MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO"

Transkript

1 Jílovská LEDEN 2015 Číslo 1 Ročník XXIV Vyšlo dne: Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Uvnitř mimo jiné najdete: O čem jednalo ZMJ str. 2 Anketa str. 4 Výměnný pobyt žáků ZŠ str. 5 Ohlédnutí za adventem str. 6, 7 Letopisy s pětkou na konci str. 8 Zprávy z MC Sovička str. 9 Péče o zvěř v době nouze str. 10 Události PČR, MP, JSDHO... str. 3 str. 6 a 7 str. 8 Kulturní kalendář na únor, jízdní řády Ohlédnutí za adventem Chumelí se, chumelí, padá snížek bílý Vánoční výzdoba zámku je uložená bezpečně v krabicích a deskách a nám už nezbývá nic jiného, než poděkovat všem dětem i paní učitelkám, které vyrobily desítky nádherných ozdob na vánoční stromeček a výzdobu zámku. Děkujeme i za štosy obrázků s vánoční a zimní tematikou, které se staly skutečně ozdobou loňských Vánoc. Tak veselý a barevný zámek jsme o Vánocích ještě neměli! Doufáme, že se na zámku líbilo i všem návštěvníkům. Už teď se těšíme na jarní výstavu, kterou chystá naše mateřská škola! PeN Letopisy s pětkou na konci vložený list POZVÁNKA foto: Olga Rážová POZVÁNKA na 3. zasedání Zastupitelstva města Jílové, které se bude konat od 16 hodin v 1. patře Jílovského zámku. Program bude zveřejněn na plakátech a úředních deskách města. Letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku se blíží Ačkoliv venku je stále zima, nám pomalu začne letní semestr Virtuální Univerzity třetího věku. Téma Barokní architektura v Čechách slibuje mnohé! Stávající, případně i noví studenti, se sejdou poprvé ve čtvrtek 12. února ve 13 hodin ve velkém sále Jílovského zámku. Díky vstřícnosti vedení Města Jílové není nutné zápisné zvyšovat, cena tedy zůstává na 300 Kč za semestr. Neváhejte a přijďte mezi nás! PeN foto: Olga Rážová Informace RMJ, ZMJ Úplná znění všech usnesení přijatých Radou a Zastupitelstvem města Jílové naleznete na webových stránkách v sekci Samospráva Rada nebo Zastupitelstvo. PŘÍŠTÍ ČÍSLO Únorové číslo Jílovské sovy vyjde v pátek 20. února Uzávěrka všech příspěvků je v pátek 6. února v 11 hodin. 1

2 OČEM JEDNALO ZMJ Zastupitelstvo města Jílové dne mimo jiné: vzalo na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených zastupitelstvem města vzalo na vědomí Zápis č. 06/2014 z jednání Finančního výboru ZMJ ze dne ; vzalo na vědomí Zápis č. 07/2014 z jednání Finančního výboru ZMJ ze dne vzalo na vědomí čerpání rozpočtu Města Jílové k schválilo rozpočtové opatření č. 5/2014 schválilo, že se rozpočtové hospodaření Města Jílové, od do schválení rozpočtu města na rok 2015, bude řídit následujícími pravidly rozpočtového provizoria: 1) běžné výdaje a výdaje sociálního fondu budou měsíčně čerpány maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu roku 2014 v každém měsíci rozpočtového provizoria; 2) výdaje na investice budou čerpány pouze ty, ke kterým se město smluvně zavázalo v předchozích dvou letech, popřípadě byly zpracovány v posledním rozpočtu a jejich realizace v roce 2014 neproběhla. Ostatní výdaje na investice budou vždy čerpány až po jejich schválení, včetně uvedení částky, Zastupitelstvem města Jílové. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu roku 2015 po jeho schválení. schválilo realizaci projektu Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní, schválilo realizaci projektu Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Průběžná ; schválilo uzavření smlouvy o úvěru na financování akce Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní mezi Městem Jílové a Českou spořitelnou, a. s. ve variantě: a) pevná sazba po celou dobu splácení úvěru; schválilo uzavření smlouvy o úvěru na financování akce Pytle s tříděným odpadem zavazujte V roce 2015 bude nadále probíhat svoz pytlů s tříděným odpadem (žlutý pytel papír nebo plast; oranžový pytel nápojové kartony) u rodinných domů lichý týden v pátek (16. 1., , atd.). PŘISTAVOVANÉ PYTLE MUSÍ BÝT ZAVÁZANÉ!!! Z nezajištěných pytlů v řadě případů vytříděné odpady vypadávají vlivem větru či zvěře, případně při nakládání pytlů na svozové vozidlo. Nezavázané pytle nebudou při svozu odvezeny. Sběr pytlů s tříděným odpadem je zajišťován v ranní směně (tzn. již od 6 hod.). Zavázané pytle s tříděným odpadem je nutné přistavovat ke svozu nejlépe ve čtvrtek před svozovým dnem nebo nejpozději v 6 hod. ráno ve svozový den. (OSMŽP) Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Průběžná mezi Městem Jílové a Českou spořitelnou, a. s. ve variantě: a) pevná sazba po celou dobu splácení úvěru vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území Města Jílové vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nabývá účinnosti dnem a kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2012; vzalo na vědomí informace o celkových nákladech a příjmech na odpadové hospodářství v roce 2013 vzalo na vědomí zpracované výsledky provedené ankety týkající se regulace používání zábavní pyrotechniky vzalo na vědomí návrh člena ZMJ, pana Jiřího Peterky týkající se řešení zákazu podomního prodeje; doporučilo Radě města Jílové zabývat se tématikou podomního prodeje a připravit návrh řešení vzalo na vědomí cenové nabídky na zajištění dopravní obslužnosti Sněžníku v roce 2015, které předložili: Společnost BusLine, a.s., společnost Dopravní podnik města Děčína, a.s. a soukromý autodopravce fyzická osoba podnikající pan Roman Šebek schválilo uzavření smlouvy se společnostní Bus- Line, a.s, jejímž předmětem bude zajištění dopravní obslužnosti Sněžníku formou provozování městské autobusové dopravy na dobu určitou od do ; pověřilo starostu podpisem smlouvy s vybraným dopravcem schválilo Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Jílové, členů výborů Zastupitelstva města Jílové, komisí Rady města Jílové a zvláštních orgánů Města Jílové, a k řešení finančních kompenzací souvisejících s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva města Jílové projednalo záležitosti týkající se pozemků ve vlastnictví Města Jílové (záměry prodejů, kupní ceny, kupní smlouvy, aj.) dle ust. 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověřilo výkonem funkce oddávajícího členy Zastupitelstva města Jílové Mgr. Libora Buchtu a Mgr. Zdeňku Rosendorfovou schválilo termíny zasedání ZMJ v prvním pololetí roku 2015 ve dnech: 24. 2; ; schválilo záměr jmenovitého zaznamenávání hlasování ze zasedání ZMJ. Ing. Radka Tomanová, tajemnice MÚ Obecně závazná vyhláška k systému nakládání s odpady Zastupitelstvo města Jílové na svém zasedání dne vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území Města Jílové (dále jen vyhláška ), která je účinná od Uvedená vyhláška nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011. Důvodem k vydání nové vyhlášky je novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle které má obec povinnost zajistit od celoročně místa pro oddělené soustřeďování kovů a minimálně v období od 1. dubna do 31. října pro biologické odpady rostlinného původu. Dle vyhlášky se kovy odkládají ve sběrném dvoře umístěném ve výkupně Kovošrotu (Nábřeží 107, Jílové). Biologicky rozložitelný odpad lze odložit ve sběrném dvoře nebo do speciálních sběrných nádob hnědé barvy o objemu 140 nebo 240 litrů přidělovaných na žádost občanů k jednotlivým objektům Modrá popelnice se svážejí ve stejných dnech Vývozní dny nádob na směsný komunální odpad v Modré zůstávají stejné jako v roce 2014, to znamená PÁTEK v malých uličkách (tj. za Motorestem, pod Plastem, uličky za potokem a před potokem) a PONDĚLÍ ve zbývajících částech Modré. svážených v termínech stanovených v odpadovém kalendáři (zpravidla od poloviny března do poloviny listopadu). Úplné znění vyhlášky naleznete na webových stránkách města (sekce Město Jílové Vyhlášky města). (OSMŽP) POPLATEK ZA ODPADY Zastupitelstvo města Jílové na svém zasedání dne schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 stanovující místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek zůstává na původní výši 500 Kč za osobu (případně objekt) a rok a je splatný do 31. května Informace o čísle účtu, variabilním symbolu, případně dlužné částce podá Eva Horová, tel , 2

3 Neusnadňujte kapsářům práci! Ke kapesním krádežím dochází každodenně, a to zejména v místech, kde se pohybuje větší množství lidí. Snažte se dodržovat následující rady: Věnujte pozornost svému okolí a v případě, že se na vás někdo tlačí, snažte se okamžitě vzdálit. Vyhýbejte se skupinám většího počtu lidí. Svá zavazadla nikdy nespouštějte s očí. Vhodně zvolte zavazadlo s několika způsoby uzavření. Svá zavazadla opakovaně pohledem kontrolujte. Tašky nebo batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nenoste na zádech, kam nevidíte. Kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla. Kabelky přes rameno mějte vždy uzavřené a pod kontrolou. STRÁŽNICKÉ HUMORESKY PROSINCOVÉ Záhada poškozeného měřáku 2. prosince v odpoledních hodinách přijali strážníci MP oznámení od technika měření zaměstnaného u Terma Děčín, a.s. že mu nájemník restaurace v Jílovém odmítl ukázat stav měřáku tepla. Proto žádá o asistenci MP Jílové. Následně se hlídka MP na místo dostavila a požádala nájemníka restaurace, aby umožnil opsat stav měřáku. Zaměstnanec firmy Termo Děčín, a.s. zjistil, že měřák je poškozen a tedy nefunkční. Klíče od místnosti má dle nájemce pouze on a neví, kdo ho mohl poškodit. Opilec ležel na silnici 5. prosince v podvečerních hodinách bylo hlídce MP nahlášeno, že na silnici v Kamenci leží silně opilý a agresivní muž. Když hlídka MP na místo dorazila, muž již stál na chodníku a neustále chtěl vstupovat do vozovky. Se strážníky začal komunikovat až po důrazné výzvě k prokázání totožnosti. Strážníkům se i přes velkou opilost muže podařilo zjistit jeho totožnost a telefonicky zkontaktovali jeho zaměstnavatele, který si pro něj následně dojel. Velký pes pobíhal po městě 14. prosince krátce před půlnocí přijala hlídka MP oznámení, že v ulici Javorská pobíhá pes bernardýn. Pes se před oznamovatelem ukryl za plot. Hlídka MP provedla kontrolu ulice Javorská, ale žádného psa nenalezla. Hlídka tedy telefonicky kontaktovala oznamovatele, který uvedl, že už je doma a pes šel směrem do centra města. V ulici Horská hlídka psa objevila, následně probudila jeho majitelku, která potvrdila, že pes je její. Majitelka k celé věci uvedla, že jí pes při venčení občas uteče a sdělila, že se to již nebude opakovat. MP, MF Peněženku, doklady, mobilní telefony a ostatní cennosti nenechávejte navrchu tašek či kabelek. Nosíte-li peníze, platební kartu apod. mimo zavazadlo, ukládejte je do vnitřních kapes ošacení, nikoli do zadních kapes kalhot. Osobní doklady a platební kartu nenoste v peněžence a uložte je na jiné bezpečné místo. Nemějte při sobě větší finanční hotovost. Hotovost nevybírejte předem, ale využijte bankomatů přímo v obchodě. Finance si rozdělte na více bezpečných míst. Využívejte možnosti bezhotovostního platebního styku. Čtyřmístné identifikační číslo platební karty (PIN) mějte vždy odděleně od samotné platební karty. Nezadávejte si u platební karty a mobilního telefonu stejný PIN. Při placení v obchodech nebo vybírání peněz z bankomatů je vhodné si všímat svého okolí, zejména pak, zda tuto činnost někdo nepozoruje. Kabelky a tašky nenechávejte v nákupních vozících, ale mějte je stále při sobě. Již zaplacené zboží v nákupních košících nenechávejte bez dozoru. Při ukládání zboží do zavazadlového prostoru vozidla mějte své věci stále na očích. Odložíte-li své svrchní oblečení a zavazadla, např. ve vlaku či restauracích, nenechávejte v nich nikdy žádné cennosti. Snažte se mít své oblečení a zavazadla pod kontrolou. V prostředcích MHD nebo v tlačenici mějte ruku položenou na zavazadle. Neodkládejte zavazadla, oděvy, ani nákup do vozidla, pokud se od něj ještě vzdalujete. Auto není trezor! Hasiči hlásí... Události za prosinec 3. až JSDHO Jílové Modrá likvidovala velký únik oleje na vozovku v Jílovém v ulicích Sněžnická a Lipová. Na místo byla povolána jednotka HZS Ústeckého kraje ze stanice Děčín a Správa a údržba silnic Děčín (dále SÚS), které bylo místo události následně předáno. Byl použit sorbent a SÚS opatřila místo dopravními značkami. Jan Kačírek, JSDHO Jílové Modrá JSDHO Jílové Modrá společně s jednotkou profesionálních hasičů ze stanice Děčín likvidovala únik většího množství oleje na komunikaci v ul. V Uličce v Jílovém vyjela jednotka SDH Jílové Modrá do obce Sněžník, odkud byla na linku tísňového volání (150) hlášena dopravní nehoda bez zranění. Vozidlo zde skončilo vlivem špatné sjízdnosti komunikace mimo vozovku. Co dělat, stanete-li se svědkem kapesní krádeže: Pokud kapsáře uvidíte v obchodě či dopravním prostředku, upozorněte na něj ostrahu, prodavače či řidiče. Stanete-li se svědky kapesní krádeže, poškozeného varujte. Nelze-li jednání pachatele překazit, oznamte událost co nejrychleji Policii ČR, např. na linku tísňového volání 158. Každý svědek může svým včasným telefonátem přispět k dopadení pachatele, a to zejména jeho popisem, určením směru útěku nebo upřesněním průběhu události. Rozhodnete-li se pachatele zadržet sami, buďte velmi opatrní. Pachatelé mohou být agresivní a nebezpeční. Ochrana života a zdraví má vždy přednost před majetkovou újmou. Stanete-li se obětí kapesního zloděje: V případě odcizení financí, platební karty, dokladů, mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii ČR. V případě odcizení platební karty kontaktujte neprodleně svoji banku a platební kartu zablokujte. V případě odcizení mobilního telefonu kontaktujte svého operátora a zablokujte SIM kartu. Upamatujte si co nejpřesněji, kde ke krádeži došlo, popř. popis pachatele či pachatelů. Ohlášením krádeží dokladů zamezíte případným dalším nepříjemnostem se zneužitím dokladů. Petra Trypesová, PČR Děčín Vzhledem k většímu množství sněhu na krajnici nebylo možné jednoznačně vyloučit, zda nedošlo k poškození palivové nádrže a tím k úniku provozní kapaliny. Toto se naštěstí po vyproštění vozidla nepotvrdilo. Na místě kromě hasičů zasahovala také Městská policie Jílové a Správa a údržba silnic Děčín, která provedla ošetření komunikace. Pavel Mošner, velitel JSDHO Jílové Modrá foto: Tomáš Straka JÍLOVSKÁ SOVA LEDEN UDÁLOSTI PČR, MP, JSDHO

4 Tvořme pro radost! Je leden a my tak zahajujeme nový seriál pro čtenáře Jílovské sovy. Naším letošním tématem budou básně. Představíme vám tvorbu amatérského básníka, rýmovače a textaře Františka Papika, který nám o sobě v rozhovoru řekl: Rýmovačky jsem začal psát na základní škole, jako jistou formu úniku a nenápadnou formu vzdoru či upozornění. Kromě nepočetných, zcela vážně laděných kusů, se většinou jedná o humorné či humorizující rýmovačky a popěvky, neboť jak známo, smích jest kořením života. Dílka skládám kdekoliv a kdykoliv mě napadne, ničemu se nevyhýbám. Ne vše je napsáno technicky zcela správně dle Teorie rýmu. Tvorba radostná a oddychová je podle mého názoru důležitější, než úzkostlivá kontrola schématu. Proto tvořme pro radost!" ANKETA Jak jste oslavil/a Silvestra a vstup do Nového roku 2015? Renata P., 48 let Oslavila jsem ho v poklidu s rodinkou u televize, pak syn odpálil nějakou zábavnou pyrotechniku a šlo se spát. Jiří D., 39 let Já jsem jen koukal na televizi, pojídal nějaké dobroty a pak přípitek s manželkou. Tomáš D., 25 let Slavil jsem s kamarády u nich na chalupě, bylo to fajn. Před půlnocí jsme šli do ulic, kvůli odpalování pyrotechniky. Vadí vám silvestrovské petardy a zábavná pyrotechnika odpalována na přivítání nového roku? Daniel P., 39 let Mě určitě nevadí, když je to jen jeden den, tak proč ne, prostě to k tomu patří. Lucie N., 28 let Nevadí, k vítání nového roku to patří, já osobně jsem měla velké zásoby. Radka J. 22 let Nevadí, jen se toho bojím, ale přítel si každý rok nějaké rakety kupuje. Zimní chumelenice František Papik Sněží. To příroda slzí. Vločky se kupí na parapetu. Zakryjí výhled ven, brzy, zabrání vhlédnout dovnitř světu. Mráz maluje po skle, jak mistr po jemném plátně. Umělec, kterého dáma pozve, by navždy zvěčnil hebké skráně. Prostorem víří bílé sny, obrazy se zprudka mění. Jsem tam já, jsi tam ty, krásné snové zimní bdění. Meluzína hučí v komíně, zuřivě cloumá petlicí, snaží se vniknout do předsíně, prohnat se tvojí světnicí. Praskají letokruhy v krbu, stejně jak naše myšlenky. Netřeba hledat okolní vrbu, netřeba luštit tajenky. Chaosem vloček tiká čas, měří co bylo, je, i bude. Úlomky nejistoty vězí v nás, v životech, v osudu, všude. (www.atomovabylina.cz) Zdena L., 40 let Slavila jsem s manželem a kamarády v děčínské restauraci, bylo to moc fajn. Karolína H., 29 let Já jsem Silvestra slavila pracovně, ale před půlnocí jsem byla už doma, tak jsem jen polehávala u televize, půlnoční přípitek s přítelem a pak postel. foto: Lukáš Černý Vladimír S., 59 let Když se to pouští jen kdy má, tak mi to nevadí. Jen je špatné, když ji používají děti a jsou i úrazy. Jiří B., věk neuveden Trošku mi vadí, mám psa, ten se toho bojí. Ale zase si myslím, že to k vítání roku patří. ptal se Tomáš Straka Podělte se s čtenáři Jílovské sovy také o vaše dílka, která rádi uveřejníme. Básničky nebo kratší prózu (možno i se jménem a věkem autora), prosím, zasílejte na e- -mail MF, FP KNIŽNÍ KOUTEK knihy pro dospělé: Nelson DeMille: Hra se lvem, Irena Fuchsová: Když světlo projde špínou, Lisa Jackson: Nechtěj nic vědět, Stephen King: Doktor Spánek, George R. R. Martin: Rytíř Sedmi království, Ben Pastor: Zloděj vody, Markus Zusak: Roky pod psa. Sue Townsend: Žena, která si šla lehnout a rok nevstala: Co je příčinou Eviny krize, která ji přiměla schovávat se pod peřinou? Možná pověstných stokrát nic Počínaje matčinými a učitelčinými drobnými, dobře míněnými radami a poznámkami v době dospívání, schopnými navždy podkopat tolik potřebné sebevědomí. Přes manželovo samozřejmé přijímání vzorné péče o chod domu a domácnosti. Konče čím? Nevděkem vlastních dětí? Nedostatkem času na sebe? Nedostatkem lásky? Nedostatkem obyčejné lidskosti? Román britské autorky, proslavené především humornou ságou o nesnadném dospívání Adriana Molea, není vůbec lacině feministický. Ani v příběhu ženy, která odmítala vstát z postele, nechybí břitká ironie, tentokrát je ovšem zaměřena méně politicky. O to více se týká obyčejných lidských vztahů. knihy pro děti: Království zvířat, Jiří Urban: Deník malé blondýnky , Julia Donaldson: Gruffalo, Shannon Hale: Pohádková kniha legend, Astrid Lindgren: Vánoční příběhy, Jaroslav Němeček: Tajemné příběhy Čtyřlístku, Marcela Remeňová: Osm světů. František Prokop: Trojská válka: Formou grafické novely si připomeneme starověkou bitvu, kterou ilustračně ztvárnili Gustav Krum a Jiří Petráček. Podle Homérova eposu Illias slovem doprovodil František Prokop. ORa Obnovení Žádosti o přidělení bytu pro rok 2015 Dle Směrnice č. 2/2014 O zásadách hospodaření s byty a prostory sloužícími podnikání v objektech ve vlastnictví Města Jílové musí žadatel každoročně svou žádost o přidělení bytu obnovit. Pro rok 2015 je nutné žádost obnovit nejpozději do Formulář Žádosti o obnovení žádosti na byt je možné stáhnout z webových stránek Města Jílové (www.mujilove.cz) nebo jej vyzvednout na Městském úřadě Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, 2. patro, dveře č. 32, paní Stuchlíková. Po vyplnění žádost odevzdejte v podatelně Městského úřadu Jílové nebo zašlete poštou na adresu: Městský úřad Jílové, Mírové náměstí 280, Jílové. Pokud žadatel svou žádost o přidělení bytu nejpozději do neobnoví, bude k vyřazen ze seznamu žadatelů o byt. OSMŽP Stu 4

5 ZPRÁVY ZŠ Výměnný pobyt žáků Základní školy Jílové v Anglii foto: archiv ZŠ Vedení Základní školy Jílové se podařilo uzavřít partnerství se školou Bishopof Rochester Academy nedaleko Londýna. Po téměř ročním plánování a dojednávání podmínek, včetně náplní výměnných pobytů, byl pobyt koncem listopadu 2014 uskutečněn. Takzvaný Nultý ročník byl zrealizován pro deset žáků a dva pedagogy. Nultý ročník byl nazván kvůli tomu, že je takto naplánovaný projekt ve škole uskutečněn poprvé a navíc za finančního přispění rodičů, zřizovatele a sponzorských darů. Pro příští školní rok budeme jako škola podávat projekt (do konce března roku 2015) Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy v rámci programu Erasmus+. Výjezd do Anglie trval celkem šest dní a doprava byla zajištěna letecky. Po příjezdu do tamní školy nás čekalo vřelé přivítání paní ředitelky Kuljit Rahelu, pedagogů účastnících se na programu a žáků, kteří se starali o naše žáky během výuky v jejich škole. Po prohlídce školy a malém občerstvení byli čeští žáci rozděleni do rodin, u kterých pobývali celou dobu pobytu. Každý den jsme se všichni sešli v jídelně u společné snídaně a poté žáci odešli do jednotlivých tříd, kde se účastnili výuky. Po obědě byly připraveny vzdělávací bloky, ve kterých se čeští žáci dozvěděli například o životě a působení spisovatele Charlese Dickense v tamním městě. Následný den navštívili jeho museum Dickens World ve městě Chatham. Účastnili se také výuky výtvarné výchovy při tvorbě anglické vlajky pomocí techniky linoryt, či si mohli sami nahrát skladbu zahranou na klávesy v rámci hudební výchovy. Jedno odpoledne bylo věnováno historii města Rochester včetně návštěvy historické památky The Kent Rochester Castle i s vánočními trhy. Po těchto aktivitách byl pro žáky připraven opět program vedoucí k jejich zábavě, například hraní bowlingu v tamní speciální bowlingové hale. Předposlední den nás všechny čekala návštěva vánočně vyzdobené tržnice v Hyde Parku zvané Winter Wonderland a historických památek Londýna. Poslední den se naši a angličtí žáci rozloučili s ostatními žáky školy tanečním vystoupením, které si společně nacvičili speciálně pro tuto příležitost. Po obědě proběhlo rozloučení i ostatními pedagogy, kteří naplánovali ak- foto: archiv ZŠ foto: archiv ZŠ tivity pro žáky. Byly předány děkovné dárky, květiny, proběhlo také rozloučení s jejich paní ředitelkou a rodiči, u kterých naši žáci byli ubytováni. Po těchto aktivitách nás odvezli na letiště a my opouštěli Anglii s příjemnými pocity jejich náklonnosti vůči nám. Věříme, že se i nám podaří zajistit zajímavý program a angličtí žáci se svými učiteli se u nás budou cítit, při jejich pobytu v Jílovém v dubnu 2015, stejně příjemně, jako my v Anglii. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem pedagogům Bishopof Rochester Academy, kteří připravili program nejen našim žákům, dále pak rodičům, kteří ubytovali naše žáky a zvláště Monice Oravcové, která vše v tamní škole organizovala. Poděkování za finanční dary patří Zastupitelstvu města Jílové a našim sponzorům firmě DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o., firmě Rehabilitace Kateřina s.r.o. a firmě Dece COMPUTERS s.r.o. Díky jejich finančním příspěvkům jsme mohli zorganizovat takto úspěšný projekt, na který nikdo ze zúčastněných nezapomene. Mgr. Milan Vokatý, zástupce ředitelky školy foto: archiv ZŠ JÍLOVSKÁ SOVA LEDEN

6 OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM 2014 Adventní čas loňského roku byl na akce opravdu bohatý. Tradičně přinášíme v lednovém vydání Jílovské sovy obrazové ohlédnutí, které našim čtenářům připomene, kde všude mohli načerpat vánoční náladu. Ze všech akcí vyjímáme dvě Mikulášské nadílce jsme samostatný článek věnovali v prosincovém vydání Jílovské sovy a akce Žít ve tmě, žít na kolečkách pro velký úspěch pokračuje ještě v lednu, takže článek a fotografie chystáme do únorového vydání. ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, Vánoční trhy, svařák, cukrovinky, vepřové speciality, sušené ovoce, bramboráčky, ale i hudební vystoupení, koncert kapely Harcovníci, jesličky a na závěr rozsvícení vánočního stromu v parku, které sledovaly stovky dětí i dospělých návštěvníků areálu Jílovského zámku. Byť letos bez sněhu, přece se skvělou atmosférou! foto: Olga Rážová 1. ADVENTNÍ KONCERT, Vedoucí Střediska volného času při ZŠ Jílové se svými malými svěřenci připravily báječný program plný zpěvu, hudby a divadla. Velký sál na zámku se svou kapacitou 130 míst na sezení praskal ve švech a řada rodičů musela stát. (Tady si nelze neodpustit poznámku, že kdyby diváci využívali šatnu pro návštěvníky, bylo by v sále místa více a příjemněji!) Poděkování za krásný večer patří Janě Doležalové, Lence Lešákové, Evě Šofrové, Ivě Markové a Haně Burkoňové, které s dětmi barvitý program nastudovaly. 2. ADVENTNÍ KONCERT, Rodinné trio Waldaufovy tvoří tři sestry, z nichž jedna hraje na cemballo, druhá na flétny a třetí zpívá. Pro koncert v Jílovém si vybraly náročný program, který předvedly v krásných dobových kostýmech. V rámci adventních koncertů vystoupily sestry Waldaufovy v Jílovém poprvé. foto: Petra Nedvědová 6 foto: Olga Rážová ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, Tuto akci připravuje Deník, Jílové se připojilo již poněkolikáté, poprvé ale bylo pořadatelem Město Jílové. Na akci se také podílelo MC Sovička. Vzduchem poletoval první letošní sníh a tak atmosféra společného setkání a zazpívání si známých koled byla opravdu foto: Olga Rážová sváteční. Děkujeme pěveckému sboru Buřinky s jejich vedoucími, že se stal hlavním tahounem ve zpěvu a maminkám MC Sovička, které přinesly na ochutnání vánoční cukroví, což se především u dětí setkalo s velkým ohlasem. Horký čaj a káva v termoskách už byly jen drobínkem, který celkové pohodě pomohl.

7 foto: Eva Falgová 4. ADVENTNÍ KONCERT, foto: Tomáš Straka VÁNOČNÍ POHÁDKA, V minulých letech jsme v prosinci většinou pořádali Zábavné odpoledne plné her a soutěží. V minulém roce jsme zvolili raději pohádku, a to pohádku přímo vánoční. O malém ježečkovi a myšce, z nichž se nakonec stali kamarádi. Pohádku přivezlo divadlo Letadlo, které se s velkým úspěchem v Jílovém poprvé představilo během Letních zámeckých slavností. Poslední adventní koncert v minulém roce proběhl v kostele Nejsvětější Trojice. Renata Mužíková Vrátná vystoupila tentokrát spolu se svým manželem Miroslavem Mužíkem, rovněž operním pěvcem. Kostelem se nesly tóny klasické hudby za varhanního doprovodu Drahomíry Matznerové. Bez koncertu naší rodačky si advent v Jílovém už nelze představit! ODPOLEDNÍ TANEČEK, Posledním tanečkem roku 2015 seniory v Jílovém provedlo oblíbené Duo Forte. Pan Josef Slavík, který je i výborným harmonikářem, potěšil všechny přítomné několika sériemi písniček právě za doprovodu tahací harmoniky. Zpestřením pak byl zábavný kvíz, tentokrát na téma vtipných hlášek z českých filmů a pohádek. Pro seniory ještě proběhlo Posezení v Domě s pečovatelskou službou, kde všem příchozím zahrálo a zazpívalo Duo Canzone. Tady se patří poděkovat všem pečovatelkám, které pro příchozí připravily výborné občerstvení a věnovaly svou pozornost všem hostům. Bohužel z této akce nemáme k dispozici žádné fotografie. Petra Nedvědová 3. ADVENTNÍ KONCERT, Jílovský komorní sbor pod vedením Martiny Záhorové připravil opět koncert nabitý hudbou a zpěvem. Spojil se s flétnovým souborem z Děčína a stejně jako v roce 2013 jako speciálního hosta pozval Renatu Mužíkovou Vrátnou. Koncert měl mimořádnou návštěvnost a zaslouženě se dočkal mohutného potlesku na závěr. Stejně jako u prvního adventního koncertu i u tohoto koncertu sál praskal ve švech. foto: Petra Nedvědová foto: Petra Nedvědová foto: Petra Nedvědová JÍLOVSKÁ SOVA LEDEN

8 Letopisy s pětkou na konci Stalo se již tradicí, že na začátku roku svým čtenářům přinášíme přehled historických zajímavostí z let, která končí stejným číslem jako rok aktuální. Tentokrát tedy Letopisy s pětkou na konci 1455 * Poprvé je zmíněna osada Riegersdorf (od roku 1945 Modrá). * Poprvé je zmíněna osada Martinovice (od roku 1527 Merzdorf a od roku 1945 Martiněves) * Jílové patří Janovi z Lungvic * Zemřel Kryštof Šimon Thun, mezi jeho dědici Jiřím Zikmundem a Janem Zikmundem nastávají dlouhotrvající a vleklé spory o majetek. hrabě Kryštof Šimon Thun Zakladatel rodové majetkové držby v Čechách, majitel panství Jílové * Přes území města se přehnal uragán, který napáchal značné škody, v lesích děčínské vrchnosti mu za oběť padlo na kmenů * Byl opravován kostel v Jílovém, zvláště těžce poškozená věž. K další opravě došlo v roce * Jílové je větší než Děčín. (V Děčíně žije 1007 obyvatel ve 189 domech.) * Císařovna Marie Terezie svým patentem zrušila hrdelní právo mimo jiné i v Jílovém * Poblíž Kristina Hrádku byl uloven poslední rys na Děčínsku. Vážil 17 kg a měřil 126 cm * Na náklady majitele panství byla přestavěna kostelní střecha * Přádelnu vlny (v budově zámku) přebírá po svém bratrovi Johann Münzberg. Pro pohon strojů pořizuje malý parní stroj. V tuto dobu zaměstnává pouze 60 dělníků * byly v kostele postaveny a vysvěceny nové varhany. Patron kostela na ně věnoval 900 zlatých, další peníze na ně byly získány například veřejnou sbírkou osadníci z Jílového mezi sebou vybrali 375 zlatých. Varhany vyrobil Josef Prediger * V tomto roce je zaznamenána oprava kostelní střechy, v tu dobu již byla ve značně zchátralém stavu * Byl založen Spolek pro potírání chudoby a žebroty v Jílovém. Zanikl počátkem 20. století * Byla založena továrna A. Brandta * zuřil na planině Děčínského Sněžníku a na jižních svazích Bílých skal velký požár. Za oběť mu padlo 51,25 ha lesa. Způsobené škody dosáhly výše 76 tisíc korun válečné měny * získal Dopravní podnik Gustava Rehatska koncesi na autobusovou dopravu z Podmokel do Libouchce. Trať vedla přes Bynov a Jílové. Provoz v roce 1936 převzaly ČSD. * byl veřejnosti předán k užívání vodovod s užitkovou i pitnou vodou se 68 hydranty. Místní vodovodní síť měřila 17 km * V tomto roce ukončil provoz poslední milíř na dřevěné uhlí na Sněžníku, tzv. Hietlův Kohlstatt. * Ve Vogtově oboře byl uloven největší a nejznámější jelen dvaadvacaterák. Desetiletého jelena ulovil Franz Vogt. Hmotnost jeho paroží byla 14 kg. Franz Vogt s nejsilnějším jelenem uloveným v roce * Bylo z Labe poblíž Stadt Wehlenu vyloveno tělo jílovského rodáka, sochaře a malíře Fritze Tampeho, který se nedokázal smířit s nuceným odchodem z vlasti a spáchal sebevraždu. Pohřben byl na místním hřbitově ve Stadt Wehlenu. Fritz Tampe * listopad Turistická chatka na Výrovně byla vykradena a koncem měsíce podpálena. K její obnově již nikdy nedošlo. (Poznámka redakce: roku 1945 se budeme samostatně věnovat v květnovém vydání Jílovské sovy.) 1975 * V Kamenci natáčela Česká televize film Hodiny prožité v napětí. Film popisuje hledání a záchranu malého Rudolfa Gregora z Kamence. * Byl v pořadu Bezpečnost zasahuje, vysílaném na 1. programu ČT, odvysílán dokumentární film Hodiny prožité v napětí o skutečném příběhu z Kamence, kdy se v listopadu předchozího roku ztratil malý chlapec * listopad V bývalém fluoritovém dole na Sněžníku byly zahájeny záchranné práce na důlní chodbě a štolách. Petra Nedvědová foto: archiv Města Jílové

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10-12/2010 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10-12/2010 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Nové zastupitelstvo si zvolilo starostu a 2 místostarosty 1.2. Poděkování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015,

OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, OBEC HUTISKO-SOLANEC Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA

M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O ČESKÁ SKALICE ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10

Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 Zápis z valné hromady členů Občanského sdružení 02/10 ze dne: 11. prosince 2010 počet přítomných členů: 39 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2010 3. Zpráva

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015

Z Á P I S. z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 9.3.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, M Ě S T O J Í L O V É Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích města Jílového Zastupitelstvo města

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více