Osobní počítač pomocník učitele i rodiče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osobní počítač pomocník učitele i rodiče"

Transkript

1 Osobní počítač pomocník učitele i rodiče (Využití počítače při reedukaci a kompenzaci poruch učení z pohledu speciálního pedagoga) Uvedení do problému V každé třídě se sejdou různé osobnosti a individuality; vedle vzorných a pečlivých studentů i žáci méně vzorní a méně pečliví, až po pravý opak všech těchto dětí: žáci s potížemi s učením a vůbec se zvládáním všech povinností vyplývajících ze školní docházky. Rozhodně velkou skupinu tvoří žáci intelektově přiměřeně nadaní, s dobrým socio-kulturním zázemím, kteří mají od počátku školní výuky více či méně výrazné problémy ve všech směrem. Patří mezi ně také žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, podle dnešní terminologie žáci se zdravotním znevýhodněním či oslabením, tzn. žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich procentuální zastoupení se v populaci liší podle pojetí různých autorů odborné literatury. Odborníci za řad lékařů uvádějí výskyt 1 5 %, psychologové a speciální pedagogové odhadují výskyt % dětské populace. Názory odborníků se různí, ovšem není to na závadu, procentuální výskyt specifických poruch učení a chování je zde vyjádřen podle východisek a kriterií při jejich diagnostice. Jisté je, že v každé třídě bychom v současné době našli těchto dětí hned několik. Dříve byly děti s těmito poruchami svými rodiči a pedagogy označovány za hlupáky, lajdáky, lenochy, provokatéry atd. a po celou dobu školní docházky si s sebou nesly celou řadu negativních nálepek. Správné odborné označení poruchy nesmí vytvářet v dětech úzkost a v rodičích pocit ponížení, ale naopak by z dětí tyto nespravedlivé nálepky mělo snímat a přinášet jim pocit osvobození od nespravedlivých trestů a nesmyslného nátlaku.. Mělo by vytvořit jakousi základnu pro novou výchovnou orientaci pedagogů i rodičů a pro příznivou životní atmosféru, která je základní podmínkou úspěšného nápravného snažení. Definice pojmů K nejčastěji se vyskytujícím poruchám učení patří dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie a k těm méně běžným patří dyspinxie, dyspraxie a dysmuzie. Jen stručně zde uvedu, jaké jsou jejich nejčastější projevy. Vývojová dyslexie je porucha čtení, která může postihovat rychlost čtení (dítě čte pomalu nebo pouze slabikuje), správnost čtení (dítě zaměňuje písmena, domýšlí text) a porozumění čtenému textu. Vývojová dysgrafie je porucha psaní, která postihuje úpravu písemného projevu (písemný projev bývá nečitelný) i proces osvojování jednotlivých písmen (dítě obtížně napodobuje grafické tvary) a spojení hláska-písmeno. Vývojová dysortografie je porucha pravopisu, která se projevuje tzv. specifickými dysortografickými chybami (záměna krátkých a dlouhých samohlásek, nerozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, vynechávky, přidávání, zaměňování písmen či celých slabik) a negativně ovlivňuje i proces aplikování mluvnického učiva. Vývojová dyskalkulie je porucha matematických schopností, která se mimo jiné projevuje obtížemi v orientaci na číselné ose, záměnami číslic (např. 6 9), záměnami pořadí čísel (například ), neschopností provádět matematické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) a poruchami v prostorové a pravo-levé orientaci při práci s čísly i při geometrii. Vývojová dyspraxie je porucha hrubé motoriky či neobratnost dítěte a vývojová dyspinxie je porucha v oblasti kreslení. Dyspraxie i dyspinxie se mohou vyskytovat u dětí s dysgrafií. Vývojová dysmuzie je porucha v oblasti hudby, může mít podobu receptivní (dítě není schopné rozeznat melodii), nebo expresivní (dítě není schopno opakovat nápěv či reprodukovat rytmus).

2 Při diagnostice poruch učení je třeba brát v úvahu individuální tempo dozrávání centrálního nervového systému dětí i schopnost učení se novým poznatkům. Specifické vývojové poruchy učení a chování zasahují do různých oblastí života handicapovaných jedinců a vyskytují se v různých kombinacích například s poruchami soustředění, s poruchami pravo-levé a prostorové orientace, s poruchami sluchového a zrakového vnímání, s poruchami řeči a s poruchami jemné i hrubé motoriky. Existují případy, kdy dítě nesplňuje kritéria pro zařazení do některé z uvedených diagnostických kategorií, a přesto trpí mírně výraznými specifickými obtížemi ve dvou a více oblastech (čtení, psaní, pravopis, počítání). Jedná se o tzv. nespecifické výukové problémy. Další velkou skupinu tvoří specifické poruchy chování, podle dřívějšího názvosloví poruchy školní přizpůsobivosti, při jejichž diagnostice se nedá dodržet stejné logické schéma jako u specifických vývojových poruch učení. V souvislosti s nimi odborníci nejčastěji hovoří o lehkých mozkových dysfunkcích. Poruchy chování často vznikají jako následek poruch učení a pod pojmem poruchy chování se obvykle rozumí negativní odchylky od normy v chování. Škála poruch chování sahá od slovní až po fyzickou agresi, od apatie a nečinnosti po přecitlivělost a hypermotorický neklid. Dítě s poruchou chování je opravdu nepřehlédnutelné; upozorňuje na sebe různým vykřikováním, šaškováním, negativismem, vznětlivostí, neschopností se soustředit, nespolehlivostí, různými neurotickými projevy, strachem, napětím a citovou labilitou. Celkový obraz těchto nežádoucích projevů učitelé ve škole často považují za formu jisté nevychovanosti, drzosti a zanedbanosti, a nikoliv za projevy vývojového oslabení, které může být jejich nevhodným přístupem ještě posilováno. Z tohoto pohledu je včasná, systematická a komplexní náprava nezbytná nejen pro aktuální stav dítěte, ale i pro jeho individuální a sociální vývojové perspektivy. Právě tyto vedlejší produkty poruch učení bývají nejčastější příčinou neochoty některých pedagogů věnovat se těmto handicapovaným žákům tak, jak by si zasloužili. Některé typy specifických poruch učení tedy vznikají na podkladě lehkých mozkových dysfunkcí, známých pod starším označení LMD, v současnosti pod zkratkou ADHD/ADD. Definice, výskyt, etiologie, projevy a oblasti nápravy specifických vývojových poruch učení a chování jsou dobře popsány v těchto dostupných publikacích: stručně jsou uvedeny v publikaci Poruchy učení (ZELINKOVÁ, O. Praha: Portál, 1994), podrobněji v publikaci Dyslexie specifické poruchy čtení (MATĚJČEK, Z. Jinočany: H&H, 1993) a velice rozsáhle v publikaci Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení (POKORNÁ, V. Praha: Portál, 1997) aj. Pedagogická terapie, kompenzace a podpora Intervence, tzn. pomoc ze strany učitele (a potažmo i ze strany rodičů) a volba vhodné metody je při práci s handicapovanými dětmi velice důležitá. Podmínkou úspěšného výkonu ve čtení, psaní, popř. počítání u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení je odstranění příčin jejich selhávání. Takové děti proto vyžadují i speciální metody nácviku. Předně však jde o to porozumět možnostem dítěte. Vždyť už před mnoha lety moudře vyslovil profesor Zdeněk Matějček: Rozumět znamená pomáhat. Jednou z metod nácviku, reedukace a kompenzace specifických vývojových poruch učení může být také práce s osobním počítačem. Organizace péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy legislativa, se opírá o Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání a o Vyhlášku č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Počítač jako nástroj kompenzace poruch učení Na počátku 90. let ještě nebyly na základních školách běžné počítačové učebny, počítač doma měli jen někteří, zavádění internetu do škol bylo také hudbou budoucnosti, takže dyslektici na naší škole, kteří docházeli na reedukaci a kompenzaci obtíží, byli díky počítačům privilegovanou 2

3 menšinou, které ostatní spíše záviděli, než aby se jim vysmívali. Na celé škole totiž byli jediní, kteří měli tu možnost ve škole s počítačem pracovat. V současné době má naše škola zřízeno několik počítačových učeben, není už tedy pro žáky práce s počítačem žádnou zvláštností. Jsme však obrovská sídlištní škola s více než žáky a 70 pedagogy, takže málokomu se poštěstí, aby se svými žáky ve třídě využíval tyto učebny nějak pravidelně. Přednostně je zde vyučován předmět informatika na druhém stupni. Osobní počítač z pohledu uživatele Osobní počítač pro někoho životní nutnost, pro jiného ještě stále záhadná bedýnka. Počítače první generace byly přístroje, které byly jen o něco víc než pouhé počítačky. Počítače druhé generace měly navíc tranzistory. Počítače třetí generace jsou řízeny mikročipy. Dnešní multimediální mobilní počítač nahradí MP3 přehrávač, televizi i kino. A počítače dalších generací? Budou to dokonalé stroje, které myslí, učí se a dokonce pochybují, tzv. umělá inteligence. To je ovšem zatím jen sci-fi. Naše současné osobní počítače jako pomůcky při osvojování nových vědomostí a dovedností se stávají běžnou součástí vybavení nejen škol, ale i domácností. Počítačová gramotnost patří mezi základní dovednosti. A umí-li s počítačem pracovat dítě, nota bene dítě s poruchou učení, má tato skutečnost svůj zásadní význam pro budoucí profesionální uplatnění i aktuální začlenění dítěte do kolektivu. Počítač se tak může podílet na zvyšování sebedůvěry a sebepojetí, hrová cvičení mohou posilovat motivaci k učení a ke kompenzaci poruchy. Zároveň se mohou zlepšovat některé psychické funkce, jako je pozornost a paměť. Počítače mohou být používány přímo ve výuce (má-li škola k dispozici počítačovou učebnu a výukové programy), při domácí přípravě nebo právě při nápravě specifických poruch učení. V dnešní době lze vybírat z poměrně široké nabídky programů pro výuku nejrůznějších předmětů: cizích jazyků, českého jazyka, matematiky a přírodních věd i dalších všeobecně vzdělávacích předmětů. Řadu z nich lze velmi dobře využít rovněž k reedukaci specifických vývojových poruch učení dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie apod. Na našem trhu je opravdu velké množství firem, které se zabývají školními výukovými a vzdělávacími programy. Vyznat se v nich a utřídit je podle určitých kritérií vyžaduje však spoustu času a trpělivosti. Většina programů má více či méně podrobný popis, co můžeme od jejich softwaru očekávat, ale nic se nevyrovná možnosti si tento software vyzkoušet prakticky. Proto také většina seriózních firem nabízí před vlastním zakoupením licence na kompaktním disku tzv. demo-verzi (ukázku, výběr programu) nebo vám propůjčí přístupové heslo na jejich internetové stránky, kde si tento software můžete po omezenou dobu (např. 30 dní) nezávazně kdykoliv vyzkoušet. To je velká výhoda, protože zakoupení licence pro tak velkou organizaci, jakou je škola, je poměrně dost finančně nákladné. Obecná doporučení pro práci s počítačovými programy Speciální počítačové programy, vytvořené ve spolupráci psychologů, speciálních pedagogů i lékařů, se snaží pokrýt celou širokou škálu individuálních potřeb dětí. Specifickou podporou a rozvíjením dovedností pro oblast čtení, psaní, počítání a koncentrace pozornosti přesahují běžný rámec výukových programů. Důsledně totiž respektují proces učení, respektují nutnost zaměřit se na počáteční rozvoj percepčně-kognitivních funkcí a jsou v nich zabudována hrová cvičení, pro děti přirozená, a v neposlední řadě obsahují okamžitou zpětnou vazbu a následnou pozitivní práci s chybou. Počítačové programy pro reedukaci poruch učení mají zohledněné a respektované parametry, které mohou sloužit i jako kritéria pro posuzování dalších výukových programů. Programy musí splňovat tato hlediska: 3

4 - hygienické činitele: sem patří barevná vyváženost, preference barev, možnost výběru jednotlivých typů písma, jejich velikosti, pozadí, pojetí obrázků (míra jednoznačnosti, ladění, vyjádření emočního náboje), rozložení na obrazovce z hlediska očního rozpětí, míra podnětů, volitelnost časového limitu ve smyslu přizpůsobení individuálnímu tempu a možnosti zvyšování nároků - variabilita úkolů: pestrost dílčích cvičení a úkolů, náhodnost generování, následnost, víceúrovňový systém obtížnosti a postupný trénink zátěže (rozložení do kroků podle obtížnosti, od jednoduchého, snadno zvládnutelného až po složitější formy a jejich vzájemná návaznost) - psychologické aspekty: se zaměřují na požadavky odpovídající věku a charakteru problému, respektují hledisko pozornosti a možné únavy a vhodně voleným střídáním jí zabraňují - metodická správnost: zachování všech metodických postupů výuky, což předpokládá důkladnou znalost vývoje percepčních a kognitivních funkcí a také zásady reedukace a kompenzace poruch učení, což předpokládá důkladnou znalost všech typů specifických vývojových poruch učení - rozvoj specifických funkcí: bezprostředně navazuje na metodickou správnost a patří sem postupné rozvíjení a zdokonalování zrakového a sluchového vnímání, pravo-levé orientace, prostorového a časového vnímání, vnímání času a posloupnosti, diferenciace figury a pozadí, trénování zrakové a sluchové paměti, slovní zásoby, vizuomotoriky, porozumění, předčíselné představy, rytmizace, interaktivity a multisenzoriálního zapojení Z našich zkušeností vyplývá, že právě každodenní systematická práce s počítačem a využití moderní informační a komunikační technologie přispívá k nápravě a odstraňování chyb v procesu učení, proto tuto formu procvičování učiva doporučujeme žákům i rodičům, a to hned z několika důvodů: - při práci s multimediálním počítačem žák procvičuje a stimuluje všechny důležité smysly: zrak, sluch i hmat - má okamžitou zpětnou vazbu, tzn. okamžitou kontrolu svých odpovědí a možnost ihned svůj omyl napravit - je motivován blízkým cílem: konečné odkrytí obrázku, zvuková pochvala, získání medaile a umístění na stupních vítězů, postup do vyššího kola, možnost zahrát si hru, ohodnocení známkou či počtem procent, účastí v soutěži - k cíli je veden po jednotlivých krocích, což ho vede k systematické práci, protože nemůže nic přeskočit - k jednotlivým úkolům se může kdykoliv vrátit a procvičovat je tak často, až dojde k dokonalému zvládnutí daného problému - má pocit, že si hraje a baví, což ho vede k uspokojení a relaxaci - významným způsobem roste snaha po pochopení učiva, a tím po rychleji zvládnutém a bezchybném dokončení úkolu - může postupovat individuálně a volit takové programy, kde není limitován časem, nebo si čas ke splnění maximálně prodloužit, aby nebyl stresován - za svůj výkon zodpovídá jen sám sobě, chce být úspěšný pro svůj dobrý pocit a ne kvůli klasifikaci - rozvíjí se jeho komunikativní dovednosti, postřeh a celková pozornost Při reedukaci a kompenzaci obtíží spojených se specifickou poruchou učení a chování, ale i při domácím procvičování, je nutné zabezpečit, aby program nebo dílčí práce na počítači trvaly přiměřenou dobu a výběrem témat odpovídaly věku a dosaženému stupni poznání. Učitel nebo rodič by měl být poblíž, aby mohl včas pomoci v nesnázích. Nutno podotknout, že do některých 4

5 programů se autorům vloudí drobné chyby, proto je namístě, aby učitel znalý pravidel pravopisu dokázal včas zasáhnout a uvést na pravou míru. Obecná doporučení pro pedagogickou terapii u žáků s poruchami učení Je třeba mít na zřeteli, že většina žáků, s kterými začínáme pracovat, mají spíše negativní zkušenosti s výukou a se školou obecně. Bývají zaražení, stydí se, bojí se dalších neúspěchů. Jestliže chceme změnit vztah dítěte k učení, motivovat ho k budoucí spolupráci, musíme najít činnost, kde lze očekávat úspěch. Také se snažíme hned od počátku vytvořit příznivou atmosféru a navázat s dítětem pozitivní vztah založený na naprosté důvěře. K tomu poslouží úvodní rozhovor, kdy se chceme o dítěti co nejvíce dozvědět, uvolnit jeho napětí, třeba povídáním o mimoškolních aktivitách, o sportu, o zájmech atd. Součástí rozhovoru by mělo být i sebehodnocení dítěte a hodnocení těch předmětů, kde se porucha nejvíce projevuje. Po navázání kontaktu provádíme různá průpravná cvičení zaměřená na rozvoj percepce, řeči, cvičení pravo-levé a prostorové orientace, koncentrace pozornost a soustředění. Samotná reedukace či pedagogická terapie vychází ze závěrů psychologického vyšetření a v průběhu práce s dítětem se zpřesňuje a doplňuje. Na základě diagnózy se volí nejvhodnější metody práce. Je vhodné do celé akce zainteresovat rodiče, protože bez jejich spolupráce a bez jejich dohledu na domácí procvičování by nedošlo ke kýženému úspěchu. A že vždy záleží na osobnosti učitele, který s dítětem nejčastěji přichází do kontaktu, o tom snad je zbytečné se zmiňovat. Postupujeme s klientem soustavně po malých krocích, pravidelně a co nejčastěji a snažíme se budovat pocit spoluzodpovědnosti dítěte na výsledku. Ze začátku je nejvhodnější individuální pedagogická terapie, později je možné zařazovat reedukaci s kooperací ve dvojicích či ve skupině žáků stejného ročníku či se stejnými projevy obtíží. Při reedukaci používáme různé kompenzační pomůcky, které žákovi mají pomoci postupně vyrovnat handicap a pomoci mu podat bezchybný výkon. Po zvládnutí všech výše uvedených kroků můžeme také vřadit práci s počítačem. Je jen na nás, jakou formou budeme počítač využívat. Počítačové programy pro nápravu specifických poruch učení lze také využít v hodinách českého jazyka a čtení pro individuální práci žáků podle jejich výkonnosti v počítačové učebně, k motivaci a procvičování pravopisných jevů, k relaxaci a zpestření výuky, nebo v hodinách českého jazyka a čtení při výuce cizinců. Počítač je dále možné využít při zadávání domácí práce ve spolupráci školy a rodičů nejen handicapovaných žáků, pro samostatnou práci žáka v hodině českého jazyka v kmenové třídě nebo při výtvarné výchově ke kreslení obrázků pro uvolnění ruky, zápěstí, loketního i ramenního kloubu a v neposlední řadě také k diagnostice specifických poruch učení v prvních ročnících školní docházky. Osobní počítač opravdu můžeme využít v mnoha směrech a je jen na nás dospělých, jakým způsobem budeme naše svěřence motivovat a vést a jak dalece nám bude osobní počítač jako pomůcka při výuce či pedagogické terapii sloužit.návrh užití počítače Počítač se může stát velkým přínosem pro zkvalitnění a zjednodušení práce učitele, i když mnohým kolegům se to zatím zdá nemožné. V rámci programů SIPVZ (státní informační politika ve vzdělávání, tzv. počítačová gramotnost učitelů) měli být povinně proškoleni všichni učitelé dvěma základními kurzy, na které navazoval volitelný modul podle aprobace. Přesto je mezi námi mnoho kolegů, kteří se práci s počítačem raději vyhnou. Přitom osobní počítač nemusí sloužit jen k využití výukových programů, k opakování a procvičování učiva různých předmětů či k testování vědomostí žáků. Počítač můžeme využívat k připojení na internet a pomocí internetové pošty tak komunikovat s rodiči, s kolegy a dalšími odborníky. Internetovou poštu můžeme využít pro spolupráci rodičů při nápravě specifických poruch učení, k možnosti denní komunikace učitele a rodiče, zadávání úkolů, ke kontrole vypracování domácích cvičení, konzultaci problémů, možnosti domluvy osobní schůzky atd. Webové stránky můžeme využívat pro aktualizaci vědomostí a 5

6 sledování novinek v oblasti našeho zájmu. Vyhledávání informací prostřednictvím internetu je pro žáka velice důležité z hlediska rozvoje samostatnosti a logického uvažování. Využívat můžeme také externí programy MS Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS FrontPage. Využití textových editorů jako je MS Word pro psaní do počítače je výbornou pomůckou pro různě handicapované děti (dysgrafici a dyslektici neradi píšou, neboť jsou pomalí a jejich písmo je neúhledné; při psaní na počítači nemusí myslet na tempo, úhlednost, úpravu, rytmus a jejich motivace a zájem o práci se velmi zlepší; s tím souvisí i jejich výkonnost, odbourání chyb, motivace v hodnocení při práci s výukovými programy, počítač jim také zajímavou formou vyhodnotí jejich výkony). Program MS PowerPoint může různými formami prezentace doplňovat referáty vytvořené pomocí MS Wordu. Výborné je také propojení s internetem ke stahování obrázků, fotografií a animací, které pomohou referáty obohatit. Program Malování slouží ke kreslení obrázků pro nápravu dysgrafie (uvolnění ruky, zápěstí, loketního a ramenního kloubu). Počítač má nepřeberné množství možností využití a mohl by být každodenním pomocníkem žáka i učitele. Hlavní přínos počítačových programů Práce s osobním počítačem je pro dítě velmi přitažlivá a zajímavá. Většina výukových programů a didakticky vhodných her nabízí četné varianty úkolů, které odpovídají dětské psychice, umožňují manipulaci s písmeny, se slovy, s textem, s čísly, s geometrickými obrazci a jinými objekty, které podporují rozvoj grafomotorických schopností a dovedností dětí. Pro všechny programy je společné, že jsou dílčí úkoly většinou tvořeny formou hry. Nepřipomínají tak tradiční školní situace, které jsou spojeny s neúspěchem, ani běžnou domácí přípravu. Při plnění většiny úkolů jsou rozvíjeny ty psychické funkce, které podmiňují rozvoj čtení, psaní a počítání: řeč, zrakové a sluchové vnímání, paměť, jemná motorika, koordinace pohybů, postřeh a prostorová orientace. V porovnání s běžnými pomůckami, které jsou statické, umožňuje počítačový program manipulaci s objekty a přispívá tak významně k rozvoji především prostorové představivosti a tvořivosti. Významnou hnací silou dítěte je motivace. Pozitivním motivem ve většině programů je bezprostřední odměna ve formě výhry ve hře (obrázek, postup do další úrovně). Radost z úspěchu je nezbytná pro povzbuzení dítěte, pro jeho sebehodnocení. Důležitým momentem je práce s chybou. Za každým splněným úkolem nebo jeho částí by měla následovat zpětná vazba, která informuje o kvalitě výkonu. Dopustí-li se dítě chyby, může ji samo opravit po upozornění počítačem. Tím se zvyšuje jeho sebevědomí, samostatnost v řešení úkolů a dovednost učit se z vlastních chyb. Výrazným pozitivním rysem většiny úkolů by mělo být postupné zvyšování náročnosti po velmi malých krůčcích, které zajišťuje úspěšnost všech dětí, jež s programem pracují. Nezanedbatelným kladem je též osvojování si základů počítačové gramotnosti. Většina kvalitních českých výukových programů má i velký rozsah obsahu pro nejrůznější cvičení, které lze volit podle zájmu a potřeb dítěte. Velké množství rozmanitých úloh tak zaručuje intenzivní nácvik, při němž nehrozí nuda ani stereotypní opakování činnosti. Řada programů je tvořena ze dvou částí, z tréninku, kde dítě získává potřebné dovednosti, a z testové části, kde dítě využívá procvičených dovedností. Výsledky lze zpravidla vytisknout, porovnávat mezi žáky, srovnávat výkon jednotlivce před a po tréninku. Některé výukové nebo reedukační programy mají ve svých parametrech také možnost volby času na splnění daného úkolu. Dítě tedy má možnost volit časovou dotaci podle náročnosti úkolu nebo podle vlastních schopností. Nespornou výhodou jsou však programy bez časového omezení. Počítač však nemůže nahradit odborníka v oblasti výuky, ale může být jeho významným pomocníkem. 6

7 Společné vlastnosti počítačových programů Počítačové programy nabízejí mnoho variant úkolů, zásoba úloh je zpravidla dostatečně rozsáhlá. Výzkumy dokazují, že jednou z příčin poruch učení může být porucha procesu automatizace. Dítě sice na začátku úkol pochopí, ale není jej schopno dlouho provádět automaticky bez vědomé kontroly. Tím se snižuje kvalita všech následujících úloh, které jsou na kroku předchozí úrovně závislé. Například nemá-li dítě zautomatizováno čtení písmen, spojení hláskapísmeno, potřebuje stále čas a část energie při čtení na provedení tohoto úkolu. Čtení slov a vět se pak stává pomalým a namáhavým. Proto opakovaná cvičení zaměřená na plnění téhož úkolu v různých variacích přispívají k procesu automatizace. Ve většině programů se cvičí přesnost zrakového vnímání a zraková paměť, psychické funkce, které jsou pro jakékoliv učení velmi důležité. Vzhledem k tomu, že dítě pracuje s myší, cvičí se též jemná motorika, přesnost a koordinace pohybů. Lépe potom zvládá grafomotorická cvičení, která jsou předpokladem úspěšného nácviku psaní. Každý program zaměřený na čtení a psaní přispívá menším či větším dílem k rozvoji řeči. Vzhledem k tomu, že čtení a psaní jsou ve své podstatě různé formy řeči, jsou úrovní řečových dovedností dítěte významně ovlivněny. Proto je třeba všude, kde je to možné, zapojovat řeč. Při plnění složitějších úkolů se čtení stává prostředkem k postupu do dalších úkolů. Všechny multimediální vzdělávací CD-ROMy nabízejí rozmanitý interaktivní obsah a kvalitní výuková data: texty, obrázky, fotografie, animace, filmy, trojrozměrné modely, virtuální simulace a cvičení. Rozsahem jsou srovnatelné s tradičními školními učebnicemi, avšak moderní počítačová technologie umožňuje prezentovat obsah mnohem atraktivnější formou. Díky takovému přístupu je učení pro mládež velmi přitažlivé. Průzkum trhu Z velkého množství firem dostupných na našem trhu, které se zabývají tvorbou a distribucí vzdělávacích programů, jsem vybrala opravdu jen ty, které nabízejí podporu, kompenzaci a reedukaci potíží souvisejících se specifickými vývojovými poruchami učení. Jsou to firmy: Alter ARID Čeďák Eddica GeMis Matik Mentio Multimedia ART Novák PONškola Silcom multimedia Terasoft Postupně stručně uvedu některé jejich produkty a pak se pokusím tyto programy zařadit do kategorií podle oblastí reedukace a kompenzace poruch učení. Seznam těchto firem jistě není konečný a určitě jsem zde neuvedla všechny firmy, zabývající se touto problematikou. Jejich vyhledávání a srovnávání parametrů by si však vyžádalo podrobnější výzkum a více času. Firma Alter Firma Alter je v povědomí uživatelů zapsaná spíše jako vydavatel učebnic a pracovních sešitů pro všechny oblasti výuky. Málokdo ví, že některé jejich produkty, multimediální CD, se dají 7

8 kromě výuky využít také pro reedukaci a kompenzaci poruch učení. Pro děti s poruchou matematických schopností je možno využít počítačové programy Krtečkova matematika a Počítáme zpaměti. Program Český jazyk 2 je zaměřen na motivaci dětí k postřehování, k rozšiřování čtecího zorného pole, popřípadě k dohadování, což vede k rychlejšímu čtení s porozuměním. Tento program je vhodný pro žáky prvního stupně od 2. ročníku. Program Český jazyk 6, 7 navazuje na předchozí titul a je zaměřen na praktické zvládání českého pravopisu a gramatiky, na procvičování jazykových jevů, rozvoj funkční gramotnosti a na schopnost pracovat s informacemi z hlediska kompetence k učení a řešení problémů. Elektronická učebnice Zeměpis nepatří sice k programům na reedukaci SPU, ale můžeme při práci s ní procvičovat čtení a vyhledávat informace, protože je maximálně propojena s webovými stránkami internetu. Vede tedy k samostatnosti a rozvoji logického myšlení. Firma ARID Firma ARID nabízí počítačové variabilní programy pro stimulaci, reedukaci, výuku i diagnostiku čtenářských a jazykových dovedností. Program ABC do školy hravou formou propojuje mluvenou podobu jazyka s psanou formou a zároveň s životními zkušenostmi dítěte tak, aby aktivně a přirozeně chápalo komunikační funkci jazyka. Program je zaměřen na rozvoj zrakového vnímání a na rozvoj jazykových dovedností, jako je čtení, psaní a všeobecná informovanost. Program je ozvučen a doplněn originálními obrázky. DysCom je program přímo určený pro děti se specifickými výukovými potřebami. Nabízí tři základní oblasti podpory: rozvoj čtení, rozvoj psaní a rozvoj zrakového vnímání. Program Omalovánky je vytvořen pro nácvik grafomotoriky, představivosti, prostorové orientace, pro lepší vnímání tvarů a barev a svojí hravostí splňuje relaxační funkci. Programy jsou ozvučeny a doplněny originálními obrázky. Firma Čeďák PPP Firma Čeďák z pedagogicko psychologické poradny Klatovy nabízí výukový program Čeďák, z knihovničky české gramatiky, který je zaměřen na osvojování a procvičování jednotlivých gramatických pravidel. Forma úkolů je buď hravá (např. jízda vlakem, autem, lodí) nebo prostá (procvičování formou doplňování nebo vyhledávání). Každý úkol je zakončen statistikou chybovosti, ve které se žák může ujistit o zlepšování výkonu. Po úkolech na procvičování je možné si zahrát hru XICHTÍK, která rozvíjí pozornost a zrakové vnímání. Program je ozvučen a vybaven vtipnou grafikou. Ovládání je velmi jednoduché s možností volby obtížnosti i rychlosti. Celý program je pak rozšířen o editory, do kterých lze vkládat další procvičovací slova či celé věty. Výhodou tedy je, že učitel, rodič nebo speciální pedagog může program rozšířit jak co do variability, tak i co do procvičování aktuálního problému. Firma Eddica Firma Eddica je prezentována jako elektronická jazyková škola. Produkty vydavatelství Eddica umožňují velmi efektivně zvládnout slovní zásobu a gramatiku, výrazně zlepšit porozumění a zdokonalit komunikační dovednosti v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině a ruštině. Multimediální výukový software je zaměřen na procvičování gramatiky, rozšiřování slovní zásoby a na orientaci v konverzačních okruzích. Děti s poruchami učení mají problémy nejen s mateřštinou, ale i s cizími jazyky. Pro ně je určen program Domácí učitel Kouzelná cesta, kde děti mohou procvičovat angličtinu nebo němčinu hravou formou a vybírat z celé řady témat. Firma GeMiS Firma GeMiS, spol. s r. o. nabízí ucelenou a rozsáhlou řadu počítačových programů speciálně vytvořených pro nápravu dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. DysEdice je soubor samostatných výukových programů vytvořených ve spolupráci speciálních pedagogů a psychologů. Program umožňuje samostatnou práci dětí, bez přímého dohledu dospělých. Počítač sám zadává úkoly a ihned je vyhodnocuje. Všechny programy jsou veselé a hravé, všechny úlohy jsou vlastně hry se spoustou obrázků a odměn. Kromě problematických pravopisných či matematických jevů 8

9 děti trénují také soustředění a pozornost. Úkoly nejsou časově ohraničeny, děti tedy mají dostatek času na poklidné dokončení zadané úlohy a nejsou stresovány. Některé programy jsou ozvučeny, takže splňují hledisko multisenzoriálního zapojení, zapojení zraku, sluchu i hmatu. Pro nácvik čtení a kompenzaci dyslexie jsou určeny programy Dyslekt 6 10 s názvem Soví hrad, které jsou zaměřené a odstupňované podle čtenářských etap na poznávání a čtení písmen, slabik, slov a vět. Hlavním cílem je pochopení významu slova a logiky textu, porozumění obsahu čteného. K Sovímu hradu patří hra Knížecí knihovník, kde se děti seznámí s pohádkami, s dobrodružnou literaturou, s beletrií a dramatem. Je zde propojen úryvek s popisem, názvem díla a autorem úryvku z díla. Soví pohádky jsou různé typy her s velkou škálou obtížnosti, kde děti mohou trénovat čtení ilustrovaných pohádek a říkadel, mohou tvořit vypravování podle obrázků, tvořit grafické obrázkové hry a aktivní příběhy s otevřeným koncem. Pro starší děti je v DysEdici připravena Soví čítanka, kde kromě četby textů z beletrie také s textem aktivně pracují (např. doplňují žáci mezery nebo diakritická znaménka). Texty jsou obsahově přiměřené pro starší čtenáře a zároveň čtenářsky snadné. Program Soví hřiště a Soví noviny je zaměřen na rozlišování různých tvarů a velikostí písmen, na hry se slovy, prostorovou orientaci, pozornost, pohotovost a hbitost reakce. Matematické schopnosti mohou děti trénovat s programy Dyskalk 1 3 pod názvem Soví ZOO, Soví čaroděj a Soví kouzelník. Pomocí těchto programů procvičují čtení a zápis čísel, číselné představy, orientují se na číselné ose, v čase a číselných řadách, trénují předmatematické představy, pojem množství, procvičují všechny matematické operace včetně matematického drilu. Pro nácvik psaní a tedy pro určitou formu kompenzace dysgrafie jsou určeny programy Dysgraf 1 pod názvem Soví galerie a Soví bludiště k rozvíjení hrubé i jemné motoriky, zrakové percepce a orientace v prostoru s kauzální posloupností, rozvíjení správné pravo-levé orientace. Program Dysgraf 2 s názvem Soví kostky pomáhá vnímat a rozlišovat geometrické tvary, jejich vzájemnou polohu, orientaci a velikost, podněcuje rozlišování barev a předmatematických představ. Program Soví zeměpis sice nepatří do produktů přímo určených k reedukaci a kompenzaci poruch učení, ale dokonalou grafikou s množstvím fotografií a minimem detailů najednou, za doprovodu mluveného slova, provede žáky zeměpisem České republiky. Pro učitele a rodiče připravilo Nakladatelství DYS-Olga Zelinková pomůcku k výběru počítačových programů firmy GeMiS s názvem Čteme a počítáme s počítačem. Firma Matik Firma Matik z Liberce má bezesporu velkou výhodu v tom, že žádný z jejich programů není limitovaný časem. Všechny programy mají jednoduché ovládání, jsou přehledné, zapojí žáka do praktických úkolů i do samotného hodnocení, formou hry se mohou zdokonalit v té oblasti učení, která jim činí obtíže. Programy byly vytvořeny ve spolupráci PPP Liberec, takže jsou určeny také pro žáky se specifickými poruchami učení a chování. Pro kompenzaci dyslexie a dysortografie jsou určeny programy Veselý slabikář (pro 1. a 2. třídu) a Škola hrou 1 (pro 1. stupeň), Škola hrou 2 (pro 1. i 2. stupeň základní školy), pod novějším názvem Pravopis a pro starší žáky Jazykové rozbory. Veselý slabikář a Škola hrou 1obsahuje jednoduché úkoly s písmeny a slabikami, třídění slov, nácvik čtení a psaní, hry s písmeny i se slovy (pexeso, ukrytá slova, šifrované zprávy). Veselé postavičky pochválí žáky při dobrých výsledcích a upozorní je na chyby. Ovládání je velmi jednoduché (myší nebo z kurzorů klávesnice) a dětem nedělá potíže, takže se mohou soustředit na zadané úkoly. Program Pravopis je obdobou staršího programu Škola hrou 2 a zábavnou formu nabízí procvičování pravopisných jevů v různých ročnících základní školy. Místo známky je žák hodnocen medailí podle výkonu. Na stejném principu je založený i program Jazykové rozbory pro starší žáky. Více je zaměřen na práci s textem, diakritická znaménka, slovní druhy, skloňování a časování. Pro zdokonalení v matematických schopnostech firma dodává na trh program Veselé počítání (pro 1. a 2. ročník), program Matik 3 5 (pro 1. stupeň), Matik 6 9 (pro 2. stupeň) a Matik výběr 3 9 (pro 1. i 2. stupeň základní školy). Rozsáhlý program od firmy Matik je určen pro děti, které mají potíže při běžných formách výuky. V předmatematické průpravě objasňuje základní pojmy (menší-větší, více-méně, první-poslední, vpravo-vlevo), procvičuje rozlišování tvarů, 9

10 určování pořadí, orientaci v ploše, přiřazování stejného počtu a použití číslic. Dále obsahuje veškerá počítání s čísly, ale i s názorným použitím obrázků, kostek a domina. Program Matik 3 9 nabízí také úlohy z geometrie a drobné matematické hry. Na závěr každého úkolu provede žák sebehodnocení, pokusí se svůj výkon objektivně ohodnotit známkou a počítač buď z hodnocením souhlasí, nebo sdělí svůj názor s doporučením, co by měl žák zlepšit. Pro zábavu vytvořila firma Matik soutěžní program Milionář pro každý den, kde si mohou žáci ověřit své všeobecné znalosti. Firma Mentio Firma Mentio se prezentuje jako firma s výukovým logopedickým softwarem pro děti i dospělé se speciálními potřebami. Jejich program nabízí procvičování čtení, psaní, výslovnosti, počítání, dále manipulaci s penězi, paměťová cvičení, procvičování zrakového vnímání, logické a časoprostorové vztahy, rozvoj komunikačních dovedností a mnoho jiných. Využití těchto programů je možné v předškolním věku pro zábavu a potěšení jako součást logopedické prevence, ve školním věku jako aktualizační doplněk výuky, pro práci s dětmi s poruchami učení a s dětmi integrovanými či s dětmi se sociálním nebo jiným handicapem. Programy firmy Mentio se používají také při terapii dospělých s různým typem postižení mozku či nervového systému. Firma Multimedia ART Edice CD-ROMů firmy Multimedia ART s názvem Chytré dítě má velké množství předností a výhod. Učí dítě systému a způsobu, jak najít potřebná fakta a jak se v nich orientovat, umí vyvolat zájem o věci a jevy, které se musí naučit, je vhodná pro nadané děti, ale i pro děti s různým handicapem, vyznačuje se tvořivostí myšlení a poznání s možností volby individuálního tempa učení, formou hry děti zapojí do řešení problému, učí je systému a logickému uspořádání faktů, nabízí vzájemné propojení a návaznost předmětů. Edice Chytré dítě poskytuje zpestření, nenásilný a zábavný způsob osvojování vědomostí. Programy jsou vhodné pro prevenci, reedukaci a kompenzaci specifických vývojových poruch učení a chování, protože pokrývají celou tuto problémovou oblast, jsou určeny dětem, které mají obtíže při osvojování takových dovedností jako je čtení, psaní a počítání, dětem, které potřebují pozvolnější tempo výuky z důvodů pomalejšího nebo nerovnoměrného dozrávání nervové soustavy, podporují sebevědomí a pomáhají utvářet správný vztah k okolí a učení, pozitivně motivují, aby se postupným zvětšováním znalostí vyrovnaly svým vrstevníkům. Firma Multimedia ART nabízí programy Chytré dítě pro rozvoj myšlení, řeči, paměti a postřehu, dále program Naslouchej a hrej si pro trénink sluchového rozlišování a sluchové paměti a program Slabikář, který pomáhá dětem zvládnutí čtení i psaní slov. Je v něm množství obrázků, všechna slova i písmena jsou ozvučena. Děti si mohou zvolit vlastní vyhovující tempo učení a tím vyloučit z poznávacího procesu stres. Pro posílení matematických schopností firma uvádí program Než začne matematika a Matematika 1 pro vytvoření a upevňování základů matematického poznání pro předškoláky a 1. třídu základní školy, číselné představy jsou budovány pomocí obrázků a animací, dále program Matematika 1 5, který pomáhá rozvíjet číselné představy a základní matematické operace. Výhodou těchto programů je fakt, že pomáhají dětem pochopit, učí přemýšlet a řešit problémy, ne jen mechanicky počítat. Program Pro nejmenší je výbornou pomůckou pro úplné začátečníky. Nabízí nácvik koordinace ruky s myší na obrazovce, hry, rozvíjející myšlení, logické uvažování, poznávání základních jevů, barev a tvarů, dále nabízí rozvoj řeči a slovní zásoby. Program Chytré dítě Hry pro rozvoj myšlení a řeči je podpůrný program vytvořený ve spolupráci psychologů a speciálních pedagogů, podporuje psychický vývoj dětí, rozvoj schopností k rychlejšímu a samostatnějšímu osvojení vědomostí, u dětí s potřebou pozvolnějšího tempa výuky vytváří pozitivní přístup a návod, jak překonat různé potíže s osvojováním dovedností a vědomostí. 10

11 Firma Novák - Programy, počítače a služby Firma Novák distribuuje mimo jiné celou řadu programů pro podporu, kompenzaci a reedukaci poruch učení. Jsou to programy Písmohrátky, Matík a Jája. Program Písmohrátky nabízí nácvik čtení s porozuměním na základě zrakové diferenciace, hry na chápání prostorových vztahů, pravo-levé orientace, postřehování, analýzy a syntézy, rytmické reprodukce, fixaci tvarů písmen abecedy atd. Celý program je interaktivní a multisenzoriální. Je vhodný také pro reedukaci anglického i německého jazyka. Program Matík je vhodný pro dyskalkuliky. Rozvíjí číselné představy, procvičování matematických operací a orientaci na číselné ose. Je tvořen hravou formou s obrázky s možností nastavení podle náročnosti výkonu. Program Jája rozvíjí zrakovou analýzu, umožňuje nácvik postupu čtení zleva doprava, procvičování vizuomotorické koordinace, rozvoj řečových funkcí a paměti. Je vhodný i pro mladší školní věk, neboť postupně pomáhá vyvozovat písmena, doplňovat slabiky a spojováním slabik tvořit slova. K procvičování pravopisných jevů českého jazyka je zde připraven herní soubor Pyramida, ve kterém mohou hráči mezi sebou soupeřit a neustále zlepšovat své výsledky. Výhodou těchto programů je, že si žák může vytisknout tzv. Písemky a může procvičovat učivo matematiky a českého jazyka také klasickou formou. Program Hlásky slouží k podpoře odstraňování logopedických vad, nabízí celou řadu grafomotorických cviků a her. V předškolním věku může sloužit jako depistáž k vytipování žáků s nejrůznějšími potížemi. Pro dysgrafiky k procvičování jemné motoriky a plošné představivosti může sloužit program Omalovánky. Velice zajímavé jsou Didaktické hry a program Zajíc Honzík k rozvoji percepčních a kognitivních funkcí, k procvičování prostorové a pravo-levé orientace, k cvičení krátkodobé paměti, postřehu a soustředění. Motivačním prvkem tohoto souboru her je zajímavá grafika a zábavné hry, které svojí relaxační složkou mohou sloužit jako doplněk běžné výuky českého jazyka i matematiky. K procvičování matematických jevů je vhodný program Rybolov, hra s neustálým postupným zlepšováním výsledků, obsahuje velmi rozsáhlá rutinní cvičení, která lze volit podle individuálních potřeb a nároků. Výběr z 200 různých textů slovních příkladů pod názvem Slovní úlohy je výborný materiál s návodem ke správnému postupu řešení slovních úloh. V tomto programu nejde jen o mechanické počítání zpaměti, ale o logickou postupnou práci. Nejen žáci s poruchou matematických schopností, ale i žáci s dyslexií mají obrovské problémy právě při řešení slovních úloh. Tento program by jim mohl pomoci pochopit postup řešení slovních úloh a orientaci v textu. Výhodou programů Pyramida a Rybolov je, že si žák může vytisknout tzv. Písemky a může procvičovat učivo matematiky a českého jazyka také klasickou formou. Firma PONškola Firma PONškola byla při některých prodejních výstavách prezentována pod hlavičkou firmy Pachner. Firma Pachner, vzdělávací programy, dodává na trh některé již zmíněné produkty (např. od firmy Matik a Terasoft), z nabízených programů se chci zmínit o firmě PONškola Chrudim. Programy firmy PONškola obsahují tři části: část výukovou, část procvičovací a část testovací, PONškola Český jazyk je program určený žákům od 2. ročníku základní školy. Jeho výhodou je postupná výuka, možnost výběru z široké nabídky nastavení aktuálně podle právě probíraného učiva, nabízí rozmanitost her a zajímavé prověřování znalostí. Program Matematika Cesta do Chytré Lhoty hravou formou procvičuje a zdokonaluje matematické dovednosti od nejjednodušších příkladů po řešení slovních úloh. Každý žák má možnost nastavení úrovně podle vlastní aspirace. Po dokončení úkolu následuje slovní hodnocení. Ráda bych se zmínila o dalších programech firmy PONškola, které nejsou přímo určeny pro žáky s poruchami učení, ale jsou výbornou pomůckou a jistě jim usnadní získávání vědomostí. Je to program Vlastivěda pro 4. a 5. ročník ZŠ pro zpestření zeměpisné části vlastivědy naší republiky a 11

12 Evropy a program Vlastík o historii naší vlasti od pravěku po současnost. Encyklopedické stránky jsou doplněny hrami, soutěžemi a testíky. Soubor kvalitních didaktických materiálů obsahuje program Přírodověda Domino, Přírodní společenství a Pět stupínků. Firma PONškola také nabízí před vlastním zakoupením programů možnost demo-verzí. Frma Silcom multimedia Firma Silcom multimedia z Opavy se zabývá výrobou a distribucí výhradně českých dětských titulů, a to titulů výukových i zábavných. Jen velice stručně zde uvedu názvy programů a oblasti, v kterých se dají využít. Z řady výukových titulů bych chtěla zmínit programy Čím budu? a Všeználek to ví pro menší děti a pro starší školáky programy Matematika na Divokém západě, Zábavná čeština v ZOO, Diktáty s piráty, Dobrodružná angličtina a Mach a Šebestová (pro výuku anglického jazyka). Asi nejznámější je řada produktů Alík, výukové programy pro český jazyk Můj první slabikář a První léto a pro matematiku Veselá matematika pro děti od 6 do 9 let. Didakta je edice několika titulů pro výuku českého jazyka a matematiky, tentokrát pro 1. i 2. stupeň základní školy pod názvem Matematika 1, 2, Geometrie 1, 2, Český jazyk a Diktáty. Oblíbené jsou také jejich internetové webové stránky s názvem Alík a Programy firmy Multimedia ART splňují většinu požadavků kladených pro výuku, podporu i reedukaci poruch učení. Firma Terasoft Firma Terasoft Hořovice patří už několik let mezi špičku našich výrobců vzdělávacího software pro mládež. Jejich výukové programy pokrývají potřeby všech předmětů základní školy a téměř každá základní škola má ve své počítačové učebně nainstalován alespoň základní výběr předmětů. Programy firmy Terasoft se vyznačují velmi dobrým grafickým zpracováním, jsou interaktivní, umožňují multisenzoriální zapojení, nabízejí vhodně volenou nápovědu a snadné ovládání. Programy jsou vhodné k procvičování učiva, k opakování učební látky, k zautomatizování vědomostí. Jsou vhodné i pro žáky s poruchami učení. Obsahují celou škálu motivačních prvků jako je skládání obrázků, pohádky, sci-fi příběhy a různé hry, které snadněji pomohou udržet děti u jinak nezajímavé (ale potřebné) učební látky. Všechny programy nabízejí sjednocené prostředí, snadné ovládání, atraktivní design i bohaté tiskové možnosti. Před nákupem multilicence firma nabízí demo-verzi na dva měsíce zdarma. Uvedu zde některé programy určené přímo k reedukaci a kompenzaci specifických vývojových poruch učení a chování. Pro zdokonalování matematických schopností jsou to programy Matematika pro prvňáčky a Matematika 1. 4., jejichž nespornou výhodou je zadávání úkolů grafickou formou i mluveným slovem. Pro výuku českého jazyka i matematiky a pro rozvoj postřehu, logického myšlení, grafomotoriky, soustředění, prostorové orientace a zpěvu je určen program Dětský koutek 1 5, který se mezi uživateli těší velké oblibě. Z dalších oblíbených programů uvedu To nejlepší pro děti, Výuková pexesa a Angličtina a němčina pro školáky. Do jisté míry jsou vhodné i další programy pro výuku českého jazyka: Pravopis, Jazykové rozbory a Diktáty. Firma Terasoft nabízí výukové programy pro tyto předměty: český jazyk, cizí jazyky, matematiku, dějepis, přírodopis, zeměpis, chemii, fyziku, informatiku, sexuální výchovu a výtvarnou výchovu, které jsou kromě obrázků, fotografií a trojrozměrných studií doplněny zajímavými animacemi. Pro menší děti ještě uvedu program Alenka a věci kolem nás, Martínkova zvířátka, Pexesa pro celou rodinu a oblíbená soutěž Celá rodina milionářem. 12

13 Kategorizace využití reedukačního software v oblasti nápravy SPU Nácvik čtení U dětí s dyslexií mohou mít počítačové programy podíl při nápravě čtení. V programech dostupných na našem trhu se uplatňují dvě základní metody nácviku čtení. Jedná se jednak o metodu analyticko-syntetickou a jednak o metodu globální, tj. metoda čtení celých slov na základně zrakové paměti a porozumění celému textu. Ve většině výukových programů, které jsou v současnosti k dispozici, je dostatečná zásoba slov, v některých lze dokonce slova a texty dále doplňovat. U celé řady programů lze navíc i kombinovat čtení textu s poslechem. Dítě tak může číst a zároveň poslouchá týž text jako kontrolu svého výkonu. Pomalým čtenářům tak může pomoci zvládnout čtení obtížných slov. Některá cvičení jsou tvořena ve shodě se specifickými přístupy uplatňuje se zde např. princip okénka, postřehování aj. Další úkoly napomáhají rozlišování písmen, spojování písmen do slabik, slabik do slov a vět, kontrolují porozumění textu. V jiných programech lze volit rychlost čtení, která je pro dítě optimální (tzn. že text se pohybuje v okénku příslušnou rychlostí). Velmi dobře je problematika nácviku čtení zpracována v titulech Dětský koutek firmy Terasoft, v řadě produktů Alík (Můj první slabikář, První léto a Zábavná čeština v ZOO) od firmy Silcom multimedia a v programech DysEdice (Dyslekt Soví hrad, Soví čítanka) firmy GeMiS, které jsou speciálně vytvořené právě také pro nápravu vývojových poruch učení. Dále jsou vhodné pro výuku čtení programy firmy Alter Český jazyk 2, program ABC do školy a DysCom od firmy ARID, Chytré dítě Slabikář a Naslouchej a hrej si od Multimedia ART, Český jazyk od PONškoly, od firmy Matik program Veselý slabikář a od firmy Novák program Hlásky, Jája a Písmohrátky. Nácvik psaní U dětí s dysgrafií počítač není zaměřen přímo na nápravu, ale na kompenzaci poruchy ve výuce a ke vzbuzení motivace k učení. Počítač umožňuje dětem podat lepší výkon. Psaní na počítači stále více nahrazuje psaní rukou. Opravné nástroje programů typu MS Word mohou do jisté míry suplovat neznalost gramatiky. Neznamená to však, že by gramatika a rukopis pozbývaly na významu. Osvojení pravopisu je součástí kultury člověka. Rukopis nepochybně zůstane jednou z osobnostních charakteristik člověka, diktát bude nadále jedním z prostředků zjišťování úrovně vědomostí. Významnější však je a bude dovednost samostatně písemně vyjadřovat své myšlenky. V případě závažných obtíží, kdy je dítě s dysgrafií přes veškerou píli opakovaně neúspěšné, zvládnutí klávesnice a psaní na počítači umožní jeho lepší písemné vyjadřovaní. Písemný projev má stránku grafickou, která je dána především rozvojem grafomotoriky, fonetickou (hlásková stavba slova), gramatickou (gramatická pravidla českého jazyka) a obsahovou. Svalstvo ruky, které přímo zajišťuje grafomotorický výkon nelze počítačovými programy přímo rozvíjet. Můžeme však pomocí programů zaměřených na rozvíjení jemné motoriky, koordinaci zraku a pohybů ruky přispívat k lepšímu zvládnutí plynulého a rychlého psaní. Opět lze pro tuto oblast doporučit programy firmy GeMiS, tentokrát DysEdice (Dysgraf Soví galerie, Soví kostky a Soví bludiště), Dětský koutek a To nejlepší pro děti od firmy Terasoft, řadu produktů Alík a Didakta od Silcom multimedia, programy Škola hrou 1 a 2 od firmy Matik a program Písmohrátky od firmy Novák. Rovněž se dají doporučit některé freewarové programy z oblasti her nebo grafiky. U dětí s dysortografií může při práci s počítačem docházet k upevňování a procvičování učiva (doplňování i-y, velkých a malých písmen, procvičování vyjmenovaných slov a shody přísudku s podmětem aj.), ale i k nápravě specifické chybovosti. Fonetická a gramatická stránka je rozvíjena programy, které vedou k osvojení sluchové analýzy, syntézy a rozlišování.. Patří mezi ně rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, vynechávání, přidávání, záměny, přesmykování písmen a další. 13

14 Při realizaci nápravy těchto poruch učení lze doporučit programy firmy GeMiS a řadu titulů Český jazyk od firem Terasoft, PONškola, Matik, Novák a tituly Silcom multimedia Didakta, Zábavná čeština v ZOO, Diktáty s piráty a další. Čtení a psaní mají mnoho společného, obojí je řeč psaná. Úkoly zaměřené na čtení přispívají ke zvládnutí psaní. Pracuje-li dítě s textem, ukládají se do paměti správné tvary slov, které se vybavují při psaní. Nácvik matematických schopností U dětí s dyskalkulií se může díky práci s počítačem vytvářet početní představivost a upevňování učiva. Programy použitelné pro reedukaci dyskalkulie musí umožňovat rozvoj základních matematických představ se širokou škálou možností nastavení parametrů závislých na úrovni dětí, jejichž matematické představy mohou odpovídat mnohem mladšímu věku. Je zde i možnost užití kalkulačky dostupnost při výpočtech a zkoušení. Učení matematice předchází osvojování předčíselných představ. Patří sem zvládnutí pojmů: více-méně, větší-menší-nejmenší, před-za, orientace v prostoru, geometrické tvary a podobně. Absence předčíselných představ může být jednou z obtíží při vyučování matematice. Poté následuje utváření číselných představ v oboru do 10, porovnávání čísel v tomto oboru, rozklady čísel, globální zvládnutí množství bez počítání po jedné, orientace na číselné ose. Teprve potom následují operace s čísly. Tyto dovednosti v oboru do 10 jsou základem pro další počítání v desítkové soustavě. Proto je jim v řadě výukových programů věnována náležitá pozornost. Počítání s přechodem přes desítku a s čísly vyššími zvládá dítě tím snáze, čím kvalitněji jsou základy položeny. Většina programů nabízí nastavení parametrů pro řešení všech typů úloh na různých úrovních, kdy lze zvolit počítání v různých oborech. Velmi výhodné je v tomto směru použití programů z DysEdice (Dyskalk Soví ZOO, Soví čaroděj a Soví kouzelník) od firmy GeMiS, Krtečkova matematika a Počítáme zpaměti od firmy Alter, od firmy Terasoft Matematika 1. 4., Matematika pro prvňáčky, Dětský koutek a specializovaný program pro dyskalkuliky od firmy Matik Veselé počítání a Matematika 3 9. Dále bych mohla doporučit některé z produktů Alík Veselá matematika a Didakta Matematika, Geometrie a Matematika na Divokém západě od Silcom multimedia, Chytré dítě Matematika od Multimedia ART, Cesta do Chytré Lhoty od PONškoly a z firmy Novák programy Matík, Rybolov a Slovní úlohy. Také je možné využít produkty firmy Mentio. Nesporný význam těchto programů spočívá v tom, že po malých krocích uvádějí dítě do světa čísel, pomáhají mu utvářet číselné představy pevně spojené s určitým množstvím, vedou ho k chápání matematických operací a potom k samotnému provádění těchto operací. Řada programů nabízí i možnosti řešení slovních úloh s nutností logické úvahy, neboť pouhé mechanické počítání numerických příkladů je jednou z příčin, proč děti slovní úlohy nezvládají. Nácvik prostorové orientace U dětí s poruchou prostorové orientace a představivosti se speciální programy zaměřují právě na oblasti, které jsou nejvíc porušené a minimálně funkční. Prostorová orientace, představivost a orientace v čase jsou dovednosti, které se uplatňují v běžném životě a jsou nezbytně nutné pro výuku většiny předmětů, např. orientace na časové přímce v dějepise, orientace na mapě, geometrie, technických předmětů. Pro rozvoj těchto schopností dětí se velmi hodí jednoduché, zpravidla logické hry typu puzzle, tangram apod. Šikovné jsou rovněž různé grafické programy pro práci se základními tvary. Tyto programy lze ve velké míře najít na internetu nebo na CD přílohách různých odborných počítačových časopisů. Ve značné míře se jedná o programy freewarové, čímž je jejich pořizovací nákladnost minimální. Z větších programových balíčků se k odstraňování problémů s orientací velmi dobře hodí tituly z řady Dětský koutek a To nejlepší pro děti firmy Terasoft, řada programů Alík a Didakta Geometrie firmy Silcom multimedia a programy firmy GeMiS, jako je Soví galerie, Soví ZOO, Soví kostky a Soví bludiště. Vhodné jsou i Omalovánky od firmy ARID a Chytré dítě HRY a Chytré dítě 14

15 Pro nejmenší od firmy Multimedia ART. Firma Novák nabízí pro tuto oblast programy Písmohrátky, Didaktické hry, Matík a Zajíc Honzík. Mohu doporučit také starou verzi programu Dyslexie I. III. a programy firmy Mentio. Ve všech jmenovaných programech dochází k rozvoji zrakového vnímání tvarů a jejich rozlišování, k lepší orientaci v prostoru a k trénování prostorové představivosti, dále k rozlišování vzájemné polohy tvarů, k orientaci v čase a časové posloupnosti, k procvičování jemné motoriky a rozlišování barev. Výuka cizích jazyků V otázkách volby cizího jazyka se vedou dlouhá léta spory. Je jasné, že dítě, které má značné potíže se zvládáním mateřského jazyka, bude mít stejně velké (ne-li větší) problémy se zvládáním cizího jazyka, a je jedno, jestli se bude jednat o jazyk anglický či jazyk německý. Školy se přiklánějí k všeobecně rozšířenému názoru, že pro děti s poruchami učení je snazší zvládnout jazyk německý, a to hlavně díky foneticky důslednějšímu pravopisu. Angličtina je jazyk, u kterého se děti musí učit jazyky dva psaný a mluvený. Přesto neexistuje žádná vědecká publikace, která by tento rozšířený mýtus potvrzovala. Průzkum realizovaný ve dvou pražských základních školách prokázal, že se poruchy učení ve výuce cizích jazyků projevují podobným způsobem jako v českém jazyce. Ukázalo se, že i děti se specifickými poruchami učení mají o cizí jazyk zájem a mají k němu spíše kladný vztah, uvědomují si jeho důležitost pro své budoucí profesní uplatnění. Takže není otázkou, který cizí jazyk vyučovat, ale jak mu vyučovat, bez ohledu na to, o jaký cizí jazyk jde. Vhodné je využívat obrázky, obrázkové slovníky, pohádky, povídky, dramatizace a písničky. Pro procvičování a zdokonalování cizího jazyka bych uvedla program Výuková pexesa od firmy Terasoft, která jsou ozvučená, takže si dítě fixuje psanou formu i výslovnost, dále od firmy Silcom multimedia programy Didakta pro němčinu i angličtinu, Dobrodružná angličtina a Mach a Šebestová. Od firmy Eddica se vhodné jeví tituly z řady Domácí učitel Kouzelná cesta také pro němčinu i angličtinu, pro starší žáky jsou výborné programy firmy LANGmaster, program pro výuku cizích jazyků z edice LANGmaster.EDU Angličtina pro děti a pro náročné program Lingea lexicon, překladatelský slovník, který na základě hesla vyhledá, přeloží výraz, uvede synonyma a jejich užití v celých větách či zřetelně předvede výslovnost. Některé typy učitelů ohledně programů, které vyhledávají a ve své praxi hojně používají. Z dotazníkového průzkumu jsem se pokusila sestavit pořadí jimi doporučených, oblíbených a nejčastěji využívaných počítačových programů. Jsou to programy: 1. Dětský koutek (Terasoft Hořovice) 2. Soví galerie (GeMiS Praha) 3. Soví hrad (GeMiS Praha) 4. Škola hrou 1 a 2 (Matik Liberec) 5. Český jazyk (PONškola Chrudim) 6. Chytré dítě (Multimedia ART Praha) 7. Čeďák (PPP Klatovy) 8. DysCom (ARID Praha) 9. Matematika 3 9 (Matik Liberec) 10. Vlastík (PONškola Chrudim) 11. Angličtina pro děti (LANGmaster Praha) 12. Lingea lexicon (Lingea Praha) Z tohoto žebříčku je patrné, že vede firma Terasoft, hned za ní je firma GeMiS a firma Matik. Určitě stojí za to tyto programy vyzkoušet alespoň v demo-verzi. 15

16 Závěr Problematika specifických vývojových poruch učení má u nás poměrně dlouhou historii. Její koncepce je založená na včasném vyhledávání žáků s rizikem poruch učení, na komplexní diagnostice a na následné vhodné intervenci. Správný přístup k žákům s poruchami učení je nesmírně důležitý pro jejich budoucí život a správná volba metody pedagogické terapie je v popředí speciálních pedagogů i psychologů. Za jednu z metod reedukace a kompenzace specifických vývojových poruch učení můžeme považovat také práci s osobním počítačem, zejména se speciálně vytvořeným softwarem. První počítače v podobě, jak je známe dnes, přišly na trh přesně před 25 lety a v současnosti má osobní počítač nejen každý zaměstnavatel, ale téměř i každá domácnost. I když je osobní počítač v dnešní době moderním multimediem a součástí vybavení téměř všech škol, firem a domácností, zdaleka ne všichni s ním umí pracovat. Pro většinu z nás je jen elektronickým psacím strojem. Žáci na počítači nejčastěji hrají hry, komunikují s přáteli prostřednictvím chatu, ICQ a Skype telefonu a stahují si prostřednictvím internetu filmy nebo hudbu. Učitelé využívají počítače s žáky zřídka nebo vůbec ne, vyjma učitelů předmětu informatika, při kterém se bez praktického užití počítačů neobejdou. Informovanost učitelů o vzdělávacím software je nedostatečná, orientují se jen v těch externích a výukových programech, které jsou v počítačových učebnách právě nainstalovány. Rodiče žáků by uvítali jinou formu relaxace, než je vysedávání u počítače, protože zcela realisticky dokáží odhadnout, že jejich děti spíše vyhledávají na počítači zábavu místo vzdělání. Přesto jsem toho názoru, že osobní počítače a informační a komunikační technologie vůbec bude mít v budoucnu ještě širší uplatnění. Také využití speciálního diagnostického a reedukačního software je výbornou formou nápravy a terapie, ale není samospasitelné. Dokud je pro žáky práce s počítačem stále tak atraktivní a zajímavá, měl by toho každý učitel využít. Učitelé i rodiče by si měli uvědomit, že dítě se snáze učí všemu, co ho baví. A počítače jsou v oblasti zájmu téměř všech dětí. Praha, 2006 Mgr. Jana Vokounová výchovná poradkyně 16

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení

Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diagnostika a reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie jako specifických poruch učení Vedoucí práce: PaedDr. Jana Černá Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Petřiny sever, Praha 6 Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - O B S A H 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace

Specifické poruchy učení - možnosti reedukace UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Specifické poruchy učení - možnosti reedukace BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. et Mgr. Vendula

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro druhý stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4

Úvod... 2. 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH... 3. 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU... 4 OBSAH Úvod... 2 TEORETICKÁ ČÁST 1. Kompetence učitele ve vztahu k žákům se SPUCH.... 3 1.1 Sociální kompetence ve vztahu k žákům se SPU.... 4 2. Specifické poruchy učení... 5 2.1 Dyslexie... 6 2.2 Dysortografie...

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy

Praktická příručka speciální pedagogiky pro mateřské školy a první stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

Specifické poruchy učení a chování

Specifické poruchy učení a chování Specifické poruchy učení a chování PaedDr. Drahomíra Jucovičová Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ

VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Univerzita Karlova v Praze Monika Mattasová Filozofická fakulta diplomová práce Ústav románských studií rok podání: 2008 VÝUKA ŠPANĚLŠTINY PŘI SPECIFICKÝCH PORUCHÁCH UČENÍ Teaching of Spanish language

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Škola pro život Verze I. z 23. 10. 0006 Platnost od 1. 9. 2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová

Metodika pro pedagogy. Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. PhDr. Kateřina Fořtová Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Kateřina Fořtová 2013 1 Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Specifické vývojové poruchy školních dovedností

Specifické vývojové poruchy školních dovedností Metodická příručka Specifické vývojové poruchy školních dovedností 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracoval: Bc. Monika Černá Název projektu: Vznik školního poradenského pracoviště

Více

Přes duhový most za vzděláním

Přes duhový most za vzděláním Přes duhový most za vzděláním Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Prachatice, Národní 1018 Obsah: Obsah 2 I. Identifikační údaje 4 II. Charakteristika školy, dlouhodobé projekty,

Více

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje

Školní vzdělávací program základní školy Koloděje -1- Školní vzdělávací program základní školy Koloděje A jako sebeúrodnější půda nemůže být plodná bez obdělávání, tak ani duše nenese plody bez učení. Cicero email zskolodeje@tiscali.cz - mskolodej@tiscali.cz

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více