Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431"

Transkript

1 1

2 č.j.mš-š 96/2011 Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vize školy: Krásná planeta je všechno to, co nás obklopuje: lidé,společnost, příroda.chceme ji milovat a pečovat oni. MŠ místo pro nás- na naší překrásné planetě Zpracovatel : Foltynová Martina ředitelka školy ve spolupráci s pedagogickým týmem. Projednána aktualizace na pedagogické radě dne Platnost od Ředitelka školy Foltynová Martina 2

3 Obsah 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy: Podmínky vzdělávání Věcné podmínky: Životospráva: Psychosociální podmínky školy: Organizace: Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů: Organizace vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu... 9 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Sociální a personální kompetence Činnostní a občanské kompetence Do ŠVP je zpracován ekologický plán činností dětí s těmito náměty: Vzdělávací obsah Vzdělávací oblasti jsou nazvány: Naše integrované bloky : Evaluační systém

4 1. Identifikační údaje Základní údaje o mateřské škole: Název zařízení: Mateřská škola Karviná-Ráj Školská 431 Adresa: ul. Školská čp. 431/26, Karviná Ráj Právní norma: na základě rozhodnutí městského zastupitelstva v Karviné ze dne dnem podle 14 ods. 2 Z ČNR č. 564/90Sb. o státní správě ve školství a 36 odst.1 písm.d/z.č.676/90 Sb. o obcích ustanovilo město Karviná vydáním zřizovací listiny naši Mateřskou školu Karviná-Ráj Školská 431 příspěvkovou organizací. Součástí školy je školní jídelna. Činnost mateřské školy: je vymezena školským zákonem č. 561/2004 Sb. Předškolní vzdělávání podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, vytváří optimální podmínky pro individuální rozvoj osobnosti. Uspokojování potřeb dítěte, rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy. IČO: Telefonní spojení: mobil: Webové stránky: Zřizovatel: Statutární město Karviná Fryštátská 72/1, Karviná Fryštát Telefonní spojení: Webové stránky : Odpovědná osoba: Typ zařízení: Statutární orgán ředitelka p. Martina Foltynová školu řídí, plní úkoly vedoucí organizace a je oprávněna ve všech věcech jednat jménem školy- podle zákona č. 500/2004Sb./správní řád/ osoba pověřená zastupováním ředitelky v její nepřítomnosti: p.uč.alena Hubáčková Trojtřídní předškolní zařízení s celodenním pravidelným provozem, součástí MŠ je školní jídelna. Provozní doba: od 6.00 hodin do hodin provoz 10,5 hodin denně Kapacita školy: 69 dětí ŠJ: 85 Obsazení tříd: 1. třída 23 dětí 2. třída 23 dětí 3. třída 23 dětí Normativ stanovený na celkový počet 69 dětí, činí pro pedagogy 5,41. Údaj vždy vychází z Výkazu o MŠ pro jednotlivý školní rok. Zařazení do sítě škol: rozh.šú č.j.šú/96/mš 065 ze dne Zapsání do rejstříku škol: rozh. KÚ MSK Ostrava čj /2005/ŠMS/PAV/003 4

5 2. Obecná charakteristika školy: Mateřská škola je typickou sídlištní školou z 60let.Budova je samostatná,dvoupodlažní,umístěná uprostřed školní zahrady.byla uvedena do provozu Škola má tři třídy,herny,sociální zařízení a šatny.v hernách se rozkládají lehátka k odpolednímu odpočinku.na každém poschodí je kuchyňka-přípravna podávaných jídel,které jsou propojeny se školní jídelnou výtahem.v MŠ je dále vstupní hala,kanceláře ředitelky a účetní,šatna pro správní zaměstnance,sborovna pedagogů,která částečně slouží jako spisovna, v suterénu školní jídelna,prádelna se sušárnou.mš má vlastní kuchyň,která svým vnitřním vybavením vyhovuje požadavkům stanovených ve Vyhlášce č.137/2004sb.,a pozdějších hygienickým předpisům. Budova je po celkové rekonstrukci,má nová plastová okna,novou fasádu,nové hlavní dveře.rozlehlá školní zahrada je také po rozsáhlé rekonstrukci,moderně a účelně vybavena,která po ukončení provozu slouží také pro veřejnost. 5

6 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky: Mateřská škola má dostatečné prostory a uspořádání tříd vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Nábytek na třídách postupně obměňovat,aby se více přizpůsobil dětem velikostí a přístupností,vytvářet tvůrčí centra společně s dětmi Průběžně obnovovat doplňovat třídy hračkami,náčiním, materiály a doplňky pro hru k přihlédnutím k počtu dětí a věku. Děti si samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostorů mateřské školy. Na budovu bezprostředně navazuje zahrada.tyto prostory jsou plně vybavené a přístupné i široké veřejnosti i při uzavření provozu mateřské školy.dětem umožňují rozmanité pohybové a další aktivity Životospráva: Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava.skladba jídelníčku dle předpisu, dodržovány technologie přípravy pokrmů.děti mají ve třídách k dispozici dostatek tekutin,individuálně si svůj pitný režim obsluhují.je zajištěn pravidelný denní rytmus s možnou flexibilitou s respektováním individuálních potřeb.děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě,ale i ve třídách Psychosociální podmínky školy: Pedagogové respektují potřeby dětí:individuální,vývojové i obecné.na každé třídě dodržovat potřebný řád,učit děti pravidlům soužití.dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, v kolektivu se cítí bezpečně,jistě a spokojeně.je uplatňován pedagogický styl s nabídkou je očekávána spoluúčast s aktivním rozhodováním dítěte.pedagog se věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem Organizace: Veškeré aktivity jsou organizovány dle denního řádu,který je dostatečně pružný,umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí,jsou zejména podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování,je dbáno osobní soukromí dětí.poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený,a to včetně aktivit,která mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí,vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Děti se scházejí na první třídě v době od hod. V 7.30 hod je rozšířen provoz na ostatní třídy.průběh příchodu dětí je do 8.30 hodin Průběh dne v mateřské škole: doba příchodu dětí, předávání dětí učitelkám, volné spontánní zájmové aktivity, dětí, které to potřebují, mohou snídat /vlastní potraviny do 7.00/ individuální volba hry a činnosti /zde učitelka má možnost pozorovat projev dětí během spontánních her a činností, případně dětem nabídnout činnosti, při kterých si dítě procvičuje různé dovednosti jako např. grafomotoriku, barvy, labyrinty../ 6

7 postupná svačinka /podává se na třídě od 8.15 hod. a upozorňujeme rodiče, že bývá často zaměňováno za snídani snídaně se podává dětem doma, případně děti přicházející do MŠ ve včasných ranních hodinách si mohou přinést jídlo s sebou ranní kruh, rituály, tělovýchovné chvilky /cílem ranního kruhu je vést děti k tomu, aby se vzájemně naslouchaly, aby se seznamovaly s tématem a činnostmi dne, místem pro nácvik písní a říkadel, poslech pohádek nebo řešení problémů. Ranní kruh je symbolem rovnosti, společného sdílení, rozvoje empatických dovedností, posílení pocitu sounáležitosti mezi všemi dětmi, spoluzodpovědnosti apod. Zde si děti vytvářejí svá pravidla soužití, rozvíjí si sebeúctu. Po psychické uvolnění zařazujeme rituály a tělovýchovné chvilky (zdrav. cviky, pohybové hry, jóga)/ hry a činnosti na dané téma řízené pedagogem (ve skupinách, zřídka frontálně) nabízíme činnosti, kterými jsou děti podněcovány k vlastní tvůrčí aktivitě, hledání a experimentování, při kterých zažívají radost z úspěchu (oceňujeme nejen výsledky, ale samotný proces činnosti dětí), pohybové činnosti. V těchto činnostech je dětem poskytnut prostor pro volbu činnosti řízenou pedagogickými pracovníky, zároveň je vedeno k zodpovědnosti za danou činnost, že ji dokončí včetně úklidu. Respektujeme i zde osobní soukromí, pokud dítě činnost odmítne, může se uchýlit do klidného koutku a aktivity se neúčastnit, 9.45 příprava na pobyt venku hry a činnosti venku zaměřen především k tělovýchovným aktivitám, dále je pokračování her a činností na dané téma. Je-li nepříznivé počasí (déšť, silný vítr, mráz pod 10C, či znečištěné ovzduší), jsou dětem nabídnuty náhradní činnosti zaměřené především na pohyb příchod do mateřské školy, převlékání osobní hygiena, příprava ke stolování oběd /děti mají možnost si nalévat polévku, naložit salát, množství jídla si sami určují dle daných pravidel úklid po stolování, osobní hygiena /oběd a činnosti spojené jsou pro děti příležitostí jak uspokojit biologickou potřebu, ale zároveň zkušenosti sociální a kulturní. Jsou vedeny k sebeobsluze, samostatnosti příprava na odpolední odpočinek /samostatně nebo s pomocí dospělých si děti chystají lůžkovinu, převlékají se do pyžama, případně odcházejí z mateřské školy doba individuální potřeby spánku a odpočinku respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, zájmová činnost /po spánku či odpočinku si děti s pomocí uč. složí ložní prádlo, osobní hygiena. Dítěti, které neusnulo jsou nabízeny klidné činnosti indiv. práce postupná svačinka volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě, průběžné rozcházení dětí Řízení mateřské školy Povinnosti,pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců,pozitivně motivuje,podporuje vzájemnou spolupráci týmu,ale i spolupráci s rodiči na akcích školy.mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy,s nejbližší základní školou,se SRPŠ na naší mateřské škole. Ve vzdělávání se zaměříme na: 1. Tvorbu a realizaci projektů, práce projektovou metodou / sebevzdělávání, využití projektů z metodického materiálu KAFOMET, metodické listy 7

8 Rabe, internetové stránky / 2. Budeme se zamýšlet nad propojeností ŠVP s RVPPV a TVP 3.Studium výuky jazyků v předškolním věku 4. Environmentální výchova na mateřské škole spolupráce se sdruženími VITA, Mrkvička 5.Zapojení do projektu EMA:Efektivní management škol a školských zařízení 6.Zapojení do projektu :Informatorium pro školy mateřské Z nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky se zaměříme na kurzy a semináře k okruhům: - pohybové dovednosti dětí, hudební dovednosti dětí - hodnocení dětí, evaluace - řízení školy, nové zákony a vyhlášky - tvořivé dovednosti Získané poznatky budou pedagogové předávat ostatním na pedagogických radách, poznatky a dovednosti budou plně využívat v praxi Personální a pedagogické zajištění Pedagogové,kteří pracují v mateřské škole mají předepsanou odbornou kvalifikaci.tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu a přistupuje aktivně ke každému dalšímu vzdělávání pedagogů.specializované služby jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky Spoluúčast rodičů: Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost,vstřícnost, porozumění,respekt a ochota spolupracovat.spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole,účastnit se různých programů.mají možnost využívat konzultační hodiny na třídách a informovat se o prospívání dítěte i jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení.pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost,podporují rodinnou výchovu a nabízejí poradenský servis. 4. Organizace vzdělávání Předškolní vzdělávání na mateřská škole se organizuje ve věku od tří do sedmi let a organizačně se dělí na třídy.naše mateřská škola má tři třídy s celodenním provozem s věkově heterogenním uspořádáním.zařazování dětí do tříd je na individuálních potřebách zákonných zástupců. Kapacita MŠ 69 dětí Zapsáno v MŠ 69 dětí 1.třída Veverky :23dětí 2.třída Berušky :23dětí 3.třída Motýlci: 23dětí O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka ve správním řízení podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 8

9 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií. Stanovená kritéria k rozhodnutí pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání: Úplnost požadovaných dokladů k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku nebo povolený odklad školní docházky.. 5. Charakteristika vzdělávacího programu Záměrem našeho vzdělávacího programu je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, kompetentní zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. V úzkém kontaktu s rodinou, plánovanými i neplánovanými činnostmi při běžných denních situacích působíme na dítě tak, aby se v rámci jeho možností, zvláštností a schopností rozvíjely předpoklady pro učení, poznání, myšlení, objevování a aktivní přístup k získávání vědomostí osvojovaly si základy morálních hodnot v životě člověka a společnosti, např.zodpovědnost, soucítění, úcta k životu, životnímu prostředí, ke kultuře a tradicím získávaly osobní samostatnost, schopnost poznávat sama sebe, uvědomovat si a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a schopnost spolupracovat Snažíme se, aby byly tyto cíle naplňovány a aby vzdělávání směřovalo k utváření klíčových kompetencí, neboť zasahuje-li vzdělávání zároveň oblast poznatků, hodnot a postojů, získává dítě dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a prakticky využitelnější. Máme na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace. Dosahování cílů podporujeme svým chováním, jednáním a svými postoji. Cíleně usilujeme o vytváření klíčových kompetencí, které jsou důležité a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Pro etapu předškolního vzdělávání považujeme za klíčové tyto kompetence: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské 9

10 Kompetence k učení soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí Kompetence k řešení problémů všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu Komunikativní kompetence ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 10

11 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku Sociální a personální kompetence samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování Činnostní a občanské kompetence svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 11

12 uvědomuje si práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Klademe si otázku:,,jsou dnešní děti jiné, než například děti před 20 lety? Domníváme se, že ano. Jsou informovanější, s větším sebevědomím a otevřeností k podnětům přicházejícím z vnějšího světa. Rozhodně však nejsou horší. To jen my dospělí musíme zachytit jejich tempo a naučit se brát dítě jako jedinečnou osobnost. Naše společné cíle: 1. My jako učitelé i vy jako rodiče chceme společně vychovat z vaší ratolesti sebevědomé dítě, které v životě dokáže být ohleduplné a citlivé k okolnímu světu. 2. Společně budeme podporovat a posilovat všestranný rozvoj dítěte a jeho motivování pro touhu vzdělávat se. Jak na to? a. Společně budeme respektovat osobnost a jedinečnost dítěte b. Vytvoříme dítěti laskavé a útulné prostředí, které má pravidla, kde budeme v dítěti upevňovat pocit jistoty a bezpečí c. Společně pomáhat dítěti řešit jeho problémy s laskavou důsledností d. Posilovat sebevědomí dítěte tím, že ho naučíme mít rádo samo sebe a druhé,sportovat,malovat,zpívat,orientovat se ve světě,toužit poznávat a učit se nové e. Posilovat a spolupracovat vztahu mezi školou a rodinou prostřednictvím navození vzájemné důvěry a pohody f. Na škole budeme vytvářet příležitosti pro lásku, aktivitu a humor pro příjemnou atmosféru a tvůrčí prostředí Naše koncepce chce směřovat ke globální výchově zaměřené na přežití naší planety, a to plným přičiněním a péčí o vše živé. Povedeme děti i nadále k lásce k zemi, budeme jim vštěpovat základy ekologické výchovy a to pochopením vztahů a souvislostí v životním prostředí. Zde máme široké možnosti pro otevření se MŠ spolupráci s rodinou a všemi institucemi, kterým jde o ekologické programy v návaznosti na aktivity pro děti. Přímo na školní zahradě si budeme nadále zvětšovat pracovní místa, bylinkovou zahrádku pro přímé pokusy s živou přírodou, kde děti mají možnost prožívat radost z každé vzešlé rostlinky, která roste díky jejich péči. 12

13 Zpracován ekologický plán činností dětí s těmito náměty: vedení děti k ekologickému cítění a myšlení především estetickým působením rozvíjení smyslového poznává na základě konkrétních činností rozvíjení vnímání zrakem, sluchem, čichem, hmatem rozvíjení individuálního rozhodování i kolektivního cítění s přihlížením k individuálním zvláštnostem dětí je vypracován samostatný plán EVVO Září Pozorování a péče o bylinkovou zahrádku Ukázka cvičeného pejska Artíka Návštěva přírodovědné stanice Rehabilitační jízda na poníku Říjen Vycházka do lesa Ekologický program VITA Ostrava Návštěva přírodovědné stanice Listopad Hra s přírodninami Poznávání stromů podle listů Sběr přírodnin Prosinec Příprava stromů na zimu Rozhovor Hra-pokusy,experimenty Vycházka Leden Ekologický program VITA Ostrava Vycházka zimní přírodou Únor Rozhovor o ptácích-pozorování krmítek Krmení pro ptáčky-příprava krmení Zimní vycházka Březen Ekologický program Rozhovor budeme mít jaro Návštěva přírodovědné stanice Duben Pokusy.experimenty Co dělají ptáci Společná vycházka s rodiči Sbírka pro útulek v Karviné-Darkově 13

14 Květen Krajina rozkvetla Péče o bylinkovou zahrádku Vycházka jarní přírodou Červen Sbírání bylin Čekáme na léto Výlet do lesa Návštěva přírodovědné stanice 6.Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah stanovujeme pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku od 3 do 6 (7) let. Vycházíme ze vzdělávacího obsahu v RVP PV uspořádání do pěti vzdělávacích oblastí.(biologické,psychologické, interpersonální,sociálně-kulturní a environmentální) Vzdělávací oblasti jsou nazvány: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět 1. Dítě a jeho tělo Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. 2. Dítě a jeho psychika Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. Tato oblast zahrnuje tři podoblasti: 2.1 Jazyk a řeč 2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 2.3 Sebepojetí, city a vůle 14

15 3. Dítě a ten druhý Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4. Dítě a společnost Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 5. Dítě a svět Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Naše integrované bloky : 1. Místo pro nás : V naší školičce 2. Zimní místa kolem naší školičky 3. Jarní probuzení u nás 4. Letní radovánky u nás : V naší školičce 1.Místo pro nás V naší školičce Charakteristika: Blok je spojen s problematikou adaptačního období jak pro děti nově přicházející, tak pro děti, které potřebují čas na přizpůsobení se nově vzniklé situace. Celou dobu je budou provázet podzimní barvy míchání barev, odstíny, malba, sběr a práce s přírodninami, seznámení s významem a ochranou přírody, svého zdraví v návaznosti se změnou počasí. Klíčové kompetence : řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 15

16 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky Dílčím cílem je : uvědomování si vlastního těla rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření získávání relativní citové samostatnosti osvojování si elementárních poznatků, schopnosti důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem rozvoj schopnosti sebeovládání seznamování se s pravidly chování vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 2.Zimní místa kolem naší školičky Charakteristika: Tento blok je spojen s nejradostnějšími prožitky a pocity dětí. Ty jsou nenásilnou formou vtáhnuty do příprav Vánoc, zimních radovánek, seznámení se prostředím školy jinak než doposud, do maškarního reje. Při sezónních činnostech k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí. Posilujeme jejich zvídavost, zájem a radost z objevování. Každý má právo na svobodu projevu, respektujeme je ve vyjadřování z hlediska věkového i obsahového, bereme v úvahu jejich názor. Děti vedeme k samostatnému vyjadřování a k nebojácnosti při projevu ve skupině. Klíčové kompetence : klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 16

17 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) Dílčí cíle: osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 3.Jarní probuzení u nás Charakteristika: Příroda se probouzí, děti se seznámí s procesem vývoje člověka, rostlin. Upevňují si zdravé životní návyky a postoje. Zapojí se do dění ve městě, spolupráce s jinými subjekty předškolního charakteru. Společně s rodiči se připravíme na radostné prožití jarních svátků. Děti si budou rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, získané dojmy a prožitky se budou učit vyjádřit. Klíčové kompetence: učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 17

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více