VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015"

Transkript

1 Motto: Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015 Předkládá: PaedDr. Jana Blažková, ředitelka

2 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Sídlo školy: Lobodice 39 Telefony: , , Právní forma: příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou IČO: DIČ: Zřizovatel: CZ Obec Lobodice Součásti školy: mateřská škola, školní družina a školní jídelna IZO ředitelství: MŠ: družiny: jídelny: IPO: Zařazení do sítě: Škola poskytuje základní vzdělání v prvním pátém ročníku ZŠ, předškolní a zájmové vzdělávání. Počet žáků k : Ročník Počet žáků celkem 31 MŠ 29 2

3 I. Přehled vzdělávacích programů Vzdělávací program: ročník I cesta může být cíl, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Mateřská škola: Vzdělávací program: Máme rádi přírodu a celý rok si s ní hrajeme Školní družina: Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání: Hurá z lavic za přírodou 3

4 II. Zaměstnanci školy Příjmení jméno obor Funkce v roce 2014/ 2015 Blažková Jana PdF UP, učitelství pro 1. stupeň ředitelka třídní 1.třídy metodik prevence, koordinátor EVVO pro ZŠ Brázdová Jana SOŠ školnice Fitzová Světlana SPedŠ Přerov, kurz Logopedie Zástupkyně pro předškolní vzdělávání učitelka MŠ reedukace Gregovská Eva PdF UP, učitelství pro 1. stupeň, SPedŠ Přerov, vychovatelství koordinátor EVVO třídní 2.třídy učitelka ZŠ koordinace programu Ekoškola školní mléko, Ovoce do škol Gregovská Hana Kurz asistent pedagoga asistentka pedagoga MŠ Hlavačková Anna Gymnázium Přerov vedoucí ŠJ Ježková Jana PdF UP, vychovatelství SPedŠ Boskovice, učitelství MŠ kurz Logopedie vychovatelka ŠD učitelka MŠ učitelka ZŠ reedukace Latková Marie PdF UP, učitelství pro MŠ učitelka MŠ Mrázková Markéta SPedŠ Přerov, vychovatelství MD Řihošková Jana VOŠ, Kurz asistent pedagoga Asistentka pedagoga Zbránková Světlana Kvalifikační kurz kuchařka kuchařka Ke změnám v personálním obsazení nedošlo, počet zaměstnanců je stabilizován. Pouze pozice asistentů pedagoga se řídí nejen doporučením poradenských zařízení, ale zejména souhlasem, který vydává Krajský úřad Olomouckého kraje a mění se tedy každoročně. Slečna Bohdana Látalová je pomocnou silou v kuchyni, která je zaměstnankyní Obce Lobodice. 4

5 III. Informace o zápisu Zápis do první třídy proběhl v řádném termínu Do první třídy bylo zapsáno 10 dětí, jedno dítě dostalo na základě vyšetření odklad. O zápis dítěte do naší školy projevili zájem i rodiče z Kojetína a to na základě doporučení pedagogické poradny. Do první třídy v září 2015 nastoupí 9 žáků. Pro děti a jejich rodiče byla nově připraveno několik ukázkových hodin. Nazvali jsme je Miniškolička a všichni se zde navzájem seznámili, rodiče získali informace o škole a průběhu vzdělávání, poznali některé metody práce. Děti si procvičovaly motoriku hrubou i tu jemnou. Poznaly, že holicí pěnu lze využít k náramné zábavě, při které vzniknou moc krásné obrázky. Vyzkoušely si, že lze zahrát písničku jen s pomocí plastových trubek. Vytvořily spoustu zajímavých plakátů a objektů, pobavily se, pohrály si. 5

6 IV. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí a žáků Žáci splnili očekávané výstupy v rámci svých ročníků. Učivo bylo probráno v rozsahu stanoveném školním vzdělávacím programem, v jednotlivých ročnících probíhalo rozšíření či redukce učiva individuálně podle potřeb žáků. Proběhlo srovnávací testování testy Kalibro u žáků třetího a pátého ročníku. Výsledky přesně kopírovaly školní hodnocení jednotlivých žáků. Přesto nás překvapily výborné výsledky třetího ročníku, které naznačily vysoký potenciál všech zúčastněných žáků. Výsledky třetího ročníku byly nadstandardní a to i ve srovnání s ostatními školami. Písemné práce a ukázky písanek našich dětí byly součástí výstavy Comenia Script & české slabikáře, která se konala v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně. Akce proběhla v rámci projektu Meet Czech Design. Pokračovali jsme také v poskytování domácího vzdělávání, což je způsob individuální výuky. K domácímu vzdělávání jsou u nás přihlášeny dvě děti, jejichž výuku si vede matka, děti přichází 2x ročně na přezkoušení. Na základě těchto zkušeností se na nás obrátili i další rodiče, kteří měli zájem o tento typ vzdělávání, ale po návštěvě školy a školních akcí se rozhodli pro klasický typ vzdělávání v naší škole. Žák pátého ročníku Ondřej Kejval vykonal přijímací zkoušky na víceleté gymnázium a byl přijat do primy od následujícího školního roku 2015/2016. Velký úspěch jsme opět zaznamenali v mezinárodní matematické soutěži Matematický klokan- Sára Kurowská opět obsadila v mezinárodním srovnání první místo v kategorii Cvrček. Umístění dalších žáků bylo nadprůměrné, byť nešlo o umístění mezi prvními třemi. Za úspěch považujeme např. 15. Místo mezi všemi zúčastněnými. Matematický klokan je mezinárodní soutěž, kterou připravuje Jednota českých matematiků. Úkoly jsou zaměřené spíše na řešení netradičně pojatých úloh a ukazují především potenciál dětí. Z tohoto pohledu naše děti prokazují dlouhodobě a opakovaně, že mají velký potenciál v logickém myšlení a kreativním řešení, což nás těší. Výuka psaní typem písma Comenia Script v souladu s legislativou již patří ke standardní nabídce, od roku 2013 je součástí našeho vzdělávacího programu. Někteří žáci píší klasickým typem vázaného psacího písma, výběr vždy záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. Zajímavostí je, že žáci sami chtějí vyzkoušet psaní vázaným písmem v pozdějším období a přechod z nevázaného psacího písma na vázané již nikomu nečiní potíže. Nevázané písmo CS vyhovuje dětem v počátcích vzdělávání a umožňuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami rovnocennou písemnou komunikaci. Ve věkově smíšených třídách pracujeme velmi individuálně a to nejen s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají vypracovaný individuální vzdělávací program. Díky množství pomůcek mohou i ostatní žáci postupovat svým tempem tak, aby zvládli požadavky vzdělávacích programů svých ročníků na nejlepší možné úrovni. Dobré výsledky však také závisí na spolupráci všech dětí, učitelů, školy i rodin. V letošním roce tato spolupráce probíhala nejen na úrovni rodičovských schůzek, ale i mimo oficiální akce. Stále více rodičů má zájem účastnit se např. výletů, máme více spolupracovníků z řad rodičů při organizaci dalších akcí. 6

7 V. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a programu EVVO V letošním roce jsme pracovali podle Minimálního preventivního programu, jehož stěžejní částí byl projekt, který vypracovala Klinika adiktologie UK v Praze Kočičí zahrada. Jde o program, který je určen pro žáky mladšího školního věku a je prakticky jediným oficiálním programem, který se věnuje této věkové skupině. Garantem byla Mgr. Eva Gregovská, která se také účastnila pilotního ověřování tohoto programu. Minimální preventivní program se každoročně aktualizuje spolu s krizovým plánem, kterým se řídí všichni pracovníci školy. V letošním školním roce došlo k několika aktualizacím díky změnám v celonárodní i krajské strategii prevence, ale také výzkumné práci Kliniky adiktologie. Okresní metodičkou prevence jsou pořádána setkání ředitelů a preventistů malotřídních škol, která jsou přínosná zejména díky sdílení zkušeností. Současně se na těchto setkáních řeší i problematika terminologie. Často je neukotvenost termínů zdrojem neporozumění, čemuž aktualizace programu školy mají zabránit. Oporou našeho preventivního programu je poskytování nespecifické prevence v podobě zážitkových aktivit, které vedou děti k aktivnímu trávení volného času, k posílení dobrých vztahů mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými, k rozvoji dovedností a schopností, které pomáhají zvládat obtížné situace a v delším časovém horizontu pak vedou ke změnám postojů směrem k empatii, lidskosti, vnímání a respektování odlišností a zdravému životnímu stylu. Specifickou prevenci cílenou na konkrétní problematiku rizikového chování ve formě všeobecné prevence nám v letošním roce zprostředkovala Resocia, paní Zdeňka Darmová, která situaci ve škole zná, protože zde vykonávala funkci asistentky pedagoga. V daném roce nebyly identifikovány takové formy rizikového chování, které by vyžadovaly přímou intervenci odborníků z P centra v Olomouci. Základem je práce ve třídách, se skupinami dětí, s jednotlivými dětmi. Volíme především neformální přístup, který zaručuje diskrétnost i při řešení některých obtížných situací. K setkávání máme dostatek příležitostí při realizaci akcí pro obec a veřejnost, na exkurzích a ve škole v přírodě. Proto se snažíme získat dotace, aby se všech akcí mohlo účastnit co nejvíce dětí. Prevence neznamená jen práci se závislostmi apod. Jde o velmi přesně vybudovaný systém, který zahrnuje téměř všechny oblasti dětského života. Jde také o výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Přínosem byly kurzy pro učitele, které pořádala organizace Člověk v tísni. Především metoda Persona Dolls, která pracuje s předsudky a vede k respektování odlišností, se jeví jako velmi perspektivní, mladší žáci ve skupině spolupracovali velmi efektivně a na návštěvu naší školní panenky Pepiny se těší. Nejde o samospasitelnou metodu, ale o jednu z cest, které využíváme. 7

8 Kurz první pomoci věnovaný nejen poskytování pomoci, ale i osobní bezpečnosti, byl realizován ve škole v přírodě díky naší zdravotnici. Škola nabízí v rámci zájmového vzdělávání kroužky a to na základě zájmů dětí. Letos to byl tanečně hudební, výtvarný, sportovní, stolních her a keramika. Základem a motivací pro další aktivity byl projekt, na jehož pilotování jsme se podíleli Svět v jednom dni, kde se děti seznamovaly nejen s různými zeměmi světa, ale i s problematikou např. dětské práce, šikany atd. To vše tak, aby získané informace byly přístupné dětem mladšího školního věku. Součástí prevence jsou i kurzy, které dětem nabízíme. Od ledna do dubna jsme využívali nabídku Plavecké školy v Přerově a žáci se učili plavat. Tento sport je nesmírně důležitý i s ohledem na umístění obce mezi jezery a rybníky. Většina žáků udělala velký pokrok, protože šlo o opakovaný kurz. Protože nemáme kvalitní sportovní halu, dohodli jsme se s rodiči, že kurz plavání proběhne i následující školní rok. V neposlední řadě jsme také nabídli účast na sportovních soutěžích. Především jsme plnili disciplíny Olympijského víceboje, jehož druhý ročník zaštiťovaly známé sportovní osobnosti a letos jsme splnili vše na 100%. Zúčastnili jsme se také florbalových turnajů. Děti s nadšením přistupovaly k týmové práci, i když neměly takové sportovní vybavení jako jiné týmy. I tak jsme obsadili třetí místa. 8

9 Prevenci se věnujeme v průběhu celého roku, děti zapojujeme do organizace a dění školy. Snažíme se reflektovat všechny změny, ředitelka školy se zúčastnila dvoudenní konference, která se věnovala především budoucnosti preventivních programů. Z vystoupení účastníků bylo zřejmé, že školy mají velký vliv na kvalitu preventivních činností, že období mladšího školního věku vyžaduje specifické postupy a nabídku aktivit, které naše škola skutečně poskytuje. Připravujeme aktualizaci celého programu tak, aby odpovídal potřebám dětí a nejnovějším poznatkům, které nám poskytuje P centrum Olomouc a další subjekty. Spolupracovali jsme také s Policíí ČR, viděli jsme ukázky práce se služebním psem, děti se seznámily s výstrojí Policie ČR a některými postupy při řešení přestupků apod. 9

10 Zpráva ŠD Lobodice pro rok 2014/15 Bc.Jana Ježková Tematický plán pro rok 2014/15 jsme nazvali Svět trochu jinak. Při přípravě jsem vycházela z publikace Svět v jednom dni a z projektů, které jsme realizovali v rámci spolupráce s ARPOKem. Děti se postupně a nenásilnou formou seznamovaly s globálními problémy světa. Nahlédli jsme do globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím her, vyhledáváním informací, zážitky. Děti se nejprve seznámily se světem a jeho nej. Následně jsme se pak věnovali problematikám jako je dětská práce, migrace, kácení tropických deštných lesů, přírodních katastrof ad. Věnovali jsme se jim formou simulace těchto problémů, povídáním v komunitním kruhu, prací s obrázkovým materiálem, malováním apod. Děti se nad těmito problémy zamýšlely a často i měnily názory na svět. Mimo naše hlavní téma jsme se také připravovali na oslavu 110. výročí založení školy. Děti pilně nacvičovaly na vystoupení k tomuto výročí hanácké tance, ve kterých chceme pokračovat i v následujícím školním roce. Taneční umění děti také ukázaly při vystoupení na Radovánkách, kde předvedly břišní tance, zumbu a tanečky na dětské písničky. Vyráběli jsme a malovali. Účastnili jsme se několika výtvarných soutěží. Eva Koschatská se umístila na 2. místě ve výtvarné soutěži, kterou vyhlásilo středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov. Pozorovali jsme přírodu a zahráli spoustu her v přírodě. Starali jsme se o školní zahradu, která nám za odměnu vyplodila spoustu dobrůtek, které jsme si lahodně upravili. Hodně jsme sportovali a hráli pohybové hry, mimo nejoblíbenější vybíjenou a fotbal, si děti rády zahrály i ringo nebo švédské kuželky. Oceněním práce byl fakt, že i na konci školního roku docházeli do družiny také žáci nejvyšších ročníků a předposlední den školy bylo v družině 24 dětí. 10

11 Mateřská škola hodnocení školního roku Bc. Marie Latková Světlana Fitzová V mateřské škole děti pracovaly podle vzdělávacího programu a dle svých schopností, v letošním roce nastoupilo hodně malých dětí s rozdílnými dovednostmi, současně pracovníci školky podporovali rozvoj předškoláků. Vzhledem k počtu dětí pokračuje rozdělení dětí do skupin dle věku v době přímé práce tak, aby bylo možné rozvíjet schopnosti starších i mladších dětí dle jejich potřeb- druhou třídu mladších dětí vede Bc. Jana Ježková, která se současně věnuje logopedické prevenci. Celým školním rokem nás provázela výchova k ekologii, ale spolu se školou jsme absolvovali spoustu dalších pro děti zajímavých akcí, které společně pečlivě vybíráme tak, aby navazovaly na náš vzdělávací program a vždy dětem pomohly poznat něco nového, zajímavého. Samozřejmě pokračovaly i návštěvy divadelních představení v Němčicích na Hané, kde se děti učí společenskému chování a mohou se setkat s umělci různých divadelních spolků za velmi příznivou cenu. Od ledna do dubna jsme absolvovali plavecký výcvik. Vzhledem k počtu dětí a podmínkám bezpečnosti, byla školka otevřena i v době výcviku. V přerovské stanici ORNIS pro nás byl připraven program Život ježka. Děti pak chtěly zachraňovat všechny ježky, které jsme viděli na zahradě. Naštěstí ještě nebyl čas na zazimování. Na práci mělo vliv zejména další vzdělávání pedagogických pracovníků, které v letošním roce bylo především určeno učitelům mateřských škol, a my jsme nabídky plně využili. Podněty jsme ihned aplikovali v různých projektech např. Den s hlínou, kdy jsme zkoumali tuto přírodninu ze všech možných úhlů a založili jsme díky tomu i vyvýšené bylinkové záhony přímo na zahradě mateřské školy. Pokusy a objevy děti nesmírně bavily, stejně jako pozorování života na louce či bramborový den. Letos nás navštívila mateřská škola z Troubek a my jsme návštěvu oplatili. Podporujeme také pohyb a sport, zúčastnili jsme se okresních atletických závodů mateřských škol, které se konaly v Přerově. Naše družstvo bylo oslabeno vysokou nemocností dětí, ale i tak jsme se umístili v první dvacítce ze sta. Všechny učitelka absolvovaly díky projektům OPVK stáže v jiných školkách. Inspirativní byly stáže ve Slovinsku, na Slovensku, ale i ve školkách v Karviné. Tam jsme se přesvědčily, že lze ještě lépe podporovat rozvoj samostatnosti dětí. Proto jsme přizpůsobily např. vydávání jídel a celkově samoobslužnost při úklidu. Zvažujeme zřízení koutků, kde by se děti realizovaly dle denní nabídky podle svých zájmů. Účast v projektech nám navíc pomohla získat unikátní pomůcky pro polytechnickou výchovu stavebnice Lego, magnetické stavebnice i dřevěné sady, ale i truhlici pro práci s netradičním materiálem. Projekty, které byly časově omezeny pouze na školní rok, pro nás znamenaly poměrně vysokou náročnost, nešlo jen o kurzy a semináře, které probíhaly často o víkendech, ale i organizačně jsme musely zajistit běžný chod školky v době, kdy probíhaly dlouhodobé stáže. Navíc jedním z výstupů těchto projektů byly závěrečné zprávy a práce. 11

12 Logopedie prevence Bc. Jana Ježková Logopedie v MŠ probíhala podle jednotlivých témat s využitím nové publikace Logokamnínků a to s přihlédnutím na individuální potřeby a schopnosti dítěte. Týkala se: Dechového cvičení a fonačního cvičení nácviku správného dýchání, které je základem pro správnou tvorbu hlasu. Cvičení motoriky mluvidel. Procvičování slovní zásoby a gramatických struktur řeči práce s obrázkovým materiálem, publikacemi, hračkami Rytmizace využití Orffových hudebních nástrojů, rytmizace na tělo. Sluchového cvičení reakce na signál, zvuky, práce s CD. Cvičení zrakové percepce zraková paměť pexeso, Kimovy hry, deskové hry, pracovní listy, PC výukové programy, publikace Cvičení logického myšlení, orientace v prostoru, čase ad. U školních dětí se pak, mimo výše zmiňované, také zaměřovala na rozvoj čtení a psaní. V letošním školním roce jsme pořídili z rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015POMŮCKU Klokanův kufr v ceně více než ,- Kč. Jde o skříňku, která obsahuje pomůcky vytvořené odborníky na logopedii a předškolní přípravu a rozvíjí nejen logopedickou prevenci ve všech směrech. Projekt, jehož autorkou je Jana Ježková byl vybrán z téměř tisíce podaných projektů. Ukázka z Logokamínků: Zraková a grafomotorická cvičení: Dokresli misky pro zvířátka. Obrázek vybarvi. 12

13 Další aktivity Mgr. Eva Gregovská PaedDr. Jana Blažková Třebaže tato kapitola nese název Další aktivity, jde o aktivity, které se velmi úzce váží ke vzdělávacím programům a průběhu výchovy a vzdělávání ve škole. Jde o aktivity, které výuku nejen doplňují, ale podporují znalosti a dovednosti dětí a žáků. Pomocí zážitku získávají děti nové podněty, nové pohledy na to, co si osvojí během hodin ve škole či školce. Navíc se snažíme, aby všechny naše aktivity byly provázané, takže nelze jednoznačně přiřadit danou akci některému z průřezových témat či projektů, kterým se věnujeme. Většina aktivit spadá pod nespecifickou prevencí rizikového chování, ale také směřuje k environmentální výchově a současně reaguje na některý z globálních problémů. Ale především rozvíjí osobnosti a poznání dětí. Téměř veškeré aktivity realizujeme společně s mateřskou školou, takže vybíráme ty, které je možné rozdělit dle věku a potřeb dětí. V říjnu jsme se podíleli na celostátní dobrovolnické akci 72 hodin, kdy jsme uklízeli prostranství před školou i zahradu mateřské školy, naše aktivit byla nominována na cenu Gratias Tibi. Třebaže jsme ocenění nezískali, byli jsme mezi několika málo vybranými z celé ČR, což je velkým oceněním naší společné práce. 13

14 Pozvali jsme na besedu pana spisovatele Jiřího Šanderu, který vyprávěl o tom, jak vzniká kniha a také předčítal ukázky ze svých oblíbených knih pro děti. Muzea jsou pro nás zdrojem informací, ale především zážitků- Předvánoční čas jsme strávili nejen rozjímáním, ale i návštěvou známých a populárních Vánoc na dědině v Rožnově pod Radhoštěm, kde nám opět nabídli návštěvu starých chaloupek a jejich obyvatel. Tak jsme se mohli na chvíli vrátit v čase a ve staré škole si s housličkami pana řídícího zazpívat i koledu, kterou jsme měli letos nejraději Den přeslavný, jež k nám přišel. A na závěr si pochutnat na litém perníku a čaje z devatera býlí. 14

15 V přerovském muzeu jsme obdivovali křehkou krásu českých skleněných ozdob i unikátní betlém, který byl vytvořen na zakázku muzea. Na závěr si děti vyrobily vlastní ozdoby. 15

16 Dále nám přerovské muzeum nabídlo animační programy: Co všechno měla babička ve skříni, Co se skrývá v zámku a Než se zvedne opona program k výročí založení loutkového divadla Kašpárek v Přerově. Pátrali jsme po pokladu, zkoušeli šít kostýmy i hrát divadlo. Dokonce se nám poštěstilo absolvovat jeden program nejen s osobami, které přišly z jiných století, ale také s panem Schenkem, který je vedoucí archeolog a má velkou zásluhu na odhalení základů bratrské školy, ve které vyučovali Jan Amos Komenský a Jan Blahoslav. 16

17 Školu v přírodě, která se stala nedílnou součástí našich vzdělávacích plánů i díky projektům, jsme letos umístili do Bělé pod Pradědem. Děti si užily hor, ale i malinkatého potůčku, který protékal zahradou u penzionu, kde jsme byli ubytováni. Program připravila paní učitelka Jana Ježková ve spolupráci s paní učitelkou Gregovskou a Fitzovou. Program spojoval již vytvořený projekt Den na Zeleném ostrově s různými aktivitami, které se vázaly k místu konání a zejména k nejvyšší hoře Moravy Pradědu. Děti se těšily na celodenní výlet, hlavně malincí vyprávěli, že půjdou k Pradědovi. Bohužel v den celodenního výletu se zatáhla obloha a cestou ne Praděd jsme se mohli kochat jen kapičkami z mraku, který nás obklopil. I tak jsme se cestou hodně nasmáli, zvlášť, když nás na vrchol neupozornil vysílač, ale cedule, která varovala před ledem padajícím z vysílače. V tu chvíli skutečně nebylo vidět na krok, ale děti prokázaly nebývalý smysl pro humor a také velkou kondici. Náplastí pak byla narychlo zařazená návštěva lázní Karlova Studánka s krásným vodopádem a obchodem plným drobností, které děti pořídily svým rodinám na památku. V programu byla i návštěva malé farmy, kde se vyrábí vyhlášené farmářské jogurty a sýry. Součástí návštěvy byla i prohlídka vesnického muzea. Ve staré stodole jsou exponáty z dávných i poměrně nedávných dob včelařství, pěstování plodin, chovu dobytka, ale i prací běžného života, např. praní. 17

18 18

19 Školní výlety jsme letos nabídli dva do Květné zahrady v Kroměříži a do Předmostí do Mamutova. V Květné zahradě jsme absolvovali animační programy, které byly zaměřen na historii vzniku zahrady, ale mnoho aktivit bylo zacíleno na vnímání přírody, ale i třeba ticha nebo naopak zvuků vody, vánku a podobně. Děti si samy vytvořily vlastní plán barokní zahrady a hlavně se moc rády poztrácely a zase se našly ve slavném bludišti. Nejvíc strachu si užily paní učitelky malinkých, které ani nebyly za hradbou zeleně vidět. 19

20 Do Předmostí jsme měli osobní pozvání ředitele Městského informačního střediska v Přerově. I když počasí nebylo příliš vlídné, podívali jsme se do Památníku Lovců mamutů a do Malého školního muzea Lovců mamutů, kde nám byl průvodcem zakladatel tohoto muzea. Opatrně jsme si prohlédli místo, kde byl nalezen hromadný hrob našich dávných předků, sáhli si na bludný balvan, ale už jsme se nedostali na Školní kopec, protože všude bylo mokro. Tento poslední výlet byl zároveň předzvěstí dalšího školního roku, který chceme zahájit animačním programem o pravěku v Muzeu J. A. K. 20

21 Poslední den ve škole jsme strávili výrobou zrcátek. Práce s mozaikou děti nadchla už dříve, takže paní Veronika Matlochová přivezla materiál, nápady a pustili jsme se do výroby pro radost. Ochutnávky ze školní zahrady jsou pak už samozřejmostí., takže si děti ke svačině připravily salát z plodů, které vypěstovaly samy děti. 21

22 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků PaedDr. Jana Blažková Světlana Fitzová Mgr. Eva Gregovská Bc. Jana Ježková Bc. Marie Latková Jana Řihošková, DiS. Školní rok 2014/ 2015 byl ve znamení velké nabídky DVPP zejména pro mateřské školy, protože probíhala poslední výzva v tomto programovém období, která byla záměrně věnována předškolnímu vzdělávání. Široká a zajímavá nabídka však byla limitována časem, kdy všechny projekty musely být ukončeny v červnu To s sebou neslo velmi náročnou organizaci celého školního roku, protože účast v projektech byla podmíněna i závazky ke splnění monitorovacích indikátorů, to znamená, že se učitelky musely zúčastnit nejméně 85% aktivit v jednotlivých modulech. Semináře a stáže probíhaly v průběhu školního roku a částečně zasahovaly do osobního volna pracovnic. Projekty byly zaměřeny na polytechnicku výchovu, rozvoj lektorských dovedností a osobnostní výchovu. Přínosem byly zejména semináře zaměřené na polytechnickou výchovu, seznámení s netradičními materiály a dále pak stáže v jiných školkách v zahraničí i u nás. Projekty organizovala Okresní hospodářská komora Profesní růst v mateřských školách a Sluňákov Dřesk a Tilpína: aneb učitelé mateřských škol s truhlou plnou tvořivých nápadů pro šikovné děti. Jednotlivé části těchto projektů absolvovaly paní učitelky Fitzová, Ježková a Latková, některé části absolvovala i Jana Blažková. Rozsah obou projektů byl celkem 120 hodin studia a 160 hodin stáží. Další nabídka přišla od společnosti Člověk v tísni Není školka jako školka, Persona Dolls a Inkluze v mateřské škole. Těchto seminářů se účastnila Jana Blažková, studium probíhalo v 80 hodinách, částečně o víkendech. Všechny tyto semináře přinášely nové pohledy na vzdělávání a výchovu dětí nejen předškolního věku, byly zaměřeny na rovný přístup ke všem, na potlačení předsudků v myšlení dospělých i dětí.. NÚV Praha nabídl kurz LAMS ( Lektoři a mentoři pro školy) v rozsahu 60 hodin. Tohoto kurzu se účastnila Jana Blažková. Podmínkou úspěšného zvládnutí všech výše uvedených kurzů bylo vypracování a obhajoba závěrečných prací. Velkým přínosem bylo setkání s mnoha lektory či účastníky, kteří jsou nejen skvělými odborníky, ale také lidsky nesmírně inspirativními osobnostmi a autory různých publikací. V mateřské škole došlo k některým změnám směrem k samostatnosti dětí, ve škole se pracuje s metodou Persona Dolls. Je velkou ctí, že jsme mohli být při zavedení a ověřování této metody, která se zaměřuje na osobnosti a emoce dětí a vede je k vnímání a respektování rozdílů. Celý kurz byl veden v němčině a částečně angličtině. Krátkodobé semináře absolvovala paní Eva Gregovská šlo o semináře zaměřené především na pracovní a výtvarné činnosti a dále se podílela na setkání metodiků prevence malotřídních škol. Jana Řihošková se zúčastnila krajské konference o inkluzi, která seznamovala účastníky s novými trendy v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Dvoudenní celostátní konference o prevenci rizikového chování VYNSPI II se zúčastnila Jana Blažková. 22

23 Prázdninovou školu GRV(globálního rozvojového vzdělávání), která byla jedním z výstupů celostátního projektu, absolvovala Jana Blažková a na ní získala nejen nové informace, ale zejména nové kontakty, kterých jsme využili v průběhu školního roku. Z uvedeného je zřejmé, že podpora dalšího vzdělávání je podnícena především nabídkou kvalitního vzdělávání. To jsme mohli v letošním roce absolvovat převážně zdarma díky ESF. Přestože letošní rok byl v nabídce bohatý, snažili jsme se, aby nebyl narušen průběh výuky, což se snad podařilo, jak dokládají výsledky testování. 23

24 VII. Projekty V letošním roce se můžeme pochlubit vlastními materiály z projektu Neprošlapanou cestičkou, reg. č. CZ.1.07/1.2.27/ , který byl ukončen v roce 2014 a byl podpořen ESF a rozpočtem ČR. Materiály jsou dostupné na webu školy, dále na metodickém portále rvp.cz ale i na společném úložišti projektů OPVK. Protože jsme ale vyvinuli i pomůcky, které jsou určeny dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, nejsou všechny tyto pomůcky digitálně zpracované, jsou k dispozici u partnerů projektu, ale i u nás ve škole. S velkým zájmem se setkaly nejen balíčky s materiály Bobříkův špalíček či den na Zeleném ostrově, které vznikly díky spolupráci s centrem ekologických aktivit Sluňákovem, ale i publikace Lobodice, Docela malý lobodický atlas ptáků, Hanácký rok či metodické materiály Mgr. Evy Gregovské Veselé pískání a Bc. Jany Ježkové Logopedické kamínky. V rámci udržitelnosti projektu I cesta může být cíl, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/ byly uskutečněny animační programy, ale i škola v přírodě, na jejíž financování se podíleli rodiny žáků a zřizovatel. Pokud by tyto a další aktivity nebyly realizovány, bylo by to považováno za porušení smlouvy a museli bychom vracet dotaci. Udržitelnost projektu trvá pět let, letos byla podána třetí monitorovací zpráva o udržitelnosti. Nové projekty, které jsou realizovány z ESF nyní, již podmínku udržitelnosti neobsahují, přesto však naše dokončené výstupy považujeme za dostatečně kvalitní, aby mohly být využívány i v dalších letech a to nejen námi. Druhým rokem se věnujeme velmi intenzivně globálnímu rozvojovému vzdělávání. Titul Světová škola, který jsme získali v loňském roce je propůjčen jen na dva roky, v příštím roce bychom tento titul měli obhajovat. Letos jsme se věnovali nejen podpoře regionu tak, jak jsme měli naplánováno. Z Letní školy jsme si přinesli další inspiraci velice zajímavé vyprávění a osobní zaujetí Kristýny Lungové z Arcidiecézní Charity Olomouc nám přinesly nové téma Haiti. Nejenže jsme uspořádali besedu o tomto těžce zkoušeném ostrovu, ale děti se rozhodly, že výtěžky z některých akcí budeme posílat právě Haiti. Nejen díky nám se letos povedla postavit škola pro 650 dětí, ale i poradna pro matky s dětmi. Současně jsme se dál věnovali tématům z projektu Svět v jednom dni jak ve výuce, tak v zájmovém vzdělávání. Děti si osvěžily poznatky ze Dne čokolády, ale současně jsme se věnovali díky projektu týden proti hladu i dětské práci ve světě a zneužívání pracovníků. Pojem Fair Trade už pro naše děti není jen prázdným pojmem, ale konkrétní pomocí chudým lidem. 24

25 VIII. Prezentace školy Základem naší prezentace pro veřejnost jsou každoroční velké akce v obci- představení s vánoční výstavou a Radovánky, populárním se stává i Masopust a podporu už má i Andělské ladění. Díky aktivním rodičům je účast veřejnosti velmi příjemným překvapením a radostí. Stále pracujeme na úpravách a zprovoznění webových stránek školy, aktuální informace dostávají zájemci nejen písemně prostřednictvím učitelek, ale také je najdou na facebookovém profilu školy. O plánovaných akcích informujeme prostřednictvím letáčků a plakátů, případně díky obecnímu rozhlasu či Zpravodaji obce. Průběžně vydáváme tiskové zprávy v regionálním či odborném tisku. V letošním roce byly největší oslavy věnovány 110. výročí otevření budovy školy. Při této příležitosti vznikly publikace o škole a s pracemi dětí. Byl připraven celodenní program, kdy na návštěvu školy přijel C. K. školní inspektor, naši přátelé z přerovského muzea si připravili vstupy, které ukazovaly, jak vypadalo školství v roce 1904 nebo jak se zakládal na Přerovsku Sokol. Děti vystoupily s tanečním vystoupením, pan starosta zasadil památeční lípu. Každý si mohl vytisknout znak Lobodic na starém knihtisku a odpočinout si u filmu Páni kluci, který se promítal na staré promítačce. Všichni návštěvníci také zavzpomínali na svou školní docházku nad starými pomůckami, kronikami či fotografiemi. 25

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Praha 9, - Prosek Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0111963/98-1404 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7as302 Okresní pracoviště Praha 1, Vodičkova 32, INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více