SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK"

Transkript

1 Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY DUHOVÁ KULIČKA ZPRACOVANÝ PODLE RVP PV jako příloha ŠVP ZŠ praktické SPOLEČNĚ K SAMOSTATNOSTI podle RVP ZV-LMP I. verze Platnost dokumentu od

2 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Cíl ŠVP Metody a formy práce PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Materiálně technické podmínky přípravné třídy Životospráva Psychosociální podmínky Organizace Řízení Personální podmínky Spoluúčast rodičů ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ OBSAH Přehled měsíčních bloků a týdenních celků... 8 Naše třída Duhová kulička (září) A - Dítě a jeho tělo B - Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Barevný podzim (říjen) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C- Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Koulíme se do světa (listopad) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Než zazvoní zvoneček, než rozsvítím stromeček (prosinec) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Led(n)ové království (leden) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Lidé, lidičky a já (únor) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika

3 D Dítě a společnost E Dítě a svět Těšíme se na jaro (březen) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Duhové jaro (duben) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Májové poznávání (květen) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Duhová kulička se loučí (červen) A Dítě a jeho tělo B Dítě a jeho psychika C Dítě a ten druhý D Dítě a společnost E Dítě a svět Co by děti měly znát a umět (jakých dosáhly klíčových kompetencí), když se s nimi loučíme EVALUACE

4 1 Charakteristika vzdělávacího programu ŠVP přípravné třídy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s přihlédnutím ke specifickým požadavkům pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Bereme v úvahu skutečnost, že mezi těmito dětmi existují velké rozdíly v podmínkách, ve kterých ve svých rodinách vyrůstají. 1.1 Cíl ŠVP Prvotním úkolem tedy je dorovnání jejich znalostí, prožitků s ostatní populací tak, aby v průběhu dalšího vzdělávání mohly naplno rozvinout svůj potenciál a předejít tak případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Cílem vzdělávacího programu je duševní a tělesný rozvoj dětí s přihlédnutím na rozvoj sociálních vztahů s kladnými mravními zásadami, posilování estetického cítění. Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a pedagogickým záměrem. Bereme v úvahu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se svým tempem: 1. během všech činností a aktivit dětí máme na paměti, že dítě se učí prožitkově 2. během tohoto učení dítě získává hodnoty, které mu usnadní zařazení do společnosti 3. dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se, seberealizovat a uplatňovat své potřeby 1.2 Metody a formy práce Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém, interaktivním a kooperativním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Preferovány jsou hravé a tvořivé činnosti, při kterých dítě uplatňuje vlastní nápady myšlenky a tvořivost. Důležitou součástí je forma nezávazné dětské hry dle vlastního zájmu a volby dítěte. Dochází tak k situačnímu učení a spontánnímu společenskému učení, při němž děti vnímají životní souvislosti a rozvíjí žádoucí vzorce sociálního chování. 2 Podmínky vzdělávání 2.1 Materiálně technické podmínky přípravné třídy Přípravná třída se nachází v prostorách ZŠ praktické a ZŠ speciální Kraslice, Opletalova Přípravná třída má k dispozici třídu, která vytváří vhodné prostředí pro nejrůznější činnosti. Je umístěna ve druhém patře společně se třídami prvního stupně. Pro děti je ve třídě vytvořen koutek - prostor pro volnou hru dětí (koberec), pracovní prostředí u stolků, svačinu (správné stolování u stolků) i koutek s pracovními lavicemi na soustředěnou činnost. Děti mají k dispozici volně přístupné úložné prostory pro stavebnice, hry, pomůcky, hračky, které jsou přiměřené věku. Třída je zařízena barevným nábytkem, který splňuje estetická i zdravotní kritéria. Doplňky ve třídě umožňují dětem podílet se na výzdobě a úpravě 4

5 třídy. Další koutek je vybaven elektronickými varhany, audiovizuální technikou, která má široké možnosti využití. Dětem je na patře k dispozici hygienické zařízení a k odkládání svršků je využita šatna v přízemí. V prostorách šaten jsou rodiče seznamováni na nástěnkách s týdenním programem, s probíhajícími kulturními a společenskými akcemi. Žáci přípravné třídy mohou také využívat prostory školní tělocvičny, cvičné kuchyňky, počítačové a televizní místnosti, okolí školy s možností využití pískoviště a blízkého parku. K vybavení přípravné třídy také patří knihovna s dětskou i odbornou literaturou, CD nosiče s dětskými písničkami a pohádkami. Další možností je zapůjčení pomůcek z kabinetu školy. 2.2 Životospráva Denní program respektuje individuální potřebu aktivity dětí. Pravidelně jsou zařazovány vycházky a pobyt na čerstvém vzduchu s ohledem na aktuální předpověď počasí. V činnostech jsou zařazovány prvky sledující správný pohyb, životosprávu a relaxaci. Pobyt venku je naplňován formou tematických vycházek, pobytem u školy nebo v parku, sportovními činnostmi na hřišti. Pitný režim a dopolední stravu zajišťují rodiče formou svačin. Stolování probíhá v upraveném prostředí u stolků výškově vhodných. Je zajištěn pravidelní denní rytmus, který je však aktuálně přizpůsobován situacím ve škole (třídě) a nabízí flexibilní organizaci činností. Režim dne je přizpůsoben individuálním potřebám dětí. Podle aktuálního zdravotního stavu, únavy a pozornosti dětí jsou zařazovány činnosti řízené, spontánní a individuální, v nichž se vzájemně prolínají vzdělávací oblasti stanovené RVP PV. 2.3 Psychosociální podmínky Třída nabízí kulturní a klidné prostředí, které napomáhá postupné adaptaci dětí Výchovně vzdělávací činnosti kladou přiměřené nároky, aby nedocházelo ke stresování dětí, ale naopak přiměřeně děti povzbuzují k tvořivému a přátelskému spolužití. V průběhu pobytu dětí ve škole pedagogové zajišťují rovnocenný přístup k dětem, veškeré projevy netolerance jsou přiměřeně potlačovány. Pedagogové školy nabízí svým vystupováním neformální vzor s prosociálním chováním. Při činnostech je respektována volnost a osobní svoboda dětí s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat ve škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. 2.3 Organizace Organizování činností vychází z pružného režimu dne. Zařazovány jsou vyváženým poměrem činnosti řízené i spontánní, skupinové i podtrhující individualitu. Je rozvíjena aktivita, zdravá zvídavost i experimentování, za podmínek zohledňování individuality a osobního tempa dětí. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby nabízely pocit bezpečí, klidu, zázemí i soukromí. 5

6 Respektujeme osobní soukromí při osobní hygieně, při společných činnostech, kterých se dítě nechce zúčastnit nabídka relaxačního koutku. Nepřekračujeme stanovený počet dětí ve třídě. 2.4 Řízení Pro přípravnou třídu, stejně jako pro ostatních třídy v budově školy, platí informační systém. Ředitelka školy dbá na vytváření a udržování přátelské atmosféry v pedagogickém sboru. Všechny pedagogy zapojuje do chodu školy, nechává prostor pro pravomoci a rozhodování. Podporuje spolupráci a kreativitu. PT spolupracuje s ostatními třídami ve škole. 2.5 Personální podmínky Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Pedagog v přípravné třídě si průběžně doplňuje svou odbornost, chová se v souladu se společenskými pravidly, s pedagogickým taktem. Organizace PT je zajištěna tak, aby dětem byla zajištěna optimální pedagogická péče. 2.6 Spoluúčast rodičů Velká pozornost je věnována spolupráci s rodiči, neboť právě jejich dětem se v PT věnujeme a rozvíjíme u dětí povědomí o sounáležitosti s rodinou i okolním světem. Ve vztahu k rodičům (zákonným zástupcům) dbáme na vybudování důvěry, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Rodiče jsou zváni ke spoluúčasti na programu PT. Jsou pravidelně informováni o dění v PT, o snaze a rozvoji svých dětí. Pedagogové dodržují ochranu dat a soukromí rodičů a dětí, jednají ohleduplně a slušně. 3 Organizace vzdělávání Přípravná třída se nachází ve druhém patře školní budovy spolu s třídami prvního stupně ZŠ praktické a ZŠ speciální. Toto umístění je vhodné zejména z hygienických i bezpečnostních důvodů. Malé děti a mladší žáci mají k dispozici WC jinde, než žáci druhého stupně (1. patro). Eliminuje se tím případný nepříznivý vliv starších žáků na adaptaci mladších dětí (hluk, stres, agresivita). Ve třídě i vedle ní jsou prostory pro prezentaci výkresů a výrobků dětí, které jsou v celé škole vždy pozitivně vnímány návštěvníky školy. V druhém patře mohou probíhat i akce pro mladší děti, vzájemná návštěva ve třídách pro klidné přizpůsobování nových dětí školnímu prostředí. Do PT jsou přijímány děti ze sociálně znevýhodněného prostředí na základě rozhodnutí ředitelky školy - (Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky). Příchod dětí do třídy probíhá, stejně jako v ostatních třídách, od 7:40 do 8:00 hod bočním vchodem v přízemí budovy. Děti se přezouvají a převlékají v šatně. Po ukončení činností 6

7 v 11:40 individuálně odcházejí za doprovodu rodičů (zák. zástupců či jiné pověřené osoby dle písemného stvrzení zák. zástupců). Nepřítomnost dítěte v PT by měli zák. zástupci omluvit (nahlásit). Při delší nedocházce dítěte, která není ze strany zákonných zástupců nahlášena či omluvena, může ředitelka dítě z PT vypsat a tím jeho docházku do PT ukončit. Děti z přípravné třídy mají možnost se také zúčastňovat všech kulturních, sportovních a soutěžních akcích jako žáci 1. stupně, dále mají možnost navštěvovat své starší kamarády ve vyučování a tím probíhá nenásilná adaptace na povinnou školní docházku. K prohlubování svých zájmů a koníčků jim v odpoledních hodinách slouží zájmové útvary organizované školou (flétnový, figurková školička,..). po dohodě s rodiči. Mezi záměry a organizaci vzdělávání patří u nás také nadstandardní aktivity školy: výlety, návštěvy knihovny, kulturní akce pořádané městem pro děti předškolního věku, společné akce školy pro rodiče a veřejnost Doremi, Vánoční besídka, výstavy výrobků žáků ve městě jarní a zimní, Člověče, nezlob se, ). Na těchto akcích se žáci setkávají s žáky ostatních tříd a přirozeně vnímají školní prostředí a aktivitu starších žáků. Denní režim (časové rozvržení je orientační, důležitá je flexibilita) Co jsem dělal včera? Co nás dnes čeká? Ranní kruh povídání. Svačina. Hygiena. Dokončení práce. Rekapitulace. Hodnocení. Zahájení výuky dle týdenního námětu. Činnosti a hry zaměřené na získávání převážně teoretických poznatků a znalostí (říkadla, básničky, matematické představy, písničky, rozvoj smyslů, motoriky ) Pokračování ve výuce. Činnosti a hry zaměřené převážně na získávání dovedností (praktické činnosti a procvičování poznatků kreslení, modelování, stříhání, malování, cvičení) Vycházky. 7

8 4 Vzdělávací obsah Školní vzdělávací program je členěn do jednotlivých měsíčních bloků, jež nesou motivační pojmenování a jsou rozpracovány do týdenních celků také s motivačními názvy, které vystihují, na co nejvíce se v daném období zaměřujeme - cíle. V tabulkách je uvedena obsahová náplň týdenních celků jako nabídka činností, které vedou k získávání klíčových kompetencí dětí. Pro zachování možnosti operativního přizpůsobení se situacím ve třídě a možnosti propojování témat není nutné dodržení týdenního rozdělení (při zachování měsíčního bloku). U obsahové náplně je uvedena zkratka názvu činnostních celků, které se objevují i v třídní dokumentaci. Jedná se o: RČ rozumové činnosti (oblast jazyková a komunikační, oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání) G grafomotorika VN vytváření kulturních, sociálních a hygienických návyků HČ hudební činnosti VČ výtvarné činnosti TČ tělovýchovné činnosti PČ pracovní činnosti 4.1 Přehled měsíčních bloků a týdenních celků naše třída Duhová kulička (září) To jsem já a kdo jste vy Ahoj kamarádi Co tu roste, co mi chutná Zářínek nám říká: Barevný podzim (říjen) Proměny v přírodě Kde bydlí zvířátka Pohádkové povídání Kulička jede ny výlet Koulíme se do světa (listopad) Poznáváme les Věci, předměty svět kolem nás S písničkou je veseleji Čerte, já se nebojím Než zazvoní zvoneček, než rozsvítím stromeček (prosinec) Proměny zimy Těšíme se na Vánoce Zimní rýmování 8

9 Led(n)ové království (leden) Paní vločka Sněhové sportování Pohádková zima Voda a její proměny Lidé, lidičky a já (únor) Každý něco umí Naše rodina Já a moje tělo Říkám, říkám říkadlo Těšíme se na jaro (březen) Kniha je můj kamarád Louže, bláto klouže Kulička a kašpárek Příroda se probouzí Duhové jaro (duben) Zelená se tráva Počítáme miminka Rozházené barvičky Chráním přírodu Májové poznávání (květen) Tady bydlím já Maminka má svátek Není všechno kulaté Kde to je? Jaké to je? Duhová kulička se loučí (červen) Máme svátek Kdo se schoval do knížky Já už vím Sluníčko, hřej 9

10 Naše třída Duhová kulička (září) To jsem já a kdo jste vy (adaptace na nové prostředí, seznámení s novými kamarády a lidmi ve škole, seznámení s pravidly a režimem třídy a školy) Ahoj kamarádi (jména spolužáků, poznávání značky své i druhých dětí, jméno paní učitelky, pozdravení, požádání, poděkování) Co tu roste, co mi chutná (květiny, stromy a plodiny v okolí školy, svačina, stolování, znalost ovoce a zeleniny, ztvárnění) Zářínek nám říká: (povídání o přírodě, podzimní pohádky, říkadla, písničky, rozvoj slovní zásoby, pozorování počasí) A - Dítě a jeho tělo 1. Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky 1. napodobování jednoduchých pohybů - TČ 2. postupné zvládání předváděných cviků, ovládání dechového svalstva - TČ 3. zvládání chůze v prostoru i mezi překážkami se správným držením těla - TČ 4. zvládání překážek lezením s různými obměnami - TČ 5. prstové držení míče, koordinace těla při hodu - TČ 6. vyjadřování melodie a rytmu pohybem - RČ, TČ, HČ 7. při pracovních a konstruktivních činnostech rozvíjení jemné motoriky - PČ 2. Rozvoj a užívání všech smyslů 1. rozvíjení a prohlubování sluchového vnímání (rozlišování zvuků, tónů) - HČ 2. grafické znázorňování délky zvuků - RČ, G 3. analyticko-syntetická cvičení - RČ 4. rozlišování chutí (označování druhů ovoce a zeleniny) - RČ 5. zrakové rozlišování předmětů a jejich vlastností - RČ 6. rozvíjení hmatového vnímání - RČ 7. rozvíjení čichového vnímání - RČ 8. využívání všech smyslů při seznamování se s okolním prostředím - RČ 3. Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti 1. podporování dětí ve snaze pečovat sám o sebe (sebeobsluha, hygienické návyky) - VN 2. pomáhat při snaze plnit jednoduché zadané úkoly (úklid hraček, atd.) - VN, PČ, TČ 3. rozvíjení vztahu dítěte k vlastní osobě (samostatnost, sebeuvědomování) - RČ 4. pěstování a rozvíjení kulturních návyků a vztahů - VN 4. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 1. péče o tělesnou čistotu a zdraví, uvědomování si nebezpečí, předměty související s osobní hygienou (funkce a použití) - VN 2. osvojování návyků spojených s péčí o čistotu těla - VN 5. Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 1. postupné osvojování zásad zdravé výživy - VN, PČ 2. protidrogová prevence, prevence soc. pat. jevů - RČ 3. ekologie - TČ, PČ 10

11 B - Dítě a jeho psychika a) Jazyk a řeč 1. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslechu) i produktivních (výslovnost, mluvní projev, vyjadřování) 1. obohacování dětského slovníku - RČ 2. poslech dětské prózy, poezie (rozlišování) - RČ 3. vnímání významu slov - RČ 4. soustředění a citlivé vnímání textu - RČ 5. seznamování s pohádkami - RČ 6. při četbě bajek vysvětlování vedoucí k pochopení mravního ponaučení - RČ 7. seznamování s dětskými časopisy - RČ 8. sluchová cvičení - RČ 9. prohlubování schopnosti sluchu rozeznávat délku trvání tónu, samohlásek ve slově - RČ 2. Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 1. rozšiřování a obohacování slovní zásoby - RČ 2. zvyšování používání přídavných jmen a sloves - RČ 3. společenské vyjadřování (pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči)r 4. domlouvání se s ostatními dětmi - RČ 5. vyprávění o tom, co dítě zažilo, vidělo apod. - RČ 3. Osvojení dovedností, které předcházejí čtení, psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka 1. péče o správnou intonaci a výraznost hlasu - RČ 2. péče o plynulou řeč - RČ 3. procvičování hláskových skupin ve slovech (individuálně) - RČ 4. seznamování s lidovými říkadly a pohádkami - RČ 5. přednes říkadel a básní - RČ 6. rozkládání slov na slabiky - RČ 7. pokoušet se o dramatizaci pohádek - RČ 8. grafomotorické znázornění představy vzbuzené poslechem apod. G, VČ b) Poznávací schopnost a funkce, myšlenkové operace, představivost, fantazie 1. Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie. 1. poznání jmen - svého a jména kamarádů - RČ 2. pojmenování a zapamatování si své značky, značky kamarádů - RČ 3. ukládání si věcí na svoji značku, hračky na své místo - RČ, TČ, PČ 4. orientace se v prostorách PT - RČ 5. seznamování se s okolím PT, prostory školy - RČ 6. seznamování se rostlinami na zahradě, na poli - RČ 7. seznamování se a poznávání jednotlivých druhů ovoce a zeleniny - RČ, VČ, 8. seznamování se s dalším zpracováním a použitím ovoce a zeleniny - RČ, PČ 11

12 2. Rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjadřování) 1. rozhodování o pravdivosti a nepravdivosti nejjednodušších tvrzení - RČ 2. sledování předem dané cesty v bludišti - RČ, G 3. orientování se v jednoduchých labyrintech - RČ, G 4. uspořádání skupiny dle předem daných znaků, označení polohy první a poslední - RČ 5. určování počtu prvků v dané skupině - RČ 6. aktivní používání předložek za, před atd. - RČ 3. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) 1. rozlišování a správné označení různých materiálů (písek, kámen, voda, dřevo aj.) - RČ, PČ 2. projevování zájmu o spolupráci i v náročnějších činnostech - PČ 3. rozvíjení samostatnosti, zručnosti, fantazie při různých činnostech (pracovní, výtvarné, hudební, pohybové) c) Sebepojetí, city, vůle 1. Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) 1. rozvíjení schopnosti pečovat o zdraví vlastní i ostatních (neubližovat si navzájem) - VN 2. dodržování kulturních návyků - VN 3. rozvíjení samostatnosti - VN, PČ, TČ, VČ 2. Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 1. rozvíjení sebekontroly a sebeovládání dětí - VN 2. rozvíjení pozornosti zpěvem a hrou na hudební nástroj - HČ 3. vyjádření hudby pohybem (vesele, smutně ) - HČ 4. posilování schopnosti citového vztahu k domovu, městu atd. - VN 3. Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy, prožitky 1. rozvíjení dialogů prostřednictvím loutky - RČ 2. návštěvy tříd, MěK, Domu dětí,.. - VN 3. výtvarné zachycení prožitků - VČ 4. experimentování s výtvarným materiálem - PČ 4. Získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situace 1. posilování schopnosti soustředit se přiměřenou dobu na činnost - VN 2. respektování pravidel hry - VN, TČ 3. rozvíjení dovednosti šetrně a ohleduplně zacházet s hračkou - VN 4. podporování rozvoje schopnosti hodnotit výsledky své práce i práce ostatních - VN,VČ, PČ 12

13 C Dítě a ten druhý 1. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 1. znát své jméno, příjmení a adresu - RČ 2. poznávání svých kamarádů podle jména a značky - RČ 3. seznámení se s prací a pracovním prostředím ostatních ve škole - RČ 4. porozumění slovním pokynům - RČ 5. rozvíjení schopnosti samostatného vyřizování vzkazu - RČ 6. podporování schopnosti odmítnout komunikaci, která je nepříjemná - RČ, VN 7. rozvíjení bezpečnosti při styku s cizí osobou - RČ, VN 8. rozvíjení schopnosti chránit si své zdraví i zdraví ostatních - VN 2. Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (rodina, PT, dětská herní skupina) 1. rozvíjení dovednosti dodržovat pravidla hry - VN, TČ 2. aktivní zapojování se do činnosti skupiny dětí - VN 3. střídání vedoucích rolí při hravých činnostech - VN 4. rozvíjení schopnosti společně řešit zadaný úkol ve skupině dětí - VN 5. zdravé prosazování a obhajování si svého přání a vlastního nápadu, svého názoru - VN 6. výtvarné znázorňování lidské figury (skupiny)- VČ 3. Vytváření prosociálních postojů k druhému ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti ) 1. respektování přání druhých - VN 2. vědomé projevování zdvořilého vystupování a chování - VN 3. podporování snahy pomáhat druhým (rodina, PT ) - VN 4. odstraňování nesnášenlivosti u dětí k lidem lišících se od nich - VN 5. zapojování se do hudebních i pohybových činností ve skupině VN, TČ, HČ 4. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 1. rozvíjení schopnosti reagovat a respektovat přání jiného - VN, RČ 2. odstraňování sobeckosti a lhostejnosti ve vztahu k okolí - VN, RČ 3. respektování a dodržování pravidel her - VN, TČ, 4. odstraňování ostychu při běžné komunikaci s cizí osobou - VN, RČ 5. rozvíjení schopnosti hodnotit negativní reakce druhého - VN, RČ 6. obohacování slovní zásoby - RČ 7. používání sloves a přídavných jmen - RČ 8. seznamování se s homonymy a antonymy - RČ 9. podpora a rozvoj neverbální komunikace (výtvarné, pracovní, hudební činnosti) 13

14 D Dítě a společnost 1. Vytváření podvědomí o mezilidských a morálních hodnotách 1. rozvíjení schopnosti domluvit se s ostatními - RČ 2. rozvíjení schopnosti uznávat úspěchy druhých a ocenit výsledky jejich činnosti - VN 3. seznamování se s lidskými profesemi - RČ 4. střídání se v půjčování hraček - VN 5. rozvíjení sebeovládání při různých činnostech - VN 2. Rozvoj kulturně estetických dovedností (výtvarných, slovesných, pracovních, hudebních, dramatických produktivních i receptivních) 1. obohacování dětské zásoby o nové pohybové hry - TČ 2. výtvarné ztvárnění ovoce, zeleniny, květin, stromů - VČ 3. při experimentování s pracovním materiálem vytvářet různé věci - PČ, VČ 4. používání techniky vytrhávání - PČ 5. poslech pohádek tematicky zaměřených - RČ 6. obohacování dětského vyjadřování (básničky, říkadla) - RČ 7. reagování na předehru písniček - HČ 8. rozvíjení dovednosti reagovat na tempo písní a hudby pohybem - HČ 3. Vytvoření základů estetického vztahu ke světu, životu, kultuře a umění 1. pěstování povědomí o ekologii - VN, RČ 2. rozvíjení snahy pečovat a chránit zdraví své i druhých - VN 3. rozvíjení dovednosti umět ocenit výsledky práce jiných - VN 4. citlivé reagování na krásu slova, hudby, výtvarného umění - VN 5. prohlubování schopnosti používání sloves, přídavných jmen - RČ 6. podpora neverbální komunikace (činnosti výtvarné, pracovní, hudební, dramatické, pohybové) E Dítě a svět 1. Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 1. seznamování s prostředím (prostory, účelnost...) - RČ 2. seznamování s významnými místy v okolí - RČ 3. nalezení cesty k danému cíli - RČ 4. výtvarné zachycení znalosti prostředí (třída, okolí školy, město) - RČ, VČ 2. Osvojení jednoduchých poznatků o světě a životě 1. seznamování se s produkty zahrad, polí - RČ 2. uvědomování si možností zpracování jednotlivých surovin a plodů zahrad a polí, jejich použití - RČ, PČ 3. obohacování znalostí o potřebách k životu (rostliny) - RČ, PČ 4. zapojování do péče o rostliny ve třídě - PČ 5. přímým pokusem se přesvědčit o pravdivosti potřeby vody pro rostliny - PČ, RČ 6. prohlubování znalostí o čase (ráno...) - RČ 7. pozorování vlivů ročních dob na přírodu - RČ 14

15 3. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale také ničit a poškozovat 1. aktivní spoluúčast při péči o prostředí třídy - PČ 2. udržování pořádku v šatnách, úklid věcí na značky - VN 3. spolupodílení se na výzdobě školy - PČ 4. dodržování hygienických návyků - VN 5. během stolování uplatňování kulturních návyků - VN 6. podporování ochoty pomáhat mladším dětem i ostatním - VN 7. pozorování a vnímání přírodního prostředí, chránit jej - VN 15

16 Barevný podzim (říjen) Proměny v přírodě (změny počasí, zbarvení listů stromů, les a lesní plody) Kde bydlí zvířátka (lesní a domácí zvířata, sběr kaštanů, žaludů, chování ke zvířatům a zvěři) Pohádkové povídání (pohádky se zvířátky, povídání a vyprávění, rozvoj slovní zásoby) Kulička jede na výlet (dopravní prostředky, cesta do školy, chování při přecházení) A Dítě a jeho tělo 1. Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 1. napodobení jednoduchého pohybu - TČ 2. rozvíjení schopnosti správného držení těla - TČ 3. procvičování lehké chůzi se správným odvíjením chodidel - TČ 4. koordinované využití dynamické síly nohou a zapojení celého těla (poskoky, lezení, seskoky ) 5. rozvíjení schopnosti zdolat překážky lezením - TČ 6. dbát na správné držení těla při stolování - TČ, VN 2. Rozvoj a užívání všech smyslů 1. rozvíjení hmatového vnímání - RČ 2. rozvíjení koordinace zraku a ruky - G 3. odhadování počtu předmětů pomocí zrakového vnímání - RČ 4. zapojování se do psychomotorických her smyslové - RČ 5. určování a rozlišování zvuků a tónů - HČ 6. analyticko-syntetická cvičení - RČ 7. vnímání určené slabiky ve slově - RČ 3. Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 1. rozvíjení schopnosti pojmenovávat některé bezprostředně vnímané věci, osoby - RČ 2. vyprávění děje na základě vnímaného obrázku - RČ 3. objasňování obsahu určitých slov, rozvíjení slovní zásoby - RČ 4. rozvíjení kladného vztahu ke zvířatům - RČ 5. dramatizace příběhu - RČ 6. podporování a rozvíjení samostatnosti - VN 7. porovnávání předmětů přiřazením k sobě RČ 4. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 1. rozvíjení hygienických návyků - VN 2. rozvíjení bezpečnostního počínání - nesahat na cizí zvířata - VN 5. Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 1. rozvíjení poznatků a dovedností v péči o tělesnou čistotu, zdraví, upozorňovat na nebezpečí-vn 6. Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí, vytváření zdravých životních návyků a postojů 1. vnímání důležitosti tělesné čistoty - VN 2. určování co je zdravé a co není - VN 16

17 B Dítě a jeho psychika a) Jazyk a řeč 1. Rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, poslech) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 1. rozvíjení schopnosti pojmenovávat některé bezprostředně vnímané osoby, zvířata - RČ 2. prohlubování jazykového citu využíváním vhodné literatury a mluvního vzoru učitelky-rč 3. rozvíjení dovednosti vyprávět děj podle obrázku - RČ 4. procvičování hláskových skupin ve slovech (individuálně) - RČ 5. seznamování s dopravními prostředky (místo pohybu ) - RČ 6. poznávání a rozlišování dopravních značek (účel) - RČ 7. rozlišování druhů keřů a jejich plodů - RČ 8. rozlišování domácích a lesních zvířata, vlastnosti, užitek - RČ 2. Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 1. slovní označení předmětů, jevů a činností - RČ 2. pomocí obrázků a předmětů rozvíjení schopnosti řešit určitý problém - RČ 3. vnímání správného řečového vzoru - RČ 3. Osvojení některých dovedností, předcházejících čtení a zájmu o psanou podobu jazyka 1. analyticko-syntetická cvičení - RČ 2. sluchové vnímání hlásek ve slově - RČ 3. správný úchop tužky, pastelky - RČ, G 4. grafomotorická cvičení (koordinace zraku a ruky) - G 5. experimentování s výtvarným materiálem, seznamování se s výtvarnými technikami - VČ 6. dodržování čistoty pracovní místa - VN 7. znázornění představy vzbuzené poslechem, prožitkem - G, VČ 8. používání různých velikostí ploch výtvarných materiálů - G, VČ b) Poznávací schopnost a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie 1. Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie 1. orientace v okolí školy a bydliště - RČ 2. pojmenování dopravních značek,význam a funkce semaforu - RČ 3. rozlišování barev - VČ 4. seznamování s rostlinami, stromy (vzhled, plody ) - RČ, PČ/VČ 5. rozlišování druhů zvířat, charakteristické znaky, vlastnosti - RČ 6. vnímání vlivu počasí, roční doby na přírodu - RČ 7. rozlišování pojmů malý x velký, - RČ 8. zpívání písní o zvířatech, doprovod - HČ 9. vyjadřování hudby pohybem - HČ 17

18 2. Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování) 1. rozhodování o pravdivosti a nepravdivosti nejjednodušších tvrzení - RČ 2. řazení prvků dané skupiny na základě dějové posloupnosti (první, poslední) - RČ 3. vytváření dvojic přiřazováním - RČ 4. v dané skupině prvků určování počtu, vytvoření číselné řady - RČ 5. vytváření skupin předmětů na základě společné vlastnosti - RČ 6. odhadování počtu předmětů na základě zrakového vnímání - RČ 7. sledování předem dané cesty, hledat cestu od jednoho bodu ke druhému - RČ 8. sestavování útvarů podle předlohy, své fantazie - RČ, VČ 3. Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) 1. rozvíjení fantazie při konstruktivních činnostech - PČ 2. psychomotorické hry - RČ 3. aktivní zapojování do tvořivých her - RČ, PČ, TČ 4. rozvíjení samostatnosti, zručnosti při vytváření složitějších staveb - PČ 4. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 1. hry s labyrinty - RČ 2. analyticko-syntetická cvičení - RČ 3. podporování logického myšlení - puzzle - RČ 4. vnímání jednotlivé hlásky ve slovech - RČ 5. Vytváření základů pro práci s informacemi 1. orientování v dětské knize, encyklopedii - RČ, VN 2. prohlížení dětských časopisů, knih, leporel - RČ 3. návštěva MěK - RČ, VN c) Sebepojetí, city, vůle 1. Rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomování si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) 1. pěstování kladných vztahů mezi dětmi (neubližovat si) - VN 2. rozvíjení schopnosti dbát o své zdraví i zdraví ostatních - VN 3. zdravé uspokojování potřeb a přání - VN 4. podporování iniciativy - VN 2. Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí 1. vytváření schopnosti reagovat na slovní pokyn - VN 2. aktivní zapojení se do činností při hře na hudební nástroj a zpívání - HČ 3. posilování kladných citových vztahů k rodině a okolí - VN 4. vyjadřování nálady hudby pohybem - HČ 5. rozvíjení schopnosti vnímat nenásilně mravní poučení v pohádkách - VN 6. výtvarné ztvárnění vlastních prožitků - VČ 18

19 3. Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání a cítění, prožívání 1. pěstování schopnosti předcházet konfliktům domluvou - VN 2. pěstování pocitu sounáležitosti se skupinou dětí - VN 3. podporování vzniku dětských přátelství - VN 4. vytváření poznatků o tom, co potřebují rostliny a zvířata k životu - RČ 5. vnímání významu potřeby rostlin pro život člověka, ochrana přírody - VN 6. pěstování kladného vztahu ke zvířatům - VN 4. Získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci 1. rozvíjení schopnosti sebekontroly a sebeovládání - VN 2. využívání různých situací k rozvoji rozhodnosti, umění prohrávat, pravdomluvnosti - VN C- Dítě a ten druhý 1. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 1. rozvíjení schopnosti samostatného vyřizování vzkazu - RČ 2. pěstování schopnosti umět odmítnout komunikaci, která je nepříjemná - VN 3. rozvíjení schopnosti dokázat řešit konflikt dohodou - VN 4. rozvoj schopnosti soustředit se určitou dobu na činnost - VN 2. Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, ve škole, v dětské herní skupině) 1. navazování kontaktu s vrstevníky při hrách i mimo hru - VN 2. rozvíjení schopnosti zdravě prosadit svůj názor - VN 3. prohlubování zájmu o spolupráci, uvědomování si významu své pomoci (doma i ve škole)vn 3. Vytváření prosociálních postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) 1. rozvíjení schopnosti bránit se násilí, ponižování - VN 4. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 1. rozvíjení slovní zásoby - RČ 2. přesné označování vnímaných předmětů - RČ 3. rozvíjení schopnosti používat přídavná jména a slovesa - RČ 4. používání homonym a antonym - RČ 5. správné používání jednotlivých hlásek - RČ 5. Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 1. utváření dovedností a schopností vnímat projevy násilí jako negativum (jak se bránit) - VN 2. upevňování zdravého sebevědomí - VN 3. rozvíjení schopnosti při záporných situacích umět požádat o pomoc dospělého - VN 19

20 D Dítě a společnost 1. Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte 1. rozvíjení schopnosti vnímat slovo, porozumět mu a správně reagovat na slovní pokyn - RČ 2. dodržování základních pravidel chování i jednání - VN 2. Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 1. prohlubování žádoucích citových vztahů a charakterových vlastností (dětský optimismus, radost, důvěra, potřeba sounáležitosti ke skupině) - VN 3. Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství (třídě, rodině, ostatním dětem), vnímat a přijímat hodnoty v tomto společenství uznávané 1. odpovědné plnění úkolů a povinností - VN 2. rozvíjení schopnosti soustředěné pozornosti k určité činnosti - VN 4. Rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, dramatických) produktivních i receptivních 1. seznamování se s lidovými říkadly a rozpočítadly - RČ 2. rozvíjení schopnosti soustředěně a pozorně vyslechnout předčítaný text - RČ, VN 3. aktivizování slovníku při vyprávění pohádek a využití v dramatizaci - RČ 4. pěstování smyslu pro humor při poslechu veselých textů - RČ 5. prohlížení ilustrací pohádek atd. - RČ, VN 6. obohacování dovedností při manipulaci a hry s loutkou - RČ 7. rozvíjení dialogů prostřednictvím loutky - RČ 8. rozvíjení aktivit při hudebních činnostech - HČ 9. doprovázení zpěvu ostatních hrou na hudební nástroj - HČ 5. Vytvoření základů estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění 1. rozvíjení citových vazeb k přírodnímu okolí - VN E Dítě a svět 1. Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém děti žijí 1. rozvíjení orientace v okolí domova RČ 2. rozvíjení dovednosti znát cestu z domova do školy a zpět - RČ 2. Osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí o přírodním, kulturním i technickém prostředí 1. nabízením činností (hračky, pomůcky ) rozvíjet samostatné a tvořivé dovednosti 2. vnímání a označování rozměrů předmětů (velký x malý, krátký x dlouhý ), tvary atd. - RČ 3. pozorování změn v přírodě a chápat časový sled ročních období - RČ 3. Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také poškozovat a ničit 1. upevňování vztahu k přírodě, ochraně přírody a životního prostředí - VN 2. pěstování kladného vztahu ke zvířatům - VN 3. pozorování a vnímání přírodního prostředí a esteticky jej hodnotit - VN 4. chápání významu přírody pro lidi, vytváření potřebu ji chránit - VN 20

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Platnost dokumentu

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním.

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Charakteristika přípravné třídy Přípravná třída je samostatná třída 10 15 dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. Je zřízena pro děti šestileté, které

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Základní škola Louny, Školní 2426 zřizuje v souladu s 47 školského zákona přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více