Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Mateřská škola Paseka V Pasece dne Paseka č.143 č.j. 71/13 Zřizovatel: Obec Paseka Paseka č.17 Ředitelka Mateřské školy v Pasece vydává v souladu s RVP PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok

2 Obsah školního vzdělávacího programu identifikační údaje o mateřské škole - charakteristika školy - podmínky vzdělávání - organizace školy,vzdělávání - charakteristika vzdělávacího programu - vzdělávací obsah, vzdělávací oblasti - dílčí projekty - přílohy

3 Identifikační údaje o mateřské škole Název školy: Sídlo: Zřizovatel: Ředitelka: Zpracovatelka ŠVP: Mateřská škola Paseka přisp. org Paseka č.l43 Obec Paseka Paseka č.17 Jana Blaţková Jana Blaţková za spolupráce uč.mat.školy Charakteristika mateřské školy Umístění školy Mateřská škola je venkovská,umístěná ve středu obce. V její bezprostřední blízkosti se nachází základní škola,kostel, prodejna potravin, pekárna, výrobna obuvi a cukrářských výrobků. Obklopena je různorodou přírodní krajinou rovinou, poli, stráněmi i zalesněnými kopci. Součástí mateřské školy je zahrada. Velikost školy a její vybavení Vlastní budova se skládá z přízemí, prvního patra, přístavby kotelna a sluţební byt. Budova je prostorná, tří třídní s kapacitou 70 dětí. Celá budova má tyto místnosti: - v přízemí - hernu pro I.třídu, loţnici pro I.třídu, WC společné s umývárnou pro I.třídu, šatnu pro I., II., i III. třídu, jídelnu pro II. a III. třídu, výdejnu stravy, úklidovou místnost a sušárnu - v I.patře hernu pro II.třídu, hernu pro III. třídu, WC a umývárnu pro chlapce, WC a umývárnu pro děvčata, WC pro zaměstnance, ředitelnu - patra jsou spojena schodištěm a chodbami Škola je vybavena dětským nábytkem odpovídajícím velikostí poţadavkům dětí, nábytek je laděný do barev tak, aby kaţdá třída byla jiná, aby děti po celou dobu pobytu v mat.škole netrávily čas v jedné barvě a jednom prostředí tzn.,ţe jedna třída je béţovooranţová, druhá je červenoţlutá, třetí laděná do zelena. Ve dvou třídách je nábytek zcela nový I.třída /rok 2010/, II.třída - / rok 2004/, III.třída má nábytek zčásti nový, z části inovovaný /rok 2011/. V roce 2011 je nově vybavena nábytkem i šatna pro II. a III. třídu.

4 Neustále se ale mění vzhled tříd, šaten, schodiště výzdobou - jsou hojně vyuţívány i práce a výtvory dětí,obměnou maličkostí a doplňků, přemístěním nábytku apod. Školní kuchyně v mateřské škole není, strava je zajišťována dovozem jídla ze školní kuchyně z Dlouhé Loučky. Je zde pouze výdejna stravy, která je vybavena tak, aby odpovídala předpisům stanoveným pro výdejnu stravy. Ve výdejně je kuchyňská linka s pracovní plochou pro přípravu přesnídávek, svačinek, vybavena potřebným dětským nádobím, příbory, nerezovými hrnci a dalšími předměty potřebnými k fungování výdejny. Je zde dále el.sporák, kráječ, lednice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí.k převozu stravy máme k dispozici nerezové várnice. Teplota a kvalita jídla je denně sledována, zapisována, při zjištěných nedostatcích je ihned provedena náprava. V letošním roce došlo k rozšíření mateřské školy o jednu celou třídu, coţ si vyţádalo dovybavení výdejny příbory, nádobím, tak, aby vše odpovídalo kapacitnímu navýšení. Jiţ po několik let se snaţíme stavebními i jinými úpravami a novým vybavením, přeměnit školu na moderní a útulnou tak, aby se zde děti cítily co nejlépe, rády sem přicházely a vše, aby odpovídalo jejich představám a potřebám. V roce obdrţel zřizovatel dotaci v oblasti úspory energií, coţ znamenalo,ţe během prázdnin roku 2008 byla vyměněna dřevěná okna za plastová, provedena rekonstrukce topného systému včetně nového vybavení kotelny, celá budova byla zateplena, provedena fasáda a všechny prostory školy byly znovu vymalovány. 1.září 2008 byla škola opět pro děti připravena v nových, zářivých barvách. V měsíci červenci 2009 byla v I.třídě, jídelně pro děti II.třídy poloţena nová podlahová krytina v parketovém provedení. V roce byl v mateřské škole vyměněn starý nábytek za nový v šatně pro dvě třídy, v první třídě, třetí třídě z části, zbytek byl inovován, lehátka v loţnici pro první třídu. Z důvodu neustálého vzniku vlhkosti v některých částech budovy bylo v červenci a srpnu 2011 provedeno okopání omítek v těchto částech, usazeno větrání zdiva, znovu omítnuty stěny, některé prostory školy byly vymalovány. V červnu 2009 se začalo s úpravou školní zahrady první etapou. Všechny dosavadní prvky kromě pískoviště a zahradní besídky byly v zahradě odstraněny a během prázdnin zde byly usazeny nové prvky k pohybovým, relaxačním, hracím i jiným aktivitám, provedeny terénní úpravy. Od září 2009 je nově zařízená a upravená zahrada plně k dispozici dětem. Je zde malá věţ se skluzavkou, lokomotiva s vagónky, tělocvičná sestava se skluzavkou, houpadla na pruţině, kreslicí domeček, pět hracích ploch minigolfu, asfaltová dráha pro koloběţky, kola,odráţedla, kolečkové brusle, pro hry s dopravními prostředky, lze ji vyuţít i jako malé dopravní hřiště. Pod všemi hracími prvky je umístěna

5 bezpečnostní dopadová plocha s umělohmotným povrchem. V zahradní besídce jsou uskladněné kočárky s panenkami, nádobíčko, dopravní prostředky s vybavením pro hry v pískovišti, zahradní nářadí a náčiní, sportovní náčiní, vodní cesty pro hry s vodou, kreslicí materiály, koloběţky, odráţela, kola V prázdniny roku 2010 byla dokončena II.etapa výstavby školní zahrady doplněny další hrací prvky pruţinová houpadla, kolotoč, pískoviště, koutek s ohništěm a posezením, lavičky, hrací domečky, zahradní dětský nábytek, provedeno nové oplocení části zahrady včetně nové branky a brány, ozelenění zahrady. Podmínky vzdělávání Věcné vybavení Vybavení mateřské školy po stránce materiálně technické, je na velmi dobré úrovni, díky dobré spolupráci mezi mat.školou a obecním úřadem, který má zájem na tom,aby mat.škola dobře fungovala, tudíţ ji i finančně podporuje. Ve všech třídách jsou zřízeny koutky pro výtvarnou a pracovní výchovu, ve kterých mají děti volně přístupnou spoustu výtvarných materiálů a pomůcek pro pracovní výchovu. Kromě běţných materiálů kreslicí kartony bílé, barevné, všech velikostí, barevné papíry v A4 a A3, krepové papíry všech barev včetně puntíků, prouţků kostek, zvířecích srstí, pastelek silných, slabších, trojhranných, fixů, voskových pastelů, temperových barev všech odstínů, štětce různých velikostí, průsvitných papírů, mají i řadu netradičních, jako jsou zaţehlovací korálky, barevné drátky, barevný písek, vatové kuličky různých velikostí, vlnitou lepenku různých velikostí a barev, barevné kartony, filc, formy pro lití sádry s různými motivy, barvy na sklo, textil, raznice velké, menší, molitanová tiskátka, tvořítka pro hry s plastelínou, včelí plást, lidské i zvířecí oči nalepovací, plastické, sisálová vlákna, barevná peříčka, mechová pryţ, různé šablony, samolepicí fólie, prouţky, tvary z bavlny k pomalovávání, flitry.k výtvarnému či pracovnímu tvoření vyuţíváme i odpadový materiál PET lahve, roličky od toaletního papíru, noviny, papírové krabičky, zbytky vlny, hadříky.. Naše výtvarné tvoření i za pomoci nápadů z čas.toop, Diana Kreativní nápady, či knih s výtvarnou tematikou nezná hranic. Hravou formou, rozvíjíme u dětí představivost, fantazii, manuální zručnost, manipulační schopnost, nápaditost a další. Důleţité je pro nás mít po ruce stále dostatek tvořivého materiálu a pomůcek.

6 Totéţ platí i pro HV, třídy jsou vybaveny rytmickými i melodickými nástroji orff.instrumentáře, notovými i kazetovými záznamy písní, poslechových skladeb, hudebně pohybových her. V kaţdé třídě je k dispozici minivěţ s moţností přehrávání i gramofonových desek, televizní přijímač s řadou pohádek, vzdělávacích programů na CD. Řadu netradičních hudebních nástrojů si děti za pomoci p.uč. vyrábějí i samy z rozličných předmětů z kokosových ořechů, z kamínků a krabic, chrastítka z kinder vajíček, pivních zátek, vlašských ořechů, škeblí, či kelímků od jogurtů. Pracujeme moderními aktivačními metodami hudební výchovy, vyuţíváme materiály, poznatků z Letní školy v Liberci, materiálů z pomůcky Kafomet, RAABE a další. K rozvíjení pohybových dovedností jsou zde lavičky, věţ s ţebříkem, velké kostky z UH, ţíněnky, strachový pytel, trampolína, sestava na cvičení z pěnové gumy, různé nářadí a náčiní, molitanová sestava ve tvaru vláčku. Pohybové aktivity hodně směřujeme ven do přírody, na hřiště, na školní zahradu, kde je více místa a moţnosti volného pohybu. Vyuţíváme také tělocvičnu v ZŠ -1x týdně. Ve škole jsou i knihovničky pro děti i pedagogy, které jsou neustále doplňovány o nové tituly knih a časopisů. Pro výchovnou práci s dětmi odebíráme časopis Sluníčko, Pastelka, kde jsou nabízeny úkoly, pohádky i zájmové činnosti v souladu s naším vzdělávacím plánem. K poslechům pohádek, dramatizacím máme několik druhů maňásků a loutek,čepiček k dramatizacím. Ve volných chvílích mohou děti vyuţívat ke hře hračky různého zaměření i obtíţnosti, vţdy jich máme dostatek tak, aby děti měly moţnost si hrát s tím, co je baví. Snaţíme se vybírat a nakupovat i hračky, které nejsou běţně k dostání, dodávají nám je firmy jako jsou MAKRA, AUREDNIK Pro rozvíjení poznání, matematických představ máme didaktické pomůcky, omalovánky, obrázky, poznávání vedeme hodně přímým pozorováním předmětů, jevů, přímo v přírodě, nebo jinde v dílnách, zemědělských usedlostech apod. Ţivotospráva, psychosociální podmínky Dětem je poskytována plnohodnotná, vyváţená strava, včetně pitného reţimu.strava je zajišťována dovozem ze školní kuchyně při ZŠ v Dlouhé Loučce. V přípravné kuchyni v mateřské škole se připravují ranní a odpolední svačinky, vydává de jídlo. Pitný reţim je zajišťován formou samoobsluhy přímo ve třídách, mladším dětem při obsluze pomáhají učitelky, nebo nepedagogické pracovnice. Mezi jídly je dodrţován časový interval nepřesahující délku 3 hodin. Děti do jídla nenutíme, k jídlu jsou vedeny různou motivací.

7 U dětí podporujeme fyzické zdraví, zdatnost, samostatnost, pracovní schopnosti, smysl pro pořádek a pobyt v kolektivu, hygienické návyky, to vše bez spěchu, nervozity, v pohodě a volnosti. Velký důraz je kladen na bezpečnost dětí, jak ve třídách, přechodech, pobytu venku dětem jsou vyznačena pravidla, která musejí v rámci bezpečnosti dodrţovat. Např. nesmějí házet po ostatních dětech předměty, kameny, jinak jim ubliţovat, při chůzi po schodech se nesmějí šťouchat, vylézat na zábradlí, musí dodrţovat bezpečnost silničního provozu a další. Organizace vzdělávání. - provoz mateřské školy provoz je celodenní, pondělí pátek od 6.15 do hodin. Prázdninový provoz je celodenní, délka uzavření mat.školy v době hlavních prázdnin se pohybuje v rozmezí 4-5 týdnů. O vánočních prázdninách bývá škola uzavřena, v jiných prázdninových dnech během školního roku je mat.škola v provozu, při nízkém počtu přihlášených dětí můţe být taktéţ uzavřena - docházka dětí, způsob omlouvání děti docházejí do MŠ pravidelně, denně se kontroluje a zapisuje docházka. Rodiče omlouvají kaţdou nepřítomnost dítěte do 7.30 hod., omluva dítěte je vázána na odhlašování dítěte ze stravy. Jelikoţ je strava dováţena ze sousední vesnice, musí se přihlašování a odhlašování provádět den předem, a to písemně nebo telefonicky, vţdy do 7.30 hod. Neodhlášené obědy se mohou odebrat ve výdejně stravy do hod. Ředitelka mateřské školy můţe ukončit docházku dítěte do mat.školy, po písemném upozornění zástupce dítěte, jestliţe dítě bez omluvy nedochází po dobu dvou týdnů do mat.školy, nebo kdyţ zástupce dítěte závaţným způsobem narušuje provoz mateřské školy a jednání ředitelky školy se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla neúspěšná - styk s rodiči rodiče mají moţnost denního styku s učitelkami v době ranního scházení, nebo odpoledního rozcházení, telefonicky během celého provozu mateřské školy, popřípadě v době sjednané schůzky. Další moţností jsou rodičovské schůzky, internetová komunikace - zdravotní péče děti jsou denně otuţovány větráním místností, pobytem na čerstvém vzduchu, v letních měsících jsou děti otuţovány vodou při pobytu u bazénu na školní zahradě. 1x denně si děti čistí zuby zubním

8 kartáčkem a pastou po obědě. Různými pohybovými aktivitami zařazovanými během celého dne, si děti upevňují svalstvo, pomáhají správnému růstu a rozvoji svého těla, učí se předcházet úrazům. Pokud se u dítěte během pobytu v mateřské škole zhorší jeho zdravotní stav, jsou ihned upozorněni rodiče a musejí si dítě co nejdříve odvést domů, případně k lékaři. Léky se v mat.škole nepodávají, dítě, jehoţ zdravotní stav není zcela nejlepší kašel, silná rýma apod., si rodiče musejí nechat doma. Výjimku lze udělat v případě nutných léků např. na alergii, před jízdou dopravními prostředky, vše ale musí být na základě poţadavku a poučení rodičů, písemné dohody. - reţimové poţadavky - děti se schází od 6.15 hod. do 8.30 hod., zapojují se do ranních her, nebo řízených činností. Řízené činnosti jsou zařazovány buď po skupinách / VV, PV,../ jiţ během ranních her, nebo jako celek dle dané situace, plánu učitelky, či výchovného záměru po ranní přesnídávce, v době pobytu venku.zachována musí být pouze 2 hodinová přestávka mezi jídlem - organizace v šatně, umývárně, při odpoledním odpočinku děti ukládají oblečení do skříněk označených značkami. Kabáty, kalhoty se věsí na háčky, ostatní oblečení se ukládá na dno nebo na poličku do skříňky. Děti musejí být se svým oblečením seznámeny, aby si je při oblékání na pobyt venku poznaly. Na vycházky chodí děti ve třech, případně čtyřech skupinách. V umývárně mají děti své ručníky, které jsou zavěšeny v samostatné skříňce označené značkou.v důsledku nové organizace školy tři třídy bylo nutné doplnit tento způsob utírání rukou ještě pouţíváním jednorázových papírových ručníků. Učitelka ukáţe dětem způsob umývání a utírání rukou. K dispozici mají tekutá mýdla s dávkovačem. Voda je mixovaná teplá se studenou, teplota nastavená tak, aby nedošlo k opaření dětí. Starší děti si po obědě čistí zuby svými kartáčky na zuby, které mají uloţeny v kelímcích na polici označených svou značkou. Mladší děti pokud si kartáčky donesou, mohou si zuby čistit taktéţ. Při odpoledním odpočinku děti I. třídy odpočívají stále na svém místě, ve svém připraveném povlečení loţnice je stálá, denně se nesklízí. Lehátka a povlečení budou denně připravována a sklízena pouze pro II. a III. třídu. Oblečení se ukládá na ţidličku. Pyţama a povlečení se mění 1x za měsíc, v případě nutnosti častěji - podmínky přijímání dětí k docházce k docházce do mateřské školy jsou přijímány děti od tří do šesti let, v případě potřeby, kdy maminka nastupuje do práce, lze přijmout i dítě mladší tří let, avšak za

9 předpokladu, ţe je dítě samostatné, sebeobsluţné, dostatečně vyzrálé na to, aby se zařadilo mezi ostatní děti ve skupině a bylo vzdělavatelné. V kaţdém školním roce v měsíci únoru ředitelka mat.školy vyhlásí termín zápisu dětí do mat.školy pro nadcházející školní rok. Pokud v tomto termínu není naplněna kapacita mat.školy, jsou přijímány děti i po tomto termínu. Přijímání dětí probíhá dle stanovených kriterií : 1. Dítě 5 6 leté předškolák s trvalým bydlištěm v Pasece. 2. Dítě starší 4 let s celodenní docházkou a trvalým pobytem v Pasece, jehoţ maminka nepobírá rodičovský příspěvek na další dítě. 3. Dítě mladší 4 let s celodenní docházkou a trvalým pobytem v Pasece, jehoţ maminka nepobírá rodičovský příspěvek. 4. Dítě starší 3 let s celodenní docházkou a trvalým pobytem v Pasece, jehoţ maminka pobírá rodičovský příspěvek na další dítě. 5. Dítě mladší 4 let tj. s pobytem do nejdéle 4 hod.denně v MŠ a trvalým pobytem v Pasece, jehoţ maminka pobírá rodičovský příspěvek. 6. V případě volné kapacity školy ostatní děti, které nespadají do předchozích kategorií. - bezpečnost a ochrana zdraví dětí pedagog. i provozní pracovníci, kteří jsou pověřeni dohledem nad dětmi, jsou povinni zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při všech činnostech organizovaných mat.školou.jsou povinni poučit děti o chování ve skupině stanovit určitá pravidla, /neubliţovat druhým, být k nim ohleduplný, zvaţovat své chování / a taktéţ důsledně dbát na dodrţování dohodnutých pravidel. Během školního roku mateřská škola organizuje řadu výletů, zájezdů na kulturní i jiné akce mimo školu, na které ředitelka mat.školy zajistí co největší počet pedagogických, provozních, zaměstnanců tak, aby se minimalizovala moţnost vzniku úrazu. K tomuto účelu má mateřská škola všechny děti pojištěny u pojišťovny Kooperativa aţ do výše pojistného plnění Kč. Rodiče, kteří byli s tímto vnitřním řádem seznámeni a podepíší jej, dávají svým podpisem jiţ automaticky souhlas s tím, aby se jejich dítě této akce zúčastnilo. Pedagogičtí pracovníci odpovídají za dítě od chvíle, kdy jim bylo předáno rodiči, coţ znamená, ţe rodiče jsou povinni dítě přivést aţ do třídy a předat je učitelce. Učitelka nezodpovídá za dítě, které samo přišlo do mateřské školy, nebo je rodiče opustili jiţ v šatně, či před mateřskou školou a které se volně pohybuje v šatně nebo na chodbě, či schodišti - organizace vzdělávání v mateřské škole výchovně vzdělávací činnost je vedena ve třech třídách s celkovou kapacitou 70 dětí, v I.třídě je zapsáno 23

10 dětí ve věku od 2,5 do 3,5 let, ve II.třídě 23 dětí ve věku od 3,5 do 6let, ve III. třídě je 24.dětí ve věku od 5 do 7 let. Je řízena Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, sestaveným dle potřeb dětí, podmínek školy i prostředí, které mateřskou školu obklopuje. Součástí ŠVP PV je nejen vymezení oblastí vzdělávání a jejich cíle, ale i povinnost vedení předepsané dokumentace o dětech. Aby vedení dokumentace bylo pravdivé a aktuální, jsou rodiče povinni informovat ředitelku mateřské školy o všech změnách vzniklých během pobytu dítěte v mateřské škole / změna adresy, počet sourozenců, změna zdravotní pojišťovny, / Personální zajištění Zaměstnanci MŠ: Blaţková Jana - ředitelka Pavelčíková Marie - učitelka Špittová Jitka - učitelka Ratschkerová Věra - asistent pedagoga,učitelka Bc.Orságová Kateřina - učitelka Ptáčníková Eva - učitelka Vojtášková Marie Popelková Naděţda - školnice - zaměstnanec výdejny stravy, uklízečka Kromě paní E.Ptáčníkové, která ještě studuje, mají všechny pedagogické pracovnice předepsanou odbornou kvalifikaci, tuto si neustále prohlubují účastí na seminářích, samostatným vzděláváním, sledováním nových trendů a moţností ve výchovné práci s dětmi, vzájemně si předávají získané informace a poznatky, konzultují je a dále je vyuţívají ve své práci. Učitelky se střídají v ranních, odpoledních sluţbách, provozní zaměstnanci dle moţností vypomáhají učitelkám při práci s dětmi v šatně při přípravě na pobyt venku, případně kdyţ je potřeba v průběhu dne. Jejich pomoc je také potřebná při výletech, zájezdech na divadelní představení, při jiných akcích rozsáhlejšího charakteru. Řízení školy Povinnosti, úkoly jsou pro všechny zaměstnance vymezeny. Všichni pracují samostatně, týmově, dle moţností si navzájem pomáhají. Ředitelka i

11 ostatní zaměstnanci předávají získané nové informace při vzájemné kaţdodenní komunikaci ostatním zaměstnancům, nebo k tomuto vyuţívají pracovní porady. Kaţdý má moţnost vyjádřit svůj názor. Při řízení školy je nezbytná úzká spolupráce se zřizovatelem - Obecním úřadem v Pasece, ZŠ, Městským úřadem v Uničově odborem školství,mládeţe a tělovýchovy. Tato vzájemná spolupráce je na velmi dobré úrovni po všech stránkách. Ředitelka mateřské školy se řádně stará o svěřený majetek školy, vyuţívá účelně finanční prostředky, coţ jsou dotace z KÚ, dotace z obecního úřadu, tyto řádně vyúčtovává. Zajišťuje agendu potřebnou pro chod mateřské školy, vedení hospodářské činnosti, sestavuje rozpočet školy, FKSP, vede hospodaření s prostředky FKSP a další. Ředitelka také odpovídá za vedení povinné dokumentace školy, její archivaci, případně skartaci. Řídí se platnými zákony a jejich novelizacemi. Propaguje školu navenek různými akcemi, informovaností veřejnosti různými způsoby, veřejnými vystoupeními dětí, zapojováním se do veřejného ţivota obce. Důleţitá je i komunikace a vzájemná spolupráce s rodiči. Ředitelka provádí přijímání dětí, zajišťuje informovanost rodičů prostřednictvím nástěnky, vzájemnou komunikací, formou informací v Paseckém zpravodaji, pomocí internetových stránek, řeší případné stíţnosti, odpovídá na dotazy a další. Ředitelka nejenom zajišťuje vše potřebné, ale provádí i kontrolní činnost na škole v různých oblastech viz. Příloha plán kontrolní činnosti ředitelky. Spoluúčast rodičů Snaţíme se udrţovat mezi pedagogy a rodiči vstřícné vztahy, napomáhá nám k tomu vzájemná osobní znalost. Při výchově svěřených dětí se snaţíme dětem porozumět, vyhovět jim, či splnit různá přání. Respektujeme dle moţností i přání rodičů týkající se zařazování sourozeneckých dvojic, kamarádů do společné třídy, posloucháme jejich názory a přání. Rodiče zapojujeme do výchovného vzdělávání jejich dětí podílením se na plnění různých úkolů, zabezpečováním potřebných pomůcek, jako jsou výfuky vajec, ovoce, zelenina potřebná k výtvorům pracovní výchovy a další. Pomáhají nám při nácviku dramatických pásem k akcím Vítání dětí do ţivota, včetně doprovodu dětí na tyto akce na OÚ. Někteří rodiče se aktivně zapojují do organizování sportovních i jiných akcí.

12 Jsme školou pro rodiče vţdy otevřenou, umoţňujeme jim návštěvu školy kdykoliv, zvláště pak při příchodu nových dětí mají moţnost s nimi zůstávat déle ve třídě neţ si zvyknou, jelikoţ máme zájem na tom, aby děti nebyly zbytečně traumatizovány, pořádáme Dny otevřených dveří, kde se budoucí školáčci mohou seznámit s prostředím, zaměstnanci MŠ i ostatními dětmi. Před zápisem do l.třídy ZŠ pořádáme společnou schůzku rodičů a ředitelky ZŠ, kde jsou rodiče informováni o průběhu zápisu, základní škole, řed.zš zodpovídá jejich dotazy, je vedena diskuse o dětech, jak jsou a mají být na školu připraveny, co všechno je čeká, co budou potřebovat Rodiče mají moţnost sledovat pokroky svých dětí formou výstavek výtvarných prací a výtvorů, umístěním dětí ve výtvarných, pěveckých i jiných soutěţí, návštěvou dětských vystoupení v mat.škole i na veřejnosti, mohou se kdykoliv na dítě informovat u ředitelky, pedagogů. Z výchovných činností, výletů, divadelních představení, tvořivých dílen pořizujeme fotodokumentaci, kterou průběţně vystavujeme v areálu školy, takţe rodiče mají moţnost sledovat své děti při různých činnostech,aniţ by se jich zúčastnili. Nabízíme rodičům i poradenský servis doporučením a půjčením vhodné literatury napomáhající zvládat např. ţivější dítě, nebo jakým způsobem děti zabavit, jak připravovat dítě na vstup do l.třídy ZŠ apod.

13 Charakteristika vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je dokument, podle něhoţ se uskutečňuje vzdělávání dětí v naší Mateřské škole v Pasece. Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Při jeho vytváření se vycházelo z dlouhodobého hodnocení výchovné práce v minulých obdobích s přihlédnutím k tomu, co děti baví, zajímá je a co mají rády. Pohádkové bytosti jsou u dětí velmi oblíbené, mají je rády a velmi dobře s nimi spolupracují.to nás motivovalo k tomu, abychom náš vzdělávací program postavili na těchto základech. Pohádkový námět je velice široký a poskytuje spoustu různých moţností a variant, hlavně umoţňuje vzdělávání hravou, nenásilnou formou a hodí se ke kaţdému tematickému celku. Velký důraz v našem vzdělávacím procesu klademe také na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi různého stáří i pohlaví. Z praxe máme osvojené poznání, ţe mít dobrého kamaráda nejen v mateřské škole, ale i v dalším období je velice důleţité a pro děti velmi prospěšné, proto tento trend jsme v plné míře zakotvili i v našem školním vzdělávacím programu, který jsme nazvali : Kamarádi, kamarádky, pojďte s námi do pohádky. Dalším našim stanoveným cílem je vytváření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání a napomáhání vyrovnávání nerovnoměrností vývoje dětí před vstupem do základní školy. Předškolní vzdělávání je vedeno v 5 oblastech - dítě a jeho tělo - dítě a jeho psychika - dítě a ten druhý - dítě a společnost - dítě a svět které se budou v naší výchovné práci vzájemně prolínat, doplňovat, často se i několikrát opakovat, přesto budou nakonec působit jako jeden celek. Motto našeho programu bude vodítkem našeho snaţení po celý školní rok: - pohádková mateřská škol - činorodá a aktivní práce v útulném pohádkovém prostředí - pohádkový ţivot s kamarády - kdo si hraje nezlobí

14 Pomocníky a kamarády v tomto programu jsou pohádkové postavy zvířátka, kašpárek, princezna, čaroděj, vodník, krteček, víla nebo i šnek, sněhová vločka apod., které budou vţdy součástí kaţdého integrovaného bloku, vţdy se bude vycházet s nějakého pohádkového příběhu, pohádky nejlépe se vztahující k vybranému integrovanému bloku, postavičky budou dětem zadávat úkoly, motivovat je k plnění úkolů nenásilnou, hravou formou tak, aby se nám podařilo splnit vytyčené vzdělávací cíle rámcové /rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojování hodnot, získání osobních postojů/ i dílčí, směřující k utváření základů klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Pouţívané formy a metody výchovně vzdělávací práce: - individuální, skupinové i hromadné - spontánní i řízené - spontánní hry - spontánní pohybové aktivity - řízené činnosti a hry - rozhovory - pozorování - praktické činnosti - diskuse - exkurze - poznávací, sportovní vycházky - didaktické hry - sluchové hry - pohybové hry - hudebně pohybové činnosti a hry - dramatizace - divadelní a kouzelnická představení - poslechy - audiovizuální sledování, poslech a pohybové vyjádření - soutěţe - výlety za poznáním, tradicemi - pokusy a bádání - besedy - tvořivé dílny - olympiády - karnevalové reje

15 Předpokládáme, ţe děti ukončující předškolní vzdělávání by měly mít osvojené klíčové kompetence v této úrovni : Kompetence k učení: - soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat a uţívat při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů - získanou zkušenost uplatňovat v praktických situacích a v dalším učení - mít elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky - umět klást otázky a hledat na ně odpovědi - aktivně si všímat, co se kolem něho děje - radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - umět se učit nejen spontánně, ale i vědomě, umět se soustředit na činnost, zadanou práci umět dokončit, postupovat podle instrukcí a pokynů - dobrat se k výsledkům - uznáním a oceněním docílit toho, aby se učilo s chutí Kompetence k řešení problémů: - mělo by si všímat dění i problémů v bezprostředním okolí - umět řešit problémy na které stačí - problémy řešit na základě bezprostřední zkušenosti, postupovat cestou pokusu a omylu, zkoušet experimentovat, spontánně vymýšlet nová řešení problémů a situací, hledat různé moţnosti a varianty mít vlastní nápady, vyuţívat při tom dosavadních zkušeností, fantazii, představivost - při řešení myšlenkových i praktických problémů umět uţívat logických, matemat. pojmů, pochopit jednoduchá řešení různých úloh a situací - umět rozlišovat řešení, která jsou funkční vedoucí k cíli a řešení nefunkční - chápat, ţe vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale ţe jejich včasné řešení je naopak výhodou - nemělo by se bát chybovat, pokud najde pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu Komunikativní kompetence: - mělo by umět ovládat řeč, hovořit ve vhodně formulovaných větách - samostatně by mělo umět vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi - slovně reagovat a vést smysluplný dialog - dokázat se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky / řečovými, výtvarnými, dramatickými apod./ - v běţných situacích komunikovat bez zábran a ostychu - ovládat dovednosti předcházející psaní a čtení - průběţně si rozšiřovat svou slovní zásobu a aktivně ji pouţívat k dokonalejší komunikaci s okolím - umět vyuţívat informativní a komunikační prostředky- kníţky,počítač,telefon

16 - vědět, ţe lidé se dorozumívají různými jazyky, ţe je moţno se jím učit Sociální a personální kompetence: - dítě by mělo samostatně rozhodovat o svých činnostech - umět si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomit si, ţe za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem by mělo projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, mělo by dokázat pomáhat slabším, rozpoznat nevhodné chování, vnímat nespravedlnost, ubliţování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině by se mělo dokázat prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domluvit a spolupracovat - v běţných situacích by mělo uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského styku - mělo by být schopné respektovat druhé, umět vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - umět napodobovat modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - spolupodílet se na společných rozhodnutích, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti - dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobit se jim - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích by se mělo chovat obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umět odmítnout - chápat, ţe nespravedlnost, ubliţování, poniţování, agresivita a násilí se nevyplácí a ţe vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou - dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, poniţování a ubliţování Činnostní a občanské kompetence: - svoje činnosti a hry by se měl učit plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - měl by dokázat rozpoznat a vyuţívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - odhadnout rizika svých nápadů, umět jít za svým záměrem, ale také dokázat měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - chápat, ţe se můţe o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale ţe za svá rozhodnutí také odpovídá - měl by mít smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupovat odpovědně, váţit si práce i úsilí druhých - zajímat se o druhé i o to, co se kolem děje - chápat, ţe zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost, ţe jsou přínosem a ţe naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - mělo by mít základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, a co je s nimi v rozporu, a snaţit se podle toho chovat

17 - dítě by mělo spoluvytvářet pravidla společenského souţití mezi vrstevníky rozumět jejich smyslu, chápat potřebu je zachovávat - uvědomovat si svá práva i práva druhých, učit se je hájit a respektovat - umět chápat, ţe všichni lidé mají stejnou hodnotu - vědět, ţe není jedno, v jakém prostředí ţije, uvědomovat si, ţe se svým chováním na něm podílí a ţe je můţe ovlivňovat - mělo by dbát na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovat se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostřed Úroveň kompetencí, obecně dosaţitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný vzdělávací přínos předškolního vzdělávání, tedy to, čím můţe naše mateřská škola přispět k výbavě dítěte pro celoţivotní učení dříve, neţ dítě zahájí povinné školní vzdělávání. Takto vyjmenovaný soubor klíčových kompetencí je však vcelku ideálem, k němuţ většina dětí ani nedospěje. Je to však pro nás pedagogy poměrně jasná představa, kam směřovat, oč usilovat. Jelikoţ dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí, poloţené v předškolním věku, mohou být podstatným příslibem dalšího rozvoje a vzdělávání dítěte, měla by kaţdá pedagogická pracovnice o toto co nejvíce usilovat a vést děti k systematickému osvojování kompetencí a k jejich postupnému zdokonalování.

18 Vzdělávací obsah v pěti vzdělávacích oblastech Výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole je vedena formou vzdělávací nabídky, která je jiţ ve spoustě tematických námětů pro kaţdou třídu zpracována na dobu týdnů, v průběhu školního roku bude dále doplňována o nové nápady, vyuţívány budou průběţně nové aktualizace pomůcek Kafomet a RAADCE předškolního vzdělávání. Tato vzdělávací nabídka není pevně stanovena, je to pouze jakési vodítko k činnostem, které lze dětem nabídnout dle vlastního plánovaného záměru, momentální situace nebo dle přání dětí. Naše mateřská škola disponuje mnoţstvím materiálů výchovně vzdělávacích námětů, pomůcek a bude záleţet jen na pedagogických pracovnicích, jak jich vyuţijí a zapracují si je do třídních plánů. Po vzájemné dohodě všech pedagogických pracovnic je vzdělávací nabídka uspořádána do těchto integrovaných bloků vedená v pěti vzdělávacích oblastech. Tato nabídka v sobě zahrnuje propojené kategorie dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy, které jsou formulovány tak, ţe nejsou pro děti povinné, avšak pedagogické pracovnice by měly při své práci sledovat proces osvojování si těchto způsobilostí jak v rámci třídy, tak i u jednotlivých dětí a postupovat tak, aby děti získaly z těchto vzdělávacích záměrů co nejvíce. Integrované bloky jsou ve ŠVP PV zpracovány pro všechny třídy společně, lišit se budou nabídkou činností obtíţností, dle tematických celků podle toho, s jakou skupinou dětí se bude pracovat. Slouţí jako nabídka k zařazení do třídních plánů. l.integrovaný blok V království kamarádů Základní charakteristika integrovaného bloku: Začátek školního roku je obdobím adaptace, zvláště u nově příchozích dětí. Naše snahy se soustřeďují na to, aby vše proběhlo bez příliš mnoha slziček či traumat, a naším hlavním záměrem je vytvořit dítěti takové podmínky k pobytu v mateřské škole, aby ke konci období mohlo říci : Uţ se těším do školky! Přibliţná délka realizace: 1 2 měsíce, dle věku dětí SD kratší doba, MD déle Tento integrovaný blok bude plněn formou nabídky menších tematických celků: - Míša jde do mateřské školy - Krteček jde do školy, Podzim s včelími medvídky - Veverka Zrzečka, její kamarádi z lesní školky - Čas kamarádství - Naši noví kamarádi, naše škola

19 - Pohádkoví kamarádi Bob a Bobek, Pejsek a kočička - Šel medvídek do školy - Čistotní kamarádi - Kamarádi na silnici, venku - O holčičce Terezce a čertičce Bertičce - Duhový strom Zaběhej a zaskákej si,my jsme malí hlavičky, Kam patřím.. - Jak koťátka přišla poprvé do mateřské školy - O smutném děvčátku a hodném chlapečkovi Oblast Dítě a jeho tělo Hlavním záměrem v této oblasti je podporovat růst dítěte, jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti, vést je k sebeobsluţným dovednostem, zdravým ţivotním návykům a postojům Dílčí vzdělávací cíle: - seznamovat děti s hygienickými návyky, sebeobsluţnými návyky - zjistit u dětí pohybové schopnosti a začít je rozvíjet - zjistit dovednosti v v oblasti hrubé i jemné motoriky - lokomoční pohybové dovednosti chůze,běh,skoky,poskoky,lezení, koulení, chytání míče - nelokomoční pohybové činnosti změny poloh a pohybů těla na místě - jiné činnosti míčové hry, jednoduché pohybové hry - manipulační činnosti s předměty, náčiním - jednoduché pracovní a sebeobsluţné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí - zachovávat správné drţení těla - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci - zvládat běţné způsoby pohybu v různém prostředí pohybovat se ve skupině, ve třídě, na zahradě, po vesnici, zvládat jednoduché překáţky, koulet a chytat míč - koordinovat pohyby a polohy těla - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynů

20 2. Oblast Dítě a jeho psychika Hlavním záměrem je podporovat duševní pohodu, rozvoj řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, citů a vůle Tato oblast zahrnuje tři podoblasti: - Jazyk a řeč - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace - Sebepojetí, city a vůle Dílčí vzdělávací cíle v podoblasti Jazyk a řeč : - zjišťování úrovně dorozumívacích schopností - umění naslouchat, porozumět - rozvíjet řečové schopnosti vytváření pojmů, správná výslovnost - nebát se sdělit svůj problém, své přání či názor - rozvíjet komunikační schopnosti s jednotlivci, skupinou, dětmi i dospělými - artikulační, sluchové, řečové a rytmické hry - společné diskuse komunitní kruh, rozhovory, vyprávění záţitků - pojmenovávání předmětů, zvířat, ovoce, zeleniny - poslech čtených či vyprávěných pohádek s pojmenováváním hlavních hrdinů, kamarádů - oslovovat své kamarády jménem didaktické hry - nabízet dětem krátké verše související s vybranými integrovanými bloky - verše k procvičování hlásek - umět pojmenovat většinu toho, co dítě obklopuje správně to vyslovovat - domluvit se slovy - umět samostatně přednést báseň, říkadlo - nebát se zapojit do rozhovoru, mluvit zřetelně, - formulovat a vyslovovat svá přání, myšlenky tak, aby jim ostatní rozuměli Dílčí vzdělávací cíle v podoblasti Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace : - seznamovat děti s prostředím mat.školy, s kamarády, učitelkami, zaměstnanci - navykat si na nový ţivotní rytmus, reţim dne - znát jména svých kamarádů, poznat si svou značku, své věci - cvičit paměť jednoduchými říkadly, - umět orientovat se ve třídě, škole i okolí - vytvářet vlastní pravidla, umět je dodrţovat

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí

Základní škola Praha 10, Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program: Základní škola Hornoměcholupská škola třetího tisíciletí Vzdělávací oblast: PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: ŠKOLA NANEČISTO ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Kamarádi Moje rodina Blízké okolí školy Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/ Téma třídního vzdělávacího bloku Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách CZ.1.07/1.3.00/48.0033 Téma třídního vzdělávacího bloku Hádej, hádej, kdo to ví, co nám kniha napoví Videonahrávka zahrnuje několik činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace OSNOVA 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více