Roční plán školy na školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán školy na školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ludgeřovice- MŠ Vrablovec Roční plán školy na školní rok Obsah : 1. Analýza 2. Koncepce školy 3. Hlavní úkoly 4. Realizace hlavních úkolů 5. Přílohy a/ Plán kontrolní činnosti vedoucí učitelky MŠ b/ Systém porad c/ Spolupráce školy d/ Další vzdělávání učitelek e/ Specifické úkoly zaměstnanců školy f/ Hospodářský plán školy g/ Prezentace školy na veřejnosti Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka mateřské školy

2 Předškolní období je z hlediska každého dítěte mimořádné a neopakovatelné. Představuje etapu utváření budoucí osobnosti člověka ve smyslu rozvoje jeho psychických a fyzických předpokladů. 1. Analýza školního roku Hlavní úkoly ročního plánu se podařilo splnit: Přechod dětí z MŠ do ZŠ Ludgeřovice splněn částečně dvě děti budou navštěvovat 1. třídu naší školy. Aktivní spolupráce s rodiči při akcích pořádaných naší mateřskou školou je na dobré cestě. Moc nás těší, že pomáhají i rodiče dětí, které se již v naší MŠ nevzdělávají. Společenský rozvoj snažily jsme se zapojit všechny děti do kolektivu, i ty méně průbojné a myslím, že se nám to dařilo velice dobře. Složení třídy nám k tomu velice napomáhalo, protože se skládalo z 11 předškolních dětí, které motivovaly mladší k zvládnutí i složitějších úkolů. Fyzický rozvoj úkoly z pracovní a výtvarné výchovy byly zaměřeny na rozvoj jemné motoriky a při tělesné výchově, kterou jsme za příznivého počasí prováděli na školní zahradě a nedalekém hřišti, jsme se zaměřili na míčové hry, procvičování rovnováhy a zdolávání různě obtížných překážek. Duševní rozvoj a zdravý životní styl při všech činnostech prováděných na škole se děti rozvíjely po stránce duševní a zdravý životní styl děti provází denně. Ekologická výchova velmi oblíbená výchova a prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází, nám umožňuje vše plnit bez problémů. Jsme obklopeni lesy, rybníky, stájemi s koňmi. 2. Koncepce školy MOTTO Dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit.

3 Vzdělávání dětí bude probíhat podle rámcového vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je orientován osobnostně, zaměřen na individuální přístup k dětem, rozvoj jejich samostatnosti a získání zdravého sebevědomí, vnímání světa všemi smysly. Rozvíjí individualitu každého dítěte. Cílem programu je nabízet dětem bohatý rozsah činností, dostatek prostoru pro spontánní hru, získávání nových zkušeností v průběhu celého dne, zajistit dětem dostatek podnětů pro jeho rozvoj. Velký důraz je kladen na tzv. prožitkové učení. Děti se učí tak, že konají, jednají a prožívají. Vlastní zkušenost je ten nejdůležitější základ, na kterém se dá stavět. Nezapomínáme také na naplňování osobnostně sociálních cílů, které se prolínají každodenními činnostmi, a není třeba je specificky plánovat, naplňují se denně. Respektujeme individualitu dítěte, jeho osobnost a přihlížíme k jeho individuální úrovni se zřetelem k jednotlivým vývojovým obdobím. V rámci našeho školního programu dáváme prostor také pro nadání, talentu dětí nadstandardní aktivity. Cílenými pohybovými aktivitami se snažíme zmírnit vliv nepříznivých civilizačních faktorů působících na dítě, rozvíjet schopnosti v oblasti pohybové a celkového tělesného rozvoje. Citlivým přístupem a působením v oblasti environmentální výchovy pěstovat v dětech úctu k životu, všemu živému, prosazovat myšlenku ochrany životního prostředí. Program předškolních dětí je zaměřen na přípravu dětí na vstup do ZŠ. Děti vedeme k samostatnému logickému myšlení, rozhodování, rozvíjíme jejich řeč, paměť, pozornost, fantazii, tvořivost. Speciální grafomotorická cvičení pomáhají dětem uvolnit ruku pro psaní. Nezapomínáme, že nejdůležitější úlohu při výchově dítěte nemá kolektivní zařízení, ale rodina. MŠ respektuje rodinnou výchovu a snaží se jí vhodně doplňovat. Jsme otevřenou mateřskou školou což se nám osvědčilo především při adaptaci dětí, kdy rodiče mohou navštívit školu, nebo se zúčastnit akcí školy. Tímto se snažíme zapojit rodiče ke spolupráci a prohlubovat tak důvěru v naší MŠ. Využíváme pozitivní motivace a uznání, abychom v dětech vypěstovali kladný přístup k lidem a k životu vůbec. Koncepce mateřské školy je dlouhodobá se zaměřením na výchovu ke zdravému životnímu stylu v MŠ a chceme připravit děti po stránce tělesné, rozumové, mravní, estetické i pracovní ke vstupu do základní školy. Příprava je velice nutná a nezbytná k dosažení úrovně, kterou vyžaduje základní škola a rovněž k vyrovnání rozdílů mezi dětmi. Snažíme se pozvolna odstraňovat přílišnou závislost dětí na rodině, rozvíjet samostatnost a podporovat osobnost dítěte. Každý z nás je úžasná a jedinečná bytost. My dospělí už máme některé stránky knihy života popsané. Dětem z nich však září bezprostřednost, zvídavost, odevzdanost a důvěra v nás dospělé. Proto je cílem naší MŠ zajistit dětem bezpečné a podnětné prostředí, protkané důvěrou a láskou, ve kterém budou moci prožívat pohodu a dokáží

4 se radovat z každé chvilky prožitého dne, protože žádný není obyčejný, pokud jej dokážeme vnímat svým srdcem. Tehdy dokážeme pomoci druhému, odpouštět, být vstřícný, ale i radovat se z doteku, pohlazení i úsměvu Protože z takovýchto drobných maličkostí se skládá šťastný život. Nástin kurikula: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole. O všechno se rozděl. Hraj fér. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře. Splachuj. Vracej věci tam, kde jsi je našel. Nikoho nebij. Uklízej po sobě. Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu ublížíš, řekni, promiň. Před jídlem si umyj ruce. Každý den odpoledne si zdřímni. Žij vyrovnaně trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu kresli, maluj, zpívej, tancuj, hraj si a pracuj. Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni se někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. Robert Fulghum Desatero (nejen) rodičů Dítě, které je motivováno, je schopno lásky Dítě, které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat Dítě, které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti Dítě, s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti Dítě, které je chváleno, získá sebedůvěru Dítě, které se setkává s tolerancí, se naučí trpělivosti Dítě, které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru Dítě, které je vystavováno posměchu, se začne stydět Dítě, které je bito se naučí prát Dítě, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat

5 3. Hlavní úkoly na školní rok Přechod žáků na naší ZŠ spolupracovat při tom s rodiči Získávat samostatnost při činnostech, s kterými se dítě během dne setkává např. při oblékání, hygieně, stolování, úklidu ošacení, hraček, ale také např. při odbalení bonbonu či lízátka Rozvíjet schopnosti spolupracovat s ostatními. Zaměřovat se na zlepšování vztahů mezi dětmi, neubližovat si, vést je k vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci slabšímu, mladšímu soužití s integrovaným chlapcem, respektování jeho potřeb Zdokonalovat správnou výslovnost, výraznost, artikulaci, intonaci, hlasitost a tempo řeči. Obohacovat a rozvíjet monologický a dialogický projev dětí, učit je klást otázky a respektovat mluvčího neskákat do řeči. Vést děti k sounáležitosti k přírodě / ekologie, roční období, svátky, ke světu, Země, vesmír, rostliny, zvířata, člověk rasa/. Prevence protidrogových a patologických jevů. Snažit se respektovat kamaráda, který má zdravotní problémy, přijmout ho do kolektivu autista. Rozvíjet osobnost každého dítěte, aby bylo schopno samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami! 4. Realizace hlavních úkolů

6 Během celého pobytu dítěte v mateřské škole se snažit o jeho samostatnost a popřípadě o pomoc svého kamaráda. Za pomoci starších dětí, motivací a názorným příkladem vést i menší děti k samostatnosti v oblékání, hygieně, stolování Vtáhnout více rodiče ke spolupráci a snažit se společnými silami o nápravu řeči dětí. Upozornit rodiče na vady řeči jejich dítěte a doporučit odborníka. Vytvoření vztahu člověk příroda, ochrana životního prostředí. Poznávání zvířat, péče o ně, vztah k nim. Hovořit o vzniku člověka, národech / rasismus / a kulturách, seznámit se s prostředím minulých generací zámky, hrady Zařazení četby z knihy O Jablence Při naší práci se budeme snažit o: Přirozenost a spontánnost - navzájem si říkáme to, co si opravdu myslíme Prožitky - každý den využívat metody prožitkového učení, přímé pozorování, využívání mimořádných událostí v rodině, společné akce s rodiči Podnětné prostředí - snaha o maximální využití schopností učitelek pro obohacení činností dětí - spolupráce s ředitelkou při vytváření plánu k materiálnímu vybavení školky - stimulovat kuchařky k trendu současné zdravé výživy - pomáhat rodičům orientovat se v nabídce vhodných hraček a pomůcek pro děti Tolerance a důvěra - učitelky budou svým přístupem k rodičům, dětem, zaměstnancům vytvářet ovzduší tolerance - vycházet vstříc rodičům - snažit se o každodenní kontakt se všemi Empatie k ostatním - zajímat se o problémy ostatních, případně nabídnout pomoc

7 Přátelství - podporovat dětská přátelství a nedopustit, aby některé dítě zůstávalo osamoceno - společné akce s rodiči - společná posezení se zaměstnanci školy a mateřské školy Spolupráce se všemi - všichni zaměstnanci si navzájem sdělují svoje pracovní úspěchy i neúspěchy -děti radí svým kamarádům a mají radost z úspěchu druhého - vstřícný přístup k řešení problémů, umět projevit vzájemnou sympatii ke druhému Jistota - vytvářet pro děti pocit jistoty a bezpečí postupnou adaptací nových dětí Radostná atmosféra - citlivý přístup učitelky k dítěti - umožnění dlouhodobé adaptace dítěte dle domluvy s rodiči - společné akce s rodiči a dětmi Všestranný rozvoj - všech a všeho = myšlení, pohybu, řeči, sociální inteligence, kreativity, životního stylu Podporujeme a respektujeme u dětí zdravý životní styl: - vhodné oblečení pro pobyt venku - důkladný ranní filtr, nevodit do kolektivu děti nachlazené - dodržovat čas určený na pobyt venku - pracovat bez stresu, napětí a spěchu - péče o chrup čištění chrupu po jídle /Zajištění besedy se zubní lékařkou pro rodiče/ - pravidelný odpočinek po jídle, respektovat děti s menší potřebou spánku a připravit pro ně náhradní aktivity (za odměnu - děti se musí naučit chovat klidně, nerušit a být ohleduplní ke spícím kamarádům) - nenutit děti do jídla a poskytnout jim dostatek času ke konzumaci, nenásilnou motivací vést děti alespoň k ochutnání pokrmu, být vždy příkladem - správné návyky při stolování a hygiena - větrání se zabráněním průvanu - používání klimatizace v ložnici, vždy snížit teplotu před odpočinkem dětí - přiměřeně

8 Výchovu dítěte směřovat k tomu, aby bylo v tomto období šťastné, spokojené, rozvinuté tak, jak to odpovídá jeho silám a možnostem. Volit takové cesty, aby dítě vyrůstalo bez napětí a stresu. Vystupovat profesionálně, kontrolovat své jednání, vystupování, přístup k dětem i veřejnosti. Přílohy : A / Plán kontrolní činnosti vedoucí učitelky MŠ kontrola pedagogické práce - zaměřit se na chlapce s autismem a spolupracovat s asistentem pedagoga, který bude na naší MŠ pracovat, věnovat se mu podle možností, asistent si povede záznamy, bude zapisovat úspěchy i neúspěchy, sestaví měsíční individuální plány - samostatně a odpovědně plnit úkoly ročního plánu a školního vzdělávacího programu - hospitace při různých činnostech výchovně vzdělávací práce - vyměňovat si poznatky a zkušenosti ze vzdělávání / DVPP / - dodržovat čas stanovený pro pobyt venku s přihlédnutím k počasí a inverzní situaci, maximálně využít prostředí zahrady - dodržovat pracovní dobu - sledovat působení učitelky na rodiče i děti, snaha o vytvoření přátelského ovzduší - rozumné využívání médií - sledovat, jak učitelka pracuje s dětmi, jak jsou uspokojovány potřeby dítěte, dostatek hraček, pomůcek. - zaměřit se na hlas dynamika, intonace, snaha získat posluchače, vést děti k tišší mluvě, nekřičet! - věnovat dětem zvýšenou péči a dbát na bezpečnost dětí /pobyt venku zamykání branky, kolotoč, houpačka a průlezky pouze za přítomnosti učitelky/ - dodržovat předpisy a používat OOPP kontrola provozních zaměstnanců - úklid celé budovy - teplota stravy a její dodržování, vedení deníku s teplotami - důkladné větrání - dodržování předepsané teploty ve třídách i v ložnicích - údržba termo nádob na převážení stravy - sečení trávy a udržování zahrady - udržování sklepa v čistotě - čištění radiátorů

9 Zaměstnance budeme hodnotit společně s paní ředitelkou školy podle finančních možností osobními příplatky a mimořádnými odměnami za vykonání mimořádné práce i nad rámec svých pracovních povinností. B/ Systém pedagogických porad a porad provozních: Jelikož jsme jednotřídní mateřská škola se třemi zaměstnanci a problémy se tedy týkají nás všech, spojili jsme porady dohromady. Dobrý chod školy závisí na všech třech pracovnicích, a proto je naše spolupráce velice důležitá. 1. PORADA zodpovídá termín projednání ročního plánu na nový šk. rok PO, všichni srpen - vzdělávání, samostudium všichni - seznámení s asistentem pedagoga všichni - organizační záležitosti PO - pracovní řád, BOZP, PO, Vnitřní řád, opatření k zabezpečení a ochraně majetku všichni - různé 2. PORADA hodnocení práce za I. pololetí, kontrola plnění leden úkolů PO, všichni - výměna poznatků a zkušeností ze vzdělávání PO, IF, HS / prováděno ihned po vzdělávání / - příprava akcí na II. pololetí / maškarní rej / všichni - hodnocení práce s integrovaným chlapcem PO, IF - různé, diskuse 3. PORADA hodnocení celoroční práce všichni červen

10 - hodnocení spolupráce se sponzory, rodiči, ZŠ, MŠ Ludg.,Markvartovice a ZUŠ všichni - organizační záležitosti všichni - prázdninový provoz všichni - hodnocení práce s integrovaným chlapcem všichni - různé, diskuse Poznatky z porad a aktuální záležitosti budou projednány a řešeny bezprostředně: Jsme denně v kontaktu, a proto jsou pro nás důležité provozní chvilky, kdy řešíme ihned danou situaci nebo plánujeme. C/ Spolupráce školy : s rodiči aktivní spolupráce rodičů při zajišťování chodu MŠ a akcích pořádaných školou, osobní kontakt mezi učitelkou a rodiči, zapůjčení literatury a odborných časopisů, účast rodičů na Dni otevřených dveří, při příchodu nového dítěte přítomnost rodiče při hrách nebo pobytu venku, účast na schůzkách rodičů, které jsou doplněné vždy besedou / zubní lékařka, psycholog, zástupci ZŠ s naší Základní školou s okolními MŠ vzájemná návštěva škol, výměna zkušeností, účast na společných akcích / návštěva divadel, sportovní soutěže../ s PPP podle potřeby, pro rodiče předškolních dětí je uspořádaná beseda se zástupci PPP o školní zralosti se sponzory snažíme se zajistit finanční i materiální výpomoc, hlavně mezi rodiči / podnikateli / s hlučínskými hasiči návštěva útvaru v Hlučíně, ukázka výstroje, aut, techniky s veřejností pozvání na akce pořádané MŠ, pravidelné příspěvky do Zpravodaje, vystoupení pro vrablovecké spolky / hasiči, klub důchodců, ČČK /, místním rozhlasem spolupráce při oslavách Dne dětí se členy Českého červeného kříže, již potřetí D / Další vzdělávání učitelek poslední rok studia vedoucí učitelky na Ostravské univerzitě Pedagogické fakultě obor - Učitelství pro mateřské školy porady, semináře a školení sledování odborného tisku a samostudium odborné literatury studium vyhlášek, předpisů a materiálů vztahujících se k výchově dítěte

11 Vzdělávání bude probíhat spíše individuální formou, která vyplývá ze zájmů a zaměření učitelek. Učitelky se budou moci na základě vlastních zájmů zúčastňovat přednášek a vzdělávacích akcí, které si vybírají z KVIC Ostrava, účast alespoň na dvou školeních. Je nutné zabezpečit chod MŠ za nepřítomnou učitelku. Doporučuji vyhledávat různý informační materiál, odborné publikace, využívat periodických časopisů na škole / Rodina a škola, Informatorium 3-8 /. O nové informace se podělíme na poradách, kde bude dán širší prostor k výměně zkušeností a k získání nových podnětů, abychom se vždy posunuli o kus dál. Samostudium pro učitele, které vyplývá ze zákona, se bohužel na jednotřídní mateřské škole nedá vybírat z organizačních důvodů. DOPORUČENÁ LITERATURA: Dítě v osobnostním pojetí Dítě v předškolním období Dítě a mateřská škola Zdeněk Helus Ilona Špaňhelová Soňa Koťátková Než se dítě zeptá / program sexuální výchovy dětí předškolního věku / E / Specifické úkoly zaměstnanců: Vedoucí učitelka: - přechod žáků na ZŠ Ludgeřovice - divadelní představení, kulturní akce - fotografování dětí / průběžně, akce MŠ / - kronika MŠ - propagace MŠ ve Zpravodaji - vedení pokladního deníku rodičů, hospodaření - nácvik vystoupení

12 - dokupování čist. prostředků, výtv. pomůcek aj. - doplňování knihovny o nové tituly, hračky. - údržba záhonku s květinami - kontrola budovy v době POPLACHU návštěva MŠ při spuštění alarmu Učitelka: - fotoalbum MŠ - zapojení do výtvarných soutěží vyhlášených časopisy - skříň s výtvarnými pomůckami / doplňování, údržba / - výzdoba školy a šatny - nácvik vystoupení pro rodiče - zahrada hlášení oprav, údržba kůlny s hračkami - údržba záhonku s květinami Školnice: - sečení trávy, údržba školní zahrady, údržba chodníku před MŠ - sklad čisticích prostředků - péče o pokojové květiny - úklid všech prostorů MŠ včetně sklepa - kontrola budovy v době POPLACHU návštěva MŠ při spuštění alarmu Kritéria pro ohodnocení plnění specifických úkolů: viz docházka zaměstnanců do MŠ, kde zaznamenávají vykonanou práci. Podle těchto kritérií se budou navrhovat osobní příplatky a mimořádné odměny. F / Hospodářský plán školy Materiální vybavení nákup hraček pod vánoční stromeček, zaměřit se na stavebnice zakoupení skříní na úklid stavebnic, výtvarného materiálu ve třídě, zhotovení regálů pro snadnější výběr hraček a samostatné uklízení nákup nového nábytku do herny, stávající je starý již 32 let, pamatují si ho rodiče našich dětí, kteří MŠ navštěvovali nákup materiálu a pomůcek do všech výchovných složek čisticí a jiné potřeby pro chod MŠ doplnění lékárničky a kontrola

13 doplnění knih, odborná literatura autismus, CD a DVD zakoupení nových lehátek stáří 32 let zakoupení nových přikrývek a polštářů zakoupení nových židliček a stolů, velikostně přiměřené pro věk dětí nařízení z hygieny Opravy a úpravy fasáda MŠ oprava a nátěr (žádáme již 15 let) výměna starých radiátorů, nebezpečí prasknutí, nelze regulovat teplota, zvětšení prostoru ve třídě zmizí neestetické ochranné kryty oprava sklepa, vlhko, plíseň, která proniká do herny, opadává omítka na venkovní stěně oprava schodiště do 1. poschodí, nové linoleum, nová madla, vyrovnání stěn nová podlaha v herně v 1. poschodí oprava střechy nad sociálním zařízením lepenka je stará, zničená nové linoleum do jídelny oprava plotu mezi MŠ a sousedními domy, mezi hřištěm a zadní brány Všechny závady a opravy jsou hlášeny vedoucí učitelce a zapisovány do sešitu závad! Následně školníkovi ZŠ. G / Prezentace školy na veřejnosti Výstavky dětských prací v šatně Vycházka do podzimního lesa a beseda s myslivci Klub rodičů Návštěva Loutkového divadla v Ostravě Návštěva mateřské školy v Ludgeřovicích Prodejní výstavka knih před Vánocemi Divadelní představení s Mikulášskou nadílkou / spolupráce s hlučínským gymnáziem / Zdobení stromečku Vystoupení členům ČČK s pásmem koled Účast na Vánočních trzích naší obce Radostné vánoční dopoledne s nadílkou pod stromečkem Výuka cizího jazyka Návštěva naší ZŠ s předškolními dětmi Klub rodičů přednáška zubní lékařky, přednáška Školní zralost dětí před nástupem do poviného vzdělávání Dětský maškarní ples pro veřejnost Vyhlášení soutěže o nejkrásnější velikonoční kraslici Plavecký výcvik ve spolupráci s naší ZŠ plánovaný bazén v Bohumíně Divadelní představení měsíčně v MŠ Divadýlko Smíšek Návštěva hasičské zbrojnice Návštěva solné jeskyně v Hlučíně Beseda o bezpečnosti chodců a cyklistů na cestách / pan Valík /

14 Den otevřených dveří Účast v soutěži Požární ochrana očima dětí.. Den matek vystoupení pro maminky k jejich svátku, pohoštění Vystoupení pro členy Klubu důchodců k svátku Divadelní představení KD Hlučín Den dětí, hledání pokladu, soutěže Návštěva Pony ranče, jízda na koních, beseda s majitelkou Školní výlet Zahradní slavnosti a loučení se školním rokem Poslední týden v MŠ, splnění přání a prožitá noc v MŠ / dobrovolníci / Barevný týden každý den vévodí jedna z barev pondělí červená, úterý zelená, středa modrá, čtvrtek žlutá, pátek - bílá Ostatní akce podle přání, nabídky, fantazie a možností. Roční plán projednán a schválen na poradě:. Ředitelka školy:. Vedoucí učitelka:. Učitelka:.. Školnice:..

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Režimové požadavky Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Je dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu se uchýlit

Režimové požadavky Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Je dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu se uchýlit Režimové požadavky Režim dne je pružný a učitelky ho přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. Je dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Mateřská škola Vrablovec

Mateřská škola Vrablovec Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice Mateřská škola Vrablovec MOTTO naší mateřské školy Šťastné dítě náš cíl. Snažíme se naplňovat potřeby Vašich dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Mateřská škola Vrablovec

Mateřská škola Vrablovec Mateřská škola Vrablovec MOTTO naší mateřské školy Šťastné dítě náš cíl. Snažíme se naplňovat potřeby Vašich dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně. Proto je středem našeho zájmu Vaše

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej

Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hokejová přípravka Mami, tati, já chci hrát hokej Hledáme recept na radostné bruslení Mgr.Blanka Jiskrová Organizace v přípravce Zimní období: 2(+1)x 60min./týden led 1 x 60min./ týden tělocvična (bazén)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Představení. Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace. Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Představení Mateřské školy Zlín, Milíčova867, příspěvková organizace Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Základní údaje Právní forma školy: příspěvková organizace samostatný právní subjekt Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Mateřská škola Vrablovec

Mateřská škola Vrablovec Mateřská škola Vrablovec MOTTO naší mateřské školy Šťastné dítě náš cíl. Snažíme se naplňovat potřeby Vašich dětí, aby se cítily v mateřské škole šťastně a spokojeně. Proto je středem našeho zájmu Vaše

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka

Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Provozní řád na Mateřské škole Pohádka Adresa : Mateřská škola Pohádka, Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace, tel. 485151592 IČO 72741708 Odpovědná osoba: Najmanová Jana, ředitelka

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima

Jaro, léto, podzim, zima, celý rok nám bude prima Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace Strana : 1 Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více