Roční plán školy na školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán školy na školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ludgeřovice- MŠ Vrablovec Roční plán školy na školní rok Obsah : 1. Analýza 2. Koncepce školy 3. Hlavní úkoly 4. Realizace hlavních úkolů 5. Přílohy a/ Plán kontrolní činnosti vedoucí učitelky MŠ b/ Systém porad c/ Spolupráce školy d/ Další vzdělávání učitelek e/ Specifické úkoly zaměstnanců školy f/ Hospodářský plán školy g/ Prezentace školy na veřejnosti Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka mateřské školy

2 Předškolní období je z hlediska každého dítěte mimořádné a neopakovatelné. Představuje etapu utváření budoucí osobnosti člověka ve smyslu rozvoje jeho psychických a fyzických předpokladů. 1. Analýza školního roku Hlavní úkoly ročního plánu se podařilo splnit: Přechod dětí z MŠ do ZŠ Ludgeřovice splněn částečně dvě děti budou navštěvovat 1. třídu naší školy. Aktivní spolupráce s rodiči při akcích pořádaných naší mateřskou školou je na dobré cestě. Moc nás těší, že pomáhají i rodiče dětí, které se již v naší MŠ nevzdělávají. Společenský rozvoj snažily jsme se zapojit všechny děti do kolektivu, i ty méně průbojné a myslím, že se nám to dařilo velice dobře. Složení třídy nám k tomu velice napomáhalo, protože se skládalo z 11 předškolních dětí, které motivovaly mladší k zvládnutí i složitějších úkolů. Fyzický rozvoj úkoly z pracovní a výtvarné výchovy byly zaměřeny na rozvoj jemné motoriky a při tělesné výchově, kterou jsme za příznivého počasí prováděli na školní zahradě a nedalekém hřišti, jsme se zaměřili na míčové hry, procvičování rovnováhy a zdolávání různě obtížných překážek. Duševní rozvoj a zdravý životní styl při všech činnostech prováděných na škole se děti rozvíjely po stránce duševní a zdravý životní styl děti provází denně. Ekologická výchova velmi oblíbená výchova a prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází, nám umožňuje vše plnit bez problémů. Jsme obklopeni lesy, rybníky, stájemi s koňmi. 2. Koncepce školy MOTTO Dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit.

3 Vzdělávání dětí bude probíhat podle rámcového vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je orientován osobnostně, zaměřen na individuální přístup k dětem, rozvoj jejich samostatnosti a získání zdravého sebevědomí, vnímání světa všemi smysly. Rozvíjí individualitu každého dítěte. Cílem programu je nabízet dětem bohatý rozsah činností, dostatek prostoru pro spontánní hru, získávání nových zkušeností v průběhu celého dne, zajistit dětem dostatek podnětů pro jeho rozvoj. Velký důraz je kladen na tzv. prožitkové učení. Děti se učí tak, že konají, jednají a prožívají. Vlastní zkušenost je ten nejdůležitější základ, na kterém se dá stavět. Nezapomínáme také na naplňování osobnostně sociálních cílů, které se prolínají každodenními činnostmi, a není třeba je specificky plánovat, naplňují se denně. Respektujeme individualitu dítěte, jeho osobnost a přihlížíme k jeho individuální úrovni se zřetelem k jednotlivým vývojovým obdobím. V rámci našeho školního programu dáváme prostor také pro nadání, talentu dětí nadstandardní aktivity. Cílenými pohybovými aktivitami se snažíme zmírnit vliv nepříznivých civilizačních faktorů působících na dítě, rozvíjet schopnosti v oblasti pohybové a celkového tělesného rozvoje. Citlivým přístupem a působením v oblasti environmentální výchovy pěstovat v dětech úctu k životu, všemu živému, prosazovat myšlenku ochrany životního prostředí. Program předškolních dětí je zaměřen na přípravu dětí na vstup do ZŠ. Děti vedeme k samostatnému logickému myšlení, rozhodování, rozvíjíme jejich řeč, paměť, pozornost, fantazii, tvořivost. Speciální grafomotorická cvičení pomáhají dětem uvolnit ruku pro psaní. Nezapomínáme, že nejdůležitější úlohu při výchově dítěte nemá kolektivní zařízení, ale rodina. MŠ respektuje rodinnou výchovu a snaží se jí vhodně doplňovat. Jsme otevřenou mateřskou školou což se nám osvědčilo především při adaptaci dětí, kdy rodiče mohou navštívit školu, nebo se zúčastnit akcí školy. Tímto se snažíme zapojit rodiče ke spolupráci a prohlubovat tak důvěru v naší MŠ. Využíváme pozitivní motivace a uznání, abychom v dětech vypěstovali kladný přístup k lidem a k životu vůbec. Koncepce mateřské školy je dlouhodobá se zaměřením na výchovu ke zdravému životnímu stylu v MŠ a chceme připravit děti po stránce tělesné, rozumové, mravní, estetické i pracovní ke vstupu do základní školy. Příprava je velice nutná a nezbytná k dosažení úrovně, kterou vyžaduje základní škola a rovněž k vyrovnání rozdílů mezi dětmi. Snažíme se pozvolna odstraňovat přílišnou závislost dětí na rodině, rozvíjet samostatnost a podporovat osobnost dítěte. Každý z nás je úžasná a jedinečná bytost. My dospělí už máme některé stránky knihy života popsané. Dětem z nich však září bezprostřednost, zvídavost, odevzdanost a důvěra v nás dospělé. Proto je cílem naší MŠ zajistit dětem bezpečné a podnětné prostředí, protkané důvěrou a láskou, ve kterém budou moci prožívat pohodu a dokáží

4 se radovat z každé chvilky prožitého dne, protože žádný není obyčejný, pokud jej dokážeme vnímat svým srdcem. Tehdy dokážeme pomoci druhému, odpouštět, být vstřícný, ale i radovat se z doteku, pohlazení i úsměvu Protože z takovýchto drobných maličkostí se skládá šťastný život. Nástin kurikula: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. O všechno se rozděl. Hraj fér. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Splachuj. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Nikoho nebij. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni, promiň. Před jídlem si umyj ruce. Každý den odpoledne si zdřímni. Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu kresli, maluj, zpívej, tancuj, hraj si a pracuj. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Robert Fulghum Desatero (nejen) rodičů Dítě, které je motivováno, je schopno lásky Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru Dítě, které se setkává s tolerancí, se naučí trpělivosti Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět Dítě, které je bito se naučí prát Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat

5 3. Hlavní úkoly na školní rok Přechod žáků na naší ZŠ spolupracovat při tom s rodiči Získávat samostatnost při činnostech, s kterými se dítě během dne setkává např. při oblékání, hygieně, stolování, úklidu ošacení, hraček, ale také např. při odbalení bonbonu či lízátka Rozvíjet schopnosti spolupracovat s ostatními. Zaměřovat se na zlepšování vztahů mezi dětmi, neubližovat si, vést je k vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci slabšímu, mladšímu soužití s integrovaným chlapcem, respektování jeho potřeb Zdokonalovat správnou výslovnost, výraznost, artikulaci, intonaci, hlasitost a tempo řeči. Obohacovat a rozvíjet monologický a dialogický projev dětí, učit je klást otázky a respektovat mluvčího neskákat do řeči. Vést děti k sounáležitosti k přírodě / ekologie, roční období, svátky, ke světu, Země, vesmír, rostliny, zvířata, člověk rasa/. Prevence protidrogových a patologických jevů. Snažit se respektovat kamaráda, který má zdravotní problémy, přijmout ho do kolektivu autista. Rozvíjet osobnost každého dítěte, aby bylo schopno samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami! 4. Realizace hlavních úkolů

6 Během celého pobytu dítěte v mateřské škole se snažit o jeho samostatnost a popřípadě o pomoc svého kamaráda. Za pomoci starších dětí, motivací a názorným příkladem vést i menší děti k samostatnosti v oblékání, hygieně, stolování Vtáhnout více rodiče ke spolupráci a snažit se společnými silami o nápravu řeči dětí. Upozornit rodiče na vady řeči jejich dítěte a doporučit odborníka. Vytvoření vztahu člověk příroda, ochrana životního prostředí. Poznávání zvířat, péče o ně, vztah k nim. Hovořit o vzniku člověka, národech / rasismus / a kulturách, seznámit se s prostředím minulých generací zámky, hrady Zařazení četby z knihy O Jablence Při naší práci se budeme snažit o: Přirozenost a spontánnost - navzájem si říkáme to, co si opravdu myslíme Prožitky - každý den využívat metody prožitkového učení, přímé pozorování, využívání mimořádných událostí v rodině, společné akce s rodiči Podnětné prostředí - snaha o maximální využití schopností učitelek pro obohacení činností dětí - spolupráce s ředitelkou při vytváření plánu k materiálnímu vybavení školky - stimulovat kuchařky k trendu současné zdravé výživy - pomáhat rodičům orientovat se v nabídce vhodných hraček a pomůcek pro děti Tolerance a důvěra - učitelky budou svým přístupem k rodičům, dětem, zaměstnancům vytvářet ovzduší tolerance - vycházet vstříc rodičům - snažit se o každodenní kontakt se všemi Empatie k ostatním - zajímat se o problémy ostatních, případně nabídnout pomoc

7 Přátelství - podporovat dětská přátelství a nedopustit, aby některé dítě zůstávalo osamoceno - společné akce s rodiči - společná posezení se zaměstnanci školy a mateřské školy Spolupráce se všemi - všichni zaměstnanci si navzájem sdělují svoje pracovní úspěchy i neúspěchy -děti radí svým kamarádům a mají radost z úspěchu druhého - vstřícný přístup k řešení problémů, umět projevit vzájemnou sympatii ke druhému Jistota - vytvářet pro děti pocit jistoty a bezpečí postupnou adaptací nových dětí Radostná atmosféra - citlivý přístup učitelky k dítěti - umožnění dlouhodobé adaptace dítěte dle domluvy s rodiči - společné akce s rodiči a dětmi Všestranný rozvoj - všech a všeho = myšlení, pohybu, řeči, sociální inteligence, kreativity, životního stylu Podporujeme a respektujeme u dětí zdravý životní styl: - vhodné oblečení pro pobyt venku - důkladný ranní filtr, nevodit do kolektivu děti nachlazené - dodržovat čas určený na pobyt venku - pracovat bez stresu, napětí a spěchu - péče o chrup čištění chrupu po jídle /Zajištění besedy se zubní lékařkou pro rodiče/ - pravidelný odpočinek po jídle, respektovat děti s menší potřebou spánku a připravit pro ně náhradní aktivity (za odměnu - děti se musí naučit chovat klidně, nerušit a být ohleduplní ke spícím kamarádům) - nenutit děti do jídla a poskytnout jim dostatek času ke konzumaci, nenásilnou motivací vést děti alespoň k ochutnání pokrmu, být vždy příkladem - správné návyky při stolování a hygiena - větrání se zabráněním průvanu - používání klimatizace v ložnici, vždy snížit teplotu před odpočinkem dětí - přiměřeně

8 Výchovu dítěte směřovat k tomu, aby bylo v tomto období šťastné, spokojené, rozvinuté tak, jak to odpovídá jeho silám a možnostem. Volit takové cesty, aby dítě vyrůstalo bez napětí a stresu. Vystupovat profesionálně, kontrolovat své jednání, vystupování, přístup k dětem i veřejnosti. Přílohy : A / Plán kontrolní činnosti vedoucí učitelky MŠ kontrola pedagogické práce - zaměřit se na chlapce s autismem a spolupracovat s asistentem pedagoga, který bude na naší MŠ pracovat, věnovat se mu podle možností, asistent si povede záznamy, bude zapisovat úspěchy i neúspěchy, sestaví měsíční individuální plány - samostatně a odpovědně plnit úkoly ročního plánu a školního vzdělávacího programu - hospitace při různých činnostech výchovně vzdělávací práce - vyměňovat si poznatky a zkušenosti ze vzdělávání / DVPP / - dodržovat čas stanovený pro pobyt venku s přihlédnutím k počasí a inverzní situaci, maximálně využít prostředí zahrady - dodržovat pracovní dobu - sledovat působení učitelky na rodiče i děti, snaha o vytvoření přátelského ovzduší - rozumné využívání médií - sledovat, jak učitelka pracuje s dětmi, jak jsou uspokojovány potřeby dítěte, dostatek hraček, pomůcek. - zaměřit se na hlas dynamika, intonace, snaha získat posluchače, vést děti k tišší mluvě, nekřičet! - věnovat dětem zvýšenou péči a dbát na bezpečnost dětí /pobyt venku zamykání branky, kolotoč, houpačka a průlezky pouze za přítomnosti učitelky/ - dodržovat předpisy a používat OOPP kontrola provozních zaměstnanců - úklid celé budovy - teplota stravy a její dodržování, vedení deníku s teplotami - důkladné větrání - dodržování předepsané teploty ve třídách i v ložnicích - údržba termo nádob na převážení stravy - sečení trávy a udržování zahrady - udržování sklepa v čistotě - čištění radiátorů

9 Zaměstnance budeme hodnotit společně s paní ředitelkou školy podle finančních možností osobními příplatky a mimořádnými odměnami za vykonání mimořádné práce i nad rámec svých pracovních povinností. B/ Systém pedagogických porad a porad provozních: Jelikož jsme jednotřídní mateřská škola se třemi zaměstnanci a problémy se tedy týkají nás všech, spojili jsme porady dohromady. Dobrý chod školy závisí na všech třech pracovnicích, a proto je naše spolupráce velice důležitá. 1. PORADA zodpovídá termín projednání ročního plánu na nový šk. rok PO, všichni srpen - vzdělávání, samostudium všichni - seznámení s asistentem pedagoga všichni - organizační záležitosti PO - pracovní řád, BOZP, PO, Vnitřní řád, opatření k zabezpečení a ochraně majetku všichni - různé 2. PORADA hodnocení práce za I. pololetí, kontrola plnění leden úkolů PO, všichni - výměna poznatků a zkušeností ze vzdělávání PO, IF, HS / prováděno ihned po vzdělávání / - příprava akcí na II. pololetí / maškarní rej / všichni - hodnocení práce s integrovaným chlapcem PO, IF - různé, diskuse 3. PORADA hodnocení celoroční práce všichni červen

10 - hodnocení spolupráce se sponzory, rodiči, ZŠ, MŠ Ludg.,Markvartovice a ZUŠ všichni - organizační záležitosti všichni - prázdninový provoz všichni - hodnocení práce s integrovaným chlapcem všichni - různé, diskuse Poznatky z porad a aktuální záležitosti budou projednány a řešeny bezprostředně: Jsme denně v kontaktu, a proto jsou pro nás důležité provozní chvilky, kdy řešíme ihned danou situaci nebo plánujeme. C/ Spolupráce školy : s rodiči aktivní spolupráce rodičů při zajišťování chodu MŠ a akcích pořádaných školou, osobní kontakt mezi učitelkou a rodiči, zapůjčení literatury a odborných časopisů, účast rodičů na Dni otevřených dveří, při příchodu nového dítěte přítomnost rodiče při hrách nebo pobytu venku, účast na schůzkách rodičů, které jsou doplněné vždy besedou / zubní lékařka, psycholog, zástupci ZŠ s naší Základní školou s okolními MŠ vzájemná návštěva škol, výměna zkušeností, účast na společných akcích / návštěva divadel, sportovní soutěže../ s PPP podle potřeby, pro rodiče předškolních dětí je uspořádaná beseda se zástupci PPP o školní zralosti se sponzory snažíme se zajistit finanční i materiální výpomoc, hlavně mezi rodiči / podnikateli / s hlučínskými hasiči návštěva útvaru v Hlučíně, ukázka výstroje, aut, techniky s veřejností pozvání na akce pořádané MŠ, pravidelné příspěvky do Zpravodaje, vystoupení pro vrablovecké spolky / hasiči, klub důchodců, ČČK /, místním rozhlasem spolupráce při oslavách Dne dětí se členy Českého červeného kříže, již potřetí D / Další vzdělávání učitelek poslední rok studia vedoucí učitelky na Ostravské univerzitě Pedagogické fakultě obor - Učitelství pro mateřské školy porady, semináře a školení sledování odborného tisku a samostudium odborné literatury studium vyhlášek, předpisů a materiálů vztahujících se k výchově dítěte

11 Vzdělávání bude probíhat spíše individuální formou, která vyplývá ze zájmů a zaměření učitelek. Učitelky se budou moci na základě vlastních zájmů zúčastňovat přednášek a vzdělávacích akcí, které si vybírají z KVIC Ostrava, účast alespoň na dvou školeních. Je nutné zabezpečit chod MŠ za nepřítomnou učitelku. Doporučuji vyhledávat různý informační materiál, odborné publikace, využívat periodických časopisů na škole / Rodina a škola, Informatorium 3-8 /. O nové informace se podělíme na poradách, kde bude dán širší prostor k výměně zkušeností a k získání nových podnětů, abychom se vždy posunuli o kus dál. Samostudium pro učitele, které vyplývá ze zákona, se bohužel na jednotřídní mateřské škole nedá vybírat z organizačních důvodů. DOPORUČENÁ LITERATURA: Dítě v osobnostním pojetí Dítě v předškolním období Dítě a mateřská škola Zdeněk Helus Ilona Špaňhelová Soňa Koťátková Než se dítě zeptá / program sexuální výchovy dětí předškolního věku / E / Specifické úkoly zaměstnanců: Vedoucí učitelka: - přechod žáků na ZŠ Ludgeřovice - divadelní představení, kulturní akce - fotografování dětí / průběžně, akce MŠ / - kronika MŠ - propagace MŠ ve Zpravodaji - vedení pokladního deníku rodičů, hospodaření - nácvik vystoupení

12 - dokupování čist. prostředků, výtv. pomůcek aj. - doplňování knihovny o nové tituly, hračky. - údržba záhonku s květinami - kontrola budovy v době POPLACHU návštěva MŠ při spuštění alarmu Učitelka: - fotoalbum MŠ - zapojení do výtvarných soutěží vyhlášených časopisy - skříň s výtvarnými pomůckami / doplňování, údržba / - výzdoba školy a šatny - nácvik vystoupení pro rodiče - zahrada hlášení oprav, údržba kůlny s hračkami - údržba záhonku s květinami Školnice: - sečení trávy, údržba školní zahrady, údržba chodníku před MŠ - sklad čisticích prostředků - péče o pokojové květiny - úklid všech prostorů MŠ včetně sklepa - kontrola budovy v době POPLACHU návštěva MŠ při spuštění alarmu Kritéria pro ohodnocení plnění specifických úkolů: viz docházka zaměstnanců do MŠ, kde zaznamenávají vykonanou práci. Podle těchto kritérií se budou navrhovat osobní příplatky a mimořádné odměny. F / Hospodářský plán školy Materiální vybavení nákup hraček pod vánoční stromeček, zaměřit se na stavebnice zakoupení skříní na úklid stavebnic, výtvarného materiálu ve třídě, zhotovení regálů pro snadnější výběr hraček a samostatné uklízení nákup nového nábytku do herny, stávající je starý již 32 let, pamatují si ho rodiče našich dětí, kteří MŠ navštěvovali nákup materiálu a pomůcek do všech výchovných složek čisticí a jiné potřeby pro chod MŠ doplnění lékárničky a kontrola

13 doplnění knih, odborná literatura autismus, CD a DVD zakoupení nových lehátek stáří 32 let zakoupení nových přikrývek a polštářů zakoupení nových židliček a stolů, velikostně přiměřené pro věk dětí nařízení z hygieny Opravy a úpravy fasáda MŠ oprava a nátěr (žádáme již 15 let) výměna starých radiátorů, nebezpečí prasknutí, nelze regulovat teplota, zvětšení prostoru ve třídě zmizí neestetické ochranné kryty oprava sklepa, vlhko, plíseň, která proniká do herny, opadává omítka na venkovní stěně oprava schodiště do 1. poschodí, nové linoleum, nová madla, vyrovnání stěn nová podlaha v herně v 1. poschodí oprava střechy nad sociálním zařízením lepenka je stará, zničená nové linoleum do jídelny oprava plotu mezi MŠ a sousedními domy, mezi hřištěm a zadní brány Všechny závady a opravy jsou hlášeny vedoucí učitelce a zapisovány do sešitu závad! Následně školníkovi ZŠ. G / Prezentace školy na veřejnosti Výstavky dětských prací v šatně Vycházka do podzimního lesa a beseda s myslivci Klub rodičů Návštěva Loutkového divadla v Ostravě Návštěva mateřské školy v Ludgeřovicích Prodejní výstavka knih před Vánocemi Divadelní představení s Mikulášskou nadílkou / spolupráce s hlučínským gymnáziem / Zdobení stromečku Vystoupení členům ČČK s pásmem koled Účast na Vánočních trzích naší obce Radostné vánoční dopoledne s nadílkou pod stromečkem Výuka cizího jazyka Návštěva naší ZŠ s předškolními dětmi Klub rodičů přednáška zubní lékařky, přednáška Školní zralost dětí před nástupem do poviného vzdělávání Dětský maškarní ples pro veřejnost Vyhlášení soutěže o nejkrásnější velikonoční kraslici Plavecký výcvik ve spolupráci s naší ZŠ plánovaný bazén v Bohumíně Divadelní představení měsíčně v MŠ Divadýlko Smíšek Návštěva hasičské zbrojnice Návštěva solné jeskyně v Hlučíně Beseda o bezpečnosti chodců a cyklistů na cestách / pan Valík /

14 Den otevřených dveří Účast v soutěži Požární ochrana očima dětí.. Den matek vystoupení pro maminky k jejich svátku, pohoštění Vystoupení pro členy Klubu důchodců k svátku Divadelní představení KD Hlučín Den dětí, hledání pokladu, soutěže Návštěva Pony ranče, jízda na koních, beseda s majitelkou Školní výlet Zahradní slavnosti a loučení se školním rokem Poslední týden v MŠ, splnění přání a prožitá noc v MŠ / dobrovolníci / Barevný týden každý den vévodí jedna z barev pondělí červená, úterý zelená, středa modrá, čtvrtek žlutá, pátek - bílá Ostatní akce podle přání, nabídky, fantazie a možností. Roční plán projednán a schválen na poradě:. Ředitelka školy:. Vedoucí učitelka:. Učitelka:.. Školnice:..

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Režimové požadavky Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Je dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu se uchýlit

Režimové požadavky Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Je dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu se uchýlit Režimové požadavky Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Je dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Mateřská škola Vrablovec

Mateřská škola Vrablovec Mateřská škola Vrablovec MOTTO naší mateřské školy Šťastné dítě náš cíl. Snažíme se naplňovat potřeby Vašich dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně. Proto je středem našeho zájmu Vaše

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Vrablovec

Mateřská škola Vrablovec Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Mateřská škola Vrablovec MOTTO naší mateřské školy Šťastné dítě náš cíl. Snažíme se naplňovat potřeby Vašich dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Vím, co smím a musím?

Vím, co smím a musím? Vím, co smím a musím? Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince. Václav Havel Celoroční školní projekt Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Sláva Cingelová Dítě, které je milováno, je schopno lásky

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov. pro. školní rok 2007-2008. V Tlumačově 10. 10.

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov. pro. školní rok 2007-2008. V Tlumačově 10. 10. Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 2 Tlumačov ROČNÍ PLÁN pro školní rok 2007-2008 V Tlumačově 10. 10. 2007 Zpracoval: Bc. Ludmila Stodůlková, ředitelka 1. Informace o škole Název

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

O ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ČLOVÍČEK

O ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ČLOVÍČEK O ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ČLOVÍČEK Význam a poslání mateřské školy MŠ je v životě dětí prvním místem, které umožňuje dítěti začlenit se do sociální skupiny a učit se zvládat sociálně přijatelná pravidla

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Č.j.: 182b/2012 29.8.2012 Vypracovala: Schválila: Iva Jindráková Miroslava Kopecká Pedagogická rada projednala dne 29.8.2011 Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 453/98-1147 Inspektorát č. 5 Karlovy Vary Signatura: be2as105 Okresní pracoviště Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Mateřská škola, Šemnice

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV

Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV Č. j. :ZŠMŠ425/2015MART PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOV I. Údaje o zařízení Základní škola a mateřská škola Tasov 675 79 Tasov 37 IČO : 70281793 Tel. : 566 547 127 Zřizovatel : Právní forma : Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2006/2007 Zpracovala: Jana Zábojniková Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou

Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou Výroční zpráva v činnosti MŠ Libčice nad Vltavou 1) Charakteristika školy Mateřská škola je pětitřídní zařízení. Dvě oddělení jsou heterogenní, tři oddělení jsou homogenní. Škola je obklopena velkou zahradou

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace 2012-2016

Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace 2012-2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Brumovice, okres Břeclav, příspěvkové organizace 2012-2016 I. Cíle a poslání školy 1. Poskytovat výchovu, základní vzdělávání v rámci povinné školní docházky.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více