Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy. ředitelka školy : Holečková Jaroslava zřizovatel : Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 138

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy. ředitelka školy : Holečková Jaroslava zřizovatel : Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 138"

Transkript

1 Mateřská škola Sušice,Smetanova 1095,okres Klatovy ředitelka školy : Holečková Jaroslava zřizovatel : Městský úřad Sušice Náměstí Svobody 138 platnost dokumentu od : do č.j. 290/2010 Školní rámcový program pro předškolní vzdělávání Svět kolem nás

2 Robert Fulgham Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít,co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost na mě nečekala na vrcholu hory zvané postgraduál, ale na pískovišti mateřské školy: všechno se rozděl hraj fér nikoho nebij vracej věci tam,kde jsi je našel uklízej po sobě neber si nic, co ti nepatří když někomu ublížíš, řekni promiň před jídlem si umyj ruce splachuj teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. žij vyrovnaně, trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. každý den odpoledne si zdřímni když vyrazíš do světa,dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě nepřestávej žasnout dívej se Obsah ŠVP : 1. obecná charakteristika školy 2. záměr ŠVP 3.podmínky vzdělávání 4. organizace vzdělání 5.charakteristika vzdělávacího programu 6.vzdělávací obsah 7.evaulační systém obecná charakteristika školy Mateřská škola areál školy tvoří 4 budovy v jedné budově je umístěn hospodářský pavilon včetně kanceláře řed. školy a ved. ŠJ. Ve třech budovách jsou umístěny třídy MŠ - v každé budově dvě třídy / na patře vždy jedna třída / V roce 2005 prošla celkovou rekonstrukcí, což přispělo k zlepšení prostředí MŠ. Budovy jsou barevně označené proto prezentujeme školu jako barevnou. Od je zřízena v ZŠ Lerchova 7.třída pro děti předškolní a děti s OŠD.Mateřská škola je sedmitřídní, v každé třídě /kromě 7.třídy / jsou heterogenní skupiny dětí. Kapacita školy je 195 dětí. K budovám přiléhá zahrada školy každá budova má svůj prostor pro volné hry dětí. MŠ je situována na okraji města. Třída v ZŠ má vyčleněnou část pozemku pro hry dětí s vybavením / pískoviště a průlezka /

3 2.záměr ŠVP Rozvíjíme všestrannou spolupráci s rodinou s cílem: rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu, vytvářet si reálný obraz světa. Podporujme aktivní dítě, které uplatňuje své názory a je schopno jednat v duchu základních etických hodnot. MŠ je školou pro děti - dítě se musí cítit spokojené a bezpečně 3.podmínky vzdělávání materiální - doplnění hracích koutků pro děti - zlepšení vybavenosti na spaní dětí / lehátka, povlečení / - dokončení nákupu dětských židlí a stolků, vybavení šaten / - zahrada - postupně obnovovat vybavení zahrady /domečky,průlezky/ - zastřešení pískovišť - vybavení není pravidelně využíváno učitelkami /pomůcky, zahrada na cvičení / životospráva - stravování - skladba jídelníčku odpovídá požadavkům zdravé výživy - omezování polotovarů - pitný režim je v průběhu celého dne dostupný dětem, učitelky budou dbát na jeho dodržování - děti nejsou nuceni do jídla - je respektována ind. potřeba spánku, pro starší děti jsou uplatňovány klidové programy - učitelky budou dodržovat délku pobytu venku i v zimních měsících - nadstandardní pohybové aktivity / využití grantů / - denně cvičíme organizační - denní řad je pružný / uplatňujeme průběžnou svačinu / - učitelky vytváří podmínky pro hru dětí / čas, prostor, volba hry / - dbát na to, aby poměr spontáních a řízených činností v průběhu dne byl vyvážený - je dbáno na soukromí dítěte,učitelka podporuje samostatnost dítěte - řízenou činnost provádí vždy 2 učitelky / aktivní podíl druhé učitelky / - rozsáhlé / 3 7 let /věkové složení heterogenních tříd není pro předškolní děti optimální /zřízení předškolních tříd / psychosociální - umožňujeme adaptační program - v třídních programech všech tříd stanovíme pravidla chování - učíme děti sebehodnocení - aktivní hledání příležitosti pro pochvalu každého dítěte - nemusí se ocenit jen výsledek, ale také snaha,úsilí, ochota a nadšení - děti nemají možnost volby činností / dělí se podle věku / řízení - zaměstnanci dodržují pracovní řád / náplně práce / - uplatňujeme informační systém školy - nejsou webové stránky - vnitřní informační systém je fungující

4 - ped. pracovníci se podílí na řízení školy,zabezpečují akce školy, plní úkoly školního roku - ředitelka školy provádí kontrolní a řídící činnost / vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje je a podporuje vzájemnou spolupráci - ředitelka zpracovává ŠVP ve spolupráci s učitelkami personální - všechny učitelky- mají požadovanou kvalifikaci - se dále vzdělávají ve svém oboru - služby pedagogů jsou organizovány s ohledem na optimální potřeby dětí - zlepšila se vzájemná spolupráce učitelek na třídě / denně konzultovat náplň řízené činnosti / - dodržovat pokyny pro vedení ped. dokumentace, provádět pravidelně systém evaulace spolupráce s rodiči - vstřícnost a důvěra rodičů ke škole - učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí /rodin/ pomáhají rodičům v péči o dítě - možnost vstupu rodičů do tříd /zejména v adaptační době / - rodiče mají možnost podílet se na dění MŠ, účastnit se programů a akcí školy / výlety, atletík, projekt zahrady a brigádnická pomoc škole / - rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje - učitelky informují rodiče o jejich dětech, domlouvají se s nimi o společném postupu při jeho výchově a vzdělání - učitelky chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost a jednají s nimi ohleduplně - zajišťujeme pro rodiče schůzky na třídách, besídky, den otevřených dveří, informace prostřednictvím tisku, ankety pro rodiče, akademii ke Dni matek, zahradní slavnost předškoláků - málo známe názory rodičů na školu / pozitivní i negativní / nadstandartní aktivity - nabízíme zájmovou činnost pro předškolní děti v odpoledních hodinách nebo místo odpočinku / tanečky, píštalka, němčina, výtvarný kroužek, pěvecký sbor, angličtina, němčina a křesťánek / Aktuální rozpis kroužků na školní rok závisí na zájmu rodičů / dbáme na přiměřenost v zapojení dětí do kroužků / - zajištění logopedické péče za přítomnosti rodičů spolupracujeme s Dr. Svítilovou /log. vyšetření dětí na začátku školního roku / 4. organizace vzdělání : Mateřská škola je sedmi třídní - od šk.roku 2010 /2011 sedmá třída MŠ umístěna v areálu ZŠ Lerchova Sušice, je zaměřena na přípravu dětí do ZŠ / zvýšnou IP s dětmi /. Jsou zde umístěny předškolní děti a děti s OŠD. na všech třídách jsou dvě ped. pracovnice a složení tříd je heterogenní. Počty dětí na třídách jsou přiměřeně stejné Všechny třídy plní školní program, každá třída zpracovává třídní program. povinná dokumentace na třídě - Přehled výchovné práce - Docházka - Třídní program

5 - Desky dítěte / hodnotící listy, ind.programy, pracovní listy, kresby,testy školní zralosti apod. příjímání dětí do MŠ - ředitelka provádí do dohodě se zřizovatelem zápis do MŠ nejdéle do konce dubna stanoví kriteria pro přijetí dítěte do MŠ - respektuje / pokud tomu podmínky dovolí / volbu rodičů na zařazení dítěte do třídy - ředitelka může povolit výjimku do 28 dětí zapsaných na třídě / v případě zajištění překrývání učitelek - děti do 2 let v případě zaměstnání obou rodičů pouze v případě volné kapacity MŠ - děti se zdravotním a jiným postižením technické, kapacitní a personální podmínky umožní přijetí dítěte do MŠ ukončení docházky do MŠ - děti ukončující docházku nástupem do ZŠ / tuto skutečnost ohlásí rodiče učitelce MŠ/ - děti s OŠD do konce srpna odevzdají rodiče kopii rozhodnutí o OŠD učitelce, kopie bude založena u řed. školy - po 2 měsíční neomluvené absenci dítěte v MŠ a po 2 měsíčním neuhrazení poplatků /školné a stravné / řed. školy písemně upozorní rodiče na tyto skutečnosti. Pokud rodiče do 7 dnů nesplní své závazky vůči škole je dítěti ukončena docházka do MŠ 5.charakteristika vzdělávacího programu Rámcové cíle: jsou naplňovány během celého dne pobytu dětí ve škole v každodenním působení učitelky a/ Rozvíjení dítěte jeho učení a poznání - dítě vyjádří své potřeby,požadavky a pocity - aktivně se zapojí do činností v MŠ, projevuje zájem poznávat - při činnostech se projevuje tvořivě - vyjádří svůj názor a obhájí jej - respektuje dohodnutá pravidla - využívá osvojené pojmy, poznatky při poznávání b/ Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - respektuje druhého - pomáhá mladším dětem - chrání své zdraví - chrání okolní prostředí c/ Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí - zvládá sebeobsluhu /oblékání, stravovací návyky, osobní hygienu / - dokončí úkol, činnost, - zhodnotí výsledek své práce - reaguje adekvátně na změnu situace - aktivně se zapojí do akcí školy

6 Formy vzdělávání : Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou. Hlavní důraz v denním programu školy je kladen na hru s vytvořením odpovídajících podmínek. V denním režimu dbáme na vyváženost spontánních a řízených aktivit v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Předávání poznatků dětem je založeno na prožitkovém učení, jehož podstatou je kominukativnost,spontánnost, aktivita a tvořivost dětí V řízených činnostech dbáme na rovnoměrné vyvážení činností - denně využíváme aktivizují formy a metody práce / přítomnost dvou učitelek na ŘČ /. Využíváme osvědčené metody denně cvičíme, propojení řízené činnosti s motivačním cvičením, poznatky z odborného vzdělávání apod Vzdělávání uskutečňujeme - ve všech činnostech v průběhu celého dne -propojením všech oblastí rozvoje dětské osobnosti -při akcích školy a nadstandardních aktivitách 6. vzdělávací obsah Tématické celky Konkrétní obsah tém.celků, včetně zpracování konkrétních výstupů a využitích forem a metod práce bude rozpracován učitelkami ve třídních programech. Systém třídních programů si volí každá třída 1. Já a moji kamarádi 2. Podzimní putování s../ 3. Advent 4. Zima, zima zimička 5. Kudy chodí jaro. 6. Svět kolem nás Dílčí vzdělávací programy : Šumaváček: zaměření na ochranu přírody a ekologii / každá třída zapracuje dle svých podmínek do třídních plánů / - využití nabídky Informačního centra Národního parku - výukové programy - vycházky do lesa ochrana přírody, zvířat / úklid lesa, krmení zvířat v zimě / - exkurze předškolních dětí do Přírodovědné stanice v Horažďovicích - třídění odpadů / využití víček / - aktivní zapojení do akcí ve městě zaměřených na ochranu přírody,ekologii Začít spolu projekt pro předškolní děti ve spolupráci se ZŠ Komenského Sušice - příprava dětí na vstup do ZŠ /rodiče a děti poznávají prostředí ZŠ / - tvořivé dílny / zaměřené na poznání výuky ve škole, navázat kontakt s dětmi v ZŠ / - společné zpívání koled na náměstí - beseda s učitelou ZŠ - rodiče, učitelky MŠ / téma: školní zralost, příprava dětí na školu..

7 Záměr jednotlivých integrovaných bloků Moji kamarádi : pomoci dítěti k tomu, aby bylo způsobilé účastnit se aktivně vzdělávání v mateřské škole, adaptovat se na změnu ve svém životě i prostředí. Začlenit se do kolektivu, komunikovat a aktivně se účastnit nabízených činností. Podzimní putování s : objevovat nové poznatky z okolní přírody a uvědomovat si vzájemnou sounáležitost a sepětí člověka s přírodou. Přijmout určitá pravidla vzájemného styku pro vzájemnou pohodu, porozumění i ochranu zdraví a bezpečnosti. Advent : získat základní představu o lidských hodnotách a poznat, které hodnoty jsou žádoucí. Zprostředkovat dětem poznání lidové kultury a s tím spojené aktivity. Zima, zima, zimička: maximálně využívat přírodu k pokusům, hrám a rozvoji tělesné zdatnosti.vytvářet u dětí povědomí o hodnotě lidské práce a věcí kolem nás. Posilovat citové vztahy v kolektivu a rozvíjet v dětech empatii a soucítění. Kudy chodí jaro : posilovat v dětech zvídavost a radost při objevování krás probouzející se přírody a vytvářet tak základ etického vztahu k životu, přírodě a ke světu vůbec. Zdokonalovat úroveň dětské samostatnosti ve všech oblastech. Svět kolem nás : probouzet v dětech dětskou zvídavost a chuť objevovat nové a neznámé v oblasti dopravní výchovy a tím přispět ke snížení úrazovosti dětí jako chodců a cyklistů. Podporovat chápání okolního světa i kulturního dědictví. Klíčové kompetence - základy klíčových kompetencí / vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty dětí / budou utvářeny cíleně tak, aby k jejich naplnění směřoval každodenní vzdělávací program a i všechny další aktivity a činnosti MŠ dítě předškolního věku by mohlo dosáhnout této úrovně : kompetence k učení - má poznatky o světe lidí, dobře se orientuje v prostředí, informacích, kterých dokáže využít, je zvídavé, chce se učit, dokáže se záměrně soustředit, splní úkol kompetence k řešení problémů - všímá se problémů, má snahu je řešit k tomu využívá logických úvah, umí vybrat správné řešení kompetence komunikativní - umí se domluvit vyjadřuje se správně, srozumitelně, komunikuje s dospělými, ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení kompetence sociální a personální - uplatňuje samostatně základy společenského chování, samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí se prosadit, ale i podřídit kolektivu. Vnímá nespravedlnost a ubližováním umí se zastat druhého kompetence činnostní a občanské -umí objektivně zhodnotit své jednání a chování.dodržuje stanovená pravidla, dbá na své zdraví a bezpečí

8 Plnění kompetencí: v tématu : Moji kamarádi. kompetence plnění nabídka školy -třídní schůzky k učení k řešení problému - učíme se spontánně soustředit na činnost - zapojujeme nově příchozí děti do činností - objevujeme nové hračky,předměty a jejich využití - cvičíme paměť krátkými říkankami, pohádkami - seznamujeme se s prostředím třídy, školy a nejbližším okolím - všímáme si dění kolem sebe, hledáme správná řešení - hledáme řešení jak společně, ve skupinách,samostatně - dáváme dětem možnost volby - rozvíjíme log. myšlení proč je tomu tak? co by se stalo kdyby? - zaměřujeme se na poznávání základních barev - zařazujeme jednodušší skládanky -prezentace výtvorů dětí z přírodnin na výstavě hub -individuální adaptační program pro každé dítě -ukázka všech prostor školy -seznámení s personálem školy komunikativní sociální a personální Činnostní a občanské - dáváme dětem prostor pro vyprávění vlastních prožitků - pojmenováváme jednoduché předměty - zařazujeme ve volných chvílích art.cvičení, vytleskávání procvičování hlásek, rytmizaci, říkadla hrajeme komunikační hry - uplatňujeme a dodržujeme systém logopedické péče - vedeme děti k samostatnému rozhodování, dáme možnost volby - učíme je k ohleduplnosti a vzájemné pomoci - utváříme pravidla chování pozdrav, poděkování, požádání - utváříme v kolektivu kamarádské vtahy - děti se chovají v MŠ i při POV bezpečně - vedeme děti k udržování pořádku v hračkách, oblečení - podporujeme samostatné používání WC - vytváříme společná pravidla soužití na třídě - budujeme kladný vztah k prostředí třídy - rozvíjíme základy sebeobsluhy / jídlo, oblékání, používání kapesníků / -přímá účast na vytvoření pravidel na třídě -zařazování komunitního kruhu -vystavování dětských prací -komunikační hry -vyprávění zážitků -námětové hry -názorná ukázka zacházení s pomůckami -pochvala jako jeden z nejdůležitějších prostředků motivace -zpěv a pohybové vyjádření říkadel -stavby z písku

9 Plnění kompetencí: v tématu : Podzimní putování s k učení k řešení problému komunikativní Sociální a personální kompetence Činnostní a občanské kompetence - rozvíjíme poznatky dětí metodami názoru, praktických činností a prožitkového učení - učíme se záměrně soustředit na činnost - osvojujeme si poznatky o přírodě, poznáváme stromy,plody a zvířata v lese - rozvíjíme základní pohybové dovednosti - rozvíjíme prostorovou orientaci / cesty, labyrinty / - vedeme děti k ochraně životního prostředí - rozvíjíme jemnou motoriku /přírodniny / - vedeme děti ke splnění úkolu - snažíme se o vyjadřování vlastními slovy, kladení jednoduchých otázek a odpovědí - podporujeme samostatné zvládnutí běžné činnosti v MŠ a požadavky kladené na dítě - uvědomovat si nebezpečí, se kterým se dítě může ve svém okolí setkat / nehladíme cizí zvířata, nesbíráme houby, netrháme neznámé plody / začátky početních představ méně více / stejně - třídíme malé velké - dle stanovených pravidel - poznáváme základní barvy - orientujeme se do počtu 5 - zařazujeme pracovní listy - rozšiřujeme slovní zásobu dětí - v průběhu celého dne rozvíjíme verbální vyjadřovací schopnosti, správnou výslovnost, ovládání dechu - využitím dramatizace jednoduché pohádky rozvíjíme fantazii dětí a vyjádření představ pomocí výt. dovedností - dáváme podněty k zvládání základních hudebních dovedností - vedeme děti k tomu, aby se uměli omluvit - vedeme je k dodržování pravidel na třídě - učíme děti aktivně pečovat o okolní živ.prostředí / dbát o pořádek a čistou, chránit přírodu.. - dáváme dětem možnost vnímat co si přeje či potřebuje druhý / pomoc mladšímu, slabšímu / - využíváme pohádkové příběhy k poznání dobra-zla a posilujeme kladné charakterové vlastnosti - dbáme na uplatňování návyků společenského chování - učíme se co je zdravé - utváříme v dětech povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom kde vyhledat pomoc - zařazujeme smysluplné činnosti, které přispívají k péči o životní prostředí a okolní krajin - využíváme pochvalu jako prostředek motivace nabídka školy -drakiáda -ozdravný pobyt v solné jeskyni -divadelní představení,kino -projekt se ZŠ -oslavy svátků a narozenin -projektové učení návštěva informačního centra v K. Horách -společná odpoledne rodičů a dětí - logopedické péče -beseda u ohýnku- Sules -vycházky do přírody -úklid školní zahrady -vytváření z přírodnin uspořádání výstavy -řešení problémových otázek -třídění -vyřizování vzkazů -výtvarná hra v návaznosti na hudbu - hra s loutkou rozehrání dialogu

10 Plnění kompetencí: v tématu : Advent k učení k řešení problému komunikativní sociální personální činnostní a občanské - učíme se, že je správné práci dokončit a uklidit po sobě - pěstuje v dětech vytrvalost a pocit uspokojení - seznamuje se s tradicemi daného období a spontánně a vědomě se podílíme na jejich přípravě - vedeme k samostatnému řešení známých a opakujících se situací - k řeší problémů využíváme vlastních zkušeností dětí i zkušeností kamarádů - nabízíme činnosti k upřesnění časových /rok,měsíce/ a početních představ - učíme děti sdělovat své prožitky, různými prostředky / řečovými,výtvarnými hudebními dramatickými apod. - vedeme děti k samostatnému vyprávění vlastních zážitků - posilujeme sebekontrolu učíme se potlačit ostych - dáváme dětem prostor pro reprodukci krátkých textů - sledujeme plynulý řečový projev gramaticky správný - umožňujeme rodičům účastnit se nabízených aktivit na třídě v dopoledních i odpoledních hodinách - podporujeme v dětech samostatné rozhodování o svých činnostech, umět si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - učíme děti nejen poznávat, ale i si uvědomovat význam rodiny - vyžadujeme u dětí zodpovědnost za své jednání - uvědomění si důsledků správného i špatného chování - rozšiřujeme poznatky dětí o činnosti dospělých, uvědomovat si význam práce rodičů pro společnost - zařazujeme aktivity, při nichž dítě může zažít jak je hezké obdarovat druhé - poznáváme jaké lidské hodnoty jsou přínosem a získáváme základní představu o lidských hodnotách - podporujeme zájem o druhé i o to, co se kolem děje nabídka školy -Mikulášská nadílka -zpívání vánočních koled na náměstí. -oslavy vánočních svátků -výroba dárků pro rodiče a kamarády -vánoční besídka s nadílkou,pečení cukroví -divadelní představení -práce v keramické dílně -účast na vánočním koncertu -aktivity podněcující vazby k rodině -činnosti na přání -strojení vánočního stromečku pro zvířátka -poslech pohádek -podílení se na výzdobě prostředí třídy -pohybové hry s využitím náčiní -srovnávání a porovnávání

11 Plnění kompetencí: v tématu : Zima, zima zimička. k učení k řešení problému komunikační sociální a personální činnostní a občanské - soustředíme se na činnost a záměrně si zapamatujeme - učíme se nejen spontánně ale i vědomě - využíváme činností, které směřují k ochraně zdraví - podporujeme prevenci nezdravých návyků / přiměřené oblékání,otužování, sladkosti / - získáváme poznatky o daném ročním období - orientujeme se v časové posloupnosti /včera,dnes,zítra / - získané informace dokážeme využít v praktickém životě - všímáme si problémů a sami navrhujeme jak je řešit - k řešení situací využíváme logických úvah a snažíme se vybrat správné řešení - k řešení nepoznaného a nového využíváme pokusů - řešíme labyrinty - uplatňujeme počítání do 10 - zařazujeme hry pro rozvoj logického myšlení - vedeme děti k samostatnému vyjadřování / myšlenka, přání, zážitek / - správně vyslovuje hlásky - umíme se domluvit s dospělými a vrstevníky, dokážeme říci co potřebujeme - správně a srozumitelně se vyjadřuje - zařazujeme písničky, básničky, říkadla a dbáme na zapamatování textu - samostatně převyprávíme pohádku - hledáme řešení nápravy pokud ublížíme kamarádovi - za nevhodné chování se umíme omluvit - umíme prosadit svůj názor a zároveň se podřídit kolektivu - vnímáme nespravedlnost a ubližování umíme se zastat druhého - vedeme děti ke vzájemné pomoci - rozvíjíme v dětech empatii a soucítění - pomoc zvířatům v zimě - vyžadujeme dodržování stanovených pravidel na třídě - podporujeme a rozvíjíme samostatnost v sebeobslužných činnostech - společně plánujeme, organizujeme, pořádáme i vyhodnocujeme nabídka školy -zimní olympiáda -bobování, sáňkování -myslivecké halalí, beseda s odborníky -návštěva informačního centra v K. Horáchprojektové učení -masopustní rej -výroba krmítek pro ptáčky -přikrmování ptáčků a jejich přímé pozorování u krmítka -vycházky ke krmelci -akce pořádané ZŠ na podporu úspěšného startu dětí v první třídě -experimentování a pokusy -četba pohádek před spaním -grafomotorická cvičení -hra v roli -prostorové a plošné konstruování -poh. improvizace

12 Plnění kompetencí: v tématu : Kudy chodí jaro. k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální činnostní a občanské - ověřujeme poznatky o jarní přírodě - orientujeme se v pracovních profesích - poskytujeme dětem rozšíření poznatků o městě - vedeme děti záměrně, využíváme nejrůznější logické hrátky k plnění úkolu netradiční pro děti zajímavou formou - podporujeme samostatné vyřešení konfliktu s kamarádem - zapojujeme se do společných akcí a činností - vyzkoušíme si i nové věci - napomáháme zvládat každodenní situace v běžném životě - nabízíme - skládáme puzzle a rozmanité obrázky, hrajeme pexeso, domino - vytváříme číselnou řadu - podporujeme samostatné a plynulé vyjadřování při řízeném rozhovoru - umožňujeme vyprávění pohádek - uplatňujeme pojmenování předmětů denní potřeby - dáváme dětem prostor pro vyjádření prožitků - dodržujeme základní společenské návyky a pravidla - dáváme možnost volby - samostatně si zvolíme hru a nabízenou aktivitu - umíme se zastat druhého - uvědomujeme si,že dobré a vlídné jednání se vyplatí - hodnotíme své jednání a chování kladné, ale i záporné - dodržujeme stanovená pravidla chování - umíme reagovat na pokyn slovní, gesta i mimiku a poslechnout je nabídka školy -den otevřených dveří -zápis do MŠ -výroba dárků pro mladší kamarády -předplavecká výchova -divadelní předst.kašpárek -vystoupení ke Dni matek ve Smetanově sále školková akademie -velikonoční pohádky v gymnáziu -návštěva IC v K. Horáchprojektové učení -přímé pozorování výcviku psů -čtení pohádek žáky ZŠ -kreslení do písku -výtvarná hra s barvou -pozorování domácích zvířat a jejich mláďat -řešení hádanek -práce ve dvojicích -podpora spolupráce dětí -poznávání všemi smysly /zrak,sluch,hmat,čich,chuťˇ/ -práce na počítači -didaktické hry - hry s pravidly

13 Plnění kompetencí: v tématu : Svět kolem nás k učení k řešení problému komunikativní sociální a personální - máme poznatky o světě lidí a techniky - všímáme si dopravních prostředků a provozu - učíme se vědomě, záměrně se na hru, práci a činnosti soustředíme - zkušenosti uplatňujeme v praktických situacích - pokud se nám dostává uznání,učíme se s chutí - práci dokončíme postupujeme podle pokynů - hodnotíme sebe, co umíme,co jsme se naučili - umíme hodnotit druhé - všímáme si problémů ve svém okolí - zpřesňujeme matem.představy, užíváme matematické.a číselné pojmy - při řešení problému užíváme logických postupů - hovoříme ve správně formulovaných větách - vedeme dialog - komunikujeme s dětmi i dospělými - víme, že se lidé dorozumívají jinými jazyky a že je možno se jim učit - dovedeme využívat informace, se kterými se setkáváme, dál v běžném životě - při setkání s neznámými lidmi se chováme obezřetně - ve skupině se dokážeme prosadit i podřídit - uvědomujeme si, že za své jednání neseme důsledky - chápeme nespravedlnost,ubližování,agresivitu i násilí a uvědomujeme si,že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou - dokážeme se bránit projevům násilí jiného dítěte nabídka školy -školní výlet -zahradní slavnost rozloučení se školáky -oslava Dne dětí -letní školková olympiáda dále pak okresní -divadelní představení -fotografování na památku -vystoupení vítání občánků -pozorování dopravy na silnici,exkurze na nádraží -pozorování počasí - menší výlety do okolí -malování na chodníky -hry zaměřené na orientaci ve městě -práce ve skupinách děti se dělí podle předem stanovených pravidel -vzájemné předávání zkušeností -vytváření kolektivních i skupinových prací -reprodukce pohádek -zástupná řeč, tvorba hádanek

14 7. Evaulační systém zaměření evaulace kdo provádí evaulaci jakými metodami je provedena evaulace ŠVP ředitelka analýza dokumentace analýza ŠRP kontrola TVP Třídní program ředitelka písemně učitelky písemně /výsledky / u dětí Metody a formy práce Děti s OŠD a dětmi s problemy chování a učení kdy hodnotíme 1 x ročně 1 x ročně 2 x ročně v pololetí po skončení tématu učitelky hodnotící listy dle rozpisu ve tř. programech ředitelka učitelka učitelka hospitace analýza VVP na třídě sebehodnocení 2 x ročně 2 x ročně 1 x ročně učitelka analýza denní VVP a IP denně Dokumentace třídy ředitelka kontrola - analýza 2 x ročně Spolupráce s rodinou ředitelka učitelka analýza spolupráce s rodinou anketa pro rodiče schůzky třídní spolupráce akce s rodiči 1 x ročně 1 x ročně 1 x ročně Přílohy ŠVP : Projekt Šumaváček Projekt Začít spolu / se ZŠ Komenského / Podpisy pedagogických pracovnic: Ředitelka školy Holečková Jaroslava :..

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie viz souhrnná tabulka V následujících tabulkách je zformulováno, na jakou úroveň chceme ve škole rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence u žáků 1. 5. ročníku. (Cíle školy

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Příloha č. 2 Minimálního preventivního programu pro dětský domov Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více