Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů Školský management 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18"

Transkript

1 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 18 pracoviště Hradec Králové Pedagog mezi paragrafy Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění Setkání ředitelů a zástupců SOŠ Legislativní novinky roku 2014 ve mzdové účtárně Zákon o pedagogických pracovnících a problematika vzdělání a odměňování pedagogických pracovníků Prezentace a spolupráce s médii Studium pro ředitele škol a školských zařízení Vybrané kapitoly pro ředitele MŠ Realizace veřejných zakázek v oblasti školství Nový občanský zákoník ve školské praxi Nejčastější problémy v oblasti práva a řízení ZŠ a jejich řešení Jak na hodnocení práce učitele Ochrana osobních údajů, poskytování informací a vyřizování stížností a petic ve školské praxi Nejčastější problémy v oblasti práva a řízení MŠ a jejich řešení Vybrané kapitoly pro účetní pracoviště Trutnov Inovativní výukové aktivity a strategie ICT ve škole Supervize v pedagogické praxi pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dietní stravování dětí ve škole Dvoudenní setkání ředitelů Efektivní hospodaření s časem Aktuální problémy účetnictví pracoviště Jičín Aktuální trendy ve vzdělávání podporovaném digitálními technologiemi aneb Doba dotyková Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby. Tvorba a vedení správního spisu, práce s jeho dokumenty, archivace Hodnocení vzdělávání v MŠ pracoviště Náchod Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI Řízení kvality MŠ Využití MS - Excel pro kontrolu a evidenci mezd Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 24 pracoviště Hradec Králové Asistent pedagoga Studium pedagogiky A Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr Studium pedagogiky B - vychovatel Studium pedagogiky B - pedagog volného času Sexuální výchova - krize rodiny a prevence násilí Možnosti zařazení počítačových her do výchovně vzdělávacího procesu Globální a zážitkové postupy v moderní výuce jazyků Hravá logopedie v praxi Metodické setkání učitelů málotřídních škol Empatická asertivní komunikace Projekt Pedagog 2014/Exkurze v základní škole SORAD - Sociometrická ratingová metoda Systemický přístup v práci s dětskou agresivitou Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem a sociální počty Jak čelit a předcházet konfliktům na ose žák - učitel - rodič Práce s žáky s SVP

2 OBSAH Funkční a nefunkční komunikační vzorce ve škole a v rodině Výchova k partnerství Pedagog 2014/Výjezdní kurz pro učitele ZŠ Šikana jako narušení vztahů ve skupině Lateralita a školní úspěšnost Mentální anorexie a další psychosomatické obtíže ve vývoji dětí a dospívajících pracoviště Trutnov Nápady a náměty pro tvorbu DUM na IT SMART Board Jaký je současný žák a jak se vyučuje současnému učiteli Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou komunikační schopností Problematika návykových látek Agrese a agresivita u dětí a mládeže Agrese a agresivita u dětí a mládeže Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží II Komunikace s třídním kolektivem, žákem a rodičem Emoční potřeby pedagoga Vliv zátěžových situací na dítě pracoviště Rychnov nad Kněžnou Strategie vyšetřování šikany II Učíme v málotřídce tvořivě Jak se s dětmi domluvit Psychosomatické potíže pedagogů a žáků Jak získat a udržet autoritu Problematika návykových látek Rodina jako součást výchovně vzdělávacího procesu Práce učitele s pravidly Hry pro život Dvoudenní setkání výchovných poradců a metodiků prevence Letní škola - Respektovat a být respektován Letní škola - Komunikace, konflikt a stres pracoviště Jičín Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci Klima školy a klima školní třídy Dětský výtvarný projev versus učitel Strukturované učení s vizuální podporou u dětí s PAS Specifické vývojové poruchy učení a chování Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí Setkání s emocemi pracoviště Náchod Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz Relaxace a psychohygiena Dítě s PAS v systému školství Základy právní a trestní odpovědnosti pedagogů Cvičení k propojení mozkových hemisfér Jak motivovat děti ke zdravému životnímu stylu Asistenti pedagoga a osobní asistenti Problémové děti a problémoví rodiče Kurz logopedické prevence - asistent logopeda Mateřská škola 37 pracoviště Hradec Králové Interaktivní výuka v mateřské škole II Příprava předškoláků ke čtenářské gramotnosti Týdenní plán v MŠ Jarní cvičení pro zdraví Pohádka v tvořivých činnostech MŠ aneb Pohádkou k projektu II Pedagogická činnost s nadanými předškoláky Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj 3letého dítěte v MŠ Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole Od čmárání ke psaní Metody práce s dětmi vedoucí k matematické gramotnosti

3 OBSAH Pedagog 2014/Výjezdní kurz pro učitele MŠ Projekt Pedagog 2014/Exkurze v mateřské škole Hrajeme si na interaktivní tabuli pracoviště Trutnov Hravá logopedie v praxi II Pohádka v tvořivých činnostech MŠ aneb Pohádkou k projektu Písně, hrátky se zvířátky Metodika vedení hospitace v mateřské škole pracoviště Rychnov nad Kněžnou Veselé pískání a správné dýchání Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ Vybrané kapitoly z práva pro učitelky MŠ Výtvarné inspirace pro MŠ Než já budu čtenářem Kouzlo dotyku Dítě v MŠ před třetím rokem věku Hudební pedagogika dětí předškolního věku pracoviště Jičín Příprava dětí pro vstup do 1. třídy Hudebně pohybové činnosti v MŠ Angličtina v MŠ Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání Speciálně pedagogická diagnostika v předškolním věku Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ Matematický trojlístek v MŠ pracoviště Náchod Ranní cvičení jako začátek aktivního dne v mateřské škole Výtvarné činnosti pro nejmenší děti Jaro v mateřské škole Výuková metoda M. Hejného pro učitele mateřských škol Relaxace s předškolními dětmi Logopedické chvilky v mateřské škole Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole Jak se radovat s dětmi a jak odpočívat Circle Time Základní principy při aktualizaci ŠVP v MŠ Dítě se specificky narušeným vývojem řeči - vývojová dysfázie Český jazyk a literatura 46 pracoviště Hradec Králové Mluvím, mluvíš, mluvíme? Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků 1. stupně Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově Mluvnice, sloh a literatura - procvičit a nenudit II Proč je baví čeština Exkurze Prokopské údolí pracoviště Trutnov Vypravování, popis a různá stylistická cvičení tentokrát trochu jinak pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jak na pravopis Literárně dramatická výchova Výuka jazyka hrou pracoviště Jičín Nápadník do hodin českého jazyka Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL pracoviště Náchod Tvořivá práce s příběhem na 2. stupni ZŠ Tvořivá práce s příběhem na 1. stupni ZŠ Židovská literatura

4 OBSAH 4 Cizí jazyky a literatura 49 pracoviště Hradec Králové Kurz ruského jazyka pro začátečníky (A0/A1) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 2/4) Doplňující didaktické studium německého jazyka Psaní zábavně - AJ na 1. stupni ZŠ Čtení a psaní v hodinách AJ CLIL aneb Angličtina ve výuce dalších předmětů na 1. stupni ZŠ Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit Čtyři didaktické variace na jedno téma Výuka druhého cizího jazyka na ZŠ - německý jazyk pracoviště Trutnov Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0/A1) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B Metodický seminář k výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 4/4) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 2/4) Angličtina pro nejmenší IIa Angličtina pro nejmenší IIb pracoviště Jičín Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 2/6) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 2/4) Soulad ŠVP, standardů a tematického plánu v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ Jak motivovat žáky k výuce angličtiny pracoviště Náchod Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 4/4) Pohádka nás naučí Potenciál dramatické výchovy v hodinách anglického jazyka Nápady na komunikační aktivity Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 55 pracoviště Hradec Králové Jak učit o korupci Jak učit o politice na 1. stupni ZŠ Jak sebe i žáky bavit vlastivědou I Mimoškolní aktivity v hodinách dějepisu Vlastivěda pro 5. třídu aneb Děti si hrají s dějinami Cesty minulosti. Sousedé II Inspirace do hodin výchovy k občanství Křest anství v proměnách dvou tisíciletí pracoviště Trutnov Čarodějnické procesy Dějepisná a vlastivědná exkurze. Praha světel a stínů pracoviště Rychnov nad Kněžnou Využití ICT v hodinách dějepisu pracoviště Jičín Židé - náboženství, kultura, historie pracoviště Náchod Metodický seminář pro učitele dějepisu Matematika, fyzika, přírodověda 58 pracoviště Hradec Králové Grafy a diagramy ve škole a v praxi. Zneužívání grafů v reklamě fyzikálních experimentů z krabice od bot Zlomky a desetinná čísla na 1. stupni ZŠ formou didaktických her Finanční gramotnost - metody a formy práce Dyskalkulie - reedukace a depistáž Finanční matematika pro běžný život pracoviště Trutnov

5 OBSAH Fyzikální dílna - Svět energie Činnosti ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ Rozvíjení geometrických představ žáků 2. stupně ZŠ Aktivizace žáků při řešení úloh na 1. stupni ZŠ Nápadník do hodin matematiky Matematika s využitím kancelářského SW pracoviště Rychnov nad Kněžnou Nápadník do hodin matematiky Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ pracoviště Jičín Praktická cvičení v matematice Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice u žáků 1. stupně ZŠ Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Začínáme s Hejného metodou pracoviště Náchod Slovní úlohy a náš svět ipad v hodinách matematiky Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 62 pracoviště Hradec Králové Přírodovědné pokusy na 1. stupni ZŠ Exkurze Synthesia a. s., Pardubice Od přírody k welfare. Šelmy Laboratorní práce a metodické materiály z biologie člověka a genetiky Přírodní parky Afriky pracoviště Trutnov Laboratorní práce a pokusy v chemii pracoviště Rychnov nad Kněžnou Přírodní zahrada - živá učebnice pro děti pracoviště Náchod Využití interaktivní tabule v hodinách zeměpisu Biologická exkurze. Přírodní rezervace Peklo a Zbytka Laboratorní cvičení z botaniky Tělesná výchova 65 pracoviště Hradec Králové Cvičením proti bolestem zad Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci Cvičení s využitím dětských výrobků Pestrý mix cvičení pro děti Zásobník týmových her Intervalový a kruhový trénink pracoviště Trutnov Kin - ball Sestava podle Ludmily Mojžíšové s pěnovými míčky Trénink s vlastní vahou - street workout pracoviště Rychnov nad Kněžnou Týmové hry Cvičení sluníček Zdravotní cvičení pro děti pracoviště Jičín Pohybové činnosti s overbally Využití zdravotní tělesné výchovy do hodin TV při oslabení dýchacího systému Cvičení a hry s prvky jógy pro tělesnou a etickou výchovu dětí pracoviště Náchod Cvičení pro rozvoj dýchání a rozvoj rovnováhy Vzdělávací exkurze a pobyty 68 pracoviště Hradec Králové Exkurze Prokopské údolí

6 OBSAH 11 Estetická výchova, umělecké školství 69 pracoviště Hradec Králové Technika Tiffany pro začátečníky Secese v současné výtvarné tvorbě Keramika a secese Tuniské háčkování a technika Hooked Přáníčka a dárečky ke Dni matek Originální dekorování textilu Kraslice zdobené slámou Problematika populární hudby ve standardech hudební výchovy Jarní mandaly Řemeslná dílna. Modrotisk Jak připravit hodinu či projekt ve výtvarné výchově Výtvarná a floristická dílna. Květiny Tkaní na ručním tkalcovském stavu Jak na modelovací hmotu Fimo II Improvizace ve výuce hudební výchovy pracoviště Trutnov Velikonoce - jarní inspirace Drhané šperky Alternativní grafická tvorba - výtvarná dílna Barevné razničkování Hrátky se zvířátky Náměty pro taneční činnost Skleněné mozaiky Netradiční malba - výtvarná dílna Jak na modelovací hmotu Fimo II pracoviště Rychnov nad Kněžnou Řemeslná dílna. Korálkování Jarní dekorace. Nápady pro jaro Velikonoční tvoření Dárky a přáníčka ve VV Klasická hudba v hodinách hudební výchovy pracoviště Jičín Velikonoce pro malé Výtvarná dílna - jarní náměty Návštěva ve výuce na 1. stupni ZŠ pracoviště Náchod Drátěná mandala Výtvarná a floristická dílna. Kouzelné Velikonoce Jaro a Velikonoce tvořivě Řemeslná dílna. Šperky z organzy, šperky z ovčí vlny Řemeslná dílna. Skládané hvězdy na okna Hudebně - výrazové prostředky jara a léta Výroba tiskátek a tisk na textil Výtvarná a floristická dílna. Výtvarné náměty Šité šperky Odborné předměty, odborné školství 77 pracoviště Hradec Králové Náměty pro výuku předmětů s gastronomickým zaměřením Základy práce s matematickým programem MathCad a jeho využití ve výuce Exkurze pro učitele SOŠ Projekt Pedagog 2014/Exkurze ve střední škole Výuka práva na střední škole Exkurze pro učitele SOŠ pracoviště Trutnov Projektová výuka odborných předmětů Etiketa a normy v písemném projevu

7 OBSAH 13 Informatika 79 pracoviště Hradec Králové S fotoaparátem do školy S fotoaparátem za školu Tvorba poutavých prezentací pro výuku - pokročilá úroveň LMS Moodle Tvorba didaktických testů s využitím ICT pracoviště Trutnov Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW pracoviště Jičín Google aplikace - současný trend internetu pracoviště Náchod Interaktivní tabule a její využití - začátečníci Interaktivní tabule a její využití - mírně pokročilí Výchova a vzdělávání mimo vyučování 81 pracoviště Hradec Králové Hry s pohádkovými příběhy Atmosféra vztahů a bezpečné klima v DMI Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí Hry pro každou příležitost Rizikové chování pracoviště Trutnov Psaní projektů Setkání vychovatelů ŠD - burza nápadů II pracoviště Jičín Zásady koncepční práce vychovatele pracoviště Náchod Pohybové hry pro děti Příklady dobré praxe ve školní družině Ostatní 83 pracoviště Hradec Králové Doškolení pro základní normu zdravotnických znalostí Doškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí Zdravotník zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí Dopravní výchova ve školní praxi Zdravotník zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí Základní norma zdravotnických znalostí Doškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí Doškolení pro základní normu zdravotnických znalostí pracoviště Trutnov Prevence úrazů při pohybu žáků v horském terénu pracoviště Jičín Stmelovací prožitkový kurz pro pedagogické pracovníky Vzdělávací akce pro veřejnost 86 pracoviště Hradec Králové Kouzelná hlína - základní kurz keramiky Práce na hrnčířském kruhu pracoviště Trutnov Jarní modelování ze slaného těsta Poznej, co jíš pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarný podvečer - Náušnice a náhrdelníky pracoviště Jičín Náročné a zátěžové situace

8 OBSAH Legenda ke grafickým symbolům: novinka, nový program REPRÍZA repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro ZUŠ MŠ určeno pro mateřské školy Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 8

9 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 (účastník obdrží doklad o zaplacení) jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DDMMRRRR (např. datum narození = kód ) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 9

10 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci vzdělávacích programů obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, respektive potvrzení o účasti na vzdělávacím programu. U akreditovaných programů je podmínkou získání osvědčení nutnost absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu, v opačném případě je vystavováno potvrzení o účasti na vzdělávacím programu bez čísla akreditace s uvedením skutečné doby účasti na programu. Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 10

11 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Mgr. Alena Ročková metodička DVPP prac. TU Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Mgr. Hana Šípková metodička DVPP prac. RK Mgr. Veronika Štěpánová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Mgr. Eva Voláková metodička DVPP prac. HK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, správkyně pracoviště prac. HK vedoucí ekonomicko-provozního oddělení Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK Oddělení soutěží a přehlídek: Mgr. Dana Beráková koordinátorka soutěží a přehlídek prac. HK Bc. Petra Jedlinská metodička DVPP, referentka soutěží prac. RK a přehlídek, správkyně pracoviště Jana Nývltová referentka soutěží a přehlídek prac. NA 11

12 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže). Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Dana Beráková , dana.berakova Soňa Brzáková , sona.brzakova Vladislav Heřman , vladislav.herman Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková , marcela.novakova3 Jana Svatá j.svata Mgr. Eva Voláková , eva.volakova2 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Iva Lüftnerová (ext.) luftniv Bc. Eva Kuncová eva.kuncova3 12

13 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Bartoňova 1005, Náchod , ústředna Pracoviště se nachází v ul. Bartoňova 1005 mezi horní a dolní nemocnicí. Nejvhodnější cesta pro pěší je z nádraží vlevo přes železniční trat, kolem Čedoku a za mostem doprava kolem hotelu Hron. Cesta pokračuje stále rovně kolem dolní nemocnice, škola se nachází po 200m vlevo. Autem je nejvhodnější na kruhovém objezdu u hotelu Slávie odbočit nahoru přes most směrem na Dobrošov a Nový Hrádek. Auto doporučujeme nechat na parkovišti u dolní nemocnice anebo nad školou u domu pro seniory. Kontakt na pracovníka pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Jana Nývltová , cheeky.girl Mgr. Veronika Štěpánová , veronika stepanova Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakty na pracovníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Bc. Petra Jedlinská petra.jedlinska Mgr. Hana Šípková ha.sipkova Mgr. Jiří Zeman (ext.) jiri.zeman3 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Malé náměstí 158, Trutnov Telefonní číslo: , Pracoviště Trutnov se nachází v budově Obchodní akademie Trutnov na Malém náměstí u mostu přes řeku. Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m). Kontakty na pracovníky pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Alena Ročková , alcarock Ing. Stanislava Stierandová stierandova 13

14 SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY VYHLAŠOVANÉ MŠMT Koordinátoři okresních kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Jičín Mgr. Iva Lüftnerová, Náchod Jana Nývltová, Trutnov Mgr. Alena Ročková, Rychnov nad Kněžnou Bc. Petra Jedlinská, Koordinátorka krajských kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Informace k soutěžím Talentcentrum Soutěže a olympiády Zadání a řešení školních kol Krajský úřad Volnočasové aktivity, sport a soutěže Informace pro pedagogy (pro vstup do této části zabezpečeného webu nutno zadat jméno a heslo, která byla sdělena všem ředitelům škol) 14

15 REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM nabízí všem SOŠ a OŠ v Královéhradeckém kraji možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP v prostorách RKC nebo přímo ve škole semináře a workshopy související s kurikulem s možností výměny zkušeností mezi koordinátory ŠVP a pedagogy z jiných škol dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti v prostorách RKC semináře a workshopy související s kurikulem na objednávku dle individuálních požadavků a v místě konkrétní školy vydávání dodatků k osvědčení EUROPASS Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů. Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Stierandová, tel

16 Zahájena realizace projektu Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/ PEDAGOG ETAPA PODZIM 2013 (proběhla) 2. ETAPA JARO 2014 (podrobné informace viz. dále v oborových skupinách 01, 02 a 11) Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ MŠ s inovativními metodami práce 27. květen 2014, Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary (info ve skupině 02) exkurze v ZŠ ZŠ s příklady práce v oblasti SPUCH 2. duben 2014, Základní škola a mateřská škola, Ivančice Řeznovice 88, okres Brno-venkov (info ve skupině 01) exkurze v SŠ SOŠ integrovaná 2. duben 2014, Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 (info ve skupině 11) výjezdní kurz výjezdní kurz pro pedagogy MŠ - část pedagogická a psychohygiena pro pedagogy ZŠ - část pedagogická a psychohygiena květen 2014, Chata Na Vyhlídce Vamberk (info ve skupině 02) květen 2014, Chata Na Vyhlídce Vamberk (info ve skupině 01) 3. ETAPA PODZIM 2014 Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ Venkovská MŠ Bude upřesněno v červnu 2014 exkurze v ZŠ ZŠ s alternativními metodami výuky dopisem do škol a v tištěné Nabídce vzdělávacích exkurze v SŠ SŠ s VOŠ programů na podzim 2014 výjezdní kurz pro pedagogy SŠ - část pedagogická a psychohygiena 16

17 NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Vzdělávání nepedagogické veřejnosti Organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Plnění regionálních funkcí dle zadání zřizovatele Laminace a thermovazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Uveřejňování reklamy Příprava na přijímací a maturitní zkoušky 17

18 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové Pedagog mezi paragrafy Určeno: pedagogickým sborům škol a školských zařízení Obsah: Seminář na objednávku škol a školských zařízení nabízející základní orientaci v nejdůležitějších právních pojmech a vztazích z pohledu školské praxe. Právní způsobilost (právní subjektivita) fyzických a právnických osob ve školství. Odpovědnost za škody způsobené žákům a způsobené žáky, odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů ve školství, dokumentace škol a školských zařízení, autorský zákon v podmínkách vzdělávání. Vybrané kapitoly školského zákona: právní význam školních vzdělávacích programů; práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců. Vybrané kapitoly zákona o pedagogických pracovnících: pojem pedagogický pracovník; předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka; pracovní doba pedagogického pracovníka (včetně problematiky přímé pedagogické činnosti a tzv. nadúvazkových hodin); další vzdělávání pedagogických pracovníků. PhDr. Jiří Valenta únor 2014, či dle objednávky místo dle objednávky smluvní cena Mgr. Marcela Nováková Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění Určeno: vedoucím pracovníkům, personalistům a mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: 1. Zákon č. 187/2006 Sb., v platném znění, o nemocenském pojištění a změny, ke kterým dochází od účast na nemocenském pojištění, jeho trvání a zánik; nejčastější pochybení ze strany zaměstnavatelů při provádění tohoto pojištění; dávky nemocenského pojištění a vznik nároku na jednotlivé dávky - nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a podmínky, za kterých vzniká nárok na uvedené dávky včetně nároku na jejich výplatu; poskytování údajů, které mají vliv na vzniku nároku, včetně povinností ze strany zaměstnavatelů; aktuální otázky týkající se oblasti nemocenského pojištění. Kontrolní řád č. 255/2012 Sb., který nabývá účinnosti změny v provádění kontrolní činnosti plnění povinností zaměstnavatelů vůči okresní správě sociálního zabezpečení (zahájení kontroly, ukončení kontroly, lhůty a další). 2. Elektronická komunikace s ČSSZ. II. pilíř důchodového zabezpečení - důchodové spoření - povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vztahu k ČSSZ při účasti zaměstnance ve II. pilíři. Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a při vedení a předkládání ELDP - vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění, uschovávání záznamů, potvrzení k žádosti o důchod podle 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., potvrzení dle 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., plnění ohlašovacích povinností, zásady pro vedení a vyplňování evidenčních listů, příklady vyplňování evidenčních listů ve specifických případech (dosažení důchodového věku, krytí vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti, neplatné skončení pracovněprávního vztahu). Kontrolní činnost OSSZ u zaměstnavatelů od Důchodová reforma - předdůchody, vliv účasti na důchodovém spoření ve II. pilíři na dávky přiznávané z důchodového pojištění. Podmínky nároku na důchod podle právního stavu účinného v roce 2014, vzorový výpočet důchodu od Jednotlivé druhy dávek důchodového pojištění - změny nároku na obnovu výplaty vdovských a vdoveckých důchodů, podmínky nároku pro přiznání invalidních důchodů. Souběh důchodů a výdělečné činnosti. Iva Dominová, Ivana Desenská a Bc. Monika Horvátová 18. únor 2014, 9:00-14:00 hodin 600 Kč Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Setkání ředitelů a zástupců SOŠ Určeno: ředitelům a zástupcům SOŠ Obsah: Diskusní seminář zaměřený na nejčastější problémy a jejich řešení. Možná spolupráce SOŠ s firmou v okolí školy, zajišťování odborné praxe. Výměna zkušeností s realizací a evaluací školního kurikula. Účast pracovníka Krajské hospodářské komory. Radek Zelenka a Ing. Oskar Mužíček 25. únor 2014, 9:00-12:00 hodin 400 Kč Program není akreditován MŠMT ČR. Ing. Stanislava Stierandová 18

19 Školský management Legislativní novinky roku 2014 ve mzdové účtárně Určeno: mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: Pracovní právo - aktuální změny v pracovněprávní oblasti v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Novela zákona o daních z příjmů (zákonné opatření) - srážková daň, funkční požitky a další změny. Změny sociálního a zdravotního pojištění, vyměřovací základ, změny v zaměstnání malého rozsahu a krátkodobém pojištění, souběh pojištění z více zaměstnání. Dopad zvýšení minimální mzdy na další zákony od roku daňový bonus, výdělek důchodců atd. Srážky ze mzdy nově - nezabavitelné částky, dohody o srážkách ze mzdy dle nového občanského zákoníku a zákoníku práce, souběh exekucí s insolvencemi dle novely insolvenčního zákona. Změny zákona o státní sociální podpoře - nové druhy studia a přerušení v době mateřské. Nové tiskopisy pro důchodové spoření a jeho vyúčtování. Další legislativní novinky, které ovlivní práci mzdových účetních. Mgr. Dagmar Kučerová 10. březen 2014, 9:00-14:00 hodin 600 Kč Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Zákon o pedagogických pracovnících a problematika vzdělání a odměňování pedagogických pracovníků Určeno: ředitelům, personalistům a mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: 1. Problematika požadovaného vzdělání u pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění. Kdo je považován za kvalifikovaného a nekvalifikovaného. Jak postupovat u nekvalifikovaného zaměstnance v případě, že má/nemá škola či ŠZ zájem ho nadále zaměstnávat. Výhled do období po Řešení konkrétních případů z praxe. 2. Vybrané pracovněprávní otázky pedagogických pracovníků (pracovní doba, samostudium atd.). 3. Pravidla pro zařazování zaměstnanců škol a školských zařízení do platových tříd dle katalogu prací, metodický výklad MŠMT č. j. MSMT-11705/ Složky platu a jejich určování. Řešení konkrétních příkladů z praxe. 4. Rámcové informace o správním řízení ve školství (judikatura Nejvyššího správního soudu). Mgr. Bc. Pavel Šimáček 20. březen 2014, 9:00-16:00 hodin 600 Kč Své dotazy pro lektora zašlete nejpozději do 10. března 2014 na mailovou adresu Mgr. Marcela Nováková Prezentace a spolupráce s médii Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Cyklus 3 seminářů (24 hodin) a 4 stáží (12 hodin). Zásady komunikace s médii, různé formy komunikační strategie školy, způsoby medializace a prostředky propagace školy. Public relations a vztahy s médii, zásady práce s novináři. Zásady pro pořádání tiskových konferencí, rozhovory s médii, jak mluvit s novináři, jak napsat dobrý článek pro média. Komunikační strategie. Vyhodnocení dosud užívaných forem komunikace školy. Záměry a cíle komunikační strategie školy. Dlouhodobé a krátkodobé komunikační strategie školy, strategie oslovení cílových skupin, volba ideální komunikační strategie pro konkrétní školy. Způsoby medializace a prostředky propagace. Příprava moderních webových stránek školy. Možnosti využití reklamy pro školy, specificky školní propagační prostředky a možnosti jejich využití. Mgr. Marek Tvrdoň 21. březen 2014, 9:00-15:30 hodin 28. březen 2014, 9:00-15:30 hodin 8. duben 2014, 9:00-15:30 hodin Kč Stáže proběhnou mezi termíny výuky a po jejím skončení. K úspěšnému absolvování cyklu je nutná minimálně 75% prezenční účast. Mgr. Eva Voláková Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a dalším zájemcům Obsah: Akreditované studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., a standardu MŠMT. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + manažerskou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin (105 hodin výuka a 25 hodin stáž). kolektiv odborných lektorů 24. březen 2014, 9:00-18:00 hodin 15. duben 2014, 9:00-17:30 hodin 28. duben 2014, 9:00-17:30 hodin 13. květen 2014, 9:00-17:30 hodin 29. květen 2014, 9:00-17:30 hodin 19

20 Školský management 13. červen 2014, 9:00-17:30 hodin 14. červen 2014, 8:00-16:30 hodin 6 Případná změna termínu vyhrazena. Pokračování studia v 1. pololetí šk. roku 2014/2015 v předpokládaných termínech , , , Manažerské stáže od 5. do Závěrečné zkoušky 27. a Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly pro ředitele MŠ Určeno: ředitelům MŠ Obsah: Provoz mateřské školy - prostorové a časové vymezení provozu, hygienické požadavky, omezení provozu, zabezpečení budovy, písemná dohoda se zákonnými zástupci o pobytu a stravování dítěte, vyzvedávání dětí, přijetí/nepřijetí nemocného dítěte, porušování pravidel provozu a rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání. Pravidla pro zacházení s majetkem školy, odpovědnost za škodu. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí. Povinnosti v pracovněprávní oblasti - postup před vznikem pracovního poměru, spolupráce s úřadem práce, vznik, průběh a změny pracovního poměru, personální agenda zaměstnance se zaměřením na specifika ve školství, ochrana osobních údajů, skončení pracovního poměru a jeho specifika ve školství (postup při skončení pracovní poměru při slučování škol, výpověď), dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Zapracování povinností ředitele MŠ do vnitřních směrnic. PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. 27. březen 2014, 9:00-14:00 hodin 700 Kč Mgr. Marcela Nováková Realizace veřejných zakázek v oblasti školství Určeno: ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem Obsah: Veřejné zakázky obecně - druhy VZ dle předmětu, druhy VZ dle předpokládané hodnoty. Technická novela platná od Veřejné zakázky malého rozsahu - dělení VZMR dle předpokládané hodnoty a předmětu, směrnice Královéhradeckého kraje, dotační pravidla VZMR dle ROP, dotační pravidla VZMR dle OPVK. Systém EZAK - zadání zakázky na profil zadavatele, vyhlášení zakázky, lhůta pro podání nabídek, dodatečné informace, vyhodnocení zakázky, ukončení VZ - zadání zakázky, zveřejnění na základě ukončeného plnění, profil zadavatele x VZMR, nejčastější chyby při práci na profilu zadavatele. Diskuse a řešení konkrétních problémů z praxe. Ing. Šárka Jemelková a Ing. arch. Monika Langrová 31. březen 2014, 9:00-16:00 hodin 600 Kč Doporučujeme účastníkům přinést s sebou vlastní notebook s možností zapojení prostřednictvím WiFi. Mgr. Marcela Nováková Nový občanský zákoník ve školské praxi Určeno: ředitelům a personalistům škol a školských zařízení Obsah: Předmět úpravy a aplikace základních zásad v praxi - vztah nového občanského zákoníku ke školským právním předpisům, zavedení nových právních pojmů, základní zásady a jejich využití v praxi. Právní skutečnosti, právní jednání a právní události - výklad a forma právních jednání, soukromá a veřejná listina, relativní a absolutní neúčinnost, čas jako právní skutečnost, promlčení a prekluze ve školní praxi. Postavení fyzických a právnických osob - právní způsobilost (právní subjektivita) a svéprávnost fyzických a právnických osob ve školství, jednání za fyzické a právnické osoby. Odpovědnost za škody - odpovědnost za škody způsobené žákům a způsobené žáky, odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Ochrana osobnosti - ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů ve školství, dokumentace škol a školských zařízení, autorský zákon v podmínkách vzdělávání. Závazkové právní vztahy - smluvní vztah, obsah, forma a účinky (závaznost) smluv, proces uzavírání smluv, změny smluvních ujednání, plnění závazků, rozbor obsahu typických smluv uzavíraných ve školství. Změny v pracovněprávních vztazích vyvolané novou občanskoprávní úpravou - vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce, uplatnění některých institutů občanského práva v pracovněprávních vztazích. PhDr. Jiří Valenta 3. duben 2014, 9:00-14:00 hodin 700 Kč S přihláškou je možné zasílat případné dotazy, problémy a náměty do diskuse. Mgr. Marcela Nováková Nejčastější problémy v oblasti práva a řízení ZŠ a jejich řešení Určeno: ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům ZŠ Obsah: Aktuální legislativní změny. Nejčastější dotazy a řešené problémy ředitelů ZŠ v oblasti práva a řízení školy. Kazuistika nejčastějších nedostatků, jak se jich vyvarovat, jak 20

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

M Ě S Í Č N Í K. Znojemsko. říjen Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

M Ě S Í Č N Í K. Znojemsko. říjen Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace M Ě S Í Č N Í K Znojemsko říjen 2016 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 253/15, 602 00 Brno Obsah Humanitní Němčina...

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2017 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2016/2017 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016

Novinky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s výhledem na rok 2016 EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář Novinky v oblasti bezpečnosti

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát.

Po absolvování semináře obdrží účastníci certifikát. Seminář je určen provozovatelům, vlastníkům a zaměstnancům ČOV a týká se povinností, které vyplývají ze zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu

Kategorie subjektů údajů Rozsah osobních údajů Kategorie příjemců údajů Doba zpracování. popřípadě číslo bankovního účtu 1 Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP)

ISPOP - NOVINKY 2016 (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností a ohlašování prostřednictvím ISPOP) EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví ve spolupráci s Asociací ekologických expertů, o. s. pořádá odborný seminář ISPOP - NOVINKY 2016

Více

Vzdělávání pracovníků měřících skupin úterý 22. září 2015 Hradec Králové

Vzdělávání pracovníků měřících skupin úterý 22. září 2015 Hradec Králové ASOCIACE AUTORIZOVANÝCH LABORATOŘÍ PRO MĚŘENÍ EMISÍ a EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Obsah. 0 Školský management 18

Obsah. 0 Školský management 18 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 8 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 11 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 2017/2018 VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

popřípadě číslo bankovního účtu

popřípadě číslo bankovního účtu Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více