Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU"

Transkript

1 Mateřská škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Trávník 595, Loštice, telefon: Zřizovatel školy: Město Loštice Školní vzdělávací program POZNÁVÁME SVĚT S DUHOVOU KULIČKOU aneb když si s námi budeš hrát, naučíš se život znát. Cílem je vytvořit bohaté, podnětné a rozvíjející prostředí pro zvídavé, hravé a spokojené děti. Program zpracovala Květoslava Kobzová, ředitelka mateřské školy a kolektiv pracovnic. Původní ŠVP z roku 2002 byl přepracován a doplněn k Poslední aktualizace byla projednána na pedagogické radě dne

2 Obsah 1. Charakteristika školy Vize školy 4 3. Charakteristika programu Vzdělávací obsah ŠVP Téma: Barevný podzim Téma: Bílá zima Téma: Rozkvetlé jaro Téma: Veselé léto Podmínky předškolního vzdělávání Přijímání dětí do MŠ Materiální a hygienické podmínky Životospráva dětí Psychosociální podmínky dětí v MŠ Personální podmínky Řízení mateřské školy Organizace Spoluúčast rodičů Spolupráce s ostatními organizacemi Autoevaluace Přílohy (neveřejné) Rozpis služeb pedagogických pracovníků Rozpis služeb provozních pracovníků Plán pedagogických rad Plán provozních porad Plán vzdělání a odborného růstu pedagogických pracovnic Plán kontrolní činnosti ředitelky Specifické úkoly pracovnic Pravidla vnitřní evaluace a hodnocení mateřské školy 33 Přílohy.. 35 č.1 Záznam o dítěti Vstupní záznam o dítěti Záznamový arch pro dítě Záznamový arch pro třídu č.2 Autoevaluační, evaluační záznam pedagogického pracovníka č.3 Autoevaluační, evaluační záznam provozního zaměstnance (školnice,uklizečka) č.4 Autoevaluační, evaluační záznam provozního zaměstnance (pracovnice provozu) č.5 Autoevaluační a evaluační záznam ředitelky školy č.6 Hodnocení tématického bloku č.7 Hodnocení třídního vzdělávacího programu č.8 Evaluace třídními učitelkami č.9 Hodnocení školního vzdělávacího programu č.10 Autoevaluace ŠVP Duhový rok č.11 Podmínky předškolního vzdělávání č.12 Dotazník pro rodiče 2

3 Roční plán školy 1. Charakteristika školy Mateřská škola Loštice je právní subjekt, zřizovatelem je Město Loštice. Budova mateřské školy byla postavena v akci Z v nově budovaném školském areálu na místě velké zahrady s ovocnými stromy. Provoz byl zahájen 1. září V té době měla mateřská škola čtyři třídy pro děti od tří do šesti let a jeslové oddělení pro děti od dvou do tří let, které bylo umístěno v budově ZŠ. Původně byl součástí mateřské školy hospodářský pavilon s kuchyní, prádelnou a sušárnou. V říjnu 1982 byla zrušena kuchyň mateřské školy, od té doby se jídlo dováží ze stravovny ZŠ Loštice. Sloučením I. a II. mateřské školy v Lošticích ve školním roce vznikla šestitřídní mateřská škola. V nově přebudovaném hospodářském pavilonu bylo umístěno jeslové a nejmladší oddělení. V průběhu let se snižováním počtu dětí docházelo k dalším organizačním změnám. Od 1. září 1992 má mateřská škola 4 třídy v hlavní budově. Jedna místnost v přístavku byla ponechána mateřské škole. Je využívána pro práci zájmových kroužků a k uskladnění materiálu. Součástí mateřské školy je výdejna jídla. Kapacita mateřské školy, uvedená v rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol z je 120 dětí. Podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání se třídy mateřské školy naplňují do počtu 24 dětí, Školský zákon č.561/2004 Sb. umožňuje přijmout 4 děti navíc. Na základě povolení výjimky z počtu dětí na dobu neurčitou z roku 2007 můžeme do mateřské školy přijmout celkem 112 dětí. Pro školní rok je zapsáno 112 dětí na celodenní docházku. Všechny děti jsou rozděleny podle věku do čtyř tříd. Třídy jsou pojmenovány podle zvířátek: Berušky, Žabky, Myšky a Koťata. Mateřská škola používá pro interní potřeby neoficiální název Duhová školka. Tento název souvisí s naší stanovenou koncepcí a přispívá k pocitu sounáležitosti dětí s mateřskou školou. Naše společná píseň: Kdo a kdo a kdo to je, kdo tu kolem brousí, kdo nám nedá pokoje, strká sem svůj nosík? Jsou to kluci, holčičky z té Duhové školičky, koulí se, jak kuličky do té naší školičky. Kdo chceš všechno vědět, znát, ať jsi kluk či holka, tak si přijdi s námi hrát, jsme Duhová školka. Berušky a kočičky, myšáci a žabičky koulí se, jak kuličky do Duhové školičky. 3

4 2. Vize školy Naší filosofií je vytvořit klidné, příznivé a podnětné prostředí pro pobyt dětí v mateřské škole, zajistit podmínky pro všestranný rozvoj osobnosti dětí a položit základy celoživotního vzdělávání s přihlédnutím ke schopnostem, potřebám a zájmům jednotlivých dětí. Cestou přirozené výchovy rozvíjíme samostatné a zdravě sebevědomé děti. Děti budou v mateřské škole šťastné a budou se těšit na každý další den, jestliže bude mít Duhová školka: - zdravé, klidné prostředí s maximálním omezením rušivých vlivů, s radostnou atmosférou, podporující přátelské vztahy mezi dětmi a poskytující citové zázemí, - účelné vybavení, tvůrčí prostředí s dostatkem hraček a pomůcek, které podporují tvořivost a jsou přístupné dětem, - jasně definovaná, společně přijatá pravidla, která při dodržování poskytují pocit jistoty, - vlídné, vstřícné, tvořivé a nápadité paní učitelky, které mají pochopení pro všechny děti, jednají s nimi bez pocitu nadřazenosti, dokážou děti zaujmout, získat si jejich důvěru. Děti se budou všestranně rozvíjet, jestliže: - budou získávat nové poznatky především cestou vlastních prožitků a zkušeností při hře a praktické činnosti, - pro ně připravíme množství podnětů a bohatých a rozmanitých činností, každodenní nabídku možností bude tvořit pestrá mozaika slova, kresby, malby, zpěvu, tance, pohybu, práce a zábavy, - učitelky jsou průvodcem, nikoliv vůdcem, děti motivují, inspirují, dítě dochází k poznání samo, základním předpokladem úspěchu bude spolupráce s rodiči na základě partnerství. Pojítkem mezi tématy našeho ŠVP je putování duhové kuličky světem v průběhu čtyř ročních období. Cestou děti poznávají svět z různých stránek (barevná skladba, mozaika). Na cestě za poznáním provází děti duhová kulička. Koulí se, koulí duhová kulička, zvědavá, rychlá, i když je maličká. Koulí se lesem, koulí se v trávě, ke všemu hezkému cestu si najde. Duhová kulička koulí se světem, ukáže cestičku všem hodným dětem. Když se k ní přidáš, nebudeš líný, poznáš svět ze všech stran, i s jeho divy. Do cíle cesty s duhovou kuličkou dojde samostatné, tvořivé, zvídavé, zdravě sebevědomé dítě, připravené na vstup do ZŠ, které je v určitých situacích odpovědné samo za sebe, dokáže komunikovat, spolupracovat, má bohatou slovní zásobou, správnou výslovnost, snahu podílet se na spolurozhodování a přijmout určité morální hodnoty. 4

5 3. Charakteristika vzdělávacího programu Školní vzdělávací program je vypracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, odpovídá cílům a záměrům předškolní výchovy. Jeho obsah vychází z dlouhodobé koncepce a důkladné analýzy současného stavu mateřské školy. Školní vzdělávací program byl zpracován v červnu Na základě jeho ověřování v praxi a vzhledem ke změněným podmínkám je každoročně upřesňován a doplňován. Při tvorbě školního vzdělávacího programu bylo využito některých prvků programu Začít spolu. Kromě společných činností zařazujeme především práci dětí v menších skupinkách. Dbáme na vyváženost činností a dostatek pohybu. Nabízíme dětem kvalitní, pestrou a zajímavou standardní péči. Program je založen na osobnostním principu. Upřednostňujeme učení na základě prožitku a zkušeností, prostřednictvím přirozených, hravých činností. Proces vzdělávání dětí v mateřské škole se uskutečňuje nepřetržitě formou přímo i nepřímo motivovaných didakticky zacílených činností. Město Loštice svou polohou vytváří ideální podmínky pro seznamování s přírodou i se společenským prostředím. Poskytuje dětem dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů, které příznivě ovlivňují jejich spontánní i záměrné učení. Nejdůležitější je pro nás osobní pokrok každého dítěte, jeho pocit spokojenosti a bezpečí. Proto se snažíme dětem vytvořit klidné, přátelské a pohodové prostředí bez zbytečného spěchu, chceme vyloučit stres a napětí. Zajímáme se o vzájemné vztahy mezi dětmi, vedeme je k tomu, aby se pomocí komunikativních dovedností uměly vypořádat s problémy. Učíme děti chápat a respektovat všechny přirozené souvislosti, vzájemné vztahy, mnohotvárnost a proměnlivost okolního světa. Z tohoto pojetí vychází název programu Poznáváme svět s duhovou kuličkou. Znamená skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí - barev duhy. Duhová kulička (barevný míček) pomáhá navodit jednotlivá témata programu a získat zájem dětí. Rámcové cíle předškolního vzdělávání Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost, působící na svoje okolí. Zařazujeme hlavně ty praktické činnosti, které: učí děti komunikovat vzájemně i s dospělými, hovořit o svých problémech a budovat v sobě pocit sebevědomí; ponechávají dětem možnost svobodně se rozhodnout v rámci dohodnutých pravidel; podporují utváření kladných vzájemných vztahů mezi dětmi, jako je slušnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc; posilují sebeobslužné a hygienické návyky a dovednosti, učí děti samostatnosti, smyslu pro pořádek a čistotu; vedou ke zdravému životnímu stylu, jehož součástí je zdravá výživa, pravidelný pohyb a otužování; systematicky rozvíjejí pohybové schopnosti a dovednosti dětí, využívají relaxačního cvičení a prvků jógy a upevňují správné držení těla; při seznamování dětí s přírodou a přírodními jevy využívají přímého kontaktu dětí s přírodou v blízkém okolí mateřské školy (řeka, rybník, les, pole, zahrádky, park); při seznamování se společenským životem navazují na poznatky a prožitky dětí z přímého pozorování a účasti na akcích (život ve městě, doprava, besedy, divadelní představení, výstavy, 5

6 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice oslava svátků a tradic, výlety); vedou děti k aktivní účasti na ochraně životního prostředí (vycházky do lesa s ekologickým zaměřením, čištění pramínku, vycházka ke krmelci, úklid zahrady, třídění odpadu, péče o rostliny ); jsou zaměřeny na zvyšování celkové úrovně řečového projevu dětí rozvíjením vyjadřovacích schopností, rozšiřováním slovní zásoby a odstraňováním vad ve výslovnosti dětí (denně zařazujeme jazykové rozcvičky, hry se slovy, sluchová cvičení, vyprávění, přednes básní se skupinou dětí nebo individuální procvičování správné výslovnosti); rozvíjejí dramatické schopnosti dětí tak, aby dokázaly před kolektivem vyjádřit činnosti, jev nebo věc prostřednictvím slova, pohybu těla, gesta, mimikou obličeje; podporují samostatné myšlení a tvořivost dětí, ponechávají dostatek prostoru pro jejich seberealizaci (řešení problémových situací, dokončení započatého příběhu ); umožňují dětem rozvíjet jejich vlastní aktivitu především prostřednictvím hry; učí děti spolupracovat při řešení vzniklé situace a podřídit své chování zájmům celé skupiny. Formy vzdělávání: Vzdělávání probíhá formou integrovaných bloků. Uskutečňuje se při všech činnostech v průběhu celého pobytu dětí v mateřské škole. Hlavním prostředkem vzdělávání dětí je hra, ve které se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe úzce navazují. Vzdělávací cíle plníme již v průběhu ranních her, kdy využíváme menšího počtu dětí k individuální práci. Pohybové aktivity jsou zařazovány denně, snažíme se o vyváženost činností řízených, spontánních i relaxačních. Usilujeme o neformální průběh vzdělávání s využitím situačních momentů, přihlížíme k potřebám, přáním a zájmům jednotlivců a ke vzniklé situaci. Nedílnou součást vzdělávacího programu tvoří školní i mimoškolní akce. Jsou zaměřeny na obohacení a zpestření vzdělávacího procesu a poskytují dětem množství podnětů pro prožitkové učení. Vzdělávací nabídka je doplněna aktivitami, které umožňují individuální rozvoj schopností a nadání dětí podle jejich vlastní volby v zájmových kroužcích. Denní program: Spontánní hry v průběhu ranních a odpoledních činností, prostor pro individuální práci s dětmi. Řízené činnosti nabídka různorodých, tematicky propojených činností během dopoledne prostor pro získávání nových vědomostí, dovedností, návyků a názorů dětí. Pohybové aktivity v průběhu her, ranní cvičení, 1x týdně intenzivní cvičení, při pobytu venku, pohybové chvilky v průběhu celého dne. Odpočinek a spánek podle individuálních potřeb dětí, nabídka náhradních činností. Stravování dětí s dodržením tříhodinových intervalů mezi jednotlivými jídly, zajištění pitného režimu. Dílčí projekty: jsou součástí ŠVP, neuskutečňují se odděleně. Na základě autoevaluace školního vzdělávacího programu v minulém školním roce byly pro následující období stanoveny tyto hlavní úkoly: V rámci dopravní výchovy budeme děti seznamovat s pravidly bezpečného chování v silničním provozu jako chodce i jako cyklisty. Současně děti seznámíme s povinnou výbavou jízdního kola a s některými pravidly silničního provozu a dopravními značkami. 6

7 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice Zvýšenou péči budeme věnovat procvičování správné výslovnosti dětí a rozvíjení jejich vyjadřovacích schopností zařazováním dramatické a literární výchovy do činností dětí. Budeme dbát na pravidelnou četbu dětem v rámci celoškolského projektu Celé Česko čte dětem Ve výtvarných činnostech budeme využívat netradiční výtvarný materiál a zařazovat netradiční výtvarné techniky. Povedeme děti k tvořivé práci a k zapojování jejich fantazie. Průběžným zařazováním prvků environmentální výchovy do všech témat během roku budeme probouzet a prohlubovat u dětí citové a estetické vnímání přírody a přírodních jevů. Formou pěstitelských prací povedeme děti k vytváření osobnějšího vztahu k půdě a zemědělské práci. Obsah vzdělávání Školní vzdělávací program obsahuje čtyři hlavní rámcová témata podle ročních období, každé z nich zahrnuje tři tematické celky s podtématy. Obsah ŠVP je dále rozpracován a konkretizován v třídních programech prostřednictvím týdenních plánů. ŠVP určuje pouze přibližné rozvržení témat, které je nezávazné. Poskytuje prostor pro tvořivý způsob práce učitelek. Umožňuje jim svobodný výběr a časové rozložení témat podle podmínek jednotlivých tříd, úrovně dětí a aktuální situace. 4. Vzdělávací obsah ŠVP 4.1 Barevný podzim Koulí se, koulí duhová kulička Sklízíme plody podzimu Malíř Podzim Koulí se, koulí duhová kulička Charakteristika a záměry bloku Duhová kulička vítá děti a zve je na společnou cestu za poznáním. Děti se seznamují s novým prostředím, činnostmi a rituály, poznávají se navzájem, sdělují si své zážitky z prázdnin. Prostřednictvím komunitního kruhu si postupně uvědomují svou sounáležitost se skupinou ostatních dětí ve třídě (náš rybníček, myší doupátko, klubíčko, kytička). Společně si vytvářejí pravidla chování a jednání, která se učí dodržovat nejen při vzájemném styku v mateřské škole, ale i v rodině. Jsou poučeny o bezpečném chování v prostorách MŠ i při pobytu venku. Na vycházkách pozorují nejbližší okolí MŠ a poznávají bydliště svých kamarádů. Prostřednictvím běžných činností se seznámíme s prostředím a životem v MŠ. Společně budeme vytvářet klidné, příjemné prostředí na základě vzájemného respektování a spolupráce. Seznámíme se s nebezpečnými místy a situacemi, dozvíme se, jak předejít úrazu nebo ohrožení. Při pozorování života ve městě budeme posilovat vztah dětí k rodině, ke škole a místu bydliště Očekávání Adaptovat se v prostředí MŠ. 7

8 Navázat přátelský vztah k ostatním dětem, důvěřovat učitelkám, získat jistotu v kolektivu třídy. Chápat význam společných pravidel, řídit se jimi. Znát své jméno, příjmení, bydliště a značku, jména ostatních dětí ve třídě. Vědět, že každý v životě někam patří (rodina, škola, třída ) Vyjádřit své prožitky a dojmy prostřednictvím slova, hudby, obrazu a pohybu Navrhované činnosti Praktické seznamování s novým prostředím MŠ, zaměstnanci a činnostmi. Pozorování nejbližšího okolí MŠ a přírody na vycházkách. Společná tvorba pravidel (chování, úklid hraček, stolování, hygiena ) Hry na rozvíjení komunikativních dovedností dětí a upevňování přátelských vztahů. Kolektivní hry na upevnění pěkných vzájemných vztahů mezi členy rodiny. Hry na procvičování prostorové orientace. Jazykové rozcvičky, hry se slovy. Vyprávění zážitků, popis obrázku, četba obrázkového seriálu. Kresba na základě prožitku, hry s barvou (rodina, příroda). Rytmické, melodické hry, zpěv písní, pohybové vyjádření. Říkadla a básně k tématu. Komunitní kruh - sdělení vlastního názoru na událost, věc, vyslovení přání. Grafomotorické cviky. Pohybové hry, relaxační cvičení, zdravotní cviky Sklízíme plody podzimu Charakteristika a záměry bloku Sklizeň úrody je v plném proudu, děti pozorují práce na poli, na zahrádkách, rozlišují druhy ovoce a zeleniny a polní plodiny. Většina z nich má přímé poznatky z pozorování podzimních prací v rodině, v mateřské škole se podílejí na sběru padaných jablek. Děti se seznamují s využitím ovoce a zeleniny a jejich významem pro zdraví. Změny v podzimní přírodě děti pozorují i na vycházkách do blízkého lesa a parku, starší děti při návštěvě arboreta na podzimním výletě. Cestování autobusem a vlakem využijeme k rozšiřování poznatků o dopravě. Základní návyky bezpečného chování v silničním provozu si procvičíme na našem dopravním hřišti. Na základě přímého pozorování budeme charakterizovat podzimní období několika znaky. Rozšíříme poznatky o ovoci a zelenině, při rozlišování budeme rozvíjet všechny smysly, procvičovat početní představy a barvy. Zdůrazníme význam ovoce a zeleniny pro zdraví lidí. Seznámíme se s některými druhy polních plodin a způsobem jejich sklizně. Rozšíříme si poznatky o některých druzích zvířat a ptáků. Připomeneme si, jak se máme správně chovat v přírodě a jak ji chránit. Budeme spolupracovat při plnění úkolů s ostatními dětmi. Seznámíme se s pravidly bezpečného chování v silničním provozu Očekávání Umět vystihnout charakteristické znaky podzimu. 8

9 Poznat ovoce a zeleninu podle tvaru, vůně, barvy, chuti a hmatu, chápat její význam pro zdraví. Poznat některé polní plodiny, jejich využití a techniku, která pomáhá při sklizni. Poznat některé stromy a rostliny v lese. Vědět, jak se někteří ptáci a volně žijící zvířata připravují na zimu. Zvládnout číselnou řadu 1-5 (i více), porovnávat množství - stejně, méně, více. Poznat a pojmenovat základní a doplňkové barvy. Zazpívat písně s podzimní tematikou s doprovodem melodického nástroje. Přednést báseň se správným frázováním. Umět reprodukovat text příběhu, pohádky, dodržet časový sled. Chovat se bezpečně při jízdě v dopravním prostředku, vědět, jak přecházet vozovku. Seznámit se s provozem na vlakovém nádraží. Dokázat se domluvit s kamarádem nebo s ostatními dětmi na společném plnění úkolu. Mít povědomí o důležitosti ochrany přírody Navrhované činnosti Pozorování změn v zahrádkách, na poli a v lese, sledování podzimních prací, sběr přírodnin. Společné Vítání podzimu - na školní zahradě. Sběr padaných jablek. Podzimní výlet vlakem a autobusem - exkurze na vlakové nádraží, návštěva arboreta v Bílé Lhotě. Smyslové hry na rozlišování druhů ovoce a zeleniny, sestavení zdravého jídelníčku, příprava zdravé svačinky. Hry na procvičení počtu, barev a tvarů, pracovní listy. Říkadla, písně, básně, povídky a pohádky k tématu, dramatizace, pohybová improvizace. Výtvarné ztvárnění prožitků různými technikami, práce s přírodninami. Konstruktivní, námětové a společenské hry. Grafomotorické cviky. Přirozená cvičení, zdravotní cviky, hudebně pohybové činnosti, pohybové hry. Seznámení s chováním na dopravním hřišti, jízda na dopravních prostředcích Malíř Podzim Charakteristika a záměry bloku S postupným zkracováním dne a měnícím se počasím děti poznávají rozmanitost přírody a učí se vnímat její krásu v různých podobách. V příběhu Tajemství podzimního listu se seznamují s ekosystémy v přírodě, uvědomují si, že příroda má svůj řád a že je třeba ji chránit. Nastává období zvýšené nemocnosti, proto se naučíme předcházet nemocem a zopakujeme si zásady zdravého způsobu života. Budeme rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, vytvářet povědomí o proměnách přírodního prostředí. Naučíme se správně označovat přírodní jevy, uvědomíme si možnost ohrožení při náhlých extrémních povětrnostních změnách. Budeme sledovat změny počasí a povíme si, jak se správně obléknout vzhledem k počasí. Povedeme děti k péči o své zdraví, zdůvodníme význam dodržování osobní hygieny. Osvojíme si zásady vhodného chování při společenských akcích. Budeme rozvíjet tvořivé myšlení, řešit problémové situace. 9

10 Povedeme děti k slovnímu vyjádření svých zážitků, pocitů, dojmů. Hudebními a výtvarnými prostředky vyjádříme podzimní náladu. Budeme procvičovat pohybovou koordinaci a reakci na signál, dbát na správní držení těla Očekávání Pochopit přírodní zákonitosti, umět pojmenovat přírodní jevy a charakterizovat počasí. Vědět, jak se zachovat při mimořádných situacích. Mít povědomí o využití přírodní energie pro člověka. Osvojit si zdravý životní styl (pohyb, strava, hygiena, otužování, správné oblékání, preventivní lékařské prohlídky). Umět se rozhodnout, vyřešit problém. Plynule se vyjadřovat, při řeči užívat všechny slovní druhy. Poznat píseň podle melodie, citlivě reagovat na dirigentská gesta. Umět spolupracovat při vytváření dekorací z přírodnin. Osvojit si správní držení těla, pohotově reagovat na pokyny Navrhované činnosti Pozorování barevnosti stromů, rozlišování listů podle tvaru. Odhad vzdáleností, porovnávání výšky stromů, stupňování přídavných jmen. Kresba, malba, prostorové vytváření, netradiční techniky (náměty z přírody, činností lidí) Výrobky z přírodnin dýně, brambory, makovice, kaštany, šišky, kůra stromů apod. Vedení kalendáře počasí, pokusy s měřením teploty, síly větru. Práce s encyklopediemi, časopisy. Sběr listí, třídění, počítání, výtvarné využití. Pracovní listy hledání cesty, řešení labyrintů Písně, básně, taneční hry k tématu. Hra s loutkou, dramatizace pohádky, četba na pokračování. Společné stavby z velkých kostek, vytváření doplňků ke hrám. Kolektivní hry - na doktora, na dopravu. Divadelní představení v MŠ. Pomoc při podzimním úklidu zahrady, vyhrabávání listí. Zavírání zahrady zdobení stromů, loučení s podzimem. Přivítání zimy Martinskou jízdou. 4.2 Bílá zima Kouzlo vánoc Jede zima, jede Já člověk Kouzlo vánoc Charakteristika a záměry bloku. Předvánoční období je příležitostí k seznamování s lidovými zvyky a tradicemi a k prohlubování citových vztahů v rodině a k blízkým lidem. Začátek adventu je spojen s příchodem Mikuláše, čerta a anděla do mateřské školy. Děti se chystají, čím návštěvu překvapí, Mikulášské a čertí radovánky si důkladně užijí. Následuje období příprav na vánoční svátky. Snažíme se, aby 10

11 probíhalo ve znamení klidu a pohody, v radostné atmosféře. Seznámíme děti s původem vánočních svátků, s vánočními zvyky a tradicemi. Budeme rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání dětí, vytvářet povědomí o širší kulturní příslušnosti. Při seznamování se způsobem prožívání svátků jiných společenství a kultur si rozšíříme poznatky o okolním světě. Posílíme kladné citové vztahy k nejbližším, naučíme se je vyjádřit slovem, drobným dárkem, pomocí. Budeme kultivovat mluvený i hudební projev, prohloubíme dovednost dětí vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky. Budeme poznávat životní moudrost v pohádkách, porovnávat pohádkové hrdiny, určovat jejich vlastnosti. Budeme si všímat negativních a pozitivních jevů ve svém okolí. Podnítíme tvořivost, představivost a fantazii dětí prostřednictvím literárního, hudebního a výtvarného umění. Budeme rozvíjet a zpřesňovat smyslové vnímání, procvičovat paměť dětí. Procvičíme pracovní dovednosti dětí, jejich samostatnost, pečlivost a zručnost při vytváření vánočních přání a dárků Očekávání Podílet se na vytváření radostné předvánoční atmosféry. Přivítat návštěvu Mikuláše a čerta radostně, bez obav a stresu, cítit se v prostředí mateřské školy bezpečně. Seznámit se s českými vánočními zvyky a tradicemi a způsobem prožívání svátků v jiných zemích. Vyjádřit své dojmy a prožitky, názor, přání. Naučit se zpaměti říkadla, básně, písně, dokázat vystoupit na veřejnosti. Srovnávat různé druhy pohádek, pochopit atmosféru textu, umět vyjádřit děj pohybově, dramaticky. Rozlišovat protiklady (dobro zlo, rychlý pomalý, tichý - hlučný, hodný zlobivý atd.). Zvládnout bezpečnou manipulaci s různými materiály a pomůckami, pociťovat uspokojení z tvůrčí činnosti. Prožít radost z obdarování někoho blízkého Navrhované činnosti Společná výroba adventního kalendáře, vysvětlení pojmu advent a jeho symbolů. Mikulášská besídka s nadílkou, písně, básně a taneční hry o Mikuláši a čertech. Vystoupení pěveckého sboru na Vítání Mikuláše u kostela. Vystoupení pěveckého souboru na adventním koncertě s pěveckým sborem Carmen v husitském kostele Hry typu Co je a co není správné, Vadí, nevadí. Pozorování vánoční atmosféry a výzdoby ve městě. Vánoční výzdoba třídy výroba řetězů, ozdob, sněhových vloček, úklid v koutcích. Vánoční kouzlení - zhotovení vánočních přáníček a dekorací, příprava dárků. Pečení a zdobení perníčků. Výtvarné ztvárnění vánoční tematiky různými technikami. Přednes básní, zpěv koled a vánočních písní s rytmickým doprovodem, taneční improvizace. Poslech pohádek, jejich výchovné využití. Poslech příběhů s vánoční tematikou (Cesta do Betléma ). 11

12 Návštěva betlémů u místního řezbáře pana Beneše a v kostele Sv. Prokopa. Relaxační cvičení, grafomotorika. Vánoční besídka s programem pro rodiče. Třídní besídky u vánočního stromečku se zpěvem koled a rozdáváním dárků. Návštěva obyvatel pensionu s vystoupením dětí Jede zima, jede Charakteristika a záměry bloku Nejprve si zavzpomínáme na vánoce, řekneme si, co nám udělalo největší radost. Připomeneme si tříkrálovou tradici a vysvětlíme pojem humanitární sbírka. S příchodem pravé zimy budeme pozorovat krásu zasněžené krajiny, pojmenujeme přírodní jevy a vysvětlíme si příčiny změn skupenství vody. Využijeme možností, které nám příroda nabízí k zimnímu sportování, uspořádáme zimní sportovní hry na školní zahradě. Povíme si, jaké nebezpečí nám hrozí v zimě, čeho se vyvarovat. Nezapomeneme na zvířátka a ptáky, kteří potřebují naši pomoc. Budeme charakterizovat zimní počasí a jeho vliv na přírodu. Při poznávání vlastností sněhu a ledu budeme rozvíjet smyslové vnímání. Rozšíříme si poznatky o volně žijících zvířatech. Budeme rozvíjet a kultivovat paměť, pozornost a představivost dětí. Procvičíme schopnost logického myšlení dětí. Budeme pokračovat v rozvíjení řečových schopností dětí. Vytvoříme povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Vysvětlíme si zásady bezpečného chování při pohybu na sněhu a ledu. Budeme rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost dětí, pohybovou koordinaci Očekávání Určit a pojmenovat hlavní znaky zimního období, pochopit příčinu proměn v přírodě. Poznat některé ptáky a volně žijící zvířata a jejich způsob života. Znát podmínky, které zvířata potřebují k přežití v zimě. Zvládnout pohyb na sněhu a ledu, dodržovat pravidla bezpečného chování. Poznat a pojmenovat zimní sporty, sportovní vybavení. Prostřednictvím tvořivých činností vyjádřit a zachytit své prožitky, představy a fantazii (slovně, výtvarně, hudebně a dramaticky). Vyjádřit jasně a srozumitelně svou myšlenku, užívat věty rozvité i souvětí. Pochopit, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je třeba se chovat. Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomit si, že je člověk ovlivňuje svým chováním. Porovnávat a řadit předměty podle velikosti, hmotnosti a objemu. Umět rozhodnout o pravdivosti a nepravdivosti výroků, své tvrzení zdůvodnit. Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Navrhované činnosti Hry se sněhem, sáňkování, jízda na bobech, klouzání. Pokusy (tání sněhu, pozorování sněhové vločky lupou). Čtení z Lesních novin, prohlížení knih, encyklopedií, vyprávění nad obrázky. Čím se živí zvířátka třídění potravin pro zvířata. Vycházka ke krmelci a násypu, příprava hostiny pro zvířátka. 12

13 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice Pozorování stop ve sněhu, určování. Péče o krmítko, příprava salámu ze semínek pro ptáky. Zimní olympiáda soutěžení na sněhu (sjezd, tažení bobů se zátěží, jízda slalomem, cesty a stopy ve sněhu, míření sněhovou koulí na cíl, stavba sněhuláků, iglů). Přednes básní, hledání rýmů ve slovech, pokus o vlastní rýmování. Zpěv písní ve 2/4 a ¾ rytmu s rytmickým doprovodem, sluchové hry, poslech hudby. Hudebně taneční činnosti tanec sněhových vloček, pohybové ztvárnění písní. Ztvárnění zimních motivů různými výtvarnými a pracovními technikami. Dramatizace pohádek, hry s loutkou. Beseda s myslivcem. Námětové hry Na sportovce, Na myslivce. Grafická nápodoba symbolů, čísel, písmen Já člověk Charakteristika a záměry bloku V tomto bloku budeme zkoumat tajemství lidského těla a zabývat se činnostmi, které člověk vykonává v každodenním životě. Pokud nám to rozmarné počasí končící zimy dovolí, budeme si nadále užívat zimních radovánek na sněhu. Čas strávený v mateřské škole využijeme hlavně k přípravě a realizaci oslavy Masopustu. Společně se školáky se budeme těšit na školní zápis. Povedeme děti k uvědomění si vlastního těla. Osvojíme si poznatky o lidském těle o těle a jeho zdraví. Budeme rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost dětí. Pojmenujeme typické lidské činnosti v souvislosti s časovým určením. Procvičíme si časové pojmy. Budeme rozvíjet matematické pojmy a znalost geometrických tvarů. Budeme vytvářet soubory předmětů na základě společné vlastnosti. Posílíme prosociální chování dětí ve vztahu k druhému. Seznámíme se s tradicí Masopustu v našem kraji. Procvičíme manuální dovednosti a zručnost. Naučíme se spolupracovat při tanci, vytváření masek, výzdobě třídy Očekávání Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci. Mít povědomí o růstu těla, jeho vývoji a změnách. Správně určovat a pojmenovat časové pojmy a spojit je s typickými činnostmi. Popsat činnosti, znát účel a správné použití předmětů denní potřeby. Soustředit se na určitou činnost, udržet pozornost, dokončit práci. Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě. Aktivně se podílet se na přípravě oslavy Masopustu, vyzdobit třídu, zvolit si masku. Umět vyjádřit své prožitky a pocity různými výrazovými prostředky. Kultivovat si svůj vkus a estetické cítění. Seznámit se s prostředím ZŠ a průběhem vyučovací hodiny Navrhované činnosti Hry na procvičování znalostí o lidském těle. Hádanky na určování činností a předmětů denní potřeby. Práce s obrazovým materiálem Co děláme celý den. 13

14 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice Třídění, přiřazování obrázků. Interakční hry typu Z očí do očí, Co se změnilo? Námětová hra Na školu, Na lékaře. Hry a činnosti na rozvíjení početních představ - magnetické skládanky, mozaiky, domino. Porovnávání znalostí dětí soutěživou formou Na početního krále. Kresba postavy při určité činnosti, vyjádření nálady smutný x veselý klaun. Otisky rukou výroba Srdíčka něžných dlaní (neubližujeme si, ale hladíme se a máme se rádi). Výroba převleků, masek, výzdoby. Hra na kapelu vytvořit rytmický doprovod k písním na různé nástroje. Pečení masopustních koblížků. Rej masek improvizovaný pohyb s hudbou, soutěže, přehlídka masek. Karnevalový průvod., vzájemné představení masek mezi třídami. Návštěva 1. třídy ZŠ a školní družiny, prohlídka školského areálu. 4.3 Rozkvetlé jaro Když jaro zaťuká Máme rádi zvířátka Objevujeme svět kolem nás Když jaro zaťuká Charakteristika a záměry bloku Příchod jara je neoddělitelně spojen s lidovými tradicemi. S dětmi se rozloučíme se zimou a budeme pozorovat probíhající změny v přírodě. Zároveň si uvědomíme, že je třeba se o přírodu starat, aby byla co nejkrásnější. Proto pomůžeme při jarním úklidu zahrady, v lese budeme čistit pramínek. Seznámíme se s tradicemi velikonočních svátků. Besedou o knize vzbudíme u dětí zájem o knihy. Budeme sledovat změny v přírodě a seznámíme děti se znaky jarního období. Při pozorování jarní přírody budeme užívat a rozvíjet všechny smysly. Budeme rozvíjet schopnost dětí vážit si života ve všech jeho formách. Vysvětlíme si střídání čtyř ročních období, postupně přejdeme od myšlení konkrétně názorného k myšlení slovně logickému. Prostřednictvím poznávacích, motorických a estetických činností dále rozvineme poznatky a dovednosti dětí. Uvědomíme si, že může člověk svou činností přírodě škodit a jak je důležité pečovat o přírodu a své okolí. Budeme rozvíjet schopnost dětí argumentovat, vysvětlovat, vést dialog. Seznámíme děti s lidovou slovesností a zvyky. Postupně povedeme děti k návyku hledat poučení a inspiraci v knihách. Budeme rozvíjet fyzickou zdatnost dětí delšími vycházkami a pohybem venku Očekávání Vnímat krásy jara a přírody všemi smysly, radovat se z objevů. Zpřesňovat své vnímání zaměřením na detail. Pochopit význam pojmů koloběh vody v přírodě, jarní rovnodennost. Uvědomit si význam vody v přírodě pro vše živé na Zemi. 14

15 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice Rozeznat, co poškozuje životní prostředí, upozorňovat na nepořádek. Spolupracovat při řešení problému. Prakticky pečovat o své okolí. Šetrně zacházet s knihou a pracovat s ní. Seznámit se s prostředím knihovny a způsobem půjčování knih. Umět soustředěně sledovat děj a zachytit hlavní myšlenku příběhu. Všímat si zvláštností jazyka klasických pohádek, hodnotit jednání hrdinů. Poznat rozdíl mezi poezií a prózou. Umět vyjádřit své pocity (radost, smutek, soucit, lásku, spokojenost, strach, odmítání). Zapojit se do společného vytváření výtvarného díla (např. Morena, studánka, velikonoční dekorace) Poznávat a aktivně prožívat lidové tradice. Trénovat vůli a sebeovládání. Zdokonalit rytmické cítění a hudební dovednosti. Rozvíjet pohybové dovednosti a vytrvalost Navrhované činnosti Vycházky do okolí, pozorování příznaků jara. Co všechno musí udělat jaro pojmenování změn v přírodě. Vynášení Morény k řece Třebůvce se zpěvem a hrou na lidové nástroje. Básně, písně s jarní tematikou, taneční hry se zpěvem. Velikonoční koledy, hry se slovy, rytmizace. Barvení, zdobení vajíček, vytváření velikonočních dekorací, výzdoba třídy. Užití dekorativních vzorů - barvy, tvary, algoritmy. Příprava výrobků na jarní výstavu. Pečení jidášů. Pokusy s klíčením semínek, rychlením větviček. Návštěva městské knihovny, beseda o knize. Výstavky knih (např. Moje nejmilejší kniha, Co všechno najdeme v knihách). Prohlížení knih, encyklopedií, čtení podle obrázků, hra na knihovnu. Les v ohrožení řešení problému jak zachránit stromy. Ekologická vycházka do lesa s otvíráním studánky. Úklid školní zahrady a okolí. Pohybové hry v přírodě, zdolávání přírodních překážek. Grafomotorika, Máme rádi zvířátka Charakteristika a záměr bloku Symbol jara znamená zrození života ve všech jeho formách. V tomto bloku budeme blíže poznávat život domácích zvířat a jejich mláďat. Ke zvířátkům mají děti velmi blízký vztah, při seznamování můžeme využít jejich bohatých zkušeností se zvířátky z domova. Okolí mateřské školy poskytuje mnoho příležitostí k pozorování života volně žijících zvířat, ptáků a hmyzu. Budeme poznávat, kdo žije v lese, u potoka, řeky a rybníka. Prostřednictvím her povedeme děti k pochopení ekologických souvislostí a k získání nových poznatků o přírodě. Při poznávání živé i neživé přírody si vytvoříme povědomí o vlastní sounáležitosti se světem. Rozšíříme znalosti o domácích a volně žijících zvířatech. Naučíme se pojmenovávat nejznámější druhy hmyzu a seznámíme se s jejich životem. 15

16 Prakticky se seznámíme s některými druhy ptáků. Seznámíme se s půdou jako domovem mnoha druhů živočichů. Budeme poznávat ustálené vlastnosti postav v bajkách, hledat morální ponaučení. Využijeme příkladu ze života mravenců k rozvoji spolupráce a vzájemné ohleduplnosti. Na základě prožitků dále rozvineme jazykové a řečové schopnosti dětí, jejich estetické cítění a tvořivost. Zdokonalíme pohybové dovednosti dětí, jejich pohotovost, odvahu a vytrvalost Očekávání Rozlišit zvířata podle charakteristických znaků, vědět, kde žijí, čím se živí a správně je pojmenovat. Přiměřeně k věku získat povědomí o tom, že každý živočich má na zemi své místo (potravinový řetězec). Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě. Být aktivní, ptát se a dozvídat se nové informace. Rozvíjet logické myšlení, samostatně formulovat své myšlenky, nápady, pocity. Mluvit gramaticky správně, užívat homonyma, synonyma. Vyjádřit své prožitky, představy a nálady prostředky hudebními, výtvarnými a dramatickými. Zlepšit svalovou koordinaci při běhu, skoku, lezení, zdolávat překážky plynule za sebou. Orientovat se v přírodním terénu, uvědomit si možná nebezpečí Navrhované činnosti Pozorování zvířat, ptáků, hmyzu. Napodobování charakteristických pohybů zvířat. Prohlížení encyklopedií, knih o zvířatech. Písně, básně, povídky, pohádky a bajky k tématu. Pohybová improvizace, pohybové a taneční hry. Smyslové hry a hádanky na rozlišování zvuků zvířat a ptáků. Procvičování číselné řady 1 10, určování velikostí, pořadí. Poslech symfonické pohádky Péťa a vlk (spojit hudební motiv s postavou). Exkurze do líhně. Výlet do Žádlovic prohlídka stájí, jízda na koních. Vycházka do lesa k mraveništi. Hry typu Mravenčí království, Závody u vody. Stavby z písku, tvoření z hlíny a z modelovací hmoty. Ekologické hry a pracovní listy z ekologického programu - téma: zvířata, ptáci, hmyz. Grafomotorika, relaxační cvičení Objevujeme svět kolem nás Charakteristika a záměr bloku Nastává období výletů a zvýšeného dopravního ruchu na silnicích. Proto otevřeme naše dopravní hřiště po zimní přestávce, abychom si připomenuli a procvičili, jak se máme správně chovat jako chodci i jako řidiči. Povíme si o dalších nebezpečích, která nám hrozí při nevhodném chování a jak a kde hledat pomoc. S využitím svátku maminek budeme nadále prohlubovat citové vztahy ke členům rodiny. Při rozhovoru o práci rodičů se zároveň blíže seznámíme s různými druhy povolání. V souvislosti s poznáváním materiálů si vysvětlíme nutnost třídění odpadu. 16

17 Posílíme dětskou zvídavost, zájem a radost z objevování. Seznámíme se s pravidly silničního provozu a s chováním za mimořádných situací (požár, povodeň). Svátek matek využijeme k prohloubení citových vztahů v rodině. Zdokonalíme výslovnost a kultivovaný řečový projev. Seznámíme se s prací některých dospělých. Na základě praktické činnosti získáme poznatky o vlastnostech materiálů. Dozvíme se, jak nakládat s odpady. Seznámíme se s postupem při výrobě papíru. Budeme rozvíjet dětskou tvořivost při využití různého materiálu Očekávání Osvojit si návyky bezpečného chování v silničním provozu. Poznat zvláštnosti různých povolání, uvědomit si význam lidské práce. Získat poznatky o materiálech (papír, plast, sklo, železo). Naučit se třídit odpady a uplatňovat hygienické návyky při manipulaci s odpady. Seznámit se a užívat nová slova (např. recyklace). Přenést poznatky o třídění a zacházení s odpadem do rodiny. Vědomě užívat všechny smysly. Chovat se citlivě a ohleduplně ke slabším a mladším dětem, soucítit s nimi, dělit se o hračky. Projevit lásku nejen dárkem, ale i drobnou pomocí a pěkným chováním. Připravit pásmo pro maminky a babičky (písně, básně a pohyb). Získat jistotu při vystupování na veřejnosti Navrhované činnosti Jízda na dopravních prostředcích, přecházení po přechodech podle pravidel. Určování dopravních prostředků podle účelu a místu pohybu. Hry na procvičování pravolevé orientace. Řešení dopravních v situacích co je a není správné. Didaktické hry - např. : Kdo, co, s čím, Z čeho je vyrobeno, Jaké povolání předvádím. Námětové hry na dopravu, na povolání, na rodinu. Konstruktivní hry, manipulace s nářadím. Beseda s požárníky, návštěva požární zbrojnice Akce Záchrana stromů sběr starého papíru za pomoci rodičů. Pokus praktická výroba ručního papíru. Hledání barevných kontejnerů na vycházce. Výroba papírových kontejnerů. Vycházka ke sběrně odpadových surovin Přednášíme, zpíváme a tančíme maminkám. Dárek, přání pro maminku. Vystoupení pro babičky v pensionu a pro seniory v KD ke Dni matek. 4.4 Veselé léto 17

18 Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě Těšíme se na prázdniny Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě Charakteristika a záměry bloku S blížícím se koncem školního roku si užijeme mnoho radosti a zábavy, které jsou spojeny s oslavou Dne dětí. Čekají nás sportovní hry a soutěže, skákací hrad, vycházky do přírody s hledáním pokladu a výlet. Při cestování do blízkého i vzdálenějšího okolí mateřské školy si budeme všímat krásy krajiny a upevníme u dětí vztah ke svému rodišti a bydlišti. Na základě pochopení širších souvislostí si uvědomíme, že naším domovem je planeta Země, která je součástí vesmíru. Budeme u dětí rozvíjet povědomí o životě lidí a zvířat na planetě Zemi. Seznámíme se s existencí jiných kultur a národností. Povedeme děti k poznání, že i ony jsou součástí světa, přírody, společnosti a planety Země. Na základě společných prožitků posílíme zvídavost, zájem a radost dětí z objevování. Budeme podporovat zdravou soutěživost dětí, posilovat jejich vytrvalost a sebeovládání. Sportovními hrami a soutěžemi zvýšíme tělesnou zdatnost dětí a pohybové dovednosti Očekávání Vnímat pestrost a rozmanitost světa, jeho řád. Uvědomovat si potřebu chránit život na naší modré planetě. Získat poznatky o poznávání vesmíru. Poznat charakteristické znaky exotických zvířat. Uvědomit si odlišné a společné znaky různých národností. Radostně prožívat společné oslavy. Pociťovat uspokojení a radost ze zvládnutého a poznaného. Zvládnout jednotlivé sportovní disciplíny, dodržovat stanovená pravidla, bezpečnost Navrhované činnosti Oslava Dne dětí maňáskové divadlo na zahradě, zmrzlina. Sportovní hry a soutěže. Skákací hrad. Dětská zábavná show tanec, hry a soutěže na školní zahradě. Hledání pokladu v lese pohyb v neznámém terénu, zdolávání výškových rozdílů, plnění úkolů. Školní výlet pro děti z 3. a 4. oddělení Země modrá planeta (práce s encyklopedií, globusem, mapou světa, obrazovým materiálem, četba, rozhovory ) Sluneční soustava a planety fotodokumentace, internetové stránky. Hra na kosmonauty. Přednáška pracovnice lidové hvězdárny Prostějov. Výtvarné zpracování zážitků, představ. Sestavování obrázků z přírodních materiálů. Zpíváme a přednášíme o dětech, o vesmíru. Pohybové vyjádření charakteru hudby. Míčové hry. 18

19 4.4.2 Těšíme se na prázdniny Charakteristika a záměry bloku Duhová kulička se blíží k cíli své cesty za poznáním. Než skončí školní rok, povíme si ještě, kam pojedeme na prázdniny a jak se máme vyvarovat nebezpečí, které nám v létě hrozí. Společně prožijeme indiánský týden a rozloučíme se s předškoláky. O prázdninách budeme trávit většinu času při hrách a pohybu venku, budeme si užívat sluníčka a všeho, co nám léto nabízí. Povíme si, kde všude můžeme trávit prázdniny, čím cestujeme. Seznámíme se s nebezpečím, které nás může v létě potkat. Blíže se seznámíme s odlišným způsobem života Indiánů. Budeme zdokonalovat pohybové dovednosti, procvičovat fyzickou zdatnost dětí Očekávání Získat poznatky o vlivu prostředí na způsob života lidí. Uvědomit si nebezpečí, které nám hrozí u vody nebo při letním proměnlivém počasí. Chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví svého a zdraví a bezpečnosti druhých. Zopakovat a upevnit si získané vědomosti, dovednosti a návyky Navrhované činnosti Předávání zkušeností a zážitků z cestování, dovolených, výletů výtvarné zpracování. Hledání rozdílů (prázdniny ve městě, na venkově, v horách, u moře ) Rozhovor o proměnách počasí, kalendář přírody, symboly. Řešení problémových situací - téma bezpečnost. Vymýšlení a luštění hádanek. Beseda o životě Indiánů, posezení v týpí. Zpěv, pohybové ztvárnění písní, indiánská hymna. Vyjádření představ a prožitků, pocitů a nálad různými výrazovými prostředky. Indiánská stezka odvahy. Plnění bobříků opakování a shrnutí znalostí a dovedností. Jízda na dopravních prostředcích. Hry s pískem a vodou. Kresba křídou na chodník, na tabuli. Zdolávání překážek, hry na průlezkách. Loučení s předškoláky vycházka nad město, stužkování, táborák. Předávání štafety společné slavnostní rozloučení dětí a žáků v budově ZUŠ s programem. 5. Podmínky předškolního vzdělávání 5.1 Přijímání dětí do MŠ Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku na základě vyřízení písemné žádosti rodičů. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice. Termín zápisu je obvykle stanoven na polovinu měsíce dubna. Veřejnost je o přijímacím řízení včas informována prostřednictvím plakátů a na internetových stránkách mateřské školy. 19

20 Školní vzdělávací program Mateřská škola Loštice Ředitelka mateřské školy rozhoduje ve správním řízení o přijetí dítěte, případně o stanovení zkušebního pobytu v délce maximálně 3 měsíce. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky. Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Po dohodě a podle podmínek mateřské školy lze přijmout i děti mladší na základě vyjádření pediatra a dále děti zdravotně postižené (po projednání s odborným lékařem). Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy. Při nástupu dítěte do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, rodiče se předem dohodnou s třídními učitelkami na vhodném postupu. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání déle než dva týdny, ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo porad. zařízení, zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu. 5.2 Materiální a hygienické podmínky Mateřská škola je příspěvková organizace, právní subjektivitu získala od 1. prosince roku Součástí mateřské školy je výdejna stravy. V moderní, prostorné, jednoposchoďové budově jsou umístěny 4 třídy. Každé oddělení má třídu, hernu, šatnu, WC s umývárnou, přípravnu jídla a sklad lehátek. V budově jsou dále 2 místnosti pro uložení učebních pomůcek a knížek, šatna pro zaměstnance a místnost pro učitelky, sklad čisticích prostředků, letní umývárna pro děti a sociální zařízení pro dospělé. Budova není podsklepená, půda je těžko přístupná, proto využíváme jako další úložný prostor zadní místnost v přístavku. Větší upravená místnost v přístavku slouží k práci zájmových kroužků. Zahrada mateřské školy poskytuje dětem dostatek prostoru pro pobyt venku po celý rok. Je vybavená dvěma pískovišti, staršími kovovými průlezkami, skluzavkami, houpačkami a kolotočem a novějším zahradním zařízením ze dřeva. Z důvodu bezpečnosti byly vybudovány dopadové plochy u průlezek vyšších než 1 m. Jako ochrana proti slunci slouží kromě ovocných a jehličnatých stromů také zídka bludiště z bílých cihel. Kromě tohoto zákoutí děti často využívají k tvořivým hrám také altánek a dřevěný domek. Pískoviště jsou vybavena plastovými sedáky a ochrannými sítěmi. Na ploše, která vznikla po zrušení třetího pískoviště, jsou zabudovaná 4 pružinová houpadla. Od pískoviště vede dlážděný chodník k zahradnímu domku, v němž jsou uloženy zahradní hračky a pomůcky. Pro zimní hry a sporty byl vybudován malý svah blízko budovy. Pro oddělení zahrady od silnice byla vysázená souvislá řada tújí. Některé stromy na zahradě jsou přestárlé, začínají prosychat, postupně se prořezávají a odstraňují se suché větve. Keře ve vstupním prostoru jsou i po radikálním zásahu příliš rozrostlé, nepůsobí již esteticky a okolní zatravněná plocha se těžko udržuje. Součástí zahrady mateřské školy je i malé dopravní hřiště. Je to asfaltová plocha s nátěrem a možností umístění dopravních značek. Návrh byl zpracován pracovníky dopravního inspektorátu v Šumperku a realizace byla provedena v roce 1999 zásluhou Městského úřadu v Lošticích. Dětské dopravní prostředky jsou uloženy v nízkých boxech těsně u budovy mateřské školy. Hřiště je využíváno dětmi všech věkových skupin. 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ

Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí ŠVP ZV - plán výchovně vzdělávací práce školní družiny - příloha č. 1 - Časový plán vzdělávání ZÁŘÍ ZÁŘÍ TÉMATA: NAŠE ŠKOLA, ŠD, KAMARÁDI, OBEC A OKOLÍ, BEZPEČNOST- DOPRAVA - rozhovory s dětmi o nových zážitcích - seznamovací hry (vytváření kamarádských vztahů, seznámení s pravidly chování ve školní

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček

Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Plán výchovy a péče Dětská skupina Portusáček Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí péče o dítě Plán výchovy a péče v dětské skupině Portusáček Každé dítě je individualitou, každé dítě je originálem při

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě

Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM : JEN SI, DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Ráj domova - Jan Čarek Jen si, děti všimněte, co je krásy na světě! Jen se děti, rozhlédněte, co tu kolem kvítí kvete! Kolik je tu

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více