MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO"

Transkript

1 Jílovská LEDEN 2015 Číslo 1 Ročník XXIV Vyšlo dne: Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: O čem jednalo ZMJ str. 2 Anketa str. 4 Výměnný pobyt žáků ZŠ str. 5 Ohlédnutí za adventem str. 6, 7 Letopisy s pětkou na konci str. 8 Zprávy z MC Sovička str. 9 Péče o zvěř v době nouze str. 10 Události PČR, MP, JSDHO... str. 3 str. 6 a 7 str. 8 Kulturní kalendář na únor, jízdní řády Ohlédnutí za adventem Chumelí se, chumelí, padá snížek bílý Vánoční výzdoba zámku je uložená bezpečně v krabicích a deskách a nám už nezbývá nic jiného, než poděkovat všem dětem i paní učitelkám, které vyrobily desítky nádherných ozdob na vánoční stromeček a výzdobu zámku. Děkujeme i za štosy obrázků s vánoční a zimní tematikou, které se staly skutečně ozdobou loňských Vánoc. Tak veselý a barevný zámek jsme o Vánocích ještě neměli! Doufáme, že se na zámku líbilo i všem návštěvníkům. Už teď se těšíme na jarní výstavu, kterou chystá naše mateřská škola! PeN Letopisy s pětkou na konci vložený list POZVÁNKA foto: Olga Rážová POZVÁNKA na 3. zasedání Zastupitelstva města Jílové, které se bude konat od 16 hodin v 1. patře Jílovského zámku. Program bude zveřejněn na plakátech a úředních deskách města. Letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku se blíží Ačkoliv venku je stále zima, nám pomalu začne letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Téma Barokní architektura v Čechách slibuje mnohé! Stávající, případně i noví studenti, se sejdou poprvé ve čtvrtek 12. února ve 13 hodin ve velkém sále Jílovského zámku. Díky vstřícnosti vedení Města Jílové není nutné zápisné zvyšovat, cena tedy zůstává na 300 Kč za semestr. Neváhejte a přijďte mezi nás! PeN foto: Olga Rážová Informace RMJ, ZMJ Úplná znění všech usnesení přijatých Radou a Zastupitelstvem města Jílové naleznete na webových stránkách v sekci Samospráva Rada nebo Zastupitelstvo. PŘÍŠTÍ ČÍSLO Únorové číslo Jílovské sovy vyjde v pátek 20. února Uzávěrka všech příspěvků je v pátek 6. února v 11 hodin. 1

2 OČEM JEDNALO ZMJ Zastupitelstvo města Jílové dne mimo jiné: vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených zastupitelstvem města vzalo na vědomí Zápis č. 06/2014 z jednání Finančního výboru ZMJ ze dne ; vzalo na vědomí Zápis č. 07/2014 z jednání Finančního výboru ZMJ ze dne vzalo na vědomí čerpání rozpočtu Města Jílové k schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014 schválilo, že se rozpočtové hospodaření Města Jílové, od do schválení rozpočtu města na rok 2015, bude řídit následujícími pravidly rozpočtového provizoria: 1) běžné výdaje a výdaje sociálního fondu budou měsíčně čerpány maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku 2014 v každém měsíci rozpočtového provizoria; 2) výdaje na investice budou čerpány pouze ty, ke kterým se město smluvně zavázalo v předchozích dvou letech, popřípadě byly zpracovány v posledním rozpočtu a jejich realizace v roce 2014 neproběhla. Ostatní výdaje na investice budou vždy čerpány až po jejich schválení, včetně uvedení částky, Zastupitelstvem města Jílové. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu roku 2015 po jeho schválení. schválilo realizaci projektu Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní, schválilo realizaci projektu Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Průběžná ; schválilo uzavření smlouvy o úvěru na financování akce Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní mezi Městem Jílové a Českou spořitelnou, a. s. ve variantě: a) pevná sazba po celou dobu splácení úvěru; schválilo uzavření smlouvy o úvěru na financování akce Pytle s tříděným odpadem zavazujte V roce 2015 bude nadále probíhat svoz pytlů s tříděným odpadem (žlutý pytel papír nebo plast; oranžový pytel nápojové kartony) u rodinných domů lichý týden v pátek (16. 1., , atd.). PŘISTAVOVANÉ PYTLE MUSÍ BÝT ZAVÁZANÉ!!! Z nezajištěných pytlů v řadě případů vytříděné odpady vypadávají vlivem větru či zvěře, případně při nakládání pytlů na svozové vozidlo. Nezavázané pytle nebudou při svozu odvezeny. Sběr pytlů s tříděným odpadem je zajišťován v ranní směně (tzn. již od 6 hod.). Zavázané pytle s tříděným odpadem je nutné přistavovat ke svozu nejlépe ve čtvrtek před svozovým dnem nebo nejpozději v 6 hod. ráno ve svozový den. (OSMŽP) Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Průběžná mezi Městem Jílové a Českou spořitelnou, a. s. ve variantě: a) pevná sazba po celou dobu splácení úvěru vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území Města Jílové vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti dnem a kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2012; vzalo na vědomí informace o celkových nákladech a příjmech na odpadové hospodářství v roce 2013 vzalo na vědomí zpracované výsledky provedené ankety týkající se regulace používání zábavní pyrotechniky vzalo na vědomí návrh člena ZMJ, pana Jiřího Peterky týkající se řešení zákazu podomního prodeje; doporučilo Radě města Jílové zabývat se tématikou podomního prodeje a připravit návrh řešení vzalo na vědomí cenové nabídky na zajištění dopravní obslužnosti Sněžníku v roce 2015, které předložili: Společnost BusLine, a.s., společnost Dopravní podnik města Děčína, a.s. a soukromý autodopravce fyzická osoba podnikající pan Roman Šebek schválilo uzavření smlouvy se společnostní Bus- Line, a.s, jejímž předmětem bude zajištění dopravní obslužnosti Sněžníku formou provozování městské autobusové dopravy na dobu určitou od do ; pověřilo starostu podpisem smlouvy s vybraným dopravcem schválilo Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Jílové, členů výborů Zastupitelstva města Jílové, komisí Rady města Jílové a zvláštních orgánů Města Jílové, a k řešení finančních kompenzací souvisejících s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města Jílové projednalo záležitosti týkající se pozemků ve vlastnictví Města Jílové (záměry prodejů, kupní ceny, kupní smlouvy, aj.) dle ust. 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověřilo výkonem funkce oddávajícího členy Zastupitelstva města Jílové Mgr. Libora Buchtu a Mgr. Zdeňku Rosendorfovou schválilo termíny zasedání ZMJ v prvním pololetí roku 2015 ve dnech: 24. 2; ; schválilo záměr jmenovitého zaznamenávání hlasování ze zasedání ZMJ. Ing. Radka Tomanová, tajemnice MÚ Obecně závazná vyhláška k systému nakládání s odpady Zastupitelstvo města Jílové na svém zasedání dne vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území Města Jílové (dále jen vyhláška ), která je účinná od Uvedená vyhláška nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011. Důvodem k vydání nové vyhlášky je novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle které má obec povinnost zajistit od celoročně místa pro oddělené soustřeďování kovů a minimálně v období od 1. dubna do 31. října pro biologické odpady rostlinného původu. Dle vyhlášky se kovy odkládají ve sběrném dvoře umístěném ve výkupně Kovošrotu (Nábřeží 107, Jílové). Biologicky rozložitelný odpad lze odložit ve sběrném dvoře nebo do speciálních sběrných nádob hnědé barvy o objemu 140 nebo 240 litrů přidělovaných na žádost občanů k jednotlivým objektům Modrá popelnice se svážejí ve stejných dnech Vývozní dny nádob na směsný komunální odpad v Modré zůstávají stejné jako v roce 2014, to znamená PÁTEK v malých uličkách (tj. za Motorestem, pod Plastem, uličky za potokem a před potokem) a PONDĚLÍ ve zbývajících částech Modré. svážených v termínech stanovených v odpadovém kalendáři (zpravidla od poloviny března do poloviny listopadu). Úplné znění vyhlášky naleznete na webových stránkách města (sekce Město Jílové Vyhlášky města). (OSMŽP) POPLATEK ZA ODPADY Zastupitelstvo města Jílové na svém zasedání dne schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 stanovující místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek zůstává na původní výši 500 Kč za osobu (případně objekt) a rok a je splatný do 31. května Informace o čísle účtu, variabilním symbolu, případně dlužné částce podá Eva Horová, tel , 2

3 Neusnadňujte kapsářům práci! Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí. Snažte se dodržovat následující rady: Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí. Svá zavazadla nikdy nespouštějte s očí. Vhodně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně pohledem kontrolujte. Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte. Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou. STRÁŽNICKÉ HUMORESKY PROSINCOVÉ Záhada poškozeného měřáku 2. prosince v odpoledních hodinách přijali strážníci MP oznámení od technika měření zaměstnaného u Terma Děčín, a.s. že mu nájemník restaurace v Jílovém odmítl ukázat stav měřáku tepla. Proto žádá o asistenci MP Jílové. Následně se hlídka MP na místo dostavila a požádala nájemníka restaurace, aby umožnil opsat stav měřáku. Zaměstnanec firmy Termo Děčín, a.s. zjistil, že měřák je poškozen a tedy nefunkční. Klíče od místnosti má dle nájemce pouze on a neví, kdo ho mohl poškodit. Opilec ležel na silnici 5. prosince v podvečerních hodinách bylo hlídce MP nahlášeno, že na silnici v Kamenci leží silně opilý a agresivní muž. Když hlídka MP na místo dorazila, muž již stál na chodníku a neustále chtěl vstupovat do vozovky. Se strážníky začal komunikovat až po důrazné výzvě k prokázání totožnosti. Strážníkům se i přes velkou opilost muže podařilo zjistit jeho totožnost a telefonicky zkontaktovali jeho zaměstnavatele, který si pro něj následně dojel. Velký pes pobíhal po městě 14. prosince krátce před půlnocí přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Javorská pobíhá pes bernardýn. Pes se před oznamovatelem ukryl za plot. Hlídka MP provedla kontrolu ulice Javorská, ale žádného psa nenalezla. Hlídka tedy telefonicky kontaktovala oznamovatele, který uvedl, že už je doma a pes šel směrem do centra města. V ulici Horská hlídka psa objevila, následně probudila jeho majitelku, která potvrdila, že pes je její. Majitelka k celé věci uvedla, že jí pes při venčení občas uteče a sdělila, že se to již nebude opakovat. MP, MF Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek. Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot. Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na jiné bezpečné místo. Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více bezpečných míst. Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty. Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN. Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné si všímat svého okolí, zejména pak, zda tuto činnost někdo nepozoruje. Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě. Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru. Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci stále na očích. Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku či restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své oblečení a zavazadla pod kontrolou. V prostředcích MHD nebo v tlačenici mějte ruku položenou na zavazadle. Neodkládejte zavazadla, oděvy, ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete. Auto není trezor! Hasiči hlásí... Události za prosinec 3. až JSDHO Jílové Modrá likvidovala velký únik oleje na vozovku v Jílovém v ulicích Sněžnická a Lipová. Na místo byla povolána jednotka HZS Ústeckého kraje ze stanice Děčín a Správa a údržba silnic Děčín (dále SÚS), které bylo místo události následně předáno. Byl použit sorbent a SÚS opatřila místo dopravními značkami. Jan Kačírek, JSDHO Jílové Modrá JSDHO Jílové Modrá společně s jednotkou profesionálních hasičů ze stanice Děčín likvidovala únik většího množství oleje na komunikaci v ul. V Uličce v Jílovém vyjela jednotka SDH Jílové Modrá do obce Sněžník, odkud byla na linku tísňového volání (150) hlášena dopravní nehoda bez zranění. Vozidlo zde skončilo vlivem špatné sjízdnosti komunikace mimo vozovku. Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže: Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorněte na něj ostrahu, prodavače či řidiče. Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte. Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji Policii ČR, např. na linku tísňového volání 158. Každý svědek může svým včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho popisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události. Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou. Stanete-li se obětí kapesního zloděje: V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR. V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte. V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu. Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů. Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů. Petra Trypesová, PČR Děčín Vzhledem k většímu množství sněhu na krajnici nebylo možné jednoznačně vyloučit, zda nedošlo k poškození palivové nádrže a tím k úniku provozní kapaliny. Toto se naštěstí po vyproštění vozidla nepotvrdilo. Na místě kromě hasičů zasahovala také Městská policie Jílové a Správa a údržba silnic Děčín, která provedla ošetření komunikace. Pavel Mošner, velitel JSDHO Jílové Modrá foto: Tomáš Straka JÍLOVSKÁ SOVA LEDEN UDÁLOSTI PČR, MP, JSDHO

4 Tvořme pro radost! Je leden a my tak zahajujeme nový seriál pro čtenáře Jílovské sovy. Naším letošním tématem budou básně. Představíme vám tvorbu amatérského básníka, rýmovače a textaře Františka Papika, který nám o sobě v rozhovoru řekl: Rýmovačky jsem začal psát na základní škole, jako jistou formu úniku a nenápadnou formu vzdoru či upozornění. Kromě nepočetných, zcela vážně laděných kusů, se většinou jedná o humorné či humorizující rýmovačky a popěvky, neboť jak známo, smích jest kořením života. Dílka skládám kdekoliv a kdykoliv mě napadne, ničemu se nevyhýbám. Ne vše je napsáno technicky zcela správně dle Teorie rýmu. Tvorba radostná a oddychová je podle mého názoru důležitější, než úzkostlivá kontrola schématu. Proto tvořme pro radost!" ANKETA Jak jste oslavil/a Silvestra a vstup do Nového roku 2015? Renata P., 48 let Oslavila jsem ho v poklidu s rodinkou u televize, pak syn odpálil nějakou zábavnou pyrotechniku a šlo se spát. Jiří D., 39 let Já jsem jen koukal na televizi, pojídal nějaké dobroty a pak přípitek s manželkou. Tomáš D., 25 let Slavil jsem s kamarády u nich na chalupě, bylo to fajn. Před půlnocí jsme šli do ulic, kvůli odpalování pyrotechniky. Vadí vám silvestrovské petardy a zábavná pyrotechnika odpalována na přivítání nového roku? Daniel P., 39 let Mě určitě nevadí, když je to jen jeden den, tak proč ne, prostě to k tomu patří. Lucie N., 28 let Nevadí, k vítání nového roku to patří, já osobně jsem měla velké zásoby. Radka J. 22 let Nevadí, jen se toho bojím, ale přítel si každý rok nějaké rakety kupuje. Zimní chumelenice František Papik Sněží. To příroda slzí. Vločky se kupí na parapetu. Zakryjí výhled ven, brzy, zabrání vhlédnout dovnitř světu. Mráz maluje po skle, jak mistr po jemném plátně. Umělec, kterého dáma pozve, by navždy zvěčnil hebké skráně. Prostorem víří bílé sny, obrazy se zprudka mění. Jsem tam já, jsi tam ty, krásné snové zimní bdění. Meluzína hučí v komíně, zuřivě cloumá petlicí, snaží se vniknout do předsíně, prohnat se tvojí světnicí. Praskají letokruhy v krbu, stejně jak naše myšlenky. Netřeba hledat okolní vrbu, netřeba luštit tajenky. Chaosem vloček tiká čas, měří co bylo, je, i bude. Úlomky nejistoty vězí v nás, v životech, v osudu, všude. (www.atomovabylina.cz) Zdena L., 40 let Slavila jsem s manželem a kamarády v děčínské restauraci, bylo to moc fajn. Karolína H., 29 let Já jsem Silvestra slavila pracovně, ale před půlnocí jsem byla už doma, tak jsem jen polehávala u televize, půlnoční přípitek s přítelem a pak postel. foto: Lukáš Černý Vladimír S., 59 let Když se to pouští jen kdy má, tak mi to nevadí. Jen je špatné, když ji používají děti a jsou i úrazy. Jiří B., věk neuveden Trošku mi vadí, mám psa, ten se toho bojí. Ale zase si myslím, že to k vítání roku patří. ptal se Tomáš Straka Podělte se s čtenáři Jílovské sovy také o vaše dílka, která rádi uveřejníme. Básničky nebo kratší prózu (možno i se jménem a věkem autora), prosím, zasílejte na e- -mail MF, FP KNIŽNÍ KOUTEK knihy pro dospělé: Nelson DeMille: Hra se lvem, Irena Fuchsová: Když světlo projde špínou, Lisa Jackson: Nechtěj nic vědět, Stephen King: Doktor Spánek, George R. R. Martin: Rytíř Sedmi království, Ben Pastor: Zloděj vody, Markus Zusak: Roky pod psa. Sue Townsend: Žena, která si šla lehnout a rok nevstala: Co je příčinou Eviny krize, která ji přiměla schovávat se pod peřinou? Možná pověstných stokrát nic Počínaje matčinými a učitelčinými drobnými, dobře míněnými radami a poznámkami v době dospívání, schopnými navždy podkopat tolik potřebné sebevědomí. Přes manželovo samozřejmé přijímání vzorné péče o chod domu a domácnosti. Konče čím? Nevděkem vlastních dětí? Nedostatkem času na sebe? Nedostatkem lásky? Nedostatkem obyčejné lidskosti? Román britské autorky, proslavené především humornou ságou o nesnadném dospívání Adriana Molea, není vůbec lacině feministický. Ani v příběhu ženy, která odmítala vstát z postele, nechybí břitká ironie, tentokrát je ovšem zaměřena méně politicky. O to více se týká obyčejných lidských vztahů. knihy pro děti: Království zvířat, Jiří Urban: Deník malé blondýnky , Julia Donaldson: Gruffalo, Shannon Hale: Pohádková kniha legend, Astrid Lindgren: Vánoční příběhy, Jaroslav Němeček: Tajemné příběhy Čtyřlístku, Marcela Remeňová: Osm světů. František Prokop: Trojská válka: Formou grafické novely si připomeneme starověkou bitvu, kterou ilustračně ztvárnili Gustav Krum a Jiří Petráček. Podle Homérova eposu Illias slovem doprovodil František Prokop. ORa Obnovení Žádosti o přidělení bytu pro rok 2015 Dle Směrnice č. 2/2014 O zásadách hospodaření s byty a prostory sloužícími podnikání v objektech ve vlastnictví Města Jílové musí žadatel každoročně svou žádost o přidělení bytu obnovit. Pro rok 2015 je nutné žádost obnovit nejpozději do Formulář Žádosti o obnovení žádosti na byt je možné stáhnout z webových stránek Města Jílové (www.mujilove.cz) nebo jej vyzvednout na Městském úřadě Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, 2. patro, dveře č. 32, paní Stuchlíková. Po vyplnění žádost odevzdejte v podatelně Městského úřadu Jílové nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad Jílové, Mírové náměstí 280, Jílové. Pokud žadatel svou žádost o přidělení bytu nejpozději do neobnoví, bude k vyřazen ze seznamu žadatelů o byt. OSMŽP Stu 4

5 ZPRÁVY ZŠ Výměnný pobyt žáků Základní školy Jílové v Anglii foto: archiv ZŠ Vedení Základní školy Jílové se podařilo uzavřít partnerství se školou Bishopof Rochester Academy nedaleko Londýna. Po téměř ročním plánování a dojednávání podmínek, včetně náplní výměnných pobytů, byl pobyt koncem listopadu 2014 uskutečněn. Takzvaný Nultý ročník byl zrealizován pro deset žáků a dva pedagogy. Nultý ročník byl nazván kvůli tomu, že je takto naplánovaný projekt ve škole uskutečněn poprvé a navíc za finančního přispění rodičů, zřizovatele a sponzorských darů. Pro příští školní rok budeme jako škola podávat projekt (do konce března roku 2015) Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v rámci programu Erasmus+. Výjezd do Anglie trval celkem šest dní a doprava byla zajištěna letecky. Po příjezdu do tamní školy nás čekalo vřelé přivítání paní ředitelky Kuljit Rahelu, pedagogů účastnících se na programu a žáků, kteří se starali o naše žáky během výuky v jejich škole. Po prohlídce školy a malém občerstvení byli čeští žáci rozděleni do rodin, u kterých pobývali celou dobu pobytu. Každý den jsme se všichni sešli v jídelně u společné snídaně a poté žáci odešli do jednotlivých tříd, kde se účastnili výuky. Po obědě byly připraveny vzdělávací bloky, ve kterých se čeští žáci dozvěděli například o životě a působení spisovatele Charlese Dickense v tamním městě. Následný den navštívili jeho museum Dickens World ve městě Chatham. Účastnili se také výuky výtvarné výchovy při tvorbě anglické vlajky pomocí techniky linoryt, či si mohli sami nahrát skladbu zahranou na klávesy v rámci hudební výchovy. Jedno odpoledne bylo věnováno historii města Rochester včetně návštěvy historické památky The Kent Rochester Castle i s vánočními trhy. Po těchto aktivitách byl pro žáky připraven opět program vedoucí k jejich zábavě, například hraní bowlingu v tamní speciální bowlingové hale. Předposlední den nás všechny čekala návštěva vánočně vyzdobené tržnice v Hyde Parku zvané Winter Wonderland a historických památek Londýna. Poslední den se naši a angličtí žáci rozloučili s ostatními žáky školy tanečním vystoupením, které si společně nacvičili speciálně pro tuto příležitost. Po obědě proběhlo rozloučení i ostatními pedagogy, kteří naplánovali ak- foto: archiv ZŠ foto: archiv ZŠ tivity pro žáky. Byly předány děkovné dárky, květiny, proběhlo také rozloučení s jejich paní ředitelkou a rodiči, u kterých naši žáci byli ubytováni. Po těchto aktivitách nás odvezli na letiště a my opouštěli Anglii s příjemnými pocity jejich náklonnosti vůči nám. Věříme, že se i nám podaří zajistit zajímavý program a angličtí žáci se svými učiteli se u nás budou cítit, při jejich pobytu v Jílovém v dubnu 2015, stejně příjemně, jako my v Anglii. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem pedagogům Bishopof Rochester Academy, kteří připravili program nejen našim žákům, dále pak rodičům, kteří ubytovali naše žáky a zvláště Monice Oravcové, která vše v tamní škole organizovala. Poděkování za finanční dary patří Zastupitelstvu města Jílové a našim sponzorům firmě DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o., firmě Rehabilitace Kateřina s.r.o. a firmě Dece COMPUTERS s.r.o. Díky jejich finančním příspěvkům jsme mohli zorganizovat takto úspěšný projekt, na který nikdo ze zúčastněných nezapomene. Mgr. Milan Vokatý, zástupce ředitelky školy foto: archiv ZŠ JÍLOVSKÁ SOVA LEDEN

6 OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM 2014 Adventní čas loňského roku byl na akce opravdu bohatý. Tradičně přinášíme v lednovém vydání Jílovské sovy obrazové ohlédnutí, které našim čtenářům připomene, kde všude mohli načerpat vánoční náladu. Ze všech akcí vyjímáme dvě Mikulášské nadílce jsme samostatný článek věnovali v prosincovém vydání Jílovské sovy a akce Žít ve tmě, žít na kolečkách pro velký úspěch pokračuje ještě v lednu, takže článek a fotografie chystáme do únorového vydání. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, Vánoční trhy, svařák, cukrovinky, vepřové speciality, sušené ovoce, bramboráčky, ale i hudební vystoupení, koncert kapely Harcovníci, jesličky a na závěr rozsvícení vánočního stromu v parku, které sledovaly stovky dětí i dospělých návštěvníků areálu Jílovského zámku. Byť letos bez sněhu, přece se skvělou atmosférou! foto: Olga Rážová 1. ADVENTNÍ KONCERT, Vedoucí Střediska volného času při ZŠ Jílové se svými malými svěřenci připravily báječný program plný zpěvu, hudby a divadla. Velký sál na zámku se svou kapacitou 130 míst na sezení praskal ve švech a řada rodičů musela stát. (Tady si nelze neodpustit poznámku, že kdyby diváci využívali šatnu pro návštěvníky, bylo by v sále místa více a příjemněji!) Poděkování za krásný večer patří Janě Doležalové, Lence Lešákové, Evě Šofrové, Ivě Markové a Haně Burkoňové, které s dětmi barvitý program nastudovaly. 2. ADVENTNÍ KONCERT, Rodinné trio Waldaufovy tvoří tři sestry, z nichž jedna hraje na cemballo, druhá na flétny a třetí zpívá. Pro koncert v Jílovém si vybraly náročný program, který předvedly v krásných dobových kostýmech. V rámci adventních koncertů vystoupily sestry Waldaufovy v Jílovém poprvé. foto: Petra Nedvědová 6 foto: Olga Rážová ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, Tuto akci připravuje Deník, Jílové se připojilo již poněkolikáté, poprvé ale bylo pořadatelem Město Jílové. Na akci se také podílelo MC Sovička. Vzduchem poletoval první letošní sníh a tak atmosféra společného setkání a zazpívání si známých koled byla opravdu foto: Olga Rážová sváteční. Děkujeme pěveckému sboru Buřinky s jejich vedoucími, že se stal hlavním tahounem ve zpěvu a maminkám MC Sovička, které přinesly na ochutnání vánoční cukroví, což se především u dětí setkalo s velkým ohlasem. Horký čaj a káva v termoskách už byly jen drobínkem, který celkové pohodě pomohl.

7 foto: Eva Falgová 4. ADVENTNÍ KONCERT, foto: Tomáš Straka VÁNOČNÍ POHÁDKA, V minulých letech jsme v prosinci většinou pořádali Zábavné odpoledne plné her a soutěží. V minulém roce jsme zvolili raději pohádku, a to pohádku přímo vánoční. O malém ježečkovi a myšce, z nichž se nakonec stali kamarádi. Pohádku přivezlo divadlo Letadlo, které se s velkým úspěchem v Jílovém poprvé představilo během Letních zámeckých slavností. Poslední adventní koncert v minulém roce proběhl v kostele Nejsvětější Trojice. Renata Mužíková Vrátná vystoupila tentokrát spolu se svým manželem Miroslavem Mužíkem, rovněž operním pěvcem. Kostelem se nesly tóny klasické hudby za varhanního doprovodu Drahomíry Matznerové. Bez koncertu naší rodačky si advent v Jílovém už nelze představit! ODPOLEDNÍ TANEČEK, Posledním tanečkem roku 2015 seniory v Jílovém provedlo oblíbené Duo Forte. Pan Josef Slavík, který je i výborným harmonikářem, potěšil všechny přítomné několika sériemi písniček právě za doprovodu tahací harmoniky. Zpestřením pak byl zábavný kvíz, tentokrát na téma vtipných hlášek z českých filmů a pohádek. Pro seniory ještě proběhlo Posezení v Domě s pečovatelskou službou, kde všem příchozím zahrálo a zazpívalo Duo Canzone. Tady se patří poděkovat všem pečovatelkám, které pro příchozí připravily výborné občerstvení a věnovaly svou pozornost všem hostům. Bohužel z této akce nemáme k dispozici žádné fotografie. Petra Nedvědová 3. ADVENTNÍ KONCERT, Jílovský komorní sbor pod vedením Martiny Záhorové připravil opět koncert nabitý hudbou a zpěvem. Spojil se s flétnovým souborem z Děčína a stejně jako v roce 2013 jako speciálního hosta pozval Renatu Mužíkovou Vrátnou. Koncert měl mimořádnou návštěvnost a zaslouženě se dočkal mohutného potlesku na závěr. Stejně jako u prvního adventního koncertu i u tohoto koncertu sál praskal ve švech. foto: Petra Nedvědová foto: Petra Nedvědová foto: Petra Nedvědová JÍLOVSKÁ SOVA LEDEN

8 Letopisy s pětkou na konci Stalo se již tradicí, že na začátku roku svým čtenářům přinášíme přehled historických zajímavostí z let, která končí stejným číslem jako rok aktuální. Tentokrát tedy Letopisy s pětkou na konci 1455 * Poprvé je zmíněna osada Riegersdorf (od roku 1945 Modrá). * Poprvé je zmíněna osada Martinovice (od roku 1527 Merzdorf a od roku 1945 Martiněves) * Jílové patří Janovi z Lungvic * Zemřel Kryštof Šimon Thun, mezi jeho dědici Jiřím Zikmundem a Janem Zikmundem nastávají dlouhotrvající a vleklé spory o majetek. hrabě Kryštof Šimon Thun Zakladatel rodové majetkové držby v Čechách, majitel panství Jílové * Přes území města se přehnal uragán, který napáchal značné škody, v lesích děčínské vrchnosti mu za oběť padlo na kmenů * Byl opravován kostel v Jílovém, zvláště těžce poškozená věž. K další opravě došlo v roce * Jílové je větší než Děčín. (V Děčíně žije 1007 obyvatel ve 189 domech.) * Císařovna Marie Terezie svým patentem zrušila hrdelní právo mimo jiné i v Jílovém * Poblíž Kristina Hrádku byl uloven poslední rys na Děčínsku. Vážil 17 kg a měřil 126 cm * Na náklady majitele panství byla přestavěna kostelní střecha * Přádelnu vlny (v budově zámku) přebírá po svém bratrovi Johann Münzberg. Pro pohon strojů pořizuje malý parní stroj. V tuto dobu zaměstnává pouze 60 dělníků * byly v kostele postaveny a vysvěceny nové varhany. Patron kostela na ně věnoval 900 zlatých, další peníze na ně byly získány například veřejnou sbírkou osadníci z Jílového mezi sebou vybrali 375 zlatých. Varhany vyrobil Josef Prediger * V tomto roce je zaznamenána oprava kostelní střechy, v tu dobu již byla ve značně zchátralém stavu * Byl založen Spolek pro potírání chudoby a žebroty v Jílovém. Zanikl počátkem 20. století * Byla založena továrna A. Brandta * zuřil na planině Děčínského Sněžníku a na jižních svazích Bílých skal velký požár. Za oběť mu padlo 51,25 ha lesa. Způsobené škody dosáhly výše 76 tisíc korun válečné měny * získal Dopravní podnik Gustava Rehatska koncesi na autobusovou dopravu z Podmokel do Libouchce. Trať vedla přes Bynov a Jílové. Provoz v roce 1936 převzaly ČSD. * byl veřejnosti předán k užívání vodovod s užitkovou i pitnou vodou se 68 hydranty. Místní vodovodní síť měřila 17 km * V tomto roce ukončil provoz poslední milíř na dřevěné uhlí na Sněžníku, tzv. Hietlův Kohlstatt. * Ve Vogtově oboře byl uloven největší a nejznámější jelen dvaadvacaterák. Desetiletého jelena ulovil Franz Vogt. Hmotnost jeho paroží byla 14 kg. Franz Vogt s nejsilnějším jelenem uloveným v roce * Bylo z Labe poblíž Stadt Wehlenu vyloveno tělo jílovského rodáka, sochaře a malíře Fritze Tampeho, který se nedokázal smířit s nuceným odchodem z vlasti a spáchal sebevraždu. Pohřben byl na místním hřbitově ve Stadt Wehlenu. Fritz Tampe * listopad Turistická chatka na Výrovně byla vykradena a koncem měsíce podpálena. K její obnově již nikdy nedošlo. (Poznámka redakce: roku 1945 se budeme samostatně věnovat v květnovém vydání Jílovské sovy.) 1975 * V Kamenci natáčela Česká televize film Hodiny prožité v napětí. Film popisuje hledání a záchranu malého Rudolfa Gregora z Kamence. * Byl v pořadu Bezpečnost zasahuje, vysílaném na 1. programu ČT, odvysílán dokumentární film Hodiny prožité v napětí o skutečném příběhu z Kamence, kdy se v listopadu předchozího roku ztratil malý chlapec * listopad V bývalém fluoritovém dole na Sněžníku byly zahájeny záchranné práce na důlní chodbě a štolách. Petra Nedvědová foto: archiv Města Jílové

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10-12/2010 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Nové zastupitelstvo si zvolilo starostu a 2 místostarosty 1.2. Poděkování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2010 NA ZÁMKU A V KULTUŘE Rok 2010 se nesl v duchu projektu Revitalizace a regenerace centra města, takţe počet akcí značně poklesl. Od jara se nekonaly téměř ţádné kulturní a společenské akce, zámek

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 5/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne ,

Zápis č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne , Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 28. 5. 2015, od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Datum jednání: 28. 5. 2015 Čas jednání: zahájení: v

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015,

OBEC PĚČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška obce Pěčice č.1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí.

Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí. Vážení hosté! Dovolte, abychom Vás přivítali v hotelu Colloseum. Tato brožura je speciálně pro Vás, naleznete zde veškeré potřebné informace o odpočinku v našem hotelu a jeho okolí. Budete li mít jakékoliv

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00 hod. Úterý Pro veřejnost ZAVŘENO Středa 8:00-11:30

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

O B E C V E L K É B Ř E Z N O

O B E C V E L K É B Ř E Z N O O B E C V E L K É B Ř E Z N O Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016

Životický portál. Od 9. května do 15. května 2016 Životický portál Od 9. května do 15. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk NEVLUDOVÁ Ludmila 135 94 ČERNOCHOVÁ Marcela 18 65 HIKEL Alois 130 83

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

10. ročník. Konference je součásti cyklu. Pozvánka a přihláška

10. ročník. Konference je součásti cyklu. Pozvánka a přihláška 10. ročník Pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu měst a obcí České republiky, Hospodářské komory České republiky a města Hradec Králové. Pořádá EKO-KOM, a. s., ve spolupráci s ASEKOL,

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více