Výroční zpráva za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: zp.cz

2

3 OBSAH SHRNUTÍ ÚVOD IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY CHARAKTERISTIKA OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VAZBA OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA DALŠÍ DOKUMENTY POPIS ZÁKLADNÍCH DOKUMENTŮ OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCI PODPORY ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ MEZI ŘÍDÍCÍ ORGÁN A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA V SOUVISLOSTI S HOSPODÁŘSKOU KRIZÍ PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA Výzvy k podávání žádostí Nedostatky v projektových žádostech a následné administraci projektů Věcný pokrok operačního programu Finanční pokrok na úrovni programu Informace o rozpisu využití fondů Pomoc podle cílových skupin Vrácená nebo znovu použitá pomoc Kvalitativní analýza INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ Pravidla hospodářské soutěže Zadávání veřejných zakázek Ochrana životního prostředí Podpora rovných příležitostí Změny v zákoně o veřejné podpoře Regionální politika ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ Optimalizace administrace OPŽP Pomalé čerpání finančních prostředků Riziko při zajištění kofinancování PŘÍPADNÉ ZMĚNY V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU Provedené realokace finančních prostředků Revize Programového dokumentu OPŽP v roce PŘÍPADNÁ PODSTATNÁ ZMĚNA PODLE ČL. 57 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ DOPLŇKOVOST S JINÝMI NÁSTROJI Vazba OP Životní prostředí na finanční nástroje Společenství Nastavení technického rozhraní OP Životní prostředí a ostatních operačních programů Synergické vazby mezi OP Životní prostředí a ostatními operačními programy OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ A PRŮBĚŽNÉ EVALUACE Monitorovací systém Monitorovací výbor OP Životní prostředí Řídicí výbor OP Životní prostředí Evaluační aktivity OP Životní prostředí za rok PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS PRIORITNÍ OSA 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Globální a specifické cíle prioritní osy Implementace přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE Globální a specifické cíle prioritní osy

4 3.3.2 Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza VELKÉ PROJEKTY PROJEKTY MIL. EUR TECHNICKÁ POMOC ÚVOD ČERPÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI V ROCE 2013 A ZA OBDOBÍ Čerpání Technické pomoci v roce Čerpání Technické pomoci za období Oblast podpory 8.1: Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí Oblast podpory 8.2: Ostatní výdaje Technické pomoci OP Životní prostředí PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ANALÝZA V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY VYUŽITÍ TECHNICKÉ POMOCI REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY ÚVOD PLNĚNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A CHARAKTERISTICKÉ PROJEKTY PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDKY AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL KONTROLY NA MÍSTĚ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH AUDITŮ SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHY

5 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ TABULKA 1: STRUKTURA OPŽP VČETNĚ FINANČNÍHO PLÁNU (EUR) TABULKA 2: PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH A PROBÍHAJÍCÍCH VÝZEV (ZDROJE EU) V ROCE 2013 KUMULATIVNĚ TABULKA 3: INDIKÁTORY NA ÚROVNI PROGRAMU TABULKA 4: KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY TABULKA 5: INFORMACE O FINANČNÍCH ÚDAJÍCH OP (CELKOVÉ VÝDAJE V EUR) TABULKA 6: OBDRŽENÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY (ZDROJE EU) TABULKA 7: OBDRŽENÉ PRŮBĚŽNÉ PLATBY (ZDROJE EU) TABULKA 8: PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 / N+2 (EUR) PRO FS (ZDROJE EU) TABULKA 9: PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 / N+2 (EUR) PRO ERDF (ZDROJE EU) TABULKA 10: PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ - PROPLÁCENÍ PODPORY Z ERDF A FS PŘÍJEMCŮM PODLE TABULKA 11: JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OS (MIL. KČ) ZDROJE EU PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ - PROPLÁCENÍ PODPORY Z ERDF A FS PŘÍJEMCŮM PODLE JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OS (MIL. KČ) ZDROJE EU TABULKA 12: PRIORITNÍ TÉMATA TABULKA 13: FINANČNÍ POKROK OPŽP K (CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE) TABULKA 14: FINANČNÍ POKROK OPŽP K (PROSTŘEDKY EU) TABULKA 15: VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S LISABONSKÝM PROGRAMEM TABULKA 16: TABULKA 17: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 1 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 18: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 1 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 19: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 20: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 2 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ TABULKA 21: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 22: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 2 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 23: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 24: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 3 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE TABULKA 25: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 3 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 26: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 3 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 27: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 28: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 4 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ TABULKA 29: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 4 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 30: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 4 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 31: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 32: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 5 - OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK TABULKA 33: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 5 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 34: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 5 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 35: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 36: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY TABULKA 37: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 6 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 38: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 6 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 39: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 40: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 7 - ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU

6 TABULKA 41: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 7 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 42: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 7 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 43: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 44: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 45: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 46: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 47: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 48: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 49: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 50: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 51: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 52: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 53: PŘEHLED VELKÝCH PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH ŘÍDICÍM ORGÁNEM K TABULKA 54: PŘEHLED PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH ŘÍDICÍM ORGÁNEM K TABULKA 55: ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY TABULKA 56: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.1 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (MŽP) TABULKA 57: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.1 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (SFŽP) TABULKA 58: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.2 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (MŽP) TABULKA 59: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.2 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (SFŽP) TABULKA 60: ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA V ROCE 2013 (FTE FULL TIME EQUIVALENT) TABULKA 61: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY OBRÁZEK 1: VÝSTAVBA KANALIZACE LŽOVICE OBRÁZEK 2: VÝSTAVBA KANALIZACE V TÝNCI NAD LABEM STAVBA OBRÁZEK 3: ČOV CELKOVÝ POHLED NA ČOV PROSINEC OBRÁZEK 4: ČOV CELKOVÝ POHLED LISTOPAD OBRÁZEK 5: VIKTOR TRADE_TECHNOLOGIE RTO OBRÁZEK 6: CELKOVÝ POHLED OBRÁZEK 7: POHLED Z BOKU OBRÁZEK 8: KOTELNA OBRÁZEK 9: BIOPLYNOVÁ STANICE VE VYŠKOVĚ FOTO OBRÁZEK 10: BIOPLYNOVÁ STANICE VE VYŠKOVĚ FOTO OBRÁZEK 11: KALOVÁ NÁDRŽ NS OBRÁZEK 12: KALOVÉ NÁDRŽE A NS23 KALOLIS OBRÁZEK 13: POHLED OBRÁZEK 14: SANACE SKALNÍ STĚNY SV. DUCH ČESKÝ KRUMLOV OBRÁZEK 15: SANACE SKALNÍ STĚNY SV. DUCH ČESKÝ KRUMLOV OBRÁZEK 16: SANACE SKALNÍ STĚNY SV. DUCH ČESKÝ KRUMLOV OBRÁZEK 17: CELKOVÝ POHLED OBRÁZEK 18: VELKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL OBRÁZEK 19: JÍDELNA/PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST OBRÁZEK 20: POKOJ OBRÁZEK 21: VELETRH ČESKÁ PŘÍRODA INFOSTÁNKY A SOUTĚŽE OBRÁZEK 22: UKÁZKA ONLINE INZERCE OBRÁZEK 23: UKÁZKA INZERCE V TISKU GRAF 1: POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ ZA ROK

7 SHRNUTÍ V rámci OPŽP bylo od počátku programového období do konce roku podáno téměř 23 tis. projektových žádostí s požadavkem na podporu z fondů EU ve výši 9,25 mld. EUR. Za uplynulý rok došlo k nárůstu o více než 5 tis. žádostí s požadavkem na podporu z fondů EU ve výši téměř 1 mld. EUR podpory z FS/ERDF. Největší vliv na tento nárůst mělo otevření 50. výzvy týkající se Prioritní osy 3 a 6 a dále pak otevření 44., 45. a 52. výzvy týkající se Prioritní osy 2, 3 a 4. Celkem tedy byly ke konci roku podány žádosti o podporu na 194 % alokace EU. Z těchto žádostí bylo do konce roku doporučeno k financování projektů v celkové výši 4,9 mld. EUR podpory z FS/ERDF (resp. 4,2 mld. EUR podpory z FS/ERDF při započtení úspor a korekce), což odpovídá 103 % alokace EU na celé programové období (resp. 87 % alokace při započtení úspor a korekce). S ohledem na výraznou změnu měnového kurzu v listopadu 2013 nebyla alokace v žádné prioritní ose na konci roku 2013 zcela rozdělena. Jako nejméně problematická se jevila Prioritní osa 3, kde byly do konce roku doporučeny k financování projekty ve výši 115 % alokace EU (při zohlednění průměrných úspor 93 % alokace EU) a další projekty ve výši 46 % alokace EU byly v procesu hodnocení. Při sečtení finančního objemu projektů s vydaným registračním listem se zohledněním úspor a projektů v procesu hodnocení jsou na tom prioritní osy 1, 2, 4, 5 a 6 v podstatě stejně. Nejproblematičtější se z tohoto pohledu jeví Prioritní osa 7, kde však byla vyhlášena 54. výzva s termínem pro předkládání žádostí do V rámci Prioritní osy 8, která se týká technické pomoci OPŽP, byly na konci roku identifikovány volné finanční prostředky ve výši cca 47 EUR podpory z FS. Negativní vliv na implementaci programu měla skutečnost, že od roku 2007 bylo zamítnuto či staženo žadateli projektů ve výši 3,6 mld. EUR podpory z FS/ERDF (tj. téměř 80 % alokace EU) a dále pak doba mezi vydáním registračního listu projektu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). Naopak pozitivní je skutečnost, že o podporu z OPŽP byl a je stále obrovský zájem, a že ke konci roku bylo v procesu posuzování a hodnocení projektů ve výši 0,7 mld. EUR podpory z FS/ERDF a další projektové žádosti Prioritní osy 1, 4 a 7 byly v informačním systému OPŽP rozpracovány. Za rok 2013 nastal pokrok i u projektů s vydaným RoPD, kdy za rok 2013 byla vydána RoPD na 13 % alokace programu. Výsledkem je, že do konce roku byla vydána RoPD na 54 % EU alokace programu. I přes tento pozitivní faktor je procento vydaných RoPD stále nízké z důvodu uvedeného výše. I proto nastala skutečnost, že v roce 2013 nebylo splněno pravidlo N+2 a N+3 a dojde k automatickému zrušení části závazku, a to ve výši 6-10 mld. Kč 1. Zejména v druhé polovině roku 2013 Řídicí orgán společně se Zprostředkujícím subjektem realizovaly kroky, jejichž cílem bylo maximálně snížit tuto ztrátu. Mezi tyto kroky patřily realizace optimalizačních a 1 Na základě žádosti EK ze dne byly v květnu 2014 EK zaslány další podklady k čl. 95 a 96 Obecného nařízení s tím, že ČR na základě vyjádření EK ustoupila od uplatnění ekonomické a hospodářské krize a dle pokynů EK došlo k revizi projektů a finančních částek. Z uvedených důvodů se finanční objem projektů, na něž ČR bude aplikovat čl. 95 a 96 Obecného nařízení, snížil a potenciální velikost ztráty za rok 2013 se dle květnových informací roku 2014 bude pohybovat v rozmezí 7,2 8,2 mld. Kč v závislosti na akceptaci podkladů EK k uvedeným článkům. 6

8 akceleračních opatření, využití možností stanovených v čl Obecného nařízení, 8. certifikace výdajů apod. Nejdále ze všech prioritních os byly v oblasti vydávání RoPD projekty Prioritní osy 3, kde byla vydána rozhodnutí na 78 % alokace EU a projekty Prioritní osy 7, kde byla vydána rozhodnutí na 61 % alokace EU. Značné zpoždění naopak přetrvává v Prioritní ose 5, kde ke konci roku 2013 byla vydána ROPD pouze na 37 % alokace EU. Z průběžných informací o kvalitě hodnocených žádostí, jejich finančnímu objemu, předpokládaným úsporám jak v rámci výběrových řízení, tak např. v rámci odstupování od projektů a finančnímu objemu projektů doporučených k financování vyplývá, že v rámci Prioritní osy 3 dojde k bezproblémovému vyčerpání alokace. V ostatních prioritních osách byly ke konci roku volné finanční prostředky, na jejichž výši však může mít dopad ztráta finančních prostředků v roce 2013 (automatické zrušení závazku), kterou během července a srpna 2014 bude nutné rozdělit mezi prioritní osy a oblasti podpor financované z FS a ERDF. K pokroku od roku 2012 došlo i v oblasti prostředků proplacených příjemcům, kdy příjemci dotace podávali žádosti o platbu zejména v závěru roku. Tyto podané žádosti o platbu byly ihned administrovány s výsledkem, že ke konci roku 2013 byla proplacena téměř polovina alokace na celé programové období. Nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno v rámci Prioritní osy 3. Vzhledem ke skutečnosti, že implementace OPŽP neprobíhá zcela dobře, byla i v roce 2013 neustále realizována další a další optimalizační a akcelerační opatření. Až v závěru roku 2013 se začala pozitivně projevovat opatření, která byla přijata na konci roku 2012 a v první polovině roku Po několika měsících propadu a stagnace tak začal OPŽP v závěru roku vykazovat značný pokrok, který by měl pokračovat i v roce Účinnost akceleračních opatření je patrná i na implementaci 44. a 45. výzvy, kdy v průběhu roku 2013 byly tyto výzvy vyhlášeny, bylo v nich podáno projektových žádostí, z nichž bylo v témže roce schváleno k financování projektů s celkovým požadavkem na prostředky z Fondu soudržnosti ve výši 88,7 EUR a na 645 těchto projektů bylo vydáno RoPD. Jednalo se o tzv. rychloobrátkové výzvy, s předpokládanou realizací a financováním v roce O stavu optimalizace Řídicí orgán informoval na podzimním 14. zasedání Monitorovacího výboru OPŽP dne 14. listopadu 2013 jak členy tohoto výboru, tak přítomné zástupce Evropské komise. V roce 2013 došlo ke zrychlení procesu vyhlašování výzev, zkrátil se a zefektivnil proces hodnocení projektů a vydávání řídící dokumentace a zkrátil se a zefektivnil proces proplácení. Konkrétní příklady uskutečněných aktivit jsou uvedeny v kapitole Optimalizace administrace OPŽP. Pozitivní zprávou pro OPŽP je v roce 2013 úspěšně dokončená individuální notifikace 5 projektů (žadatel Třinecké železárny a.s. a ArcelorMittal Ostrava a.s.), které byly podány v rámci 36. výzvy a patří mezi projekty ve specifickém režimu (tzn. projekty EUR). U těchto projektů se předpokládá celkové čerpání prostředků z Fondu soudržnosti ve výši 2,3 mld. Kč. 7

9 1 ÚVOD 1.1 Identifikace operačního programu Operační program Výroční zpráva o provádění Dotčený cíl: Dotčená způsobilá oblast: Konvergence Programové období: Číslo programu (CCI): Název programu: Zpráva za rok: 2013 Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: NUTS I: Česká republika - CZ0 2007CZ161PO006 Operační program Životní prostředí Zpracování výroční zprávy Výroční zpráva Operačního programu Životní prostředí za rok 2013 byla zpracována Řídícím orgánem odborem fondů EU Ministerstva životního prostředí. Tato Výroční zpráva byla schválena Monitorovacím výborem OP Životní prostředí dne Řídící orgán při zpracování Výroční zprávy OP Životní prostředí za rok 2013 vycházel z požadavků na její věcný obsah, který je vymezen v článku 67 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění, a dále pak vycházel ze struktury výroční a závěrečné zprávy, která je stanovena přílohou XVIII nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, v platném znění, a rovněž z pokynů Národního orgánu pro koordinaci. Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku OP Životní prostředí v České republice v roce Výroční zpráva shrnuje a popisuje stav OP Životní prostředí k Data pro tuto zprávu byla čerpána z IS MSC2007, IS SFŽP-Central pro OPŽP, vlastních zdrojů MŽP a SFŽP, webových stránek ČSÚ a statistických údajů. Zdroj dat je uveden u jednotlivých tabulek. Pokud není uveden jiný odkaz v poznámce, jsou finanční údaje uvedené v této zprávě přepočteny kurzem 27,48 Kč/EUR (tj. kurzem převzatým z MSC2007 pro měsíc leden 2014). Vzhledem ke změně způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům jsou údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci OPŽP v celé zprávě, není-li uvedeno jinak, uváděny ve struktuře celkové způsobilé výdaje (tj. prostředky EU + celkové způsobilé veřejné výdaje + soukromé zdroje financování). Ve výroční zprávě za rok 2012 byly uváděny výdaje bez soukromých zdrojů financování. 8

10 1.3 Charakteristika OP Životní prostředí Operační program Životní prostředí (dále jen OP Životní prostředí) je jedním ze sektorových programů ČR schválených Evropskou komisí pro programové období OP Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. OP Životní prostředí byl vypracován Ministerstvem životního prostředí na základě usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 k návrhu Národního rozvojového plánu České republiky pro léta Globálním cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Důsledkem investiční atraktivity je zvyšování nejen zaměstnanosti, ale zejména konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v regionech. Strategickým cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí a požadavků vyplývajících z dalších mezinárodních závazků České republiky. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel a zároveň přispívá ke zvyšování atraktivity území pro život, práci a investice. Konečným výsledkem investiční atraktivity území je zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita životního prostředí jsou také zásadními tématy v rámci realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v programovém období Zvyšování přitažlivosti členských zemí, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně nabízených služeb a zachováním či navýšením jejich potenciálu v oblasti životního prostředí je jedním z nejdůležitějších prvků Strategických obecných zásad Společenství na období OP Životní prostředí vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) a Fondu soudržnosti (dále jen FS), jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. OP Životní prostředí tvoří 8 prioritních os, které jsou dále rozděleny na oblasti podpory. Základní strukturu prioritních os v rámci OP Životní prostředí uvádí následující tabulka. 2 Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, COM(2005) 0299, Brussels

11 Tabulka 1: Struktura OPŽP včetně finančního plánu (EUR) Číslo PO/OP Název prioritní osy / oblasti podpory Fond Podíl na alokaci Příspěvek EU Veřejné prostředky celkem Celkové způsobilé výdaje 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní FS 40,44 % Snížení znečištění vod 82,86 % 33,51 % Zlepšení jakosti pitné vody 12,61 % 5,10 % Omezování rizika povodní 4,53 % 1,83 % Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí FS 12,89 % Zlepšení kvality ovzduší 23,23 % 2,99 % Omezování emisí 76,77 % 9,90 % Udržitelné využívání zdrojů energie FS 13,68 % Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 12,95 % 1,77 % Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 87,05 % 11,91 % Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží FS 15,79 % Zkvalitnění nakládání s odpady 67 % 10,58 % Odstraňování starých ekologických zátěží 33 % 5,21 % Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik ERDF 1,23 % Omezování průmyslového znečištění 100 % 1,23 % Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF 12,19 % Implementace a ochrana území soustavy NATURA % 0,61 % Podpora biodiverzity 19 % 2,32 % Obnova krajinných struktur 13 % 1,58 % Optimalizace vodního režimu krajiny 37,5 % 4,57 % Podpora regenerace urbanizované krajiny 14,5 % 1,77 % Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neob. přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací 11,0 % 1,34 % ERDF 0,86 % % 0,86 % Technická pomoc FS 2,91 % Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí 66 % 1,92 % Ostatní výdaje TP OPŽP 34 % 0,99 % Celkem 100 % Z toho FS 85,72 % Z toho ERDF 14,28 % Zdroj: Programový dokument OPŽP,

12 1.4 Vazba OP Životní prostředí na další dokumenty Národní strategický referenční rámec (NSRR) OP Životní prostředí přispívá především k naplnění strategického cíle NSRR Atraktivní prostředí, a to prostřednictvím priority Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí. Investice mají přímý vliv na kvalitu života obyvatel v území, ovlivňují jeho zdraví, přispívají ke zvýšení atraktivity prostředí pro investory snížením externích nákladů (záporných externalit), přispívají k využívání progresivních, environmentálně a energeticky úsporných technologií. Mimo to OP Životní prostředí přispívá k naplnění dalších strategických cílů: k cíli Konkurenceschopná česká ekonomika prostřednictvím vytváření podmínek pro podnikání a investice a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby fosilních primárních energetických zdrojů, k cíli Vyvážený rozvoj území prostřednictvím zlepšení životních podmínek a dostupnosti ve znevýhodněných regionech a k cíli Otevřená, flexibilní a soudržná společnost prostřednictvím vytvoření kvalitních podmínek pro práci a život. Strategie regionálního rozvoje ČR, Integrovaný plán rozvoje měst Projekty realizované v rámci regionů strukturálně postižených, strukturálně slabých či regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností dle usnesení vlády ČR o Strategii regionálního rozvoje ČR č. 560/2006 ze dne a usnesení vlády ČR o vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky č. 141/2010 ze dne nebo projekty realizované v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne jsou při hodnocení bonifikovány 10 % z celkových obdržených bodů. Národní Lisabonský program Národní Lisabonský program (Národní program reforem NPR), který zpracoval Úřad vlády ve spolupráci s relevantními resorty a zájmovými skupinami, stanoví priority a opatření ČR pro dané období v oblasti makroekonomické, mikroekonomické a zaměstnanosti s cílem dosáhnout vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje. Realizace NPR přispívá k naplňování cílů revidované Lisabonské strategie. Podkladem pro zpracování programu byly Integrované směry EK pro růst a pracovní místa pro léta OP Životní prostředí přispívá k naplňování cílů jak v makroekonomické, tak i mikroekonomické oblasti (např. ke snižování materiálové a energetické náročnosti či podpoře environmentálních technologií). Důraz je kladen na zvyšování účinnosti užití energie, na využití obnovitelných zdrojů energie, využití druhotných energetických zdrojů v průmyslu, rozvoj energetického využití komunálních odpadů, výrobu tepla z biomasy. Strategie Evropa 2020 Dne 3. března 2010 zveřejnila Evropská komise (dále Komise či EK ) své Sdělení Evropa Strategie pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst. Sdělení se 11

13 stalo výchozím dokumentem pro stanovení dlouhodobé hospodářské strategie EU s výhledem do r Tato tzv. strategie Evropa 2020 nahradila Lisabonskou strategii. Komise navrhla 5 cílů strategie, jež mají být splněny do roku 2020: 1) Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku let minimálně na 75 %. 2) Navýšení investic do výzkumu a vývoje úroveň 3 % HDP. 3) Snížení energetické náročnosti ekonomiky nejméně o 20 %, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na energetickém mixu o 20 % a redukce emisí skleníkových plynů o 20 %, s možným navýšením redukčního cíle na 30 % (za podmínky, že se ostatní ekonomicky rozvinuté státy zavážou ke srovnatelným redukčním závazkům a vyspělejší rozvojové země se adekvátně zapojí do tohoto úsilí). 4) Zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku let ze současných 31 % nejméně na 40 % a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém ze současných 15 % na úroveň pod 10 %. 5) Snížení počtu obyvatel žijících pod hranicí chudoby o 25 %, tedy o 20 miliónů lidí. OPŽP se dotýká cíl č. 3, který je či bude plněn v rámci národního cíle Snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality životního prostředí, podcíle Zlepšení kvality ovzduší a snížení skleníkových plynů, podcíle 2 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů, podcíle 3 Zlepšení kvality prostředí v sídlech a ochrana přírody a krajiny a podcíle 4 Průřezová opatření. OPŽP přispívá k plnění cílů Strategie Evropa 2020 realizací projektů prioritních os 1, 2, 4, 6 a 7 podrobněji viz kapitola Kvalitativní analýza, odstavec Přínos OP Životní prostředí na plnění cílů Strategie Evropa Popis základních dokumentů OP Životní prostředí Programový dokument Během roku 2013 bylo projednáno a schváleno několik změn Programového dokumentu. V rámci 13. zasedání MV OPŽP, které se uskutečnilo dne 19. června 2013, členové výboru schválili významnou realokaci z OPŽP. V rámci této revize Programového dokumentu měly být převedeny finanční prostředky z Prioritních os 4 a 8 (z Fondu soudržnosti) v úhrnné výši 3,7 mld. Kč ( EU) do Operačního programu Doprava. K realokaci bylo přistoupeno na základě usnesení vlády ČR č. 387 ze dne 22. května 2013 (na základě materiálu předloženém MMR) s ohledem na aktuální disponibilní alokace a na základě předpokládaného čerpání finančních prostředků v dalších měsících a letech s ohledem na výsledky implementace od počátku programu. 12

14 Při projednávání návrhu této realokaci pronesli zástupci Evropské komise několik kritických připomínek. V závěru roku 2013 Evropská komise realokaci z OPŽP do OP Doprava oficiálně odmítla. Další drobnější, technické změny schválené na 13. zasedání MV OPŽP zahrnovaly především aktualizaci popisu implementační struktury programu (auditní systém, přesná specifikace Řídicího orgánu OPŽP). Další změna Programového dokumentu OPŽP se týkala změny způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům. Změna byla připravena v úzké spolupráci se zástupci MF a MMR. Tato změna byla členy MV OPŽP schválena procedurou per rollam dne Během 14. zasedání MV OPŽP byla z podnětu Evropské komise projednána a schválena modifikace realokace do OP Doprava, schválené na 13. zasedání MV OPŽP. Celý soubor změn Programového dokumentu, které byly schváleny členy MV OPŽP od schválení poslední oficiální verze PD OPŽP Evropskou komisí v únoru 2012, byl koncem listopadu 2013 předložen Evropské komisi ke schválení. Evropská komise dokument vrátila k úpravě a požádala o definitivní vynětí všech změn souvisejících s realokací do OP Doprava. Rovněž doporučila dočasné vypuštění všech pasáží, které se týkaly podpory alternativní dopravy, a jejich opětovné předložení začátkem roku Důvodem byla potřeba doladit přesné podmínky podpory. 3 ŘO OPŽP požadavkům EK vyhověl a obratem podal novou oficiální žádost o revizi PD OPŽP. Dne byla Evropskou komisí schválena 3. verze PD OPŽP. Hlavní změny oproti minulé oficiální verzi z : změna způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům realokace uvnitř Prioritních os 1, 2 a 3 úprava indikátorů úprava implementační struktury. Implementační dokument Implementační dokument svým obsahem navazuje na programový dokument OPŽP. Jsou v něm specifikovány okruhy možných příjemců pro jednotlivé oblasti podpory, zaměření podporovaných projektů, sledované indikátory aj. Implementační dokument byl tvořen souběžně s Programovým dokumentem OPŽP a následně aktualizován. 3 Během celého roku probíhala jednání s Evropskou komisí o možnostech začlenění podpory alternativní dopravy do OPŽP, avšak po dohodě s Evropskou komisí byly pasáže týkající se alternativní dopravy staženy z oficiální žádosti o změnu programu. Nová oficiální žádost byla po zapracování připomínek ze strany EK předložena v lednu Evropská komise schválila začlenění alternativní dopravy do OPŽP dne

15 Ve sledovaném období došlo ke třem aktualizacím Implementačního dokumentu. První úprava Implementačního dokumentu byla schválena Monitorovacím výborem per rollam dne Bylo provedeno několik drobnějších změn převážně technického charakteru a byla odstraněna zbylá podmínka způsobilosti nákladů po akceptaci žádostí. Druhou úpravu Implementačního dokumentu schválili členové MV OPŽP na řádném zasedání MV OPŽP dne 19. června Klíčovou změnou bylo promítnutí realokace do OP Doprava, tedy snížení alokace pro Prioritní osy 4 a 8. Dále byl změněn popis auditního systému v souvislosti s centralizací pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí a změněny kontaktní údaje Řídicího orgánu OPŽP. Na 14. zasedání OPŽP dne byly schváleny změny, které kopírovaly změny Programového dokumentu, a několik dalších dílčích změn. Modifikace realokace do OP Doprava po oficiálním odmítnutí realokace ze strany Evropské komise v prosinci 2013 byly veškeré pasáže týkající se realokace do OP Doprava z Implementačního dokumentu odstraněny; Promítnutí změny způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům; Úprava spojená se změnou financování OSS, SPO a státních podniků; Změna terminologie týkající se zastavěného území. Manuál pracovních postupů Manuál pracovních postupů pro OPŽP (dále jen Manuál) je společný pro Řídicí orgán a Zprostředkující subjekt. V Manuálu jsou popsány veškeré činnosti vykonávané při implementaci programu. Ve sledovaném období byla ke dni vydána 8. verze Manuálu. Nová verze zohlednila především reorganizaci struktury MŽP a sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí. V průběhu roku byly v návaznosti na potřebu úprav postupů a procesů v implementaci OPŽP revidovány části Manuálu pracovních postupů. Celkem proběhly 3 revize: k , a Do revize k byly kromě věcných a formálních úprav zapracovány napříč celým textem akceptovaná opatření k auditu PAS (AO) AP_PAS_01. V revizi k byly navíc upraveny postupy vzhledem k převodu agendy publicity a propagace OPŽP z oddělení metodik a monitoringu do oddělení Technické pomoci. Směrnice MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory Předkládání žádostí v OPŽP se řídí směrnicí MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí). 14

16 Od je v platnosti směrnice MŽP č. 12/2012, ke které byly v červnu 2013 vydány dva dodatky. První úprava se týkala v promítnutí organizačních změn MŽP do textu Směrnice a upřesnění způsobu stanovení způsobilých výdajů v Operačním programu Životní prostředí konkrétně článku 4, odstavce 3, kde došlo k redefinici časového určení způsobilosti výdajů. Druhá úprava se týkala textace omezení zahájení zadávacího řízení na stavební práce a dodávky, konkrétně článku 7, odstavce 2 a 3. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Pokyny pro žadatele obsahují návod pro zpracování projektové žádosti, pravidla pro zadávání zakázek a povinnosti příjemců ve vztahu k informačním a propagačním opatřením. Ke dni byly zaktualizovány Závazné pokyny s účinností od Aktualizace zohlednila především: v kapitole 2 odstranění požadavků na stanovisko AOPK k oblasti podpory 6.6, stanovisko zpracovává AOPK až po podání žádosti; v kapitole 3 vložení nové kapitoly 3.3 Vylučovací ekonomická kritéria pro poskytnutí dotace; v kapitole 4 upravení textů a informací v podkapitolách 4.1.1, a 4.6; doplnění doporučení, aby váha subjektivně hodnotících kritérií nepřesáhla v úhrnu 20 % u veřejných zakázek na dodávky a/nebo služby v kapitole 5; úpravu tabulky postihů v kapitole ; doplnění a úpravu kapitol 6 a 8 a drobné úpravy příloh. Na podzim byla s účinností od vydána aktualizace pokynů, která zohlednila především: v kapitole 2 úpravu požadavků na doklady požadované k žádosti o podporu k PO 1 a upřesnění k projektům PO 2; v kapitole 3 upřesnění požadavku na prověřování bonity žadatele také u projektů menšího rozsahu; v kapitole 4 doplnění informací k zpracování finanční a ekonomické analýzy u etapizovaných projektů v PO 1; v kapitole 5 odstranění požadavků na maximální objemy subdodávek; úpravu kapitoly 8 s informacemi o možnosti zálohových faktur a úpravy k náležitostem k žádosti o platbu. 15

17 Dohoda o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí na Státní fond životního prostředí České republiky Ve sledovaném období nebyl vydán žádný dodatek k výše uvedené dohodě. Poslední, aktuálně platný, dodatek byl vydán v říjnu Dohoda o výkonu některých činností souvisejících s implementací Operačního programu Životní prostředí Ve sledovaném období nebyl vydán žádný dodatek k výše uvedené dohodě. Poslední, aktuálně platný, dodatek byl vydán v říjnu Potenciální příjemci podpory OP Životní prostředí je určen především pro příjemce z oblasti veřejné sféry. Příjemci mohou být např. obce, města, kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, organizační složky státu, církve a náboženské společnosti, nevládní neziskové organizace, v některých oblastech podpory také podnikatelské subjekty a fyzické osoby. 1.7 Rozdělení kompetencí mezi Řídící orgán a Zprostředkující subjekt Řídícím orgánem OP Životní prostředí je na základě usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 22. února 2006 Ministerstvo životního prostředí, které odpovídá za provádění programu. Řídící orgán delegoval (na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí na Státní fond životního prostředí ČR podepsané dne 4. prosince 2007) výkony některých činností na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), kterému bylo svěřeno zajištění operativní úrovně řízení OP Životní prostředí ve funkci Zprostředkujícího subjektu pro období (viz též předchozí podkapitola o novém Dodatku č. 2 k Delegační dohodě). Výkonem funkce Řídícího orgánu OP Životní prostředí v rámci Ministerstva životního prostředí byl pověřen Odbor fondů EU / Sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí. Řídící orgán vykonává řídící funkci a je odpovědný zejména za přípravu a předložení OP, zajištění metodické podpory, reportuje výsledky o provádění OP Komisi a nese celkovou odpovědnost za implementaci OP Životní prostředí. 16

18 Na Zprostředkující subjekt jsou delegovány operativní funkce, kontakt se žadateli a příjemci, administrace žádostí o podporu, funkce platební a funkce kontrolní dle čl. 60, písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/ Socioekonomická analýza v souvislosti s hospodářskou krizí 4 Rok 2013 poznamenal českou ekonomiku pokračující recesí - meziroční pokles HDP o 0,9 % byl stejný jako v roce Zatímco tehdy však participovaly na poklesu HDP výdaje na konečnou spotřebu a ve značné míře i investice, v roce 2013 již tyto výdaje v úhrnu meziročně nepatrně vzrostly, zatímco pokles investic ve srovnatelné míře přetrval. Stejnou hloubku poklesu HDP v obou letech recese tak ovlivnil dosažený výsledek zahraničního obchodu. Ten působil v roce 2012 na vývoj ekonomiky pozitivně, zatímco v roce 2013 naopak přispěl k jejímu poklesu meziročním zhoršením salda dovozu a vývozu z 1. a 3. čtvrtletí. Během roku 2013 se výkonnost ekonomiky postupně zlepšovala. Meziroční poklesy v prvních třech čtvrtletích se mírnily (z -2,2 % přes -1,6 % až na -1 %) a v posledních třech měsících roku již HDP proti stejnému období 2012 stoupl o 1,3 %. Na výsledek prvního i posledního čtvrtletí však působily mimořádné vlivy na nabídkové straně ekonomiky související s výběrem daní. Lze jim z velké míry připsat i silný mezikvartální růst HDP o 1,9 %, který byl podle dat Eurostatu nejvyšší v EU 28. I v jeho důsledku byl vykázaný meziroční růst českého HDP ve 4. čtvrtletí (+1,3 %) vyšší než v EU (+1,1 %). Přes nepříznivý vývoj reálných mezd se v průběhu roku tempo výdajů na konečnou spotřebu domácností postupně zlepšovalo z poklesu v prvním pololetí až na 0,7 % meziročně ve 4. čtvrtletí. Proti předchozímu čtvrtletí vydali lidé na spotřebu o 2,3 mld. korun více (+0,5 %). Přispěli tím z 12 % k mezikvartálnímu růstu HDP, který byl vyšší o 18,3 mld. korun. Příznivé saldo zahraničního obchodu zlepšené o 6,3 mld. korun přidalo přírůstku HDP dalších 35 %, ovšem největší vliv měly na dosažené mezikvartální zlepšení české ekonomiky investice. Ty stouply proti 3. čtvrtletí o 10,7 mld. korun - více to bylo naposledy počátkem konjunkturního roku 2008 a podílely se tak z výdajových položek rozhodujícím způsobem (z 59 %) na dosaženém mezikvartálním růstu české ekonomiky. Výkonnost odvětví podle hrubé přidané hodnoty poklesla za celou ekonomiku o 0,8 %, k meziročnímu zlepšení došlo jen v peněžnictví díky vývoji u pojišťoven a penzijních fondů, dále i v odvětví Ostatní činnosti. Ve 4. čtvrtletí však výrazně posílil průmysl (+3 %). Obrat v poptávce pozvedl produkci zpracovatelského průmyslu v listopadu a prosinci na tempa (+9,7 %,+8,9 %) z dob konjunktury české ekonomiky během podzimu roku Deflační charakter dovozů, zejména cen energií, přispíval významně spolu se slabými poptávkovými vlivy prostřednictvím cenového řetězce ke snižování tempa růstu cen v celé ekonomice. Ceny dovozů klesly proti roku 2012 o 0,2 %, ceny v průmyslu byly co dynamiky (0,8 %) nejslabší od roku Míra inflace dosáhla 4 Zdroj textu: Zpráva ČSÚ Vývoj ekonomiky České republiky (v roce 2013) 17

19 1,4 %, v posledním čtvrtletí byly ceny podle indexu spotřebitelských cen meziročně vyšší o 1,1 %. Listopadová měnová intervence ČNB zapůsobila prakticky ihned na růst cen zboží obchodovaného na tuzemském trhu v eurech. Na cenách v zahraničním obchodě se projevila významnějším zvýšením cen vývozu než dovozu, což podpořilo konkurenceschopnost exportérů. Na trhu práce pokračovalo intenzivní využívání nestandardních forem pracovních úvazků, což napomáhalo k růstu celkové zaměstnanosti při snížení počtu odpracovaných hodin. Hodinová produktivita práce v ekonomice tak stoupala, produktivita na zaměstnanou osobu opět poklesla. Zaměstnanci zaznamenali pouhou stagnaci průměrné nominální mzdy, reálná mzda již druhý rok po sobě klesla (v nepodnikatelské sféře již čtyři roky v řadě). Míra nezaměstnanosti spíše stagnuje. Díky rostoucím příjmům státního rozpočtu při slabé dynamice výdajů se jeho deficit dostal na nejlepší úroveň od roku 2009 a v poměru k nominálnímu HDP činil 2,1 %. 18

20 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza Výzvy k podávání žádostí V roce 2013 bylo v rámci OP Životní prostředí zahájeno 13 výzev k podávání žádostí (v pořadí výzva) a 43. výzva k podávání žádostí zahájená v roce 2012 pokračovala. Celkem bylo za rok 2013 podáno žádostí o podporu ve výši EUR 5. Nejvíce jich bylo podáno v 50. výzvě, jež byla kontinuální, a to Celkový přehled výzev je uveden v tabulce 2 a je také vyjádřen v následujícím grafu č. 1. Graf 1: Počet podaných žádostí za rok 2013 Zdroj: MSC2007, SFŽP IS Central stav k Zdroje EU 19

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 26. 8. 2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 27. 4. 2011 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 24. 7. 2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Brno, duben 2012 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 10 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 11 1.1.1 Prioritní

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 ZMĚNOVÝ LIST

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 ZMĚNOVÝ LIST OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na 17. zasedání MV OPŽP dne 18. 6. 2015, zveřejněno dne 19. 6. 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 9. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 18. 3. 2009 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod...

Manažerské shrnutí... 4. 1 Identifikace operačního programu... 7. 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Manažerské shrnutí... 4 1 Identifikace operačního programu... 7 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 7 1.1.1 Prioritní osa 1 Dostupnost

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 7. výzvy Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 8. 12. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním programu Životní prostředí

Více

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4

OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 OPŽP - PRIORITNÍ OSA 4 přehled výzev Michaela Kváčová Oddělení III Odbor ochrany přírody a odpadů Prioritní osa 4 - oblasti podpory V rámci prioritní osy 4 jsou realizovány následující oblasti podpory:

Více

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Možnosti financování projektů z Operačního programu Životní prostředí Současný stav OPŽP Programový dokument na roky 2007 2013 Implementační dokument Členění na prioritní osy Proběhla 1. výzva pro podání

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000 v kraji Vysočina 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF) Akceptační

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2009 Zpracoval: Sekce strukturálních fondů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 2010 Obsah Manažerské shrnutí Výroční zprávy

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Akceptační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST. pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZA ROK 2014 pro zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 25. 3. 2015 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH)

Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH) LXVI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy si dovoluje zveřejnit výsledky analýzy počtu a příčin vzniku podezření na nesrovnalost identifikovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus

Návrh obsahu studie proveditelnosti. Prioritní osa 2 OPŽP. Petr Honskus Návrh obsahu studie proveditelnosti Prioritní osa 2 OPŽP Petr Honskus Cíl prezentace Představit návrh obsahu studie proveditelnosti v kontextu hodnocení projektů spadajících do P2 OPŽP Získat zpětnou vazbu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více