ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt"

Transkript

1 ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH

2 Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační údaje o mateřské škole 3. Obecná charakteristika školy 4. Podmínky předškolního vzdělávání a. Věcné podmínky b. Životospráva c. Psychosociální podmínky d. Organizace e. Řízení mateřské školy f. Personální a pedagogické zajištění g. Spoluúčast rodičů 5. Organizace vzdělávání 6. Charakteristika vzdělávacího programu a. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami b. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 7. Vzdělávací obsah a. Dílčí projekty 8. Evaluační systém 9. Závěr Zdroje 2

3 1. ÚVOD Jsme mateřskou školou pro děti předškolního věku. O děti pečují učitelky a asistentka pod vedením ředitelky. Provoz mateřské školy (dále MŠ) je ve všední dny od pondělí do pátku od 7:00 hod. do 17,0 hod. Nabízíme dětem hrát si a poznávat svět podle prvků výchovně vzdělávacího programu Začít spolu. Co je tedy náš program Začít spolu? Je to osobnostně orientovaný výchovně vzdělávací program zaměřený na individualitu jedince, na rozvíjení schopností dětí. Důraz klademe na spolupráci s rodinou, protože rodiče jsou ti, kteří jsou odpovědni za své dítě, jeho výchovu a vzdělávání. Mateřská škola není instituce nadřazená rodině, je partner. Je vítáno, mají-li rodiče čas se svým dítětem ve třídě pobýt. Děti si obvykle hrají v malých skupinách v tzv. centrech aktivity (velké kostky, drobné hry, kuchyňka, knihy a písmena aj.) a děti si samy vybírají co chtějí dělat z toho co jim učitelka nabídne. Mají tím možnost se učit větší samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodnutí, učí se dodržovat pravidla spolupráce. Děti si velice brzy osvojí tento způsob práce, jsou vstřícné a spokojené. 3

4 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Sídlo mateřské školy: Mateřská škola K Višňovce K Višňovce Hostivice Název programu: Začít spolu Zřizovatel: Mateřské škola K Višňovce K Višňovce Hostivice IČ: Statutární zástupce školy: Jaroslava Hanzalíková Ředitelka školy: Lenka Pelikánová Zpracovatelka školního vzdělávací programu předškolního vzdělávání: Radka Bedečová Kontakty: Jaroslava Hanzalíková : Pracovníci: Ředitelka Lenka Pelikánová Učitelka: Hana Dlouhá, Jaroslava Hanzalíková Kuchařka: Libuše Plačková Provozní asistentka: Jaroslava Hanzalíková 4

5 3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola je umístěna jako samostatný objekt na okraji obce Hostivice ve dvoupatrové zrekonstruované budově. MŠ má velkou zahradu o rozloze přibližně m2 hned vedle sadu Višňovky, která rovněž bude sloužit dětem na procházky a zkoumání přírody. K mateřské škole vede dlážděná cesta. U MŠ je dostatečný prostor pro parkování aut. MŠ je dvoutřídní, celková kapacita je 35 dětí. V přízemí budovy se nachází třída pro 23 dětí a v prvním patře se nachází třída pro 12 dětí. V prvním patře budovy se též nachází výdejna jídla, kde se děti stravují. Jídlo je dováženo z jídelny místní ZŠ. Zahrada školy je vybavena zahradními prvky splňujícími podmínky pro hru a volnou zábavu dětí od 2 let. 5

6 4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Věcné podmínky Mateřská škola má místnost odpovídající hygienickým normám, při skupinových i samostatných hrách dětí se snažíme maximálně stávající prostory využít. nábytek, hračky, pomůcky, nářadí, hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídá věku, počtu i potřebám dětí, jejich vyspělosti. Vše je bezpečné a zdravotně nezávadné s respektem, že MŠ navštěvují děti mladší tří let. Dle finančních možností je postupně vybavení doplňováno. pravidla pro využívání veškerého vybavení samotnými dětmi vytváříme na počátku školního roku společně s nimi, popř. doplňujeme podle potřeby i během roku, učitelky mají také domluvená pravidla využívání pomůcek. nábytek je rozmístěn tak, aby byl jeho obsah dětem dostupný. Jsou tvořena různá centra aktivit (domácnost, ateliér, kostky, knihy, hudební koutek, pokusy) děti si průběžně zdobí interiér svými výtvory, okolo budovy je veliká zahrada, která je vybavena pískovištěm a průlezkami, nabízející dětem různé pohybové a poznávací aktivity, vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): doplňovat interiér dle potřeby s ohledem na to, že MŠ navštěvují děti od 2 let 4.2 Životospráva Děti mají vyváženou stravu dle předpisů, mají stále k dispozici nápoje dle vlastní potřeby, každý má svůj hrneček na pití, nejsou do jídla násilně nuceny, máme společná pravidla například - co si nandám nebo naleji, to si sním nebo vypiji, při stravování jsou děti vedeny k samoobsluze, děti mohou kdykoliv odejít na WC, pravidelný denní režim, který je dle potřeby pružný (viz Řád MŠ, Režim dne), rodiče se mohou kdykoliv zúčastnit pobytu v MŠ, děti mají možnost volného pohybu po třídě, zvláště pak denně při pobytu venku, v letních měsících je nabídka činností směřována na zahradu a blízké okolí, v době poledního klidu je dětem s nižší potřebou odpočinku nabízen jiný klidový program (nabídka omalovánky, obrázkové knížky, ), jsou tak respektovány potřeby odpočinku a spánku jednotlivých dětí, pracovníci školy děti vedou ke zdravému životnímu stylu. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): omezit doby prostojů a čekání ve prospěch her dítě má možnost po dokončení řízené činnosti volbu volné hry v dohodnutých centrech aktivit tak, aby respektovalo dokončení činnosti druhých dětí. Co děláme celý den 7: hod. scházení dětí, individuální práce s dětmi, volná hra 6

7 Ráno se scházejí děti z obou tříd, mají nabídku činností nebo možnost volné hry. Při volných hrách ctíme společná pravidla. Hračky, pomůcky, materiály jsou u nás dětem dostupné, děti se podílejí na jejich přípravě, úklidu, mají dostatečný prostor k rozvoji fantazie, budování různých hracích koutků. Hračku z domova si k nám děti smějí nosit s pravidlem, že ji ukážou popř. vypůjčí kamarádovi. Čas pro volné hry dětí zbytečně nekrátíme, protože volnou hru považujeme jako nezbytnou pro osobní pohodu dítěte i navazování vztahů s ostatními dětmi :00 hod. svačina, komunitní kruh, činnosti v centrech. Komunikační kruh probíhá v každé třídě zvlášť, umožňuje to přizpůsobit činnosti věkovým možnostem dětí. Pro každý měsíc je obvykle doporučeno jedno celoškolní téma, které obě třídy zpracovávají formou tematických integrovaných bloků. Konkrétní záměry a činnosti k tématu jsou blíže rozpracovány v Třídním vzdělávacím programu každé třídy. Každý integrovaný blok umožňuje rozvíjet různě intenzivně všechny klíčové kompetence. Režim dne je uvolněný, činnosti vycházejí z potřeb dětí objevovat nové věci, proto nejsou pevně stanoveny časy jednotlivých činností. 10:00 12:00 hod. převlékaní, pobyt venku, svlékání Doba pobytu venku je přizpůsobena povětrnostním a klimatickým podmínkám. Zde se obvykle scházejí obě třídy, využíváme prostor zahrady okolo MŠ, višňový sad, vycházky po okolí nebo i tematické výlety nebo návštěvy. 12: hod. hygiena, oběd, hod. odpočinek (minimálně 30 minut), postupné vstávání, hygiena, klidné hry a činnosti pohádka před spaním Dětem s nižší potřebou odpočinku je nabízen jiný klidný program hod. svačina, odpolední zájmové činnosti dle počasí prováděné i na zahradě V tomto čase jsou již obvykle třídy spojené, děti mají možnost výběru činností nebo volné hry v centrech aktivit, využití pobytu venku. časové rozvržení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám dětí. 4.3 Atmosféra - psychosociální podmínky Podporujeme příznivé a kamarádské klima v prostředí školy, nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, adaptaci dítěte mohou být přítomni rodiče, adaptační doba konkrétního dítěte vždy vychází z domluvy rodič + dítě + učitelka, učitelky reagují přiměřeně na individuální potřeby dětí, pod vedením učitelek se děti učí např. i odpovědnosti vůči společnosti i samy sobě, a tím si zároveň vytvářejí zdravé životní návyky a postoje. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno, realizace programu vytváří pro děti příležitosti pro seberealizaci, partnerskou spolupráci, bohatou škálu výchovně vzdělávacích metod a rozvoj individuálního talentu a nadání, respektuje to, že každé dítě je jiné, 7

8 děti i dospělí se řídí společně vytvořenými pravidly spolupráce, podnětné prostředí motivuje děti k zájmu o účast na jednotlivých aktivitách, učitelky vytvářejí nabídku aktivit, ze kterých si děti vybírají dle svých přání a možností. Děti nesou odpovědnost za svoji volbu. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): nabízet více příležitostí na rozvoj talentu a nadání. 4.4 Organizace Organizace průběhu dne je zakotvena v režimu dne (viz co děláme celý den), je možné ji dle potřeb a okolností upravovat a měnit, dětem nabízíme denně řízenou pohybovou činnost, během dne mají děti možnost se zapojit do řízených i spontánních her (dle vlastní volby), poměr řízených i spontánních her je vyvážený, všechny činnosti probíhající v mateřské škole jsou dle možností založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vyplývají z dětské zvídavosti a potřeby objevovat, aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, organizačně jsou třídy rozdělené dle věku dětí, je respektován stanovený počet dětí, vztahy mezi dospělými i dětmi jsou budovány vzájemnou důvěrou, tolerancí a ohleduplností, nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, adaptaci dítěte mohou být přítomni rodiče, adaptační doba konkrétního dítěte vždy vychází z domluvy rodič + dítě + učitelka. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): organizaci v jídelně vytvářet dostatek času i prostoru pro dokončení spontánní hry. 4.5 Řízení mateřské školy Právní subjekt je řízen ředitelkou mateřské školy, za činnost mateřské školy zodpovídá vedoucí zřizovatel školy, povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (pracovní náplň, Řád školy a jiné), pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče, pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s nepedagogickými pracovníky se podílejí na tvorbě ŠVP MŠ i aktivitách školy, každý má možnost vyjádřit svůj názor, dle potřeby spolupracuje mateřská škola s odbornými pedagogickými pracovišti. 8

9 4.6 Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor tvoří dvě učitelky (jedna kvalifikovaná, druhá si doplňuje kvalifikaci), asistentka, zástupkyně ředitelky a ředitelka pracovnice se stále průběžně vzdělávají (DVPP, pedagogická literatura), vedení školy plně podporuje profesionalizaci celého pracovního týmu, umožňuje další růst jejich profesních kompetencí, pracovní doba učitelek je upravena tak, aby dle možností vyhovovala potřebám dětí a jejich rodičům, interpersonální vztahy a komunikace probíhají na základě společně vytvořených pravidel, (učitelky spolupracují, vzájemně si vyměňují postřehy a nápady), učitelky v případě potřeby doporučí rodičům návštěvu odborníka (logoped, psycholog, lékař ). Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): Vyhodnocování a naplnění stanovaných cílů (zpětná vazba). Vyhodnocování vývoje jednotlivého dítěte. 4.7 Spoluúčast rodičů Rodiče jsou akceptování jako partneři, po celý rok spolupracujeme s rodiči. Rodiče mohou být přítomni činnostem v MŠ kdykoliv během dne (po předešlé domluvě), rodiče jsou informováni průběžně (rozhovory, nástěnky, schůzky, www stránky, besídky, fotodokumentace, plán aktivit ), učitelky respektují interní informace sdělené rodiči. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): Zapojit aktivně více rodičů ke spolupráci s mateřskou školou. 4.8 Analýza stavu SWOT analýza Silné stránky prostorná zahrada umístění v obci vzdělávající se učitelky pitný režim volnější odpočinkový režim, nabídka klidových činností rodiče vstupují do třídy pravidla spolupráce Slabé stránky omezené finanční prostředky na kvalitní vybavení chybí sklad na uložení spacích matrací zastupitelnost učitelek 9

10 maskoti spolupráce učitelek nové zrekonstruované prostory nabídka nadstandartních aktivit pro děti Příležitosti obec ne město podpora obce vysoká porodnost příroda kolem Hrozby nedostatečné označení přechodu pro chodce před školou chybí směrovací označení MŠ Plán zlepšení Co Do kdy Odpovídá Jak Vybudování bazénu v suterénu průběžně Zřizovatel Žádostí u majitele Profesionální personál průběžně Vedení školy, pracovnice Studovat odbornost 5. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Soukromá mateřská škola K Višňovce se skládá ze dvou tříd. Třída dolní je koncipována pro děti od 3 let věku. Její kapacita je 23 dětí přítomných. Druhá třída horní je koncipována pro děti mladší 3 let a její kapacita je 12 dětí přítomných. Děti jsou přijímány na základě rozhodnutí vedení školy a aktuálními kapacitními možnostmi školy. Ráno od 7:00 8:30 hod. se děti postupně společně scházejí do jedné třídy. Poté se děti rozdělí do tříd a probíhá svačina. Od 9:00 10:30 hod. probíhají řízené i spontánní činnosti v centrech aktivity a hodnotící kruh dětí. Třídy se obvykle scházejí při pobytu venku, vycházce. Po obědě jdou do dolní třídy děti, které spí a do horní třídy děti, které relaxují. Děti odcházejí domů po obědě, v průběhu odpoledních činností mezi hod. nebo podle aktuálních potřeb rodičů. Některé řízené činnosti jsou plánovány společně pro obě třídy (tematické dny, projektové dny). Obvyklý denní program je podrobněji rozepsán v Režimu dne. Ve třídě 3 a víceletých dětí jsou uplatňovány metody a formy práce pro rozvoj jejich dovedností a individuálních potřeb, které jsou zaměřené na věkovou a vývojovou úroveň dítěte. Motivujeme děti k zájmu o poznávání světa lidí, kultury, přírody i techniky. Snažíme se poskytnout dostatek podnětů k učení a podporovat zaujetí. Vedeme děti k uvědomování si, že dozvídat se nové věci je důležité pro celý život. Rozvíjíme schopnosti žít ve společenství ostatních lidí. Vedeme ke spolupráci ke skupině, zároveň rozvíjíme samostatnost dětí, 10

11 podněcujeme k přemýšlení, k řešení a zvládnutí různých situací. Rozvíjíme sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Důraz klademe také na rozvoj pozitivní a tvůrčí atmosféry ve třídě a začlenění dítěte do třídního společenství. Ve třídě mladších dětí se zaměřujeme na postupnou adaptaci, odstranění ostychu, prohlubování kamarádských vztahů ve skupině, začleňování do kolektivu, přijímání nových pravidel společného života. Děti vedeme k postupné sebeobsluze a samostatnosti. Důraz je také kladen na dodržování pravidel ve třídě a na úklid po činnostech v centrech aktivit. Častým střídáním nabízených činností rozvíjíme veškeré vzdělávací oblasti. Touto cestou dosahujeme naplňování klíčových kompetencí. Volná hra probíhá ve věkově smíšené skupině a je pro děti přínosná. Starší děti si užívají obdiv mladších, mohou jim dávat příležitost zapojit se do nejrůznějších pomáhajících činností a méně významných rolí, a ti je přesto dokáží přijmout a vydržet v nich, protože si naplňují touhu a zájem být nablízku starším dětem. Starší dítě může uspokojit svoji touhu hrát si s mladšími dětmi a být mladším ku pomoci. To je pro něj (i pro mladší děti) výhodná situace. Mladší děti mohou pozorovat a inspirovat se hrou dětí starších, a i když se do ní nezapojí, je kvalita jejich vlastní hry průběžně ovlivňována. Mohou pozorovat kooperativní prvky ve hře, podřízení se i dominantní postavení, volbu námětů a jejich zpracování, obtížnější konstruování a jejich dokončování, radost z výsledku, vzájemnou komunikaci i řešení konfliktů. U obou věkových skupin bývá ve věkově smíšené skupině pozorována vyšší kvalita hry a spolupráce. Nabídka celoškolních aktivit a akcí plánovaných ve školním roce: Vystoupení pro rodiče Akce s rodiči Oslavy svátků a narozenin, Vánoc, Velikonoc Výlety (tematické, poznávací) 5.1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je součástí výchovně vzdělávací koncepce. Navštěvuje-li dítě se speciálními vzdělávacími potřebami MŠ, je vypracováván individuální vzdělávací plán (dle vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných) v TVP, ve spolupráci s odbornými institucemi (Speciální pedagogické centrum, ).V rámci individuálních potřeb těchto dětí, v případě, že rodiče mají zájem a souhlasí, je navázána spolupráce s danými odborníky. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí mimořádně nadaných je součástí výchovně vzdělávací koncepce. Navštěvuje-li mimořádně nadané dítě MŠ, v rámci jeho individuálních potřeb a v případě, že rodiče mají zájem a souhlasí, je navázána spolupráce s danými odborníky (dle vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných). 11

12 6. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 6.1 Charakteristika ŠVP Program, který je v této mateřské škole realizován, využívá prvků výchovně vzdělávacího programu Začít spolu. Děti jsou vedeny k vnímání změn kolem sebe, aktivnímu řešení problémů, spolupráci a partnerské komunikaci. Pod vedením učitelek se děti učí např. i odpovědnosti vůči společnosti i samy sobě, a tím si zároveň vytvářejí zdravé životní návyky a postoje. Učitelka je dítěti partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání. Děti obvykle mají volbu v činnostech v centrech aktivit, poznávají svět okolo sebe formou prožitku, učí se zkoumat, objevovat a pracovat s chybou. Realizace programu vytváří pro děti příležitosti pro seberealizaci, partnerskou spolupráci, bohatou škálu výchovně vzdělávacích metod a rozvoj individuálního talentu a nadání, respektuje to, že každé dítě je jiné. Pro úspěšnou realizaci tohoto vzdělávacího programu je významným předpokladem aktivní spoluúčast rodičů. 6.2 Vize naší MŠ Děti jsou v bezpečí, spokojené, odpovědné, aktivní, tvořivé, spolupracující, mají volbu v činnostech, využívají maximum příležitostí pro seberealizaci, poznávají svět okolo sebe formou prožitku (viz. konstruktivistická pedagogika). Rodiče jsou váženými partnery, odpovídající za výchovu a vzdělávání svých dětí, vyjadřují se k metodám, aktivitám vzdělávání v mateřské škole. V rámci provozu mateřské školy je rodič kdykoliv na jakkoliv dlouhou dobu vítán jako partner a je oceňována jeho aktivní spolupráce. Důležitá je také jeho zpětná vazba. Pro to je v naší MŠ kladen důraz na pravidelné setkávání učitelek s rodiči a na vzájemnou komunikaci. Organizovány jsou společná setkání rodičů a učitelek, která se soustředí na prohloubení komunikace s rodiči, hodnocení výuky a vyhodnocování vývoje dítěte. Učitelky jsou kvalifikované, průběžně se vzdělávají. Těší je pracovat s dětmi, respektují jejich potřeby a dle možností i přání. Učitelky vytvářejí podnětné prostředí a jsou k dětem odpovědnými průvodkyněmi na cestě rozvoje jejich klíčových kompetencí pro život nyní i v budoucnu. Vnitřní prostředí nabízí dětem dostatečný prostor, kvalitní vybavení, členěný interiér do center, bohatou nabídku činností k jejich rozvoji a realizaci. Zahrada umožňuje dětem přirozený pohyb, vybít energii, být v kontaktu s přírodou. Využíváme také blízký višňový sad k procházkám a tematickým venkovním činnostem. 6.3 Východiska pro vzdělávání (viz Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka, str. 13) Cílem vzdělávání je zachování demokracie Učení je individuální záležitostí Výukové postupy jsou založeny na prozkoumávání, objevování a používání pojmů získaných přímou zkušeností ze skutečného světa 12

13 Hodnocení je založeno na skutečných událostech 6.4 Cíle ŠVP Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání mateřské školy směřují k rozvoji kompetencí dítěte (viz Gajdošová, J.; Dujková, L.a kol.: Začít spolu, str. 16) Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost Být tvůrčí a rozvíjet představivost Sdílet zájem o odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje 6.5 Dílčí cíle ŠVP: Hlavní cíle ŠVP budou realizovány prostřednictvím těchto dílčích cílů: Propojením hudby a hudebních činností po celý rok všemi vzdělávacími oblastmi (zpěv, tanec, hudebně-pohybové činnosti, doprovod na rytmické hudební nástroje, hra na melodický hudební nástroj, poslech hudby), posilovat a podporovat psychický i fyzický vývoj. Cíleně budovat vztah k přírodě - umístěním školy umožňovat dětem být po celý rok v blízkém kontaktu s přírodou, pozorovat její změny, aktivně se zapojit do péče a ochrany přírody (krmení zvířátek, čištění zahrady, pěstitelské práce, využívání přírodnin,...), rozvoj morálně volních vlastností nejen vztahu k rostlinám a živočichům. Poznávat lidové tradice a svátky (Vánoce, Velikonoce, Masopust, Dušičky, pálení čarodějnic,...) s důrazem na specifiku regionu (jak žily naše babičky a dědečkové), společně oslavovat svátky a narozeniny dětí, učit se, jak dělat radost druhým. Důraz je také kladen na poznávání jiných kulturních etnik (vietnamské děti, děti z muslimských národností). 7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 13

14 7.1 Tematický roční plán ČLOVÍČKOV ZAČÍNÁME KAMARÁDI ZAHRADNÍČKOV PLODY PODZIMU PODZIMNÍ PŘÍRODA LÍSTEČKOV POHÁDKOVÉ VYPRÁVĚNÍ HRAJEME POHÁDKY DÁREČKOV S ČERTY JSOU ŽERTY KOUZELNÉ VÁNOCE SNĚHULÁKOV PŘED ŠKOLOU KAŠPÁRKOV PŘÍPRAVA NA KARNEVAL CESTUJEME Z POHÁDKY DO POHÁDKY BUDÍČKOV CO VŠE SE PROBOUZÍ PŘÍCHOD JARA VAJÍČKOV MÁME RÁDI ZVÍŘATA VELIKONOCE ČARODĚJNICE KVÍTEČKOV MILOVANÉ MAMINKY VŮNĚ KOLEM NÁS NEZNÁLKOV DEN DĚTÍ POZOR NEBEZPEČÍ Pro každý měsíc je doporučeno jedno celoškolní téma, které obě třídy zpracovávají formou tematických integrovaných bloků. Integrované bloky jsou obvykle plánovány jako měsíční bloky. Obsah a cíle bloků jsou vytvořeny pro děti zpravidla na konci předškolního období, konkrétní záměry a činnosti k tématu jsou blíže rozpracovány v třídních vzdělávacích programech každé třídy, dle Gardnerovy teorie mnoha četných inteligencí (Gardner, 1999). Každý integrovaný blok je zároveň průřezový pro všech 5 vzdělávacích oblastí. V průběhu roku realizujeme projektové dny, Masopust, Čarodějnice, ). Každý integrovaný blok umožňuje rozvíjet různě intenzivně všechny klíčové kompetence. 7.2 Tematické cíle a výstupy Človíčkov začínáme 14

15 kamarádi Hlavním cílem tohoto bloku je prostřednictvím situací a plánovaných činností rozvíjet u dětí základní hygienické, společenské a zdvořilostní návyky, poznávat samo sebe, vytvářet pravidla soužití, osvojovat si základní pravidla komunikace, adaptovat nové děti na nové prostředí, děti a dospělé. Cíle: Vytvořit prostředí pro navazování nových vztahů k okolí, lidem, vytvářet pozitivní vztah k dětem, učitelkám a ostatním dospělým, poznávat pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, rozvíjet základní společenské postoje a návyky, porozumět základním projevům neverbální komunikace, seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, orientovat se v novém prostředí MŠ, uvědomovat si vlastní tělo, rozvíjet komunikativní dovednosti/verbální i neverbální/ a kultivovaný projev, poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě /uvědomovat si vlastní identitu, sebevědomí, sebedůvěru, spokojenost. Očekávané výstupy: Odloučí se na krátkou dobu od rodiny, získává relativní citovou samostatnost, přiměřeně věku zvládá sebeobsluhu, zvládá úklid a zadání jednoduchých úkolů, zná své jméno, jméno kamaráda, spolupodílí se, zná společně vytvořená pravidla, rozumí jejich smyslu, chápe projevy emocí a nálad, spolupodílí se na vytváření dobré atmosféry, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně /na základě nápodoby či opakování/, náročnější s oporou a pomocí dospělého, orientuje se v prostředí, ve kterém žije, řeší problémy, na které stačí, má smysl pro povinnost ve hře (dodržování pravidel, úklid hraček), nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu, dokáže si uvědomovat příjemné a nepříjemné prožitky, zvládá základní hygienické a zdravotní preventivní návyky, zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Nabízené činnosti: Didaktické hry na poznávání své značky, rytmické a hudební hry, artikulační cvičení, říkanky, rituály, komunikační kruhy, poslech pohádek, smyslové hry, vycházky do okolí, pozorování blízkého prostředí, řízené hry a volné hry, 15

16 jednoduché dětské písně s pohybem, pohybové aktivity (lezení, běh, chůze) a pohybové hry, výtvarné a pracovní činnosti, kooperativní hry ve dvojicích i ve skupinách, hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost, aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy, spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě, aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, slušnost, upřímnost ) v jednání Zahradníčkov plody podzimu podzimní příroda Vzdělávací blok je zaměřen na období podzimu. Cílem je seznámit děti prostřednictvím zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností, her s charakteristickými znaky podzimu, se změnami v podzimní přírodě a s činnostmi lidí v podzimním období, a to především prožitkovým učením. Dále vnímat prostředí kolem sebe všemi smysly, sounáležitost s přírodním prostředím, změny v podzimní přírodě. Dále dětem přiblížíme podzimní tradice a svátky. Cíle: Poznávat podzimní přírodu, zdokonalovat dovedností v oblasti jemné motoriky, rozvíjet a užívat všechny smysly, vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky neverbálně, vytvářet prosociální postoje, rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky /koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka/, podporovat řečové schopnosti a jazykové dovednosti, posilovat přirozené poznávání /zvídavost, zájem, radost z objevování apod./, vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou, osvojovat si základní poznatky o životním prostředí. Očekávané výstupy: Umí hovořit o životě na podzim, zná pravidla soužití s přírodou, osvojuje si elementární poznatky o okolním prostředí, rozhoduje o svých činnostech, ve známém prostředí ovládá city, přizpůsobuje jim své chování, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů, vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických), samostatně rozhoduje o svých činnostech, 16

17 umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, rozvíjí pracovní dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, učí se poznávat barvy, stromy keře, využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, všímá si, přizpůsobuje se společnému programu, spolupracuje. Nabízené činnosti: Jazykové chvilky, procvičování mluvidel básně, říkadla (na téma podzimu), řízené čtení propojené s činnostmi na dané téma, grafomotorická cvičení čáry, oblouky, kruhy, předmatematické hry- třídění, porovnávání, jednoduchá číselná řada, slovní úlohy, hry na logické myšlení, hudební chvilky- poslech, zpěv písní, hudebně pohybové činnosti (taneční kroky, hry na tělo), hra na hudební nástrojerytmizace, využití různých výtvarných technik, hry na smyslové vnímání, pohybové hry k tématu podzimu jak ve třídě, tak v přírodě- motivační, protahovací, posilovací, relaxační cvičení s využitím tělovýchovné načiní a nářadí, vycházky po okolí, do lesa, sběr podzimních přírodnin, pozorování měnící se přírody, stavby z přírodnin, pouštění draka, tematické a projektové dny Lístečkov pohádkové vyprávění hrajeme pohádky Záměrem tohoto tématu je zábavné a tvořivé seznámení s klasickými pohádkami, získávání nových poznatků prostřednictvím pohádkových činností. Využití známých pohádkových postav k využití pro dramatickou hru, tvořivou hru. Děti si vyzkoušejí vstupování do role pohádkové bytosti (odvaha, lest, strach, ale i společná radost ze společně hravých činností) a dobrého konce pohádkového příběhu. Cíle: Podporovat zájem dětí o knížky, rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, formou her, rozvíjet pohybové schopnosti, koordinaci těla, posilovat přirozené poznávací /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod./, posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem / v rodině, v mat. škole, v dětské herní skupině apod./, rozvíjet představivost a fantazii, rozvíjet komunikativní dovednosti. Očekávané výstupy: 17

18 Vyjadřuje se pomocí tvůrčích činností, dramatizace, seznamuje se s výtvarným a pracovním materiálem a jeho použitím, umí tvořit z přírodních materiálů poslouchá příběhy, verše, používá svou fantazii při hře, dokáže si uvědomovat příjemné a nepříjemné prožitky, porozumí slyšenému, popíše situaci, naučí nazpaměť krátký text, koordinuje pohyby těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou, komunikuje přirozeně a bez zábran, vyjádří své prožitky, učí se sociální komunikaci, spolupodílí se na utváření pozitivních mezilidských vztahů. Nabízené činnosti: Četba, poslech pohádek, dramatické hry, improvizace, hudební činnosti nácvik písní, pohybové a hudebně-pohybové hry, rozhovory v komunikačním kruhu, procvičování prostorových pojmů, předmatematická cvičení, hry na logické myšlení, malování, kreslení, tvořivé hry, poznávací a didaktické hry, manipulační hry, smyslové hry, poznávací výlet, příprava na podzimní vystoupení pro rodiče Dárečkov s čerty jsou žerty kouzelné Vánoce Cílem tohoto bloku je vytvoření vánoční, sváteční atmosféry v mateřské škole, a to prostřednictvím výtvarnými, pracovními, hudebními a jazykově literárními činnostmi. Důležitou součástí bude také dětská besídka. Děti se budou seznamovat s místními, vánočními zvyky a tradicemi pro naší zeměpisnou oblast a seznámí se i s tradicemi jiných kultur. Chtěli bychom podporovat přirozenou dětskou radost a zvídavost. Cíle: Seznamovat se s tradicemi, zvyky, pranostikami, vnímat vánoční atmosféru, rozvíjet představivost a fantazii, podporovat sebedůvěru a odvahu dětí, prohlubovat prosociální postoje k druhému, toleranci, rozvíjet kulturně-estetické dovednosti výtvarné, hudební i dramatické, umět pomáhat zvířátkům v zimním období, rozvíjet myšlení, paměťové schopnosti, 18

19 rozvíjet spolucítění, sympatie, empatie, vnímat hudbu a vyjádřit pocity pohybem, rozvíjet základní pohybové dovednosti. Očekávané výstupy: Těší se ze společných zážitků, realizuje vánoční vystoupení pro rodiče, spolupodílí se na výzdobě MŠ, používá nové výtvarné a pracovní techniky, projevuje přátelské city, spoluprožívá radost i strach, úspěch i neúspěch, má povědomí o potřebách zvířátek v zimě. koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou, ovládá dechové svalstvo, sladí se zpěvem, umí zpaměti krátké texty, písně, které využije při vystoupení poznává časové pojmy, je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem těší se z hezkých a příjemných zážitků, vnímá, co si druhý přeje či potřebuje. Nabízené činnosti: Místní vánoční zvyky, Seznámení s betlémem artikulační řečové a sluchové hry, vánoční vystoupení- vánoční písně, koledy, básně, dramatizace pohádky, tanečně pohybové vystoupení, výroba vánočních svícnů jako dárky pro rodiče, pečení a ochutnávka vánočního cukroví, rytmizace, hra na tělo, pracovní a výtvarné činnosti- dekorace, výzdoba MŠ, dárky, pozvánky, přání společné rozhovory, diskuze, individuální a skupinová konverzace, přednes, recitace, dramatizace, zpěv - vztahujících se k určitému svátku či tradici, poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, výroba či příprava typického artefaktu (vánoční stromeček, ozdoba...), estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové..), společenské akce pro děti, pro děti a rodiče, pro mateřkou školu (výtvarná dílna, besídka, výlet, divadelní představení, ), vycházky do přírody (pozorování zimní přírody), krmení zvířátek Sněhulákov zimní radovánky zimní sporty Cílem je poznávat zimní prostředí a s ním spojené tradiční zimní radovánky, sporty. 19

20 Cíle: Seznamovat se a zkoušet různé druhy zimních sportů, dokázat se přizpůsobovat podmínkám zimního prostředí, seznamovat dětí hravou formou se školním prostředím, zbavovat zbytečného ostychu z neznámého prostředí, podněcovat děti k samostatnosti a k řešení problému a zvládnutí různých situací, rozvíjet zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnost, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/, osvojovat si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci /abeceda, čísla/, osvojovat si schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, rozvíjet kultivovaný projev. Očekávané výstupy: zlepšuje ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí, jemné i hrubé motoriky, vytváří základní povědomí o vlastní sounáležitosti se zimní přírodou, rozvíjí schopnost sebeovládání a sebeobsluhy, chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je využívá, chápe prostorové pojmy, rozeznává barvy a jejich odstíny, formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje, umí zacházet s různými předměty a pomůckami, hračkami a náčiním, ovládá koordinaci ruky a oka, záměrně se soustředí a udržuje přiměřeně dlouhou dobu pozornost, přijímá pozitivní ocenění, i svůj případný neúspěch, hodnotí sebe sama, svoje zážitky, pozitiva i negativa, respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti. projevuje zájem o učení, nové poznatky, nalézat nová řešení, zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí, má smysl pro odpovědnost ve hře, učí se chápat nutnost bezpečnosti zdraví při sportech. Nabízené činnosti: Pobyt v zimní přírodě, zimní sporty, stavby ze sněhu, pokusy, experimenty, různé výtvarné techniky, motorické činnosti s různými předměty, pomůckami, hračkami a náčiním, smyslové hry, čtení příběhu, knihy, obrázkové čtení, reprodukce příběhu, překážkové dráhy, posilovací, protahovací cvičení, relaxace, 20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více