ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu do školského rejstříku ze dne ) Sídlo školy: Praha 3, Chelčického 43/2614 Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor IZO škola IZO MŠ IZO druţina IZO ŠJ Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb : I. Chelčického 43/2614, Praha 3 II. Ţerotínova 36/1100, Praha 3 tel.: fax: tel. ŠJ tel. Ţerotínova ředitel zást. Ředitele hospodářka školní jídelna Ţerotínova web (aktuální mail na ředitele školy) htpp://www.zschelcickeho.cz Zřizovatel: Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 9/ Praha 3 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. října

3 Management školy Ředitel školy: PhDr. Pavel Ostap Zástupce ředitele: Mgr. Ladislav Čáp, statutární zástupce - záleţitosti výuky I. stupně - zajištění detašovaného pracoviště - školní vzdělávací program - statistické ukazatele Zástupce ředitele Mgr. Daniela Uhrová - záleţitosti výuky II. stupně - personální zajištění chodu školy Vedoucí učitelka školní druţiny Bc. Marie Valentová Vedoucí učitelka mateřské školy Pavla Ladrová Výchovná poradkyně pro volbu povolání Mgr. Alena Křepelová Výchovná poradkyně pro rizikové jevy Mgr. Alena Křepelová Hospodářka školy Ivana Vopěnková Školnice Vladimíra Klečarová Vedoucí ŠJ Scarlette Toclová 3

4 II. Změny v síti škol V období od školního roku nedošlo k ţádném změně v zápisu do rejstříku škol. V září 2013 je podána ţádost o změnu zápisu v souvislosti se zřízením školního klubu. Obrázek 1 Pohled na hlavní vstupní část budovy po rekonstrukci zakončené v roce

5 III. Charakteristika školy Předmětem činnosti základní školy je zajištění školní docházky dle 36 v návaznosti na vzdělávací programy a zajištění zájmového vzdělávání ţáků provozováním školní druţiny a školního klubu podle 111 Školského zákona. Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v 3, 4 a 5 Školského zákona a souvisejících prováděcích předpisů v platném znění Vzdělávání a další školské sluţby jsou poskytovány na dvou pracovištích, v Chelčického ulici a v Ţerotínově ulici. V obou budovách se nacházejí také školní jídelny a tělocvičny. Zároveň kaţdá budova disponuje venkovním hřištěm. Pracoviště Chelčického Základní škola se má v novém roce opět čím chlubit. Celkem se podařilo realizovat pět větších projektů, kterými se daří zvelebit školní prostředí: 1) revitalizované sportovní hřiště 2) nový vestibul a šatny 3) rekonstruovaná pracovna chemie 4) zprovoznění a vybavení sedmé herny školní druţiny 5) k dispozici největší dřevěná vláčkodráha z Prahy 3! ZŠ a MŠ Chelčického je efektivní základní škola, která dává učení smysl, neboť učí pro ţivot. Nabízí kvalitní vzdělávání v příjemném prostředí se zrekonstruovanými prostory školy. Stále více se profiluje jako škola zaměřená na finanční gramotnost svých ţáků. Během školního roku proběhlo i cílené proškolení pedagogických pracovníků s náměty, jak zařadit finanční gramotnost do výuky. Škola je zaměřena nejen na běţnou školní populaci, zvláštní zřetel je brán na ţáky s vývojovými poruchami učení, ale vychází vstříc i potřebám nadaných dětí. Právě jim je poskytován individuální přístup pro jejich maximální rozvoj. Všestranná péče je poskytována i dětem SVP jiţ od přípravného ročníku, který je zřízen právě pro jejich potřeby. 5

6 Dobrou tradicí školy je práce s dětmi se specifickými poruchami učení (SPU). Na doporučení pedagogicko-psychologické poradny mají ţáci s SPU moţnost chodit do specializovaných mikrotříd, kde s nimi pracují speciální pedagogové. V šestém ročníku jsou tito ţáci integrováni do běţných tříd případně jsou mikrotřídy zachovány i na II. stupni. Péče o ně však pokračuje, jsou pro ně vypracovávány individuální učební plány. Samozřejmou součástí školy je školní druţina, jejíţ provoz je zajištěn od 6.30 do V rámci druţiny působí řada zájmových krouţků, např. angličtina, keramika, výtvarné techniky, flétna, kytara, keramika, vybíjená, florbal, šachy, moderní tanec, plavání, dramatický krouţek, počítače. V tomto školním roce byly rekonstruovány další prostory školní druţiny a to tak, aby vznikla jiţ 7 herna (učebna) tentokráte s vlastním sociálním zařízením. Dalším bonusem je pak její sousedství s tělocvičnami. Výuka probíhá na hlavní budově ve 26 učebnách a 6-ti hernách (7. byla zprovozněna v závěru roku) a dále v odborných pracovnách fyziky, chemie, počítačů, jazyků, keramické dílně, keramické učebně a učebně s interaktivní tabulí. Tělesné výchově slouţí dvě prostorné tělocvičny a v dopoledních hodinách sportovní areál před budovou školy. V rámci grantu Magistrátu hl. m. Prahy a za finanční podpory MČ Prahy 3 byl v roce 2002 přestavěn školní dvůr na víceúčelové hřiště s umělým povrchem. K rekreační i výchovné činnosti lze vyuţít i přírodní areál Kříţek, pod kterým je školní budova umístěna. Školní hřiště bylo po desetiletém uţívání rekonstruováno, osazeno novými koši a brankami. 6

7 Pracoviště Ţerotínova V budově je umístěno pět tříd ročníku. Od září 2010 je v provozu i vlastní mateřská škola, která má celkem kapacitu 75 dětí. Výuka a činnosti probíhají ve třech třídách (sluníčka, berušky, motýlci). Právě děti z naší MŠ tvoří jádro kolektivů nových prvních tříd na budově Ţerotínova. Ve škole vládne domácí atmosféra, která je dotvářena příjemným přístupem pedagogů. Po absolvování ţáci pokračují ve vzdělávání v budově Chelčického. Ţáci z budovy Ţerotínova se účastní i společných akcí pořádaných na budově v Chelčického (muzejní den, zahájení školního roku a jiné projekty). Kromě pěti učeben výuka probíhá v pracovně počítačů, učebně s interaktivní tabulí, hudebně. V budově je tělocvična, děti mohou pro tělovýchovnou i druţinovou činnost vyuţívat hřiště ve vnitrobloku. I zde je samozřejmostí školní druţina a řada krouţků, například keramika, sportovní krouţky, dramatický krouţek, zdravotní krouţek a vaření. V obou budovách jsou školní kuchyně, které zabezpečují stravování ţáků, pracovníků školy či cizím strávníkům. Výdejna byla nově rekonstruována. Během letních prázdnin byly všechny společné prostory vymalovány, škola září čistotou. Do nového školního roku byla nově zařízena i třetí třída školní druţiny. Zahájena byla rekonstrukce školního sportoviště ve vnitrobloku. 7

8 IV. Vzdělávací program školy Základním cílem vzdělávacího programu školy Cesty je poskytnout kaţdému ţákovi vzdělání, které rozvine jeho schopnosti a kultivuje jeho charakter i postoje. Má jej vybavit základními znalostmi a dovednostmi, vyzvednout jeho přednosti a nadání. Upevní jeho osobní předpoklady pro začlenění do reálného ţivota, klade důraz na spolupráci s druhými a vhodnou motivací posiluje osobnost ţáka. To vše v souladu s obecně uznávanými ţivotními a mravními hodnotami. Zásady a cíle vzdělávání vycházejí z 2 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), z 44 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), z RVP pro ZV a ze ŠVP Cesty. vzdělávací program počet tříd počet ţáků 1 ŠVP Cesty Zhodnocení ŠVP Školní vzdělávací program poskytuje škole moţnost upravit si učební plán podle potřeb. Důraz se klade na výuku tradičních předmětů doplněnou o nabídku volitelných předmětů (německý jazyk, konverzace z anglického jazyka, mediální výchova a ekonomie domácnosti či sportovní hry). ŠVP Cesty nám umoţnil výuku anglického jazyka jiţ od prvního ročníku. Umoţnil téţ úpravu a redukci učiva některých předmětů tak, aby se navzájem nepřekrývalo. Do všech vzdělávacích oborů byla zařazena průřezová témata, jejichţ zařazování stále aktualizováno a doplňováno. Průběh vzdělávání a soulad výuky s cíli vzdělávání je průběţně kontrolován v oblasti naplňování učebních dokumentů (hospitace, zprávy předmětových komisí atd.). Na naší škole se snaţíme o efektivní metody a postupy při výuce, organizaci práce ve třídě i ve škole. Všichni vyučující se při plánování a přípravě vyučování snaţí, aby vyučovací hodina měla jasné a vhodné výukové cíle, jimţ odpovídá obsah, metody, forma a struktura vyučovací hodiny. Ve vyučovacích hodinách jsou maximálně vyuţívány nejrůznější učební pomůcky. Při realizaci vyučovací jednotky sledujeme, zda ţáci mají zájem o výuku, zda zadávané úkoly působí motivačně, odpovídají individuálním zvláštnostem ţáků a dávají jim dostatečnou moţnost seberealizace. Ve větší míře se při výuce vyuţívají metody skupinového a kooperativního vyučování. Činnost hodnocení vykonává učitel ve škole průběţně po celý školní rok. Hodnocení ţáků upravují příslušné právní normy. Detailnější rozpracování obsahuje klasifikační řád, který je součástí vnitřního řádu školy. Informace o prospěchu jsou zákonným zástupcům předávány především prostřednictvím ţákovských kníţek, dále na třídních schůzkách nebo při individuální konzultaci. Změny v RVP vedly k tomu, ţe vedení školy přistoupilo ke komplexní úpravě ŠVP Cesty během roku 2012/2013 tak, aby byl připraven pro nový školní rok. Proměna byla tedy směřována k nové povinnosti vyučovat druhý cizí jazyk jako povinný. V odůvodněných případech je však povinná časová 1 Počet ţáků k 30.září

9 dotace 6 vyučovacích hodin v průběhu ročníku věnována upevňování a zdokonalování v jazyce stávajícím formou konverzace. Z důvodů vyčlenění 6 vyučovacích hodin pro cizí jazyky, bylo nutné omezit výuku volitelných předmětů. Pouze mediální výchova byla zařazena 7. ročníku s dotací 1 hodina týdně. Ekonomie domácnosti byla zařazena do předmětu člověk a svět práce. 9

10 V. Údaje o pracovnících školy Personální situaci je ve škole věnována vysoká pozornost. Výběr nových zaměstnanců probíhá cíleně na základě vypsaného výběrového řízení, na kterém se podílí více vedoucích pracovníků. V roce 2012/2013 došlo ke změně v pedagogickém sboru a to tak, ţe přibyly pozice ve školní druţině, další změny probíhaly v rámci dosavadního sboru. Zaměstnanci školy k Pracovníci Fyzické osoby přepočtení pracovníci pedagogičtí nepedagogičtí 23 19,73 celkem Pedagogičtí pracovníci celkem Ped.prac. s odbornou kvalifikací Ped.pracovníci bez odborné kvalifikace Počet pedagogických pracovníků fyzické osoby K Stav zaměstnanců je uváděn bez MŠ. 10

11 VI. Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně neţ let let let 61 a více počet z toho ţen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy k byl 42,5 let. 11

12 VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků D o p l n ě n í v y s o k o š k o l s k é h o v z d ě l á n í Zúčastnění Druh studia vzdělávací instituce Délka 1 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta obor učitelství pro první Celoročně stupeň 1 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta anglický jazyk a hudební Celoročně výchova K u r z y a d a l š í r o z š i ř o v á n í p e d a g o g i c k é o d b o r n o s t i 1 Lidská práva, diskriminace, rasismus Jednodenní 16 Finanční vzdělávání na I. stupni 9 Finanční vzdělávání na II. stupni Signály SPU na počátku školní docházky Jednodenní 1 - test rizika poruch čtení a psaní pro ranné školáky 1 Rozvíjení jazykových schopností trénink jazykového Jednodení uvědomování podle Elkonina 1 Stimulační program pro předškoláky a děti s odloţenou školní Jednodenní docházkou Maxík 2 Grafomotorika a rytmická cvičení v MŠ a ZŠ Jednodenní 1 Metodika cvičení rodičů s dětmi jednodenní 1 Seminář Praha Express way to Learning Jednodenní 25 Ţáci s ADHD syndromem a s SPU na ZŠ běţného typu Odpolední Odborný růst výchovného poradce - Sebezkušenostní výcvik (Komplexní výcvik preventistů I). zajišťováno organizací Ţivot bez závislosti (Občanské sdruţení vzdělávání má příslušnou akreditaci a certifikaci) - Pravidelné setkávání metodiků (ŠMP) a výchovných poradců - výjezdové setkání ŠMP - práce v Komisi sociálně právní ochrany dětí při MČP3 12

13 IV. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Jazyková výbava vyučujících Výuka cizích jazyků Ročník Hodinová dotace předmětu cizí jazyk (AJ) Volitelný předmět Práce předmětové komise Členové předmětové komise se scházeli na pravidelných schůzkách. Další schůzky se pak konaly vţdy dle aktuální potřeby. Průběţně probíhala kontrola časových plánů a sledovalo se jejich dodrţování. Probíhala výměna nezbytných informací a konzultace průběhu vyučování spolu s řešením poţadavků na doplnění pomůcek. Tematické plány, které byly vypracovány na začátku školního roku, byly pro všechny skupiny stejné, neboť úroveň paralelních tříd, případně skupin, je v podstatě srovnatelná. Došlo k aktualizaci a plánů pro 1. a 2. ročník v budově Chelčického a Ţerotínova tak, aby byly v souladu se Školním vzdělávacím plánem Cesty a učivo bylo probíráno paralelně. Úvodní schůzka, která se konala ještě před začátkem školního roku, se zaměřila především na systém práce, sjednocení pouţívaných pomůcek, dohodu o tvorbě tematických plánů a hodnocení ţáků se SPU. Zároveň proběhla konzultace ohledně výuky ţáků prvního ročníku a pouţívaných učebních pomůcek. V kaţdém čtvrtletí probíhalo srovnávání jednotlivých ročníků, případně skupin, z hlediska dostatečných a nedostatečných ţáků. V průběhu školního roku proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém a německém jazyce pro sedmý aţ devátý ročník. Výsledky a podrobnosti soutěţe jsou zaznamenány v sešitě předmětové komise pro cizí jazyky. V průběhu roku byly pouţívány doplňující pomůcky reálie anglicky mluvících zemí na videokazetách a nahrávky rodilých mluvčích. Ţáci z devátého ročníku pro své rozšiřování znalostí a uplatňování vědomostí v praxi natočili videopohlednici v anglickém jazyce v rámci soutěţe Videopohlednice z mého města. Počítá se, ţe se v této aktivitě bude pokračovat i v dalších letech. V příštím školním roce by měla být výuka v jednotlivých třídách opět sjednocená. Pro ţáky prvního aţ devátého ročníku s vyuţitím učebnic Angličtina pro základní školy M. Zahálkové pro ročník a Angličtina pro nejmenší a Angličtina pro malé školáky od téţe autorky pro 1. a 2. ročník. V budově Ţerotínova je pro výuku 1. a 2. ročníku stále vyuţívána učebnice Macmillan Mini Magic 1 a 2. Nově se přikupuje obnovené vydání učebnic v návaznosti na předloňské nové vydání 8. ročníku, tedy učebnice pro ročník devátý (k dnešnímu dni však ještě stále nejsou k dispozici všechny materiály, jen v plánu). Devátý ročník měl v tomto školním roce k doplnění znalostí a aktivizaci slovní zásoby přidán předmět Konverzace v anglickém jazyce, stejně jako tomu bylo v loni. Členové komise byli seznámeni se zavedením povinného druhého jazyka od příštího školního roku a způsobem řešení na naší škole v souvislosti s nabízeným rozšířením výuky anglického jazyka formou konverzace v AJ. Vybraní učitelé ostatních předmětů byli seznámeni s metodou CLIL a její případnou moţností vyuţití v jejich předmětech 3 Od sedmé třídy je dětem nabízena výuka i druhého cizího jazyku. Podle zájmu (nejméně 6-ti dětí) se realizuje výuka předmětu. V deváté třídě je pravidelně nabídnut i volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce. 13

14 Všichni členové předmětové komise byli seznámeni se závěrečnou zprávou a lze říci, ţe plán naší činnosti pro tento školní rok byl splněn. Závěr: Plán předmětové komise byl splněn 14

15 VIII. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/ 2013 Vývoj počtu zapsaných dětí Zapsané děti Přijaté děti 4 Odklady školní docházky Počet dětí 2010/ Počet dětí 2011/ Počet dětí 2012/ Přijetí dětí na pracovištích 2011 / 2012 Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky Chelčického ul Ţerotínova ul Přijetí dětí na pracovištích 2012 / 2013 Zapsané děti Přijaté děti Odklady školní docházky Chelčického ul Ţerotínova ul Přípravná třída Chelč X 4 Od zápisu do zahájení školního roku došlo k odhlášení a přihlášení nových ţáků. 15

16 IX. Výsledky přijímacího řízení Odchody ţáků na střední školy a) na víceletá gymnázia bylo přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 1 0 soukromá gymnázia 1 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato : obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední gymnázia celkem akademie školy školy školy odb.učiliště c) na soukromé SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato : gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední akademie školy školy školy odb.učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou bylo přijato : z devátých ročníků z niţších ročníků ) Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v niţším ročníku 29 1

17 X. Ohodnocení školní družiny počet oddělení počet ţáků Školní druţina budova Ţerotínova 3 90 Školní druţina - budova Chelčického Školní klub 0 0 Celkem Školní druţina pracovala pod vedením Marie Valentové podle plánu, který byl navrţen na počátku školního roku 2012/2013 Ve školním roce se přihlásilo do druţiny 150 dětí. Čas zde trávily pravidelnou činností děti od 0. ročníku aţ po pátou třídu. Mimo pravidelnou činnost jsme pro děti připravili celkem 40 rekreačních střed. V tyto dny děti navštívily např. kino, divadlo, výstavu a jiné kulturní akce: - sběr kaštanů pro dančí oboru v Uhlířských Janovicích - pohádkové a naučné filmy v kině Aero - akce se zvířaty a pro zvířata (Šanta útulek, Merlyn dravci - výtvarné soutěţe (InterSpar, UNICEF, ABC) - solná jeskyně - setkání s hercem (Otto Tesař) - setkání s kouzelníkem, klaunem - sportovní soutěţe v druţině - autobusový výlet (Rodas, Botanicus, Benice) - vánoční a velikonoční dílny, mikulášská nadílka Jiţ tradicí se stalo vítání prvňáčků první školní den a vánoční besídka s jarmarkem pro rodiče. Také kaţdý měsíc narozeninová párty pro děti. Akcí se celkem zúčastnilo 750 dětí. Druţina také nabízela zájmové krouţky, kdy z nabízeného počtu 18ti krouţků se otevřelo 12 krouţků a ty celkem navštěvovalo 161 dětí. Provoz druţiny byl zajištěn i ve dnech ředitelského volna. DRUŢINOVÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 NA ŢEROTÍNCE Do druţiny chodilo v průměru 85 dětí Výlet na Daňčí farmu v Nových Nespeřicích (49 dětí) 4x kino Piráti (43dětí), Hurá do Afriky (43dětí), Hotel Transylvánie (41 dětí), Rebelka (43dětí) 4x diskotéka 185 dětí Výtvarné dílny: ( 170 dětí) Fimo šperky (22 dětí) Malba voskovkami - enkaustika (25 dětí) Pečeme cukroví (55 dětí) Pečeme perníkové chaloupky (21 dětí) Malba na hedvábí (25 dětí) Malba na sklo (27 dětí) Velikonoční květináčky a pečení jidášů (75 dětí) Armádní muzeum (55 dětí) Výlet do Šestajovické svíčkárny (41 dětí) Diskotéky: Halowenská (54 dětí), Čertovská (55 dětí), Pyţamová (45 dětí), Aprílová (49 dětí), Pláţová (56 dětí) ŠD hledá talent (55 dětí) Sobotní akce: Vázání adventních věnců s rodiči a dětmi ( ) Vánoční jarmark (80 dětí) Vánoční besídka (73 dětí)

18 Muzeum lega (40 dětí) Bobování na Kříţku (58 dětí) Divadlo jednoho herce Otta Tesař: Jak se dělá casting (45 dětí) Karneval (63 dětí) Solná jeskyně (45 dětí) Pálení čarodějnic (57 dětí) Celodenní výlet do ZOO (75 dětí) Česko čte dětem autorské čtení pí. M. Černé (43 dětí) Beseda s hasičem (46 dětí) Den dětí ve spolupráci s OS Ţerotínka (94 dětí z toho 69 dětí ŠD) Ţerotínská slavnost (69 dětí) Výlet do Liberce IQ park a lunapark (změna- místo Ještědu, kvůli nepřízni počasí), (72 dětí) Slavnostní ukončení docházky dětí z 5. třídy do ŠD- předání vysvědčení, sladká odměna pro všechny děti před prázdninami 18

19 XI. Poradenské služby Zpráva o výchovném poradenství a prevenci neţádoucích jevů 2012/ zpracovala Mgr. Alena Křepelová, výchovný poradce Ve školní roce pokračovala úspěšná spolupráce s PPP pro Prahu 3(PhDr. Široňová, Mgr. Klíma) s OSPOD MČ Praha 3, Ţivotem bez závislosti, o.s., Preventivní skupinou Městské policie Praha a ÚP, npr. Holubem z Policie ČR. Výchovná poradkyně a Školní metodička prevence(2v1 jako šampon ) pokračovala ve svém sebevzdělávání účastí na seminářích VP a preventistů pro Prahu 3, společně s Mgr. Jiráskem absolvovala přednášku Mgr. Michaely Veselé(o.s.. Společně k bezpečí) s názvem Konfliktní a krizové situace ve škole(akreditace MŠMT) a dále pokračovala v pětiletém sebezkušenostním výcviku KVP II (financováno z grantu). Výchovná poradkyně i nadále pracovala v Komisi pro sociálně právní ochranu dětí Městské části Praha 3. Pokračovali jsme v aktualizaci a vylepšení informačního koutku u kabinetu VP(plakáty, informace o akcích, informace k volbě povolání, nabídky letáků a broţur pro ţáky), i letos byla k dispozici schránka důvěry. Na druhém stupni proběhla opakovaně akce Muzejní den organizovaná PhDr. Ostapem a Den Země organizovaný Mgr. Malečkovou. Pokračujeme rovněţ v projektu Adopce na dálku. I nadále jsme sponzory zvířat v ZOO. V druţině pak akce napomáhající spolupráci s rodinou a prezentaci školy(např. jarmark,..) Tradičně se pan učitel Šolc zúčastnil se ţáky Antifetfestu. Ve školní druţině probíhají tradiční odpočinkové středy a organizuje cca 12 volnočasových krouţků, kt. jsou přístupné i dětem nedruţinovým. Naše škola získala v grantovém řízení Hl. města Prahy na prevenci sociálně patologických jevů pouze částku Kč. V dotačním řízení MŠMT jsme pro rok 2013 neobdrţeli překvapivě nic. Proto se snaţila ŠMP sehnat finance i jinak, např. ţádostí o dar Prahy 3(stále v jednání). Nadále stoupá ve škole počet problémových dětí i rodin, coţ je bohuţel dáno demografickým sloţením oblasti a specializací školy na poruchy. I proto se škola zaměřuje hlavně na výuku učiva základního, důleţitého pro praktický ţivot a na výchovnou část procesu, kde často zastupuje rodinu. Rovněţ tak stoupá počet cizinců, toto škola řeší výukou češtiny pro cizince, na kterou se specializuje Mgr. Ulrichová. Zatím nedochází ve škole k výraznějším nedorozuměním mezi dětmi jiných národností, naše multikulturní souţití je na dobré úrovni. V roce 2012 bylo organizací NEO CZ, o. s. zadáno dotazníkové šetření, které mapovalo vliv rodinného prostředí a trávení volného času na chování a prospěch dětí. Z výsledků vyplývá, ţe zásadní problémy mají ţáci ve svých rodinách, zatímco ke škole projevují spíše důvěru. Oblast individuální péče o ţáky a třídy VP byla metodicky nápomocna TU při vypracovávání individuálních plánů pro ţáky s SPU. Tuto oblast má plně jinak v kompetenci zástupce ředitele Čáp. V tomto školním roce byla VP přizvána k řešení 2 případů záškoláctví, které se bohuţel opakovalo. Individuálně se věnovala cca 30 (komise, styk s rodiči, Ospod,, - jsou tedy obsaţeni i v jiných číslech)ţákům. 15 případů našich ţáků bylo konzultováno s kurátory nebo sociálními pracovnicemi ( výchovné problémy, zanedbání rodičovské péče, 2 ţáci docházeli do SVP,..) Bylo svoláno 5 výchovných komisí nebo jednání v ředitelně. Cca 7 ţáků, kt. prošli přes VP lze povaţovat za děti ohroţené a bude jim potřeba i v budoucnu věnovat zvýšenou pozornost. Ve 22 případech byly preventivně konzultovány děti, kt. se mohou jevit v budoucnu problémové(ne v učení). Výchovné problémy kromě komisí řešila s TU osobně s rodiči v 5 případech Ve třech třídách pracovala Vp s celým kolektivem, neboť se tam i po prevenci v pozdější době objevily problémy((nevhodné chování mezi dětmi, stíţnosti na učitele, agresivita) 19

20 Oblast prevence rizikových jevů Stěţením byla opět prevence ŢBZ, která tentokrát proběhla od třetích tříd. Ve všech třídách za přítomnosti TU. Vzhledem ke změně Tu a přechodu na 2. stupeň a dále spojení 9. tříd jsme se věnovali těmto třídám nejvíce. Pro další plánování aktivit přímé práce se třídou a stanovováním zakázek bychom měli uvaţovat v budoucnu o pravidelném testování klimatu3.třída ¾, 5.třída ½, 6. třída ¼ a 8. třída ¼). Tradičně dalším pilířem prevence byla spolupráce s Městskou policií. A por. Holubem z Policie ČR. Samozřejmě zařazením tématů dle ŠVP(týká se především čj, prv, rv, ov, př, d, z a zařazení průřezových témat) do výuky. Dále jsme měli moţnost navštívit sluţebnu MěPo(4. třídy) a 6. tř. absolvovaly 6 hodinový program Člověka v tísni k multikultuře.. Programy MěPo Základy 1. pomoci 1. a 2. třídy Zdravověda, Autorská práva(chl), Jak se nestát obětí trestného činu(dí), Poţární ochrana, Drogy II 8. třídy Medvídek Brumla přípravka Petr sám doma 1. třídy Petr sám venku 2. třídy Bezpečí v elektronickém světě, Drogy I 5. třídy Kyberšikana, Kriminalita dětí a mládeţe 7. třídy Jak se nestát obětí znásilnění(dí), Domácí násilí(chl), Integrovaný systém, poţární ocharana, Právní vědomí 9. třídy Šikana 6. třídy. Policie ČR Sešit plný průšvihů (6. třídy) Ajaxův zápisník (2. a 3. třídy) Programy ŢBZ: vţdy v komunitním kruhu, formou řízené besedy a pomocí psychologických her a technik. Program je komplexní, dlouhodobý a certifikovaný, třídy jsou sledovány v čase a je jim veden jakýsi chorobopis, škola obdrţí závěrečnou zprávu, jenţ je projednána s vedením školy ŠMP a VP. Preventivní programy Ţivota bez závislosti 3. třídy Nikotin mě neláká 2 hodiny 4. třídy 2 hodiny Bavím se i bez alkoholu, vhodná náplň volného času 5. třídy 2 hodiny Není hra jako hra 6. třídy 6 hodin Jsem jaký jsem 7. třídy 6 hodin Nenechám se vyprovokovat,umím říci ne 8. třídy 4 hodin Co smím, nesmím a musím 9. třída 6 hodin Kdo jsem, kam jdu, co chci 20

21 Oblast profesionální orientace 1)Základní informace o harmonogramu činnosti pro 9. Roč. a víceletá G(5.r., 7.r) byly poskytnuty pro rodiče na úvodních třídních schůzkách, na internetových stránkách školy 2)Informace o studijních moţnostech, distribuce propagačních materiálů pravidelné informace ze SŠ, G, SOU celé 1. pololetí letáky, broţury k VP, informace v hodinách ČSP. Sledování dní otevřených dveří na G, SOŠ, SOU, návštěvy náborových pracovníků. 3) ţáci 9. třídy navštívili IPS ÚP 4) ţáci 9. třídy se zúčastnili výstavy Schola Pragensis 5) Nabídka všetření ţáků 8. tříd s cílem zjistit schopnosti pro správný směr volby (humanitní, přírodovědný, technický). Vyšetření je dobrovolné a týká se především ţáků o studium na G a SOŠ. 6) Volba povolání je prolnuta i ve ŠVP, jako hlavní náplňpak v předmětu ČSP v 8. a hlavně 9. ročníku. - zpracovala Mgr. Alena Křepelová, výchovný poradce 21

22 Realizovaný program: květen přijímací řízení na střední školy další kola 2. a 3. třídy AJAX pokračování Pokračování programů MěPo duben přijímací řízení na střední školy 2. a 3. třídy AJAX pokračování Den Země Programy MěPo březen 1.třídy Petr sám doma třídy bezpečné chování 5. třídy Bezpečí v elektronickém světě, Drogy I 6. třídy -bezpečí v elektronickém světě, Šikana 7. třídy Kriminalita dětí a mládeţe 8. třídy -Autorská práva, Jak se nestát obětí trestného činu, Drogy II 9. třída Domácí násilí Sešit plný průšvihů pokračování 2. a 3. třídy AJAX pokračování Planeta Země Nový Zéland Tonda Obal třídíme Dny bruslení únor lyţařský kurz 6. třídy Sešit plný průšvihů (Policie ČR) školní turnaj ve florbalu leden 2. a 3. třídy celoroční preventivní program Policie ČR rozdáváme přihlášky na střední školy prosinec třídy- exkurze do ČNB stupeň návštěva Planetária listopad Návštěva ÚP 9. třída přihlášky na umělecké školy říjen Sportovní dopoledne pro MŠ Planeta Země Čína Pokračují programy Ţivota bez závislostí září Policie ČR trestní odpovědnost 8. třídy Muzejní den Začínají preventivní programy Ţivota bez závislosti 3. třídy Nikotin mě neláká 2 hodiny 4. třídy 4 hodiny Bavím se i bez alkoholu, vhodná náplň volného času 5. třídy 10 hodin Není hra jako hra, Naše třída 6. třídy 6 hodin Jsem jaký jsem 7. třídy 6 hodin Nenechám se vyprovokovat,umím říci ne 8. třídy 6 hodin Co smím, nesmím a musím 9. třída 6 hodin Kdo jsem, kam jdu, co chci 6.D, 7.B, 8.A Utvořme si svou třídu 22

23 XII. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Pracovníci školy se setkávají s rodiči jednak na třídních schůzkách konaných s třídní učitelkou a ostatními vyučujícími po jednotlivých ročnících, jednak na konzultačních setkáních, kdy se jedná o rozhovor pedagoga a rodiče. Nejčastější formou spolupráce jsou ale schůzky po vzájemné domluvě, ať uţ iniciativa vychází z jedné či z druhé strany, a zejména rodiče nejmladších ţáků vyuţívají moţnosti rozhovoru s třídní učitelkou bezprostředně před nebo po vyučování. Na obou pracovištích probíhají také dny otevřených dveří případně otevřené hodiny, kdy rodiče navštěvují výuku a školní prostor. Rodiče se dle svých moţností aktivně zapojili do školou pořádaných projektových dní, pomáhají mladším dětem s přípravou, zúčastnili se jako diváci, navštívili Den otevřených dveří a spolu se svými dětmi se zapojují do třídních aktivit. Specifickou formu má spolupráce s rodiči individuálně integrovaných ţáků, která je uţší a intenzivnější. Při škole působí Rada rodičů, která má devět členů; šest zastupuje pracoviště Chelčického, tři pak pracoviště Ţerotínova. Kromě toho ještě existuje Sdruţení rodičů (dříve SRPŠ). Se školou spolupracuje i z odloučeného pracoviště. o.s. Ţerotínka, které napomáhá pořádání akcí pro děti Královská korunovace. Vánoční jarmark a vítání prvňáčků jsou nejvýznamnější akce sdruţení Ţerotínka, kterými se zapojuje do ţivota školy. Příznivě ovlivňuje klima a efektivně řídí spolupráci veřejnosti a školy. 23

24 Školská rada Školská rada byla zřízena ke dni a vykonává svou působnost v intencích ustanovení zákona čís. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada má devět členů - z toho je jedna třetina členů za odloučené pracoviště v Ţerotínově ulici. Říjnové zasedání školské rady proběhlo závěrečné setkání školské rady, vyhodnocení předchozího školního roku a schválení výroční zprávy. Volba do školské rady proběhla v listopadu 2011 a byli zvoleni tito členové: Složení školské rady: Kontakty na členy školské rady: Člen školské rady Telefonní kontakt Andělová Milana Jelínková Karolina Kadlečková Eva Vřešťálová Alena Čáp Ladislav Soukupová Radka Rut Ondřej Hanychová Barbora Brožek Martin Rodiče Rodiče Rodiče Ţerotínova Pedagogický sbor Pedagogický sbor Pedagogický sbor Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Školská rada schválila výroční zprávu v roce 2010/2011, byla seznámena s probíhajícími akcemi ve školním roce i s výsledky zápisu do prvních tříd. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnost školské rady vyplývající ze školského zákona. Vychází přitom z práv a povinností školské rady daných školským zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců nezletilých ţáků, pedagogických pracovníků školy, ředitele školy a jejího zřizovatele. Podklady pro jednání školské rady zajišťují její členové a ředitelka školy v rozsahu vymezeném zákonem. Školská rada informuje nejméně jedenkrát ročně zákonné zástupce ţáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků. Únorové zasedání školské rady

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Výroční zpráva. Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Výroční zpráva Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Školní rok 2013/2014 Obsah 1) Informace o škole... 4 2) Charakteristika školy... 4 3) Údaje o vedení školy... 6 4) Zhodnocení školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více