Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 / 2011

2 Obsah: 1. Charakteristika školy str Počty tříd a počty žáků str Personální zabezpečení činnosti školy str Pedagogická činnost školy str Školní preventivní strategie str Školní akce a mimoškolní činnost str Další vzdělávání zaměstnanců str Hospodaření školy v roce 2010 str. 24

3 Název školy: 1. Charakteristika školy Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola Jarní Orlová-Poruba Město Orlová Mgr. Věra Vrlíková Adresa: Zřizovatel: Ředitelka školy: Datum zařazení do sítě: e-adresa: www stránky: Školská rada založena dne IČ, DIČ: , CZ REDIZO: IZO: ZŠ: ŠD: Součásti školy: Název součásti Základní škola Školní družina Odloučená pracoviště školy: Název odloučeného pracoviště Základní škola Adresa Jarní 400, Orlová Poruba Slezská 200, Orlová Poruba Adresa Slezská 200, Orlová Poruba Vzdělávací program: ŠVP ZV Škola strom života /96 2 Základní škola ( 5.třída ) Dvě budovy Základní školy jsou vzdálené asi 500 metrů, v budově na adrese Slezská 200 se učí žáci 1. stupně ZŠ, přípravné třídy, a má zde sídlo školní družina, v budově na adrese Jarní 400 se učí žáci 2. stupně, je zde umístěna výdejna stravy a sídlí zde ředitelství ZŠ. Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou, pomůckami, PC a AV technikou, sportovním zařízením apod. je standardní. Na 1. stupni je žákům a pedagogům k dispozici multimediální učebna s interaktivní tabulí, notebookem, dataprojektorem, šesti žákovskými počítači, černobílou tiskárnou a kopírkou. Na 2. stupni využíváme informační centrum, kde je k dispozici 17 žákovských a 1 učitelský počítač, dataprojektor s projekčním plátnem, černobílá laserová tiskárna, kopírka a školní knihovna s beletrií, slovníky a s encyklopediemi. Další odbornou třídou je pracovna přírodovědných předmětů, kde mají žáci k dispozici laboratorní stoly s rozvodem vody a plynu.

4 2. Počty tříd a žáků 2.1. Základní škola Základní škola je plně organizovaná s jednou třídou v každém ročníku. Dlouhodobě otevíráme také třídu přípravnou. Počty žáků k datu : 1. stupeň 91 žáků 2. stupeň 60 žáků celkem ZŠ 151 žáků přípravná třída 12 žáků 2.2. Školní družina V jednom oddělení školní družiny bylo k datu zapsáno 21 žáků Školní klub není zřízen.

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy k datu Pedagogičtí zaměstnanci: Základní škola ( včetně přípravné třídy ) Fyzický počet zaměstnanců: 18 ( z toho 14 učitelů, 1 vychovatelka a 3 asistentky pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ) Přepočtený počet zaměstnanců: 17,08 Do prosince 2010 jsme provozovali Klub dětí a maminek ( financován z Programu na podporu romské integrace ), v něm pracovala paní učitelka na pracovní úvazek 50% ( do přehledů není započítaná ). Věková struktura pedagogických zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce Kvalifikovanost pedagogického sboru: 12 učitelů je plně kvalifikovaných. 1 nekvalifikovaná učitelka pracuje na 1. stupni ZŠ. Je absolventkou Střední pedagogické školy 33letá praxe v mateřských a základních školách. 1 nekvalifikovaná učitelka na 2. stupni ZŠ je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské. V letošním školním roce měla pracovní úvazek 95% a jako další pracovní poměr vykonávala práci účetní. Mezi pedagogické zaměstnance jsou zařazeny také 3 asistentky pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dvě jsou absolventkami kurzu Asistent pedagoga podle 20 písm.e) zákona č. 563 / 2004 Sb., třetí studovala 3. ročník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity obor Speciální pedagogika se zaměřením na multikulturní výchovu a v červnu 2011 studium přerušila. Na 2. stupni přetrvávají problémy s aprobovanou výukou přírodovědných předmětů. Nepříznivou situaci řešíme dlouhodobým přidělením předmětu kvalifikovanému pedagogovi a důrazem na jeho DVPP v metodice daného předmětu. Pozitivem školy je 100% aprobovaná výuka anglického jazyka na 2. stupni, která rozhodně není na základních školách standardem Školní družina Fyzický počet zaměstnanců: 1 Přepočtený počet zaměstnanců: 0,63 Paní vychovatelka je kvalifikovaná.

6 3.2. Provozní zaměstnanci Fyzický počet zaměstnanců: 7 ( + 2 sezónní topiči ) Přepočtený počet stálých zaměstnanců 3,94 Všechny stálé provozní zaměstnankyně byly zaměstnány na částečný pracovní úvazek v rozsahu 14 60%. 2 sezónní topiči ( 1 muž a 1 žena ) pracovali na zkrácené 15% úvazky v plynové kotelně.. Věková struktura stálých provozních zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodci

7 4.1. Učební dokumenty: 4. Pedagogická činnost školy Výuka žáků probíhala podle těchto učebních dokumentů: 1. třída ŠVP ZV Škola-strom života 2. třída ŠVP ZV Škola-strom života 3. třída ŠVP ZV Škola-strom života 4. třída ŠVP ZV Škola-strom života 5. třída Základní škola 6. třída ŠVP ZV Škola-strom života 7. třída ŠVP ZV Škola-strom života 8. třída ŠVP ZV Škola-strom života 9. třída ŠVP ZV Škola-strom života 4.2. Údaje o žácích nově přijatých: Ve školním roce 2010 / 2011 nastoupilo do 1. třídy naší ZŠ celkem 23 žáků. Do přípravné třídy nastoupilo v září dětí, celkem jsme zde vzdělávali 14 dětí s odkladem povinné školní docházky nebo předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Údaje o žácích vycházejících a přestupujících: V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku 10 žáků 9.třídy 1 žák 8.třídy celkem tedy 11 žáků Přehled umístění vycházejících žáků: Střední školy + učební obory s maturitou Odborná učiliště chlapci děvčata chlapci děvčata žákyně z 5. třídy byly po úspěšně zvládnutém výběrovém řízení přijaty na Gymnázium v Orlové.

8 4.4. Klasifikace chování a prospěchu

9 4.5. Výuka cizích jazyků: Na škole vyučujeme podle ŠVP ZV Škola-strom života anglický jazyk od 1. třídy s časovou dotací 1 hodina za týden. Stejná časová dotace je i ve 2. třídě a od 3. třídy se děti učí tento předmět 3 hodiny za týden. Učitelé na 1. stupni sice nejsou na výuku anglického jazyka aprobovaní, prošli ale řadou jazykových a metodických kurzů. Na 2. stupni je výuka angličtiny 100% aprobovaná. Jako druhý cizí jazyk vyučujeme v 7. až 9. třídě ruský nebo německý jazyk jeho dvouhodinová časová dotace je zabezpečena disponibilními hodinami. Oba cizí jazyky jsou zařazeny mezi volitelné předměty a podle počtu žáků v daném ročníku a podle ekonomických možností školy se snažíme otevírat obě možnosti. Ruský jazyk je vyučován 100% aprobovaně, německý jazyk učila kvalifikovaná učitelka s maturitní zkouškou z německého jazyka Výuka informatiky a využívání počítačových učeben: V každé školní budově je vybudovaná jedna učebna vybavená počítači, dataprojektorem a další technikou, kde se kromě informatiky vyučují i další předměty. Postupně doplňujeme výukový software, vedeme žáky k využívání internetu, zúčastňujeme se některých nabízených soutěží. Od září 2008 pracuje jako metodik ICT Ing. Dana Špandelová. Stará se o bezproblémový provoz učebny a úzce spolupracuje s poskytovatelem internetového připojení a jeho zaměstnancem, který pro naši školu zajišťuje potřebný servis Výuka volitelných předmětů: V letošním školním roce jsme jako volitelné předměty vyučovali: 6. třída: informatika přírodovědné praktikum 7. třída informatika ruský jazyk / německý jazyk 8. třída informatika konverzace v AJ ruský jazyk přírodovědné praktikum 9. třída přírodovědné praktikum ruský jazyk společenskovědní seminář Vzhledem k malému počtu žáků v 8. a 9. třídě jsme museli z ekonomických důvodů vyučovat pouze ruský jazyk.

10 4.8. Environmentální vzdělávání a osvěta: Cílem této součásti výuky je poznávání přírody, významu její ochrany a utváření morálních a etických postojů žáků v oblasti ekologie. Jednotlivá témata se prolínají těmito vyučovacími předměty: 1. stupeň: prvouka, přírodověda, vlastivěda, pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova 2. stupeň: přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, informatika, cizí jazyky, dějepis, občanská výchova, pracovní činnosti Věnujeme se těmto tématům: - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity, které mají vliv na životní prostředí - vztah člověka k životnímu prostředí a jeho ochrana Především na 1. stupni je výuka ve třídách doplněna řadou vycházek, návštěvou přírodovědného oddělení DDM Orlová a dalšími aktivitami. Součástí školního vzdělávacího programu Škola strom života je i týdenní projekt Den Země, který je realizován každoročně v dubnu. Během školního roku proběhly sběrové akce odpadových surovin, žáci 2. třídy se zúčastnili exkurze Putování za zvířátky, navštívili jsme ZOO Ostrava, byli jsme zapojeni do sítě škol M.R.K.E.V = metodika a realizace komplexní ekologické výchovy, odebírali jsme ekologický časopis BEDRNÍK, který je podporován Ministerstvem životního prostředí 4.9. Integrovaní žáci k datu / : Ročník Integrovaní žáci ( zdravotní znevýhodnění SPU ) / /1 5. 4/4 6. 2/2 7. 3/ Celkem 11/10 Diagnostiku žáků se specifickými poruchami učení, kontrolní vyšetření a konzultační a poradenskou činnost pro nás zajišťuje PPP Orlová. Skupinová reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie v časové dotaci 1 hodiny za týden pro každé znevýhodněné dítě byla zabezpečena zvlášť na 1. a 2. stupni školy. Jeden diskalkulik měl individuální reedukaci v rozsahu 1 hodiny za týden.

11 4.10. Přípravná třída: V letošním školním roce ji navštěvovalo celkem 14 dětí s odkladem povinné školní docházky nebo dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. Většina z nich pochází z početných romských rodin, kde jim není věnována dostatečná péče v přípravě na školní docházku. Především v 1. polovině školního roku je potřeba dětem opakovaně vysvětlovat základní pravidla, zklidňovat je, povzbuzovat je při překonávání počátečních neúspěchů a začít budovat základní dovednosti ve všech oblastech. Paní učitelce pomáhala při vzdělávání a výchově dětí v této třídě asistentka pedagoga ( na začátku školního roku v rozsahu 2 hodiny denně a ve 2. pololetí podle potřeby ). Paní učitelka se při své práci zaměřila na tyto oblasti: - Dítě a jeho tělo - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, uvolňovací, protahovací a dechová cvičení, grafomotorická cvičení, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, vytváření zdravých životních návyků - Dítě a jeho psychika rozvoj řečových a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), rozvoj paměti, pozornosti a tvořivosti - Dítě a ten druhý seznamování s pravidly chování, rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, rozvoj kooperativních dovedností - Dítě a společnost poznávání pravidel společenského soužití, vzájemného respektování se, spolupráce, vážení si ostatních dětí a dospělých - Dítě a svět seznamování s místem a prostředím, ve kterém děti žijí a vytváření pozitivního vztahu k němu, seznamování a porozumění běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se děti setkávají (poznávat základní poznatky o světě zvířat a lidí) Každé dítě zařazené do přípravné třídy má svůj Individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou zaznamenávány jeho potřeby a úspěchy. Pro rodiče jsou pravidelně organizovány ukázkové hodiny práce s dětmi a 2 odpolední besídky / vánoční a ke Dni matek /. Na závěr školního roku zpracovává paní učitelka pro každé dítě Zprávu o průběhu předškolní přípravy.

12 4.11. Účast a výsledky olympiád a soutěží: Vědomostní soutěže a olympiády Soutěž v anglické konverzaci CHATTERBOX Zeměpisná olympiáda školní a okresní kolo 13. místo a 22. místo MATES Gymnázium Orlová místo, a místo Soutěž v psaní na klávesnici PC 6. místo Matematická soutěž: KLOKAN účast třídy PYTHAGORIÁDA školní kolo Mezitřídní soutěž z matematiky 8. a 9. třídy Okresní kolo dějepisné olympiády 12. místo ZOO Ostrava téma: Sloni a jejich příbuzní Prezentace v časopisech R a R An English Magazine For You náš žák vyhrál kategorii anglických úkolů Výtvarné soutěže Malujeme Evropě Jedeme v autě se zvířátkem (Anketa AUTO ROKU) Bezpečná jízda autem Pokus o světový rekord Znak města z odpadového materiálu - získání CERTIFIKÁTU o vytvoření světového rekordu Agentura Dobrý den Pelhřimov Svět dětské duše téma Indiáni a indiánské symboly ( ZUŠ Orlová) Oceněni: 1. místo 1. kategorie 2. místo 2. kategorie 3. místo 3. kategorie Jak si hraju Sportovní soutěže Městské kolo soutěže mladých cyklistů místo Školní kolo mladých cyklistů Běh 3. května Městské kolo v minifotbalu Street hockey oblastní kolo Městské kolo v nohejbalu místo Městské kolo ve střelbě 5. místo Městské kolo ve florbale Plavecká soutěž měst Městský přebor ZŠ v přespolním běhu místo Evropské hry bez hranic Minifotbalový turnaj O Pohár starosty města Rychvaldu 2. místo

13 4.12. Školní družina: Ve školním roce 2010 / 2011 pracovalo jedno oddělení školní družiny. Jeho odpolední provozní doba byla denně od do hodin. Péče o děti byla zajištěna kvalifikovanou vychovatelkou. Práce ve školní družině probíhala podle výchovně vzdělávacího programu a plánu práce s názvem Strom života aneb poznáváme sami sebe. V odpočinkových, rekreačních a zájmových činnostech plnili žáci různé úkoly a byli zaměstnáváni podle jednotlivých tematických celků. Pro práci dětí byla kromě samostatné místnosti školní družiny využívána také počítačová učebna a cvičná kuchyňka. Všechny činnosti byly přizpůsobeny věkovému rozpětí dětí 6 10 let. Prostřednictvím hudebních, pracovních, estetických a pohybových činností byl rozvíjeny jejich tělesné i duševní schopnosti a dovednosti. Během školního roku nedošlo v ŠD k žádnému úrazu a neřešily se žádné závažné kázeňské přestupky. Spolupráce s rodiči i dalšími pedagogickými zaměstnanci školy byla vstřícná a bezproblémová. Během školního roku se děti zúčastnily těchto akcí: Paraplíčko ( DDM Orlová ) Karneval ŠD Městská knihovna Zelená stezka

14 5.1. Hlavní úkoly: 5. Školní preventivní strategie - sledování záškoláctví, snižování absence žáků - zvýšení zapojenosti rodičů do školního života - pokračování v nabídkách mimoškolní činnosti v oblasti zájmových kroužků a tím vhodně organizovat volný čas dětí, rozšířit nabídku v oblasti sportu - pokračování spolupráce s družební polskou školou v Radlině - zapojování žáků do různých soutěží - prevence experimentování s návykovými látkami ( formou besed se žáky, ale i rodiči ) 5.2. Časový plán plnění úkolů: úkoly dlouhodobé: - spolupráce školy s rodiči - snížení počtu neomluvených hodin a prevence záškoláctví - prevence škodlivosti kouření, požívání alkoholu, experimentování s drogou, rizikového chování, organizování závadových part, gamblerství, extremismu - komunikace, vztahy ve třídě, snižování projevů agresivity dětí úkoly střednědobé: - spolupráce s psychologem a speciálním pedagogem - besedy s kurátory - prevence kouření - spolupráce se střediskem Spirála - beseda o šikaně pro děti 1. a 2. stupně - beseda se zástupcem Policie ČR - právní vědomí - spolupráce s družební školou v polském Radlině - spolupráce s rodiči třídní schůzky, vánoční besídka, ukázkové hodiny - výchovné komise s rodiči problémových žáků - spolupráce učitele + asistenta pedagoga úkoly krátkodobé: - informace o aktuálním stavu prevence na třídních schůzkách - projekt Dokážu to! - aktualizace informační nástěnky - příspěvky na školní www. stránky - prezentace úspěchů školy v Orlovských novinách - prevence podle ročníků ( v jednotlivých předmětech ) - mimoškolní akce zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů

15 5.3. Témata primární prevence Oblast prevence je zařazena do ŠVP Škola strom života a do učebních plánů. Věnujeme se těmto tématům: - oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity - oblast společensko-vědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence - oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie - oblast sociálně-právní právní aspekty sociálně patologických jevů, práva dítěte - oblast rodinné a občanské výchovy 5.4. Výchovné komise: Z dlouhodobého hlediska patří výchovné komise k účinným aktivitám při řešení problémů. V letošním školním roce jsme na jednání s rodiči zvali také zástupce OSPODu a někteří rodiče s sebou přivedli svou sociální pracovnici, která byla na jednání přítomná. V 1. pololetí jsme jednali s 10 rodiči žáků třídy. ( 6 chlapců a 5 dívek ) Hlavní důvody jednání: - neomluvená absence ( pozdní omlouvání nepřítomnosti, pozdní příchody do školy ) - porušování léčebného řádu - nevhodné chování ke spolužákům a dospělým - nenakoupené pomůcky, zapomínání, nedostatečná příprava na výuku - hygienické problémy dětí V 2. pololetí jsme jednali s 8 rodiči žáků třídy. ( 4 chlapci a 6 dívek ) Hlavní důvody jednání: - záškoláctví - pozdní omlouvání absence, porušování léčebného řádu - nevhodné chování ve výuce, vůči spolužákům i dospělým - neprospěch v jednotlivých předmětech ( případně výrazné zhoršení prospěchu ) - nedostatečná spolupráce rodičů se školou 5.5. Preventivní práce se třídou Ve spolupráci s PPP Orlová jsme si nechali zpracovat sociogram jedné z problémových tříd ( špatné vztahy mezi dětmi i vůči dospělým ). Na základě jeho výsledků se v příštím školním roce zaměříme na postupnou změnu této nepříznivé situace ( ve spolupráci s odborníky ).

16 6.1. Školní projekty 6. Školní akce a mimoškolní činnost Klub dětí a maminek Klub dětí a maminek jsme provozovali pouze v období září prosinec V září totiž došlo k velkému poklesu návštěvnosti Klubu, 12 dní dokonce nepřišel nikdo. I když jsme se snažili o maximální reklamu a propagaci této služby ( školní www. stránky a nástěnky, Městský úřad, vývěsky, osobní kontakt s maminkami, které si přišly pro dítě do Základní školy apod. ), situace vypadala kriticky. Maminky zdůvodňovaly svou nepřítomnost velkou nemocností dětí. Situaci jsme se snažili řešit tak, že mohla chodit 1 dospělá osoba se svými dětmi i s 1 cizím dítětem. V říjnu se docházka podstatně zlepšila, v listopadu a na začátku prosince zase 8 dní nebyl v Klubu nikdo. Některé dny s účastí dětí ale vypadaly tak, že se 2-3 maminky domluvily a své děti ( většinou hodinu až hodinu a půl před ukončením vyučování v naší Základní škole a tedy před vyzvednutím svých školou povinných dětí ) přivedly, předaly je paní učitelce a předpokládaly, že od nich budou mít klid. To ale zcela odporovalo filozofii, se kterou jsme Klub zřizovali. Maminky docházely se svými dětmi velmi nepravidelně, práce učitelky nemohla být systematická a kontinuální, po dlouhé době absence dítěte se vždy začínalo prakticky od začátku. Maminky neměly o vlastní práci se svými dětmi zájem, chtěly je pouze pohlídat. Proto byla činnost Klubu dětí a maminek v prosinci 2010 definitivně ukončena. Po celý rok byl ale ze strany žáků 1. stupně ZŠ velký zájem o půjčování dětských a encyklopedických knih ze školní knihovny. Tu jsme každoročně doplňovali a obnovovali z finanční dotace na Klub. V roce 2010 jsme do ní koupili celkem 68 knih za 8000,- Kč. Zodpovědnost za činnost knihovny převzala po ukončení činnosti Klubu paní učitelka z přípravné třídy a škola bude tyto knihy nadále využívat a půjčovat Dokážu to! Tento projekt vznikl, byl realizován a vyhodnocen ve spolupráci ZŠ s Odborem školství, kultury a sportu Města Orlová. Finančně se na něm spolupodílelo Ministerstvo vnitra a Město Orlová. Projekt byl zaměřen na prevenci negativního chování dětí ve věku 9 15 let, u kterých se opakovaně vyskytlo porušování základních povinností souvisejících s jejich vzděláváním a výchovou ve škole. Projektu se zúčastnila skupina 52 žáků ze třídy naší Základní školy, kteří mají problémy s pravidelnou docházkou do školy, s plněním základních povinností, s respektováním pravidel slušného chování vůči dospělým i vůči sobě navzájem. Tito žáci k nám přicházejí ze sociálně a vzdělanostně slabých rodin, kde nejsou dovednosti a znalosti považovány za hodnotu Naším cílem bylo motivovat tyto žáky k zodpovědnějšímu přístupu k životu, k plnění povinností a k dodržování zásad slušného chování tím, že jim za pravidelnou docházku, za spolupráci a snaživost při výuce a za snahu o dodržovaní základních pravidel školy umožníme účast na atraktivní odpolední a sobotní zájmové činnosti a výletech. Pro 25 nejlepších žáků za celé tříměsíční období projektu byl odměnou bezplatný třídenní pobyt na horách.

17 Jednotlivé aktivity byly jako motivační prvek vhodně zvoleny a většina dětí se hodně snažila. Snížila se absence žáků (v 5 třídách ze 6 klesl počet zameškaných omluvených hodin ), snížila se neomluvená absence (ve 3 třídách ze 6 se vůbec neobjevila ). Také počet výchovných opatření tj. důtek třídního učitele a důtek ředitele školy byl za 1. čtvrtletí školního roku nižší. Nepodařilo se ale zlepšit prospěch žáků, ba naopak počet nedostatečných zejména v 7. a 8. třídě narostl. Děti totiž velmi rychle odhadly, co ještě stačí k tomu, aby se mohly jednotlivých aktivit zúčastnit a víc se nenamáhaly. Projekt byl také velmi náročný na administrativu, kterou zajišťovali učitelé třídy každý účastník projektu byl v každé hodině sledován a hodnocen, abychom mohli objektivně vybrat ty žáky, kteří se díky své docházce do školy a díky aktivitě a slušnému chování mohli jednotlivých aktivit zúčastnit Jaro na Jarní Na konci dubna jsme připravili a realizovali dvoudenní projekt česko-polské spolupráce se Szkolou podstawovou z Radlina. Byl zaměřený na poznávání našeho města a na výtvarné, sportovní a kulturněspolečenské aktivity. První den zdobily děti ve výtvarných dílnách vyfouknutá vajíčka a vyráběly různé velikonoční dekorace. Odpoledne se polští žáci prošli na náměstí v Orlové-Městě a měli možnost si prohlédnout vnitřní prostory historické radnice a interiér orlovského kostela ( obojí s výkladem v polském jazyce ). Při společných sportovních aktivitách a na podvečerním Barevném bálu si zasoutěžili a lépe se poznali. Druhý den jsme pro smíšená česko-polská družstva připravili soutěžní okruh se stanovišti, na kterých děti plnily sportovní i vědomostní úkoly. V mezičase kreslila jednotlivá družstva kolektivní velkoplošné výkresy na téma Jaro na Jarní. Při svém závěrečném poděkování za příjemný dvoudenní pobyt v Orlové pozvala polská paní zástupkyně naše děti do své školy v Radlinu. Pokud jim rodiče zařídí cestovní doklady, rádi bychom v příštím školním roce uskutečnili podobné dvoudenní setkání v Polsku Žijeme bezpečně Naše škola se zapojila do celorepublikové kampaně Dny bez úrazů realizací projektu s názvem Žijeme bezpečně. Projekt byl spolufinancován městem Orlová, Komisí Zdravého města a MA 21. Cílem projektu bylo upozornit děti na rizikové situace, se kterými se hlavně v době letních prázdnin mohou setkat, a naučit je tyto situace vyřešit. Žáci získali potřebné znalosti a návyky, aby dokázali předejít možnému zranění, chovali se odpovědně a chránili tak bezpečí své i ostatních. Projekt byl rozložen do tří dnů, během nichž si žáci při besedách, setkáních se zajímavými lidmi a při plnění úkolů a testů upevnili a rozšířili své znalosti a dovednosti v této oblasti. Realizované činnosti: - beseda o nejčastějších dětských úrazech - důležitá telefonní čísla a postup při volání na tísňové linky - používání ochranných pomůcek při sportování - bezpečná jízda na kole a na skateboardu - nebezpečí ze strany zvířat ( poranění způsobená psy )

18 - nebezpečná zvířata, rostliny a houby - úrazy způsobené popálením, elektrickým proudem, poleptáním - nebezpečí spojené s návštěvou přehrad a koupališť Projekt proběhl bezproblémově Hurá do přírody! Hlavním cílem jedenáctidenního pobytu 50 žáků 1. stupně naší školy v hotelu Čeladenka na Čeladné bylo zlepšení jejich zdravotního stavu a posílení jejich ekologického vědomí. Dotaci na tento projekt poskytlo Ministerstvo životního prostředí pro děti školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v Moravskoslezském kraji. Rodiče žáků se spolupodíleli symbolickou částkou určenou na výlety a odměny pro děti. Při realizaci projektu jsme komplexně plnili výuku průřezového tématu Environmentální výchova. Zaměřili jsme se na poznávání přírody a její ochranu, realizovali jsme řadu výukových programů ( Indiáni, Lesní čarování, Les a louka všemi smysly, Voda a hudba, aj. ), navštívili jsme daňčí farmu, oboru na Hukvaldech se stádem muflonů a daňků, Muzeum Obecné školy v Kozlovicích s dobovou ukázkou výuky matematiky a českého jazyka a setkali jsme se s myslivcem a včelařem. Žáci při plnění úkolů vyhledávali a třídili informace, pozorovali krajinu, vodní toky, živočichy a rostliny. Získané informace si vzájemně porovnávali, vyvozovali závěry, prováděli jednoduché pokusy. Svá zkoumání si zapisovali do pracovních listů. Zapojovali se do diskuzí a obohacovali si své dosavadní znalosti o přírodě. Při práci ve skupině si uvědomovali nutnost vzájemné spolupráce. Dokázali se respektovat a pomáhat si. Z původního plánu činností se nepodařila exkurze na ranč s koňmi, neboť se změnil jeho majitel a domluvené podmínky s původním majitelem nebyly dodrženy. Velkým pomocníkem realizace projektu byla Vita-občanské sdružení Ostrava, která měla precizně připravené jednotlivé programy. Její lektorka zajistila veškerý materiál k realizaci programů a příjemným a milým vystupováním si získala žáky, kteří ochotně pracovali dle jejích pokynů. Pracovní listy pro žáky a s metodikou pro učitele, které zpracovali pedagogičtí pracovníci školy se dále využijí ve výuce k jednotlivým tématům vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Žákům se akce líbila, také rodiče byli velmi spokojení Zájmové kroužky: Zájmové kroužky pracovaly od října 2010 do června 2011 a vedli je v ranních nebo odpoledních hodinách pedagogičtí zaměstnanci školy. název kroužku 1. pololetí 2. pololetí Taneční kroužek 13 8 Florbal Informatika Keramika 19 6 Celkem zapojených žáků

19 Zájem našich žáků o organizovanou odpolední činnost se stále snižuje. O mnoho nabízených aktivit ( sportovní hry na 1. stupni, turistický kroužek, zeměpisný kroužek, různé výtvarné činnosti, vaření apod. ) je zájem minimální a proto jsme tyto útvary vůbec neotevřeli. Větší aktivitu projevují děti na počátku školního roku, jejich zapálení a zájem o práci v kroužcích ale většinou rychle upadá. Alarmující je nezájem o pohybové aktivity. Dalším problémem je případná finanční spoluúčast na činnosti kroužků rodiče nejsou ochotni přispět na spotřebovaný materiál ( keramická hlína a glazury, výtvarné pomůcky, kostýmy apod. ) a mnoho dětí přestane do kroužků docházet právě z těchto důvodů Besedy, kulturní akce, exkurze a další aktivity školy : Besedy - Šikanování PPP Karviná ( 8. a 9. třída, beseda s filmem ) - Právní vědomí Městská policie ( třída ) - HASÍK Hasičský záchranný sbor (2. a 6. třída ) Výstavy - Výstava spolkové a klubové činnosti ( třída ) - Příběh planety Země Černá louka Ostrava ( 8.a 9. třída ) - Technické muzeum Petřvald ( 6.,8.,9.třída ) - Muzeum Těšínska v Orlové ( 0. třída ) Exkurze - Ostrava radniční vyhlídková věž, centrum a blízké okolí Ostravy ( 8. a 9. třída ) - Praha historické památky města ( tř. ) - Dinopark Orlová (7. třída ) - Planetárium Ostrava ( třída ) - Chotěbuz Archeopark ( třída ) - Městská knihovna akce ŠD - Středisko volnočasových aktivit SPIRÁLA Orlová ( třída ) - Elektrárna Dětmarovice ( 8. a 9. třída ) - Obecná škola Kozlovice ( třída ) - Hukvaldy ( třída ) - Daňčí farma Čeladná ( třída ) Jednodenní výlety - ZOO Ostrava soutěž družstev 2. stupně znalostní test - Sloni a jejich příbuzní - Visalaje v rámci turistického kroužku (3 žáci z 1. stupně) - Čantoryje třída, společné setkání s polskou ZŠ - putování Beskydami: Mosty u Jablunkova-Skalka-Severka-Bocanovice, 8. a 9. třída

20 Kultura - divadelní představení Smím tě políbit, než chcípnu DKMO ( 8. a 9. tř. ) Příhody včelích medvídků DKMO ( 1. tř. ) Povídejme si, děti DKMO ( 3. tř. ) Princové jsou na draka DDM Orlová (1.,2.,6.,7. tř. ) - taneční show TK KMIT a TO BE CONTINUED DDM Orlová ( 6.-8.tř. ) - Čína, říše mocného draka Kino Vesmír ( tř. ) Besídky pro rodiče - vánoční besídky 1. st. - besídka ke Dni matek ( 1.,2. tř. ) Různé - sbírky: OS CPK-CHRPA sbírka určena na výcvik koní pro ústavy a léčebny Občanské sdružení Život dětem sbírka pro dětská oddělení nemocnic ČR Občanské sdružení Píšťalka sbírka určena na pomoc lidem s handicapem - zapojení do celostátního projektu ŠANCE (prodej výrobků práce klientů děti ulice ) 6.4. Dlouhodobá spolupráce školy s dalšími subjekty V tomto školním roce jsme spolupracovali především s organizacemi, které se věnují dětem a dospělým v sociálně znevýhodněných lokalitách. Od roku 2009 máme uzavřenou dohodu o vzájemné spolupráci s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Karviné ( CPIV ). Tato organizace by nám měla poskytovat všestrannou konzultační a poradenskou odbornou pomoc při práci se sociálně znevýhodněnými žáky, financovat nákup pomůcek, které mohou přispět k vyrovnávání jejich handicapu, a organizovat a financovat DVPP zaměřené na tuto oblast ( vše po vzájemné dohodě a na základě našich potřeb a požadavků ). Zatím jsme spolupracovali na zlepšení klimatu v jedné problémové třídě a uspořádali jsme 1 sborovnu na téma Žáci s SPU a co s nimi. Další organizací, která se věnuje sociálně znevýhodněným dětem, je Občanské sdružení Romodrom. Zajišťuje individuální doučování dětí a jejich přípravu na školní práci v rodinách, které nedokáží svým dětem samy pomoci a o tuto službu požádají. Dobrovolní spolupracovníci organizace by se měli s dětmi setkávat 1x za týden. Bohužel je těchto rodin velmi málo a málokteré dítě je ochotné spolupracovat dlouhodobě a pravidelně. Pravidelně spolupracujeme také s pracovnicemi Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu v Orlové, zejména s terénními sociálními pracovnicemi, s pracovnicemi sociálně-právní ochrany dětí a s kurátory pro děti a mládež. V rámci dlouhodobé spolupráce 1. třídy naší školy a Mateřské školy ( MŠ ) Husova, Orlová Město se v tomto školním roce naši žáci 2x setkali se svými mladšími kamarády jednou v naší škole a jednou na zahradě Mateřské školy. Tyto půldenní akce byly věnovány prohlídce školy včetně ukázek toho, co se už naši prvňáčci naučili, děti z MŠ se seznámily s interaktivní tabulí a společně s našimi žáky si zazávodily a zasoutěžily.

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2007 / 2008 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Pracovníci školy str.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2009 / 2010 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Personální zabezpečení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více