Vážení spoluobčané, Pavel Hasalík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Pavel Hasalík"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, Ani se to nezdá,ale vstoupili jsme společně do třetího měsíce roku 2013, který ohlašuje a vítá příchod jara. Jelikož zpravodaj obce je vydáván co tři měsíce, dovolte mi, abych s drobným zpožděním Vám všem popřál jen to nejlepší v právě probíhajícím roce. Věřím, že ani ta ukončující třináctka v letopočtu nebude pro nikoho strašákem a bude nám přinášet jen to dobré a pozitivní. V prosincovém zpravodaji jsem uváděl, že v měsíci lednu bude připraven k převzetí sociální dům k užívání. Výstavba domu je dokončena a proběhne jeho kolaudace. Poté budou vyhodnocovány žádosti o umístění a uzavřeny s žadateli nájemní smlouvy. V prvním březnovém týdnu byly zahájeny stavební práce na domovních částech kanalizačních přípojek. Generálním dodavatelem stavby je firma Nosta s.r.o. Nový Jičín. Stavba probíhá souběžně v dolní i horní části obce. Cílem je zhotovení domovních částí přípojek pro všechny nemovitosti, které jsou projekčně připraveny. V úsecích, kde budou probíhat stavební práce, budou občané s předstihem informováni tak, aby po dohodě s vlastníky jednotlivých nemovitostí mohly být zemní práce bez problému provedeny. Před zahájením prací je potřeba provést zaměření stávajících sítí a jejich označení v trase výkopu. Může se stát, že při výkopech se objeví stará vedení odpadů, drenáže, trativody a další překvapení, o kterých nemusí vědět ani vlastník nemovitosti. Proto Vás žádáme, pokud víte o nějakém problému v trase předpokládaného výkopu, sdělte prosím tuto skutečnost stavbyvedoucím,kteří budou vždy u prováděných prací. Telefonní spojení na zástupce spol. Nosta s.r.o. : p. Válek tel , p. Šmeidler tel Práce na domovních částech přípojek jsou v současnosti ukončovány v blízkosti napojovacích objektů (septiků, žump). Po vydání kolaudačního rozhodnutí na hlavní stoku dojde k připojování Vašich přípojek na hlavní řád. Žádáme Vás proto o spolupráci s firmou provádějící práce a pochopení, že kanalizační přípojka musí jít opravdu v zemi a na pozemku, na kterém je projektována. Pokud vzniknou drobné odchylky nebo vynucené změny, při stavbě domovní přípojky tyto budou vždy projednány, vyhodnoceny a přípojka bude provedena tak, aby nic nebránilo jejímu řádnému užívání. Děkuji za pochopení Pavel Hasalík

2 Vítání občánků Březen je měsíc, ve kterém již tradičně vítáme mezi své obyvatele nejmladší občánky obce, narozené v předešlém roce. Letošní vítání občánků proběhlo dne 2. března ve velkém sále kulturního domu Obecník za účasti představitelů obce, starosty Pavla Hasalíka, místostarostky Moniky Hajné a Mgr. Petry Kubíkové. V úvodu přivítal p. Hasalík v krátkém proslovu všechny přítomné hosty a hlavně všech jedenáct malých dětí a jejich rodiče. Po uvítání panem starostou vystoupili v krátkém programu žáci základní školy pod vedením Mgr. Evy Zemanové. Děti zahrály na flétničky několik známých skladeb, které proložily básničkami, jenž tématicky podtrhly význam celé této sváteční akce. Pak už došlo na samotné vítání. Rodiče dětí si převzali z rukou zástupců obce a dětí upomínkové listy, dárky a finanční dar ve výši 5000 Kč od obce, ale také dáreček od dětí základní školy. Letošní vítání občánků se neslo ve svátečním duchu a jistě se zapíše do vzpomínek všech přítomných. A kdyby přece jen vzpomínky pobledly, bude pro rodiče ve spolupráci se studiem Sněženka připraveno krátké DVD z celé akce, při kterém si budou moci nejen rodiče, ale i jejich děti po létech připomenout tyto slavnostní okamžiky. Foto: Lumír Jůrka

3 Střípky z naší školy Zápis do první třídy V úterý 5. února 2013 proběhl v naší základní škole zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2013/ K zápisu se dostavilo 8 předškoláků (4 dívky a 4 chlapci) z naší mateřské školy. Již tradičně při zápisu pomáhali žáci 5. ročníku, kteří provázeli předškoláky po jednotlivých stanovištích. Mezi úkoly, které měly děti splnit, byla cvičení z orientace v prostoru (vpravo, vlevo, uprostřed, nahoře, dole) na interaktivní tabuli, grafomotorická cvičení, poznávání barevných geometrických tvarů, počítání do 5, kresba postavy, poznávání zvířátek, přednes básničky nebo zazpívání písně. Po ukončení všech úkolů čekalo na děti překvapení ve formě upomínkového listu a různých dárečků. Všem budoucím školákům přejeme úspěšný začátek ve škole. Mgr. Eva Zemanová Foto: Lumír Jůrka

4 Zprávy ze zastupitelstva obce Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne /11/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce 2/11/2013 Zastupitelstvo obce volí: předsedu návrhové komise: člena návrhové komise: p. Hajnou Moniku p. Hasalíka Pavla 3/11/2013 Zastupitelstvo obce ve smyslu ust. 85 písm.a.) zák o obcích rozhodlo O úplatném převodu pozemků z majetku obce a to parcel čísel : 293/3 dle GP č /2012, 455/19 a 1529/4 do SJM Radka a Simony Cábových, Životice u Nového Jičína /17 do SJM Pavla a Jany Cábových, Životice u Nového Jičína /2 dle GP č /2012 do vlastnictví Mudr. Jaromíry Fingerhúttové, Nový Jičín, K nemocnici 172/26 293/4 dle GP č /2012 a 1614/108 do vlastnictví Miroslava Geryka, Životice u Nového Jičína 54 O úplatném nabytí pozemků parcelních čísel do majetku obce 1529/37 od manželů Radka a Simony Cábových, Životice u Nového Jičína /38 od Radka Cába, Životice u Nového Jičína /35 od Mudr. Jaromíry Fingerhúttové, Nový Jičín, K nemocnici 172/ /34 od Miroslava Geryka, Životice u Nového Jičína 54 O zveřejnění záměru obce prodat nebo směnit nemovitý majetek obce podle ust. 39 zák. o obcích Záměr prodat obecní pozemek parc. č. 455/17, záměr směnit poz. p.č. 293/4 a 1614/108 za poz.p.č. 1529/34, poz.p.č. 293/2 za poz.p.č. 1529/35, poz. p.č. 293/3, 455/19 a 1529/4 za poz. p.č. 1529/37 4/11/2013 Zastupitelstvo obce určuje: V souladu s ust. 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných před pisů, ověřovatele zápisu : p. Petra Dořičáka a p. Radomíra Hlaváčka Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 5/11/2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne bez výhrad Informaci o stavu Projektu Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska

5 Zápis kontrolního výboru ze dne o provedené kontrole plnění usnesení č. 10. ze dne Žádost o finanční dar Českobratrské církve evangelické Žádost o finanční příspěvek na činnost TJ Sokol Životice u Nového Jičína požadavky jsou zapracovány v rozpočtu obce na rok 2013 Podnět p. Miroslava Škorně -osoby zodpovědné za zajišťování hospodaření v obecních lesích k řešení umístění zařízení určených k přikrmování lesní zvěře v porostech ve správě obce Žádost p. Rakicové Zuzany,Životice u Nového Jičína 107 o pronájem části pozemku p.č. 1531/1 o výměře cca 20m2 Žádost manželů Mucalových Životice u Nového Jičína 200 o odkoupení části pozemku parcel č.1534 a pozemku p.č /11/2013 Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje : Rozpočet obce na rok 2013 v příjmech 31 mil. Kč,výdajích 49 mil. Kč a financování ve výši 18 mil. Kč Roční uzávěrku Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy v Životicích u Nového Jičína Provozní řád a ceník za pronájem kulturního zařízení v majetku obce dle přílohy Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 4751/562/1 TE se společností SMP Net s.r.o se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava Moravská Ostrava Přeložka STL plynovodu a přípojka plynu na p.č. 33/2 a 1528/1. Vyhlášení nájemního záměru na pronájem bytů v sociálním domu, pozemku dle žádosti a prodejní záměr na odprodej pozemku 7/11/2013 Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje finanční dar: - Klubu českých turistů na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře ve výši 10 tis. Kč - Dětskému domovu a školní jídelně Nový Jičín na vybavení prostor dětského domova ve výši 15 tis. Kč - Kynologickému klubu Životice u Nového Jičína ve výši 5tis. Kč na konání I. ročníku ročníku Voříškiády dětské soutěže - Sdružení linky bezpečí ve výši 3 tis. Kč - Občanskému sdružení Babybox ve výši 5 tis. Kč pro podporu a budování babyboxů - ZO ČSOP Bartošovice ve výši 10 tis, Kč na provoz záchranné stanice - Domovu pro seniory DUHA v Novém Jičíně ve výši 20 tis. Kč na provoz zařízení - Centru pro zdravotně postižené Občanské poradně Nový Jičín ve výši 5 tis. Kč za bezplatné, diskrétní a nezávislé podávání informací občanům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace Ve výši 10tis. Kč na obnovu rodinného domu postiženého požárem manželům Mikulenkovým, bydliště Nový Jičín Žilina ulice Okružní č.p. 18 prostřednictvím společnosti ADRA a daruje k zařízení domácnosti pračku - Mysliveckému sdružení JEDLE v Životicích u Nového Jičína ve výši 15 tis. Kč 8/11/2013 Zastupitelstvo obce - neschvaluje Žádost společnosti Domova sv. Josefa v Žirči o příspěvek

6 9/11/2013 Zastupitelstvo obce pověřuje: starostu obce : Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce K jednání s Lesy ČR a.s. Frenštát p./r. ohledně dalšího pronájmu pozemků p.č. 892/1 o výměře 369 m2 Mysliveckému sdružení Jedle Životice u Nového Jičína a k jednáním s dotčenými orgány státní správy v této záležitosti K uzavření mandátních smluv na zadávání a administraci veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 a na základě provedených výběrů dodavatelů k uzavření smluv o díla s dodavateli. K uzavření kupních a směnných smluv dle bodu 3/11/2013 Ke zveřejnění nájemního,prodejního a směnného záměru na úřední desce výbor pro výstavbu :. K Provedení místního šetření ve věci žádosti o koupi a nájem pozemku Usnesení ZO č. 11 ze dne bylo přijato 7 hlasy přítomných členů Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína Pavel Hasalík starosta Monika Hajná místostarosta Vážení spoluobčané Všichni občané naší země byli hluboce zasaženi neštěstím ve Frenštátě pod Radhoštěm, které se stalo v brzkých ranních hodinách v neděli 17. února. Při výbuchu obytného domu zahynulo šest osob a jedenáct lidí bylo zraněno. Mnoho rodin přišlo o své domovy a majetek. Naše obec se proto rozhodla zaslat lidem postiženým tímto neštěstím finanční pomoc ve výši Kč a věcnou pomoc v podobě automatické pračky. Obecní úřad Životice u NJ Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P nebo jejich opatrovatelé si mohou v průběhu měsíce března a dubna 2013, (po předložení průkazu), vyzvednout každoroční finanční příspěvek na obecním úřadu. Netýká se občanů důchodového věku, kteří příspěvek obdrželi v roce 2012.

7

8 Dřív než bude pozdě... Praktiky podomních prodejců Není to tak dávno, kdy jsme publikovali článek o neetických praktikách podomních prodejců. Roli zákazníka jsme vyzkoušeli na vlastní kůži ještě několikrát. Některé příběhy jste nám popsali i vy. Nyní vám přinášíme shrnutí těchto praktik. S počátkem nového roku přichází období největších změn v cenách za elektrickou energii a plyn. Toto období se oproti jiným liší v tom, že pouze nyní se mění ceny také distribučních sazeb a sazeb za dodávky elektřiny a plynu zároveň. V letošním roce se k těmto tradičním změnám přidává i změna sazby DPH z 20% na 21%. Právě v tomto období po zvýšené medializaci zdražování energií jsou zákazníci nejvíce citliví a uvažují o změně dodavatele energie. Jaká je aktuální cena plynu a cena elektřiny můžete zjistit v našich kalkulátorech. Neznalý odběratel se mnohdy nechá zmást obratnými výrazy obchodního zástupce, jehož tvrzení se v řadě případů nezakládají na pravdě. Statistiky oddělení ochrany spotřebitele Českého energetického úřadu mluví zcela jasně. Za poslední dva roky došlo k rapidnímu nárůstu neetických praktik při podomním prodeji a počet stížností zřetelně stoupá. Jen za první tři čtvrtletí je evidováno přes 6500 stížností. Jaké jsou přístupy podomního prodeje? V praxi se setkáváme s přístupy dvojího druhu. V tom prvním případě obchodní zástupce slušně představí sebe i produkt, který nabízí, a kvalifikovaně zodpoví všechny otázky související se změnou dodavatele. V tom druhém případě, který je více medializovaný a především problematický, je chování těchto zástupců za hranicí zákona. S jakými druhy komunikace se můžeme setkat a jak se proti nim bránit?...nemám moc času, musíte podepsat smlouvu rychle, mám ještě jiné schůzky. Někteří obchodní zástupci sdělují, že spěchají na další schůzku nebo že nemají už moc času. Pokud vás bude někdo směrovat k rychlému podepsání smlouvy, měl by to být první příznak nekvalifikovaného obchodního jednání. Pamatujte si, že výhodné nabídky se mezi dveřmi neuzavírají a čas, který si zkrátíte rychlým podepsáním smlouvy, investujete do jejího zrušení. Dealer se vydává za pracovníka provozovatele distribuční soustavy (PDS) Vydávání se za zástupce společnosti, ke které nepatří, je za hranicí zákona. Někteří zástupci se vydávají za pracovníka PDS s tím, že PDS zlevnil přepravu za dodávku energie, a pokud chcete platit levnější přepravu, musíte podepsat novou smlouvu. Pamatujte si, že sazby za distribuci jsou udávány rozhodnutím Energetického úřadu a žádný obchodní zástupce vám nemůže poskytnout slevu na tyto služby....musíte podepsat novou smlouvu, protože jsme změnili obchodní podmínky V tomto případě se obchodní zástupce vydává za vašeho distributora, dodavatele a odvolává se na změnu obchodních podmínek, při kterých je nutné znovu podepsat smlouvu o dodávce energie. Dodavatelé mají povinnost svého zákazníka informovat o této skutečnosti min 30 dní předem. Forma komunikace je písemná ( , dopis, sms). Zákazník smí nejpozději do 10 dní před platností této změny dát výpověď....podepsáním se u nás k ničemu nezavazujete, popř. nebudete mít žádné závazky Obchodní zástupce vám předloží listinu, o které tvrdí, že je nezávazná nebo informativní a vyžaduje podpis. Ve skutečnosti se však jedná o smlouvu s

9 novým dodavatelem. Podpis vždy k něčemu zavazuje. Z tohoto důvodu byste si měli být vždy jisti tím, co podepisujete. Většina smluv je formulářového typu se jménem, adresou a číslem odběrného místa. Všechny tyto indicie by vám měly napovědět, že se nejedná o žádné prohlášení, nesouhlas se zvýšením cen apod....ukažte mi vyúčtování, spočítám Vám, kolik můžete ušetřit Obchodní zástupce vyžaduje současné vyúčtování, na jehož základě vám spočítá nižší měsíční cenu. Dokonce sdělí, že jsou v zastoupení jiného dodavatele (ta lepší varianta). Je tohle však forma kvalifikovaného prodeje? Záhy zjistíte, že sice měsíčně platíte méně, ale na konci roku vám přijde doplatek, jehož rozpočítáním zjistíte, že jste moc neušetřili. V řadě případů přijde také složenka pro zaplacení aktivačního poplatku....váš dodavatel zkrachoval nebo v tomto městě končí s dodávkou služeb, musíte přejít k jinému Touto lživou informací začíná komunikaci zástupce, který přináší řešení v nové smlouvě s ještě lepšími podmínkami, které měl původní, zkrachovaný dodavatel.krach dodavatele neznamená odpojení od energie. Zákazník je vždy jištěn dodavatelem poslední instance. O této skutečnosti je zákazník vždy informován písemně. Uvítací věta jdu vám zlevnit elektřinu/plyn, ukažte mi fakturu Jedna z oblíbených uvítacích vět, při které se zástupci většinou dotazují na fakturační vyúčtování. Nejedná se o profesionální nabídku a mělo by to vést k ráznému uzavření rozhovoru. Pozitivní vydávání se za pracovníka vašeho dodavatele Jeden z posledních případů, který byl zaznamenán, je prodej elektřiny, kdy se zástupce vydává za pracovníka vašeho dodavatele. V tomto případě se jedná opravdu o neetické chování na hranici zákona. Pracovník se představí, prokáže se na první pohled regulérní visačkou s logem vašeho dodavatele a nabízí slevu při přechodu na jiný tarif. Zde musí být člověk opravdu pozorný, které materiály podepisuje a k čemu se vztahují. Můžeme se setkat i s dalšími praktikami podomních prodejců. Ne všichni zástupci ovšem jednají podvodně nebo lživě, ale vždy platí, že byste si měli vyžádat všechny dokumenty (smlouvu, obchodní podmínky či ceníky energií nebo nadstandardních služeb a poplatků). U řady alternativních dodavatelů lze také ušetřit. Na energetickém trhu působí přes dvě desítky dodavatelů, jejichž cenové nabídky se v závislosti na spotřebě liší řádově o stovky až tisíce korun. Největší šanci ušetřit mají domácnosti, které používají plyn k vytápění rodinných domků. Pokud se stanete obětí tohoto jednání, pamatujte na jediné. Nikdy nic nepodepisujte a nikdy neukazujte stávající smlouvu, zálohu nebo jiné finanční prostředky. Vždy si přeberte všechny dokumenty, které vám obchodní zástupce přináší, a vždy si vyžádejte jeho kontakt. Pokud se rozhodnete ke změně stávajícího dodavatele energií za jiného, ať už prostřednictvím internetových stránek nebo podomního prodejce, měli byste se před podpisem smlouvy vždy pečlivě seznámit se všemi dokumenty, které se k samotné změně vztahují. Mezi základní dokumenty především patří: ceník určující cenu za dodávky elektřiny nebo plynu určuje základní ceny, za které nový dodavatel dodává komoditu. Ceník poplatků za doplňkové služby a sankčních poplatků specifikuje ostatní poplatky nebo smluvní pokuty související se službou dodávky energie. Všeobecné obchodní podmínky základní podmínky, za kterých je komodita dodávána. Zvláštní obchodní podmínky někteří dodavatelé mimo základní VOP (všeobecné obchodní podmínky) rozebírají specifika nabízených tarifů a případné zvýhodnění cen. Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny a plynu základní dokument, na základě kterého dojde k faktické dodávce energie. Nebojte se obchodních zástupců zeptat na pasáže, kterým nerozumíte nebo si nejste úplně jisti přesným významem. Pokud nebudete spokojeni s odpovědí, většina dodavatelů má zákaznické linky, na kterých se můžete informovat o všech skutečnostech, které vás zajímají. Pokud obchodník nebude chtít tyto pasáže rozebírat, je to první známka neprofesionality. Zdroj:

10 Pozor na jarní práce! Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše Kč a firmám může být udělena sankce do výše Kč. Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla , nebo ve výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše Kč. Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše Kč. Foto: Wild Forest Fires

11 V únoru připravil Kulturní klub při Obecním úřadě v Životicích u Nového Jičína pro děti akci, která měla v předešlých letech velkou odezvu jak u dětí, tak i u jejich rodičů. Touto akcí byl již tradiční maškarní ples pro děti. Ten letošní proběhl 13. února v kulturním domě Obecník. Pro děti byl připraven bohatý program agentury LEV Akce kulturního klubu Maškarní ples pro děti z Vítkova. Ve tříhodinovém pásmu vytvořil LEV pro děti program plný her a soutěží, za které děti získaly sladké odměny. Klauni pro děti tvořili z balónků zvířátka a naplňovali dětské dušičky radostí. Pro pořadatele pak byl velkou odměnou sál zaplněný šťastnými dětmi a spokojenými rodiči. Společenská kronika ŽIVOTNÍ JUBILEA Foto: Mobilní telefon M. Hajná LEDEN Hromádka František čp.164 Němcová Lidmila čp. 42 Krhovjáková Ivana čp.175 Bradáčová Mariana čp.106 ÚNOR Hromádková Anna čp. 164 Třetina Josef čp. 138 Galia Stanislav čp. 79 Váňová Alena čp. 51 Šugarová Iveta čp. 212 Siliková Naděžda čp. 28 BŘEZEN Karkoška Lubomír čp.180 Pítrová Vlasta čp.63 Geryková Růžena čp.151 Marková Almute čp.30 Mička Jiří čp.14 Lošák Miroslav čp.60 Gold Rudolf čp.66 Petřeková Alžběta čp.92 Dobrozemská Jana čp.2

12

13

14 Sudoku

15 Křížovka Vyhláška nic nepraví strážníku o venčení tučňáků

16 Inzerce DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. se sídlem v Žilině Beskydská č.p. 138 NABÍZÍ:... čištění komínů a kontroly spalinových cest.... prodej náhradních dílů na osobní a dodávkové automobily, včetně olejů a autokosmetiky za super ceny.... opravy vozidel, přípravu a provádění STK.... stavební práce, doprava pro stavebnictví!!! Od 1. Dubna velké slevy textilního zboží v naší prodejně!!! Kontakt: doprastavperutka Beskydská Nový Jičín Tel.: Práce nabídka: Koupaliště Mořkov přijme brigádníky na léto 2013 na následující pozice: - číšníky, servírky (vyučené v oboru nebo s praxí) - kuchaře (vyučené v oboru s praxí) - recepční (nejlépe z Mořkova) - plavčíka, plavčici (dobrá fyzická kondice podmínkou, nutný kurz) - pracovník do kuchyně do bufetu - správce areálu Zájemci volejte denně p. Skybové tel Nutný věk nad 18 let, pouze smlouvy o provedení práce. Vážení čtenáři Redakce Životického zpravodaje vás upozorňuje na možnost zadat si na stránkách zpravodaje firemní reklamu nebo umístění inzerátu. Osobní inzerce je zdarma, nabídka služeb komerčního charakteru a reklama je zpoplatněna částkou 50 Kč. Pokud něco chcete darovat, prodat, koupit, nabízíte práci nebo naopak práci hledáte, můžete zaslat svůj inzerát na redakční s předmětem inzerát na adresu nebo jej osobně podat na obecním úřadě. Redakční uzávěrky čísel zpravodaje jsou a

17

18 Zájezd Slovinsko Termín: (st-po) Program zájezdu: 1.den: odjezd ve středu ve večerních hodinách 2.den: příjezd do Slovinska, zastávka u mamutího skokanského můstku v PLANICI, přes Kranjskou Goru k BOHINSKÉMU JEZERU odtud procházka k vodopádu na říčce Savici. BLEDSKÉ JEZERO lodičkou ke kostelíku na ostrově uprostřed jezera, nebo koupání v průzračné vodě jezera, přejezd na ubytování u Postojné, večeře 3.den: snídaně, program ve Slovinském krasu - největší slovinská jeskyně POSTOJNSKÁ JAMA a ve skalách PREDJAMSKÝ HRAD, návštěva slavného hřebčína v LIPICI (prohlídka a představení španělské jezdecké školy), večeře 4.den: snídaně, program v okolí nejhezčí slovinské řeky Soči, která tvořila asi dva roky frontu v první světové válce centrum kraje Kobarid s muzeeem první světové války, asi 5 km dlouhá stezka okolím města italská kostnice na vyvýšenině Gradič, vodopád Kozjak a soutěska. Odpoledne rafting na řece Soča cca km nebo další turisika v okolí, večeře 5.den: snídaně, přejezd do Julských Alp ze sedla VRŠIČ (nejvyšší průsmyk Slovinska 1611 m n m) výšlap na horu Mojstrovka (2332 m) s překrásnými výhledy nebo lehká procházka směrem na Triglavská jezera. Po cestě domů zastávka u jezera před Kranjskou Gorou. 6.den: příjezd v pondělí ve velmi časných ranních hodinách Ubytování: prostorné bungalovy u Postojné, každý má 2x 2L pokoj (povlečení a ručníky v ceně) a sociální zařízení Stravování: místní slovinská polopenze (restaurace v kempu) Cena: TJ Sokol Životice u Nového Jičína připravuje Kč/osoba nečlen Kč/osoba člen V ceně zahrnuto: 3x nocleh v bungalovech, 3x slovinská polopenze, služby průvodce, pojištění léčebných výloh v zahraničí, infomateriály a mapky. Nezahrnuje: vstupné či lodní výlety, odhadovaná výše: Vodopád Savica cca. 2,-- EUR Plavba lodí po Bledském jezeře cca. 10,-- EUR Kombinovaná vstupenka Postojna a Predjamský hrad cca. 26,-- EUR Návštěva hřebčína v Lipici s představením španělské jezdecké školy cca. 18,-- EUR Muzeum Kobarid cca. 5,-- EUR Rafting na Soči (celkem cca. 3 hodiny, samotná plavba cca. 1,5 hod) cca. 30,-- EUR Foto: Ondřej Žváček

19 tj sokol Životice u n. jičína pořádá ve dnech zájezd do termálů Vel ký Meder Ubytování je zajištěno ve 4-lůžkových pokojích s vlastní kuchyňkou, sprchou a WC Cena: členové 600,-Kč nečlenové 800,-Kč 800,-Kč s požadavkem max. 2 osob na pokoji 1.000,-Kč s požadavkem max. 2 osob na pokoji V ceně : doprava, ubytování, poplatek 0,7euro/den Cena nezahrnuje : stravu, pojištění do zahraničí, vstupy do termálů Odjezd : v 08,00 hod. od rest. Obecník Přihlásit se můžete u paní Alice Kozelkové, rest. U Černochů. Do mají přednost k přihlášení členové TJ. Vážení spoluobčané, obyvatelé Životic u Nového Jičína Je to již více než rok, co jsme vám představili Váš zpravodaj v novém kabátě. Tehdy jsme Vás, občany naší obce, vyzvali, aby jste pomohli s jeho tvorbou. Tato nabídka nebo lépe prosba stále trvá. Pokud máte zájem, můžete poslat příspěvek, o kterém si myslíte, že by mohl zajímat vaše spoluobčany. Můžete posílat fejetony, básničky, zajímavé fotografie, zajímavý nebo zábavný příspěvek. Posílejte nápady, co byste ve zpravodaji rádi četli. Vybrané příspěvky, které budou splňovat základní kodex slušnosti a budou zajímavé, budou zveřejněny. Anonymní a neslušné příspěvky zveřejněny nebudou. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu redakce nebo je můžete podat na obecním úřadě naší obce.

20 Obec Životice u Nového Jičína Důrazně upozorňujeme majitelé psů, že pohyb psů na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je možný pouze na vodítku. Volné pobíhání psů je možné na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce a mimo zastavěné části obce pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Majitel, který má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, je povinen odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy. Porušení povinností stanovených OZV č.2/2011, může být stíháno jako přestupek podle zákona o přestupcích. UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Vážení spoluobčané, v obci byly na autobusových zastávkách dány k dispozici sáčky na psí exkrementy. Prosíme občany, kteří rádi chodí venčit své psí mazlíčky, aby tyto sáčky používali a tím zachovávali čistotu v obci a neznepříjemňovali tak prostředí svým spoluobčanům. Po celé obci budou ještě vybrána místa, kde přidáme odpadkové koše a sáčky. Koše lze použít také na drobný odpad, ať se nám papírky, krabičky od cigaret a podobné drobné odpadky neválejí po zemi. Je na nás všech, abychom si prostředí kolem nás udržovali čisté. PŘIPRAVUJEME Kulturní klub při Obecním úřadě v Životicích u Nového Jičína chystá ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou v Životicích u Nového Jičína tradiční DEN MATEK Ten se uskuteční dne 10 května od 16:00 hodin ve velkém sále kulturního domu OBECNÍK. Jako předešlé roky tak i letos bude připraven bohatý program. Zastupitelstvo Obce Životice u Nového Jičína si vás dovoluje pozvat na veřejné ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. Dne v malém sále Kulturního domu Obecník Zpravodaj obce Životice u Nového Jičína, informační čtvrtletník pro občany obce. Vydává Obecní úřad Životice u Nového Jičína. Adresa redakce: Životice u Nového Jičína 128, Mořkov. Tel: Fax: nebo

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne

Usnesení č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne Usnesení č. 3. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 25.5.2015 1/3/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 3. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin

Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne od hodin Zápis a přijatá usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Veselé konaného dne 8.9. 2016 od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Veselé (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17:00 hodin

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

ZÁSADY pro prodej obytných domů

ZÁSADY pro prodej obytných domů ZÁSADY pro prodej obytných domů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Slezská Ostrava -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 25.6. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 9 členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum:

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 3 Datum: 27.04.2015 Zápis: Přítomni: Tomáš Mrštný, Hana Kubešová, Antonín Mrštný, Josef Herzán, Marian Krahulec, Miroslav Flašar, Tomáš Klika, Svatava Listíková

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

U S N E S E N Í. ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1 U S N E S E N Í ze 48. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 18.01.2010 Zastupitelstvo obce I. provedlo kontrolu usnesení 46. a 47. zasedání ZO II. schvaluje následující program jednání: 1. Kontrola

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/

Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/ Zápis ze zasedání zastupitelstva V03/2017 13. 6. 2017 Začátek: 19:00 hod. Starosta přivítal na zasedání zastupitelstva obce Vrbice č. V03/2017. Zasedání bylo svoláno starostou obce na den 13. 6. 2017 a

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 13. 10. 2016 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4 ze dne 04.03.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jiří Nevídal, Pavel Relich Ověřovatelé zápisu Pavel Viktorin, Ing. Robert

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Životický portál. Od 23. února do 28. února 2015

Životický portál. Od 23. února do 28. února 2015 Životický portál Od 23. února do 28. února 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci únoru oslaví narozeniny Jméno GERYK Vilibad CÁB Pavel MIČKOVÁ Růžena RÝCOVÁ Miroslava Číslo popisné 8 56 163 83 Věk 75 65 65 60 JÍDELNÍ

Více

OBEC STARÝ KOLÍN. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín

OBEC STARÝ KOLÍN. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín OBEC STARÝ KOLÍN Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Starý Kolín Zastupitelstvo obce Starý Kolín se na svém zasedání dne 8. 11.

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 31.veřejného zasedání ZO

Usnesení z 31.veřejného zasedání ZO Usnesení z 31.veřejného zasedání ZO 26.8.2009 Usnesení z třicátého prvního veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou konaného dne 26.8.2009 od 16,00 na OÚ Rtyně nad Bílinou Přítomno: 9 členů

Více

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015

Životický portál. Od 18. května do 24. května 2015 Životický portál Od 18. května do 24. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

U S N E S E N Í z 37. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 37. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 37. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 3.2.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 26.3.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 9. 9. 2016 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Mgr. Vladimíra Kábová, Zdeňka

Více

H O R A Ž Ď O V I C E

H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T O H O R A Ž Ď O V I C E Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 5.5. do 12.5. 2014 Pondělí Polévka rýžová Špenát, brambor, vejce Úterý Polévka kmínová s vejci Vepřové maso na paprice, rýže Středa Polévka květáková Rybí filé na másle, bramborová kaše,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne

USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne USNESENÍ č. 14 ze zasedání Zastupitelstva města Újezd u Brna konaného dne 15. 11. 2016 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu týkající se nesplněných úkolů z Rady města Újezd u Brna za rok 2016.

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE

2. NAVRŽENÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, SCHVÁLENÍ POPŘ. DOPLNĚNÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ. SCHVÁLENÍ PŘEPISU ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 19. února 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.30 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015

Životický portál. Od 11. května do 17. května 2015 Životický portál Od 11. května do 17. května 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci květnu oslaví narozeniny Jméno NEVLUDOVÁ Ludmila HIKEL Alois ČERNOCHOVÁ Jarmila ČERNOCH Roman Číslo popisné 135 130 64 195 Věk 93 82

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více