Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura Struktura ústní zkoušky (základní úroveň obtížnosti) 1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu) 2. charakteristika neuměleckého textu Forma pracovního listu (obsahuje): 1. výňatek uměleckého textu 2. výňatek neuměleckého textu 3. strukturu zkoušky Zadání zkoušky je jednoznačně určeno názvem vylosovaného literárního díla ze seznamu žáka. Anglický jazyk 1. Planning a family 2. Food 3. Holidays and celebrations 4. Free time 5. United Kingdom 6. U.S.A. 7. Canada 8. Australia 9. Capital cities 10. London 11. The Czech Republic Cities 12. The Czech Republic My region 13. Culture life in my town 14. Literature One British author and his/her masterpiece (your experience),one non-british literature (favourite book) 15. William Shakespeare his life and masterpiece 16. British literature W. Shakespeare, another book written by a British author (your experience) 17. Sports 18. Art and Music styles a style, period of time, typical features, interpreters 19. Going to the theatre and cinema 20. Shopping

2 21. Mass media and Means of Communication 22. Education My school 23. Health 24. Travelling 25. My practice Německý jazyk 1. Familie und Verwandschaft. 2. Wohnen. Wohnungseinrichtungen. 3. Mein Wohnort. Prachatitz. 4. Arbeitstätigkeiten und Berufe. 5. Meine Freizeit und Hobbys. 6. Die Jahreszeiten. Das Wetter. 7. Das Reisen. Der Verkehr. Die Verkehrsmittel. 8. Kleidung und Mode. Einkäufe. Dienstleistungen. 9. Die Gesundheitspflege. Der menschliche Kőrper. Krankheiten. 10. Sport, Kultur, Lektore. 11. Das Bildungssystem. Das Schulwesen. 12. Die Tschechische Republik. 13. Deutschsprachige Länder. 14. Südbőhmen. 15. Massenmedien. 16. Das Abitur. Fremdsprachen. 17. Kindergarten. 18. Meine beste Freundin. Charakteristik. 19. Ferien, Urlaub, Erholung. 20. Essen und Trunkem. 21. Alltag. Tagesablauf. 22. Umweltschutz. 23. Feste und Bräuche. 24. Lebenslauf. Meine Zukunftpläne. 25. Leben in der Stadt oder auf dem Lande. Pedagogika 1. Vývoj výchovy a vzdělávání do 17. století 2. Vývoj výchovy a vzdělávání od reforem Marie Terezie 3. Struktura výchovně vzdělávací soustavy 4. Pedagogika jako věda, základní pedagogické kategorie 5. Osobnost pedagoga 6. Pedagogická diagnostika 7. Nástin vývoje předškolní výchovy a předškolního vzdělávání 8. Poslání mateřských škol a organizace činností 9. Výchova mimo vyučování se zaměřením na školní družiny a kluby 10. Školská zařízení ve výchově mimo vyučování 11. Volný čas a volnočasové organizace

3 12. Metody ve výchovně vzdělávacím procesu, plánování 12. Denní program jako výchovně vzdělávací prostředek 13 Činitelé ovlivňující výchovný proces, výchovné prostředí 14. Náhradní rodinná výchova 15. Pedagogická komunikace 16. Výchova v rodině 17. J. A. Komenský, jeho přínos pro výchovu a vzdělávání 18. Vzdělávací obsahy v předškolním a zájmovém vzdělávání 19. Speciální pedagogika a její základní pojmy 20. Základní otázky psychopedie, vývojové poruchy učení 21. Základní otázky etopedie 22. Základní otázky somatopedie a optopedie 23. Základní otázky logopedie a surdopedie 24. Reformní pedagogika, vybrané alternativní směry 25. Formování dítěte do 6 let věku Psychologie 1. Psychologie jako věda, význam studia psychologie 2. Determinace lidské psychiky a její vnější projevy 3. Pojem osobnost a její struktura 4. Vývoj dítěte od narození do tří let 5. Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku 6. Charakteristika vývoje dítěte školního věku 7. Charakteristika vývoje člověka v období od adolescence po stáří 8. Různá pojetí periodizace lidského vývoje, základní pojmy ve vývoji 9. Psychologické podmínky formování osobnosti 10. Formování osobnosti v činnosti 11. Sociální skupina 12. Sociálně psychologická problematika verbální a nonverbální komunikace 13. Učení a jeho psychosociální podmínky 14. Základní otázky normality osobnosti 15. Osobnost v náročných životních situacích 16. Pedagogicko-psychologická diagnostika 17. Vliv sociálního prostředí na rozvoj osobnosti 18. Základní otázky psychohygieny

4 19. Motivační faktory rozvoje osobnosti 20. Temperament, charakter, postoje 21. Myšlení a řeč, výkonové vlastnosti osobnosti 22. Čití a vnímání jako základní poznávací procesy 23. Představivost a paměť 24. Emoční procesy a jejich projevy 25. Volní procesy a volní vlastnosti osobnosti Dramatická výchova 1. Vymezení pojmu dramatická výchova, cíle, úkoly a metody dramatické výchovy 2. Prostředí, podmínky a organizace dramatické výchovy 3. Plánování práce, stavba lekce dramatické výchovy 4. Monotematické lekce, metodické řady a projektová metoda v dramatické výchově 5. Osobnost učitele a vedoucího zájmového útvaru dramatické výchovy, strategie a styly vedení 6. Improvizace jako metoda dramatické výchovy 7. Kontakt a proxemika, cvičení skupinové, partnerské citlivosti a důvěry v lekcích dramatické výchovy 8. Neverbální komunikace a její cvičení v dramatické výchově 9. Verbální komunikace a její cvičení v dramatické výchově 10 Základy jevištní mluvy v lekcích dramatické výchovy, metodika práce s dětským přednašečem 11. Význam cvičení smyslového vnímání, fantazie a tvořivosti v dramatické výchově 12. Dětská tvořivá hra v dramatické výchově 13. Hudební prvky a rozvoj rytmického cítění v dramatické výchově 14. Výtvarné prvky v dramatické výchově 15. Pohyb a pantomima v lekcích dramatické výchovy 16. Psychohry v lekcích dramatické výchovy 17. Význam cvičení paměti a představivosti v dramatické výchově 18. Umělecká poezie v lekcích dramatické výchovy 19. Umělecká próza v lekcích dramatické výchovy 20. Hry s předměty při dramatické výchově 21. Druhy loutek a jejich využití v lekcích dramatické výchovy 22. Interpretace literárního textu jako metoda dramatické výchovy 23. Drama ve vzdělání, techniky strukturování 24. Dětské a studentské divadlo 25. Základní odborná literatura a terminologie v dramatické výchově, významné osobnosti dramatické výchovy Hudební výchova s metodikou 1. Přehled evropského hudebního vývoje, staré hudební kultury. 2. Středověká hudba duchovní a světská, renesanční hudba. 3. Evropská barokní hudba. 4. Hudební klasicismus v Evropě. 5. Romantismus v evropské hudbě, novoromantismus. 6. Národní školy v evropské hudbě 19.století.

5 7. Hudební směry ve 20.století. 8. Nejstarší hudba v Čechách do 17.století, nejstarší památky, česká gotika a husitství, česká hudba v 2.polovině 15.století a v 16.století. 9. Česká barokní hudba. 10. Hudební klasicismus v Čechách a v emigraci. 11. Hudba českého národního obrození, klasikové české národní hudby. 12. Česká hudba 20.století. 13. Psychologické předpoklady hudebně výchovné práce,hudební vývoj dítěte do 18.roku. 14. Typy hudebních činností, didaktické zásady, osobnost pedagoga, pomůcky pro hudební výchovu. 15. Hudební činnosti pěvecké, pěvecké dovednosti a návyky,hlasová hygiena,vady a choroby hlasu, metodický postup při nácviku písně,vícehlas. 16. Hudební činnosti poslechové,formy poslechu, vnímání hudby, metodický postup, výběr skladeb. 17. Hudebně pohybová výchova, formy, metodický postup. 18. Instrumentální hudební činnosti, principy Orffovy školy, dětský instrumentář. 19. Přehled organizačních forem hudebně výchovných činností. 20. Vokální a vokálně instrumentální formy (píseň, oratorium, kantáta, mše). 21. Hudebně dramatické žánry v hudební historii (opera, melodram, opereta, muzikál). 22. Vývoj instrumentální hudby, komorní a orchestrální hudba (triová sonáta, smyčcový kvartet, concerto grosso, symfonie, symfonická báseň, sólový koncert). 23. Charakteristika základních hudebně formových typů (písňová forma, variace, rondo, sonátová forma). 24. Hudební nástroje, základní rozdělení, obsazení symfonického orchestru 25. Přehled a charakteristika základních stupnic, intervalů a akordů. Výtvarná výchova s metodikou 1. Výtvarné umění v pravěku. Umění starověkých civilizací (Egypt, Mezopotámie). 2. Antické umění Řecka a Říma. 3. Středověká architektura - románská architektura a gotická architektura v Evropě. 4. Románské a gotické sochařství a malířství ve světovém i českém umění. 5. Italské a české renesanční umění. 6. Evropské a české barokní umění (hlavně Itálie, Španělsko, Nizozemí). 7. Klasicistní umění a romantismus v Evropě. Evropský realismus a generace Národního divadla ve výtvarném umění. 8. Impresionismus a postimpresionismus, hledání nových cest v umění. 9. Hlavní slohy a směry v umění první poloviny 20.století(fauvismus, expresionismus, kubismus). Představitelé českého umění. 10. Secesní umění a malířství 20.století mezi světovými válkami. Dadaismus a surrealismus, futurismus, metafyzická malba, abstrakce. Představitelé českého umění. 11. Vývoj architektury ve druhé polovině 20. století v Evropě i ve světě, významné osobnosti. 12. Vývoj sochařství ve druhé polovině 20. století. 13. Směry a proudy v evropském umění druhé poloviny 20.století(pop art, op art, body art, land art, akční umění atd.) 14. Výtvarné činnosti v mateřské škole (kreslení, malování, modelování, plošné a prostorové práce). Zajímavé výtvarné techniky vhodné pro děti předškolního věku. 15. Výtvarné činnosti ve školních družinách u mladších i starších dětí(7-13 let). Zajímavé výtvarné techniky vhodné pro děti školního věku. 16. Vývoj a zvláštnosti dětského výtvarného projevu v předškolním a školním věku. Grafický typ člověk, jeho vývoj a metodika zobrazování.

6 17. Grafické typy. Výtvarná typologie. Rozbor dětského výtvarného projevu a jeho význam v pedagogické praxi. Označování, ukládání a vystavování dětských prací. 18. Stavba výtvarné lekce (metodické řady a projekty, motivace, vysvětlení úkolu, ukázka činnosti, činnost během práce dětí). Didaktické zásady a jejich uplatňování ve výtvarné výchově. 19. Kresba, materiály a techniky pro kresbu, kresebné techniky a materiály pro děti předškolního a školního věku, grafomotorická cvičení. Grafika a grafické techniky. Jednoduché grafické techniky vhodné pro děti v mateřské škole a ve školní družině. 20. Obor malířství. Malba, malířské techniky a materiály pro děti předškolního a školního věku. Nauka o barvě (základní dělení barev, znakový charakter barev, symbolika barev, apod.). 21. Obor sochařství. Modelování a prostorové práce. Práce v materiálu (přírodní a umělé materiály v mateřských školách a školních družinách) 22. Výchova vkusu, kýč, estetika interiéru v mateřských školách a ve školních družinách. Ilustrace a ilustrátoři dětských knih. Tělesná výchova s metodikou 1. Tělovýchovný proces. Cíl, úkoly, činitelé tělovýchovného procesu, organizační formy, prostředky. Výchovné a vyučovací zásady, metody osvojování a upevňování pohybových dovedností. 2. Vývoj tělesné výchovy od starověku po novověk. Charakteristika jednotlivých období. 3. Evropské tělovýchovné hnutí v 19. a 20. stol.evropské systémy. Počátky organizované tělesné výchovy v českých zemích. Sokol, masová tělovýchovná vystoupení. 4. Olympijské hry. Historie starověkých her. Obnova a vývoj novodobých olympijských her 5. Tělovýchovné názvosloví. Význam, charakteristika, dělení. Práce s grafickými ukázkami (dle předlohy). 6. Fyziologie tělesných cvičení. Fyziologické změny v organizmu při tělesných cvičeních. Jednorázová opakovaná zátěž, projevy nadměrného zatížení organizmu. Únava a relaxace, regenerace organizmu. 7. Pohybový vývoj dítěte se zaměřením na předškolní a mladší školní věk. Anatomické a fyziologické zvláštnosti předškolního věku. 8. Základy sportovní přípravy. Charakteristika, složky, etapy, tréninkové cykly. Raná specializace ve sportovní přípravě. Problematika užití návykových látek a drog ve sportovní přípravě. 9. Gymnastika. Charakteristika nezávodních druhů gymnastiky a gymnastiky se sportovním zaměřením. 10. Pohybové hry. Dělení, význam, kritéria pro výběr hry, příprava a organizace, metodický postup. Hry ve vyučovacím procesu. 11. Basketbal. Pravidla, metodika, technika herních činností jednotlivce. Využití herních cvičení ve výuce. 12. Volejbal. Pravidla, metodika, technika herních činností jednotlivce. Využití herních cvičení ve výuce. 13. Technické disciplíny v atletice. Stručná charakteristika jednotlivých disciplín. Metodika, technika, pravidla vybrané disciplíny. Průpravná cvičení zaměřená na zlepšení techniky. 14. Běžecké disciplíny v atletice. Stručná charakteristika jednotlivých disciplín. Metodika, technika, pravidla vybrané disciplíny. Průpravná cvičení zaměřená na zlepšení techniky. 15. Zdravotní tělesná výchova. Význam, cíl, úkoly, klasifikace obyvatelstva, formy a prostředky. Měření a hodnocení ve zdravotní tělesné výchově. 16. Druhy oslabení ve zdravotní tělesné výchově. Znaky správného držení těla. Oslabení podpůrně pohybového systému soubor vyrovnávacích cvičení.

7 17. Úrazová zábrana v tělovýchovném procesu. Zásady bezpečnosti, dopomoc a záchrana. 18. Letní a zimní sezónní činnosti pro předškolní a školní věk- charakteristika. 19. Netradiční pohybové hry a činnosti ve vyučovacím procesu. 20. Průpravná a kondiční cvičení. Charakteristika, význam, dělení podle způsobu provádění, fyziologické účinky jednotlivých cviků na organizmus, metodické pokyny. 21. Hlavní zásady, formy a bezpečnost pohybu a pobytu v přírodě. 22. Charakteristika základních pohybových dovedností 3-6letého dítěte se zaměřením na lokomoční, manipulační činnosti v pohybových hrách. 23. Fyziologie tělesných cvičení. Pohyb a jeho podstata, pohybový návyk, dynamický stereotyp, fyziologie svalové práce. 24. Plavání. Druhy plaveckých aktivit. Význam, podmínky pro plavání, plavecké způsoby technika. 25. Základní gymnastika v osnovách tělesné výchovy na základní škole. Metodika a technika vybraných cvičebních druhů na nářadí, akrobatická cvičení. Dějepis 1. Antropogeneze. Paleolit, neolit, doba bronzová a železná. Germáni, Keltové a Slované na našem území. 2. Orientální despocie. Egypt, Mezopotámie, Středomoří. Vývoj, civilizační přínos. 3. Starověké Řecko. Minojská a mykénská civilizace, Sparta, Athény, řecko-perské války, klasické období, Alexandr Makedonský, helénismus. Historický vývoj, umění a kultura. 4. Starověký Řím. Etruskové, římská republika, vytvoření impéria, principát, dominát, příčiny a důsledky zániku. Civilizační odkaz. 5. Raný středověk. Vývoj křesťanství, barbarizace Evropy, stěhování národů, vznik islámu a arabská expanze, Franská říše, Verdunská smlouva, Vikingové. 6. Vrcholný středověk. Křižácké výpravy, vznik měst, gotika, vývoj ve Francii, Anglii a Německu, katolická církev ve vrcholném středověku. 7. Sámova říše, Velkomoravská říše, počátky českého státu a vláda Přemyslovců do konce 12.století. 8. Přemyslovci ve 13. století a Lucemburkové. 9. Husitské války a vývoj našeho státu do roku Renesance, reformace, zámořské objevy, vzestup Španělska, Evropa v 16.století. 11. České země od nástupu Habsburků do třicetileté války. 12. Třicetiletá válka jako evropský konflikt, její důsledky pro naše země, rekatolizace a baroko. 13. Absolutismus v Evropě. Vývoj ve Francii, Anglii, Rusku a Německu v 17. a 18. století. Osvícenství. 14. Habsburská monarchie a naše země v 17. a18.století. 15. Velká francouzská revoluce a napoleonské války.vídeňský kongres a jeho důsledky. 16. České národní obrození, rok Česká společnost a politika Vliv politického dění v Evropě sjednocení Německa a Itálie, vývoj v Rusku. 18. První světová válka příčiny, průběh, výsledky. Versailleské dohody, revoluce v Rusku. 19. Československo vznik a politický a kulturní vývoj mezi dvěma světovými válkami. 20. Vývoj ve světě mezi válkami, zejména v Německu a SSSR, světová hospodářská krize a její důsledky. 21. Rozpad Československa, druhá republika, okupace, vznik Slovenského státu. 22. Druhá světová válka. Příčiny, průběh, výsledky. 23. Československý odboj za 2. světové války, obnova státu a převzetí moci komunisty.

8 24. Československo od roku 1948 po současnost. Zejména politický vývoj do roku 1968, posrpnová normalizace, rok Svět v druhé polovině 20. století. Studená válka, rozdělení Evropy, politický vývoj hlavních velmocí, rozpad koloniálního systému. Lokální konflikty, zaostávání východního bloku a příčiny jeho rozpadu. Občanská nauka 1. Osobnost, sebepoznání, základní pojmy, temperament, extroverze, introverze, psychické potřeby, náročné životní situace. 2. Přírodní podmíněnost člověka, vliv prostředí na člověka, vztah přírodního prostředí a člověka, globální problémy současného světa a jejich řešení. 3. Význam mezilidských vztahů, zásady slušného chování, etiketa, verbální a neverbální komunikace. 4. Volný čas a jeho smysluplné využití, problém životní spokojenosti, úloha umění v životě, kultura, masová kultura. 5. Prevence sociálně patologických jevů, zejména v oblasti zneužívání drog, alkoholové závislosti, gamblerství a kriminální činnosti. Závislost jako psychický a sociální problém. 6. Pohlaví, gender a společnost, aktuální otázky z hlediska politického a sociálního stavu naší společnosti (rovnost příležitostí, postavení ženy na trhu práce apod.). 7. Aktuální stav naší společnosti z hlediska sociologie (přechod k diferencované společnosti, nové elity, demografický vývoj, imigrace, menšiny, patologické jevy), multikulturní společnost. 8. Veřejné právo. Trestní procesní a hmotné právo, kriminalita mládeže a mladistvých, trestní postih, aktuální otázky. 9. Systém soudů, státní zastupitelství, notářství, advokacie a represivní orgány ČR. Občan a právo, trestní odpovědnost, oblasti práva. 10. Soukromé právo - rodinné právo, manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, specifická ochrana dětí a mládeže. Občanské právo vlastnictví, odpovědnost. 11. Pracovní právo, příprava na povolání, rekvalifikace, zaměstnávání mladistvých, uzavření a ukončení pracovního poměru. 12. Menšiny, marginalizované skupiny ve společnosti, vztah majority k minoritě, sociální a právní politika státu vůči těmto skupinám, nestátní aktivity a možnosti řešení problematiky. 13. Státoprávní teorie, formy státu, národ, demokracie, vztah k mezinárodním organizacím a závazky. Občan ve státě a v obci. 14. Ideologie a její formy, možnosti zneužití (příklady z historie). Lidská práva a jejich dodržování, ombudsman. 15. Ústava ČR, zákonodárná, výkonná a soudní moc v ČR. Volby a volební systémy, politické strany. 16. Mezinárodní organizace, OSN, NATO, EU, ČR a její postavení v Evropě. Aktuální problémy světové politiky, válka, terorismus, rozvojové oblasti zeměkoule apod. 17. Hospodářský život rodiny, rodinný rozpočet, příjmy (hrubá a čistá mzda), pojištění, sociální dávky, hospodářské postavení neúplných rodin a samoživitelů ve společnosti, sociální politika státu vůči rodině. 18. Etika, kategorie etiky, vývoj etických teorií od období antiky po současnost. Nacionalismus, rasismus a třídní nenávist jako etické téma. Aktuální problémy, euthanasie, interrupce jako etický problém. 19. Světová monoteistická náboženství, okolnosti vzniku, základní věroučné reálie a texty, aktuální záležitosti. Vlivy východní filozofie, new age, sekty aj. 20. Základní filozofická témata a disciplíny, gnozeologie, ontologie, filozofická antropologie. Vztah mýtu a filozofie. Řecká kosmologická filozofie.

9 21. Antická filozofie. Řecká antropologická, systematická a helénistická filozofie. Sokrates, Platón a Aristoteles. Stoikové, skeptici atd. 22. Středověká a renesanční filozofie. Dogmata, vztah mezi vědou a vírou, spor o reálie, renesance a reformace. 23. Novověká filozofie. Osvícenství. F. Bacon, R. Descartes, J. Locke, B. Spinosa, Voltaire, J. J. Rousseau, angličtí liberálové, I. Kant aj. 24. Filozofie 19 století a její společenské důsledky. Německá klasická filozofie, I. Kant, G. F. Hegel, K. Marx marxismus. Racionalismus a iracionální tradice, F. Nietsche. Pozitivismus, A. Comte. 25. Filozofie 20.století. fenomenologie, existencionalismus, pragmatismus, strukturalismus, postmodernismus aj. Filozofické otázky v životě mladého člověka. Biologie a hygiena 1 Chemické složení živých organismů: prvky, neústrojné a ústrojné látky (sacharidy, tuky, bílkoviny, NK) stavba, výskyt a význam v organismu 2. Buňka: druhy buněk, stavba a funkce jednotlivých organel, dělení buněk (amitóza, mitóza, meióza) 3. Výživa organismů: způsoby výživy (fáze a význam fotosyntézy, heterotrofie), látkový metabolismus (anabolismus, katabolismus) 4. Prokaryota: stavba bakteriální buňky, rozdělení a význam bakterií, sinice 5. Infekční choroby: stavba viru, virová onemocnění, bakteriální nemoci, způsoby přenosu, podmínky vzniku, příznaky a léčení 6. Houby: charakteristika, systém zástupci, význam 7. Řasy: charakteristika, význam, vývoj, systém zástupci Výtrusné rostliny: mechorosty a kapraďorosty systém, zástupci, význam, rodozměna 8. Rostlinná pletiva: definice, rozdělení podle funkce, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, dělící schopnosti 9. Rostlinné orgány: kořen, stonek, list stavba, funkce, metamorfózy; květ stavba, opylení a oplození, plody a semena; květenství 10. Nahosemenné rostliny: charakteristika, systém, význam lesa Krytosemenné rostliny:jednoděložné a dvouděložné rostliny charakteristické znaky, čeledi, zástupci, význam 11. Prvoci: charakteristika, systém, zástupci, význam 12. Bezobratlí živočichové I:žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci stavba těla, systém, zástupci, význam 13. Bezobratlí živočichové II: členovci charakteristika, stavba těla, systém, zástupci, význam 14. Strunatci I: ryby, obojživelníci, plazi charakteristika, systém, zástupci, význam 15. Strunatci II: ptáci, savci charakteristika, systém, zástupci, význam 16. Lidské tkáně: definice, rozdělení, funkce; stavba neuronu, vznik a přenos nervových vzruchů, reflexy 17. Opora a pohyb těla: stavba kosti, spojení kostí, kosterní soustava; stavba a rozdělení svalů, svalová práce, přehled svalů 18. Cévní soustava člověka: stavba a funkce CS, složení krve, krevní skupiny, imunita 19. Dýchací soustava člověka: stavba a funkce DS, vnější a vnitřní dýchání, mechanika dýchání, umělé dýchání 20. Trávicí soustava člověka: stavba a funkce TS 21. Vylučovací soustava člověka a význam kůže při vylučování: nefron, stavba a funkce ledvin a močových cest, stavba a význam kůže 22. Nervová soustava člověka: stavba a funkce mozku a míchy, nervy

10 23. Smyslové orgány člověka: rozdělení, stavba a funkce 24. Endokrinní systém člověka: funkce, přehled žláz, hormony a jejich význam 25. Rozmnožovací soustava: stavba a funkce RS; oplození, menstruační cyklus a jeho řízení, těhotenství, porod, antikoncepce Matematika 1. Číselné obory, vlastnosti reálných čísel, operace s reálnými čísly 2. Základní množinové pojmy, množinové operace, intervaly 3. Úpravy výrazů - zápis výrazů, rozklad výrazů v součin, lomené výrazy 4. Udání smyslu výrazů; vyjádření neznámé ze vzorce, počítání s výrazy 5. Zobrazení, kartézský součin 6. Shodná a podobná zobrazení v rovině 7. Úhel a jeho velikost, trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 8. Pojem funkce lineární funkce 9. Absolutní hodnota - graf lineární funkce s absolutní hodnotou; rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 10. Řešení lineárních rovnic; soustavy lin. rovnic 11. Řešení lineárních nerovnic a jejich soustav 12. Slovní úlohy - úlohy řešené lineární závislostí, úlohy o pohybu, na společnou práci 13. Kvadratická funkce konstrukce grafu, vlastnosti 14. Řešení kvadratických rovnic. Způsoby řešení; vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice 15. Početní a grafické řešení kvadratických nerovnic rozklad kvadratického trojčlenu v součin 16. Základní pojmy ze stereometrie, vzájemná poloha bodů, přímek, rovin, řezy těles 17. Objemy a povrchy těles 18. Analytická geometrie v rovině - vzájemná poloha přímek, úhel přímek, souřadnice bodu 19. Kombinatorika, Pascalův trojúhelník, binomická věta 20. Pravděpodobnost náhodného jevu 21. Mocniny a odmocniny - úpravy mocnin a odmocnin, usměrnění zlomku, částečné odmocnění 22. Mocninné funkce; rostoucí a klesající funkce 23. Exponenciální a logaritmické rovnice a funkce 24. Sinová a kosinová věta - užití v praxi 25. Definice goniometrických funkcí (grafy, jednotková kružnice), řešení goniometrických rovnic

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta

obohacobvání slovní zásoby, slovesný vid, psaní i/y v koncovkách, psaní předpon s-, z-, vzvěta Pravidla pro hodnocení a klasifikace v jednotlivých předmětech Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech jsou součástí Školního řádu. Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději

Více

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy

Gymnázium Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Great Britain and the United Kingdom Geography and basic facts Interesting places Political systém History and traditions 2. London 3. The U.S.A. Geography and basic facts Interesting

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12

pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 MATURITNÍ TÉMATA pro ústní zkoušky společné a profilové části MZ 2011/12 Český jazyk a literatura... 2 Cizí jazyk... 6 Základy společenských věd... 8 Dějepis... 9 Zeměpis... 11 Matematika... 13 Fyzika...

Více

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012

Maturitní teze pro profilovou část maturitní zkoušky 2011-2012 2011-2012 Anglický jazyk 1. Housing 2. Czech Republic 3. Hobbies, After-school Activities, My Daily Programme 4. Family, Friends, Future Plans 5. United Kingdom 6. Cultural Life Theatre, Cinema, Fine Arts

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14

Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Koncepce testů do III.ročníku a 7.O školní rok 2013/14 Předmět délka testu podoba Český jazyk 45 min didaktický test Anglický jazyk 60 min didaktický test s poslechem Francouzský jazyk 60 min didaktický

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP

Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Rozpracova ní obsahu RVP oboru vzdě la ní Huděbně dramatickě ho umě ní do Š VP Název školy Adresa Konzervatoř Brno tř. Kpt. Jaroše 45, 662 54 Brno IČO školy 62 15 72 13 REDIZO školy 600 013 430 Rámcový

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium s jazykovou a etickou křesťanskou profilací

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z-

Přehled učiva. Český jazyk, 1. ročník. Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- RVP 3-4-M/01 Dopravní prostředky Český jazyk, 1. ročník Základní pravopisné jevy - vyjmenovaná slova - psaní bě-, pě-, mě-, vě- - předpony s-, z- Jazyk jako systém - obecné pojmy o jazyce - útvary národního

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více