Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: zp.cz

2

3 OBSAH SHRNUTÍ ÚVOD IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY CHARAKTERISTIKA OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VAZBA OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA DALŠÍ DOKUMENTY POPIS ZÁKLADNÍCH DOKUMENTŮ OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCI PODPORY ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ MEZI ŘÍDÍCÍ ORGÁN A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA V SOUVISLOSTI S HOSPODÁŘSKOU KRIZÍ PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA Výzvy k podávání žádostí Nedostatky v projektových žádostech a následné administraci projektů Věcný pokrok operačního programu Finanční pokrok na úrovni programu Informace o rozpisu využití fondů Pomoc podle cílových skupin Vrácená nebo znovu použitá pomoc Kvalitativní analýza INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ Pravidla hospodářské soutěže Zadávání veřejných zakázek Ochrana životního prostředí Podpora rovných příležitostí Změny v zákoně o veřejné podpoře Regionální politika ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ Optimalizace administrace OPŽP Pomalé čerpání finančních prostředků Riziko při zajištění kofinancování PŘÍPADNÉ ZMĚNY V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU Provedené realokace finančních prostředků Revize Programového dokumentu OPŽP v roce PŘÍPADNÁ PODSTATNÁ ZMĚNA PODLE ČL. 57 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ DOPLŇKOVOST S JINÝMI NÁSTROJI Vazba OP Životní prostředí na finanční nástroje Společenství Nastavení technického rozhraní OP Životní prostředí a ostatních operačních programů Synergické vazby mezi OP Životní prostředí a ostatními operačními programy OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ A PRŮBĚŽNÉ EVALUACE Monitorovací systém Monitorovací výbor OP Životní prostředí Řídicí výbor OP Životní prostředí Evaluační aktivity OP Životní prostředí za rok PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS PRIORITNÍ OSA 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Globální a specifické cíle prioritní osy Implementace přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE Globální a specifické cíle prioritní osy

4 3.3.2 Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza VELKÉ PROJEKTY PROJEKTY MIL. EUR TECHNICKÁ POMOC ÚVOD ČERPÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI V ROCE 2013 A ZA OBDOBÍ Čerpání Technické pomoci v roce Čerpání Technické pomoci za období Oblast podpory 8.1: Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí Oblast podpory 8.2: Ostatní výdaje Technické pomoci OP Životní prostředí PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ANALÝZA V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY VYUŽITÍ TECHNICKÉ POMOCI REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY ÚVOD PLNĚNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A CHARAKTERISTICKÉ PROJEKTY PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDKY AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL KONTROLY NA MÍSTĚ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH AUDITŮ SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHY

5 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ TABULKA 1: STRUKTURA OPŽP VČETNĚ FINANČNÍHO PLÁNU (EUR) TABULKA 2: PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH A PROBÍHAJÍCÍCH VÝZEV (ZDROJE EU) V ROCE 2013 KUMULATIVNĚ TABULKA 3: INDIKÁTORY NA ÚROVNI PROGRAMU TABULKA 4: KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY TABULKA 5: INFORMACE O FINANČNÍCH ÚDAJÍCH OP (CELKOVÉ VÝDAJE V EUR) TABULKA 6: OBDRŽENÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY (ZDROJE EU) TABULKA 7: OBDRŽENÉ PRŮBĚŽNÉ PLATBY (ZDROJE EU) TABULKA 8: PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 / N+2 (EUR) PRO FS (ZDROJE EU) TABULKA 9: PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 / N+2 (EUR) PRO ERDF (ZDROJE EU) TABULKA 10: PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ - PROPLÁCENÍ PODPORY Z ERDF A FS PŘÍJEMCŮM PODLE TABULKA 11: JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OS (MIL. KČ) ZDROJE EU PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ - PROPLÁCENÍ PODPORY Z ERDF A FS PŘÍJEMCŮM PODLE JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OS (MIL. KČ) ZDROJE EU TABULKA 12: PRIORITNÍ TÉMATA TABULKA 13: FINANČNÍ POKROK OPŽP K (CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE) TABULKA 14: FINANČNÍ POKROK OPŽP K (PROSTŘEDKY EU) TABULKA 15: VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S LISABONSKÝM PROGRAMEM TABULKA 16: TABULKA 17: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 1 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 18: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 1 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 19: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 20: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 2 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ TABULKA 21: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 22: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 2 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 23: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 24: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 3 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE TABULKA 25: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 3 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 26: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 3 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 27: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 28: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 4 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ TABULKA 29: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 4 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 30: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 4 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 31: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 32: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 5 - OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK TABULKA 33: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 5 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 34: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 5 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 35: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 36: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY TABULKA 37: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 6 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 38: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 6 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 39: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 40: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 7 - ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU

6 TABULKA 41: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 7 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 42: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 7 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 43: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 44: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 45: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 46: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 47: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 48: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 49: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 50: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 51: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 52: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 53: PŘEHLED VELKÝCH PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH ŘÍDICÍM ORGÁNEM K TABULKA 54: PŘEHLED PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH ŘÍDICÍM ORGÁNEM K TABULKA 55: ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY TABULKA 56: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.1 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (MŽP) TABULKA 57: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.1 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (SFŽP) TABULKA 58: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.2 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (MŽP) TABULKA 59: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.2 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (SFŽP) TABULKA 60: ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA V ROCE 2013 (FTE FULL TIME EQUIVALENT) TABULKA 61: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY OBRÁZEK 1: VÝSTAVBA KANALIZACE LŽOVICE OBRÁZEK 2: VÝSTAVBA KANALIZACE V TÝNCI NAD LABEM STAVBA OBRÁZEK 3: ČOV CELKOVÝ POHLED NA ČOV PROSINEC OBRÁZEK 4: ČOV CELKOVÝ POHLED LISTOPAD OBRÁZEK 5: VIKTOR TRADE_TECHNOLOGIE RTO OBRÁZEK 6: CELKOVÝ POHLED OBRÁZEK 7: POHLED Z BOKU OBRÁZEK 8: KOTELNA OBRÁZEK 9: BIOPLYNOVÁ STANICE VE VYŠKOVĚ FOTO OBRÁZEK 10: BIOPLYNOVÁ STANICE VE VYŠKOVĚ FOTO OBRÁZEK 11: KALOVÁ NÁDRŽ NS OBRÁZEK 12: KALOVÉ NÁDRŽE A NS23 KALOLIS OBRÁZEK 13: POHLED OBRÁZEK 14: SANACE SKALNÍ STĚNY SV. DUCH ČESKÝ KRUMLOV OBRÁZEK 15: SANACE SKALNÍ STĚNY SV. DUCH ČESKÝ KRUMLOV OBRÁZEK 16: SANACE SKALNÍ STĚNY SV. DUCH ČESKÝ KRUMLOV OBRÁZEK 17: CELKOVÝ POHLED OBRÁZEK 18: VELKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL OBRÁZEK 19: JÍDELNA/PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST OBRÁZEK 20: POKOJ OBRÁZEK 21: VELETRH ČESKÁ PŘÍRODA INFOSTÁNKY A SOUTĚŽE OBRÁZEK 22: UKÁZKA ONLINE INZERCE OBRÁZEK 23: UKÁZKA INZERCE V TISKU GRAF 1: POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ ZA ROK

7 SHRNUTÍ V rámci OPŽP bylo od počátku programového období do konce roku podáno téměř 23 tis. projektových žádostí s požadavkem na podporu z fondů EU ve výši 9,25 mld. EUR. Za uplynulý rok došlo k nárůstu o více než 5 tis. žádostí s požadavkem na podporu z fondů EU ve výši téměř 1 mld. EUR podpory z FS/ERDF. Největší vliv na tento nárůst mělo otevření 50. výzvy týkající se Prioritní osy 3 a 6 a dále pak otevření 44., 45. a 52. výzvy týkající se Prioritní osy 2, 3 a 4. Celkem tedy byly ke konci roku podány žádosti o podporu na 194 % alokace EU. Z těchto žádostí bylo do konce roku doporučeno k financování projektů v celkové výši 4,9 mld. EUR podpory z FS/ERDF (resp. 4,2 mld. EUR podpory z FS/ERDF při započtení úspor a korekce), což odpovídá 103 % alokace EU na celé programové období (resp. 87 % alokace při započtení úspor a korekce). S ohledem na výraznou změnu měnového kurzu v listopadu 2013 nebyla alokace v žádné prioritní ose na konci roku 2013 zcela rozdělena. Jako nejméně problematická se jevila Prioritní osa 3, kde byly do konce roku doporučeny k financování projekty ve výši 115 % alokace EU (při zohlednění průměrných úspor 93 % alokace EU) a další projekty ve výši 46 % alokace EU byly v procesu hodnocení. Při sečtení finančního objemu projektů s vydaným registračním listem se zohledněním úspor a projektů v procesu hodnocení jsou na tom prioritní osy 1, 2, 4, 5 a 6 v podstatě stejně. Nejproblematičtější se z tohoto pohledu jeví Prioritní osa 7, kde však byla vyhlášena 54. výzva s termínem pro předkládání žádostí do V rámci Prioritní osy 8, která se týká technické pomoci OPŽP, byly na konci roku identifikovány volné finanční prostředky ve výši cca 47 EUR podpory z FS. Negativní vliv na implementaci programu měla skutečnost, že od roku 2007 bylo zamítnuto či staženo žadateli projektů ve výši 3,6 mld. EUR podpory z FS/ERDF (tj. téměř 80 % alokace EU) a dále pak doba mezi vydáním registračního listu projektu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). Naopak pozitivní je skutečnost, že o podporu z OPŽP byl a je stále obrovský zájem, a že ke konci roku bylo v procesu posuzování a hodnocení projektů ve výši 0,7 mld. EUR podpory z FS/ERDF a další projektové žádosti Prioritní osy 1, 4 a 7 byly v informačním systému OPŽP rozpracovány. Za rok 2013 nastal pokrok i u projektů s vydaným RoPD, kdy za rok 2013 byla vydána RoPD na 13 % alokace programu. Výsledkem je, že do konce roku byla vydána RoPD na 54 % EU alokace programu. I přes tento pozitivní faktor je procento vydaných RoPD stále nízké z důvodu uvedeného výše. I proto nastala skutečnost, že v roce 2013 nebylo splněno pravidlo N+2 a N+3 a dojde k automatickému zrušení části závazku, a to ve výši 6-10 mld. Kč 1. Zejména v druhé polovině roku 2013 Řídicí orgán společně se Zprostředkujícím subjektem realizovaly kroky, jejichž cílem bylo maximálně snížit tuto ztrátu. Mezi tyto kroky patřily realizace optimalizačních a 1 Na základě žádosti EK ze dne byly v květnu 2014 EK zaslány další podklady k čl. 95 a 96 Obecného nařízení s tím, že ČR na základě vyjádření EK ustoupila od uplatnění ekonomické a hospodářské krize a dle pokynů EK došlo k revizi projektů a finančních částek. Z uvedených důvodů se finanční objem projektů, na něž ČR bude aplikovat čl. 95 a 96 Obecného nařízení, snížil a potenciální velikost ztráty za rok 2013 se dle květnových informací roku 2014 bude pohybovat v rozmezí 7,2 8,2 mld. Kč v závislosti na akceptaci podkladů EK k uvedeným článkům. 6

8 akceleračních opatření, využití možností stanovených v čl Obecného nařízení, 8. certifikace výdajů apod. Nejdále ze všech prioritních os byly v oblasti vydávání RoPD projekty Prioritní osy 3, kde byla vydána rozhodnutí na 78 % alokace EU a projekty Prioritní osy 7, kde byla vydána rozhodnutí na 61 % alokace EU. Značné zpoždění naopak přetrvává v Prioritní ose 5, kde ke konci roku 2013 byla vydána ROPD pouze na 37 % alokace EU. Z průběžných informací o kvalitě hodnocených žádostí, jejich finančnímu objemu, předpokládaným úsporám jak v rámci výběrových řízení, tak např. v rámci odstupování od projektů a finančnímu objemu projektů doporučených k financování vyplývá, že v rámci Prioritní osy 3 dojde k bezproblémovému vyčerpání alokace. V ostatních prioritních osách byly ke konci roku volné finanční prostředky, na jejichž výši však může mít dopad ztráta finančních prostředků v roce 2013 (automatické zrušení závazku), kterou během července a srpna 2014 bude nutné rozdělit mezi prioritní osy a oblasti podpor financované z FS a ERDF. K pokroku od roku 2012 došlo i v oblasti prostředků proplacených příjemcům, kdy příjemci dotace podávali žádosti o platbu zejména v závěru roku. Tyto podané žádosti o platbu byly ihned administrovány s výsledkem, že ke konci roku 2013 byla proplacena téměř polovina alokace na celé programové období. Nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno v rámci Prioritní osy 3. Vzhledem ke skutečnosti, že implementace OPŽP neprobíhá zcela dobře, byla i v roce 2013 neustále realizována další a další optimalizační a akcelerační opatření. Až v závěru roku 2013 se začala pozitivně projevovat opatření, která byla přijata na konci roku 2012 a v první polovině roku Po několika měsících propadu a stagnace tak začal OPŽP v závěru roku vykazovat značný pokrok, který by měl pokračovat i v roce Účinnost akceleračních opatření je patrná i na implementaci 44. a 45. výzvy, kdy v průběhu roku 2013 byly tyto výzvy vyhlášeny, bylo v nich podáno projektových žádostí, z nichž bylo v témže roce schváleno k financování projektů s celkovým požadavkem na prostředky z Fondu soudržnosti ve výši 88,7 EUR a na 645 těchto projektů bylo vydáno RoPD. Jednalo se o tzv. rychloobrátkové výzvy, s předpokládanou realizací a financováním v roce O stavu optimalizace Řídicí orgán informoval na podzimním 14. zasedání Monitorovacího výboru OPŽP dne 14. listopadu 2013 jak členy tohoto výboru, tak přítomné zástupce Evropské komise. V roce 2013 došlo ke zrychlení procesu vyhlašování výzev, zkrátil se a zefektivnil proces hodnocení projektů a vydávání řídící dokumentace a zkrátil se a zefektivnil proces proplácení. Konkrétní příklady uskutečněných aktivit jsou uvedeny v kapitole Optimalizace administrace OPŽP. Pozitivní zprávou pro OPŽP je v roce 2013 úspěšně dokončená individuální notifikace 5 projektů (žadatel Třinecké železárny a.s. a ArcelorMittal Ostrava a.s.), které byly podány v rámci 36. výzvy a patří mezi projekty ve specifickém režimu (tzn. projekty EUR). U těchto projektů se předpokládá celkové čerpání prostředků z Fondu soudržnosti ve výši 2,3 mld. Kč. 7

9 1 ÚVOD 1.1 Identifikace operačního programu Operační program Výroční zpráva o provádění Dotčený cíl: Dotčená způsobilá oblast: Konvergence Programové období: Číslo programu (CCI): Název programu: Zpráva za rok: 2013 Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: NUTS I: Česká republika - CZ0 2007CZ161PO006 Operační program Životní prostředí Zpracování výroční zprávy Výroční zpráva Operačního programu Životní prostředí za rok 2013 byla zpracována Řídícím orgánem odborem fondů EU Ministerstva životního prostředí. Tato Výroční zpráva byla schválena Monitorovacím výborem OP Životní prostředí dne Řídící orgán při zpracování Výroční zprávy OP Životní prostředí za rok 2013 vycházel z požadavků na její věcný obsah, který je vymezen v článku 67 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění, a dále pak vycházel ze struktury výroční a závěrečné zprávy, která je stanovena přílohou XVIII nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, v platném znění, a rovněž z pokynů Národního orgánu pro koordinaci. Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku OP Životní prostředí v České republice v roce Výroční zpráva shrnuje a popisuje stav OP Životní prostředí k Data pro tuto zprávu byla čerpána z IS MSC2007, IS SFŽP-Central pro OPŽP, vlastních zdrojů MŽP a SFŽP, webových stránek ČSÚ a statistických údajů. Zdroj dat je uveden u jednotlivých tabulek. Pokud není uveden jiný odkaz v poznámce, jsou finanční údaje uvedené v této zprávě přepočteny kurzem 27,48 Kč/EUR (tj. kurzem převzatým z MSC2007 pro měsíc leden 2014). Vzhledem ke změně způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům jsou údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci OPŽP v celé zprávě, není-li uvedeno jinak, uváděny ve struktuře celkové způsobilé výdaje (tj. prostředky EU + celkové způsobilé veřejné výdaje + soukromé zdroje financování). Ve výroční zprávě za rok 2012 byly uváděny výdaje bez soukromých zdrojů financování. 8

10 1.3 Charakteristika OP Životní prostředí Operační program Životní prostředí (dále jen OP Životní prostředí) je jedním ze sektorových programů ČR schválených Evropskou komisí pro programové období OP Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. OP Životní prostředí byl vypracován Ministerstvem životního prostředí na základě usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 k návrhu Národního rozvojového plánu České republiky pro léta Globálním cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Důsledkem investiční atraktivity je zvyšování nejen zaměstnanosti, ale zejména konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v regionech. Strategickým cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí a požadavků vyplývajících z dalších mezinárodních závazků České republiky. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel a zároveň přispívá ke zvyšování atraktivity území pro život, práci a investice. Konečným výsledkem investiční atraktivity území je zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita životního prostředí jsou také zásadními tématy v rámci realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v programovém období Zvyšování přitažlivosti členských zemí, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně nabízených služeb a zachováním či navýšením jejich potenciálu v oblasti životního prostředí je jedním z nejdůležitějších prvků Strategických obecných zásad Společenství na období OP Životní prostředí vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) a Fondu soudržnosti (dále jen FS), jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. OP Životní prostředí tvoří 8 prioritních os, které jsou dále rozděleny na oblasti podpory. Základní strukturu prioritních os v rámci OP Životní prostředí uvádí následující tabulka. 2 Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, COM(2005) 0299, Brussels

11 Tabulka 1: Struktura OPŽP včetně finančního plánu (EUR) Číslo PO/OP Název prioritní osy / oblasti podpory Fond Podíl na alokaci Příspěvek EU Veřejné prostředky celkem Celkové způsobilé výdaje 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní FS 40,44 % Snížení znečištění vod 82,86 % 33,51 % Zlepšení jakosti pitné vody 12,61 % 5,10 % Omezování rizika povodní 4,53 % 1,83 % Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí FS 12,89 % Zlepšení kvality ovzduší 23,23 % 2,99 % Omezování emisí 76,77 % 9,90 % Udržitelné využívání zdrojů energie FS 13,68 % Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 12,95 % 1,77 % Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 87,05 % 11,91 % Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží FS 15,79 % Zkvalitnění nakládání s odpady 67 % 10,58 % Odstraňování starých ekologických zátěží 33 % 5,21 % Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik ERDF 1,23 % Omezování průmyslového znečištění 100 % 1,23 % Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF 12,19 % Implementace a ochrana území soustavy NATURA % 0,61 % Podpora biodiverzity 19 % 2,32 % Obnova krajinných struktur 13 % 1,58 % Optimalizace vodního režimu krajiny 37,5 % 4,57 % Podpora regenerace urbanizované krajiny 14,5 % 1,77 % Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neob. přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací 11,0 % 1,34 % ERDF 0,86 % % 0,86 % Technická pomoc FS 2,91 % Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí 66 % 1,92 % Ostatní výdaje TP OPŽP 34 % 0,99 % Celkem 100 % Z toho FS 85,72 % Z toho ERDF 14,28 % Zdroj: Programový dokument OPŽP,

12 1.4 Vazba OP Životní prostředí na další dokumenty Národní strategický referenční rámec (NSRR) OP Životní prostředí přispívá především k naplnění strategického cíle NSRR Atraktivní prostředí, a to prostřednictvím priority Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí. Investice mají přímý vliv na kvalitu života obyvatel v území, ovlivňují jeho zdraví, přispívají ke zvýšení atraktivity prostředí pro investory snížením externích nákladů (záporných externalit), přispívají k využívání progresivních, environmentálně a energeticky úsporných technologií. Mimo to OP Životní prostředí přispívá k naplnění dalších strategických cílů: k cíli Konkurenceschopná česká ekonomika prostřednictvím vytváření podmínek pro podnikání a investice a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby fosilních primárních energetických zdrojů, k cíli Vyvážený rozvoj území prostřednictvím zlepšení životních podmínek a dostupnosti ve znevýhodněných regionech a k cíli Otevřená, flexibilní a soudržná společnost prostřednictvím vytvoření kvalitních podmínek pro práci a život. Strategie regionálního rozvoje ČR, Integrovaný plán rozvoje měst Projekty realizované v rámci regionů strukturálně postižených, strukturálně slabých či regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností dle usnesení vlády ČR o Strategii regionálního rozvoje ČR č. 560/2006 ze dne a usnesení vlády ČR o vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky č. 141/2010 ze dne nebo projekty realizované v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne jsou při hodnocení bonifikovány 10 % z celkových obdržených bodů. Národní Lisabonský program Národní Lisabonský program (Národní program reforem NPR), který zpracoval Úřad vlády ve spolupráci s relevantními resorty a zájmovými skupinami, stanoví priority a opatření ČR pro dané období v oblasti makroekonomické, mikroekonomické a zaměstnanosti s cílem dosáhnout vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje. Realizace NPR přispívá k naplňování cílů revidované Lisabonské strategie. Podkladem pro zpracování programu byly Integrované směry EK pro růst a pracovní místa pro léta OP Životní prostředí přispívá k naplňování cílů jak v makroekonomické, tak i mikroekonomické oblasti (např. ke snižování materiálové a energetické náročnosti či podpoře environmentálních technologií). Důraz je kladen na zvyšování účinnosti užití energie, na využití obnovitelných zdrojů energie, využití druhotných energetických zdrojů v průmyslu, rozvoj energetického využití komunálních odpadů, výrobu tepla z biomasy. Strategie Evropa 2020 Dne 3. března 2010 zveřejnila Evropská komise (dále Komise či EK ) své Sdělení Evropa Strategie pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst. Sdělení se 11

13 stalo výchozím dokumentem pro stanovení dlouhodobé hospodářské strategie EU s výhledem do r Tato tzv. strategie Evropa 2020 nahradila Lisabonskou strategii. Komise navrhla 5 cílů strategie, jež mají být splněny do roku 2020: 1) Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku let minimálně na 75 %. 2) Navýšení investic do výzkumu a vývoje úroveň 3 % HDP. 3) Snížení energetické náročnosti ekonomiky nejméně o 20 %, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na energetickém mixu o 20 % a redukce emisí skleníkových plynů o 20 %, s možným navýšením redukčního cíle na 30 % (za podmínky, že se ostatní ekonomicky rozvinuté státy zavážou ke srovnatelným redukčním závazkům a vyspělejší rozvojové země se adekvátně zapojí do tohoto úsilí). 4) Zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku let ze současných 31 % nejméně na 40 % a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém ze současných 15 % na úroveň pod 10 %. 5) Snížení počtu obyvatel žijících pod hranicí chudoby o 25 %, tedy o 20 miliónů lidí. OPŽP se dotýká cíl č. 3, který je či bude plněn v rámci národního cíle Snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality životního prostředí, podcíle Zlepšení kvality ovzduší a snížení skleníkových plynů, podcíle 2 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů, podcíle 3 Zlepšení kvality prostředí v sídlech a ochrana přírody a krajiny a podcíle 4 Průřezová opatření. OPŽP přispívá k plnění cílů Strategie Evropa 2020 realizací projektů prioritních os 1, 2, 4, 6 a 7 podrobněji viz kapitola Kvalitativní analýza, odstavec Přínos OP Životní prostředí na plnění cílů Strategie Evropa Popis základních dokumentů OP Životní prostředí Programový dokument Během roku 2013 bylo projednáno a schváleno několik změn Programového dokumentu. V rámci 13. zasedání MV OPŽP, které se uskutečnilo dne 19. června 2013, členové výboru schválili významnou realokaci z OPŽP. V rámci této revize Programového dokumentu měly být převedeny finanční prostředky z Prioritních os 4 a 8 (z Fondu soudržnosti) v úhrnné výši 3,7 mld. Kč ( EU) do Operačního programu Doprava. K realokaci bylo přistoupeno na základě usnesení vlády ČR č. 387 ze dne 22. května 2013 (na základě materiálu předloženém MMR) s ohledem na aktuální disponibilní alokace a na základě předpokládaného čerpání finančních prostředků v dalších měsících a letech s ohledem na výsledky implementace od počátku programu. 12

14 Při projednávání návrhu této realokaci pronesli zástupci Evropské komise několik kritických připomínek. V závěru roku 2013 Evropská komise realokaci z OPŽP do OP Doprava oficiálně odmítla. Další drobnější, technické změny schválené na 13. zasedání MV OPŽP zahrnovaly především aktualizaci popisu implementační struktury programu (auditní systém, přesná specifikace Řídicího orgánu OPŽP). Další změna Programového dokumentu OPŽP se týkala změny způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům. Změna byla připravena v úzké spolupráci se zástupci MF a MMR. Tato změna byla členy MV OPŽP schválena procedurou per rollam dne Během 14. zasedání MV OPŽP byla z podnětu Evropské komise projednána a schválena modifikace realokace do OP Doprava, schválené na 13. zasedání MV OPŽP. Celý soubor změn Programového dokumentu, které byly schváleny členy MV OPŽP od schválení poslední oficiální verze PD OPŽP Evropskou komisí v únoru 2012, byl koncem listopadu 2013 předložen Evropské komisi ke schválení. Evropská komise dokument vrátila k úpravě a požádala o definitivní vynětí všech změn souvisejících s realokací do OP Doprava. Rovněž doporučila dočasné vypuštění všech pasáží, které se týkaly podpory alternativní dopravy, a jejich opětovné předložení začátkem roku Důvodem byla potřeba doladit přesné podmínky podpory. 3 ŘO OPŽP požadavkům EK vyhověl a obratem podal novou oficiální žádost o revizi PD OPŽP. Dne byla Evropskou komisí schválena 3. verze PD OPŽP. Hlavní změny oproti minulé oficiální verzi z : změna způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům realokace uvnitř Prioritních os 1, 2 a 3 úprava indikátorů úprava implementační struktury. Implementační dokument Implementační dokument svým obsahem navazuje na programový dokument OPŽP. Jsou v něm specifikovány okruhy možných příjemců pro jednotlivé oblasti podpory, zaměření podporovaných projektů, sledované indikátory aj. Implementační dokument byl tvořen souběžně s Programovým dokumentem OPŽP a následně aktualizován. 3 Během celého roku probíhala jednání s Evropskou komisí o možnostech začlenění podpory alternativní dopravy do OPŽP, avšak po dohodě s Evropskou komisí byly pasáže týkající se alternativní dopravy staženy z oficiální žádosti o změnu programu. Nová oficiální žádost byla po zapracování připomínek ze strany EK předložena v lednu Evropská komise schválila začlenění alternativní dopravy do OPŽP dne

15 Ve sledovaném období došlo ke třem aktualizacím Implementačního dokumentu. První úprava Implementačního dokumentu byla schválena Monitorovacím výborem per rollam dne Bylo provedeno několik drobnějších změn převážně technického charakteru a byla odstraněna zbylá podmínka způsobilosti nákladů po akceptaci žádostí. Druhou úpravu Implementačního dokumentu schválili členové MV OPŽP na řádném zasedání MV OPŽP dne 19. června Klíčovou změnou bylo promítnutí realokace do OP Doprava, tedy snížení alokace pro Prioritní osy 4 a 8. Dále byl změněn popis auditního systému v souvislosti s centralizací pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí a změněny kontaktní údaje Řídicího orgánu OPŽP. Na 14. zasedání OPŽP dne byly schváleny změny, které kopírovaly změny Programového dokumentu, a několik dalších dílčích změn. Modifikace realokace do OP Doprava po oficiálním odmítnutí realokace ze strany Evropské komise v prosinci 2013 byly veškeré pasáže týkající se realokace do OP Doprava z Implementačního dokumentu odstraněny; Promítnutí změny způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům; Úprava spojená se změnou financování OSS, SPO a státních podniků; Změna terminologie týkající se zastavěného území. Manuál pracovních postupů Manuál pracovních postupů pro OPŽP (dále jen Manuál) je společný pro Řídicí orgán a Zprostředkující subjekt. V Manuálu jsou popsány veškeré činnosti vykonávané při implementaci programu. Ve sledovaném období byla ke dni vydána 8. verze Manuálu. Nová verze zohlednila především reorganizaci struktury MŽP a sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí. V průběhu roku byly v návaznosti na potřebu úprav postupů a procesů v implementaci OPŽP revidovány části Manuálu pracovních postupů. Celkem proběhly 3 revize: k , a Do revize k byly kromě věcných a formálních úprav zapracovány napříč celým textem akceptovaná opatření k auditu PAS (AO) AP_PAS_01. V revizi k byly navíc upraveny postupy vzhledem k převodu agendy publicity a propagace OPŽP z oddělení metodik a monitoringu do oddělení Technické pomoci. Směrnice MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory Předkládání žádostí v OPŽP se řídí směrnicí MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí). 14

16 Od je v platnosti směrnice MŽP č. 12/2012, ke které byly v červnu 2013 vydány dva dodatky. První úprava se týkala v promítnutí organizačních změn MŽP do textu Směrnice a upřesnění způsobu stanovení způsobilých výdajů v Operačním programu Životní prostředí konkrétně článku 4, odstavce 3, kde došlo k redefinici časového určení způsobilosti výdajů. Druhá úprava se týkala textace omezení zahájení zadávacího řízení na stavební práce a dodávky, konkrétně článku 7, odstavce 2 a 3. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Pokyny pro žadatele obsahují návod pro zpracování projektové žádosti, pravidla pro zadávání zakázek a povinnosti příjemců ve vztahu k informačním a propagačním opatřením. Ke dni byly zaktualizovány Závazné pokyny s účinností od Aktualizace zohlednila především: v kapitole 2 odstranění požadavků na stanovisko AOPK k oblasti podpory 6.6, stanovisko zpracovává AOPK až po podání žádosti; v kapitole 3 vložení nové kapitoly 3.3 Vylučovací ekonomická kritéria pro poskytnutí dotace; v kapitole 4 upravení textů a informací v podkapitolách 4.1.1, a 4.6; doplnění doporučení, aby váha subjektivně hodnotících kritérií nepřesáhla v úhrnu 20 % u veřejných zakázek na dodávky a/nebo služby v kapitole 5; úpravu tabulky postihů v kapitole ; doplnění a úpravu kapitol 6 a 8 a drobné úpravy příloh. Na podzim byla s účinností od vydána aktualizace pokynů, která zohlednila především: v kapitole 2 úpravu požadavků na doklady požadované k žádosti o podporu k PO 1 a upřesnění k projektům PO 2; v kapitole 3 upřesnění požadavku na prověřování bonity žadatele také u projektů menšího rozsahu; v kapitole 4 doplnění informací k zpracování finanční a ekonomické analýzy u etapizovaných projektů v PO 1; v kapitole 5 odstranění požadavků na maximální objemy subdodávek; úpravu kapitoly 8 s informacemi o možnosti zálohových faktur a úpravy k náležitostem k žádosti o platbu. 15

17 Dohoda o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí na Státní fond životního prostředí České republiky Ve sledovaném období nebyl vydán žádný dodatek k výše uvedené dohodě. Poslední, aktuálně platný, dodatek byl vydán v říjnu Dohoda o výkonu některých činností souvisejících s implementací Operačního programu Životní prostředí Ve sledovaném období nebyl vydán žádný dodatek k výše uvedené dohodě. Poslední, aktuálně platný, dodatek byl vydán v říjnu Potenciální příjemci podpory OP Životní prostředí je určen především pro příjemce z oblasti veřejné sféry. Příjemci mohou být např. obce, města, kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, organizační složky státu, církve a náboženské společnosti, nevládní neziskové organizace, v některých oblastech podpory také podnikatelské subjekty a fyzické osoby. 1.7 Rozdělení kompetencí mezi Řídící orgán a Zprostředkující subjekt Řídícím orgánem OP Životní prostředí je na základě usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 22. února 2006 Ministerstvo životního prostředí, které odpovídá za provádění programu. Řídící orgán delegoval (na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí na Státní fond životního prostředí ČR podepsané dne 4. prosince 2007) výkony některých činností na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), kterému bylo svěřeno zajištění operativní úrovně řízení OP Životní prostředí ve funkci Zprostředkujícího subjektu pro období (viz též předchozí podkapitola o novém Dodatku č. 2 k Delegační dohodě). Výkonem funkce Řídícího orgánu OP Životní prostředí v rámci Ministerstva životního prostředí byl pověřen Odbor fondů EU / Sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí. Řídící orgán vykonává řídící funkci a je odpovědný zejména za přípravu a předložení OP, zajištění metodické podpory, reportuje výsledky o provádění OP Komisi a nese celkovou odpovědnost za implementaci OP Životní prostředí. 16

18 Na Zprostředkující subjekt jsou delegovány operativní funkce, kontakt se žadateli a příjemci, administrace žádostí o podporu, funkce platební a funkce kontrolní dle čl. 60, písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/ Socioekonomická analýza v souvislosti s hospodářskou krizí 4 Rok 2013 poznamenal českou ekonomiku pokračující recesí - meziroční pokles HDP o 0,9 % byl stejný jako v roce Zatímco tehdy však participovaly na poklesu HDP výdaje na konečnou spotřebu a ve značné míře i investice, v roce 2013 již tyto výdaje v úhrnu meziročně nepatrně vzrostly, zatímco pokles investic ve srovnatelné míře přetrval. Stejnou hloubku poklesu HDP v obou letech recese tak ovlivnil dosažený výsledek zahraničního obchodu. Ten působil v roce 2012 na vývoj ekonomiky pozitivně, zatímco v roce 2013 naopak přispěl k jejímu poklesu meziročním zhoršením salda dovozu a vývozu z 1. a 3. čtvrtletí. Během roku 2013 se výkonnost ekonomiky postupně zlepšovala. Meziroční poklesy v prvních třech čtvrtletích se mírnily (z -2,2 % přes -1,6 % až na -1 %) a v posledních třech měsících roku již HDP proti stejnému období 2012 stoupl o 1,3 %. Na výsledek prvního i posledního čtvrtletí však působily mimořádné vlivy na nabídkové straně ekonomiky související s výběrem daní. Lze jim z velké míry připsat i silný mezikvartální růst HDP o 1,9 %, který byl podle dat Eurostatu nejvyšší v EU 28. I v jeho důsledku byl vykázaný meziroční růst českého HDP ve 4. čtvrtletí (+1,3 %) vyšší než v EU (+1,1 %). Přes nepříznivý vývoj reálných mezd se v průběhu roku tempo výdajů na konečnou spotřebu domácností postupně zlepšovalo z poklesu v prvním pololetí až na 0,7 % meziročně ve 4. čtvrtletí. Proti předchozímu čtvrtletí vydali lidé na spotřebu o 2,3 mld. korun více (+0,5 %). Přispěli tím z 12 % k mezikvartálnímu růstu HDP, který byl vyšší o 18,3 mld. korun. Příznivé saldo zahraničního obchodu zlepšené o 6,3 mld. korun přidalo přírůstku HDP dalších 35 %, ovšem největší vliv měly na dosažené mezikvartální zlepšení české ekonomiky investice. Ty stouply proti 3. čtvrtletí o 10,7 mld. korun - více to bylo naposledy počátkem konjunkturního roku 2008 a podílely se tak z výdajových položek rozhodujícím způsobem (z 59 %) na dosaženém mezikvartálním růstu české ekonomiky. Výkonnost odvětví podle hrubé přidané hodnoty poklesla za celou ekonomiku o 0,8 %, k meziročnímu zlepšení došlo jen v peněžnictví díky vývoji u pojišťoven a penzijních fondů, dále i v odvětví Ostatní činnosti. Ve 4. čtvrtletí však výrazně posílil průmysl (+3 %). Obrat v poptávce pozvedl produkci zpracovatelského průmyslu v listopadu a prosinci na tempa (+9,7 %,+8,9 %) z dob konjunktury české ekonomiky během podzimu roku Deflační charakter dovozů, zejména cen energií, přispíval významně spolu se slabými poptávkovými vlivy prostřednictvím cenového řetězce ke snižování tempa růstu cen v celé ekonomice. Ceny dovozů klesly proti roku 2012 o 0,2 %, ceny v průmyslu byly co dynamiky (0,8 %) nejslabší od roku Míra inflace dosáhla 4 Zdroj textu: Zpráva ČSÚ Vývoj ekonomiky České republiky (v roce 2013) 17

19 1,4 %, v posledním čtvrtletí byly ceny podle indexu spotřebitelských cen meziročně vyšší o 1,1 %. Listopadová měnová intervence ČNB zapůsobila prakticky ihned na růst cen zboží obchodovaného na tuzemském trhu v eurech. Na cenách v zahraničním obchodě se projevila významnějším zvýšením cen vývozu než dovozu, což podpořilo konkurenceschopnost exportérů. Na trhu práce pokračovalo intenzivní využívání nestandardních forem pracovních úvazků, což napomáhalo k růstu celkové zaměstnanosti při snížení počtu odpracovaných hodin. Hodinová produktivita práce v ekonomice tak stoupala, produktivita na zaměstnanou osobu opět poklesla. Zaměstnanci zaznamenali pouhou stagnaci průměrné nominální mzdy, reálná mzda již druhý rok po sobě klesla (v nepodnikatelské sféře již čtyři roky v řadě). Míra nezaměstnanosti spíše stagnuje. Díky rostoucím příjmům státního rozpočtu při slabé dynamice výdajů se jeho deficit dostal na nejlepší úroveň od roku 2009 a v poměru k nominálnímu HDP činil 2,1 %. 18

20 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza Výzvy k podávání žádostí V roce 2013 bylo v rámci OP Životní prostředí zahájeno 13 výzev k podávání žádostí (v pořadí výzva) a 43. výzva k podávání žádostí zahájená v roce 2012 pokračovala. Celkem bylo za rok 2013 podáno žádostí o podporu ve výši EUR 5. Nejvíce jich bylo podáno v 50. výzvě, jež byla kontinuální, a to Celkový přehled výzev je uveden v tabulce 2 a je také vyjádřen v následujícím grafu č. 1. Graf 1: Počet podaných žádostí za rok 2013 Zdroj: MSC2007, SFŽP IS Central stav k Zdroje EU 19

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Červen 2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@sf zp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 6 1 ÚVOD... 7 1.1

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Červen 2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@sf zp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 6 1 ÚVOD... 9 1.1

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Operační program Životní prostředí 2014-2020 Martin Popelka sekce fondů EU, ekonomických a dobrovolných nástrojů Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství 26. 8. 2014 - oficiální

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Operační program Životní prostředí 2014-2020 Mgr. Dagmar Hudson oddělení přípravy nového programového období Aktuální stav příprav programového období 2014-2020 Dohoda o partnerství Strategický zastřešující

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020. www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Dočerpání OPŽP 2007 2013 & příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Program: Dočerpání OPŽP 2007 2013 Příležitosti v novém OPŽP 2014 2020 Nová zelená úsporám

Více

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost

OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost OP ŽP V KOSTCE aktuální stav administrace a budoucnost 3. prosince 2009 Leo Steiner náměstek ředitele Státní fond životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020

Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Dočerpání OPŽP 2007-2013 & příležitosti obcí v novém OPŽP 2014-2020 Konference o hospodaření a financování měst a obcí Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010 XXII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení

Základní údaje Druhý nejv tší 150 miliard K ejného spolufinancování Zam ení 1 Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 150 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného spolufinancování: Prostředky EU 85 % 4,9 mld. eur Prostředky SFŽP 4 % 231 mil. eur Státní rozpočet

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner

OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner OPŽP v kostce aneb stručné úvodní představení Leo Steiner náměstek úsek projektové přípravy a kontroly Základní údaje Druhý největší Operační program ČR 135 miliard Kč (5,2 miliardy eur) Nutnost veřejného

Více

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Základní informace Proces administrace Formulář žádosti a doklady Vyhodnocení

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 1889/M/10, 36724/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Červen 2011 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. opzp.cz Z e l ená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OBSAH SHRNUTÍ... 5 1 ÚVOD... 6 1.1 IDENTIFIKACE

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 2 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou požadovány

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí

Připomínky k pracovní verzi Zprávy o posouzení souladu s předpisy ze dne 29. října 2004 Řídící orgán Ministerstvo životního prostředí Předané dokumenty Statut Monitorovacího výbor OP Infrastruktura není uveden v seznamu předaných dokumentů, ale zpráva se na něj odvolává Směrnice MŽP č. 8/2004 o poskytování finančních prostředků z Operačního

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 až 2014, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. I. Úvod

Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 až 2014, v případě věcných souvislostí i období předchozí a následující. I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/13 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci projektu Obnova rybníka Jordán v Táboře Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Nový Operační program Životní prostředí

Nový Operační program Životní prostředí Nový Operační program Životní prostředí SC 3.4 Odstranit a inventarizovat ekologické zátěže www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz PO 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor RIMM V Písku dne: 11.2.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení roční monitorovací zprávy Integrovaného plánu rozvoje města Písek zóna Portyč

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Operační program Životní prostředí 2014+

Operační program Životní prostředí 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Ing. Miroslav Zmeškal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro roky 2014-2020

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Výroční zpráva Červen 2008 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ ČR FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti

Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Projekty ISPA a Fondu soudržnosti Implementace projektů financovaných z Fondu soudržnosti v sektoru životního prostředí v ČR v období 2000-2006 Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru fondů EU, MŽP Ministerstvo

Více

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje

kohezní politiky s ohledem na Operační ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Udržitelnost a environmentální aspekty kohezní politiky s ohledem na Operační program Podnikání a inovace Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Operační program Podnikání a inovace

Více

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU

POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2009 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Úvodní slovo... 4 Manažerské shrnutí... 6 1 Identifikace operačního programu... 9 1.1 Stručná charakteristika Regionálního operačního programu Jihovýchod... 9 1.1.1 Prioritní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2

Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 Základní principy hodnocení projektů a klíčové faktory zpracování žádosti Prioritní osa 2 OBSAH Podporované projekty Projektový cyklus administrace žádosti o podporu (popis jednotlivých etap, rozbor nedostatků

Více

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015

OPŽP prioritní osa 4. Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OPŽP prioritní osa 4 Petr Šandor, Martin Tomešek AOPK ČR, regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty Zlín, 1.10.2015 OSA 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 1.1 - Snížit množství vypouštěného

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 OPŽP Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 Tomáš Švelch Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí ZVEŘEJNĚNO DNE 25. 7. 2008 1 Výběrová (hodnotící) kritéria v Operačním

Více

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok. 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ Registrační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC VÝROČNÍ ZPRÁVA OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC ZA ROK 2013 březen 2014 Určeno pro 13. zasedání Monitorovacího výboru OPTP dne 5. 6. 2014 v Praze OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 9 1.1 Charakteristika

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Identifikace

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

42. výzva Ministerstva životního prostředí

42. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_16_042 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_42. výzva PO1, SC 1.1, kolová 42. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Výstup projektu Enviprofese

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 7 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA CELÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Úvodní strana dokumentu

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více