Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Hana Kopřivová Vypracovala: Jana Břoušková Brno, 2011

2 Bibliografický záznam BŘOUŠKOVÁ, Jana. Vyrovnávací cvičení v pohybové výchově předškoláků: Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy, s., 3 s. příl. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Hana Kopřivová. Anotace Bakalářská práce se zabývá oblastí kompenzačně zaměřených pohybových aktivit a jejich zařazením do výchovně vzdělávacího procesu v mateřských školách. Cílem práce je vytvořit soubor vhodně motivovaných vyrovnávacích cvičení, který lze uplatnit v předškolním vzdělávání. Teoretická část popisuje období předškolního věku, charakterizuje pojetí předškolního vzdělávání, zaměřuje se na cíle pohybové výchovy v mateřských školách. Dále se v této části zabýváme hybným systémem, drţením těla, svalovým oslabením a moţnostem jejich nápravy uplatněním vhodných vyrovnávacích cvičení. Praktická část obsahuje návrhy jednotlivých pohybových chvilek, ve kterých jsou zahrnuta kompenzační cvičení. Důraz je kladen na motivaci, výběr pomůcek a moţnosti začlenění kompenzačních aktivit do integrovaných bloků, ve kterých se výchovně vzdělávací práce v mateřské škole uskutečňuje. Annotation Bachelor s dissertation essay applies to compensatory region focused activities and their inclusion into educational process at kindergartens. The objectives are to achieve and create collection of correctly motivated and equalizing exercises, which can be used in pre-school education. The theoretical part describes the period of pre-school age. It is interpretation of preschool education and targeting the physical upbringing at kindergartens. In this part we are also focusing on body movement, posture, muscular weakening and possible recovery by using correct compensatory exercises. Practical part contains suggestions of individual musculoskeletal exercises. The stress is laid on motivation, correct selection of teaching aids and possible integration into blocks which are used in educational processes at kindergartens.

3 Klíčová slova Vyrovnávací cvičení, drţení těla, oslabení pohybového systému, pohybová výchova předškoláků. Keywords Compensatory exercises, body posture, reduction of physical system, physical education of pre-school pupils.

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem závěrečnou bakalářskou práci vypracovala samostatně, s vyuţitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům V Bohdalicích Jana Břoušková

5 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala Mgr. Haně Kopřivové za odborné vedení při zpracování bakalářské práce, za cenné rady a připomínky, které mi v této souvislosti poskytovala.

6 Obsah Úvod... 8 I. Teoretická část Předškolní věk Motorický vývoj v předškolním období Přehled pohybových dovedností dítěte předškolního věku Psychosociální vývoj v předškolním období Specifika pohybové výchovy předškoláků Význam a potřeba pohybu v předškolním věku Hra v předškolním období Organizace pohybové výchovy v MŠ Pojetí předškolního vzdělávání a jeho cíle v kontextu pohybové výchovy Pojetí předškolního vzdělávání v systému vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání Vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo Posturální funkce (hybný systém) Posturální funkce Drţení těla Správné drţení těla Vadné drţení těla Oslabení pohybového systému Svalové dysbalance Posturální vady Vertebrogenní poruchy Vyrovnávací cvičení Uvolňovací cvičení Krouţení, komíhání Pohyby vedené pasivně do krajních poloh Pohyby vedené aktivně do krajních poloh Protahovací cvičení Pasivní statické protahování Neuromuskulární techniky Metodické zásady... 33

7 5.3 Posilovací cvičení Statické posilování Rychlá dynamická cvičení Pomalá dynamická cvičení Dechová a relaxační cvičení Dechová cvičení Brániční dýchání Hrudní dýchání Podkličkové dýchání (horní hrudní dýchání) Relaxační cvičení II. Praktická část Pohybová chvilka Travička zelená Pohybová chvilka Námořníci Pohybová chvilka Draci Pohybová chvilka Červík Pepík Pohybová chvilka Muzikanti co děláte? Závěr Resumé Summary Seznam literatury Přílohy... 71

8 Úvod Pohyb je přirozenou součástí lidského ţivota. Stoupajícím vlivem technického pokroku, který kaţdého z nás stále více ovlivňuje, se postupně ale běţný pohyb z našeho ţivota vytrácí. Ačkoli nám technické vymoţenosti umoţňují usnadnění práce, rychlejší cestování, snazší získání nejrůznějších informací, usnadnění běţné komunikace; to vše za účelem úspory času, přesto nám na aktivní pohyb stále čas nezbývá. Fenoménem dnešní doby je nedostatek pohybu nejen u dospělých, ale také u dětí. V souvislosti s dlouhodobým pobýváním ve statických polohách si také stále více stěţujeme na bolesti zad, kloubů, krční páteře, které se záhy projeví i v drţení těla. Jak uvádí Kubánek (1992) jiţ u dětí předškolního věku se objevují v menším rozsahu odchylky od správného drţení těla. Výrazné zvýšení výskytu vadného drţení těla nastává u šestiletých dětí, coţ zřejmě souvisí se změnou jejich celkového denního reţimu a sedavým způsobem pobytu ve škole. Pernicová (1993) zmiňuje, ţe nedostatek pohybu způsobený buď zevními příčinami (omezený prostor, nepochopení potřeb dítěte), tak i vnitřními onemocněními, se velmi záhy projeví v motorickém a psychickém vývoji dítěte. Jako učitelka v mateřské škole jsem si nemohla nevšimnout, jakou radost mají předškolní děti ze spontánního pohybu a jak volný pohyb příznivě působí nejen na tělesnou, ale i duševní pohodu dětí. Potřeba pohybu je v tomto věku velmi intenzivní. Pohybová činnost rozvíjí kromě motorických dovedností také volní vlastnosti dítěte, pomáhá cvičit pozornost a soustředěnost, rozvíjí sociální inteligenci dítěte. (Havlínová, Vencálková, 2000) Právě proto, ţe je pohyb pro předškolní děti naprostou samozřejmostí je dobré jiţ v tomto věku začít preventivně cvičit a motivovat děti k nejrůznějším pohybovým činnostem, jeţ povedou k zachovávání správného drţení těla. Měli bychom nabízet takové aktivity, kterými se naučí poznávat a uvědomovat si svoje tělo, a postupně začnou dodrţovat zásady zdravého ţivotního stylu. Cílem bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků z oblasti předškolní výchovy, problematiky posturálních funkcí a moţností napravení nejrůznějších oslabení pohybového systému. Tyto poznatky v praktické části ústí k vytvoření sborníku kompenzačních cvičení pro pohybovou výchovu v mateřské škole s vyuţitím motivačních říkadel, písní, pohádek, pomůcek apod. Návrhy cvičebních jednotek slouţí především předškolním pedagogům jako inspirace pro zařazení zdravotně zaměřených cviků nejen do pohybové výchovy, ale do celého plánování v mateřské škole. 8

9 I. Teoretická část 1. Předškolní věk Předškolní věk je jedním z nejzajímavějších vývojových období člověka. Je to čas neutuchající tělesné i duševní aktivity, velkého zájmu o okolní jevy, období charakteristické významnými změnami v různých oblastech biologického i psychosociálního vývoje, v neposlední řadě jej označujeme jako období hry, protoţe je to právě hra, kolem níţ se veškerá aktivita dítěte projevuje a jíţ se dítě věnuje. (Mertin, Gillernová, 2003) Na počátku předškolního věku je pro dítě typické osamostatňování od ochranného rodinného prostředí a aktivní zapojování do širších společenských okruhů, zvláště pak do společnosti druhých dětí. Je to období, během kterého většina dětí začne navštěvovat první institucionální zařízení v podobě mateřské školy. Na konci tohoto období je pak dalším výrazným vývojovým mezníkem nástup dítěte do základní školy. Předškolní věk tedy zabírá zhruba čtvrtý, pátý a šestý rok věku dítěte. (Matějček, 2005) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti (sedmi let). Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je tedy patrné, ţe v mateřských školách se vzdělávají i děti mladší 4 let a starší 6 let, přičemţ nový školský zákon umoţňuje odloţit povinnou školní docházku nejdéle do zahájení školního roku, v němţ dítě dovrší osmý rok věku. (RVP PV, 2006) 1.1 Motorický vývoj v předškolním období Potřeba pohybu patří mezi základní biologické potřeby dítěte a člověka obecně. U předškolních dětí se výrazně zdokonaluje a roste kvalita pohybové koordinace. Pohyby jsou přesnější, účelnější, plynulejší, elegantnější. Motorický vývoj velmi souvisí s aktivitou dítěte a s podmínkami, které dítěti vytváříme pro rozvoj motorických schopností a dovedností. (Mertin, Gillernová, 2003) Co se týče hrubé motoriky, předškolní dítě se snaţí naplnit potřebu vyzkoušet si moţnosti svého těla a pohybu převáţně prostřednictvím spontánních pohybových her. Základem motorických dovedností je raná, postupně prohlubovaná experimentace. Dítě 9

10 rádo zkouší nové tělesné a pohybové dovednosti, které často opakuje a tím se v nich zdokonaluje. Zpočátku jde více o napodobování pohybu lidí či zvířat, postupně přibývá i pohybové tvořivosti. S přibývajícím věkem dítě zkouší některé specifické pohybové moţnosti. Především vyhledává různé pomůcky, které mu umoţňují překonávat přirozenou lidskou lokomoci. (Koťátková, 2005) V tomto období děti rády lozí po výškách, plazí se po podlaze, skáčou, seskakují, manipulují s nejrůznějším náčiním (míčky různých velkostí, šátky, stuhy, závoje, papír apod.). Na hřišti vyuţívají ţebříkové a provazové prolézačky, skluzavky, houpačky, kolotoče, různě vysoké ţerdě. V přírodě vyuţívá dítě přírodní překáţky a náčiní (klády na přecházení, pařezy na skákání, kamínky a šišky na házení a mnoho dalších, odvíjejících se od fantazie dětí). Zručnost a koordinace pohybů se projevuje i v soběstačnosti dítěte samostatné svlékání, převlékání, obouvání, umývání rukou atd. (http://www.psychoporadna.cz/cz/clanky/predskolni-obdobi/72.html) Předškolní věk je ideální k seznamování dítěte s nejrůznějšími sportovními aktivitami: plavání a hry ve vodě, jízda na tříkolce, kole či koloběţce, lyţování, bruslení, manipulace s míčem a pukem, prvky akrobacie aj. (Dvořáková, 2009) Jemnou motorikou rozumíme pohyby zápěstí a jednotlivých prstů, schopnost uchopovat předměty, přemisťovat je a manipulovat s nimi. Předškolní dítě se tedy učí stříhat nůţkami, ví na co je kladivo a hřebíky, bere do ruky jehlu, vařečku, sekáček na maso. Dovede jíst nejen lţičkou, nýbrţ celým příborem, ovládá kartáček na zuby, umí zacházet s tuţkou a papírem, učí se rukama zpracovávat modelínu a další materiály. Hračkou se stává to, co má nějakou funkci a co napodobí opravdový nástroj uţívaný dospělými. (Matějček, 2005) S rozvojem jemné motoriky úzce souvisí i rozvoj dětské kresby. Od spontánního čárání aţ ke schopnosti napodobování základních geometrických tvarů a kresbu s určitým záměrem. V tomto období, nejčastěji kolem čtvrtého roku, se také vyhraňuje lateralita dítěte. (Mertin, Gillernová, 2003) 1.2 Přehled pohybových dovedností dítěte předškolního věku Chůze a běh Na místě, volně v prostoru, střídání chůze a běhu, změna rychlosti, za cvičitelem nebo dítětem, mezi překáţkami, s překračováním a přebíháním různě vysokých překáţek, se 10

11 změnou délky a šířky kroku, na vyvýšené podloţce, na nakloněné rovině, s náčiním, chůze po patách, špičkách, po vnější a vnitřní straně chodidel, chůze vzad jednoduchá, chůze vzad s doplňkovými činnostmi, chůze s předměty na hlavě, běh pod točícím se lanem. Skoky a poskoky Na místě, vpřed, vzad, stranou, snoţmo, střídnonoţ, po jedné noze na místě, vpřed, poskoky při chůzi a běhu, přeskakování malých překáţek, skoky po předmětech, v určeném rytmu, přes švihadlo, přes skákací gumu, výskoky a seskoky na zvýšenou plochu a dolů, na měkkou podloţku, odraz z jedné nohy, dopad snoţmo, skoky a výskoky na malé trampolíně. Plazení Vpřed a vzad volně v prostoru, vpřed okolo překáţek, pod i přes překáţku, vpřed a pod rozhoupanou překáţkou, před a vzad na vyvýšené podloţce, vpřed na nakloněné rovině, přitahovat a sunout vpřed i vzad na lavičce. Lezení Ve vzporu klečmo, ve vzporu dřepmo vpřed i vzad, ve vzporu leţmo vzadu, okolo překáţek, pod i přes, na vyvýšené podloţce a nakloněné rovině, na nářadí a náčiní, vylézání a slézání po ţebřinách nebo ţebříku. Převaly Z polohy leh na břiše do lehu na zádech a na boku s různými pozicemi paţí. Z polohy leh do lehu na břiše, na boku, převaly o 360 s různými pozicemi paţí. Z polohy sed skrčmo nebo dřep převal vzad (kolébka). Kotoul vpřed ze stoje rozkročného z nakloněné roviny s dopomocí. Obraty Čtvrtobrat (otočení o 45 ), půlobrat (otočení o 90 ), celý obrat (otočení o 180 ), dvojný obrat (otočení o 360 ), na místě, při chůzi vpřed, vzad, s náčiním, při běhu, ve výskoku, v omezeném prostoru, na vyvýšené podloţce, na ţebřinách, na hrazdě, na trampolíně. 11

12 Manipulace s míčem Horními končetinami - jemná manipulace, uchopování, podávání kolem částí vlastního těla, koulení pravá, levá, obouruč, podávání v zástupu, řadě, kruhu, hod spodem obouruč, jednoruč vzhůru, vpřed, vzad, hod vrchem obouruč, jednoruč, chytání po dopadu na zem, přímo, chytání do dlaní, košíčku, hod na cíl, přihrávky ve dvojicích v různých polohách. Dolními končetinami - jemná manipulace (chodidla, prsty), poskoky s míčem mezi koleny, kotníky, vedení při chůzi vpřed, vedení při chůzi ve vymezeném prostoru, zastavení, kop vnitřní stranou nohy, kop na cíl, přihrávky o stěnu, přihrávky ve dvojicích. (Volfová, Kolovská 2008) 1.3 Psychosociální vývoj v předškolním období Co se týče oblasti kognitivního vývoje, je vnímání předškoláka globální, zachycuje spíše celkový dojem. Dítě se snadno nechá upoutat výrazným detailem, ke kterému má nějaký vztah či vazbu na proţitek. Nepřesné je také vnímání času a prostoru, dítě je schopno časové úseky posoudit jen ve vztahu k určité činnosti. Se vzrůstající kvalitou paměti, pozornosti, emočního proţívání, manipulačních a dalších schopností, jsou barvitější a bohatší i dětské představy. Pro předškoláka jsou představy nutné, dítě si jimi přizpůsobuje někdy obtíţně přijatelnou nebo pochopitelnou realitu. V tomto věku jsou také patrné zásahy bohaté fantazie i do myšlení. Uplatňuje se zvláště v oblasti proţitkové orientace, katarze, tvůrčích nápadů apod. Největší uplatnění fantazie můţeme pozorovat zejména v námětových hrách nebo v poslechu či sledování pohádek. Mezi třetím a šestým rokem dítě opouští fázi předpojmového myšlení a dochází k rozvoji názorného myšlení. Myšlení je stále těsně vázáno na to, co dítě vidělo, nebo slyšelo. Paměť má zatím charakter bezděčného zapamatování a uchování, často do ní zasahují i subjektivní proţitky a touhy, proto je dosud nespolehlivá. Kolem pátého roku se začíná uplatňovat záměrná mechanická paměť. Děti si snadno pomocí rytmu a rýmu osvojují říkanky či písničky, často bez jakéhokoli soustředění na obsah. (Čačka 1994) Předškolní období je téţ obdobím zkvalitňování řečových dovedností, dochází k výraznému rozšiřování slovní kapacity, osvojování gramatických pravidel, zvětšuje se obsah i sloţitost vět, bohatě se rozvíjí kognitivní sloţka řeči dochází k rozvoji představivosti stimulované čteným textem nebo verbálním popisem. Řeč je především 12

13 dorozumívacím prostředkem a sehrává významnou roli v procesu sociální integrace jedince do skupiny. Je známo, ţe v tomto věku dochází k růstu významu vrstevníků. Předškolák, který je dosud silně emocionálně vázaný na rodinné zázemí, poměřuje své síly s vrstevníky. Ve vrstevnické skupině zkouší to, co odpozorovalo v rodině, zkouší různé role, formy chování, učí se je modifikovat, zaţívá situace, kdy skupinu řídí, kdy je skupinou vyloučen nebo obdivován. Mezi významné potřeby tohoto období patří potřeba citového vztahu, potřeba sociálního kontaktu, společenského uznání, identity a seberealizace, potřeba stability, jistoty, zázemí, bezpečí. V souvislosti s motivačně volní charakteristikou předškoláka je zásadní potřeba být aktivní. Tato aktivita se projevuje jak verbálně (dítě se ptá, na vše co ho zajímá), tak v oblasti lokomotoriky (stálým poskakováním, poposedáváním, vyhledáváním pohybových aktivit). Vůle je v tomto věku velmi kolísavá. Pro dítě jsou podstatné jasné a blízké cíle spojené s konkrétním uspokojením nějaké jeho potřeby nebo s konkrétní činností. Nejefektivněji lze předškoláka motivovat novými podněty v rámci hrové činnosti se známými a přátelskými vrstevníky. (Mertin, Gillernová, 2003) 13

14 2. Specifika pohybové výchovy předškoláků 2.1. Význam a potřeba pohybu v předškolním věku Pohyb je základní fyziologickou potřebou kaţdého zdravého dítěte. Velmi úzce souvisí s potřebou poznávat vše kolem sebe, toho dosáhne právě prostřednictvím pohybu: ohmatá, vyleze, popřípadě i ochutná, nakonec zdemoluje vše, k čemu se přiblíţí, a tyto praktické zkušenosti mu nic nenahradí. Od nejútlejšího věku zvětšuje dítě své zorné pole a moţnosti poznání světa okolo sebe tím, ţe mění polohy svého těla a později se přesunuje z místa na místo. Pohyb mu přináší řadu zkušeností, informací, nutnost řešit různé rozumové úkoly a problémy, schopnost rozhodování. Děti v předškolním věku, ale i děti starší, mají touhu se pohybovat, hrát si, závodit, přičemţ očekávaný výkon je aţ na druhém místě. Dítě během spontánního pohybu střídá velmi různorodé činnosti: chvíli běhá, skáče, staví si na písku, vylézá na prolézačku nebo na strom, hraje si s míčem, nebo honí obruč. Potřebuje tedy pro pohyb podmínky prostor a různé pomůcky, které by je podněcovaly k co nejpestřejším činnostem. (Dvořáková, 2009) Jako průměrnou potřebu pohybu při spontánních aktivitách u předškolního dítěte uvádí pediatr prof. Kučera (1996) 5 hodin denně, s přibývajícím věkem se tato potřeba dále sniţuje. Je nutné respektovat individuální zvláštnosti kaţdého dítěte. Jsou děti s menší pohybovou potřebou, které preferují klidové činnosti, a děti s velmi vysokou pohybovou aktivitou. Pro kaţdé dítě je nutné vytvořit podmínky, aby svoji potřebu mohlo naplnit. Děti hypermotorické mají zvýšenou nutkavost neustále se pohybovat, kterou je nutno chápat jako objektivní stav. Pokud je takové dítě v pohybu omezováno nebo jeho potřeba pohybu není dostatečně uspokojována, můţe se začít angaţovat jinde v problematičtější rovině. Děti hypomotorické, s malou mírou potřeby se pohybovat, nevyhledávají spontánní pohybové hry. Začínají si uvědomovat svoje menší motorické dovednosti. Pohybu a pohybovým hrám se mnohdy vyhýbají. Pedagog by měl takové děti ve zvýšené míře citlivě motivovat, povzbuzovat a oceňovat. Děti normomotorické s běţnou potřebou pohybu jsou v populaci nejčetnější. Z pohybu a jeho hrových moţností se těší, nachází v něm uspokojení a aktivně se na svém pohybovém rozvoji podílí. Dítě se samo ve svých pohybových hrách nepřetěţuje. Tam, 14

15 kde tělesná zátěţ dosahuje maxima, dítě samo ztrácí zájem a činnosti zanechává. (Koťátková, 2005) 2.2 Hra v předškolním období Předškolní období bývá označováno jako věk hry. Hra vzniká z vnitřní potřeby dítěte a významně působí na jeho ţivot. Spouštěcím mechanismem pro hru je radost a emocionální uspokojení, kterou mu přináší. Dítě se jejím prostřednictvím přirozeně učí, pomáhá si z různých druhů napětí, hra mu přináší uvolnění a odpočinek, uplatňuje při ní svoji energii, kterou zároveň i načerpává. Ve hře se dítě realizuje, uplatňuje svoji potřebu něco aktivně činit, hledat či poznávat, vyuţívá při tom svých zkušeností a zájmů. Dítě si dokáţe hrát velmi soustředěně, ve hře je plně angaţováno. Hra významně souvisí se skutečností, ve které dítě ţije a její repertoár se postupně rozvíjí. (Koťátková, 2005) Děti v předškolním věku si hrají prakticky na cokoliv. Zdrojem poznatků a inspirace je nejčastěji svět dospělých nebo lidí z nejbliţšího okruhu. Rodiče i pedagogové tedy mohou ve hře svých dětí objevit své vlastní projevy, postoje, zvyky a zlozvyky, své osobní ctnosti i nectnosti. (Matějček, 2005) Znaky hry: - spontánnost dítě se chová přirozeně, bezprostředně, improvizuje, do hry vkládá své podněty, samo si stanovuje cíle a záměry - zaujetí hrou projevuje se hlubokým soustředěním na činnost, často se stává, ţe dítě nevnímá své okolí, vyslovuje nesouhlas a nespokojenost, pokud je jeho hra přerušena - radost a uspokojení dítě se usmívá nebo směje nahlas, vyjadřuje radost, nadšení, spokojenost svými pohyby a gesty - tvořivost jejím projevem je nové originální upravování a konstruování skutečností z okolního světa, můţe se orientovat na tělesnou a pohybovou tvořivost, vytváření fabulačních kontextů pro příběhy, hledání slovních spojení, novotvarů a jazykových výrazových prostředků nebo na plošnou i prostorovou konstrukční tvořivost - fantazie pomáhá dětem překlenout omezení jejich dětských moţností, dovoluje zapojení a obohacení jejich představ a zkušeností 15

16 - opakování je dominantním znakem hry, dítě se ke hře rádo vrací, opakuje ji a znovu proţívá, opakování pohybových her představuje jakýsi trénink určitých dovedností - přijetí role dítě si vybírá a podle svého zájmu přetváří určité situace, v této námětové hře si volí svoji roli (Koťátková, 2005) 2.3 Organizace pohybové výchovy v MŠ Podporovat u dětí pohyb v mateřské škole znamená: vytvářet pro ně prostředí stimulující jejich pohybovou aktivitu, umoţnit jim maximum pohybu, pozitivně je k pohybu motivovat a vhodně usměrňovat. Pohybové aktivity dětí v mateřské škole se odvíjejí od podmínek, které jim škola nabízí: dostatek prostoru uvnitř budovy, na hřišti nebo v zahradě, jeho vhodné uspořádání a také vybavení pomůckami, nářadím a náčiním. Nemá-li mateřská škola dostatek prostoru pro spontánní pohybové aktivity, kompenzujeme je zařazováním individuálních řízených aktivit nebo přirozeným cvičením na vycházkách. Dostatek příleţitostí k pohybu ve vyhovujícím prostředí je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelný. Pro rozvoj pohybu, individuálních tělesných schopností a podporu zdraví organismu dbáme na: - dostatek spontánního pohybu (promyšlené vyuţití prostoru a vybavení pomůckami) - zařazování kompenzačních cvičení (zdravotní cvičení, cvičení dechová, relaxační, psychomotorická, jóga) - příleţitostná relaxační cvičení, kterých dítě pouţívá podle své potřeby (cítí-li křeč v prstech, bolest v zádech, v nohou apod.) - rozvíjení koordinace hrubé a jemné motoriky, zpřesňování senzomotorické koordinace - rozvíjení a upevňování hygienických, kulturních a pracovních návyků - rozvíjení sebeobsluţných návyků (na toaletě, při oblékání, obouvání, česání, stolování, čištění zubů apod.) - cvičení rozlišovacích schopností všech smyslů - příleţitost k volné hře, jíţ je věnován optimální čas i prostor - otuţování (vhodné oblečení a obutí přizpůsobené zevní teplotě, regulace teploty v místnosti, větrání, pravidelný pobyt venku) 16

17 Stejně jako dostatek pohybu, je pro dítě neméně důleţitý i dostatek odpočinku. Mateřská škola by měla zajistit dispoziční řešení místnosti tak, aby dítě mělo určený prostor pro klid a relaxaci. Časté bývá rozvrţení místnosti na tzv. hrací kouty, přičemţ kaţdý koutek by svým vybavením měl dítěti nabízet podmínky k různorodým hrám a činnostem. Relaxační kout by pak měl nabízet dítěti takové činnosti, které nebudou výrazně fyzicky ani psychicky náročné a při kterých má dítě svůj potřebný klid. Vhodné je prohlíţení knih, poslech klidné (relaxační) hudby nebo ticho, moţnost zaujmutí libovolné pohodlné polohy atd. Potřeba odpočinku je u předškolních dětí individuální. Pro menší děti (3-4leté) je nezbytnou potřebou, která by měla být ve vyhovujících podmínkách zajištěna, spánek. U předškolních dětí se potřebná délka spánku pohybuje kolem 12 hodin. Mateřské školy tuto potřebu řeší odpolední siestou. Nejstarším dětem je odpolední odpočinek nabízen formou relaxace a klidu na lůţku, i kdyţ nemusejí přímo spát. (Havlínová a kol., 2000) 17

18 3. Pojetí předškolního vzdělávání a jeho cíle v kontextu pohybové výchovy 3.1. Pojetí předškolního vzdělávání v systému vzdělávání Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného poţadavky a pokyny MŠMT. Je určeno pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami (včetně mateřských škol s upraveným vzdělávacím programem), popř. je realizováno v přípravných třídách základních škol. Mateřská škola je legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy. V procesu vzdělávání i v jeho organizaci se proto řídí obdobnými pravidly jako školy ostatní. Úkolem institucionální předškolního vzdělávání je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě ţít ve společnosti ostatních a přibliţovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané. Předškolní vzdělávání by mělo doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni navazovat, poskytovat dítěti odbornou péči a smysluplně obohacovat denní program dítěte. Hlavní poţadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku jsou zformulovány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. (RVP PV, 2006) Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) je základním dokumentem předškolního vzdělávání. Stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který můţe navazovat základní vzdělávání, a jako takový představuje zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů i jejich uskutečňování. 18

19 3.2. Cíle předškolního vzdělávání RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi: stanovuje cíle v podobě záměrů a cíle v podobě výstupů, a to nejprve v úrovni obecné a následně pak v úrovni oblastní. Konkrétně se jedná o tyto kategorie: rámcové cíle vyjadřují univerzální záměry předškolního vzdělávání klíčové kompetence představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosaţitelné v předškolním vzdělávání dílčí cíle vyjadřují konkrétní záměry příslušející té které vzdělávací oblasti dílčí výstupy dílčí poznatky, dovednosti, postoje a hodnoty, které dílčím cílům odpovídají Tyto cílové kategorie jsou těsně provázané a vzájemně spolu korespondují. Tab. 1 Přehled vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání (RVP PV, 2006) 19

20 Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Kaţdá oblast zahrnuje tyto vzájemně propojené kategorie: - Dílčí cíle (záměry), které vyjadřují, co by měl pedagog u dítěte v průběhu vzdělávání podporovat - Vzdělávací nabídka představuje soubor praktických i intelektových činností, vedoucí k naplňování cílů a k dosahování výstupů - Očekávané výstupy jsou dílčí výstupy vzdělávání (dílčí kompetence), které je moţno v konkrétní oblasti povaţovat za dosaţitelné - Z praktického hlediska jsou v RVP PV pojmenována moţná rizika, která mohou ohroţovat úspěch vzdělávacích záměrů Cíli pohybové výchovy předškolních dětí se v RVP PV zabývá především vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo. Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobsluţným dovednostem a vést je k zdravým ţivotním návykům a postojům. (RVP PV, 2006) 3.3 Vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) - uvědomění si vlastního těla - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybů, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj a uţívání všech smyslů - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 20

21 - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě - osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí - vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) - lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým pouţíváním - zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) - smyslové a psychomotorické hry - konstruktivní a grafické činnosti - hudební a hudebně pohybové hry a činnosti - jednoduché pracovní a sebeobsluţné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. - činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí - příleţitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých ţivotních návyků - činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí - příleţitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozící při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) - zachovávat správné drţení těla 21

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů a vývoj motoriky Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Základní pohyby LOKOMOCE = pohyb člověka ve smyslu změny místa = pohyb v prostoru pomocí svalové činnosti Lokomoční

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Tělesná výchova pro 1. ročník

Tělesná výchova pro 1. ročník 1V2, 1V4, 1V5 1V2, 1V3, 1V4, 1V5 Sportovní hry 1V1, 1V2,1V3, 1V4, 1V5 Kondiční a relaxační cvičení 1V4, 1V5 Tělesná výchova pro 1. ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky dodržuje přesně

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Příloha č. 7 učební osnovy

Příloha č. 7 učební osnovy Příloha č. 7 učební osnovy Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacím oborem Tělesná výchova. Je realizována ve všech

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Tělesná výchova - Kvarta

Tělesná výchova - Kvarta - Kvarta Tělesná výchova Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 2. období 4. ročník Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV5101 podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu;

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic.

U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. U dětí v mateřské škole můžeme využít pro cvičení laviček, žebřin a různých typů stavebnic. Kromě klasického nářadí lze na našem trhu nalézt různé typy stavebnicových systémů. Jde o velké tvary, většinou

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově

TĚLESNÁ VÝCHOVA. - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově Průběžně osvojované vědomosti a dovednosti: TĚLESNÁ VÝCHOVA - Základní zásady bezpečného pohybu a chování při tělesné výchově - Základní pojmy spojené s osvojovanými činnostmi - Základní organizační činnosti

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) doc. PhDr. Blanka Hošková,

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Sportovní hry košíková, odbíjená, florbal, házená, gymnastika Rozvoj pohybových schopností a dovedností v daných sportovních odvětvích a zvyšování fyzické zdatnosti.

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná výchova 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Tělesná 3 Ročník: 5. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 Viz charakteristika zná základní taneční kroky, respektuje rytmus

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník

Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. období 3. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Uplatňuje

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

Stáří a význam pohybu

Stáří a význam pohybu Stáří a význam pohybu 1 / 5 Stáří a význam pohybu z hlediska psychického, fyzického a sociálního Proces stárnutí Začíná od samotného početí. Po dosažení sexuální dospělosti již nastává pokles funkcí (atrofie).

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Metodika lokomočních pohybů II. Praktické příklady Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Lezení komplexní pohyb celého těla v nízkých polohách (vzpory, sedy, lehy), který účelně zaměstnává všechny

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD523 Jméno autora: Bc. Miloš Novák Třída/ročník

Více

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí.

Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech v neznámém prostředí. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Tv Mezipředmět. vazby Pr Tělesná výchova (Tv) Školní výstupy Uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech i při činnostech

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání Škola zad Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova

V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova 1/6 V. 8 Člověk a zdraví V. 8.2 Tělesná výchova V.8.2. I 1. stupeň V.8.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obor tělesná výchova směřuje k poznání vlastních pohybových

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu.

Učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby. Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Ročník: 3. Časová dotace: 2 hodiny týdně Činnosti ovlivňující zdraví Význam pohybu pro zdraví pohybový režim žáků délka a intenzita pohybu Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu. Spojuje

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života

Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Dodatek číslo 1 Školní vzdělávací program základního vzdělávání Škola plná života Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola plná života Škola: Integrovaná

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU HODNOCENÍ POSTURÁLNÍHO STEREOTYPU DLE MATHIASE Vyšetřovaný se vzpřímeně postaví, předpaží do 90 a setrvá takto 30 sekund. Jestliže se postoj podstatně nezmění, jde o správné

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e.

VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova Komp e t e n c e. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: Člověk a zdraví Tělesná výchova čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky ví, že pohyb je vhodný pro jeho zdraví umí reagovat

Více

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius PŘÍLOHY 1. Vybraná kompenzační cvičení 1) Protažení horní části m. trapezius Výchozí polohou tohoto cviku je sed skřižmo pokrčmo, krční páteř je vytažená a brada tlačena dorsálním směrem. Ruka protahované

Více

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost

METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011. Jan Tlačil, Miroslav Přerost METODICKÉ POKYNY LETNÍ PŘÍPRAVA KATEGORIE 15 19 LET 2011 Jan Tlačil, Miroslav Přerost TÝDENNÍ PROGRAM - MD cca 9h40min + 2h domácí aktivita =11h40min PO 16:00-17:30 UT 7:45-8:35 16:00-17:30 ST 16:00-18:00

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více