Předškolní kluby. pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předškolní kluby. pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Základní škola, Kladno, Pařížská 2249"

Transkript

1 Předškolní kluby pro děti ze sociálně vyloučených lokalit Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: Mgr. Naďa Máchová Kasuistikami přispěla: Mgr. Kateřina Fikarová

2 Stejně jako celý projekt i samotná tvorba této publikace byla financována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Děkujeme.

3 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme rádi, že se i k Vám dostala tato publikace, která patří mezi výstupy našeho projektu Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství a pojednává o roční činnosti předškolního klubu pro děti pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na následujících stránkách jsme se pokusili shrnout získané poznatky, představit Vám konkrétní činnost klubu i příběhy několika dětí, které klub pravidelně navštěvovaly. Protože se z velké části jednalo o děti romské, zmiňujeme v úvodu i některé obecnější poznatky o práci s dětmi z tohoto etnika. V přílohách pak pro ilustraci uvádíme celoroční program klubu a ukázky z tvorby dětí. Doufáme, že Vám naše postřehy budou inspirací pro praxi a přejeme mnoho úspěchů. Kladno, červen 2012 Tým pracovníků projektu

4 O předškolním klubu Předškolní klub je určen pro děti, které nenavštěvují pravidelně žádná předškolní zařízení, zejména pro předškoláky a předškoláky s odkladem školní docházky. Cílem je vytvořit pro tyto děti vstřícné a podporující prostředí, které jim umožní získat sebedůvěru, znalosti a dovednosti potřebné ke zdárnému nástupu do 1. ročníku základní školy. Dalším úkolem předškolního klubu je podpora vzájemné komunikace a informovanosti mezi rodiči (popřípadě úzké rodiny dětí) a školou, kdy je klub otevřen přítomnosti rodičů ve svých prostorách a při svých činnostech, domlouvá se s nimi na společném výchovném programu dítěte a respektují se zvyklosti a přání rodiny, osobnosti otce a matky. Rodiče mají možnost zúčastnit se přímo výuky nebo konzultovat vývoj a výchovu svého dítěte se speciálním pedagogem a s odborníky z SPC, kde v úzké spolupráci probíhají odborná vyšetření školní zralosti, diagnostika poruch učení, řeči, chování atd. Speciální pedagog při výuce sleduje zvláštnosti ve vývoji a chování dětí, které se u dětí mohou při vyučování projevit. Vzdělávání dětí z romského etnika a činnost předškolního klubu Romské přísloví: Nane čhave, nane bacht Nejsou děti, není štěstí. Rodina byla a dosud je pro Romy jednou z největších hodnot v jejich životě. Tradiční rodina je početná, s vřelým vztahem k dětem a velmi soudržná. Chceme li se zabývat vzděláváním romských dětí, měli bychom pochopit Romy jako národ, jejich hodnoty, morálku a chování. Romové představují v České republice dosti početnou etnickou menšinu, která se od majoritní společnosti odlišuje především svým svébytným životním stylem a kulturou. V dnešní době začíná u Romů převažovat městský působ života. Postupně se rozpadá jejich tradiční hodnotový vzor, ale zatím nejsou schopni ani ochotni přijmout nový model. Romové mají dnes stejná práva jako ostatní, ale nedokáží jich využít. Práva na vzdělání v rámci svých schopností plně nevyužívají a nevzdělanost jim je pak velkou překážkou při snaze uplatnit se na trhu práce. Dnešní Romové se tak naučili být závislí na sociálních dávkách. Nedostatek finančních prostředků vede k dalším problémům. Často dochází k izolaci romské komunity nejen společensky, ale i teritoriálně. Opět vznikají uzavřené domovní celky, kde úroveň bydlení a života vůbec velmi zaostává za obvyklým standardem. Ve srovnání s majoritní společností můžeme v romských komunitách sledovat nižší úroveň vzdělanosti. To je opět dáno historicky děti se v rodině učily pro svůj další život nápodobou od ostatních členů rodiny a školnímu gadžovskému vzdělání rodiče nepřipisovali a dodnes nepřipisují velkou hodnotu. To však neznamená, že si nepřejí být moudří. Moudrost byla a je v romské komunitě vysoce ceněna, avšak získávala a projevovala se jinak než u Čechů. Školní vzdělanost stojí v hodnotovém řebříčku Romů hluboko pod touhou získat co nejvíce peněz a alespoň hmotně se vyrovnat gadžům. Většina z nich má velké obtíže se čtením a psaním, ale umí výborně počítat. Jednou z příčin, proč jsou romské děti ve škole pozadu je také úplná absence alespoň minimální předškolní přípravy. Chybí jim slovní zásoba českého jazyka a také porozumění je méně přesné. Se školní přípravou většina rodičů nemůže dětem pomáhat, protože sami učivo nezvládají. Tyto děti pak v běžné základní škole selhávají a jsou často přeřazováni do základní školy praktické. Výsledkem je, že tyto děti

5 opět svým dosaženým vzděláním nepřekonají vzdělání svých rodičů a vše se opakuje v další generaci. Proto je jedním z nejdůležitějších úkolů naší společnosti získat pro předškolní vzdělávání co nejvíce romských dětí a působit tak nejen na děti, ale zejména na jejich rodiče a vysvětlovat jim důležitost vzdělání pro další život jejich dětí. Řada romských rodičů usiluje o to, aby jejich dítě nemuselo chodit do běžné základní školy a domáhají se přijetí do zvláštní školy, protože si myslí, že to tam bude mít dítě jednodušší a oni budou mít méně starostí. Nedomýšlejí ale důsledky tohoto rozhodnutí. Pokud by ale byla u těchto dětí dostatečná předškolní příprava, celá řada problémů by se tím eliminovala. Jen malé procento romských dětí prochází mateřskou školou nebo absolvuje jinou formu předškolní výchovy. Důležitost předškolního vzdělávání je dána nutností dovést dítě k tomu, aby v průběhu docházky do mateřské školy získalo věku přiměřenou psychickou i sociální zralost. Děti se rozvíjejí především na základě praktické zkušenosti, přímými zážitky a prožitky, učí se komunikovat s vrstevníky, navazují přátelské vztahy, učí se řešit konflikty, osvojují si základní hygienické návyky, zdokonalují se v sebeobsluze, volí a nesou si následky svého jednání. Pro romské děti je důležitost mateřské školy také dána osvojením komunikace v českém jazyce a komunikace s neromskými dětmi. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní příprava se u nás uskutečňuje několika způsoby. Nejrozšířenější způsob je prostřednictvím mateřských škol, dále pak vznikají při základních školách přípravné ročníky nebo existují další vzdělávací aktivity neziskových organizací zaměřených na předškolní věk. Jako nejefektivnější se prokázala docházka do mateřské školy, nejlépe hned od 3 let věku dítěte. Zde je nejlepší možnost pracovat s dítětem a jeho rodinou. Učitelky jsou v každodenním kontaktu s rodiči a dítě rovněž zcela přirozeně přejímá vzory chování od svých vrstevníků. Podmínkou zvýšení vzdělanosti romského etnika je akceptování etnických, sociálních a kulturních odlišností ve výchovně vzdělávacím procesu. Je nutné, aby Romové sami pochopili, jak potřebné je vzdělání a sami se snažili svou situaci zlepšit. Romští rodiče na jedné straně počítají s tím, že škola se o jejich děti postará a přebere za ně plnou zodpovědnost, na druhou stranu se ale domnívají, že se ve škole děti stejně nic nenaučí a docházka je zbytečná. Proto je nutné už při zápisu věnovat romským rodičům zvýšenou pozornost a udržovat s nimi kontakt po celou dobu školní docházky. Důležité je, aby rodiče byli přesvědčeni o nezastupitelném postavení školy v životě jejich dětí a získali důvěru k učiteli. Učitelé by si pak měli uvědomit příčiny, proč romské děti obecně ve škole zaostávají. Jsou to: - jazyk (malá slovní zásoba, horší porozumění, prvky etnolektu) - absence předškolní přípravy (nízká úroveň všeobecných znalostí, nedostatky v sebeobsluze a hygienických návycích, nerozvinutá jemná motorika a grafomotorika) - nevyhovující bydlení a životospráva (chybí pevný denní režim, nedostatek místa na přípravu) - malá motivace ze strany rodičů (vzdělání není pro rodiče priorita) - odlišné životní cíle a hodnoty - neochota nebo neschopnost rodičů pořídit dětem základní školní potřeby - neschopnost rodičů pomoci dětem (sami nemají dostatečné vzdělání)

6 Dále je potřeba vzít v úvahu i některé povahové vlastnosti Romů: menší vytrvalost a trpělivost, menší schopnost abstraktního myšlení, menší psychická stabilita, mimořádná citlivost vůči nespravedlnosti, stálý pocit ohrožení (často ne neoprávněný). Mezi málo uznávané hodnoty patří: vzdělání, psané slovo, romský jazyk (mnozí rodiče jej doma přestávají používat). Naopak k uznávaným hodnotám patří: soudržnost velkorodiny a láska v rodině, úcta ke starším členům rodiny, peníze, fyzická síla, touha vyniknout, pohostinnost, hudba a tanec. Úspěšná integrace Romů s majoritním obyvatelstvem je dlouhodobý proces, který je vázán především na výchovu a vzdělávání romských dětí. V projektu Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzívního školství uskutečňovaném naší školou jsme se snažili oslovit co nejvíce dětí předškolního věku z rodin sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. V oblasti naší působnosti (Kladno, Slaný a okolní venkovské lokality) je vyšší výskyt těchto rodin, které zároveň mají minimální šance na umístění jejich dětí do mateřských škol. Cílem bylo vytvořit pro děti vstřícné a podporující prostředí, které by jim umožnilo získat sebedůvěru, znalosti a dovednosti potřebné ke zdárnému nástupu do 1. ročníku základní školy. Dalším úkolem předškolního klubu byla podpora vzájemné komunikace a informovanosti mezi rodiči (popřípadě dalšími členy rodiny dětí) a pedagogickými pracovníky. Rodiče měli možnost zúčastnit se přímo výuky nebo konzultovat vývoj a výchovu svého dítěte se speciálním pedagogem a s odborníky z SPC, kde probíhají odborná vyšetření školní zralosti, diagnostika poruch učení, řeči, chování atd. Speciální pedagog při výuce sledoval zvláštnosti ve vývoji a chování dětí, které se u dětí mohou při vyučování projevit. Informace o činnosti předškolního klubu byly veřejnosti sděleny prostřednictvím letáků (vývěsky městských a obecních úřadů, zdravotní střediska), webových stránek, oslovením rodin prostřednictvím škol (starší sourozenec předal letáček) i osobním kontaktem s rodinami, který zajišťovala asistentka pedagoga. Na základě této výzvy se ve Slaném a okolí přihlásilo 14 dětí, z nichž 9 docházelo do konce března do předškolního klubu pravidelně. Celý předškolní klub s pravidelnou docházkou od září do června dokončilo 7 dětí. Na Kladně se postupně přihlásilo 20 dětí, z nich pravidelně po celou dobu docházely 4 děti. Vzdělávací nabídka předškolního klubu Činnosti nabízené dětem v předškolním klubu byly takové, aby dětem přinášely poznatky, vědomosti a zkušenosti, které jsou pro děti předškolního věku smysluplné a jim srozumitelné, aby jim umožnily lépe chápat svět kolem sebe a rozumět jeho dění, poznatky prakticky využitelné v běžném životě nebo využitelné v dalším učení a poznávání. Úkoly byly přizpůsobené schopnostem dítěte tak, aby byl viditelný cíl a dítě bylo při plnění zadaného úkolu úspěšné. Volily se činnosti, které vyvolávají v dětech kladné emoce, radost, spokojenost, veselí a pohodu. Smyslové hry, které vedly k vědomému využívání všech smyslů, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti. Hry a praktické činnosti, v nichž děti procvičovaly pravolevou orientaci a orientaci v prostoru tak, aby chápaly prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), ale i elementární časové pojmy (dnes, včera, zítra, ráno, večer, roční období apod.). Dále se děti seznamovaly s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství atd.) a učily se tyto poznatky užívat v praxi. Dostatek prostoru bylo i na seznámení a procvičení časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.

7 Poznatky byly dětem zprostředkovávány zážitkovou formou jako jsou pobyty v přírodě, výlety do okolí, exkurze, návštěvy dětských kulturních akcí nebo formou přirozeného poznávání a vlastní zkušeností tj. hrou, manipulací s předměty, výukovými názornými pomůckami, aktivní prací s knihou a obrazovým materiálem, ale i aktivním přístupem, jako jsou práce ve skupině, dramatické činnosti (dramatizace pohádek, příběhů, písniček, říkanek, předvádění a napodobování různých typů chování člověka atd.) nebo rytmické činnosti. Skladba vyučování byla dětem nabízena zábavnou formou v blocích tak, aby se děti rovnoměrně rozvíjely jak po stránce rozumové a morální, tak i po stránce tělesné a sebeobslužné. Zařazovány byly bloky tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy, hudební výchovy, výtvarné a pracovní výchovy. Zvláštní zřetel byl věnován zejména u předškoláků grafomotorickým uvolňovacím cvičením a správnému úchopu psacího náčiní, smyslové výchově, jazykové a řečové výchově, zejména komunikaci a rozvoji slovní zásoby dítěte. Zároveň byl vytvářen dostatečný prostor a čas pro spontánní projevy dětí, které vycházejí z přirozených potřeb a zájmů dětí a jsou součástí duševní hygieny. Další součástí vyučovacích bloků byly relaxační chvilky, kdy děti mohly sledovat nebo poslouchat pohádky a příběhy obohacující jejich citový život. Očekávané výsledky: (co by mělo dítě na konci předškolního období zpravidla zvládnout) Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich podpory. Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče a komunikovat s ním vhodným způsobem. Umět spolupracovat ve skupině dětí při vzájemném respektování práv, potřeb a přání svých i druhých. Adaptovat se na život ve škole, zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy, respektovat pravidla, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu. Ve známých a opakujících se situacích ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování. Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky. Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla. Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. Zacházet šetrně s vlastními i školními pomůckami a hračkami, věcmi denní potřeby. Samostatně se oblékat, umět zapnout knoflík, zip, obout se. Dodržovat základní hygienické návyky při použití toalety. Používat lžíci a příbor, esteticky stolovat. Program předškolního klubu byl pestrý, střídala se výuka s akcemi v přírodě (výlety, exkurze, keramická dílna atp.). Výchovně vzdělávací činnost byla zaměřená na rozvoj všech oblastí - zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky, rozvoj poznání, matematických představ, hudebních, výtvarných a pracovních činností. Jednotlivé úkoly byly naplánovány tak, aby se postupovalo od jednoduššího ke složitějšímu a aby děti před vstupem do základní školy získaly alespoň základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k úspěšnému zvládnutí školní docházky. Máme-li hodnotit činnost předškolního klubu, tak (přestože se jednalo o docházku pouze 1x za týden) můžeme u dětí pozorovat výrazné zlepšení v oblasti sociálního chování, sebeobsluhy, hygienických návyků a stolování. Podařilo se nám zvýšit všeobecný přehled dětí a zlepšit úroveň jemné motoriky a grafomotoriky.

8 Stále ještě chybí vytrvalost při plnění zadaného úkolu, menší samostatnost a chuť překonávat překážky (když mi to nejde, tak to dělat nebudu). Oproti dětem z majoritní společnosti byli tito žáci živější, neměli vypěstovány základní návyky společenského chování (vykřikovali, skákali druhému do řeči, nerespektovali daná pravidla, resp. trvalo jim mnohem déle, než pravidla začali respektovat) a obtížněji se podřizovali autoritě na rozvoji všech těchto dovedností jsme během celého roku systematicky pracovali. Nezřídka měli s dodržováním pravidel a nezodpovědností problém i rodiče dětí. Do předškolního klubu ráno přicházeli později s tím, že to nestihli, zaspali atp. Pozdním příchodem narušovali činnost. Také vyzvedávání dítěte se zpočátku neobešlo bez problémů. Vzhledem k tomu, že jsme měli pro předškolní klub zajištěny prostory v základní škole, kam chodí starší sourozenci našich klientů, tak si matka pro dítě nepřišla s tím, že ho domů dovede jen o něco starší sourozenec. Uvedený kontakt na mobilní telefon nebyl funkční. Po odvedení dítěte domů bylo matce vysvětleno, že její chování je nepřípustné a vícekrát se tato situace neopakovala. Tento příklad zde uvádíme proto, aby bylo zřejmé, že je nutné pracovat nejen s dětmi, ale i s rodiči. Pokud se s nimi podaří navázat kontakt, můžeme hovořit i o dobré spolupráci. Jako další příklad evidovaného pokroku lze uvést, že rodiče zpočátku absenci svého dítěte neomlouvali, s postupem času nepřítomnost i s udáním důvodu omlouvali hned (vzkaz po jiné matce) nebo při dalším setkání. Celkově hodnotíme význam působení předškolních klubů kladně. U dětí s pravidelnou docházkou došlo ke zlepšení v oblasti sebeobsluhy, zlepšilo se držení psacího náčiní, zvýšila se úroveň všeobecných znalostí a sociálního chování. Věříme, že díky činnosti předškolních klubů byly dětem ze sociálně vyloučených lokalit poskytnut dobré základy pro jejich další vzdělávací dráhu.

9 Kasuistiky Eva Jedná se o holčičku, která pochází z Ukrajiny, vyrůstá s matkou a prarodiči v rodinném domku na okraji vesnice. Dívenka sice celkem dobře mluví česky, ale některým pojmům nerozumí. Do mateřské školy nikdy nechodila, kontakt s vrstevníky byl doposud minimální, je v péči především babičky. Přemýšlivá, všeobecný přehled na celkem dobré úrovni, zaostává v oblasti grafomotoriky a matematických představ. Přestože její výtvarný projev je velmi pěkný, odpovídající věku, má obtíže při plnění grafomotorických cvičení (vadné držení psacího náčiní, ruka neuvolněná). Do předškolního klubu docházela pravidelně, bez jediné absence. Zpočátku byla velmi tichá, méně komunikativní. Nezapojovala se do společné hry s ostatními dětmi, nejraději si sama kreslila nebo modelovala. Postupem času začala navazovat kontakt s ostatními dětmi a dokonce měla snahu organizovat hru, rozdělovat úkoly, být vůdčí osobností. Pokud narazila na nesouhlas ostatních dětí, tak se urazila a dokázala i hru ostatním dětem zkazit (např. zbourat společnou stavbu). Také při společných činnostech, kdy měla plnit úkoly podle přesného zadání se potýkala s nechutí podřídit se, ráda si vše dělala po svém. Vzhledem k pravidelné docházce a dobré spolupráci s rodinou se podařilo některé negativní vlastnosti u této holčičky potlačit, došlo i ke zlepšení v oblasti rozvoje matematických představ a grafomotoriky. Michal Chlapec pocházející z početné romské rodiny. S adaptací neměl problémy, v předškolním klubu měl několik kamarádů. Do mateřské školy zatím nikdy nechodil. V době nástupu do předškolního klubu byla úroveň jeho všeobecných znalostí na velmi nízké úrovni. Chlapec znal své jméno, příjmení ne (nazýval se přezdívkou). Věk ukazoval na prstech, adresu neznal. Barvy nepojmenoval a bezpečně nevybral ani jednu základní barvu. Psací náčiní držel špatně, stříhat nůžkami nedovedl. Výtvarný projev byl hluboko pod věkovou úrovní, nedokázal ani vybarvovat. Sluchová a zraková percepce nerozvinutá, matematické představy do 3, mechanicky napočítal do 5ti (nebyl si jistý). Řeč špatně srozumitelná, vadná výslovnost více hlásek. Zaostával i v běžných úkonech sebeobsluhy. Docházka tohoto chlapce do předškolního klubu byla nepravidelná, často přicházel pozdě. O nabízené činnosti zpočátku neprojevoval zájem, pozornost se snažil upoutat spíše nevhodným chováním (kazil dětem hru, ubližoval jim). Přestože zde měl kamarády z ulice, děti o jeho přítomnost neměly zájem a nechtěly si s ním hrát. Navázat nové kamarádské vztahy se mu nepodařilo. U tohoto chlapce se nepodařilo dosáhnout výraznějších úspěchů v oblasti všeobecných znalostí, významně se ale zlepšil v sebeobsluze (oblékání, svlékání, dodržování hygienických návyků mytí rukou po použití WC, před jídlem, stolování, zvládl se najíst příborem). S maminkou chlapce byla konzultována potřeba intenzivní logopedické péče, nutnost pravidelné docházky do předškolního klubu (včetně dodržování doby příchodu) a výchovné postupy vedoucí ke zklidnění chlapce. Natálie V tomto roce šestiletá. Předškolní klub navštěvovala od prosince pravidelně, z odloučení od rodičů měla

10 z počátku strach, byla plačtivá, ale velmi rychle se adaptovala. Do klubu ji přivádějí rodiče. Vyrůstá jako jedináček, je výrazně upovídaná, často si vynucuje pozornost dospělého na úkor jiných žáků nebo v momentech, kdy to není vhodné. Doposud nenavštěvovala žádné předškolní zařízení z důvodu trvalého bydliště v jiném městě než tam, kde byla podána žádost o umístění do předškolního zařízení. Při volné hře preferovala hru o samotě a nebo se dožadovala pozornosti učitele. Na odmítnutí zpočátku reagovala urážlivě. V kolektivu příliš nespolupracovala, nepamatovala si jména spolužáků, jakoby vnímala zejména sebe, spolužáky oslovovala ty. Při práci pracovala nejistě, neustále potřebovala zpětnou vazbu, ujištění, že to co dělá, je dobře. Pokyny k práci pochopila, pravidla ve třídě respektovala. Při nástupu do klubu špatně vyslovovala některé hlásky a měla problémy v oblasti grafomotoriky (křečovitě držela psací náčiní). V klubu se Natálka dobře adaptovala, získala větší samostatnost v oblékání a obouvání. S chutí pomáhala při úklidu, nebo při přípravě svačin. Aktivně se účastnila řečové výchovy, ráda odpovídala na otázky a vyprávěla. Pobyt v dětském kolektivu jí prospíval, do klubu se těšívala, s radostí si odnášela vytvořené výtvarné práce a pracovní listy. Byla podporována ve spontánních činnostech, tak aby získala více sebedůvěry a nesoustředila se pouze na hodnocení své práce od dospělého, ale na samotnou tvorbu s fantazií a radostí. Pracovně byla v závěru fungování klubů viditelně samostatnější. Kamila Do klubu nastoupila již v září ještě s o rok mladší sestrou. Doposud nenavštěvovala žádné předškolní zařízení. V počátečních měsících byla docházka pravidelná, posléze (vlivem zhoršené dopravní situace) se stala nepravidelnou. Rodina nebyla schopna zajistit pravidelnou docházku dcer, které by ale docházely rády. S adaptací na školní prostředí a dětský kolektiv neměla problémy. V sebeobslužných činnostech byla samostatná a ráda pomáhá i ostatním. V kolektivu byla oblíbená. Při výtvarných činnostech pracovala samostatně a s fantazií, práce ji bavila. Pokynům k práci většinou rozuměla, pravidla respektovala. V důsledku nepodnětného rodinného prostředí měla na počátku docházky značně omezenou slovní zásobu a malá byla i její celková informovanost. Při práci s Kamilkou jsme se soustředili na rozvíjení slovní zásoby a znalostí a souvislostí o okolním světě, které jsou pro předškoláka potřebné a samozřejmé. Dále jsme se věnovali rozvoji paměti, dívka se naučila běžné písničky a básničky. Kamilce pobyt v klubu prospíval, pracovala s radostí.

11 O projektu Projekt Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství probíhal v období od srpna 2011 do června 2012 na území Středočeského kraje, převážně v okrese Kladno, částečně také v okrese Beroun. Pod názvem projektu se skrýval soubor různorodých aktivit majících za cíl podpořit systém vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu. Ve vztahu ke konkrétní aktivitám byl projekt zaměřen na tyto dílčí cíle: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Tento cíl byl naplňován prostřednictvím realizace dvou Předškolních klubů, jejichž služby (včetně dopravy, stravy, pomůcek i kulturních akcí) byly nabízeny dětem a rodičům zcela bezplatně. 2. Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách v projektu probíhala prostřednictví reedukací a doučování pro žáky běžných základních škol a terapií pro žáky základních škol speciálních. 3. Posilování pro-inkluzivních kompetencí pedagogů probíhalo formou realizací seminářů pro pedagogy, nabídkou hospitací v různých typech škol s různými vzdělávacími programy. K těmto aktivitám patřila i organizace několika kulatých stolů zaměřených na inkluzivní vzdělávání. Realizátorem projektu byla Základní škola, Kladno, Pařížská 2249, vedením projektu byli pověřeni pracovníci místního Speciálně pedagogického centra. Partnerem projektu byla Základní škola a Praktická škola, Beroun, Karla Čapka Aktivita předškolních klubů probíhala ve spolupráci se Základní školou, Slaný, Palackého 570. Při zajišťování podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsme spolupracovali se ZŠ a MŠ Kladno,Vodárenská 2155, ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457, ZŠ Libušín a ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno, Pařížská 2199.

12

13 Příloha č. 1 ukázky z programu předškolních klubů Časový plán činností Hodina Činnost 9,00 10,00 volné hry 10,00 10,30 hygiena, svačina 10,30 11,30 řízené činnost 11,30 12,00 volné hry 12,00 12,45 řízené činnosti 12,45 14,00 hygiena, oběd, relaxace (poslech pohádky) 14,00 odchod (odjezd svozovým autobusem) domů Výchovně - vzdělávací činnost ZÁŘÍ ZÁŘÍ setkání 1 Hudební činnosti ZÁŘÍ setkání 2 Hudební činnosti Rodina já a ostatní členové (jméno, co dělají.) Vyprávění, rozvíjení slovní zásoby Kresba moje maminka, táta. Zpěv známých písní, hra na tělo Třídění podle daného pravidla Hra Ukaž kde je. Podzim charakteristické rysy, básnička Foukej,foukej větříčku Píseň Prší, prší, rytmizace Mechanické počítání 1-5 (10) spojené s konkrétní představou Vyrábíme draka (stříhání, lepení, dokreslování) Drak lítá

14 Výchovně - vzdělávací činnost ŘÍJEN ŘÍJEN setkání 1 Hudební činnosti Jemná motorika Pozornost ŘÍJEN setkání 2 Rozvoj řeči Paměť ŘÍJEN setkání 3 Rozvoj řeči Hudební činnosti Ovoce a zelenina Pojmenování, porovnávání počtu (více x méně x stejně) Zpěv písní dle vlastní volby Modelování ovoce, zelenina Poslech čtené pohádky, vyprávění Skládání puzzle Pojmenování předmětů (obrázků), doplnění jaký je/ může být Vytrhávání z papíru podzimní listí Hra Hledej rozdíly Kdo to mluví? hra (poznáváme hlasy kamarádů) Opakování básně Foukej,foukej větříčku Na houpačce Hou, hou, krávy jdou, nesou mléko pod vodou. Pojmenování předmětů (obrázků), doplnění jaký je/ může být Porovnávání počtu více x méně x stejně Hra Co se změnilo Zpěv písní dle vlastní volby, hra na Orfovy nástroje

15 Výchovně - vzdělávací činnost LISTOPAD LISTOPAD setkání 1 Hudební činnosti LISTOPAD setkání 2 LISTOPAD setkání 3 Hudební činnosti Oblékání na podzim, péče o zdraví Nácvik písně Měla babka Větrník se točí Určování počtu (více, méně, stejně) Najdi rozdíly stranově obrácené (Shody a rozdíly č.6) Stupňování přídavných jmen (starý starší nejstarší.) Kouř horní obloučky, vodorovně Vystřihování podle předkreslené linie Označ obrázky, kde jsou 2 stejné věci Dělení slov na slabiky, určování počtu Slova opačného významu Zpěv písní, nácvik písně Prší prší Koláče Třídění podle tvaru, seznámení s názvy geometrických tvarů (čtverec, kruh, obdélník, trojúhelník) Kreslení To jsem já Hra Co se změnilo? Dělení slov na slabiky, určování počtu

16 Výchovně - vzdělávací činnost PROSINEC PROSINEC setkání 1 Hudební činnosti PROSINEC setkání 2 Hudební činnosti PROSINEC setkání 3 VV a PV činnost Zima charakteristické rysy ročního období Skládání puzzle Vodorovné linky auto jede Ncvik písně Sněží sněží Orientace v prostoru pojmy: nahoře, dole, na, pod, vedle Kreslení (malování) - sněhulák Určování dané hlásky ve slově Zimní hry a sporty Zpěv vánočních koled Určování dané hlásky ve slově Svislé linky jedeme z kopce Třídění podle velikosti, barvy Modelování - sněhulák Hledání rozdílů tvary stranově obrácené Vyprávění na téma Vánoce, zpěv vánočních koled Skládání puzzle Svislé a vodorovné linky balíček Orientace v prostoru pojmy: před, za Výroba vánočního přání

17 Výchovně - vzdělávací činnost LEDEN LEDEN setkání 1 Hudební činnosti LEDEN setkání 2 Užívání sloves Co dělají Nácvik písně Sněží, sněží Šikmé čáry (stromeček) Hra Jedeme, jedeme, v autě vezeme.tvar předmětu odpovídá? geom. tvaru Vystřihování sněhulák Dokreslování druhé poloviny obrázku Rozvíjení souvislého vyjadřování - vyprávění Hra Co se změnilo Početní představy (více méně) Modelování Sněhulák Určujeme první hlásku ve slově LEDEN setkání 3 Hudební činnosti Jak se v zimě oblékáme Opakování písní,rytmizace + hra na tělo Vlnovka (vlnky) + říkanka Kampak jedeš parníku Prostorové představy první x poslední Vystřihování podle předkreslené linie + vybarvování čepice, rukavice Vyhledávání druhé poloviny - půlené obrázky Určujeme první hlásku ve slově

18 Výchovně - vzdělávací činnost ÚNOR ÚNOR setkání 1 Hudební čin. ÚNOR setkání 2 Slova opačného významu Opakování známých písní Klubíčko dovnitř i ven Početní představy (1 5) manipulace s předměty, přiřazování (využití interaktivní tabule) Modelování na volné téma Určování první hlásky ve slově Používání přídavných jmen Figura a pozadí obtahování Hlemýžď Početní představy (1 5) manipulace s předměty, doplňování dle diktátu Kreslení pravidelné střídání 2 3 tvarů (zdobení na šále, čepici) Určování hlásky na začátku slova ÚNOR setkání 3 Časové vztahy dny v týdnu (opakování) Hudební čin. Opakování písní, rytmizace Malování s říkadly Sněhulák Procvičování v oboru 1 5, přiřazování počet + číslice (využití interaktivní tabule) Omalovánky Hledání rozdílů (Shody a rozdíly č. 13) Dělení slov na slabiky, určování první a poslední slabiky

19 Výchovně - vzdělávací činnost BŘEZEN BŘEZEN setkání 1 Báseň Konvalinka Hudební čin. VV a PV čin. Charakteristické rysy jaro Píseň Jaro, jaro Skáče koník, cvrček, vrabec Manipulace s předměty umístění v prostoru (využití interaktivní tabule) Kreslení květiny Manipulace s předměty umístění v prostoru Určujeme první slabiku ve slově BŘEZEN setkání 2 VV a PV čin. Zpíváme a povídáme si o jaru Hledání rozdílů obrazy stranově obrácené Kouří se z hrnečku Pravolevá orientace (využití interaktivní tabule) Malování jarní květina Říkám to stejně? (voda x vada) BŘEZEN setkání 3 Hudební činnost VV a PV činnost Péče o zdraví Hudební hádanky Čuník Prostorová orientace opakování (využití interaktivní tabule) Tvoříme loutky - stříhání podle předkreslené linie, nalepování, dokreslování Hra Co se změnilo Hledáme slova, která začínají na danou hlásku

20 Výchovně - vzdělávací činnost DUBEN DUBEN setkání 1 Hudební čin. Domácí a hospodářská zvířata (způsob života, užitek) Písničky o zvířátkách Přerušovaná čára vodorovná Přiřazování stejný, nestejný počet Výroba velikonočních kraslic Vyhledávání shodných tvarů Práce s bzučákem opakování rytmu DUBEN setkání 2 Dopravní prostředky Co tam nepatří Přerušovaná čára svislá Početní představy (0 10) Jarní květina vystřihování, nalepování Práce s bzučákem opakování rytmu DUBEN setkání 3 Hudební činnost VV a PV činnost Dopravní výchova - chůze po chodníku, přecházení vozovky (základní pravidla) Nácvik písně Jaro, jaro Linka z teček kuřata zobají Co je víc? (s oporou o konkrétní předměty) Kvetoucí strom kolektivní práce Hra Co se změnilo Diferenciace hlásek

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním.

Přípravná třída je samostatná třída dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Charakteristika přípravné třídy Přípravná třída je samostatná třída 10 15 dětí a je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláním. Je zřízena pro děti šestileté, které

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření

Příloha č. 3 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Tabulka P8 Vybrané ukazatele specifického tematického šetření Vybrané ukazatele specifického tematického šetření k hodnocení organizace vzdělávání a dovedností dětí v oblasti matematické gramotnosti v

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen

Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 6 čtenářských dílen Název projektu : Čtenářské dílny pro jazykovou komunikaci Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.00/56.0054 Realizátor projektu : Střední

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka

Projekt Voda. 2. třída Sluníčka Projekt Voda 2. třída Sluníčka šk. rok 2010/2011 Projekt: VODA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Mrazíkovo království Dílčí vzdělávací

Více

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Základní škola Louny, Školní 2426 zřizuje v souladu s 47 školského zákona přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM

NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE S MAŇÁSKEM OSKAREM Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 Číslo rozhodnutí MSMT- 6742-9/2014 ze dne 29. 3. 2014 NÁZEV PROJEKTU HRAVÁ LOGOPEDIE

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více