Roční plán školy na školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán školy na školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ludgeřovice- MŠ Vrablovec Roční plán školy na školní rok Obsah : 1. Analýza 2. Koncepce školy 3. Hlavní úkoly 4. Realizace hlavních úkolů 5. Přílohy a/ Plán kontrolní činnosti vedoucí učitelky MŠ b/ Systém porad c/ Spolupráce školy d/ Další vzdělávání učitelek e/ Specifické úkoly zaměstnanců školy f/ Hospodářský plán školy g/ Prezentace školy na veřejnosti Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka mateřské školy

2 Předškolní období je z hlediska každého dítěte mimořádné a neopakovatelné. Představuje etapu utváření budoucí osobnosti člověka ve smyslu rozvoje jeho psychických a fyzických předpokladů. 1. Analýza školního roku Hlavní úkoly ročního plánu se podařilo splnit: Přechod dětí z MŠ do ZŠ Ludgeřovice splněn částečně dvě děti budou navštěvovat 1. třídu naší školy. Aktivní spolupráce s rodiči při akcích pořádaných naší mateřskou školou je na dobré cestě. Moc nás těší, že pomáhají i rodiče dětí, které se již v naší MŠ nevzdělávají. Společenský rozvoj snažily jsme se zapojit všechny děti do kolektivu, i ty méně průbojné a myslím, že se nám to dařilo velice dobře. Složení třídy nám k tomu velice napomáhalo, protože se skládalo z 11 předškolních dětí, které motivovaly mladší k zvládnutí i složitějších úkolů. Fyzický rozvoj úkoly z pracovní a výtvarné výchovy byly zaměřeny na rozvoj jemné motoriky a při tělesné výchově, kterou jsme za příznivého počasí prováděli na školní zahradě a nedalekém hřišti, jsme se zaměřili na míčové hry, procvičování rovnováhy a zdolávání různě obtížných překážek. Duševní rozvoj a zdravý životní styl při všech činnostech prováděných na škole se děti rozvíjely po stránce duševní a zdravý životní styl děti provází denně. Ekologická výchova velmi oblíbená výchova a prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází, nám umožňuje vše plnit bez problémů. Jsme obklopeni lesy, rybníky, stájemi s koňmi. 2. Koncepce školy MOTTO Dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit.

3 Vzdělávání dětí bude probíhat podle rámcového vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je orientován osobnostně, zaměřen na individuální přístup k dětem, rozvoj jejich samostatnosti a získání zdravého sebevědomí, vnímání světa všemi smysly. Rozvíjí individualitu každého dítěte. Cílem programu je nabízet dětem bohatý rozsah činností, dostatek prostoru pro spontánní hru, získávání nových zkušeností v průběhu celého dne, zajistit dětem dostatek podnětů pro jeho rozvoj. Velký důraz je kladen na tzv. prožitkové učení. Děti se učí tak, že konají, jednají a prožívají. Vlastní zkušenost je ten nejdůležitější základ, na kterém se dá stavět. Nezapomínáme také na naplňování osobnostně sociálních cílů, které se prolínají každodenními činnostmi, a není třeba je specificky plánovat, naplňují se denně. Respektujeme individualitu dítěte, jeho osobnost a přihlížíme k jeho individuální úrovni se zřetelem k jednotlivým vývojovým obdobím. V rámci našeho školního programu dáváme prostor také pro nadání, talentu dětí nadstandardní aktivity. Cílenými pohybovými aktivitami se snažíme zmírnit vliv nepříznivých civilizačních faktorů působících na dítě, rozvíjet schopnosti v oblasti pohybové a celkového tělesného rozvoje. Citlivým přístupem a působením v oblasti environmentální výchovy pěstovat v dětech úctu k životu, všemu živému, prosazovat myšlenku ochrany životního prostředí. Program předškolních dětí je zaměřen na přípravu dětí na vstup do ZŠ. Děti vedeme k samostatnému logickému myšlení, rozhodování, rozvíjíme jejich řeč, paměť, pozornost, fantazii, tvořivost. Speciální grafomotorická cvičení pomáhají dětem uvolnit ruku pro psaní. Nezapomínáme, že nejdůležitější úlohu při výchově dítěte nemá kolektivní zařízení, ale rodina. MŠ respektuje rodinnou výchovu a snaží se jí vhodně doplňovat. Jsme otevřenou mateřskou školou což se nám osvědčilo především při adaptaci dětí, kdy rodiče mohou navštívit školu, nebo se zúčastnit akcí školy. Tímto se snažíme zapojit rodiče ke spolupráci a prohlubovat tak důvěru v naší MŠ. Využíváme pozitivní motivace a uznání, abychom v dětech vypěstovali kladný přístup k lidem a k životu vůbec. Koncepce mateřské školy je dlouhodobá se zaměřením na výchovu ke zdravému životnímu stylu v MŠ a chceme připravit děti po stránce tělesné, rozumové, mravní, estetické i pracovní ke vstupu do základní školy. Příprava je velice nutná a nezbytná k dosažení úrovně, kterou vyžaduje základní škola a rovněž k vyrovnání rozdílů mezi dětmi. Snažíme se pozvolna odstraňovat přílišnou závislost dětí na rodině, rozvíjet samostatnost a podporovat osobnost dítěte. Každý z nás je úžasná a jedinečná bytost. My dospělí už máme některé stránky knihy života popsané. Dětem z nich však září bezprostřednost, zvídavost, odevzdanost a důvěra v nás dospělé. Proto je cílem naší MŠ zajistit dětem bezpečné a podnětné prostředí, protkané důvěrou a láskou, ve kterém budou moci prožívat pohodu a dokáží

4 se radovat z každé chvilky prožitého dne, protože žádný není obyčejný, pokud jej dokážeme vnímat svým srdcem. Tehdy dokážeme pomoci druhému, odpouštět, být vstřícný, ale i radovat se z doteku, pohlazení i úsměvu Protože z takovýchto drobných maličkostí se skládá šťastný život. Nástin kurikula: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. O všechno se rozděl. Hraj fér. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Splachuj. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Nikoho nebij. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni, promiň. Před jídlem si umyj ruce. Každý den odpoledne si zdřímni. Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu kresli, maluj, zpívej, tancuj, hraj si a pracuj. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Robert Fulghum Desatero (nejen) rodičů Dítě, které je motivováno, je schopno lásky Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru Dítě, které se setkává s tolerancí, se naučí trpělivosti Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět Dítě, které je bito se naučí prát Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat

5 3. Hlavní úkoly na školní rok Přechod žáků na naší ZŠ spolupracovat při tom s rodiči Získávat samostatnost při činnostech, s kterými se dítě během dne setkává např. při oblékání, hygieně, stolování, úklidu ošacení, hraček, ale také např. při odbalení bonbonu či lízátka Rozvíjet schopnosti spolupracovat s ostatními. Zaměřovat se na zlepšování vztahů mezi dětmi, neubližovat si, vést je k vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci slabšímu, mladšímu soužití s integrovaným chlapcem, respektování jeho potřeb Zdokonalovat správnou výslovnost, výraznost, artikulaci, intonaci, hlasitost a tempo řeči. Obohacovat a rozvíjet monologický a dialogický projev dětí, učit je klást otázky a respektovat mluvčího neskákat do řeči. Vést děti k sounáležitosti k přírodě / ekologie, roční období, svátky, ke světu, Země, vesmír, rostliny, zvířata, člověk rasa/. Prevence protidrogových a patologických jevů. Snažit se respektovat kamaráda, který má zdravotní problémy, přijmout ho do kolektivu autista. Rozvíjet osobnost každého dítěte, aby bylo schopno samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami! 4. Realizace hlavních úkolů

6 Během celého pobytu dítěte v mateřské škole se snažit o jeho samostatnost a popřípadě o pomoc svého kamaráda. Za pomoci starších dětí, motivací a názorným příkladem vést i menší děti k samostatnosti v oblékání, hygieně, stolování Vtáhnout více rodiče ke spolupráci a snažit se společnými silami o nápravu řeči dětí. Upozornit rodiče na vady řeči jejich dítěte a doporučit odborníka. Vytvoření vztahu člověk příroda, ochrana životního prostředí. Poznávání zvířat, péče o ně, vztah k nim. Hovořit o vzniku člověka, národech / rasismus / a kulturách, seznámit se s prostředím minulých generací zámky, hrady Zařazení četby z knihy O Jablence Při naší práci se budeme snažit o: Přirozenost a spontánnost - navzájem si říkáme to, co si opravdu myslíme Prožitky - každý den využívat metody prožitkového učení, přímé pozorování, využívání mimořádných událostí v rodině, společné akce s rodiči Podnětné prostředí - snaha o maximální využití schopností učitelek pro obohacení činností dětí - spolupráce s ředitelkou při vytváření plánu k materiálnímu vybavení školky - stimulovat kuchařky k trendu současné zdravé výživy - pomáhat rodičům orientovat se v nabídce vhodných hraček a pomůcek pro děti Tolerance a důvěra - učitelky budou svým přístupem k rodičům, dětem, zaměstnancům vytvářet ovzduší tolerance - vycházet vstříc rodičům - snažit se o každodenní kontakt se všemi Empatie k ostatním - zajímat se o problémy ostatních, případně nabídnout pomoc

7 Přátelství - podporovat dětská přátelství a nedopustit, aby některé dítě zůstávalo osamoceno - společné akce s rodiči - společná posezení se zaměstnanci školy a mateřské školy Spolupráce se všemi - všichni zaměstnanci si navzájem sdělují svoje pracovní úspěchy i neúspěchy -děti radí svým kamarádům a mají radost z úspěchu druhého - vstřícný přístup k řešení problémů, umět projevit vzájemnou sympatii ke druhému Jistota - vytvářet pro děti pocit jistoty a bezpečí postupnou adaptací nových dětí Radostná atmosféra - citlivý přístup učitelky k dítěti - umožnění dlouhodobé adaptace dítěte dle domluvy s rodiči - společné akce s rodiči a dětmi Všestranný rozvoj - všech a všeho = myšlení, pohybu, řeči, sociální inteligence, kreativity, životního stylu Podporujeme a respektujeme u dětí zdravý životní styl: - vhodné oblečení pro pobyt venku - důkladný ranní filtr, nevodit do kolektivu děti nachlazené - dodržovat čas určený na pobyt venku - pracovat bez stresu, napětí a spěchu - péče o chrup čištění chrupu po jídle /Zajištění besedy se zubní lékařkou pro rodiče/ - pravidelný odpočinek po jídle, respektovat děti s menší potřebou spánku a připravit pro ně náhradní aktivity (za odměnu - děti se musí naučit chovat klidně, nerušit a být ohleduplní ke spícím kamarádům) - nenutit děti do jídla a poskytnout jim dostatek času ke konzumaci, nenásilnou motivací vést děti alespoň k ochutnání pokrmu, být vždy příkladem - správné návyky při stolování a hygiena - větrání se zabráněním průvanu - používání klimatizace v ložnici, vždy snížit teplotu před odpočinkem dětí - přiměřeně

8 Výchovu dítěte směřovat k tomu, aby bylo v tomto období šťastné, spokojené, rozvinuté tak, jak to odpovídá jeho silám a možnostem. Volit takové cesty, aby dítě vyrůstalo bez napětí a stresu. Vystupovat profesionálně, kontrolovat své jednání, vystupování, přístup k dětem i veřejnosti. Přílohy : A / Plán kontrolní činnosti vedoucí učitelky MŠ kontrola pedagogické práce - zaměřit se na chlapce s autismem a spolupracovat s asistentem pedagoga, který bude na naší MŠ pracovat, věnovat se mu podle možností, asistent si povede záznamy, bude zapisovat úspěchy i neúspěchy, sestaví měsíční individuální plány - samostatně a odpovědně plnit úkoly ročního plánu a školního vzdělávacího programu - hospitace při různých činnostech výchovně vzdělávací práce - vyměňovat si poznatky a zkušenosti ze vzdělávání / DVPP / - dodržovat čas stanovený pro pobyt venku s přihlédnutím k počasí a inverzní situaci, maximálně využít prostředí zahrady - dodržovat pracovní dobu - sledovat působení učitelky na rodiče i děti, snaha o vytvoření přátelského ovzduší - rozumné využívání médií - sledovat, jak učitelka pracuje s dětmi, jak jsou uspokojovány potřeby dítěte, dostatek hraček, pomůcek. - zaměřit se na hlas dynamika, intonace, snaha získat posluchače, vést děti k tišší mluvě, nekřičet! - věnovat dětem zvýšenou péči a dbát na bezpečnost dětí /pobyt venku zamykání branky, kolotoč, houpačka a průlezky pouze za přítomnosti učitelky/ - dodržovat předpisy a používat OOPP kontrola provozních zaměstnanců - úklid celé budovy - teplota stravy a její dodržování, vedení deníku s teplotami - důkladné větrání - dodržování předepsané teploty ve třídách i v ložnicích - údržba termo nádob na převážení stravy - sečení trávy a udržování zahrady - udržování sklepa v čistotě - čištění radiátorů

9 Zaměstnance budeme hodnotit společně s paní ředitelkou školy podle finančních možností osobními příplatky a mimořádnými odměnami za vykonání mimořádné práce i nad rámec svých pracovních povinností. B/ Systém pedagogických porad a porad provozních: Jelikož jsme jednotřídní mateřská škola se třemi zaměstnanci a problémy se tedy týkají nás všech, spojili jsme porady dohromady. Dobrý chod školy závisí na všech třech pracovnicích, a proto je naše spolupráce velice důležitá. 1. PORADA zodpovídá termín projednání ročního plánu na nový šk. rok PO, všichni srpen - vzdělávání, samostudium všichni - seznámení s asistentem pedagoga všichni - organizační záležitosti PO - pracovní řád, BOZP, PO, Vnitřní řád, opatření k zabezpečení a ochraně majetku všichni - různé 2. PORADA hodnocení práce za I. pololetí, kontrola plnění leden úkolů PO, všichni - výměna poznatků a zkušeností ze vzdělávání PO, IF, HS / prováděno ihned po vzdělávání / - příprava akcí na II. pololetí / maškarní rej / všichni - hodnocení práce s integrovaným chlapcem PO, IF - různé, diskuse 3. PORADA hodnocení celoroční práce všichni červen

10 - hodnocení spolupráce se sponzory, rodiči, ZŠ, MŠ Ludg.,Markvartovice a ZUŠ všichni - organizační záležitosti všichni - prázdninový provoz všichni - hodnocení práce s integrovaným chlapcem všichni - různé, diskuse Poznatky z porad a aktuální záležitosti budou projednány a řešeny bezprostředně: Jsme denně v kontaktu, a proto jsou pro nás důležité provozní chvilky, kdy řešíme ihned danou situaci nebo plánujeme. C/ Spolupráce školy : s rodiči aktivní spolupráce rodičů při zajišťování chodu MŠ a akcích pořádaných školou, osobní kontakt mezi učitelkou a rodiči, zapůjčení literatury a odborných časopisů, účast rodičů na Dni otevřených dveří, při příchodu nového dítěte přítomnost rodiče při hrách nebo pobytu venku, účast na schůzkách rodičů, které jsou doplněné vždy besedou / zubní lékařka, psycholog, zástupci ZŠ s naší Základní školou s okolními MŠ vzájemná návštěva škol, výměna zkušeností, účast na společných akcích / návštěva divadel, sportovní soutěže../ s PPP podle potřeby, pro rodiče předškolních dětí je uspořádaná beseda se zástupci PPP o školní zralosti se sponzory snažíme se zajistit finanční i materiální výpomoc, hlavně mezi rodiči / podnikateli / s hlučínskými hasiči návštěva útvaru v Hlučíně, ukázka výstroje, aut, techniky s veřejností pozvání na akce pořádané MŠ, pravidelné příspěvky do Zpravodaje, vystoupení pro vrablovecké spolky / hasiči, klub důchodců, ČČK /, místním rozhlasem spolupráce při oslavách Dne dětí se členy Českého červeného kříže, již potřetí D / Další vzdělávání učitelek poslední rok studia vedoucí učitelky na Ostravské univerzitě Pedagogické fakultě obor - Učitelství pro mateřské školy porady, semináře a školení sledování odborného tisku a samostudium odborné literatury studium vyhlášek, předpisů a materiálů vztahujících se k výchově dítěte

11 Vzdělávání bude probíhat spíše individuální formou, která vyplývá ze zájmů a zaměření učitelek. Učitelky se budou moci na základě vlastních zájmů zúčastňovat přednášek a vzdělávacích akcí, které si vybírají z KVIC Ostrava, účast alespoň na dvou školeních. Je nutné zabezpečit chod MŠ za nepřítomnou učitelku. Doporučuji vyhledávat různý informační materiál, odborné publikace, využívat periodických časopisů na škole / Rodina a škola, Informatorium 3-8 /. O nové informace se podělíme na poradách, kde bude dán širší prostor k výměně zkušeností a k získání nových podnětů, abychom se vždy posunuli o kus dál. Samostudium pro učitele, které vyplývá ze zákona, se bohužel na jednotřídní mateřské škole nedá vybírat z organizačních důvodů. DOPORUČENÁ LITERATURA: Dítě v osobnostním pojetí Dítě v předškolním období Dítě a mateřská škola Zdeněk Helus Ilona Špaňhelová Soňa Koťátková Než se dítě zeptá / program sexuální výchovy dětí předškolního věku / E / Specifické úkoly zaměstnanců: Vedoucí učitelka: - přechod žáků na ZŠ Ludgeřovice - divadelní představení, kulturní akce - fotografování dětí / průběžně, akce MŠ / - kronika MŠ - propagace MŠ ve Zpravodaji - vedení pokladního deníku rodičů, hospodaření - nácvik vystoupení

12 - dokupování čist. prostředků, výtv. pomůcek aj. - doplňování knihovny o nové tituly, hračky. - údržba záhonku s květinami - kontrola budovy v době POPLACHU návštěva MŠ při spuštění alarmu Učitelka: - fotoalbum MŠ - zapojení do výtvarných soutěží vyhlášených časopisy - skříň s výtvarnými pomůckami / doplňování, údržba / - výzdoba školy a šatny - nácvik vystoupení pro rodiče - zahrada hlášení oprav, údržba kůlny s hračkami - údržba záhonku s květinami Školnice: - sečení trávy, údržba školní zahrady, údržba chodníku před MŠ - sklad čisticích prostředků - péče o pokojové květiny - úklid všech prostorů MŠ včetně sklepa - kontrola budovy v době POPLACHU návštěva MŠ při spuštění alarmu Kritéria pro ohodnocení plnění specifických úkolů: viz docházka zaměstnanců do MŠ, kde zaznamenávají vykonanou práci. Podle těchto kritérií se budou navrhovat osobní příplatky a mimořádné odměny. F / Hospodářský plán školy Materiální vybavení nákup hraček pod vánoční stromeček, zaměřit se na stavebnice zakoupení skříní na úklid stavebnic, výtvarného materiálu ve třídě, zhotovení regálů pro snadnější výběr hraček a samostatné uklízení nákup nového nábytku do herny, stávající je starý již 32 let, pamatují si ho rodiče našich dětí, kteří MŠ navštěvovali nákup materiálu a pomůcek do všech výchovných složek čisticí a jiné potřeby pro chod MŠ doplnění lékárničky a kontrola

13 doplnění knih, odborná literatura autismus, CD a DVD zakoupení nových lehátek stáří 32 let zakoupení nových přikrývek a polštářů zakoupení nových židliček a stolů, velikostně přiměřené pro věk dětí nařízení z hygieny Opravy a úpravy fasáda MŠ oprava a nátěr (žádáme již 15 let) výměna starých radiátorů, nebezpečí prasknutí, nelze regulovat teplota, zvětšení prostoru ve třídě zmizí neestetické ochranné kryty oprava sklepa, vlhko, plíseň, která proniká do herny, opadává omítka na venkovní stěně oprava schodiště do 1. poschodí, nové linoleum, nová madla, vyrovnání stěn nová podlaha v herně v 1. poschodí oprava střechy nad sociálním zařízením lepenka je stará, zničená nové linoleum do jídelny oprava plotu mezi MŠ a sousedními domy, mezi hřištěm a zadní brány Všechny závady a opravy jsou hlášeny vedoucí učitelce a zapisovány do sešitu závad! Následně školníkovi ZŠ. G / Prezentace školy na veřejnosti Výstavky dětských prací v šatně Vycházka do podzimního lesa a beseda s myslivci Klub rodičů Návštěva Loutkového divadla v Ostravě Návštěva mateřské školy v Ludgeřovicích Prodejní výstavka knih před Vánocemi Divadelní představení s Mikulášskou nadílkou / spolupráce s hlučínským gymnáziem / Zdobení stromečku Vystoupení členům ČČK s pásmem koled Účast na Vánočních trzích naší obce Radostné vánoční dopoledne s nadílkou pod stromečkem Výuka cizího jazyka Návštěva naší ZŠ s předškolními dětmi Klub rodičů přednáška zubní lékařky, přednáška Školní zralost dětí před nástupem do poviného vzdělávání Dětský maškarní ples pro veřejnost Vyhlášení soutěže o nejkrásnější velikonoční kraslici Plavecký výcvik ve spolupráci s naší ZŠ plánovaný bazén v Bohumíně Divadelní představení měsíčně v MŠ Divadýlko Smíšek Návštěva hasičské zbrojnice Návštěva solné jeskyně v Hlučíně Beseda o bezpečnosti chodců a cyklistů na cestách / pan Valík /

14 Den otevřených dveří Účast v soutěži Požární ochrana očima dětí.. Den matek vystoupení pro maminky k jejich svátku, pohoštění Vystoupení pro členy Klubu důchodců k svátku Divadelní představení KD Hlučín Den dětí, hledání pokladu, soutěže Návštěva Pony ranče, jízda na koních, beseda s majitelkou Školní výlet Zahradní slavnosti a loučení se školním rokem Poslední týden v MŠ, splnění přání a prožitá noc v MŠ / dobrovolníci / Barevný týden každý den vévodí jedna z barev pondělí červená, úterý zelená, středa modrá, čtvrtek žlutá, pátek - bílá Ostatní akce podle přání, nabídky, fantazie a možností. Roční plán projednán a schválen na poradě:. Ředitelka školy:. Vedoucí učitelka:. Učitelka:.. Školnice:..

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ L.Kuby, České Budějovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Korálky poznání Zpracovala: Mgr.,Bc. Jitka Vávrová speciální pedagog vedoucí pedagogická pracovnice MŠ ŠVP PV Korálky

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více