Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací program Klíčové kompetence a očekávané výstupy 7. Metody a formy práce 8. Základní profesní kompetence učitelky MŠ 9. Vzdělávací obsah 10. Evaluace 11. Vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 12. Seznam předškolních dětí 13. Společná pravidla Příloha č. 1 : očekávané výstupy RVP PV 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková organizace Adresa školy: nám. Míru 616, Kamenický Šenov Ředitel školy: Mgr. Martin Karhan Zřizovatel školy Město Kamenický Šenov IČO: Telefon: Právní forma: příspěvková organizace www adresa: Platnost dokumentu: od

2 2. Charakteristika mateřské školy MŠ je jednotřídní škola s počtem maximálně 24 dětí s celodenním provozem. Byla zřízena v roce 2013 z důvodů zvýšené kapacity přijímání dětí předškolního věku. Věkové rozložení třídy 6leté děti. Počet zapsaných dětí /k / s celodenní docházkou: 24 /9 chlapců, 15 dívek/. MŠ se nachází v samostatném křídle budovy ZŠ. Má tři místnosti /dvě herny vybavené hračkami a didaktickými pomůckami pro rozvoj osobnosti dítěte, lůžkovou část/, samostatné sociální zařízení a šatnu. Stravování a celodenní pitný režim je zajištěn jídelnou ZŠ. K výuce Ke vzdělávání je možno také využívat prostory školy /aula, tělocvična, učebny s interaktivní tabulí a PC učebna pro práci s výukovými programy pro děti předškolního věku, školní zahrada/. telefon : MŠ ŠJ Mateřská škola spolupracuje s ředitelem právního subjektu, dále s MěÚ v Kam. Šenově, Policií ČR, PPP, pediatrem, sociálním odborem, SPC, apod. Do mateřské školy mohou být zařazeny děti s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením. Mohou docházet i děti s mentální retardací i děti s poruchami pozornosti a vnímání. Zde je však důležitá úzká spolupráce s rodiči nebo odborníky a podle míry postižení je někdy nutné, aby postižené dítě mělo asistenta. V případě zařazení postiženého dítěte do třídy, se počet zapsaných dětí ve třídě snižuje. Pro děti s vadami řeči je zajištěna logopedická péče. Zdravé děti se učí chovat ohleduplně k dětem s postižením. U některých dětí se projeví mimořádné schopnosti. Tyto děti mají možnost své schopnosti také rozvíjet. 3. Podmínky vzdělávání Věcné podmínky Snahou je co nejefektivněji využit možnosti dostatečného prostoru pro spontánní pohyb dětí. Prostory učeben jsou upraveny podle typů her a činností dětí. Uspořádání umožňuje relaxaci, klidové činnosti, možnost spontánních pohybových i vzdělávacích aktivit. Třídy jsou vybaveny nábytkem, koberci, žaluziemi, závěsy. Dětský nábytek je v každé třídě volen tak, aby odpovídal požadavkům a počtu dětí, je hygienicky nezávadný. Hračky a pomůcky ve třídách odpovídají věkovému složení dětí. Jsou uloženy tak, aby byly dětem volně přístupné a mohly si je spontánně vybírat. Ve třídách jsou nastavená pravidla pro využívání pomůcek a hraček. Výtvarné práce dětí tvoří výzdobu tříd, chodeb i šatny dětí. Děti se spolupodílejí na úpravě prostředí školy. Učitelka respektuje tvořivý nepořádek (prezentaci výrobků, ponechává dětem možnost volby, respektuje přání, ponechává dílo k dalšímu využití ke hře). Hygienická zařízení splňují hygienické podmínky a odpovídají počtu dětí, děti mají dostatek soukromí. Zahrada je prostorná, s velkou travnatou plochou a plochou pro odrážedla, tříkolky, kola, malování na asfalt, skákání přes švihadlo, gumu apod. Umožňuje aktivitu dětí a umožňuje co největší prostor pro jejich spontánní pohyb. Životospráva Je dbáno na vhodnou skladbu jídelníčku, tak aby odpovídala nárokům zdravé a plnohodnotné stravy. Učitelka dětem nenásilně nabízí, aby ochutnaly, a děti mají možnost volby. Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Na stálém místě je k dispozici čaj nebo šťáva, děti jsou vedeny podle svých schopností k samostatnosti, učitelky dbají vhodnou motivací, aby děti přijímaly dostatek tekutin. Děti nejsou do jídla nuceny, respektujeme jejich tempo u jídla, dbáme na klidné a nerušené prostředí. Posilujeme sebedůvěru dětí tím, že je povzbuzujeme k samostatnosti, necháváme dostatek prostoru k rozhodování dítěte a získávání nových dovedností. 2

3 Pravidelný rytmus a řád dne je zajištěn, ponechává však možnost přizpůsobení se aktuálním potřebám a situacím, které v průběhu dne nastávají nebo jsou naplánovány pedagogy. Rodičům je umožněno, po dohodě s učitelkami ve třídě, aby mohli přivádět své děti podle svých potřeb. Dodržujeme každodenní pobyt dětí venku, jehož program je přizpůsobován aktuálnímu stavu počasí, ale i kvalitě ovzduší, která je monitorována. Aktivity jsou v průběhu dne střídány, aby nedocházelo k jednostrannému zatěžování, omezujeme dobu sezení u stolečků. Učitelky respektují individuální potřebu aktivity, relaxace, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Ve třídách jsou umístěny sedací a lehací koutky, které děti využívají podle svých potřeb. Děti se učí ohleduplnosti a respektování potřeb druhých, jsou vedeny k dodržování klidu při hrách ve třídě. Dětem, které přicházejí v brzkých ranních hodinách, umožňujeme klidové poležení na matraci s poslechem pohádky, písničky. Vycházíme z aktuální situace i potřeb dítěte. Psychosociální podmínky Všechny pracovnice školy se snaží vytvářet klidnou a příznivou atmosféru. Usilujeme o vytvoření takového prostředí, aby se děti i dospělí cítili spokojeně, jistě a bezpečně. Snažíme se, aby mezi učitelkou i rodiči docházelo k úzké spolupráci a hledání optimálního řešení v zájmu dítěte. Učitelky respektují individuální potřeby dítěte, reagují na ně a aktivně pomáhají v jejich uspokojování, uplatňují vůči dětem požadavky věkově, vývojově i individuálně přiměřené. Citlivě řeší každodenní situace tak, aby děti nebyly zatěžovány a neurotizovány spěchem a chvatem. Snahou všech je jednat nenásilně, přirozeně a citlivě. Postavení dětí ve třídě je rovnocenné, nedochází k zvýhodňování ani znevýhodňování dětí. Posilujeme pocit sounáležitosti a přijetí ve skupině. Třída je pro děti kamarádským společenstvím. Děti se spoluúčastní při tvorbě třídních pravidel, která by měla být všem jasná a srozumitelná. Cílem je, aby je děti přijaly za své a dodržovaly. Učitelka sleduje vztahy dětí ve skupině, posiluje prosociální chování dětí vhodnou motivací. Sleduje volnost a osobní svobodu dětí ve vyváženosti s nezbytnou mírou omezení, potřebou řádu. Učitelka projevuje dětem podporu, sympatie, je vstřícná a empatická, ochotná dětem naslouchat. Vyvaruje se manipulaci s dítětem a zbytečnému organizování. Nepodporuje ve třídě soutěživost, ale vytváří prostor ke kooperaci. Při plánování činností je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, se spoluúčastí a možností samostatného rozhodování dítěte. Vzdělávací obsah odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Témata jsou dětem blízká, pochopitelná, užitečná a prakticky využitelná. Podporujeme děti v samostatných pokusech, dostatečně oceňujeme konkrétní projevy a výkony dítěte. Vyhýbáme se paušálním pochvalám, ale i odsouzení. Jednání dospělých je důvěryhodné a spolehlivé. Ve vztazích mezi dospělými i dětmi by měla převládat vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost, vzájemná podpora, pomoc a solidarita. Organizace chodu MŠ Denní řád je dostatečně pružný, aby bylo možné reagovat na změny situace, momentální potřeby dětí. Denně jsou zařazovány pohybové aktivity pro správné držení těla a rozvoj motorických schopností dětí. Učitelka připravuje dětem řízené činnosti, ale i ty, z nichž mohou volit podle vlastního zájmu. Poměr řízených a spontánních aktivit je vyvážený, a to včetně aktivit, které jsou zvoleny nad rámec běžného programu. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, mohou ji v klidu dokončit nebo v ní později pokračovat. Denní aktivity jsou organizovány tak, aby děti podporovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se mohly podílet na organizování činností. Respektujeme individuální tempo dětí při práci. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Společné činnosti se odehrávají v různě velkých skupinkách. Dětem je dopřáno soukromí, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Při plánování činností učitelky vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Zohledňují individuální vzdělávací potřeby a možnosti dětí. 3

4 Organizace dne 6:00 8:00 příchod dětí spontánní i řízené aktivity 8:00 dechová a artikulační cvičení motivační rozhovory v kruhu logopedické chvilky dětská jóga motorická cvičení 8:30 hygiena, svačina 9:00 spontánní i řízené aktivity 9:30 hygiena, pobyt venku 11:15 hygiena, oběd 11:45 12:00 odchod dětí, které chodí po obědě 12:00 14:00 hygiena, odpočinek 14:00 hygiena, odpolední svačina 14:30 15:30 volné hry dětí, odchody dětí Denní řád je pružný, časová rozvržení jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny s ohledem na počasí, zájmy a potřeby dětí tak, aby splňovaly a respektovaly psychohygienické podmínky vzdělávání. Řízení mateřské školy Na řízení naší mateřské školy se podílí učitelky, rodiče, zřizovatel i zaměstnanci školy. Všichni zaměstnanci školy mají jasně vymezené povinnosti, pravomoci a konkrétní úkoly. Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Školní vzdělávací program může být dále upravován návrhy všech zúčastněných stran. Plánování pedagogické práce je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Je využívána zpětná vazba. Služby pedagogů jsou rozvrženy s cílem dosáhnout optimálního zajištění pedagogické péče. Učitelky jednají a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly. Uplatňují metodické a pedagogické zásady výchovy a vzdělávání dětí. Při souběžné práci učitelek je třída rozdělena na dvě menší skupiny, pro větší možnost individuální péče. Personální podmínky V mateřské škole pracují 2 učitelky a xx provozních zaměstnanců. Obě učitelky splňují podmínky odborné kvalifikace. Celý pracovní tým pracuje na základě jasně vymezených a společných vytvořených pravidlech. Všichni jednají a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly. Uplatňují metodické a pedagogické zásady výchovy a vzdělávání dětí. 4

5 Pedagogové se průběžně sebevzdělávají, zúčastňují se odborných seminářů, poznatky využívají v praxi. Ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu. Sleduje zvyšování úrovně profesních kompetencí učitelek, vytváří podmínky pro další vzdělávání učitelek. Služby pedagogů jsou rozvrženy s cílem dosáhnout optimálního zajištění pedagogické péče. Spoluúčast rodičů Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, mohou volně vstupovat do třídy. Mohou aktivně spolurozhodovat o zásadních otázkách vzdělávání a jeho organizaci. Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Pedagogové jsou si vědomi, že při výchově dítěte má rodina primární a nezastupitelnou roli. Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho individuálních pokrocích a společně hledají cestu k jeho dalšímu optimálnímu rozvoji. O aktivitách a dění v mateřské škole informujeme rodiče a veřejnost prostřednictvím www stránek školy a nástěnek u vchodu. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost jejich informací. Rodiče se mohou na učitelky obracet s dotazy a požadavky, učitelky citlivě a taktně napomáhají rodičům v otázkách výchovy a vzdělávání, nabízí poradenský servis, odbornou literaturu. Mezi rodiči a školou probíhají různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu školy: - neformální rozhovory při každodenním kontaktu - společné slavnosti rodičů a dětí (Vánoce, Velikonoce, Loučení se školáky..) - výstavky dětských prací - účast na akcích města - informativní nebo individuální schůzky 4. Organizace vzdělávání Zápis a přijímání dětí Zřizovatelem MŠ při ZŠ je Město Kamenický Šenov a provozovatelem ZŠ a MŠ Kamenický Šenov. Přijímací řízení do MŠ stanoví ředitel ZŠ, který rozhodne a vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. O přijímacím řízení je veřejnost informována. Děti jsou přijímány podle kritérií, které stanoví ředitel ZŠ. Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérii pro přijetí. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky nebo děti s odkladem školní docházky. Třída se naplňuje do počtu 24 dětí tělesně a duševně zdravých. Jsou-li do třídy zařazeny děti se zdravotním postižením, naplňuje se třída do počtu 19 dětí. Kritéria pro přijímání žáků do mateřské školy jsou zveřejněny na webových stránkách školy. Ukončení docházky Podle znění 35 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) umožňuje řediteli po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v těchto případech: a/ dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny b/ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy c/ ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení d/ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ( 123 školského zákona) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín Provoz MŠ Provozní doba MŠ je od 6:00 15:30 hod. Provoz o školních prázdninách a omezení nebo přerušení provozu určuje ředitel ZŠ, rodiče jsou včas informováni. Omezit nebo přerušit provoz lze po projednání se zřizovatelem 5

6 a to ze závažných organizačních a technických důvodů, které znemožňují provoz. O omezení musí být rodiče předem včas informováni. Děti jsou přijímány do MŠ v době od 6:00 8:00 hod., poté se škola zamyká z bezpečnostních důvodů. Dítě lze přivést i déle dle domluvy rodičů a školy. V případě, že si rodiče nevyzvednou své dítě do 30 minut po ukončení provozu MŠ, budou telefonicky kontaktováni. Pokud nebude možno rodiče kontaktovat, bude dítě předáno příslušnému orgánu. Zákonní zástupci si mohou vyzvedávat děti po obědě v době od 11:45 12:00, poté se MŠ opět zamyká. Pobyt venku se upravuje podle počasí, povětrnostních a rozptylových podmínek, podle podmínek a potřeb dětí, v nepříznivých podmínkách se pobyt zkracuje nebo vynechává. V letním období se naopak může prodloužit a některé činnosti se mohou provádět venku. Polední odpočinek je v době přibližně od 12:00 14:00, je respektována potřeba spánku a odpočinku, náhradní režim je možný. Konzultace a rozhovory s pedagogickými pracovníky MŠ jsou kdykoliv v případě potřeby nebo dle domluvy. Vzájemné vztahy mezi zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky Zákonný zástupce je povinen předat dítě osobně přítomné učitelce a upozorní na případné zdravotní potíže. Zákonní zástupci musí k vyzvednutí dítěte z MŠ písemně pověřit jinou osobu, bez tohoto pověření nemůže být jiné osobě dítě vydáno. Pověřené osoby jsou zapsány v evidenčním listě dítěte. Rodiče jsou povinni oznámit škole nepřítomnost dítěte nejdéle do 8:00 hod stávajícího dne, jinak je dítě k docházce přihlášeno. Rodiče jsou povinni hlásit infekční a vážné onemocnění dítěte. Dítě může nastoupit po řádném vyléčení. Do MŠ se přijímají pouze zdravé děti. Učitelka má právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí dítě s příznaky /nemoci, nachlazení, nevolnosti, zvýšené teploty, bolesti hlavy nebo břicha, infekce / nepřijmout. V případě náhlého onemocnění nebo jakýchkoliv zdravotních potíží učitelka neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte. Ten je povinen neprodleně dítě z MŠ vyzvednout. Rodiče jsou povinni oznámit škole jakékoliv změny v osobních datech dítěte. V zájmu dítěte je i informovanost pedagogického pracovníka o celkovém psychickém a zdravotním vývoji dítěte, podle kterého může s dítětem vhodně pracovat. Každý zástupce má právo na informace o všech skutečnostech, které se týkají jeho dítěte, a je nezastupitelným partnerem školy. Zajištění bezpečnosti dětí Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dítěte od zákonných zástupců do jejich předání jim nebo jiné pověřené osobě. Všichni pracovníci MŠ byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními a nařízeními při práci s dětmi v MŠ i mimo areál. Děti do MŠ nenosí nebezpečné předměty a hračky, kterými by mohly ohrozit zdraví dětí. Za cenné věci MŠ neručí. Toto se týká i hraček a věcí donesených z domova. Pokud to rodiče dovolí, pak pouze na vlastní zodpovědnost a bez jakékoliv náhrady. Pracovníci MŠ jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do MŠ. Učitelka nesmí opustit děti v době přímé pedagogické činnosti. Lze pouze v případě neodkladné záležitosti na co nejkratší dobu /v tomto případě zajistí dohled nad dětmi jiný zaměstnanec MŠ/. Opatření při úrazu: Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout dítěti okamžitou pomoc, v případě potřeby zavolat lékařskou pomoc nebo zajistit převoz zraněného dítěte do zdravotnického zařízení. Zákonní zástupci jsou okamžitě informováni a úraz je zaevidován v Knize úrazů. U úrazu, kde bylo nutné ošetření lékařem, se vyplní Záznam o úrazu. Pro malá zranění dětí je MŠ vybavena lékárničkou. Stravování a úplata za předškolní vzdělávání Stravné /svačiny a oběd/ se provádí převodem na účet nebo hotově u p. Rusové /vedoucí školní jídelny/. Rodiče jsou povinni v termínu provést platbu. Odhlášení dítěte je možné nejdéle do 7:15 hod téhož dne na MŠ nebo ZŠ. Pokud se dítě bez předchozí domluvy nedostaví, oběd se počítá a rodiče si jej mohou vyzvednout od 11:15 12:00 hod ve školní jídelně pouze první den nepřítomnosti. V případě, že dítě s celodenním stravováním odchází po obědě domů, má nárok na odpolední svačinu pouze v případě baleného jídla, ovoce či zeleniny. 6

7 Vzdělávání za poslední rok docházky je bezplatné. Výše úplaty je 300,- Kč. Rodiče dětí s odkladem školní docházky platí úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši. 5. Výchovně vzdělávací program školy 2013 Charakteristika školního vzdělávacího programu Vzdělávací program mateřské školy je otevřený a v budoucnu stále se měnící dokument. Za jednu z důležitých podmínek realizace vzdělávacího programu je považován dostatečně široký, otevřený a variabilní prostor pro jednotlivé učitelky, v němž mohou tvořivě uplatnit své myšlenky a přesvědčení. Předškolní výchova je stálý proces rozhodování, zvažování a volby vhodných výchovně vzdělávacích postupů. Cíle veškerého výchovně vzdělávacího působení musí respektovat potřeby předškolních dětí skupinové i individuální. Za výchozí koncepci školního vzdělávacího programu považujeme model osobnostně orientované výchovy. Obsah vzdělávacího programu Vzdělávací plán je zpracován na období od ledna do června. Vzdělávací obsah zohledňuje hlavně environmentální oblast výchovu k ochraně životního prostředí. Děti by měly poznávat a učit se chápat souvislosti mezi jevy živé a neživé přírody, vztahy mezi jednotlivými organismy, jevy provázející nás v průběhu ročních období. Nedílnou součástí programu je i sledování působení člověka na přírodu, upozorňování na důsledky lidských aktivit v souvislosti s ohrožením kvality vody, vzduchu, půdy, rostlin a zvířat to vše s následným ohrožením lidského zdraví. Zimní období Dětem přibližujeme české lidové tradice, lidovou slovesnost, posilujeme sociální cítění, rozvoj povědomí o důležitých lidských hodnotách / úcta, pokora, obdarování, sdílení, souznění, rodinné zázemí /, rozvíjíme tvořivost a vlastní aktivity dítěte. Pozorujeme, jak vypadá zima v přírodě, zimní počasí, jak se chovají zvířata a rostliny, jak se oblékáme, jak dbáme o své zdraví, otužování, jak se chovat při nemoci, seznámíme se s dobrem i zlem / formou pohádek /, jak žili lidé dříve, vlastnosti vody / skupenství /, sněhové stavby, pozorování stop ve sněhu, vycházky k lesu ke krmelci, pozorování ptáků za oknem u krmítka, seznamování s druhy ptáků a jejich způsobem života v zimě, jak prožívají zimu různé jiné národy / eskymáci, afričané / Jarní období Pozorujeme změny v přírodě, uplatňujeme dětské poznatky a dosavadní zkušenosti, posilujeme zodpovědnost ve vztahu k přírodě a životu na Zemi, procvičujeme smysly a vnímání /první projevy a zvuky jara/. Jarní tradice pálení čarodějnic, rozloučení se zimou a oslava jara, Velikonoce, Den matek. Pozorujeme přírodu na jaře co dělají a jak se chovají rostliny a zvířata, jarní hry a tradice, nebezpečí v silničním provozu, dopravní výchova. Letní období Pozorujeme změny v přírodě formou vycházek a výletů, jaké je letní počasí, jak se oblékáme v létě, jak se staráme o své zdraví, naše tělo a co mu prospívá, bezpečnost při letních hrách, bezpečnost při vodních aktivitách, vnímáme ochranu životního prostředí v souladu se životem lidí, seznamujeme se s životem zvířat a rostlin v letním období, letní počasí a jeho nebezpečí. 7

8 6. Klíčové kompetence a očekávané výstupy Kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Očekávané výstupy z 5 vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo /oblast biologická/ Podporujeme růst a vývoj dítěte, fyzickou zdatnost a zdravotní kulturu, rozvoj manipulačních a sebeobslužných dovedností, zdravých životních návyků. Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Jemná motorika, koordinace ruky a oka Sebeobsluha Zdraví, bezpečí Zachovávat správné držení těla. Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla. Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku. Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály. Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky. Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony. Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem. Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí. Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy. Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami. Dítě a jeho psychika /oblast psychologická/ Podporujeme duševní a psychickou pohodu, zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči, jazyka, poznávacích procesů, citů, vůle, poznávání a vzdělávání. Jazyk a řeč Výslovnost Gramatická správnost řeči, Porozumění, dorozumívání, vyjadřování Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách. Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat. Domluvit se slovy. Porozumět slyšenému. Sledovat a vyprávět příběh, pohádku. Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace Vnímání Pozornost, soustředění, paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování Časoprostorová orientace 8

9 Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace Řešení problémů, učení Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího). Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité. Záměrně se soustředit a udržet pozornost. Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických). Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité. Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci. Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy. Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase. Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat. Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit. Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně. Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným. Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film. Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení. Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. - chápání základních číselných a matematických pojmů, číselné řady, třídění podle daného pravidla, poznávání pojmů více, stejně, méně, první, poslední - řešení problémů, úkolů a situací, rozvíjení kreativního myšlení - orientování se v prostoru i rovině, částečně se orientovat v čase Sebepojetí, city, vůle Sebevědomí, sebeuplatnění Sebeovládání, přizpůsobivost Sebepojetí, city, vůle Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině. Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci. Podílet se na organizaci hry a činnosti. Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování. Uvědomovat si svoje možnosti a limity. Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení). Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky. Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním. Zachytit a vyjádřit své prožitky. Dítě a ten druhý /oblast interpersonální/ Podporujeme utváření vztahů k ostatním dětem a dospělým, posilujeme a kultivujeme vzájemnou komunikaci. Komunikace s dospělým Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech Sociabilita Navazovat kontakty s dospělým. Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. 9

10 Spolupracovat s ostatními. Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je. Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou. Respektovat potřeby jiného dítěte. Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené. Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná. Dítě a společnost /oblast sociálně kulturní/ Jde o snahu uvést dítě do společenství ostatních dětí a do světa kultury. Osvojujeme potřebné dovednosti, návyky a postoje, společenské, morální a estetické hodnoty. Společenská pravidla a návyky Zařazení do společenství Kultura, umění Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi. Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat. Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování. Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat. Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy. Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik. Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální. Dítě a svět /oblast environmentální/ Rozvíjíme povědomí o okolním světě a jeho dění, o odpovědnosti a vlivu člověka na životní prostředí. Poznatky, sociální informovanost Adaptabilita ke změnám Vztah k životnímu prostředí Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí. Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi. Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte. Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim. Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat. Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí. Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 10

11 7. Metody a formy práce prožitkové hry a učení činnosti individuální, týmové, skupinové, frontální, komunikativní kruh zapojení rodičů do aktivit dětí výstavy, veřejné vystoupení vzdělávání se přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí dítě se musí cítit bezpečně, radostně a spokojeně vzdělání je vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem dětí pedagogické aktivity probíhají s ohledem na potřeby a možnosti jednotlivých dětí v jedné třídě se společně vzdělávají děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady hry a aktivity dětí jsou založeny na přímých zážitcích dětí uplatňujeme situační učení poskytujeme dostatek vzorů, jak se správně chovat a jednat všechny aktivity spontánní i řízené jsou provázané a během dne vyvážené činnosti mohou probíhat v menších i větších skupinách vzdělávání je založeno na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte spontánní sociální učení situační učení experimentování hry vyžadující sebeovládání a vytrvalost námětové hry smyslové a psychomotorické hry sociální a interaktivní hry společenské hry ve dvojicích, skupinách výtvarné činnosti práce s pohádkou (poslech, reprodukce, dramatizace, výtvarné a hudební činnosti) rozhovory, diskuze tematicky zaměřené výstavy tematicky zaměřené výlety přípravy slavností a tematických dnů v MŠ Hlavním cílem je, aby dítě na konci předškolního vzdělávání získalo základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě. Mělo by získat základy pro celoživotní učení a základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot. To vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte. Proto činnosti a aktivity během pobytu dětí v MŠ budou mít tyto požadavky: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte - podporovat jeho osobní spokojenost a pohodu - systematicky rozvíjet řeč dítěte - motivovat dítě k aktivnímu poznávání - povzbuzovat chuť k učení a poznávání nového - rozvíjet schopnost přizpůsobit se, reagovat na změny a vyrovnat se s nimi 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: - přiměřeně dětskému věku seznamovat děti s tradicemi, kulturou a historií (svého bydliště, města, apod.) - rozvíjet schopnost komunikace a spolupráce - vést děti k sociálnímu cítění - pomáhat slabším - seznamovat se zdravým životním stylem - chránit životní prostředí 11

12 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí: - rozvíjet sebepoznání, vlastních zájmů, možností a potřeb - získávat zdravé sebevědomí a sebedůvěru - podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině - vést k poznání, že každé jednání má své důsledky Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a pedagogickým záměrem. Dbáme na kvalitu psychohygienických podmínek, dodržujeme pedagogické zásady, metodické postupy a tvůrčím způsobem uplatňujeme moderní metody a formy práce. Bereme v úvahu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se svým tempem. Pedagogická práce učitelek je založena na tvořivé improvizaci, citlivém reagování na okamžité situace Cílem je přirozené zaujetí dětí pro činnost. Vytváření podnětného prostředí v kolektivu dětí. Děti jsou získávány ke spolupráci, jsou vedeny k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí., které dítěti umožní učení prožitkem. Vzdělávací obsah bude naplňován zejména těmito činnostmi: Zábavná angličtina Zde se děti hravou a přiměřenou formou seznamují se základy anglického jazyka. Děti dostávají také domů obrázky s učivem, které se právě učí, aby mohli s dětmi pracovat i rodiče a také sledovat práci v MŠ. Učitelka využívá obrazový materiál, hudební nahrávky, DVD. Děti se naučí formou odposlechu a obrazového materiálu základní anglická slovíčka a jejich užívání / tematické okruhy barvy, čísla, zvířátka, věci kolem nás /, jednoduché dětské anglické říkanky a písničky. Své poznatky využijí při veřejném vystoupení. Předčtenářské a předmatematické dovednosti Práce s knihou, vyprávění příběhů, charakteristika postav, pohádky a jejich ilustrace, návštěva knihovny, činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů /písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce/, seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou /číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod./ a jejich smysluplné praktické aplikaci, hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině, činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. Hudební a pohybové aktivity Náplní jsou pohybové hry se zpěvem a tanečky. Děti se učí novým formám pohybu (podupy, pohupy, otáčky, taneční chůze) ve skupince, souboru, dvojicích. Učí se poslouchat hudbu a sladit s ní pohyb, vytváří si smysl pro rytmus. Naučí se základy dětské jógy pro schopnost uvolnění a umění pracovat s vlastním tělem. Osvojí si základní cviky kineziologie pro schopnost psychického a svalového uvolnění těla. Důležité jsou i grafomotorické cviky /pro uvolňování a ovládání ruky, zápěstí, prstů/. Při využívání školní tělocvičny děti provádějí jednoduché úkony na žíněnkách, lavičkách, žebřinách, s míči, opičí a překážkové dráze. Dovednosti dětí budou uplatněny při vystoupení pro své kamarády, rodiče i vystoupení na veřejnosti. / Učitelky využívají hudbu z CD, hudbu na klavír i hudbu dětí na hudební nástroje. / Výtvarné aktivity Děti se učí různé výtvarné techniky, seznamují se s různými materiály a pomůckami při práci na výrobě výrobku. Rozvíjíme fantazii, tvořivost a dětské poznání světa, poznávání přírodních i umělých látek a materiálů ve svém okolí, získávání zkušeností s jejich vlastnostmi. Hudebně pohybové aktivity vyjadřovat se pomocí hudebních, hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti ovládání dechového svalstva, sladění pohybu se zpěvem 12

13 Veselé pískání Hra na zobcovou flétnu je používána i jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží u dětí. S touto metodou přišel prof. V. Žilka, který vycházel z praxe amerického lékaře M. Markse. Při hraní se děti naučí lépe ovládat svůj dech, dochází k pročištění dýchacích cest a cvičí se kapacita plic. V dětech se tak probouzí nejen vztah k hudbě, ale pro mnohé z nich má tato hra velký význam i při léčbě astmatu. Zobcová flétna se díky malé spotřebě vzduchu hodí i pro malé děti. Děti se učí správnému dýchání a dechové gymnastice a posilování svalů bránice. Při takovém cvičení se zlepšuje hospodaření s dechem a zvyšuje se celková kapacita plic. Rovněž tak se posiluje sebedůvěra, psychika dítěte, smysl pro povinnost. Na flétnu může začít jakékoliv dítě i bez hudebního nadání. Dítě se naučí určité disciplíně, získá smysl pro minimální odpovědnost. Hra na dechový hudební nástroj je doporučována jako prevence proti vzniku respiračních onemocnění a je jedna z léčebných aktivit alergiků a astmatiků. Pískání pro zdraví má podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a záštitu ministra kultury ČR, České iniciativy pro astma a České společnosti alergologie a klinické imunologie. Děti se naučí zakrývání dírek, postoj při hře, délku tónu, základních pět hmatů, čtení notového zápisu, jednoduché melodie, písničku, minimální trpělivosti a odpovědnosti vyplývající z pravidelné činnosti. Své dovednosti využijí při veřejném vystoupení. Logopedická péče Logopedie se zabývá vadami a poruchami sdělovacího procesu. Rozhodujícím obdobím pro vývoj řeči je předškolní období. Úroveň řeči se zdokonaluje schopností využívat všech mluvidel. Po vyvození hlásky se pomocí písní, rýmovaček a říkanek hláska utvrzuje a dítě se jí učí používat v běžné řeči. Logopedické chvilky napomáhají k procvičování vyvozené hlásky a jejího utvrzení. Součástí logopedické péče jsou artikulační a dechová cvičení, cvičení na rozvoj mluvidel, očních a obličejových svalů, mimiky. Nejvíce intenzivní je však každodenní domácí procvičování. Kurz předplavecké výchovy v českolipském bazénu /zatím ve stadiu jednání/ Učitelka má na zřeteli: * rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání * osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost * získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Učitelka při každodenní práci s dětmi usiluje o: pohodu dětí (po stránce fyzické, psychické i sociální) rozvíjení dítěte v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi a současně o podněcování jeho harmonického rozvoje dostatek podnětů k učení a prožitek radosti z něho posilování sebevědomí dětí a jejich důvěry ve vlastní schopnosti vytváření prostoru pro rozvíjení vzájemných vztahů a pocitu bezpečí ve skupině dostatečné podporování a stimulování rozvoje řeči a jazyka dětí seznamování dětí se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité pochopení dětí, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí poskytování speciální podpory a pomoci, pokud ji děti dlouhodobě či aktuálně potřebují Konkrétní vzdělávací cíle plánuje a realizuje s ohledem na jednotlivé oblasti rozvoje dítěte pohyb, řeč, myšlení, estetiku a činnosti. Při plánování využívá pestrou nabídku činností. Průběžně nabízí herní a didakticky zaměřené intelektové a praktické činnosti k danému tématu. Co si děti pamatují 10% toho, co slyší 15% toho, co vidí 20% toho, co zároveň slyší a vidí 40% toho, o čem diskutují 80% toho, co přímo zažijí nebo dělají 90% toho, co se pokouší naučit druhé 13

14 8. Základní profesní kompetence učitelky MŠ Personální zajištění Mgr. Toušová Vladimíra p. uč. Honzíková Soňa Služby pedagogů jsou rozvrženy s cílem dosáhnout optimálního zajištění pedagogické péče. Učitelky jednají a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly. Uplatňují metodické a pedagogické zásady výchovy a vzdělávání dětí. Při souběžné práci učitelek je třída rozdělena na dvě menší skupiny, pro větší možnost individuální péče. - připravuje a nabízí dětem podnětné prostředí pomáhající rozvoji činností - na svou činnost s dětmi se připravuje, uvědomuje si vazby na plánování - preferuje přirozené prožitkové učení - využívá účelně různých metod práce s dětmi vzhledem k plánovaným záměrům - využívá metody vedoucích k aktivizaci dětí, k získávání poznatků a dovedností vlastní zkušeností a prožitkem - využívá manipulačních, experimentálních a exploračních činností, práce s chybou, s problémem (rozvíjí kreativitu a tvořivý přístup dětí k řešení problémů) - upřednostňuje skupinové a individuální formy vzdělávání - její přístup k dětem je podporující, umožňující rozvoj představivosti a fantazie dětí - snaží se vytvářet ve třídě pozitivní atmosféru, sleduje kvalitu sociálních vztahů a komunikaci mezi dětmi, podporuje a oceňuje vhodné příklady jednání jednotlivců - uvědomuje si důležitost verbální a neverbální komunikace ve směru učitelka - dítě, snaží se o vyváženost verbálního projevu, nabízí dětem dostatek komunikačních situací, celkově je její projev autentický (pravdivý, transparentní pro děti) - snaží se akceptovat, přijímat všechny děti bez připomínek a s porozuměním, je dostatečně empatická a citlivá - ve vztahu k rodičům se snaží budovat přirozený důvěryhodný partnerský vztah - cíleně se snaží rozvíjet vzájemnou spolupráci a důvěru mezi dětmi, mezi dětmi a učitelkami - nabízí dětem dostatek aktivit, ve kterých se mohou seberealizovat - dává dětem šanci aktivního zapojení se do činností, spolupodílení se na plánování aktivit - důsledně respektuje individuální možnosti dětí, jejich potřeby, zkušenosti i tempo dětí - respektuje psychohygienické potřeby jednotlivých dětí - v kolektivu podporuje rozvoj sebedůvěry a sebeúcty dětí, vzájemného respektování a tolerance - cíleně nabízí činnosti k podpoře samostatnost dětí - hodnocení dětí je konkrétní, smysluplné, adresné a přiměřené ve vztahu k vývojovým zvláštnostem a individuálním možnostem dětí - je schopná sebehodnocení - uvědomuje si důležitost návaznosti a propojenosti činností vedoucích k získávání potřebných kompetencí (dětí) - ve výchovně vzdělávací práci navazuje na předchozí zkušenosti a dovednosti dětí, využívá zážitky dětí - je schopná sledovat a hodnotit získané kompetence jednotlivých dětí a umí je využít k pedagogické diagnostice dítěte - je schopná zastávat funkci toho, kdo nabízí dítěti podněty k činnosti, dá mu šanci samostatně a svým tempem vyřešit problém, pokud si dítě vyžádá pomoc, poskytne mu ji, zpovzdálí dítě cíleně pozoruje a je schopna vyhodnotit jeho chování a projevy, následně svá zjištění využít při další výchovně vzdělávací práci s ním - zvládá metody autoevaluace, snaží se získané poznatky uplatnit v praxi a stále zkvalitňovat svou práci s dětmi. 14

15 9. Vzdělávací obsah a očekávané výstupy Leden téma - jsem školák Pravidla předškoláka, jak si hrát, jak být dobrým kamarádem, sebeobsluha, stolování, osobní hygiena, co bych měl umět, hračky, dodržování pravidel her a jiných činností, jednat spravedlivě, vytvoření základů pro otevřený postoj, sociální komunikace, sympatie, konflikty, pravidla soužití, dovednost navazování kontaktů dítěte s druhými, umět spolupracovat s ostatními, zvládání jednoduché obsluhy a pracovních úkonů, prosociální postoje v rodině, kolektivu mateřské školy, respektování integrity, individuálních potřeb, ochrana osobního soukromí a svého bezpečí ve vztazích s dospělými, co děláme celý den, rok - základní orientace v čase, pravidelné i nepravidelné aktivity, co už umím, co zvládnu sám, posilování zvídavosti, zájmu, rozvoj pozitivních citů k sobě, posilování schopnosti přiměřeně řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci, osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí, uvědomovat si sounáležitost s živou i neživou přírodou, uplatňování základních návyků společenského chování (pozdrav, rozloučení, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc ), věci kolem nás - materiály, barvy, funkce věcí, předměty denní potřeby, neznámé předměty. Vytváření základního povědomí o prostředí, které nás obklopuje, rozvoj poznávacích citů, půjdu k zápisu - vstup do školy, jsem školák, rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebedůvěry, sebevědomí), rozvíjení přirozené komunikace mezi dětmi, navazování a udržování dětských přátelství, chápání prostorových a základních časových pojmů (vpravo, vlevo, nahoře, uprostřed, nad, pod...), rozvíjení komunikativních dovedností verbálních i neverbálních aktivně se podílet na vytváření pohody ve společenství třídy (spolupracovat, přizpůsobit se programu, přijímat autoritu) umět požádat druhého o pomoc domluvit se slovy i gesty učit se jednat spravedlivě rozvíjení kooperativních dovedností respektovat potřeby jiného dítěte, dokázat se dělit o hračky, pamlsky.. učit se vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, dohodnout společné řešení bezpečně se orientovat ve známém prostředí (doma, ve škole, v blízkém okolí ), vytváření pozitivního vztahu k tomuto prostředí formulování otázek a odpovědí, vést rozhovor vyvinout volní úsilí a soustředit se na činnost a její dokončení uvědomování si příjemných i nepříjemných citových prožitků citlivě a ohleduplně přistupovat ke slabšímu, nabídnout pomoc, soucítit s ním porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých - soutěž - Tři králové - příroda v zimě - příprava na zápis do ZŠ - zápis do 1. tříd ZŠ - Crazy den čelenkový - sběr papíru - zimní hry na saních a bobech - veselé pískání flétničky - zábavná angličtina - cvičíme v tělocvičně - tematické práce na interaktivní tabuli - dětská jóga - dechové a artikulační chvilky - logopedická prevence - pohybové aktivity a grafomotorická cvičení /procvič. ruky, prstů, mluvidel, řeči, očí./ - výtvarné aktivity - hudební chvilky 15

16 Únor téma zdraví a výživa Jak se oblékáme, hygiena, co škodí našemu zdraví, zdravá strava, co je nezdravé, jsem nemocný, prevence nemocí, lékař, zdravý životní styl, utváření návyku péče o čistotu a zdraví, zvládání běžného způsobu pohybu v různém prostředí, rozvíjení potřeby aktivního pohybu a zdravé výživy, máme karneval masky, tanec, radostná nálada, rozvoj schopností a dovedností, vyjádřit pocity, dojmy a prožitky, zvířata v zimě, zimní spánek, krmelce v lese, krmítka pro ptáky, rozvoj úcty k životu v různých jeho formách, rozvíjení povědomí o změnách v přírodě během roku. - soutěž - o nejkrásnější ubrousek, kapesníček - příroda v zimě - Crazy den - brýlový - Divadlo Koloběžka - sběr papíru - zimní hry na saních a bobech - veselé pískání - flétničky - zábavná angličtina - cvičíme v tělocvičně - tematické práce na interaktivní tabuli - dětská jóga - dechové a artikulační chvilky - logopedická prevence - pohybové aktivity a grafomotorická cvičení / procvič. ruky, prstů, mluvidel, řeči, očí../ - výtvarné aktivity - hudební chvilky Březen téma naše tělo a smysly Smysly a části těla, k čemu používáme, důležité orgány, jak si je chránit, co nám škodí, postava, sexuální výchova, etnické odlišnosti, tradice a lidská tolerance, projevování zájmu o knížky, soustředěný poslech četby, hudby, divadla, změny počasí, oblečení dětí, první květiny, návrat ptáčků, upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou, květy kolem nás ekologická výchova, ochrana přírody, květiny v zahradách, na louce, péče o květiny v bytě, rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. - soutěž - o nejkrásnější vajíčko - příroda na jaře - měsíc knihy / návštěva knihovny / - Crazy den brýlový - sběr papíru - veselé pískání - flétničky - zábavná angličtina - cvičíme v tělocvičně - tematické práce na interaktivní tabuli - dětská jóga - dechové a artikulační chvilky - logopedická prevence - pohybové aktivity a grafomotorická cvičení / procvič. ruky, prstů, mluvidel, řeči, očí../ - výtvarné aktivity - hudební chvilky - filmové představení 16

17 Duben téma dopravní výchova Dopravní prostředky, správné chování účastníka silničního provozu, bezpečnost chování na ulici, na hřišti, základní pravidla, důležité dopravní značky, všímat si změn a dění v nejbližším okolí (v přírodním prostředí, ve městě), Velikonoce - tradiční oslava svátků jara, zajíček, kuřátka, barvy, vajíčka, koledy, Den Země planeta Země, světadíly, moře, poznávání jiných kultur, sounáležitost se světem, trvale udržitelný život na Zemi. Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, naší planetou. - soutěž - o nejkrásnější čarodějnici - příroda na jaře - psí kamarád - slavíme Velikonoce - Kuličkiáda - pálení čarodějnic - Crazy den kravatový, motýlkový - Den Země - sběr papíru - veselé pískání flétničky - zábavná angličtina - cvičíme v tělocvičně - tematické práce na interaktivní tabuli - dětská jóga - dechové a artikulační chvilky - logopedická prevence - pohybové aktivity a grafomotorická cvičení / procvič. ruky, prstů, mluvidel, řeči, očí../ - výtvarné aktivity - hudební chvilky - filmové představení Květen téma rodina Rodinné vztahy, rodin. příslušníci, láska k bližnímu, jak doma pomáhám, povolání rodičů a jejich význam pro společnost, město kde žiji, budovy, ulice, náměstí, občanská vybavenost, vztah k domovu, poznávání jiných kultur, vnímat, že svět je rozmanitý, vytvoření základů pro otevřený postoj, zachycování a vyjadřování svých prožitků, zdvořilé chování k druhým lidem, dospělým i dětem, úcta k druhému, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, tolerance k odlišnostem, pohádkový svět - poslech a reprodukce pohádek, vnímání reality, pohádkový svět a rozvoj estetické a tvůrčí činnosti, sledování a vyprávění příběhů a pohádek, maminky mají svátek - význam vztahů v rodině, prožitek, oslava, dárek, rozvíjet pocity sounáležitosti, citové vztahy k rodině, rodičům, jak si hrajeme - dětské hry venku, ve třídě, pravidla, orientace v prostoru vytváření prosociálních postojů k druhým (rozvíjení sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.), poznáváme ekosystémy: les, louka, pole, zahrada - živočichové, rostliny, neživá příroda, ochrana přírody, rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho podobách. - soutěž - o nejkrásnější kytici, větvičku - příroda v létě - Den matek / besídka / - Crazy den kšiltovkový - sběr papíru - veselé pískání flétničky - zábavná angličtina - cvičíme v tělocvičně - tematické práce na interaktivní tabuli - dětská jóga - dechové a artikulační chvilky - logopedická prevence - pohybové aktivity a grafomotorická cvičení / procvič. ruky, prstů, mluvidel, řeči, očí../ 17

18 - výtvarné aktivity - hudební chvilky - filmové představení Červen téma příroda a její ochrana Počasí, přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí, příroda v létě, proměny během celého roku, jak chráníme přírodu, jehličnaté a listnaté stromy a jejich plody, voda kolem nás během roku, jezero, rybník, potok, život pod hladinou, koloběh vody v přírodě, pomáháme zvířátkům, volně žijící zvířata, zvířata v ZOO, domácí zvířata, stadia vývoje, mláďata, domácí mazlíčci, zodpovědnost za živou bytost, nároky a potřeby zvířat, staráme se o květiny, recyklace, třídíme odpad, seznamování s prostředím, ve kterém žijeme a vytváření pozitivního vztahu k němu, uvědomění si vlastní sounáležitosti se světem, chápat význam životního prostředí pro člověka a uvědomovat si, že svým chováním ovlivňuje kvalitu životního prostředí, citlivé jednání ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, všechny děti mají svátek - sounáležitost se světem kolem nás, oslava, soutěžení, výlet, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, vytváření povědomí o významu života ve společenství ostatních lidí, loučíme se s kamarády - co nás čeká ve škole, přátelství, pomoc, spolupráce, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, závěrečné veřejné vystoupení- vnímání uměleckých a kulturních podnětů, sledovat se zájmem kulturní představení, zhodnotit svůj zážitek, bezpečnost o prázdninách - obezřetné chování při setkání s neznámými dětmi i dospělými jedinci, uvědomování si nebezpečí, se kterým se můžeme ve svém okolí setkat, jak se můžeme chránit, před psy, jinými zvířaty, bezpečnost v silničním provozu, při dětských hrách, koupání, cestování, ochrana před sluníčkem, úpalem. - soutěž - o nejkrásnější věneček - bezpečné prázdniny jaká nám hrozí nebezpečí úrazu při letních hrách - Den dětí - vystoupení na Školním jarmarku - výlet - rozloučení se školkou - Crazy den kabelkový, baťohový - sběr papíru - veselé pískání flétničky - zábavná angličtina - cvičíme v tělocvičně - tematické práce na interaktivní tabuli - dětská jóga - dechové a artikulační chvilky - logopedická prevence - pohybové aktivity a grafomotorická cvičení/ procvič. ruky, prstů, mluvidel, řeči, očí../ - výtvarné aktivity - hudební chvilky - filmové představení Akce se mohou doplňovat a obměňovat podle podmínek, možností, nabídek. 18

19 10. Evaluace Hodnocení provádějí pedagog. pracovnice průběžně a okamžitě během činnosti /podle potřeb dětí a situace/, problém se snaží vyřešit, poučit se z něj, neopakovat chybu, vyvodit důsledky, své poznatky a závěry si předávají při výměně služby. Zároveň zaznamenávají své postřehy v hodnotícím listu. Podle potřeby konzultují a hodnotí, mezi sebou spolupracují. Velmi důležitá je spolupráce s rodiči, což napomáhá působení na vývoj a výchovu dítěte. Evaluace provádí ředitel školy, vedoucí učitelka i samotný pedagog. Smyslem evaluačních činností je snaha o zvyšování kvality práce, odstraňování nežádoucích návyků a neefektivního způsobu práce. Techniky k získávání zpětné vazby jsou rozhovory, diskuze, dotazníky, porady, hospitace. Evaluace probíhá na úrovni sledování a hodnocení výsledků vzdělávání dětí, sledují se a vyhodnocují průběžně a opakovaně podmínky materiální, organizační, pedagogické, psychosociální, hygienické, podmínky týkající se pedagogického stylu, forem, metod práce, dodržování stanovených zásad. Ředitel a vedoucí učitelka vyhodnocují výchovně vzdělávací práci pedagogických pracovníků /naplňování cílů programu, hodnocení vzdělávacího obsahu a jeho realizace, hodnocení dosažených výsledků, hodnocení podmínek školy, práce pedagogů, vzdělávání/. Hodnocení školního roku bude vyhodnoceno všemi pedagogy na závěr školního roku, s jakou úspěšností se daří naplňovat cíle školního vzdělávacího programu. Je zaměřeno na: - naplňování cílů programu - hodnocení vzdělávacího obsahu a jeho realizaci - hodnocení dosažených výsledků - hodnocení podmínek školy - práci pedagogů, vzdělávání apod. Denní evaluace probíhá pomocí obecných cílů. Cenná je evaluace kolegyně s cílem jednotného působení ve třídě. Součástí je sebereflexe pedagoga rozmýšlí své kroky, sleduje výsledky a porovnává s obecnými požadavky. Hodnocení tematického celku se provádí po jeho ukončení. Pedagogové zakládají hodnotící listy do třídních plánů. Vyhodnocujeme, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké další cíle byly sledovány. Popřípadě které cíle budeme nadále sledovat. Podle potřeby můžeme tematické celky upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty. Hodnocení vzdělávacích výsledků dětí: Pedagog sleduje a zaznamenává individuální pokroky dítěte a jeho osobní rozvoj. Každé dítě má založenou složku s hodnotícími listy. U dětí jsou zaznamenávány pokroky v jednotlivých oblastech vývoje nebo v jaké oblasti je potřeba dítěti pomoci nebo naopak, v čem je dítě nadané a z toho vyplývající přístup k dítěti. Údaje o dětech získávané v průběhu výchovně vzdělávacího procesu slouží jako zpětná vazba. Tyto materiály se stávají východiskem pro další práci s dětmi. Záznamy o dětech jsou důvěrné a přístupné pouze pedagogům a rodičům 19

20 11.Vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí Souhrn opatření má za cíl identifikovat možná rizika v rozvoji osobnosti dětí a předcházet hrozícím negativním důsledkům sociokulturního znevýhodnění ve vzdělanosti, morální a sociální kultuře osobnosti. Hlavní formou včasné péče je působení poradenských zařízení a práce s rodinami. Včasná péče zvyšuje předpoklad úspěšné sociální integrace dítěte do společnosti ostatních dětí a snižuje možný negativní dopad sociálně a kulturně znevýhodňujícího prostředí na školní úspěšnost dítěte na počátku povinné školní docházky a zvyšuje jeho šance na úspěšné zahájení a absolvování prvního stupně základního vzdělání. Včasná péče o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v oblasti vzdělávání snižuje riziko vzniku druhotného postižení. To je projevem porušení vazeb dítěte s jeho okolím nebo nedostatečným rozvinutím vzdělávacího potenciálu dítěte. Včasná péče zahrnuje spolupráci s rodinou dítěte a zaměřuje se na posílení její kompetence k rozvíjení dětí. Formy včasné péče zaměřené do této oblasti mohou také přispívat ke stabilizaci rizikových rodin. Snížená sociální adaptibilita těchto dětí či zvýšená potřeba výchovy a vzdělávání v některé oblasti vyžaduje úpravu vzdělávacího obsahu i podmínek vzdělávání. Kde je to potřebné a účelné, sestaví učitelky pro jednotlivé děti individuální vzdělávací programy, které vyhovují jejich vzdělávacím potřebám, fyzickým i psychickým možnostem i sociální situaci. Podmínkou zabezpečení optimálního rozvoje těchto dětí před nástupem k povinné školní docházky jsou tato opatření: - zajištění spolupráce jednotlivých institucí (sociálně-právní ochrana dítěte, příslušná zdravotnická zařízení, pedagogicko-psychologické poradenství), aby se dosáhlo šance vytvářet společně sociální a pedagogicko-psychologické diagnózy dětí z rizikových prostředí - vedle osvěty a motivace v cílových komunitách je potřebné hledat nástroje, které vytvoří tlak na rodiče, jejichž dítě zjevně v důsledku sociokulturně znevýhodňujícího prostředí rodiny potřebuje navštěvovat předškolní zařízení Součástí realizace opatření v oblasti včasné péče je také monitorování školní úspěšnosti dětí (v jakém typu školy děti zahájí povinnou školní docházku a jaká je jejich školní úspěšnost. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace. Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace Odloučené pracoviště MŠ Zapletalova 67 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento Školní řád nabývá platnost dnem 1.9.2011. I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Cíle předškolního vzdělávání ŠKOLNÍ ŘÁD I. Cíle předškolního vzdělávání Cíle předškolního vzdělávání vychází ze školského zákona č.561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a rámcového vzdělávacího programu pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu:

Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Školní vzdělávací program předškolní výchovy Charakteristika výchovně vzdělávacího projektu: Vzdělávací projekt Krásně je na světě... doma i ve školce vychází z naší práce v uplynulých letech. Je vypracován

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ Prosetín ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 89/2014 Vypracoval: Jitka Štarhová, učitelka mateřské školy Schválil: Mgr.Ilona Lukášková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Rybka,o.p.s 1. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Zápis dětí do mateřské školy: březen v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti zahajují školní docházku zpravidla 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Úterý, ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Předškolní

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více