Výroční zpráva 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010/11"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola. 1. místo v soutěži Má škola - Keramický model školy vytvořili žáci 6. ročníku Předkladatel: Mgr. Ivana Chramostová Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jiří Štellar, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Simona Martinková, Mgr. Karin Solná, Petra Víchová Běláková, Šárka Liberová, Šárka Berková, vedoucí předmětových komisí a MS Pedagogická rada schválila dne: Školská rada schválila dne: Mgr. Ivana Chramostová ředitelka školy č.j. ZŠaMŠŘ 620/2011

3 OBSAH Část I. Základní údaje o škole 3 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy 3 Statutární orgán organizace 4 Charakteristika školy 4 Část II. Přehled oborů vzdělávání, která škola vyučuje 4 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 5 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do MŠ 6 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7 a) Prospěch žáků v základní škole 7 b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 7 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 7 d) Celkový počet neomluvených hodin 7 e) Volitelné předměty v ročníku 8 f) Žáci s odlišným rokem školní docházky 8 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8 Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 9 učení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10 a) Akce organizované mateřskou školou 10 b) Akce a soutěže organizované základní školou 14 c) Akce a soutěže organizované základní školou pro MŠ 15 d) Účast na dalších akcích 15 e) Besedy, přednášky 17 f) Exkurze 17 g) Akce ve spolupráci se SVČ Opava 18 h) Akce pořádané žákovským parlamentem 18 i) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou 18 j) Účast na olympiádách a soutěžích 18 Projekty školy 22 Charita organizování sbírek 22 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 23 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 25 Připravované projekty OP VK 26 Podané projekty ve školním roce 2010/ Další podané projekty 27 Testování žáků společností Scio 27 Výsledky dosažených ve Scio testech, srovnání s opavskými školami 29 Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 30 učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 31 z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 31 1

4 Část XV. Hodnocení činnosti 35 a) Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 35 b) Zpráva o činnosti výchovného poradce 41 c) Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 42 d) Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů 44 e) Vzdělávání cizinců Kurzy českého jazyka 47 f) Environmentální výchova (EVVO) 48 g) Zprávy o činnosti předmětových komisí a metodických sdružení Zpráva o činnosti PK ČJ, CJ Hodnocení činnosti MS vychovatelek ŠD a ŠK Zpráva PK D VOZ Zpráva MS ročníku Zpráva PK Ch Př F - Z 55 h) Škola podporující zdraví 56 i) Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací 57 j) Výzkum počítačové gramotnosti a úrovně čtení v MŠ 57 Část XVI. Prezentace školy, publikační činnost 58 Část XVII. Připravujeme ve školním roce 2011/ Část XVIII. Zhodnocení 60 Akce pro dospělé 60 Naše letošní úspěchy 61 Ostatní akce 65 Závěr 68 Příloha č. 1 Výroční zpráva o činnosti MŠ Příloha č. 2 Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Příloha č. 3 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Příloha č. 4 Ukázky komiksů vytvořených v rámci mezinárodního projektu EAD 2

5 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Adresa školy: Šrámkova 4, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Základní škola: , Mateřská škola: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava Ředitelka školy: Mgr. Ivana Chramostová Zástupce ředitele, který trvale Mgr. Jiří Štellar zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Štellar Výchovný poradce: Mgr. Jana Kaniová Školní speciální pedagog: Mgr. Simona Martínková Školní psycholog: Vedoucí pracovník mateřské školy: Vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Lucie Prosková Do 30. června 2011 Hana Voráčková Od 2. července 2011 Šárka Liberová Petra Víchová Běláková Složení školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: - Ing. Ivana Kirschnerová - Kateřina Kelnerová Zástupci pedagogických pracovníků: - Mgr. Jana Kaniová - Mgr. Simona Martinková Zástupci zřizovatele: - Jana Špinlerová - Ing. Barbora Salzmannová Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy: Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování předškolního a základního vzdělávání. 3

6 Statutární orgán organizace: Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná Radou města. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědná Radě města. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Statutárního města Opava a vnitřními organizačními předpisy organizace. Pravomoci ředitelky školy jsou vymezeny 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Charakteristika školy: 1. Mateřská škola kapacita 200 dětí IZO: Základní škola kapacita 800 žáků IZO: Školní družina kapacita 150 žáků IZO: Školní klub kapacita 70 žáků IZO: Od je se základní školou sloučena Mateřská škola Korálek s kapacitou 200 dětí. Mateřská škola má 8 tříd, 7 tříd běžného typu, jedna třída speciální pro děti s vadami řeči. Věkové složení tříd je většinou smíšené, s výjimkou nejmladší věkové skupiny. Škola pracuje podle osobnostního modelu výchovy a pravidel Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Základní škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň, žáci jsou vzděláváni podle šškolního vzdělávacího programu Krok za krokem. Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v 15 třídách základní školy (první ročník jedna třída speciální pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a v jedné přípravné třídě (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se sociálním znevýhodněním). 110 žáků ročníku bylo rovnoměrně rozděleno do 4 oddělení ŠD a 70 žáků ročníku pravidelně docházelo do školního klubu. Škola nabízí žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví. V budově školy je školní jídelna, v níž zajišťuje stravování žáků Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, se sídlem Otická 24, Opava. Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Krok za krokem (1. 4. a ročník) Základní škola C/001 (5. ročník) Školní vzdělávací program Korálky 4

7 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 49 47,44 Nepedagogičtí zaměstnanci 13 11,75 z toho zaměstnanci výdejny stravy 7 1,5 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2009/ Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2009/ Na ekonomickém úseku provedena kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení v Opavě dne Závěr: bez závad Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v Opavě dne Závěr: bez závad Veřejnosprávní kontrola Statutárního města Opavy ve dnech Závěr: činnost organizace s drobnými výhradami Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité poskytnuté granty sponzoři OHR Ostroj s.r.o. Opava ostatní 5

8 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy a) Základní škola Zápis do 1. tříd 2011 Kapacita školy Počet 1. tříd k přípravná třída (PT) běžného typu, 1 třída speciální + 1 PT Počet zapsaných žáků Počet přijatých žáků + PT Počet 1. tříd k PT běžného typu + 1 PT b) Mateřské škola Kapacita Počet tříd školy k Zápis do 1. tříd 2011 Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst

9 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků v základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázium 5 18,5% Střední vzdělání s maturitní zkouškou 15 55,6% Střední vzdělání - - Střední vzdělání s výučním listem 7 25,9% Neumístěno 0 - Počet žáků 9. tříd celkem % c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,67% d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,07 7

10 e) Volitelné předměty (VP) v ročníku 7. celkem počet 8. celkem počet 9. celkem počet VP VII.A VII.B žáků skupin VIII.A VIII.B žáků skupin IX. žáků skupin DOM SA ZAV NJ FJ PĚS SCH SPŘ Celkem žáků Celkem skupin Poznámka: 7. ročník 1 volitelný předmět/žák 8. ročník 1 volitelný předmět (NJ, FJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák 9. ročník 1 volitelný předmět (NJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák Celkem žáků: 114 Celkem skupin: 15 Vysvětlivky: DOM Domácnost SA Sportovní aktivity ZAV Základy administrativy NJ - Německý jazyk FJ - Francouzský jazyk PĚS - Pěstitelství SCH Seminář z chemie SPŘ Seminář z přírodopisu f) Žáci s odlišným rokem školní docházky V letošním roce navštěvovalo školu 6 žáků s odlišným rokem školní docházky. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet akcí Počet zúčastněných a protidrogové prevence žáků pedagogů Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Týden zdraví a prevence Registrace v projektu EAD 7 komiksů

11 Adaptační kurz 6.B v Žimrovicích Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - Specializační studium výchovného poradenství Mgr. K. Solná - Specializační studium koordinátorů EVVO Mgr. J. Chrásková - Specializační studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Mgr. E. Halfarová - 2. ročník kurzu Univerzity třetího věku Anglický jazyk Mgr. Z. Gélová - Škola ekonomika Š. Berková - Cestovní náhrady a daň silniční A. Kociánová - Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2011 Š. Berková - Platové předpisy ve veřejných službách a správě Š. Berková, A. Kociánová - Praktický průvodce účetnictvím PO v r s ohledem na změny v r Š. Berková - Práce s datovými úložišti Š. Berková, A. Kociánová Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Specializační studium koordinátorů EVVO 1 EVVO ostatní 1 Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně 2 Zpracování sady DUM 4 Seminář - Voráčková 1 Co by dítě mělo umět ve věku od 2 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ 1 Psaní na PC a metodika psaní 1 Tematický workshop Čeština jako cizí jazyk 1 Metodická podpora k nácviku čtení, psaní a počítání 1 Multikulturní výchova 1 9

12 Workshop metodologie diagnostiky k výběru žáků základní a středních škol do odborných kroužků 1 Učíme se navzájem 1 Prevence SPUCH v předškolním věku program HYPO 1 Den s angličtinou Kreativní práce s audiovizuálními materiály a médii v hodinách angličtiny 2 Tvořivá škola Činnostní učení 2 Odpady a obaly 1 Letní škola pro učitele angličtiny 1 Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou 1 Osvědčení opravňující k práci s programem KUPOZ 1 Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování 1 Výuka jazykových dovedností na ZŠ 1 Instruktor snowboardingu 1 Krajská roadshow Microsoft a BOXED 1 Efektivní management škol - akcí Vzdělávací lídr s tématem Hodnocení. 1 Zkrácení ONIV se výrazně projevilo i na možnosti vysílat pedagogické pracovníky na další vzdělávání. Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované mateřskou školou: Září Říjen Táborák na seznámení Návštěva knihovny Divadelní představení Nezbedná holka Podzimníčci Podzimníčci 10

13 Listopad Divadelní představení Jak se čerti ženili Návštěva knihovny Akce v ZŠ Držet v rukou celý svět Neználkova dobrodružství Řádění v tělocvičně školy Návštěva v knihovně Prosinec Představení dětí v penzionu Vánoční tvoření v MŠ Představení v ZŠ AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ Mikulášská nadílka s programem Návštěva muzikálu v ZŠ Mach a Šebestová Vánoční besídka s rodiči a rozdávání dárků Akce v ZŠ Držet v rukou celý svět Ať žijí duchové Z pohádky do pohádky Pracujeme společně vánoční dílny Vystoupení na školním jarmarku 11

14 Leden Dítě a školní zralost přednáška pro rodiče (Mgr. Straková) Pohovory s rodiči předškoláků Akce v ZŠ DINOSAUŘI Držet v rukou celý svět Na pirátské stezce Malování s Boříkem Na pirátské stezce Malování s Boříkem Únor Představení KLUBÍČKO SVČ OPAVA Karneval masek v tělocvičně ZŠ Odpolední hraní a tvoření s tatínkem Velký karneval masek v tělocvičně školy 12

15 Březen Návštěva knihovny Vystoupení kouzelníka v MŠ Den s tatínkem Den s tatínkem Duben Pohádkové bludiště v ZŠ Sluníčkový den v MŠ Odpoledne pro maminky Koncert dětí ZUŠ Pracujeme společně jarní dílny Sluníčkový den Pohádkové bludiště Květen Divadlo BERUŠKA Domácí mazlíčci v ZŠ Výlet na dopravní hřiště Malé Hoštice Vystoupení pro důchodce ke Dni matek v Penzionu 13

16 Červen Skákací hrad a kolotoč v MŠ Odpoledne s HASÍKEM Výlet do ZOO Škola volá zkouška dospělosti v malém (mini-maturita předškoláků) Vyřazení předškoláků Táborák na rozloučenou Informativní schůzka nových zákonných zástupců dětí Malí hasíci a) Akce a soutěže organizované základní školou Na pirátské stezce Plavecká štafeta CELOSTÁTNÍ plavecká soutěž pro 1. stupeň ZŚ (38 škol v ČR, 1900 žáků prvního stupně) Výlet zaměřený na sebepoznání a spolupráci Lyžařský kurz pro 1. a 2. stupeň Prevence rizikového chování (přednáška, aktivity) Pedagogická a právní poradna preventivní akce (2. stupeň práce lektorů s jednotlivými třídami) Letní sportovní turistický kurz Dekorace vánoční výzdoba domácností Lyžařský kurz Lehkoatletický čtyřboj školních družin pro žáky tříd Sportovní den akce pro 1. stupeň Branný den akce pro 2. stupeň Cyklokurz pro 2. stupeň Živá planeta Země - výtvarná soutěž 14

17 Můj mazlíček fotosoutěž Baterkový den- soutěž ve sběru použitých baterií Výstava živých domácích mazlíčků v areálu školy Výstava výtvarných prací soutěže Živá planeta Sbírka na pomoc zvířatům v opavském útulku Projekt obnovy školního pozemku Živá planeta Země b) Akce a soutěže organizované základní školou pro MŠ Malé roztleskávačky - II. ročník soutěže pod záštitou města pro 230 dětí mateřských a základních škol Sportovní hry pro mateřské školy (21 MŠ z Opavy a okolí, 220 dětí) Gymnastika pro MŠ Gymnastika Sportovní hry MŠ Pohádkové bludiště,,mámo, táto, najdi mě! výtvarné a sportovní soutěže pro děti MŠ Přírodovědná expedice Školní parlament akce pro děti z MŠ Šrámkova Lyžařský kurz c) Účast na dalších akcích Věnuj mobil sběrová soutěž OZDM pravidelná účast žáků naší školy Recyklohraní školní recyklační program Znaky měst a obcí ČR - účast v soutěži tvorby erbů měst z ekologických materiálů (Náš znak byl vybrán k prezentaci na veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně) 15

18 Den Země- akce MMO Den dětí akce MMO Výstava loutek v knihovně P. Bezruče Tonda Obal výukový program společnost EKOKOM Hrátky se zvířátky pořádné SVČ Opava Canisterapie Festival dokumentárních filmů o lidských právech -,,Jeden svět Dokumentární film,,n. Winton Síla lidskosti Dopravní výchova Dopravní předpisy, křižovatky, první pomoc, výbava kola Dance 4 life přehlídka pohybových skladeb Výchovný koncert (LD Opava) JUPIÁDA aneb VESELÁ HUDEBNÍ ŠKOLA Jupiáda Ekologická akce -,,Šrotonátor se vrací Výstava -,,Vánoční dekorace Vystoupení žáků na zámku v Hradci nad Moravicí - Bál princezen Zápis do 1. tříd Po stopách dinosaurů Den otevřených dveří ( ) Zájezd - Flóra Olomouc

19 Tančí celá škola (Pomáda tanec ZŠ a MŠ) Kurzy sebeobrany (Crav Maga) d) Besedy, přednášky Beseda z cyklu - Příběhy bezpráví Čas proměn Práce psovoda Třídění obalů -,,TONDA OBAL Beseda o HOLOCAUSTU s pamětníkem Beseda na téma Bulímie Přednášky, hry Prevence rizikového chování IPS Úřadu práce v Opavě Besedy s cizinci (Ukrajina, Rusko) - šestý ročník Hrozby extrémismu devátý ročník Besedy s Policií ČR První pomoc (3. a 7. ročník) Kyberšikana (5. a 6.ročník) CPIV multikultura 7. ročník Jeden svět na školách Beseda o Holocaustu Příběhy bezpráví e) Exkurze Školní statek (MŠ) Stanice mladých přírodovědců exotická zvířata (MŠ) Jízdárna a hřebčín Hradec nad Moravicí (MŠ) Planetárium (MŠ, ZŠ) Dinopark (MŠ) Knihovna Petra Bezruče (MŠ, ZŠ) Slezské muzeum (MŠ) Návštěva v HZS Opava (MŠ) Dřevařská akademie Vítkovice ČOV 17

20 f) Akce ve spolupráci se SVČ Opava Na vlnách dobrodružství Pohádkové bludiště Skáče celá škola Sportovní hry mateřských škol Raftování g) Akce pořádané žákovským parlamentem Kurz první pomoci pro žáky 1. stupně Pomoc při akci Mikuláš ve škole Příprava Jarmarku Týden pro inkluzi Charitativní akce Tvorba FOTOKOMIXU - spolupráce s 1. stupněm ZŠ Soutěž DOMESTOS - motivace spolužáků Velký kamarád- pomoc žákům 1. stupně Žolík pomocník při zkoušení (2. stupeň) Fotosoutěž MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY Organizace Týdne zdraví a prevence Dohled nad úklidem ve třídách h) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Obnovení spolupráce se základní školou Bieruń, Polsko Navázání spolupráce s šestitřídní školou v polské obci Żeleznikowa Wielka v okolí Nowego Sącza Navázání spolupráce s vedením obce Rytro a Starokrzepice vystoupení našich žákyň na I. Vyšegrádském festivalu kultur, kterého jsme se zúčastnili jako jediný soubor z ČR. Festivalu se účastnily soubory Polska, Slovenska a Maďarska. Naše děvčata sklidila zasloužený úspěch se skladbou Červená Karkulka, který pro tuto příležitost inovovala trenérka Mgr. Daniela Kurečková. 18

21 i) Účast na olympiádách a soutěžích Název soutěže Soutěže typu A Konverzační soutěž v AJ (Šternberk) A5) soutěže v cizích jazycích - anglický jazyk A5) soutěže v cizích jazycích - anglický jazyk Účast (počet ž.) Umístění v okresním (nebo oblastním) kole 21. místo 12. místo 19. místo A7) dějepisná olympiáda A8) zeměpisná olympiáda 21 A1) matematická olympiáda A10) matematický klokan - matematický cvrček A13) pythagoriáda 4. místo 10. místo 13. místo 7. místo 47. místo 1. místo 1. místo 15. místo 18. místo A37) finanční gramotnost 6. místo Soutěže typu B B3) přírodovědný klokan 22 B12) celostátní přehlídka dětského divadla - dětská scéna 2011 B37) atletický čtyřboj 10. místo - mladší žáci 10. místo - starší žákyně B38) minifotbal - mcdonald s 3. místo cup tříd B38) minifotbal - mcdonald s 2. místo cup tříd B39) vybíjená - preventan cup 5. místo Soutěže typu C O nejlepší pohybovou skladbu Olympiáda tělesně postižených 1 3. místo 14 v kraj. kole 3. místo 5. místo v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole 3. místo 4. místo Ostatní soutěže Opavské Vánočky Matematický maraton 6. místo - florbal 20. místo 19

22 O cenu primátora (lit. část) (výtv. část) 2.místo cena Má škola - soutěž SPŠS Opava 1. místo Soutěž O nejkrásnější loutku 1. místo Sportovní gymnastika 3. místo - starší žákyně Soutěž technických dovedností 7. a 8. místo Prezentace soutěž SPUŠ Opava 1. místo - kategorie video Dřevokazimírova šifra Atletický čtyřboj ŠD 1., 2. a 3. místo Mezinárodní ITS Cup místo Kunovice mini Mezinárodní ITS Cup - 3. místo Kunovice mladší žákyně Children s Cup - Polanka n. 1. místo Odrou Hliněná paráda - soutěž ŠD 1. místo Dopravní soutěž ŠD 3. tříd 2. a 3. místo Dopravní soutěž ŠD 4. tříd 1. a 3. místo Talentová soutěž v psaní ZAV 1. a 2. místo Mezinárodní mistrovství ČR 4. místo v psaní ZAV Mistrovství světa v psaní ZAV - Paříž MS 1. místo 9. místo Máme rádi přírodu 1 (literární soutěž) Plavecká štafeta místo Květiny a živočichové naší 2. místo zahrádky - soutěž MSZŠ Opava Máme rádi přírodu 7 Dřeviny našich parků - soutěž MSZŠ Opava 4. místo (5. ročník) Dřeviny našich parků 2. místo (5. ročník) Rozvoj škol (Sběr účtenek) 40. místo Putování vody Přírodovědná soutěž Mendelova gymnázia ocenění žáků 9. ročníku Kreslím, kreslíš, kreslíme 9 1. místo (SŠPU) Projekt KEA 2. místo M 1. místo - JČ Twister výtvarná soutěž 7 S pohybem každý den (SZÚ) stále probíhá 20

23 Úspěchy v psaní na klávesnici Naše škola je jediná škola v Opavě, kde se žáci učí psát na klávesnici podle programu ZAV. Petr Hendrych, žák 8. ročníku, prokázal při tréninkových soustředěních a soutěžích vysokou tréninkovou morálku a nominoval se na mistrovství světa ve zpracování textů na PC INTERSTENO 2011 v Paříži. Při soutěžním klání nejlepších písařů ČR také Klárka Odehnalová, žákyně 6. B, prokázala svými písařskými dovednostmi, že patří k republikové elitě, a skončila těsně za medailovým umístěním. Stala se největším překvapením mistrovství republiky a zajistila si tím také účast v Paříži. Naše škola se tedy může pochlubit současně dvěma zástupci, kteří reprezentovali naši vlast na světovém šampionátu. Do Paříže přijeli dosáhnout co nejlepších výsledků závodníci z 35 zemí světa. Mezi hlavní disciplíny světového šampionátu patří korektura textu a třicetiminutový opis. Petr Hendrych svým neuvěřitelným výkonem v korektuře textu získal 1. místo a Klárka Odehnalová v královské disciplíně - v třicetiminutovém opise, získala ve velmi silné konkurenci krásné 9. místo. Na naší škole se učí žáci písařským dovednostem pod vedením Mgr. Solné již od 4. ročníku. O tom, že vychovává mimořádné písaře, svědčí již třetí nominace na světový šampionát za sebou. Jiné soutěže MŠ Ozdobte si vánoční strom Požární ochrana očima dětí Na jedné planetě spolu se zvířátky Děti a příroda Moje nejmilejší zvířátko Sportovní hry mateřských škol Malé roztleskávačky Sportujeme s Hasíkem Mistrovství ČR Karviná

24 Projekty školy Týden zdraví a prevence - sbírka pro psí útulek, fotosoutěž, exkurze do čističky odpadních vod, besedy a přednášky, workshopy Celoškolní projekt ke Dni Země Veselé zoubky Naše Opava historická projekt tř. 5.A (obohacení výuky VV, VL, ČT) Týden zdraví a prevence projekt základní školy podpora zdravého životního stylu Domácí mazlíčci péče o domácí zvířata (4. roč.) Česká republika - VV Putování vody VV, PŘ Bezpečí dětí modelové situace (chování v případě ohrožení, jednání s cizími lidmi) Příroda očima žáků - fotosoutěž Domácí mazlíčci fotosoutěž Canisterapie Tonda Obal Ovoce - tvorba prezentací, herbáře, laboratorní práce KDO JSEM? - Projekt zaměřen na multikulturní výchovu, etnika, handicapované žáky, rasy CO TY NA TO? - Projekt zaměřen na vztahy mezi žáky, zlepšení soc.klimatu ve třídách. NEBUĎME LHOSTEJNÍ K Země živá planeta výtvarná soutěž, výstava prací Knihou proti šikaně prevence proti kyberšikaně Kyberšikana a její prevence výzkum pro zmapování míry zneužívání IT technologií žáky Obnova školní zahrady Svět ve škole propojení EVVO a VV Celkové hodnocení projektu Kyberšikana a její prevence (říjen 2010) Podle hodnotícího klíče se žáci 7. ročníku chovají na internetu velmi slušně, lépe na tom jsou chlapci než dívky, hůře jsou na tom žáci 8. ročníku. U žáků 9. ročníku je situace výrazně horší. Především hoši se řadí do nejhorší skupiny. Tento stupeň hodnocení již hraničil s poškozováním, omezováním a šikanováním jiných lidí, proto se ve spolupráci se školním preventistou převážná práce žáků s PC, besedy a programy v 9. ročníku směřovaly k prevenci kyberšikany. Charita organizování charitativních sbírek Liga proti rakovině Fond Chrpa prostředky pro hiporehabilitaci Fond Sidus prostředky na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR Sluníčkový den veřejná sbírka pro opuštěné děti a pěstounské rodiny Malování s Boříkem - Sbírka pro psí útulek Děti ulice Tříkrálová sbírka Projekt Šance Život dětem pomoc nemocným, opuštěným a handicapovaným dětem 22

25 Tříkrálová sbírka Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech listopadu 2010 proběhla ve škole inspekce ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v základní škole podle příslušných vzdělávacích programů, zhodnotit naplnění ŠVP základní školy a jeho soulad s právními předpisy a RVP pro ZV, zhodnotit soulad ŠVP školní družiny s právními předpisy, posoudit jeho obsah podle ustanovení 5 odst. 2 školského zákona. Závěrem inspekční činnosti byla tato zjištění (citace závěrů inspekční zprávy): - Činnost základní školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. - Škola dosahuje požadovaných výstupů v klíčových předmětech podle realizovaných školních vzdělávacích programů a v souladu s vlastním hodnocením. - V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, pravidelně sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. - Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví, vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Svým materiálním vybavením poskytuje žákům podnětné prostředí. - Škola dodržuje požadavky a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání. - Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školního vzdělávacího programu. Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení ŠVP Mateřské školy Opava, Šrámkova 6. ŠVP pro MŠ vypracovala vedoucí pracovnice MŠ paní Hana Voráčková. Závěrem inspekční činnosti byla tato zjištění (výňatek závěrů inspekční zprávy): Srovnávací analýzou výše uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j / (RVP PV) bylo zjištěno: 23

26 - Školní vzdělávací program s názvem,,korálky není plně v souladu s RVP PV. - Hodnocení a doporučení pro dopracování dokumentu: 1. Doplnit telefonní kontakt zřizovatele, více specifikovat platnost dokumentu 2. Doplnit velikost MŠ, charakteristiku budovy, charakteristiku okolí (lokality) školy. 3. Doplnit podmínky vzdělávání (věcné podmínky, životosprávu, psychosociální podmínky,, organizaci chodu MŠ, řízení MŠ, personální podmínky, spoluúčast rodičů) 4. Doplnit kritéria, dle kterých jsou do MŠ děti přijímány. 5. Doplnit vzdělávací oblasti u jednotlivých integrovaných bloků. 6. Charakteristika vzdělávacího programu je v souladu s RVP PV. 7. Evaluace je v souladu s RVP PV. ŠVP během letních prázdnin podle pokynů doplnila nová vedoucí pracovnice MŠ paní Šárka Liberová. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Viz. Příloha č.2 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Viz. Příloha č.3 c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Oprava a údržba Částka celkem Malování tříd, chodeb po revitalizaci (ZŠ) ,- Oprava dětské průlezky v atriu školní zahrady (MŠ) 9 660,- Oprava dřevěných herních prvků školní zahrady (MŠ) ,- Oprava výlevky a vodovodních baterií (MŠ) ,- Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem Zhotovení klimatizace v ředitelně školy (ZŠ) ,- Montáž rozvodů do nově zřízené PC učebny (ZŠ) ,- Stavební úpravy zhotovení průchodů v učebnách (ZŠ) ,- Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 24

27 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Způsob zapojení Počet zúčastněných žáků pedagogů Jeden svět na školách Testování výukových materiálů 60 1 s tématikou EVVO Jeden svět na školách Festivalové projekce a školní projekce dokumentárních filmů, debata s hostem EVVO zapojení do konkrétních akcí Škola pro udržitelný vedoucích ke zlepšení životního život prostředí Kariérový koučink do škol Kompetence pro trh práce Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání Projekt zaměřený na přípravu žáků v kulturně rozdílné společnosti Zdravé zuby V rámci projektu Škola podporující zdraví Zdravý zoubek Dentální veletrh InDent v Ostravě Dialog bez bariér JA 2 Otvíráme bránu jazyků Tématický zájezd Londýn 10 1 Centrum podpory Zlepšení rovných příležitostí dětí a 4 3 integrace CZ. 1.07/1.2.00/ žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. CZ.1.07/2.3.00/ Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol (projekt zaměřen na fyziku, biologii, chemii, environmentální výchovu) European action on drugs Evropský projekt - Boj proti drogám a drogové závislosti dětí a mládeže Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském Život v kulturně rozdílné společnosti kraji Recyklohraní Problematika nakládání s odpady Kdo si hraje, pomáhá Pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR Rozvojové cíle tisíciletí Dokumentární filmy zaměřené na globální problémy současného světa a jejich řešení Příběhy bezpráví Literární a výtvarné soutěže, besedy Škola podporující zdraví Zdravý životní styl

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

OBSAH. Část I. Základní údaje o škole 1. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy 2. Statutární orgán organizace 2. Charakteristika školy 2

OBSAH. Část I. Základní údaje o škole 1. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy 2. Statutární orgán organizace 2. Charakteristika školy 2 F á ňa Šr á mek OBSAH Část I. Základní údaje o škole 1 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy 2 Statutární orgán organizace 2 Charakteristika školy 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více