety pražské mosty Èeští vládci Vizuální zpracování (napø. chybìjící obrázek) Procvièovat smysly vybavování si smyslových vzpomínek, používat více smysly zkusit nìco poslepu (POZOR na bezpeènost), zavøít oèi a jen poslouchat Dataprojektor èi zpìtný projektor Vzorová akrostika Seznam èeských vládcù pro každého Vzor pro chybìjící obrázek 23

19 Lekce 4 Dìjiny pamìti, mnemotechniky Cíl Kognitivní cvièení Teorie Kognitivní cvièení Mnemotechnika Domácí úkol Kognitivní cvièení Tip Materiály Sobìstaènost Zvládnout metodu loci Epizodická pamìť Mnemotechniky Simonides z Kiu Efektivní zpracování nových informací, role hipokampu Kontrola domácího úkolu: èeští vládci (dlouhodobá pamìť, uèení) Metoda loci Pøíklad: nákup pomocí loci Vlastní akrostikum na pražské mosty Opakovat si èeské vládce a akrostikum Vizuoprostorové cvièení (napø. rozdíly v obrázcích) Popisování vyprávìjte nìkomu o nìèem novém, èeho jste si ten den všimli Dataprojektor èi zpìtný projektor Vzor na rozdíly v obrázcích 24

20 Lekce 5 Opakování Cíl Kognitivní cvièení Teorie Kognitivní cvièení Mnemotechnika Domácí úkol Kognitivní cvièení Tip Materiály Sobìstaènost Upevnìní døíve nauèených technik Epizodická pamìť Další detaily námìtu, který úèastníky nejvíce zaujal Kontrola domácího úkolu: akrostikum mosty, opakujeme èeské vládce (uèení) Doplnìní pøíbìhu slovy, která se uèíme Spoleèné vytvoøení seznamu konkrétních pojmù a zaøazení do pøíbìhu Utvoøení co nejvíce slov ze základù: -stoa -hra- Grafomotorické cvièení (napø. pøekreslení složitého obrazce, zrcadlovì) Nauète se prstovou abecedu Dataprojektor èi zpìtný projektor Vzorový pøíbìh Vzor pro chybìjící obrázek (mùže být pøevzat z nìkterého z maticových testù) Prstová abeceda pøedloha pro všechny 25

21 Lekce 6 Zapamatování èísel Cíl Kognitivní cvièení Teorie Kognitivní cvièení Mnemotechnika Domácí úkol Kognitivní cvièení Tip Materiály Sobìstaènost Metoda chunkování Epizodická pamìť Roger Sperry: lateralizace hemisfér Logické cvièení (napø. kvíz: letarelizace hemisfér) Èíselné øady a chunkování Ludolfovo èíslo 3, míst za desetinnou èárkou metodou chunkování Kontrola domácího úkolu: slova obsahující -sto-, -hra- Cvièení nedominantní ruky (psaní, drobné èinnosti) Vzájemné pøedèítání Dataprojektor èi zpìtný projektor Vzorová pøedloha celého Ludolfova èísla 15 obrázkù Pøíklady slov: -sto-, -hra- 26

22 Lekce 7 Vlastní jména Cíl Kognitivní cvièení Teorie Kognitivní cvièení Mnemotechnika Domácí úkol Kognitivní cvièení Tip Materiály Sobìstaènost Seznámit se s technikami pro lepší zapamatování jmen a tváøí Epizodická pamìť Mít nìco na jazyku, dr. Gibbson Kontrola domácího úkolu: Ludolfovo èíslo (uèení) Jména a tváøe Modelový pøíklad Cvièení ve dvojicích Co nejvíce slov pomocí písmen ze slova Pampeliška Vizuální pamìť (napø. zapamatovat si detail obrázku, zapamatovat si detaily fotografie tváøe) Vizualizace Dataprojektor èi zpìtný projektor Vzor obrázku k zapamatování Vzorové fotografie tváøe 27

23 Lekce 8 Pamìťové háèky Cíle Kognitivní cvièení Teorie Kognitivní cvièení Sobìstaènost Epizodická pamìť Hermann Ebbinghaus: køivka zapomínání a zapamatování Kontrola domácího úkolu: Pampeliška (verbální flexibilita) Mnemotechnika Peg words pamìťové háèky ukázka aplikace na èeských vládcích Domácí úkol Kognitivní cvièení Tip Materiály Ø povídka ø kdekoliv ve slovì, kromì pøedložek a spojek ve všech slovech Vizuoprostorové cvièení (napø. tangram) Dennì doplnit 10 dílkù do puzzle Dataprojektor èi zpìtný projektor Nùžky a pøedkreslené díly tangramu a modelové vzory k sestavení Pøesmyèky Pampeliška 28

24 Lekce 9 Neurodegenerativní onemocnìní Cíl Kognitivní cvièení Teorie Kognitivní cvièení Mnemotechnika Domácí úkol Kognitivní cvièení Tip Materiály Sobìstaènost Preventivní faktory demence Epizodická pamìť Dlouhovìkost, moudrost Demence Rezervní mozková kapacita Kontrola domácího úkolu: Ø povídka (tvoøivost) Doplnìní pøíbìhu slovy, která se uèíme Ameriètí prezidenti Usuzování (napø. chybìjící slovo) Pøemýšlejte ráno o vèerejším dnu, plánujte dnešek Dataprojektor èi zpìtný projektor Seznam amerických prezidentù 29

25 Lekce 10 Závìr Cíl Kognitivní cvièení Teorie Kognitivní cvièení Mnemotechnika Domácí úkol Kognitivní cvièení Tip Materiály Sobìstaènost Zopakování hlavních témat Povzbuzení do dalšího vzdìlávání, pokraèování kurzù trénování pamìti, k aktivnímu životnímu stylu Epizodická pamìť Aktivní a zdravý životní styl Výživa, pohyb, sociální vztahy, kognitivní námaha Kontrola domácího úkolu: ameriètí prezidenti (uèení) Zopakování všech nauèených mnemotechnik s dùrazem na vhodná a nevhodná využití Každý den udìlat nìco pro svou hlavu Diskuze o nejpøínosnìjších tématech kurzu z pohledu jednotlivých úèastníkù (pamìť, usuzování) Snažit se pøemýšlet o pozitivních vìcech, jednotlivostech každého dne Nezùstávat sám, aktivnì se snažit udržovat dobré vztahy s rodinou, sousedy, pøáteli udržovat svou sociální síť Dataprojektor èi zpìtný projektor Seznam amerických prezidentù a èeských vládcù Nejzajímavìjší akrostika, povídky, apod. výtvory úèastníkù bìhem kurzu 30

26 Doporuèená literatura pro lektory Tento seznam je pouze orientaèní a každý trenér pamìti byl mìl zvolit takové publikace, které mu vyhovují a které mu pøinesou potøebné informace. Teorie Draaisma, D. Metafory pamìti. Praha: Mladá Fronta, s. Edice Kolumbus. Goldberg, E. Paradox moudrosti. Praha: Karolinum, s. Holmerová, I., Jarolímová, E., Suchá, J. Péèe o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: s. Edice Vážka. Mühlpachr, P. Gerontopedagogika. Brno: Masarykova Univerzita, s. Pierce, H. J. Pøíruèka pro uživatele mozku. Praha: Portál, s. Sternberg, R. J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, s. Štilec, M. Pohybovì-relaxaèní programy pro starší obèany. Praha: Karolinum, Praktická cvièení Suchá, J. Trénink pamìti pro každý vìk. Praha: Portál, s. Suchá, J. Cvièení pamìti pro každý vìk. Praha: Portál, s. Hájková, J., Lapáèek, V., eds. Jak si zlepšit pamìť. Praha: Reader s Digest Výbìr, s. Štilec, M. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, s. Walsh, D. Skupinové hry a èinnosti pro seniory. Praha: Portál, s. Užiteèné odkazy Èeská spoleènost pro trénování pamìti a mozkový jogging Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR Národní program pøípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáøí); Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ÈR Zdraví pro všechny v 21. století 31

27 Sekce kognitivní neurologie Èeské neurologické spoleènosti JEP Èeská alzheimerovská spoleènost Neuropsychologická sekce Asociace klinických psychologù ÈR 32

28 Stárnutí a kognitivní funkce

29 1 Stárnutí 1.1 Demografický vývoj V poslední dobì ve vyspìlé spoleènosti stoupá vitalita a aktivita starších osob. Lidé mají sklon mít od dlouhovìkosti a kvality života ve stáøí pozitivní oèekávání. Nicménì, mnohé z dobrých zpráv z aktuálních výzkumù se vztahují k mladým starým neboli tøetímu vìku 1. Tato fáze života vykazuje od poèátku 20. století významné pozitivní zmìny v kvalitì života a ve fyzické i mentální svìžesti. Na druhé stranì, stárnutí nemusí být vždy pozitivní zkušeností (Lang et al., 2007). Studie zjistily øadu kalamit postihujících ètvrtý vìk a ukazují na drastické ztráty kognitivní i mentální svìžesti. Lidé budou chápat poslední fázi života jistì s ohledem na tyto skuteènosti. Vysoká prevalence demence 2, tìlesná køehkost a multimorbidita mohou pøevážit pozitivní oèekávání lidí od dlouhého života a vysokého stáøí. Mnoho dùkazù naznaèuje, že Stáøí je též zdrojem stáøí je též zdrojem nespokojenosti, èasto založené nespokojenosti na osobní zkušenosti a snížené vitalitì (Baltes a Smith, 2003). Se stárnutím roste pravdìpodobnost neurodegenerativních onemocnìní, z nichž nejznámìjší a nejrozšíøenìjší je Alzheimerova choroba, (Kulišťák, 2003, s. 239). Stárnutí obyvatelstva se projevuje ve zvyšování prùmìrného vìku obyvatel a v rùstu podílu obyvatel starších 65 let. Podle prognózy OSN budou v roce 2050 v hospodáøsky vyspìlých zemích tvoøit lidé starší 80 let 9,6 % Stoupá vitalita a aktivita starších osob 1 Tøetí vìk, neboli young-old : let; ètvrtý vìk, neboli old-old : let; pátý vìk, oldest-old : nad 85 let (Fornara et al., 2001). Je to jen jedna z používaných periodizací! 2 Demence je skupina duševních poruch, jejichž nejzákladnìjší charakteristický rys je získaný podstatný úbytek kognitivních funkcí, pøedevším pamìti a intelektu, jako dùsledek urèitého onemocnìní mozku. Demence je syndrom, který zahrnuje rùzné symptomy, a to nejen z oblasti kognitivních funkcí. Výsledkem je pak celková degradace duševních èinností postiženého, ubývající schopnosti bìžných denních aktivit, nakonec ztráta samostatné existence (Jirák a Koukolík, 2004). 35

30 U nás je asi lidí postiženo nìjakou formou syndromu demence populace. Hovoøí se o posunu tìžištì sociálnì demografické výzvy od stárnutí populace k dlouhovìkosti, od dùsledkù obecného dožívání se stáøí k životu v pokroèilém stáøí (Kalvach et al., 2008). Nìmecká studie z poslední doby uvádí vìk 85 let jako ideální pøedstavu o délce lidského života (Lang et al., 2007). V Èeské republice se stárnutí obyvatelstva projevilo v poklesu podílu dìtské složky obyvatelstva ve vìku 0 14 let na 14,2 % za souèasného rùstu podílu obyvatel starších 65 let na 14,6 %; na 100 dìtí tak k pøipadlo 102 osob starších 65 let. Prùmìrný vìk obyvatel se zvýšil na 38,8 let u mužù a 41,8 let u žen. Nadìje dožití pøi narození vzrostla na 73,7 roku u mužù a 79,9 roku u žen (ÈSÚ, 2008). V ÈR žije aktuálnì cca dlouhovìkých 3 osob starších 90 let (Kalvach et al., 2008, s. 40). Z výše uvedených èísel vidíme, že je v ÈR pøibližnì vyrovnaný poèet dùchodcù a dìtí ve školním vìku. K žilo v ÈR osob nad 65 let vìku (ÈSÚ, 2008). Pøitom kvalifikované odhady uvádìjí, že je u nás asi lidí postiženo nìjakou formou syndromu demence (závažné poruchy kognitivních funkcí). Vzhledem k tomu, že je demence závislá na vìku a prevalence 4 v kategorii let je pouhých 0,9 % (Holmerová et al., 2007), mùžeme zjednodušenì øíci, že pøibližnì jeden ze 100 seniorù odcházející do dùchodu trpí demencí. V kategorii 85 let a více je to už každý ètvrtý senior. Ve vìku do 75 let je prevalence syndromu demence vyšší u mužù, po této vìkové hranici je vyšší u žen, uvádìjí Jirák a Koukolík (2004, s. 20). Støední délka života po stanovení diagnózy byla v kanadské studii zjištìna 3,3 roku pro pacienty v prùmìrném vìku 84 let (tzn. poèet osob, které se dožily kratší doby byl stejný jako poèet osob, které se dožily delší doby než 3,3 roku) (Jirák a Koukolík, 2004). 3 Dlouhovìkost je vymezena dohodou. Obvykle se za ni považuje hranice 90 let, nìkde až 100 let. Pomìr žen a mužù je 4:1. Extrémní dlouhovìkost je 110 let a více. Nejvyššího hodnovìrnì doloženého vìku se dožila Francouzka M. Calmentová, která zemøela ve vìku 122 let 164 dní. 4 Prevalence je poèet všech pøípadù daného onemocnìní vztažený k poètu obyvatel. 36

31 1.2 Periodizace stáøí Bìhem dìjin se pohled na stáøí mìnil; prùmìrný vìk se postupnì prodlužoval. Pro ilustraci: Jan Amos Komenský (1941) v Orbis sensualium pictus vydaném poprvé v roce 1658 rozlišil 7 vìkù èlovìka. Poslední dva vìky byly: staøec od 35 let do 42 let, od 42 let výše kmet. V dnešní dobì pøitom nikdo nepovažuje ètyøicátníka za kmeta. V literatuøe obvykle nacházíme jednoduché dìlení: stáøí od 60 (pøípadnì 65) let (Stuart-Hamilton, 2000). Ve Vývojové psychologii II Marie Vágnerové nalezneme období staršího vìku vìnované dva oddíly: rané stáøí let a pravé stáøí nad 75 let (Vágnerová, 2007). Podrobnìjší periodizaci mùžeme nalézt u Václava Pøíhody: stáøí pøedchází období interevia (prese- Vedle chronologického vìku nia), trvá od 45 let do 60 let. Dochází k úbytku sil, je možné jako mìøítko energie, výkonnosti. Období senia dìlí na tøi etapy: brát sociální vìk etapu senescence od 60 let do 75 let, etapu kmetství od 75 let do 90 let a etapu zvanou patriarchum od 90 let výše (Pøíhoda, 1974). Chronologický vìk jako mìøítko stáøí je rozhodnì neuspokojivý. Jsou lidé, kteøí v 70 letech mají všechny charakteristiky starého èlovìka, od šedivých vlasù, pøes vrásèitou pleť po kognitivní zpomalení, jsou naopak lidé, kteøí v tak pokroèilém vìku vypadají zachovale, tyto charakteristiky zatím nemají (agerasie), a pak jsou mladší lidé pøedèasnì zestárlí. Mezi nì ovšem nepatøí lidé s Hutchinsonovým-Guilfordovým syndromem, kteøí zaènou v raném dìtství extrémnì rychle stárnout a obvykle umírají pøed 20. rokem vìku, èi Wernerovým syndromem, který se objeví v pubertì, a pacienti umírají kolem 40 let vìku. Tato skupina postižení stojí mimo proces obvyklého stárnutí. Vedle chronologického vìku je možné jako mìøítko brát sociální vìk. To se vztahuje k oèekáváním spoleènosti od chování lidí v závislosti na chronologickém vìku. Moderní industriální spoleènost se na pozdìjší fázi života již nedívá jako na èas odmìny za zbožný život, ale jako na vnucený odpoèinek. A tak západní kultura oèekává od lidí nad 60 let spíše sedavý zpù- Chronologický vìk jako mìøítko stáøí je rozhodnì neuspokojivý 37

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován

Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován Tato publikace vznikla za podpory grantu MŠMT 2D06013, projekt Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití je financován Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR v rámci

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Organizace vzdělávání trenérů paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging = akreditovaná

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace

Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace Jiří Lukavský Psychiatrické centrum Praha, Psychologický ústav AV ČR, Praha lukavsky@praha.psu.cas.cz Hana Štěpánková Psychiatrické centrum Praha stepankova@pcp.lf3.cuni.cz

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 7 5 Dìkujeme redakci za

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby. PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby

Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby. PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby Rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítačových programů v RÚ Kladruby PhDr. Simona Fialová RÚ Kladruby Následky mozkového poškození Následky mozkového poškození v podobě poruch kognitivních funkcí,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání

Metodická píru ka projektu. aneb rovný pístup ke vzd!lání Metodická píru ka projektu Šance pro všechny aneb rovný pístup ke vzd!lání OLGA ZELINKOVÁ A KOL. Základní škola Roztoky, okres Praha - západ OLGA ZELINKOVÁ A KOL. METODICKÁ P!ÍRU"KA PROJEKTU ŠANCE PRO

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít?

Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Grafické systémy a DTP Obr azové for máty - GIF, J PEG a PNG - jak a kdy je použít? Za posledních deset let doðlo k bouølivému vývoji v oblasti tvorby webu. Spousta uživatelù se nauèila jazyk HTML a kaskádové

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Rády bychom podìkovaly tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi tvorbì knihy:

Rády bychom podìkovaly tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi tvorbì knihy: PODÌKOVÁNÍ Rády bychom podìkovaly tìm, kteøí nám byli nápomocni pøi tvorbì knihy: Mgr. Katce Peškové za poskytnutí své milé tváøe pro fotografie emocí, Lubošovi Rotovi za tvorbu obrázkù k nìkterým cvièením

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ

INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ INTERAKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ Jindøich Škrna Výtah z diplomové práce [15] obhájené na ÚISK FF UK v roce 2001. 1 Úvod Pokrok informaèních technologií a neustávající informatizace spoleènosti vede k

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

POSTOJE OBÈANÙ A KOMUNIKACE VE VEØEJNÉ SPRÁVÌ

POSTOJE OBÈANÙ A KOMUNIKACE VE VEØEJNÉ SPRÁVÌ POSTOJE OBÈANÙ A KOMUNIKACE VE VEØEJNÉ SPRÁVÌ Šárka Brychtová, Josef Duplinský Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstract Primary way out for research analyses of positions of inhabitans

Více

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň

Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Kognitivní trénink Happy neuron Mgr. Dana Chmelařová LF Plzeň UK Praha PK a NK FN Plzeň Terminologie Chování obsahuje z pohledu neuropsychologie 3 hlavní systémy: Kognitivní funkce Emoce (city a motivace)

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. Mgr. Vlasta Rytíøová POHÁDKOVÉ PØÍBÌHY K ZÁBAVÌ I K UÈENÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu

Vìnováno Andu, mámì a Zuzu Vìnováno Andu, mámì a Zuzu PhDr. Marek Kolaøík, Ph.D. INTERAKÈNÍ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì

NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehøívá; naopak, rozprávka zároveò pøinese pouèení i poskytne cvik. (Montaigne) Podìkování

Více

JAK SE ZBAVIT ALERGIE

JAK SE ZBAVIT ALERGIE MUDr. M. O. Bruker JAK SE ZBAVIT ALERGIE Pøíèiny a léèení astmatu, ekzémù, neurodermitidy, senné rýmy a vyrážek Eko-konzult Když se neví, proè pacient, který byl pùvodnì zdravý, jednoho dne na pyl reaguje

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky.

Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893. Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky. Bohemistyka 2007, nr 4, ISSN 1642 9893 Jiøí HASIL Praha Uèebnice èeštiny jako cizího jazyka a Spoleèný evropský referenèní rámec pro jazyky Dnes je ji všeobecnì velmi dobøe známo, e výuka jazykù se v Evropì,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Tuto knihu vìnuji svìtlé památce vzácného a moudrého pøítele, profesora Jana Hellera (1925 2008). Jaro Køivohlavý prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc.

Více

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre

Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò. Kari Fasting Nadìžda Knorre Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò Kari Fasting Nadìžda Knorre Norská sportovní univerzita a Èeský olympijský výbor Oslo a Praha 2005 Ženy ve sportu v Èeské republice Zkušenosti sportovkyò

Více