Vážení spoluobčané, Pavel Hasalík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Pavel Hasalík"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, Ani se to nezdá,ale vstoupili jsme společně do třetího měsíce roku 2013, který ohlašuje a vítá příchod jara. Jelikož zpravodaj obce je vydáván co tři měsíce, dovolte mi, abych s drobným zpožděním Vám všem popřál jen to nejlepší v právě probíhajícím roce. Věřím, že ani ta ukončující třináctka v letopočtu nebude pro nikoho strašákem a bude nám přinášet jen to dobré a pozitivní. V prosincovém zpravodaji jsem uváděl, že v měsíci lednu bude připraven k převzetí sociální dům k užívání. Výstavba domu je dokončena a proběhne jeho kolaudace. Poté budou vyhodnocovány žádosti o umístění a uzavřeny s žadateli nájemní smlouvy. V prvním březnovém týdnu byly zahájeny stavební práce na domovních částech kanalizačních přípojek. Generálním dodavatelem stavby je firma Nosta s.r.o. Nový Jičín. Stavba probíhá souběžně v dolní i horní části obce. Cílem je zhotovení domovních částí přípojek pro všechny nemovitosti, které jsou projekčně připraveny. V úsecích, kde budou probíhat stavební práce, budou občané s předstihem informováni tak, aby po dohodě s vlastníky jednotlivých nemovitostí mohly být zemní práce bez problému provedeny. Před zahájením prací je potřeba provést zaměření stávajících sítí a jejich označení v trase výkopu. Může se stát, že při výkopech se objeví stará vedení odpadů, drenáže, trativody a další překvapení, o kterých nemusí vědět ani vlastník nemovitosti. Proto Vás žádáme, pokud víte o nějakém problému v trase předpokládaného výkopu, sdělte prosím tuto skutečnost stavbyvedoucím,kteří budou vždy u prováděných prací. Telefonní spojení na zástupce spol. Nosta s.r.o. : p. Válek tel , p. Šmeidler tel Práce na domovních částech přípojek jsou v současnosti ukončovány v blízkosti napojovacích objektů (septiků, žump). Po vydání kolaudačního rozhodnutí na hlavní stoku dojde k připojování Vašich přípojek na hlavní řád. Žádáme Vás proto o spolupráci s firmou provádějící práce a pochopení, že kanalizační přípojka musí jít opravdu v zemi a na pozemku, na kterém je projektována. Pokud vzniknou drobné odchylky nebo vynucené změny, při stavbě domovní přípojky tyto budou vždy projednány, vyhodnoceny a přípojka bude provedena tak, aby nic nebránilo jejímu řádnému užívání. Děkuji za pochopení Pavel Hasalík

2 Vítání občánků Březen je měsíc, ve kterém již tradičně vítáme mezi své obyvatele nejmladší občánky obce, narozené v předešlém roce. Letošní vítání občánků proběhlo dne 2. března ve velkém sále kulturního domu Obecník za účasti představitelů obce, starosty Pavla Hasalíka, místostarostky Moniky Hajné a Mgr. Petry Kubíkové. V úvodu přivítal p. Hasalík v krátkém proslovu všechny přítomné hosty a hlavně všech jedenáct malých dětí a jejich rodiče. Po uvítání panem starostou vystoupili v krátkém programu žáci základní školy pod vedením Mgr. Evy Zemanové. Děti zahrály na flétničky několik známých skladeb, které proložily básničkami, jenž tématicky podtrhly význam celé této sváteční akce. Pak už došlo na samotné vítání. Rodiče dětí si převzali z rukou zástupců obce a dětí upomínkové listy, dárky a finanční dar ve výši 5000 Kč od obce, ale také dáreček od dětí základní školy. Letošní vítání občánků se neslo ve svátečním duchu a jistě se zapíše do vzpomínek všech přítomných. A kdyby přece jen vzpomínky pobledly, bude pro rodiče ve spolupráci se studiem Sněženka připraveno krátké DVD z celé akce, při kterém si budou moci nejen rodiče, ale i jejich děti po létech připomenout tyto slavnostní okamžiky. Foto: Lumír Jůrka

3 Střípky z naší školy Zápis do první třídy V úterý 5. února 2013 proběhl v naší základní škole zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2013/ K zápisu se dostavilo 8 předškoláků (4 dívky a 4 chlapci) z naší mateřské školy. Již tradičně při zápisu pomáhali žáci 5. ročníku, kteří provázeli předškoláky po jednotlivých stanovištích. Mezi úkoly, které měly děti splnit, byla cvičení z orientace v prostoru (vpravo, vlevo, uprostřed, nahoře, dole) na interaktivní tabuli, grafomotorická cvičení, poznávání barevných geometrických tvarů, počítání do 5, kresba postavy, poznávání zvířátek, přednes básničky nebo zazpívání písně. Po ukončení všech úkolů čekalo na děti překvapení ve formě upomínkového listu a různých dárečků. Všem budoucím školákům přejeme úspěšný začátek ve škole. Mgr. Eva Zemanová Foto: Lumír Jůrka

4 Zprávy ze zastupitelstva obce Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne /11/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce 2/11/2013 Zastupitelstvo obce volí: předsedu návrhové komise: člena návrhové komise: p. Hajnou Moniku p. Hasalíka Pavla 3/11/2013 Zastupitelstvo obce ve smyslu ust. 85 písm.a.) zák o obcích rozhodlo O úplatném převodu pozemků z majetku obce a to parcel čísel : 293/3 dle GP č /2012, 455/19 a 1529/4 do SJM Radka a Simony Cábových, Životice u Nového Jičína /17 do SJM Pavla a Jany Cábových, Životice u Nového Jičína /2 dle GP č /2012 do vlastnictví Mudr. Jaromíry Fingerhúttové, Nový Jičín, K nemocnici 172/26 293/4 dle GP č /2012 a 1614/108 do vlastnictví Miroslava Geryka, Životice u Nového Jičína 54 O úplatném nabytí pozemků parcelních čísel do majetku obce 1529/37 od manželů Radka a Simony Cábových, Životice u Nového Jičína /38 od Radka Cába, Životice u Nového Jičína /35 od Mudr. Jaromíry Fingerhúttové, Nový Jičín, K nemocnici 172/ /34 od Miroslava Geryka, Životice u Nového Jičína 54 O zveřejnění záměru obce prodat nebo směnit nemovitý majetek obce podle ust. 39 zák. o obcích Záměr prodat obecní pozemek parc. č. 455/17, záměr směnit poz. p.č. 293/4 a 1614/108 za poz.p.č. 1529/34, poz.p.č. 293/2 za poz.p.č. 1529/35, poz. p.č. 293/3, 455/19 a 1529/4 za poz. p.č. 1529/37 4/11/2013 Zastupitelstvo obce určuje: V souladu s ust. 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných před pisů, ověřovatele zápisu : p. Petra Dořičáka a p. Radomíra Hlaváčka Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 5/11/2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne bez výhrad Informaci o stavu Projektu Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska

5 Zápis kontrolního výboru ze dne o provedené kontrole plnění usnesení č. 10. ze dne Žádost o finanční dar Českobratrské církve evangelické Žádost o finanční příspěvek na činnost TJ Sokol Životice u Nového Jičína požadavky jsou zapracovány v rozpočtu obce na rok 2013 Podnět p. Miroslava Škorně -osoby zodpovědné za zajišťování hospodaření v obecních lesích k řešení umístění zařízení určených k přikrmování lesní zvěře v porostech ve správě obce Žádost p. Rakicové Zuzany,Životice u Nového Jičína 107 o pronájem části pozemku p.č. 1531/1 o výměře cca 20m2 Žádost manželů Mucalových Životice u Nového Jičína 200 o odkoupení části pozemku parcel č.1534 a pozemku p.č /11/2013 Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje : Rozpočet obce na rok 2013 v příjmech 31 mil. Kč,výdajích 49 mil. Kč a financování ve výši 18 mil. Kč Roční uzávěrku Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy v Životicích u Nového Jičína Provozní řád a ceník za pronájem kulturního zařízení v majetku obce dle přílohy Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 4751/562/1 TE se společností SMP Net s.r.o se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava Moravská Ostrava Přeložka STL plynovodu a přípojka plynu na p.č. 33/2 a 1528/1. Vyhlášení nájemního záměru na pronájem bytů v sociálním domu, pozemku dle žádosti a prodejní záměr na odprodej pozemku 7/11/2013 Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje finanční dar: - Klubu českých turistů na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře ve výši 10 tis. Kč - Dětskému domovu a školní jídelně Nový Jičín na vybavení prostor dětského domova ve výši 15 tis. Kč - Kynologickému klubu Životice u Nového Jičína ve výši 5tis. Kč na konání I. ročníku ročníku Voříškiády dětské soutěže - Sdružení linky bezpečí ve výši 3 tis. Kč - Občanskému sdružení Babybox ve výši 5 tis. Kč pro podporu a budování babyboxů - ZO ČSOP Bartošovice ve výši 10 tis, Kč na provoz záchranné stanice - Domovu pro seniory DUHA v Novém Jičíně ve výši 20 tis. Kč na provoz zařízení - Centru pro zdravotně postižené Občanské poradně Nový Jičín ve výši 5 tis. Kč za bezplatné, diskrétní a nezávislé podávání informací občanům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace Ve výši 10tis. Kč na obnovu rodinného domu postiženého požárem manželům Mikulenkovým, bydliště Nový Jičín Žilina ulice Okružní č.p. 18 prostřednictvím společnosti ADRA a daruje k zařízení domácnosti pračku - Mysliveckému sdružení JEDLE v Životicích u Nového Jičína ve výši 15 tis. Kč 8/11/2013 Zastupitelstvo obce - neschvaluje Žádost společnosti Domova sv. Josefa v Žirči o příspěvek

6 9/11/2013 Zastupitelstvo obce pověřuje: starostu obce : Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce K jednání s Lesy ČR a.s. Frenštát p./r. ohledně dalšího pronájmu pozemků p.č. 892/1 o výměře 369 m2 Mysliveckému sdružení Jedle Životice u Nového Jičína a k jednáním s dotčenými orgány státní správy v této záležitosti K uzavření mandátních smluv na zadávání a administraci veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 a na základě provedených výběrů dodavatelů k uzavření smluv o díla s dodavateli. K uzavření kupních a směnných smluv dle bodu 3/11/2013 Ke zveřejnění nájemního,prodejního a směnného záměru na úřední desce výbor pro výstavbu :. K Provedení místního šetření ve věci žádosti o koupi a nájem pozemku Usnesení ZO č. 11 ze dne bylo přijato 7 hlasy přítomných členů Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína Pavel Hasalík starosta Monika Hajná místostarosta Vážení spoluobčané Všichni občané naší země byli hluboce zasaženi neštěstím ve Frenštátě pod Radhoštěm, které se stalo v brzkých ranních hodinách v neděli 17. února. Při výbuchu obytného domu zahynulo šest osob a jedenáct lidí bylo zraněno. Mnoho rodin přišlo o své domovy a majetek. Naše obec se proto rozhodla zaslat lidem postiženým tímto neštěstím finanční pomoc ve výši Kč a věcnou pomoc v podobě automatické pračky. Obecní úřad Životice u NJ Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P nebo jejich opatrovatelé si mohou v průběhu měsíce března a dubna 2013, (po předložení průkazu), vyzvednout každoroční finanční příspěvek na obecním úřadu. Netýká se občanů důchodového věku, kteří příspěvek obdrželi v roce 2012.

7

8 Dřív než bude pozdě... Praktiky podomních prodejců Není to tak dávno, kdy jsme publikovali článek o neetických praktikách podomních prodejců. Roli zákazníka jsme vyzkoušeli na vlastní kůži ještě několikrát. Některé příběhy jste nám popsali i vy. Nyní vám přinášíme shrnutí těchto praktik. S počátkem nového roku přichází období největších změn v cenách za elektrickou energii a plyn. Toto období se oproti jiným liší v tom, že pouze nyní se mění ceny také distribučních sazeb a sazeb za dodávky elektřiny a plynu zároveň. V letošním roce se k těmto tradičním změnám přidává i změna sazby DPH z 20% na 21%. Právě v tomto období po zvýšené medializaci zdražování energií jsou zákazníci nejvíce citliví a uvažují o změně dodavatele energie. Jaká je aktuální cena plynu a cena elektřiny můžete zjistit v našich kalkulátorech. Neznalý odběratel se mnohdy nechá zmást obratnými výrazy obchodního zástupce, jehož tvrzení se v řadě případů nezakládají na pravdě. Statistiky oddělení ochrany spotřebitele Českého energetického úřadu mluví zcela jasně. Za poslední dva roky došlo k rapidnímu nárůstu neetických praktik při podomním prodeji a počet stížností zřetelně stoupá. Jen za první tři čtvrtletí je evidováno přes 6500 stížností. Jaké jsou přístupy podomního prodeje? V praxi se setkáváme s přístupy dvojího druhu. V tom prvním případě obchodní zástupce slušně představí sebe i produkt, který nabízí, a kvalifikovaně zodpoví všechny otázky související se změnou dodavatele. V tom druhém případě, který je více medializovaný a především problematický, je chování těchto zástupců za hranicí zákona. S jakými druhy komunikace se můžeme setkat a jak se proti nim bránit?...nemám moc času, musíte podepsat smlouvu rychle, mám ještě jiné schůzky. Někteří obchodní zástupci sdělují, že spěchají na další schůzku nebo že nemají už moc času. Pokud vás bude někdo směrovat k rychlému podepsání smlouvy, měl by to být první příznak nekvalifikovaného obchodního jednání. Pamatujte si, že výhodné nabídky se mezi dveřmi neuzavírají a čas, který si zkrátíte rychlým podepsáním smlouvy, investujete do jejího zrušení. Dealer se vydává za pracovníka provozovatele distribuční soustavy (PDS) Vydávání se za zástupce společnosti, ke které nepatří, je za hranicí zákona. Někteří zástupci se vydávají za pracovníka PDS s tím, že PDS zlevnil přepravu za dodávku energie, a pokud chcete platit levnější přepravu, musíte podepsat novou smlouvu. Pamatujte si, že sazby za distribuci jsou udávány rozhodnutím Energetického úřadu a žádný obchodní zástupce vám nemůže poskytnout slevu na tyto služby....musíte podepsat novou smlouvu, protože jsme změnili obchodní podmínky V tomto případě se obchodní zástupce vydává za vašeho distributora, dodavatele a odvolává se na změnu obchodních podmínek, při kterých je nutné znovu podepsat smlouvu o dodávce energie. Dodavatelé mají povinnost svého zákazníka informovat o této skutečnosti min 30 dní předem. Forma komunikace je písemná ( , dopis, sms). Zákazník smí nejpozději do 10 dní před platností této změny dát výpověď....podepsáním se u nás k ničemu nezavazujete, popř. nebudete mít žádné závazky Obchodní zástupce vám předloží listinu, o které tvrdí, že je nezávazná nebo informativní a vyžaduje podpis. Ve skutečnosti se však jedná o smlouvu s

9 novým dodavatelem. Podpis vždy k něčemu zavazuje. Z tohoto důvodu byste si měli být vždy jisti tím, co podepisujete. Většina smluv je formulářového typu se jménem, adresou a číslem odběrného místa. Všechny tyto indicie by vám měly napovědět, že se nejedná o žádné prohlášení, nesouhlas se zvýšením cen apod....ukažte mi vyúčtování, spočítám Vám, kolik můžete ušetřit Obchodní zástupce vyžaduje současné vyúčtování, na jehož základě vám spočítá nižší měsíční cenu. Dokonce sdělí, že jsou v zastoupení jiného dodavatele (ta lepší varianta). Je tohle však forma kvalifikovaného prodeje? Záhy zjistíte, že sice měsíčně platíte méně, ale na konci roku vám přijde doplatek, jehož rozpočítáním zjistíte, že jste moc neušetřili. V řadě případů přijde také složenka pro zaplacení aktivačního poplatku....váš dodavatel zkrachoval nebo v tomto městě končí s dodávkou služeb, musíte přejít k jinému Touto lživou informací začíná komunikaci zástupce, který přináší řešení v nové smlouvě s ještě lepšími podmínkami, které měl původní, zkrachovaný dodavatel.krach dodavatele neznamená odpojení od energie. Zákazník je vždy jištěn dodavatelem poslední instance. O této skutečnosti je zákazník vždy informován písemně. Uvítací věta jdu vám zlevnit elektřinu/plyn, ukažte mi fakturu Jedna z oblíbených uvítacích vět, při které se zástupci většinou dotazují na fakturační vyúčtování. Nejedná se o profesionální nabídku a mělo by to vést k ráznému uzavření rozhovoru. Pozitivní vydávání se za pracovníka vašeho dodavatele Jeden z posledních případů, který byl zaznamenán, je prodej elektřiny, kdy se zástupce vydává za pracovníka vašeho dodavatele. V tomto případě se jedná opravdu o neetické chování na hranici zákona. Pracovník se představí, prokáže se na první pohled regulérní visačkou s logem vašeho dodavatele a nabízí slevu při přechodu na jiný tarif. Zde musí být člověk opravdu pozorný, které materiály podepisuje a k čemu se vztahují. Můžeme se setkat i s dalšími praktikami podomních prodejců. Ne všichni zástupci ovšem jednají podvodně nebo lživě, ale vždy platí, že byste si měli vyžádat všechny dokumenty (smlouvu, obchodní podmínky či ceníky energií nebo nadstandardních služeb a poplatků). U řady alternativních dodavatelů lze také ušetřit. Na energetickém trhu působí přes dvě desítky dodavatelů, jejichž cenové nabídky se v závislosti na spotřebě liší řádově o stovky až tisíce korun. Největší šanci ušetřit mají domácnosti, které používají plyn k vytápění rodinných domků. Pokud se stanete obětí tohoto jednání, pamatujte na jediné. Nikdy nic nepodepisujte a nikdy neukazujte stávající smlouvu, zálohu nebo jiné finanční prostředky. Vždy si přeberte všechny dokumenty, které vám obchodní zástupce přináší, a vždy si vyžádejte jeho kontakt. Pokud se rozhodnete ke změně stávajícího dodavatele energií za jiného, ať už prostřednictvím internetových stránek nebo podomního prodejce, měli byste se před podpisem smlouvy vždy pečlivě seznámit se všemi dokumenty, které se k samotné změně vztahují. Mezi základní dokumenty především patří: ceník určující cenu za dodávky elektřiny nebo plynu určuje základní ceny, za které nový dodavatel dodává komoditu. Ceník poplatků za doplňkové služby a sankčních poplatků specifikuje ostatní poplatky nebo smluvní pokuty související se službou dodávky energie. Všeobecné obchodní podmínky základní podmínky, za kterých je komodita dodávána. Zvláštní obchodní podmínky někteří dodavatelé mimo základní VOP (všeobecné obchodní podmínky) rozebírají specifika nabízených tarifů a případné zvýhodnění cen. Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny a plynu základní dokument, na základě kterého dojde k faktické dodávce energie. Nebojte se obchodních zástupců zeptat na pasáže, kterým nerozumíte nebo si nejste úplně jisti přesným významem. Pokud nebudete spokojeni s odpovědí, většina dodavatelů má zákaznické linky, na kterých se můžete informovat o všech skutečnostech, které vás zajímají. Pokud obchodník nebude chtít tyto pasáže rozebírat, je to první známka neprofesionality. Zdroj:

10 Pozor na jarní práce! Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše Kč a firmám může být udělena sankce do výše Kč. Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla , nebo ve výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše Kč. Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše Kč. Foto: Wild Forest Fires

11 V únoru připravil Kulturní klub při Obecním úřadě v Životicích u Nového Jičína pro děti akci, která měla v předešlých letech velkou odezvu jak u dětí, tak i u jejich rodičů. Touto akcí byl již tradiční maškarní ples pro děti. Ten letošní proběhl 13. února v kulturním domě Obecník. Pro děti byl připraven bohatý program agentury LEV Akce kulturního klubu Maškarní ples pro děti z Vítkova. Ve tříhodinovém pásmu vytvořil LEV pro děti program plný her a soutěží, za které děti získaly sladké odměny. Klauni pro děti tvořili z balónků zvířátka a naplňovali dětské dušičky radostí. Pro pořadatele pak byl velkou odměnou sál zaplněný šťastnými dětmi a spokojenými rodiči. Společenská kronika ŽIVOTNÍ JUBILEA Foto: Mobilní telefon M. Hajná LEDEN Hromádka František čp.164 Němcová Lidmila čp. 42 Krhovjáková Ivana čp.175 Bradáčová Mariana čp.106 ÚNOR Hromádková Anna čp. 164 Třetina Josef čp. 138 Galia Stanislav čp. 79 Váňová Alena čp. 51 Šugarová Iveta čp. 212 Siliková Naděžda čp. 28 BŘEZEN Karkoška Lubomír čp.180 Pítrová Vlasta čp.63 Geryková Růžena čp.151 Marková Almute čp.30 Mička Jiří čp.14 Lošák Miroslav čp.60 Gold Rudolf čp.66 Petřeková Alžběta čp.92 Dobrozemská Jana čp.2

12

13

14 Sudoku

15 Křížovka Vyhláška nic nepraví strážníku o venčení tučňáků

16 Inzerce DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. se sídlem v Žilině Beskydská č.p. 138 NABÍZÍ:... čištění komínů a kontroly spalinových cest.... prodej náhradních dílů na osobní a dodávkové automobily, včetně olejů a autokosmetiky za super ceny.... opravy vozidel, přípravu a provádění STK.... stavební práce, doprava pro stavebnictví!!! Od 1. Dubna velké slevy textilního zboží v naší prodejně!!! Kontakt: doprastavperutka Beskydská Nový Jičín Tel.: Práce nabídka: Koupaliště Mořkov přijme brigádníky na léto 2013 na následující pozice: - číšníky, servírky (vyučené v oboru nebo s praxí) - kuchaře (vyučené v oboru s praxí) - recepční (nejlépe z Mořkova) - plavčíka, plavčici (dobrá fyzická kondice podmínkou, nutný kurz) - pracovník do kuchyně do bufetu - správce areálu Zájemci volejte denně p. Skybové tel Nutný věk nad 18 let, pouze smlouvy o provedení práce. Vážení čtenáři Redakce Životického zpravodaje vás upozorňuje na možnost zadat si na stránkách zpravodaje firemní reklamu nebo umístění inzerátu. Osobní inzerce je zdarma, nabídka služeb komerčního charakteru a reklama je zpoplatněna částkou 50 Kč. Pokud něco chcete darovat, prodat, koupit, nabízíte práci nebo naopak práci hledáte, můžete zaslat svůj inzerát na redakční s předmětem inzerát na adresu nebo jej osobně podat na obecním úřadě. Redakční uzávěrky čísel zpravodaje jsou a

17

18 Zájezd Slovinsko Termín: (st-po) Program zájezdu: 1.den: odjezd ve středu ve večerních hodinách 2.den: příjezd do Slovinska, zastávka u mamutího skokanského můstku v PLANICI, přes Kranjskou Goru k BOHINSKÉMU JEZERU odtud procházka k vodopádu na říčce Savici. BLEDSKÉ JEZERO lodičkou ke kostelíku na ostrově uprostřed jezera, nebo koupání v průzračné vodě jezera, přejezd na ubytování u Postojné, večeře 3.den: snídaně, program ve Slovinském krasu - největší slovinská jeskyně POSTOJNSKÁ JAMA a ve skalách PREDJAMSKÝ HRAD, návštěva slavného hřebčína v LIPICI (prohlídka a představení španělské jezdecké školy), večeře 4.den: snídaně, program v okolí nejhezčí slovinské řeky Soči, která tvořila asi dva roky frontu v první světové válce centrum kraje Kobarid s muzeeem první světové války, asi 5 km dlouhá stezka okolím města italská kostnice na vyvýšenině Gradič, vodopád Kozjak a soutěska. Odpoledne rafting na řece Soča cca km nebo další turisika v okolí, večeře 5.den: snídaně, přejezd do Julských Alp ze sedla VRŠIČ (nejvyšší průsmyk Slovinska 1611 m n m) výšlap na horu Mojstrovka (2332 m) s překrásnými výhledy nebo lehká procházka směrem na Triglavská jezera. Po cestě domů zastávka u jezera před Kranjskou Gorou. 6.den: příjezd v pondělí ve velmi časných ranních hodinách Ubytování: prostorné bungalovy u Postojné, každý má 2x 2L pokoj (povlečení a ručníky v ceně) a sociální zařízení Stravování: místní slovinská polopenze (restaurace v kempu) Cena: TJ Sokol Životice u Nového Jičína připravuje Kč/osoba nečlen Kč/osoba člen V ceně zahrnuto: 3x nocleh v bungalovech, 3x slovinská polopenze, služby průvodce, pojištění léčebných výloh v zahraničí, infomateriály a mapky. Nezahrnuje: vstupné či lodní výlety, odhadovaná výše: Vodopád Savica cca. 2,-- EUR Plavba lodí po Bledském jezeře cca. 10,-- EUR Kombinovaná vstupenka Postojna a Predjamský hrad cca. 26,-- EUR Návštěva hřebčína v Lipici s představením španělské jezdecké školy cca. 18,-- EUR Muzeum Kobarid cca. 5,-- EUR Rafting na Soči (celkem cca. 3 hodiny, samotná plavba cca. 1,5 hod) cca. 30,-- EUR Foto: Ondřej Žváček

19 tj sokol Životice u n. jičína pořádá ve dnech zájezd do termálů Vel ký Meder Ubytování je zajištěno ve 4-lůžkových pokojích s vlastní kuchyňkou, sprchou a WC Cena: členové 600,-Kč nečlenové 800,-Kč 800,-Kč s požadavkem max. 2 osob na pokoji 1.000,-Kč s požadavkem max. 2 osob na pokoji V ceně : doprava, ubytování, poplatek 0,7euro/den Cena nezahrnuje : stravu, pojištění do zahraničí, vstupy do termálů Odjezd : v 08,00 hod. od rest. Obecník Přihlásit se můžete u paní Alice Kozelkové, rest. U Černochů. Do mají přednost k přihlášení členové TJ. Vážení spoluobčané, obyvatelé Životic u Nového Jičína Je to již více než rok, co jsme vám představili Váš zpravodaj v novém kabátě. Tehdy jsme Vás, občany naší obce, vyzvali, aby jste pomohli s jeho tvorbou. Tato nabídka nebo lépe prosba stále trvá. Pokud máte zájem, můžete poslat příspěvek, o kterém si myslíte, že by mohl zajímat vaše spoluobčany. Můžete posílat fejetony, básničky, zajímavé fotografie, zajímavý nebo zábavný příspěvek. Posílejte nápady, co byste ve zpravodaji rádi četli. Vybrané příspěvky, které budou splňovat základní kodex slušnosti a budou zajímavé, budou zveřejněny. Anonymní a neslušné příspěvky zveřejněny nebudou. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu redakce nebo je můžete podat na obecním úřadě naší obce.

20 Obec Životice u Nového Jičína Důrazně upozorňujeme majitelé psů, že pohyb psů na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je možný pouze na vodítku. Volné pobíhání psů je možné na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce a mimo zastavěné části obce pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Majitel, který má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, je povinen odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy. Porušení povinností stanovených OZV č.2/2011, může být stíháno jako přestupek podle zákona o přestupcích. UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Vážení spoluobčané, v obci byly na autobusových zastávkách dány k dispozici sáčky na psí exkrementy. Prosíme občany, kteří rádi chodí venčit své psí mazlíčky, aby tyto sáčky používali a tím zachovávali čistotu v obci a neznepříjemňovali tak prostředí svým spoluobčanům. Po celé obci budou ještě vybrána místa, kde přidáme odpadkové koše a sáčky. Koše lze použít také na drobný odpad, ať se nám papírky, krabičky od cigaret a podobné drobné odpadky neválejí po zemi. Je na nás všech, abychom si prostředí kolem nás udržovali čisté. PŘIPRAVUJEME Kulturní klub při Obecním úřadě v Životicích u Nového Jičína chystá ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou v Životicích u Nového Jičína tradiční DEN MATEK Ten se uskuteční dne 10 května od 16:00 hodin ve velkém sále kulturního domu OBECNÍK. Jako předešlé roky tak i letos bude připraven bohatý program. Zastupitelstvo Obce Životice u Nového Jičína si vás dovoluje pozvat na veřejné ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. Dne v malém sále Kulturního domu Obecník Zpravodaj obce Životice u Nového Jičína, informační čtvrtletník pro občany obce. Vydává Obecní úřad Životice u Nového Jičína. Adresa redakce: Životice u Nového Jičína 128, Mořkov. Tel: Fax: nebo

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

RUDOLTICKÝ MASOPUST 2013

RUDOLTICKÝ MASOPUST 2013 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÝ MASOPUST 2013 Foto: Richard Kohout V SOBOTU 9. ÚNORA 2013 SE V NAŠÍ OBCI KONAL JIŽ 4. ROČNÍK RUDOLTICKÉHO MASOPUSTU. PROTENTOKRÁT SE NESL VE STŘEDOVĚKÉM DUCHU. KAŽDÝ, KDO

Více

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník

BŘEZEN 2015. XXIII. ročník BŘEZEN 2015 XXIII. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Anna Kvitová 92 let Josef Janýška 87 let Jiřina Bartoňová 83 let

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné

Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné Milí spoluobčané, léto skončilo, země vydala své plody, úroda je sklizena, přichází čas na bilancování. V podzimním úvodníku Vás pozvu mimo jiné slovem i fotografiemi na návštěvu Základní školy, pak potěším

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více