Průběh aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběh aktivit 1. 7. 31. 10. 2014"

Transkript

1 Průběh aktivit Program včasné péče V červenci a srpnu skupinové aktivity dle harmonogramu projektu neprobíhaly (včasná péče probíhala pouze individuální formou), v září a říjnu aktivita probíhala od pondělí do čtvrtka od 10:00 do 12:00 hodin. Od října probíhá aktivita v nových, lépe vyhovujících prostorech, které jsou postupně vybavovány novými hračkami a výukovými pomůckami. Na předškolní přípravu pravidelně dochází psycholožka a logopedka, zapojují se také terénní pracovnice. Program včasné péče se zaměřoval na rozvoj rozumových schopností (poznávání lesních zvířat, nácvik písně "Běží liška k Táboru"), grafomotoriky (vybarvování obrázku zajíce, procvičování správného úchopu pastelky) a motoriky mluvidel. Každý den je program zaměřen na jedno určité téma. Témata jsou zvolena logicky s ohledem na roční období a aktuální situace běžného života. Témata jsou např. pouštění draků, skřítci, jak rostou brambory. Díky programu včasné péče měli klienti možnost výletu na ekofarmu, kde se setkali s domácími zvířaty a seznámili se s jejich přirozeným prostředím. Pozitivním přínosem programu včasné péče je kladný vztah k zapůjčeným hračkám, klienti si zapůjčených hraček více váží a po skončení hry je bez vyzvání uklízejí na stanovené místo. U klientů pozorujeme změny ve stravovacích návycích. Klienti se zdokonalili v poznávání barev a geometrických tvarů. Posun klientů také sledujeme v oblasti sebeobsluhy. V tomto období byla navýšena časová dotace programu - u skupinové práce kvůli snaze usnadnit klientům přestup do běžné mateřské školy (byl posunut začátek aktivity na 8:00) a u individuální práce jde o reakci na zvýšený zájem dětí o individuální práci. V Programu včasné péče byla práce zaměřena především na skupinové aktivity, které probíhaly jednou týdně v zaběhnuté a osvědčené formě. Byly využívány především výtvarné techniky, které u dětí rozvíjely jemnou motoriku ruky. Další část programu se věnovaly rozvoji skupinové spolupráce, budování vzájemných vztahů a respektu k ostatním dětem i pracovníkům. Tento záměr byl realizován jako skupinová aktivita při hudebně-pohybových hrách. Během srpna byl zorganizován výlet s předškoláky a jejich rodiči do ZOO, kde vznikl s dětmi i rodiči větší prostor na prohloubení spolupráce a vzájemného vztahu. Individuální práce s dětmi probíhala během celého Programu včasné péče a denně také v terénní formě především při ubytovnách a v SVL. Individuálně děti pracovaly na rozvoji komunikace s okolím, učení se novým dovednostem a vědomostem a prohlubovaly si znalosti o svém těle a potřebných hygienických návycích.

2 U starších dětí předškolního věku, se kterými je navázána dlouhodobá spolupráce, lze sledovat velký pokrok v oblastech sebeobslužných a hygienických návyků, rozvoji komunikace, početních dovedností i zrakové diferenciaci. Děti jsou schopny lépe zvládat nastavení a režim klubu a také lépe navazují vztahy a komunikují s cizími lidmi. Tento fakt je také dán nástupem klientů do přípravných ročníků na základních školách. S rodiči probíhala komunikace ohledně školní docházky, zvládání nového režimu práce ve škole, družinovému provozu škol a také byly rodičům podávány aktuální informace školní a předškolní docházce. Rodiče také projevovali zájem o informace týkající se chování a úspěchů dětí na projektových aktivitách. Program probíhal i během školních prázdnin a to především z důvodu zájmu klientů, kteří se programu pravidelně účastnili. V Programu včasné péče bylo využito dvou dobrovolnic. Dobrovolnice přispěly svojí pomocí k individuálnějšímu přístupu ke klientům a možnosti více prohlubovat a upevňovat naučené dovednosti a vědomosti. Výstupy: Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 21 dětí a jejich rodičů. Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 45 dětí a jejich rodičů.

3 02 Program prevence školní neúspěšnosti Doučování v červenci a srpnu dle harmonogramu projektu neprobíhalo, od září probíhá každý den mimo pátku od 14:00 do 17:00 hodin. Na doučování dochází především mladší klienti. Klienti na doučování měli v měsíci září největší zájem o opakování látky z předchozích ročníků, v říjnu si připravovali referáty a vypracovávali přípravy na opakovací písemky. Na doučování se používají pracovní listy, které jsou zaměřeny na opakování českého jazyka a matematiky. Počítačové lekce v červenci a srpnu dle harmonogramu projektu neprobíhaly, v září neprobíhaly z důvodu hledání nového počítačového lektora, aktivita byla realizována od října v pondělí a ve středu 3 hodiny. Klienti se seznamovali se základy práce s PC. Starší a šikovnější klienti se pustili do práce v programu Malování a práce v textovém editoru Word. Hodiny, které měly být věnovány PC lekcím v září, budou nahrazeny v dalších měsících. Kariérové poradenství probíhalo v otvírací době NZDM (z důvodu zájmu klientů i v červenci a srpnu) různými způsoby v závislosti na cílové skupině. V případě mladších klientů se jednalo hlavně o skupinovou spolupráci při práci s pracovními listy, se staršími klienty jsme pak spolupracovali spíš individuálně na konkrétních zakázkách, které se týkaly hlavně poradenství v oblasti výběru střední školy a orientace v nabídce studijních oborů. Součástí aktivit se staršími klienty byla i tvorba videonávodů k pracovním pohovorům a hledání práce. Aktivity s mladšími klienty se soustřeďovaly hlavně na základní orientaci ve světě práce (poznávání různých povolání, pracovních prostředí, pracovních hodnot, pracovních nástrojů) a také na reflexi vlastních představ, snů a plánů v oblasti budoucího zaměstnání. V tomto období probíhalo doučování od července do října primárně každý ČT od 14:00 do 18:00. Denně bylo nabízeno a poskytováno lektorem nebo sociálním pracovníkem terénní formou. Ta zajišťovala možnost doučování pro širší okruh klientů, kteří o procvičování projevili zájem i během prázdnin. Lektorka se klientům věnovala individuálně dle jejich nároků. Velký zájem byl o procvičování, upevňování nebo učení se matematice. Častou aktivitou na doučování byla grafomotorická cvičení a psaní číslic. Starší klienti využívali zejm. procvičování učiva na školní testy nebo plnění domácích úloh. PC dovednosti si klienti pod vedením lektora procvičovali každý ČT od 14:00 do 18:00. Soustředili se zejm. na propojení práce na PC se znalostmi potřebnými pro zvládání ZŠ a SŠ předmětů (psaní a gramatika, poznávání, testování znalostí) a kariérním poradenstvím (motivační dopis, orientace v nabídkách práce), vyhledávání praktických informací na webu (př. Googlemaps), samotné ovládání PC (př. práce s touchpadem) a příslušenství (MS Word, Excel). Proběhly dva workshopy (11.9. a )

4 se zaměřením na vyhledávání informací, testování všeob. znalostí, finanční gramotnost a ovládání programu pro tvorbu komiksů. Proběhla tvorba pracovních listů k aktivitě. Kariérové poradenství probíhalo prostřednictvím individuální práce s klienty na téma škola, práce a brigády, PO až ČT od 14:00 do 18:00 hod. terénní či on-line formou, dle zájmu klientů. Klienti získávali informace o možnostech a výhodách účasti na doučování, workshopech a hodinách s lektorem. Věnovali se praktickému nácviku dovedností potřebných ke zvládání školních povinností. Společně s nimi jsme mapovali, co se daří/nedaří po nástupu do školy (nové učivo, vztahy s vrstevníky, učiteli). Klienti si formovali představy o budoucím povolání a získávali informace, co jaká profese obnáší. Zvyšovali si povědomí o pracovně právním minimu a pracovně právních vztazích. Proběhla tvorba pracovních listů. Výstupy: Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 62 žáků. Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 87 žáků.

5 03 Program rozvoje klíčových kompetencí Nadále pokračujeme v realizaci minimálně jedné skupinové aktivity pro rozvoj klíčových kompetencí týdně. Tématem měsíce červenec byl "Barevný svět". Cílem aktivit byl nejen rozvoj znalosti a rozeznávání barev, ale i tolerance, ohleduplnosti a spolupráce. Klienti měli možnost seznámit se s psychologií barev, přemýšlet o předsudcích a stereotypech, trénovat skupinovou spolupráci a ohleduplnost vůči ostatním. Měsíce srpen, září a říjen byly tematicky věnovány cestování, protože je toto téma pro naše klienty atraktivní a vyvolávalo pozitivní ohlasy. Tematické měsíce "Cestujeme Evropou", "Cestujeme Asií" a "Cestujeme po světě" byly zahrnuty do jednoho tematického celku "Cesta kolem světa". Cílem těchto aktivit bylo zlepšit všeobecný přehled našich klientů a atraktivní formou jim nabídnout informace o různých zemích a kulturách. Mezi další cíle pak patřil rozvoj fantazie, práce s textem, orientace v mapách, skupinové spolupráce a komunikace, jemné i hrubé motoriky. Klienti měli možnost poznávat země světa prostřednictvím všech smyslů. Součástí aktivit byly například ochutnávky lokálních potravin a nápojů, poznávání vůní, poslech hudby, klienti si mohli vyzkoušet také různé druhy tanců nebo shlédnout fotografie a videa. V minulém období proběhly tyto tematické měsíce a aktivity: Červenec - chování k druhým Téma pro tento měsíc bylo oproti plánu změněno, z důvodu aktuálnosti jiných témat, které bylo nutno probírat s klienty, jednalo se o vrstevnické vztahy, chování k sobě navzájem a chování k druhým. Během tohoto měsíce jsme pracovali převážně individuální formou a vycházeli jsme ze situací, které nastávaly. S klienty jsme skupinovou formou hráli hry zaměřené na toleranci mezi lidmi a chování k sobě navzájem. Srpen- město a doprava Měsíc srpen byl opět zaměřen na město, tento měsíc je ideální k využití výletů do okolí, po městě Brně, probírání dopravní situace, formy přepravy aj. S klienty jsme rozvíjeli orientaci v prostoru, rozšiřovali si povědomí i o jiných městech, ale zejména místech, která běžně navštěvují a kde se vyskytují. Trénovali jsme orientaci v prostoru a v ulicích, proběhla skupinová aktivita mimo NZDM, klienti měli možnost plánovat a spolupracovat na tvorbě výletu. Září - Prevence Tento měsíc jsme zaměřili tematicky na oblast prevence. Toto téma bylo opět aktuální v celé cílové skupině klientů, s nimiž pracujeme. Řešili jsme prevenci v oblasti zdraví, hygieny a školní docházky a to především u mladších klientů a klientů žijících na ubytovnách, se staršími klienty jsme probírali především prevenci v oblasti kouření, užívání návykových látek, bezpečné sexuální chování. Pracovali

6 jsme skupinově i individuálně. Exkurze na PČR neproběhla z personálních důvodu - čerpání dovolené a nemoci pracovníků. Říjen- Lidské tělo V měsíci říjnu jsme vyměnili tematický měsíc a to zejména z důvodu stále se opakujícího tématu lidského těla v nejrůznější podobě. V měsíci říjnu jsme probírali lidské tělo, zdravotní stav, nemoci a také úrazy klientů, které jsou stále častější a vychází z negativního trávení volného času. S klienty jsme mluvili o zajištění vlastního zdraví a bezpečnosti chování, uspořádali jsme skupinovou aktivitu na téma stavba lidského těla a orientace na těle. Výstupy: Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 44 dětí, žáků a rodičů. Ve sledovaném období bylo v rámci aktivity podpořeno 57 dětí, žáků a rodičů.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2006/2007 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 I. Základní údaje o škole Č.j. MŠ 288/2011 název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 adresa školy Hradec Králové 6,

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více