Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Mateřská škola Paseka V Pasece dne Paseka č.143 č.j. 71/13 Zřizovatel: Obec Paseka Paseka č.17 Ředitelka Mateřské školy v Pasece vydává v souladu s RVP PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole v Pasece pro školní rok

2 Obsah školního vzdělávacího programu identifikační údaje o mateřské škole - charakteristika školy - podmínky vzdělávání - organizace školy,vzdělávání - charakteristika vzdělávacího programu - vzdělávací obsah, vzdělávací oblasti - dílčí projekty - přílohy

3 Identifikační údaje o mateřské škole Název školy: Sídlo: Zřizovatel: Ředitelka: Zpracovatelka ŠVP: Mateřská škola Paseka přisp. org Paseka č.l43 Obec Paseka Paseka č.17 Jana Blaţková Jana Blaţková za spolupráce uč.mat.školy Charakteristika mateřské školy Umístění školy Mateřská škola je venkovská,umístěná ve středu obce. V její bezprostřední blízkosti se nachází základní škola,kostel, prodejna potravin, pekárna, výrobna obuvi a cukrářských výrobků. Obklopena je různorodou přírodní krajinou rovinou, poli, stráněmi i zalesněnými kopci. Součástí mateřské školy je zahrada. Velikost školy a její vybavení Vlastní budova se skládá z přízemí, prvního patra, přístavby kotelna a sluţební byt. Budova je prostorná, tří třídní s kapacitou 70 dětí. Celá budova má tyto místnosti: - v přízemí - hernu pro I.třídu, loţnici pro I.třídu, WC společné s umývárnou pro I.třídu, šatnu pro I., II., i III. třídu, jídelnu pro II. a III. třídu, výdejnu stravy, úklidovou místnost a sušárnu - v I.patře hernu pro II.třídu, hernu pro III. třídu, WC a umývárnu pro chlapce, WC a umývárnu pro děvčata, WC pro zaměstnance, ředitelnu - patra jsou spojena schodištěm a chodbami Škola je vybavena dětským nábytkem odpovídajícím velikostí poţadavkům dětí, nábytek je laděný do barev tak, aby kaţdá třída byla jiná, aby děti po celou dobu pobytu v mat.škole netrávily čas v jedné barvě a jednom prostředí tzn.,ţe jedna třída je béţovooranţová, druhá je červenoţlutá, třetí laděná do zelena. Ve dvou třídách je nábytek zcela nový I.třída /rok 2010/, II.třída - / rok 2004/, III.třída má nábytek zčásti nový, z části inovovaný /rok 2011/. V roce 2011 je nově vybavena nábytkem i šatna pro II. a III. třídu.

4 Neustále se ale mění vzhled tříd, šaten, schodiště výzdobou - jsou hojně vyuţívány i práce a výtvory dětí,obměnou maličkostí a doplňků, přemístěním nábytku apod. Školní kuchyně v mateřské škole není, strava je zajišťována dovozem jídla ze školní kuchyně z Dlouhé Loučky. Je zde pouze výdejna stravy, která je vybavena tak, aby odpovídala předpisům stanoveným pro výdejnu stravy. Ve výdejně je kuchyňská linka s pracovní plochou pro přípravu přesnídávek, svačinek, vybavena potřebným dětským nádobím, příbory, nerezovými hrnci a dalšími předměty potřebnými k fungování výdejny. Je zde dále el.sporák, kráječ, lednice, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí.k převozu stravy máme k dispozici nerezové várnice. Teplota a kvalita jídla je denně sledována, zapisována, při zjištěných nedostatcích je ihned provedena náprava. V letošním roce došlo k rozšíření mateřské školy o jednu celou třídu, coţ si vyţádalo dovybavení výdejny příbory, nádobím, tak, aby vše odpovídalo kapacitnímu navýšení. Jiţ po několik let se snaţíme stavebními i jinými úpravami a novým vybavením, přeměnit školu na moderní a útulnou tak, aby se zde děti cítily co nejlépe, rády sem přicházely a vše, aby odpovídalo jejich představám a potřebám. V roce obdrţel zřizovatel dotaci v oblasti úspory energií, coţ znamenalo,ţe během prázdnin roku 2008 byla vyměněna dřevěná okna za plastová, provedena rekonstrukce topného systému včetně nového vybavení kotelny, celá budova byla zateplena, provedena fasáda a všechny prostory školy byly znovu vymalovány. 1.září 2008 byla škola opět pro děti připravena v nových, zářivých barvách. V měsíci červenci 2009 byla v I.třídě, jídelně pro děti II.třídy poloţena nová podlahová krytina v parketovém provedení. V roce byl v mateřské škole vyměněn starý nábytek za nový v šatně pro dvě třídy, v první třídě, třetí třídě z části, zbytek byl inovován, lehátka v loţnici pro první třídu. Z důvodu neustálého vzniku vlhkosti v některých částech budovy bylo v červenci a srpnu 2011 provedeno okopání omítek v těchto částech, usazeno větrání zdiva, znovu omítnuty stěny, některé prostory školy byly vymalovány. V červnu 2009 se začalo s úpravou školní zahrady první etapou. Všechny dosavadní prvky kromě pískoviště a zahradní besídky byly v zahradě odstraněny a během prázdnin zde byly usazeny nové prvky k pohybovým, relaxačním, hracím i jiným aktivitám, provedeny terénní úpravy. Od září 2009 je nově zařízená a upravená zahrada plně k dispozici dětem. Je zde malá věţ se skluzavkou, lokomotiva s vagónky, tělocvičná sestava se skluzavkou, houpadla na pruţině, kreslicí domeček, pět hracích ploch minigolfu, asfaltová dráha pro koloběţky, kola,odráţedla, kolečkové brusle, pro hry s dopravními prostředky, lze ji vyuţít i jako malé dopravní hřiště. Pod všemi hracími prvky je umístěna

5 bezpečnostní dopadová plocha s umělohmotným povrchem. V zahradní besídce jsou uskladněné kočárky s panenkami, nádobíčko, dopravní prostředky s vybavením pro hry v pískovišti, zahradní nářadí a náčiní, sportovní náčiní, vodní cesty pro hry s vodou, kreslicí materiály, koloběţky, odráţela, kola V prázdniny roku 2010 byla dokončena II.etapa výstavby školní zahrady doplněny další hrací prvky pruţinová houpadla, kolotoč, pískoviště, koutek s ohništěm a posezením, lavičky, hrací domečky, zahradní dětský nábytek, provedeno nové oplocení části zahrady včetně nové branky a brány, ozelenění zahrady. Podmínky vzdělávání Věcné vybavení Vybavení mateřské školy po stránce materiálně technické, je na velmi dobré úrovni, díky dobré spolupráci mezi mat.školou a obecním úřadem, který má zájem na tom,aby mat.škola dobře fungovala, tudíţ ji i finančně podporuje. Ve všech třídách jsou zřízeny koutky pro výtvarnou a pracovní výchovu, ve kterých mají děti volně přístupnou spoustu výtvarných materiálů a pomůcek pro pracovní výchovu. Kromě běţných materiálů kreslicí kartony bílé, barevné, všech velikostí, barevné papíry v A4 a A3, krepové papíry všech barev včetně puntíků, prouţků kostek, zvířecích srstí, pastelek silných, slabších, trojhranných, fixů, voskových pastelů, temperových barev všech odstínů, štětce různých velikostí, průsvitných papírů, mají i řadu netradičních, jako jsou zaţehlovací korálky, barevné drátky, barevný písek, vatové kuličky různých velikostí, vlnitou lepenku různých velikostí a barev, barevné kartony, filc, formy pro lití sádry s různými motivy, barvy na sklo, textil, raznice velké, menší, molitanová tiskátka, tvořítka pro hry s plastelínou, včelí plást, lidské i zvířecí oči nalepovací, plastické, sisálová vlákna, barevná peříčka, mechová pryţ, různé šablony, samolepicí fólie, prouţky, tvary z bavlny k pomalovávání, flitry.k výtvarnému či pracovnímu tvoření vyuţíváme i odpadový materiál PET lahve, roličky od toaletního papíru, noviny, papírové krabičky, zbytky vlny, hadříky.. Naše výtvarné tvoření i za pomoci nápadů z čas.toop, Diana Kreativní nápady, či knih s výtvarnou tematikou nezná hranic. Hravou formou, rozvíjíme u dětí představivost, fantazii, manuální zručnost, manipulační schopnost, nápaditost a další. Důleţité je pro nás mít po ruce stále dostatek tvořivého materiálu a pomůcek.

6 Totéţ platí i pro HV, třídy jsou vybaveny rytmickými i melodickými nástroji orff.instrumentáře, notovými i kazetovými záznamy písní, poslechových skladeb, hudebně pohybových her. V kaţdé třídě je k dispozici minivěţ s moţností přehrávání i gramofonových desek, televizní přijímač s řadou pohádek, vzdělávacích programů na CD. Řadu netradičních hudebních nástrojů si děti za pomoci p.uč. vyrábějí i samy z rozličných předmětů z kokosových ořechů, z kamínků a krabic, chrastítka z kinder vajíček, pivních zátek, vlašských ořechů, škeblí, či kelímků od jogurtů. Pracujeme moderními aktivačními metodami hudební výchovy, vyuţíváme materiály, poznatků z Letní školy v Liberci, materiálů z pomůcky Kafomet, RAABE a další. K rozvíjení pohybových dovedností jsou zde lavičky, věţ s ţebříkem, velké kostky z UH, ţíněnky, strachový pytel, trampolína, sestava na cvičení z pěnové gumy, různé nářadí a náčiní, molitanová sestava ve tvaru vláčku. Pohybové aktivity hodně směřujeme ven do přírody, na hřiště, na školní zahradu, kde je více místa a moţnosti volného pohybu. Vyuţíváme také tělocvičnu v ZŠ -1x týdně. Ve škole jsou i knihovničky pro děti i pedagogy, které jsou neustále doplňovány o nové tituly knih a časopisů. Pro výchovnou práci s dětmi odebíráme časopis Sluníčko, Pastelka, kde jsou nabízeny úkoly, pohádky i zájmové činnosti v souladu s naším vzdělávacím plánem. K poslechům pohádek, dramatizacím máme několik druhů maňásků a loutek,čepiček k dramatizacím. Ve volných chvílích mohou děti vyuţívat ke hře hračky různého zaměření i obtíţnosti, vţdy jich máme dostatek tak, aby děti měly moţnost si hrát s tím, co je baví. Snaţíme se vybírat a nakupovat i hračky, které nejsou běţně k dostání, dodávají nám je firmy jako jsou MAKRA, AUREDNIK Pro rozvíjení poznání, matematických představ máme didaktické pomůcky, omalovánky, obrázky, poznávání vedeme hodně přímým pozorováním předmětů, jevů, přímo v přírodě, nebo jinde v dílnách, zemědělských usedlostech apod. Ţivotospráva, psychosociální podmínky Dětem je poskytována plnohodnotná, vyváţená strava, včetně pitného reţimu.strava je zajišťována dovozem ze školní kuchyně při ZŠ v Dlouhé Loučce. V přípravné kuchyni v mateřské škole se připravují ranní a odpolední svačinky, vydává de jídlo. Pitný reţim je zajišťován formou samoobsluhy přímo ve třídách, mladším dětem při obsluze pomáhají učitelky, nebo nepedagogické pracovnice. Mezi jídly je dodrţován časový interval nepřesahující délku 3 hodin. Děti do jídla nenutíme, k jídlu jsou vedeny různou motivací.

7 U dětí podporujeme fyzické zdraví, zdatnost, samostatnost, pracovní schopnosti, smysl pro pořádek a pobyt v kolektivu, hygienické návyky, to vše bez spěchu, nervozity, v pohodě a volnosti. Velký důraz je kladen na bezpečnost dětí, jak ve třídách, přechodech, pobytu venku dětem jsou vyznačena pravidla, která musejí v rámci bezpečnosti dodrţovat. Např. nesmějí házet po ostatních dětech předměty, kameny, jinak jim ubliţovat, při chůzi po schodech se nesmějí šťouchat, vylézat na zábradlí, musí dodrţovat bezpečnost silničního provozu a další. Organizace vzdělávání. - provoz mateřské školy provoz je celodenní, pondělí pátek od 6.15 do hodin. Prázdninový provoz je celodenní, délka uzavření mat.školy v době hlavních prázdnin se pohybuje v rozmezí 4-5 týdnů. O vánočních prázdninách bývá škola uzavřena, v jiných prázdninových dnech během školního roku je mat.škola v provozu, při nízkém počtu přihlášených dětí můţe být taktéţ uzavřena - docházka dětí, způsob omlouvání děti docházejí do MŠ pravidelně, denně se kontroluje a zapisuje docházka. Rodiče omlouvají kaţdou nepřítomnost dítěte do 7.30 hod., omluva dítěte je vázána na odhlašování dítěte ze stravy. Jelikoţ je strava dováţena ze sousední vesnice, musí se přihlašování a odhlašování provádět den předem, a to písemně nebo telefonicky, vţdy do 7.30 hod. Neodhlášené obědy se mohou odebrat ve výdejně stravy do hod. Ředitelka mateřské školy můţe ukončit docházku dítěte do mat.školy, po písemném upozornění zástupce dítěte, jestliţe dítě bez omluvy nedochází po dobu dvou týdnů do mat.školy, nebo kdyţ zástupce dítěte závaţným způsobem narušuje provoz mateřské školy a jednání ředitelky školy se zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla neúspěšná - styk s rodiči rodiče mají moţnost denního styku s učitelkami v době ranního scházení, nebo odpoledního rozcházení, telefonicky během celého provozu mateřské školy, popřípadě v době sjednané schůzky. Další moţností jsou rodičovské schůzky, internetová komunikace - zdravotní péče děti jsou denně otuţovány větráním místností, pobytem na čerstvém vzduchu, v letních měsících jsou děti otuţovány vodou při pobytu u bazénu na školní zahradě. 1x denně si děti čistí zuby zubním

8 kartáčkem a pastou po obědě. Různými pohybovými aktivitami zařazovanými během celého dne, si děti upevňují svalstvo, pomáhají správnému růstu a rozvoji svého těla, učí se předcházet úrazům. Pokud se u dítěte během pobytu v mateřské škole zhorší jeho zdravotní stav, jsou ihned upozorněni rodiče a musejí si dítě co nejdříve odvést domů, případně k lékaři. Léky se v mat.škole nepodávají, dítě, jehoţ zdravotní stav není zcela nejlepší kašel, silná rýma apod., si rodiče musejí nechat doma. Výjimku lze udělat v případě nutných léků např. na alergii, před jízdou dopravními prostředky, vše ale musí být na základě poţadavku a poučení rodičů, písemné dohody. - reţimové poţadavky - děti se schází od 6.15 hod. do 8.30 hod., zapojují se do ranních her, nebo řízených činností. Řízené činnosti jsou zařazovány buď po skupinách / VV, PV,../ jiţ během ranních her, nebo jako celek dle dané situace, plánu učitelky, či výchovného záměru po ranní přesnídávce, v době pobytu venku.zachována musí být pouze 2 hodinová přestávka mezi jídlem - organizace v šatně, umývárně, při odpoledním odpočinku děti ukládají oblečení do skříněk označených značkami. Kabáty, kalhoty se věsí na háčky, ostatní oblečení se ukládá na dno nebo na poličku do skříňky. Děti musejí být se svým oblečením seznámeny, aby si je při oblékání na pobyt venku poznaly. Na vycházky chodí děti ve třech, případně čtyřech skupinách. V umývárně mají děti své ručníky, které jsou zavěšeny v samostatné skříňce označené značkou.v důsledku nové organizace školy tři třídy bylo nutné doplnit tento způsob utírání rukou ještě pouţíváním jednorázových papírových ručníků. Učitelka ukáţe dětem způsob umývání a utírání rukou. K dispozici mají tekutá mýdla s dávkovačem. Voda je mixovaná teplá se studenou, teplota nastavená tak, aby nedošlo k opaření dětí. Starší děti si po obědě čistí zuby svými kartáčky na zuby, které mají uloţeny v kelímcích na polici označených svou značkou. Mladší děti pokud si kartáčky donesou, mohou si zuby čistit taktéţ. Při odpoledním odpočinku děti I. třídy odpočívají stále na svém místě, ve svém připraveném povlečení loţnice je stálá, denně se nesklízí. Lehátka a povlečení budou denně připravována a sklízena pouze pro II. a III. třídu. Oblečení se ukládá na ţidličku. Pyţama a povlečení se mění 1x za měsíc, v případě nutnosti častěji - podmínky přijímání dětí k docházce k docházce do mateřské školy jsou přijímány děti od tří do šesti let, v případě potřeby, kdy maminka nastupuje do práce, lze přijmout i dítě mladší tří let, avšak za

9 předpokladu, ţe je dítě samostatné, sebeobsluţné, dostatečně vyzrálé na to, aby se zařadilo mezi ostatní děti ve skupině a bylo vzdělavatelné. V kaţdém školním roce v měsíci únoru ředitelka mat.školy vyhlásí termín zápisu dětí do mat.školy pro nadcházející školní rok. Pokud v tomto termínu není naplněna kapacita mat.školy, jsou přijímány děti i po tomto termínu. Přijímání dětí probíhá dle stanovených kriterií : 1. Dítě 5 6 leté předškolák s trvalým bydlištěm v Pasece. 2. Dítě starší 4 let s celodenní docházkou a trvalým pobytem v Pasece, jehoţ maminka nepobírá rodičovský příspěvek na další dítě. 3. Dítě mladší 4 let s celodenní docházkou a trvalým pobytem v Pasece, jehoţ maminka nepobírá rodičovský příspěvek. 4. Dítě starší 3 let s celodenní docházkou a trvalým pobytem v Pasece, jehoţ maminka pobírá rodičovský příspěvek na další dítě. 5. Dítě mladší 4 let tj. s pobytem do nejdéle 4 hod.denně v MŠ a trvalým pobytem v Pasece, jehoţ maminka pobírá rodičovský příspěvek. 6. V případě volné kapacity školy ostatní děti, které nespadají do předchozích kategorií. - bezpečnost a ochrana zdraví dětí pedagog. i provozní pracovníci, kteří jsou pověřeni dohledem nad dětmi, jsou povinni zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při všech činnostech organizovaných mat.školou.jsou povinni poučit děti o chování ve skupině stanovit určitá pravidla, /neubliţovat druhým, být k nim ohleduplný, zvaţovat své chování / a taktéţ důsledně dbát na dodrţování dohodnutých pravidel. Během školního roku mateřská škola organizuje řadu výletů, zájezdů na kulturní i jiné akce mimo školu, na které ředitelka mat.školy zajistí co největší počet pedagogických, provozních, zaměstnanců tak, aby se minimalizovala moţnost vzniku úrazu. K tomuto účelu má mateřská škola všechny děti pojištěny u pojišťovny Kooperativa aţ do výše pojistného plnění Kč. Rodiče, kteří byli s tímto vnitřním řádem seznámeni a podepíší jej, dávají svým podpisem jiţ automaticky souhlas s tím, aby se jejich dítě této akce zúčastnilo. Pedagogičtí pracovníci odpovídají za dítě od chvíle, kdy jim bylo předáno rodiči, coţ znamená, ţe rodiče jsou povinni dítě přivést aţ do třídy a předat je učitelce. Učitelka nezodpovídá za dítě, které samo přišlo do mateřské školy, nebo je rodiče opustili jiţ v šatně, či před mateřskou školou a které se volně pohybuje v šatně nebo na chodbě, či schodišti - organizace vzdělávání v mateřské škole výchovně vzdělávací činnost je vedena ve třech třídách s celkovou kapacitou 70 dětí, v I.třídě je zapsáno 23

10 dětí ve věku od 2,5 do 3,5 let, ve II.třídě 23 dětí ve věku od 3,5 do 6let, ve III. třídě je 24.dětí ve věku od 5 do 7 let. Je řízena Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, sestaveným dle potřeb dětí, podmínek školy i prostředí, které mateřskou školu obklopuje. Součástí ŠVP PV je nejen vymezení oblastí vzdělávání a jejich cíle, ale i povinnost vedení předepsané dokumentace o dětech. Aby vedení dokumentace bylo pravdivé a aktuální, jsou rodiče povinni informovat ředitelku mateřské školy o všech změnách vzniklých během pobytu dítěte v mateřské škole / změna adresy, počet sourozenců, změna zdravotní pojišťovny, / Personální zajištění Zaměstnanci MŠ: Blaţková Jana - ředitelka Pavelčíková Marie - učitelka Špittová Jitka - učitelka Ratschkerová Věra - asistent pedagoga,učitelka Bc.Orságová Kateřina - učitelka Ptáčníková Eva - učitelka Vojtášková Marie Popelková Naděţda - školnice - zaměstnanec výdejny stravy, uklízečka Kromě paní E.Ptáčníkové, která ještě studuje, mají všechny pedagogické pracovnice předepsanou odbornou kvalifikaci, tuto si neustále prohlubují účastí na seminářích, samostatným vzděláváním, sledováním nových trendů a moţností ve výchovné práci s dětmi, vzájemně si předávají získané informace a poznatky, konzultují je a dále je vyuţívají ve své práci. Učitelky se střídají v ranních, odpoledních sluţbách, provozní zaměstnanci dle moţností vypomáhají učitelkám při práci s dětmi v šatně při přípravě na pobyt venku, případně kdyţ je potřeba v průběhu dne. Jejich pomoc je také potřebná při výletech, zájezdech na divadelní představení, při jiných akcích rozsáhlejšího charakteru. Řízení školy Povinnosti, úkoly jsou pro všechny zaměstnance vymezeny. Všichni pracují samostatně, týmově, dle moţností si navzájem pomáhají. Ředitelka i

11 ostatní zaměstnanci předávají získané nové informace při vzájemné kaţdodenní komunikaci ostatním zaměstnancům, nebo k tomuto vyuţívají pracovní porady. Kaţdý má moţnost vyjádřit svůj názor. Při řízení školy je nezbytná úzká spolupráce se zřizovatelem - Obecním úřadem v Pasece, ZŠ, Městským úřadem v Uničově odborem školství,mládeţe a tělovýchovy. Tato vzájemná spolupráce je na velmi dobré úrovni po všech stránkách. Ředitelka mateřské školy se řádně stará o svěřený majetek školy, vyuţívá účelně finanční prostředky, coţ jsou dotace z KÚ, dotace z obecního úřadu, tyto řádně vyúčtovává. Zajišťuje agendu potřebnou pro chod mateřské školy, vedení hospodářské činnosti, sestavuje rozpočet školy, FKSP, vede hospodaření s prostředky FKSP a další. Ředitelka také odpovídá za vedení povinné dokumentace školy, její archivaci, případně skartaci. Řídí se platnými zákony a jejich novelizacemi. Propaguje školu navenek různými akcemi, informovaností veřejnosti různými způsoby, veřejnými vystoupeními dětí, zapojováním se do veřejného ţivota obce. Důleţitá je i komunikace a vzájemná spolupráce s rodiči. Ředitelka provádí přijímání dětí, zajišťuje informovanost rodičů prostřednictvím nástěnky, vzájemnou komunikací, formou informací v Paseckém zpravodaji, pomocí internetových stránek, řeší případné stíţnosti, odpovídá na dotazy a další. Ředitelka nejenom zajišťuje vše potřebné, ale provádí i kontrolní činnost na škole v různých oblastech viz. Příloha plán kontrolní činnosti ředitelky. Spoluúčast rodičů Snaţíme se udrţovat mezi pedagogy a rodiči vstřícné vztahy, napomáhá nám k tomu vzájemná osobní znalost. Při výchově svěřených dětí se snaţíme dětem porozumět, vyhovět jim, či splnit různá přání. Respektujeme dle moţností i přání rodičů týkající se zařazování sourozeneckých dvojic, kamarádů do společné třídy, posloucháme jejich názory a přání. Rodiče zapojujeme do výchovného vzdělávání jejich dětí podílením se na plnění různých úkolů, zabezpečováním potřebných pomůcek, jako jsou výfuky vajec, ovoce, zelenina potřebná k výtvorům pracovní výchovy a další. Pomáhají nám při nácviku dramatických pásem k akcím Vítání dětí do ţivota, včetně doprovodu dětí na tyto akce na OÚ. Někteří rodiče se aktivně zapojují do organizování sportovních i jiných akcí.

12 Jsme školou pro rodiče vţdy otevřenou, umoţňujeme jim návštěvu školy kdykoliv, zvláště pak při příchodu nových dětí mají moţnost s nimi zůstávat déle ve třídě neţ si zvyknou, jelikoţ máme zájem na tom, aby děti nebyly zbytečně traumatizovány, pořádáme Dny otevřených dveří, kde se budoucí školáčci mohou seznámit s prostředím, zaměstnanci MŠ i ostatními dětmi. Před zápisem do l.třídy ZŠ pořádáme společnou schůzku rodičů a ředitelky ZŠ, kde jsou rodiče informováni o průběhu zápisu, základní škole, řed.zš zodpovídá jejich dotazy, je vedena diskuse o dětech, jak jsou a mají být na školu připraveny, co všechno je čeká, co budou potřebovat Rodiče mají moţnost sledovat pokroky svých dětí formou výstavek výtvarných prací a výtvorů, umístěním dětí ve výtvarných, pěveckých i jiných soutěţí, návštěvou dětských vystoupení v mat.škole i na veřejnosti, mohou se kdykoliv na dítě informovat u ředitelky, pedagogů. Z výchovných činností, výletů, divadelních představení, tvořivých dílen pořizujeme fotodokumentaci, kterou průběţně vystavujeme v areálu školy, takţe rodiče mají moţnost sledovat své děti při různých činnostech,aniţ by se jich zúčastnili. Nabízíme rodičům i poradenský servis doporučením a půjčením vhodné literatury napomáhající zvládat např. ţivější dítě, nebo jakým způsobem děti zabavit, jak připravovat dítě na vstup do l.třídy ZŠ apod.

13 Charakteristika vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je dokument, podle něhoţ se uskutečňuje vzdělávání dětí v naší Mateřské škole v Pasece. Je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Při jeho vytváření se vycházelo z dlouhodobého hodnocení výchovné práce v minulých obdobích s přihlédnutím k tomu, co děti baví, zajímá je a co mají rády. Pohádkové bytosti jsou u dětí velmi oblíbené, mají je rády a velmi dobře s nimi spolupracují.to nás motivovalo k tomu, abychom náš vzdělávací program postavili na těchto základech. Pohádkový námět je velice široký a poskytuje spoustu různých moţností a variant, hlavně umoţňuje vzdělávání hravou, nenásilnou formou a hodí se ke kaţdému tematickému celku. Velký důraz v našem vzdělávacím procesu klademe také na vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi různého stáří i pohlaví. Z praxe máme osvojené poznání, ţe mít dobrého kamaráda nejen v mateřské škole, ale i v dalším období je velice důleţité a pro děti velmi prospěšné, proto tento trend jsme v plné míře zakotvili i v našem školním vzdělávacím programu, který jsme nazvali : Kamarádi, kamarádky, pojďte s námi do pohádky. Dalším našim stanoveným cílem je vytváření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání a napomáhání vyrovnávání nerovnoměrností vývoje dětí před vstupem do základní školy. Předškolní vzdělávání je vedeno v 5 oblastech - dítě a jeho tělo - dítě a jeho psychika - dítě a ten druhý - dítě a společnost - dítě a svět které se budou v naší výchovné práci vzájemně prolínat, doplňovat, často se i několikrát opakovat, přesto budou nakonec působit jako jeden celek. Motto našeho programu bude vodítkem našeho snaţení po celý školní rok: - pohádková mateřská škol - činorodá a aktivní práce v útulném pohádkovém prostředí - pohádkový ţivot s kamarády - kdo si hraje nezlobí

14 Pomocníky a kamarády v tomto programu jsou pohádkové postavy zvířátka, kašpárek, princezna, čaroděj, vodník, krteček, víla nebo i šnek, sněhová vločka apod., které budou vţdy součástí kaţdého integrovaného bloku, vţdy se bude vycházet s nějakého pohádkového příběhu, pohádky nejlépe se vztahující k vybranému integrovanému bloku, postavičky budou dětem zadávat úkoly, motivovat je k plnění úkolů nenásilnou, hravou formou tak, aby se nám podařilo splnit vytyčené vzdělávací cíle rámcové /rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojování hodnot, získání osobních postojů/ i dílčí, směřující k utváření základů klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. Pouţívané formy a metody výchovně vzdělávací práce: - individuální, skupinové i hromadné - spontánní i řízené - spontánní hry - spontánní pohybové aktivity - řízené činnosti a hry - rozhovory - pozorování - praktické činnosti - diskuse - exkurze - poznávací, sportovní vycházky - didaktické hry - sluchové hry - pohybové hry - hudebně pohybové činnosti a hry - dramatizace - divadelní a kouzelnická představení - poslechy - audiovizuální sledování, poslech a pohybové vyjádření - soutěţe - výlety za poznáním, tradicemi - pokusy a bádání - besedy - tvořivé dílny - olympiády - karnevalové reje

15 Předpokládáme, ţe děti ukončující předškolní vzdělávání by měly mít osvojené klíčové kompetence v této úrovni : Kompetence k učení: - soustředěně pozorovat, zkoumat, objevovat, všímat si souvislostí, experimentovat a uţívat při tom jednoduchých pojmů, znaků, symbolů - získanou zkušenost uplatňovat v praktických situacích a v dalším učení - mít elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky - umět klást otázky a hledat na ně odpovědi - aktivně si všímat, co se kolem něho děje - radovat se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - umět se učit nejen spontánně, ale i vědomě, umět se soustředit na činnost, zadanou práci umět dokončit, postupovat podle instrukcí a pokynů - dobrat se k výsledkům - uznáním a oceněním docílit toho, aby se učilo s chutí Kompetence k řešení problémů: - mělo by si všímat dění i problémů v bezprostředním okolí - umět řešit problémy na které stačí - problémy řešit na základě bezprostřední zkušenosti, postupovat cestou pokusu a omylu, zkoušet experimentovat, spontánně vymýšlet nová řešení problémů a situací, hledat různé moţnosti a varianty mít vlastní nápady, vyuţívat při tom dosavadních zkušeností, fantazii, představivost - při řešení myšlenkových i praktických problémů umět uţívat logických, matemat. pojmů, pochopit jednoduchá řešení různých úloh a situací - umět rozlišovat řešení, která jsou funkční vedoucí k cíli a řešení nefunkční - chápat, ţe vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale ţe jejich včasné řešení je naopak výhodou - nemělo by se bát chybovat, pokud najde pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu Komunikativní kompetence: - mělo by umět ovládat řeč, hovořit ve vhodně formulovaných větách - samostatně by mělo umět vyjadřovat své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi - slovně reagovat a vést smysluplný dialog - dokázat se vyjadřovat a sdělovat své proţitky, pocity a nálady různými prostředky / řečovými, výtvarnými, dramatickými apod./ - v běţných situacích komunikovat bez zábran a ostychu - ovládat dovednosti předcházející psaní a čtení - průběţně si rozšiřovat svou slovní zásobu a aktivně ji pouţívat k dokonalejší komunikaci s okolím - umět vyuţívat informativní a komunikační prostředky- kníţky,počítač,telefon

16 - vědět, ţe lidé se dorozumívají různými jazyky, ţe je moţno se jím učit Sociální a personální kompetence: - dítě by mělo samostatně rozhodovat o svých činnostech - umět si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej - uvědomit si, ţe za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - dětským způsobem by mělo projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, mělo by dokázat pomáhat slabším, rozpoznat nevhodné chování, vnímat nespravedlnost, ubliţování, agresivitu a lhostejnost - ve skupině by se mělo dokázat prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domluvit a spolupracovat - v běţných situacích by mělo uplatňovat základní společenské návyky a pravidla společenského styku - mělo by být schopné respektovat druhé, umět vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy - umět napodobovat modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí - spolupodílet se na společných rozhodnutích, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti - dodrţovat dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobit se jim - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích by se mělo chovat obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná umět odmítnout - chápat, ţe nespravedlnost, ubliţování, poniţování, agresivita a násilí se nevyplácí a ţe vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou - dokázat se bránit projevům násilí jiného dítěte, poniţování a ubliţování Činnostní a občanské kompetence: - svoje činnosti a hry by se měl učit plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat - měl by dokázat rozpoznat a vyuţívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky - odhadnout rizika svých nápadů, umět jít za svým záměrem, ale také dokázat měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem - chápat, ţe se můţe o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale ţe za svá rozhodnutí také odpovídá - měl by mít smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupovat odpovědně, váţit si práce i úsilí druhých - zajímat se o druhé i o to, co se kolem děje - chápat, ţe zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost, ţe jsou přínosem a ţe naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky - mělo by mít základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, a co je s nimi v rozporu, a snaţit se podle toho chovat

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Heřmánek, K Cihelně 313/41 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Identifikační údaje... 3 3 Charakteristika školy... 4 4 Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více