Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU"

Transkript

1 Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, Loštice, telefon: Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU aneb když si s námi budeš hrát, naučíš se život znát. Cílem je vytvořit bohaté, podnětné a rozvíjející prostředí pro zvídavé, hravé a spokojené děti. Program zpracovala Květoslava Kobzová, ředitelka mateřské školy a kolektiv pracovnic. Původní ŠVP z roku 2002 byl přepracován a doplněn k Poslední aktualizace byla projednána na pedagogické radě dne

2 Obsah 1. Charakteristika školy Vize školy 4 3. Charakteristika programu Vzdělávací obsah ŠVP Téma: Barevný podzim Téma: Bílá zima Téma: Rozkvetlé jaro Téma: Veselé léto Podmínky předškolního vzdělávání Přijímání dětí do MŠ Materiální a hygienické podmínky Životospráva dětí Psychosociální podmínky dětí v MŠ Personální podmínky Řízení mateřské školy Organizace Spoluúčast rodičů Spolupráce s ostatními organizacemi Autoevaluace Přílohy (neveřejné) Rozpis služeb pedagogických pracovníků Rozpis služeb provozních pracovníků Plán pedagogických rad Plán provozních porad Plán vzdělání a odborného růstu pedagogických pracovnic Plán kontrolní činnosti ředitelky Specifické úkoly pracovnic Pravidla vnitřní evaluace a hodnocení mateřské školy 33 Přílohy.. 35 č.1 Záznam o dítěti Vstupní záznam o dítěti Záznamový arch pro dítě Záznamový arch pro třídu č.2 Autoevaluační, evaluační záznam pedagogického pracovníka č.3 Autoevaluační, evaluační záznam provozního zaměstnance (školnice,uklizečka) č.4 Autoevaluační, evaluační záznam provozního zaměstnance (pracovnice provozu) č.5 Autoevaluační a evaluační záznam ředitelky školy č.6 Hodnocení tématického bloku č.7 Hodnocení třídního vzdělávacího programu č.8 Evaluace třídními učitelkami č.9 Hodnocení školního vzdělávacího programu č.10 Autoevaluace ŠVP Duhový rok č.11 Podmínky předškolního vzdělávání č.12 Dotazník pro rodiče 2

3 Roční plán školy 1. Charakteristika školy Mateřská škola Loštice je právní subjekt, zřizovatelem je Město Loštice. Budova mateřské školy byla postavena v akci Z v nově budovaném školském areálu na místě velké zahrady s ovocnými stromy. Provoz byl zahájen 1. září V té době měla mateřská škola čtyři třídy pro děti od tří do šesti let a jeslové oddělení pro děti od dvou do tří let, které bylo umístěno v budově ZŠ. Původně byl součástí mateřské školy hospodářský pavilon s kuchyní, prádelnou a sušárnou. V říjnu 1982 byla zrušena kuchyň mateřské školy, od té doby se jídlo dováží ze stravovny ZŠ Loštice. Sloučením I. a II. mateřské školy v Lošticích ve školním roce vznikla šestitřídní mateřská škola. V nově přebudovaném hospodářském pavilonu bylo umístěno jeslové a nejmladší oddělení. V průběhu let se snižováním počtu dětí docházelo k dalším organizačním změnám. Od 1. září 1992 má mateřská škola 4 třídy v hlavní budově. Jedna místnost v přístavku byla ponechána mateřské škole. Je využívána pro práci zájmových kroužků a k uskladnění materiálu. Součástí mateřské školy je výdejna jídla. Kapacita mateřské školy, uvedená v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol z je 120 dětí. Podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání se třídy mateřské školy naplňují do počtu 24 dětí, Školský zákon č.561/2004 Sb. umožňuje přijmout 4 děti navíc. Na základě povolení výjimky z počtu dětí na dobu neurčitou z roku 2007 můžeme do mateřské školy přijmout celkem 112 dětí. Pro školní rok je zapsáno 112 dětí na celodenní docházku. Všechny děti jsou rozděleny podle věku do čtyř tříd. Třídy jsou pojmenovány podle zvířátek: Berušky, Žabky, Myšky a Koťata. Mateřská škola používá pro interní potřeby neoficiální název Duhová školka. Tento název souvisí s naší stanovenou koncepcí a přispívá k pocitu sounáležitosti dětí s mateřskou školou. Naše společná píseň: Kdo a kdo a kdo to je, kdo tu kolem brousí, kdo nám nedá pokoje, strká sem svůj nosík? Jsou to kluci, holčičky z té Duhové školičky, koulí se, jak kuličky do té naší školičky. Kdo chceš všechno vědět, znát, ať jsi kluk či holka, tak si přijdi s námi hrát, jsme Duhová školka. Berušky a kočičky, myšáci a žabičky koulí se, jak kuličky do Duhové školičky. 3

4 2. Vize školy Naší filosofií je vytvořit klidné, příznivé a podnětné prostředí pro pobyt dětí v mateřské škole, zajistit podmínky pro všestranný rozvoj osobnosti dětí a položit základy celoživotního vzdělávání s přihlédnutím ke schopnostem, potřebám a zájmům jednotlivých dětí. Cestou přirozené výchovy rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti. Děti budou v mateřské škole šťastné a budou se těšit na každý další den, jestliže bude mít Duhová školka: - zdravé, klidné prostředí s maximálním omezením rušivých vlivů, s radostnou atmosférou, podporující přátelské vztahy mezi dětmi a poskytující citové zázemí, - účelné vybavení, tvůrčí prostředí s dostatkem hraček a pomůcek, které podporují tvořivost a jsou přístupné dětem, - jasně definovaná, společně přijatá pravidla, která při dodržování poskytují pocit jistoty, - vlídné, vstřícné, tvořivé a nápadité paní učitelky, které mají pochopení pro všechny děti, jednají s nimi bez pocitu nadřazenosti, dokážou děti zaujmout, získat si jejich důvěru. Děti se budou všestranně rozvíjet, jestliže: - budou získávat nové poznatky především cestou vlastních prožitků a zkušeností při hře a praktické činnosti, - pro ně připravíme množství podnětů a bohatých a rozmanitých činností, každodenní nabídku možností bude tvořit pestrá mozaika slova, kresby, malby, zpěvu, tance, pohybu, práce a zábavy, - učitelky jsou průvodcem, nikoliv vůdcem, děti motivují, inspirují, dítě dochází k poznání samo, základním předpokladem úspěchu bude spolupráce s rodiči na základě partnerství. Pojítkem mezi tématy našeho ŠVP je putování duhové kuličky světem v průběhu čtyř ročních období. Cestou děti poznávají svět z různých stránek (barevná skladba, mozaika). Na cestě za poznáním provází děti duhová kulička. Koulí se, koulí duhová kulička, zvědavá, rychlá, i když je maličká. Koulí se lesem, koulí se v trávě, ke všemu hezkému cestu si najde. Duhová kulička koulí se světem, ukáže cestičku všem hodným dětem. Když se k ní přidáš, nebudeš líný, poznáš svět ze všech stran, i s jeho divy. Do cíle cesty s duhovou kuličkou dojde samostatné, tvořivé, zvídavé, zdravě sebevědomé dítě, připravené na vstup do ZŠ, které je v určitých situacích odpovědné samo za sebe, dokáže komunikovat, spolupracovat, má bohatou slovní zásobou, správnou výslovnost, snahu podílet se na spolurozhodování a přijmout určité morální hodnoty. 4

5 3. Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je vypracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, odpovídá cílům a záměrům předškolní výchovy. Jeho obsah vychází z dlouhodobé koncepce a důkladné analýzy současného stavu mateřské školy. Školní vzdělávací program byl zpracován v červnu Na základě jeho ověřování v praxi a vzhledem ke změněným podmínkám je každoročně upřesňován a doplňován. Při tvorbě školního vzdělávacího programu bylo využito některých prvků programu Začít spolu. Kromě společných činností zařazujeme především práci dětí v menších skupinkách. Dbáme na vyváženost činností a dostatek pohybu. Nabízíme dětem kvalitní, pestrou a zajímavou standardní péči. Program je založen na osobnostním principu. Upřednostňujeme učení na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím přirozených, hravých činností. Proces vzdělávání dětí v mateřské škole se uskutečňuje nepřetržitě formou přímo i nepřímo motivovaných didakticky zacílených činností. Město Loštice svou polohou vytváří ideální podmínky pro seznamování s přírodou i se společenským prostředím. Poskytuje dětem dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů, které příznivě ovlivňují jejich spontánní i záměrné učení. Nejdůležitější je pro nás osobní pokrok každého dítěte, jeho pocit spokojenosti a bezpečí. Proto se snažíme dětem vytvořit klidné, přátelské a pohodové prostředí bez zbytečného spěchu, chceme vyloučit stres a napětí. Zajímáme se o vzájemné vztahy mezi dětmi, vedeme je k tomu, aby se pomocí komunikativních dovedností uměly vypořádat s problémy. Učíme děti chápat a respektovat všechny přirozené souvislosti, vzájemné vztahy, mnohotvárnost a proměnlivost okolního světa. Z tohoto pojetí vychází název programu Poznáváme svět s duhovou kuličkou. Znamená skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí - barev duhy. Duhová kulička (barevný míček) pomáhá navodit jednotlivá témata programu a získat zájem dětí. Rámcové cíle předškolního vzdělávání Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost, působící na svoje okolí. Zařazujeme hlavně ty praktické činnosti, které: učí děti komunikovat vzájemně i s dospělými, hovořit o svých problémech a budovat v sobě pocit sebevědomí; ponechávají dětem možnost svobodně se rozhodnout v rámci dohodnutých pravidel; podporují utváření kladných vzájemných vztahů mezi dětmi, jako je slušnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc; posilují sebeobslužné a hygienické návyky a dovednosti, učí děti samostatnosti, smyslu pro pořádek a čistotu; vedou ke zdravému životnímu stylu, jehož součástí je zdravá výživa, pravidelný pohyb a otužování; systematicky rozvíjejí pohybové schopnosti a dovednosti dětí, využívají relaxačního cvičení a prvků jógy a upevňují správné držení těla; při seznamování dětí s přírodou a přírodními jevy využívají přímého kontaktu dětí s přírodou v blízkém okolí mateřské školy (řeka, rybník, les, pole, zahrádky, park); při seznamování se společenským životem navazují na poznatky a prožitky dětí z přímého pozorování a účasti na akcích (život ve městě, doprava, besedy, divadelní představení, výstavy, 5

6 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice oslava svátků a tradic, výlety); vedou děti k aktivní účasti na ochraně životního prostředí (vycházky do lesa s ekologickým zaměřením, čištění pramínku, vycházka ke krmelci, úklid zahrady, třídění odpadu, péče o rostliny ); jsou zaměřeny na zvyšování celkové úrovně řečového projevu dětí rozvíjením vyjadřovacích schopností, rozšiřováním slovní zásoby a odstraňováním vad ve výslovnosti dětí (denně zařazujeme jazykové rozcvičky, hry se slovy, sluchová cvičení, vyprávění, přednes básní se skupinou dětí nebo individuální procvičování správné výslovnosti); rozvíjejí dramatické schopnosti dětí tak, aby dokázaly před kolektivem vyjádřit činnosti, jev nebo věc prostřednictvím slova, pohybu těla, gesta, mimikou obličeje; podporují samostatné myšlení a tvořivost dětí, ponechávají dostatek prostoru pro jejich seberealizaci (řešení problémových situací, dokončení započatého příběhu ); umožňují dětem rozvíjet jejich vlastní aktivitu především prostřednictvím hry; učí děti spolupracovat při řešení vzniklé situace a podřídit své chování zájmům celé skupiny. Formy vzdělávání: Vzdělávání probíhá formou integrovaných bloků. Uskutečňuje se při všech činnostech v průběhu celého pobytu dětí v mateřské škole. Hlavním prostředkem vzdělávání dětí je hra, ve které se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Vzdělávací cíle plníme již v průběhu ranních her, kdy využíváme menšího počtu dětí k individuální práci. Pohybové aktivity jsou zařazovány denně, snažíme se o vyváženost činností řízených, spontánních i relaxačních. Usilujeme o neformální průběh vzdělávání s využitím situačních momentů, přihlížíme k potřebám, přáním a zájmům jednotlivců a ke vzniklé situaci. Nedílnou součást vzdělávacího programu tvoří školní i mimoškolní akce. Jsou zaměřeny na obohacení a zpestření vzdělávacího procesu a poskytují dětem množství podnětů pro prožitkové učení. Vzdělávací nabídka je doplněna aktivitami, které umožňují individuální rozvoj schopností a nadání dětí podle jejich vlastní volby v zájmových kroužcích. Denní program: Spontánní hry v průběhu ranních a odpoledních činností, prostor pro individuální práci s dětmi. Řízené činnosti nabídka různorodých, tematicky propojených činností během dopoledne prostor pro získávání nových vědomostí, dovedností, návyků a názorů dětí. Pohybové aktivity v průběhu her, ranní cvičení, 1x týdně intenzivní cvičení, při pobytu venku, pohybové chvilky v průběhu celého dne. Odpočinek a spánek podle individuálních potřeb dětí, nabídka náhradních činností. Stravování dětí s dodržením tříhodinových intervalů mezi jednotlivými jídly, zajištění pitného režimu. Dílčí projekty: jsou součástí ŠVP, neuskutečňují se odděleně. Na základě autoevaluace školního vzdělávacího programu v minulém školním roce byly pro následující období stanoveny tyto hlavní úkoly: V rámci dopravní výchovy budeme děti seznamovat s pravidly bezpečného chování v silničním provozu jako chodce i jako cyklisty. Současně děti seznámíme s povinnou výbavou jízdního kola a s některými pravidly silničního provozu a dopravními značkami. 6

7 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice Zvýšenou péči budeme věnovat procvičování správné výslovnosti dětí a rozvíjení jejich vyjadřovacích schopností zařazováním dramatické a literární výchovy do činností dětí. Budeme dbát na pravidelnou četbu dětem v rámci celoškolského projektu Celé Česko čte dětem Ve výtvarných činnostech budeme využívat netradiční výtvarný materiál a zařazovat netradiční výtvarné techniky. Povedeme děti k tvořivé práci a k zapojování jejich fantazie. Průběžným zařazováním prvků environmentální výchovy do všech témat během roku budeme probouzet a prohlubovat u dětí citové a estetické vnímání přírody a přírodních jevů. Formou pěstitelských prací povedeme děti k vytváření osobnějšího vztahu k půdě a zemědělské práci. Obsah vzdělávání Školní vzdělávací program obsahuje čtyři hlavní rámcová témata podle ročních období, každé z nich zahrnuje tři tematické celky s podtématy. Obsah ŠVP je dále rozpracován a konkretizován v třídních programech prostřednictvím týdenních plánů. ŠVP určuje pouze přibližné rozvržení témat, které je nezávazné. Poskytuje prostor pro tvořivý způsob práce učitelek. Umožňuje jim svobodný výběr a časové rozložení témat podle podmínek jednotlivých tříd, úrovně dětí a aktuální situace. 4. Vzdělávací obsah ŠVP 4.1 Barevný podzim Koulí se, koulí duhová kulička Sklízíme plody podzimu Malíř Podzim Koulí se, koulí duhová kulička Charakteristika a záměry bloku Duhová kulička vítá děti a zve je na společnou cestu za poznáním. Děti se seznamují s novým prostředím, činnostmi a rituály, poznávají se navzájem, sdělují si své zážitky z prázdnin. Prostřednictvím komunitního kruhu si postupně uvědomují svou sounáležitost se skupinou ostatních dětí ve třídě (náš rybníček, myší doupátko, klubíčko, kytička). Společně si vytvářejí pravidla chování a jednání, která se učí dodržovat nejen při vzájemném styku v mateřské škole, ale i v rodině. Jsou poučeny o bezpečném chování v prostorách MŠ i při pobytu venku. Na vycházkách pozorují nejbližší okolí MŠ a poznávají bydliště svých kamarádů. Prostřednictvím běžných činností se seznámíme s prostředím a životem v MŠ. Společně budeme vytvářet klidné, příjemné prostředí na základě vzájemného respektování a spolupráce. Seznámíme se s nebezpečnými místy a situacemi, dozvíme se, jak předejít úrazu nebo ohrožení. Při pozorování života ve městě budeme posilovat vztah dětí k rodině, ke škole a místu bydliště Očekávání Adaptovat se v prostředí MŠ. 7

8 Navázat přátelský vztah k ostatním dětem, důvěřovat učitelkám, získat jistotu v kolektivu třídy. Chápat význam společných pravidel, řídit se jimi. Znát své jméno, příjmení, bydliště a značku, jména ostatních dětí ve třídě. Vědět, že každý v životě někam patří (rodina, škola, třída ) Vyjádřit své prožitky a dojmy prostřednictvím slova, hudby, obrazu a pohybu Navrhované činnosti Praktické seznamování s novým prostředím MŠ, zaměstnanci a činnostmi. Pozorování nejbližšího okolí MŠ a přírody na vycházkách. Společná tvorba pravidel (chování, úklid hraček, stolování, hygiena ) Hry na rozvíjení komunikativních dovedností dětí a upevňování přátelských vztahů. Kolektivní hry na upevnění pěkných vzájemných vztahů mezi členy rodiny. Hry na procvičování prostorové orientace. Jazykové rozcvičky, hry se slovy. Vyprávění zážitků, popis obrázku, četba obrázkového seriálu. Kresba na základě prožitku, hry s barvou (rodina, příroda). Rytmické, melodické hry, zpěv písní, pohybové vyjádření. Říkadla a básně k tématu. Komunitní kruh - sdělení vlastního názoru na událost, věc, vyslovení přání. Grafomotorické cviky. Pohybové hry, relaxační cvičení, zdravotní cviky Sklízíme plody podzimu Charakteristika a záměry bloku Sklizeň úrody je v plném proudu, děti pozorují práce na poli, na zahrádkách, rozlišují druhy ovoce a zeleniny a polní plodiny. Většina z nich má přímé poznatky z pozorování podzimních prací v rodině, v mateřské škole se podílejí na sběru padaných jablek. Děti se seznamují s využitím ovoce a zeleniny a jejich významem pro zdraví. Změny v podzimní přírodě děti pozorují i na vycházkách do blízkého lesa a parku, starší děti při návštěvě arboreta na podzimním výletě. Cestování autobusem a vlakem využijeme k rozšiřování poznatků o dopravě. Základní návyky bezpečného chování v silničním provozu si procvičíme na našem dopravním hřišti. Na základě přímého pozorování budeme charakterizovat podzimní období několika znaky. Rozšíříme poznatky o ovoci a zelenině, při rozlišování budeme rozvíjet všechny smysly, procvičovat početní představy a barvy. Zdůrazníme význam ovoce a zeleniny pro zdraví lidí. Seznámíme se s některými druhy polních plodin a způsobem jejich sklizně. Rozšíříme si poznatky o některých druzích zvířat a ptáků. Připomeneme si, jak se máme správně chovat v přírodě a jak ji chránit. Budeme spolupracovat při plnění úkolů s ostatními dětmi. Seznámíme se s pravidly bezpečného chování v silničním provozu Očekávání Umět vystihnout charakteristické znaky podzimu. 8

9 Poznat ovoce a zeleninu podle tvaru, vůně, barvy, chuti a hmatu, chápat její význam pro zdraví. Poznat některé polní plodiny, jejich využití a techniku, která pomáhá při sklizni. Poznat některé stromy a rostliny v lese. Vědět, jak se někteří ptáci a volně žijící zvířata připravují na zimu. Zvládnout číselnou řadu 1-5 (i více), porovnávat množství - stejně, méně, více. Poznat a pojmenovat základní a doplňkové barvy. Zazpívat písně s podzimní tematikou s doprovodem melodického nástroje. Přednést báseň se správným frázováním. Umět reprodukovat text příběhu, pohádky, dodržet časový sled. Chovat se bezpečně při jízdě v dopravním prostředku, vědět, jak přecházet vozovku. Seznámit se s provozem na vlakovém nádraží. Dokázat se domluvit s kamarádem nebo s ostatními dětmi na společném plnění úkolu. Mít povědomí o důležitosti ochrany přírody Navrhované činnosti Pozorování změn v zahrádkách, na poli a v lese, sledování podzimních prací, sběr přírodnin. Společné Vítání podzimu - na školní zahradě. Sběr padaných jablek. Podzimní výlet vlakem a autobusem - exkurze na vlakové nádraží, návštěva arboreta v Bílé Lhotě. Smyslové hry na rozlišování druhů ovoce a zeleniny, sestavení zdravého jídelníčku, příprava zdravé svačinky. Hry na procvičení počtu, barev a tvarů, pracovní listy. Říkadla, písně, básně, povídky a pohádky k tématu, dramatizace, pohybová improvizace. Výtvarné ztvárnění prožitků různými technikami, práce s přírodninami. Konstruktivní, námětové a společenské hry. Grafomotorické cviky. Přirozená cvičení, zdravotní cviky, hudebně pohybové činnosti, pohybové hry. Seznámení s chováním na dopravním hřišti, jízda na dopravních prostředcích Malíř Podzim Charakteristika a záměry bloku S postupným zkracováním dne a měnícím se počasím děti poznávají rozmanitost přírody a učí se vnímat její krásu v různých podobách. V příběhu Tajemství podzimního listu se seznamují s ekosystémy v přírodě, uvědomují si, že příroda má svůj řád a že je třeba ji chránit. Nastává období zvýšené nemocnosti, proto se naučíme předcházet nemocem a zopakujeme si zásady zdravého způsobu života. Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, vytvářet povědomí o proměnách přírodního prostředí. Naučíme se správně označovat přírodní jevy, uvědomíme si možnost ohrožení při náhlých extrémních povětrnostních změnách. Budeme sledovat změny počasí a povíme si, jak se správně obléknout vzhledem k počasí. Povedeme děti k péči o své zdraví, zdůvodníme význam dodržování osobní hygieny. Osvojíme si zásady vhodného chování při společenských akcích. Budeme rozvíjet tvořivé myšlení, řešit problémové situace. 9

10 Povedeme děti k slovnímu vyjádření svých zážitků, pocitů, dojmů. Hudebními a výtvarnými prostředky vyjádříme podzimní náladu. Budeme procvičovat pohybovou koordinaci a reakci na signál, dbát na správní držení těla Očekávání Pochopit přírodní zákonitosti, umět pojmenovat přírodní jevy a charakterizovat počasí. Vědět, jak se zachovat při mimořádných situacích. Mít povědomí o využití přírodní energie pro člověka. Osvojit si zdravý životní styl (pohyb, strava, hygiena, otužování, správné oblékání, preventivní lékařské prohlídky). Umět se rozhodnout, vyřešit problém. Plynule se vyjadřovat, při řeči užívat všechny slovní druhy. Poznat píseň podle melodie, citlivě reagovat na dirigentská gesta. Umět spolupracovat při vytváření dekorací z přírodnin. Osvojit si správní držení těla, pohotově reagovat na pokyny Navrhované činnosti Pozorování barevnosti stromů, rozlišování listů podle tvaru. Odhad vzdáleností, porovnávání výšky stromů, stupňování přídavných jmen. Kresba, malba, prostorové vytváření, netradiční techniky (náměty z přírody, činností lidí) Výrobky z přírodnin dýně, brambory, makovice, kaštany, šišky, kůra stromů apod. Vedení kalendáře počasí, pokusy s měřením teploty, síly větru. Práce s encyklopediemi, časopisy. Sběr listí, třídění, počítání, výtvarné využití. Pracovní listy hledání cesty, řešení labyrintů Písně, básně, taneční hry k tématu. Hra s loutkou, dramatizace pohádky, četba na pokračování. Společné stavby z velkých kostek, vytváření doplňků ke hrám. Kolektivní hry - na doktora, na dopravu. Divadelní představení v MŠ. Pomoc při podzimním úklidu zahrady, vyhrabávání listí. Zavírání zahrady zdobení stromů, loučení s podzimem. Přivítání zimy Martinskou jízdou. 4.2 Bílá zima Kouzlo vánoc Jede zima, jede Já člověk Kouzlo vánoc Charakteristika a záměry bloku. Předvánoční období je příležitostí k seznamování s lidovými zvyky a tradicemi a k prohlubování citových vztahů v rodině a k blízkým lidem. Začátek adventu je spojen s příchodem Mikuláše, čerta a anděla do mateřské školy. Děti se chystají, čím návštěvu překvapí, Mikulášské a čertí radovánky si důkladně užijí. Následuje období příprav na vánoční svátky. Snažíme se, aby 10

11 probíhalo ve znamení klidu a pohody, v radostné atmosféře. Seznámíme děti s původem vánočních svátků, s vánočními zvyky a tradicemi. Budeme rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání dětí, vytvářet povědomí o širší kulturní příslušnosti. Při seznamování se způsobem prožívání svátků jiných společenství a kultur si rozšíříme poznatky o okolním světě. Posílíme kladné citové vztahy k nejbližším, naučíme se je vyjádřit slovem, drobným dárkem, pomocí. Budeme kultivovat mluvený i hudební projev, prohloubíme dovednost dětí vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky. Budeme poznávat životní moudrost v pohádkách, porovnávat pohádkové hrdiny, určovat jejich vlastnosti. Budeme si všímat negativních a pozitivních jevů ve svém okolí. Podnítíme tvořivost, představivost a fantazii dětí prostřednictvím literárního, hudebního a výtvarného umění. Budeme rozvíjet a zpřesňovat smyslové vnímání, procvičovat paměť dětí. Procvičíme pracovní dovednosti dětí, jejich samostatnost, pečlivost a zručnost při vytváření vánočních přání a dárků Očekávání Podílet se na vytváření radostné předvánoční atmosféry. Přivítat návštěvu Mikuláše a čerta radostně, bez obav a stresu, cítit se v prostředí mateřské školy bezpečně. Seznámit se s českými vánočními zvyky a tradicemi a způsobem prožívání svátků v jiných zemích. Vyjádřit své dojmy a prožitky, názor, přání. Naučit se zpaměti říkadla, básně, písně, dokázat vystoupit na veřejnosti. Srovnávat různé druhy pohádek, pochopit atmosféru textu, umět vyjádřit děj pohybově, dramaticky. Rozlišovat protiklady (dobro zlo, rychlý pomalý, tichý - hlučný, hodný zlobivý atd.). Zvládnout bezpečnou manipulaci s různými materiály a pomůckami, pociťovat uspokojení z tvůrčí činnosti. Prožít radost z obdarování někoho blízkého Navrhované činnosti Společná výroba adventního kalendáře, vysvětlení pojmu advent a jeho symbolů. Mikulášská besídka s nadílkou, písně, básně a taneční hry o Mikuláši a čertech. Vystoupení pěveckého sboru na Vítání Mikuláše u kostela. Vystoupení pěveckého souboru na adventním koncertě s pěveckým sborem Carmen v husitském kostele Hry typu Co je a co není správné, Vadí, nevadí. Pozorování vánoční atmosféry a výzdoby ve městě. Vánoční výzdoba třídy výroba řetězů, ozdob, sněhových vloček, úklid v koutcích. Vánoční kouzlení - zhotovení vánočních přáníček a dekorací, příprava dárků. Pečení a zdobení perníčků. Výtvarné ztvárnění vánoční tematiky různými technikami. Přednes básní, zpěv koled a vánočních písní s rytmickým doprovodem, taneční improvizace. Poslech pohádek, jejich výchovné využití. Poslech příběhů s vánoční tematikou (Cesta do Betléma ). 11

12 Návštěva betlémů u místního řezbáře pana Beneše a v kostele Sv. Prokopa. Relaxační cvičení, grafomotorika. Vánoční besídka s programem pro rodiče. Třídní besídky u vánočního stromečku se zpěvem koled a rozdáváním dárků. Návštěva obyvatel pensionu s vystoupením dětí Jede zima, jede Charakteristika a záměry bloku Nejprve si zavzpomínáme na vánoce, řekneme si, co nám udělalo největší radost. Připomeneme si tříkrálovou tradici a vysvětlíme pojem humanitární sbírka. S příchodem pravé zimy budeme pozorovat krásu zasněžené krajiny, pojmenujeme přírodní jevy a vysvětlíme si příčiny změn skupenství vody. Využijeme možností, které nám příroda nabízí k zimnímu sportování, uspořádáme zimní sportovní hry na školní zahradě. Povíme si, jaké nebezpečí nám hrozí v zimě, čeho se vyvarovat. Nezapomeneme na zvířátka a ptáky, kteří potřebují naši pomoc. Budeme charakterizovat zimní počasí a jeho vliv na přírodu. Při poznávání vlastností sněhu a ledu budeme rozvíjet smyslové vnímání. Rozšíříme si poznatky o volně žijících zvířatech. Budeme rozvíjet a kultivovat paměť, pozornost a představivost dětí. Procvičíme schopnost logického myšlení dětí. Budeme pokračovat v rozvíjení řečových schopností dětí. Vytvoříme povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Vysvětlíme si zásady bezpečného chování při pohybu na sněhu a ledu. Budeme rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost dětí, pohybovou koordinaci Očekávání Určit a pojmenovat hlavní znaky zimního období, pochopit příčinu proměn v přírodě. Poznat některé ptáky a volně žijící zvířata a jejich způsob života. Znát podmínky, které zvířata potřebují k přežití v zimě. Zvládnout pohyb na sněhu a ledu, dodržovat pravidla bezpečného chování. Poznat a pojmenovat zimní sporty, sportovní vybavení. Prostřednictvím tvořivých činností vyjádřit a zachytit své prožitky, představy a fantazii (slovně, výtvarně, hudebně a dramaticky). Vyjádřit jasně a srozumitelně svou myšlenku, užívat věty rozvité i souvětí. Pochopit, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je třeba se chovat. Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomit si, že je člověk ovlivňuje svým chováním. Porovnávat a řadit předměty podle velikosti, hmotnosti a objemu. Umět rozhodnout o pravdivosti a nepravdivosti výroků, své tvrzení zdůvodnit. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Navrhované činnosti Hry se sněhem, sáňkování, jízda na bobech, klouzání. Pokusy (tání sněhu, pozorování sněhové vločky lupou). Čtení z Lesních novin, prohlížení knih, encyklopedií, vyprávění nad obrázky. Čím se živí zvířátka třídění potravin pro zvířata. Vycházka ke krmelci a násypu, příprava hostiny pro zvířátka. 12

13 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice Pozorování stop ve sněhu, určování. Péče o krmítko, příprava salámu ze semínek pro ptáky. Zimní olympiáda soutěžení na sněhu (sjezd, tažení bobů se zátěží, jízda slalomem, cesty a stopy ve sněhu, míření sněhovou koulí na cíl, stavba sněhuláků, iglů). Přednes básní, hledání rýmů ve slovech, pokus o vlastní rýmování. Zpěv písní ve 2/4 a ¾ rytmu s rytmickým doprovodem, sluchové hry, poslech hudby. Hudebně taneční činnosti tanec sněhových vloček, pohybové ztvárnění písní. Ztvárnění zimních motivů různými výtvarnými a pracovními technikami. Dramatizace pohádek, hry s loutkou. Beseda s myslivcem. Námětové hry Na sportovce, Na myslivce. Grafická nápodoba symbolů, čísel, písmen Já člověk Charakteristika a záměry bloku V tomto bloku budeme zkoumat tajemství lidského těla a zabývat se činnostmi, které člověk vykonává v každodenním životě. Pokud nám to rozmarné počasí končící zimy dovolí, budeme si nadále užívat zimních radovánek na sněhu. Čas strávený v mateřské škole využijeme hlavně k přípravě a realizaci oslavy Masopustu. Společně se školáky se budeme těšit na školní zápis. Povedeme děti k uvědomění si vlastního těla. Osvojíme si poznatky o lidském těle o těle a jeho zdraví. Budeme rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost dětí. Pojmenujeme typické lidské činnosti v souvislosti s časovým určením. Procvičíme si časové pojmy. Budeme rozvíjet matematické pojmy a znalost geometrických tvarů. Budeme vytvářet soubory předmětů na základě společné vlastnosti. Posílíme prosociální chování dětí ve vztahu k druhému. Seznámíme se s tradicí Masopustu v našem kraji. Procvičíme manuální dovednosti a zručnost. Naučíme se spolupracovat při tanci, vytváření masek, výzdobě třídy Očekávání Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci. Mít povědomí o růstu těla, jeho vývoji a změnách. Správně určovat a pojmenovat časové pojmy a spojit je s typickými činnostmi. Popsat činnosti, znát účel a správné použití předmětů denní potřeby. Soustředit se na určitou činnost, udržet pozornost, dokončit práci. Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě. Aktivně se podílet se na přípravě oslavy Masopustu, vyzdobit třídu, zvolit si masku. Umět vyjádřit své prožitky a pocity různými výrazovými prostředky. Kultivovat si svůj vkus a estetické cítění. Seznámit se s prostředím ZŠ a průběhem vyučovací hodiny Navrhované činnosti Hry na procvičování znalostí o lidském těle. Hádanky na určování činností a předmětů denní potřeby. Práce s obrazovým materiálem Co děláme celý den. 13

14 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice Třídění, přiřazování obrázků. Interakční hry typu Z očí do očí, Co se změnilo? Námětová hra Na školu, Na lékaře. Hry a činnosti na rozvíjení početních představ - magnetické skládanky, mozaiky, domino. Porovnávání znalostí dětí soutěživou formou Na početního krále. Kresba postavy při určité činnosti, vyjádření nálady smutný x veselý klaun. Otisky rukou výroba Srdíčka něžných dlaní (neubližujeme si, ale hladíme se a máme se rádi). Výroba převleků, masek, výzdoby. Hra na kapelu vytvořit rytmický doprovod k písním na různé nástroje. Pečení masopustních koblížků. Rej masek improvizovaný pohyb s hudbou, soutěže, přehlídka masek. Karnevalový průvod., vzájemné představení masek mezi třídami. Návštěva 1. třídy ZŠ a školní družiny, prohlídka školského areálu. 4.3 Rozkvetlé jaro Když jaro zaťuká Máme rádi zvířátka Objevujeme svět kolem nás Když jaro zaťuká Charakteristika a záměry bloku Příchod jara je neoddělitelně spojen s lidovými tradicemi. S dětmi se rozloučíme se zimou a budeme pozorovat probíhající změny v přírodě. Zároveň si uvědomíme, že je třeba se o přírodu starat, aby byla co nejkrásnější. Proto pomůžeme při jarním úklidu zahrady, v lese budeme čistit pramínek. Seznámíme se s tradicemi velikonočních svátků. Besedou o knize vzbudíme u dětí zájem o knihy. Budeme sledovat změny v přírodě a seznámíme děti se znaky jarního období. Při pozorování jarní přírody budeme užívat a rozvíjet všechny smysly. Budeme rozvíjet schopnost dětí vážit si života ve všech jeho formách. Vysvětlíme si střídání čtyř ročních období, postupně přejdeme od myšlení konkrétně názorného k myšlení slovně logickému. Prostřednictvím poznávacích, motorických a estetických činností dále rozvineme poznatky a dovednosti dětí. Uvědomíme si, že může člověk svou činností přírodě škodit a jak je důležité pečovat o přírodu a své okolí. Budeme rozvíjet schopnost dětí argumentovat, vysvětlovat, vést dialog. Seznámíme děti s lidovou slovesností a zvyky. Postupně povedeme děti k návyku hledat poučení a inspiraci v knihách. Budeme rozvíjet fyzickou zdatnost dětí delšími vycházkami a pohybem venku Očekávání Vnímat krásy jara a přírody všemi smysly, radovat se z objevů. Zpřesňovat své vnímání zaměřením na detail. Pochopit význam pojmů koloběh vody v přírodě, jarní rovnodennost. Uvědomit si význam vody v přírodě pro vše živé na Zemi. 14

15 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice Rozeznat, co poškozuje životní prostředí, upozorňovat na nepořádek. Spolupracovat při řešení problému. Prakticky pečovat o své okolí. Šetrně zacházet s knihou a pracovat s ní. Seznámit se s prostředím knihovny a způsobem půjčování knih. Umět soustředěně sledovat děj a zachytit hlavní myšlenku příběhu. Všímat si zvláštností jazyka klasických pohádek, hodnotit jednání hrdinů. Poznat rozdíl mezi poezií a prózou. Umět vyjádřit své pocity (radost, smutek, soucit, lásku, spokojenost, strach, odmítání). Zapojit se do společného vytváření výtvarného díla (např. Morena, studánka, velikonoční dekorace) Poznávat a aktivně prožívat lidové tradice. Trénovat vůli a sebeovládání. Zdokonalit rytmické cítění a hudební dovednosti. Rozvíjet pohybové dovednosti a vytrvalost Navrhované činnosti Vycházky do okolí, pozorování příznaků jara. Co všechno musí udělat jaro pojmenování změn v přírodě. Vynášení Morény k řece Třebůvce se zpěvem a hrou na lidové nástroje. Básně, písně s jarní tematikou, taneční hry se zpěvem. Velikonoční koledy, hry se slovy, rytmizace. Barvení, zdobení vajíček, vytváření velikonočních dekorací, výzdoba třídy. Užití dekorativních vzorů - barvy, tvary, algoritmy. Příprava výrobků na jarní výstavu. Pečení jidášů. Pokusy s klíčením semínek, rychlením větviček. Návštěva městské knihovny, beseda o knize. Výstavky knih (např. Moje nejmilejší kniha, Co všechno najdeme v knihách). Prohlížení knih, encyklopedií, čtení podle obrázků, hra na knihovnu. Les v ohrožení řešení problému jak zachránit stromy. Ekologická vycházka do lesa s otvíráním studánky. Úklid školní zahrady a okolí. Pohybové hry v přírodě, zdolávání přírodních překážek. Grafomotorika, Máme rádi zvířátka Charakteristika a záměr bloku Symbol jara znamená zrození života ve všech jeho formách. V tomto bloku budeme blíže poznávat život domácích zvířat a jejich mláďat. Ke zvířátkům mají děti velmi blízký vztah, při seznamování můžeme využít jejich bohatých zkušeností se zvířátky z domova. Okolí mateřské školy poskytuje mnoho příležitostí k pozorování života volně žijících zvířat, ptáků a hmyzu. Budeme poznávat, kdo žije v lese, u potoka, řeky a rybníka. Prostřednictvím her povedeme děti k pochopení ekologických souvislostí a k získání nových poznatků o přírodě. Při poznávání živé i neživé přírody si vytvoříme povědomí o vlastní sounáležitosti se světem. Rozšíříme znalosti o domácích a volně žijících zvířatech. Naučíme se pojmenovávat nejznámější druhy hmyzu a seznámíme se s jejich životem. 15

16 Prakticky se seznámíme s některými druhy ptáků. Seznámíme se s půdou jako domovem mnoha druhů živočichů. Budeme poznávat ustálené vlastnosti postav v bajkách, hledat morální ponaučení. Využijeme příkladu ze života mravenců k rozvoji spolupráce a vzájemné ohleduplnosti. Na základě prožitků dále rozvineme jazykové a řečové schopnosti dětí, jejich estetické cítění a tvořivost. Zdokonalíme pohybové dovednosti dětí, jejich pohotovost, odvahu a vytrvalost Očekávání Rozlišit zvířata podle charakteristických znaků, vědět, kde žijí, čím se živí a správně je pojmenovat. Přiměřeně k věku získat povědomí o tom, že každý živočich má na zemi své místo (potravinový řetězec). Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě. Být aktivní, ptát se a dozvídat se nové informace. Rozvíjet logické myšlení, samostatně formulovat své myšlenky, nápady, pocity. Mluvit gramaticky správně, užívat homonyma, synonyma. Vyjádřit své prožitky, představy a nálady prostředky hudebními, výtvarnými a dramatickými. Zlepšit svalovou koordinaci při běhu, skoku, lezení, zdolávat překážky plynule za sebou. Orientovat se v přírodním terénu, uvědomit si možná nebezpečí Navrhované činnosti Pozorování zvířat, ptáků, hmyzu. Napodobování charakteristických pohybů zvířat. Prohlížení encyklopedií, knih o zvířatech. Písně, básně, povídky, pohádky a bajky k tématu. Pohybová improvizace, pohybové a taneční hry. Smyslové hry a hádanky na rozlišování zvuků zvířat a ptáků. Procvičování číselné řady 1 10, určování velikostí, pořadí. Poslech symfonické pohádky Péťa a vlk (spojit hudební motiv s postavou). Exkurze do líhně. Výlet do Žádlovic prohlídka stájí, jízda na koních. Vycházka do lesa k mraveništi. Hry typu Mravenčí království, Závody u vody. Stavby z písku, tvoření z hlíny a z modelovací hmoty. Ekologické hry a pracovní listy z ekologického programu - téma: zvířata, ptáci, hmyz. Grafomotorika, relaxační cvičení Objevujeme svět kolem nás Charakteristika a záměr bloku Nastává období výletů a zvýšeného dopravního ruchu na silnicích. Proto otevřeme naše dopravní hřiště po zimní přestávce, abychom si připomenuli a procvičili, jak se máme správně chovat jako chodci i jako řidiči. Povíme si o dalších nebezpečích, která nám hrozí při nevhodném chování a jak a kde hledat pomoc. S využitím svátku maminek budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny. Při rozhovoru o práci rodičů se zároveň blíže seznámíme s různými druhy povolání. V souvislosti s poznáváním materiálů si vysvětlíme nutnost třídění odpadu. 16

17 Posílíme dětskou zvídavost, zájem a radost z objevování. Seznámíme se s pravidly silničního provozu a s chováním za mimořádných situací (požár, povodeň). Svátek matek využijeme k prohloubení citových vztahů v rodině. Zdokonalíme výslovnost a kultivovaný řečový projev. Seznámíme se s prací některých dospělých. Na základě praktické činnosti získáme poznatky o vlastnostech materiálů. Dozvíme se, jak nakládat s odpady. Seznámíme se s postupem při výrobě papíru. Budeme rozvíjet dětskou tvořivost při využití různého materiálu Očekávání Osvojit si návyky bezpečného chování v silničním provozu. Poznat zvláštnosti různých povolání, uvědomit si význam lidské práce. Získat poznatky o materiálech (papír, plast, sklo, železo). Naučit se třídit odpady a uplatňovat hygienické návyky při manipulaci s odpady. Seznámit se a užívat nová slova (např. recyklace). Přenést poznatky o třídění a zacházení s odpadem do rodiny. Vědomě užívat všechny smysly. Chovat se citlivě a ohleduplně ke slabším a mladším dětem, soucítit s nimi, dělit se o hračky. Projevit lásku nejen dárkem, ale i drobnou pomocí a pěkným chováním. Připravit pásmo pro maminky a babičky (písně, básně a pohyb). Získat jistotu při vystupování na veřejnosti Navrhované činnosti Jízda na dopravních prostředcích, přecházení po přechodech podle pravidel. Určování dopravních prostředků podle účelu a místu pohybu. Hry na procvičování pravolevé orientace. Řešení dopravních v situacích co je a není správné. Didaktické hry - např. : Kdo, co, s čím, Z čeho je vyrobeno, Jaké povolání předvádím. Námětové hry na dopravu, na povolání, na rodinu. Konstruktivní hry, manipulace s nářadím. Beseda s požárníky, návštěva požární zbrojnice Akce Záchrana stromů sběr starého papíru za pomoci rodičů. Pokus praktická výroba ručního papíru. Hledání barevných kontejnerů na vycházce. Výroba papírových kontejnerů. Vycházka ke sběrně odpadových surovin Přednášíme, zpíváme a tančíme maminkám. Dárek, přání pro maminku. Vystoupení pro babičky v pensionu a pro seniory v KD ke Dni matek. 4.4 Veselé léto 17

18 Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě Těšíme se na prázdniny Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě Charakteristika a záměry bloku S blížícím se koncem školního roku si užijeme mnoho radosti a zábavy, které jsou spojeny s oslavou Dne dětí. Čekají nás sportovní hry a soutěže, skákací hrad, vycházky do přírody s hledáním pokladu a výlet. Při cestování do blízkého i vzdálenějšího okolí mateřské školy si budeme všímat krásy krajiny a upevníme u dětí vztah ke svému rodišti a bydlišti. Na základě pochopení širších souvislostí si uvědomíme, že naším domovem je planeta Země, která je součástí vesmíru. Budeme u dětí rozvíjet povědomí o životě lidí a zvířat na planetě Zemi. Seznámíme se s existencí jiných kultur a národností. Povedeme děti k poznání, že i ony jsou součástí světa, přírody, společnosti a planety Země. Na základě společných prožitků posílíme zvídavost, zájem a radost dětí z objevování. Budeme podporovat zdravou soutěživost dětí, posilovat jejich vytrvalost a sebeovládání. Sportovními hrami a soutěžemi zvýšíme tělesnou zdatnost dětí a pohybové dovednosti Očekávání Vnímat pestrost a rozmanitost světa, jeho řád. Uvědomovat si potřebu chránit život na naší modré planetě. Získat poznatky o poznávání vesmíru. Poznat charakteristické znaky exotických zvířat. Uvědomit si odlišné a společné znaky různých národností. Radostně prožívat společné oslavy. Pociťovat uspokojení a radost ze zvládnutého a poznaného. Zvládnout jednotlivé sportovní disciplíny, dodržovat stanovená pravidla, bezpečnost Navrhované činnosti Oslava Dne dětí maňáskové divadlo na zahradě, zmrzlina. Sportovní hry a soutěže. Skákací hrad. Dětská zábavná show tanec, hry a soutěže na školní zahradě. Hledání pokladu v lese pohyb v neznámém terénu, zdolávání výškových rozdílů, plnění úkolů. Školní výlet pro děti z 3. a 4. oddělení Země modrá planeta (práce s encyklopedií, globusem, mapou světa, obrazovým materiálem, četba, rozhovory ) Sluneční soustava a planety fotodokumentace, internetové stránky. Hra na kosmonauty. Přednáška pracovnice lidové hvězdárny Prostějov. Výtvarné zpracování zážitků, představ. Sestavování obrázků z přírodních materiálů. Zpíváme a přednášíme o dětech, o vesmíru. Pohybové vyjádření charakteru hudby. Míčové hry. 18

19 4.4.2 Těšíme se na prázdniny Charakteristika a záměry bloku Duhová kulička se blíží k cíli své cesty za poznáním. Než skončí školní rok, povíme si ještě, kam pojedeme na prázdniny a jak se máme vyvarovat nebezpečí, které nám v létě hrozí. Společně prožijeme indiánský týden a rozloučíme se s předškoláky. O prázdninách budeme trávit většinu času při hrách a pohybu venku, budeme si užívat sluníčka a všeho, co nám léto nabízí. Povíme si, kde všude můžeme trávit prázdniny, čím cestujeme. Seznámíme se s nebezpečím, které nás může v létě potkat. Blíže se seznámíme s odlišným způsobem života Indiánů. Budeme zdokonalovat pohybové dovednosti, procvičovat fyzickou zdatnost dětí Očekávání Získat poznatky o vlivu prostředí na způsob života lidí. Uvědomit si nebezpečí, které nám hrozí u vody nebo při letním proměnlivém počasí. Chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví svého a zdraví a bezpečnosti druhých. Zopakovat a upevnit si získané vědomosti, dovednosti a návyky Navrhované činnosti Předávání zkušeností a zážitků z cestování, dovolených, výletů výtvarné zpracování. Hledání rozdílů (prázdniny ve městě, na venkově, v horách, u moře ) Rozhovor o proměnách počasí, kalendář přírody, symboly. Řešení problémových situací - téma bezpečnost. Vymýšlení a luštění hádanek. Beseda o životě Indiánů, posezení v týpí. Zpěv, pohybové ztvárnění písní, indiánská hymna. Vyjádření představ a prožitků, pocitů a nálad různými výrazovými prostředky. Indiánská stezka odvahy. Plnění bobříků opakování a shrnutí znalostí a dovedností. Jízda na dopravních prostředcích. Hry s pískem a vodou. Kresba křídou na chodník, na tabuli. Zdolávání překážek, hry na průlezkách. Loučení s předškoláky vycházka nad město, stužkování, táborák. Předávání štafety společné slavnostní rozloučení dětí a žáků v budově ZUŠ s programem. 5. Podmínky předškolního vzdělávání 5.1 Přijímání dětí do MŠ Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice. Termín zápisu je obvykle stanoven na polovinu měsíce dubna. Veřejnost je o přijímacím řízení včas informována prostřednictvím plakátů a na internetových stránkách mateřské školy. 19

20 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice Ředitelka mateřské školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte, případně o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Po dohodě a podle podmínek mateřské školy lze přijmout i děti mladší na základě vyjádření pediatra a dále děti zdravotně postižené (po projednání s odborným lékařem). Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy. Při nástupu dítěte do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, rodiče se předem dohodnou s třídními učitelkami na vhodném postupu. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání déle než dva týdny, ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo porad. zařízení, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu. 5.2 Materiální a hygienické podmínky Mateřská škola je příspěvková organizace, právní subjektivitu získala od 1. prosince roku Součástí mateřské školy je výdejna stravy. V moderní, prostorné, jednoposchoďové budově jsou umístěny 4 třídy. Každé oddělení má třídu, hernu, šatnu, WC s umývárnou, přípravnu jídla a sklad lehátek. V budově jsou dále 2 místnosti pro uložení učebních pomůcek a knížek, šatna pro zaměstnance a místnost pro učitelky, sklad čisticích prostředků, letní umývárna pro děti a sociální zařízení pro dospělé. Budova není podsklepená, půda je těžko přístupná, proto využíváme jako další úložný prostor zadní místnost v přístavku. Větší upravená místnost v přístavku slouží k práci zájmových kroužků. Zahrada mateřské školy poskytuje dětem dostatek prostoru pro pobyt venku po celý rok. Je vybavená dvěma pískovišti, staršími kovovými průlezkami, skluzavkami, houpačkami a kolotočem a novějším zahradním zařízením ze dřeva. Z důvodu bezpečnosti byly vybudovány dopadové plochy u průlezek vyšších než 1 m. Jako ochrana proti slunci slouží kromě ovocných a jehličnatých stromů také zídka bludiště z bílých cihel. Kromě tohoto zákoutí děti často využívají k tvořivým hrám také altánek a dřevěný domek. Pískoviště jsou vybavena plastovými sedáky a ochrannými sítěmi. Na ploše, která vznikla po zrušení třetího pískoviště, jsou zabudovaná 4 pružinová houpadla. Od pískoviště vede dlážděný chodník k zahradnímu domku, v němž jsou uloženy zahradní hračky a pomůcky. Pro zimní hry a sporty byl vybudován malý svah blízko budovy. Pro oddělení zahrady od silnice byla vysázená souvislá řada tújí. Některé stromy na zahradě jsou přestárlé, začínají prosychat, postupně se prořezávají a odstraňují se suché větve. Keře ve vstupním prostoru jsou i po radikálním zásahu příliš rozrostlé, nepůsobí již esteticky a okolní zatravněná plocha se těžko udržuje. Součástí zahrady mateřské školy je i malé dopravní hřiště. Je to asfaltová plocha s nátěrem a možností umístění dopravních značek. Návrh byl zpracován pracovníky dopravního inspektorátu v Šumperku a realizace byla provedena v roce 1999 zásluhou Městského úřadu v Lošticích. Dětské dopravní prostředky jsou uloženy v nízkých boxech těsně u budovy mateřské školy. Hřiště je využíváno dětmi všech věkových skupin. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Radomyšl okres Strakonice Školní 164, Radomyšl 387 31 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Školní rok 2013/14 Školní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více