Vážení spoluobčané, Pavel Hasalík

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoluobčané, Pavel Hasalík"

Transkript

1 Vážení spoluobčané, Ani se to nezdá,ale vstoupili jsme společně do třetího měsíce roku 2013, který ohlašuje a vítá příchod jara. Jelikož zpravodaj obce je vydáván co tři měsíce, dovolte mi, abych s drobným zpožděním Vám všem popřál jen to nejlepší v právě probíhajícím roce. Věřím, že ani ta ukončující třináctka v letopočtu nebude pro nikoho strašákem a bude nám přinášet jen to dobré a pozitivní. V prosincovém zpravodaji jsem uváděl, že v měsíci lednu bude připraven k převzetí sociální dům k užívání. Výstavba domu je dokončena a proběhne jeho kolaudace. Poté budou vyhodnocovány žádosti o umístění a uzavřeny s žadateli nájemní smlouvy. V prvním březnovém týdnu byly zahájeny stavební práce na domovních částech kanalizačních přípojek. Generálním dodavatelem stavby je firma Nosta s.r.o. Nový Jičín. Stavba probíhá souběžně v dolní i horní části obce. Cílem je zhotovení domovních částí přípojek pro všechny nemovitosti, které jsou projekčně připraveny. V úsecích, kde budou probíhat stavební práce, budou občané s předstihem informováni tak, aby po dohodě s vlastníky jednotlivých nemovitostí mohly být zemní práce bez problému provedeny. Před zahájením prací je potřeba provést zaměření stávajících sítí a jejich označení v trase výkopu. Může se stát, že při výkopech se objeví stará vedení odpadů, drenáže, trativody a další překvapení, o kterých nemusí vědět ani vlastník nemovitosti. Proto Vás žádáme, pokud víte o nějakém problému v trase předpokládaného výkopu, sdělte prosím tuto skutečnost stavbyvedoucím,kteří budou vždy u prováděných prací. Telefonní spojení na zástupce spol. Nosta s.r.o. : p. Válek tel , p. Šmeidler tel Práce na domovních částech přípojek jsou v současnosti ukončovány v blízkosti napojovacích objektů (septiků, žump). Po vydání kolaudačního rozhodnutí na hlavní stoku dojde k připojování Vašich přípojek na hlavní řád. Žádáme Vás proto o spolupráci s firmou provádějící práce a pochopení, že kanalizační přípojka musí jít opravdu v zemi a na pozemku, na kterém je projektována. Pokud vzniknou drobné odchylky nebo vynucené změny, při stavbě domovní přípojky tyto budou vždy projednány, vyhodnoceny a přípojka bude provedena tak, aby nic nebránilo jejímu řádnému užívání. Děkuji za pochopení Pavel Hasalík

2 Vítání občánků Březen je měsíc, ve kterém již tradičně vítáme mezi své obyvatele nejmladší občánky obce, narozené v předešlém roce. Letošní vítání občánků proběhlo dne 2. března ve velkém sále kulturního domu Obecník za účasti představitelů obce, starosty Pavla Hasalíka, místostarostky Moniky Hajné a Mgr. Petry Kubíkové. V úvodu přivítal p. Hasalík v krátkém proslovu všechny přítomné hosty a hlavně všech jedenáct malých dětí a jejich rodiče. Po uvítání panem starostou vystoupili v krátkém programu žáci základní školy pod vedením Mgr. Evy Zemanové. Děti zahrály na flétničky několik známých skladeb, které proložily básničkami, jenž tématicky podtrhly význam celé této sváteční akce. Pak už došlo na samotné vítání. Rodiče dětí si převzali z rukou zástupců obce a dětí upomínkové listy, dárky a finanční dar ve výši 5000 Kč od obce, ale také dáreček od dětí základní školy. Letošní vítání občánků se neslo ve svátečním duchu a jistě se zapíše do vzpomínek všech přítomných. A kdyby přece jen vzpomínky pobledly, bude pro rodiče ve spolupráci se studiem Sněženka připraveno krátké DVD z celé akce, při kterém si budou moci nejen rodiče, ale i jejich děti po létech připomenout tyto slavnostní okamžiky. Foto: Lumír Jůrka

3 Střípky z naší školy Zápis do první třídy V úterý 5. února 2013 proběhl v naší základní škole zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2013/ K zápisu se dostavilo 8 předškoláků (4 dívky a 4 chlapci) z naší mateřské školy. Již tradičně při zápisu pomáhali žáci 5. ročníku, kteří provázeli předškoláky po jednotlivých stanovištích. Mezi úkoly, které měly děti splnit, byla cvičení z orientace v prostoru (vpravo, vlevo, uprostřed, nahoře, dole) na interaktivní tabuli, grafomotorická cvičení, poznávání barevných geometrických tvarů, počítání do 5, kresba postavy, poznávání zvířátek, přednes básničky nebo zazpívání písně. Po ukončení všech úkolů čekalo na děti překvapení ve formě upomínkového listu a různých dárečků. Všem budoucím školákům přejeme úspěšný začátek ve škole. Mgr. Eva Zemanová Foto: Lumír Jůrka

4 Zprávy ze zastupitelstva obce Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne /11/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 11. zasedání zastupitelstva obce 2/11/2013 Zastupitelstvo obce volí: předsedu návrhové komise: člena návrhové komise: p. Hajnou Moniku p. Hasalíka Pavla 3/11/2013 Zastupitelstvo obce ve smyslu ust. 85 písm.a.) zák o obcích rozhodlo O úplatném převodu pozemků z majetku obce a to parcel čísel : 293/3 dle GP č /2012, 455/19 a 1529/4 do SJM Radka a Simony Cábových, Životice u Nového Jičína /17 do SJM Pavla a Jany Cábových, Životice u Nového Jičína /2 dle GP č /2012 do vlastnictví Mudr. Jaromíry Fingerhúttové, Nový Jičín, K nemocnici 172/26 293/4 dle GP č /2012 a 1614/108 do vlastnictví Miroslava Geryka, Životice u Nového Jičína 54 O úplatném nabytí pozemků parcelních čísel do majetku obce 1529/37 od manželů Radka a Simony Cábových, Životice u Nového Jičína /38 od Radka Cába, Životice u Nového Jičína /35 od Mudr. Jaromíry Fingerhúttové, Nový Jičín, K nemocnici 172/ /34 od Miroslava Geryka, Životice u Nového Jičína 54 O zveřejnění záměru obce prodat nebo směnit nemovitý majetek obce podle ust. 39 zák. o obcích Záměr prodat obecní pozemek parc. č. 455/17, záměr směnit poz. p.č. 293/4 a 1614/108 za poz.p.č. 1529/34, poz.p.č. 293/2 za poz.p.č. 1529/35, poz. p.č. 293/3, 455/19 a 1529/4 za poz. p.č. 1529/37 4/11/2013 Zastupitelstvo obce určuje: V souladu s ust. 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných před pisů, ověřovatele zápisu : p. Petra Dořičáka a p. Radomíra Hlaváčka Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou 5/11/2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne bez výhrad Informaci o stavu Projektu Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska

5 Zápis kontrolního výboru ze dne o provedené kontrole plnění usnesení č. 10. ze dne Žádost o finanční dar Českobratrské církve evangelické Žádost o finanční příspěvek na činnost TJ Sokol Životice u Nového Jičína požadavky jsou zapracovány v rozpočtu obce na rok 2013 Podnět p. Miroslava Škorně -osoby zodpovědné za zajišťování hospodaření v obecních lesích k řešení umístění zařízení určených k přikrmování lesní zvěře v porostech ve správě obce Žádost p. Rakicové Zuzany,Životice u Nového Jičína 107 o pronájem části pozemku p.č. 1531/1 o výměře cca 20m2 Žádost manželů Mucalových Životice u Nového Jičína 200 o odkoupení části pozemku parcel č.1534 a pozemku p.č /11/2013 Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje : Rozpočet obce na rok 2013 v příjmech 31 mil. Kč,výdajích 49 mil. Kč a financování ve výši 18 mil. Kč Roční uzávěrku Příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy v Životicích u Nového Jičína Provozní řád a ceník za pronájem kulturního zařízení v majetku obce dle přílohy Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 4751/562/1 TE se společností SMP Net s.r.o se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava Moravská Ostrava Přeložka STL plynovodu a přípojka plynu na p.č. 33/2 a 1528/1. Vyhlášení nájemního záměru na pronájem bytů v sociálním domu, pozemku dle žádosti a prodejní záměr na odprodej pozemku 7/11/2013 Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje finanční dar: - Klubu českých turistů na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře ve výši 10 tis. Kč - Dětskému domovu a školní jídelně Nový Jičín na vybavení prostor dětského domova ve výši 15 tis. Kč - Kynologickému klubu Životice u Nového Jičína ve výši 5tis. Kč na konání I. ročníku ročníku Voříškiády dětské soutěže - Sdružení linky bezpečí ve výši 3 tis. Kč - Občanskému sdružení Babybox ve výši 5 tis. Kč pro podporu a budování babyboxů - ZO ČSOP Bartošovice ve výši 10 tis, Kč na provoz záchranné stanice - Domovu pro seniory DUHA v Novém Jičíně ve výši 20 tis. Kč na provoz zařízení - Centru pro zdravotně postižené Občanské poradně Nový Jičín ve výši 5 tis. Kč za bezplatné, diskrétní a nezávislé podávání informací občanům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace Ve výši 10tis. Kč na obnovu rodinného domu postiženého požárem manželům Mikulenkovým, bydliště Nový Jičín Žilina ulice Okružní č.p. 18 prostřednictvím společnosti ADRA a daruje k zařízení domácnosti pračku - Mysliveckému sdružení JEDLE v Životicích u Nového Jičína ve výši 15 tis. Kč 8/11/2013 Zastupitelstvo obce - neschvaluje Žádost společnosti Domova sv. Josefa v Žirči o příspěvek

6 9/11/2013 Zastupitelstvo obce pověřuje: starostu obce : Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce K jednání s Lesy ČR a.s. Frenštát p./r. ohledně dalšího pronájmu pozemků p.č. 892/1 o výměře 369 m2 Mysliveckému sdružení Jedle Životice u Nového Jičína a k jednáním s dotčenými orgány státní správy v této záležitosti K uzavření mandátních smluv na zadávání a administraci veřejných zakázek dle zák. č. 137/2006 a na základě provedených výběrů dodavatelů k uzavření smluv o díla s dodavateli. K uzavření kupních a směnných smluv dle bodu 3/11/2013 Ke zveřejnění nájemního,prodejního a směnného záměru na úřední desce výbor pro výstavbu :. K Provedení místního šetření ve věci žádosti o koupi a nájem pozemku Usnesení ZO č. 11 ze dne bylo přijato 7 hlasy přítomných členů Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína Pavel Hasalík starosta Monika Hajná místostarosta Vážení spoluobčané Všichni občané naší země byli hluboce zasaženi neštěstím ve Frenštátě pod Radhoštěm, které se stalo v brzkých ranních hodinách v neděli 17. února. Při výbuchu obytného domu zahynulo šest osob a jedenáct lidí bylo zraněno. Mnoho rodin přišlo o své domovy a majetek. Naše obec se proto rozhodla zaslat lidem postiženým tímto neštěstím finanční pomoc ve výši Kč a věcnou pomoc v podobě automatické pračky. Obecní úřad Životice u NJ Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P nebo jejich opatrovatelé si mohou v průběhu měsíce března a dubna 2013, (po předložení průkazu), vyzvednout každoroční finanční příspěvek na obecním úřadu. Netýká se občanů důchodového věku, kteří příspěvek obdrželi v roce 2012.

7

8 Dřív než bude pozdě... Praktiky podomních prodejců Není to tak dávno, kdy jsme publikovali článek o neetických praktikách podomních prodejců. Roli zákazníka jsme vyzkoušeli na vlastní kůži ještě několikrát. Některé příběhy jste nám popsali i vy. Nyní vám přinášíme shrnutí těchto praktik. S počátkem nového roku přichází období největších změn v cenách za elektrickou energii a plyn. Toto období se oproti jiným liší v tom, že pouze nyní se mění ceny také distribučních sazeb a sazeb za dodávky elektřiny a plynu zároveň. V letošním roce se k těmto tradičním změnám přidává i změna sazby DPH z 20% na 21%. Právě v tomto období po zvýšené medializaci zdražování energií jsou zákazníci nejvíce citliví a uvažují o změně dodavatele energie. Jaká je aktuální cena plynu a cena elektřiny můžete zjistit v našich kalkulátorech. Neznalý odběratel se mnohdy nechá zmást obratnými výrazy obchodního zástupce, jehož tvrzení se v řadě případů nezakládají na pravdě. Statistiky oddělení ochrany spotřebitele Českého energetického úřadu mluví zcela jasně. Za poslední dva roky došlo k rapidnímu nárůstu neetických praktik při podomním prodeji a počet stížností zřetelně stoupá. Jen za první tři čtvrtletí je evidováno přes 6500 stížností. Jaké jsou přístupy podomního prodeje? V praxi se setkáváme s přístupy dvojího druhu. V tom prvním případě obchodní zástupce slušně představí sebe i produkt, který nabízí, a kvalifikovaně zodpoví všechny otázky související se změnou dodavatele. V tom druhém případě, který je více medializovaný a především problematický, je chování těchto zástupců za hranicí zákona. S jakými druhy komunikace se můžeme setkat a jak se proti nim bránit?...nemám moc času, musíte podepsat smlouvu rychle, mám ještě jiné schůzky. Někteří obchodní zástupci sdělují, že spěchají na další schůzku nebo že nemají už moc času. Pokud vás bude někdo směrovat k rychlému podepsání smlouvy, měl by to být první příznak nekvalifikovaného obchodního jednání. Pamatujte si, že výhodné nabídky se mezi dveřmi neuzavírají a čas, který si zkrátíte rychlým podepsáním smlouvy, investujete do jejího zrušení. Dealer se vydává za pracovníka provozovatele distribuční soustavy (PDS) Vydávání se za zástupce společnosti, ke které nepatří, je za hranicí zákona. Někteří zástupci se vydávají za pracovníka PDS s tím, že PDS zlevnil přepravu za dodávku energie, a pokud chcete platit levnější přepravu, musíte podepsat novou smlouvu. Pamatujte si, že sazby za distribuci jsou udávány rozhodnutím Energetického úřadu a žádný obchodní zástupce vám nemůže poskytnout slevu na tyto služby....musíte podepsat novou smlouvu, protože jsme změnili obchodní podmínky V tomto případě se obchodní zástupce vydává za vašeho distributora, dodavatele a odvolává se na změnu obchodních podmínek, při kterých je nutné znovu podepsat smlouvu o dodávce energie. Dodavatelé mají povinnost svého zákazníka informovat o této skutečnosti min 30 dní předem. Forma komunikace je písemná ( , dopis, sms). Zákazník smí nejpozději do 10 dní před platností této změny dát výpověď....podepsáním se u nás k ničemu nezavazujete, popř. nebudete mít žádné závazky Obchodní zástupce vám předloží listinu, o které tvrdí, že je nezávazná nebo informativní a vyžaduje podpis. Ve skutečnosti se však jedná o smlouvu s

9 novým dodavatelem. Podpis vždy k něčemu zavazuje. Z tohoto důvodu byste si měli být vždy jisti tím, co podepisujete. Většina smluv je formulářového typu se jménem, adresou a číslem odběrného místa. Všechny tyto indicie by vám měly napovědět, že se nejedná o žádné prohlášení, nesouhlas se zvýšením cen apod....ukažte mi vyúčtování, spočítám Vám, kolik můžete ušetřit Obchodní zástupce vyžaduje současné vyúčtování, na jehož základě vám spočítá nižší měsíční cenu. Dokonce sdělí, že jsou v zastoupení jiného dodavatele (ta lepší varianta). Je tohle však forma kvalifikovaného prodeje? Záhy zjistíte, že sice měsíčně platíte méně, ale na konci roku vám přijde doplatek, jehož rozpočítáním zjistíte, že jste moc neušetřili. V řadě případů přijde také složenka pro zaplacení aktivačního poplatku....váš dodavatel zkrachoval nebo v tomto městě končí s dodávkou služeb, musíte přejít k jinému Touto lživou informací začíná komunikaci zástupce, který přináší řešení v nové smlouvě s ještě lepšími podmínkami, které měl původní, zkrachovaný dodavatel.krach dodavatele neznamená odpojení od energie. Zákazník je vždy jištěn dodavatelem poslední instance. O této skutečnosti je zákazník vždy informován písemně. Uvítací věta jdu vám zlevnit elektřinu/plyn, ukažte mi fakturu Jedna z oblíbených uvítacích vět, při které se zástupci většinou dotazují na fakturační vyúčtování. Nejedná se o profesionální nabídku a mělo by to vést k ráznému uzavření rozhovoru. Pozitivní vydávání se za pracovníka vašeho dodavatele Jeden z posledních případů, který byl zaznamenán, je prodej elektřiny, kdy se zástupce vydává za pracovníka vašeho dodavatele. V tomto případě se jedná opravdu o neetické chování na hranici zákona. Pracovník se představí, prokáže se na první pohled regulérní visačkou s logem vašeho dodavatele a nabízí slevu při přechodu na jiný tarif. Zde musí být člověk opravdu pozorný, které materiály podepisuje a k čemu se vztahují. Můžeme se setkat i s dalšími praktikami podomních prodejců. Ne všichni zástupci ovšem jednají podvodně nebo lživě, ale vždy platí, že byste si měli vyžádat všechny dokumenty (smlouvu, obchodní podmínky či ceníky energií nebo nadstandardních služeb a poplatků). U řady alternativních dodavatelů lze také ušetřit. Na energetickém trhu působí přes dvě desítky dodavatelů, jejichž cenové nabídky se v závislosti na spotřebě liší řádově o stovky až tisíce korun. Největší šanci ušetřit mají domácnosti, které používají plyn k vytápění rodinných domků. Pokud se stanete obětí tohoto jednání, pamatujte na jediné. Nikdy nic nepodepisujte a nikdy neukazujte stávající smlouvu, zálohu nebo jiné finanční prostředky. Vždy si přeberte všechny dokumenty, které vám obchodní zástupce přináší, a vždy si vyžádejte jeho kontakt. Pokud se rozhodnete ke změně stávajícího dodavatele energií za jiného, ať už prostřednictvím internetových stránek nebo podomního prodejce, měli byste se před podpisem smlouvy vždy pečlivě seznámit se všemi dokumenty, které se k samotné změně vztahují. Mezi základní dokumenty především patří: ceník určující cenu za dodávky elektřiny nebo plynu určuje základní ceny, za které nový dodavatel dodává komoditu. Ceník poplatků za doplňkové služby a sankčních poplatků specifikuje ostatní poplatky nebo smluvní pokuty související se službou dodávky energie. Všeobecné obchodní podmínky základní podmínky, za kterých je komodita dodávána. Zvláštní obchodní podmínky někteří dodavatelé mimo základní VOP (všeobecné obchodní podmínky) rozebírají specifika nabízených tarifů a případné zvýhodnění cen. Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny a plynu základní dokument, na základě kterého dojde k faktické dodávce energie. Nebojte se obchodních zástupců zeptat na pasáže, kterým nerozumíte nebo si nejste úplně jisti přesným významem. Pokud nebudete spokojeni s odpovědí, většina dodavatelů má zákaznické linky, na kterých se můžete informovat o všech skutečnostech, které vás zajímají. Pokud obchodník nebude chtít tyto pasáže rozebírat, je to první známka neprofesionality. Zdroj:

10 Pozor na jarní práce! Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše Kč a firmám může být udělena sankce do výše Kč. Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla , nebo ve výjimečných případech 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje pod názvem Pálení klestí. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše Kč. Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše Kč. Foto: Wild Forest Fires

11 V únoru připravil Kulturní klub při Obecním úřadě v Životicích u Nového Jičína pro děti akci, která měla v předešlých letech velkou odezvu jak u dětí, tak i u jejich rodičů. Touto akcí byl již tradiční maškarní ples pro děti. Ten letošní proběhl 13. února v kulturním domě Obecník. Pro děti byl připraven bohatý program agentury LEV Akce kulturního klubu Maškarní ples pro děti z Vítkova. Ve tříhodinovém pásmu vytvořil LEV pro děti program plný her a soutěží, za které děti získaly sladké odměny. Klauni pro děti tvořili z balónků zvířátka a naplňovali dětské dušičky radostí. Pro pořadatele pak byl velkou odměnou sál zaplněný šťastnými dětmi a spokojenými rodiči. Společenská kronika ŽIVOTNÍ JUBILEA Foto: Mobilní telefon M. Hajná LEDEN Hromádka František čp.164 Němcová Lidmila čp. 42 Krhovjáková Ivana čp.175 Bradáčová Mariana čp.106 ÚNOR Hromádková Anna čp. 164 Třetina Josef čp. 138 Galia Stanislav čp. 79 Váňová Alena čp. 51 Šugarová Iveta čp. 212 Siliková Naděžda čp. 28 BŘEZEN Karkoška Lubomír čp.180 Pítrová Vlasta čp.63 Geryková Růžena čp.151 Marková Almute čp.30 Mička Jiří čp.14 Lošák Miroslav čp.60 Gold Rudolf čp.66 Petřeková Alžběta čp.92 Dobrozemská Jana čp.2

12

13

14 Sudoku

15 Křížovka Vyhláška nic nepraví strážníku o venčení tučňáků

16 Inzerce DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o. se sídlem v Žilině Beskydská č.p. 138 NABÍZÍ:... čištění komínů a kontroly spalinových cest.... prodej náhradních dílů na osobní a dodávkové automobily, včetně olejů a autokosmetiky za super ceny.... opravy vozidel, přípravu a provádění STK.... stavební práce, doprava pro stavebnictví!!! Od 1. Dubna velké slevy textilního zboží v naší prodejně!!! Kontakt: doprastavperutka Beskydská Nový Jičín Tel.: Práce nabídka: Koupaliště Mořkov přijme brigádníky na léto 2013 na následující pozice: - číšníky, servírky (vyučené v oboru nebo s praxí) - kuchaře (vyučené v oboru s praxí) - recepční (nejlépe z Mořkova) - plavčíka, plavčici (dobrá fyzická kondice podmínkou, nutný kurz) - pracovník do kuchyně do bufetu - správce areálu Zájemci volejte denně p. Skybové tel Nutný věk nad 18 let, pouze smlouvy o provedení práce. Vážení čtenáři Redakce Životického zpravodaje vás upozorňuje na možnost zadat si na stránkách zpravodaje firemní reklamu nebo umístění inzerátu. Osobní inzerce je zdarma, nabídka služeb komerčního charakteru a reklama je zpoplatněna částkou 50 Kč. Pokud něco chcete darovat, prodat, koupit, nabízíte práci nebo naopak práci hledáte, můžete zaslat svůj inzerát na redakční s předmětem inzerát na adresu nebo jej osobně podat na obecním úřadě. Redakční uzávěrky čísel zpravodaje jsou a

17

18 Zájezd Slovinsko Termín: (st-po) Program zájezdu: 1.den: odjezd ve středu ve večerních hodinách 2.den: příjezd do Slovinska, zastávka u mamutího skokanského můstku v PLANICI, přes Kranjskou Goru k BOHINSKÉMU JEZERU odtud procházka k vodopádu na říčce Savici. BLEDSKÉ JEZERO lodičkou ke kostelíku na ostrově uprostřed jezera, nebo koupání v průzračné vodě jezera, přejezd na ubytování u Postojné, večeře 3.den: snídaně, program ve Slovinském krasu - největší slovinská jeskyně POSTOJNSKÁ JAMA a ve skalách PREDJAMSKÝ HRAD, návštěva slavného hřebčína v LIPICI (prohlídka a představení španělské jezdecké školy), večeře 4.den: snídaně, program v okolí nejhezčí slovinské řeky Soči, která tvořila asi dva roky frontu v první světové válce centrum kraje Kobarid s muzeeem první světové války, asi 5 km dlouhá stezka okolím města italská kostnice na vyvýšenině Gradič, vodopád Kozjak a soutěska. Odpoledne rafting na řece Soča cca km nebo další turisika v okolí, večeře 5.den: snídaně, přejezd do Julských Alp ze sedla VRŠIČ (nejvyšší průsmyk Slovinska 1611 m n m) výšlap na horu Mojstrovka (2332 m) s překrásnými výhledy nebo lehká procházka směrem na Triglavská jezera. Po cestě domů zastávka u jezera před Kranjskou Gorou. 6.den: příjezd v pondělí ve velmi časných ranních hodinách Ubytování: prostorné bungalovy u Postojné, každý má 2x 2L pokoj (povlečení a ručníky v ceně) a sociální zařízení Stravování: místní slovinská polopenze (restaurace v kempu) Cena: TJ Sokol Životice u Nového Jičína připravuje Kč/osoba nečlen Kč/osoba člen V ceně zahrnuto: 3x nocleh v bungalovech, 3x slovinská polopenze, služby průvodce, pojištění léčebných výloh v zahraničí, infomateriály a mapky. Nezahrnuje: vstupné či lodní výlety, odhadovaná výše: Vodopád Savica cca. 2,-- EUR Plavba lodí po Bledském jezeře cca. 10,-- EUR Kombinovaná vstupenka Postojna a Predjamský hrad cca. 26,-- EUR Návštěva hřebčína v Lipici s představením španělské jezdecké školy cca. 18,-- EUR Muzeum Kobarid cca. 5,-- EUR Rafting na Soči (celkem cca. 3 hodiny, samotná plavba cca. 1,5 hod) cca. 30,-- EUR Foto: Ondřej Žváček

19 tj sokol Životice u n. jičína pořádá ve dnech zájezd do termálů Vel ký Meder Ubytování je zajištěno ve 4-lůžkových pokojích s vlastní kuchyňkou, sprchou a WC Cena: členové 600,-Kč nečlenové 800,-Kč 800,-Kč s požadavkem max. 2 osob na pokoji 1.000,-Kč s požadavkem max. 2 osob na pokoji V ceně : doprava, ubytování, poplatek 0,7euro/den Cena nezahrnuje : stravu, pojištění do zahraničí, vstupy do termálů Odjezd : v 08,00 hod. od rest. Obecník Přihlásit se můžete u paní Alice Kozelkové, rest. U Černochů. Do mají přednost k přihlášení členové TJ. Vážení spoluobčané, obyvatelé Životic u Nového Jičína Je to již více než rok, co jsme vám představili Váš zpravodaj v novém kabátě. Tehdy jsme Vás, občany naší obce, vyzvali, aby jste pomohli s jeho tvorbou. Tato nabídka nebo lépe prosba stále trvá. Pokud máte zájem, můžete poslat příspěvek, o kterém si myslíte, že by mohl zajímat vaše spoluobčany. Můžete posílat fejetony, básničky, zajímavé fotografie, zajímavý nebo zábavný příspěvek. Posílejte nápady, co byste ve zpravodaji rádi četli. Vybrané příspěvky, které budou splňovat základní kodex slušnosti a budou zajímavé, budou zveřejněny. Anonymní a neslušné příspěvky zveřejněny nebudou. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu redakce nebo je můžete podat na obecním úřadě naší obce.

20 Obec Životice u Nového Jičína Důrazně upozorňujeme majitelé psů, že pohyb psů na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce je možný pouze na vodítku. Volné pobíhání psů je možné na veřejných prostranstvích v zastavěné části obce a mimo zastavěné části obce pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. Majitel, který má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem, je povinen odstranit znečištění veřejného prostranství psími exkrementy. Porušení povinností stanovených OZV č.2/2011, může být stíháno jako přestupek podle zákona o přestupcích. UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Vážení spoluobčané, v obci byly na autobusových zastávkách dány k dispozici sáčky na psí exkrementy. Prosíme občany, kteří rádi chodí venčit své psí mazlíčky, aby tyto sáčky používali a tím zachovávali čistotu v obci a neznepříjemňovali tak prostředí svým spoluobčanům. Po celé obci budou ještě vybrána místa, kde přidáme odpadkové koše a sáčky. Koše lze použít také na drobný odpad, ať se nám papírky, krabičky od cigaret a podobné drobné odpadky neválejí po zemi. Je na nás všech, abychom si prostředí kolem nás udržovali čisté. PŘIPRAVUJEME Kulturní klub při Obecním úřadě v Životicích u Nového Jičína chystá ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou v Životicích u Nového Jičína tradiční DEN MATEK Ten se uskuteční dne 10 května od 16:00 hodin ve velkém sále kulturního domu OBECNÍK. Jako předešlé roky tak i letos bude připraven bohatý program. Zastupitelstvo Obce Životice u Nového Jičína si vás dovoluje pozvat na veřejné ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE. Dne v malém sále Kulturního domu Obecník Zpravodaj obce Životice u Nového Jičína, informační čtvrtletník pro občany obce. Vydává Obecní úřad Životice u Nového Jičína. Adresa redakce: Životice u Nového Jičína 128, Mořkov. Tel: Fax: nebo

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Proč se nebát převést elektřinu a plyn

Proč se nebát převést elektřinu a plyn Proč se nebát převést elektřinu a plyn Přečtěte si následující důvody, proč se nebát změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Přijdete na to, že je to úplná hračka a nepodstupujete žádné riziko. Navíc výrazně

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11

Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 Město Blovice Rada města usnesení č. 04/11 z jednání rady města konaného dne 09.03.2011 v kanceláři starosty Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 234-290 RM schvaluje 234) uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015

Životický portál. Od 1. června do 7. června 2015 Životický portál Od 1. června do 7. června 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci červnu oslaví narozeniny Jméno WILDEROVÁ Marta MIĆKOVÁ Anna MACÍČKOVÁ Anna MIČKA Jiří KITOVÁ Dagmar Číslo popisné 168 143 131 24 13 Věk

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení obce Račice-Pístoviceč. 1/2013, kterým se vydává tržní řád Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice se na svém veřejném zasedání dne 29. 08. 2013, usnesením č. 3, usneslo vydat na základě zmocnění

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více