Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů Školský management 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18"

Transkript

1 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů Přehled interních pracovníků Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 18 pracoviště Hradec Králové Pedagog mezi paragrafy Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění Setkání ředitelů a zástupců SOŠ Legislativní novinky roku 2014 ve mzdové účtárně Zákon o pedagogických pracovnících a problematika vzdělání a odměňování pedagogických pracovníků Prezentace a spolupráce s médii Studium pro ředitele škol a školských zařízení Vybrané kapitoly pro ředitele MŠ Realizace veřejných zakázek v oblasti školství Nový občanský zákoník ve školské praxi Nejčastější problémy v oblasti práva a řízení ZŠ a jejich řešení Jak na hodnocení práce učitele Ochrana osobních údajů, poskytování informací a vyřizování stížností a petic ve školské praxi Nejčastější problémy v oblasti práva a řízení MŠ a jejich řešení Vybrané kapitoly pro účetní pracoviště Trutnov Inovativní výukové aktivity a strategie ICT ve škole Supervize v pedagogické praxi pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dietní stravování dětí ve škole Dvoudenní setkání ředitelů Efektivní hospodaření s časem Aktuální problémy účetnictví pracoviště Jičín Aktuální trendy ve vzdělávání podporovaném digitálními technologiemi aneb Doba dotyková Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby. Tvorba a vedení správního spisu, práce s jeho dokumenty, archivace Hodnocení vzdělávání v MŠ pracoviště Náchod Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘI Řízení kvality MŠ Využití MS - Excel pro kontrolu a evidenci mezd Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 24 pracoviště Hradec Králové Asistent pedagoga Studium pedagogiky A Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr Studium pedagogiky B - vychovatel Studium pedagogiky B - pedagog volného času Sexuální výchova - krize rodiny a prevence násilí Možnosti zařazení počítačových her do výchovně vzdělávacího procesu Globální a zážitkové postupy v moderní výuce jazyků Hravá logopedie v praxi Metodické setkání učitelů málotřídních škol Empatická asertivní komunikace Projekt Pedagog 2014/Exkurze v základní škole SORAD - Sociometrická ratingová metoda Systemický přístup v práci s dětskou agresivitou Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem a sociální počty Jak čelit a předcházet konfliktům na ose žák - učitel - rodič Práce s žáky s SVP

2 OBSAH Funkční a nefunkční komunikační vzorce ve škole a v rodině Výchova k partnerství Pedagog 2014/Výjezdní kurz pro učitele ZŠ Šikana jako narušení vztahů ve skupině Lateralita a školní úspěšnost Mentální anorexie a další psychosomatické obtíže ve vývoji dětí a dospívajících pracoviště Trutnov Nápady a náměty pro tvorbu DUM na IT SMART Board Jaký je současný žák a jak se vyučuje současnému učiteli Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou komunikační schopností Problematika návykových látek Agrese a agresivita u dětí a mládeže Agrese a agresivita u dětí a mládeže Tréninkový program na odstranění grafomotorických obtíží II Komunikace s třídním kolektivem, žákem a rodičem Emoční potřeby pedagoga Vliv zátěžových situací na dítě pracoviště Rychnov nad Kněžnou Strategie vyšetřování šikany II Učíme v málotřídce tvořivě Jak se s dětmi domluvit Psychosomatické potíže pedagogů a žáků Jak získat a udržet autoritu Problematika návykových látek Rodina jako součást výchovně vzdělávacího procesu Práce učitele s pravidly Hry pro život Dvoudenní setkání výchovných poradců a metodiků prevence Letní škola - Respektovat a být respektován Letní škola - Komunikace, konflikt a stres pracoviště Jičín Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci Klima školy a klima školní třídy Dětský výtvarný projev versus učitel Strukturované učení s vizuální podporou u dětí s PAS Specifické vývojové poruchy učení a chování Komunikace při problémech vzniklých ve školním prostředí Setkání s emocemi pracoviště Náchod Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz Relaxace a psychohygiena Dítě s PAS v systému školství Základy právní a trestní odpovědnosti pedagogů Cvičení k propojení mozkových hemisfér Jak motivovat děti ke zdravému životnímu stylu Asistenti pedagoga a osobní asistenti Problémové děti a problémoví rodiče Kurz logopedické prevence - asistent logopeda Mateřská škola 37 pracoviště Hradec Králové Interaktivní výuka v mateřské škole II Příprava předškoláků ke čtenářské gramotnosti Týdenní plán v MŠ Jarní cvičení pro zdraví Pohádka v tvořivých činnostech MŠ aneb Pohádkou k projektu II Pedagogická činnost s nadanými předškoláky Pohybem a hrou podněcujeme osobnostní vývoj 3letého dítěte v MŠ Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole Od čmárání ke psaní Metody práce s dětmi vedoucí k matematické gramotnosti

3 OBSAH Pedagog 2014/Výjezdní kurz pro učitele MŠ Projekt Pedagog 2014/Exkurze v mateřské škole Hrajeme si na interaktivní tabuli pracoviště Trutnov Hravá logopedie v praxi II Pohádka v tvořivých činnostech MŠ aneb Pohádkou k projektu Písně, hrátky se zvířátky Metodika vedení hospitace v mateřské škole pracoviště Rychnov nad Kněžnou Veselé pískání a správné dýchání Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ Vybrané kapitoly z práva pro učitelky MŠ Výtvarné inspirace pro MŠ Než já budu čtenářem Kouzlo dotyku Dítě v MŠ před třetím rokem věku Hudební pedagogika dětí předškolního věku pracoviště Jičín Příprava dětí pro vstup do 1. třídy Hudebně pohybové činnosti v MŠ Angličtina v MŠ Pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání Speciálně pedagogická diagnostika v předškolním věku Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ Matematický trojlístek v MŠ pracoviště Náchod Ranní cvičení jako začátek aktivního dne v mateřské škole Výtvarné činnosti pro nejmenší děti Jaro v mateřské škole Výuková metoda M. Hejného pro učitele mateřských škol Relaxace s předškolními dětmi Logopedické chvilky v mateřské škole Jak na kooperativní činnosti v mateřské škole Jak se radovat s dětmi a jak odpočívat Circle Time Základní principy při aktualizaci ŠVP v MŠ Dítě se specificky narušeným vývojem řeči - vývojová dysfázie Český jazyk a literatura 46 pracoviště Hradec Králové Mluvím, mluvíš, mluvíme? Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost u žáků 1. stupně Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově Mluvnice, sloh a literatura - procvičit a nenudit II Proč je baví čeština Exkurze Prokopské údolí pracoviště Trutnov Vypravování, popis a různá stylistická cvičení tentokrát trochu jinak pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jak na pravopis Literárně dramatická výchova Výuka jazyka hrou pracoviště Jičín Nápadník do hodin českého jazyka Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v hodinách ČJL pracoviště Náchod Tvořivá práce s příběhem na 2. stupni ZŠ Tvořivá práce s příběhem na 1. stupni ZŠ Židovská literatura

4 OBSAH 4 Cizí jazyky a literatura 49 pracoviště Hradec Králové Kurz ruského jazyka pro začátečníky (A0/A1) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 2/4) Doplňující didaktické studium německého jazyka Psaní zábavně - AJ na 1. stupni ZŠ Čtení a psaní v hodinách AJ CLIL aneb Angličtina ve výuce dalších předmětů na 1. stupni ZŠ Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit Čtyři didaktické variace na jedno téma Výuka druhého cizího jazyka na ZŠ - německý jazyk pracoviště Trutnov Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A Kurz anglického jazyka pro začátečníky (A0/A1) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B Metodický seminář k výuce angličtiny na 1. stupni ZŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 4/4) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1 (část 2/4) Angličtina pro nejmenší IIa Angličtina pro nejmenší IIb pracoviště Jičín Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 2/6) Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 2/4) Soulad ŠVP, standardů a tematického plánu v hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ Jak motivovat žáky k výuce angličtiny pracoviště Náchod Kurz AJ pro mírně pokročilé, úroveň A1 - A2 (část 4/4) Pohádka nás naučí Potenciál dramatické výchovy v hodinách anglického jazyka Nápady na komunikační aktivity Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV, Prvouka, Vlastivěda) 55 pracoviště Hradec Králové Jak učit o korupci Jak učit o politice na 1. stupni ZŠ Jak sebe i žáky bavit vlastivědou I Mimoškolní aktivity v hodinách dějepisu Vlastivěda pro 5. třídu aneb Děti si hrají s dějinami Cesty minulosti. Sousedé II Inspirace do hodin výchovy k občanství Křest anství v proměnách dvou tisíciletí pracoviště Trutnov Čarodějnické procesy Dějepisná a vlastivědná exkurze. Praha světel a stínů pracoviště Rychnov nad Kněžnou Využití ICT v hodinách dějepisu pracoviště Jičín Židé - náboženství, kultura, historie pracoviště Náchod Metodický seminář pro učitele dějepisu Matematika, fyzika, přírodověda 58 pracoviště Hradec Králové Grafy a diagramy ve škole a v praxi. Zneužívání grafů v reklamě fyzikálních experimentů z krabice od bot Zlomky a desetinná čísla na 1. stupni ZŠ formou didaktických her Finanční gramotnost - metody a formy práce Dyskalkulie - reedukace a depistáž Finanční matematika pro běžný život pracoviště Trutnov

5 OBSAH Fyzikální dílna - Svět energie Činnosti ve vyučování matematice na 1. stupni ZŠ Rozvíjení geometrických představ žáků 2. stupně ZŠ Aktivizace žáků při řešení úloh na 1. stupni ZŠ Nápadník do hodin matematiky Matematika s využitím kancelářského SW pracoviště Rychnov nad Kněžnou Nápadník do hodin matematiky Podpora matematické gramotnosti ve výuce na 1. stupni ZŠ pracoviště Jičín Praktická cvičení v matematice Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice u žáků 1. stupně ZŠ Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Začínáme s Hejného metodou pracoviště Náchod Slovní úlohy a náš svět ipad v hodinách matematiky Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis, prvouka, vlastivěda, přírodověda 62 pracoviště Hradec Králové Přírodovědné pokusy na 1. stupni ZŠ Exkurze Synthesia a. s., Pardubice Od přírody k welfare. Šelmy Laboratorní práce a metodické materiály z biologie člověka a genetiky Přírodní parky Afriky pracoviště Trutnov Laboratorní práce a pokusy v chemii pracoviště Rychnov nad Kněžnou Přírodní zahrada - živá učebnice pro děti pracoviště Náchod Využití interaktivní tabule v hodinách zeměpisu Biologická exkurze. Přírodní rezervace Peklo a Zbytka Laboratorní cvičení z botaniky Tělesná výchova 65 pracoviště Hradec Králové Cvičením proti bolestem zad Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci Cvičení s využitím dětských výrobků Pestrý mix cvičení pro děti Zásobník týmových her Intervalový a kruhový trénink pracoviště Trutnov Kin - ball Sestava podle Ludmily Mojžíšové s pěnovými míčky Trénink s vlastní vahou - street workout pracoviště Rychnov nad Kněžnou Týmové hry Cvičení sluníček Zdravotní cvičení pro děti pracoviště Jičín Pohybové činnosti s overbally Využití zdravotní tělesné výchovy do hodin TV při oslabení dýchacího systému Cvičení a hry s prvky jógy pro tělesnou a etickou výchovu dětí pracoviště Náchod Cvičení pro rozvoj dýchání a rozvoj rovnováhy Vzdělávací exkurze a pobyty 68 pracoviště Hradec Králové Exkurze Prokopské údolí

6 OBSAH 11 Estetická výchova, umělecké školství 69 pracoviště Hradec Králové Technika Tiffany pro začátečníky Secese v současné výtvarné tvorbě Keramika a secese Tuniské háčkování a technika Hooked Přáníčka a dárečky ke Dni matek Originální dekorování textilu Kraslice zdobené slámou Problematika populární hudby ve standardech hudební výchovy Jarní mandaly Řemeslná dílna. Modrotisk Jak připravit hodinu či projekt ve výtvarné výchově Výtvarná a floristická dílna. Květiny Tkaní na ručním tkalcovském stavu Jak na modelovací hmotu Fimo II Improvizace ve výuce hudební výchovy pracoviště Trutnov Velikonoce - jarní inspirace Drhané šperky Alternativní grafická tvorba - výtvarná dílna Barevné razničkování Hrátky se zvířátky Náměty pro taneční činnost Skleněné mozaiky Netradiční malba - výtvarná dílna Jak na modelovací hmotu Fimo II pracoviště Rychnov nad Kněžnou Řemeslná dílna. Korálkování Jarní dekorace. Nápady pro jaro Velikonoční tvoření Dárky a přáníčka ve VV Klasická hudba v hodinách hudební výchovy pracoviště Jičín Velikonoce pro malé Výtvarná dílna - jarní náměty Návštěva ve výuce na 1. stupni ZŠ pracoviště Náchod Drátěná mandala Výtvarná a floristická dílna. Kouzelné Velikonoce Jaro a Velikonoce tvořivě Řemeslná dílna. Šperky z organzy, šperky z ovčí vlny Řemeslná dílna. Skládané hvězdy na okna Hudebně - výrazové prostředky jara a léta Výroba tiskátek a tisk na textil Výtvarná a floristická dílna. Výtvarné náměty Šité šperky Odborné předměty, odborné školství 77 pracoviště Hradec Králové Náměty pro výuku předmětů s gastronomickým zaměřením Základy práce s matematickým programem MathCad a jeho využití ve výuce Exkurze pro učitele SOŠ Projekt Pedagog 2014/Exkurze ve střední škole Výuka práva na střední škole Exkurze pro učitele SOŠ pracoviště Trutnov Projektová výuka odborných předmětů Etiketa a normy v písemném projevu

7 OBSAH 13 Informatika 79 pracoviště Hradec Králové S fotoaparátem do školy S fotoaparátem za školu Tvorba poutavých prezentací pro výuku - pokročilá úroveň LMS Moodle Tvorba didaktických testů s využitím ICT pracoviště Trutnov Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW pracoviště Jičín Google aplikace - současný trend internetu pracoviště Náchod Interaktivní tabule a její využití - začátečníci Interaktivní tabule a její využití - mírně pokročilí Výchova a vzdělávání mimo vyučování 81 pracoviště Hradec Králové Hry s pohádkovými příběhy Atmosféra vztahů a bezpečné klima v DMI Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí Hry pro každou příležitost Rizikové chování pracoviště Trutnov Psaní projektů Setkání vychovatelů ŠD - burza nápadů II pracoviště Jičín Zásady koncepční práce vychovatele pracoviště Náchod Pohybové hry pro děti Příklady dobré praxe ve školní družině Ostatní 83 pracoviště Hradec Králové Doškolení pro základní normu zdravotnických znalostí Doškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí Zdravotník zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí Dopravní výchova ve školní praxi Zdravotník zotavovacích akcí Základní norma zdravotnických znalostí Základní norma zdravotnických znalostí Doškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí Doškolení pro základní normu zdravotnických znalostí pracoviště Trutnov Prevence úrazů při pohybu žáků v horském terénu pracoviště Jičín Stmelovací prožitkový kurz pro pedagogické pracovníky Vzdělávací akce pro veřejnost 86 pracoviště Hradec Králové Kouzelná hlína - základní kurz keramiky Práce na hrnčířském kruhu pracoviště Trutnov Jarní modelování ze slaného těsta Poznej, co jíš pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarný podvečer - Náušnice a náhrdelníky pracoviště Jičín Náročné a zátěžové situace

8 OBSAH Legenda ke grafickým symbolům: novinka, nový program REPRÍZA repríza akce POKRAČOVÁNÍ.. pokračování akce ZŠ určeno pro ZŠ ZŠ určeno pro 1. stupeň ZŠ ZŠ určeno pro 2. stupeň ZŠ SŠ určeno pro střední školy SpŠ určeno pro speciální školy ZUŠ určeno pro ZUŠ MŠ určeno pro mateřské školy Příští pololetí plánujeme akci pořádat HK v Hradci Králové JC v Jičíně TU v Trutnově RK v Rychnově n. K. NA v Náchodě 8

9 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 (účastník obdrží doklad o zaplacení) jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte datum narození, převedené do 8-mi místného číselného kódu ve formátu DDMMRRRR (např. datum narození = kód ) úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude přihlášenému vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 9

10 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci vzdělávacích programů obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, respektive potvrzení o účasti na vzdělávacím programu. U akreditovaných programů je podmínkou získání osvědčení nutnost absolvování vzdělávacího programu v plném rozsahu, v opačném případě je vystavováno potvrzení o účasti na vzdělávacím programu bez čísla akreditace s uvedením skutečné doby účasti na programu. Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 10

11 Přehled interních pracovníků Ředitelka: Mgr. Marcela Nováková metodička DVPP prac. HK Zástupkyně ředitelky: Bc. Eva Kuncová metodička DVPP, správkyně pracoviště, vedoucí pedagogického oddělení prac. JC Pedagogické oddělení: Mgr. Alena Ročková metodička DVPP prac. TU Ing. Stanislava Stierandová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. TU Mgr. Hana Šípková metodička DVPP prac. RK Mgr. Veronika Štěpánová metodička DVPP, správkyně pracoviště prac. NA Mgr. Eva Voláková metodička DVPP prac. HK Ekonomicko-provozní oddělení: Soňa Brzáková sekretariát ředitelství, správkyně pracoviště prac. HK vedoucí ekonomicko-provozního oddělení Vladislav Heřman účetní prac. HK Jana Svatá personalistka, mzdová účetní prac. HK Oddělení soutěží a přehlídek: Mgr. Dana Beráková koordinátorka soutěží a přehlídek prac. HK Bc. Petra Jedlinská metodička DVPP, referentka soutěží prac. RK a přehlídek, správkyně pracoviště Jana Nývltová referentka soutěží a přehlídek prac. NA 11

12 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Štefánikova 566, Hradec Králové Telefonní číslo: tel. / fax, mobil: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže). Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Dana Beráková , dana.berakova Soňa Brzáková , sona.brzakova Vladislav Heřman , vladislav.herman Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková , marcela.novakova3 Jana Svatá j.svata Mgr. Eva Voláková , eva.volakova2 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Železnická 460, Jičín Telefonní číslo: Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Iva Lüftnerová (ext.) luftniv Bc. Eva Kuncová eva.kuncova3 12

13 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Bartoňova 1005, Náchod , ústředna Pracoviště se nachází v ul. Bartoňova 1005 mezi horní a dolní nemocnicí. Nejvhodnější cesta pro pěší je z nádraží vlevo přes železniční trat, kolem Čedoku a za mostem doprava kolem hotelu Hron. Cesta pokračuje stále rovně kolem dolní nemocnice, škola se nachází po 200m vlevo. Autem je nejvhodnější na kruhovém objezdu u hotelu Slávie odbočit nahoru přes most směrem na Dobrošov a Nový Hrádek. Auto doporučujeme nechat na parkovišti u dolní nemocnice anebo nad školou u domu pro seniory. Kontakt na pracovníka pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Jana Nývltová , cheeky.girl Mgr. Veronika Štěpánová , veronika stepanova Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Javornická 1501, Rychnov nad Kněžnou Telefonní číslo: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501, 2. vchod, přízemí, směrem od středu města mezi SOU Javornická ul. (budova na křižovatce) a ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická Kontakty na pracovníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Bc. Petra Jedlinská petra.jedlinska Mgr. Hana Šípková ha.sipkova Mgr. Jiří Zeman (ext.) jiri.zeman3 Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Malé náměstí 158, Trutnov Telefonní číslo: , Pracoviště Trutnov se nachází v budově Obchodní akademie Trutnov na Malém náměstí u mostu přes řeku. Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m). Kontakty na pracovníky pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon Jiný kontakt (skype) Mgr. Alena Ročková , alcarock Ing. Stanislava Stierandová stierandova 13

14 SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY VYHLAŠOVANÉ MŠMT Koordinátoři okresních kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Jičín Mgr. Iva Lüftnerová, Náchod Jana Nývltová, Trutnov Mgr. Alena Ročková, Rychnov nad Kněžnou Bc. Petra Jedlinská, Koordinátorka krajských kol Hradec Králové Mgr. Dana Beráková, Informace k soutěžím Talentcentrum Soutěže a olympiády Zadání a řešení školních kol Krajský úřad Volnočasové aktivity, sport a soutěže Informace pro pedagogy (pro vstup do této části zabezpečeného webu nutno zadat jméno a heslo, která byla sdělena všem ředitelům škol) 14

15 REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM nabízí všem SOŠ a OŠ v Královéhradeckém kraji možnost individuálních či skupinových konzultací k tvorbě, realizaci a evaluaci ŠVP v prostorách RKC nebo přímo ve škole semináře a workshopy související s kurikulem s možností výměny zkušeností mezi koordinátory ŠVP a pedagogy z jiných škol dle potřeb a požadavků pedagogické veřejnosti v prostorách RKC semináře a workshopy související s kurikulem na objednávku dle individuálních požadavků a v místě konkrétní školy vydávání dodatků k osvědčení EUROPASS Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete uvnitř Nabídky programů. Kontaktní osoba: Ing. Stanislava Stierandová, tel

16 Zahájena realizace projektu Rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje Registrační číslo CZ.1.07/1.3.43/ PEDAGOG ETAPA PODZIM 2013 (proběhla) 2. ETAPA JARO 2014 (podrobné informace viz. dále v oborových skupinách 01, 02 a 11) Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ MŠ s inovativními metodami práce 27. květen 2014, Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary (info ve skupině 02) exkurze v ZŠ ZŠ s příklady práce v oblasti SPUCH 2. duben 2014, Základní škola a mateřská škola, Ivančice Řeznovice 88, okres Brno-venkov (info ve skupině 01) exkurze v SŠ SOŠ integrovaná 2. duben 2014, Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno, Charbulova 106 (info ve skupině 11) výjezdní kurz výjezdní kurz pro pedagogy MŠ - část pedagogická a psychohygiena pro pedagogy ZŠ - část pedagogická a psychohygiena květen 2014, Chata Na Vyhlídce Vamberk (info ve skupině 02) květen 2014, Chata Na Vyhlídce Vamberk (info ve skupině 01) 3. ETAPA PODZIM 2014 Typ aktivity Zaměření programu Termín a místo konání exkurze v MŠ Venkovská MŠ Bude upřesněno v červnu 2014 exkurze v ZŠ ZŠ s alternativními metodami výuky dopisem do škol a v tištěné Nabídce vzdělávacích exkurze v SŠ SŠ s VOŠ programů na podzim 2014 výjezdní kurz pro pedagogy SŠ - část pedagogická a psychohygiena 16

17 NABÍZÍME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci aktuální nabídky programů Vzdělávání pedagogických sborů na objednávku v místě určeném objednatelem Vzdělávání nepedagogické veřejnosti Organizace soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Plnění regionálních funkcí dle zadání zřizovatele Laminace a thermovazba tiskovin Kroužková vazba tiskovin Uveřejňování reklamy Příprava na přijímací a maturitní zkoušky 17

18 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové Pedagog mezi paragrafy Určeno: pedagogickým sborům škol a školských zařízení Obsah: Seminář na objednávku škol a školských zařízení nabízející základní orientaci v nejdůležitějších právních pojmech a vztazích z pohledu školské praxe. Právní způsobilost (právní subjektivita) fyzických a právnických osob ve školství. Odpovědnost za škody způsobené žákům a způsobené žáky, odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů ve školství, dokumentace škol a školských zařízení, autorský zákon v podmínkách vzdělávání. Vybrané kapitoly školského zákona: právní význam školních vzdělávacích programů; práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců. Vybrané kapitoly zákona o pedagogických pracovnících: pojem pedagogický pracovník; předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka; pracovní doba pedagogického pracovníka (včetně problematiky přímé pedagogické činnosti a tzv. nadúvazkových hodin); další vzdělávání pedagogických pracovníků. PhDr. Jiří Valenta únor 2014, či dle objednávky místo dle objednávky smluvní cena Mgr. Marcela Nováková Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění Určeno: vedoucím pracovníkům, personalistům a mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: 1. Zákon č. 187/2006 Sb., v platném znění, o nemocenském pojištění a změny, ke kterým dochází od účast na nemocenském pojištění, jeho trvání a zánik; nejčastější pochybení ze strany zaměstnavatelů při provádění tohoto pojištění; dávky nemocenského pojištění a vznik nároku na jednotlivé dávky - nemocenské, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a podmínky, za kterých vzniká nárok na uvedené dávky včetně nároku na jejich výplatu; poskytování údajů, které mají vliv na vzniku nároku, včetně povinností ze strany zaměstnavatelů; aktuální otázky týkající se oblasti nemocenského pojištění. Kontrolní řád č. 255/2012 Sb., který nabývá účinnosti změny v provádění kontrolní činnosti plnění povinností zaměstnavatelů vůči okresní správě sociálního zabezpečení (zahájení kontroly, ukončení kontroly, lhůty a další). 2. Elektronická komunikace s ČSSZ. II. pilíř důchodového zabezpečení - důchodové spoření - povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vztahu k ČSSZ při účasti zaměstnance ve II. pilíři. Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění a při vedení a předkládání ELDP - vedení podkladové evidence pro účely důchodového pojištění, uschovávání záznamů, potvrzení k žádosti o důchod podle 83 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., potvrzení dle 37 odst. 2 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., plnění ohlašovacích povinností, zásady pro vedení a vyplňování evidenčních listů, příklady vyplňování evidenčních listů ve specifických případech (dosažení důchodového věku, krytí vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti, neplatné skončení pracovněprávního vztahu). Kontrolní činnost OSSZ u zaměstnavatelů od Důchodová reforma - předdůchody, vliv účasti na důchodovém spoření ve II. pilíři na dávky přiznávané z důchodového pojištění. Podmínky nároku na důchod podle právního stavu účinného v roce 2014, vzorový výpočet důchodu od Jednotlivé druhy dávek důchodového pojištění - změny nároku na obnovu výplaty vdovských a vdoveckých důchodů, podmínky nároku pro přiznání invalidních důchodů. Souběh důchodů a výdělečné činnosti. Iva Dominová, Ivana Desenská a Bc. Monika Horvátová 18. únor 2014, 9:00-14:00 hodin 600 Kč Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Setkání ředitelů a zástupců SOŠ Určeno: ředitelům a zástupcům SOŠ Obsah: Diskusní seminář zaměřený na nejčastější problémy a jejich řešení. Možná spolupráce SOŠ s firmou v okolí školy, zajišťování odborné praxe. Výměna zkušeností s realizací a evaluací školního kurikula. Účast pracovníka Krajské hospodářské komory. Radek Zelenka a Ing. Oskar Mužíček 25. únor 2014, 9:00-12:00 hodin 400 Kč Program není akreditován MŠMT ČR. Ing. Stanislava Stierandová 18

19 Školský management Legislativní novinky roku 2014 ve mzdové účtárně Určeno: mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: Pracovní právo - aktuální změny v pracovněprávní oblasti v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Novela zákona o daních z příjmů (zákonné opatření) - srážková daň, funkční požitky a další změny. Změny sociálního a zdravotního pojištění, vyměřovací základ, změny v zaměstnání malého rozsahu a krátkodobém pojištění, souběh pojištění z více zaměstnání. Dopad zvýšení minimální mzdy na další zákony od roku daňový bonus, výdělek důchodců atd. Srážky ze mzdy nově - nezabavitelné částky, dohody o srážkách ze mzdy dle nového občanského zákoníku a zákoníku práce, souběh exekucí s insolvencemi dle novely insolvenčního zákona. Změny zákona o státní sociální podpoře - nové druhy studia a přerušení v době mateřské. Nové tiskopisy pro důchodové spoření a jeho vyúčtování. Další legislativní novinky, které ovlivní práci mzdových účetních. Mgr. Dagmar Kučerová 10. březen 2014, 9:00-14:00 hodin 600 Kč Mgr. Marcela Nováková, Jana Svatá Zákon o pedagogických pracovnících a problematika vzdělání a odměňování pedagogických pracovníků Určeno: ředitelům, personalistům a mzdovým účetním škol a školských zařízení Obsah: 1. Problematika požadovaného vzdělání u pedagogických pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění. Kdo je považován za kvalifikovaného a nekvalifikovaného. Jak postupovat u nekvalifikovaného zaměstnance v případě, že má/nemá škola či ŠZ zájem ho nadále zaměstnávat. Výhled do období po Řešení konkrétních případů z praxe. 2. Vybrané pracovněprávní otázky pedagogických pracovníků (pracovní doba, samostudium atd.). 3. Pravidla pro zařazování zaměstnanců škol a školských zařízení do platových tříd dle katalogu prací, metodický výklad MŠMT č. j. MSMT-11705/ Složky platu a jejich určování. Řešení konkrétních příkladů z praxe. 4. Rámcové informace o správním řízení ve školství (judikatura Nejvyššího správního soudu). Mgr. Bc. Pavel Šimáček 20. březen 2014, 9:00-16:00 hodin 600 Kč Své dotazy pro lektora zašlete nejpozději do 10. března 2014 na mailovou adresu Mgr. Marcela Nováková Prezentace a spolupráce s médii Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Cyklus 3 seminářů (24 hodin) a 4 stáží (12 hodin). Zásady komunikace s médii, různé formy komunikační strategie školy, způsoby medializace a prostředky propagace školy. Public relations a vztahy s médii, zásady práce s novináři. Zásady pro pořádání tiskových konferencí, rozhovory s médii, jak mluvit s novináři, jak napsat dobrý článek pro média. Komunikační strategie. Vyhodnocení dosud užívaných forem komunikace školy. Záměry a cíle komunikační strategie školy. Dlouhodobé a krátkodobé komunikační strategie školy, strategie oslovení cílových skupin, volba ideální komunikační strategie pro konkrétní školy. Způsoby medializace a prostředky propagace. Příprava moderních webových stránek školy. Možnosti využití reklamy pro školy, specificky školní propagační prostředky a možnosti jejich využití. Mgr. Marek Tvrdoň 21. březen 2014, 9:00-15:30 hodin 28. březen 2014, 9:00-15:30 hodin 8. duben 2014, 9:00-15:30 hodin Kč Stáže proběhnou mezi termíny výuky a po jejím skončení. K úspěšnému absolvování cyklu je nutná minimálně 75% prezenční účast. Mgr. Eva Voláková Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a dalším zájemcům Obsah: Akreditované studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., a standardu MŠMT. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + manažerskou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin (105 hodin výuka a 25 hodin stáž). kolektiv odborných lektorů 24. březen 2014, 9:00-18:00 hodin 15. duben 2014, 9:00-17:30 hodin 28. duben 2014, 9:00-17:30 hodin 13. květen 2014, 9:00-17:30 hodin 29. květen 2014, 9:00-17:30 hodin 19

20 Školský management 13. červen 2014, 9:00-17:30 hodin 14. červen 2014, 8:00-16:30 hodin 6 Případná změna termínu vyhrazena. Pokračování studia v 1. pololetí šk. roku 2014/2015 v předpokládaných termínech , , , Manažerské stáže od 5. do Závěrečné zkoušky 27. a Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly pro ředitele MŠ Určeno: ředitelům MŠ Obsah: Provoz mateřské školy - prostorové a časové vymezení provozu, hygienické požadavky, omezení provozu, zabezpečení budovy, písemná dohoda se zákonnými zástupci o pobytu a stravování dítěte, vyzvedávání dětí, přijetí/nepřijetí nemocného dítěte, porušování pravidel provozu a rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání. Pravidla pro zacházení s majetkem školy, odpovědnost za škodu. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí. Povinnosti v pracovněprávní oblasti - postup před vznikem pracovního poměru, spolupráce s úřadem práce, vznik, průběh a změny pracovního poměru, personální agenda zaměstnance se zaměřením na specifika ve školství, ochrana osobních údajů, skončení pracovního poměru a jeho specifika ve školství (postup při skončení pracovní poměru při slučování škol, výpověď), dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Zapracování povinností ředitele MŠ do vnitřních směrnic. PhDr. Monika Puškinová, Ph.D. 27. březen 2014, 9:00-14:00 hodin 700 Kč Mgr. Marcela Nováková Realizace veřejných zakázek v oblasti školství Určeno: ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem Obsah: Veřejné zakázky obecně - druhy VZ dle předmětu, druhy VZ dle předpokládané hodnoty. Technická novela platná od Veřejné zakázky malého rozsahu - dělení VZMR dle předpokládané hodnoty a předmětu, směrnice Královéhradeckého kraje, dotační pravidla VZMR dle ROP, dotační pravidla VZMR dle OPVK. Systém EZAK - zadání zakázky na profil zadavatele, vyhlášení zakázky, lhůta pro podání nabídek, dodatečné informace, vyhodnocení zakázky, ukončení VZ - zadání zakázky, zveřejnění na základě ukončeného plnění, profil zadavatele x VZMR, nejčastější chyby při práci na profilu zadavatele. Diskuse a řešení konkrétních problémů z praxe. Ing. Šárka Jemelková a Ing. arch. Monika Langrová 31. březen 2014, 9:00-16:00 hodin 600 Kč Doporučujeme účastníkům přinést s sebou vlastní notebook s možností zapojení prostřednictvím WiFi. Mgr. Marcela Nováková Nový občanský zákoník ve školské praxi Určeno: ředitelům a personalistům škol a školských zařízení Obsah: Předmět úpravy a aplikace základních zásad v praxi - vztah nového občanského zákoníku ke školským právním předpisům, zavedení nových právních pojmů, základní zásady a jejich využití v praxi. Právní skutečnosti, právní jednání a právní události - výklad a forma právních jednání, soukromá a veřejná listina, relativní a absolutní neúčinnost, čas jako právní skutečnost, promlčení a prekluze ve školní praxi. Postavení fyzických a právnických osob - právní způsobilost (právní subjektivita) a svéprávnost fyzických a právnických osob ve školství, jednání za fyzické a právnické osoby. Odpovědnost za škody - odpovědnost za škody způsobené žákům a způsobené žáky, odpovědnost za škodu v pracovněprávních vztazích. Ochrana osobnosti - ochrana osobnosti, ochrana osobních údajů ve školství, dokumentace škol a školských zařízení, autorský zákon v podmínkách vzdělávání. Závazkové právní vztahy - smluvní vztah, obsah, forma a účinky (závaznost) smluv, proces uzavírání smluv, změny smluvních ujednání, plnění závazků, rozbor obsahu typických smluv uzavíraných ve školství. Změny v pracovněprávních vztazích vyvolané novou občanskoprávní úpravou - vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce, uplatnění některých institutů občanského práva v pracovněprávních vztazích. PhDr. Jiří Valenta 3. duben 2014, 9:00-14:00 hodin 700 Kč S přihláškou je možné zasílat případné dotazy, problémy a náměty do diskuse. Mgr. Marcela Nováková Nejčastější problémy v oblasti práva a řízení ZŠ a jejich řešení Určeno: ředitelům a dalším vedoucím pracovníkům ZŠ Obsah: Aktuální legislativní změny. Nejčastější dotazy a řešené problémy ředitelů ZŠ v oblasti práva a řízení školy. Kazuistika nejčastějších nedostatků, jak se jich vyvarovat, jak 20

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 53/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 53/09-01 Název školy Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy Adresa: Ječná 33/527, 120 00 Praha 2 Identifikátor: 600004902 IČ: 45768561

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté. Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Jazykové gymnázium šestileté Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více