Vrchotojanovický měsíčník 3/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 3/2011"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 3/2011 Jenom krásný den chválí všichni, neb jej mohou chválit bez závisti. MIGUEL DE CERVANTES ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období jednala dvakrát a na svých zasedáních mimo jiné: projednala průběh a výsledky veřejného zasedání zastupitelstva ; upozornění na výmol v silnici u domu čp. 63 v Janovicích a na zhoršený stav komunikace na výjezdu z Janovic na Voračice; stav bude projednán se zástupci SÚS Benešov ; souhlasila s vydáním souhlasného vyjádření k návrhu pana Čáslavky na zalesnění pozemku p.č. 109 v k.ú. Rudoltice (pozemek je špatně obhospodařovatelný); s poskytnutím finančního příspěvku ve výši Kč na činnost Ochrany fauny Votice v roce 2011; s návrhem rozpočtových položek podle schváleného rozpočtu na rok 2011; s návrhem příspěvkové organizace MŠ a ZŠ Vrchotovy Janovice na ponechází přebytku hospodaření - zisku ve výši Kč škole a jeho přidělením do rezervního fondu; se stanovením závazných ukazatelů rozpočtu pro příspěvkovou organizaci na rok 2011; vzala na vědomí informace komise životního prostředí o vydaných rozhodnutích k povolení pokácení jírovců a zeravů na předdvoří, švestek u hřiště, náletových dřevin v cestě u Rudoltic; informace starosty o jednání se zástupci firmy Compag s.r.o. Votice o uzavření dodatku ke smlouvě na odvoz a likvidaci komunálního a separovaného odpadu v roce star. Z komise občanské - oslava 100. narozenin paní Marie Jindrákové Paní Jindrákovou, která je v současné době v Domově důchodců v Jankově, navštívili zástupci občanské komise Dr. Josef Kukla a Zdeňka Čechová a spolu se starostou městyse JUDr. Miroslavem Synkem jí blahopřáli k významnému životnímu

2 výročí. K přání přidali květiny a dárkový koš a pan starosta předal jubilantce dopis tohoto znění: Vážená paní Jindráková! Dnes slavíte významné životní jubileum. Je Vám nádherných sto let! Dovolte mi, abych v krátkosti všem přítomným řekl pár slov o Vašem dlouhém a naplněném životě. Vážení přítomní, naše jubilantka se narodila v Beztahově, v rodině se sedmi dětmi. Paní Marie, rozená Zoulová, z nich byla nejmladší. Dnes si lze jen těžko představit, jaký život se odehrával v tak početné rodině, když peněz nebylo nazbyt V roce 1945 se paní Marie provdala za pana Jana Jindráka do Mrvice. Zde společně soukromě hospodařili a vychovávali ve spokojeném manželství své dvě dcery. Po vzniku JZD ve Vrchotových Janovicích dále pracovala paní Jindráková střídavě v rostlinné i živočišné výrobě. V roce 1984 ovdověla. Jako věřící, s pokorou a trpělivě snášela veškeré trampoty, které život přinášel. A nebylo jich málo! Přesto nežila jen pro sebe, měla a má ráda lidi, miluje svou rodinu a raduje se z každého nového dne. V současné době žije zde, v Domově důchodců v Jankově. Raduje se ze šesti vnoučat a devíti pravnoučat. Radujeme se i my, zástupci městyse Vrchotovy Janovice a všichni občané. Vážená paní Jindráková, dovolte nám v den Vašich úctyhodných narozenin, Vám upřímně poblahopřát. Přejeme Vám mnoho zdraví, duševní svěžesti, spokojenosti a pohody. Přejeme si, abyste tu s námi byla ještě hodně dlouho a jsme hrdí na to, že máme tak vzácného člověka mezi sebou. JUDr. Miroslav Synek, starosta Následovaly další gratulace, mezi jinými i Rádia Blaník. Krátká reportáž z oslavy 100. narozenin byla na vlnách Blaníku uvedena ve čtvrtek 17. března krátce po 9 hodině dopoledne. K r á t c e: -o- Příští veřejné zasedání zastupitelstva městyse se uskuteční v úterý 26. dubna 2011 od 19.oo hodin v zasedací místnosti úřadu městyse ve Vrchotových Janovicích. ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE, PŘIPOMÍNÁ ODPADY V důsledku zdražování služeb na odvoz komunálního a separovaného odpadu firmou Compag Votice, prosíme občany, aby efektivně zaplňovali popelnice a kontejnery. Nádoby i poloprázdné jsou účtovány stejně jako plné.!!! Některé kontejnery na separovaný odpad jsou přeplněné v důsledku špatné manipulace s odpadem. Jedná se především o kontejnery na papír a plasty. Papírové krabice je nutné do kontejneru ukládat rozložené, aby měly co nejmenší objem.to samé se týká PET lahví. Lahve je nutné vždy sešlápnout.

3 Dále prosíme o pečlivější třídění komunálního odpadu. Nádob na separovaný odpad je dostatek a nejsou všude 100% využity. Jde především o naši přírodu, která je už tak poničená, a zároveň i o naše společné finance. P.Stránský ČOV V poslední době se zvýšily náklady na provozování ČOV v důsledku častého ucpávání čerpadel věcmi, které do odpadní kanalizace nepatří. Tím pádem nastává situace, kdy se zvyšují poplatky na údržbu ČOV, které jdou z naší společné kapsy. Žádáme občany, kteří jsou napojeni na kanalizaci, aby pečlivě uvážili, co do odpadu vypustí a co nikoliv. P.Stránský S "pálením čarodějnic" 30.dubna souvisí ohlašovací povinnost vůči příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru. Ohlašování pálení provádějte výhradně prostřednictvím internetu na stránkách Vpravo nahoře (není nutná registrace) pod modrým znakem HZS najděte a odklepněte nápis EVIDENCE PÁLENÍ a na další stránce totéž udělejte u nápisu OHLAŠOVÁNÍ PÁLENÍ. Otevře se malý jednoduchý dotazník, který ve všech položkách vyplňte. Jde to velmi rychle a snadno, většinou jen klepnutím na černý trojúhelníček v příslušné položce a výběrem správného údaje. Klepnutím na místo v mapce, kde probíhá pálení, se souřadnice tohoto místa přenesou do řádků označených X a Y a umožní jednoznačně identifikovat místo pálení a vyloučit možný planý výjezd. Vyplněné hlášení si pro vlastní potřebu vytiskněte pro případné prokázání splnění ohlašovací povinnosti. Bezprostředně po vyplnění a odeslání ohlášení pálení informujte také velitele Sboru dobrovolných hasičů Vrchotovy Janovice Zdeňka Carbocha na nebo na telefon: Za SDH Vrchotovy Janovice Z.Carboch Knihovna žádá čtenáře, kteří si vypůjčili knihy z Místní knihovny Vrchotovy Janovice v loňském roce, před dvěma roky, před třemi a více roky, aby je vrátili zpět do knihovny. Jistě by si je rádi přečetli i ostatní čtenáři, kteří knihovnu navštěvují. Někteří jedinci mají u sebe knihy ze souboru, který byl knihovně zapůjčen v Městské knihovny Benešov. Bylo by velmi vhodné, abychom vypůjčené soubory mohli vždy vrátit kompletní. Za pochopení děkuje a na Vaši návštěvu v knihovně se těší Zlatica Pálfiová, knihovnice Pozn.: půjčovní doba v knihovně se nezměnila - pondělí 16-18, pátek hodin. Vypalování porostů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně"), pamatuje i na vypalování porostů. Podle ustanovení 17 odst. 3 písm. f) tohoto zákona nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona a za tento přestupek jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor, uložit pokutu až do výše Kč. Podle 5 odst. 2 citovaného

4 zákona nesmí vypalovat porosty ani právnické a podnikající fyzické osoby. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou tyto osoby povinny, se zřetelem na rozsah prováděné činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně navrhovaných opatření, jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše Kč. Ustanovení zvláštních právních předpisů tímto nejsou dotčena - jedná se například zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů nebo zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. K r á t c e: -ov měsíci dubnu t.r. budou zprovozněny nové ové adresy na jednotlivé úseky činnosti úřadu městyse, a to: NAPSALI NÁM Poděkování Rády bychom touto cestou poděkovaly všem členkám organizací Českého červeného kříže a Českého svazu žen ve Vrchotových Janovicích, které se podílely na přípravě a uskutečnění dětského karnevalu a plesu pro dospělé v letošním roce. Velké poděkování posíláme i členkám, sponzorům a podnikatelům za příspěvky do tomboly, případně za finanční příspěvky. Obě akce se podařily a byly veřejností kladně hodnoceny. Na začátku března jsme zorganizovaly výroční schůzi obou organizací. Přednáškou ji obohatil MUDr. Vladimír Bouček, primář transfúzní stanice nemocnice v Benešově Za ČČK Jana Kramperová, Za ČSŽ Jana Suchanová Vážený zákazníci, v Restauraci Na Rychtě jsme v posledních dnech provedli několik změn i personálního charakteru, které by měly mít za následek zkvalitnění služeb pro vás. Jedná se zejména o tyto změny: 1. nová skladba pokrmů poledního menu, která bude každodenně obohacena o pokrmy minutkového charakteru a specialit naší kuchyně, 2. nová skladba minutkového jídelního lístku v cenové relaci od cen hotových jídel včetně přílohy a podávání pokrmů denně do 21 hod. a v sezoně dle potřeb hostů, 3. nová nabídka zmrzlinových pohárů a dezertů,

5 4. nová nabídka nápojů. Zároveň si uvědomujeme chybný krok, kterým bylo zařazení předváděcí akce do prostor restaurace, což mělo za následek ztížené podmínky závodního stravování. Omlouváme se a do budoucna jsme se rozhodli tyto akce do prostor restaurace nezařazovat a neomezovat tak chod závodního stravování. Na vaší návštěvu srdečně zve kolektiv Restaurace Na Rychtě ZE ŠKOLY A ŠKOLKY Vydávání přihlášek: od 1. do 15. dubna 2011 v MŠ během její provozní doby Přijímání vyplněných přihlášek: 27. a 28. dubna 2011 od do hodin v ředitelně ZŠ Kritéria pro přijetí: 5. Děti v posledním roce před předpokládaným zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. 6. Děti s trvalým bydlištěm v obci Vrchotovy Janovice. 7. Děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Vrchotovy Janovice nebo úřadu městyse. 8. Děti zaměstnaných rodičů. 9. Děti seřazené podle data narození od nejstaršího sestupně. Logopedická prevence Učitelé naší MŠ a ZŠ se zapojili do tříletého projektu EU a MŠMT Logopedická prevence u dětí a žáků v České republice. Pedagogičtí logopedi (učitelé) budou po absolvování akreditovaného kurzu a získání osvědčení kvalifikovaně předcházet už v předškolním věku a dále i na 1. stupni ZŠ možným poruchám učení a ve spolupráci s logopedem i vadám řeči. Jde o celkové rozvíjení osobnosti dítěte, rozvoj grafomotorických dovedností, smyslového vnímání a paměti. V MŠ již druhý měsíc probíhá logopedická prevence s dětmi, kterým byly diagnostikovány již zmíněné problémy. Děti provádějí dechová a artikulační cvičení, grafomotorická cvičení, rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, smyslové vnímání a rozumové schopnosti. Základem logopedické prevence je výchova ke správné výslovnosti, což je nezbytné pro bezproblémový vstup dětí do 1. třídy ZŠ. Samozřejmostí by měla být spolupráce logopeda, pedagogického logopeda v MŠ i ZŠ a rodičů. Ti by měli s dítětem procvičovat správnou výslovnost každodenně. Mgr. Lucie Jirků, Mgr. Katka Preiszlerová

6 Karneval se vydařil Ve školce proběhl ve čtvrtek 3. března Přišlo velké množství masek - princezny, motýlci, piráti, mořská panna, Bořek stavitel, upírka, čertice, pravěká žena a mnohé další. Masky měly program na celé dopoledne - představily se, zatančily si, zasoutěžily si a dokonce společně navštívily i úřad městyse, kde s nimi pracovníci včetně pana starosty hovořili. Jana Muchová SBĚR PA P Í R U Sběr tříděného starého papíru organizuje Základní škola a proběhne v úterý 19. dubna 2011 v hospodářském dvoře u garáží městyse Vrchotovy Janovice v době od 15,00 do 17,00 hodin. Starý papír prosím roztřiďte tak, aby karton byl zvlášť - má jinou výkupní cenu. Uvítáme Vaše zapojení do této akce, jejíž výtěžek půjde ve prospěch školy. Mgr. Květa Poskočilová NAŠE POSTŘEHY... Četli jsme na stánkách Posázaví, o.p.s. Předseda a zakladatel občanského sdružení Ochrana fauny ČR Pavel Křížek získal titul Sociálně prospěšný podnikatel roku Musím říct, že mě to velmi překvapilo. Je to prestižní záležitost a hlavně obrovská reklama pro Ochranu fauny, potvrzení toho, že jede tím správným směrem, řekl Pavel Křížek. Nominace do ankety podle něj zohlednila celý vývoj Ochrany fauny ČR od jejího samého počátku po současnost. Posláním tohoto občanského sdružení, které založil v roce 1998, je ochrana volně žijících živočichů a jejich biotopů a ekologická výchova veřejnosti. Do nominace se podle Pavla Křížka určitě promítla také výstava Světlo pro Prahu, která rekapitulovala úsilí ornitologů ochránit ptáky před nebezpečnými sloupy elektrického vedení. Šokující prezentace mrtvých ptačích těl tehdy vyburcovala veřejnost, politiky i energetiky. Ze zprávy z 22. února 2011 četla M.Čedíková JE DOBRÉ VĚDĚT CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LADA LUKAVEC Jsme nová příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací službu jednak pobytovou - celorepublikově, jednak ambulantní a terénní - regionálně. Služba je určená osobám dospělého věku /19-64 let/ s mentálním a kombinovaným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby. Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6. měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu. 7 míst pro ambulantní odlehčovací službu a 2 místa pro terénní odlehčovací službu. Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a

7

8 také zodpovíme veškeré dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem. Pobytová služba: nepřetržitě Ambulantní služba: po-pá 6-20 Terénní služba: po-pá 8-18 Kontakt: Centrum sociálních služeb LADA Lukavec, V Chaloupkách 196, Lukavec Ředitel: Mgr. Hynek Seidl Telefon: /+420/ E- mail: Web: PŘIPRAVUJE SE NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC 2. a 3. dubna - výstava ke 100 letému výročí narození Ludvíka Pavlíčka nazvaná "Poslední janovický farář"; v prostorách janovické fary od 10 do 15 hodin. Výstavu pořádá a srdečně Vás na ni zve Sdružení Miláčov. 6. dubna - od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Klub důchodců 6.dubna - od 14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse vystoupení žáků základní umělecké školy z Votic. Občanská komise rady městyse na toto vystoupení srdečně zve všechny zájemce o lidovou hudbu. 30.dubna - od 18 hodin na Šancích - Pálení Čarodějnic - pořádá SDH Vrchotovy Janovice, s programem a soutěžemi pro děti, upálení čarodějnic občerstvení bude zajištěno - občerstvení pro děti bude zdarma na ostatní akce vás zvou další samostatné pozvánky... a ještě oznámení v předstihu: -o- Kulturně sportovní komise Rady městyse Vrchotovy Janovice ve spolupráci s Klubem důchodců pořádá ve středu 4. května 2011 od 14 hodin přednášku paní Pavlíny Šmídové, výjezdové sestry záchranné služby, na téma Diabetes melitus. -o- SDH Vrchotovy Janovice v sobotu 7. května 2011 uskuteční tradiční jarní akci Sběr železného šrotu. Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 3/2011 vychází 29. března 2011 Uzávěrka příspěvků pro číslo 4/ dubna 2011 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, Redaktor: Marcela Čedíková, tel ,

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1.

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první vydání Rosických listů v roce bývá plné velice důležitých informací pro celoroční chod obce. Nejinak tomu

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva

Zleva starosta města a členové rady při zasedání městského zastupitelstva čtvrtletník číslo 1/2009 Letošní rok nebude lehký Vážení občané, vychází první číslo Karolinského zpravodaje v roce 2009. Jako již tradičně bych Vás rád seznámil s tím, co v letošním roce připravujeme

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více