Výroční zpráva 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010/11"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola. 1. místo v soutěži Má škola - Keramický model školy vytvořili žáci 6. ročníku Předkladatel: Mgr. Ivana Chramostová Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jiří Štellar, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Simona Martinková, Mgr. Karin Solná, Petra Víchová Běláková, Šárka Liberová, Šárka Berková, vedoucí předmětových komisí a MS Pedagogická rada schválila dne: Školská rada schválila dne: Mgr. Ivana Chramostová ředitelka školy č.j. ZŠaMŠŘ 620/2011

3 OBSAH Část I. Základní údaje o škole 3 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy 3 Statutární orgán organizace 4 Charakteristika školy 4 Část II. Přehled oborů vzdělávání, která škola vyučuje 4 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 5 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do MŠ 6 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7 a) Prospěch žáků v základní škole 7 b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 7 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 7 d) Celkový počet neomluvených hodin 7 e) Volitelné předměty v ročníku 8 f) Žáci s odlišným rokem školní docházky 8 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8 Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 9 učení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10 a) Akce organizované mateřskou školou 10 b) Akce a soutěže organizované základní školou 14 c) Akce a soutěže organizované základní školou pro MŠ 15 d) Účast na dalších akcích 15 e) Besedy, přednášky 17 f) Exkurze 17 g) Akce ve spolupráci se SVČ Opava 18 h) Akce pořádané žákovským parlamentem 18 i) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou 18 j) Účast na olympiádách a soutěžích 18 Projekty školy 22 Charita organizování sbírek 22 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 23 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 25 Připravované projekty OP VK 26 Podané projekty ve školním roce 2010/ Další podané projekty 27 Testování žáků společností Scio 27 Výsledky dosažených ve Scio testech, srovnání s opavskými školami 29 Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 30 učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 31 z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 31 1

4 Část XV. Hodnocení činnosti 35 a) Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 35 b) Zpráva o činnosti výchovného poradce 41 c) Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 42 d) Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů 44 e) Vzdělávání cizinců Kurzy českého jazyka 47 f) Environmentální výchova (EVVO) 48 g) Zprávy o činnosti předmětových komisí a metodických sdružení Zpráva o činnosti PK ČJ, CJ Hodnocení činnosti MS vychovatelek ŠD a ŠK Zpráva PK D VOZ Zpráva MS ročníku Zpráva PK Ch Př F - Z 55 h) Škola podporující zdraví 56 i) Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací 57 j) Výzkum počítačové gramotnosti a úrovně čtení v MŠ 57 Část XVI. Prezentace školy, publikační činnost 58 Část XVII. Připravujeme ve školním roce 2011/ Část XVIII. Zhodnocení 60 Akce pro dospělé 60 Naše letošní úspěchy 61 Ostatní akce 65 Závěr 68 Příloha č. 1 Výroční zpráva o činnosti MŠ Příloha č. 2 Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Příloha č. 3 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Příloha č. 4 Ukázky komiksů vytvořených v rámci mezinárodního projektu EAD 2

5 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Adresa školy: Šrámkova 4, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Základní škola: , Mateřská škola: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava Ředitelka školy: Mgr. Ivana Chramostová Zástupce ředitele, který trvale Mgr. Jiří Štellar zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Štellar Výchovný poradce: Mgr. Jana Kaniová Školní speciální pedagog: Mgr. Simona Martínková Školní psycholog: Vedoucí pracovník mateřské školy: Vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Lucie Prosková Do 30. června 2011 Hana Voráčková Od 2. července 2011 Šárka Liberová Petra Víchová Běláková Složení školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: - Ing. Ivana Kirschnerová - Kateřina Kelnerová Zástupci pedagogických pracovníků: - Mgr. Jana Kaniová - Mgr. Simona Martinková Zástupci zřizovatele: - Jana Špinlerová - Ing. Barbora Salzmannová Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy: Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování předškolního a základního vzdělávání. 3

6 Statutární orgán organizace: Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná Radou města. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědná Radě města. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Statutárního města Opava a vnitřními organizačními předpisy organizace. Pravomoci ředitelky školy jsou vymezeny 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Charakteristika školy: 1. Mateřská škola kapacita 200 dětí IZO: Základní škola kapacita 800 žáků IZO: Školní družina kapacita 150 žáků IZO: Školní klub kapacita 70 žáků IZO: Od je se základní školou sloučena Mateřská škola Korálek s kapacitou 200 dětí. Mateřská škola má 8 tříd, 7 tříd běžného typu, jedna třída speciální pro děti s vadami řeči. Věkové složení tříd je většinou smíšené, s výjimkou nejmladší věkové skupiny. Škola pracuje podle osobnostního modelu výchovy a pravidel Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Základní škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň, žáci jsou vzděláváni podle šškolního vzdělávacího programu Krok za krokem. Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v 15 třídách základní školy (první ročník jedna třída speciální pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a v jedné přípravné třídě (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se sociálním znevýhodněním). 110 žáků ročníku bylo rovnoměrně rozděleno do 4 oddělení ŠD a 70 žáků ročníku pravidelně docházelo do školního klubu. Škola nabízí žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví. V budově školy je školní jídelna, v níž zajišťuje stravování žáků Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, se sídlem Otická 24, Opava. Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Krok za krokem (1. 4. a ročník) Základní škola C/001 (5. ročník) Školní vzdělávací program Korálky 4

7 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 49 47,44 Nepedagogičtí zaměstnanci 13 11,75 z toho zaměstnanci výdejny stravy 7 1,5 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2009/ Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2009/ Na ekonomickém úseku provedena kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení v Opavě dne Závěr: bez závad Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v Opavě dne Závěr: bez závad Veřejnosprávní kontrola Statutárního města Opavy ve dnech Závěr: činnost organizace s drobnými výhradami Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité poskytnuté granty sponzoři OHR Ostroj s.r.o. Opava ostatní 5

8 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy a) Základní škola Zápis do 1. tříd 2011 Kapacita školy Počet 1. tříd k přípravná třída (PT) běžného typu, 1 třída speciální + 1 PT Počet zapsaných žáků Počet přijatých žáků + PT Počet 1. tříd k PT běžného typu + 1 PT b) Mateřské škola Kapacita Počet tříd školy k Zápis do 1. tříd 2011 Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst

9 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků v základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázium 5 18,5% Střední vzdělání s maturitní zkouškou 15 55,6% Střední vzdělání - - Střední vzdělání s výučním listem 7 25,9% Neumístěno 0 - Počet žáků 9. tříd celkem % c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,67% d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,07 7

10 e) Volitelné předměty (VP) v ročníku 7. celkem počet 8. celkem počet 9. celkem počet VP VII.A VII.B žáků skupin VIII.A VIII.B žáků skupin IX. žáků skupin DOM SA ZAV NJ FJ PĚS SCH SPŘ Celkem žáků Celkem skupin Poznámka: 7. ročník 1 volitelný předmět/žák 8. ročník 1 volitelný předmět (NJ, FJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák 9. ročník 1 volitelný předmět (NJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák Celkem žáků: 114 Celkem skupin: 15 Vysvětlivky: DOM Domácnost SA Sportovní aktivity ZAV Základy administrativy NJ - Německý jazyk FJ - Francouzský jazyk PĚS - Pěstitelství SCH Seminář z chemie SPŘ Seminář z přírodopisu f) Žáci s odlišným rokem školní docházky V letošním roce navštěvovalo školu 6 žáků s odlišným rokem školní docházky. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet akcí Počet zúčastněných a protidrogové prevence žáků pedagogů Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Týden zdraví a prevence Registrace v projektu EAD 7 komiksů

11 Adaptační kurz 6.B v Žimrovicích Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - Specializační studium výchovného poradenství Mgr. K. Solná - Specializační studium koordinátorů EVVO Mgr. J. Chrásková - Specializační studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Mgr. E. Halfarová - 2. ročník kurzu Univerzity třetího věku Anglický jazyk Mgr. Z. Gélová - Škola ekonomika Š. Berková - Cestovní náhrady a daň silniční A. Kociánová - Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2011 Š. Berková - Platové předpisy ve veřejných službách a správě Š. Berková, A. Kociánová - Praktický průvodce účetnictvím PO v r s ohledem na změny v r Š. Berková - Práce s datovými úložišti Š. Berková, A. Kociánová Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Specializační studium koordinátorů EVVO 1 EVVO ostatní 1 Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně 2 Zpracování sady DUM 4 Seminář - Voráčková 1 Co by dítě mělo umět ve věku od 2 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ 1 Psaní na PC a metodika psaní 1 Tematický workshop Čeština jako cizí jazyk 1 Metodická podpora k nácviku čtení, psaní a počítání 1 Multikulturní výchova 1 9

12 Workshop metodologie diagnostiky k výběru žáků základní a středních škol do odborných kroužků 1 Učíme se navzájem 1 Prevence SPUCH v předškolním věku program HYPO 1 Den s angličtinou Kreativní práce s audiovizuálními materiály a médii v hodinách angličtiny 2 Tvořivá škola Činnostní učení 2 Odpady a obaly 1 Letní škola pro učitele angličtiny 1 Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou 1 Osvědčení opravňující k práci s programem KUPOZ 1 Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování 1 Výuka jazykových dovedností na ZŠ 1 Instruktor snowboardingu 1 Krajská roadshow Microsoft a BOXED 1 Efektivní management škol - akcí Vzdělávací lídr s tématem Hodnocení. 1 Zkrácení ONIV se výrazně projevilo i na možnosti vysílat pedagogické pracovníky na další vzdělávání. Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované mateřskou školou: Září Říjen Táborák na seznámení Návštěva knihovny Divadelní představení Nezbedná holka Podzimníčci Podzimníčci 10

13 Listopad Divadelní představení Jak se čerti ženili Návštěva knihovny Akce v ZŠ Držet v rukou celý svět Neználkova dobrodružství Řádění v tělocvičně školy Návštěva v knihovně Prosinec Představení dětí v penzionu Vánoční tvoření v MŠ Představení v ZŠ AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ Mikulášská nadílka s programem Návštěva muzikálu v ZŠ Mach a Šebestová Vánoční besídka s rodiči a rozdávání dárků Akce v ZŠ Držet v rukou celý svět Ať žijí duchové Z pohádky do pohádky Pracujeme společně vánoční dílny Vystoupení na školním jarmarku 11

14 Leden Dítě a školní zralost přednáška pro rodiče (Mgr. Straková) Pohovory s rodiči předškoláků Akce v ZŠ DINOSAUŘI Držet v rukou celý svět Na pirátské stezce Malování s Boříkem Na pirátské stezce Malování s Boříkem Únor Představení KLUBÍČKO SVČ OPAVA Karneval masek v tělocvičně ZŠ Odpolední hraní a tvoření s tatínkem Velký karneval masek v tělocvičně školy 12

15 Březen Návštěva knihovny Vystoupení kouzelníka v MŠ Den s tatínkem Den s tatínkem Duben Pohádkové bludiště v ZŠ Sluníčkový den v MŠ Odpoledne pro maminky Koncert dětí ZUŠ Pracujeme společně jarní dílny Sluníčkový den Pohádkové bludiště Květen Divadlo BERUŠKA Domácí mazlíčci v ZŠ Výlet na dopravní hřiště Malé Hoštice Vystoupení pro důchodce ke Dni matek v Penzionu 13

16 Červen Skákací hrad a kolotoč v MŠ Odpoledne s HASÍKEM Výlet do ZOO Škola volá zkouška dospělosti v malém (mini-maturita předškoláků) Vyřazení předškoláků Táborák na rozloučenou Informativní schůzka nových zákonných zástupců dětí Malí hasíci a) Akce a soutěže organizované základní školou Na pirátské stezce Plavecká štafeta CELOSTÁTNÍ plavecká soutěž pro 1. stupeň ZŚ (38 škol v ČR, 1900 žáků prvního stupně) Výlet zaměřený na sebepoznání a spolupráci Lyžařský kurz pro 1. a 2. stupeň Prevence rizikového chování (přednáška, aktivity) Pedagogická a právní poradna preventivní akce (2. stupeň práce lektorů s jednotlivými třídami) Letní sportovní turistický kurz Dekorace vánoční výzdoba domácností Lyžařský kurz Lehkoatletický čtyřboj školních družin pro žáky tříd Sportovní den akce pro 1. stupeň Branný den akce pro 2. stupeň Cyklokurz pro 2. stupeň Živá planeta Země - výtvarná soutěž 14

17 Můj mazlíček fotosoutěž Baterkový den- soutěž ve sběru použitých baterií Výstava živých domácích mazlíčků v areálu školy Výstava výtvarných prací soutěže Živá planeta Sbírka na pomoc zvířatům v opavském útulku Projekt obnovy školního pozemku Živá planeta Země b) Akce a soutěže organizované základní školou pro MŠ Malé roztleskávačky - II. ročník soutěže pod záštitou města pro 230 dětí mateřských a základních škol Sportovní hry pro mateřské školy (21 MŠ z Opavy a okolí, 220 dětí) Gymnastika pro MŠ Gymnastika Sportovní hry MŠ Pohádkové bludiště,,mámo, táto, najdi mě! výtvarné a sportovní soutěže pro děti MŠ Přírodovědná expedice Školní parlament akce pro děti z MŠ Šrámkova Lyžařský kurz c) Účast na dalších akcích Věnuj mobil sběrová soutěž OZDM pravidelná účast žáků naší školy Recyklohraní školní recyklační program Znaky měst a obcí ČR - účast v soutěži tvorby erbů měst z ekologických materiálů (Náš znak byl vybrán k prezentaci na veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně) 15

18 Den Země- akce MMO Den dětí akce MMO Výstava loutek v knihovně P. Bezruče Tonda Obal výukový program společnost EKOKOM Hrátky se zvířátky pořádné SVČ Opava Canisterapie Festival dokumentárních filmů o lidských právech -,,Jeden svět Dokumentární film,,n. Winton Síla lidskosti Dopravní výchova Dopravní předpisy, křižovatky, první pomoc, výbava kola Dance 4 life přehlídka pohybových skladeb Výchovný koncert (LD Opava) JUPIÁDA aneb VESELÁ HUDEBNÍ ŠKOLA Jupiáda Ekologická akce -,,Šrotonátor se vrací Výstava -,,Vánoční dekorace Vystoupení žáků na zámku v Hradci nad Moravicí - Bál princezen Zápis do 1. tříd Po stopách dinosaurů Den otevřených dveří ( ) Zájezd - Flóra Olomouc

19 Tančí celá škola (Pomáda tanec ZŠ a MŠ) Kurzy sebeobrany (Crav Maga) d) Besedy, přednášky Beseda z cyklu - Příběhy bezpráví Čas proměn Práce psovoda Třídění obalů -,,TONDA OBAL Beseda o HOLOCAUSTU s pamětníkem Beseda na téma Bulímie Přednášky, hry Prevence rizikového chování IPS Úřadu práce v Opavě Besedy s cizinci (Ukrajina, Rusko) - šestý ročník Hrozby extrémismu devátý ročník Besedy s Policií ČR První pomoc (3. a 7. ročník) Kyberšikana (5. a 6.ročník) CPIV multikultura 7. ročník Jeden svět na školách Beseda o Holocaustu Příběhy bezpráví e) Exkurze Školní statek (MŠ) Stanice mladých přírodovědců exotická zvířata (MŠ) Jízdárna a hřebčín Hradec nad Moravicí (MŠ) Planetárium (MŠ, ZŠ) Dinopark (MŠ) Knihovna Petra Bezruče (MŠ, ZŠ) Slezské muzeum (MŠ) Návštěva v HZS Opava (MŠ) Dřevařská akademie Vítkovice ČOV 17

20 f) Akce ve spolupráci se SVČ Opava Na vlnách dobrodružství Pohádkové bludiště Skáče celá škola Sportovní hry mateřských škol Raftování g) Akce pořádané žákovským parlamentem Kurz první pomoci pro žáky 1. stupně Pomoc při akci Mikuláš ve škole Příprava Jarmarku Týden pro inkluzi Charitativní akce Tvorba FOTOKOMIXU - spolupráce s 1. stupněm ZŠ Soutěž DOMESTOS - motivace spolužáků Velký kamarád- pomoc žákům 1. stupně Žolík pomocník při zkoušení (2. stupeň) Fotosoutěž MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY Organizace Týdne zdraví a prevence Dohled nad úklidem ve třídách h) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Obnovení spolupráce se základní školou Bieruń, Polsko Navázání spolupráce s šestitřídní školou v polské obci Żeleznikowa Wielka v okolí Nowego Sącza Navázání spolupráce s vedením obce Rytro a Starokrzepice vystoupení našich žákyň na I. Vyšegrádském festivalu kultur, kterého jsme se zúčastnili jako jediný soubor z ČR. Festivalu se účastnily soubory Polska, Slovenska a Maďarska. Naše děvčata sklidila zasloužený úspěch se skladbou Červená Karkulka, který pro tuto příležitost inovovala trenérka Mgr. Daniela Kurečková. 18

21 i) Účast na olympiádách a soutěžích Název soutěže Soutěže typu A Konverzační soutěž v AJ (Šternberk) A5) soutěže v cizích jazycích - anglický jazyk A5) soutěže v cizích jazycích - anglický jazyk Účast (počet ž.) Umístění v okresním (nebo oblastním) kole 21. místo 12. místo 19. místo A7) dějepisná olympiáda A8) zeměpisná olympiáda 21 A1) matematická olympiáda A10) matematický klokan - matematický cvrček A13) pythagoriáda 4. místo 10. místo 13. místo 7. místo 47. místo 1. místo 1. místo 15. místo 18. místo A37) finanční gramotnost 6. místo Soutěže typu B B3) přírodovědný klokan 22 B12) celostátní přehlídka dětského divadla - dětská scéna 2011 B37) atletický čtyřboj 10. místo - mladší žáci 10. místo - starší žákyně B38) minifotbal - mcdonald s 3. místo cup tříd B38) minifotbal - mcdonald s 2. místo cup tříd B39) vybíjená - preventan cup 5. místo Soutěže typu C O nejlepší pohybovou skladbu Olympiáda tělesně postižených 1 3. místo 14 v kraj. kole 3. místo 5. místo v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole 3. místo 4. místo Ostatní soutěže Opavské Vánočky Matematický maraton 6. místo - florbal 20. místo 19

22 O cenu primátora (lit. část) (výtv. část) 2.místo cena Má škola - soutěž SPŠS Opava 1. místo Soutěž O nejkrásnější loutku 1. místo Sportovní gymnastika 3. místo - starší žákyně Soutěž technických dovedností 7. a 8. místo Prezentace soutěž SPUŠ Opava 1. místo - kategorie video Dřevokazimírova šifra Atletický čtyřboj ŠD 1., 2. a 3. místo Mezinárodní ITS Cup místo Kunovice mini Mezinárodní ITS Cup - 3. místo Kunovice mladší žákyně Children s Cup - Polanka n. 1. místo Odrou Hliněná paráda - soutěž ŠD 1. místo Dopravní soutěž ŠD 3. tříd 2. a 3. místo Dopravní soutěž ŠD 4. tříd 1. a 3. místo Talentová soutěž v psaní ZAV 1. a 2. místo Mezinárodní mistrovství ČR 4. místo v psaní ZAV Mistrovství světa v psaní ZAV - Paříž MS 1. místo 9. místo Máme rádi přírodu 1 (literární soutěž) Plavecká štafeta místo Květiny a živočichové naší 2. místo zahrádky - soutěž MSZŠ Opava Máme rádi přírodu 7 Dřeviny našich parků - soutěž MSZŠ Opava 4. místo (5. ročník) Dřeviny našich parků 2. místo (5. ročník) Rozvoj škol (Sběr účtenek) 40. místo Putování vody Přírodovědná soutěž Mendelova gymnázia ocenění žáků 9. ročníku Kreslím, kreslíš, kreslíme 9 1. místo (SŠPU) Projekt KEA 2. místo M 1. místo - JČ Twister výtvarná soutěž 7 S pohybem každý den (SZÚ) stále probíhá 20

23 Úspěchy v psaní na klávesnici Naše škola je jediná škola v Opavě, kde se žáci učí psát na klávesnici podle programu ZAV. Petr Hendrych, žák 8. ročníku, prokázal při tréninkových soustředěních a soutěžích vysokou tréninkovou morálku a nominoval se na mistrovství světa ve zpracování textů na PC INTERSTENO 2011 v Paříži. Při soutěžním klání nejlepších písařů ČR také Klárka Odehnalová, žákyně 6. B, prokázala svými písařskými dovednostmi, že patří k republikové elitě, a skončila těsně za medailovým umístěním. Stala se největším překvapením mistrovství republiky a zajistila si tím také účast v Paříži. Naše škola se tedy může pochlubit současně dvěma zástupci, kteří reprezentovali naši vlast na světovém šampionátu. Do Paříže přijeli dosáhnout co nejlepších výsledků závodníci z 35 zemí světa. Mezi hlavní disciplíny světového šampionátu patří korektura textu a třicetiminutový opis. Petr Hendrych svým neuvěřitelným výkonem v korektuře textu získal 1. místo a Klárka Odehnalová v královské disciplíně - v třicetiminutovém opise, získala ve velmi silné konkurenci krásné 9. místo. Na naší škole se učí žáci písařským dovednostem pod vedením Mgr. Solné již od 4. ročníku. O tom, že vychovává mimořádné písaře, svědčí již třetí nominace na světový šampionát za sebou. Jiné soutěže MŠ Ozdobte si vánoční strom Požární ochrana očima dětí Na jedné planetě spolu se zvířátky Děti a příroda Moje nejmilejší zvířátko Sportovní hry mateřských škol Malé roztleskávačky Sportujeme s Hasíkem Mistrovství ČR Karviná

24 Projekty školy Týden zdraví a prevence - sbírka pro psí útulek, fotosoutěž, exkurze do čističky odpadních vod, besedy a přednášky, workshopy Celoškolní projekt ke Dni Země Veselé zoubky Naše Opava historická projekt tř. 5.A (obohacení výuky VV, VL, ČT) Týden zdraví a prevence projekt základní školy podpora zdravého životního stylu Domácí mazlíčci péče o domácí zvířata (4. roč.) Česká republika - VV Putování vody VV, PŘ Bezpečí dětí modelové situace (chování v případě ohrožení, jednání s cizími lidmi) Příroda očima žáků - fotosoutěž Domácí mazlíčci fotosoutěž Canisterapie Tonda Obal Ovoce - tvorba prezentací, herbáře, laboratorní práce KDO JSEM? - Projekt zaměřen na multikulturní výchovu, etnika, handicapované žáky, rasy CO TY NA TO? - Projekt zaměřen na vztahy mezi žáky, zlepšení soc.klimatu ve třídách. NEBUĎME LHOSTEJNÍ K Země živá planeta výtvarná soutěž, výstava prací Knihou proti šikaně prevence proti kyberšikaně Kyberšikana a její prevence výzkum pro zmapování míry zneužívání IT technologií žáky Obnova školní zahrady Svět ve škole propojení EVVO a VV Celkové hodnocení projektu Kyberšikana a její prevence (říjen 2010) Podle hodnotícího klíče se žáci 7. ročníku chovají na internetu velmi slušně, lépe na tom jsou chlapci než dívky, hůře jsou na tom žáci 8. ročníku. U žáků 9. ročníku je situace výrazně horší. Především hoši se řadí do nejhorší skupiny. Tento stupeň hodnocení již hraničil s poškozováním, omezováním a šikanováním jiných lidí, proto se ve spolupráci se školním preventistou převážná práce žáků s PC, besedy a programy v 9. ročníku směřovaly k prevenci kyberšikany. Charita organizování charitativních sbírek Liga proti rakovině Fond Chrpa prostředky pro hiporehabilitaci Fond Sidus prostředky na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR Sluníčkový den veřejná sbírka pro opuštěné děti a pěstounské rodiny Malování s Boříkem - Sbírka pro psí útulek Děti ulice Tříkrálová sbírka Projekt Šance Život dětem pomoc nemocným, opuštěným a handicapovaným dětem 22

25 Tříkrálová sbírka Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech listopadu 2010 proběhla ve škole inspekce ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v základní škole podle příslušných vzdělávacích programů, zhodnotit naplnění ŠVP základní školy a jeho soulad s právními předpisy a RVP pro ZV, zhodnotit soulad ŠVP školní družiny s právními předpisy, posoudit jeho obsah podle ustanovení 5 odst. 2 školského zákona. Závěrem inspekční činnosti byla tato zjištění (citace závěrů inspekční zprávy): - Činnost základní školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. - Škola dosahuje požadovaných výstupů v klíčových předmětech podle realizovaných školních vzdělávacích programů a v souladu s vlastním hodnocením. - V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, pravidelně sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. - Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví, vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Svým materiálním vybavením poskytuje žákům podnětné prostředí. - Škola dodržuje požadavky a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání. - Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školního vzdělávacího programu. Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení ŠVP Mateřské školy Opava, Šrámkova 6. ŠVP pro MŠ vypracovala vedoucí pracovnice MŠ paní Hana Voráčková. Závěrem inspekční činnosti byla tato zjištění (výňatek závěrů inspekční zprávy): Srovnávací analýzou výše uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j / (RVP PV) bylo zjištěno: 23

26 - Školní vzdělávací program s názvem,,korálky není plně v souladu s RVP PV. - Hodnocení a doporučení pro dopracování dokumentu: 1. Doplnit telefonní kontakt zřizovatele, více specifikovat platnost dokumentu 2. Doplnit velikost MŠ, charakteristiku budovy, charakteristiku okolí (lokality) školy. 3. Doplnit podmínky vzdělávání (věcné podmínky, životosprávu, psychosociální podmínky,, organizaci chodu MŠ, řízení MŠ, personální podmínky, spoluúčast rodičů) 4. Doplnit kritéria, dle kterých jsou do MŠ děti přijímány. 5. Doplnit vzdělávací oblasti u jednotlivých integrovaných bloků. 6. Charakteristika vzdělávacího programu je v souladu s RVP PV. 7. Evaluace je v souladu s RVP PV. ŠVP během letních prázdnin podle pokynů doplnila nová vedoucí pracovnice MŠ paní Šárka Liberová. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Viz. Příloha č.2 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Viz. Příloha č.3 c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Oprava a údržba Částka celkem Malování tříd, chodeb po revitalizaci (ZŠ) ,- Oprava dětské průlezky v atriu školní zahrady (MŠ) 9 660,- Oprava dřevěných herních prvků školní zahrady (MŠ) ,- Oprava výlevky a vodovodních baterií (MŠ) ,- Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem Zhotovení klimatizace v ředitelně školy (ZŠ) ,- Montáž rozvodů do nově zřízené PC učebny (ZŠ) ,- Stavební úpravy zhotovení průchodů v učebnách (ZŠ) ,- Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 24

27 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Způsob zapojení Počet zúčastněných žáků pedagogů Jeden svět na školách Testování výukových materiálů 60 1 s tématikou EVVO Jeden svět na školách Festivalové projekce a školní projekce dokumentárních filmů, debata s hostem EVVO zapojení do konkrétních akcí Škola pro udržitelný vedoucích ke zlepšení životního život prostředí Kariérový koučink do škol Kompetence pro trh práce Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání Projekt zaměřený na přípravu žáků v kulturně rozdílné společnosti Zdravé zuby V rámci projektu Škola podporující zdraví Zdravý zoubek Dentální veletrh InDent v Ostravě Dialog bez bariér JA 2 Otvíráme bránu jazyků Tématický zájezd Londýn 10 1 Centrum podpory Zlepšení rovných příležitostí dětí a 4 3 integrace CZ. 1.07/1.2.00/ žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. CZ.1.07/2.3.00/ Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol (projekt zaměřen na fyziku, biologii, chemii, environmentální výchovu) European action on drugs Evropský projekt - Boj proti drogám a drogové závislosti dětí a mládeže Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském Život v kulturně rozdílné společnosti kraji Recyklohraní Problematika nakládání s odpady Kdo si hraje, pomáhá Pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR Rozvojové cíle tisíciletí Dokumentární filmy zaměřené na globální problémy současného světa a jejich řešení Příběhy bezpráví Literární a výtvarné soutěže, besedy Škola podporující zdraví Zdravý životní styl

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Předkladatel: Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Kateřina Bjačková, Mgr. Karin

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013

Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 OPAVA 2013 1 Název: Základní škola Opava, Englišova 82 příspěvková organizace Sídlo: 746

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 Adresa školy Boženy

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více