CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO IZO ředitelství tel.: internet. stránky: provoz školy: celodenní od 6.30 do hodin počet tříd: 5 ve třech pavilonech počet dětí ve třídách: 124 počet pedagogických zaměstnanců: 10 počet provozních zaměstnanců: 8 součástí školy je školní jídelna v zařízení není odborová organizace ÚDAJE O DĚTECH V MŠ: Počty zapsaných dětí: Třída A přízemí Kuřátka 26 Třída A patro Ţabičky 26 Třída B přízemí Zajíci 26 Třída B patro Rybičky 26 Třída C Berušky 20 Průměrná docházka v měsících září červen 2011: porovnána s průměrnou docházkou v předchozích letech rok šk. r šk. r šk. r Kuřátka 20,05 dětí 19,73 dětí 18,25 dětí 15,84 dětí Ţabičky 19,07 dětí 18,93 dětí dětí 17,13 dětí Zajíci 19,28 dětí 17,77 dětí 17,2 dětí 15,67 dětí Rybičky 17,94 dětí 19,08 dětí 17.1 dětí 15,95 dětí Berušky 15,00 dětí 14,33 dětí dětí 11,35 dětí Do průměrné docházky se započítávají veškeré dny, kdy je mateřská škola v provozu, včetně těch, kdy jsou počty dětí na jednotlivých třídách niţší z důvodu školních prázdnin nebo dnů mezi dvěma státními svátky, kdy si rodiče zpravidla nechávají děti doma. Provoz mateřské školy byl přerušen v průběhu vánočních školních prázdnin po dobu 5dnů a to od 27. do 31 prosince Provoz v průběhu letních prázdnin byl zajišťován po celý měsíc srpen Přihlášeno bylo 32 z celkového počtu všech dětí, zapsaných v říčanských mateřských školách. Z toho 8 dětí bylo z MŠ Čtyřlístek a Srdíčko. 1

2 Poměry chlapců a dívek v jednotlivých třídách ve šk roce Kuřátka : chlapci 15, dívky 11, předškoláci 16, z toho 4 OŠD, Ţabičky : chlapci 17, dívky 9, předškoláci 16, z toho 2 OŠD, Zajíci : chlapci 15, dívky - 11, předškoláci 14, z toho 3 OŠD Rybičky : chlapci 13, dívky 13, předškoláci 16, z toho 4 OŠD Berušky : chlapci 10, dívky 10, předškoláci 13, z toho 1 OŠD. Pro školní rok 2010/2011 nebylo přijato ţádné dítě, které by mělo omezenou docházku na 4 hodiny denně ani na 5 dnů v měsíci podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Ve školním roce navštěvovalo mateřskou školu 124 dětí. Na tento počet byla mateřské škole udělena výjimka z počtu dětí, neboť vyhláška o mateřských školách stanoví maximální počet dětí na jednu třídu dětí zůstávalo v MŠ s OŠD, coţ bylo o 3 děti více neţ v předchozím školním roce. Celkový počet dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky byl 75, coţ je o 10 více neţ ve školním roce 2009/2010. Počet zapsaných dětí se v průběhu roku neměnil. V uplynulém šk. roce pravidelně či nepravidelně (pouze některé dny v týdnu) pobývalo v odpoledních hodinách 101 dětí, coţ je více jak 4 pětiny všech dětí zapsaných do MŠ. Tyto děti se v odpoledních hodinách účastní řízených a zájmových činností, učitelky se často individuálně věnují předškolákům či dětem s odloţenou školní docházkou. Počty integrovaných dětí: Ţádné z dětí nebylo vykazováno jako integrované. I tak mateřskou školu navštěvovalo 1 dítě s poruchou hybnosti po dětské mozkové obrně, 1 dítě s váţnou poruchou řeči v péči foniatra, 1 dítě s ortopedickou vadou, řada dětí s ADHD, poruchami pozornosti a hyperaktivitou, děti s potravinovými alergiemi. Všechny tyto děti vyţadují zvýšený individuální přístup a učitelky se jim ho i přes vysoké počty dětí ve třídách snaţí dopřát. Důvodem proč nedochází k integraci dětí s váţnějšími poruchami a vývojovými vadami, je právo rodičů vyuţít lékařského tajemství a zdravotní stav dítěte ať uţ při přijímacím řízení, tak v průběhu předškolního vzdělávání neuvádět. Odhalí li učitelka během své práce s dítětem nějakou vývojovou vadu, můţe rodiči doporučit vyšetření u příslušného specialisty, v ţádném případě ho nemůţe rodiči nařídit. 2

3 Zápis do MŠ: Zápis na šk. rok 2011/2012 proběhl 13. a 14. dubna 2011 podle kritérií, ze kterých bylo oproti předchozím letům vyjmuto upřednostnění dětí v obecním zájmu. Celkem se k zápisu dostavilo 191 uchazečů, coţ bylo o 32 více neţ v roce minulém a o 109 neţ v roce Ve správním řízení, jeţ následovalo po řádném zápisu, a které zahájilo 176 zákonných zástupců, bylo přijato 61 uchazečů, coţ je o 13 více neţ minulém školním roce. Čtyři zákonní zástupci se proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do MŠ odvolali ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Tento rozhodnutí ředitelky potvrdil. Dalších 5 dětí bylo přijato před koncem letních prázdnin. Zápis do ZŠ: Zápisu do prvních tříd základních škol se z naší MŠ zúčastnilo 75 dětí, z toho v 16 případech poţádali rodiče o odklad školní docházky. 14 dětí zůstává v naší mateřské škole, dvě děti odcházejí do přípravné třídy při ZŠ U říčanského lesa. Do základní školy odešlo 59 dětí, z toho do: ZŠ Říčany, Masarykovo nám. - 34dětí ZŠ Říčany, Bezručova ul dětí ZŠ Říčany, U Říčanského lesa - 12 dětí 3 děti se odstěhovaly VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES: Průběh vzdělávání : V letošním školním roce si kaţdá třída zpracovala svůj vlastní projekt, který reagoval na specifické potřeby jednotlivých kolektivů. Třídy Zajíců, Rybiček a Ţabek pokračovaly v programech zaměřených na ekologii, Berušky si vytvořily projekt Máme rádi zvířata a Kuřátka projekt sociálně kulturní Kuřátka jsou kamarádi. Všechny třídy se současně věnovaly environmentální výchově zařazováním programů Ekocentra Říčany. Opět jsme sbírali hliník, naše MŠ se i letos umístila na prvním místě mezi říčanskými školami. Pozornost byla také věnována výchově ke zdravému ţivotnímu stylu v souladu s programem Zdravá abeceda, Zajíci a Rybičky se v rámci vzdělávacích činností občas zapojovaly i do přípravy pokrmů. Zhodnocení heterogenního složení dětí ve třídách a adaptace jednotlivých dětí: Jako v loňském školním roce byly pro nedostatek míst v mateřských školách přijímány děti, které dosáhly věku čtyř let, takţe věkový rozdíl mezi nejmladšími a nejstaršími dětmi není jiţ tak markantní a děti se snadněji mezi sebou spřátelí a přizpůsobí se reţimu mateřské školy. 3

4 Školní zralost a OŠD : S předškoláky se ve všech třídách intenzivně pracuje. Je jim věnován individuální přístup, zaměřený na kompetence, se kterými by měli ukončit předškolní vzdělávání. Je procvičována grafomotorika, matematické představy, všeobecné znalosti, souvislý mluvený projev, výslovnost, atp. tak, aby bylo dětem díky získaným dovednostem umoţněno úspěšné zahájení povinné školní docházky. Všechny děti, kterým byl navrţen OŠD v letošním roce, jsou podle posouzení učitelek a následně i psychologa nezralé pro školní docházku. Naopak 3 jiné děti odešly do ZŠ, přestoţe učitelky doporučovaly OŠD. V letošním roce opět probíhala v jednotlivých třídách podzimní a jarní Olympiáda (průzkum znalostí a dovedností předškoláků), kdy byl v druhém kole zaznamenán téměř u všech dětí významný pokrok ve znalostech a dovednostech, oproti kolu prvnímu. Stav výslovnosti u dětí : Stav výslovnosti u dětí se rok od roku horší, aţ dvě třetiny dětí v jednotlivých třídách jsou v péči logopeda. Učitelky mají moţnost v rámci svého působení děti na špatnou výslovnost upozorňovat, avšak zodpovědnost za správnou řeč dětí mají jejich rodiče. V mateřských školách probíhá řada činností, které podporují prevenci řečových vad (zpěv, nácvik básniček apod.), avšak náprava řeči patří do kompetence klinického logopeda a tím učitelky nejsou. Celková tělesná, psychická a zdravotní zdatnost : Děti jsou většinou tělesně i psychicky zdatné přiměřeně svému věku, jsou po celý rok vedeny k otuţování a vhodnému oblékání. Otuţování praktikujeme kaţdodenními procházkami v přírodě, třída Zajíců a Rybiček navštěvuje během roku solnou jeskyni. V ostatních třídách nebyl o solnou jeskyni zájem. V letošním roce také proběhl dvakrát plavecký výcvik v Aquapalace v Čestlicích, kterého se zůčastnilo 48 dětí. Ve třídě bývá udrţována optimální teplota a stálé větrání okny. Odpolední odpočinek probíhá od hodin. Většinou usínají všechny děti a předškoláci, kteří neusnou, nebo se za chvilku vzbudí se mohou věnovat klidovým činnostem u stolečků, čehoţ některé děti vyuţívají. Nemocnost dětí v tomto školním roce opět nebyla nijak velká, vyskytovaly se běţné infekční nemoci, především záněty horních cest dýchacích, jedno dítě mělo zlomenou nohu a dvě děti zlomenou ruku (ţádný z úrazů se nestal v mateřské škole). Psychicky jsou děti vzhledem ke svému věku většinou odolné, nejlépe se to ukázalo na Expedicích Benecko, kde všechny děti bez problémů obstály. Školní akce v MŠ : V letošním školním roce shlédly děti opět kaţdý měsíc divadelní představení v mateřské škole. Během roku probíhaly v jednotlivých třídách akce zaměřené na ekologii, proběhly dva kurzy plavání, dvě skupiny dětí absolvovaly pobyt na Benecku, nocování předškoláků v MŠ a mnoho dalších akcí: přehlídka letových vlastností dravců, rukodělné dílny, vánoční prozpěvování s rodiči, návštěvy dětského oddělení městské knihovny, různé výlety. Stejně jako loni se prezentovala naše škola na vystoupeních při vítání nových říčanských občánků, různými programy pro seniory v Domě s pečovatelskou sluţbou Senior i v Domově 4

5 důchodců Pod Kavčí Skálou, kam děti nikdy nezapomněly přinést drobné dárky, které samy vyrobily Výtvarné soutěže a výstavy : Stejně jako v předchozích letech se děti zúčastnily řady výtvarných soutěţí a výstav. Dětská knihovna: září Sklizeň ovoce říjen - Kluci Draci Europark Praha: říjen - Vánoční hvězda Senior: prosinec vánoční přáníčka Dětská knihovna: prosinec - Betlém leden - Páni a paní Sněhulákovi Lidice 2011: březen mezinárodní soutěţ Hasičský záchranný sbor středočeského kraje, Polepská 634, Kolín 4: březen Poţární ochrana dětí Dětská knihovna: březen Máme rádi zvířata + výstava Denisy Kakešové Ústřední sdruţení českého zahrádkářského svazu, Rokycanova 15, Praha 3 duben Zahrada v květech očima dětí ZUŠ Říčany: duben Příběh knihy Dětská knihovna: duben - Stromy obři Mediatel s.r.o., Thámova 16, Praha: duben Povolání, které se mi líbí, aneb čím bych chtěl být, aţ vyrostu Hafan 2011: duben Pejskové Senior: květen Srdíčka ke Dni matek Dětská knihovna: červen Tabla všech tříd naší MŠ Říčanská radnice: červenec To jsme my, děti od Slunečních hodin Spolupráce s rodiči : Na začátku školního roku s konaly v jednotlivých třídách třídní schůzky, avšak účast na nich nebyla příliš hojná, přišli většinou ti rodiče, s kterými je spolupráce dobrá, kteří čtou informační nástěnky a o dění ve škole se zajímají průběţně. V letošním školním roce se na výzvu zapojili někteří rodiče v rámci Dne Země do jarní údrţby školní zahrady. Stejně jako v loňském roce vytvořily učitelky pro rodiče soubor otázek, který směřoval k lepší spolupráci mezi rodinou a školou. Otázky se týkaly spokojenosti dětí v mateřské škole, stravovacích, hygienických návyků a kompetencí k učení, které si z mateřské školy odnášejí, obeznámenosti rodičů se školním vzdělávacím programem, zájmem rodičů a dětí o různé školou pořádané akce a posláním mateřské školy vůbec. Výsledky pak slouţily ke zlepšování poskytovaných vzdělávacích sluţeb. Vcelku je spolupráce mateřské školy s rodiči hodnocena oboustranně kladně. Rodiče zvláště oceňují kvalitu stravování, neboť školní jídelna nakupuje potraviny uváţlivě, navyšuje podíl ovoce a zeleniny, omezuje podíl červeného masa a veškerou stravu připravuje z čerstvých surovin. Děti jsou v MŠ vedeny k úctě k potravinám a celé školní stravování zohledňuje potřeby trvale udrţitelného ţivota ( školní jídelna neprodukuje téměř ţádné zbytky jídel). Velmi kladně zareagovali rodiče opět na akci Vánoční strom přání, kdy děti nakreslily obrázky s předměty a hračkami, které by si k Vánocům přály a rodiče jim v jednotlivých třídách jejich přání splnili. 5

6 Výsledky vzdělávání : Předškoláci, kteří odcházejí do první třídy jsou na školu připraveni, těm, kteří byli nezralí, byl navrţen na školní rok OŠD (pak jiţ záleţelo na rodičích, zda návrh akceptovali, či nikoli). Aktuální problematika neopodstatněných odkladů školní docházky se naší školy netýká, všechny děti zůstávají v MŠ ze závaţných důvodů. Podle výsledků olympiády udělaly děti v průběhu školního roku velké pokroky. I ty děti, které měly v letošním školním roce OŠD dozrály a na vstup do ZŠ jsou připraveny. Stále je nutné zaměřit se na zvládnutí nadměrné hlučnosti ve třídách, a tím přispět k psychické pohodě dětí i učitelek. Zájmová činnost: Kromě vlastní pedagogické činnosti probíhaly opět po celý rok v mateřské škole zájmové krouţky, které nejsou součástí vzdělávacího programu mateřské školy, ale v rámci hlavní činnosti obohacují vzdělávací nabídku MŠ. Tato zájmová činnost je zajišťována externími lektorkami. Rukodělný krouţek Tvořílek vedly lektorky Linda Kůstková a Jana Šebestová od října 2010 do května 2011, 2x v týdnu, zapsáno 39dětí Angličtina pro nejmenší lektorka Zuzana Petrášková, - jazyková škola Langfor, 2 lekce v týdnu, zapsáno 26 dětí Krouţek Písklata základy výuky hry na zobcovou flétnu lektorka Mgr. Hana Skálová, 2 x v týdnu, zapsáno 16dětí Taneční krouţek lektorka Lucie Sochůrková, 1x týdně, zapsáno 17dětí Zájmové krouţky, které se konaly v ranních hodinách bohuţel narušovaly vlastní vzdělávací proces mateřské školy, neboť je do nich zapisováno stále více dětí a ty se pak do vzdělávání zapojují zpravidla aţ po dopolední svačině. Po vzájemné dohodě ředitelky školy a jednotlivých lektorek, bude v následujícím školním roce činnost jednotlivých krouţků respektovat školní vzdělávací program a děti budou do třídy přicházet nejpozději v 8.30 hod., kdy končí volné hry dětí a individuální činnosti a začínají činnosti řízené učitelkami. Činnost odpoledních krouţků zůstane beze změn. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST: kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného Kontrolní orgán: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Předmět kontroly: období od do Závěr kontroly: zůstatek pojistného za zaměstnance činil 0,- Kč, zůstatek penále z prodlení činil 0,- Kč, závaţné porušení oznamovací povinnosti nebylo zjištěno, přehledy o platbě pojistného v kontrolovaném období předloţeny kontrola v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 6

7 Předmět kontroly: podmínky provozní a osobní hygieny, skladovací podmínky, dodrţování zásad správné výrobní a hygienické praxe, hygienické poţadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání Závěr kontroly: v průběhu šetření bylo zjištěno, ţe v pavilonu A teče z výtokových kohoutů pouze studená voda, coţ je povaţováno za hrubé porušení ustanovení 7 odst. 1 zákona 258/200 Sb. Z výsledků kontroly vyplynula tato opatření: odstranit závadu, o termínu odstranění závady informovat kontrolní orgán do Závada byla ve spolupráci se zřizovatelem odstraněna do veřejnosprávní kontrola Kontrolní orgán: Město Říčany, Útvar interního auditu Předmět kontroly: kontrola hospodaření k , účetních a pokladních dokladů, závazků a pohledávek, inventarizace majetku a závazků, vnitřních směrnic a rozpočtu Závěr kontroly: v kontrolované činnosti nenastala rizika s moţným dopadem na splnění rozhodujících úkolů a schválených cílů kontrolované osoby. Kontrolovaná činnost je zajištěna přiměřeným a účinným systémem řídící kontroly. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MŠ: Organizační struktura ve šk. roce 2010/2011 ředitelka Jarmila Šebková zástupkyně ředitelky Jitka Lágnerová účetní Ludmila Hloušková Agenda provozu školy Účetnictví příspěvkové organizace je v plném rozsahu zajišťováno účetní pí. Hlouškovou. Mzdovou agendu zpracovává na základě podkladů ředitelky školy účetní pí. Hloušková. Personální agendu zajišťuje ředitelka školy. Úvazky pedagogických zaměstnanců ve šk. roce 2010/ učitelek 1,00 2 učitelky 0,50 Kvalifikace učitelek: Všech deset učitelek splňuje odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi předškolního věku. Průměrný věk pedagogického sboru byl uplynulém školním roce 49,5 roku. Započitatelná pedagogická praxe jednotlivých učitelek (po odečtu 2 let) a ředitelky ( po odečtu 3 let): do 6 let let let let 3 nad 27 let 5 7

8 Skutečná délka praxe učitelek se pohybuje mezi 11 a 38 lety, přičemţ průměrná výše jimi odpracovaných let ve školství byla k 31. srpnu ,4 let. Rozsah přímé pedagogické činnosti učitelek (přepočteno na celý úvazek) je 31 hodin z celkových 40 hodin týdně. V čase, kdy učitelky nepracují s dětmi, věnují se administrativní třídnické práci, přípravě na další vzdělávání dětí, pracovním povinnostem nad rámec přímé vzdělávací práce (konzultace s rodiči, instalace dětských výtvarných prací ve veřejných prostorách, vedení školní knihovny, evidence inventáře, zajišťování kulturních akcí školy, nákup školních potřeb a pomůcek, organizaci mimoškolních akcí atp.) Rozsah přímé pedagogické práce zástupkyně ředitelky je 24 hod., přestoţe nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ukládá pedagogovi v takovéto pozici pouze 20 hodin týdně. V naší mateřské škole nelze toto realizovat, neboť při niţším počtu hodin přímé pedagogické práce u zástupkyně ředitelky by nebylo moţné zajistit plynulý provoz MŠ a bezpečnost dětí při pobytu venku. Nepřímá práce zástupkyně ředitelky je zaměřena na hospitační a kontrolní činnost v pedagogické oblasti, plánování a zajišťování vzdělávacích akcí, nákup hraček a didaktických pomůcek a na problematiku BOZP a PO na pracovišti a vedení pokladny příspěvkové organizace. Přímá pedagogická činnost ředitelky je 16 hodin z celkových 40 hodin týdně. Úvazky provozních zaměstnanců ve šk. roce 2010/2011 účetní,pověřená vedením školní jídelny: 1,00 3 kuchařky: 1,00 domovnice 1,00 1. uklízečka 0,90 2. uklízečka 0,60 topič 0,40 V mateřské škole pracovalo ve školním roce 2011/ plně kvalifikovaných učitelek /vč. ředitelky/ 1 technicko-hospodářská pracovnice ve funkci účetní a vedoucí ŠJ, 3 pracovnice ve školní jídelně, 3 pracovnice úklidu, 1 topič Jedna pracovnice provozu školního stravování poţádala o ukončení pracovního poměru k , jedna pracovnice úklidu ukončila v červnu pracovní poměr odchodem do předčasného důchodu, v obou případech byly důvodem odchodu nedůstojné platové podmínky platné pro provozní a správní zaměstnance škol od 1. ledna Místo kuchařky bylo od 1. dubna obsazeno novou zaměstnankyní. Všichni zaměstnanci ( kromě hospodářky) čerpali dovolenou především v době přerušení provozu tj. od 1. do 31. července. Uklízečky zahájily činnost jiţ 18. července generálním úklidem po provedené rekonstrukci vodovodního potrubí na pavilonu A. 3 pracovní dny před začátkem školního roku zahájily činnost i učitelky účastí na pedagogické poradě, pracemi spojenými s přípravou jednotlivých tříd, kabinetů, šaten, opravou hraček a úloţných boxů, 8

9 přípravou povinné dokumentace na nový školní rok a přípravou podkladů pro Vlastní hodnocení školy za školní rok 2010/2011. Další vzdělávání zaměstnanců: DVPP bylo v uplynulém školním roce nejčastěji realizováno Vzdělávacím institutem Středočeského kraje a nakladatelstvím Portál. Mezi nejvýznamnější lze zařadit seminář Kvalita předškolního vzdělávání I a II, který byl přednášen Mgr. Zuzanou Bečvářovou, bývalou inspektorkou ČŠI a který byl věnován optimálnímu koncipování a písemnému zpracování školního a třídního vzdělávacího programu na RVP PV v části I., ve II. byl zaměřen na vlastní hodnocení školy, školní řád, školní matriku, přijímací řízení, třídní knihu, přehled docházky, záznamy o vzdělávacích pokrocích dětí, portfolia, kniha úrazů, pedagogické rady, výkazy apod. Tohoto semináře se zúčastnilo 8 z 10 učitelek v různých termínech a na různých pracovištích tak,aby byl zachován optimální provoz mateřské školy. Dalším významným seminářem byl dotovaný seminář Zdravá abeceda I a II, který se stává nejrychleji rostoucím tematickým programem v ČR a je zaměřený na zdravý ţivotní styl v mateřských školách, (účast 4 učitelek a vedoucí školní jídelny) V rámci projektu Alma Mater Studiorum realizovaného Pedagogickou fakultou UK v Praze se dvě učitelky účastnily semináře na téma lesní a venkovní pedagogika, ohledně problematiky grantů a dotací absolvovaly učitelky seminář na téma Zahrada hrou a Jak napsat projektovou ţádost. Ostatní semináře byly zaměřené na přímou práci s dětmi nebo rodiči např. Komunikace pedagogů a rodičů, Předškoláci v MŠ, Hyperaktivita dětí nebo Grafomotorická cvičení. Celkem si učitelky přivezly ze seminářů DVPP 41 osvědčení o absolvování vzdělávacích programů. Na organizaci chodu mateřské školy byla účast většího počtu učitelek na vzdělávacích akcích poměrně náročná, avšak některé semináře byly tak ojedinělé, ţe byla škoda se jich neúčastnit. Studijní volno, na které mají učitelé podle zákona o pedagogických pracovnících nárok v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce k dalšímu vzdělávání a samostudiu nebylo ani letos vyčerpáno ţádnou z učitelek, neboť tomu bránily váţné provozní důvody. Všechny pracovnice školní jídelny absolvovaly seminář pro vedoucí školních jídelen, kuchařky a pracovnice výdejen. Na tomto semináři byly proškoleny v právních předpisech spojených s provozem školních jídelen, systémem HACCP a téţ seznámeny s povinným školením v hygienických předpisech. Znalosti prokázaly vypracováním znalostního testu. OBLAST MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ A OPRAV: V květnu 2011 se škola zapojila podáním ţádosti o grant do projektu Zahrada hrou. Dotační příspěvek byl určen na obnovu nebo zaloţení zahrady mateřské školy, předmětem realizace byla především zanedbaná a opuštěná místa. V ţádosti škola neuspěla. V průběhu měsíce července proběhla třetí závěrečná etapa výměny vodovodního potrubí a odpadů v posledním z pavilonu mateřské školy. Tímto byla rekonstrukce v celém objektu dokončena. Během roku pak docházelo pouze k běţným opravám na budově i zařízení školy, třídy byly průběţně dovybavovány drobným nábytkem, hračkami, stavebnicemi, knihami, didaktickými pomůckami a výtvarným materiálem. Pro zajištění bezpečnosti dětí bylo zřízeno 9

10 oplocení uvnitř pozemku mezi zahradou pavilonu A i zahradou pavilonu C a vjezdem na zásobovací rampu, kam neoprávněně vjíţděli rodiče i návštěvníci muzea, coţ ohroţovalo bezpečnost dětí. Vstupní branka ze Štefánikovy ulice byla opatřena bezpečnostním prvkem tak, aby si ji mohli otevřít pouze dospělí. Celková výše finančních darů činí 35 tisíc korun. Pořízeny za ně byly nové herní prvky do zahrad jednotlivých pavilonů. Věcné sponzorské dary jsou stále víceméně sporadické, nejvíce se dárci - rodiče zapojili o Vánocích, kdy reagovali na přáníčka z Vánočního stromu přání. ZÁVĚR: Z pedagogického hlediska mohou být zaměstnanci se svou prací spokojeni, neboť všechna opatření vyplývající z pravidelné autoevaluace školy byla splněna. Také v oblasti materiální mohou mít, stejně jako rodičovská veřejnost, důvod k mírnému optimismu, neboť v uplynulém školním roce zpracovalo Město investiční záměr, který počítá s opravou budovy a zvýšením kapacity školky aţ o 49 dětí. Součástí oprav bude výměna oken a dveří, opravy střechy včetně zateplení, dostavby spojovací chodby a zpevněné plochy. Realizace projektu však závisí na získání dotace. V Říčanech Pouţité zkratky: RVP ŠVP TVP ČŠI MŠ ZŠ ŠJ ZUŠ OŠD ADHD BOZP PO ŘŠ DVPP SH ČMS ÚS ČZS MS ODS HACCP rámcový vzdělávací program kutikulární dokument pro předškolní vzdělávání školní vzdělávací program třídní vzdělávací program česká školní inspekce mateřská škola základní škola školní jídelna základní umělecká škola odklad školní docházky (Attention Deficit Hyperaktivity Disorders ) hyperaktivita s poruchou pozornosti bezpečnost a ochrana zdraví při práci poţární ochrana ředitelství školy další vzdělávání pedagogických pracovníků sdruţení hasičů Čech,Moravy a Slezska územní sdruţení českého zahrádkářského svazu místní sdruţení ODS systém sledování procesu přípravy pokrmu a v něm určených operací, při kterých je nejvyšší riziko moţnosti porušení nezávadnosti pokrmu - tzv. kritické body Příloha obrazová zpráva ze školní akce 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Srdíčko E. Beneše 204, 251 01 Říčany, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Říčanech dne: 14. 10. 2014 Zpracovala: Jiřina Řeháková Obsah

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-988/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Sídlo: Urxova 342,

Více