Výroční zpráva 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2010/11"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola. 1. místo v soutěži Má škola - Keramický model školy vytvořili žáci 6. ročníku Předkladatel: Mgr. Ivana Chramostová Zpracovatelé: Mgr. Ivana Chramostová, Mgr. Jiří Štellar, Mgr. Jana Kaniová, Mgr. Eva Halfarová, Mgr. Simona Martinková, Mgr. Karin Solná, Petra Víchová Běláková, Šárka Liberová, Šárka Berková, vedoucí předmětových komisí a MS Pedagogická rada schválila dne: Školská rada schválila dne: Mgr. Ivana Chramostová ředitelka školy č.j. ZŠaMŠŘ 620/2011

3 OBSAH Část I. Základní údaje o škole 3 Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy 3 Statutární orgán organizace 4 Charakteristika školy 4 Část II. Přehled oborů vzdělávání, která škola vyučuje 4 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5 Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu 5 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do MŠ 6 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 7 a) Prospěch žáků v základní škole 7 b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ 7 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování 7 d) Celkový počet neomluvených hodin 7 e) Volitelné předměty v ročníku 8 f) Žáci s odlišným rokem školní docházky 8 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8 Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 9 učení Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 9 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10 a) Akce organizované mateřskou školou 10 b) Akce a soutěže organizované základní školou 14 c) Akce a soutěže organizované základní školou pro MŠ 15 d) Účast na dalších akcích 15 e) Besedy, přednášky 17 f) Exkurze 17 g) Akce ve spolupráci se SVČ Opava 18 h) Akce pořádané žákovským parlamentem 18 i) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou 18 j) Účast na olympiádách a soutěžích 18 Projekty školy 22 Charita organizování sbírek 22 Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 23 Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 25 Připravované projekty OP VK 26 Podané projekty ve školním roce 2010/ Další podané projekty 27 Testování žáků společností Scio 27 Výsledky dosažených ve Scio testech, srovnání s opavskými školami 29 Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 30 učení Část XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 31 z cizích zdrojů Část XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 31 1

4 Část XV. Hodnocení činnosti 35 a) Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu 35 b) Zpráva o činnosti výchovného poradce 41 c) Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 42 d) Zpráva metodika prevence sociálně patologických jevů 44 e) Vzdělávání cizinců Kurzy českého jazyka 47 f) Environmentální výchova (EVVO) 48 g) Zprávy o činnosti předmětových komisí a metodických sdružení Zpráva o činnosti PK ČJ, CJ Hodnocení činnosti MS vychovatelek ŠD a ŠK Zpráva PK D VOZ Zpráva MS ročníku Zpráva PK Ch Př F - Z 55 h) Škola podporující zdraví 56 i) Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací 57 j) Výzkum počítačové gramotnosti a úrovně čtení v MŠ 57 Část XVI. Prezentace školy, publikační činnost 58 Část XVII. Připravujeme ve školním roce 2011/ Část XVIII. Zhodnocení 60 Akce pro dospělé 60 Naše letošní úspěchy 61 Ostatní akce 65 Závěr 68 Příloha č. 1 Výroční zpráva o činnosti MŠ Příloha č. 2 Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Příloha č. 3 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Příloha č. 4 Ukázky komiksů vytvořených v rámci mezinárodního projektu EAD 2

5 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 příspěvková organizace Adresa školy: Šrámkova 4, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: Základní škola: , Mateřská škola: , Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava Ředitelka školy: Mgr. Ivana Chramostová Zástupce ředitele, který trvale Mgr. Jiří Štellar zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Štellar Výchovný poradce: Mgr. Jana Kaniová Školní speciální pedagog: Mgr. Simona Martínková Školní psycholog: Vedoucí pracovník mateřské školy: Vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Lucie Prosková Do 30. června 2011 Hana Voráčková Od 2. července 2011 Šárka Liberová Petra Víchová Běláková Složení školské rady: Zákonní zástupci nezletilých žáků: - Ing. Ivana Kirschnerová - Kateřina Kelnerová Zástupci pedagogických pracovníků: - Mgr. Jana Kaniová - Mgr. Simona Martinková Zástupci zřizovatele: - Jana Špinlerová - Ing. Barbora Salzmannová Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy: Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování předškolního a základního vzdělávání. 3

6 Statutární orgán organizace: Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná Radou města. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědná Radě města. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy, s vnitřními právními předpisy Statutárního města Opava a vnitřními organizačními předpisy organizace. Pravomoci ředitelky školy jsou vymezeny 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Charakteristika školy: 1. Mateřská škola kapacita 200 dětí IZO: Základní škola kapacita 800 žáků IZO: Školní družina kapacita 150 žáků IZO: Školní klub kapacita 70 žáků IZO: Od je se základní školou sloučena Mateřská škola Korálek s kapacitou 200 dětí. Mateřská škola má 8 tříd, 7 tříd běžného typu, jedna třída speciální pro děti s vadami řeči. Věkové složení tříd je většinou smíšené, s výjimkou nejmladší věkové skupiny. Škola pracuje podle osobnostního modelu výchovy a pravidel Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Základní škola má 9 ročníků a je členěna na 1. a 2. stupeň, žáci jsou vzděláváni podle šškolního vzdělávacího programu Krok za krokem. Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka v 15 třídách základní školy (první ročník jedna třída speciální pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a v jedné přípravné třídě (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti se sociálním znevýhodněním). 110 žáků ročníku bylo rovnoměrně rozděleno do 4 oddělení ŠD a 70 žáků ročníku pravidelně docházelo do školního klubu. Škola nabízí žákům výuku podle programu Škola podporující zdraví. V budově školy je školní jídelna, v níž zajišťuje stravování žáků Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, se sídlem Otická 24, Opava. Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje (v souladu se zápisem ve školském rejstříku) Základní vzdělávání Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Krok za krokem (1. 4. a ročník) Základní škola C/001 (5. ročník) Školní vzdělávací program Korálky 4

7 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 49 47,44 Nepedagogičtí zaměstnanci 13 11,75 z toho zaměstnanci výdejny stravy 7 1,5 Průměrný plat pedagogických zaměstnanců za škol. rok 2009/ Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců za škol. rok 2009/ Na ekonomickém úseku provedena kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení v Opavě dne Závěr: bez závad Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v Opavě dne Závěr: bez závad Veřejnosprávní kontrola Statutárního města Opavy ve dnech Závěr: činnost organizace s drobnými výhradami Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité poskytnuté granty sponzoři OHR Ostroj s.r.o. Opava ostatní 5

8 Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy a) Základní škola Zápis do 1. tříd 2011 Kapacita školy Počet 1. tříd k přípravná třída (PT) běžného typu, 1 třída speciální + 1 PT Počet zapsaných žáků Počet přijatých žáků + PT Počet 1. tříd k PT běžného typu + 1 PT b) Mateřské škola Kapacita Počet tříd školy k Zápis do 1. tříd 2011 Počet zapsaných dětí Počet přijatých dětí Počet tříd k Počet volných míst

9 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků v základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st Celkem b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázium 5 18,5% Střední vzdělání s maturitní zkouškou 15 55,6% Střední vzdělání - - Střední vzdělání s výučním listem 7 25,9% Neumístěno 0 - Počet žáků 9. tříd celkem % c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků ,67% d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,07 7

10 e) Volitelné předměty (VP) v ročníku 7. celkem počet 8. celkem počet 9. celkem počet VP VII.A VII.B žáků skupin VIII.A VIII.B žáků skupin IX. žáků skupin DOM SA ZAV NJ FJ PĚS SCH SPŘ Celkem žáků Celkem skupin Poznámka: 7. ročník 1 volitelný předmět/žák 8. ročník 1 volitelný předmět (NJ, FJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák 9. ročník 1 volitelný předmět (NJ)/žák nebo 3 volitelné předměty/žák Celkem žáků: 114 Celkem skupin: 15 Vysvětlivky: DOM Domácnost SA Sportovní aktivity ZAV Základy administrativy NJ - Německý jazyk FJ - Francouzský jazyk PĚS - Pěstitelství SCH Seminář z chemie SPŘ Seminář z přírodopisu f) Žáci s odlišným rokem školní docházky V letošním roce navštěvovalo školu 6 žáků s odlišným rokem školní docházky. Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet akcí Počet zúčastněných a protidrogové prevence žáků pedagogů Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Týden zdraví a prevence Registrace v projektu EAD 7 komiksů

11 Adaptační kurz 6.B v Žimrovicích Část VII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - Specializační studium výchovného poradenství Mgr. K. Solná - Specializační studium koordinátorů EVVO Mgr. J. Chrásková - Specializační studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů Mgr. E. Halfarová - 2. ročník kurzu Univerzity třetího věku Anglický jazyk Mgr. Z. Gélová - Škola ekonomika Š. Berková - Cestovní náhrady a daň silniční A. Kociánová - Zdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2011 Š. Berková - Platové předpisy ve veřejných službách a správě Š. Berková, A. Kociánová - Praktický průvodce účetnictvím PO v r s ohledem na změny v r Š. Berková - Práce s datovými úložišti Š. Berková, A. Kociánová Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pedagogů Specializační studium koordinátorů EVVO 1 EVVO ostatní 1 Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně 2 Zpracování sady DUM 4 Seminář - Voráčková 1 Co by dítě mělo umět ve věku od 2 Prezentace studijních programů gymnázií, SŠ a SOU pro výchovné poradce ZŠ 1 Psaní na PC a metodika psaní 1 Tematický workshop Čeština jako cizí jazyk 1 Metodická podpora k nácviku čtení, psaní a počítání 1 Multikulturní výchova 1 9

12 Workshop metodologie diagnostiky k výběru žáků základní a středních škol do odborných kroužků 1 Učíme se navzájem 1 Prevence SPUCH v předškolním věku program HYPO 1 Den s angličtinou Kreativní práce s audiovizuálními materiály a médii v hodinách angličtiny 2 Tvořivá škola Činnostní učení 2 Odpady a obaly 1 Letní škola pro učitele angličtiny 1 Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou 1 Osvědčení opravňující k práci s programem KUPOZ 1 Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování 1 Výuka jazykových dovedností na ZŠ 1 Instruktor snowboardingu 1 Krajská roadshow Microsoft a BOXED 1 Efektivní management škol - akcí Vzdělávací lídr s tématem Hodnocení. 1 Zkrácení ONIV se výrazně projevilo i na možnosti vysílat pedagogické pracovníky na další vzdělávání. Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované mateřskou školou: Září Říjen Táborák na seznámení Návštěva knihovny Divadelní představení Nezbedná holka Podzimníčci Podzimníčci 10

13 Listopad Divadelní představení Jak se čerti ženili Návštěva knihovny Akce v ZŠ Držet v rukou celý svět Neználkova dobrodružství Řádění v tělocvičně školy Návštěva v knihovně Prosinec Představení dětí v penzionu Vánoční tvoření v MŠ Představení v ZŠ AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ Mikulášská nadílka s programem Návštěva muzikálu v ZŠ Mach a Šebestová Vánoční besídka s rodiči a rozdávání dárků Akce v ZŠ Držet v rukou celý svět Ať žijí duchové Z pohádky do pohádky Pracujeme společně vánoční dílny Vystoupení na školním jarmarku 11

14 Leden Dítě a školní zralost přednáška pro rodiče (Mgr. Straková) Pohovory s rodiči předškoláků Akce v ZŠ DINOSAUŘI Držet v rukou celý svět Na pirátské stezce Malování s Boříkem Na pirátské stezce Malování s Boříkem Únor Představení KLUBÍČKO SVČ OPAVA Karneval masek v tělocvičně ZŠ Odpolední hraní a tvoření s tatínkem Velký karneval masek v tělocvičně školy 12

15 Březen Návštěva knihovny Vystoupení kouzelníka v MŠ Den s tatínkem Den s tatínkem Duben Pohádkové bludiště v ZŠ Sluníčkový den v MŠ Odpoledne pro maminky Koncert dětí ZUŠ Pracujeme společně jarní dílny Sluníčkový den Pohádkové bludiště Květen Divadlo BERUŠKA Domácí mazlíčci v ZŠ Výlet na dopravní hřiště Malé Hoštice Vystoupení pro důchodce ke Dni matek v Penzionu 13

16 Červen Skákací hrad a kolotoč v MŠ Odpoledne s HASÍKEM Výlet do ZOO Škola volá zkouška dospělosti v malém (mini-maturita předškoláků) Vyřazení předškoláků Táborák na rozloučenou Informativní schůzka nových zákonných zástupců dětí Malí hasíci a) Akce a soutěže organizované základní školou Na pirátské stezce Plavecká štafeta CELOSTÁTNÍ plavecká soutěž pro 1. stupeň ZŚ (38 škol v ČR, 1900 žáků prvního stupně) Výlet zaměřený na sebepoznání a spolupráci Lyžařský kurz pro 1. a 2. stupeň Prevence rizikového chování (přednáška, aktivity) Pedagogická a právní poradna preventivní akce (2. stupeň práce lektorů s jednotlivými třídami) Letní sportovní turistický kurz Dekorace vánoční výzdoba domácností Lyžařský kurz Lehkoatletický čtyřboj školních družin pro žáky tříd Sportovní den akce pro 1. stupeň Branný den akce pro 2. stupeň Cyklokurz pro 2. stupeň Živá planeta Země - výtvarná soutěž 14

17 Můj mazlíček fotosoutěž Baterkový den- soutěž ve sběru použitých baterií Výstava živých domácích mazlíčků v areálu školy Výstava výtvarných prací soutěže Živá planeta Sbírka na pomoc zvířatům v opavském útulku Projekt obnovy školního pozemku Živá planeta Země b) Akce a soutěže organizované základní školou pro MŠ Malé roztleskávačky - II. ročník soutěže pod záštitou města pro 230 dětí mateřských a základních škol Sportovní hry pro mateřské školy (21 MŠ z Opavy a okolí, 220 dětí) Gymnastika pro MŠ Gymnastika Sportovní hry MŠ Pohádkové bludiště,,mámo, táto, najdi mě! výtvarné a sportovní soutěže pro děti MŠ Přírodovědná expedice Školní parlament akce pro děti z MŠ Šrámkova Lyžařský kurz c) Účast na dalších akcích Věnuj mobil sběrová soutěž OZDM pravidelná účast žáků naší školy Recyklohraní školní recyklační program Znaky měst a obcí ČR - účast v soutěži tvorby erbů měst z ekologických materiálů (Náš znak byl vybrán k prezentaci na veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně) 15

18 Den Země- akce MMO Den dětí akce MMO Výstava loutek v knihovně P. Bezruče Tonda Obal výukový program společnost EKOKOM Hrátky se zvířátky pořádné SVČ Opava Canisterapie Festival dokumentárních filmů o lidských právech -,,Jeden svět Dokumentární film,,n. Winton Síla lidskosti Dopravní výchova Dopravní předpisy, křižovatky, první pomoc, výbava kola Dance 4 life přehlídka pohybových skladeb Výchovný koncert (LD Opava) JUPIÁDA aneb VESELÁ HUDEBNÍ ŠKOLA Jupiáda Ekologická akce -,,Šrotonátor se vrací Výstava -,,Vánoční dekorace Vystoupení žáků na zámku v Hradci nad Moravicí - Bál princezen Zápis do 1. tříd Po stopách dinosaurů Den otevřených dveří ( ) Zájezd - Flóra Olomouc

19 Tančí celá škola (Pomáda tanec ZŠ a MŠ) Kurzy sebeobrany (Crav Maga) d) Besedy, přednášky Beseda z cyklu - Příběhy bezpráví Čas proměn Práce psovoda Třídění obalů -,,TONDA OBAL Beseda o HOLOCAUSTU s pamětníkem Beseda na téma Bulímie Přednášky, hry Prevence rizikového chování IPS Úřadu práce v Opavě Besedy s cizinci (Ukrajina, Rusko) - šestý ročník Hrozby extrémismu devátý ročník Besedy s Policií ČR První pomoc (3. a 7. ročník) Kyberšikana (5. a 6.ročník) CPIV multikultura 7. ročník Jeden svět na školách Beseda o Holocaustu Příběhy bezpráví e) Exkurze Školní statek (MŠ) Stanice mladých přírodovědců exotická zvířata (MŠ) Jízdárna a hřebčín Hradec nad Moravicí (MŠ) Planetárium (MŠ, ZŠ) Dinopark (MŠ) Knihovna Petra Bezruče (MŠ, ZŠ) Slezské muzeum (MŠ) Návštěva v HZS Opava (MŠ) Dřevařská akademie Vítkovice ČOV 17

20 f) Akce ve spolupráci se SVČ Opava Na vlnách dobrodružství Pohádkové bludiště Skáče celá škola Sportovní hry mateřských škol Raftování g) Akce pořádané žákovským parlamentem Kurz první pomoci pro žáky 1. stupně Pomoc při akci Mikuláš ve škole Příprava Jarmarku Týden pro inkluzi Charitativní akce Tvorba FOTOKOMIXU - spolupráce s 1. stupněm ZŠ Soutěž DOMESTOS - motivace spolužáků Velký kamarád- pomoc žákům 1. stupně Žolík pomocník při zkoušení (2. stupeň) Fotosoutěž MLADÍ FOTOGRAFUJÍ PAMÁTKY Organizace Týdne zdraví a prevence Dohled nad úklidem ve třídách h) Aktivity školy ve spolupráci se zahraniční školou Obnovení spolupráce se základní školou Bieruń, Polsko Navázání spolupráce s šestitřídní školou v polské obci Żeleznikowa Wielka v okolí Nowego Sącza Navázání spolupráce s vedením obce Rytro a Starokrzepice vystoupení našich žákyň na I. Vyšegrádském festivalu kultur, kterého jsme se zúčastnili jako jediný soubor z ČR. Festivalu se účastnily soubory Polska, Slovenska a Maďarska. Naše děvčata sklidila zasloužený úspěch se skladbou Červená Karkulka, který pro tuto příležitost inovovala trenérka Mgr. Daniela Kurečková. 18

21 i) Účast na olympiádách a soutěžích Název soutěže Soutěže typu A Konverzační soutěž v AJ (Šternberk) A5) soutěže v cizích jazycích - anglický jazyk A5) soutěže v cizích jazycích - anglický jazyk Účast (počet ž.) Umístění v okresním (nebo oblastním) kole 21. místo 12. místo 19. místo A7) dějepisná olympiáda A8) zeměpisná olympiáda 21 A1) matematická olympiáda A10) matematický klokan - matematický cvrček A13) pythagoriáda 4. místo 10. místo 13. místo 7. místo 47. místo 1. místo 1. místo 15. místo 18. místo A37) finanční gramotnost 6. místo Soutěže typu B B3) přírodovědný klokan 22 B12) celostátní přehlídka dětského divadla - dětská scéna 2011 B37) atletický čtyřboj 10. místo - mladší žáci 10. místo - starší žákyně B38) minifotbal - mcdonald s 3. místo cup tříd B38) minifotbal - mcdonald s 2. místo cup tříd B39) vybíjená - preventan cup 5. místo Soutěže typu C O nejlepší pohybovou skladbu Olympiáda tělesně postižených 1 3. místo 14 v kraj. kole 3. místo 5. místo v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole 3. místo 4. místo Ostatní soutěže Opavské Vánočky Matematický maraton 6. místo - florbal 20. místo 19

22 O cenu primátora (lit. část) (výtv. část) 2.místo cena Má škola - soutěž SPŠS Opava 1. místo Soutěž O nejkrásnější loutku 1. místo Sportovní gymnastika 3. místo - starší žákyně Soutěž technických dovedností 7. a 8. místo Prezentace soutěž SPUŠ Opava 1. místo - kategorie video Dřevokazimírova šifra Atletický čtyřboj ŠD 1., 2. a 3. místo Mezinárodní ITS Cup místo Kunovice mini Mezinárodní ITS Cup - 3. místo Kunovice mladší žákyně Children s Cup - Polanka n. 1. místo Odrou Hliněná paráda - soutěž ŠD 1. místo Dopravní soutěž ŠD 3. tříd 2. a 3. místo Dopravní soutěž ŠD 4. tříd 1. a 3. místo Talentová soutěž v psaní ZAV 1. a 2. místo Mezinárodní mistrovství ČR 4. místo v psaní ZAV Mistrovství světa v psaní ZAV - Paříž MS 1. místo 9. místo Máme rádi přírodu 1 (literární soutěž) Plavecká štafeta místo Květiny a živočichové naší 2. místo zahrádky - soutěž MSZŠ Opava Máme rádi přírodu 7 Dřeviny našich parků - soutěž MSZŠ Opava 4. místo (5. ročník) Dřeviny našich parků 2. místo (5. ročník) Rozvoj škol (Sběr účtenek) 40. místo Putování vody Přírodovědná soutěž Mendelova gymnázia ocenění žáků 9. ročníku Kreslím, kreslíš, kreslíme 9 1. místo (SŠPU) Projekt KEA 2. místo M 1. místo - JČ Twister výtvarná soutěž 7 S pohybem každý den (SZÚ) stále probíhá 20

23 Úspěchy v psaní na klávesnici Naše škola je jediná škola v Opavě, kde se žáci učí psát na klávesnici podle programu ZAV. Petr Hendrych, žák 8. ročníku, prokázal při tréninkových soustředěních a soutěžích vysokou tréninkovou morálku a nominoval se na mistrovství světa ve zpracování textů na PC INTERSTENO 2011 v Paříži. Při soutěžním klání nejlepších písařů ČR také Klárka Odehnalová, žákyně 6. B, prokázala svými písařskými dovednostmi, že patří k republikové elitě, a skončila těsně za medailovým umístěním. Stala se největším překvapením mistrovství republiky a zajistila si tím také účast v Paříži. Naše škola se tedy může pochlubit současně dvěma zástupci, kteří reprezentovali naši vlast na světovém šampionátu. Do Paříže přijeli dosáhnout co nejlepších výsledků závodníci z 35 zemí světa. Mezi hlavní disciplíny světového šampionátu patří korektura textu a třicetiminutový opis. Petr Hendrych svým neuvěřitelným výkonem v korektuře textu získal 1. místo a Klárka Odehnalová v královské disciplíně - v třicetiminutovém opise, získala ve velmi silné konkurenci krásné 9. místo. Na naší škole se učí žáci písařským dovednostem pod vedením Mgr. Solné již od 4. ročníku. O tom, že vychovává mimořádné písaře, svědčí již třetí nominace na světový šampionát za sebou. Jiné soutěže MŠ Ozdobte si vánoční strom Požární ochrana očima dětí Na jedné planetě spolu se zvířátky Děti a příroda Moje nejmilejší zvířátko Sportovní hry mateřských škol Malé roztleskávačky Sportujeme s Hasíkem Mistrovství ČR Karviná

24 Projekty školy Týden zdraví a prevence - sbírka pro psí útulek, fotosoutěž, exkurze do čističky odpadních vod, besedy a přednášky, workshopy Celoškolní projekt ke Dni Země Veselé zoubky Naše Opava historická projekt tř. 5.A (obohacení výuky VV, VL, ČT) Týden zdraví a prevence projekt základní školy podpora zdravého životního stylu Domácí mazlíčci péče o domácí zvířata (4. roč.) Česká republika - VV Putování vody VV, PŘ Bezpečí dětí modelové situace (chování v případě ohrožení, jednání s cizími lidmi) Příroda očima žáků - fotosoutěž Domácí mazlíčci fotosoutěž Canisterapie Tonda Obal Ovoce - tvorba prezentací, herbáře, laboratorní práce KDO JSEM? - Projekt zaměřen na multikulturní výchovu, etnika, handicapované žáky, rasy CO TY NA TO? - Projekt zaměřen na vztahy mezi žáky, zlepšení soc.klimatu ve třídách. NEBUĎME LHOSTEJNÍ K Země živá planeta výtvarná soutěž, výstava prací Knihou proti šikaně prevence proti kyberšikaně Kyberšikana a její prevence výzkum pro zmapování míry zneužívání IT technologií žáky Obnova školní zahrady Svět ve škole propojení EVVO a VV Celkové hodnocení projektu Kyberšikana a její prevence (říjen 2010) Podle hodnotícího klíče se žáci 7. ročníku chovají na internetu velmi slušně, lépe na tom jsou chlapci než dívky, hůře jsou na tom žáci 8. ročníku. U žáků 9. ročníku je situace výrazně horší. Především hoši se řadí do nejhorší skupiny. Tento stupeň hodnocení již hraničil s poškozováním, omezováním a šikanováním jiných lidí, proto se ve spolupráci se školním preventistou převážná práce žáků s PC, besedy a programy v 9. ročníku směřovaly k prevenci kyberšikany. Charita organizování charitativních sbírek Liga proti rakovině Fond Chrpa prostředky pro hiporehabilitaci Fond Sidus prostředky na pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR Sluníčkový den veřejná sbírka pro opuštěné děti a pěstounské rodiny Malování s Boříkem - Sbírka pro psí útulek Děti ulice Tříkrálová sbírka Projekt Šance Život dětem pomoc nemocným, opuštěným a handicapovaným dětem 22

25 Tříkrálová sbírka Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech listopadu 2010 proběhla ve škole inspekce ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v základní škole podle příslušných vzdělávacích programů, zhodnotit naplnění ŠVP základní školy a jeho soulad s právními předpisy a RVP pro ZV, zhodnotit soulad ŠVP školní družiny s právními předpisy, posoudit jeho obsah podle ustanovení 5 odst. 2 školského zákona. Závěrem inspekční činnosti byla tato zjištění (citace závěrů inspekční zprávy): - Činnost základní školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. - Škola dosahuje požadovaných výstupů v klíčových předmětech podle realizovaných školních vzdělávacích programů a v souladu s vlastním hodnocením. - V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, pravidelně sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. - Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví, vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Svým materiálním vybavením poskytuje žákům podnětné prostředí. - Škola dodržuje požadavky a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělávání. - Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školního vzdělávacího programu. Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti provedla hodnocení ŠVP Mateřské školy Opava, Šrámkova 6. ŠVP pro MŠ vypracovala vedoucí pracovnice MŠ paní Hana Voráčková. Závěrem inspekční činnosti byla tato zjištění (výňatek závěrů inspekční zprávy): Srovnávací analýzou výše uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j / (RVP PV) bylo zjištěno: 23

26 - Školní vzdělávací program s názvem,,korálky není plně v souladu s RVP PV. - Hodnocení a doporučení pro dopracování dokumentu: 1. Doplnit telefonní kontakt zřizovatele, více specifikovat platnost dokumentu 2. Doplnit velikost MŠ, charakteristiku budovy, charakteristiku okolí (lokality) školy. 3. Doplnit podmínky vzdělávání (věcné podmínky, životosprávu, psychosociální podmínky,, organizaci chodu MŠ, řízení MŠ, personální podmínky, spoluúčast rodičů) 4. Doplnit kritéria, dle kterých jsou do MŠ děti přijímány. 5. Doplnit vzdělávací oblasti u jednotlivých integrovaných bloků. 6. Charakteristika vzdělávacího programu je v souladu s RVP PV. 7. Evaluace je v souladu s RVP PV. ŠVP během letních prázdnin podle pokynů doplnila nová vedoucí pracovnice MŠ paní Šárka Liberová. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Viz. Příloha č.2 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Viz. Příloha č.3 c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele Oprava a údržba Částka celkem Malování tříd, chodeb po revitalizaci (ZŠ) ,- Oprava dětské průlezky v atriu školní zahrady (MŠ) 9 660,- Oprava dřevěných herních prvků školní zahrady (MŠ) ,- Oprava výlevky a vodovodních baterií (MŠ) ,- Investiční akce z vlastních zdrojů Částka celkem Zhotovení klimatizace v ředitelně školy (ZŠ) ,- Montáž rozvodů do nově zřízené PC učebny (ZŠ) ,- Stavební úpravy zhotovení průchodů v učebnách (ZŠ) ,- Investiční akce ze zdrojů odboru investic MMO Částka celkem 24

27 Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Způsob zapojení Počet zúčastněných žáků pedagogů Jeden svět na školách Testování výukových materiálů 60 1 s tématikou EVVO Jeden svět na školách Festivalové projekce a školní projekce dokumentárních filmů, debata s hostem EVVO zapojení do konkrétních akcí Škola pro udržitelný vedoucích ke zlepšení životního život prostředí Kariérový koučink do škol Kompetence pro trh práce Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání Projekt zaměřený na přípravu žáků v kulturně rozdílné společnosti Zdravé zuby V rámci projektu Škola podporující zdraví Zdravý zoubek Dentální veletrh InDent v Ostravě Dialog bez bariér JA 2 Otvíráme bránu jazyků Tématický zájezd Londýn 10 1 Centrum podpory Zlepšení rovných příležitostí dětí a 4 3 integrace CZ. 1.07/1.2.00/ žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. CZ.1.07/2.3.00/ Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol (projekt zaměřen na fyziku, biologii, chemii, environmentální výchovu) European action on drugs Evropský projekt - Boj proti drogám a drogové závislosti dětí a mládeže Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském Život v kulturně rozdílné společnosti kraji Recyklohraní Problematika nakládání s odpady Kdo si hraje, pomáhá Pomoc při léčbě vážně nemocných dětí v ČR Rozvojové cíle tisíciletí Dokumentární filmy zaměřené na globální problémy současného světa a jejich řešení Příběhy bezpráví Literární a výtvarné soutěže, besedy Škola podporující zdraví Zdravý životní styl

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více