SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK"

Transkript

1 Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY DUHOVÁ KULIČKA ZPRACOVANÝ PODLE RVP PV jako příloha ŠVP ZŠ praktické SPOLEČNĚ K SAMOSTATNOSTI podle RVP ZV-LMP I. verze Platnost dokumentu od

2 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Cíl ŠVP Metody a formy práce PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiálně technické podmínky přípravné třídy Životospráva Psychosociální podmínky Organizace Řízení Personální podmínky Spoluúčast rodičů ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ OBSAH Přehled měsíčních bloků a týdenních celků... 8 Naše třída Duhová kulička (září) A - Dítě a jeho tělo B - Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Barevný podzim (říjen) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C- Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Koulíme se do světa (listopad) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Než zazvoní zvoneček, než rozsvítím stromeček (prosinec) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Led(n)ové království (leden) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Lidé, lidičky a já (únor) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika

3 D Dítě a společnost E Dítě a svět Těšíme se na jaro (březen) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Duhové jaro (duben) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Májové poznávání (květen) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Duhová kulička se loučí (červen) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Co by děti měly znát a umět (jakých dosáhly klíčových kompetencí), když se s nimi loučíme EVALUACE

4 1 Charakteristika vzdělávacího programu ŠVP přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím ke specifickým požadavkům pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Bereme v úvahu skutečnost, že mezi těmito dětmi existují velké rozdíly v podmínkách, ve kterých ve svých rodinách vyrůstají. 1.1 Cíl ŠVP Prvotním úkolem tedy je dorovnání jejich znalostí, prožitků s ostatní populací tak, aby v průběhu dalšího vzdělávání mohly naplno rozvinout svůj potenciál a předejít tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Cílem vzdělávacího programu je duševní a tělesný rozvoj dětí s přihlédnutím na rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními zásadami, posilování estetického cítění. Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a pedagogickým záměrem. Bereme v úvahu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se svým tempem: 1. během všech činností a aktivit dětí máme na paměti, že dítě se učí prožitkově 2. během tohoto učení dítě získává hodnoty, které mu usnadní zařazení do společnosti 3. dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se, seberealizovat a uplatňovat své potřeby 1.2 Metody a formy práce Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém, interaktivním a kooperativním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti, při kterých dítě uplatňuje vlastní nápady myšlenky a tvořivost. Důležitou součástí je forma nezávazné dětské hry dle vlastního zájmu a volby dítěte. Dochází tak k situačnímu učení a spontánnímu společenskému učení, při němž děti vnímají životní souvislosti a rozvíjí žádoucí vzorce sociálního chování. 2 Podmínky vzdělávání 2.1 Materiálně technické podmínky přípravné třídy Přípravná třída se nachází v prostorách ZŠ praktické a ZŠ speciální Kraslice, Opletalova Přípravná třída má k dispozici třídu, která vytváří vhodné prostředí pro nejrůznější činnosti. Je umístěna ve druhém patře společně se třídami prvního stupně. Pro děti je ve třídě vytvořen koutek - prostor pro volnou hru dětí (koberec), pracovní prostředí u stolků, svačinu (správné stolování u stolků) i koutek s pracovními lavicemi na soustředěnou činnost. Děti mají k dispozici volně přístupné úložné prostory pro stavebnice, hry, pomůcky, hračky, které jsou přiměřené věku. Třída je zařízena barevným nábytkem, který splňuje estetická i zdravotní kritéria. Doplňky ve třídě umožňují dětem podílet se na výzdobě a úpravě 4

5 třídy. Další koutek je vybaven elektronickými varhany, audiovizuální technikou, která má široké možnosti využití. Dětem je na patře k dispozici hygienické zařízení a k odkládání svršků je využita šatna v přízemí. V prostorách šaten jsou rodiče seznamováni na nástěnkách s týdenním programem, s probíhajícími kulturními a společenskými akcemi. Žáci přípravné třídy mohou také využívat prostory školní tělocvičny, cvičné kuchyňky, počítačové a televizní místnosti, okolí školy s možností využití pískoviště a blízkého parku. K vybavení přípravné třídy také patří knihovna s dětskou i odbornou literaturou, CD nosiče s dětskými písničkami a pohádkami. Další možností je zapůjčení pomůcek z kabinetu školy. 2.2 Životospráva Denní program respektuje individuální potřebu aktivity dětí. Pravidelně jsou zařazovány vycházky a pobyt na čerstvém vzduchu s ohledem na aktuální předpověď počasí. V činnostech jsou zařazovány prvky sledující správný pohyb, životosprávu a relaxaci. Pobyt venku je naplňován formou tematických vycházek, pobytem u školy nebo v parku, sportovními činnostmi na hřišti. Pitný režim a dopolední stravu zajišťují rodiče formou svačin. Stolování probíhá v upraveném prostředí u stolků výškově vhodných. Je zajištěn pravidelní denní rytmus, který je však aktuálně přizpůsobován situacím ve škole (třídě) a nabízí flexibilní organizaci činností. Režim dne je přizpůsoben individuálním potřebám dětí. Podle aktuálního zdravotního stavu, únavy a pozornosti dětí jsou zařazovány činnosti řízené, spontánní a individuální, v nichž se vzájemně prolínají vzdělávací oblasti stanovené RVP PV. 2.3 Psychosociální podmínky Třída nabízí kulturní a klidné prostředí, které napomáhá postupné adaptaci dětí Výchovně vzdělávací činnosti kladou přiměřené nároky, aby nedocházelo ke stresování dětí, ale naopak přiměřeně děti povzbuzují k tvořivému a přátelskému spolužití. V průběhu pobytu dětí ve škole pedagogové zajišťují rovnocenný přístup k dětem, veškeré projevy netolerance jsou přiměřeně potlačovány. Pedagogové školy nabízí svým vystupováním neformální vzor s prosociálním chováním. Při činnostech je respektována volnost a osobní svoboda dětí s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat ve škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. 2.3 Organizace Organizování činností vychází z pružného režimu dne. Zařazovány jsou vyváženým poměrem činnosti řízené i spontánní, skupinové i podtrhující individualitu. Je rozvíjena aktivita, zdravá zvídavost i experimentování, za podmínek zohledňování individuality a osobního tempa dětí. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby nabízely pocit bezpečí, klidu, zázemí i soukromí. 5

6 Respektujeme osobní soukromí při osobní hygieně, při společných činnostech, kterých se dítě nechce zúčastnit nabídka relaxačního koutku. Nepřekračujeme stanovený počet dětí ve třídě. 2.4 Řízení Pro přípravnou třídu, stejně jako pro ostatních třídy v budově školy, platí informační systém. Ředitelka školy dbá na vytváření a udržování přátelské atmosféry v pedagogickém sboru. Všechny pedagogy zapojuje do chodu školy, nechává prostor pro pravomoci a rozhodování. Podporuje spolupráci a kreativitu. PT spolupracuje s ostatními třídami ve škole. 2.5 Personální podmínky Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Pedagog v přípravné třídě si průběžně doplňuje svou odbornost, chová se v souladu se společenskými pravidly, s pedagogickým taktem. Organizace PT je zajištěna tak, aby dětem byla zajištěna optimální pedagogická péče. 2.6 Spoluúčast rodičů Velká pozornost je věnována spolupráci s rodiči, neboť právě jejich dětem se v PT věnujeme a rozvíjíme u dětí povědomí o sounáležitosti s rodinou i okolním světem. Ve vztahu k rodičům (zákonným zástupcům) dbáme na vybudování důvěry, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Rodiče jsou zváni ke spoluúčasti na programu PT. Jsou pravidelně informováni o dění v PT, o snaze a rozvoji svých dětí. Pedagogové dodržují ochranu dat a soukromí rodičů a dětí, jednají ohleduplně a slušně. 3 Organizace vzdělávání Přípravná třída se nachází ve druhém patře školní budovy spolu s třídami prvního stupně ZŠ praktické a ZŠ speciální. Toto umístění je vhodné zejména z hygienických i bezpečnostních důvodů. Malé děti a mladší žáci mají k dispozici WC jinde, než žáci druhého stupně (1. patro). Eliminuje se tím případný nepříznivý vliv starších žáků na adaptaci mladších dětí (hluk, stres, agresivita). Ve třídě i vedle ní jsou prostory pro prezentaci výkresů a výrobků dětí, které jsou v celé škole vždy pozitivně vnímány návštěvníky školy. V druhém patře mohou probíhat i akce pro mladší děti, vzájemná návštěva ve třídách pro klidné přizpůsobování nových dětí školnímu prostředí. Do PT jsou přijímány děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na základě rozhodnutí ředitelky školy - (Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky). Příchod dětí do třídy probíhá, stejně jako v ostatních třídách, od 7:40 do 8:00 hod bočním vchodem v přízemí budovy. Děti se přezouvají a převlékají v šatně. Po ukončení činností 6

7 v 11:40 individuálně odcházejí za doprovodu rodičů (zák. zástupců či jiné pověřené osoby dle písemného stvrzení zák. zástupců). Nepřítomnost dítěte v PT by měli zák. zástupci omluvit (nahlásit). Při delší nedocházce dítěte, která není ze strany zákonných zástupců nahlášena či omluvena, může ředitelka dítě z PT vypsat a tím jeho docházku do PT ukončit. Děti z přípravné třídy mají možnost se také zúčastňovat všech kulturních, sportovních a soutěžních akcích jako žáci 1. stupně, dále mají možnost navštěvovat své starší kamarády ve vyučování a tím probíhá nenásilná adaptace na povinnou školní docházku. K prohlubování svých zájmů a koníčků jim v odpoledních hodinách slouží zájmové útvary organizované školou (flétnový, figurková školička,..). po dohodě s rodiči. Mezi záměry a organizaci vzdělávání patří u nás také nadstandardní aktivity školy: výlety, návštěvy knihovny, kulturní akce pořádané městem pro děti předškolního věku, společné akce školy pro rodiče a veřejnost Doremi, Vánoční besídka, výstavy výrobků žáků ve městě jarní a zimní, Člověče, nezlob se, ). Na těchto akcích se žáci setkávají s žáky ostatních tříd a přirozeně vnímají školní prostředí a aktivitu starších žáků. Denní režim (časové rozvržení je orientační, důležitá je flexibilita) Co jsem dělal včera? Co nás dnes čeká? Ranní kruh povídání. Svačina. Hygiena. Dokončení práce. Rekapitulace. Hodnocení. Zahájení výuky dle týdenního námětu. Činnosti a hry zaměřené na získávání převážně teoretických poznatků a znalostí (říkadla, básničky, matematické představy, písničky, rozvoj smyslů, motoriky ) Pokračování ve výuce. Činnosti a hry zaměřené převážně na získávání dovedností (praktické činnosti a procvičování poznatků kreslení, modelování, stříhání, malování, cvičení) Vycházky. 7

8 4 Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program je členěn do jednotlivých měsíčních bloků, jež nesou motivační pojmenování a jsou rozpracovány do týdenních celků také s motivačními názvy, které vystihují, na co nejvíce se v daném období zaměřujeme - cíle. V tabulkách je uvedena obsahová náplň týdenních celků jako nabídka činností, které vedou k získávání klíčových kompetencí dětí. Pro zachování možnosti operativního přizpůsobení se situacím ve třídě a možnosti propojování témat není nutné dodržení týdenního rozdělení (při zachování měsíčního bloku). U obsahové náplně je uvedena zkratka názvu činnostních celků, které se objevují i v třídní dokumentaci. Jedná se o: RČ rozumové činnosti (oblast jazyková a komunikační, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání) G grafomotorika VN vytváření kulturních, sociálních a hygienických návyků HČ hudební činnosti VČ výtvarné činnosti TČ tělovýchovné činnosti PČ pracovní činnosti 4.1 Přehled měsíčních bloků a týdenních celků naše třída Duhová kulička (září) To jsem já a kdo jste vy Ahoj kamarádi Co tu roste, co mi chutná Zářínek nám říká: Barevný podzim (říjen) Proměny v přírodě Kde bydlí zvířátka Pohádkové povídání Kulička jede ny výlet Koulíme se do světa (listopad) Poznáváme les Věci, předměty svět kolem nás S písničkou je veseleji Čerte, já se nebojím Než zazvoní zvoneček, než rozsvítím stromeček (prosinec) Proměny zimy Těšíme se na Vánoce Zimní rýmování 8

9 Led(n)ové království (leden) Paní vločka Sněhové sportování Pohádková zima Voda a její proměny Lidé, lidičky a já (únor) Každý něco umí Naše rodina Já a moje tělo Říkám, říkám říkadlo Těšíme se na jaro (březen) Kniha je můj kamarád Louže, bláto klouže Kulička a kašpárek Příroda se probouzí Duhové jaro (duben) Zelená se tráva Počítáme miminka Rozházené barvičky Chráním přírodu Májové poznávání (květen) Tady bydlím já Maminka má svátek Není všechno kulaté Kde to je? Jaké to je? Duhová kulička se loučí (červen) Máme svátek Kdo se schoval do knížky Já už vím Sluníčko, hřej 9

10 Naše třída Duhová kulička (září) To jsem já a kdo jste vy (adaptace na nové prostředí, seznámení s novými kamarády a lidmi ve škole, seznámení s pravidly a režimem třídy a školy) Ahoj kamarádi (jména spolužáků, poznávání značky své i druhých dětí, jméno paní učitelky, pozdravení, požádání, poděkování) Co tu roste, co mi chutná (květiny, stromy a plodiny v okolí školy, svačina, stolování, znalost ovoce a zeleniny, ztvárnění) Zářínek nám říká: (povídání o přírodě, podzimní pohádky, říkadla, písničky, rozvoj slovní zásoby, pozorování počasí) A - Dítě a jeho tělo 1. Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky 1. napodobování jednoduchých pohybů - TČ 2. postupné zvládání předváděných cviků, ovládání dechového svalstva - TČ 3. zvládání chůze v prostoru i mezi překážkami se správným držením těla - TČ 4. zvládání překážek lezením s různými obměnami - TČ 5. prstové držení míče, koordinace těla při hodu - TČ 6. vyjadřování melodie a rytmu pohybem - RČ, TČ, HČ 7. při pracovních a konstruktivních činnostech rozvíjení jemné motoriky - PČ 2. Rozvoj a užívání všech smyslů 1. rozvíjení a prohlubování sluchového vnímání (rozlišování zvuků, tónů) - HČ 2. grafické znázorňování délky zvuků - RČ, G 3. analyticko-syntetická cvičení - RČ 4. rozlišování chutí (označování druhů ovoce a zeleniny) - RČ 5. zrakové rozlišování předmětů a jejich vlastností - RČ 6. rozvíjení hmatového vnímání - RČ 7. rozvíjení čichového vnímání - RČ 8. využívání všech smyslů při seznamování se s okolním prostředím - RČ 3. Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti 1. podporování dětí ve snaze pečovat sám o sebe (sebeobsluha, hygienické návyky) - VN 2. pomáhat při snaze plnit jednoduché zadané úkoly (úklid hraček, atd.) - VN, PČ, TČ 3. rozvíjení vztahu dítěte k vlastní osobě (samostatnost, sebeuvědomování) - RČ 4. pěstování a rozvíjení kulturních návyků a vztahů - VN 4. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 1. péče o tělesnou čistotu a zdraví, uvědomování si nebezpečí, předměty související s osobní hygienou (funkce a použití) - VN 2. osvojování návyků spojených s péčí o čistotu těla - VN 5. Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 1. postupné osvojování zásad zdravé výživy - VN, PČ 2. protidrogová prevence, prevence soc. pat. jevů - RČ 3. ekologie - TČ, PČ 10

11 B - Dítě a jeho psychika a) Jazyk a řeč 1. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnost, mluvní projev, vyjadřování) 1. obohacování dětského slovníku - RČ 2. poslech dětské prózy, poezie (rozlišování) - RČ 3. vnímání významu slov - RČ 4. soustředění a citlivé vnímání textu - RČ 5. seznamování s pohádkami - RČ 6. při četbě bajek vysvětlování vedoucí k pochopení mravního ponaučení - RČ 7. seznamování s dětskými časopisy - RČ 8. sluchová cvičení - RČ 9. prohlubování schopnosti sluchu rozeznávat délku trvání tónu, samohlásek ve slově - RČ 2. Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 1. rozšiřování a obohacování slovní zásoby - RČ 2. zvyšování používání přídavných jmen a sloves - RČ 3. společenské vyjadřování (pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči)r 4. domlouvání se s ostatními dětmi - RČ 5. vyprávění o tom, co dítě zažilo, vidělo apod. - RČ 3. Osvojení dovedností, které předcházejí čtení, psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka 1. péče o správnou intonaci a výraznost hlasu - RČ 2. péče o plynulou řeč - RČ 3. procvičování hláskových skupin ve slovech (individuálně) - RČ 4. seznamování s lidovými říkadly a pohádkami - RČ 5. přednes říkadel a básní - RČ 6. rozkládání slov na slabiky - RČ 7. pokoušet se o dramatizaci pohádek - RČ 8. grafomotorické znázornění představy vzbuzené poslechem apod. G, VČ b) Poznávací schopnost a funkce, myšlenkové operace, představivost, fantazie 1. Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie. 1. poznání jmen - svého a jména kamarádů - RČ 2. pojmenování a zapamatování si své značky, značky kamarádů - RČ 3. ukládání si věcí na svoji značku, hračky na své místo - RČ, TČ, PČ 4. orientace se v prostorách PT - RČ 5. seznamování se s okolím PT, prostory školy - RČ 6. seznamování se rostlinami na zahradě, na poli - RČ 7. seznamování se a poznávání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny - RČ, VČ, 8. seznamování se s dalším zpracováním a použitím ovoce a zeleniny - RČ, PČ 11

12 2. Rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjadřování) 1. rozhodování o pravdivosti a nepravdivosti nejjednodušších tvrzení - RČ 2. sledování předem dané cesty v bludišti - RČ, G 3. orientování se v jednoduchých labyrintech - RČ, G 4. uspořádání skupiny dle předem daných znaků, označení polohy první a poslední - RČ 5. určování počtu prvků v dané skupině - RČ 6. aktivní používání předložek za, před atd. - RČ 3. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) 1. rozlišování a správné označení různých materiálů (písek, kámen, voda, dřevo aj.) - RČ, PČ 2. projevování zájmu o spolupráci i v náročnějších činnostech - PČ 3. rozvíjení samostatnosti, zručnosti, fantazie při různých činnostech (pracovní, výtvarné, hudební, pohybové) c) Sebepojetí, city, vůle 1. Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) 1. rozvíjení schopnosti pečovat o zdraví vlastní i ostatních (neubližovat si navzájem) - VN 2. dodržování kulturních návyků - VN 3. rozvíjení samostatnosti - VN, PČ, TČ, VČ 2. Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 1. rozvíjení sebekontroly a sebeovládání dětí - VN 2. rozvíjení pozornosti zpěvem a hrou na hudební nástroj - HČ 3. vyjádření hudby pohybem (vesele, smutně ) - HČ 4. posilování schopnosti citového vztahu k domovu, městu atd. - VN 3. Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy, prožitky 1. rozvíjení dialogů prostřednictvím loutky - RČ 2. návštěvy tříd, MěK, Domu dětí,.. - VN 3. výtvarné zachycení prožitků - VČ 4. experimentování s výtvarným materiálem - PČ 4. Získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situace 1. posilování schopnosti soustředit se přiměřenou dobu na činnost - VN 2. respektování pravidel hry - VN, TČ 3. rozvíjení dovednosti šetrně a ohleduplně zacházet s hračkou - VN 4. podporování rozvoje schopnosti hodnotit výsledky své práce i práce ostatních - VN,VČ, PČ 12

13 C Dítě a ten druhý 1. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 1. znát své jméno, příjmení a adresu - RČ 2. poznávání svých kamarádů podle jména a značky - RČ 3. seznámení se s prací a pracovním prostředím ostatních ve škole - RČ 4. porozumění slovním pokynům - RČ 5. rozvíjení schopnosti samostatného vyřizování vzkazu - RČ 6. podporování schopnosti odmítnout komunikaci, která je nepříjemná - RČ, VN 7. rozvíjení bezpečnosti při styku s cizí osobou - RČ, VN 8. rozvíjení schopnosti chránit si své zdraví i zdraví ostatních - VN 2. Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (rodina, PT, dětská herní skupina) 1. rozvíjení dovednosti dodržovat pravidla hry - VN, TČ 2. aktivní zapojování se do činnosti skupiny dětí - VN 3. střídání vedoucích rolí při hravých činnostech - VN 4. rozvíjení schopnosti společně řešit zadaný úkol ve skupině dětí - VN 5. zdravé prosazování a obhajování si svého přání a vlastního nápadu, svého názoru - VN 6. výtvarné znázorňování lidské figury (skupiny)- VČ 3. Vytváření prosociálních postojů k druhému ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti ) 1. respektování přání druhých - VN 2. vědomé projevování zdvořilého vystupování a chování - VN 3. podporování snahy pomáhat druhým (rodina, PT ) - VN 4. odstraňování nesnášenlivosti u dětí k lidem lišících se od nich - VN 5. zapojování se do hudebních i pohybových činností ve skupině VN, TČ, HČ 4. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 1. rozvíjení schopnosti reagovat a respektovat přání jiného - VN, RČ 2. odstraňování sobeckosti a lhostejnosti ve vztahu k okolí - VN, RČ 3. respektování a dodržování pravidel her - VN, TČ, 4. odstraňování ostychu při běžné komunikaci s cizí osobou - VN, RČ 5. rozvíjení schopnosti hodnotit negativní reakce druhého - VN, RČ 6. obohacování slovní zásoby - RČ 7. používání sloves a přídavných jmen - RČ 8. seznamování se s homonymy a antonymy - RČ 9. podpora a rozvoj neverbální komunikace (výtvarné, pracovní, hudební činnosti) 13

14 D Dítě a společnost 1. Vytváření podvědomí o mezilidských a morálních hodnotách 1. rozvíjení schopnosti domluvit se s ostatními - RČ 2. rozvíjení schopnosti uznávat úspěchy druhých a ocenit výsledky jejich činnosti - VN 3. seznamování se s lidskými profesemi - RČ 4. střídání se v půjčování hraček - VN 5. rozvíjení sebeovládání při různých činnostech - VN 2. Rozvoj kulturně estetických dovedností (výtvarných, slovesných, pracovních, hudebních, dramatických produktivních i receptivních) 1. obohacování dětské zásoby o nové pohybové hry - TČ 2. výtvarné ztvárnění ovoce, zeleniny, květin, stromů - VČ 3. při experimentování s pracovním materiálem vytvářet různé věci - PČ, VČ 4. používání techniky vytrhávání - PČ 5. poslech pohádek tematicky zaměřených - RČ 6. obohacování dětského vyjadřování (básničky, říkadla) - RČ 7. reagování na předehru písniček - HČ 8. rozvíjení dovednosti reagovat na tempo písní a hudby pohybem - HČ 3. Vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění 1. pěstování povědomí o ekologii - VN, RČ 2. rozvíjení snahy pečovat a chránit zdraví své i druhých - VN 3. rozvíjení dovednosti umět ocenit výsledky práce jiných - VN 4. citlivé reagování na krásu slova, hudby, výtvarného umění - VN 5. prohlubování schopnosti používání sloves, přídavných jmen - RČ 6. podpora neverbální komunikace (činnosti výtvarné, pracovní, hudební, dramatické, pohybové) E Dítě a svět 1. Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 1. seznamování s prostředím (prostory, účelnost...) - RČ 2. seznamování s významnými místy v okolí - RČ 3. nalezení cesty k danému cíli - RČ 4. výtvarné zachycení znalosti prostředí (třída, okolí školy, město) - RČ, VČ 2. Osvojení jednoduchých poznatků o světě a životě 1. seznamování se s produkty zahrad, polí - RČ 2. uvědomování si možností zpracování jednotlivých surovin a plodů zahrad a polí, jejich použití - RČ, PČ 3. obohacování znalostí o potřebách k životu (rostliny) - RČ, PČ 4. zapojování do péče o rostliny ve třídě - PČ 5. přímým pokusem se přesvědčit o pravdivosti potřeby vody pro rostliny - PČ, RČ 6. prohlubování znalostí o čase (ráno...) - RČ 7. pozorování vlivů ročních dob na přírodu - RČ 14

15 3. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale také ničit a poškozovat 1. aktivní spoluúčast při péči o prostředí třídy - PČ 2. udržování pořádku v šatnách, úklid věcí na značky - VN 3. spolupodílení se na výzdobě školy - PČ 4. dodržování hygienických návyků - VN 5. během stolování uplatňování kulturních návyků - VN 6. podporování ochoty pomáhat mladším dětem i ostatním - VN 7. pozorování a vnímání přírodního prostředí, chránit jej - VN 15

16 Barevný podzim (říjen) Proměny v přírodě (změny počasí, zbarvení listů stromů, les a lesní plody) Kde bydlí zvířátka (lesní a domácí zvířata, sběr kaštanů, žaludů, chování ke zvířatům a zvěři) Pohádkové povídání (pohádky se zvířátky, povídání a vyprávění, rozvoj slovní zásoby) Kulička jede na výlet (dopravní prostředky, cesta do školy, chování při přecházení) A Dítě a jeho tělo 1. Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 1. napodobení jednoduchého pohybu - TČ 2. rozvíjení schopnosti správného držení těla - TČ 3. procvičování lehké chůzi se správným odvíjením chodidel - TČ 4. koordinované využití dynamické síly nohou a zapojení celého těla (poskoky, lezení, seskoky ) 5. rozvíjení schopnosti zdolat překážky lezením - TČ 6. dbát na správné držení těla při stolování - TČ, VN 2. Rozvoj a užívání všech smyslů 1. rozvíjení hmatového vnímání - RČ 2. rozvíjení koordinace zraku a ruky - G 3. odhadování počtu předmětů pomocí zrakového vnímání - RČ 4. zapojování se do psychomotorických her smyslové - RČ 5. určování a rozlišování zvuků a tónů - HČ 6. analyticko-syntetická cvičení - RČ 7. vnímání určené slabiky ve slově - RČ 3. Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 1. rozvíjení schopnosti pojmenovávat některé bezprostředně vnímané věci, osoby - RČ 2. vyprávění děje na základě vnímaného obrázku - RČ 3. objasňování obsahu určitých slov, rozvíjení slovní zásoby - RČ 4. rozvíjení kladného vztahu ke zvířatům - RČ 5. dramatizace příběhu - RČ 6. podporování a rozvíjení samostatnosti - VN 7. porovnávání předmětů přiřazením k sobě RČ 4. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 1. rozvíjení hygienických návyků - VN 2. rozvíjení bezpečnostního počínání - nesahat na cizí zvířata - VN 5. Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 1. rozvíjení poznatků a dovedností v péči o tělesnou čistotu, zdraví, upozorňovat na nebezpečí-vn 6. Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 1. vnímání důležitosti tělesné čistoty - VN 2. určování co je zdravé a co není - VN 16

17 B Dítě a jeho psychika a) Jazyk a řeč 1. Rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslech) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 1. rozvíjení schopnosti pojmenovávat některé bezprostředně vnímané osoby, zvířata - RČ 2. prohlubování jazykového citu využíváním vhodné literatury a mluvního vzoru učitelky-rč 3. rozvíjení dovednosti vyprávět děj podle obrázku - RČ 4. procvičování hláskových skupin ve slovech (individuálně) - RČ 5. seznamování s dopravními prostředky (místo pohybu ) - RČ 6. poznávání a rozlišování dopravních značek (účel) - RČ 7. rozlišování druhů keřů a jejich plodů - RČ 8. rozlišování domácích a lesních zvířata, vlastnosti, užitek - RČ 2. Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 1. slovní označení předmětů, jevů a činností - RČ 2. pomocí obrázků a předmětů rozvíjení schopnosti řešit určitý problém - RČ 3. vnímání správného řečového vzoru - RČ 3. Osvojení některých dovedností, předcházejících čtení a zájmu o psanou podobu jazyka 1. analyticko-syntetická cvičení - RČ 2. sluchové vnímání hlásek ve slově - RČ 3. správný úchop tužky, pastelky - RČ, G 4. grafomotorická cvičení (koordinace zraku a ruky) - G 5. experimentování s výtvarným materiálem, seznamování se s výtvarnými technikami - VČ 6. dodržování čistoty pracovní místa - VN 7. znázornění představy vzbuzené poslechem, prožitkem - G, VČ 8. používání různých velikostí ploch výtvarných materiálů - G, VČ b) Poznávací schopnost a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie 1. Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie 1. orientace v okolí školy a bydliště - RČ 2. pojmenování dopravních značek,význam a funkce semaforu - RČ 3. rozlišování barev - VČ 4. seznamování s rostlinami, stromy (vzhled, plody ) - RČ, PČ/VČ 5. rozlišování druhů zvířat, charakteristické znaky, vlastnosti - RČ 6. vnímání vlivu počasí, roční doby na přírodu - RČ 7. rozlišování pojmů malý x velký, - RČ 8. zpívání písní o zvířatech, doprovod - HČ 9. vyjadřování hudby pohybem - HČ 17

18 2. Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování) 1. rozhodování o pravdivosti a nepravdivosti nejjednodušších tvrzení - RČ 2. řazení prvků dané skupiny na základě dějové posloupnosti (první, poslední) - RČ 3. vytváření dvojic přiřazováním - RČ 4. v dané skupině prvků určování počtu, vytvoření číselné řady - RČ 5. vytváření skupin předmětů na základě společné vlastnosti - RČ 6. odhadování počtu předmětů na základě zrakového vnímání - RČ 7. sledování předem dané cesty, hledat cestu od jednoho bodu ke druhému - RČ 8. sestavování útvarů podle předlohy, své fantazie - RČ, VČ 3. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) 1. rozvíjení fantazie při konstruktivních činnostech - PČ 2. psychomotorické hry - RČ 3. aktivní zapojování do tvořivých her - RČ, PČ, TČ 4. rozvíjení samostatnosti, zručnosti při vytváření složitějších staveb - PČ 4. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 1. hry s labyrinty - RČ 2. analyticko-syntetická cvičení - RČ 3. podporování logického myšlení - puzzle - RČ 4. vnímání jednotlivé hlásky ve slovech - RČ 5. Vytváření základů pro práci s informacemi 1. orientování v dětské knize, encyklopedii - RČ, VN 2. prohlížení dětských časopisů, knih, leporel - RČ 3. návštěva MěK - RČ, VN c) Sebepojetí, city, vůle 1. Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) 1. pěstování kladných vztahů mezi dětmi (neubližovat si) - VN 2. rozvíjení schopnosti dbát o své zdraví i zdraví ostatních - VN 3. zdravé uspokojování potřeb a přání - VN 4. podporování iniciativy - VN 2. Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 1. vytváření schopnosti reagovat na slovní pokyn - VN 2. aktivní zapojení se do činností při hře na hudební nástroj a zpívání - HČ 3. posilování kladných citových vztahů k rodině a okolí - VN 4. vyjadřování nálady hudby pohybem - HČ 5. rozvíjení schopnosti vnímat nenásilně mravní poučení v pohádkách - VN 6. výtvarné ztvárnění vlastních prožitků - VČ 18

19 3. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání a cítění, prožívání 1. pěstování schopnosti předcházet konfliktům domluvou - VN 2. pěstování pocitu sounáležitosti se skupinou dětí - VN 3. podporování vzniku dětských přátelství - VN 4. vytváření poznatků o tom, co potřebují rostliny a zvířata k životu - RČ 5. vnímání významu potřeby rostlin pro život člověka, ochrana přírody - VN 6. pěstování kladného vztahu ke zvířatům - VN 4. Získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci 1. rozvíjení schopnosti sebekontroly a sebeovládání - VN 2. využívání různých situací k rozvoji rozhodnosti, umění prohrávat, pravdomluvnosti - VN C- Dítě a ten druhý 1. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 1. rozvíjení schopnosti samostatného vyřizování vzkazu - RČ 2. pěstování schopnosti umět odmítnout komunikaci, která je nepříjemná - VN 3. rozvíjení schopnosti dokázat řešit konflikt dohodou - VN 4. rozvoj schopnosti soustředit se určitou dobu na činnost - VN 2. Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, ve škole, v dětské herní skupině) 1. navazování kontaktu s vrstevníky při hrách i mimo hru - VN 2. rozvíjení schopnosti zdravě prosadit svůj názor - VN 3. prohlubování zájmu o spolupráci, uvědomování si významu své pomoci (doma i ve škole)vn 3. Vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) 1. rozvíjení schopnosti bránit se násilí, ponižování - VN 4. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 1. rozvíjení slovní zásoby - RČ 2. přesné označování vnímaných předmětů - RČ 3. rozvíjení schopnosti používat přídavná jména a slovesa - RČ 4. používání homonym a antonym - RČ 5. správné používání jednotlivých hlásek - RČ 5. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 1. utváření dovedností a schopností vnímat projevy násilí jako negativum (jak se bránit) - VN 2. upevňování zdravého sebevědomí - VN 3. rozvíjení schopnosti při záporných situacích umět požádat o pomoc dospělého - VN 19

20 D Dítě a společnost 1. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte 1. rozvíjení schopnosti vnímat slovo, porozumět mu a správně reagovat na slovní pokyn - RČ 2. dodržování základních pravidel chování i jednání - VN 2. Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 1. prohlubování žádoucích citových vztahů a charakterových vlastností (dětský optimismus, radost, důvěra, potřeba sounáležitosti ke skupině) - VN 3. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (třídě, rodině, ostatním dětem), vnímat a přijímat hodnoty v tomto společenství uznávané 1. odpovědné plnění úkolů a povinností - VN 2. rozvíjení schopnosti soustředěné pozornosti k určité činnosti - VN 4. Rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických) produktivních i receptivních 1. seznamování se s lidovými říkadly a rozpočítadly - RČ 2. rozvíjení schopnosti soustředěně a pozorně vyslechnout předčítaný text - RČ, VN 3. aktivizování slovníku při vyprávění pohádek a využití v dramatizaci - RČ 4. pěstování smyslu pro humor při poslechu veselých textů - RČ 5. prohlížení ilustrací pohádek atd. - RČ, VN 6. obohacování dovedností při manipulaci a hry s loutkou - RČ 7. rozvíjení dialogů prostřednictvím loutky - RČ 8. rozvíjení aktivit při hudebních činnostech - HČ 9. doprovázení zpěvu ostatních hrou na hudební nástroj - HČ 5. Vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění 1. rozvíjení citových vazeb k přírodnímu okolí - VN E Dítě a svět 1. Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém děti žijí 1. rozvíjení orientace v okolí domova RČ 2. rozvíjení dovednosti znát cestu z domova do školy a zpět - RČ 2. Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí 1. nabízením činností (hračky, pomůcky ) rozvíjet samostatné a tvořivé dovednosti 2. vnímání a označování rozměrů předmětů (velký x malý, krátký x dlouhý ), tvary atd. - RČ 3. pozorování změn v přírodě a chápat časový sled ročních období - RČ 3. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také poškozovat a ničit 1. upevňování vztahu k přírodě, ochraně přírody a životního prostředí - VN 2. pěstování kladného vztahu ke zvířatům - VN 3. pozorování a vnímání přírodního prostředí a esteticky jej hodnotit - VN 4. chápání významu přírody pro lidi, vytváření potřebu ji chránit - VN 20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více