DVACET LET EXISTENCE DENNÍHO STACIONÁŘE EDEN ČESKÝ TĚŠÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DVACET LET EXISTENCE DENNÍHO STACIONÁŘE EDEN ČESKÝ TĚŠÍN"

Transkript

1 DVACET LET EXISTENCE DENNÍHO STACIONÁŘE EDEN ČESKÝ TĚŠÍN SLEZSKÁ DIAKONIE 2014

2 VZNIK Činnost stacionáře byla zahájena dne 3. ledna 1994 v provizorních prostorách soukromého domu v Dolním Žukově u Českého Těšína. Nesl původně název DOMOVINKA EDEN. Sedm osob se stalo jeho prvními uživateli, o které pečovaly tři pracovnice a jeden pracovník civilní náhradní služby. Slezská diakonie zabezpečovala svým vozidlem ranní svoz těchto uživatelů z jejich domovů a odpoledne je z Domovinky EDEN rovněž rozvážela. Pro jeho trvalý provoz byl po dohodě Slezské diakonie s Městským úřadem v Českém Těšíně vyčleněn objekt, do jehož prostorů na Frýdecké ulici v Českém Těšíně byl stacionář přemístěn. Zde sídlí až doposud. Jednalo se o objekt bývalých jeslí, který byl přestavěn během šesti týdnů díky několikaleté snahy a trvalého úsilí Slezské diakonie, rodičů uživatelů, ale i pochopení a finanční pomoci Městského úřadu, Okresního úřadu Karviná a sponzorů. Kapacita stacionáře je 25 uživatelů denně, někteří uživatelé využívají služeb jenom dvakrát či třikrát v týdnu, takže nyní má stacionář uzavřenou smlouvu s 27 uživateli. V současnosti poskytuje stacionář služby uživatelům s mentálním postižením ve věku od 18 do 55 let, jejichž věkový průměr je 37 až 38 let, nejmladšímu je 23 let a nejstaršímu je 55 let. Křesťanské zásady Slezská diakonie je organizací, která se při poskytování sociálních služeb opírá o křesťanské zásady; ve stacionáři je přistupováno k uživateli jako k Božímu stvoření. Osoba Ježíše Krista je vnímána jako zdroj víry a vzor pro službu a život. Do poskytovaných služeb jsou začleňovány křesťanské prvky v podobě zpěvu křesťanských písní, čtení či vyprávění biblických příběhů a modliteb. 1

3 20. NAROZENINY EDENU Oficiální oslavy výročí 20. let existence stacionáře se konaly dne 13. února 2014 v sále kostela Církve bratrské na ulici Frýdecká v Českém Těšíně. 2

4 Menší interní oslavy se konaly dne 4. dubna 2014 jakožto poděkování současným uživatelům za jejich aktivní účast v oficiálních oslavách. Dopoledne byli uživatelé v Těšínském divadle, kde shlédli divadelní představení Scény Bajka. Odpoledne jim byl v prostorách stacionáře promítnut film dokumentující řadu akcí, z nichž některých se zúčastnili také současní uživatelé. Posléze došlo na krájení dortu. Dorty byly nakonec dva, aby vyšlo na všechny. Všichni si náramně pochutnali. Uživatelé strávili příjemné odpoledne a vyjádřili svou spokojenost se službami stacionáře. Ocenili spontánně a upřímně přátelství a pomoc, která je jim poskytována ze strany pracovníků stacionáře. KAŽDODENNÍ PROGRAM STACIONÁŘE Sociální služba denního stacionáře je poskytována v pracovní dny od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin. Služba se neposkytuje během svátků, ve Velký pátek (před velikonočním pondělím) a v době mezi vánočními svátky a Novým rokem. 8:00 do 8:45 Společné zahájení dne: ranní chvilka (zpěv písní, příběhy z Bible, s mravním poučením) 8:45 Svačina 9:15 Nácvikové aktivity 11:30 Oběd 12:00 Relaxace, káva, čaj 12:45 odpolední program (zpívání, křížovky, procházky, stolní hry), aktivity, relaxace v relaxační místnosti 15:00 Odvozy domů či pobytových zařízení INTERIÉR V objektu stacionáře se nachází denní místnost, jídelna, kuchyňka, relaxační místnost, dílny a tělocvična. 3

5 HLAVNÍ NÁCVIKOVÉ AKTIVITY: Vzdělávací aktivity Vzdělávací aktivity nabízené denním stacionářem podporují celkový rozvoj osobnosti člověka. Zaměřují se na rozvíjení a upevňování rozumových a komunikačních schopnosti a schopnosti potřebných pro praktický život v dnešní společnosti. Denní stacionář nabízí 3 vzdělávací aktivity 1. Vzdělávací aktivita zaměřená na komunikaci a smyslovou aktivizaci Prostřednictvím aktivity se zlepšuje komunikace uživatele s okolím. Uživatel se seznamuje s alternativní komunikací (obrázky, piktogramy) a postupně zavadí tuto komunikaci do praktického života. Uživatelům pracovníci stacionáře sestavují komunikační knihy odvíjející se od individuálních komunikačních potřeb každého člověka. Hlavní náplň aktivity Logopedické cvičení Čtení v piktogramech Tvorba komunikačních knih a alternativních pracovních materiálů Povídání na určená témata dle zájmu a potřeb uživatelů Procvičování smyslů Logické a paměťové cvičení 2. Vzdělávací aktivita zaměřená na celoživotní učení se Aktivita přispívá k udržení a rozvoji znalosti získaných v průběhu života a uplatnění těchto znalosti v běžném praktickém životě. Podporuje celoživotní učení se každého člověka, motivuje k objevování nových vědomosti. Hlavní náplň aktivity: Grafomotorické cvičení Procvičování paměti Čtení, psaní Finanční gramotnost Práce na PC 3. Vzdělávací aktivita zaměřená na právní minimum a orientaci v běžně dostupných službách Aktivita připravuje uživatele na běžný život v společnosti. Hledá možnosti aktivního zapojení uživatele do aktivit a služeb běžně dostupných v okolí stacionáře, podporuje uživatele v jeho volnočasových aktivitách. 4

6 Hlavní náplň aktivity: DVACET LET EXISTENCE DENNÍHO STACIONÁŘE EDEN ČESKÝ TĚŠÍN Práva a povinnosti uživatele stacionáře Základní práva a povinnosti každého člověka Sociální dovednosti Prevence rizikového chování a rizikových situací Orientace v běžně dostupných službách Praktické aktivity Praktické aktivity rozvíjejí manuální zručnost, podporují soustředění a vytrvalost uživatele. Uživatelé si osvojují základní pracovní návyky a učí se vytvářet pozitivní vztah k práci. Významným faktorem je i radost z vlastního tvoření, možnost obdarovat blízké vlastním výrobkem. Výrobky uživatelů bývají vystavovány o velikonocích v těšínské nemocnici a o vánocích v těšínském divadle (v prostorách knihovny). Textilní aktivita Podporuje samostatnost uživatele v praktických domácích činnostech zaměřených na péči o oděv. Správná volba oblečení dle počasí, situace, kombinace oblečení. Aktivita se zaměřuje na práci s textilním materiálem, tvorbu textilních dekorativních předmětů. Hlavní náplň aktivity: Péče o oděv Základy šití Tkaní na tkalcovském a kolíkovém stavu Vyšívání Zdobení textilu Výtvarná nácviková aktivita Rozvíjí jemnou motoriku a estetické cítění. Učí uživatele pracovat s různorodým výtvarným materiálem a technikami. Mnoho námětů pro výtvarnou práci čerpáme z přírodního materiálu, díky čemu se uživatelé učí všímat koloběh přírody, seznamují s tradicemi a zvyky našeho kraje. 5

7 Hlavní náplň aktivity: DVACET LET EXISTENCE DENNÍHO STACIONÁŘE EDEN ČESKÝ TĚŠÍN Rozvoj jemné motoriky Zdokonalení základních výtvarných dovednosti stříhaní, kreslení, malování, lepení Rozvoj prostorové představivosti Vnímaní koloběhu přírody Poznávaní lidových tradic a zvyků Kutilská aktivita Rozvíjí pracovní návyky a přispívá k osvojení základů ručního obrábění dřeva. Uživatelé se učí rozeznat základní nástroje, vhodně zvolit nástroje a nářadí vzhledem k používanému materiálu a pracovnímu postupu. Prostřednictvím asistence při drobných opravách a činnostech v zařízení získávají podvědomí o celkovém chodu domácnosti. Rozvoj jemné motoriky Seznámení s nářadím a zásady bezpečnosti práce Osvojení základních pracovních postupů (řezání, mirkování, lepení, přibíjení, natírání) Organizace vlastní pracovní činnosti Výroba užitkových a dekoračních předmětů z dřeva Keramická aktivita Práce s hlínou, tvorba výrobků od vymodelování až po konečnou povrchovou úpravu zdobením, glazováním a vypálením v keramické peci. Aktivita rozvíjí jemnou motoriku, schopnost koncentrace a přináší radost z vlastního tvoření. Hlavní náplň aktivity: Zpracování hlíny Výroba nádob z plátů a kuliček Zdobení hlíny rytím a obtiskováním Práce s engobou a glazurou Mozaika Na zahradě a ve skleníku se uživatelé učí pečovat o rostliny a pěstování zeleniny. 6

8 Stacionář pomáhá svým uživatelům s jejich zařazením do života. Pořádá pro ně turistické výlety, návštěvy solné jeskyně, ZOO, muzeí, zámků, výstav, knihoven, divadelních představení; organizuje pro ně nakupování v místních obchodech a besedy se zástupci policie či hasičského záchranného sboru. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY Fakultativní služby jsou poskytovány nad rámec hlavních činností a probíhají mimo objektu stacionáře. Těchto aktivit se mohou účastnit všichni uživatelé, pokud chtějí. Jedná se o placené aktivity. Jejich rozsah je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem. Jedná se o tyto služby: LOGOPEDIE Toto řečové a komunikační cvičení je určeno pro uživatele, kteří mají problémy s komunikací. Uživatelé docházejí za doprovodu do logopedické ambulance. HIPOTERAPIE pohybem koně. Rozvíjí koordinaci pohybu a zlepšuje rovnováhu jízdou a cvičením na koni. Probíhá ve Stáji U Luka v Chotěbuzi. Nerozhoduje věk, stupeň tělesného či mentálního postižení. Je poskytována pod vedením zkušené certifikované cvičitelky a dle doporučení lékaře. Základem je stimulace jezdce trojrozměrným ANIMOTERAPIE Je terapií pomocí drobných zvířat (králíci, hlodavci, plazi); využívá pozitivního působení kontaktu se zvířetem. Je zajišťována Stanicí mladých přírodovědců v Karviné. MONTESSORI Představuje smyslově a pedagogicky orientovaná péči zaměřenou na práci všedního dne, zvládání praktického života, smyslová cvičení, představivost, pozorování světa jako celku. Uživatelům stacionáře ji poskytuje těšínská společnost Campanella. Při této smyslové aktivizaci jsou využívány prvky pedagogiky Montessori. Smyslovou výchovou je rozvíjeno a prohlubováno smyslové vnímání (zrak, sluch, hmat, čich a chuť) a manipulaci s předměty. NÁVAZNÉ SLUŽBY Středisko EDEN Český Těšín spolupracuje s pobytovými službami Slezské diakonie, a to s domovy pro osoby se zdravotním postižením BETEZDA Komorní Lhotka a EBEN- EZER Český Těšín. Uživatelé, kteří v nich bydlí, mohou využívat služby denního stacionáře, 7

9 a mají tak možnost rozdělit den na aktivní pracovní část a domácí pobytovou část. Uživatelé jsou sváženi každý den z domácího prostředí i z pobytových středisek. Střediska uživatele svážejí dopoledne do stacionáře sami, pro uživatele z domácího prostředí přicházejí odpoledne členové jejich rodin, stacionář případně nabízí fakultativní službu svoz a odvoz. UŽIVATELÉ Po projevení zájmu o využívání služeb stacionáře je s uživatelem, potažmo jeho zákonným zástupcem či opatrovníkem, dohodnuta smlouva a všechny náležitosti. Poté běží adaptační období 10 týdnů, kdy se sžívá s prostředím, seznamuje se s ostatními uživateli či každodenním rozvrhem. Uživatelé si v šestiměsíčních intervalech volí aktivity, které chtějí navštěvovat, dle této volby jsou uživatelé rozdělováni do dílen, kam budou docházet. Po denním pobytu ve stacionáři se uživatelé vracejí do pobytového zařízení, někdy si některé z nich jejich rodiny berou na víkendy nebo jednou měsíčně či v letních měsících. Jiní uživatelé žádné rodiny nemají nebo s nimi rodina neudržuje kontakt. Uživatel se může dívat do složek a papírů, které s ním sepisují klíčoví pracovníci; uzamknout si své věci do skříňky v šatně; uvařit si čaj nebo kávu; vybírat si z jídelního lístku; volně se pohybovat po středisku; pokud mu někdo ubližuje, říci o tom klíčovým pracovníkům; když chce odejít ze střediska, oznámí to některému z pracovníků; může napsat stížnost a vhodit ji do skřínky stížnosti nebo předat pracovníkům. Na otázku, co rádi v EDENU dělají, někteří z uživatelů odpověděli takto: Uživatelku M. baví práce na zahradě a procházky, muzikoterapie, tancování, ráda dělá keramické misky, zvonkohru či korálky. Uživatele J. baví tkát koberce, barvit, stříhat molitany a pracovat na zahradě, zajímá se o hospodaření, má rád zvířata (doma mají ovečky a slepice). Uživatele R. baví hrát divadlo, sekat trávu na zahradě, nakupovat, má rád keramiku, knížky Čapka (oblíbenou postavičkou je pejsek Dášenka) a povídat si s ostatními o životě a právech. Snem Uživatele P. je být moderátorem, a proto v rámci dramaterapie dělá často vyprávěče. V EDENU ho baví muzikoterapie (zejména bubny) a čtvrtky, neboť jsou to praktické dny, v rámci kterých uživatelé procvičují činnosti jako je vaření či nakupování. Uživatele J. baví tvořit v kutilské dílně výrobky ze dřeva a v tkalcovské dílně rád maluje, přebírá barvičky. V EDENU by si přál mít montážní dílnu a pracovat se šroubky. Uživatel P. má pro vyjádření svá vlastní slova, která se zhmotní díky jeho komunikační knize. Má své oblíbené herce a písničky. Mezi jeho oblíbené pořady patří Manéž Bolka Polívky a seriál Dallas a Mash. 8

10 Uživatelka L. ráda pracuje s počítačem, fotí, sleduje cvičení a bowling, má své oblíbené televizní pořady. Oblíbenou zpěvačkou Uživatele P. je Marie Rottrová, zná spoustu jejích písniček, má rád učebnu s počítači. V rámci svého individuálního plánu vypracoval podložku pod hrnec jako dárek pro svou maminku. KONTAKTY A ZÁKLADNÍ ÚDAJE Sídlo denního stacionáře: Slezská diakonie EDEN Český Těšín Frýdecká Český Těšín vedoucí střediska: Bc. Halina Pientoková, DiS. mob sociální pracovnice: Bc. Daniela Lisá, DiS. tel mob ul. Frýdecká Český Těšín Fotografie: archiv Slezské diakonie a Lydie Kotajná v rámci projektu Media pro lidi

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností

Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - Aktivity denního stacionáře probíhají v určených místnostech, které jsou ke konkrétním aktivitám

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Společně do samostatného života DĚTSKÝ DOMOV Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č.j. MŠ/181/2010 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ústřední téma školy: Poznáváme všemi smysly Mateřská škola Motto: Správně vidíme jen srdcem Identifikační údaje Adresa zařízení: Dětský

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více