Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 z bronzu Hydrocontrol VTR/VPR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smyèkové regulaèní ventily PN 16/25 z bronzu Hydrocontrol VTR/VPR"

Transkript

1 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 91. Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 Datový list Označení: nové staré Hydrocontrol VTR Hydrocontrol R Funkce: Smyèkové regulaèní ventily Oventrop se montují do potrubních rozvodů zaøízení teplovodního ústøedního vytápìní a do chladicích zaøízení a umoòují vzájemné hydraulické vyváení jednotlivých potrubních smyček. Hydraulické vyváení je zajištìno moností reprodukovatelného pøednastavení. Poadované hodnoty pøednastavení se odeèítají z prùtokových grafù. Všechny mezihodnoty jsou plynule nastavitelné. Zvolené pøednastavení lze odeèítat na dvou stupnicích (základní stupnice nastavení a stupnice jemného pøednastavení - viz obr. ). Smyèkové regulaèní ventily Oventrop jsou opatøeny dvìma pøipojovacími otvory, na které se dají libovolnì našroubovat zaslepovací zátky, napouštìcí a vypouštìcí kulové kohouty nebo mìøicí ventily k mìøení diferenèního tlaku. Pouití smyèkových regulaèních ventilù je moné jak do pøívodu tak i do zpáteèky. Pøi instalaci je nutné dbát na to, aby médium protékalo armaturou v souladu se smìrem šipky na armatuøe, a aby pøed armaturou byl rovný úsek potrubí v délce L = x prùmìr potrubí, a za armaturou rovnì rovný úsek potrubí v délce L = x prùmìr potrubí. Prùtokové grafy platí pro pouití regulaèních ventilù v pøívodu i zpáteèce, pokud smìr prùtoku souhlasí se smìrem šipky na armatuøe. U chladicích zaøízení, napø. pro smìsi voda-glykol je potøeba vzít v úvahu korekèní faktory, vztahující se k daným hodnotám grafù. Výhody: ventily lze pohodlnì montovat i obsluhovat, protoe všechny funkèní prvky jsou umístìny na jedné stranì pouze jedna armatura na 5 funkcí: - pøednastavení - mìøení - uzavírání - napouštìní - vypouštìní pøívodní a vratné potrubí je moné barevnì oznaèit pomocí pøiloených barevných kroukù vzhledem k šikmému provedení sedla ventilu mají ventily malou tlakovou ztrátu plynulé pøednastavení, tlaková ztráta a prùtok je mono pøesnì kontrolovat mìøicími ventily. závitové pøipojení dle EN 1, vhodné: pro pøipojení se svìrnými krouky Oventrop, (výr. č ) pro mìdìné potrubí o prùmìru do max. mm, vícevrstvé potrubí Oventrop Copipe napouštìcí a vypouštìcí kulové kohouty jsou tìsnìny k ventilovému tìlesu vnitøním dorazem a mìøicí ventil O-kroukem (není nutné ádné další tìsnìní). při způsobu měření, který je patentově chráněn (tlak za kuelkou ventilu je veden k odbìrnému místu komorou, která prstencovì obepíná kuelku smyèkového regulaèního ventilu), odpovídá zmìøená tlaková diference na ventilu témìø stoprocentnì skuteèné tlakové diferenci na ventilu (viz graf s údaji o toleranci). Smyèkový regulaèní ventil PN 1/5 Hydrocontrol VTR z bronzu Vnìjší závit pro ocelové přivařovací koncovky DN 1 a DN 5 nebo: - koncovky pro napájení od 15 mm x do 5 mm nebo: - pro závitové koncovky DN 1 a DN 5 nebo: - koncovky s vnitřním závitem DN 15 až DN Vnitøní závit dle EN 1, DN 1 a DN 5 1 Oventrop.-1

2 Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 Smyèkový regulaèní ventil Hydrocontrol VTR s vnitøním závitem podle EN 1 mìøicí technika klasická Popis: Smyèkový regulaèní ventil PN 5 (voda s hodnotou PH,5-1) (DN 5: PN 1) s vnitøním zá vitem podle EN 1, nevhodný pro páru. Barevné oznaèení pøívodu a zpáteèky (s výjimkou DN 5), s šikmým provedením sedla, se zajištìným, kdykoliv kontrolovatelným a plynulým jemným pøednas ta ve ním; odeèítatel né pøednastavení v zá vislosti na postavení otoèné hlavice, tìleso ventilu a hlavová èást z bronzu Rg 5, kuelka a vøeteno z mosazi odolné proti odzinkování (Ms-EZB), kuelka s tìsnìním z PTFE, bezúdrbové tìsnìní vøetene dvojitým O-kroukem, všechny funkèní prvky na stranì otoèné hlavice, mìøicí ventil a vypouštìcí kulový kohout jsou vzájemnì vymìnitelné, montá moná do pøívodu i zpáteèky. Certifikace dle DVGW a SVGW pro světlosti DN 15 až DN pro světlost DN 1 až DN 5 dle WRAS. DN 1 a DN 5 má certifikát typové registrace pro lodní stavitelství. (Graf tlakové ztráty a hodnoty k v a Zeta viz následující strany) Max. provozní teplota t s : 15 C Min. provozní teplota t s : - C Max. provozní tlak p s : 5 bar (PN 5) (hrdlový závit, DN 1-DN 5) Max. provozní tlak ps: 1 bar (PN 1) (lisovací připojení, DN 5) Oboustranný vnitøní závit podle EN 1 s namontovanou sadou pøíslušenství = 1 mìøicí ventil G 1 / a 1 napouštìcí a vypouštìcí kulový kohout G 1 / výr. è. DN 1 /8" 1 DN 15 1 /" 1 DN /" 1 DN 5 1" 1 8 DN 1 1 /" 1 1 DN 1 1 /" 1 1 DN 5 " 1 1 Oboustranný vnitøní závit podle EN 1 s namontovanou sadou pøíslušenství = mìøicí ventily G 1 / výr. è. DN 1 /8" 1 DN 15 1 /" 1 DN /" 1 DN 5 1" 1 8 DN 1 1 /" 1 1 DN 1 1 /" 1 1 DN 5 " 1 1 Oboustranný vnitøní závit, výr. è. 1.. Oboustranný vnitøní závit, výr. è. 1.. Oboustranný vnitøní závit, výr. è L t D H Smyèkové regulaèní ventily s oboustranným vnitøním závitem EN 1, s otvory pro pøipojení sady pøíslušenství (uzavøenými zaslepovacími zátkami) výr. è. DN 1 /8" 1 1 DN 15 1 /" 1 1 DN /" 1 1 DN 5 1" DN 1 1 /" DN 1 1 /" DN 5 " DN 5 1 /" 1 1 DN D EN 1 Mìøicí ventil Napouštìcí a vypouštìcí kulový kohout Mìøicí adaptér t L H 1 Rp /8 1, Rp 1 / 1, 8 11 Rp / 1, Rp 1 1,8 97,5 119 Rp 1 1 / 19, Rp 1 1 / 19, Rp 5, Rp 1 /, Oventrop

3 Hydrocontrol VPR : oboustranné lisovací připojení výr. è. DN 15,88 15 mm DN 15,88 18 mm DN 5,71 mm DN 5 8,89 5 mm DN 19,5 5 mm DN 7,51 mm 1 1 DN 5 8,78 5 mm 1 1 K přímému připojení měděných trubek dle DIN EN 157/ DVGW GW 9, nerezových trubek dle DIN EN 188/ DVGW 51 a slabostěnných ocelových trubek (materiál E195/1.) dle DIN EN 15-. Lisovací připojení jsou neslisované, netěsné. K lisování používat výhradně originál lisovací pakny v patřičné velikosti SANHA (SA), Geberit- Mapress (MM) nebo Geberit-Mapress (MM). Zpracování musí probíhat dle montážního návodu. Sady pøíslušenství: 1 napouštìcí a vypouštìcí kulový kohout mìøicí ventily mìøicí ventil 1 napouštìcí a vypouštìcí kulový kohout prodlouení pro sadu pøíslušenství (8 mm) prodlouení pro sadu pøíslušenství ( mm) mìøicí adaptér prodlouení vøetene (DN 1 a DN 5, 5 mm) Smyèkový regulaèní ventil Hydrocontrol VTR s vnìjším závitem a pøevleènými maticemi Mìøicí technika klasická Popis: Smyèkový regulaèní ventil PN 1 (PN pro studenou vodu, hodnota ph,5-1) s oboustrannými vnìjšími závity pro koncovky závitové, pøivaøovací a pájecí s plochým tìsnìním, od C do 15 C, nevhodný pro páru, barevné oznaèení pøívodu a zpáteèky, provedení se šikmým sedlem, se zajištìným, kdykoliv kontrolovatelným, plynulým jemným pøednastavením; odeèítání pøednastavení v závislosti na postavení otoèné hlavice, tìleso ventilu a hlavová èást z bronzu, kuelka a vøeteno z mosazi odolné proti odzinkování (Ms-EZB), kuelka s tìsnícím kroukem z PTFE, bezúdrbové utìsnìní vøetene dvojitým O-kroukem, všechny funkèní prvky na stranì otoèné hlavice, mìøicí ventil a vypouštìcí kulový kohout vzájemnì vymìnitelné, montá moná do pøívodu i zpáteèky. Certifikace DVGW pro DN 15 a DN. DN 1 a DN 5 má certifikát typové registrace pro lodní stavitelství. (Graf pro tlakové ztráty a hodnoty k v a Zeta viz následující strany) Regulaèní ventily s oboustranným vnìjším závitem a pøevleènou maticí, s otvory pro pøipojení sady pøíslušenství (uzavøenými zaslepovacími zátkami) výr. è. DN 1 /8" 1 5 DN 15 1 /" 1 5 DN /" 1 5 DN 5 1" DN 1 1 /" DN 1 1 /" DN 5 " Sady pøíslušenství: výr. è. 1 napouštìcí a vypouštìcí kulový kohout mìøicí ventily mìøicí ventil 1 napouštìcí a vypouštìcí kulový kohout prodlouení pro sady pøíslušenství (8 mm) prodlouení pro sady pøíslušenství ( mm) mìøicí adaptér prodlouení vøetene (DN a DN 5, 5 mm) plombovací sada (1 ks.) blokovací sada (1 ks.) DN e SW DN D e L H SW , , , Hydrocontrol VPR D ISO 8 L Mìøicí ventil Napouštìcí a vypouštìcí kulový kohout Mìøicí adaptér L H SW 1 G 5 / G / G G 1 1 / G 1 1 / G 1 / G / Hydrocontrol VTR Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 Mìøicí ventil Napouštìcí a vypouštìcí kulový kohout Mìøicí adaptér e D H 1 Oventrop.-

4 Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 D D DN D1 L1 L L L D L5 L L7 EN 1 EN 1 1 R / R 1 / Rp 1 / R / Rp / R Rp R 1 1 / Rp 1 1 / R 1 1 / R 55, 5 Sady koncovek (pøipojovací sady): pøivaøovací koncovky pro ventil DN pro ventil DN pro ventil DN pro ventil DN pro ventil DN pro ventil DN pro ventil DN koncovky pro pájení 15 mm pro ventil DN mm pro ventil DN mm pro ventil DN mm pro ventil DN mm pro ventil DN mm pro ventil DN mm pro ventil DN koncovky s vnìjším závitem R /8" pro ventil DN R 1 /" pro ventil DN R /" pro ventil DN R 1" pro ventil DN R 1 1 /" pro ventil DN R 1 1 /" pro ventil DN R " pro ventil DN koncovky s vnitøním závitem Rp 1 /" pro ventil DN Rp /" pro ventil DN 11 9 Rp 1" pro ventil DN Rp 1 1 /" pro ventil DN Grafy prùtokù pro smyèkové regulaèní ventily DN 1.5, , 5.75, 1., 18 5.,7,9 1.1, ,,7 1., ,7, 1.,5 1 5.,5,1 1.,5 1 5.,5, 1.5, , 5,8 1., , 5, 1.7, , 5,5 1.8, ,9 5, 1.9, ,7 5,.,7 87.,75 5,.1,7 8.1,77 5,1.,7 7.,79 5,.,7 8.,81,9.,79.,8,9.5,8 57.5,8,8.,87 5.,85,8.7,91 7.7,8,8.8,9.8,87,7.9 1, 7.9,87,7. 1,1 7.,88,7.1 1,1 9. 1,. 1,9. 1, 1.5 1, 19. 1, , , ,9 1. 1, ,8 1. 1, ,9 1., 9,8.5, 9,.,1 8,7.7,19 8,1.8,5 7,7.9,1 7, * vyvarujte se přednastavení menšího než 1, viz toleranční křivka na str., Oventrop

5 Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 Grafy prùtokù pro smyèkové regulaèní ventily DN 15.5, , 9.75, 55 1., 95 5., , , , ,8 1 1., ,9 1 1.,55 5., ,57 5.5, 11 1., 91 5., , 5.7, 1 1.8, 1 5.8,7 9,8 1.9,9 5.9, 9,.,7., 9,1.1, ,7 8,7.,8 1.,5 8,.,85 15.,1 8,.,91 17.,7 7,8.5, ,7 7,. 1,5 95.,7 7,.7 1,1 8.7,79 7,.8 1, 7.8,8 7,.9 1,7 5.9,85 7,1. 1, 58 7., ,1 5. 1,8 8. 1,55. 1,.5 1,7. 1,77.7 1, , ,98 7.,5 5.1,1.,18., 1.,1.5,8 18., 18.7, ,57 1.9, 15 * vyvarujte se přednastavení menšího než 1, viz toleranční křivka na str.,5-9 DN.5,5 81.5, , , ,5 1.1,7 5.1,78 1., ,9 1., , 1., ,15 1.5,9 5.5, , , , , , , , , ,1 8., , , 1. 1,. 5, , 19. 5,8 1. 1,. 5, 1.5 1, , 1. 1, , , , , , , , 11. 1, , , 1. 1, , ,9 9.5, 8., ,5 9.8,.9,7 57.,58 5.1,9 8.,8.,91 1.,1 8.5,1.,.7, 1.8, 9.9,55 8 * vyvarujte se přednastavení menšího než 1, viz toleranční křivka na str.,5-9 1 Oventrop.-5

6 Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 Grafy prùtokù pro smyèkové regulaèní ventily DN 5.5, , , ,5 9 5., , 5 5.1, , , , , , , , 17 1., , 1 1.7, , , , , ,8 15., ,91 1.1, , 1., ,1 1., , 1., ,1 1.5, ,1 1., 88. 8,51 1.7, ,1 1.8, ,71 1.9, ,8 1.,9 7. 8, ,8.,9 57.,11 5., 5.5,.,57.7,7.8, ,. 5,1.1 5,. 5,7. 5, 8. 5, ,95 5.,1.7,.8,.9,57 1 * vyvarujte se přednastavení menšího než 1, viz toleranční křivka na str.,5-9 DN.5, , , , 5. 9, ,18 8, 1.1, , ,5 7,9 1., , ,5 7,8 1., , ,5 7, 1.,7 5. 1, ,8 7,5 1.5, , ,9 7, 1., , ,5 7, 1.7, , ,15 7, 1.8, , ,5 7, 1.9, , ,5 7,1., ,5 7,.1, ,9 19.,8 1. 1,1 18., ,5 17., , , ,8 1. 5,5 9. 1, 1.7 5, , , , , ,8 1., ,91 1.1, ,1 1.,5 7. 1,5 1.,5 7. 1,57 1., ,8 1.5, , 1. 7, , , , , , , , , , , , 1. 8, ,55 9,7. 8, ,77 9,. 8, ,98 9,.5 8, ,17 9,. 8, , 8,8.7 9, ,57 8,.8 9, ,78 8,.9 9, ,98 8, * vyvarujte se přednastavení menšího než 1, viz toleranční křivka na str., Oventrop

7 Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 Grafy prùtokù pro smyèkové regulaèní ventily DN.5 1, 9.5, 9.75,5 9 1., , 1 9,9 7, 1.1, ,5 9.1, 7,1 1., , ,8 7, 1. 5, , ,5,9 1. 5, , ,, , , ,8,8 1., , ,9,7 1.7, , ,8,7 1.8, , ,, 1.9 7, , ,7,5. 7, , ,51,.1 7, , ,89 78.,5 1. 8,1 7.,5 1. 8, 9., ,7.5, , , , , , , ,15 9,9. 1, 9 7.,5 9,7.1 1,5 7.1,7 9,5. 1,5 7.,95 9,. 1,7 7.,15 9,1. 1, ,5 9,.5 11, 9 7.5, 8,7. 11, 7 7.,87 8,.7 11, 7.7,1 8,.8 11,9 7.8,5 8,.9 1,1 7.9,58 8,1. 1, 8.,8 7,9.1 1, ,95 7,8. 1, ,7 7,7. 1, , 7,7. 1, , 7,.5 1, ,5 7,5. 1, ,57 7,5.7 1, 8.7 5,7 7,.8 1, ,8 7,.9 1, ,9 7, * vyvarujte se přednastavení menšího než 1, viz toleranční křivka na str.,5-9 DN 5.5, , , 9 5.,9 9.,8 9, 1.1 5, , , 9, 1. 5, , ,5 9,1 1.,5 1 5.,9 9. 7,5 9, 1., , 9. 7,75 8, , , ,95 8,8 1. 7, , ,15 8, , , ,5 8, 1.8 8, , ,5 8, , , ,5 8,5. 9,17 15., ,78 8,.1 9,5 15.1, ,15 1., , , , , , , , , , , 1.8 1, 7.8 8, , , , 7. 9, , , , , ,5 5 7., 1. 15, , , ,1 1. 1, , , , ,5 7.8, , , ,5 7 8., , 5 8.1, ,5 8., ,85 8.,9 11., 1 8., 11.5, ,7 1. 1,15 8 8, 5, , ,5 1.8, ,9 9,8.9, , 9, * vyvarujte se přednastavení menšího než 1, viz toleranční křivka na str.,5-9 1 Oventrop.-7

8 1 5 7 Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 DN , 75 5., , , 8 5.1, , , ,8 9., , , 9.,5 1. 8, 51 5., 9. 7, , , 9.5 7, ,8 5., , 1.7 9, , , , , , 1.9 9, , ,5. 1, 5., 51 1.,.1 1, 19.1, 5 1.1,5 1. 1,8 9., , 1. 11, ,5. 11, 57. 7, 7 1.,.5 1,.5 7,5 1.5, , 5. 7,7 5 1., , ,9 1.7, , ,1 1.8, , , 1.9, , , , , , , , , , 1. 1, , 11., , , , , , , , , , , , , , , , 1.9 1, , , , 11 8., 1. 5, , ,. 18, ,. 18, ,9. 19, 91 8., , ,5 1., 81 8,,8.7, ,1.7 1, , 9.9 1, ,7 9 : 1. Hodnotu pøednastavení na smyèkovém regulaèním ventilu nastavte otáèením otoèné hlavice. a) Základní nastavení se zobrazí na podélné stupnicí ve spojení s ryskou posuvné èásti. Jedno otoèení otoèné hlavice odpovídá vdy vzdálenosti mezi dílky podélné stupnice. b) Jemné pøednastavení se zobrazí na obvodové stupnici na otoèné hlavici ve spojení se stupnicí oznaèení. Dìlení obvodové stupnice odpovídá 1/1 otoèení otoèné hlavice.. Omezení pøednastavené hodnoty otáèením vnitøního nastavovacího vøetene ve smìru hodinových ruèièek a na doraz. K tomu pouijte dlouhý konec šestihranného klíèe (SW ). Barevné oznaèení pøívodu a zpáteèky: Jeden z kroukù zavìšených na otoèné hlavici (èervený = pøívod, modrý = zpátečka) pøipevnìte na otoènou hlavici. Ukazatel šoupátka Základní nastavení pøes podélnou stupnici Oznaèení Jemné nastavení pøes obvodovou stupnici Otoèná hlavice Šestihranný klíè (SW ) Barevný krouek.-8 1 Oventrop

9 Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 Izolaèní skoøepiny: výr. è.: h B L1 DN DN DN 1 8 DN DN 1 8 DN 1 85 DN H DN B L L1 H h h1 h1 L Popis: Izolaèní skoøepiny z polyuretanu, sloené ze dvou èástí, montá pomocí pruných drátìných kroukù (klipsù). Jen pro otopná zařízení. Provozní teplota t s : +1 C (krátkodobě +15 C) Izolaèní skoøepiny: B L1 L výr. è.: DN 1/ DN 1 8 DN DN 1 8 DN 1 85 DN L Pokyny pro montá: Smyèkové regulaèní ventily Oventrop slouí k hydraulickému vyváení potrubních sítí. Je tøeba dbát na to, aby prùtok média armaturou byl vdy ve smìru šipky na armatuøe. Tolerance prùtoku èiní +/- 5%. Pøi instalaci do opaèného smìru prùtoku je potøeba poèítat se zvýšením prùtokové tolerance oproti hodnotám uvedeným v grafu o 1 %. Tolerance prùtoku pro regulaèní ventily v závislosti na pøednastavení pro 1 1///5, DN 1 až DN 5: Tolerance prùtoku [+ %] _ H DN B L L1 H 1/ Popis: Izolační skořepiny z pěnového polyethylenu s přídavnou pevnou mřížkovou strukturou z PP; Jednodílná izolace se symetrickou konstrukcí s klipsy. Jen pro otopná zařízení. Provozní teplota t s : - C až +1 C vyvarujte se přednastavení menšího 1 1 Oventrop.-9

10 Smyèkové regulaèní ventily PN 1/5 Korekèní faktory pro smìsi vody a glykolu: Pøi pøidání prostøedku proti zamrzání do otopné vody se musí tlaková ztráta získaná v grafu násobit korekèním faktorem f. Korekèní faktor f Korekèní faktor f Váhový podíl etylenglykolu [%] Váhový podíl propylenglykolu [%] Mìøení a seøízení Měřicí přístroj k mìøení diferenèního tlaku OV-DMC s pamìtí a mikroprocesorem s mnoha funkcemi a pro širokou oblast pouití: mìøení prùtoku (ukazatel v m /hod., l/min. a gal/min.) mìøení diferenèního tlaku (ukazatel v mbar nebo kpa) mìøení teploty (ukazatel v C nebo F) pøednastavení: zjištìní pøednastavené hodnoty ze zmìøeného tlakového rozdílu, zadaného prùtoku a jmenovité svìtlosti ventilu. V pøístroji jsou uloeny charakteristiky všech regulaèních ventilù Oventrop DN 1 - DN. Pøi mìøení na ventilech jiných dodavatelù lze do mìøicího pøístroje vloit odpovídající hodnoty k v. (Pro praktické pouití měřicího přístroje OV-DMC je k dispozici samostatný návod k obsluze). Měřicí systém OV-DMPC společnosti Oventrop se snímačem diferenčního tlaku DMPC-Sensor s USB rozhraním a softwarem vč. příslušenství. Připojení pomocí běžného počítače (není součástí dodávky). Měřicí přístroj pro měření diferenèního tlaku OV-DMC výr. è s Hydrocontrol VTR Technické zmìny vyhrazeny. Okruh výrobkù ti 19-/1/MW Vydání Oventrop

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily

Program armatur KFE Kulové kohouty, Kuelové kohouty, Napouštìcí a vypouštìcí ventily Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle IN-EN-ISO 9001. atový list Program armatur KFE Oventrop se pouívá v otopných soustavách, kotlích, otopných tìlesech a rozvodech, které jsou vybaveny

Více

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30

Stanice pro ohřev pitné vody Regumaq X-30 / Regumaq XZ-30 X-30 / XZ-30 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Rozsah pouití: Skupiny armatur Oventrop X-30 a XZ-30 umožňují hygienický ohřev pitné vody na základě principu

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro instalaci pitné vody Aquastrom T plus Aquastrom C Aquastrom P. Přehled výrobků

Armatury a systémy Premium Armatury pro instalaci pitné vody Aquastrom T plus Aquastrom C Aquastrom P. Přehled výrobků Armatury a systémy Premium Armatury pro instalaci pitné vody Aquastrom T plus Aquastrom C Aquastrom P Přehled výrobků Všeobecné podmínky a předpisy Popis a funkce systém s patrovými vývody TWZ TWW celková

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Regulátor tlaku plynu typ RR 16

Regulátor tlaku plynu typ RR 16 (1/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem II - 33 (2/16) Regulátor tlaku plynu typ RR 16 Jmenovitý tlak PN 16 Se zabudovaným bezpeènostním uzavíracím ventilem

Více

Armatury + systémy Premium Vyvážení průtoku, tlaku a teploty. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Vyvážení průtoku, tlaku a teploty. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Vyvážení průtoku, tlaku a teploty Přehled výrobků Vyvážení průtoku, tlaku a teploty Obsah Strana Vyvážení průtoku, tlaku a teploty Nutnost vyvážení soustavy Působení armatur

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

KOMPONENTY PRO INSTALACE

KOMPONENTY PRO INSTALACE 4 KOMPONENTY PRO INSTLE Komponenty pro instalace 93 Kompenzátory délkové roztažnosti 94 Komponenty pro odvzdušnění a plnění 95 Rozdělovače vody pro připojení vodoměrů, průchodky pro bytová jádra 96 Křížení

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Univerzální mechanický vodoměr

Univerzální mechanický vodoměr 5 340 Univerzální mechanický vodoměr Kompaktní měřiče s přímým připojením WFK... WFW... WFK20... WFK23... WFK24... WFW20... WFW23... WFW24... Mechanické měřiče pro měření spotřeby studené a teplé vody.

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením

V-exact II. Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením V-exact II Termostatické ventily Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / V-exact II V-exact II Termostatické radiátorové ventily V-exact II

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením

Kombiventily PN16 s přírubovým připojením 4 315 ACVATIX Kombiventily PN16 s přírubovým připojením Tlakově nezávislé kombiventily VPF43.. S integrovaným regulátorem diferenčního tlaku Tělo ventilu z šedé litiny GJL-250 DN 50, DN 65 a DN 80 Jmenovitý

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur

Systémy vedení potrubí/ technika spojování potrubí A2 Profipress G s SC-Contur Katalog 2010 - CZ Systémy veení potrubí/ technika spojování potrubí Profipress G s SC-Contur Spojovací systém měěných trubek s lisovací spojovací technikou pro plynové instalace pole DVGW-TRGI 2008, se

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

VPP46.. Kombiventily, PN25 VPP46..Q VPI46.. VPI46..Q ACVATIX. pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy

VPP46.. Kombiventily, PN25 VPP46..Q VPI46.. VPI46..Q ACVATIX. pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy 4 855 VPP46.. VPI46.. VPP46..Q, s přípoj. pro měření tlaku P/T VPI46..Q, s přípoj. pro měření tlaku P/T ACVATIX Kombiventily, PN25 pro místnosti, zóny, větrací a klimatizační systémy VPP46.. VPP46..Q VPI46..

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory

X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory X-tra Collection - Exkluzivní termostatické ventily řady X pro designové radiátory Použití X-tra Collection je nová řada termostatických radiátorových ventilů pro připojení designových otopných těles a

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Produktová linie. Cena v CZK bez DPH 2015

Produktová linie. Cena v CZK bez DPH 2015 Materiál Popis Produktová linie Cena v CZK bez DPH 2015 Přechodka s jedním zásuvným koncem a koncem 12412 pro navaření, d 15/d 17,2 Přechodka s jedním zásuvným koncem a koncem 12413 pro navaření, d 18/d

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631

ISORIA 16. Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING. DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Katalogový sešit 8445.1/4 -- 64 ISORIA 16 Centrické motýlové klapky s manžetou z elastomeru AMRING DN 40 až 1000 mm Dovolený tlak PS 16 bar Konstrukce podle EN 593 a ISO 10631 Použití Uzavírací a regulační

Více

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE

Průtok [m 3 /h] [l/s] Výkon [kw] ProdukTy Pro aplikace na Pevná Paliva PrůVodCE ESBE dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc dimenzování PlNÍCÍ jednotky ŘAdy ltc 1 Začneme v dolní části diagramu s výkonem kotle (například 18 kw), pokračujeme horizontálně k hodnotě Δt (doporučená výrobcem

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ TOPENÍ STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: 1. Izolace... 3 1.1 Izolace

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití:

www.ivarcs.cz TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: 1) Výrobek: KOTLOVÝ MODUL BEZ ROZDĚLOVAČE nesměšovaný 2) Typ: PAW.HEAT BLOC D31 3) Charakteristika použití: Současné moderní topné systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ale i estetické

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

2.1 Potrubní systémy - voda, topení

2.1 Potrubní systémy - voda, topení LISOVANÉ POTRUBNÍ ROZVODY COSmOFLEX VÍCEVRSTVÉ POTRUBÍ Nejdokonalejší potrubní technologie k rozvodům ÚT, podlahovému vytápění a sanitárním rozvodům, spojuje se svěrným šroubením TA a RA nebo pressfitinkami,

Více

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm.

ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. ZDVIH Maximální výška zdvihu 504 mm. OCHRANA Pěnový obal rukojeti chrání karosérii zvedaného vozidla před poškozením. VÝŠKA Minimální světlá výška pro zasunutí zvedáku 145 mm. OCHRANA Ochranný gumový kryt

Více

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63

ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 ALFA Kulový kohout PN 16, PN 40 a PN 63 s pákou, mezipřírubový - z uhlíkové oceli Uzavírací obousměrný mezipřírubový kulový kohout. Nerezová koule a čep, sedla a ucpávka z PTFE. Těleso je z uhlíkové oceli.

Více

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ

CENÍK ZÁKLADNÍHO VELKOOBCHODNÍHO ZBOŽÍ REGULÁTORY NA ZEMNÍ PLYN Regulátor Cena ( Kč ) Vstupní tlak (bar) Výstupní tlak (mbar) Třída slev 1 Průtok (m 3 /h) (při přetížení) FRANCEL B 6 1.730,- 6 ( 7,2 ) Připojovací rozměr FRANCEL B 10 2.570,-

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Centrální regulace technického vybavení budov

Centrální regulace technického vybavení budov DynaTemp 100/16 ROUTER FÜR -GESTEUERTERAUMTEMPERATUR ROUTERFOR -CONTROLLED ROOM TEMPERATURE OUTPUT16 PORTS (24V DC / 2W) 10/100-RJ-45 INPUT 24V DC / 60W Dyna Temp Artikel-Nr. / Item-no : 115 30 16 Power

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference

Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Snímaèe tlaku - KD30-2001/03 Rosemount 3051C SMART Snímaèe tlaku a tlakové diference Mìøení tlakové diference, absolutního a relativního tlaku kapalin, plynù a par. Rozsahy od 25 Pa do 13,8 MPa, pøestavitelnost

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice

www.tona.cz 159 Dílenské vybavení 160 Vypouštění oleje 162 Svíčky 164 Brzdy 165 Kola 166 Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Boxy a montážní skříně Klíče Ráčny a hlavice Šroubováky a bity Momentové klíče NÁŘADÍ PRO AUTOSERVISY Kleště Úderné nářadí Stříhání značení Svítidla, instalatérské nářadí pro elektrikáře a elektroniku

Více

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov

Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov Akce běžné údržby v r. 2014 na zařízení pro rozvod tepla oblasti CZT Litvínov 1. Výměna armatur DN 350 na TN Koldům Popis stávajícího stavu: Na odbočce pro TN Koldům jsou zabudovány sekční uzavírací armatury,

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem UV Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) str. /7 Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi

Více

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250

Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 Datový list Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN 10 250 AB-QM ventil, vybavený servopohonem, představuje regulační ventil s plnou autoritou a funkcí automatického seřizování / omezení

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství

TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství TECHNOLINE s.r.o. Pneumatické spojky, šroubení, hadice a jiné pøíslušenství EDICE 2015 Pøedstavení Spoleènost Pneuflex Pneumatic Co., Ltd založená v roce 2001 je jedním z pøedních svìtových výrobcù pneumatického

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.

Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu. DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16. Katalogový sešit 8460.132/5 -- 64 DANAÏS MT II Class 300 Vysoce výkonná klapka se sedlem z PTFE nebo kovu DN 50 a 600 (2 a 24 ) Tlaková třída: Třída 300 Konstrukce v souladu s ASME B16.34 a EN 12516 Použití

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

Solární systémy Brilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Solární systémy rilon pro ohřev teplé vody a podporu vytápění www.varisol.cz Změňte svůj způsob myšlení s kolektory Thermomax, Varisol Thermomax HP200/250 Vysoce účinný vakuový trubicový kolektor pracující

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní

VICTRIX X kw. VICTRIX kw. Závesné plynové kondenzacní. kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV. Závesné plynové kondenzacní CONDENSING VICTRIX X kw Závesné plynové kondenzacní kotle s možností pripojení neprímotopného zásobníku TUV VICTRIX kw Závesné plynové kondenzacní kotle s prutokovým ohrevem TUV TECHNOLOGIE VICTRIX kw

Více

SCHMIDT PneumaticPress

SCHMIDT PneumaticPress Maximální lisovací síla od 1,6 kn do 60 kn Produktová rodina SCHMIDT PneumaticPress představuje modulární systém, který v rozsahu lisovací síly 1,6 60 kn optimálně splňuje požadavky v oblasti tváření,

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02

FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, FADV, FATV SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.99 22.02 SIGMA PUMPY HRANICE FAC, FAD, FAT, FAG, FAH, FACV, TØÍVØETENOVÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz FADV, FATV

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO

Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Návod k montáži sálavých panelů WATERSTRIP WS a WP od firmy FRACCARO Poslední aktualizace: 09 2011 Stropní vytápění do průmyslové, obchodní, společenské a sportovní objekty, vhodné pro celoplošný ohřev

Více

Uzavírací klapka s elektrickým pohonem. BOAX-B Mat E. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631.

Uzavírací klapka s elektrickým pohonem. BOAX-B Mat E. PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631. Uzavírací klapka s elektrickým pohonem BOAX-B Mat E PS 16 bar: DN 40 až 200 PS 10 bar: DN 250 a 300 Provedení podle EN 593 a ISO 10631 Typový list Impressum Typový list BOAX-B Mat E Všechna práva vyhrazena.

Více

PŘÍRUBY EN 1092-1. str. H96. Materiály: AISI 304/L (DIN 1.4301/7) AISI 316/L (DIN 1.4401/4) AISI 321 (DIN 1.4541) AISI 316Ti (DIN 1.

PŘÍRUBY EN 1092-1. str. H96. Materiály: AISI 304/L (DIN 1.4301/7) AISI 316/L (DIN 1.4401/4) AISI 321 (DIN 1.4541) AISI 316Ti (DIN 1. PŘÍRUBY EN 1092-1 str. H96 Materiály: AISI 3/L (DIN 1.43/7) AISI 316/L (DIN 1.44/4) AISI 1 (DIN 1.4541) AISI 316Ti (DIN 1.4571) Certifikáty: na přání certifikát dle EN 1-3.1 na poptávku certifikát dle

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny

SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Snímače hladiny - CE2265-2014/03 SITRANS LC300 Kapacitní snímač hladiny Měření výšky hladiny kapalných i sypkých látek. Délka sondy min. 300 mm, max. 5000 mm (tyčová verze), min. 500 mm, max. 25000 mm

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více