Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura Struktura ústní zkoušky (základní úroveň obtížnosti) 1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu) 2. charakteristika neuměleckého textu Forma pracovního listu (obsahuje): 1. výňatek uměleckého textu 2. výňatek neuměleckého textu 3. strukturu zkoušky Zadání zkoušky je jednoznačně určeno názvem vylosovaného literárního díla ze seznamu žáka. Anglický jazyk 1. Planning a family 2. Food 3. Holidays and celebrations 4. Free time 5. United Kingdom 6. U.S.A. 7. Canada 8. Australia 9. Capital cities 10. London 11. The Czech Republic Cities 12. The Czech Republic My region 13. Culture life in my town 14. Literature One British author and his/her masterpiece (your experience),one non-british literature (favourite book) 15. William Shakespeare his life and masterpiece 16. British literature W. Shakespeare, another book written by a British author (your experience) 17. Sports 18. Art and Music styles a style, period of time, typical features, interpreters 19. Going to the theatre and cinema 20. Shopping

2 21. Mass media and Means of Communication 22. Education My school 23. Health 24. Travelling 25. My practice Německý jazyk 1. Familie und Verwandschaft. 2. Wohnen. Wohnungseinrichtungen. 3. Mein Wohnort. Prachatitz. 4. Arbeitstätigkeiten und Berufe. 5. Meine Freizeit und Hobbys. 6. Die Jahreszeiten. Das Wetter. 7. Das Reisen. Der Verkehr. Die Verkehrsmittel. 8. Kleidung und Mode. Einkäufe. Dienstleistungen. 9. Die Gesundheitspflege. Der menschliche Kőrper. Krankheiten. 10. Sport, Kultur, Lektore. 11. Das Bildungssystem. Das Schulwesen. 12. Die Tschechische Republik. 13. Deutschsprachige Länder. 14. Südbőhmen. 15. Massenmedien. 16. Das Abitur. Fremdsprachen. 17. Kindergarten. 18. Meine beste Freundin. Charakteristik. 19. Ferien, Urlaub, Erholung. 20. Essen und Trunkem. 21. Alltag. Tagesablauf. 22. Umweltschutz. 23. Feste und Bräuche. 24. Lebenslauf. Meine Zukunftpläne. 25. Leben in der Stadt oder auf dem Lande. Pedagogika 1. Vývoj výchovy a vzdělávání do 17. století 2. Vývoj výchovy a vzdělávání od reforem Marie Terezie 3. Struktura výchovně vzdělávací soustavy 4. Pedagogika jako věda, základní pedagogické kategorie 5. Osobnost pedagoga 6. Pedagogická diagnostika 7. Nástin vývoje předškolní výchovy a předškolního vzdělávání 8. Poslání mateřských škol a organizace činností 9. Výchova mimo vyučování se zaměřením na školní družiny a kluby 10. Školská zařízení ve výchově mimo vyučování 11. Volný čas a volnočasové organizace

3 12. Metody ve výchovně vzdělávacím procesu, plánování 12. Denní program jako výchovně vzdělávací prostředek 13 Činitelé ovlivňující výchovný proces, výchovné prostředí 14. Náhradní rodinná výchova 15. Pedagogická komunikace 16. Výchova v rodině 17. J. A. Komenský, jeho přínos pro výchovu a vzdělávání 18. Vzdělávací obsahy v předškolním a zájmovém vzdělávání 19. Speciální pedagogika a její základní pojmy 20. Základní otázky psychopedie, vývojové poruchy učení 21. Základní otázky etopedie 22. Základní otázky somatopedie a optopedie 23. Základní otázky logopedie a surdopedie 24. Reformní pedagogika, vybrané alternativní směry 25. Formování dítěte do 6 let věku Psychologie 1. Psychologie jako věda, význam studia psychologie 2. Determinace lidské psychiky a její vnější projevy 3. Pojem osobnost a její struktura 4. Vývoj dítěte od narození do tří let 5. Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku 6. Charakteristika vývoje dítěte školního věku 7. Charakteristika vývoje člověka v období od adolescence po stáří 8. Různá pojetí periodizace lidského vývoje, základní pojmy ve vývoji 9. Psychologické podmínky formování osobnosti 10. Formování osobnosti v činnosti 11. Sociální skupina 12. Sociálně psychologická problematika verbální a nonverbální komunikace 13. Učení a jeho psychosociální podmínky 14. Základní otázky normality osobnosti 15. Osobnost v náročných životních situacích 16. Pedagogicko-psychologická diagnostika 17. Vliv sociálního prostředí na rozvoj osobnosti 18. Základní otázky psychohygieny

4 19. Motivační faktory rozvoje osobnosti 20. Temperament, charakter, postoje 21. Myšlení a řeč, výkonové vlastnosti osobnosti 22. Čití a vnímání jako základní poznávací procesy 23. Představivost a paměť 24. Emoční procesy a jejich projevy 25. Volní procesy a volní vlastnosti osobnosti Dramatická výchova 1. Vymezení pojmu dramatická výchova, cíle, úkoly a metody dramatické výchovy 2. Prostředí, podmínky a organizace dramatické výchovy 3. Plánování práce, stavba lekce dramatické výchovy 4. Monotematické lekce, metodické řady a projektová metoda v dramatické výchově 5. Osobnost učitele a vedoucího zájmového útvaru dramatické výchovy, strategie a styly vedení 6. Improvizace jako metoda dramatické výchovy 7. Kontakt a proxemika, cvičení skupinové, partnerské citlivosti a důvěry v lekcích dramatické výchovy 8. Neverbální komunikace a její cvičení v dramatické výchově 9. Verbální komunikace a její cvičení v dramatické výchově 10 Základy jevištní mluvy v lekcích dramatické výchovy, metodika práce s dětským přednašečem 11. Význam cvičení smyslového vnímání, fantazie a tvořivosti v dramatické výchově 12. Dětská tvořivá hra v dramatické výchově 13. Hudební prvky a rozvoj rytmického cítění v dramatické výchově 14. Výtvarné prvky v dramatické výchově 15. Pohyb a pantomima v lekcích dramatické výchovy 16. Psychohry v lekcích dramatické výchovy 17. Význam cvičení paměti a představivosti v dramatické výchově 18. Umělecká poezie v lekcích dramatické výchovy 19. Umělecká próza v lekcích dramatické výchovy 20. Hry s předměty při dramatické výchově 21. Druhy loutek a jejich využití v lekcích dramatické výchovy 22. Interpretace literárního textu jako metoda dramatické výchovy 23. Drama ve vzdělání, techniky strukturování 24. Dětské a studentské divadlo 25. Základní odborná literatura a terminologie v dramatické výchově, významné osobnosti dramatické výchovy Hudební výchova s metodikou 1. Přehled evropského hudebního vývoje, staré hudební kultury. 2. Středověká hudba duchovní a světská, renesanční hudba. 3. Evropská barokní hudba. 4. Hudební klasicismus v Evropě. 5. Romantismus v evropské hudbě, novoromantismus. 6. Národní školy v evropské hudbě 19.století.

5 7. Hudební směry ve 20.století. 8. Nejstarší hudba v Čechách do 17.století, nejstarší památky, česká gotika a husitství, česká hudba v 2.polovině 15.století a v 16.století. 9. Česká barokní hudba. 10. Hudební klasicismus v Čechách a v emigraci. 11. Hudba českého národního obrození, klasikové české národní hudby. 12. Česká hudba 20.století. 13. Psychologické předpoklady hudebně výchovné práce,hudební vývoj dítěte do 18.roku. 14. Typy hudebních činností, didaktické zásady, osobnost pedagoga, pomůcky pro hudební výchovu. 15. Hudební činnosti pěvecké, pěvecké dovednosti a návyky,hlasová hygiena,vady a choroby hlasu, metodický postup při nácviku písně,vícehlas. 16. Hudební činnosti poslechové,formy poslechu, vnímání hudby, metodický postup, výběr skladeb. 17. Hudebně pohybová výchova, formy, metodický postup. 18. Instrumentální hudební činnosti, principy Orffovy školy, dětský instrumentář. 19. Přehled organizačních forem hudebně výchovných činností. 20. Vokální a vokálně instrumentální formy (píseň, oratorium, kantáta, mše). 21. Hudebně dramatické žánry v hudební historii (opera, melodram, opereta, muzikál). 22. Vývoj instrumentální hudby, komorní a orchestrální hudba (triová sonáta, smyčcový kvartet, concerto grosso, symfonie, symfonická báseň, sólový koncert). 23. Charakteristika základních hudebně formových typů (písňová forma, variace, rondo, sonátová forma). 24. Hudební nástroje, základní rozdělení, obsazení symfonického orchestru 25. Přehled a charakteristika základních stupnic, intervalů a akordů. Výtvarná výchova s metodikou 1. Výtvarné umění v pravěku. Umění starověkých civilizací (Egypt, Mezopotámie). 2. Antické umění Řecka a Říma. 3. Středověká architektura - románská architektura a gotická architektura v Evropě. 4. Románské a gotické sochařství a malířství ve světovém i českém umění. 5. Italské a české renesanční umění. 6. Evropské a české barokní umění (hlavně Itálie, Španělsko, Nizozemí). 7. Klasicistní umění a romantismus v Evropě. Evropský realismus a generace Národního divadla ve výtvarném umění. 8. Impresionismus a postimpresionismus, hledání nových cest v umění. 9. Hlavní slohy a směry v umění první poloviny 20.století(fauvismus, expresionismus, kubismus). Představitelé českého umění. 10. Secesní umění a malířství 20.století mezi světovými válkami. Dadaismus a surrealismus, futurismus, metafyzická malba, abstrakce. Představitelé českého umění. 11. Vývoj architektury ve druhé polovině 20. století v Evropě i ve světě, významné osobnosti. 12. Vývoj sochařství ve druhé polovině 20. století. 13. Směry a proudy v evropském umění druhé poloviny 20.století(pop art, op art, body art, land art, akční umění atd.) 14. Výtvarné činnosti v mateřské škole (kreslení, malování, modelování, plošné a prostorové práce). Zajímavé výtvarné techniky vhodné pro děti předškolního věku. 15. Výtvarné činnosti ve školních družinách u mladších i starších dětí(7-13 let). Zajímavé výtvarné techniky vhodné pro děti školního věku. 16. Vývoj a zvláštnosti dětského výtvarného projevu v předškolním a školním věku. Grafický typ člověk, jeho vývoj a metodika zobrazování.

6 17. Grafické typy. Výtvarná typologie. Rozbor dětského výtvarného projevu a jeho význam v pedagogické praxi. Označování, ukládání a vystavování dětských prací. 18. Stavba výtvarné lekce (metodické řady a projekty, motivace, vysvětlení úkolu, ukázka činnosti, činnost během práce dětí). Didaktické zásady a jejich uplatňování ve výtvarné výchově. 19. Kresba, materiály a techniky pro kresbu, kresebné techniky a materiály pro děti předškolního a školního věku, grafomotorická cvičení. Grafika a grafické techniky. Jednoduché grafické techniky vhodné pro děti v mateřské škole a ve školní družině. 20. Obor malířství. Malba, malířské techniky a materiály pro děti předškolního a školního věku. Nauka o barvě (základní dělení barev, znakový charakter barev, symbolika barev, apod.). 21. Obor sochařství. Modelování a prostorové práce. Práce v materiálu (přírodní a umělé materiály v mateřských školách a školních družinách) 22. Výchova vkusu, kýč, estetika interiéru v mateřských školách a ve školních družinách. Ilustrace a ilustrátoři dětských knih. Tělesná výchova s metodikou 1. Tělovýchovný proces. Cíl, úkoly, činitelé tělovýchovného procesu, organizační formy, prostředky. Výchovné a vyučovací zásady, metody osvojování a upevňování pohybových dovedností. 2. Vývoj tělesné výchovy od starověku po novověk. Charakteristika jednotlivých období. 3. Evropské tělovýchovné hnutí v 19. a 20. stol.evropské systémy. Počátky organizované tělesné výchovy v českých zemích. Sokol, masová tělovýchovná vystoupení. 4. Olympijské hry. Historie starověkých her. Obnova a vývoj novodobých olympijských her 5. Tělovýchovné názvosloví. Význam, charakteristika, dělení. Práce s grafickými ukázkami (dle předlohy). 6. Fyziologie tělesných cvičení. Fyziologické změny v organizmu při tělesných cvičeních. Jednorázová opakovaná zátěž, projevy nadměrného zatížení organizmu. Únava a relaxace, regenerace organizmu. 7. Pohybový vývoj dítěte se zaměřením na předškolní a mladší školní věk. Anatomické a fyziologické zvláštnosti předškolního věku. 8. Základy sportovní přípravy. Charakteristika, složky, etapy, tréninkové cykly. Raná specializace ve sportovní přípravě. Problematika užití návykových látek a drog ve sportovní přípravě. 9. Gymnastika. Charakteristika nezávodních druhů gymnastiky a gymnastiky se sportovním zaměřením. 10. Pohybové hry. Dělení, význam, kritéria pro výběr hry, příprava a organizace, metodický postup. Hry ve vyučovacím procesu. 11. Basketbal. Pravidla, metodika, technika herních činností jednotlivce. Využití herních cvičení ve výuce. 12. Volejbal. Pravidla, metodika, technika herních činností jednotlivce. Využití herních cvičení ve výuce. 13. Technické disciplíny v atletice. Stručná charakteristika jednotlivých disciplín. Metodika, technika, pravidla vybrané disciplíny. Průpravná cvičení zaměřená na zlepšení techniky. 14. Běžecké disciplíny v atletice. Stručná charakteristika jednotlivých disciplín. Metodika, technika, pravidla vybrané disciplíny. Průpravná cvičení zaměřená na zlepšení techniky. 15. Zdravotní tělesná výchova. Význam, cíl, úkoly, klasifikace obyvatelstva, formy a prostředky. Měření a hodnocení ve zdravotní tělesné výchově. 16. Druhy oslabení ve zdravotní tělesné výchově. Znaky správného držení těla. Oslabení podpůrně pohybového systému soubor vyrovnávacích cvičení.

7 17. Úrazová zábrana v tělovýchovném procesu. Zásady bezpečnosti, dopomoc a záchrana. 18. Letní a zimní sezónní činnosti pro předškolní a školní věk- charakteristika. 19. Netradiční pohybové hry a činnosti ve vyučovacím procesu. 20. Průpravná a kondiční cvičení. Charakteristika, význam, dělení podle způsobu provádění, fyziologické účinky jednotlivých cviků na organizmus, metodické pokyny. 21. Hlavní zásady, formy a bezpečnost pohybu a pobytu v přírodě. 22. Charakteristika základních pohybových dovedností 3-6letého dítěte se zaměřením na lokomoční, manipulační činnosti v pohybových hrách. 23. Fyziologie tělesných cvičení. Pohyb a jeho podstata, pohybový návyk, dynamický stereotyp, fyziologie svalové práce. 24. Plavání. Druhy plaveckých aktivit. Význam, podmínky pro plavání, plavecké způsoby technika. 25. Základní gymnastika v osnovách tělesné výchovy na základní škole. Metodika a technika vybraných cvičebních druhů na nářadí, akrobatická cvičení. Dějepis 1. Antropogeneze. Paleolit, neolit, doba bronzová a železná. Germáni, Keltové a Slované na našem území. 2. Orientální despocie. Egypt, Mezopotámie, Středomoří. Vývoj, civilizační přínos. 3. Starověké Řecko. Minojská a mykénská civilizace, Sparta, Athény, řecko-perské války, klasické období, Alexandr Makedonský, helénismus. Historický vývoj, umění a kultura. 4. Starověký Řím. Etruskové, římská republika, vytvoření impéria, principát, dominát, příčiny a důsledky zániku. Civilizační odkaz. 5. Raný středověk. Vývoj křesťanství, barbarizace Evropy, stěhování národů, vznik islámu a arabská expanze, Franská říše, Verdunská smlouva, Vikingové. 6. Vrcholný středověk. Křižácké výpravy, vznik měst, gotika, vývoj ve Francii, Anglii a Německu, katolická církev ve vrcholném středověku. 7. Sámova říše, Velkomoravská říše, počátky českého státu a vláda Přemyslovců do konce 12.století. 8. Přemyslovci ve 13. století a Lucemburkové. 9. Husitské války a vývoj našeho státu do roku Renesance, reformace, zámořské objevy, vzestup Španělska, Evropa v 16.století. 11. České země od nástupu Habsburků do třicetileté války. 12. Třicetiletá válka jako evropský konflikt, její důsledky pro naše země, rekatolizace a baroko. 13. Absolutismus v Evropě. Vývoj ve Francii, Anglii, Rusku a Německu v 17. a 18. století. Osvícenství. 14. Habsburská monarchie a naše země v 17. a18.století. 15. Velká francouzská revoluce a napoleonské války.vídeňský kongres a jeho důsledky. 16. České národní obrození, rok Česká společnost a politika Vliv politického dění v Evropě sjednocení Německa a Itálie, vývoj v Rusku. 18. První světová válka příčiny, průběh, výsledky. Versailleské dohody, revoluce v Rusku. 19. Československo vznik a politický a kulturní vývoj mezi dvěma světovými válkami. 20. Vývoj ve světě mezi válkami, zejména v Německu a SSSR, světová hospodářská krize a její důsledky. 21. Rozpad Československa, druhá republika, okupace, vznik Slovenského státu. 22. Druhá světová válka. Příčiny, průběh, výsledky. 23. Československý odboj za 2. světové války, obnova státu a převzetí moci komunisty.

8 24. Československo od roku 1948 po současnost. Zejména politický vývoj do roku 1968, posrpnová normalizace, rok Svět v druhé polovině 20. století. Studená válka, rozdělení Evropy, politický vývoj hlavních velmocí, rozpad koloniálního systému. Lokální konflikty, zaostávání východního bloku a příčiny jeho rozpadu. Občanská nauka 1. Osobnost, sebepoznání, základní pojmy, temperament, extroverze, introverze, psychické potřeby, náročné životní situace. 2. Přírodní podmíněnost člověka, vliv prostředí na člověka, vztah přírodního prostředí a člověka, globální problémy současného světa a jejich řešení. 3. Význam mezilidských vztahů, zásady slušného chování, etiketa, verbální a neverbální komunikace. 4. Volný čas a jeho smysluplné využití, problém životní spokojenosti, úloha umění v životě, kultura, masová kultura. 5. Prevence sociálně patologických jevů, zejména v oblasti zneužívání drog, alkoholové závislosti, gamblerství a kriminální činnosti. Závislost jako psychický a sociální problém. 6. Pohlaví, gender a společnost, aktuální otázky z hlediska politického a sociálního stavu naší společnosti (rovnost příležitostí, postavení ženy na trhu práce apod.). 7. Aktuální stav naší společnosti z hlediska sociologie (přechod k diferencované společnosti, nové elity, demografický vývoj, imigrace, menšiny, patologické jevy), multikulturní společnost. 8. Veřejné právo. Trestní procesní a hmotné právo, kriminalita mládeže a mladistvých, trestní postih, aktuální otázky. 9. Systém soudů, státní zastupitelství, notářství, advokacie a represivní orgány ČR. Občan a právo, trestní odpovědnost, oblasti práva. 10. Soukromé právo - rodinné právo, manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, specifická ochrana dětí a mládeže. Občanské právo vlastnictví, odpovědnost. 11. Pracovní právo, příprava na povolání, rekvalifikace, zaměstnávání mladistvých, uzavření a ukončení pracovního poměru. 12. Menšiny, marginalizované skupiny ve společnosti, vztah majority k minoritě, sociální a právní politika státu vůči těmto skupinám, nestátní aktivity a možnosti řešení problematiky. 13. Státoprávní teorie, formy státu, národ, demokracie, vztah k mezinárodním organizacím a závazky. Občan ve státě a v obci. 14. Ideologie a její formy, možnosti zneužití (příklady z historie). Lidská práva a jejich dodržování, ombudsman. 15. Ústava ČR, zákonodárná, výkonná a soudní moc v ČR. Volby a volební systémy, politické strany. 16. Mezinárodní organizace, OSN, NATO, EU, ČR a její postavení v Evropě. Aktuální problémy světové politiky, válka, terorismus, rozvojové oblasti zeměkoule apod. 17. Hospodářský život rodiny, rodinný rozpočet, příjmy (hrubá a čistá mzda), pojištění, sociální dávky, hospodářské postavení neúplných rodin a samoživitelů ve společnosti, sociální politika státu vůči rodině. 18. Etika, kategorie etiky, vývoj etických teorií od období antiky po současnost. Nacionalismus, rasismus a třídní nenávist jako etické téma. Aktuální problémy, euthanasie, interrupce jako etický problém. 19. Světová monoteistická náboženství, okolnosti vzniku, základní věroučné reálie a texty, aktuální záležitosti. Vlivy východní filozofie, new age, sekty aj. 20. Základní filozofická témata a disciplíny, gnozeologie, ontologie, filozofická antropologie. Vztah mýtu a filozofie. Řecká kosmologická filozofie.

9 21. Antická filozofie. Řecká antropologická, systematická a helénistická filozofie. Sokrates, Platón a Aristoteles. Stoikové, skeptici atd. 22. Středověká a renesanční filozofie. Dogmata, vztah mezi vědou a vírou, spor o reálie, renesance a reformace. 23. Novověká filozofie. Osvícenství. F. Bacon, R. Descartes, J. Locke, B. Spinosa, Voltaire, J. J. Rousseau, angličtí liberálové, I. Kant aj. 24. Filozofie 19 století a její společenské důsledky. Německá klasická filozofie, I. Kant, G. F. Hegel, K. Marx marxismus. Racionalismus a iracionální tradice, F. Nietsche. Pozitivismus, A. Comte. 25. Filozofie 20.století. fenomenologie, existencionalismus, pragmatismus, strukturalismus, postmodernismus aj. Filozofické otázky v životě mladého člověka. Biologie a hygiena 1 Chemické složení živých organismů: prvky, neústrojné a ústrojné látky (sacharidy, tuky, bílkoviny, NK) stavba, výskyt a význam v organismu 2. Buňka: druhy buněk, stavba a funkce jednotlivých organel, dělení buněk (amitóza, mitóza, meióza) 3. Výživa organismů: způsoby výživy (fáze a význam fotosyntézy, heterotrofie), látkový metabolismus (anabolismus, katabolismus) 4. Prokaryota: stavba bakteriální buňky, rozdělení a význam bakterií, sinice 5. Infekční choroby: stavba viru, virová onemocnění, bakteriální nemoci, způsoby přenosu, podmínky vzniku, příznaky a léčení 6. Houby: charakteristika, systém zástupci, význam 7. Řasy: charakteristika, význam, vývoj, systém zástupci Výtrusné rostliny: mechorosty a kapraďorosty systém, zástupci, význam, rodozměna 8. Rostlinná pletiva: definice, rozdělení podle funkce, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, dělící schopnosti 9. Rostlinné orgány: kořen, stonek, list stavba, funkce, metamorfózy; květ stavba, opylení a oplození, plody a semena; květenství 10. Nahosemenné rostliny: charakteristika, systém, význam lesa Krytosemenné rostliny:jednoděložné a dvouděložné rostliny charakteristické znaky, čeledi, zástupci, význam 11. Prvoci: charakteristika, systém, zástupci, význam 12. Bezobratlí živočichové I:žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci stavba těla, systém, zástupci, význam 13. Bezobratlí živočichové II: členovci charakteristika, stavba těla, systém, zástupci, význam 14. Strunatci I: ryby, obojživelníci, plazi charakteristika, systém, zástupci, význam 15. Strunatci II: ptáci, savci charakteristika, systém, zástupci, význam 16. Lidské tkáně: definice, rozdělení, funkce; stavba neuronu, vznik a přenos nervových vzruchů, reflexy 17. Opora a pohyb těla: stavba kosti, spojení kostí, kosterní soustava; stavba a rozdělení svalů, svalová práce, přehled svalů 18. Cévní soustava člověka: stavba a funkce CS, složení krve, krevní skupiny, imunita 19. Dýchací soustava člověka: stavba a funkce DS, vnější a vnitřní dýchání, mechanika dýchání, umělé dýchání 20. Trávicí soustava člověka: stavba a funkce TS 21. Vylučovací soustava člověka a význam kůže při vylučování: nefron, stavba a funkce ledvin a močových cest, stavba a význam kůže 22. Nervová soustava člověka: stavba a funkce mozku a míchy, nervy

10 23. Smyslové orgány člověka: rozdělení, stavba a funkce 24. Endokrinní systém člověka: funkce, přehled žláz, hormony a jejich význam 25. Rozmnožovací soustava: stavba a funkce RS; oplození, menstruační cyklus a jeho řízení, těhotenství, porod, antikoncepce Matematika 1. Číselné obory, vlastnosti reálných čísel, operace s reálnými čísly 2. Základní množinové pojmy, množinové operace, intervaly 3. Úpravy výrazů - zápis výrazů, rozklad výrazů v součin, lomené výrazy 4. Udání smyslu výrazů; vyjádření neznámé ze vzorce, počítání s výrazy 5. Zobrazení, kartézský součin 6. Shodná a podobná zobrazení v rovině 7. Úhel a jeho velikost, trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 8. Pojem funkce lineární funkce 9. Absolutní hodnota - graf lineární funkce s absolutní hodnotou; rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 10. Řešení lineárních rovnic; soustavy lin. rovnic 11. Řešení lineárních nerovnic a jejich soustav 12. Slovní úlohy - úlohy řešené lineární závislostí, úlohy o pohybu, na společnou práci 13. Kvadratická funkce konstrukce grafu, vlastnosti 14. Řešení kvadratických rovnic. Způsoby řešení; vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice 15. Početní a grafické řešení kvadratických nerovnic rozklad kvadratického trojčlenu v součin 16. Základní pojmy ze stereometrie, vzájemná poloha bodů, přímek, rovin, řezy těles 17. Objemy a povrchy těles 18. Analytická geometrie v rovině - vzájemná poloha přímek, úhel přímek, souřadnice bodu 19. Kombinatorika, Pascalův trojúhelník, binomická věta 20. Pravděpodobnost náhodného jevu 21. Mocniny a odmocniny - úpravy mocnin a odmocnin, usměrnění zlomku, částečné odmocnění 22. Mocninné funkce; rostoucí a klesající funkce 23. Exponenciální a logaritmické rovnice a funkce 24. Sinová a kosinová věta - užití v praxi 25. Definice goniometrických funkcí (grafy, jednotková kružnice), řešení goniometrických rovnic

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Františka Nohy 6, Rumburk, příspěvková organizace školní rok: 2017/2018 třída: 4.B obor vzdělání: Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Témata ústní části státní maturitní

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Témata profilové maturitní zkoušky Předmět: Didaktika hudební výchovy Školní rok: 2016/2017 Třída: 4.A, 3.H Obor studia: Předškolní a mimoškolní pedagogika 1. * Vývoj evropské hudby do konce 16.století

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

SOŠPg obor M/01

SOŠPg obor M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 Maturitní témata - BIOLOGIE 2018 1. Obecná biologie; vznik a vývoj života Biologie a její vývoj a význam, obecná charakteristika organismů, přehled živých soustav (taxonomie), Linného taxony, binomická

Více

Dějepis. Člověk a společnost

Dějepis. Člověk a společnost Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 Povinný Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum ANGLICKÝ JAZYK 1. Characteristics 2. The Czech Republic 3. Great Britain 4. London 5. The USA

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Vy í odborná kola sociální a St ední pedagogická kola Prachatice

Vy í odborná kola sociální a St ední pedagogická kola Prachatice Vy í odborná kola sociální a St ední pedagogická kola Prachatice Maturitní témata 78-42-M/003 Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum eský jazyk a literatura Struktura ústní zkou ky (základní

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2012/2013) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Peníze a cenné papíry 3. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 4. Zahraniční obchodní činnost 5. Bankovní soustava ČR 6. Bankovní operace 7. Podnikání jako základ

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Maturitní témata Biologie MZ 2017 Maturitní témata Biologie MZ 2017 1. Buňka - stavba a funkce buněčných struktur - typy buněk - prokaryotní buňka - eukaryotní buňka - rozdíl mezi rostlinnou a živočišnou buňkou - buněčný cyklus - mitóza

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2016 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova ročník TÉMA 1-4 Hudební a hudebně pohybová výchova 1-4 dovedností dětí orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického zařazení,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012)

PROFILOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA TÉMATA - EKONOMIKA (školní rok 2011/2012) TÉMATA - EKONOMIKA 1. Marketing 2. Management 3. Hospodářská politika 4. Trh, tržní hospodářství 5. Podnikání jako základ tržní ekonomiky 6. Hospodaření s oběžným majetkem, logistika 7. Dlouhodobý majetek

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2015/16 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, příspěvková organizace

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, příspěvková organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, příspěvková organizace Předmět: Pedagogika Třída: 4. B Školní rok: 2016/17 Zkoušející: Mgr. Polášková Svatava 1. Pedagogicko-psychologická

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek maturitní zkoušky, konané v jarním termínu 2017 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů obor: 82-41 - M / 11 Design interiéru

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro nástavbové studium. varianta B 6 celkových týd. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro nástavbové studium (hodinová dotace: varianta A 4 až 5 celkových týd. hodin, varianta B 6 celkových týd. hodin) Schválilo

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie

Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Maturity 2016 Obor vzděl{v{ní: 63-41-M/02 Obchodní akademie Vzděl{vací program: Obchodní akademie Zaměření: Finance a daně Třída: 4.A Školní rok: 2015/2016 Podle 79 z{kona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

Matematika PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA 1-4 Operace s čísly a - provádí aritmetické operace v množině reálných čísel - používá různé zápisy reálného čísla - používá absolutní hodnotu, zapíše a znázorní interval, provádí

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová

Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Ing. Joanna Paździorová Tematický plán Vyučující: Ing. Joanna Paździorová 1. r o č n í k 5 h o d i n t ý d n ě, c e l k e m 1 7 0 h o d i n Téma- Tematický celek Z á ř í 1. Opakování a prohloubení učiva základní školy 18 1.1.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů TECHNOLOGIE A KONSTRUKCE ODĚVŮ 1. Oděvní techniky 2. Ruční šití a žehlení 3.

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2016/17 Předmět délka testu podoba Český jazyk 60 min didaktický test Anglický jazyk 100 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 100 min didaktický

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Maturitní okruhy z občanského a společenskovědního základu

Maturitní okruhy z občanského a společenskovědního základu Maturitní okruhy z občanského a společenskovědního základu 1. PSYCHOLOGIE JAKO SPOLEČESNKÁ VĚDA - vznik, vývoj a předmět psychologie - význam a uplatnění psychologie - základní a aplikované psychologické

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

Maturitní témata z matematiky

Maturitní témata z matematiky Maturitní témata z matematiky G y m n á z i u m J i h l a v a Výroky, množiny jednoduché výroky, pravdivostní hodnoty výroků, negace operace s výroky, složené výroky, tabulky pravdivostních hodnot důkazy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí

Dramatická výchova. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rozvoj poznávacích, komunikačních a sociálních dovedností dětí Dramatická výchova ročník 1 Dramatická výchova a její postavení v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika Nonverbální komunikace, pohyb a pantomima charakterizuje cíle a prostředky oboru dramatická výchova

Více

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace. Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace. Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016 Maturitní témata profilové zkoušky 2015/2016 Předmět: Dramatická výchova specializace Pokyny k praktické MZ Při praktické maturitní zkoušce žák předkládá záznam své lekce dramatické výchovy ( na formátu

Více

Maturitní témata BIOLOGIE

Maturitní témata BIOLOGIE Maturitní témata BIOLOGIE 1. BIOLOGIE ČLOVĚKA. KŮŽE. TERMOREGULACE LIDSKÉHO ORGANISMU. 2. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. 3. BIOLOGIE ČLOVĚKA. SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU, TĚLNÍ TEKUTINY. 4.

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA

Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA Tělesná výchova VF ZS ročník TÉMA 1-2 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2015/2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2015/2016 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 16. 20. května 2016 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015

Maturitní témata Profilová část. Školní rok 2014/2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Maturitní témata Profilová část Školní rok 2014/2015 Třídy: oktáva A, oktáva B, čtvrtá 18. 22. května 2015 Gymnázium Havlíčkův Brod Počet témat Stránka č. Český jazyk 28 3 Anglický

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ANGLICKÝ JAZYK 1. The Czech Republic 2. Libraries 3. Brno 4. The United Kingdom 5. London and other cities in G.B. 6. The USA 7. Canada and Ireland

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA

Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu MATEMATIKA 1. Výrazy a jejich úpravy vzorce (a+b)2,(a+b)3,a2-b2,a3+b3, dělení mnohočlenů, mocniny, odmocniny, vlastnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Obecná biologie rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Dějepis. Úvod do studia historie

Dějepis. Úvod do studia historie Dějepis ročník TÉMA G5 Úvod do studia historie Pravěk charakterizuje smysl historického poznání, a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého; vysvětlí, jaký je rozdíl mezi historií a dějepisem;

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ

- 2015 STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ STROJÍRENSTVÍ V DOPRAVĚ 1. Jeřáby. 2. Hřídelové spojky v konstrukci dopravních strojů. 3. Šroubové spoje. 4. Spoje hřídele s nábojem. 5. Jeřábové kočky, kladkostroje, vázací a uchopovací prostředky. 6.

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více