Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní škola Pardubice Svítkov, Školní 748 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 dle školského zákona č.561/2004, vyhlášky č.48 /2005 o základním vzdělávání a vyhlášky č.15 /2005 a novely č.225/2009 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektů financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Školská rada schválila dne: V Pardubicích dne Mgr. Božena Koblížková ředitelka školy 1

2 1. Základní údaje o škole Zřizovatel: Magistrát města Pardubic Údaje o vedení školy: ředitel - Mgr. Božena Koblížková Zástupce ředitele Mgr. Kateřina Vlasáková www. stránky: Škola je od právním subjektem příspěvkovou organizací. Jedná se o úplnou základní školu. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola, schváleného MŠMT ČR č.j /96-2 a v 1. až 3. ročníku na 1. stupni a v 6. až 8. ročníku na 2. stupni dle vlastního vzdělávacího programu ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Pardubice - Svítkov 01/2007. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. Počet žáků 397 v 18ti třídách. Šestičlenná Školská rada pracuje od pod vedením p. Pavla Vojtíška. Výchovně vzdělávací činnost: Výchovně vzdělávací činnost směřujeme k naplňování cílů ŠVP prosazováním alternativních forem práce. Organizujeme celoškolní projekty s různým zaměřením (zeměpisným, historickým, výtvarným, ekologickým). Značně podporujeme zájmovou činnost na škole. Zabezpečení speciální výchovy a vzdělávání: 8 dyslektických asistentek pečuje o 17 žáků zařazených do korekce vývojových poruch učení. Sedm žáků pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu. Škola úzce spolupracuje s PPP. 1x za 14 dní mají rodiče možnost konzultovat problémy svých dětí s PaedDR Novákem. Na škole pracuje výchovná poradkyně. Koordinuje práci dyslektických asistentek, úzce spolupracuje s rodiči problémových žáků. Dále na škole pracuje metodik prevence a logopedická asistentka. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je organizace školy v přírodě pro žáky ročníků, ve 4. ročníku se zaměřením na environmentální výchovu. Pro žáky 6. ročníků organizujeme osobnostní kurz a pro 7. ročníky lyžařský výcvik. Plaveckou výuku pro žáky 2. a 3. ročníků organizujeme ve spolupráci se Sport klubem Plaveckého areálu Pardubice. Podmínky pro výchovně vzdělávací činnost: Vyučování i nadále uskutečňujeme v obtížných podmínkách. Většina kmenových tříd je částečně vybavena pro odbornou výuku. Škola trpí nedostatkem prostor. Školní družina: máme 3 oddělení o celkovém počtu 87 žáků. Pro jedno oddělení využíváme zrekonstruované prostory bývalého školnického bytu. Školní jídelna: kapacita 550 jídel počet strávníků 361. Od září 2007 vaříme obědy a připravujeme svačinky pro 50 strávníků MŠ Staré Čívice. 2

3 Materiálně technické vybavení Od jsme zařazeni do projektu Snižování energetických nákladů budov, který spočívá v zateplení budovy, výměně okenních výplní, výměně střešní krytiny. Společně s tímto projektem probíhá rekonstrukce sanitárních uzlů dívek, rekonstrukce cvičné kuchyňky financuje MŽP z evropských fondů a MmPardubice. Z vlastních zdrojů se podařilo: - nově upravit povrch podlahy v tělocvičně - dovybavit učebny 1. stupně výškově stavitelnými lavicemi - vybavit 4 učebny novými tabulemi - zřízení interaktivní tabule s příslušenstvím v první třídě - zakoupit 7 kusů notebooků do knihovny - zakoupit 10 kusů laviček do šatních prostor - vybavit jedno oddělení ŠD novým nábytkem 2.Přehled oboru vzdělání Učební plán I. stupeň UD ZŠ č.j /96-2 Školní rok až 3.ročník ŠVP ZŠ Pardubice Svítkov 01/2007 Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník Český jazyk Něm.j./Angl.j D Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda D 2 Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova D 2 2 Praktické činnosti C E L K E M D 24+1D 25+1D CELKEM HODIN

4 Učební plán II.stupeň-UD ZŠ č.j.16847/96-2 Školní rok až 8.ročník ŠVP ZŠ Pardubice-Svítkov 01/2007 Předmět 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Český jazyk Něm.j./Angl.j Matematika D Občanská výchova Rodinná výchova D 1 Zeměpis D 2 Dějepis Přírodopis 1+1D Fyzika 1+1D 1+1D 2 2 Chemie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Praktické činnosti D 1 Informatika Volitelné Technické činnosti Sportovní hry Informatika Domácnost Výtvar.techniky Německý jazyk Anglický jazyk Seminář z přír. předmětů Cvičení z českého jazyka Seminář z českého jazyka Cvičení z matematiky C E L KE M

5 3. Údaje o pracovnících personální zabezpečení školy Složení pedagogického sboru: Ředitel školy: Mgr. Božena Koblížková Zástupce ředitele školy: Mgr. Kateřina Vlasáková Výchovný poradce: Mgr. Jitka Sedláčková Metodik prevence: Mgr. Kateřina Vlasáková 1. stupeň: 10 pedagogických pracovníků s vysokoškolským pedagogickým vzděláním 2. stupeň: 12 pedagogických pracovníků, z toho 11 s vysokoškolským pedagogickým vzděláním, 1 pedagog s bakalářským vzděláním Školní družina: 2 vychovatelky s ÚSO vzděláním a 1 vychovatel s vysokoškolským pedagogickým vzděláním Na provozu školy se dále podílí 12 správních zaměstnanců. 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápisem do prvního ročníku 2009/10 prošlo: prvně u zápisu 52 dětí po odkladu 9 dětí žádá o odklad (rodiče)11 dětí Zapsáno bylo 53 dětí. Rozhodnutí o odklad povinné školní docházky o 1 rok s nástupem k bylo odesláno rodičům 9 dětí. 5

6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Třída Počet žáků Prospělo Z toho Neprospělo s vyznamenáním postupuje 1.A B A B A B A B A B A B A (ukončil š.d.) 1 7.B (ukončili š.d.) 2 8.A B (ukončil š.d.) - 9.A B Celkem Neprospělo opakuje Výsledky přijímacího řízení- z celkového počtu 38 žáků 9. tříd se na střední školy hlásilo 24 žáků a všichni byli přijati. Z celkového počtu 4 žáků vycházejících z nižších ročníků si 3 žáci nepodali přihlášku do středního vzdělávání. 6

7 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Při plnění úkolů jsme vycházeli z Minimálního preventivního programu pro školní rok ( podle metodického programu MŠMT č.j. : 14514/ ) Hlavními cíli MPP bylo rozvíjení a prohlubování komunikačních dovedností žáků, komunikace mezi učitelem a žákem, udržování zdravého klimatu školy. Dále učitelé usilovali o plnou informovanost žáků o škodlivosti rizikového chování. Tyto cíle škola naplňovala v následujících aktivitách. - vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti se vzdělávali 4 pedagogové obsahy seminářů byly zaměřeny na: práci s problémovými třídami, minimalizace šikany, kriminalita mládeže, extremismus, prevence AIDS - spolupráce s rodiči rodiče organizovali Den dětí pro žáky 1. stupně - jiné formy působení na žáky osobnostní kurz žáků 6. ročníků, školy v přírodě ročníky - volnočasové aktivity a akce školy (viz bod 8.) - bohatá zájmová činnost (viz bod 8.) - aktivity v oblasti prevence listopad ročníky osobnostní kurz (Oucmanice) prosinec2009 Den otevřených dveří leden 2010 humanitární akce Diakonie Broumov (sběr šatstva) leden 2010 sociometrie tříd 5.B a 6.A únor preventivní program pro žáky 5.B a 6.A únor 2010 MEMENTO preventivní pořad pro 8. a 9. třídy březen 2010 besedy s městskou policií ročník březen, duben 2010 ekologické pobyty 4. tříd v Oucmanicích duben 2010 krajské kolo EURORÉBUSU duben 2010 beseda k sexuální výchově pro dívky 6. tříd květen 2010 účast v dopravní soutěži květen 2010 druhá část preventivního programu pro 5.B a 6.A květen 2010 sociometrie 7. tříd zaměřená na budoucí práci při spojení třídních kolektivů - Působení na žáky v rámci povinné výuky Témata o drogách, návykových látkách, xenofobii a rasismu jsou zahrnuta v předmětech: občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, fyzika, matematika, cizí jazyk, zeměpis, český jazyk, dějepis, chemie Stanovené cíle pro školní rok byly splněny. 7

8 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2009/10 bylo vzdělávání pedagogických pracovníků orientováno dle plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Studium jazyků: 1. pedagog- Jazyková škola při Obchodní akademii 4. ročník Klíč k jazykům Aj - 1 pedagog 4. ročník Semináře pro školní metodiky prevence 1 pedagog Doplňující studium výchovného poradce Práce s žáky se zdravotním postižením I.a II. Semináře absolvované pedagogy k prohloubení kvalifikace Název semináře Počet účastníků Environmentální výchova na 1. stupni 3 Cizí jazyky- pro nejmenší, Aj formou písniček 3+3 Netradiční formy v hodinách Tv-aerobick 1 Jak na kompetence v Čj 1 Inovační metody v práci učitele 2 Jak zvýšit zájem o učení 1 Činnostní učení v matematice, v Čj 3+1 Neobvyklé metody v Čj 2 Grafomotorická cvičení 1 Zvláštnosti komunikace s dítětem 1 Výtvarné proměny přírodnin 1 Projektové vyučování 1 Kutilské dílny 11 Nj alles klar 1 Tvořivá škola - přírodověda 1 Finanční gramotnost 1 Program začínající učitel 1 Kooperativní výuka v D 1 Seminář školní matrika 3 8

9 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Prezentace školy: www stránky školy pravidelně aktualizované Školní časopis Školní zpravodaj poskytujeme ÚMO Pardubice 6 a zdravotnímu středisku ve Svítkově Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče prosinec Výstava výtvarných prací FEBIOFEST Škola nanečisto pro předškoláky MŠ Svítkov, Popkovice, Staré Čívice, Lány na Důlku (1x měsíčně) Vystoupení ŠD pro rodiče a veřejnost červen Vystoupení žáků školy v kulturním programu na vítání občánků v Srnojedech Vystoupení country kroužku Pardubice- dožínkové slavnosti-září Vystoupení kroužek aerobicu společenský večer SRPDŠ Srnojedy březen Vystoupení country kroužku na oslavách Dne učitelů na radnici MmPardubice Vystoupení country kroužku na slavnostech Zrcadlo umění v Pardubicích červen Úspěchy žáků v okresních soutěžích Radek Hlaváček, 4.A 1.místo přírodovědná poznávací soutěž Zuzana Morávková, 8.B 1. místo přírodovědná poznávací soutěž Tomáš Halbrštát, 8.B 5.místo přírodovědná poznávací soutěž Tomáš Halbrštát, 8.B 1. místo v rétorické soutěži Mistr slov Vojtěch Šlitr, 8.B 5. místo PCák-grafický návrh Míša Minaříková, Kája Udržalová 9. místo 2.kolo soutěže Kdo by se bál chemie Barbara Boušková, 9.B 6.místo olympiáda v českém jazyce Vladislav Zlínský, 8.B 9. místo dějepisná olympiáda Kolektiv 4.A třídy a ŠD 1. místo výtvarné soutěže FEBIOFET Tereza Paříková, 2.B 1. místo výtvarné soutěže Namaluj si koně Bára Šťastná, 1.B výtvarná soutěž Malujeme známá místa Pardubic obrázek vybrán do kalendáře Pardubice 2011 Sportovní úspěchy družstev: Družstvo 5.A,B 1. místo vybíjená okresní olympiáda Zdechovice Družstvo ml.žáků 1.-5.roč. 2. místo okresní přebor v šachu Družstvo ml.žáků 1.-5.roč. 4. místo krajský přebor v šachu Viktorie Vojtíšková, 3.A 4. místo liga škol v orientačním běhu Bára Kalousková, 5.A 3. místo skok daleký KINDERIÁDA Starší žáci 3.místo florbal okrskové kolo Okresní olympiáda mládeže celkové hodnocení: 14. místo z 33 zúčastněných škol Škola je členem Asociace školních sportovních klubů. Pravidelně se zúčastňuje sportovních soutěží vyhlášených Asociací. Sama pravidelně organizuje okrsková i okresní kola soutěže AŠSK ve vybíjené dívek. 9

10 Projekty: Pravidelně se zúčastňujeme celostátního projektu vyhlášeného Českým svazem ochránců přírody Živá zahrada prosinec, květen (sčítání živočišných druhů na školní zahradě) Získali jsme certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 3. stupně. Jsme zapojeni do sítě M.R.K.E.V. Uskutečnili jsme dva školní projekty: Pardubicko křížem krážem žáci 2. stupně. Výsledky své práce prezentovali na chodbách školy a formou prezentace na PC. Žáci 1. stupně pracovali na výtvarném projektu Pardubicko očima dětí. Výsledky své práce vystavili na chodbách školy. Další aktivity školy ve spolupráci s Žákovskou radou: Drakiáda soutěž v pouštění draků Mikuláš akce pro žáky 1.stupně a děti MŠ Svítkov a Popkovice Vánoce vánoční dílny pro 2. stupeň, žáci 1. stupně si připravili vánoční besídku pro rodiče a bývalé pracovníky školy Velikonoce soutěže v malování na chodníku pro ročník Čarodějnice opékání vuřtů na školní zahradě, čarodějnický rej Den dětí spolupráce s rodiči- rodiče organizovali soutěže pro žáky 1. stupně s dopravní tematikou Z činnosti Žákovské rady: Organizuje sportovní soutěže o velkých přestávkách fotbal florbal vybíjená basketbal stolní hry pro 1. stupeň (člověče nezlob se, žížalky, pexeso) Organizuje třídění odpadu na škole ( papír, plasty) Zapojuje se do humanitárních akcí - pro fond SIDUS prodej upomínkových předmětů v hodnotě 2 250,- Kč, pro o.s. Život dětem prodej přívěšků v hodnotě 3 745,- Kč, pro sdružení CPK CHRPA - prodej záložek v hodnotě 720,- Kč. Uspořádala sběr šatstva pro občanské sdružení Diakonie Broumov. Organizuje sběrové dny říjen, květen - výtěžek byl ,- Kč. Vydává školní časopis Školní noviny. Tři zástupci ŽR se pravidelně zúčastňují diskuzí v Dětském parlamentu v Pardubicích. 10

11 Mimoškolní zájmová činnost pro žáky Na škole organizujeme řadu kroužků Název kroužku Počet skupin Počet zapoj. žáků sportovní 2 38 keramický 6 78 přírodovědný 2 16 anglický jazyk 4 67 Aj s rodilou mluvčí 1 9 francouzský jazyk 3 36 šachy 1 6 country tance 2 45 počítačový 1 8 dramatický 1 14 modelářský 1 12 ZUŠ hra na flétnu 25 ZUŠ hra na klavír 6 Kromě těchto aktivit mají žáci přístup k internetu a do školní knihovny 4x týdně po celý školní rok. Škola má otevřené hřiště pro veřejnost v odpoledních hodinách včetně sobot a nedělí (v důsledku rekonstrukce budovy byl provoz přes prázdniny omezen) 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce nebyla na škole provedena inspekce ČŠI. 11

12 10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2009 Dotace investiční (od zřizovatele): Objednávkový systém do ŠJ ,- Kč Dotace: Dotace na provoz ,- Kč Dotace na otevření hřiště pro veřejnost ,- Kč Dotace FEVO ,- Kč Dotace na mzdy a vzdělávání ,- Kč ÚZ ,- Kč ÚZ ,- Kč ÚZ ,- Kč ÚZ ,- Kč Dotace celkem : ,- Kč Vybrané náklady za rok 2009: Materiál na údržbu ,27 Kč POE, DDHM ,80 Kč Údržba budov a movitých věcí ,45 Kč Energie (plyn, vodné, el. energie) ,46 Kč Mzdové náklady (platy) ,00 Kč Učebnice a učební pomůcky ,00 Kč Výsledky hospodaření za rok 2009: Hlavní činnost 0,- Kč Doplňková činnost 0,- Kč 12

13 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů a mezinárodních programů V této oblasti nebyla škola zapojena 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 1 pedagog studium Aj - 4. ročník Jazyková škola při Obchodní akademii v Pardubicích 1 pedagog studium pro kvalifikované výchovné poradce bez speciálně pedagogického Vzdělání 1 pedagog studium profesní průprava zástupců ředitelů 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Realizovali jsme projekt pro čtvrté třídy Polem nepolem. Na tento projekt jsme požádali o grant Odbor životního prostředí při Magistrátu města Pardubic. Finanční podpora nám byla poskytnuta ve výši 10 tisíc Kč. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole nemáme odborovou organizaci. Spolupráce s naším zřizovatelem Magistrátem města Pardubic je na velmi dobré úrovni. Našimi dalšími partnery při plnění výchovně vzdělávacích úkolů jsou: Školská rada, PPP Pardubice, PPP Ústí nad Orlicí,ÚMO Pardubice 6, ZUŠ Lonkova Pardubice, Úřad práce, Městská policie Pce, Odbor komunitních služeboddělení sociálně právní ochrany dětí při Mm Pardubice. Se všemi partnery jsme navázali kontakt a spolupráce je na dobré úrovni. Mgr. Božena Koblížková ředitelka školy 13

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2006-2007 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012

Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2011/2012 Základní škola Neratovice, 28.října 1157, okres Mělník Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce /2012 1.část Zprávu vypracovaly: Mgr. Miloslava Lamačová Mgr. Dana Mrázková Mgr. Radka Millerová OBSAH:

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více