VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015"

Transkript

1 Motto: Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/ 2015 Předkládá: PaedDr. Jana Blažková, ředitelka

2 Charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Sídlo školy: Lobodice 39 Telefony: , , Právní forma: příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou IČO: DIČ: Zřizovatel: CZ Obec Lobodice Součásti školy: mateřská škola, školní družina a školní jídelna IZO ředitelství: MŠ: družiny: jídelny: IPO: Zařazení do sítě: Škola poskytuje základní vzdělání v prvním pátém ročníku ZŠ, předškolní a zájmové vzdělávání. Počet žáků k : Ročník Počet žáků celkem 31 MŠ 29 2

3 I. Přehled vzdělávacích programů Vzdělávací program: ročník I cesta může být cíl, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Mateřská škola: Vzdělávací program: Máme rádi přírodu a celý rok si s ní hrajeme Školní družina: Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání: Hurá z lavic za přírodou 3

4 II. Zaměstnanci školy Příjmení jméno obor Funkce v roce 2014/ 2015 Blažková Jana PdF UP, učitelství pro 1. stupeň ředitelka třídní 1.třídy metodik prevence, koordinátor EVVO pro ZŠ Brázdová Jana SOŠ školnice Fitzová Světlana SPedŠ Přerov, kurz Logopedie Zástupkyně pro předškolní vzdělávání učitelka MŠ reedukace Gregovská Eva PdF UP, učitelství pro 1. stupeň, SPedŠ Přerov, vychovatelství koordinátor EVVO třídní 2.třídy učitelka ZŠ koordinace programu Ekoškola školní mléko, Ovoce do škol Gregovská Hana Kurz asistent pedagoga asistentka pedagoga MŠ Hlavačková Anna Gymnázium Přerov vedoucí ŠJ Ježková Jana PdF UP, vychovatelství SPedŠ Boskovice, učitelství MŠ kurz Logopedie vychovatelka ŠD učitelka MŠ učitelka ZŠ reedukace Latková Marie PdF UP, učitelství pro MŠ učitelka MŠ Mrázková Markéta SPedŠ Přerov, vychovatelství MD Řihošková Jana VOŠ, Kurz asistent pedagoga Asistentka pedagoga Zbránková Světlana Kvalifikační kurz kuchařka kuchařka Ke změnám v personálním obsazení nedošlo, počet zaměstnanců je stabilizován. Pouze pozice asistentů pedagoga se řídí nejen doporučením poradenských zařízení, ale zejména souhlasem, který vydává Krajský úřad Olomouckého kraje a mění se tedy každoročně. Slečna Bohdana Látalová je pomocnou silou v kuchyni, která je zaměstnankyní Obce Lobodice. 4

5 III. Informace o zápisu Zápis do první třídy proběhl v řádném termínu Do první třídy bylo zapsáno 10 dětí, jedno dítě dostalo na základě vyšetření odklad. O zápis dítěte do naší školy projevili zájem i rodiče z Kojetína a to na základě doporučení pedagogické poradny. Do první třídy v září 2015 nastoupí 9 žáků. Pro děti a jejich rodiče byla nově připraveno několik ukázkových hodin. Nazvali jsme je Miniškolička a všichni se zde navzájem seznámili, rodiče získali informace o škole a průběhu vzdělávání, poznali některé metody práce. Děti si procvičovaly motoriku hrubou i tu jemnou. Poznaly, že holicí pěnu lze využít k náramné zábavě, při které vzniknou moc krásné obrázky. Vyzkoušely si, že lze zahrát písničku jen s pomocí plastových trubek. Vytvořily spoustu zajímavých plakátů a objektů, pobavily se, pohrály si. 5

6 IV. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí a žáků Žáci splnili očekávané výstupy v rámci svých ročníků. Učivo bylo probráno v rozsahu stanoveném školním vzdělávacím programem, v jednotlivých ročnících probíhalo rozšíření či redukce učiva individuálně podle potřeb žáků. Proběhlo srovnávací testování testy Kalibro u žáků třetího a pátého ročníku. Výsledky přesně kopírovaly školní hodnocení jednotlivých žáků. Přesto nás překvapily výborné výsledky třetího ročníku, které naznačily vysoký potenciál všech zúčastněných žáků. Výsledky třetího ročníku byly nadstandardní a to i ve srovnání s ostatními školami. Písemné práce a ukázky písanek našich dětí byly součástí výstavy Comenia Script & české slabikáře, která se konala v prostorách Moravské zemské knihovny v Brně. Akce proběhla v rámci projektu Meet Czech Design. Pokračovali jsme také v poskytování domácího vzdělávání, což je způsob individuální výuky. K domácímu vzdělávání jsou u nás přihlášeny dvě děti, jejichž výuku si vede matka, děti přichází 2x ročně na přezkoušení. Na základě těchto zkušeností se na nás obrátili i další rodiče, kteří měli zájem o tento typ vzdělávání, ale po návštěvě školy a školních akcí se rozhodli pro klasický typ vzdělávání v naší škole. Žák pátého ročníku Ondřej Kejval vykonal přijímací zkoušky na víceleté gymnázium a byl přijat do primy od následujícího školního roku 2015/2016. Velký úspěch jsme opět zaznamenali v mezinárodní matematické soutěži Matematický klokan- Sára Kurowská opět obsadila v mezinárodním srovnání první místo v kategorii Cvrček. Umístění dalších žáků bylo nadprůměrné, byť nešlo o umístění mezi prvními třemi. Za úspěch považujeme např. 15. Místo mezi všemi zúčastněnými. Matematický klokan je mezinárodní soutěž, kterou připravuje Jednota českých matematiků. Úkoly jsou zaměřené spíše na řešení netradičně pojatých úloh a ukazují především potenciál dětí. Z tohoto pohledu naše děti prokazují dlouhodobě a opakovaně, že mají velký potenciál v logickém myšlení a kreativním řešení, což nás těší. Výuka psaní typem písma Comenia Script v souladu s legislativou již patří ke standardní nabídce, od roku 2013 je součástí našeho vzdělávacího programu. Někteří žáci píší klasickým typem vázaného psacího písma, výběr vždy záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. Zajímavostí je, že žáci sami chtějí vyzkoušet psaní vázaným písmem v pozdějším období a přechod z nevázaného psacího písma na vázané již nikomu nečiní potíže. Nevázané písmo CS vyhovuje dětem v počátcích vzdělávání a umožňuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami rovnocennou písemnou komunikaci. Ve věkově smíšených třídách pracujeme velmi individuálně a to nejen s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají vypracovaný individuální vzdělávací program. Díky množství pomůcek mohou i ostatní žáci postupovat svým tempem tak, aby zvládli požadavky vzdělávacích programů svých ročníků na nejlepší možné úrovni. Dobré výsledky však také závisí na spolupráci všech dětí, učitelů, školy i rodin. V letošním roce tato spolupráce probíhala nejen na úrovni rodičovských schůzek, ale i mimo oficiální akce. Stále více rodičů má zájem účastnit se např. výletů, máme více spolupracovníků z řad rodičů při organizaci dalších akcí. 6

7 V. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a programu EVVO V letošním roce jsme pracovali podle Minimálního preventivního programu, jehož stěžejní částí byl projekt, který vypracovala Klinika adiktologie UK v Praze Kočičí zahrada. Jde o program, který je určen pro žáky mladšího školního věku a je prakticky jediným oficiálním programem, který se věnuje této věkové skupině. Garantem byla Mgr. Eva Gregovská, která se také účastnila pilotního ověřování tohoto programu. Minimální preventivní program se každoročně aktualizuje spolu s krizovým plánem, kterým se řídí všichni pracovníci školy. V letošním školním roce došlo k několika aktualizacím díky změnám v celonárodní i krajské strategii prevence, ale také výzkumné práci Kliniky adiktologie. Okresní metodičkou prevence jsou pořádána setkání ředitelů a preventistů malotřídních škol, která jsou přínosná zejména díky sdílení zkušeností. Současně se na těchto setkáních řeší i problematika terminologie. Často je neukotvenost termínů zdrojem neporozumění, čemuž aktualizace programu školy mají zabránit. Oporou našeho preventivního programu je poskytování nespecifické prevence v podobě zážitkových aktivit, které vedou děti k aktivnímu trávení volného času, k posílení dobrých vztahů mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými, k rozvoji dovedností a schopností, které pomáhají zvládat obtížné situace a v delším časovém horizontu pak vedou ke změnám postojů směrem k empatii, lidskosti, vnímání a respektování odlišností a zdravému životnímu stylu. Specifickou prevenci cílenou na konkrétní problematiku rizikového chování ve formě všeobecné prevence nám v letošním roce zprostředkovala Resocia, paní Zdeňka Darmová, která situaci ve škole zná, protože zde vykonávala funkci asistentky pedagoga. V daném roce nebyly identifikovány takové formy rizikového chování, které by vyžadovaly přímou intervenci odborníků z P centra v Olomouci. Základem je práce ve třídách, se skupinami dětí, s jednotlivými dětmi. Volíme především neformální přístup, který zaručuje diskrétnost i při řešení některých obtížných situací. K setkávání máme dostatek příležitostí při realizaci akcí pro obec a veřejnost, na exkurzích a ve škole v přírodě. Proto se snažíme získat dotace, aby se všech akcí mohlo účastnit co nejvíce dětí. Prevence neznamená jen práci se závislostmi apod. Jde o velmi přesně vybudovaný systém, který zahrnuje téměř všechny oblasti dětského života. Jde také o výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Přínosem byly kurzy pro učitele, které pořádala organizace Člověk v tísni. Především metoda Persona Dolls, která pracuje s předsudky a vede k respektování odlišností, se jeví jako velmi perspektivní, mladší žáci ve skupině spolupracovali velmi efektivně a na návštěvu naší školní panenky Pepiny se těší. Nejde o samospasitelnou metodu, ale o jednu z cest, které využíváme. 7

8 Kurz první pomoci věnovaný nejen poskytování pomoci, ale i osobní bezpečnosti, byl realizován ve škole v přírodě díky naší zdravotnici. Škola nabízí v rámci zájmového vzdělávání kroužky a to na základě zájmů dětí. Letos to byl tanečně hudební, výtvarný, sportovní, stolních her a keramika. Základem a motivací pro další aktivity byl projekt, na jehož pilotování jsme se podíleli Svět v jednom dni, kde se děti seznamovaly nejen s různými zeměmi světa, ale i s problematikou např. dětské práce, šikany atd. To vše tak, aby získané informace byly přístupné dětem mladšího školního věku. Součástí prevence jsou i kurzy, které dětem nabízíme. Od ledna do dubna jsme využívali nabídku Plavecké školy v Přerově a žáci se učili plavat. Tento sport je nesmírně důležitý i s ohledem na umístění obce mezi jezery a rybníky. Většina žáků udělala velký pokrok, protože šlo o opakovaný kurz. Protože nemáme kvalitní sportovní halu, dohodli jsme se s rodiči, že kurz plavání proběhne i následující školní rok. V neposlední řadě jsme také nabídli účast na sportovních soutěžích. Především jsme plnili disciplíny Olympijského víceboje, jehož druhý ročník zaštiťovaly známé sportovní osobnosti a letos jsme splnili vše na 100%. Zúčastnili jsme se také florbalových turnajů. Děti s nadšením přistupovaly k týmové práci, i když neměly takové sportovní vybavení jako jiné týmy. I tak jsme obsadili třetí místa. 8

9 Prevenci se věnujeme v průběhu celého roku, děti zapojujeme do organizace a dění školy. Snažíme se reflektovat všechny změny, ředitelka školy se zúčastnila dvoudenní konference, která se věnovala především budoucnosti preventivních programů. Z vystoupení účastníků bylo zřejmé, že školy mají velký vliv na kvalitu preventivních činností, že období mladšího školního věku vyžaduje specifické postupy a nabídku aktivit, které naše škola skutečně poskytuje. Připravujeme aktualizaci celého programu tak, aby odpovídal potřebám dětí a nejnovějším poznatkům, které nám poskytuje P centrum Olomouc a další subjekty. Spolupracovali jsme také s Policíí ČR, viděli jsme ukázky práce se služebním psem, děti se seznámily s výstrojí Policie ČR a některými postupy při řešení přestupků apod. 9

10 Zpráva ŠD Lobodice pro rok 2014/15 Bc.Jana Ježková Tematický plán pro rok 2014/15 jsme nazvali Svět trochu jinak. Při přípravě jsem vycházela z publikace Svět v jednom dni a z projektů, které jsme realizovali v rámci spolupráce s ARPOKem. Děti se postupně a nenásilnou formou seznamovaly s globálními problémy světa. Nahlédli jsme do globálního rozvojového vzdělávání prostřednictvím her, vyhledáváním informací, zážitky. Děti se nejprve seznámily se světem a jeho nej. Následně jsme se pak věnovali problematikám jako je dětská práce, migrace, kácení tropických deštných lesů, přírodních katastrof ad. Věnovali jsme se jim formou simulace těchto problémů, povídáním v komunitním kruhu, prací s obrázkovým materiálem, malováním apod. Děti se nad těmito problémy zamýšlely a často i měnily názory na svět. Mimo naše hlavní téma jsme se také připravovali na oslavu 110. výročí založení školy. Děti pilně nacvičovaly na vystoupení k tomuto výročí hanácké tance, ve kterých chceme pokračovat i v následujícím školním roce. Taneční umění děti také ukázaly při vystoupení na Radovánkách, kde předvedly břišní tance, zumbu a tanečky na dětské písničky. Vyráběli jsme a malovali. Účastnili jsme se několika výtvarných soutěží. Eva Koschatská se umístila na 2. místě ve výtvarné soutěži, kterou vyhlásilo středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov. Pozorovali jsme přírodu a zahráli spoustu her v přírodě. Starali jsme se o školní zahradu, která nám za odměnu vyplodila spoustu dobrůtek, které jsme si lahodně upravili. Hodně jsme sportovali a hráli pohybové hry, mimo nejoblíbenější vybíjenou a fotbal, si děti rády zahrály i ringo nebo švédské kuželky. Oceněním práce byl fakt, že i na konci školního roku docházeli do družiny také žáci nejvyšších ročníků a předposlední den školy bylo v družině 24 dětí. 10

11 Mateřská škola hodnocení školního roku Bc. Marie Latková Světlana Fitzová V mateřské škole děti pracovaly podle vzdělávacího programu a dle svých schopností, v letošním roce nastoupilo hodně malých dětí s rozdílnými dovednostmi, současně pracovníci školky podporovali rozvoj předškoláků. Vzhledem k počtu dětí pokračuje rozdělení dětí do skupin dle věku v době přímé práce tak, aby bylo možné rozvíjet schopnosti starších i mladších dětí dle jejich potřeb- druhou třídu mladších dětí vede Bc. Jana Ježková, která se současně věnuje logopedické prevenci. Celým školním rokem nás provázela výchova k ekologii, ale spolu se školou jsme absolvovali spoustu dalších pro děti zajímavých akcí, které společně pečlivě vybíráme tak, aby navazovaly na náš vzdělávací program a vždy dětem pomohly poznat něco nového, zajímavého. Samozřejmě pokračovaly i návštěvy divadelních představení v Němčicích na Hané, kde se děti učí společenskému chování a mohou se setkat s umělci různých divadelních spolků za velmi příznivou cenu. Od ledna do dubna jsme absolvovali plavecký výcvik. Vzhledem k počtu dětí a podmínkám bezpečnosti, byla školka otevřena i v době výcviku. V přerovské stanici ORNIS pro nás byl připraven program Život ježka. Děti pak chtěly zachraňovat všechny ježky, které jsme viděli na zahradě. Naštěstí ještě nebyl čas na zazimování. Na práci mělo vliv zejména další vzdělávání pedagogických pracovníků, které v letošním roce bylo především určeno učitelům mateřských škol, a my jsme nabídky plně využili. Podněty jsme ihned aplikovali v různých projektech např. Den s hlínou, kdy jsme zkoumali tuto přírodninu ze všech možných úhlů a založili jsme díky tomu i vyvýšené bylinkové záhony přímo na zahradě mateřské školy. Pokusy a objevy děti nesmírně bavily, stejně jako pozorování života na louce či bramborový den. Letos nás navštívila mateřská škola z Troubek a my jsme návštěvu oplatili. Podporujeme také pohyb a sport, zúčastnili jsme se okresních atletických závodů mateřských škol, které se konaly v Přerově. Naše družstvo bylo oslabeno vysokou nemocností dětí, ale i tak jsme se umístili v první dvacítce ze sta. Všechny učitelka absolvovaly díky projektům OPVK stáže v jiných školkách. Inspirativní byly stáže ve Slovinsku, na Slovensku, ale i ve školkách v Karviné. Tam jsme se přesvědčily, že lze ještě lépe podporovat rozvoj samostatnosti dětí. Proto jsme přizpůsobily např. vydávání jídel a celkově samoobslužnost při úklidu. Zvažujeme zřízení koutků, kde by se děti realizovaly dle denní nabídky podle svých zájmů. Účast v projektech nám navíc pomohla získat unikátní pomůcky pro polytechnickou výchovu stavebnice Lego, magnetické stavebnice i dřevěné sady, ale i truhlici pro práci s netradičním materiálem. Projekty, které byly časově omezeny pouze na školní rok, pro nás znamenaly poměrně vysokou náročnost, nešlo jen o kurzy a semináře, které probíhaly často o víkendech, ale i organizačně jsme musely zajistit běžný chod školky v době, kdy probíhaly dlouhodobé stáže. Navíc jedním z výstupů těchto projektů byly závěrečné zprávy a práce. 11

12 Logopedie prevence Bc. Jana Ježková Logopedie v MŠ probíhala podle jednotlivých témat s využitím nové publikace Logokamnínků a to s přihlédnutím na individuální potřeby a schopnosti dítěte. Týkala se: Dechového cvičení a fonačního cvičení nácviku správného dýchání, které je základem pro správnou tvorbu hlasu. Cvičení motoriky mluvidel. Procvičování slovní zásoby a gramatických struktur řeči práce s obrázkovým materiálem, publikacemi, hračkami Rytmizace využití Orffových hudebních nástrojů, rytmizace na tělo. Sluchového cvičení reakce na signál, zvuky, práce s CD. Cvičení zrakové percepce zraková paměť pexeso, Kimovy hry, deskové hry, pracovní listy, PC výukové programy, publikace Cvičení logického myšlení, orientace v prostoru, čase ad. U školních dětí se pak, mimo výše zmiňované, také zaměřovala na rozvoj čtení a psaní. V letošním školním roce jsme pořídili z rozvojového programu MŠMT Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015POMŮCKU Klokanův kufr v ceně více než ,- Kč. Jde o skříňku, která obsahuje pomůcky vytvořené odborníky na logopedii a předškolní přípravu a rozvíjí nejen logopedickou prevenci ve všech směrech. Projekt, jehož autorkou je Jana Ježková byl vybrán z téměř tisíce podaných projektů. Ukázka z Logokamínků: Zraková a grafomotorická cvičení: Dokresli misky pro zvířátka. Obrázek vybarvi. 12

13 Další aktivity Mgr. Eva Gregovská PaedDr. Jana Blažková Třebaže tato kapitola nese název Další aktivity, jde o aktivity, které se velmi úzce váží ke vzdělávacím programům a průběhu výchovy a vzdělávání ve škole. Jde o aktivity, které výuku nejen doplňují, ale podporují znalosti a dovednosti dětí a žáků. Pomocí zážitku získávají děti nové podněty, nové pohledy na to, co si osvojí během hodin ve škole či školce. Navíc se snažíme, aby všechny naše aktivity byly provázané, takže nelze jednoznačně přiřadit danou akci některému z průřezových témat či projektů, kterým se věnujeme. Většina aktivit spadá pod nespecifickou prevencí rizikového chování, ale také směřuje k environmentální výchově a současně reaguje na některý z globálních problémů. Ale především rozvíjí osobnosti a poznání dětí. Téměř veškeré aktivity realizujeme společně s mateřskou školou, takže vybíráme ty, které je možné rozdělit dle věku a potřeb dětí. V říjnu jsme se podíleli na celostátní dobrovolnické akci 72 hodin, kdy jsme uklízeli prostranství před školou i zahradu mateřské školy, naše aktivit byla nominována na cenu Gratias Tibi. Třebaže jsme ocenění nezískali, byli jsme mezi několika málo vybranými z celé ČR, což je velkým oceněním naší společné práce. 13

14 Pozvali jsme na besedu pana spisovatele Jiřího Šanderu, který vyprávěl o tom, jak vzniká kniha a také předčítal ukázky ze svých oblíbených knih pro děti. Muzea jsou pro nás zdrojem informací, ale především zážitků- Předvánoční čas jsme strávili nejen rozjímáním, ale i návštěvou známých a populárních Vánoc na dědině v Rožnově pod Radhoštěm, kde nám opět nabídli návštěvu starých chaloupek a jejich obyvatel. Tak jsme se mohli na chvíli vrátit v čase a ve staré škole si s housličkami pana řídícího zazpívat i koledu, kterou jsme měli letos nejraději Den přeslavný, jež k nám přišel. A na závěr si pochutnat na litém perníku a čaje z devatera býlí. 14

15 V přerovském muzeu jsme obdivovali křehkou krásu českých skleněných ozdob i unikátní betlém, který byl vytvořen na zakázku muzea. Na závěr si děti vyrobily vlastní ozdoby. 15

16 Dále nám přerovské muzeum nabídlo animační programy: Co všechno měla babička ve skříni, Co se skrývá v zámku a Než se zvedne opona program k výročí založení loutkového divadla Kašpárek v Přerově. Pátrali jsme po pokladu, zkoušeli šít kostýmy i hrát divadlo. Dokonce se nám poštěstilo absolvovat jeden program nejen s osobami, které přišly z jiných století, ale také s panem Schenkem, který je vedoucí archeolog a má velkou zásluhu na odhalení základů bratrské školy, ve které vyučovali Jan Amos Komenský a Jan Blahoslav. 16

17 Školu v přírodě, která se stala nedílnou součástí našich vzdělávacích plánů i díky projektům, jsme letos umístili do Bělé pod Pradědem. Děti si užily hor, ale i malinkatého potůčku, který protékal zahradou u penzionu, kde jsme byli ubytováni. Program připravila paní učitelka Jana Ježková ve spolupráci s paní učitelkou Gregovskou a Fitzovou. Program spojoval již vytvořený projekt Den na Zeleném ostrově s různými aktivitami, které se vázaly k místu konání a zejména k nejvyšší hoře Moravy Pradědu. Děti se těšily na celodenní výlet, hlavně malincí vyprávěli, že půjdou k Pradědovi. Bohužel v den celodenního výletu se zatáhla obloha a cestou ne Praděd jsme se mohli kochat jen kapičkami z mraku, který nás obklopil. I tak jsme se cestou hodně nasmáli, zvlášť, když nás na vrchol neupozornil vysílač, ale cedule, která varovala před ledem padajícím z vysílače. V tu chvíli skutečně nebylo vidět na krok, ale děti prokázaly nebývalý smysl pro humor a také velkou kondici. Náplastí pak byla narychlo zařazená návštěva lázní Karlova Studánka s krásným vodopádem a obchodem plným drobností, které děti pořídily svým rodinám na památku. V programu byla i návštěva malé farmy, kde se vyrábí vyhlášené farmářské jogurty a sýry. Součástí návštěvy byla i prohlídka vesnického muzea. Ve staré stodole jsou exponáty z dávných i poměrně nedávných dob včelařství, pěstování plodin, chovu dobytka, ale i prací běžného života, např. praní. 17

18 18

19 Školní výlety jsme letos nabídli dva do Květné zahrady v Kroměříži a do Předmostí do Mamutova. V Květné zahradě jsme absolvovali animační programy, které byly zaměřen na historii vzniku zahrady, ale mnoho aktivit bylo zacíleno na vnímání přírody, ale i třeba ticha nebo naopak zvuků vody, vánku a podobně. Děti si samy vytvořily vlastní plán barokní zahrady a hlavně se moc rády poztrácely a zase se našly ve slavném bludišti. Nejvíc strachu si užily paní učitelky malinkých, které ani nebyly za hradbou zeleně vidět. 19

20 Do Předmostí jsme měli osobní pozvání ředitele Městského informačního střediska v Přerově. I když počasí nebylo příliš vlídné, podívali jsme se do Památníku Lovců mamutů a do Malého školního muzea Lovců mamutů, kde nám byl průvodcem zakladatel tohoto muzea. Opatrně jsme si prohlédli místo, kde byl nalezen hromadný hrob našich dávných předků, sáhli si na bludný balvan, ale už jsme se nedostali na Školní kopec, protože všude bylo mokro. Tento poslední výlet byl zároveň předzvěstí dalšího školního roku, který chceme zahájit animačním programem o pravěku v Muzeu J. A. K. 20

21 Poslední den ve škole jsme strávili výrobou zrcátek. Práce s mozaikou děti nadchla už dříve, takže paní Veronika Matlochová přivezla materiál, nápady a pustili jsme se do výroby pro radost. Ochutnávky ze školní zahrady jsou pak už samozřejmostí., takže si děti ke svačině připravily salát z plodů, které vypěstovaly samy děti. 21

22 VI. Další vzdělávání pedagogických pracovníků PaedDr. Jana Blažková Světlana Fitzová Mgr. Eva Gregovská Bc. Jana Ježková Bc. Marie Latková Jana Řihošková, DiS. Školní rok 2014/ 2015 byl ve znamení velké nabídky DVPP zejména pro mateřské školy, protože probíhala poslední výzva v tomto programovém období, která byla záměrně věnována předškolnímu vzdělávání. Široká a zajímavá nabídka však byla limitována časem, kdy všechny projekty musely být ukončeny v červnu To s sebou neslo velmi náročnou organizaci celého školního roku, protože účast v projektech byla podmíněna i závazky ke splnění monitorovacích indikátorů, to znamená, že se učitelky musely zúčastnit nejméně 85% aktivit v jednotlivých modulech. Semináře a stáže probíhaly v průběhu školního roku a částečně zasahovaly do osobního volna pracovnic. Projekty byly zaměřeny na polytechnicku výchovu, rozvoj lektorských dovedností a osobnostní výchovu. Přínosem byly zejména semináře zaměřené na polytechnickou výchovu, seznámení s netradičními materiály a dále pak stáže v jiných školkách v zahraničí i u nás. Projekty organizovala Okresní hospodářská komora Profesní růst v mateřských školách a Sluňákov Dřesk a Tilpína: aneb učitelé mateřských škol s truhlou plnou tvořivých nápadů pro šikovné děti. Jednotlivé části těchto projektů absolvovaly paní učitelky Fitzová, Ježková a Latková, některé části absolvovala i Jana Blažková. Rozsah obou projektů byl celkem 120 hodin studia a 160 hodin stáží. Další nabídka přišla od společnosti Člověk v tísni Není školka jako školka, Persona Dolls a Inkluze v mateřské škole. Těchto seminářů se účastnila Jana Blažková, studium probíhalo v 80 hodinách, částečně o víkendech. Všechny tyto semináře přinášely nové pohledy na vzdělávání a výchovu dětí nejen předškolního věku, byly zaměřeny na rovný přístup ke všem, na potlačení předsudků v myšlení dospělých i dětí.. NÚV Praha nabídl kurz LAMS ( Lektoři a mentoři pro školy) v rozsahu 60 hodin. Tohoto kurzu se účastnila Jana Blažková. Podmínkou úspěšného zvládnutí všech výše uvedených kurzů bylo vypracování a obhajoba závěrečných prací. Velkým přínosem bylo setkání s mnoha lektory či účastníky, kteří jsou nejen skvělými odborníky, ale také lidsky nesmírně inspirativními osobnostmi a autory různých publikací. V mateřské škole došlo k některým změnám směrem k samostatnosti dětí, ve škole se pracuje s metodou Persona Dolls. Je velkou ctí, že jsme mohli být při zavedení a ověřování této metody, která se zaměřuje na osobnosti a emoce dětí a vede je k vnímání a respektování rozdílů. Celý kurz byl veden v němčině a částečně angličtině. Krátkodobé semináře absolvovala paní Eva Gregovská šlo o semináře zaměřené především na pracovní a výtvarné činnosti a dále se podílela na setkání metodiků prevence malotřídních škol. Jana Řihošková se zúčastnila krajské konference o inkluzi, která seznamovala účastníky s novými trendy v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Dvoudenní celostátní konference o prevenci rizikového chování VYNSPI II se zúčastnila Jana Blažková. 22

23 Prázdninovou školu GRV(globálního rozvojového vzdělávání), která byla jedním z výstupů celostátního projektu, absolvovala Jana Blažková a na ní získala nejen nové informace, ale zejména nové kontakty, kterých jsme využili v průběhu školního roku. Z uvedeného je zřejmé, že podpora dalšího vzdělávání je podnícena především nabídkou kvalitního vzdělávání. To jsme mohli v letošním roce absolvovat převážně zdarma díky ESF. Přestože letošní rok byl v nabídce bohatý, snažili jsme se, aby nebyl narušen průběh výuky, což se snad podařilo, jak dokládají výsledky testování. 23

24 VII. Projekty V letošním roce se můžeme pochlubit vlastními materiály z projektu Neprošlapanou cestičkou, reg. č. CZ.1.07/1.2.27/ , který byl ukončen v roce 2014 a byl podpořen ESF a rozpočtem ČR. Materiály jsou dostupné na webu školy, dále na metodickém portále rvp.cz ale i na společném úložišti projektů OPVK. Protože jsme ale vyvinuli i pomůcky, které jsou určeny dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, nejsou všechny tyto pomůcky digitálně zpracované, jsou k dispozici u partnerů projektu, ale i u nás ve škole. S velkým zájmem se setkaly nejen balíčky s materiály Bobříkův špalíček či den na Zeleném ostrově, které vznikly díky spolupráci s centrem ekologických aktivit Sluňákovem, ale i publikace Lobodice, Docela malý lobodický atlas ptáků, Hanácký rok či metodické materiály Mgr. Evy Gregovské Veselé pískání a Bc. Jany Ježkové Logopedické kamínky. V rámci udržitelnosti projektu I cesta může být cíl, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/ byly uskutečněny animační programy, ale i škola v přírodě, na jejíž financování se podíleli rodiny žáků a zřizovatel. Pokud by tyto a další aktivity nebyly realizovány, bylo by to považováno za porušení smlouvy a museli bychom vracet dotaci. Udržitelnost projektu trvá pět let, letos byla podána třetí monitorovací zpráva o udržitelnosti. Nové projekty, které jsou realizovány z ESF nyní, již podmínku udržitelnosti neobsahují, přesto však naše dokončené výstupy považujeme za dostatečně kvalitní, aby mohly být využívány i v dalších letech a to nejen námi. Druhým rokem se věnujeme velmi intenzivně globálnímu rozvojovému vzdělávání. Titul Světová škola, který jsme získali v loňském roce je propůjčen jen na dva roky, v příštím roce bychom tento titul měli obhajovat. Letos jsme se věnovali nejen podpoře regionu tak, jak jsme měli naplánováno. Z Letní školy jsme si přinesli další inspiraci velice zajímavé vyprávění a osobní zaujetí Kristýny Lungové z Arcidiecézní Charity Olomouc nám přinesly nové téma Haiti. Nejenže jsme uspořádali besedu o tomto těžce zkoušeném ostrovu, ale děti se rozhodly, že výtěžky z některých akcí budeme posílat právě Haiti. Nejen díky nám se letos povedla postavit škola pro 650 dětí, ale i poradna pro matky s dětmi. Současně jsme se dál věnovali tématům z projektu Svět v jednom dni jak ve výuce, tak v zájmovém vzdělávání. Děti si osvěžily poznatky ze Dne čokolády, ale současně jsme se věnovali díky projektu týden proti hladu i dětské práci ve světě a zneužívání pracovníků. Pojem Fair Trade už pro naše děti není jen prázdným pojmem, ale konkrétní pomocí chudým lidem. 24

25 VIII. Prezentace školy Základem naší prezentace pro veřejnost jsou každoroční velké akce v obci- představení s vánoční výstavou a Radovánky, populárním se stává i Masopust a podporu už má i Andělské ladění. Díky aktivním rodičům je účast veřejnosti velmi příjemným překvapením a radostí. Stále pracujeme na úpravách a zprovoznění webových stránek školy, aktuální informace dostávají zájemci nejen písemně prostřednictvím učitelek, ale také je najdou na facebookovém profilu školy. O plánovaných akcích informujeme prostřednictvím letáčků a plakátů, případně díky obecnímu rozhlasu či Zpravodaji obce. Průběžně vydáváme tiskové zprávy v regionálním či odborném tisku. V letošním roce byly největší oslavy věnovány 110. výročí otevření budovy školy. Při této příležitosti vznikly publikace o škole a s pracemi dětí. Byl připraven celodenní program, kdy na návštěvu školy přijel C. K. školní inspektor, naši přátelé z přerovského muzea si připravili vstupy, které ukazovaly, jak vypadalo školství v roce 1904 nebo jak se zakládal na Přerovsku Sokol. Děti vystoupily s tanečním vystoupením, pan starosta zasadil památeční lípu. Každý si mohl vytisknout znak Lobodic na starém knihtisku a odpočinout si u filmu Páni kluci, který se promítal na staré promítačce. Všichni návštěvníci také zavzpomínali na svou školní docházku nad starými pomůckami, kronikami či fotografiemi. 25

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRIVIUM PLUS O.P.S. V DOBŘANECH MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více