ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt"

Transkript

1 ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH

2 Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační údaje o mateřské škole 3. Obecná charakteristika školy 4. Podmínky předškolního vzdělávání a. Věcné podmínky b. Životospráva c. Psychosociální podmínky d. Organizace e. Řízení mateřské školy f. Personální a pedagogické zajištění g. Spoluúčast rodičů 5. Organizace vzdělávání 6. Charakteristika vzdělávacího programu a. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami b. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 7. Vzdělávací obsah a. Dílčí projekty 8. Evaluační systém 9. Závěr Zdroje 2

3 1. ÚVOD Jsme mateřskou školou pro děti předškolního věku. O děti pečují učitelky a asistentka pod vedením ředitelky. Provoz mateřské školy (dále MŠ) je ve všední dny od pondělí do pátku od 7:00 hod. do 17,0 hod. Nabízíme dětem hrát si a poznávat svět podle prvků výchovně vzdělávacího programu Začít spolu. Co je tedy náš program Začít spolu? Je to osobnostně orientovaný výchovně vzdělávací program zaměřený na individualitu jedince, na rozvíjení schopností dětí. Důraz klademe na spolupráci s rodinou, protože rodiče jsou ti, kteří jsou odpovědni za své dítě, jeho výchovu a vzdělávání. Mateřská škola není instituce nadřazená rodině, je partner. Je vítáno, mají-li rodiče čas se svým dítětem ve třídě pobýt. Děti si obvykle hrají v malých skupinách v tzv. centrech aktivity (velké kostky, drobné hry, kuchyňka, knihy a písmena aj.) a děti si samy vybírají co chtějí dělat z toho co jim učitelka nabídne. Mají tím možnost se učit větší samostatnosti a zodpovědnosti za své rozhodnutí, učí se dodržovat pravidla spolupráce. Děti si velice brzy osvojí tento způsob práce, jsou vstřícné a spokojené. 3

4 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Sídlo mateřské školy: Mateřská škola K Višňovce K Višňovce Hostivice Název programu: Začít spolu Zřizovatel: Mateřské škola K Višňovce K Višňovce Hostivice IČ: Statutární zástupce školy: Jaroslava Hanzalíková Ředitelka školy: Lenka Pelikánová Zpracovatelka školního vzdělávací programu předškolního vzdělávání: Radka Bedečová Kontakty: Jaroslava Hanzalíková : Pracovníci: Ředitelka Lenka Pelikánová Učitelka: Hana Dlouhá, Jaroslava Hanzalíková Kuchařka: Libuše Plačková Provozní asistentka: Jaroslava Hanzalíková 4

5 3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola je umístěna jako samostatný objekt na okraji obce Hostivice ve dvoupatrové zrekonstruované budově. MŠ má velkou zahradu o rozloze přibližně m2 hned vedle sadu Višňovky, která rovněž bude sloužit dětem na procházky a zkoumání přírody. K mateřské škole vede dlážděná cesta. U MŠ je dostatečný prostor pro parkování aut. MŠ je dvoutřídní, celková kapacita je 35 dětí. V přízemí budovy se nachází třída pro 23 dětí a v prvním patře se nachází třída pro 12 dětí. V prvním patře budovy se též nachází výdejna jídla, kde se děti stravují. Jídlo je dováženo z jídelny místní ZŠ. Zahrada školy je vybavena zahradními prvky splňujícími podmínky pro hru a volnou zábavu dětí od 2 let. 5

6 4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1 Věcné podmínky Mateřská škola má místnost odpovídající hygienickým normám, při skupinových i samostatných hrách dětí se snažíme maximálně stávající prostory využít. nábytek, hračky, pomůcky, nářadí, hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek odpovídá věku, počtu i potřebám dětí, jejich vyspělosti. Vše je bezpečné a zdravotně nezávadné s respektem, že MŠ navštěvují děti mladší tří let. Dle finančních možností je postupně vybavení doplňováno. pravidla pro využívání veškerého vybavení samotnými dětmi vytváříme na počátku školního roku společně s nimi, popř. doplňujeme podle potřeby i během roku, učitelky mají také domluvená pravidla využívání pomůcek. nábytek je rozmístěn tak, aby byl jeho obsah dětem dostupný. Jsou tvořena různá centra aktivit (domácnost, ateliér, kostky, knihy, hudební koutek, pokusy) děti si průběžně zdobí interiér svými výtvory, okolo budovy je veliká zahrada, která je vybavena pískovištěm a průlezkami, nabízející dětem různé pohybové a poznávací aktivity, vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): doplňovat interiér dle potřeby s ohledem na to, že MŠ navštěvují děti od 2 let 4.2 Životospráva Děti mají vyváženou stravu dle předpisů, mají stále k dispozici nápoje dle vlastní potřeby, každý má svůj hrneček na pití, nejsou do jídla násilně nuceny, máme společná pravidla například - co si nandám nebo naleji, to si sním nebo vypiji, při stravování jsou děti vedeny k samoobsluze, děti mohou kdykoliv odejít na WC, pravidelný denní režim, který je dle potřeby pružný (viz Řád MŠ, Režim dne), rodiče se mohou kdykoliv zúčastnit pobytu v MŠ, děti mají možnost volného pohybu po třídě, zvláště pak denně při pobytu venku, v letních měsících je nabídka činností směřována na zahradu a blízké okolí, v době poledního klidu je dětem s nižší potřebou odpočinku nabízen jiný klidový program (nabídka omalovánky, obrázkové knížky, ), jsou tak respektovány potřeby odpočinku a spánku jednotlivých dětí, pracovníci školy děti vedou ke zdravému životnímu stylu. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): omezit doby prostojů a čekání ve prospěch her dítě má možnost po dokončení řízené činnosti volbu volné hry v dohodnutých centrech aktivit tak, aby respektovalo dokončení činnosti druhých dětí. Co děláme celý den 7: hod. scházení dětí, individuální práce s dětmi, volná hra 6

7 Ráno se scházejí děti z obou tříd, mají nabídku činností nebo možnost volné hry. Při volných hrách ctíme společná pravidla. Hračky, pomůcky, materiály jsou u nás dětem dostupné, děti se podílejí na jejich přípravě, úklidu, mají dostatečný prostor k rozvoji fantazie, budování různých hracích koutků. Hračku z domova si k nám děti smějí nosit s pravidlem, že ji ukážou popř. vypůjčí kamarádovi. Čas pro volné hry dětí zbytečně nekrátíme, protože volnou hru považujeme jako nezbytnou pro osobní pohodu dítěte i navazování vztahů s ostatními dětmi :00 hod. svačina, komunitní kruh, činnosti v centrech. Komunikační kruh probíhá v každé třídě zvlášť, umožňuje to přizpůsobit činnosti věkovým možnostem dětí. Pro každý měsíc je obvykle doporučeno jedno celoškolní téma, které obě třídy zpracovávají formou tematických integrovaných bloků. Konkrétní záměry a činnosti k tématu jsou blíže rozpracovány v Třídním vzdělávacím programu každé třídy. Každý integrovaný blok umožňuje rozvíjet různě intenzivně všechny klíčové kompetence. Režim dne je uvolněný, činnosti vycházejí z potřeb dětí objevovat nové věci, proto nejsou pevně stanoveny časy jednotlivých činností. 10:00 12:00 hod. převlékaní, pobyt venku, svlékání Doba pobytu venku je přizpůsobena povětrnostním a klimatickým podmínkám. Zde se obvykle scházejí obě třídy, využíváme prostor zahrady okolo MŠ, višňový sad, vycházky po okolí nebo i tematické výlety nebo návštěvy. 12: hod. hygiena, oběd, hod. odpočinek (minimálně 30 minut), postupné vstávání, hygiena, klidné hry a činnosti pohádka před spaním Dětem s nižší potřebou odpočinku je nabízen jiný klidný program hod. svačina, odpolední zájmové činnosti dle počasí prováděné i na zahradě V tomto čase jsou již obvykle třídy spojené, děti mají možnost výběru činností nebo volné hry v centrech aktivit, využití pobytu venku. časové rozvržení denního programu lze chápat jako orientační, učitelka přizpůsobuje denní program potřebám dětí. 4.3 Atmosféra - psychosociální podmínky Podporujeme příznivé a kamarádské klima v prostředí školy, nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, adaptaci dítěte mohou být přítomni rodiče, adaptační doba konkrétního dítěte vždy vychází z domluvy rodič + dítě + učitelka, učitelky reagují přiměřeně na individuální potřeby dětí, pod vedením učitelek se děti učí např. i odpovědnosti vůči společnosti i samy sobě, a tím si zároveň vytvářejí zdravé životní návyky a postoje. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání, všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno, realizace programu vytváří pro děti příležitosti pro seberealizaci, partnerskou spolupráci, bohatou škálu výchovně vzdělávacích metod a rozvoj individuálního talentu a nadání, respektuje to, že každé dítě je jiné, 7

8 děti i dospělí se řídí společně vytvořenými pravidly spolupráce, podnětné prostředí motivuje děti k zájmu o účast na jednotlivých aktivitách, učitelky vytvářejí nabídku aktivit, ze kterých si děti vybírají dle svých přání a možností. Děti nesou odpovědnost za svoji volbu. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): nabízet více příležitostí na rozvoj talentu a nadání. 4.4 Organizace Organizace průběhu dne je zakotvena v režimu dne (viz co děláme celý den), je možné ji dle potřeb a okolností upravovat a měnit, dětem nabízíme denně řízenou pohybovou činnost, během dne mají děti možnost se zapojit do řízených i spontánních her (dle vlastní volby), poměr řízených i spontánních her je vyvážený, všechny činnosti probíhající v mateřské škole jsou dle možností založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vyplývají z dětské zvídavosti a potřeby objevovat, aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, organizačně jsou třídy rozdělené dle věku dětí, je respektován stanovený počet dětí, vztahy mezi dospělými i dětmi jsou budovány vzájemnou důvěrou, tolerancí a ohleduplností, nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci, adaptaci dítěte mohou být přítomni rodiče, adaptační doba konkrétního dítěte vždy vychází z domluvy rodič + dítě + učitelka. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): organizaci v jídelně vytvářet dostatek času i prostoru pro dokončení spontánní hry. 4.5 Řízení mateřské školy Právní subjekt je řízen ředitelkou mateřské školy, za činnost mateřské školy zodpovídá vedoucí zřizovatel školy, povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (pracovní náplň, Řád školy a jiné), pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče, pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s nepedagogickými pracovníky se podílejí na tvorbě ŠVP MŠ i aktivitách školy, každý má možnost vyjádřit svůj názor, dle potřeby spolupracuje mateřská škola s odbornými pedagogickými pracovišti. 8

9 4.6 Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor tvoří dvě učitelky (jedna kvalifikovaná, druhá si doplňuje kvalifikaci), asistentka, zástupkyně ředitelky a ředitelka pracovnice se stále průběžně vzdělávají (DVPP, pedagogická literatura), vedení školy plně podporuje profesionalizaci celého pracovního týmu, umožňuje další růst jejich profesních kompetencí, pracovní doba učitelek je upravena tak, aby dle možností vyhovovala potřebám dětí a jejich rodičům, interpersonální vztahy a komunikace probíhají na základě společně vytvořených pravidel, (učitelky spolupracují, vzájemně si vyměňují postřehy a nápady), učitelky v případě potřeby doporučí rodičům návštěvu odborníka (logoped, psycholog, lékař ). Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): Vyhodnocování a naplnění stanovaných cílů (zpětná vazba). Vyhodnocování vývoje jednotlivého dítěte. 4.7 Spoluúčast rodičů Rodiče jsou akceptování jako partneři, po celý rok spolupracujeme s rodiči. Rodiče mohou být přítomni činnostem v MŠ kdykoliv během dne (po předešlé domluvě), rodiče jsou informováni průběžně (rozhovory, nástěnky, schůzky, www stránky, besídky, fotodokumentace, plán aktivit ), učitelky respektují interní informace sdělené rodiči. Máme v plánu zlepšit (dle reálných možností): Zapojit aktivně více rodičů ke spolupráci s mateřskou školou. 4.8 Analýza stavu SWOT analýza Silné stránky prostorná zahrada umístění v obci vzdělávající se učitelky pitný režim volnější odpočinkový režim, nabídka klidových činností rodiče vstupují do třídy pravidla spolupráce Slabé stránky omezené finanční prostředky na kvalitní vybavení chybí sklad na uložení spacích matrací zastupitelnost učitelek 9

10 maskoti spolupráce učitelek nové zrekonstruované prostory nabídka nadstandartních aktivit pro děti Příležitosti obec ne město podpora obce vysoká porodnost příroda kolem Hrozby nedostatečné označení přechodu pro chodce před školou chybí směrovací označení MŠ Plán zlepšení Co Do kdy Odpovídá Jak Vybudování bazénu v suterénu průběžně Zřizovatel Žádostí u majitele Profesionální personál průběžně Vedení školy, pracovnice Studovat odbornost 5. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Soukromá mateřská škola K Višňovce se skládá ze dvou tříd. Třída dolní je koncipována pro děti od 3 let věku. Její kapacita je 23 dětí přítomných. Druhá třída horní je koncipována pro děti mladší 3 let a její kapacita je 12 dětí přítomných. Děti jsou přijímány na základě rozhodnutí vedení školy a aktuálními kapacitními možnostmi školy. Ráno od 7:00 8:30 hod. se děti postupně společně scházejí do jedné třídy. Poté se děti rozdělí do tříd a probíhá svačina. Od 9:00 10:30 hod. probíhají řízené i spontánní činnosti v centrech aktivity a hodnotící kruh dětí. Třídy se obvykle scházejí při pobytu venku, vycházce. Po obědě jdou do dolní třídy děti, které spí a do horní třídy děti, které relaxují. Děti odcházejí domů po obědě, v průběhu odpoledních činností mezi hod. nebo podle aktuálních potřeb rodičů. Některé řízené činnosti jsou plánovány společně pro obě třídy (tematické dny, projektové dny). Obvyklý denní program je podrobněji rozepsán v Režimu dne. Ve třídě 3 a víceletých dětí jsou uplatňovány metody a formy práce pro rozvoj jejich dovedností a individuálních potřeb, které jsou zaměřené na věkovou a vývojovou úroveň dítěte. Motivujeme děti k zájmu o poznávání světa lidí, kultury, přírody i techniky. Snažíme se poskytnout dostatek podnětů k učení a podporovat zaujetí. Vedeme děti k uvědomování si, že dozvídat se nové věci je důležité pro celý život. Rozvíjíme schopnosti žít ve společenství ostatních lidí. Vedeme ke spolupráci ke skupině, zároveň rozvíjíme samostatnost dětí, 10

11 podněcujeme k přemýšlení, k řešení a zvládnutí různých situací. Rozvíjíme sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnosti. Důraz klademe také na rozvoj pozitivní a tvůrčí atmosféry ve třídě a začlenění dítěte do třídního společenství. Ve třídě mladších dětí se zaměřujeme na postupnou adaptaci, odstranění ostychu, prohlubování kamarádských vztahů ve skupině, začleňování do kolektivu, přijímání nových pravidel společného života. Děti vedeme k postupné sebeobsluze a samostatnosti. Důraz je také kladen na dodržování pravidel ve třídě a na úklid po činnostech v centrech aktivit. Častým střídáním nabízených činností rozvíjíme veškeré vzdělávací oblasti. Touto cestou dosahujeme naplňování klíčových kompetencí. Volná hra probíhá ve věkově smíšené skupině a je pro děti přínosná. Starší děti si užívají obdiv mladších, mohou jim dávat příležitost zapojit se do nejrůznějších pomáhajících činností a méně významných rolí, a ti je přesto dokáží přijmout a vydržet v nich, protože si naplňují touhu a zájem být nablízku starším dětem. Starší dítě může uspokojit svoji touhu hrát si s mladšími dětmi a být mladším ku pomoci. To je pro něj (i pro mladší děti) výhodná situace. Mladší děti mohou pozorovat a inspirovat se hrou dětí starších, a i když se do ní nezapojí, je kvalita jejich vlastní hry průběžně ovlivňována. Mohou pozorovat kooperativní prvky ve hře, podřízení se i dominantní postavení, volbu námětů a jejich zpracování, obtížnější konstruování a jejich dokončování, radost z výsledku, vzájemnou komunikaci i řešení konfliktů. U obou věkových skupin bývá ve věkově smíšené skupině pozorována vyšší kvalita hry a spolupráce. Nabídka celoškolních aktivit a akcí plánovaných ve školním roce: Vystoupení pro rodiče Akce s rodiči Oslavy svátků a narozenin, Vánoc, Velikonoc Výlety (tematické, poznávací) 5.1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je součástí výchovně vzdělávací koncepce. Navštěvuje-li dítě se speciálními vzdělávacími potřebami MŠ, je vypracováván individuální vzdělávací plán (dle vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných) v TVP, ve spolupráci s odbornými institucemi (Speciální pedagogické centrum, ).V rámci individuálních potřeb těchto dětí, v případě, že rodiče mají zájem a souhlasí, je navázána spolupráce s danými odborníky. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Vzdělávání dětí mimořádně nadaných je součástí výchovně vzdělávací koncepce. Navštěvuje-li mimořádně nadané dítě MŠ, v rámci jeho individuálních potřeb a v případě, že rodiče mají zájem a souhlasí, je navázána spolupráce s danými odborníky (dle vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných). 11

12 6. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 6.1 Charakteristika ŠVP Program, který je v této mateřské škole realizován, využívá prvků výchovně vzdělávacího programu Začít spolu. Děti jsou vedeny k vnímání změn kolem sebe, aktivnímu řešení problémů, spolupráci a partnerské komunikaci. Pod vedením učitelek se děti učí např. i odpovědnosti vůči společnosti i samy sobě, a tím si zároveň vytvářejí zdravé životní návyky a postoje. Učitelka je dítěti partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě k poznávání. Děti obvykle mají volbu v činnostech v centrech aktivit, poznávají svět okolo sebe formou prožitku, učí se zkoumat, objevovat a pracovat s chybou. Realizace programu vytváří pro děti příležitosti pro seberealizaci, partnerskou spolupráci, bohatou škálu výchovně vzdělávacích metod a rozvoj individuálního talentu a nadání, respektuje to, že každé dítě je jiné. Pro úspěšnou realizaci tohoto vzdělávacího programu je významným předpokladem aktivní spoluúčast rodičů. 6.2 Vize naší MŠ Děti jsou v bezpečí, spokojené, odpovědné, aktivní, tvořivé, spolupracující, mají volbu v činnostech, využívají maximum příležitostí pro seberealizaci, poznávají svět okolo sebe formou prožitku (viz. konstruktivistická pedagogika). Rodiče jsou váženými partnery, odpovídající za výchovu a vzdělávání svých dětí, vyjadřují se k metodám, aktivitám vzdělávání v mateřské škole. V rámci provozu mateřské školy je rodič kdykoliv na jakkoliv dlouhou dobu vítán jako partner a je oceňována jeho aktivní spolupráce. Důležitá je také jeho zpětná vazba. Pro to je v naší MŠ kladen důraz na pravidelné setkávání učitelek s rodiči a na vzájemnou komunikaci. Organizovány jsou společná setkání rodičů a učitelek, která se soustředí na prohloubení komunikace s rodiči, hodnocení výuky a vyhodnocování vývoje dítěte. Učitelky jsou kvalifikované, průběžně se vzdělávají. Těší je pracovat s dětmi, respektují jejich potřeby a dle možností i přání. Učitelky vytvářejí podnětné prostředí a jsou k dětem odpovědnými průvodkyněmi na cestě rozvoje jejich klíčových kompetencí pro život nyní i v budoucnu. Vnitřní prostředí nabízí dětem dostatečný prostor, kvalitní vybavení, členěný interiér do center, bohatou nabídku činností k jejich rozvoji a realizaci. Zahrada umožňuje dětem přirozený pohyb, vybít energii, být v kontaktu s přírodou. Využíváme také blízký višňový sad k procházkám a tematickým venkovním činnostem. 6.3 Východiska pro vzdělávání (viz Kovaliková, S.: Integrovaná tematická výuka, str. 13) Cílem vzdělávání je zachování demokracie Učení je individuální záležitostí Výukové postupy jsou založeny na prozkoumávání, objevování a používání pojmů získaných přímou zkušeností ze skutečného světa 12

13 Hodnocení je založeno na skutečných událostech 6.4 Cíle ŠVP Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání mateřské školy směřují k rozvoji kompetencí dítěte (viz Gajdošová, J.; Dujková, L.a kol.: Začít spolu, str. 16) Vnímat změny, učit se je přijímat a aktivně se s nimi vyrovnávat Učit se kriticky myslet, rozpoznávat problémy a řešit je Umět si vybírat a nést za svou volbu odpovědnost Být tvůrčí a rozvíjet představivost Sdílet zájem o odpovědnost vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve kterém žijeme Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje 6.5 Dílčí cíle ŠVP: Hlavní cíle ŠVP budou realizovány prostřednictvím těchto dílčích cílů: Propojením hudby a hudebních činností po celý rok všemi vzdělávacími oblastmi (zpěv, tanec, hudebně-pohybové činnosti, doprovod na rytmické hudební nástroje, hra na melodický hudební nástroj, poslech hudby), posilovat a podporovat psychický i fyzický vývoj. Cíleně budovat vztah k přírodě - umístěním školy umožňovat dětem být po celý rok v blízkém kontaktu s přírodou, pozorovat její změny, aktivně se zapojit do péče a ochrany přírody (krmení zvířátek, čištění zahrady, pěstitelské práce, využívání přírodnin,...), rozvoj morálně volních vlastností nejen vztahu k rostlinám a živočichům. Poznávat lidové tradice a svátky (Vánoce, Velikonoce, Masopust, Dušičky, pálení čarodějnic,...) s důrazem na specifiku regionu (jak žily naše babičky a dědečkové), společně oslavovat svátky a narozeniny dětí, učit se, jak dělat radost druhým. Důraz je také kladen na poznávání jiných kulturních etnik (vietnamské děti, děti z muslimských národností). 7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 13

14 7.1 Tematický roční plán ČLOVÍČKOV ZAČÍNÁME KAMARÁDI ZAHRADNÍČKOV PLODY PODZIMU PODZIMNÍ PŘÍRODA LÍSTEČKOV POHÁDKOVÉ VYPRÁVĚNÍ HRAJEME POHÁDKY DÁREČKOV S ČERTY JSOU ŽERTY KOUZELNÉ VÁNOCE SNĚHULÁKOV PŘED ŠKOLOU KAŠPÁRKOV PŘÍPRAVA NA KARNEVAL CESTUJEME Z POHÁDKY DO POHÁDKY BUDÍČKOV CO VŠE SE PROBOUZÍ PŘÍCHOD JARA VAJÍČKOV MÁME RÁDI ZVÍŘATA VELIKONOCE ČARODĚJNICE KVÍTEČKOV MILOVANÉ MAMINKY VŮNĚ KOLEM NÁS NEZNÁLKOV DEN DĚTÍ POZOR NEBEZPEČÍ Pro každý měsíc je doporučeno jedno celoškolní téma, které obě třídy zpracovávají formou tematických integrovaných bloků. Integrované bloky jsou obvykle plánovány jako měsíční bloky. Obsah a cíle bloků jsou vytvořeny pro děti zpravidla na konci předškolního období, konkrétní záměry a činnosti k tématu jsou blíže rozpracovány v třídních vzdělávacích programech každé třídy, dle Gardnerovy teorie mnoha četných inteligencí (Gardner, 1999). Každý integrovaný blok je zároveň průřezový pro všech 5 vzdělávacích oblastí. V průběhu roku realizujeme projektové dny, Masopust, Čarodějnice, ). Každý integrovaný blok umožňuje rozvíjet různě intenzivně všechny klíčové kompetence. 7.2 Tematické cíle a výstupy Človíčkov začínáme 14

15 kamarádi Hlavním cílem tohoto bloku je prostřednictvím situací a plánovaných činností rozvíjet u dětí základní hygienické, společenské a zdvořilostní návyky, poznávat samo sebe, vytvářet pravidla soužití, osvojovat si základní pravidla komunikace, adaptovat nové děti na nové prostředí, děti a dospělé. Cíle: Vytvořit prostředí pro navazování nových vztahů k okolí, lidem, vytvářet pozitivní vztah k dětem, učitelkám a ostatním dospělým, poznávat pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, rozvíjet základní společenské postoje a návyky, porozumět základním projevům neverbální komunikace, seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, orientovat se v novém prostředí MŠ, uvědomovat si vlastní tělo, rozvíjet komunikativní dovednosti/verbální i neverbální/ a kultivovaný projev, poznávat sebe sama, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě /uvědomovat si vlastní identitu, sebevědomí, sebedůvěru, spokojenost. Očekávané výstupy: Odloučí se na krátkou dobu od rodiny, získává relativní citovou samostatnost, přiměřeně věku zvládá sebeobsluhu, zvládá úklid a zadání jednoduchých úkolů, zná své jméno, jméno kamaráda, spolupodílí se, zná společně vytvořená pravidla, rozumí jejich smyslu, chápe projevy emocí a nálad, spolupodílí se na vytváření dobré atmosféry, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně /na základě nápodoby či opakování/, náročnější s oporou a pomocí dospělého, orientuje se v prostředí, ve kterém žije, řeší problémy, na které stačí, má smysl pro povinnost ve hře (dodržování pravidel, úklid hraček), nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu, dokáže si uvědomovat příjemné a nepříjemné prožitky, zvládá základní hygienické a zdravotní preventivní návyky, zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Nabízené činnosti: Didaktické hry na poznávání své značky, rytmické a hudební hry, artikulační cvičení, říkanky, rituály, komunikační kruhy, poslech pohádek, smyslové hry, vycházky do okolí, pozorování blízkého prostředí, řízené hry a volné hry, 15

16 jednoduché dětské písně s pohybem, pohybové aktivity (lezení, běh, chůze) a pohybové hry, výtvarné a pracovní činnosti, kooperativní hry ve dvojicích i ve skupinách, hry a činnosti zajišťující spokojenost a radost, aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy, spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě, aktivity přibližující pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, slušnost, upřímnost ) v jednání Zahradníčkov plody podzimu podzimní příroda Vzdělávací blok je zaměřen na období podzimu. Cílem je seznámit děti prostřednictvím zajímavých výtvarných, hudebních a pohybových činností, her s charakteristickými znaky podzimu, se změnami v podzimní přírodě a s činnostmi lidí v podzimním období, a to především prožitkovým učením. Dále vnímat prostředí kolem sebe všemi smysly, sounáležitost s přírodním prostředím, změny v podzimní přírodě. Dále dětem přiblížíme podzimní tradice a svátky. Cíle: Poznávat podzimní přírodu, zdokonalovat dovedností v oblasti jemné motoriky, rozvíjet a užívat všechny smysly, vyjadřovat pocity, dojmy a prožitky neverbálně, vytvářet prosociální postoje, rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky /koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka/, podporovat řečové schopnosti a jazykové dovednosti, posilovat přirozené poznávání /zvídavost, zájem, radost z objevování apod./, vytvářet si povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou, osvojovat si základní poznatky o životním prostředí. Očekávané výstupy: Umí hovořit o životě na podzim, zná pravidla soužití s přírodou, osvojuje si elementární poznatky o okolním prostředí, rozhoduje o svých činnostech, ve známém prostředí ovládá city, přizpůsobuje jim své chování, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů, vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických), samostatně rozhoduje o svých činnostech, 16

17 umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, rozvíjí pracovní dovednosti, jemnou i hrubou motoriku, učí se poznávat barvy, stromy keře, využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, všímá si, přizpůsobuje se společnému programu, spolupracuje. Nabízené činnosti: Jazykové chvilky, procvičování mluvidel básně, říkadla (na téma podzimu), řízené čtení propojené s činnostmi na dané téma, grafomotorická cvičení čáry, oblouky, kruhy, předmatematické hry- třídění, porovnávání, jednoduchá číselná řada, slovní úlohy, hry na logické myšlení, hudební chvilky- poslech, zpěv písní, hudebně pohybové činnosti (taneční kroky, hry na tělo), hra na hudební nástrojerytmizace, využití různých výtvarných technik, hry na smyslové vnímání, pohybové hry k tématu podzimu jak ve třídě, tak v přírodě- motivační, protahovací, posilovací, relaxační cvičení s využitím tělovýchovné načiní a nářadí, vycházky po okolí, do lesa, sběr podzimních přírodnin, pozorování měnící se přírody, stavby z přírodnin, pouštění draka, tematické a projektové dny Lístečkov pohádkové vyprávění hrajeme pohádky Záměrem tohoto tématu je zábavné a tvořivé seznámení s klasickými pohádkami, získávání nových poznatků prostřednictvím pohádkových činností. Využití známých pohádkových postav k využití pro dramatickou hru, tvořivou hru. Děti si vyzkoušejí vstupování do role pohádkové bytosti (odvaha, lest, strach, ale i společná radost ze společně hravých činností) a dobrého konce pohádkového příběhu. Cíle: Podporovat zájem dětí o knížky, rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní, formou her, rozvíjet pohybové schopnosti, koordinaci těla, posilovat přirozené poznávací /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod./, posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem / v rodině, v mat. škole, v dětské herní skupině apod./, rozvíjet představivost a fantazii, rozvíjet komunikativní dovednosti. Očekávané výstupy: 17

18 Vyjadřuje se pomocí tvůrčích činností, dramatizace, seznamuje se s výtvarným a pracovním materiálem a jeho použitím, umí tvořit z přírodních materiálů poslouchá příběhy, verše, používá svou fantazii při hře, dokáže si uvědomovat příjemné a nepříjemné prožitky, porozumí slyšenému, popíše situaci, naučí nazpaměť krátký text, koordinuje pohyby těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou, komunikuje přirozeně a bez zábran, vyjádří své prožitky, učí se sociální komunikaci, spolupodílí se na utváření pozitivních mezilidských vztahů. Nabízené činnosti: Četba, poslech pohádek, dramatické hry, improvizace, hudební činnosti nácvik písní, pohybové a hudebně-pohybové hry, rozhovory v komunikačním kruhu, procvičování prostorových pojmů, předmatematická cvičení, hry na logické myšlení, malování, kreslení, tvořivé hry, poznávací a didaktické hry, manipulační hry, smyslové hry, poznávací výlet, příprava na podzimní vystoupení pro rodiče Dárečkov s čerty jsou žerty kouzelné Vánoce Cílem tohoto bloku je vytvoření vánoční, sváteční atmosféry v mateřské škole, a to prostřednictvím výtvarnými, pracovními, hudebními a jazykově literárními činnostmi. Důležitou součástí bude také dětská besídka. Děti se budou seznamovat s místními, vánočními zvyky a tradicemi pro naší zeměpisnou oblast a seznámí se i s tradicemi jiných kultur. Chtěli bychom podporovat přirozenou dětskou radost a zvídavost. Cíle: Seznamovat se s tradicemi, zvyky, pranostikami, vnímat vánoční atmosféru, rozvíjet představivost a fantazii, podporovat sebedůvěru a odvahu dětí, prohlubovat prosociální postoje k druhému, toleranci, rozvíjet kulturně-estetické dovednosti výtvarné, hudební i dramatické, umět pomáhat zvířátkům v zimním období, rozvíjet myšlení, paměťové schopnosti, 18

19 rozvíjet spolucítění, sympatie, empatie, vnímat hudbu a vyjádřit pocity pohybem, rozvíjet základní pohybové dovednosti. Očekávané výstupy: Těší se ze společných zážitků, realizuje vánoční vystoupení pro rodiče, spolupodílí se na výzdobě MŠ, používá nové výtvarné a pracovní techniky, projevuje přátelské city, spoluprožívá radost i strach, úspěch i neúspěch, má povědomí o potřebách zvířátek v zimě. koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou, ovládá dechové svalstvo, sladí se zpěvem, umí zpaměti krátké texty, písně, které využije při vystoupení poznává časové pojmy, je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem těší se z hezkých a příjemných zážitků, vnímá, co si druhý přeje či potřebuje. Nabízené činnosti: Místní vánoční zvyky, Seznámení s betlémem artikulační řečové a sluchové hry, vánoční vystoupení- vánoční písně, koledy, básně, dramatizace pohádky, tanečně pohybové vystoupení, výroba vánočních svícnů jako dárky pro rodiče, pečení a ochutnávka vánočního cukroví, rytmizace, hra na tělo, pracovní a výtvarné činnosti- dekorace, výzdoba MŠ, dárky, pozvánky, přání společné rozhovory, diskuze, individuální a skupinová konverzace, přednes, recitace, dramatizace, zpěv - vztahujících se k určitému svátku či tradici, poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, výroba či příprava typického artefaktu (vánoční stromeček, ozdoba...), estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové..), společenské akce pro děti, pro děti a rodiče, pro mateřkou školu (výtvarná dílna, besídka, výlet, divadelní představení, ), vycházky do přírody (pozorování zimní přírody), krmení zvířátek Sněhulákov zimní radovánky zimní sporty Cílem je poznávat zimní prostředí a s ním spojené tradiční zimní radovánky, sporty. 19

20 Cíle: Seznamovat se a zkoušet různé druhy zimních sportů, dokázat se přizpůsobovat podmínkám zimního prostředí, seznamovat dětí hravou formou se školním prostředím, zbavovat zbytečného ostychu z neznámého prostředí, podněcovat děti k samostatnosti a k řešení problému a zvládnutí různých situací, rozvíjet zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní schopnost, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka i další formy sdělení, verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/, osvojovat si elementární poznatky o znakových systémech a jejich funkci /abeceda, čísla/, osvojovat si schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, rozvíjet kultivovaný projev. Očekávané výstupy: zlepšuje ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí, jemné i hrubé motoriky, vytváří základní povědomí o vlastní sounáležitosti se zimní přírodou, rozvíjí schopnost sebeovládání a sebeobsluhy, chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je využívá, chápe prostorové pojmy, rozeznává barvy a jejich odstíny, formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje, umí zacházet s různými předměty a pomůckami, hračkami a náčiním, ovládá koordinaci ruky a oka, záměrně se soustředí a udržuje přiměřeně dlouhou dobu pozornost, přijímá pozitivní ocenění, i svůj případný neúspěch, hodnotí sebe sama, svoje zážitky, pozitiva i negativa, respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti. projevuje zájem o učení, nové poznatky, nalézat nová řešení, zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí, má smysl pro odpovědnost ve hře, učí se chápat nutnost bezpečnosti zdraví při sportech. Nabízené činnosti: Pobyt v zimní přírodě, zimní sporty, stavby ze sněhu, pokusy, experimenty, různé výtvarné techniky, motorické činnosti s různými předměty, pomůckami, hračkami a náčiním, smyslové hry, čtení příběhu, knihy, obrázkové čtení, reprodukce příběhu, překážkové dráhy, posilovací, protahovací cvičení, relaxace, 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více