Kocouří cviky nová metoda zdravotní tělesné výchovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kocouří cviky nová metoda zdravotní tělesné výchovy"

Transkript

1 1 Kocouří cviky nová metoda zdravotní tělesné výchovy Metoda jako cesta k dosažení předem vymezeného cíle souvisí ve zdravotní tělesné výchově s působením na existující nebo předpokládané odchylky zdravotního stavu cvičence od běžně uznávané normy. Výběr, řazení a způsob provádění tělesných cvičení prostředků jsou podřízeny zdravotnímu stavu cvičence respektive druhu oslabení a jeho projevům u konkrétního člověka. Kromě toho se řídíme obecnými poznatky a praktickými zkušenostmi shrnutými do určitých zásad. Mezi ty specifické, platné pro zdravotní tělesnou výchovu, patří zvláště zásada postupu od poloh nižších k polohám vyšším, zásada správné výchozí cvičební polohy, zásada vedeného pohybu a zásada protahování zkráceného svalu před posilováním oslabeného. Podle toho se volí, řadí a kombinují jednotlivé cviky. Celkový přístup k vyrovnávání dále ovlivňuje to, jestli postupujeme analyticky nebo komplexně: tedy od jednotlivých svalů, oblastí pohybového systému nebo pohybových schopností nebo zda pracujeme s větším celkem nebo působíme na více schopností najednou. Můžeme-li dnes ve zdravotní tělesné výchově hovořit o nějakých specifických metodách, které se vyprofilovaly za dobu samostatné existence tohoto oboru, asi bychom na prvním místě museli zmínit metodu vyrovnávání vadného držení těla spjatou s počátky rozvoje tohoto oboru, jménem Františka Škváry a Vojmíra Srdečného, sokolskou tradicí, odtud převzatou pohybovou kázní a zaměřením vyrovnávacího úsilí na korekci odchylek od správného držení těla. Jestliže se nám u někoho nelíbí zvětšená bederní lordóza, naše úsilí se zaměří na tuto oblast a snažíme se dotyčného naučit především to, jak má zmenšit prohnutí v bedrech. Dosahujeme toho jednak výběrem cvičební polohy, která umožní vyloučit přenášení pohybu do jiných oblastí, a dále aktivizací svalů, které zmenšují pánevní sklon. Neznamená to, že s touto oblastí nejrůznějším způsobem nepracujeme například i pomocí uvolňování kloubů, dýchání a podobně, ale středem pozornosti a cílem je změna statických poměrů v této oblasti. Protože držení těla je výsledkem součinnosti mnoha prvků, které mobilizujeme současně ke stejnému cíli, jedná se o metodu spíše komplexní. Druhým výrazným, na jiných východiscích založeným vyrovnávacím postupem, je metoda vyrovnávání svalové nerovnováhy. Stejnou oblast bychom při použití této metody viděli rozloženou na jednotlivé svaly. Nespokojili bychom se již pouhým pohledem na držení těla a závěrem, že zvětšenou bederní lordózu je třeba zmenšit, ale snažili bychom se přesně zjistit, čím je tato porucha způsobena: zda pouze svalovou nedostatečností, nebo také zkrácením. Ať už budeme vycházet přímo z diagnostiky to znamená, že si zjistíme skutečný stav svalovým testem - nebo z pouhého předpokladu tendence k jednomu či druhému, vyrovnávací postup se v každém případě rozpadá na sled postupných kroků, kdy nejprve protahujeme svaly s tendencí ke zkrácení a teprve následně posilujeme svaly, které jsou oslabené a v porovnání s nimi mají výrazně nižší svalové napětí. Vyrovnáním svalové nerovnováhy a zvětšením kloubní pohyblivosti jsme sice vytvořili předpoklad k tomu, aby poměry v dané oblasti se změnily k lepšímu, pohled na držení těla by nás však ani v tomto případě asi neuspokojil, protože zvětšená bederní lordóza by se na nás vítězně usmívala dál. To je úskalí analytické metody sebedokonaleji fungující prvky existující vedle sebe nemusí ještě tvořit harmonický celek. Z hlediska vyrovnávacích cílů je tedy ideální obě metody kombinovat. Přesto ani to ještě nestačí. Obě tyto metody jsou totiž do určité míry statické, pohyb je vědomě kontrolován, což neodpovídá průběhu přirozeného pohybu ani proměnlivosti pohybových situací, s nimiž si naše tělo musí poradit. Má-li se to, co se učíme v rámci specializovaného tělovýchovného procesu, uplatnit ve spontánním, přirozeném pohybovém projevu, musíme se postarat o to, aby mechanismy dohledu nad správností pohybu se staly součástí jeho přípravy, řízení a vyhodnocování na centrální úrovni.

2 2 Jedním z příspěvků k zaplnění tohoto bílého místa ve zdravotní tělesné výchově je oscilační metoda uváděná do povědomí odborné i laické veřejnosti pod názvem kocouří cviky. Vychází a čerpá z obou výše uvedených zdrojů zdravotní tělesné výchovy, oproti oběma předchozím je však dynamická, pracuje i se spouštěnými pohyby a na první pohled porušuje všechny zásady, které tvořily až dosud páteř zdravotní tělesné výchovy. Není to samozřejmě pravda, jenom vše používá jinak, než jsme byli zvyklí. Jaké jsou její hlavní rysy? Hlavní rozdíl oscilační metody oproti výše uvedeným metodám spočívá v tom, že se nesoustředí ani na polohu žádoucí z hlediska správného držení těla, ani na polohu, v níž dochází k odstranění překážky pohybu, jako jsou polohy protahovací, výdrže v krajních polohách za účelem posílení oslabených svalů apod. V centru její pozornosti je pohyb v celém svém průběhu, tedy pohybové rozpětí. Nikoli však rozsah pohybu jako krajní mez pohybového rozpětí, což nás zajímá v souvislosti se zkrácením svalů, ale rozpětí jako průběh a vůle pohybu ve všech směrech, které jsou v daném kloubu možné. Procházením do protilehlých poloh se dostávají svaly do situace blízké protažení svalů zkrácených na straně jedné a blízké posílení svalů oslabených ve směru opačném. Tím navazuje oscilační metoda na teorii svalových dysbalancí. Při každém takovém přechodu se dostává kloub do postavení, které odpovídá správnému držení těla, takže bere v úvahu i vše, o co usiluje metoda vyrovnání vadného držení těla. I když držení těla je zprvu neuvědomované a úkolem cvičitele není vnucovat cvičenci od samého počátku, jak vypadá správné držení, tělo samo se postupně učí tuto polohu rozpoznávat podle toho, kde se cítí dobře. Jako správná se vynořuje ve vědomí poloha, která je přirozená, protože si ji tělo každého cvičence našlo samo, která je uvolněná, protože si ji našlo s vynaložením minimálního svalového úsilí, která je v každém okamžiku trochu jiná, protože vyrovnávání a obnovování funkčních poruch je proces, jenž má také svoji dynamiku, která je ale z hlediska konkrétního člověka stále optimální. Neusilujeme tedy o jedinou správnou polohu pro všechny a teď hned, ale vedeme pohybový systém k tomu, aby se ji učil vyhledávat a poznávat, blížil se k ní vlastním tempem a v souladu s tím, co odpovídá funkčnímu stavu jednotlivých prvků, na nichž závisí správné držení v příslušné části těla. Tato metoda je tedy svojí podstatou nejen komplexní, protože pracuje s pohybem jako celkem, ale zároveň syntetická, protože v jednom a tomtéž pohybu zohledňuje držení těla jako jeden podstatný aspekt vyrovnávacího působení i funkční stav jednotlivých svalů jako aspekt zcela odlišné kvality. Cvičební polohy jsou voleny podle toho, zda tuto oscilaci v rámci pohybového rozpětí umožňují či nikoli. Pro oblast hrudníku a ramen je to poloha vstoje, kdy za pomoci gravitace objevujeme pro cvičence pocit uvolněných ramen. Nikoli však prostřednictvím vědomé nervosvalové relaxace, ale vystavením paže působení gravitace. Bez jakéhokoli úsilí svalstva kloubu ramenního o pohyb paže se snažíme posílat ji do různých směrů prostřednictvím impulsů vytvářených jinými částmi těla a namířenými nejrůznějšími směry do strany, vpřed, do rotace atd. Pohyb není klasicky spouštěný, spíše bychom ho mohli charakterizovat jako vypouštěný. To však neznamená, že nutně musí být rychlý, prudký, příliš rozsáhlý nebo jiným způsobem natolik nepřiměřený, že by to mohlo vést k poškození. Spíše se jedná o vlnění, pohupování, kývání, které vnímáme jako příjemné, můžeme ho regulovat, dávkovat a odstupňovávat. Tento typ pohybu dodává cvičení veselý, hravý, taneční charakter a nabízí široké možnosti tvořivé aplikace. Ani na vteřinu se přitom nepřestává jednat o zdravotní tělesnou výchovu. Stále máme na paměti, že i při tomto pohrávání pažemi musíme stále procházet polohou, kdy trup je vzpřímený, ramena rozložená do šířky a spuštěná dolů. Tím vším budujeme v centrálním nervovém systému novou představu držení těla v oblasti hrudníku a pletenců ramenních. Představu, která se naprosto liší od toho, jak většina cvičenců přijde do tělocvičny poprvé se ztuhlou šíjí a dysbalancí rozvinutou jak v oblasti krční, tak hrudní páteře. Uvolňovací účinek tohoto typu cvičení je sice ohromující k výraznému uvolnění v oblasti hrudní páteře

3 3 a ramen stačí velmi často jedna až dvě lekce, to však neznamená, že je vyhráno. Přes velký pokrok v držení těla a subjektivně pociťovanou úlevu se většinou pouze ozřejmí přítomnost zvětšené hrudní kyfózy a rozsah zkrácení prsních svalů. Celkový uvolňovací efekt se neprojeví jen tímto skokem. Možnosti oscilační metody tím zdaleka ještě nejsou vyčerpané. Pouze jsem ji až dosud charakterizovala z hlediska přínosu pro získání pocitu uvolněnosti a ovlivnění držení těla. Svůj význam má i pro prodloužení délky zkrácených a rozvoj síly oslabených svalů. Než ale přejdu k tomu, abych se o tom zmínila podrobněji, je třeba uvést, že oscilační metoda není založena na řetězení různých cviků s různým vyrovnávacím účinkem, ale na využití jednoho a téhož pohybu z různých vyrovnávacích hledisek. Původně velmi jednoduchý pohyb rozvíjíme do stále komplexnějších tvarů, kdy pracujeme nejen s pohybovým obsahem, ale i způsobem provedení. Nejjednodušší, základní, zcela uvolněně provedená varianta slouží k tomu, aby si cvičenci osvojili podstatu pohybu, který je po nich požadován a se kterým se bude dále pracovat výchozí postoj, směr pohybu, způsob jeho iniciace a provedení. Učí se pracovat s jeho rozsahem a intenzitou. Toto vylaďování má již samo o sobě charakter cvičení, neboť základní prvek obměňujeme prvky, které nejsou z hlediska vyrovnávacího účinku podstatné, vzbuzují ale přesto dojem, že se něco děje, a maskují přitom fakt, že se vlastně učíme. Tak například pohupy změníme v přešlapy, místo střídavého provádění na obě strany provádíme cvik pouze na jednu a pak pouze na druhou stranu, pouze jednou nebo oběma pažemi, tyto prvky různě kombinujeme a podobně. To vše učí dotyčného pohybově reagovat, zvykat si na charakter cvičení, dávkujeme tím uvolňovací účinek, aniž klademe na cvičence nepřiměřené nároky, a trpělivě čekáme, než zvládne základní pohyb. Teprve potom do něj začneme vkládat další vyrovnávací prvky. Komíhání paže ze strany na stranu prováděné v základní variantě uvolněně doplníme flexí zápěstí. Tím vneseme do pohybu prvek svalové síly. Ta se přes propnutí lokte přenese po paži směrem vzhůru až k rameni a zaktivizuje další svaly, které stahují rameno dolů. Tímto jednoduchým pohybem probudíme z polospánku zlenivělé a oslabené svaly mezi lopatkami a začínáme tak vlastně s jejich posilováním. Probudíme tím ale i pozornost cvičence, jehož centrální nervový systém zaznamenal prudké zvýšení toku informací z této oblasti a na obou těchto centrálních úrovních to znamená neurofyziologické (motorická centra mozku) a psychické (vědomí) se vyrývá obraz nového držení těla s rameny uvolněnými, doširoka rozloženými, fixovanými z oblasti mezi lopatkami, napřimujícími hrudní kyfózu. Onen jednoduchý pohyb v zápěstí však navodí i pocit protažení šířící se po svalstvu paže a po horní linii ramen až od oblasti krční páteře. Jeho intenzitu můžeme zvýšit protipohybem hlavy opačným směrem. Protahovací efekt není sice příliš velký, ale odpovídá stupni dosaženého uvolnění v oblasti ramen a aktivizace mezilopatkového svalstva, což pro zachování účinku cvičení bohatě stačí. Jedním cvikem během několika minut úvodní části cvičební jednotky jsme tedy schopni ovlivnit jak periferii, tedy funkční stav svalů, tak centrální složku řízení a vnímání pohybu. Jedná se přitom o přirozený, v tempu prováděný pohyb, což nám umožňuje spojit vyrovnávání funkčních poruch pohybového systému s rozvojem tělesné zdatnosti. Se základním pohybem můžeme pracovat i tak, že rozsah pohybu omezíme a přiblížíme pohyb k jednomu z krajních pólů, kde již vysloveně posilujeme nebo protahujeme, stále však nestaticky, jemnými, rytmicky prováděnými pohyby uvolňovacího charakteru. To vše vede k postupnému zvětšování rozsahu pohybu při současném přestavování pohybových stereotypů a přibližování držení těla individuálně optimální momentálně možné poloze. Můžeme tím zpříjemnit zejména protahování, až dosud hlavně statickou a časově náročnou součást vyrovnávacího působení. Druhý způsob, jak pracujeme se základním pohybem, spočívá v jeho rozvíjení. Pohyb původně jen paže doplňujeme přirozeně navazujícími souhyby trupu, hlavy, boků a podobně. Můžeme tak dospět k velmi komplexním, koordinačně náročným pohybům, které samy o

4 4 sobě by cvičenci zvládli jen těžko, k nimž ale dospějí bez jakýchkoli problémů, jsou-li budovány cestou postupného rozhýbávání kostry a šíření svalové aktivity. Účelem cvičení sice není učit složitým pohybovým tvarům, metoda postupného rozvíjení pohybu však působí na nervosvalovou koordinaci a obohacuje pohybovou zkušenost, což je velmi důležité pro schopnost našeho pohybového systému vyrovnat se s rozmanitými pohybovými situacemi, které přináší běžný život. Oscilační metoda nás přímo vybízí k tomu, abychom šli do stále většího rozsahu, souhybu s blízkými i vzdálenějšími částmi těla, abychom kombinovali směry pohybu, měnili jeho intenzitu. To vše při celkové uvolněnosti, kdy pouze vyhovíme chuti dalších a dalších svalových skupin připojit se k pohybovému koncertu ostatních částí těla. Poddáním se této spontánní provázanosti a návaznosti získává pohybový projev na ladnosti, pružnosti, uvolněnosti, která na pohled i pocitově připomíná jak kočičí měkkost, tak účelnost dynamického pohybu těchto zvířat. Odtud kocouří cviky jako populární název pro oscilační metodu. Význam pro rozvoj nervosvalové koordinace lze považovat ze zdravotního hlediska za jeden z největších přínosů této metody. Tím, že provádíme všechny cviky měkce, postupně a s co nejmenším svalovým úsilím, učíme tělo reagovat citlivě na změny rovnovážných podmínek a vytváříme předpoklad účinného přenosu dovedností získaných při cvičení do běžného života. Oscilační metoda působí velmi specificky i na kloubní pohyblivost. Je samozřejmé, že k uvolnění kloubů dochází již vlivem jejich lepšího prokrvení rytmicky prováděnými pohyby. Uvolňují se však i svaly kolem kloubů a postupně nás pouštějí do stále většího rozsahu pohybu ve všech směrech daných tvarem každého konkrétního kloubu. Novému rozsahu pohybu tak přivyká nejen vnitřek samotného kloubu, ale všechny okolní struktury, které tento pohybový rozsah zajišťují. To je rozdíl oproti rozvoji kloubní pohyblivosti statickými metodami, kdy pohyblivost v určitém směru sice zvětšíme, nepřipravíme však okolní tkáně na to, aby nového rozsahu volnosti mohly hned účelně využívat. Pro stav pohybového systému má však rozhodující význam to, zda a do jaké míry se nám podaří uvolnit a rozpohybovat přímo páteř. Ta je totiž, zvláště u starších cvičenců, ztuhlá v důsledku přizpůsobení vazivové složky jejímu tvaru nehledě na možný výskyt různých degenerativních změn. U cvičenců se pak setkáváme s rozsáhlými obstrukcemi hybnosti mařícími spolehlivě každou snahu o vyrovnání poruch zjištěných u jednotlivých svalů. Problém činí jednak hrudní páteř ztuhlá do kyfotického bloku. V důsledku toho se nedaří protáhnout prsní svaly, aby bylo možné přenést ramena v klidovém postavení směrem dozadu a uvolnit krční páteř. Druhou komplikaci působí ztuhlá bederní páteř. Nikoli však z hlediska omezené pohyblivost bederní páteře, kterou můžeme rozhýbávat celkem úspěšně v leže na zádech nebo na boku prostřednictvím pohybů pánve, ale z hlediska její funkce ve vzpřímeném stoji. Mnoho lidí nedokáže totiž uvolnit svalstvo v této oblasti, takže veškerá hybnost páteře při pohybech trupu směrem vpřed se omezuje na toporný náklon při fixované bederní lordóze, i když situace by vyžadovala uvolnění v kyčelních kloubech a bedrech a ohnutí obratel po obratli. To, co pracně rozhýbáme cvičením, tak při běžných činnostech ve vzpřímeném stoji zase tuhne. Pohybový systém se ocitá v bludném kruhu, kdy svalstvo je nefunkční, protože páteř je nepohyblivá, a páteř je nepohyblivá, protože tím kompenzuje nefunkčnost svalstva. Tyto stavy nelze ovlivnit působením na svaly, ale pouze na páteř, pokud se nám podaří rozpohybovat ji drobnými pohyby připomínajícími nejrůznější vlny a jiné šířivé, vibrační a střídavě odlehčující a zatěžující pohyby. Vyrovnávací úsilí nezaměřujeme tedy jen na uvolnění oblasti ramen a rozpohybování bederní oblasti za pomoci pánve, ale konečným cílem by mělo být spojení obou pólů trupu do pružně fungujícího celku, jehož jednotlivé etáže se doplňují a ve své činnosti na sebe plynule navazují tak, aby naše pohyby byly opravdu jako ty kočičí. Přes obrovský potenciál můžeme o oscilační metodě jako metodě zdravotní tělesné výchovy hovořit jenom v tom případě, že bude opřena o schopnost cvičitele vyhodnocovat

5 5 průběžně reakce cvičenců na pohybové podněty a přizpůsobovat tomu způsob vedení hodiny a postup vyrovnávání. Nelze se tedy naučit mechanicky sledu nějakých pohybů, ale musíme umět rozpoznat, zda námi nabídnutý pohyb má na pohybový systém cvičence ten účinek, který jsem zamýšleli. Této metodě se proto můžeme učit pouze jako přehledu určitých modelů a technik, které se učíme nejen tvořivě aplikovat, ale i samostatně rozvíjet. Tato nevýhoda je pro zdravotní tělesnou výchovu ve skutečnosti obrovskou výhodou může ji přeměnit v jednu z nejdynamičtěji se rozvíjejících, avšak zaručeně zdravotně působících forem tělesné výchovy. Oscilační metodu je možné považovat za velký příslib do budoucnosti. Jedná se nejen o novou metodu cvičení, ale i o jiný typ pohybu, který se snaží vyhovět co nejvíce přirozenosti našeho těla. Čeká ji rozpracování pro různé věkové skupiny a mužskou část populace, neboť v současné době se toto cvičení vyznačuje vysloveně ženským pojetím pohybu. Doufejme, že najde uplatnění i v tělovýchovných formách pro děti a mládež, skupinu poznamenanou dnes civilizačními vlivy vůbec nejvíce. Doufám že další příspěvky k oscilační metodě budou napsány již těmi, kteří se rozhodnou prozkoumávat tuto cestu zdravotní tělesné výchovy společně se mnou. Shrnutí Oscilační metoda zdravotní tělesné výchovy využívá k ovlivňování funkčních poruch pohybového systému přirozeného rozpětí pohybu. Jedná se o dynamickou komplexní a syntetickou metodu, která se snaží působit jak na komplexní pohybové schopnosti a dovednosti jako držení těla a nervosvalová koordinace, současně však působí analyticky na ty prvky pohybového systému, které představují překážku jeho správné funkci. Jako nejdůležitější prostředek vyrovnávání používá uvolňovacího účinku tělesných cvičení jak na nervosvalovou, tak na kloubní složku. Pracuje převážně rozvíjením jednoho a téhož pohybu, nikoli řazením jednotlivých cviků se specifickými účinky. Jedná se o kolektivní formu cvičení s hudbou, prostřednictvím průběžné diagnostiky však bere v úvahu individuální projevy poruch, pohybové předpoklady jednotlivců a tempo a meze jejich vyrovnávání. PaedDr. Olga Chválová, CSc., volny.cz, www. kocouřicviky.wz.cz

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení uvolňovací a dechová Označení materiálu: Datum

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice

1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Základní pozice 1) Vyšetření flexorů (ohybačů) šíje Ležíme na podložce, dolní končetiny pokrčíme, chodila máme opřené o zem. Paže jsou volně podél těla. Vyšetřovaná osoba provede pomalu a plynule flexi (předklon) hlavy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 3. lekce Tématický plán: Teorie - Tělesná zdatnost. Držení těla Praxe - Rozvoj pohyblivosti a síly paží. Příklad povinné rozcvičky Doporučená literatura 1. TĚLESNÁ ZDATNOST Tělesná zdatnost v moderním

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Student Kondice Zdravý pohyb

Student Kondice Zdravý pohyb Student Kondice Zdravý pohyb Tematické zaměření: Fitness a cvičení s hudbou Autoři: Mgr. Eva Hložková Ing. Vanda Mikušová Vysoké školy a praxe Položili jsme si otázky: Co nového by měl metodický materiál

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Stáří a význam pohybu

Stáří a význam pohybu Stáří a význam pohybu 1 / 5 Stáří a význam pohybu z hlediska psychického, fyzického a sociálního Proces stárnutí Začíná od samotného početí. Po dosažení sexuální dospělosti již nastává pokles funkcí (atrofie).

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ

Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ Pozdrav slunci - zaktivování těla a mysli ROZCVIČENÍ PROTAŽENÍ Výdrž do 8 sekund Opakování 5x 1. opakování tělo zaznamená pohyb 2. opakování tělo mobilizuje svaly 3. opakování tělo začíná protahovat 4.

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního

AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE. nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře. = větší riziko poranění zadního svalu stehenního AC SPARTA PRAHA ANTEVERZE PÁNVE nadměrné prohnutí v oblasti bederní páteře = větší riziko poranění zadního svalu stehenního = větší riziko poranění tkání v oblasti třísel = bolesti v bederní části páteře

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

Cvičení s expanderem

Cvičení s expanderem 38 MÍČ A EXPANDER Cvičení s expanderem Výchozí pozice 1Posaďte se na podlahu s míčem za zády. Ujistěte se, že upínací očka pro expander jsou po stranách vašeho těla. 2Uchopte expander mezi palce a dlaně

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Zdraví a pohyb v kostce

Zdraví a pohyb v kostce Zdraví a pohyb v kostce Základní aspekty zdraví a pohybové aktivity člověka M. Svobodová Ukončený kurz pedagogických pracovníků měl, dle průzkumu, velký přínos: 1/ pro výuku tělesné výchovy (praktická

Více

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu.

Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. PŘÍTAHY Stejně jako kliky jsou přítahy cvičení, které lidstvo používá už tisíciletí. Kliky a přítahy jsou jako jin a jang pro správnou funkci trupu. Táhnout a tlačit. Přítahy jsou jedny z nejobávanějších

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

Hry pro uvolnění napětí

Hry pro uvolnění napětí Hry Cvičení se stuhami (koordinace pohybu, estetické vnímámí, uvolnění kloubů horní končetiny) Pro cvičení můžeme použít delší nebo kratší stuhy. Pohybem horní končetiny stuhu rozpohybujeme. Vytváříme

Více

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání

Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Uveřejněno: Protahovací a mobilizační cvičení v rámci zdravotního plavání NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 8 Protahovací

Více

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM

METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU HODU OŠTĚPEM METODICKÝ DOPIS 2010 Vilém Figalla Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury METODICKÁ ŘADA NÁCVIKU

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Předmět: Základy gymnastiky

Předmět: Základy gymnastiky Předmět: Základy gymnastiky Charakteristika volitelného předmětu základy gymnastiky 1. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Cviky na uvolnění páteře

Cviky na uvolnění páteře Cviky na uvolnění páteře Nabízím Vám několik základních uvolňovacích cviků. Při cvičení je ale třeba řídit se určitými pravidly: Cvičení provádějte pravidelně, nejlépe 2x denně alespoň 10 minut. Cvičte

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

Běhám, běháš, běháme

Běhám, běháš, běháme metodická PŘÍLOha ČaSOPISU ČaSPV POhyB Je život 1/2008 Příloha č. 43 Běhám, běháš, běháme Bc. Antonín Morávek Grafická úprava Olga Pokorná pohyb_2_08_priloha.indd 1 19.5.2008 13:59:42 Pohyb je život www.caspv.cz

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů:

Pro výběr vhodných cvičebních tvarů je důležité znát umístění a funkci jednotlivých svalů: Oblast bederní Uvolňování, protahování v oblasti bederní páteře a posilování břišních svalů vhodnými cviky a ve správné posloupnosti je důležitou prevencí bolesti zad. Bederní páteř a křížobederní přechod

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie posilovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie posilovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Mgr. Tomáš Hák, Radek Baťa Dis. V Pardubicích 18.11.2016 Kontakt: tomashak@seznam.cz, bata.radek@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius

PŘÍLOHY. 1. Vybraná kompenzační cvičení. 1) Protažení horní části m. trapezius PŘÍLOHY 1. Vybraná kompenzační cvičení 1) Protažení horní části m. trapezius Výchozí polohou tohoto cviku je sed skřižmo pokrčmo, krční páteř je vytažená a brada tlačena dorsálním směrem. Ruka protahované

Více

NEJVÍCE ZATĚŽOVANÉ SVALY PŘI BADMINTONU

NEJVÍCE ZATĚŽOVANÉ SVALY PŘI BADMINTONU NEJVÍCE ZATĚŽOVANÉ SVALY PŘI BADMINTONU Kompenzační cvičení uvolňovací - uvolnění ztuhlých, málo pohyblivých kloubů a sv. kontraktur protahovací (strečink) - obnovení fyziologické délky zkráceného svalu

Více

Paraple X. 9 / Kroužení trupem. Výchozí poloha: Provedení pohybu: Chyby: Poznámky:

Paraple X. 9 / Kroužení trupem. Výchozí poloha: Provedení pohybu: Chyby: Poznámky: C V I Č E N Í N A D O M A M A G A Z Í N X Připravili jsme pro vás pokračování seriálu Cvičení na doma. V minulém čísle jsme vám ukázali prvních osm cviků používaných při rozcvičkách v Centru. V tomto duchu

Více

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo:

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: OPVK - Ipo - Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/53.0008 U DĚTÍ 4 5 třída VYTVOŘIT K POHYBU VZTAH

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Polohování prevence a terapie dekubitů. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování prevence a terapie dekubitů Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Polohování Správné uložení těla nemocného díky změnám poloh Systematická, přesnými pravidly se řídící změna polohy pacienta

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání Škola zad Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř

Více

Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání

Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití obměn plavecké techniky znak ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 5. Využití

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře Škola zad Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř každého.

Více

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU

DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU HODNOCENÍ POSTURÁLNÍHO STEREOTYPU DLE MATHIASE Vyšetřovaný se vzpřímeně postaví, předpaží do 90 a setrvá takto 30 sekund. Jestliže se postoj podstatně nezmění, jde o správné

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu

Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Hodnocení tvarů postavy a padnutí oděvu Vlivy na padnutí oděvu ze strany nositele: konstrukce kostry držení těla tvar a proměnlivost postavy Faktory jejichž příčinou existuje spousta variací postav: zaměstnání,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI

CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI CVIKY KE SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI Provádět tělesná cvičení efektivně je základem funkčního tréninku. Prostudujte si proto následující cviky dříve, než budete přidávat zátěž nebo provádět cvičení proti odporu.

Více

Edukant jako subjekt i objekt edukace

Edukant jako subjekt i objekt edukace Edukant jako subjekt i objekt edukace Bc. Jana Kouřilová (učo: 360313) Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv, a je velmi důležité, aby tento nástroj byl dokonale připravený, ať už ho bude

Více

Gymnastická cvičení ve vodě v rámci zdravotního plavání

Gymnastická cvičení ve vodě v rámci zdravotního plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Gymnastická cvičení ve vodě v rámci zdravotního plavání Uveřejněno: NOVOTNÁ, V., ČECHOVSKÁ, I., BŘEČKOVÁ, G. Zdravotní plavání 7 Gymnastická

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Špatné držení těla Celkově vzato, křížový syndrom souvisí s naším většinou sedavým stylem života a špatnými

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ. Souhlasím s umístěním závěrečné práce na webu ČUDK a s jejím využitím pro studijní účely. Kroměříž, duben 2007.

AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ. Souhlasím s umístěním závěrečné práce na webu ČUDK a s jejím využitím pro studijní účely. Kroměříž, duben 2007. ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO KONEXE A NAČASOVÁNÍ TECHNIK ÚDERŮ Závěrečná práce školení trenérů III. třídy Vypracoval: Halaška Miroslav Kroměříž 2007 AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM. Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) Blanka Hošková a kolektiv KAROLINUM VADEMECUM Zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení) doc. PhDr. Blanka Hošková,

Více

Cvičení na vytrvalost

Cvičení na vytrvalost Cvičení na vytrvalost Vytrvalost přesahuje oddělené výbuchy síly, každodenní vytrvalé a výkonné využití kardiovaskulárního systému nám umožňuje cítit se silnějšími a lépe fungovat. Následující cvičení

Více

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva BROŽURA CVIKŮ Příloha k bakalářské práci Cyklista biomechanické a kineziologické

Více

Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání

Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 3.

Více

OBSAH. CO JE FITJAZZ Historie 9 Stavba hodiny 10 Filozofie a způsob pohybu 11 Fitjazz a hubnutí 13 Praktické rady 3. ÚVOD Jak správně stát 14

OBSAH. CO JE FITJAZZ Historie 9 Stavba hodiny 10 Filozofie a způsob pohybu 11 Fitjazz a hubnutí 13 Praktické rady 3. ÚVOD Jak správně stát 14 OBSAH CO JE FITJAZZ Historie 9 Stavba hodiny 10 Filozofie a způsob pohybu 11 Fitjazz a hubnutí 13 Praktické rady 3 ÚVOD Jak správně stát 14 Kapitola 1 ZÁKLADNÍ POZICE A POLOHY Dolní končetiny 22 Horní

Více

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce.

PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme na zádech, paže podél těla, dlaně jsou na podložce. PILATES CVIČENÍ PRO USNADNĚNÍ POČETÍ, ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ, LEHKÝ POROD A PEVNÉ PÁNEVNÍ DNO 3. Protažení páteře PROTAŽENÍ PÁTEŘE ODVÁDĚNÍ DOLNÍCH KONČETIN ZA HLAVU (ROLL-OVER) 3/1 ZÁKLADNÍ POZICE Ležíme

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více