Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice"

Transkript

1 Vyšší odborná škola sociální a Střední pedagogická škola Prachatice Maturitní témata M005/Předškolní a mimoškolní pedagogika M01/Předškolní a mimoškolní pedagogika Český jazyk a literatura Struktura ústní zkoušky (základní úroveň obtížnosti) 1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu) 2. charakteristika neuměleckého textu Forma pracovního listu (obsahuje): 1. výňatek uměleckého textu 2. výňatek neuměleckého textu 3. strukturu zkoušky Zadání zkoušky je jednoznačně určeno názvem vylosovaného literárního díla ze seznamu žáka. Anglický jazyk 1. Planning a family 2. Food 3. Holidays and celebrations 4. Free time 5. United Kingdom 6. U.S.A. 7. Canada 8. Australia 9. Capital cities 10. London 11. The Czech Republic Cities 12. The Czech Republic My region 13. Culture life in my town 14. Literature One British author and his/her masterpiece (your experience),one non-british literature (favourite book) 15. William Shakespeare his life and masterpiece 16. British literature W. Shakespeare, another book written by a British author (your experience) 17. Sports 18. Art and Music styles a style, period of time, typical features, interpreters 19. Going to the theatre and cinema 20. Shopping

2 21. Mass media and Means of Communication 22. Education My school 23. Health 24. Travelling 25. My practice Německý jazyk 1. Familie und Verwandschaft. 2. Wohnen. Wohnungseinrichtungen. 3. Mein Wohnort. Prachatitz. 4. Arbeitstätigkeiten und Berufe. 5. Meine Freizeit und Hobbys. 6. Die Jahreszeiten. Das Wetter. 7. Das Reisen. Der Verkehr. Die Verkehrsmittel. 8. Kleidung und Mode. Einkäufe. Dienstleistungen. 9. Die Gesundheitspflege. Der menschliche Kőrper. Krankheiten. 10. Sport, Kultur, Lektore. 11. Das Bildungssystem. Das Schulwesen. 12. Die Tschechische Republik. 13. Deutschsprachige Länder. 14. Südbőhmen. 15. Massenmedien. 16. Das Abitur. Fremdsprachen. 17. Kindergarten. 18. Meine beste Freundin. Charakteristik. 19. Ferien, Urlaub, Erholung. 20. Essen und Trunkem. 21. Alltag. Tagesablauf. 22. Umweltschutz. 23. Feste und Bräuche. 24. Lebenslauf. Meine Zukunftpläne. 25. Leben in der Stadt oder auf dem Lande. Pedagogika 1. Vývoj výchovy a vzdělávání do 17. století 2. Vývoj výchovy a vzdělávání od reforem Marie Terezie 3. Struktura výchovně vzdělávací soustavy 4. Pedagogika jako věda, základní pedagogické kategorie 5. Osobnost pedagoga 6. Pedagogická diagnostika 7. Nástin vývoje předškolní výchovy a předškolního vzdělávání 8. Poslání mateřských škol a organizace činností 9. Výchova mimo vyučování se zaměřením na školní družiny a kluby 10. Školská zařízení ve výchově mimo vyučování 11. Volný čas a volnočasové organizace

3 12. Metody ve výchovně vzdělávacím procesu, plánování 12. Denní program jako výchovně vzdělávací prostředek 13 Činitelé ovlivňující výchovný proces, výchovné prostředí 14. Náhradní rodinná výchova 15. Pedagogická komunikace 16. Výchova v rodině 17. J. A. Komenský, jeho přínos pro výchovu a vzdělávání 18. Vzdělávací obsahy v předškolním a zájmovém vzdělávání 19. Speciální pedagogika a její základní pojmy 20. Základní otázky psychopedie, vývojové poruchy učení 21. Základní otázky etopedie 22. Základní otázky somatopedie a optopedie 23. Základní otázky logopedie a surdopedie 24. Reformní pedagogika, vybrané alternativní směry 25. Formování dítěte do 6 let věku Psychologie 1. Psychologie jako věda, význam studia psychologie 2. Determinace lidské psychiky a její vnější projevy 3. Pojem osobnost a její struktura 4. Vývoj dítěte od narození do tří let 5. Charakteristika vývoje dítěte předškolního věku 6. Charakteristika vývoje dítěte školního věku 7. Charakteristika vývoje člověka v období od adolescence po stáří 8. Různá pojetí periodizace lidského vývoje, základní pojmy ve vývoji 9. Psychologické podmínky formování osobnosti 10. Formování osobnosti v činnosti 11. Sociální skupina 12. Sociálně psychologická problematika verbální a nonverbální komunikace 13. Učení a jeho psychosociální podmínky 14. Základní otázky normality osobnosti 15. Osobnost v náročných životních situacích 16. Pedagogicko-psychologická diagnostika 17. Vliv sociálního prostředí na rozvoj osobnosti 18. Základní otázky psychohygieny

4 19. Motivační faktory rozvoje osobnosti 20. Temperament, charakter, postoje 21. Myšlení a řeč, výkonové vlastnosti osobnosti 22. Čití a vnímání jako základní poznávací procesy 23. Představivost a paměť 24. Emoční procesy a jejich projevy 25. Volní procesy a volní vlastnosti osobnosti Dramatická výchova 1. Vymezení pojmu dramatická výchova, cíle, úkoly a metody dramatické výchovy 2. Prostředí, podmínky a organizace dramatické výchovy 3. Plánování práce, stavba lekce dramatické výchovy 4. Monotematické lekce, metodické řady a projektová metoda v dramatické výchově 5. Osobnost učitele a vedoucího zájmového útvaru dramatické výchovy, strategie a styly vedení 6. Improvizace jako metoda dramatické výchovy 7. Kontakt a proxemika, cvičení skupinové, partnerské citlivosti a důvěry v lekcích dramatické výchovy 8. Neverbální komunikace a její cvičení v dramatické výchově 9. Verbální komunikace a její cvičení v dramatické výchově 10 Základy jevištní mluvy v lekcích dramatické výchovy, metodika práce s dětským přednašečem 11. Význam cvičení smyslového vnímání, fantazie a tvořivosti v dramatické výchově 12. Dětská tvořivá hra v dramatické výchově 13. Hudební prvky a rozvoj rytmického cítění v dramatické výchově 14. Výtvarné prvky v dramatické výchově 15. Pohyb a pantomima v lekcích dramatické výchovy 16. Psychohry v lekcích dramatické výchovy 17. Význam cvičení paměti a představivosti v dramatické výchově 18. Umělecká poezie v lekcích dramatické výchovy 19. Umělecká próza v lekcích dramatické výchovy 20. Hry s předměty při dramatické výchově 21. Druhy loutek a jejich využití v lekcích dramatické výchovy 22. Interpretace literárního textu jako metoda dramatické výchovy 23. Drama ve vzdělání, techniky strukturování 24. Dětské a studentské divadlo 25. Základní odborná literatura a terminologie v dramatické výchově, významné osobnosti dramatické výchovy Hudební výchova s metodikou 1. Přehled evropského hudebního vývoje, staré hudební kultury. 2. Středověká hudba duchovní a světská, renesanční hudba. 3. Evropská barokní hudba. 4. Hudební klasicismus v Evropě. 5. Romantismus v evropské hudbě, novoromantismus. 6. Národní školy v evropské hudbě 19.století.

5 7. Hudební směry ve 20.století. 8. Nejstarší hudba v Čechách do 17.století, nejstarší památky, česká gotika a husitství, česká hudba v 2.polovině 15.století a v 16.století. 9. Česká barokní hudba. 10. Hudební klasicismus v Čechách a v emigraci. 11. Hudba českého národního obrození, klasikové české národní hudby. 12. Česká hudba 20.století. 13. Psychologické předpoklady hudebně výchovné práce,hudební vývoj dítěte do 18.roku. 14. Typy hudebních činností, didaktické zásady, osobnost pedagoga, pomůcky pro hudební výchovu. 15. Hudební činnosti pěvecké, pěvecké dovednosti a návyky,hlasová hygiena,vady a choroby hlasu, metodický postup při nácviku písně,vícehlas. 16. Hudební činnosti poslechové,formy poslechu, vnímání hudby, metodický postup, výběr skladeb. 17. Hudebně pohybová výchova, formy, metodický postup. 18. Instrumentální hudební činnosti, principy Orffovy školy, dětský instrumentář. 19. Přehled organizačních forem hudebně výchovných činností. 20. Vokální a vokálně instrumentální formy (píseň, oratorium, kantáta, mše). 21. Hudebně dramatické žánry v hudební historii (opera, melodram, opereta, muzikál). 22. Vývoj instrumentální hudby, komorní a orchestrální hudba (triová sonáta, smyčcový kvartet, concerto grosso, symfonie, symfonická báseň, sólový koncert). 23. Charakteristika základních hudebně formových typů (písňová forma, variace, rondo, sonátová forma). 24. Hudební nástroje, základní rozdělení, obsazení symfonického orchestru 25. Přehled a charakteristika základních stupnic, intervalů a akordů. Výtvarná výchova s metodikou 1. Výtvarné umění v pravěku. Umění starověkých civilizací (Egypt, Mezopotámie). 2. Antické umění Řecka a Říma. 3. Středověká architektura - románská architektura a gotická architektura v Evropě. 4. Románské a gotické sochařství a malířství ve světovém i českém umění. 5. Italské a české renesanční umění. 6. Evropské a české barokní umění (hlavně Itálie, Španělsko, Nizozemí). 7. Klasicistní umění a romantismus v Evropě. Evropský realismus a generace Národního divadla ve výtvarném umění. 8. Impresionismus a postimpresionismus, hledání nových cest v umění. 9. Hlavní slohy a směry v umění první poloviny 20.století(fauvismus, expresionismus, kubismus). Představitelé českého umění. 10. Secesní umění a malířství 20.století mezi světovými válkami. Dadaismus a surrealismus, futurismus, metafyzická malba, abstrakce. Představitelé českého umění. 11. Vývoj architektury ve druhé polovině 20. století v Evropě i ve světě, významné osobnosti. 12. Vývoj sochařství ve druhé polovině 20. století. 13. Směry a proudy v evropském umění druhé poloviny 20.století(pop art, op art, body art, land art, akční umění atd.) 14. Výtvarné činnosti v mateřské škole (kreslení, malování, modelování, plošné a prostorové práce). Zajímavé výtvarné techniky vhodné pro děti předškolního věku. 15. Výtvarné činnosti ve školních družinách u mladších i starších dětí(7-13 let). Zajímavé výtvarné techniky vhodné pro děti školního věku. 16. Vývoj a zvláštnosti dětského výtvarného projevu v předškolním a školním věku. Grafický typ člověk, jeho vývoj a metodika zobrazování.

6 17. Grafické typy. Výtvarná typologie. Rozbor dětského výtvarného projevu a jeho význam v pedagogické praxi. Označování, ukládání a vystavování dětských prací. 18. Stavba výtvarné lekce (metodické řady a projekty, motivace, vysvětlení úkolu, ukázka činnosti, činnost během práce dětí). Didaktické zásady a jejich uplatňování ve výtvarné výchově. 19. Kresba, materiály a techniky pro kresbu, kresebné techniky a materiály pro děti předškolního a školního věku, grafomotorická cvičení. Grafika a grafické techniky. Jednoduché grafické techniky vhodné pro děti v mateřské škole a ve školní družině. 20. Obor malířství. Malba, malířské techniky a materiály pro děti předškolního a školního věku. Nauka o barvě (základní dělení barev, znakový charakter barev, symbolika barev, apod.). 21. Obor sochařství. Modelování a prostorové práce. Práce v materiálu (přírodní a umělé materiály v mateřských školách a školních družinách) 22. Výchova vkusu, kýč, estetika interiéru v mateřských školách a ve školních družinách. Ilustrace a ilustrátoři dětských knih. Tělesná výchova s metodikou 1. Tělovýchovný proces. Cíl, úkoly, činitelé tělovýchovného procesu, organizační formy, prostředky. Výchovné a vyučovací zásady, metody osvojování a upevňování pohybových dovedností. 2. Vývoj tělesné výchovy od starověku po novověk. Charakteristika jednotlivých období. 3. Evropské tělovýchovné hnutí v 19. a 20. stol.evropské systémy. Počátky organizované tělesné výchovy v českých zemích. Sokol, masová tělovýchovná vystoupení. 4. Olympijské hry. Historie starověkých her. Obnova a vývoj novodobých olympijských her 5. Tělovýchovné názvosloví. Význam, charakteristika, dělení. Práce s grafickými ukázkami (dle předlohy). 6. Fyziologie tělesných cvičení. Fyziologické změny v organizmu při tělesných cvičeních. Jednorázová opakovaná zátěž, projevy nadměrného zatížení organizmu. Únava a relaxace, regenerace organizmu. 7. Pohybový vývoj dítěte se zaměřením na předškolní a mladší školní věk. Anatomické a fyziologické zvláštnosti předškolního věku. 8. Základy sportovní přípravy. Charakteristika, složky, etapy, tréninkové cykly. Raná specializace ve sportovní přípravě. Problematika užití návykových látek a drog ve sportovní přípravě. 9. Gymnastika. Charakteristika nezávodních druhů gymnastiky a gymnastiky se sportovním zaměřením. 10. Pohybové hry. Dělení, význam, kritéria pro výběr hry, příprava a organizace, metodický postup. Hry ve vyučovacím procesu. 11. Basketbal. Pravidla, metodika, technika herních činností jednotlivce. Využití herních cvičení ve výuce. 12. Volejbal. Pravidla, metodika, technika herních činností jednotlivce. Využití herních cvičení ve výuce. 13. Technické disciplíny v atletice. Stručná charakteristika jednotlivých disciplín. Metodika, technika, pravidla vybrané disciplíny. Průpravná cvičení zaměřená na zlepšení techniky. 14. Běžecké disciplíny v atletice. Stručná charakteristika jednotlivých disciplín. Metodika, technika, pravidla vybrané disciplíny. Průpravná cvičení zaměřená na zlepšení techniky. 15. Zdravotní tělesná výchova. Význam, cíl, úkoly, klasifikace obyvatelstva, formy a prostředky. Měření a hodnocení ve zdravotní tělesné výchově. 16. Druhy oslabení ve zdravotní tělesné výchově. Znaky správného držení těla. Oslabení podpůrně pohybového systému soubor vyrovnávacích cvičení.

7 17. Úrazová zábrana v tělovýchovném procesu. Zásady bezpečnosti, dopomoc a záchrana. 18. Letní a zimní sezónní činnosti pro předškolní a školní věk- charakteristika. 19. Netradiční pohybové hry a činnosti ve vyučovacím procesu. 20. Průpravná a kondiční cvičení. Charakteristika, význam, dělení podle způsobu provádění, fyziologické účinky jednotlivých cviků na organizmus, metodické pokyny. 21. Hlavní zásady, formy a bezpečnost pohybu a pobytu v přírodě. 22. Charakteristika základních pohybových dovedností 3-6letého dítěte se zaměřením na lokomoční, manipulační činnosti v pohybových hrách. 23. Fyziologie tělesných cvičení. Pohyb a jeho podstata, pohybový návyk, dynamický stereotyp, fyziologie svalové práce. 24. Plavání. Druhy plaveckých aktivit. Význam, podmínky pro plavání, plavecké způsoby technika. 25. Základní gymnastika v osnovách tělesné výchovy na základní škole. Metodika a technika vybraných cvičebních druhů na nářadí, akrobatická cvičení. Dějepis 1. Antropogeneze. Paleolit, neolit, doba bronzová a železná. Germáni, Keltové a Slované na našem území. 2. Orientální despocie. Egypt, Mezopotámie, Středomoří. Vývoj, civilizační přínos. 3. Starověké Řecko. Minojská a mykénská civilizace, Sparta, Athény, řecko-perské války, klasické období, Alexandr Makedonský, helénismus. Historický vývoj, umění a kultura. 4. Starověký Řím. Etruskové, římská republika, vytvoření impéria, principát, dominát, příčiny a důsledky zániku. Civilizační odkaz. 5. Raný středověk. Vývoj křesťanství, barbarizace Evropy, stěhování národů, vznik islámu a arabská expanze, Franská říše, Verdunská smlouva, Vikingové. 6. Vrcholný středověk. Křižácké výpravy, vznik měst, gotika, vývoj ve Francii, Anglii a Německu, katolická církev ve vrcholném středověku. 7. Sámova říše, Velkomoravská říše, počátky českého státu a vláda Přemyslovců do konce 12.století. 8. Přemyslovci ve 13. století a Lucemburkové. 9. Husitské války a vývoj našeho státu do roku Renesance, reformace, zámořské objevy, vzestup Španělska, Evropa v 16.století. 11. České země od nástupu Habsburků do třicetileté války. 12. Třicetiletá válka jako evropský konflikt, její důsledky pro naše země, rekatolizace a baroko. 13. Absolutismus v Evropě. Vývoj ve Francii, Anglii, Rusku a Německu v 17. a 18. století. Osvícenství. 14. Habsburská monarchie a naše země v 17. a18.století. 15. Velká francouzská revoluce a napoleonské války.vídeňský kongres a jeho důsledky. 16. České národní obrození, rok Česká společnost a politika Vliv politického dění v Evropě sjednocení Německa a Itálie, vývoj v Rusku. 18. První světová válka příčiny, průběh, výsledky. Versailleské dohody, revoluce v Rusku. 19. Československo vznik a politický a kulturní vývoj mezi dvěma světovými válkami. 20. Vývoj ve světě mezi válkami, zejména v Německu a SSSR, světová hospodářská krize a její důsledky. 21. Rozpad Československa, druhá republika, okupace, vznik Slovenského státu. 22. Druhá světová válka. Příčiny, průběh, výsledky. 23. Československý odboj za 2. světové války, obnova státu a převzetí moci komunisty.

8 24. Československo od roku 1948 po současnost. Zejména politický vývoj do roku 1968, posrpnová normalizace, rok Svět v druhé polovině 20. století. Studená válka, rozdělení Evropy, politický vývoj hlavních velmocí, rozpad koloniálního systému. Lokální konflikty, zaostávání východního bloku a příčiny jeho rozpadu. Občanská nauka 1. Osobnost, sebepoznání, základní pojmy, temperament, extroverze, introverze, psychické potřeby, náročné životní situace. 2. Přírodní podmíněnost člověka, vliv prostředí na člověka, vztah přírodního prostředí a člověka, globální problémy současného světa a jejich řešení. 3. Význam mezilidských vztahů, zásady slušného chování, etiketa, verbální a neverbální komunikace. 4. Volný čas a jeho smysluplné využití, problém životní spokojenosti, úloha umění v životě, kultura, masová kultura. 5. Prevence sociálně patologických jevů, zejména v oblasti zneužívání drog, alkoholové závislosti, gamblerství a kriminální činnosti. Závislost jako psychický a sociální problém. 6. Pohlaví, gender a společnost, aktuální otázky z hlediska politického a sociálního stavu naší společnosti (rovnost příležitostí, postavení ženy na trhu práce apod.). 7. Aktuální stav naší společnosti z hlediska sociologie (přechod k diferencované společnosti, nové elity, demografický vývoj, imigrace, menšiny, patologické jevy), multikulturní společnost. 8. Veřejné právo. Trestní procesní a hmotné právo, kriminalita mládeže a mladistvých, trestní postih, aktuální otázky. 9. Systém soudů, státní zastupitelství, notářství, advokacie a represivní orgány ČR. Občan a právo, trestní odpovědnost, oblasti práva. 10. Soukromé právo - rodinné právo, manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, specifická ochrana dětí a mládeže. Občanské právo vlastnictví, odpovědnost. 11. Pracovní právo, příprava na povolání, rekvalifikace, zaměstnávání mladistvých, uzavření a ukončení pracovního poměru. 12. Menšiny, marginalizované skupiny ve společnosti, vztah majority k minoritě, sociální a právní politika státu vůči těmto skupinám, nestátní aktivity a možnosti řešení problematiky. 13. Státoprávní teorie, formy státu, národ, demokracie, vztah k mezinárodním organizacím a závazky. Občan ve státě a v obci. 14. Ideologie a její formy, možnosti zneužití (příklady z historie). Lidská práva a jejich dodržování, ombudsman. 15. Ústava ČR, zákonodárná, výkonná a soudní moc v ČR. Volby a volební systémy, politické strany. 16. Mezinárodní organizace, OSN, NATO, EU, ČR a její postavení v Evropě. Aktuální problémy světové politiky, válka, terorismus, rozvojové oblasti zeměkoule apod. 17. Hospodářský život rodiny, rodinný rozpočet, příjmy (hrubá a čistá mzda), pojištění, sociální dávky, hospodářské postavení neúplných rodin a samoživitelů ve společnosti, sociální politika státu vůči rodině. 18. Etika, kategorie etiky, vývoj etických teorií od období antiky po současnost. Nacionalismus, rasismus a třídní nenávist jako etické téma. Aktuální problémy, euthanasie, interrupce jako etický problém. 19. Světová monoteistická náboženství, okolnosti vzniku, základní věroučné reálie a texty, aktuální záležitosti. Vlivy východní filozofie, new age, sekty aj. 20. Základní filozofická témata a disciplíny, gnozeologie, ontologie, filozofická antropologie. Vztah mýtu a filozofie. Řecká kosmologická filozofie.

9 21. Antická filozofie. Řecká antropologická, systematická a helénistická filozofie. Sokrates, Platón a Aristoteles. Stoikové, skeptici atd. 22. Středověká a renesanční filozofie. Dogmata, vztah mezi vědou a vírou, spor o reálie, renesance a reformace. 23. Novověká filozofie. Osvícenství. F. Bacon, R. Descartes, J. Locke, B. Spinosa, Voltaire, J. J. Rousseau, angličtí liberálové, I. Kant aj. 24. Filozofie 19 století a její společenské důsledky. Německá klasická filozofie, I. Kant, G. F. Hegel, K. Marx marxismus. Racionalismus a iracionální tradice, F. Nietsche. Pozitivismus, A. Comte. 25. Filozofie 20.století. fenomenologie, existencionalismus, pragmatismus, strukturalismus, postmodernismus aj. Filozofické otázky v životě mladého člověka. Biologie a hygiena 1 Chemické složení živých organismů: prvky, neústrojné a ústrojné látky (sacharidy, tuky, bílkoviny, NK) stavba, výskyt a význam v organismu 2. Buňka: druhy buněk, stavba a funkce jednotlivých organel, dělení buněk (amitóza, mitóza, meióza) 3. Výživa organismů: způsoby výživy (fáze a význam fotosyntézy, heterotrofie), látkový metabolismus (anabolismus, katabolismus) 4. Prokaryota: stavba bakteriální buňky, rozdělení a význam bakterií, sinice 5. Infekční choroby: stavba viru, virová onemocnění, bakteriální nemoci, způsoby přenosu, podmínky vzniku, příznaky a léčení 6. Houby: charakteristika, systém zástupci, význam 7. Řasy: charakteristika, význam, vývoj, systém zástupci Výtrusné rostliny: mechorosty a kapraďorosty systém, zástupci, význam, rodozměna 8. Rostlinná pletiva: definice, rozdělení podle funkce, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, dělící schopnosti 9. Rostlinné orgány: kořen, stonek, list stavba, funkce, metamorfózy; květ stavba, opylení a oplození, plody a semena; květenství 10. Nahosemenné rostliny: charakteristika, systém, význam lesa Krytosemenné rostliny:jednoděložné a dvouděložné rostliny charakteristické znaky, čeledi, zástupci, význam 11. Prvoci: charakteristika, systém, zástupci, význam 12. Bezobratlí živočichové I:žahavci, ploštěnci, měkkýši, kroužkovci stavba těla, systém, zástupci, význam 13. Bezobratlí živočichové II: členovci charakteristika, stavba těla, systém, zástupci, význam 14. Strunatci I: ryby, obojživelníci, plazi charakteristika, systém, zástupci, význam 15. Strunatci II: ptáci, savci charakteristika, systém, zástupci, význam 16. Lidské tkáně: definice, rozdělení, funkce; stavba neuronu, vznik a přenos nervových vzruchů, reflexy 17. Opora a pohyb těla: stavba kosti, spojení kostí, kosterní soustava; stavba a rozdělení svalů, svalová práce, přehled svalů 18. Cévní soustava člověka: stavba a funkce CS, složení krve, krevní skupiny, imunita 19. Dýchací soustava člověka: stavba a funkce DS, vnější a vnitřní dýchání, mechanika dýchání, umělé dýchání 20. Trávicí soustava člověka: stavba a funkce TS 21. Vylučovací soustava člověka a význam kůže při vylučování: nefron, stavba a funkce ledvin a močových cest, stavba a význam kůže 22. Nervová soustava člověka: stavba a funkce mozku a míchy, nervy

10 23. Smyslové orgány člověka: rozdělení, stavba a funkce 24. Endokrinní systém člověka: funkce, přehled žláz, hormony a jejich význam 25. Rozmnožovací soustava: stavba a funkce RS; oplození, menstruační cyklus a jeho řízení, těhotenství, porod, antikoncepce Matematika 1. Číselné obory, vlastnosti reálných čísel, operace s reálnými čísly 2. Základní množinové pojmy, množinové operace, intervaly 3. Úpravy výrazů - zápis výrazů, rozklad výrazů v součin, lomené výrazy 4. Udání smyslu výrazů; vyjádření neznámé ze vzorce, počítání s výrazy 5. Zobrazení, kartézský součin 6. Shodná a podobná zobrazení v rovině 7. Úhel a jeho velikost, trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku 8. Pojem funkce lineární funkce 9. Absolutní hodnota - graf lineární funkce s absolutní hodnotou; rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou 10. Řešení lineárních rovnic; soustavy lin. rovnic 11. Řešení lineárních nerovnic a jejich soustav 12. Slovní úlohy - úlohy řešené lineární závislostí, úlohy o pohybu, na společnou práci 13. Kvadratická funkce konstrukce grafu, vlastnosti 14. Řešení kvadratických rovnic. Způsoby řešení; vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice 15. Početní a grafické řešení kvadratických nerovnic rozklad kvadratického trojčlenu v součin 16. Základní pojmy ze stereometrie, vzájemná poloha bodů, přímek, rovin, řezy těles 17. Objemy a povrchy těles 18. Analytická geometrie v rovině - vzájemná poloha přímek, úhel přímek, souřadnice bodu 19. Kombinatorika, Pascalův trojúhelník, binomická věta 20. Pravděpodobnost náhodného jevu 21. Mocniny a odmocniny - úpravy mocnin a odmocnin, usměrnění zlomku, částečné odmocnění 22. Mocninné funkce; rostoucí a klesající funkce 23. Exponenciální a logaritmické rovnice a funkce 24. Sinová a kosinová věta - užití v praxi 25. Definice goniometrických funkcí (grafy, jednotková kružnice), řešení goniometrických rovnic

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Vy í odborná kola sociální a St ední pedagogická kola Prachatice

Vy í odborná kola sociální a St ední pedagogická kola Prachatice Vy í odborná kola sociální a St ední pedagogická kola Prachatice Maturitní témata 78-42-M/003 Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum eský jazyk a literatura Struktura ústní zkou ky (základní

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

SOŠPg obor 75-31-M/01

SOŠPg obor 75-31-M/01 GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace SOŠPg obor 75-31-M/01 V souladu s vyhláškou 177/2009 Sb. stanovil ředitel školy tato témata pro zkoušky profilové

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

Maturitní témata z fyziky 2013/2014

Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Maturitní témata z fyziky 2013/2014 Pohyby těles z hlediska kinematiky Pohyby těles z hlediska dynamiky Mechanická práce a energie Gravitační pole Mechanika tuhého tělesa Mechanika tekutin Základní poznatky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV

Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Koncepční podklady k tvorbě ŠVP ZV Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pouze pro 1. stupeň ZŠ a představuje základ pro specializovanější

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design ARANŽOVÁNÍ 1. Práce aranžéra 2. Aranžérské materiály, nářadí a pomůcky 3. Tapetování 4. Barvy

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT sada č. 1 1 VY_32_INOVACE_01

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis 5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE. Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní obor HISTORIE PAMÁTKOVÁ PÉČE (bc.) Státnicový předmět: Historie České dějiny 1. Český stát do vymření Přemyslovců 2. Český stát v době vrcholného a pozdního

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více