Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www. o p zp.cz Ze lená lin ka: zp.cz

2

3 OBSAH SHRNUTÍ ÚVOD IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY CHARAKTERISTIKA OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VAZBA OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA DALŠÍ DOKUMENTY POPIS ZÁKLADNÍCH DOKUMENTŮ OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POTENCIÁLNÍ PŘÍJEMCI PODPORY ROZDĚLENÍ KOMPETENCÍ MEZI ŘÍDÍCÍ ORGÁN A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA V SOUVISLOSTI S HOSPODÁŘSKOU KRIZÍ PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA Výzvy k podávání žádostí Nedostatky v projektových žádostech a následné administraci projektů Věcný pokrok operačního programu Finanční pokrok na úrovni programu Informace o rozpisu využití fondů Pomoc podle cílových skupin Vrácená nebo znovu použitá pomoc Kvalitativní analýza INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČENSTVÍ Pravidla hospodářské soutěže Zadávání veřejných zakázek Ochrana životního prostředí Podpora rovných příležitostí Změny v zákoně o veřejné podpoře Regionální politika ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ Optimalizace administrace OPŽP Pomalé čerpání finančních prostředků Riziko při zajištění kofinancování PŘÍPADNÉ ZMĚNY V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU Provedené realokace finančních prostředků Revize Programového dokumentu OPŽP v roce PŘÍPADNÁ PODSTATNÁ ZMĚNA PODLE ČL. 57 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ DOPLŇKOVOST S JINÝMI NÁSTROJI Vazba OP Životní prostředí na finanční nástroje Společenství Nastavení technického rozhraní OP Životní prostředí a ostatních operačních programů Synergické vazby mezi OP Životní prostředí a ostatními operačními programy OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ A PRŮBĚŽNÉ EVALUACE Monitorovací systém Monitorovací výbor OP Životní prostředí Řídicí výbor OP Životní prostředí Evaluační aktivity OP Životní prostředí za rok PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS PRIORITNÍ OSA 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ Globální a specifické cíle prioritní osy Implementace přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE Globální a specifické cíle prioritní osy

4 3.3.2 Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza PRIORITNÍ OSA 7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU Globální a specifické cíle prioritní osy Dosažený pokrok a jeho kvalitativní analýza VELKÉ PROJEKTY PROJEKTY MIL. EUR TECHNICKÁ POMOC ÚVOD ČERPÁNÍ TECHNICKÉ POMOCI V ROCE 2013 A ZA OBDOBÍ Čerpání Technické pomoci v roce Čerpání Technické pomoci za období Oblast podpory 8.1: Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí Oblast podpory 8.2: Ostatní výdaje Technické pomoci OP Životní prostředí PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ ANALÝZA V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY VYUŽITÍ TECHNICKÉ POMOCI REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI PUBLICITY ÚVOD PLNĚNÍ KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A CHARAKTERISTICKÉ PROJEKTY PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDKY AUDITŮ A FINANČNÍCH KONTROL KONTROLY NA MÍSTĚ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH AUDITŮ SEZNAM ZKRATEK PŘÍLOHY

5 SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ TABULKA 1: STRUKTURA OPŽP VČETNĚ FINANČNÍHO PLÁNU (EUR) TABULKA 2: PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH A PROBÍHAJÍCÍCH VÝZEV (ZDROJE EU) V ROCE 2013 KUMULATIVNĚ TABULKA 3: INDIKÁTORY NA ÚROVNI PROGRAMU TABULKA 4: KONTEXTOVÉ INDIKÁTORY TABULKA 5: INFORMACE O FINANČNÍCH ÚDAJÍCH OP (CELKOVÉ VÝDAJE V EUR) TABULKA 6: OBDRŽENÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY (ZDROJE EU) TABULKA 7: OBDRŽENÉ PRŮBĚŽNÉ PLATBY (ZDROJE EU) TABULKA 8: PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 / N+2 (EUR) PRO FS (ZDROJE EU) TABULKA 9: PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 / N+2 (EUR) PRO ERDF (ZDROJE EU) TABULKA 10: PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ - PROPLÁCENÍ PODPORY Z ERDF A FS PŘÍJEMCŮM PODLE TABULKA 11: JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OS (MIL. KČ) ZDROJE EU PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ - PROPLÁCENÍ PODPORY Z ERDF A FS PŘÍJEMCŮM PODLE JEDNOTLIVÝCH PRIORITNÍCH OS (MIL. KČ) ZDROJE EU TABULKA 12: PRIORITNÍ TÉMATA TABULKA 13: FINANČNÍ POKROK OPŽP K (CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE) TABULKA 14: FINANČNÍ POKROK OPŽP K (PROSTŘEDKY EU) TABULKA 15: VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S LISABONSKÝM PROGRAMEM TABULKA 16: TABULKA 17: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 1 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 18: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 1 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 19: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 20: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 2 - ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ TABULKA 21: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 22: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 2 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 23: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 24: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 3 - UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE TABULKA 25: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 3 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 26: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 3 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 27: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 28: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 4 - ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ TABULKA 29: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 4 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 30: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 4 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 31: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 32: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 5 - OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK TABULKA 33: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE PŘÍSPĚVKU EU V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 5 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 34: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 5 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 35: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 36: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY TABULKA 37: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 6 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 38: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 6 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 39: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 40: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY 7 - ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU

6 TABULKA 41: INDIKATIVNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 7 DO JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY TABULKA 42: FINANČNÍ REALIZACE PRIORITNÍ OSY 7 VZTAŽENÁ K CELKOVÉ ALOKACI (CZV) TABULKA 43: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 44: INDIKÁTORY PROJEKTU TABULKA 45: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 46: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 47: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 48: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 49: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 50: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 51: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 52: HARMONOGRAM PROJEKTU TABULKA 53: PŘEHLED VELKÝCH PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH ŘÍDICÍM ORGÁNEM K TABULKA 54: PŘEHLED PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH ŘÍDICÍM ORGÁNEM K TABULKA 55: ROZDĚLENÍ FINANČNÍ ALOKACE V RÁMCI PRIORITNÍ OSY TABULKA 56: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.1 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (MŽP) TABULKA 57: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.1 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (SFŽP) TABULKA 58: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.2 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (MŽP) TABULKA 59: NÁMĚTY NA PROJEKT V RÁMCI OBLASTI PODPORY 8.2 SCHVÁLENÉ V ROCE 2013 (SFŽP) TABULKA 60: ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA V ROCE 2013 (FTE FULL TIME EQUIVALENT) TABULKA 61: INDIKÁTORY PRIORITNÍ OSY OBRÁZEK 1: VÝSTAVBA KANALIZACE LŽOVICE OBRÁZEK 2: VÝSTAVBA KANALIZACE V TÝNCI NAD LABEM STAVBA OBRÁZEK 3: ČOV CELKOVÝ POHLED NA ČOV PROSINEC OBRÁZEK 4: ČOV CELKOVÝ POHLED LISTOPAD OBRÁZEK 5: VIKTOR TRADE_TECHNOLOGIE RTO OBRÁZEK 6: CELKOVÝ POHLED OBRÁZEK 7: POHLED Z BOKU OBRÁZEK 8: KOTELNA OBRÁZEK 9: BIOPLYNOVÁ STANICE VE VYŠKOVĚ FOTO OBRÁZEK 10: BIOPLYNOVÁ STANICE VE VYŠKOVĚ FOTO OBRÁZEK 11: KALOVÁ NÁDRŽ NS OBRÁZEK 12: KALOVÉ NÁDRŽE A NS23 KALOLIS OBRÁZEK 13: POHLED OBRÁZEK 14: SANACE SKALNÍ STĚNY SV. DUCH ČESKÝ KRUMLOV OBRÁZEK 15: SANACE SKALNÍ STĚNY SV. DUCH ČESKÝ KRUMLOV OBRÁZEK 16: SANACE SKALNÍ STĚNY SV. DUCH ČESKÝ KRUMLOV OBRÁZEK 17: CELKOVÝ POHLED OBRÁZEK 18: VELKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL OBRÁZEK 19: JÍDELNA/PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST OBRÁZEK 20: POKOJ OBRÁZEK 21: VELETRH ČESKÁ PŘÍRODA INFOSTÁNKY A SOUTĚŽE OBRÁZEK 22: UKÁZKA ONLINE INZERCE OBRÁZEK 23: UKÁZKA INZERCE V TISKU GRAF 1: POČET PODANÝCH ŽÁDOSTÍ ZA ROK

7 SHRNUTÍ V rámci OPŽP bylo od počátku programového období do konce roku podáno téměř 23 tis. projektových žádostí s požadavkem na podporu z fondů EU ve výši 9,25 mld. EUR. Za uplynulý rok došlo k nárůstu o více než 5 tis. žádostí s požadavkem na podporu z fondů EU ve výši téměř 1 mld. EUR podpory z FS/ERDF. Největší vliv na tento nárůst mělo otevření 50. výzvy týkající se Prioritní osy 3 a 6 a dále pak otevření 44., 45. a 52. výzvy týkající se Prioritní osy 2, 3 a 4. Celkem tedy byly ke konci roku podány žádosti o podporu na 194 % alokace EU. Z těchto žádostí bylo do konce roku doporučeno k financování projektů v celkové výši 4,9 mld. EUR podpory z FS/ERDF (resp. 4,2 mld. EUR podpory z FS/ERDF při započtení úspor a korekce), což odpovídá 103 % alokace EU na celé programové období (resp. 87 % alokace při započtení úspor a korekce). S ohledem na výraznou změnu měnového kurzu v listopadu 2013 nebyla alokace v žádné prioritní ose na konci roku 2013 zcela rozdělena. Jako nejméně problematická se jevila Prioritní osa 3, kde byly do konce roku doporučeny k financování projekty ve výši 115 % alokace EU (při zohlednění průměrných úspor 93 % alokace EU) a další projekty ve výši 46 % alokace EU byly v procesu hodnocení. Při sečtení finančního objemu projektů s vydaným registračním listem se zohledněním úspor a projektů v procesu hodnocení jsou na tom prioritní osy 1, 2, 4, 5 a 6 v podstatě stejně. Nejproblematičtější se z tohoto pohledu jeví Prioritní osa 7, kde však byla vyhlášena 54. výzva s termínem pro předkládání žádostí do V rámci Prioritní osy 8, která se týká technické pomoci OPŽP, byly na konci roku identifikovány volné finanční prostředky ve výši cca 47 EUR podpory z FS. Negativní vliv na implementaci programu měla skutečnost, že od roku 2007 bylo zamítnuto či staženo žadateli projektů ve výši 3,6 mld. EUR podpory z FS/ERDF (tj. téměř 80 % alokace EU) a dále pak doba mezi vydáním registračního listu projektu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). Naopak pozitivní je skutečnost, že o podporu z OPŽP byl a je stále obrovský zájem, a že ke konci roku bylo v procesu posuzování a hodnocení projektů ve výši 0,7 mld. EUR podpory z FS/ERDF a další projektové žádosti Prioritní osy 1, 4 a 7 byly v informačním systému OPŽP rozpracovány. Za rok 2013 nastal pokrok i u projektů s vydaným RoPD, kdy za rok 2013 byla vydána RoPD na 13 % alokace programu. Výsledkem je, že do konce roku byla vydána RoPD na 54 % EU alokace programu. I přes tento pozitivní faktor je procento vydaných RoPD stále nízké z důvodu uvedeného výše. I proto nastala skutečnost, že v roce 2013 nebylo splněno pravidlo N+2 a N+3 a dojde k automatickému zrušení části závazku, a to ve výši 6-10 mld. Kč 1. Zejména v druhé polovině roku 2013 Řídicí orgán společně se Zprostředkujícím subjektem realizovaly kroky, jejichž cílem bylo maximálně snížit tuto ztrátu. Mezi tyto kroky patřily realizace optimalizačních a 1 Na základě žádosti EK ze dne byly v květnu 2014 EK zaslány další podklady k čl. 95 a 96 Obecného nařízení s tím, že ČR na základě vyjádření EK ustoupila od uplatnění ekonomické a hospodářské krize a dle pokynů EK došlo k revizi projektů a finančních částek. Z uvedených důvodů se finanční objem projektů, na něž ČR bude aplikovat čl. 95 a 96 Obecného nařízení, snížil a potenciální velikost ztráty za rok 2013 se dle květnových informací roku 2014 bude pohybovat v rozmezí 7,2 8,2 mld. Kč v závislosti na akceptaci podkladů EK k uvedeným článkům. 6

8 akceleračních opatření, využití možností stanovených v čl Obecného nařízení, 8. certifikace výdajů apod. Nejdále ze všech prioritních os byly v oblasti vydávání RoPD projekty Prioritní osy 3, kde byla vydána rozhodnutí na 78 % alokace EU a projekty Prioritní osy 7, kde byla vydána rozhodnutí na 61 % alokace EU. Značné zpoždění naopak přetrvává v Prioritní ose 5, kde ke konci roku 2013 byla vydána ROPD pouze na 37 % alokace EU. Z průběžných informací o kvalitě hodnocených žádostí, jejich finančnímu objemu, předpokládaným úsporám jak v rámci výběrových řízení, tak např. v rámci odstupování od projektů a finančnímu objemu projektů doporučených k financování vyplývá, že v rámci Prioritní osy 3 dojde k bezproblémovému vyčerpání alokace. V ostatních prioritních osách byly ke konci roku volné finanční prostředky, na jejichž výši však může mít dopad ztráta finančních prostředků v roce 2013 (automatické zrušení závazku), kterou během července a srpna 2014 bude nutné rozdělit mezi prioritní osy a oblasti podpor financované z FS a ERDF. K pokroku od roku 2012 došlo i v oblasti prostředků proplacených příjemcům, kdy příjemci dotace podávali žádosti o platbu zejména v závěru roku. Tyto podané žádosti o platbu byly ihned administrovány s výsledkem, že ke konci roku 2013 byla proplacena téměř polovina alokace na celé programové období. Nejvíce finančních prostředků bylo proplaceno v rámci Prioritní osy 3. Vzhledem ke skutečnosti, že implementace OPŽP neprobíhá zcela dobře, byla i v roce 2013 neustále realizována další a další optimalizační a akcelerační opatření. Až v závěru roku 2013 se začala pozitivně projevovat opatření, která byla přijata na konci roku 2012 a v první polovině roku Po několika měsících propadu a stagnace tak začal OPŽP v závěru roku vykazovat značný pokrok, který by měl pokračovat i v roce Účinnost akceleračních opatření je patrná i na implementaci 44. a 45. výzvy, kdy v průběhu roku 2013 byly tyto výzvy vyhlášeny, bylo v nich podáno projektových žádostí, z nichž bylo v témže roce schváleno k financování projektů s celkovým požadavkem na prostředky z Fondu soudržnosti ve výši 88,7 EUR a na 645 těchto projektů bylo vydáno RoPD. Jednalo se o tzv. rychloobrátkové výzvy, s předpokládanou realizací a financováním v roce O stavu optimalizace Řídicí orgán informoval na podzimním 14. zasedání Monitorovacího výboru OPŽP dne 14. listopadu 2013 jak členy tohoto výboru, tak přítomné zástupce Evropské komise. V roce 2013 došlo ke zrychlení procesu vyhlašování výzev, zkrátil se a zefektivnil proces hodnocení projektů a vydávání řídící dokumentace a zkrátil se a zefektivnil proces proplácení. Konkrétní příklady uskutečněných aktivit jsou uvedeny v kapitole Optimalizace administrace OPŽP. Pozitivní zprávou pro OPŽP je v roce 2013 úspěšně dokončená individuální notifikace 5 projektů (žadatel Třinecké železárny a.s. a ArcelorMittal Ostrava a.s.), které byly podány v rámci 36. výzvy a patří mezi projekty ve specifickém režimu (tzn. projekty EUR). U těchto projektů se předpokládá celkové čerpání prostředků z Fondu soudržnosti ve výši 2,3 mld. Kč. 7

9 1 ÚVOD 1.1 Identifikace operačního programu Operační program Výroční zpráva o provádění Dotčený cíl: Dotčená způsobilá oblast: Konvergence Programové období: Číslo programu (CCI): Název programu: Zpráva za rok: 2013 Datum schválení výroční zprávy monitorovacím výborem: NUTS I: Česká republika - CZ0 2007CZ161PO006 Operační program Životní prostředí Zpracování výroční zprávy Výroční zpráva Operačního programu Životní prostředí za rok 2013 byla zpracována Řídícím orgánem odborem fondů EU Ministerstva životního prostředí. Tato Výroční zpráva byla schválena Monitorovacím výborem OP Životní prostředí dne Řídící orgán při zpracování Výroční zprávy OP Životní prostředí za rok 2013 vycházel z požadavků na její věcný obsah, který je vymezen v článku 67 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, v platném znění, a dále pak vycházel ze struktury výroční a závěrečné zprávy, která je stanovena přílohou XVIII nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, v platném znění, a rovněž z pokynů Národního orgánu pro koordinaci. Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku OP Životní prostředí v České republice v roce Výroční zpráva shrnuje a popisuje stav OP Životní prostředí k Data pro tuto zprávu byla čerpána z IS MSC2007, IS SFŽP-Central pro OPŽP, vlastních zdrojů MŽP a SFŽP, webových stránek ČSÚ a statistických údajů. Zdroj dat je uveden u jednotlivých tabulek. Pokud není uveden jiný odkaz v poznámce, jsou finanční údaje uvedené v této zprávě přepočteny kurzem 27,48 Kč/EUR (tj. kurzem převzatým z MSC2007 pro měsíc leden 2014). Vzhledem ke změně způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům jsou údaje o stavu čerpání finančních prostředků v rámci OPŽP v celé zprávě, není-li uvedeno jinak, uváděny ve struktuře celkové způsobilé výdaje (tj. prostředky EU + celkové způsobilé veřejné výdaje + soukromé zdroje financování). Ve výroční zprávě za rok 2012 byly uváděny výdaje bez soukromých zdrojů financování. 8

10 1.3 Charakteristika OP Životní prostředí Operační program Životní prostředí (dále jen OP Životní prostředí) je jedním ze sektorových programů ČR schválených Evropskou komisí pro programové období OP Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. OP Životní prostředí byl vypracován Ministerstvem životního prostředí na základě usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 k návrhu Národního rozvojového plánu České republiky pro léta Globálním cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako jednoho ze základních principů udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel státu a zvyšuje atraktivitu území pro život, práci a investice. Důsledkem investiční atraktivity je zvyšování nejen zaměstnanosti, ale zejména konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v regionech. Strategickým cílem OP Životní prostředí je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí a požadavků vyplývajících z dalších mezinárodních závazků České republiky. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví obyvatel a zároveň přispívá ke zvyšování atraktivity území pro život, práci a investice. Konečným výsledkem investiční atraktivity území je zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita životního prostředí jsou také zásadními tématy v rámci realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v programovém období Zvyšování přitažlivosti členských zemí, regionů a měst zlepšením jejich přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně nabízených služeb a zachováním či navýšením jejich potenciálu v oblasti životního prostředí je jedním z nejdůležitějších prvků Strategických obecných zásad Společenství na období OP Životní prostředí vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) a Fondu soudržnosti (dále jen FS), jejichž globálním cílem je zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. OP Životní prostředí tvoří 8 prioritních os, které jsou dále rozděleny na oblasti podpory. Základní strukturu prioritních os v rámci OP Životní prostředí uvádí následující tabulka. 2 Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, COM(2005) 0299, Brussels

11 Tabulka 1: Struktura OPŽP včetně finančního plánu (EUR) Číslo PO/OP Název prioritní osy / oblasti podpory Fond Podíl na alokaci Příspěvek EU Veřejné prostředky celkem Celkové způsobilé výdaje 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní FS 40,44 % Snížení znečištění vod 82,86 % 33,51 % Zlepšení jakosti pitné vody 12,61 % 5,10 % Omezování rizika povodní 4,53 % 1,83 % Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí FS 12,89 % Zlepšení kvality ovzduší 23,23 % 2,99 % Omezování emisí 76,77 % 9,90 % Udržitelné využívání zdrojů energie FS 13,68 % Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 12,95 % 1,77 % Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 87,05 % 11,91 % Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží FS 15,79 % Zkvalitnění nakládání s odpady 67 % 10,58 % Odstraňování starých ekologických zátěží 33 % 5,21 % Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik ERDF 1,23 % Omezování průmyslového znečištění 100 % 1,23 % Zlepšování stavu přírody a krajiny ERDF 12,19 % Implementace a ochrana území soustavy NATURA % 0,61 % Podpora biodiverzity 19 % 2,32 % Obnova krajinných struktur 13 % 1,58 % Optimalizace vodního režimu krajiny 37,5 % 4,57 % Podpora regenerace urbanizované krajiny 14,5 % 1,77 % Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neob. přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací 11,0 % 1,34 % ERDF 0,86 % % 0,86 % Technická pomoc FS 2,91 % Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí 66 % 1,92 % Ostatní výdaje TP OPŽP 34 % 0,99 % Celkem 100 % Z toho FS 85,72 % Z toho ERDF 14,28 % Zdroj: Programový dokument OPŽP,

12 1.4 Vazba OP Životní prostředí na další dokumenty Národní strategický referenční rámec (NSRR) OP Životní prostředí přispívá především k naplnění strategického cíle NSRR Atraktivní prostředí, a to prostřednictvím priority Ochrana a zlepšování kvality životního prostředí. Investice mají přímý vliv na kvalitu života obyvatel v území, ovlivňují jeho zdraví, přispívají ke zvýšení atraktivity prostředí pro investory snížením externích nákladů (záporných externalit), přispívají k využívání progresivních, environmentálně a energeticky úsporných technologií. Mimo to OP Životní prostředí přispívá k naplnění dalších strategických cílů: k cíli Konkurenceschopná česká ekonomika prostřednictvím vytváření podmínek pro podnikání a investice a snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby fosilních primárních energetických zdrojů, k cíli Vyvážený rozvoj území prostřednictvím zlepšení životních podmínek a dostupnosti ve znevýhodněných regionech a k cíli Otevřená, flexibilní a soudržná společnost prostřednictvím vytvoření kvalitních podmínek pro práci a život. Strategie regionálního rozvoje ČR, Integrovaný plán rozvoje měst Projekty realizované v rámci regionů strukturálně postižených, strukturálně slabých či regionů s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností dle usnesení vlády ČR o Strategii regionálního rozvoje ČR č. 560/2006 ze dne a usnesení vlády ČR o vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na roky č. 141/2010 ze dne nebo projekty realizované v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst dle usnesení vlády ČR č. 883/2007 ze dne jsou při hodnocení bonifikovány 10 % z celkových obdržených bodů. Národní Lisabonský program Národní Lisabonský program (Národní program reforem NPR), který zpracoval Úřad vlády ve spolupráci s relevantními resorty a zájmovými skupinami, stanoví priority a opatření ČR pro dané období v oblasti makroekonomické, mikroekonomické a zaměstnanosti s cílem dosáhnout vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje. Realizace NPR přispívá k naplňování cílů revidované Lisabonské strategie. Podkladem pro zpracování programu byly Integrované směry EK pro růst a pracovní místa pro léta OP Životní prostředí přispívá k naplňování cílů jak v makroekonomické, tak i mikroekonomické oblasti (např. ke snižování materiálové a energetické náročnosti či podpoře environmentálních technologií). Důraz je kladen na zvyšování účinnosti užití energie, na využití obnovitelných zdrojů energie, využití druhotných energetických zdrojů v průmyslu, rozvoj energetického využití komunálních odpadů, výrobu tepla z biomasy. Strategie Evropa 2020 Dne 3. března 2010 zveřejnila Evropská komise (dále Komise či EK ) své Sdělení Evropa Strategie pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst. Sdělení se 11

13 stalo výchozím dokumentem pro stanovení dlouhodobé hospodářské strategie EU s výhledem do r Tato tzv. strategie Evropa 2020 nahradila Lisabonskou strategii. Komise navrhla 5 cílů strategie, jež mají být splněny do roku 2020: 1) Zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku let minimálně na 75 %. 2) Navýšení investic do výzkumu a vývoje úroveň 3 % HDP. 3) Snížení energetické náročnosti ekonomiky nejméně o 20 %, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na energetickém mixu o 20 % a redukce emisí skleníkových plynů o 20 %, s možným navýšením redukčního cíle na 30 % (za podmínky, že se ostatní ekonomicky rozvinuté státy zavážou ke srovnatelným redukčním závazkům a vyspělejší rozvojové země se adekvátně zapojí do tohoto úsilí). 4) Zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku let ze současných 31 % nejméně na 40 % a snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém ze současných 15 % na úroveň pod 10 %. 5) Snížení počtu obyvatel žijících pod hranicí chudoby o 25 %, tedy o 20 miliónů lidí. OPŽP se dotýká cíl č. 3, který je či bude plněn v rámci národního cíle Snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení kvality životního prostředí, podcíle Zlepšení kvality ovzduší a snížení skleníkových plynů, podcíle 2 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů, podcíle 3 Zlepšení kvality prostředí v sídlech a ochrana přírody a krajiny a podcíle 4 Průřezová opatření. OPŽP přispívá k plnění cílů Strategie Evropa 2020 realizací projektů prioritních os 1, 2, 4, 6 a 7 podrobněji viz kapitola Kvalitativní analýza, odstavec Přínos OP Životní prostředí na plnění cílů Strategie Evropa Popis základních dokumentů OP Životní prostředí Programový dokument Během roku 2013 bylo projednáno a schváleno několik změn Programového dokumentu. V rámci 13. zasedání MV OPŽP, které se uskutečnilo dne 19. června 2013, členové výboru schválili významnou realokaci z OPŽP. V rámci této revize Programového dokumentu měly být převedeny finanční prostředky z Prioritních os 4 a 8 (z Fondu soudržnosti) v úhrnné výši 3,7 mld. Kč ( EU) do Operačního programu Doprava. K realokaci bylo přistoupeno na základě usnesení vlády ČR č. 387 ze dne 22. května 2013 (na základě materiálu předloženém MMR) s ohledem na aktuální disponibilní alokace a na základě předpokládaného čerpání finančních prostředků v dalších měsících a letech s ohledem na výsledky implementace od počátku programu. 12

14 Při projednávání návrhu této realokaci pronesli zástupci Evropské komise několik kritických připomínek. V závěru roku 2013 Evropská komise realokaci z OPŽP do OP Doprava oficiálně odmítla. Další drobnější, technické změny schválené na 13. zasedání MV OPŽP zahrnovaly především aktualizaci popisu implementační struktury programu (auditní systém, přesná specifikace Řídicího orgánu OPŽP). Další změna Programového dokumentu OPŽP se týkala změny způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům. Změna byla připravena v úzké spolupráci se zástupci MF a MMR. Tato změna byla členy MV OPŽP schválena procedurou per rollam dne Během 14. zasedání MV OPŽP byla z podnětu Evropské komise projednána a schválena modifikace realokace do OP Doprava, schválené na 13. zasedání MV OPŽP. Celý soubor změn Programového dokumentu, které byly schváleny členy MV OPŽP od schválení poslední oficiální verze PD OPŽP Evropskou komisí v únoru 2012, byl koncem listopadu 2013 předložen Evropské komisi ke schválení. Evropská komise dokument vrátila k úpravě a požádala o definitivní vynětí všech změn souvisejících s realokací do OP Doprava. Rovněž doporučila dočasné vypuštění všech pasáží, které se týkaly podpory alternativní dopravy, a jejich opětovné předložení začátkem roku Důvodem byla potřeba doladit přesné podmínky podpory. 3 ŘO OPŽP požadavkům EK vyhověl a obratem podal novou oficiální žádost o revizi PD OPŽP. Dne byla Evropskou komisí schválena 3. verze PD OPŽP. Hlavní změny oproti minulé oficiální verzi z : změna způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům realokace uvnitř Prioritních os 1, 2 a 3 úprava indikátorů úprava implementační struktury. Implementační dokument Implementační dokument svým obsahem navazuje na programový dokument OPŽP. Jsou v něm specifikovány okruhy možných příjemců pro jednotlivé oblasti podpory, zaměření podporovaných projektů, sledované indikátory aj. Implementační dokument byl tvořen souběžně s Programovým dokumentem OPŽP a následně aktualizován. 3 Během celého roku probíhala jednání s Evropskou komisí o možnostech začlenění podpory alternativní dopravy do OPŽP, avšak po dohodě s Evropskou komisí byly pasáže týkající se alternativní dopravy staženy z oficiální žádosti o změnu programu. Nová oficiální žádost byla po zapracování připomínek ze strany EK předložena v lednu Evropská komise schválila začlenění alternativní dopravy do OPŽP dne

15 Ve sledovaném období došlo ke třem aktualizacím Implementačního dokumentu. První úprava Implementačního dokumentu byla schválena Monitorovacím výborem per rollam dne Bylo provedeno několik drobnějších změn převážně technického charakteru a byla odstraněna zbylá podmínka způsobilosti nákladů po akceptaci žádostí. Druhou úpravu Implementačního dokumentu schválili členové MV OPŽP na řádném zasedání MV OPŽP dne 19. června Klíčovou změnou bylo promítnutí realokace do OP Doprava, tedy snížení alokace pro Prioritní osy 4 a 8. Dále byl změněn popis auditního systému v souvislosti s centralizací pověřených subjektů auditního orgánu do struktury Auditního orgánu na Ministerstvu financí a změněny kontaktní údaje Řídicího orgánu OPŽP. Na 14. zasedání OPŽP dne byly schváleny změny, které kopírovaly změny Programového dokumentu, a několik dalších dílčích změn. Modifikace realokace do OP Doprava po oficiálním odmítnutí realokace ze strany Evropské komise v prosinci 2013 byly veškeré pasáže týkající se realokace do OP Doprava z Implementačního dokumentu odstraněny; Promítnutí změny způsobu výpočtu příspěvku EU ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům; Úprava spojená se změnou financování OSS, SPO a státních podniků; Změna terminologie týkající se zastavěného území. Manuál pracovních postupů Manuál pracovních postupů pro OPŽP (dále jen Manuál) je společný pro Řídicí orgán a Zprostředkující subjekt. V Manuálu jsou popsány veškeré činnosti vykonávané při implementaci programu. Ve sledovaném období byla ke dni vydána 8. verze Manuálu. Nová verze zohlednila především reorganizaci struktury MŽP a sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí. V průběhu roku byly v návaznosti na potřebu úprav postupů a procesů v implementaci OPŽP revidovány části Manuálu pracovních postupů. Celkem proběhly 3 revize: k , a Do revize k byly kromě věcných a formálních úprav zapracovány napříč celým textem akceptovaná opatření k auditu PAS (AO) AP_PAS_01. V revizi k byly navíc upraveny postupy vzhledem k převodu agendy publicity a propagace OPŽP z oddělení metodik a monitoringu do oddělení Technické pomoci. Směrnice MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory Předkládání žádostí v OPŽP se řídí směrnicí MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu České republiky - kapitoly 315 (životní prostředí). 14

16 Od je v platnosti směrnice MŽP č. 12/2012, ke které byly v červnu 2013 vydány dva dodatky. První úprava se týkala v promítnutí organizačních změn MŽP do textu Směrnice a upřesnění způsobu stanovení způsobilých výdajů v Operačním programu Životní prostředí konkrétně článku 4, odstavce 3, kde došlo k redefinici časového určení způsobilosti výdajů. Druhá úprava se týkala textace omezení zahájení zadávacího řízení na stavební práce a dodávky, konkrétně článku 7, odstavce 2 a 3. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Pokyny pro žadatele obsahují návod pro zpracování projektové žádosti, pravidla pro zadávání zakázek a povinnosti příjemců ve vztahu k informačním a propagačním opatřením. Ke dni byly zaktualizovány Závazné pokyny s účinností od Aktualizace zohlednila především: v kapitole 2 odstranění požadavků na stanovisko AOPK k oblasti podpory 6.6, stanovisko zpracovává AOPK až po podání žádosti; v kapitole 3 vložení nové kapitoly 3.3 Vylučovací ekonomická kritéria pro poskytnutí dotace; v kapitole 4 upravení textů a informací v podkapitolách 4.1.1, a 4.6; doplnění doporučení, aby váha subjektivně hodnotících kritérií nepřesáhla v úhrnu 20 % u veřejných zakázek na dodávky a/nebo služby v kapitole 5; úpravu tabulky postihů v kapitole ; doplnění a úpravu kapitol 6 a 8 a drobné úpravy příloh. Na podzim byla s účinností od vydána aktualizace pokynů, která zohlednila především: v kapitole 2 úpravu požadavků na doklady požadované k žádosti o podporu k PO 1 a upřesnění k projektům PO 2; v kapitole 3 upřesnění požadavku na prověřování bonity žadatele také u projektů menšího rozsahu; v kapitole 4 doplnění informací k zpracování finanční a ekonomické analýzy u etapizovaných projektů v PO 1; v kapitole 5 odstranění požadavků na maximální objemy subdodávek; úpravu kapitoly 8 s informacemi o možnosti zálohových faktur a úpravy k náležitostem k žádosti o platbu. 15

17 Dohoda o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí na Státní fond životního prostředí České republiky Ve sledovaném období nebyl vydán žádný dodatek k výše uvedené dohodě. Poslední, aktuálně platný, dodatek byl vydán v říjnu Dohoda o výkonu některých činností souvisejících s implementací Operačního programu Životní prostředí Ve sledovaném období nebyl vydán žádný dodatek k výše uvedené dohodě. Poslední, aktuálně platný, dodatek byl vydán v říjnu Potenciální příjemci podpory OP Životní prostředí je určen především pro příjemce z oblasti veřejné sféry. Příjemci mohou být např. obce, města, kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, státní organizace, organizační složky státu, církve a náboženské společnosti, nevládní neziskové organizace, v některých oblastech podpory také podnikatelské subjekty a fyzické osoby. 1.7 Rozdělení kompetencí mezi Řídící orgán a Zprostředkující subjekt Řídícím orgánem OP Životní prostředí je na základě usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 22. února 2006 Ministerstvo životního prostředí, které odpovídá za provádění programu. Řídící orgán delegoval (na základě Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí na Státní fond životního prostředí ČR podepsané dne 4. prosince 2007) výkony některých činností na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP), kterému bylo svěřeno zajištění operativní úrovně řízení OP Životní prostředí ve funkci Zprostředkujícího subjektu pro období (viz též předchozí podkapitola o novém Dodatku č. 2 k Delegační dohodě). Výkonem funkce Řídícího orgánu OP Životní prostředí v rámci Ministerstva životního prostředí byl pověřen Odbor fondů EU / Sekce fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí. Řídící orgán vykonává řídící funkci a je odpovědný zejména za přípravu a předložení OP, zajištění metodické podpory, reportuje výsledky o provádění OP Komisi a nese celkovou odpovědnost za implementaci OP Životní prostředí. 16

18 Na Zprostředkující subjekt jsou delegovány operativní funkce, kontakt se žadateli a příjemci, administrace žádostí o podporu, funkce platební a funkce kontrolní dle čl. 60, písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1083/ Socioekonomická analýza v souvislosti s hospodářskou krizí 4 Rok 2013 poznamenal českou ekonomiku pokračující recesí - meziroční pokles HDP o 0,9 % byl stejný jako v roce Zatímco tehdy však participovaly na poklesu HDP výdaje na konečnou spotřebu a ve značné míře i investice, v roce 2013 již tyto výdaje v úhrnu meziročně nepatrně vzrostly, zatímco pokles investic ve srovnatelné míře přetrval. Stejnou hloubku poklesu HDP v obou letech recese tak ovlivnil dosažený výsledek zahraničního obchodu. Ten působil v roce 2012 na vývoj ekonomiky pozitivně, zatímco v roce 2013 naopak přispěl k jejímu poklesu meziročním zhoršením salda dovozu a vývozu z 1. a 3. čtvrtletí. Během roku 2013 se výkonnost ekonomiky postupně zlepšovala. Meziroční poklesy v prvních třech čtvrtletích se mírnily (z -2,2 % přes -1,6 % až na -1 %) a v posledních třech měsících roku již HDP proti stejnému období 2012 stoupl o 1,3 %. Na výsledek prvního i posledního čtvrtletí však působily mimořádné vlivy na nabídkové straně ekonomiky související s výběrem daní. Lze jim z velké míry připsat i silný mezikvartální růst HDP o 1,9 %, který byl podle dat Eurostatu nejvyšší v EU 28. I v jeho důsledku byl vykázaný meziroční růst českého HDP ve 4. čtvrtletí (+1,3 %) vyšší než v EU (+1,1 %). Přes nepříznivý vývoj reálných mezd se v průběhu roku tempo výdajů na konečnou spotřebu domácností postupně zlepšovalo z poklesu v prvním pololetí až na 0,7 % meziročně ve 4. čtvrtletí. Proti předchozímu čtvrtletí vydali lidé na spotřebu o 2,3 mld. korun více (+0,5 %). Přispěli tím z 12 % k mezikvartálnímu růstu HDP, který byl vyšší o 18,3 mld. korun. Příznivé saldo zahraničního obchodu zlepšené o 6,3 mld. korun přidalo přírůstku HDP dalších 35 %, ovšem největší vliv měly na dosažené mezikvartální zlepšení české ekonomiky investice. Ty stouply proti 3. čtvrtletí o 10,7 mld. korun - více to bylo naposledy počátkem konjunkturního roku 2008 a podílely se tak z výdajových položek rozhodujícím způsobem (z 59 %) na dosaženém mezikvartálním růstu české ekonomiky. Výkonnost odvětví podle hrubé přidané hodnoty poklesla za celou ekonomiku o 0,8 %, k meziročnímu zlepšení došlo jen v peněžnictví díky vývoji u pojišťoven a penzijních fondů, dále i v odvětví Ostatní činnosti. Ve 4. čtvrtletí však výrazně posílil průmysl (+3 %). Obrat v poptávce pozvedl produkci zpracovatelského průmyslu v listopadu a prosinci na tempa (+9,7 %,+8,9 %) z dob konjunktury české ekonomiky během podzimu roku Deflační charakter dovozů, zejména cen energií, přispíval významně spolu se slabými poptávkovými vlivy prostřednictvím cenového řetězce ke snižování tempa růstu cen v celé ekonomice. Ceny dovozů klesly proti roku 2012 o 0,2 %, ceny v průmyslu byly co dynamiky (0,8 %) nejslabší od roku Míra inflace dosáhla 4 Zdroj textu: Zpráva ČSÚ Vývoj ekonomiky České republiky (v roce 2013) 17

19 1,4 %, v posledním čtvrtletí byly ceny podle indexu spotřebitelských cen meziročně vyšší o 1,1 %. Listopadová měnová intervence ČNB zapůsobila prakticky ihned na růst cen zboží obchodovaného na tuzemském trhu v eurech. Na cenách v zahraničním obchodě se projevila významnějším zvýšením cen vývozu než dovozu, což podpořilo konkurenceschopnost exportérů. Na trhu práce pokračovalo intenzivní využívání nestandardních forem pracovních úvazků, což napomáhalo k růstu celkové zaměstnanosti při snížení počtu odpracovaných hodin. Hodinová produktivita práce v ekonomice tak stoupala, produktivita na zaměstnanou osobu opět poklesla. Zaměstnanci zaznamenali pouhou stagnaci průměrné nominální mzdy, reálná mzda již druhý rok po sobě klesla (v nepodnikatelské sféře již čtyři roky v řadě). Míra nezaměstnanosti spíše stagnuje. Díky rostoucím příjmům státního rozpočtu při slabé dynamice výdajů se jeho deficit dostal na nejlepší úroveň od roku 2009 a v poměru k nominálnímu HDP činil 2,1 %. 18

20 2 PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU 2.1 Dosažený pokrok a jeho analýza Výzvy k podávání žádostí V roce 2013 bylo v rámci OP Životní prostředí zahájeno 13 výzev k podávání žádostí (v pořadí výzva) a 43. výzva k podávání žádostí zahájená v roce 2012 pokračovala. Celkem bylo za rok 2013 podáno žádostí o podporu ve výši EUR 5. Nejvíce jich bylo podáno v 50. výzvě, jež byla kontinuální, a to Celkový přehled výzev je uveden v tabulce 2 a je také vyjádřen v následujícím grafu č. 1. Graf 1: Počet podaných žádostí za rok 2013 Zdroj: MSC2007, SFŽP IS Central stav k Zdroje EU 19

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011

Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad za rok 2011 Výroční zpráva o provádění Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad Verze 1.0 ke dni 4. 1. 2012 1 Obsah Výroční zpráva o provádění Seznam zkratek... 3 Manažerské shrnutí... 5 1. Identifikace

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2012

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 212 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha 1 E-mail:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Operační program Infrastruktura. Výroční zpráva za rok 2006 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Infrastruktura Výroční zpráva za rok 2006 Květen 2007 OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 1 1.2.

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009)

Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. 2009 do 2. 10. 2009) Informace o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od 6. 5. do 2. 10. ) Strana 1 (celkem 78) Zpráva o realizaci ROP Jihovýchod Obsah 1. Pokrok v realizaci Regionálního operačního

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013

PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 PROGRAMOVÝ DOKUMENT K REGIONÁLNÍMU OPERAČNÍMU PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 2007-2013 VERZ E K 1. LIST O P ADU 20 11 REGION ÁLNÍ R AD A REGIONU SOUDRŽNOST I ST ŘEDNÍ ČECHY Obsah Úvod... 7

Více