ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt"

Transkript

1 ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH

2 Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační údaje o mateřské škole 3. Obecná charakteristika školy 4. Podmínky předškolního vzdělávání a. Věcné podmínky b. Životospráva c. Psychosociální podmínky d. Organizace e. Řízení mateřské školy f. Personální a pedagogické zajištění g. Spoluúčast rodičů 5. Organizace vzdělávání 6. Charakteristika vzdělávacího programu a. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami b. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 7. Vzdělávací obsah a. Dílčí projekty 8. Evaluační systém 9. Závěr Zdroje 2

3 1. ÚVOD Jsme mateřskou školou pro děti předškolního věku. O děti pečují učitelky a asistentka pod vedením ředitelky. Provoz mateřské školy (dále MŠ) je ve všední dny od pondělí do pátku od 7:00 hod. do 17,0 hod. Nabízíme dětem hrát si a poznávat svět podle prvků výchovně vzdělávacího programu Začít spolu. Co je tedy náš program Začít spolu? Je to osobnostně orientovaný výchovně vzdělávací program zaměřený na individualitu jedince, na rozvíjení schopností dětí. Důraz klademe na spolupráci s rodinou, protože rodiče jsou ti, kteří jsou odpovědni za své dítě, jeho výchovu a vzdělávání. Mateřská škola není instituce nadřazená rodině, je partner. Je vítáno, mají-li rodiče čas se svým dítětem ve třídě pobýt. Děti si obvykle hrají v malých skupinách v tzv. centrech aktivity (velké kostky, drobné hry, kuchyňka, knihy a písmena aj.) a děti si samy vybírají co chtějí dělat z toho co jim učitelka nabídne. Mají tím možnost se učit větší samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodnutí, učí se dodržovat pravidla spolupráce. Děti si velice brzy osvojí tento způsob práce, jsou vstřícné a spokojené. 3

4 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Sídlo mateřské školy: Mateřská škola K Višňovce K Višňovce Hostivice Název programu: Začít spolu Zřizovatel: Mateřské škola K Višňovce K Višňovce Hostivice IČ: Statutární zástupce školy: Jaroslava Hanzalíková Ředitelka školy: Lenka Pelikánová Zpracovatelka školního vzdělávací programu předškolního vzdělávání: Radka Bedečová Kontakty: Jaroslava Hanzalíková : Pracovníci: Ředitelka Lenka Pelikánová Učitelka: Hana Dlouhá, Jaroslava Hanzalíková Kuchařka: Libuše Plačková Provozní asistentka: Jaroslava Hanzalíková 4

5 3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola je umístěna jako samostatný objekt na okraji obce Hostivice ve dvoupatrové zrekonstruované budově. MŠ má velkou zahradu o rozloze přibližně m2 hned vedle sadu Višňovky, která rovněž bude sloužit dětem na procházky a zkoumání přírody. K mateřské škole vede dlážděná cesta. U MŠ je dostatečný prostor pro parkování aut. MŠ je dvoutřídní, celková kapacita je 35 dětí. V přízemí budovy se nachází třída pro 23 dětí a v prvním patře se nachází třída pro 12 dětí. V prvním patře budovy se též nachází výdejna jídla, kde se děti stravují. Jídlo je dováženo z jídelny místní ZŠ. Zahrada školy je vybavena zahradními prvky splňujícími podmínky pro hru a volnou zábavu dětí od 2 let. 5

6 4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Věcné podmínky Mateřská škola má místnost odpovídající hygienickým normám, při skupinových i samostatných hrách dětí se snažíme maximálně stávající prostory využít. nábytek, hračky, pomůcky, nářadí, hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídá věku, počtu i potřebám dětí, jejich vyspělosti. Vše je bezpečné a zdravotně nezávadné s respektem, že MŠ navštěvují děti mladší tří let. Dle finančních možností je postupně vybavení doplňováno. pravidla pro využívání veškerého vybavení samotnými dětmi vytváříme na počátku školního roku společně s nimi, popř. doplňujeme podle potřeby i během roku, učitelky mají také domluvená pravidla využívání pomůcek. nábytek je rozmístěn tak, aby byl jeho obsah dětem dostupný. Jsou tvořena různá centra aktivit (domácnost, ateliér, kostky, knihy, hudební koutek, pokusy) děti si průběžně zdobí interiér svými výtvory, okolo budovy je veliká zahrada, která je vybavena pískovištěm a průlezkami, nabízející dětem různé pohybové a poznávací aktivity, vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): doplňovat interiér dle potřeby s ohledem na to, že MŠ navštěvují děti od 2 let 4.2 Životospráva Děti mají vyváženou stravu dle předpisů, mají stále k dispozici nápoje dle vlastní potřeby, každý má svůj hrneček na pití, nejsou do jídla násilně nuceny, máme společná pravidla například - co si nandám nebo naleji, to si sním nebo vypiji, při stravování jsou děti vedeny k samoobsluze, děti mohou kdykoliv odejít na WC, pravidelný denní režim, který je dle potřeby pružný (viz Řád MŠ, Režim dne), rodiče se mohou kdykoliv zúčastnit pobytu v MŠ, děti mají možnost volného pohybu po třídě, zvláště pak denně při pobytu venku, v letních měsících je nabídka činností směřována na zahradu a blízké okolí, v době poledního klidu je dětem s nižší potřebou odpočinku nabízen jiný klidový program (nabídka omalovánky, obrázkové knížky, ), jsou tak respektovány potřeby odpočinku a spánku jednotlivých dětí, pracovníci školy děti vedou ke zdravému životnímu stylu. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): omezit doby prostojů a čekání ve prospěch her dítě má možnost po dokončení řízené činnosti volbu volné hry v dohodnutých centrech aktivit tak, aby respektovalo dokončení činnosti druhých dětí. Co děláme celý den 7: hod. scházení dětí, individuální práce s dětmi, volná hra 6

7 Ráno se scházejí děti z obou tříd, mají nabídku činností nebo možnost volné hry. Při volných hrách ctíme společná pravidla. Hračky, pomůcky, materiály jsou u nás dětem dostupné, děti se podílejí na jejich přípravě, úklidu, mají dostatečný prostor k rozvoji fantazie, budování různých hracích koutků. Hračku z domova si k nám děti smějí nosit s pravidlem, že ji ukážou popř. vypůjčí kamarádovi. Čas pro volné hry dětí zbytečně nekrátíme, protože volnou hru považujeme jako nezbytnou pro osobní pohodu dítěte i navazování vztahů s ostatními dětmi :00 hod. svačina, komunitní kruh, činnosti v centrech. Komunikační kruh probíhá v každé třídě zvlášť, umožňuje to přizpůsobit činnosti věkovým možnostem dětí. Pro každý měsíc je obvykle doporučeno jedno celoškolní téma, které obě třídy zpracovávají formou tematických integrovaných bloků. Konkrétní záměry a činnosti k tématu jsou blíže rozpracovány v Třídním vzdělávacím programu každé třídy. Každý integrovaný blok umožňuje rozvíjet různě intenzivně všechny klíčové kompetence. Režim dne je uvolněný, činnosti vycházejí z potřeb dětí objevovat nové věci, proto nejsou pevně stanoveny časy jednotlivých činností. 10:00 12:00 hod. převlékaní, pobyt venku, svlékání Doba pobytu venku je přizpůsobena povětrnostním a klimatickým podmínkám. Zde se obvykle scházejí obě třídy, využíváme prostor zahrady okolo MŠ, višňový sad, vycházky po okolí nebo i tematické výlety nebo návštěvy. 12: hod. hygiena, oběd, hod. odpočinek (minimálně 30 minut), postupné vstávání, hygiena, klidné hry a činnosti pohádka před spaním Dětem s nižší potřebou odpočinku je nabízen jiný klidný program hod. svačina, odpolední zájmové činnosti dle počasí prováděné i na zahradě V tomto čase jsou již obvykle třídy spojené, děti mají možnost výběru činností nebo volné hry v centrech aktivit, využití pobytu venku. časové rozvržení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám dětí. 4.3 Atmosféra - psychosociální podmínky Podporujeme příznivé a kamarádské klima v prostředí školy, nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, adaptaci dítěte mohou být přítomni rodiče, adaptační doba konkrétního dítěte vždy vychází z domluvy rodič + dítě + učitelka, učitelky reagují přiměřeně na individuální potřeby dětí, pod vedením učitelek se děti učí např. i odpovědnosti vůči společnosti i samy sobě, a tím si zároveň vytvářejí zdravé životní návyky a postoje. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno, realizace programu vytváří pro děti příležitosti pro seberealizaci, partnerskou spolupráci, bohatou škálu výchovně vzdělávacích metod a rozvoj individuálního talentu a nadání, respektuje to, že každé dítě je jiné, 7

8 děti i dospělí se řídí společně vytvořenými pravidly spolupráce, podnětné prostředí motivuje děti k zájmu o účast na jednotlivých aktivitách, učitelky vytvářejí nabídku aktivit, ze kterých si děti vybírají dle svých přání a možností. Děti nesou odpovědnost za svoji volbu. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): nabízet více příležitostí na rozvoj talentu a nadání. 4.4 Organizace Organizace průběhu dne je zakotvena v režimu dne (viz co děláme celý den), je možné ji dle potřeb a okolností upravovat a měnit, dětem nabízíme denně řízenou pohybovou činnost, během dne mají děti možnost se zapojit do řízených i spontánních her (dle vlastní volby), poměr řízených i spontánních her je vyvážený, všechny činnosti probíhající v mateřské škole jsou dle možností založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vyplývají z dětské zvídavosti a potřeby objevovat, aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, organizačně jsou třídy rozdělené dle věku dětí, je respektován stanovený počet dětí, vztahy mezi dospělými i dětmi jsou budovány vzájemnou důvěrou, tolerancí a ohleduplností, nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, adaptaci dítěte mohou být přítomni rodiče, adaptační doba konkrétního dítěte vždy vychází z domluvy rodič + dítě + učitelka. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): organizaci v jídelně vytvářet dostatek času i prostoru pro dokončení spontánní hry. 4.5 Řízení mateřské školy Právní subjekt je řízen ředitelkou mateřské školy, za činnost mateřské školy zodpovídá vedoucí zřizovatel školy, povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (pracovní náplň, Řád školy a jiné), pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče, pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s nepedagogickými pracovníky se podílejí na tvorbě ŠVP MŠ i aktivitách školy, každý má možnost vyjádřit svůj názor, dle potřeby spolupracuje mateřská škola s odbornými pedagogickými pracovišti. 8

9 4.6 Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor tvoří dvě učitelky (jedna kvalifikovaná, druhá si doplňuje kvalifikaci), asistentka, zástupkyně ředitelky a ředitelka pracovnice se stále průběžně vzdělávají (DVPP, pedagogická literatura), vedení školy plně podporuje profesionalizaci celého pracovního týmu, umožňuje další růst jejich profesních kompetencí, pracovní doba učitelek je upravena tak, aby dle možností vyhovovala potřebám dětí a jejich rodičům, interpersonální vztahy a komunikace probíhají na základě společně vytvořených pravidel, (učitelky spolupracují, vzájemně si vyměňují postřehy a nápady), učitelky v případě potřeby doporučí rodičům návštěvu odborníka (logoped, psycholog, lékař ). Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): Vyhodnocování a naplnění stanovaných cílů (zpětná vazba). Vyhodnocování vývoje jednotlivého dítěte. 4.7 Spoluúčast rodičů Rodiče jsou akceptování jako partneři, po celý rok spolupracujeme s rodiči. Rodiče mohou být přítomni činnostem v MŠ kdykoliv během dne (po předešlé domluvě), rodiče jsou informováni průběžně (rozhovory, nástěnky, schůzky, www stránky, besídky, fotodokumentace, plán aktivit ), učitelky respektují interní informace sdělené rodiči. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): Zapojit aktivně více rodičů ke spolupráci s mateřskou školou. 4.8 Analýza stavu SWOT analýza Silné stránky prostorná zahrada umístění v obci vzdělávající se učitelky pitný režim volnější odpočinkový režim, nabídka klidových činností rodiče vstupují do třídy pravidla spolupráce Slabé stránky omezené finanční prostředky na kvalitní vybavení chybí sklad na uložení spacích matrací zastupitelnost učitelek 9

10 maskoti spolupráce učitelek nové zrekonstruované prostory nabídka nadstandartních aktivit pro děti Příležitosti obec ne město podpora obce vysoká porodnost příroda kolem Hrozby nedostatečné označení přechodu pro chodce před školou chybí směrovací označení MŠ Plán zlepšení Co Do kdy Odpovídá Jak Vybudování bazénu v suterénu průběžně Zřizovatel Žádostí u majitele Profesionální personál průběžně Vedení školy, pracovnice Studovat odbornost 5. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Soukromá mateřská škola K Višňovce se skládá ze dvou tříd. Třída dolní je koncipována pro děti od 3 let věku. Její kapacita je 23 dětí přítomných. Druhá třída horní je koncipována pro děti mladší 3 let a její kapacita je 12 dětí přítomných. Děti jsou přijímány na základě rozhodnutí vedení školy a aktuálními kapacitními možnostmi školy. Ráno od 7:00 8:30 hod. se děti postupně společně scházejí do jedné třídy. Poté se děti rozdělí do tříd a probíhá svačina. Od 9:00 10:30 hod. probíhají řízené i spontánní činnosti v centrech aktivity a hodnotící kruh dětí. Třídy se obvykle scházejí při pobytu venku, vycházce. Po obědě jdou do dolní třídy děti, které spí a do horní třídy děti, které relaxují. Děti odcházejí domů po obědě, v průběhu odpoledních činností mezi hod. nebo podle aktuálních potřeb rodičů. Některé řízené činnosti jsou plánovány společně pro obě třídy (tematické dny, projektové dny). Obvyklý denní program je podrobněji rozepsán v Režimu dne. Ve třídě 3 a víceletých dětí jsou uplatňovány metody a formy práce pro rozvoj jejich dovedností a individuálních potřeb, které jsou zaměřené na věkovou a vývojovou úroveň dítěte. Motivujeme děti k zájmu o poznávání světa lidí, kultury, přírody i techniky. Snažíme se poskytnout dostatek podnětů k učení a podporovat zaujetí. Vedeme děti k uvědomování si, že dozvídat se nové věci je důležité pro celý život. Rozvíjíme schopnosti žít ve společenství ostatních lidí. Vedeme ke spolupráci ke skupině, zároveň rozvíjíme samostatnost dětí, 10

11 podněcujeme k přemýšlení, k řešení a zvládnutí různých situací. Rozvíjíme sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Důraz klademe také na rozvoj pozitivní a tvůrčí atmosféry ve třídě a začlenění dítěte do třídního společenství. Ve třídě mladších dětí se zaměřujeme na postupnou adaptaci, odstranění ostychu, prohlubování kamarádských vztahů ve skupině, začleňování do kolektivu, přijímání nových pravidel společného života. Děti vedeme k postupné sebeobsluze a samostatnosti. Důraz je také kladen na dodržování pravidel ve třídě a na úklid po činnostech v centrech aktivit. Častým střídáním nabízených činností rozvíjíme veškeré vzdělávací oblasti. Touto cestou dosahujeme naplňování klíčových kompetencí. Volná hra probíhá ve věkově smíšené skupině a je pro děti přínosná. Starší děti si užívají obdiv mladších, mohou jim dávat příležitost zapojit se do nejrůznějších pomáhajících činností a méně významných rolí, a ti je přesto dokáží přijmout a vydržet v nich, protože si naplňují touhu a zájem být nablízku starším dětem. Starší dítě může uspokojit svoji touhu hrát si s mladšími dětmi a být mladším ku pomoci. To je pro něj (i pro mladší děti) výhodná situace. Mladší děti mohou pozorovat a inspirovat se hrou dětí starších, a i když se do ní nezapojí, je kvalita jejich vlastní hry průběžně ovlivňována. Mohou pozorovat kooperativní prvky ve hře, podřízení se i dominantní postavení, volbu námětů a jejich zpracování, obtížnější konstruování a jejich dokončování, radost z výsledku, vzájemnou komunikaci i řešení konfliktů. U obou věkových skupin bývá ve věkově smíšené skupině pozorována vyšší kvalita hry a spolupráce. Nabídka celoškolních aktivit a akcí plánovaných ve školním roce: Vystoupení pro rodiče Akce s rodiči Oslavy svátků a narozenin, Vánoc, Velikonoc Výlety (tematické, poznávací) 5.1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je součástí výchovně vzdělávací koncepce. Navštěvuje-li dítě se speciálními vzdělávacími potřebami MŠ, je vypracováván individuální vzdělávací plán (dle vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných) v TVP, ve spolupráci s odbornými institucemi (Speciální pedagogické centrum, ).V rámci individuálních potřeb těchto dětí, v případě, že rodiče mají zájem a souhlasí, je navázána spolupráce s danými odborníky. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí mimořádně nadaných je součástí výchovně vzdělávací koncepce. Navštěvuje-li mimořádně nadané dítě MŠ, v rámci jeho individuálních potřeb a v případě, že rodiče mají zájem a souhlasí, je navázána spolupráce s danými odborníky (dle vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných). 11

12 6. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 6.1 Charakteristika ŠVP Program, který je v této mateřské škole realizován, využívá prvků výchovně vzdělávacího programu Začít spolu. Děti jsou vedeny k vnímání změn kolem sebe, aktivnímu řešení problémů, spolupráci a partnerské komunikaci. Pod vedením učitelek se děti učí např. i odpovědnosti vůči společnosti i samy sobě, a tím si zároveň vytvářejí zdravé životní návyky a postoje. Učitelka je dítěti partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání. Děti obvykle mají volbu v činnostech v centrech aktivit, poznávají svět okolo sebe formou prožitku, učí se zkoumat, objevovat a pracovat s chybou. Realizace programu vytváří pro děti příležitosti pro seberealizaci, partnerskou spolupráci, bohatou škálu výchovně vzdělávacích metod a rozvoj individuálního talentu a nadání, respektuje to, že každé dítě je jiné. Pro úspěšnou realizaci tohoto vzdělávacího programu je významným předpokladem aktivní spoluúčast rodičů. 6.2 Vize naší MŠ Děti jsou v bezpečí, spokojené, odpovědné, aktivní, tvořivé, spolupracující, mají volbu v činnostech, využívají maximum příležitostí pro seberealizaci, poznávají svět okolo sebe formou prožitku (viz. konstruktivistická pedagogika). Rodiče jsou váženými partnery, odpovídající za výchovu a vzdělávání svých dětí, vyjadřují se k metodám, aktivitám vzdělávání v mateřské škole. V rámci provozu mateřské školy je rodič kdykoliv na jakkoliv dlouhou dobu vítán jako partner a je oceňována jeho aktivní spolupráce. Důležitá je také jeho zpětná vazba. Pro to je v naší MŠ kladen důraz na pravidelné setkávání učitelek s rodiči a na vzájemnou komunikaci. Organizovány jsou společná setkání rodičů a učitelek, která se soustředí na prohloubení komunikace s rodiči, hodnocení výuky a vyhodnocování vývoje dítěte. Učitelky jsou kvalifikované, průběžně se vzdělávají. Těší je pracovat s dětmi, respektují jejich potřeby a dle možností i přání. Učitelky vytvářejí podnětné prostředí a jsou k dětem odpovědnými průvodkyněmi na cestě rozvoje jejich klíčových kompetencí pro život nyní i v budoucnu. Vnitřní prostředí nabízí dětem dostatečný prostor, kvalitní vybavení, členěný interiér do center, bohatou nabídku činností k jejich rozvoji a realizaci. Zahrada umožňuje dětem přirozený pohyb, vybít energii, být v kontaktu s přírodou. Využíváme také blízký višňový sad k procházkám a tematickým venkovním činnostem. 6.3 Východiska pro vzdělávání (viz Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka, str. 13) Cílem vzdělávání je zachování demokracie Učení je individuální záležitostí Výukové postupy jsou založeny na prozkoumávání, objevování a používání pojmů získaných přímou zkušeností ze skutečného světa 12

13 Hodnocení je založeno na skutečných událostech 6.4 Cíle ŠVP Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání mateřské školy směřují k rozvoji kompetencí dítěte (viz Gajdošová, J.; Dujková, L.a kol.: Začít spolu, str. 16) Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost Být tvůrčí a rozvíjet představivost Sdílet zájem o odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje 6.5 Dílčí cíle ŠVP: Hlavní cíle ŠVP budou realizovány prostřednictvím těchto dílčích cílů: Propojením hudby a hudebních činností po celý rok všemi vzdělávacími oblastmi (zpěv, tanec, hudebně-pohybové činnosti, doprovod na rytmické hudební nástroje, hra na melodický hudební nástroj, poslech hudby), posilovat a podporovat psychický i fyzický vývoj. Cíleně budovat vztah k přírodě - umístěním školy umožňovat dětem být po celý rok v blízkém kontaktu s přírodou, pozorovat její změny, aktivně se zapojit do péče a ochrany přírody (krmení zvířátek, čištění zahrady, pěstitelské práce, využívání přírodnin,...), rozvoj morálně volních vlastností nejen vztahu k rostlinám a živočichům. Poznávat lidové tradice a svátky (Vánoce, Velikonoce, Masopust, Dušičky, pálení čarodějnic,...) s důrazem na specifiku regionu (jak žily naše babičky a dědečkové), společně oslavovat svátky a narozeniny dětí, učit se, jak dělat radost druhým. Důraz je také kladen na poznávání jiných kulturních etnik (vietnamské děti, děti z muslimských národností). 7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 13

14 7.1 Tematický roční plán ČLOVÍČKOV ZAČÍNÁME KAMARÁDI ZAHRADNÍČKOV PLODY PODZIMU PODZIMNÍ PŘÍRODA LÍSTEČKOV POHÁDKOVÉ VYPRÁVĚNÍ HRAJEME POHÁDKY DÁREČKOV S ČERTY JSOU ŽERTY KOUZELNÉ VÁNOCE SNĚHULÁKOV PŘED ŠKOLOU KAŠPÁRKOV PŘÍPRAVA NA KARNEVAL CESTUJEME Z POHÁDKY DO POHÁDKY BUDÍČKOV CO VŠE SE PROBOUZÍ PŘÍCHOD JARA VAJÍČKOV MÁME RÁDI ZVÍŘATA VELIKONOCE ČARODĚJNICE KVÍTEČKOV MILOVANÉ MAMINKY VŮNĚ KOLEM NÁS NEZNÁLKOV DEN DĚTÍ POZOR NEBEZPEČÍ Pro každý měsíc je doporučeno jedno celoškolní téma, které obě třídy zpracovávají formou tematických integrovaných bloků. Integrované bloky jsou obvykle plánovány jako měsíční bloky. Obsah a cíle bloků jsou vytvořeny pro děti zpravidla na konci předškolního období, konkrétní záměry a činnosti k tématu jsou blíže rozpracovány v třídních vzdělávacích programech každé třídy, dle Gardnerovy teorie mnoha četných inteligencí (Gardner, 1999). Každý integrovaný blok je zároveň průřezový pro všech 5 vzdělávacích oblastí. V průběhu roku realizujeme projektové dny, Masopust, Čarodějnice, ). Každý integrovaný blok umožňuje rozvíjet různě intenzivně všechny klíčové kompetence. 7.2 Tematické cíle a výstupy Človíčkov začínáme 14

15 kamarádi Hlavním cílem tohoto bloku je prostřednictvím situací a plánovaných činností rozvíjet u dětí základní hygienické, společenské a zdvořilostní návyky, poznávat samo sebe, vytvářet pravidla soužití, osvojovat si základní pravidla komunikace, adaptovat nové děti na nové prostředí, děti a dospělé. Cíle: Vytvořit prostředí pro navazování nových vztahů k okolí, lidem, vytvářet pozitivní vztah k dětem, učitelkám a ostatním dospělým, poznávat pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, rozvíjet základní společenské postoje a návyky, porozumět základním projevům neverbální komunikace, seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, orientovat se v novém prostředí MŠ, uvědomovat si vlastní tělo, rozvíjet komunikativní dovednosti/verbální i neverbální/ a kultivovaný projev, poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě /uvědomovat si vlastní identitu, sebevědomí, sebedůvěru, spokojenost. Očekávané výstupy: Odloučí se na krátkou dobu od rodiny, získává relativní citovou samostatnost, přiměřeně věku zvládá sebeobsluhu, zvládá úklid a zadání jednoduchých úkolů, zná své jméno, jméno kamaráda, spolupodílí se, zná společně vytvořená pravidla, rozumí jejich smyslu, chápe projevy emocí a nálad, spolupodílí se na vytváření dobré atmosféry, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně /na základě nápodoby či opakování/, náročnější s oporou a pomocí dospělého, orientuje se v prostředí, ve kterém žije, řeší problémy, na které stačí, má smysl pro povinnost ve hře (dodržování pravidel, úklid hraček), nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu, dokáže si uvědomovat příjemné a nepříjemné prožitky, zvládá základní hygienické a zdravotní preventivní návyky, zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Nabízené činnosti: Didaktické hry na poznávání své značky, rytmické a hudební hry, artikulační cvičení, říkanky, rituály, komunikační kruhy, poslech pohádek, smyslové hry, vycházky do okolí, pozorování blízkého prostředí, řízené hry a volné hry, 15

16 jednoduché dětské písně s pohybem, pohybové aktivity (lezení, běh, chůze) a pohybové hry, výtvarné a pracovní činnosti, kooperativní hry ve dvojicích i ve skupinách, hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost, aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy, spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě, aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, slušnost, upřímnost ) v jednání Zahradníčkov plody podzimu podzimní příroda Vzdělávací blok je zaměřen na období podzimu. Cílem je seznámit děti prostřednictvím zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností, her s charakteristickými znaky podzimu, se změnami v podzimní přírodě a s činnostmi lidí v podzimním období, a to především prožitkovým učením. Dále vnímat prostředí kolem sebe všemi smysly, sounáležitost s přírodním prostředím, změny v podzimní přírodě. Dále dětem přiblížíme podzimní tradice a svátky. Cíle: Poznávat podzimní přírodu, zdokonalovat dovedností v oblasti jemné motoriky, rozvíjet a užívat všechny smysly, vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky neverbálně, vytvářet prosociální postoje, rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky /koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka/, podporovat řečové schopnosti a jazykové dovednosti, posilovat přirozené poznávání /zvídavost, zájem, radost z objevování apod./, vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou, osvojovat si základní poznatky o životním prostředí. Očekávané výstupy: Umí hovořit o životě na podzim, zná pravidla soužití s přírodou, osvojuje si elementární poznatky o okolním prostředí, rozhoduje o svých činnostech, ve známém prostředí ovládá city, přizpůsobuje jim své chování, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů, vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických), samostatně rozhoduje o svých činnostech, 16

17 umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, rozvíjí pracovní dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, učí se poznávat barvy, stromy keře, využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, všímá si, přizpůsobuje se společnému programu, spolupracuje. Nabízené činnosti: Jazykové chvilky, procvičování mluvidel básně, říkadla (na téma podzimu), řízené čtení propojené s činnostmi na dané téma, grafomotorická cvičení čáry, oblouky, kruhy, předmatematické hry- třídění, porovnávání, jednoduchá číselná řada, slovní úlohy, hry na logické myšlení, hudební chvilky- poslech, zpěv písní, hudebně pohybové činnosti (taneční kroky, hry na tělo), hra na hudební nástrojerytmizace, využití různých výtvarných technik, hry na smyslové vnímání, pohybové hry k tématu podzimu jak ve třídě, tak v přírodě- motivační, protahovací, posilovací, relaxační cvičení s využitím tělovýchovné načiní a nářadí, vycházky po okolí, do lesa, sběr podzimních přírodnin, pozorování měnící se přírody, stavby z přírodnin, pouštění draka, tematické a projektové dny Lístečkov pohádkové vyprávění hrajeme pohádky Záměrem tohoto tématu je zábavné a tvořivé seznámení s klasickými pohádkami, získávání nových poznatků prostřednictvím pohádkových činností. Využití známých pohádkových postav k využití pro dramatickou hru, tvořivou hru. Děti si vyzkoušejí vstupování do role pohádkové bytosti (odvaha, lest, strach, ale i společná radost ze společně hravých činností) a dobrého konce pohádkového příběhu. Cíle: Podporovat zájem dětí o knížky, rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, formou her, rozvíjet pohybové schopnosti, koordinaci těla, posilovat přirozené poznávací /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod./, posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem / v rodině, v mat. škole, v dětské herní skupině apod./, rozvíjet představivost a fantazii, rozvíjet komunikativní dovednosti. Očekávané výstupy: 17

18 Vyjadřuje se pomocí tvůrčích činností, dramatizace, seznamuje se s výtvarným a pracovním materiálem a jeho použitím, umí tvořit z přírodních materiálů poslouchá příběhy, verše, používá svou fantazii při hře, dokáže si uvědomovat příjemné a nepříjemné prožitky, porozumí slyšenému, popíše situaci, naučí nazpaměť krátký text, koordinuje pohyby těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou, komunikuje přirozeně a bez zábran, vyjádří své prožitky, učí se sociální komunikaci, spolupodílí se na utváření pozitivních mezilidských vztahů. Nabízené činnosti: Četba, poslech pohádek, dramatické hry, improvizace, hudební činnosti nácvik písní, pohybové a hudebně-pohybové hry, rozhovory v komunikačním kruhu, procvičování prostorových pojmů, předmatematická cvičení, hry na logické myšlení, malování, kreslení, tvořivé hry, poznávací a didaktické hry, manipulační hry, smyslové hry, poznávací výlet, příprava na podzimní vystoupení pro rodiče Dárečkov s čerty jsou žerty kouzelné Vánoce Cílem tohoto bloku je vytvoření vánoční, sváteční atmosféry v mateřské škole, a to prostřednictvím výtvarnými, pracovními, hudebními a jazykově literárními činnostmi. Důležitou součástí bude také dětská besídka. Děti se budou seznamovat s místními, vánočními zvyky a tradicemi pro naší zeměpisnou oblast a seznámí se i s tradicemi jiných kultur. Chtěli bychom podporovat přirozenou dětskou radost a zvídavost. Cíle: Seznamovat se s tradicemi, zvyky, pranostikami, vnímat vánoční atmosféru, rozvíjet představivost a fantazii, podporovat sebedůvěru a odvahu dětí, prohlubovat prosociální postoje k druhému, toleranci, rozvíjet kulturně-estetické dovednosti výtvarné, hudební i dramatické, umět pomáhat zvířátkům v zimním období, rozvíjet myšlení, paměťové schopnosti, 18

19 rozvíjet spolucítění, sympatie, empatie, vnímat hudbu a vyjádřit pocity pohybem, rozvíjet základní pohybové dovednosti. Očekávané výstupy: Těší se ze společných zážitků, realizuje vánoční vystoupení pro rodiče, spolupodílí se na výzdobě MŠ, používá nové výtvarné a pracovní techniky, projevuje přátelské city, spoluprožívá radost i strach, úspěch i neúspěch, má povědomí o potřebách zvířátek v zimě. koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou, ovládá dechové svalstvo, sladí se zpěvem, umí zpaměti krátké texty, písně, které využije při vystoupení poznává časové pojmy, je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem těší se z hezkých a příjemných zážitků, vnímá, co si druhý přeje či potřebuje. Nabízené činnosti: Místní vánoční zvyky, Seznámení s betlémem artikulační řečové a sluchové hry, vánoční vystoupení- vánoční písně, koledy, básně, dramatizace pohádky, tanečně pohybové vystoupení, výroba vánočních svícnů jako dárky pro rodiče, pečení a ochutnávka vánočního cukroví, rytmizace, hra na tělo, pracovní a výtvarné činnosti- dekorace, výzdoba MŠ, dárky, pozvánky, přání společné rozhovory, diskuze, individuální a skupinová konverzace, přednes, recitace, dramatizace, zpěv - vztahujících se k určitému svátku či tradici, poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, výroba či příprava typického artefaktu (vánoční stromeček, ozdoba...), estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové..), společenské akce pro děti, pro děti a rodiče, pro mateřkou školu (výtvarná dílna, besídka, výlet, divadelní představení, ), vycházky do přírody (pozorování zimní přírody), krmení zvířátek Sněhulákov zimní radovánky zimní sporty Cílem je poznávat zimní prostředí a s ním spojené tradiční zimní radovánky, sporty. 19

20 Cíle: Seznamovat se a zkoušet různé druhy zimních sportů, dokázat se přizpůsobovat podmínkám zimního prostředí, seznamovat dětí hravou formou se školním prostředím, zbavovat zbytečného ostychu z neznámého prostředí, podněcovat děti k samostatnosti a k řešení problému a zvládnutí různých situací, rozvíjet zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnost, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/, osvojovat si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci /abeceda, čísla/, osvojovat si schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, rozvíjet kultivovaný projev. Očekávané výstupy: zlepšuje ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí, jemné i hrubé motoriky, vytváří základní povědomí o vlastní sounáležitosti se zimní přírodou, rozvíjí schopnost sebeovládání a sebeobsluhy, chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je využívá, chápe prostorové pojmy, rozeznává barvy a jejich odstíny, formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje, umí zacházet s různými předměty a pomůckami, hračkami a náčiním, ovládá koordinaci ruky a oka, záměrně se soustředí a udržuje přiměřeně dlouhou dobu pozornost, přijímá pozitivní ocenění, i svůj případný neúspěch, hodnotí sebe sama, svoje zážitky, pozitiva i negativa, respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti. projevuje zájem o učení, nové poznatky, nalézat nová řešení, zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí, má smysl pro odpovědnost ve hře, učí se chápat nutnost bezpečnosti zdraví při sportech. Nabízené činnosti: Pobyt v zimní přírodě, zimní sporty, stavby ze sněhu, pokusy, experimenty, různé výtvarné techniky, motorické činnosti s různými předměty, pomůckami, hračkami a náčiním, smyslové hry, čtení příběhu, knihy, obrázkové čtení, reprodukce příběhu, překážkové dráhy, posilovací, protahovací cvičení, relaxace, 20

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2010-2012 JAK SE KRESLÍ SVĚT CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit a nedopusťme,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Filosofií naší mateřské školy

Filosofií naší mateřské školy Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Chceme být školou, kde se cítí děti šťastně a spokojeně. Způsoby, kterými toho dosáhneme individuálním

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁŘÍ Krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek

Více