Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy. ředitelka školy : Holečková Jaroslava zřizovatel : Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 138

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy. ředitelka školy : Holečková Jaroslava zřizovatel : Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 138"

Transkript

1 Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy ředitelka školy : Holečková Jaroslava zřizovatel : Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 138 platnost dokumentu od : do č.j. 290/2010 Školní rámcový program pro předškolní vzdělávání Svět kolem nás

2 Robert Fulgham Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít,co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost na mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti mateřské školy: všechno se rozděl hraj fér nikoho nebij vracej věci tam,kde jsi je našel uklízej po sobě neber si nic, co ti nepatří když někomu ublížíš, řekni promiň před jídlem si umyj ruce splachuj teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. žij vyrovnaně, trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. každý den odpoledne si zdřímni když vyrazíš do světa,dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě nepřestávej žasnout dívej se Obsah ŠVP : 1. obecná charakteristika školy 2. záměr ŠVP 3.podmínky vzdělávání 4. organizace vzdělání 5.charakteristika vzdělávacího programu 6.vzdělávací obsah 7.evaulační systém obecná charakteristika školy Mateřská škola areál školy tvoří 4 budovy v jedné budově je umístěn hospodářský pavilon včetně kanceláře řed. školy a ved. ŠJ. Ve třech budovách jsou umístěny třídy MŠ - v každé budově dvě třídy / na patře vždy jedna třída / V roce 2005 prošla celkovou rekonstrukcí, což přispělo k zlepšení prostředí MŠ. Budovy jsou barevně označené proto prezentujeme školu jako barevnou. Od je zřízena v ZŠ Lerchova 7.třída pro děti předškolní a děti s OŠD.Mateřská škola je sedmitřídní, v každé třídě /kromě 7.třídy / jsou heterogenní skupiny dětí. Kapacita školy je 195 dětí. K budovám přiléhá zahrada školy každá budova má svůj prostor pro volné hry dětí. MŠ je situována na okraji města. Třída v ZŠ má vyčleněnou část pozemku pro hry dětí s vybavením / pískoviště a průlezka /

3 2.záměr ŠVP Rozvíjíme všestrannou spolupráci s rodinou s cílem: rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu, vytvářet si reálný obraz světa. Podporujme aktivní dítě, které uplatňuje své názory a je schopno jednat v duchu základních etických hodnot. MŠ je školou pro děti - dítě se musí cítit spokojené a bezpečně 3.podmínky vzdělávání materiální - doplnění hracích koutků pro děti - zlepšení vybavenosti na spaní dětí / lehátka, povlečení / - dokončení nákupu dětských židlí a stolků, vybavení šaten / - zahrada - postupně obnovovat vybavení zahrady /domečky,průlezky/ - zastřešení pískovišť - vybavení není pravidelně využíváno učitelkami /pomůcky, zahrada na cvičení / životospráva - stravování - skladba jídelníčku odpovídá požadavkům zdravé výživy - omezování polotovarů - pitný režim je v průběhu celého dne dostupný dětem, učitelky budou dbát na jeho dodržování - děti nejsou nuceni do jídla - je respektována ind. potřeba spánku, pro starší děti jsou uplatňovány klidové programy - učitelky budou dodržovat délku pobytu venku i v zimních měsících - nadstandardní pohybové aktivity / využití grantů / - denně cvičíme organizační - denní řad je pružný / uplatňujeme průběžnou svačinu / - učitelky vytváří podmínky pro hru dětí / čas, prostor, volba hry / - dbát na to, aby poměr spontáních a řízených činností v průběhu dne byl vyvážený - je dbáno na soukromí dítěte,učitelka podporuje samostatnost dítěte - řízenou činnost provádí vždy 2 učitelky / aktivní podíl druhé učitelky / - rozsáhlé / 3 7 let /věkové složení heterogenních tříd není pro předškolní děti optimální /zřízení předškolních tříd / psychosociální - umožňujeme adaptační program - v třídních programech všech tříd stanovíme pravidla chování - učíme děti sebehodnocení - aktivní hledání příležitosti pro pochvalu každého dítěte - nemusí se ocenit jen výsledek, ale také snaha,úsilí, ochota a nadšení - děti nemají možnost volby činností / dělí se podle věku / řízení - zaměstnanci dodržují pracovní řád / náplně práce / - uplatňujeme informační systém školy - nejsou webové stránky - vnitřní informační systém je fungující

4 - ped. pracovníci se podílí na řízení školy,zabezpečují akce školy, plní úkoly školního roku - ředitelka školy provádí kontrolní a řídící činnost / vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje je a podporuje vzájemnou spolupráci - ředitelka zpracovává ŠVP ve spolupráci s učitelkami personální - všechny učitelky- mají požadovanou kvalifikaci - se dále vzdělávají ve svém oboru - služby pedagogů jsou organizovány s ohledem na optimální potřeby dětí - zlepšila se vzájemná spolupráce učitelek na třídě / denně konzultovat náplň řízené činnosti / - dodržovat pokyny pro vedení ped. dokumentace, provádět pravidelně systém evaulace spolupráce s rodiči - vstřícnost a důvěra rodičů ke škole - učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí /rodin/ pomáhají rodičům v péči o dítě - možnost vstupu rodičů do tříd /zejména v adaptační době / - rodiče mají možnost podílet se na dění MŠ, účastnit se programů a akcí školy / výlety, atletík, projekt zahrady a brigádnická pomoc škole / - rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje - učitelky informují rodiče o jejich dětech, domlouvají se s nimi o společném postupu při jeho výchově a vzdělání - učitelky chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost a jednají s nimi ohleduplně - zajišťujeme pro rodiče schůzky na třídách, besídky, den otevřených dveří, informace prostřednictvím tisku, ankety pro rodiče, akademii ke Dni matek, zahradní slavnost předškoláků - málo známe názory rodičů na školu / pozitivní i negativní / nadstandartní aktivity - nabízíme zájmovou činnost pro předškolní děti v odpoledních hodinách nebo místo odpočinku / tanečky, píštalka, němčina, výtvarný kroužek, pěvecký sbor, angličtina, němčina a křesťánek / Aktuální rozpis kroužků na školní rok závisí na zájmu rodičů / dbáme na přiměřenost v zapojení dětí do kroužků / - zajištění logopedické péče za přítomnosti rodičů spolupracujeme s Dr. Svítilovou /log. vyšetření dětí na začátku školního roku / 4. organizace vzdělání : Mateřská škola je sedmi třídní - od šk.roku 2010 /2011 sedmá třída MŠ umístěna v areálu ZŠ Lerchova Sušice, je zaměřena na přípravu dětí do ZŠ / zvýšnou IP s dětmi /. Jsou zde umístěny předškolní děti a děti s OŠD. na všech třídách jsou dvě ped. pracovnice a složení tříd je heterogenní. Počty dětí na třídách jsou přiměřeně stejné Všechny třídy plní školní program, každá třída zpracovává třídní program. povinná dokumentace na třídě - Přehled výchovné práce - Docházka - Třídní program

5 - Desky dítěte / hodnotící listy, ind.programy, pracovní listy, kresby,testy školní zralosti apod. příjímání dětí do MŠ - ředitelka provádí do dohodě se zřizovatelem zápis do MŠ nejdéle do konce dubna stanoví kriteria pro přijetí dítěte do MŠ - respektuje / pokud tomu podmínky dovolí / volbu rodičů na zařazení dítěte do třídy - ředitelka může povolit výjimku do 28 dětí zapsaných na třídě / v případě zajištění překrývání učitelek - děti do 2 let v případě zaměstnání obou rodičů pouze v případě volné kapacity MŠ - děti se zdravotním a jiným postižením technické, kapacitní a personální podmínky umožní přijetí dítěte do MŠ ukončení docházky do MŠ - děti ukončující docházku nástupem do ZŠ / tuto skutečnost ohlásí rodiče učitelce MŠ/ - děti s OŠD do konce srpna odevzdají rodiče kopii rozhodnutí o OŠD učitelce, kopie bude založena u řed. školy - po 2 měsíční neomluvené absenci dítěte v MŠ a po 2 měsíčním neuhrazení poplatků /školné a stravné / řed. školy písemně upozorní rodiče na tyto skutečnosti. Pokud rodiče do 7 dnů nesplní své závazky vůči škole je dítěti ukončena docházka do MŠ 5.charakteristika vzdělávacího programu Rámcové cíle: jsou naplňovány během celého dne pobytu dětí ve škole v každodenním působení učitelky a/ Rozvíjení dítěte jeho učení a poznání - dítě vyjádří své potřeby,požadavky a pocity - aktivně se zapojí do činností v MŠ, projevuje zájem poznávat - při činnostech se projevuje tvořivě - vyjádří svůj názor a obhájí jej - respektuje dohodnutá pravidla - využívá osvojené pojmy, poznatky při poznávání b/ Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - respektuje druhého - pomáhá mladším dětem - chrání své zdraví - chrání okolní prostředí c/ Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí - zvládá sebeobsluhu /oblékání, stravovací návyky, osobní hygienu / - dokončí úkol, činnost, - zhodnotí výsledek své práce - reaguje adekvátně na změnu situace - aktivně se zapojí do akcí školy

6 Formy vzdělávání : Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou. Hlavní důraz v denním programu školy je kladen na hru s vytvořením odpovídajících podmínek. V denním režimu dbáme na vyváženost spontánních a řízených aktivit v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Předávání poznatků dětem je založeno na prožitkovém učení, jehož podstatou je kominukativnost,spontánnost, aktivita a tvořivost dětí V řízených činnostech dbáme na rovnoměrné vyvážení činností - denně využíváme aktivizují formy a metody práce / přítomnost dvou učitelek na ŘČ /. Využíváme osvědčené metody denně cvičíme, propojení řízené činnosti s motivačním cvičením, poznatky z odborného vzdělávání apod Vzdělávání uskutečňujeme - ve všech činnostech v průběhu celého dne -propojením všech oblastí rozvoje dětské osobnosti -při akcích školy a nadstandardních aktivitách 6. vzdělávací obsah Tématické celky Konkrétní obsah tém.celků, včetně zpracování konkrétních výstupů a využitích forem a metod práce bude rozpracován učitelkami ve třídních programech. Systém třídních programů si volí každá třída 1. Já a moji kamarádi 2. Podzimní putování s../ 3. Advent 4. Zima, zima zimička 5. Kudy chodí jaro. 6. Svět kolem nás Dílčí vzdělávací programy : Šumaváček: zaměření na ochranu přírody a ekologii / každá třída zapracuje dle svých podmínek do třídních plánů / - využití nabídky Informačního centra Národního parku - výukové programy - vycházky do lesa ochrana přírody, zvířat / úklid lesa, krmení zvířat v zimě / - exkurze předškolních dětí do Přírodovědné stanice v Horažďovicích - třídění odpadů / využití víček / - aktivní zapojení do akcí ve městě zaměřených na ochranu přírody,ekologii Začít spolu projekt pro předškolní děti ve spolupráci se ZŠ Komenského Sušice - příprava dětí na vstup do ZŠ /rodiče a děti poznávají prostředí ZŠ / - tvořivé dílny / zaměřené na poznání výuky ve škole, navázat kontakt s dětmi v ZŠ / - společné zpívání koled na náměstí - beseda s učitelou ZŠ - rodiče, učitelky MŠ / téma: školní zralost, příprava dětí na školu..

7 Záměr jednotlivých integrovaných bloků Moji kamarádi : pomoci dítěti k tomu, aby bylo způsobilé účastnit se aktivně vzdělávání v mateřské škole, adaptovat se na změnu ve svém životě i prostředí. Začlenit se do kolektivu, komunikovat a aktivně se účastnit nabízených činností. Podzimní putování s : objevovat nové poznatky z okolní přírody a uvědomovat si vzájemnou sounáležitost a sepětí člověka s přírodou. Přijmout určitá pravidla vzájemného styku pro vzájemnou pohodu, porozumění i ochranu zdraví a bezpečnosti. Advent : získat základní představu o lidských hodnotách a poznat, které hodnoty jsou žádoucí. Zprostředkovat dětem poznání lidové kultury a s tím spojené aktivity. Zima, zima, zimička: maximálně využívat přírodu k pokusům, hrám a rozvoji tělesné zdatnosti.vytvářet u dětí povědomí o hodnotě lidské práce a věcí kolem nás. Posilovat citové vztahy v kolektivu a rozvíjet v dětech empatii a soucítění. Kudy chodí jaro : posilovat v dětech zvídavost a radost při objevování krás probouzející se přírody a vytvářet tak základ etického vztahu k životu, přírodě a ke světu vůbec. Zdokonalovat úroveň dětské samostatnosti ve všech oblastech. Svět kolem nás : probouzet v dětech dětskou zvídavost a chuť objevovat nové a neznámé v oblasti dopravní výchovy a tím přispět ke snížení úrazovosti dětí jako chodců a cyklistů. Podporovat chápání okolního světa i kulturního dědictví. Klíčové kompetence - základy klíčových kompetencí / vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty dětí / budou utvářeny cíleně tak, aby k jejich naplnění směřoval každodenní vzdělávací program a i všechny další aktivity a činnosti MŠ dítě předškolního věku by mohlo dosáhnout této úrovně : kompetence k učení - má poznatky o světe lidí, dobře se orientuje v prostředí, informacích, kterých dokáže využít, je zvídavé, chce se učit, dokáže se záměrně soustředit, splní úkol kompetence k řešení problémů - všímá se problémů, má snahu je řešit k tomu využívá logických úvah, umí vybrat správné řešení kompetence komunikativní - umí se domluvit vyjadřuje se správně, srozumitelně, komunikuje s dospělými, ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení kompetence sociální a personální - uplatňuje samostatně základy společenského chování, samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí se prosadit, ale i podřídit kolektivu. Vnímá nespravedlnost a ubližováním umí se zastat druhého kompetence činnostní a občanské -umí objektivně zhodnotit své jednání a chování.dodržuje stanovená pravidla, dbá na své zdraví a bezpečí

8 Plnění kompetencí: v tématu : Moji kamarádi. kompetence plnění nabídka školy -třídní schůzky k učení k řešení problému - učíme se spontánně soustředit na činnost - zapojujeme nově příchozí děti do činností - objevujeme nové hračky,předměty a jejich využití - cvičíme paměť krátkými říkankami, pohádkami - seznamujeme se s prostředím třídy, školy a nejbližším okolím - všímáme si dění kolem sebe, hledáme správná řešení - hledáme řešení jak společně, ve skupinách,samostatně - dáváme dětem možnost volby - rozvíjíme log. myšlení proč je tomu tak? co by se stalo kdyby? - zaměřujeme se na poznávání základních barev - zařazujeme jednodušší skládanky -prezentace výtvorů dětí z přírodnin na výstavě hub -individuální adaptační program pro každé dítě -ukázka všech prostor školy -seznámení s personálem školy komunikativní sociální a personální Činnostní a občanské - dáváme dětem prostor pro vyprávění vlastních prožitků - pojmenováváme jednoduché předměty - zařazujeme ve volných chvílích art.cvičení, vytleskávání procvičování hlásek, rytmizaci, říkadla hrajeme komunikační hry - uplatňujeme a dodržujeme systém logopedické péče - vedeme děti k samostatnému rozhodování, dáme možnost volby - učíme je k ohleduplnosti a vzájemné pomoci - utváříme pravidla chování pozdrav, poděkování, požádání - utváříme v kolektivu kamarádské vtahy - děti se chovají v MŠ i při POV bezpečně - vedeme děti k udržování pořádku v hračkách, oblečení - podporujeme samostatné používání WC - vytváříme společná pravidla soužití na třídě - budujeme kladný vztah k prostředí třídy - rozvíjíme základy sebeobsluhy / jídlo, oblékání, používání kapesníků / -přímá účast na vytvoření pravidel na třídě -zařazování komunitního kruhu -vystavování dětských prací -komunikační hry -vyprávění zážitků -námětové hry -názorná ukázka zacházení s pomůckami -pochvala jako jeden z nejdůležitějších prostředků motivace -zpěv a pohybové vyjádření říkadel -stavby z písku

9 Plnění kompetencí: v tématu : Podzimní putování s k učení k řešení problému komunikativní Sociální a personální kompetence Činnostní a občanské kompetence - rozvíjíme poznatky dětí metodami názoru, praktických činností a prožitkového učení - učíme se záměrně soustředit na činnost - osvojujeme si poznatky o přírodě, poznáváme stromy,plody a zvířata v lese - rozvíjíme základní pohybové dovednosti - rozvíjíme prostorovou orientaci / cesty, labyrinty / - vedeme děti k ochraně životního prostředí - rozvíjíme jemnou motoriku /přírodniny / - vedeme děti ke splnění úkolu - snažíme se o vyjadřování vlastními slovy, kladení jednoduchých otázek a odpovědí - podporujeme samostatné zvládnutí běžné činnosti v MŠ a požadavky kladené na dítě - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se dítě může ve svém okolí setkat / nehladíme cizí zvířata, nesbíráme houby, netrháme neznámé plody / začátky početních představ méně více / stejně - třídíme malé velké - dle stanovených pravidel - poznáváme základní barvy - orientujeme se do počtu 5 - zařazujeme pracovní listy - rozšiřujeme slovní zásobu dětí - v průběhu celého dne rozvíjíme verbální vyjadřovací schopnosti, správnou výslovnost, ovládání dechu - využitím dramatizace jednoduché pohádky rozvíjíme fantazii dětí a vyjádření představ pomocí výt. dovedností - dáváme podněty k zvládání základních hudebních dovedností - vedeme děti k tomu, aby se uměli omluvit - vedeme je k dodržování pravidel na třídě - učíme děti aktivně pečovat o okolní živ.prostředí / dbát o pořádek a čistou, chránit přírodu.. - dáváme dětem možnost vnímat co si přeje či potřebuje druhý / pomoc mladšímu, slabšímu / - využíváme pohádkové příběhy k poznání dobra-zla a posilujeme kladné charakterové vlastnosti - dbáme na uplatňování návyků společenského chování - učíme se co je zdravé - utváříme v dětech povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom kde vyhledat pomoc - zařazujeme smysluplné činnosti, které přispívají k péči o životní prostředí a okolní krajin - využíváme pochvalu jako prostředek motivace nabídka školy -drakiáda -ozdravný pobyt v solné jeskyni -divadelní představení,kino -projekt se ZŠ -oslavy svátků a narozenin -projektové učení návštěva informačního centra v K. Horách -společná odpoledne rodičů a dětí - logopedické péče -beseda u ohýnku- Sules -vycházky do přírody -úklid školní zahrady -vytváření z přírodnin uspořádání výstavy -řešení problémových otázek -třídění -vyřizování vzkazů -výtvarná hra v návaznosti na hudbu - hra s loutkou rozehrání dialogu

10 Plnění kompetencí: v tématu : Advent k učení k řešení problému komunikativní sociální personální činnostní a občanské - učíme se, že je správné práci dokončit a uklidit po sobě - pěstuje v dětech vytrvalost a pocit uspokojení - seznamuje se s tradicemi daného období a spontánně a vědomě se podílíme na jejich přípravě - vedeme k samostatnému řešení známých a opakujících se situací - k řeší problémů využíváme vlastních zkušeností dětí i zkušeností kamarádů - nabízíme činnosti k upřesnění časových /rok,měsíce/ a početních představ - učíme děti sdělovat své prožitky, různými prostředky / řečovými,výtvarnými hudebními dramatickými apod. - vedeme děti k samostatnému vyprávění vlastních zážitků - posilujeme sebekontrolu učíme se potlačit ostych - dáváme dětem prostor pro reprodukci krátkých textů - sledujeme plynulý řečový projev gramaticky správný - umožňujeme rodičům účastnit se nabízených aktivit na třídě v dopoledních i odpoledních hodinách - podporujeme v dětech samostatné rozhodování o svých činnostech, umět si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - učíme děti nejen poznávat, ale i si uvědomovat význam rodiny - vyžadujeme u dětí zodpovědnost za své jednání - uvědomění si důsledků správného i špatného chování - rozšiřujeme poznatky dětí o činnosti dospělých, uvědomovat si význam práce rodičů pro společnost - zařazujeme aktivity, při nichž dítě může zažít jak je hezké obdarovat druhé - poznáváme jaké lidské hodnoty jsou přínosem a získáváme základní představu o lidských hodnotách - podporujeme zájem o druhé i o to, co se kolem děje nabídka školy -Mikulášská nadílka -zpívání vánočních koled na náměstí. -oslavy vánočních svátků -výroba dárků pro rodiče a kamarády -vánoční besídka s nadílkou,pečení cukroví -divadelní představení -práce v keramické dílně -účast na vánočním koncertu -aktivity podněcující vazby k rodině -činnosti na přání -strojení vánočního stromečku pro zvířátka -poslech pohádek -podílení se na výzdobě prostředí třídy -pohybové hry s využitím náčiní -srovnávání a porovnávání

11 Plnění kompetencí: v tématu : Zima, zima zimička. k učení k řešení problému komunikační sociální a personální činnostní a občanské - soustředíme se na činnost a záměrně si zapamatujeme - učíme se nejen spontánně ale i vědomě - využíváme činností, které směřují k ochraně zdraví - podporujeme prevenci nezdravých návyků / přiměřené oblékání,otužování, sladkosti / - získáváme poznatky o daném ročním období - orientujeme se v časové posloupnosti /včera,dnes,zítra / - získané informace dokážeme využít v praktickém životě - všímáme si problémů a sami navrhujeme jak je řešit - k řešení situací využíváme logických úvah a snažíme se vybrat správné řešení - k řešení nepoznaného a nového využíváme pokusů - řešíme labyrinty - uplatňujeme počítání do 10 - zařazujeme hry pro rozvoj logického myšlení - vedeme děti k samostatnému vyjadřování / myšlenka, přání, zážitek / - správně vyslovuje hlásky - umíme se domluvit s dospělými a vrstevníky, dokážeme říci co potřebujeme - správně a srozumitelně se vyjadřuje - zařazujeme písničky, básničky, říkadla a dbáme na zapamatování textu - samostatně převyprávíme pohádku - hledáme řešení nápravy pokud ublížíme kamarádovi - za nevhodné chování se umíme omluvit - umíme prosadit svůj názor a zároveň se podřídit kolektivu - vnímáme nespravedlnost a ubližování umíme se zastat druhého - vedeme děti ke vzájemné pomoci - rozvíjíme v dětech empatii a soucítění - pomoc zvířatům v zimě - vyžadujeme dodržování stanovených pravidel na třídě - podporujeme a rozvíjíme samostatnost v sebeobslužných činnostech - společně plánujeme, organizujeme, pořádáme i vyhodnocujeme nabídka školy -zimní olympiáda -bobování, sáňkování -myslivecké halalí, beseda s odborníky -návštěva informačního centra v K. Horáchprojektové učení -masopustní rej -výroba krmítek pro ptáčky -přikrmování ptáčků a jejich přímé pozorování u krmítka -vycházky ke krmelci -akce pořádané ZŠ na podporu úspěšného startu dětí v první třídě -experimentování a pokusy -četba pohádek před spaním -grafomotorická cvičení -hra v roli -prostorové a plošné konstruování -poh. improvizace

12 Plnění kompetencí: v tématu : Kudy chodí jaro. k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální činnostní a občanské - ověřujeme poznatky o jarní přírodě - orientujeme se v pracovních profesích - poskytujeme dětem rozšíření poznatků o městě - vedeme děti záměrně, využíváme nejrůznější logické hrátky k plnění úkolu netradiční pro děti zajímavou formou - podporujeme samostatné vyřešení konfliktu s kamarádem - zapojujeme se do společných akcí a činností - vyzkoušíme si i nové věci - napomáháme zvládat každodenní situace v běžném životě - nabízíme - skládáme puzzle a rozmanité obrázky, hrajeme pexeso, domino - vytváříme číselnou řadu - podporujeme samostatné a plynulé vyjadřování při řízeném rozhovoru - umožňujeme vyprávění pohádek - uplatňujeme pojmenování předmětů denní potřeby - dáváme dětem prostor pro vyjádření prožitků - dodržujeme základní společenské návyky a pravidla - dáváme možnost volby - samostatně si zvolíme hru a nabízenou aktivitu - umíme se zastat druhého - uvědomujeme si,že dobré a vlídné jednání se vyplatí - hodnotíme své jednání a chování kladné, ale i záporné - dodržujeme stanovená pravidla chování - umíme reagovat na pokyn slovní, gesta i mimiku a poslechnout je nabídka školy -den otevřených dveří -zápis do MŠ -výroba dárků pro mladší kamarády -předplavecká výchova -divadelní předst.kašpárek -vystoupení ke Dni matek ve Smetanově sále školková akademie -velikonoční pohádky v gymnáziu -návštěva IC v K. Horáchprojektové učení -přímé pozorování výcviku psů -čtení pohádek žáky ZŠ -kreslení do písku -výtvarná hra s barvou -pozorování domácích zvířat a jejich mláďat -řešení hádanek -práce ve dvojicích -podpora spolupráce dětí -poznávání všemi smysly /zrak,sluch,hmat,čich,chuťˇ/ -práce na počítači -didaktické hry - hry s pravidly

13 Plnění kompetencí: v tématu : Svět kolem nás k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální - máme poznatky o světě lidí a techniky - všímáme si dopravních prostředků a provozu - učíme se vědomě, záměrně se na hru, práci a činnosti soustředíme - zkušenosti uplatňujeme v praktických situacích - pokud se nám dostává uznání,učíme se s chutí - práci dokončíme postupujeme podle pokynů - hodnotíme sebe, co umíme,co jsme se naučili - umíme hodnotit druhé - všímáme si problémů ve svém okolí - zpřesňujeme matem.představy, užíváme matematické.a číselné pojmy - při řešení problému užíváme logických postupů - hovoříme ve správně formulovaných větách - vedeme dialog - komunikujeme s dětmi i dospělými - víme, že se lidé dorozumívají jinými jazyky a že je možno se jim učit - dovedeme využívat informace, se kterými se setkáváme, dál v běžném životě - při setkání s neznámými lidmi se chováme obezřetně - ve skupině se dokážeme prosadit i podřídit - uvědomujeme si, že za své jednání neseme důsledky - chápeme nespravedlnost,ubližování,agresivitu i násilí a uvědomujeme si,že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou - dokážeme se bránit projevům násilí jiného dítěte nabídka školy -školní výlet -zahradní slavnost rozloučení se školáky -oslava Dne dětí -letní školková olympiáda dále pak okresní -divadelní představení -fotografování na památku -vystoupení vítání občánků -pozorování dopravy na silnici,exkurze na nádraží -pozorování počasí - menší výlety do okolí -malování na chodníky -hry zaměřené na orientaci ve městě -práce ve skupinách děti se dělí podle předem stanovených pravidel -vzájemné předávání zkušeností -vytváření kolektivních i skupinových prací -reprodukce pohádek -zástupná řeč, tvorba hádanek

14 7. Evaulační systém zaměření evaulace kdo provádí evaulaci jakými metodami je provedena evaulace ŠVP ředitelka analýza dokumentace analýza ŠRP kontrola TVP Třídní program ředitelka písemně učitelky písemně /výsledky / u dětí Metody a formy práce Děti s OŠD a dětmi s problemy chování a učení kdy hodnotíme 1 x ročně 1 x ročně 2 x ročně v pololetí po skončení tématu učitelky hodnotící listy dle rozpisu ve tř. programech ředitelka učitelka učitelka hospitace analýza VVP na třídě sebehodnocení 2 x ročně 2 x ročně 1 x ročně učitelka analýza denní VVP a IP denně Dokumentace třídy ředitelka kontrola - analýza 2 x ročně Spolupráce s rodinou ředitelka učitelka analýza spolupráce s rodinou anketa pro rodiče schůzky třídní spolupráce akce s rodiči 1 x ročně 1 x ročně 1 x ročně Přílohy ŠVP : Projekt Šumaváček Projekt Začít spolu / se ZŠ Komenského / Podpisy pedagogických pracovnic: Ředitelka školy Holečková Jaroslava :..

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více