MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO"

Transkript

1 Jílovská LEDEN 2015 Číslo 1 Ročník XXIV Vyšlo dne: Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: O čem jednalo ZMJ str. 2 Anketa str. 4 Výměnný pobyt žáků ZŠ str. 5 Ohlédnutí za adventem str. 6, 7 Letopisy s pětkou na konci str. 8 Zprávy z MC Sovička str. 9 Péče o zvěř v době nouze str. 10 Události PČR, MP, JSDHO... str. 3 str. 6 a 7 str. 8 Kulturní kalendář na únor, jízdní řády Ohlédnutí za adventem Chumelí se, chumelí, padá snížek bílý Vánoční výzdoba zámku je uložená bezpečně v krabicích a deskách a nám už nezbývá nic jiného, než poděkovat všem dětem i paní učitelkám, které vyrobily desítky nádherných ozdob na vánoční stromeček a výzdobu zámku. Děkujeme i za štosy obrázků s vánoční a zimní tematikou, které se staly skutečně ozdobou loňských Vánoc. Tak veselý a barevný zámek jsme o Vánocích ještě neměli! Doufáme, že se na zámku líbilo i všem návštěvníkům. Už teď se těšíme na jarní výstavu, kterou chystá naše mateřská škola! PeN Letopisy s pětkou na konci vložený list POZVÁNKA foto: Olga Rážová POZVÁNKA na 3. zasedání Zastupitelstva města Jílové, které se bude konat od 16 hodin v 1. patře Jílovského zámku. Program bude zveřejněn na plakátech a úředních deskách města. Letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku se blíží Ačkoliv venku je stále zima, nám pomalu začne letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Téma Barokní architektura v Čechách slibuje mnohé! Stávající, případně i noví studenti, se sejdou poprvé ve čtvrtek 12. února ve 13 hodin ve velkém sále Jílovského zámku. Díky vstřícnosti vedení Města Jílové není nutné zápisné zvyšovat, cena tedy zůstává na 300 Kč za semestr. Neváhejte a přijďte mezi nás! PeN foto: Olga Rážová Informace RMJ, ZMJ Úplná znění všech usnesení přijatých Radou a Zastupitelstvem města Jílové naleznete na webových stránkách v sekci Samospráva Rada nebo Zastupitelstvo. PŘÍŠTÍ ČÍSLO Únorové číslo Jílovské sovy vyjde v pátek 20. února Uzávěrka všech příspěvků je v pátek 6. února v 11 hodin. 1

2 OČEM JEDNALO ZMJ Zastupitelstvo města Jílové dne mimo jiné: vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených zastupitelstvem města vzalo na vědomí Zápis č. 06/2014 z jednání Finančního výboru ZMJ ze dne ; vzalo na vědomí Zápis č. 07/2014 z jednání Finančního výboru ZMJ ze dne vzalo na vědomí čerpání rozpočtu Města Jílové k schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014 schválilo, že se rozpočtové hospodaření Města Jílové, od do schválení rozpočtu města na rok 2015, bude řídit následujícími pravidly rozpočtového provizoria: 1) běžné výdaje a výdaje sociálního fondu budou měsíčně čerpány maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku 2014 v každém měsíci rozpočtového provizoria; 2) výdaje na investice budou čerpány pouze ty, ke kterým se město smluvně zavázalo v předchozích dvou letech, popřípadě byly zpracovány v posledním rozpočtu a jejich realizace v roce 2014 neproběhla. Ostatní výdaje na investice budou vždy čerpány až po jejich schválení, včetně uvedení částky, Zastupitelstvem města Jílové. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu roku 2015 po jeho schválení. schválilo realizaci projektu Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní, schválilo realizaci projektu Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Průběžná ; schválilo uzavření smlouvy o úvěru na financování akce Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní mezi Městem Jílové a Českou spořitelnou, a. s. ve variantě: a) pevná sazba po celou dobu splácení úvěru; schválilo uzavření smlouvy o úvěru na financování akce Pytle s tříděným odpadem zavazujte V roce 2015 bude nadále probíhat svoz pytlů s tříděným odpadem (žlutý pytel papír nebo plast; oranžový pytel nápojové kartony) u rodinných domů lichý týden v pátek (16. 1., , atd.). PŘISTAVOVANÉ PYTLE MUSÍ BÝT ZAVÁZANÉ!!! Z nezajištěných pytlů v řadě případů vytříděné odpady vypadávají vlivem větru či zvěře, případně při nakládání pytlů na svozové vozidlo. Nezavázané pytle nebudou při svozu odvezeny. Sběr pytlů s tříděným odpadem je zajišťován v ranní směně (tzn. již od 6 hod.). Zavázané pytle s tříděným odpadem je nutné přistavovat ke svozu nejlépe ve čtvrtek před svozovým dnem nebo nejpozději v 6 hod. ráno ve svozový den. (OSMŽP) Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Průběžná mezi Městem Jílové a Českou spořitelnou, a. s. ve variantě: a) pevná sazba po celou dobu splácení úvěru vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území Města Jílové vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti dnem a kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2012; vzalo na vědomí informace o celkových nákladech a příjmech na odpadové hospodářství v roce 2013 vzalo na vědomí zpracované výsledky provedené ankety týkající se regulace používání zábavní pyrotechniky vzalo na vědomí návrh člena ZMJ, pana Jiřího Peterky týkající se řešení zákazu podomního prodeje; doporučilo Radě města Jílové zabývat se tématikou podomního prodeje a připravit návrh řešení vzalo na vědomí cenové nabídky na zajištění dopravní obslužnosti Sněžníku v roce 2015, které předložili: Společnost BusLine, a.s., společnost Dopravní podnik města Děčína, a.s. a soukromý autodopravce fyzická osoba podnikající pan Roman Šebek schválilo uzavření smlouvy se společnostní Bus- Line, a.s, jejímž předmětem bude zajištění dopravní obslužnosti Sněžníku formou provozování městské autobusové dopravy na dobu určitou od do ; pověřilo starostu podpisem smlouvy s vybraným dopravcem schválilo Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Jílové, členů výborů Zastupitelstva města Jílové, komisí Rady města Jílové a zvláštních orgánů Města Jílové, a k řešení finančních kompenzací souvisejících s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města Jílové projednalo záležitosti týkající se pozemků ve vlastnictví Města Jílové (záměry prodejů, kupní ceny, kupní smlouvy, aj.) dle ust. 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověřilo výkonem funkce oddávajícího členy Zastupitelstva města Jílové Mgr. Libora Buchtu a Mgr. Zdeňku Rosendorfovou schválilo termíny zasedání ZMJ v prvním pololetí roku 2015 ve dnech: 24. 2; ; schválilo záměr jmenovitého zaznamenávání hlasování ze zasedání ZMJ. Ing. Radka Tomanová, tajemnice MÚ Obecně závazná vyhláška k systému nakládání s odpady Zastupitelstvo města Jílové na svém zasedání dne vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území Města Jílové (dále jen vyhláška ), která je účinná od Uvedená vyhláška nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011. Důvodem k vydání nové vyhlášky je novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle které má obec povinnost zajistit od celoročně místa pro oddělené soustřeďování kovů a minimálně v období od 1. dubna do 31. října pro biologické odpady rostlinného původu. Dle vyhlášky se kovy odkládají ve sběrném dvoře umístěném ve výkupně Kovošrotu (Nábřeží 107, Jílové). Biologicky rozložitelný odpad lze odložit ve sběrném dvoře nebo do speciálních sběrných nádob hnědé barvy o objemu 140 nebo 240 litrů přidělovaných na žádost občanů k jednotlivým objektům Modrá popelnice se svážejí ve stejných dnech Vývozní dny nádob na směsný komunální odpad v Modré zůstávají stejné jako v roce 2014, to znamená PÁTEK v malých uličkách (tj. za Motorestem, pod Plastem, uličky za potokem a před potokem) a PONDĚLÍ ve zbývajících částech Modré. svážených v termínech stanovených v odpadovém kalendáři (zpravidla od poloviny března do poloviny listopadu). Úplné znění vyhlášky naleznete na webových stránkách města (sekce Město Jílové Vyhlášky města). (OSMŽP) POPLATEK ZA ODPADY Zastupitelstvo města Jílové na svém zasedání dne schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 stanovující místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek zůstává na původní výši 500 Kč za osobu (případně objekt) a rok a je splatný do 31. května Informace o čísle účtu, variabilním symbolu, případně dlužné částce podá Eva Horová, tel , 2

3 Neusnadňujte kapsářům práci! Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí. Snažte se dodržovat následující rady: Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí. Svá zavazadla nikdy nespouštějte s očí. Vhodně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně pohledem kontrolujte. Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte. Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou. STRÁŽNICKÉ HUMORESKY PROSINCOVÉ Záhada poškozeného měřáku 2. prosince v odpoledních hodinách přijali strážníci MP oznámení od technika měření zaměstnaného u Terma Děčín, a.s. že mu nájemník restaurace v Jílovém odmítl ukázat stav měřáku tepla. Proto žádá o asistenci MP Jílové. Následně se hlídka MP na místo dostavila a požádala nájemníka restaurace, aby umožnil opsat stav měřáku. Zaměstnanec firmy Termo Děčín, a.s. zjistil, že měřák je poškozen a tedy nefunkční. Klíče od místnosti má dle nájemce pouze on a neví, kdo ho mohl poškodit. Opilec ležel na silnici 5. prosince v podvečerních hodinách bylo hlídce MP nahlášeno, že na silnici v Kamenci leží silně opilý a agresivní muž. Když hlídka MP na místo dorazila, muž již stál na chodníku a neustále chtěl vstupovat do vozovky. Se strážníky začal komunikovat až po důrazné výzvě k prokázání totožnosti. Strážníkům se i přes velkou opilost muže podařilo zjistit jeho totožnost a telefonicky zkontaktovali jeho zaměstnavatele, který si pro něj následně dojel. Velký pes pobíhal po městě 14. prosince krátce před půlnocí přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Javorská pobíhá pes bernardýn. Pes se před oznamovatelem ukryl za plot. Hlídka MP provedla kontrolu ulice Javorská, ale žádného psa nenalezla. Hlídka tedy telefonicky kontaktovala oznamovatele, který uvedl, že už je doma a pes šel směrem do centra města. V ulici Horská hlídka psa objevila, následně probudila jeho majitelku, která potvrdila, že pes je její. Majitelka k celé věci uvedla, že jí pes při venčení občas uteče a sdělila, že se to již nebude opakovat. MP, MF Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek. Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot. Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na jiné bezpečné místo. Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více bezpečných míst. Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty. Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN. Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné si všímat svého okolí, zejména pak, zda tuto činnost někdo nepozoruje. Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě. Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru. Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci stále na očích. Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku či restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své oblečení a zavazadla pod kontrolou. V prostředcích MHD nebo v tlačenici mějte ruku položenou na zavazadle. Neodkládejte zavazadla, oděvy, ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete. Auto není trezor! Hasiči hlásí... Události za prosinec 3. až JSDHO Jílové Modrá likvidovala velký únik oleje na vozovku v Jílovém v ulicích Sněžnická a Lipová. Na místo byla povolána jednotka HZS Ústeckého kraje ze stanice Děčín a Správa a údržba silnic Děčín (dále SÚS), které bylo místo události následně předáno. Byl použit sorbent a SÚS opatřila místo dopravními značkami. Jan Kačírek, JSDHO Jílové Modrá JSDHO Jílové Modrá společně s jednotkou profesionálních hasičů ze stanice Děčín likvidovala únik většího množství oleje na komunikaci v ul. V Uličce v Jílovém vyjela jednotka SDH Jílové Modrá do obce Sněžník, odkud byla na linku tísňového volání (150) hlášena dopravní nehoda bez zranění. Vozidlo zde skončilo vlivem špatné sjízdnosti komunikace mimo vozovku. Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže: Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorněte na něj ostrahu, prodavače či řidiče. Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte. Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji Policii ČR, např. na linku tísňového volání 158. Každý svědek může svým včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho popisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události. Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou. Stanete-li se obětí kapesního zloděje: V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR. V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte. V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu. Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů. Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů. Petra Trypesová, PČR Děčín Vzhledem k většímu množství sněhu na krajnici nebylo možné jednoznačně vyloučit, zda nedošlo k poškození palivové nádrže a tím k úniku provozní kapaliny. Toto se naštěstí po vyproštění vozidla nepotvrdilo. Na místě kromě hasičů zasahovala také Městská policie Jílové a Správa a údržba silnic Děčín, která provedla ošetření komunikace. Pavel Mošner, velitel JSDHO Jílové Modrá foto: Tomáš Straka JÍLOVSKÁ SOVA LEDEN UDÁLOSTI PČR, MP, JSDHO

4 Tvořme pro radost! Je leden a my tak zahajujeme nový seriál pro čtenáře Jílovské sovy. Naším letošním tématem budou básně. Představíme vám tvorbu amatérského básníka, rýmovače a textaře Františka Papika, který nám o sobě v rozhovoru řekl: Rýmovačky jsem začal psát na základní škole, jako jistou formu úniku a nenápadnou formu vzdoru či upozornění. Kromě nepočetných, zcela vážně laděných kusů, se většinou jedná o humorné či humorizující rýmovačky a popěvky, neboť jak známo, smích jest kořením života. Dílka skládám kdekoliv a kdykoliv mě napadne, ničemu se nevyhýbám. Ne vše je napsáno technicky zcela správně dle Teorie rýmu. Tvorba radostná a oddychová je podle mého názoru důležitější, než úzkostlivá kontrola schématu. Proto tvořme pro radost!" ANKETA Jak jste oslavil/a Silvestra a vstup do Nového roku 2015? Renata P., 48 let Oslavila jsem ho v poklidu s rodinkou u televize, pak syn odpálil nějakou zábavnou pyrotechniku a šlo se spát. Jiří D., 39 let Já jsem jen koukal na televizi, pojídal nějaké dobroty a pak přípitek s manželkou. Tomáš D., 25 let Slavil jsem s kamarády u nich na chalupě, bylo to fajn. Před půlnocí jsme šli do ulic, kvůli odpalování pyrotechniky. Vadí vám silvestrovské petardy a zábavná pyrotechnika odpalována na přivítání nového roku? Daniel P., 39 let Mě určitě nevadí, když je to jen jeden den, tak proč ne, prostě to k tomu patří. Lucie N., 28 let Nevadí, k vítání nového roku to patří, já osobně jsem měla velké zásoby. Radka J. 22 let Nevadí, jen se toho bojím, ale přítel si každý rok nějaké rakety kupuje. Zimní chumelenice František Papik Sněží. To příroda slzí. Vločky se kupí na parapetu. Zakryjí výhled ven, brzy, zabrání vhlédnout dovnitř světu. Mráz maluje po skle, jak mistr po jemném plátně. Umělec, kterého dáma pozve, by navždy zvěčnil hebké skráně. Prostorem víří bílé sny, obrazy se zprudka mění. Jsem tam já, jsi tam ty, krásné snové zimní bdění. Meluzína hučí v komíně, zuřivě cloumá petlicí, snaží se vniknout do předsíně, prohnat se tvojí světnicí. Praskají letokruhy v krbu, stejně jak naše myšlenky. Netřeba hledat okolní vrbu, netřeba luštit tajenky. Chaosem vloček tiká čas, měří co bylo, je, i bude. Úlomky nejistoty vězí v nás, v životech, v osudu, všude. (www.atomovabylina.cz) Zdena L., 40 let Slavila jsem s manželem a kamarády v děčínské restauraci, bylo to moc fajn. Karolína H., 29 let Já jsem Silvestra slavila pracovně, ale před půlnocí jsem byla už doma, tak jsem jen polehávala u televize, půlnoční přípitek s přítelem a pak postel. foto: Lukáš Černý Vladimír S., 59 let Když se to pouští jen kdy má, tak mi to nevadí. Jen je špatné, když ji používají děti a jsou i úrazy. Jiří B., věk neuveden Trošku mi vadí, mám psa, ten se toho bojí. Ale zase si myslím, že to k vítání roku patří. ptal se Tomáš Straka Podělte se s čtenáři Jílovské sovy také o vaše dílka, která rádi uveřejníme. Básničky nebo kratší prózu (možno i se jménem a věkem autora), prosím, zasílejte na e- -mail MF, FP KNIŽNÍ KOUTEK knihy pro dospělé: Nelson DeMille: Hra se lvem, Irena Fuchsová: Když světlo projde špínou, Lisa Jackson: Nechtěj nic vědět, Stephen King: Doktor Spánek, George R. R. Martin: Rytíř Sedmi království, Ben Pastor: Zloděj vody, Markus Zusak: Roky pod psa. Sue Townsend: Žena, která si šla lehnout a rok nevstala: Co je příčinou Eviny krize, která ji přiměla schovávat se pod peřinou? Možná pověstných stokrát nic Počínaje matčinými a učitelčinými drobnými, dobře míněnými radami a poznámkami v době dospívání, schopnými navždy podkopat tolik potřebné sebevědomí. Přes manželovo samozřejmé přijímání vzorné péče o chod domu a domácnosti. Konče čím? Nevděkem vlastních dětí? Nedostatkem času na sebe? Nedostatkem lásky? Nedostatkem obyčejné lidskosti? Román britské autorky, proslavené především humornou ságou o nesnadném dospívání Adriana Molea, není vůbec lacině feministický. Ani v příběhu ženy, která odmítala vstát z postele, nechybí břitká ironie, tentokrát je ovšem zaměřena méně politicky. O to více se týká obyčejných lidských vztahů. knihy pro děti: Království zvířat, Jiří Urban: Deník malé blondýnky , Julia Donaldson: Gruffalo, Shannon Hale: Pohádková kniha legend, Astrid Lindgren: Vánoční příběhy, Jaroslav Němeček: Tajemné příběhy Čtyřlístku, Marcela Remeňová: Osm světů. František Prokop: Trojská válka: Formou grafické novely si připomeneme starověkou bitvu, kterou ilustračně ztvárnili Gustav Krum a Jiří Petráček. Podle Homérova eposu Illias slovem doprovodil František Prokop. ORa Obnovení Žádosti o přidělení bytu pro rok 2015 Dle Směrnice č. 2/2014 O zásadách hospodaření s byty a prostory sloužícími podnikání v objektech ve vlastnictví Města Jílové musí žadatel každoročně svou žádost o přidělení bytu obnovit. Pro rok 2015 je nutné žádost obnovit nejpozději do Formulář Žádosti o obnovení žádosti na byt je možné stáhnout z webových stránek Města Jílové (www.mujilove.cz) nebo jej vyzvednout na Městském úřadě Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, 2. patro, dveře č. 32, paní Stuchlíková. Po vyplnění žádost odevzdejte v podatelně Městského úřadu Jílové nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad Jílové, Mírové náměstí 280, Jílové. Pokud žadatel svou žádost o přidělení bytu nejpozději do neobnoví, bude k vyřazen ze seznamu žadatelů o byt. OSMŽP Stu 4

5 ZPRÁVY ZŠ Výměnný pobyt žáků Základní školy Jílové v Anglii foto: archiv ZŠ Vedení Základní školy Jílové se podařilo uzavřít partnerství se školou Bishopof Rochester Academy nedaleko Londýna. Po téměř ročním plánování a dojednávání podmínek, včetně náplní výměnných pobytů, byl pobyt koncem listopadu 2014 uskutečněn. Takzvaný Nultý ročník byl zrealizován pro deset žáků a dva pedagogy. Nultý ročník byl nazván kvůli tomu, že je takto naplánovaný projekt ve škole uskutečněn poprvé a navíc za finančního přispění rodičů, zřizovatele a sponzorských darů. Pro příští školní rok budeme jako škola podávat projekt (do konce března roku 2015) Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v rámci programu Erasmus+. Výjezd do Anglie trval celkem šest dní a doprava byla zajištěna letecky. Po příjezdu do tamní školy nás čekalo vřelé přivítání paní ředitelky Kuljit Rahelu, pedagogů účastnících se na programu a žáků, kteří se starali o naše žáky během výuky v jejich škole. Po prohlídce školy a malém občerstvení byli čeští žáci rozděleni do rodin, u kterých pobývali celou dobu pobytu. Každý den jsme se všichni sešli v jídelně u společné snídaně a poté žáci odešli do jednotlivých tříd, kde se účastnili výuky. Po obědě byly připraveny vzdělávací bloky, ve kterých se čeští žáci dozvěděli například o životě a působení spisovatele Charlese Dickense v tamním městě. Následný den navštívili jeho museum Dickens World ve městě Chatham. Účastnili se také výuky výtvarné výchovy při tvorbě anglické vlajky pomocí techniky linoryt, či si mohli sami nahrát skladbu zahranou na klávesy v rámci hudební výchovy. Jedno odpoledne bylo věnováno historii města Rochester včetně návštěvy historické památky The Kent Rochester Castle i s vánočními trhy. Po těchto aktivitách byl pro žáky připraven opět program vedoucí k jejich zábavě, například hraní bowlingu v tamní speciální bowlingové hale. Předposlední den nás všechny čekala návštěva vánočně vyzdobené tržnice v Hyde Parku zvané Winter Wonderland a historických památek Londýna. Poslední den se naši a angličtí žáci rozloučili s ostatními žáky školy tanečním vystoupením, které si společně nacvičili speciálně pro tuto příležitost. Po obědě proběhlo rozloučení i ostatními pedagogy, kteří naplánovali ak- foto: archiv ZŠ foto: archiv ZŠ tivity pro žáky. Byly předány děkovné dárky, květiny, proběhlo také rozloučení s jejich paní ředitelkou a rodiči, u kterých naši žáci byli ubytováni. Po těchto aktivitách nás odvezli na letiště a my opouštěli Anglii s příjemnými pocity jejich náklonnosti vůči nám. Věříme, že se i nám podaří zajistit zajímavý program a angličtí žáci se svými učiteli se u nás budou cítit, při jejich pobytu v Jílovém v dubnu 2015, stejně příjemně, jako my v Anglii. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem pedagogům Bishopof Rochester Academy, kteří připravili program nejen našim žákům, dále pak rodičům, kteří ubytovali naše žáky a zvláště Monice Oravcové, která vše v tamní škole organizovala. Poděkování za finanční dary patří Zastupitelstvu města Jílové a našim sponzorům firmě DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o., firmě Rehabilitace Kateřina s.r.o. a firmě Dece COMPUTERS s.r.o. Díky jejich finančním příspěvkům jsme mohli zorganizovat takto úspěšný projekt, na který nikdo ze zúčastněných nezapomene. Mgr. Milan Vokatý, zástupce ředitelky školy foto: archiv ZŠ JÍLOVSKÁ SOVA LEDEN

6 OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM 2014 Adventní čas loňského roku byl na akce opravdu bohatý. Tradičně přinášíme v lednovém vydání Jílovské sovy obrazové ohlédnutí, které našim čtenářům připomene, kde všude mohli načerpat vánoční náladu. Ze všech akcí vyjímáme dvě Mikulášské nadílce jsme samostatný článek věnovali v prosincovém vydání Jílovské sovy a akce Žít ve tmě, žít na kolečkách pro velký úspěch pokračuje ještě v lednu, takže článek a fotografie chystáme do únorového vydání. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, Vánoční trhy, svařák, cukrovinky, vepřové speciality, sušené ovoce, bramboráčky, ale i hudební vystoupení, koncert kapely Harcovníci, jesličky a na závěr rozsvícení vánočního stromu v parku, které sledovaly stovky dětí i dospělých návštěvníků areálu Jílovského zámku. Byť letos bez sněhu, přece se skvělou atmosférou! foto: Olga Rážová 1. ADVENTNÍ KONCERT, Vedoucí Střediska volného času při ZŠ Jílové se svými malými svěřenci připravily báječný program plný zpěvu, hudby a divadla. Velký sál na zámku se svou kapacitou 130 míst na sezení praskal ve švech a řada rodičů musela stát. (Tady si nelze neodpustit poznámku, že kdyby diváci využívali šatnu pro návštěvníky, bylo by v sále místa více a příjemněji!) Poděkování za krásný večer patří Janě Doležalové, Lence Lešákové, Evě Šofrové, Ivě Markové a Haně Burkoňové, které s dětmi barvitý program nastudovaly. 2. ADVENTNÍ KONCERT, Rodinné trio Waldaufovy tvoří tři sestry, z nichž jedna hraje na cemballo, druhá na flétny a třetí zpívá. Pro koncert v Jílovém si vybraly náročný program, který předvedly v krásných dobových kostýmech. V rámci adventních koncertů vystoupily sestry Waldaufovy v Jílovém poprvé. foto: Petra Nedvědová 6 foto: Olga Rážová ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, Tuto akci připravuje Deník, Jílové se připojilo již poněkolikáté, poprvé ale bylo pořadatelem Město Jílové. Na akci se také podílelo MC Sovička. Vzduchem poletoval první letošní sníh a tak atmosféra společného setkání a zazpívání si známých koled byla opravdu foto: Olga Rážová sváteční. Děkujeme pěveckému sboru Buřinky s jejich vedoucími, že se stal hlavním tahounem ve zpěvu a maminkám MC Sovička, které přinesly na ochutnání vánoční cukroví, což se především u dětí setkalo s velkým ohlasem. Horký čaj a káva v termoskách už byly jen drobínkem, který celkové pohodě pomohl.

7 foto: Eva Falgová 4. ADVENTNÍ KONCERT, foto: Tomáš Straka VÁNOČNÍ POHÁDKA, V minulých letech jsme v prosinci většinou pořádali Zábavné odpoledne plné her a soutěží. V minulém roce jsme zvolili raději pohádku, a to pohádku přímo vánoční. O malém ježečkovi a myšce, z nichž se nakonec stali kamarádi. Pohádku přivezlo divadlo Letadlo, které se s velkým úspěchem v Jílovém poprvé představilo během Letních zámeckých slavností. Poslední adventní koncert v minulém roce proběhl v kostele Nejsvětější Trojice. Renata Mužíková Vrátná vystoupila tentokrát spolu se svým manželem Miroslavem Mužíkem, rovněž operním pěvcem. Kostelem se nesly tóny klasické hudby za varhanního doprovodu Drahomíry Matznerové. Bez koncertu naší rodačky si advent v Jílovém už nelze představit! ODPOLEDNÍ TANEČEK, Posledním tanečkem roku 2015 seniory v Jílovém provedlo oblíbené Duo Forte. Pan Josef Slavík, který je i výborným harmonikářem, potěšil všechny přítomné několika sériemi písniček právě za doprovodu tahací harmoniky. Zpestřením pak byl zábavný kvíz, tentokrát na téma vtipných hlášek z českých filmů a pohádek. Pro seniory ještě proběhlo Posezení v Domě s pečovatelskou službou, kde všem příchozím zahrálo a zazpívalo Duo Canzone. Tady se patří poděkovat všem pečovatelkám, které pro příchozí připravily výborné občerstvení a věnovaly svou pozornost všem hostům. Bohužel z této akce nemáme k dispozici žádné fotografie. Petra Nedvědová 3. ADVENTNÍ KONCERT, Jílovský komorní sbor pod vedením Martiny Záhorové připravil opět koncert nabitý hudbou a zpěvem. Spojil se s flétnovým souborem z Děčína a stejně jako v roce 2013 jako speciálního hosta pozval Renatu Mužíkovou Vrátnou. Koncert měl mimořádnou návštěvnost a zaslouženě se dočkal mohutného potlesku na závěr. Stejně jako u prvního adventního koncertu i u tohoto koncertu sál praskal ve švech. foto: Petra Nedvědová foto: Petra Nedvědová foto: Petra Nedvědová JÍLOVSKÁ SOVA LEDEN

8 Letopisy s pětkou na konci Stalo se již tradicí, že na začátku roku svým čtenářům přinášíme přehled historických zajímavostí z let, která končí stejným číslem jako rok aktuální. Tentokrát tedy Letopisy s pětkou na konci 1455 * Poprvé je zmíněna osada Riegersdorf (od roku 1945 Modrá). * Poprvé je zmíněna osada Martinovice (od roku 1527 Merzdorf a od roku 1945 Martiněves) * Jílové patří Janovi z Lungvic * Zemřel Kryštof Šimon Thun, mezi jeho dědici Jiřím Zikmundem a Janem Zikmundem nastávají dlouhotrvající a vleklé spory o majetek. hrabě Kryštof Šimon Thun Zakladatel rodové majetkové držby v Čechách, majitel panství Jílové * Přes území města se přehnal uragán, který napáchal značné škody, v lesích děčínské vrchnosti mu za oběť padlo na kmenů * Byl opravován kostel v Jílovém, zvláště těžce poškozená věž. K další opravě došlo v roce * Jílové je větší než Děčín. (V Děčíně žije 1007 obyvatel ve 189 domech.) * Císařovna Marie Terezie svým patentem zrušila hrdelní právo mimo jiné i v Jílovém * Poblíž Kristina Hrádku byl uloven poslední rys na Děčínsku. Vážil 17 kg a měřil 126 cm * Na náklady majitele panství byla přestavěna kostelní střecha * Přádelnu vlny (v budově zámku) přebírá po svém bratrovi Johann Münzberg. Pro pohon strojů pořizuje malý parní stroj. V tuto dobu zaměstnává pouze 60 dělníků * byly v kostele postaveny a vysvěceny nové varhany. Patron kostela na ně věnoval 900 zlatých, další peníze na ně byly získány například veřejnou sbírkou osadníci z Jílového mezi sebou vybrali 375 zlatých. Varhany vyrobil Josef Prediger * V tomto roce je zaznamenána oprava kostelní střechy, v tu dobu již byla ve značně zchátralém stavu * Byl založen Spolek pro potírání chudoby a žebroty v Jílovém. Zanikl počátkem 20. století * Byla založena továrna A. Brandta * zuřil na planině Děčínského Sněžníku a na jižních svazích Bílých skal velký požár. Za oběť mu padlo 51,25 ha lesa. Způsobené škody dosáhly výše 76 tisíc korun válečné měny * získal Dopravní podnik Gustava Rehatska koncesi na autobusovou dopravu z Podmokel do Libouchce. Trať vedla přes Bynov a Jílové. Provoz v roce 1936 převzaly ČSD. * byl veřejnosti předán k užívání vodovod s užitkovou i pitnou vodou se 68 hydranty. Místní vodovodní síť měřila 17 km * V tomto roce ukončil provoz poslední milíř na dřevěné uhlí na Sněžníku, tzv. Hietlův Kohlstatt. * Ve Vogtově oboře byl uloven největší a nejznámější jelen dvaadvacaterák. Desetiletého jelena ulovil Franz Vogt. Hmotnost jeho paroží byla 14 kg. Franz Vogt s nejsilnějším jelenem uloveným v roce * Bylo z Labe poblíž Stadt Wehlenu vyloveno tělo jílovského rodáka, sochaře a malíře Fritze Tampeho, který se nedokázal smířit s nuceným odchodem z vlasti a spáchal sebevraždu. Pohřben byl na místním hřbitově ve Stadt Wehlenu. Fritz Tampe * listopad Turistická chatka na Výrovně byla vykradena a koncem měsíce podpálena. K její obnově již nikdy nedošlo. (Poznámka redakce: roku 1945 se budeme samostatně věnovat v květnovém vydání Jílovské sovy.) 1975 * V Kamenci natáčela Česká televize film Hodiny prožité v napětí. Film popisuje hledání a záchranu malého Rudolfa Gregora z Kamence. * Byl v pořadu Bezpečnost zasahuje, vysílaném na 1. programu ČT, odvysílán dokumentární film Hodiny prožité v napětí o skutečném příběhu z Kamence, kdy se v listopadu předchozího roku ztratil malý chlapec * listopad V bývalém fluoritovém dole na Sněžníku byly zahájeny záchranné práce na důlní chodbě a štolách. Petra Nedvědová foto: archiv Města Jílové

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ÚNOR 2015 Číslo 2 Ročník XXIV Vyšlo dne: 20. 2. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: O čem jednala RMJ str. 2 Anketa str. 4 Statistiky za rok 2014 str.

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVEN 2015 Číslo 6 Ročník XXIV Vyšlo dne: 19. 6. 2015 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: Program rozvoje obce str. 2 a 4 Proč třídit odpady? str. 4 Den dětí

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ŘÍJEN 2013 Číslo 10 Ročník XXII Vyšlo dne: 18. 10. 2013 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE 1) Dne 4. 10. 2013 byla realizována trvalá místní úprava vodorovného

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve...

Vítání jara Z OBSAHU... Vítání občánků Den učitelů Vzpomínky Inzerce a oznámení Poděkování MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Vítání jara Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Vzpomínka na prezidenta Masaryka Setkání dubských žen Zápisy dětí

Více

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU

SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO SBORU Jílovská ZÁŘÍ 2009 Číslo 9 Ročník XVIII Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO 9. Jílovské Slavnosti PÁTEK 18. 9. 2009 wild west show 18. - 20. 9. 200 09 ZAHAJOVACÍ KONCERT JÍLOVSKÉHO KOMORNÍHO

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy

www.mesto-desna.cz Úspěch desenské školy www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2014 RYBY Tereza 20. 2. 20. 3. Bachtíková Filosofií Ryb je nechci být milionářem, chci jen žít jako jeden z nich. V srdcích Ryb není

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

hlučínskénoviny ročník 13 číslo 12 prosinec 2008 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin.

hlučínskénoviny ročník 13 číslo 12 prosinec 2008 informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Hlučíně www.hlucin. hlučínskénoviny Vánoční píseň Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si: Kdo to přijel asi? Dlouho už neviděl jsem sáně, a proto toužím dychtivě podívat se zas jednou na ně, pohladit koně

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Jarní. Světelský zpravodaj

Jarní. Světelský zpravodaj Jarní strana 1 Světelský zpravodaj Slovo úvodem Vážení čtenáři, zima se nám pomalu ale jistě chýlí ke konci a nás čeká období teplejších a prosluněných dnů. Doba, v níž řada z nás podniká v rámci svých

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna 19. ro z vo p í p l n u u e e od ho l h p z r. N ra k Č. Kos l yd l ě k l st z vo. V s n d j k u r z vo p rt h u u e

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015

Štítecký list LEDEN - ÚNOR 2015 Štítecký list Číslo 1 Datum vydání: Štíty 19. 2. 2015 LEDEN - ÚNOR 2015 Být zastupitelem není výsada, je to služba veřejnosti, spoluodpovědnost za správu města, za majetek v mnohamiliónové hodnotě. Znamená

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více