Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 / 2011

2 Obsah: 1. Charakteristika školy str Počty tříd a počty žáků str Personální zabezpečení činnosti školy str Pedagogická činnost školy str Školní preventivní strategie str Školní akce a mimoškolní činnost str Další vzdělávání zaměstnanců str Hospodaření školy v roce 2010 str. 24

3 Název školy: 1. Charakteristika školy Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola Jarní Orlová-Poruba Město Orlová Mgr. Věra Vrlíková Adresa: Zřizovatel: Ředitelka školy: Datum zařazení do sítě: e-adresa: www stránky: Školská rada založena dne IČ, DIČ: , CZ REDIZO: IZO: ZŠ: ŠD: Součásti školy: Název součásti Základní škola Školní družina Odloučená pracoviště školy: Název odloučeného pracoviště Základní škola Adresa Jarní 400, Orlová Poruba Slezská 200, Orlová Poruba Adresa Slezská 200, Orlová Poruba Vzdělávací program: ŠVP ZV Škola strom života /96 2 Základní škola ( 5.třída ) Dvě budovy Základní školy jsou vzdálené asi 500 metrů, v budově na adrese Slezská 200 se učí žáci 1. stupně ZŠ, přípravné třídy, a má zde sídlo školní družina, v budově na adrese Jarní 400 se učí žáci 2. stupně, je zde umístěna výdejna stravy a sídlí zde ředitelství ZŠ. Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou, pomůckami, PC a AV technikou, sportovním zařízením apod. je standardní. Na 1. stupni je žákům a pedagogům k dispozici multimediální učebna s interaktivní tabulí, notebookem, dataprojektorem, šesti žákovskými počítači, černobílou tiskárnou a kopírkou. Na 2. stupni využíváme informační centrum, kde je k dispozici 17 žákovských a 1 učitelský počítač, dataprojektor s projekčním plátnem, černobílá laserová tiskárna, kopírka a školní knihovna s beletrií, slovníky a s encyklopediemi. Další odbornou třídou je pracovna přírodovědných předmětů, kde mají žáci k dispozici laboratorní stoly s rozvodem vody a plynu.

4 2. Počty tříd a žáků 2.1. Základní škola Základní škola je plně organizovaná s jednou třídou v každém ročníku. Dlouhodobě otevíráme také třídu přípravnou. Počty žáků k datu : 1. stupeň 91 žáků 2. stupeň 60 žáků celkem ZŠ 151 žáků přípravná třída 12 žáků 2.2. Školní družina V jednom oddělení školní družiny bylo k datu zapsáno 21 žáků Školní klub není zřízen.

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy k datu Pedagogičtí zaměstnanci: Základní škola ( včetně přípravné třídy ) Fyzický počet zaměstnanců: 18 ( z toho 14 učitelů, 1 vychovatelka a 3 asistentky pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí ) Přepočtený počet zaměstnanců: 17,08 Do prosince 2010 jsme provozovali Klub dětí a maminek ( financován z Programu na podporu romské integrace ), v něm pracovala paní učitelka na pracovní úvazek 50% ( do přehledů není započítaná ). Věková struktura pedagogických zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce Kvalifikovanost pedagogického sboru: 12 učitelů je plně kvalifikovaných. 1 nekvalifikovaná učitelka pracuje na 1. stupni ZŠ. Je absolventkou Střední pedagogické školy 33letá praxe v mateřských a základních školách. 1 nekvalifikovaná učitelka na 2. stupni ZŠ je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské. V letošním školním roce měla pracovní úvazek 95% a jako další pracovní poměr vykonávala práci účetní. Mezi pedagogické zaměstnance jsou zařazeny také 3 asistentky pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dvě jsou absolventkami kurzu Asistent pedagoga podle 20 písm.e) zákona č. 563 / 2004 Sb., třetí studovala 3. ročník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity obor Speciální pedagogika se zaměřením na multikulturní výchovu a v červnu 2011 studium přerušila. Na 2. stupni přetrvávají problémy s aprobovanou výukou přírodovědných předmětů. Nepříznivou situaci řešíme dlouhodobým přidělením předmětu kvalifikovanému pedagogovi a důrazem na jeho DVPP v metodice daného předmětu. Pozitivem školy je 100% aprobovaná výuka anglického jazyka na 2. stupni, která rozhodně není na základních školách standardem Školní družina Fyzický počet zaměstnanců: 1 Přepočtený počet zaměstnanců: 0,63 Paní vychovatelka je kvalifikovaná.

6 3.2. Provozní zaměstnanci Fyzický počet zaměstnanců: 7 ( + 2 sezónní topiči ) Přepočtený počet stálých zaměstnanců 3,94 Všechny stálé provozní zaměstnankyně byly zaměstnány na částečný pracovní úvazek v rozsahu 14 60%. 2 sezónní topiči ( 1 muž a 1 žena ) pracovali na zkrácené 15% úvazky v plynové kotelně.. Věková struktura stálých provozních zaměstnanců: do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodci

7 4.1. Učební dokumenty: 4. Pedagogická činnost školy Výuka žáků probíhala podle těchto učebních dokumentů: 1. třída ŠVP ZV Škola-strom života 2. třída ŠVP ZV Škola-strom života 3. třída ŠVP ZV Škola-strom života 4. třída ŠVP ZV Škola-strom života 5. třída Základní škola 6. třída ŠVP ZV Škola-strom života 7. třída ŠVP ZV Škola-strom života 8. třída ŠVP ZV Škola-strom života 9. třída ŠVP ZV Škola-strom života 4.2. Údaje o žácích nově přijatých: Ve školním roce 2010 / 2011 nastoupilo do 1. třídy naší ZŠ celkem 23 žáků. Do přípravné třídy nastoupilo v září dětí, celkem jsme zde vzdělávali 14 dětí s odkladem povinné školní docházky nebo předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí Údaje o žácích vycházejících a přestupujících: V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku 10 žáků 9.třídy 1 žák 8.třídy celkem tedy 11 žáků Přehled umístění vycházejících žáků: Střední školy + učební obory s maturitou Odborná učiliště chlapci děvčata chlapci děvčata žákyně z 5. třídy byly po úspěšně zvládnutém výběrovém řízení přijaty na Gymnázium v Orlové.

8 4.4. Klasifikace chování a prospěchu

9 4.5. Výuka cizích jazyků: Na škole vyučujeme podle ŠVP ZV Škola-strom života anglický jazyk od 1. třídy s časovou dotací 1 hodina za týden. Stejná časová dotace je i ve 2. třídě a od 3. třídy se děti učí tento předmět 3 hodiny za týden. Učitelé na 1. stupni sice nejsou na výuku anglického jazyka aprobovaní, prošli ale řadou jazykových a metodických kurzů. Na 2. stupni je výuka angličtiny 100% aprobovaná. Jako druhý cizí jazyk vyučujeme v 7. až 9. třídě ruský nebo německý jazyk jeho dvouhodinová časová dotace je zabezpečena disponibilními hodinami. Oba cizí jazyky jsou zařazeny mezi volitelné předměty a podle počtu žáků v daném ročníku a podle ekonomických možností školy se snažíme otevírat obě možnosti. Ruský jazyk je vyučován 100% aprobovaně, německý jazyk učila kvalifikovaná učitelka s maturitní zkouškou z německého jazyka Výuka informatiky a využívání počítačových učeben: V každé školní budově je vybudovaná jedna učebna vybavená počítači, dataprojektorem a další technikou, kde se kromě informatiky vyučují i další předměty. Postupně doplňujeme výukový software, vedeme žáky k využívání internetu, zúčastňujeme se některých nabízených soutěží. Od září 2008 pracuje jako metodik ICT Ing. Dana Špandelová. Stará se o bezproblémový provoz učebny a úzce spolupracuje s poskytovatelem internetového připojení a jeho zaměstnancem, který pro naši školu zajišťuje potřebný servis Výuka volitelných předmětů: V letošním školním roce jsme jako volitelné předměty vyučovali: 6. třída: informatika přírodovědné praktikum 7. třída informatika ruský jazyk / německý jazyk 8. třída informatika konverzace v AJ ruský jazyk přírodovědné praktikum 9. třída přírodovědné praktikum ruský jazyk společenskovědní seminář Vzhledem k malému počtu žáků v 8. a 9. třídě jsme museli z ekonomických důvodů vyučovat pouze ruský jazyk.

10 4.8. Environmentální vzdělávání a osvěta: Cílem této součásti výuky je poznávání přírody, významu její ochrany a utváření morálních a etických postojů žáků v oblasti ekologie. Jednotlivá témata se prolínají těmito vyučovacími předměty: 1. stupeň: prvouka, přírodověda, vlastivěda, pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova 2. stupeň: přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, informatika, cizí jazyky, dějepis, občanská výchova, pracovní činnosti Věnujeme se těmto tématům: - ekosystémy - základní podmínky života - lidské aktivity, které mají vliv na životní prostředí - vztah člověka k životnímu prostředí a jeho ochrana Především na 1. stupni je výuka ve třídách doplněna řadou vycházek, návštěvou přírodovědného oddělení DDM Orlová a dalšími aktivitami. Součástí školního vzdělávacího programu Škola strom života je i týdenní projekt Den Země, který je realizován každoročně v dubnu. Během školního roku proběhly sběrové akce odpadových surovin, žáci 2. třídy se zúčastnili exkurze Putování za zvířátky, navštívili jsme ZOO Ostrava, byli jsme zapojeni do sítě škol M.R.K.E.V = metodika a realizace komplexní ekologické výchovy, odebírali jsme ekologický časopis BEDRNÍK, který je podporován Ministerstvem životního prostředí 4.9. Integrovaní žáci k datu / : Ročník Integrovaní žáci ( zdravotní znevýhodnění SPU ) / /1 5. 4/4 6. 2/2 7. 3/ Celkem 11/10 Diagnostiku žáků se specifickými poruchami učení, kontrolní vyšetření a konzultační a poradenskou činnost pro nás zajišťuje PPP Orlová. Skupinová reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie v časové dotaci 1 hodiny za týden pro každé znevýhodněné dítě byla zabezpečena zvlášť na 1. a 2. stupni školy. Jeden diskalkulik měl individuální reedukaci v rozsahu 1 hodiny za týden.

11 4.10. Přípravná třída: V letošním školním roce ji navštěvovalo celkem 14 dětí s odkladem povinné školní docházky nebo dětí předškolního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí. Většina z nich pochází z početných romských rodin, kde jim není věnována dostatečná péče v přípravě na školní docházku. Především v 1. polovině školního roku je potřeba dětem opakovaně vysvětlovat základní pravidla, zklidňovat je, povzbuzovat je při překonávání počátečních neúspěchů a začít budovat základní dovednosti ve všech oblastech. Paní učitelce pomáhala při vzdělávání a výchově dětí v této třídě asistentka pedagoga ( na začátku školního roku v rozsahu 2 hodiny denně a ve 2. pololetí podle potřeby ). Paní učitelka se při své práci zaměřila na tyto oblasti: - Dítě a jeho tělo - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, uvolňovací, protahovací a dechová cvičení, grafomotorická cvičení, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, vytváření zdravých životních návyků - Dítě a jeho psychika rozvoj řečových a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování), rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních), rozvoj paměti, pozornosti a tvořivosti - Dítě a ten druhý seznamování s pravidly chování, rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, rozvoj kooperativních dovedností - Dítě a společnost poznávání pravidel společenského soužití, vzájemného respektování se, spolupráce, vážení si ostatních dětí a dospělých - Dítě a svět seznamování s místem a prostředím, ve kterém děti žijí a vytváření pozitivního vztahu k němu, seznamování a porozumění běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se děti setkávají (poznávat základní poznatky o světě zvířat a lidí) Každé dítě zařazené do přípravné třídy má svůj Individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou zaznamenávány jeho potřeby a úspěchy. Pro rodiče jsou pravidelně organizovány ukázkové hodiny práce s dětmi a 2 odpolední besídky / vánoční a ke Dni matek /. Na závěr školního roku zpracovává paní učitelka pro každé dítě Zprávu o průběhu předškolní přípravy.

12 4.11. Účast a výsledky olympiád a soutěží: Vědomostní soutěže a olympiády Soutěž v anglické konverzaci CHATTERBOX Zeměpisná olympiáda školní a okresní kolo 13. místo a 22. místo MATES Gymnázium Orlová místo, a místo Soutěž v psaní na klávesnici PC 6. místo Matematická soutěž: KLOKAN účast třídy PYTHAGORIÁDA školní kolo Mezitřídní soutěž z matematiky 8. a 9. třídy Okresní kolo dějepisné olympiády 12. místo ZOO Ostrava téma: Sloni a jejich příbuzní Prezentace v časopisech R a R An English Magazine For You náš žák vyhrál kategorii anglických úkolů Výtvarné soutěže Malujeme Evropě Jedeme v autě se zvířátkem (Anketa AUTO ROKU) Bezpečná jízda autem Pokus o světový rekord Znak města z odpadového materiálu - získání CERTIFIKÁTU o vytvoření světového rekordu Agentura Dobrý den Pelhřimov Svět dětské duše téma Indiáni a indiánské symboly ( ZUŠ Orlová) Oceněni: 1. místo 1. kategorie 2. místo 2. kategorie 3. místo 3. kategorie Jak si hraju Sportovní soutěže Městské kolo soutěže mladých cyklistů místo Školní kolo mladých cyklistů Běh 3. května Městské kolo v minifotbalu Street hockey oblastní kolo Městské kolo v nohejbalu místo Městské kolo ve střelbě 5. místo Městské kolo ve florbale Plavecká soutěž měst Městský přebor ZŠ v přespolním běhu místo Evropské hry bez hranic Minifotbalový turnaj O Pohár starosty města Rychvaldu 2. místo

13 4.12. Školní družina: Ve školním roce 2010 / 2011 pracovalo jedno oddělení školní družiny. Jeho odpolední provozní doba byla denně od do hodin. Péče o děti byla zajištěna kvalifikovanou vychovatelkou. Práce ve školní družině probíhala podle výchovně vzdělávacího programu a plánu práce s názvem Strom života aneb poznáváme sami sebe. V odpočinkových, rekreačních a zájmových činnostech plnili žáci různé úkoly a byli zaměstnáváni podle jednotlivých tematických celků. Pro práci dětí byla kromě samostatné místnosti školní družiny využívána také počítačová učebna a cvičná kuchyňka. Všechny činnosti byly přizpůsobeny věkovému rozpětí dětí 6 10 let. Prostřednictvím hudebních, pracovních, estetických a pohybových činností byl rozvíjeny jejich tělesné i duševní schopnosti a dovednosti. Během školního roku nedošlo v ŠD k žádnému úrazu a neřešily se žádné závažné kázeňské přestupky. Spolupráce s rodiči i dalšími pedagogickými zaměstnanci školy byla vstřícná a bezproblémová. Během školního roku se děti zúčastnily těchto akcí: Paraplíčko ( DDM Orlová ) Karneval ŠD Městská knihovna Zelená stezka

14 5.1. Hlavní úkoly: 5. Školní preventivní strategie - sledování záškoláctví, snižování absence žáků - zvýšení zapojenosti rodičů do školního života - pokračování v nabídkách mimoškolní činnosti v oblasti zájmových kroužků a tím vhodně organizovat volný čas dětí, rozšířit nabídku v oblasti sportu - pokračování spolupráce s družební polskou školou v Radlině - zapojování žáků do různých soutěží - prevence experimentování s návykovými látkami ( formou besed se žáky, ale i rodiči ) 5.2. Časový plán plnění úkolů: úkoly dlouhodobé: - spolupráce školy s rodiči - snížení počtu neomluvených hodin a prevence záškoláctví - prevence škodlivosti kouření, požívání alkoholu, experimentování s drogou, rizikového chování, organizování závadových part, gamblerství, extremismu - komunikace, vztahy ve třídě, snižování projevů agresivity dětí úkoly střednědobé: - spolupráce s psychologem a speciálním pedagogem - besedy s kurátory - prevence kouření - spolupráce se střediskem Spirála - beseda o šikaně pro děti 1. a 2. stupně - beseda se zástupcem Policie ČR - právní vědomí - spolupráce s družební školou v polském Radlině - spolupráce s rodiči třídní schůzky, vánoční besídka, ukázkové hodiny - výchovné komise s rodiči problémových žáků - spolupráce učitele + asistenta pedagoga úkoly krátkodobé: - informace o aktuálním stavu prevence na třídních schůzkách - projekt Dokážu to! - aktualizace informační nástěnky - příspěvky na školní www. stránky - prezentace úspěchů školy v Orlovských novinách - prevence podle ročníků ( v jednotlivých předmětech ) - mimoškolní akce zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů

15 5.3. Témata primární prevence Oblast prevence je zařazena do ŠVP Škola strom života a do učebních plánů. Věnujeme se těmto tématům: - oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity - oblast společensko-vědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence - oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie - oblast sociálně-právní právní aspekty sociálně patologických jevů, práva dítěte - oblast rodinné a občanské výchovy 5.4. Výchovné komise: Z dlouhodobého hlediska patří výchovné komise k účinným aktivitám při řešení problémů. V letošním školním roce jsme na jednání s rodiči zvali také zástupce OSPODu a někteří rodiče s sebou přivedli svou sociální pracovnici, která byla na jednání přítomná. V 1. pololetí jsme jednali s 10 rodiči žáků třídy. ( 6 chlapců a 5 dívek ) Hlavní důvody jednání: - neomluvená absence ( pozdní omlouvání nepřítomnosti, pozdní příchody do školy ) - porušování léčebného řádu - nevhodné chování ke spolužákům a dospělým - nenakoupené pomůcky, zapomínání, nedostatečná příprava na výuku - hygienické problémy dětí V 2. pololetí jsme jednali s 8 rodiči žáků třídy. ( 4 chlapci a 6 dívek ) Hlavní důvody jednání: - záškoláctví - pozdní omlouvání absence, porušování léčebného řádu - nevhodné chování ve výuce, vůči spolužákům i dospělým - neprospěch v jednotlivých předmětech ( případně výrazné zhoršení prospěchu ) - nedostatečná spolupráce rodičů se školou 5.5. Preventivní práce se třídou Ve spolupráci s PPP Orlová jsme si nechali zpracovat sociogram jedné z problémových tříd ( špatné vztahy mezi dětmi i vůči dospělým ). Na základě jeho výsledků se v příštím školním roce zaměříme na postupnou změnu této nepříznivé situace ( ve spolupráci s odborníky ).

16 6.1. Školní projekty 6. Školní akce a mimoškolní činnost Klub dětí a maminek Klub dětí a maminek jsme provozovali pouze v období září prosinec V září totiž došlo k velkému poklesu návštěvnosti Klubu, 12 dní dokonce nepřišel nikdo. I když jsme se snažili o maximální reklamu a propagaci této služby ( školní www. stránky a nástěnky, Městský úřad, vývěsky, osobní kontakt s maminkami, které si přišly pro dítě do Základní školy apod. ), situace vypadala kriticky. Maminky zdůvodňovaly svou nepřítomnost velkou nemocností dětí. Situaci jsme se snažili řešit tak, že mohla chodit 1 dospělá osoba se svými dětmi i s 1 cizím dítětem. V říjnu se docházka podstatně zlepšila, v listopadu a na začátku prosince zase 8 dní nebyl v Klubu nikdo. Některé dny s účastí dětí ale vypadaly tak, že se 2-3 maminky domluvily a své děti ( většinou hodinu až hodinu a půl před ukončením vyučování v naší Základní škole a tedy před vyzvednutím svých školou povinných dětí ) přivedly, předaly je paní učitelce a předpokládaly, že od nich budou mít klid. To ale zcela odporovalo filozofii, se kterou jsme Klub zřizovali. Maminky docházely se svými dětmi velmi nepravidelně, práce učitelky nemohla být systematická a kontinuální, po dlouhé době absence dítěte se vždy začínalo prakticky od začátku. Maminky neměly o vlastní práci se svými dětmi zájem, chtěly je pouze pohlídat. Proto byla činnost Klubu dětí a maminek v prosinci 2010 definitivně ukončena. Po celý rok byl ale ze strany žáků 1. stupně ZŠ velký zájem o půjčování dětských a encyklopedických knih ze školní knihovny. Tu jsme každoročně doplňovali a obnovovali z finanční dotace na Klub. V roce 2010 jsme do ní koupili celkem 68 knih za 8000,- Kč. Zodpovědnost za činnost knihovny převzala po ukončení činnosti Klubu paní učitelka z přípravné třídy a škola bude tyto knihy nadále využívat a půjčovat Dokážu to! Tento projekt vznikl, byl realizován a vyhodnocen ve spolupráci ZŠ s Odborem školství, kultury a sportu Města Orlová. Finančně se na něm spolupodílelo Ministerstvo vnitra a Město Orlová. Projekt byl zaměřen na prevenci negativního chování dětí ve věku 9 15 let, u kterých se opakovaně vyskytlo porušování základních povinností souvisejících s jejich vzděláváním a výchovou ve škole. Projektu se zúčastnila skupina 52 žáků ze třídy naší Základní školy, kteří mají problémy s pravidelnou docházkou do školy, s plněním základních povinností, s respektováním pravidel slušného chování vůči dospělým i vůči sobě navzájem. Tito žáci k nám přicházejí ze sociálně a vzdělanostně slabých rodin, kde nejsou dovednosti a znalosti považovány za hodnotu Naším cílem bylo motivovat tyto žáky k zodpovědnějšímu přístupu k životu, k plnění povinností a k dodržování zásad slušného chování tím, že jim za pravidelnou docházku, za spolupráci a snaživost při výuce a za snahu o dodržovaní základních pravidel školy umožníme účast na atraktivní odpolední a sobotní zájmové činnosti a výletech. Pro 25 nejlepších žáků za celé tříměsíční období projektu byl odměnou bezplatný třídenní pobyt na horách.

17 Jednotlivé aktivity byly jako motivační prvek vhodně zvoleny a většina dětí se hodně snažila. Snížila se absence žáků (v 5 třídách ze 6 klesl počet zameškaných omluvených hodin ), snížila se neomluvená absence (ve 3 třídách ze 6 se vůbec neobjevila ). Také počet výchovných opatření tj. důtek třídního učitele a důtek ředitele školy byl za 1. čtvrtletí školního roku nižší. Nepodařilo se ale zlepšit prospěch žáků, ba naopak počet nedostatečných zejména v 7. a 8. třídě narostl. Děti totiž velmi rychle odhadly, co ještě stačí k tomu, aby se mohly jednotlivých aktivit zúčastnit a víc se nenamáhaly. Projekt byl také velmi náročný na administrativu, kterou zajišťovali učitelé třídy každý účastník projektu byl v každé hodině sledován a hodnocen, abychom mohli objektivně vybrat ty žáky, kteří se díky své docházce do školy a díky aktivitě a slušnému chování mohli jednotlivých aktivit zúčastnit Jaro na Jarní Na konci dubna jsme připravili a realizovali dvoudenní projekt česko-polské spolupráce se Szkolou podstawovou z Radlina. Byl zaměřený na poznávání našeho města a na výtvarné, sportovní a kulturněspolečenské aktivity. První den zdobily děti ve výtvarných dílnách vyfouknutá vajíčka a vyráběly různé velikonoční dekorace. Odpoledne se polští žáci prošli na náměstí v Orlové-Městě a měli možnost si prohlédnout vnitřní prostory historické radnice a interiér orlovského kostela ( obojí s výkladem v polském jazyce ). Při společných sportovních aktivitách a na podvečerním Barevném bálu si zasoutěžili a lépe se poznali. Druhý den jsme pro smíšená česko-polská družstva připravili soutěžní okruh se stanovišti, na kterých děti plnily sportovní i vědomostní úkoly. V mezičase kreslila jednotlivá družstva kolektivní velkoplošné výkresy na téma Jaro na Jarní. Při svém závěrečném poděkování za příjemný dvoudenní pobyt v Orlové pozvala polská paní zástupkyně naše děti do své školy v Radlinu. Pokud jim rodiče zařídí cestovní doklady, rádi bychom v příštím školním roce uskutečnili podobné dvoudenní setkání v Polsku Žijeme bezpečně Naše škola se zapojila do celorepublikové kampaně Dny bez úrazů realizací projektu s názvem Žijeme bezpečně. Projekt byl spolufinancován městem Orlová, Komisí Zdravého města a MA 21. Cílem projektu bylo upozornit děti na rizikové situace, se kterými se hlavně v době letních prázdnin mohou setkat, a naučit je tyto situace vyřešit. Žáci získali potřebné znalosti a návyky, aby dokázali předejít možnému zranění, chovali se odpovědně a chránili tak bezpečí své i ostatních. Projekt byl rozložen do tří dnů, během nichž si žáci při besedách, setkáních se zajímavými lidmi a při plnění úkolů a testů upevnili a rozšířili své znalosti a dovednosti v této oblasti. Realizované činnosti: - beseda o nejčastějších dětských úrazech - důležitá telefonní čísla a postup při volání na tísňové linky - používání ochranných pomůcek při sportování - bezpečná jízda na kole a na skateboardu - nebezpečí ze strany zvířat ( poranění způsobená psy )

18 - nebezpečná zvířata, rostliny a houby - úrazy způsobené popálením, elektrickým proudem, poleptáním - nebezpečí spojené s návštěvou přehrad a koupališť Projekt proběhl bezproblémově Hurá do přírody! Hlavním cílem jedenáctidenního pobytu 50 žáků 1. stupně naší školy v hotelu Čeladenka na Čeladné bylo zlepšení jejich zdravotního stavu a posílení jejich ekologického vědomí. Dotaci na tento projekt poskytlo Ministerstvo životního prostředí pro děti školního věku z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v Moravskoslezském kraji. Rodiče žáků se spolupodíleli symbolickou částkou určenou na výlety a odměny pro děti. Při realizaci projektu jsme komplexně plnili výuku průřezového tématu Environmentální výchova. Zaměřili jsme se na poznávání přírody a její ochranu, realizovali jsme řadu výukových programů ( Indiáni, Lesní čarování, Les a louka všemi smysly, Voda a hudba, aj. ), navštívili jsme daňčí farmu, oboru na Hukvaldech se stádem muflonů a daňků, Muzeum Obecné školy v Kozlovicích s dobovou ukázkou výuky matematiky a českého jazyka a setkali jsme se s myslivcem a včelařem. Žáci při plnění úkolů vyhledávali a třídili informace, pozorovali krajinu, vodní toky, živočichy a rostliny. Získané informace si vzájemně porovnávali, vyvozovali závěry, prováděli jednoduché pokusy. Svá zkoumání si zapisovali do pracovních listů. Zapojovali se do diskuzí a obohacovali si své dosavadní znalosti o přírodě. Při práci ve skupině si uvědomovali nutnost vzájemné spolupráce. Dokázali se respektovat a pomáhat si. Z původního plánu činností se nepodařila exkurze na ranč s koňmi, neboť se změnil jeho majitel a domluvené podmínky s původním majitelem nebyly dodrženy. Velkým pomocníkem realizace projektu byla Vita-občanské sdružení Ostrava, která měla precizně připravené jednotlivé programy. Její lektorka zajistila veškerý materiál k realizaci programů a příjemným a milým vystupováním si získala žáky, kteří ochotně pracovali dle jejích pokynů. Pracovní listy pro žáky a s metodikou pro učitele, které zpracovali pedagogičtí pracovníci školy se dále využijí ve výuce k jednotlivým tématům vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Žákům se akce líbila, také rodiče byli velmi spokojení Zájmové kroužky: Zájmové kroužky pracovaly od října 2010 do června 2011 a vedli je v ranních nebo odpoledních hodinách pedagogičtí zaměstnanci školy. název kroužku 1. pololetí 2. pololetí Taneční kroužek 13 8 Florbal Informatika Keramika 19 6 Celkem zapojených žáků

19 Zájem našich žáků o organizovanou odpolední činnost se stále snižuje. O mnoho nabízených aktivit ( sportovní hry na 1. stupni, turistický kroužek, zeměpisný kroužek, různé výtvarné činnosti, vaření apod. ) je zájem minimální a proto jsme tyto útvary vůbec neotevřeli. Větší aktivitu projevují děti na počátku školního roku, jejich zapálení a zájem o práci v kroužcích ale většinou rychle upadá. Alarmující je nezájem o pohybové aktivity. Dalším problémem je případná finanční spoluúčast na činnosti kroužků rodiče nejsou ochotni přispět na spotřebovaný materiál ( keramická hlína a glazury, výtvarné pomůcky, kostýmy apod. ) a mnoho dětí přestane do kroužků docházet právě z těchto důvodů Besedy, kulturní akce, exkurze a další aktivity školy : Besedy - Šikanování PPP Karviná ( 8. a 9. třída, beseda s filmem ) - Právní vědomí Městská policie ( třída ) - HASÍK Hasičský záchranný sbor (2. a 6. třída ) Výstavy - Výstava spolkové a klubové činnosti ( třída ) - Příběh planety Země Černá louka Ostrava ( 8.a 9. třída ) - Technické muzeum Petřvald ( 6.,8.,9.třída ) - Muzeum Těšínska v Orlové ( 0. třída ) Exkurze - Ostrava radniční vyhlídková věž, centrum a blízké okolí Ostravy ( 8. a 9. třída ) - Praha historické památky města ( tř. ) - Dinopark Orlová (7. třída ) - Planetárium Ostrava ( třída ) - Chotěbuz Archeopark ( třída ) - Městská knihovna akce ŠD - Středisko volnočasových aktivit SPIRÁLA Orlová ( třída ) - Elektrárna Dětmarovice ( 8. a 9. třída ) - Obecná škola Kozlovice ( třída ) - Hukvaldy ( třída ) - Daňčí farma Čeladná ( třída ) Jednodenní výlety - ZOO Ostrava soutěž družstev 2. stupně znalostní test - Sloni a jejich příbuzní - Visalaje v rámci turistického kroužku (3 žáci z 1. stupně) - Čantoryje třída, společné setkání s polskou ZŠ - putování Beskydami: Mosty u Jablunkova-Skalka-Severka-Bocanovice, 8. a 9. třída

20 Kultura - divadelní představení Smím tě políbit, než chcípnu DKMO ( 8. a 9. tř. ) Příhody včelích medvídků DKMO ( 1. tř. ) Povídejme si, děti DKMO ( 3. tř. ) Princové jsou na draka DDM Orlová (1.,2.,6.,7. tř. ) - taneční show TK KMIT a TO BE CONTINUED DDM Orlová ( 6.-8.tř. ) - Čína, říše mocného draka Kino Vesmír ( tř. ) Besídky pro rodiče - vánoční besídky 1. st. - besídka ke Dni matek ( 1.,2. tř. ) Různé - sbírky: OS CPK-CHRPA sbírka určena na výcvik koní pro ústavy a léčebny Občanské sdružení Život dětem sbírka pro dětská oddělení nemocnic ČR Občanské sdružení Píšťalka sbírka určena na pomoc lidem s handicapem - zapojení do celostátního projektu ŠANCE (prodej výrobků práce klientů děti ulice ) 6.4. Dlouhodobá spolupráce školy s dalšími subjekty V tomto školním roce jsme spolupracovali především s organizacemi, které se věnují dětem a dospělým v sociálně znevýhodněných lokalitách. Od roku 2009 máme uzavřenou dohodu o vzájemné spolupráci s Centrem podpory inkluzívního vzdělávání v Karviné ( CPIV ). Tato organizace by nám měla poskytovat všestrannou konzultační a poradenskou odbornou pomoc při práci se sociálně znevýhodněnými žáky, financovat nákup pomůcek, které mohou přispět k vyrovnávání jejich handicapu, a organizovat a financovat DVPP zaměřené na tuto oblast ( vše po vzájemné dohodě a na základě našich potřeb a požadavků ). Zatím jsme spolupracovali na zlepšení klimatu v jedné problémové třídě a uspořádali jsme 1 sborovnu na téma Žáci s SPU a co s nimi. Další organizací, která se věnuje sociálně znevýhodněným dětem, je Občanské sdružení Romodrom. Zajišťuje individuální doučování dětí a jejich přípravu na školní práci v rodinách, které nedokáží svým dětem samy pomoci a o tuto službu požádají. Dobrovolní spolupracovníci organizace by se měli s dětmi setkávat 1x za týden. Bohužel je těchto rodin velmi málo a málokteré dítě je ochotné spolupracovat dlouhodobě a pravidelně. Pravidelně spolupracujeme také s pracovnicemi Odboru sociálního a zdravotního Městského úřadu v Orlové, zejména s terénními sociálními pracovnicemi, s pracovnicemi sociálně-právní ochrany dětí a s kurátory pro děti a mládež. V rámci dlouhodobé spolupráce 1. třídy naší školy a Mateřské školy ( MŠ ) Husova, Orlová Město se v tomto školním roce naši žáci 2x setkali se svými mladšími kamarády jednou v naší škole a jednou na zahradě Mateřské školy. Tyto půldenní akce byly věnovány prohlídce školy včetně ukázek toho, co se už naši prvňáčci naučili, děti z MŠ se seznámily s interaktivní tabulí a společně s našimi žáky si zazávodily a zasoutěžily.

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace

Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ************************************************* V ý r o č n í z p r á v a š k o l y Základní škola praktická a Základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace ul. J.Seiferta 179 276 01 Mělník

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více