reditel hosp.: tel. řed.: fax/sekr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165"

Transkript

1 reditel hosp.: tel. řed.: fax/sekr.: č.j.:1035/07 Kladno: Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 2.1) Charakteristika 1.stupně ZŠ 2.1.1) Rozšířené vyučování výtvarné výchovy 2.2) Charakteristika 2.stupně ZŠ 2.3) Charakteristika MŠ 2.4) Školní družina 2.5) Školní jídelna 2.6) Školní informační a studijní centrum 3) Vzdělávání, vzdělávací program, údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1) Vzdělávací program ZŠ 3.2) Dělení tříd 3.2.1) Povinně volitelné předměty 3.2.2) Nepovinné předměty 3.3) Zájmové kroužky 3.4) Další mimoškolní a školní činnosti dětí a dospělých 3.4.1) Občanské sdružení 3.4.2) Plavecký výcvik 3.4.3) Lyžařský výcvik 3.4.4) Škola v přírodě, výjezdy do zahraničí 3.4.5) Patronát nad kojeneckým ústavem 3.4.6) Vánoční koncert, Vánoční trhy 3.4.7) Charitativní činnost 3.4.8) Den otevřených dveří 3.4.9) Závěrečná školní akademie ) Další akce ) Realizované projekty 4. Údaje o pracovnících školy 4.1) Přehled 4.2) Další vzdělávání ped.pracovníků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1) Výsledky vzdělávání 5.2) Účast v soutěžích 5.3) Péče o žáky se specifickými poruchami učení 5.4) Údaje o přijímacím řízení 5.5) Prevence sociálně patologických jevů 5.6) Výchovné poradenství a spolupráce s PPP

3 6. Zápis do 1.ročníku 7. Doplňková činnost 8. Evaluace školy 8.1) Vnější evaluace 8.2) Vnitřní evaluace 9. Materiálně technické podmínky 10. Hlavní úkoly na další období a perspektiva školy 10.1) Hlavní úkoly 10.2) Perspektiva školy

4 1 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Vodárenská 2115, Kladno Telefon: ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna družina MŠ Fax: ředitelka - hospodářka - Zřizovací listina: vystavena pod evidenčním číslem 406/93 s účinností od IČ: Zřizovatel: Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44 Kladno Školská rada: - počet členů 6 - zřízena od Vedení školy: ředitelka - PaedDr. Zuzana Holečková zástupkyně - Mgr. Martina Mlynárová vedoucí MŠ - p. Dagmar Semencová Součásti školy: Mateřská škola Kapacita: Základní škola Školní družina Školní jídelna mateřské školy Školní jídelna základní školy

5 2. Základní údaje o součástech školy součást počet tříd počet žáků Mateřská škola stupeň stupeň Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ ) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Charakteristika 1.stupně ZŠ Ve školním roce 2006/ počet žáků 328. Žáci 1.stupně mají své kmenové třídy umístěné v přízemí a v 1.patře budovy školy. Dvě třídy jsou ještě v pavilonu nad školní jídelnou. Všechny třídy jsou vybaveny novými žákovskými lavicemi a tabulemi. Do výbavy mnohých patří i televize, videa a DVD přehrávače, počítač či koberec, kde si děti hrají. Na 1. stupni probíhá výuka podle uč.plánů a osnov ZŠ (č.j /96-2) s rozšířeným vyučováním výtvarné výchovy (č.j /96-22). Žáci se v hodinách Vv seznamují s výtvarným uměním, sami se učí novým netradičním technikám, zúčastňují se různých výtvarných soutěží. K dispozici je i keramická dílna v suterénu školy. Je zvykem práce dětí pravidelně vystavovat ve třídách a na chodbách v malých tematických výstavách (Vánoce, Velikonoce apod.). Výuka žáků probíhá koordinovaně v jednotlivých ročnících podle daných tematických plánů po jednotlivých předmětech. Paní učitelky se pravidelně schází, porovnávají učivo a výsledky svých žáků na metodických schůzkách. Každé pololetí píší srovnávací prověrky (Čj, M) a statisticky vyhodnocují. Výsledky ukazují, které učivo je třeba s žáky lépe procvičit. K výuce se kromě učebnic využívají mnohé pracovní sešity, které si mohou učitelé s žáky vybrat a objednat. V kabinetě 1.stupně je k dispozici spousta moderních názorných pomůcek, které škola zakoupila. Ty se využívají v hodinách Prv, Př, Vl, ale i Čj a M. Žáci 1.stupně využívají i školní knihovny, kde si p. učitelky půjčují soubory knih pro mimočítankovou četbu žáků. Žáci též využívají počítačové pracovny, která se stále dovybavuje a modernizuje. Učitelky na 1.stupni mají většinou vysokoškolské vzdělání, pravidelně navštěvují různá školení a kurzy, kde se seznamují s novými moderními postupy při výchově a vzdělávání žáků, aby svou práci zdokonalovaly. V letošním školním roce se všechny p.učitelky koordinovaně podílely na tvorbě nového školního rámcového plánu, který bude uplatněn už od příštího školního roku v 1.třídách.

6 3. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami učení. Učitelky vypracovávají spec. individuální plány pro tyto žáky, podle potřeby žáka, upravují požadavky a přihlížejí k jeho možnostem. Pro tyto žáky navíc ve škole fungují i nápravné kroužky dyslexie, dyskalkulie apod. Ve škole je důležitá spolupráce s rodiči. Připravujeme 5x ročně třídní schůzky, konzultační hodiny dle potřeby, mimo to zveme rodiče na dny otevřených dveří, kde mohou vidět své děti přímo při vyučování. Pořádáme pro rodiče různé besídky a vystoupení, organizujeme zimní jednodenní zájezdy pro rodiče s dětmi. Zvláštní péči věnuje naše škola i budoucím prvňáčkům. V letošním školním roce jsme v 1.pololetí organizovali zábavné soboty (tzv. Sedmáček ) pro předškolní děti, které byly zaměřeny na rozvoj a tvořivost v oblasti sportu, výtvarné a pracovní činnosti. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhá akce Vesele do školy, kdy se pravidelně p.učitelky 1.tříd setkávají s budoucími prvňáčky. Kromě výuky se pí.učitelky věnují svým žákům i odpoledne v různých zájmových kroužcích, uměleckého, sportovního či vzdělávacího zaměření. Zvláštní péči věnuje na škola i budoucím prvňáčkům. V letošním školním roce jsme v 1.pol.organizovali zábavné soboty (tzv. Sedmáček) pro předškolní děti, které byly zaměřeny na rozvoj a tvořivost v oblasti sportu, výtvarné a pracovní činnosti. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhala akce Vesele do školy, kdy se pravidelně paní učitelky 1.tříd setkávaly s budoucími prvňáky a připravovaly je na práci školáků. Důraz klademe na přípravu žáků k výuce cizích jazyků kroužky Aj, Nj, moderní učebnice, aprobovaní učitelé, počítačové programy, výuka od 3.třídy, výuka v menších skupinách apod. Celoroční soužití třídních učitelů a žáků je završeno výjezdy do škol v přírodě, kde se vyučující s žáky i žáci mezi sebou lépe poznají. Naše škola organizuje týdenní ozdravné pobyty v tuzemsku i v zahraničí. zapsala: Mgr. Sokolová Radka 2.1.1) Rozšířené vyučování výtvarné výchovy Motto: Víš něco o světě kolem sebe? zeptal se Vím všechno možné. Ne, já mám na mysli, jestli někdy svět kolem sebe cítíš. To nestačí, musíš cítit všechno, jinak svět ztrácí smysl. (Carlos Castaneda, Oddělená skutečnost) Při vytváření koncepce výuky výtvarné výchovy vycházíme z přirozené potřeby většiny z nás již od raného věku kreslit a malovat. Stejně jako si pro radost zpíváme písničku nebo posloucháme pohádku. Vedeme děti k tomu, aby se naučily svými obrázky mluvit a současně rozumět těm, které vytvořili jiní.

7 4. Způsob uměleckého osvojování světa, estetického cítění, tvořivosti, vnímavosti, rozvíjení fantazie vychází z úkolů a výchovně vzdělávacích oblastí zahrnutých v učebních plánech pro Základní školu. Oblast vzdělávání pedagogů: Učitelé se účastní na výtvarných seminářích seznamujících s novými technikami a možnostmi výuky Vv a vzájemně předávají zkušenosti a poznatky. Zapojují se do spolupráce s uměleckými institucemi a zprostředkovávají kontakty pro žáky. Výtvarné soutěže a projekty: - příprava a odborné vedení žáků při realizaci prací pro výtvarné soutěže - pověření komise pro Vv soutěže: p.e.barnincová Mgr. E.Syrovátková Mgr. M.Kavalírová Podmínky k realizaci cílů: Pedagogové aktivně využívají poznatků a zkušeností získaných při seminářích a propojují výtvarné aktivity s výukou v dalších předmětech. Pro volný čas dětí jsou realizovány výtvarně zaměřené kroužky na I. i II.stupni s využitím keramické pece (keramické kroužky, v rámci výuky apod.) a vybavené výtvarné dílny (tiskařský lis,2x keramická pec, malířské stojany,..) Uskutečňují se také návštěvy výstav a galerií. Úspěchy ve výtvarných soutěžích: Lidice 2007 Báječné prázdniny J.Lada očima dětí Požární ochrana zapsala Mgr. Syrovátková Eva

8 Charakteristika 2.stupně ZŠ Ve školním roce 2006/ počet žáků 261. Cíle 2.stupně vycházejí z učebních plánů a materiálů MŠMT ČR. V souladu s novými požadavky vzdělávání v ČR (vycházejí z Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR - Bílé knihy a zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon) se učitelé zapojili do přípravy a tvorby ŠVP, čímž aktivně ovlivňují způsoby práce s požadovaným učivem, důsledně pracují na provázanosti a přímé návaznosti znalostí žáka během jeho celé školní docházky. Žák ZŠ si pak v průběhu ročníku postupně osvojuje poznatky z hlavních oborů lidské činnosti. Cílem tohoto osvojení je aktivní práce s poznaným, orientace v oboru a návaznost na obory jiné. Tento prvotní cíl má žákovi přinést usnadnění rozhodnutí, v jakém oboru lidské činnosti se chce po ukončení ZŠ realizovat. Žák se proto musí v průběhu 2.stupně naučit aktivně operovat s osvojenými znalostmi a dovednostmi, měl by umět řešit problémy na něj kladené tím, že umí vyhledat optimální řešení. K tomuto procesu by však mělo docházet úměrně k věku žáka a s ohledem na jeho skutečné možnosti jak v oblasti duševní, tak fyzické či manuální. Problémem 2.stupně je však rozpor mezi cílem ZŠ a možností žáka uspět při přijímacím řízení na SŠ. Mnohé z cílů jsou tak ve vyšších ročnících zkresleny požadavky přijímacího řízení, která často preferují encyklopedické znalosti před hlubším zaměřením na obor. Dokud se situace nezmění, budeme muset tento trend tolerovat a částečně se mu přizpůsobovat. Lze tedy shrnout, že cílem vzdělání na 2.stupni ZŠ je mladý člověk, který se dovede orientovat v základních problémech a umí aktivně uplatňovat své znalosti, schopnosti a dovednosti, dokáže také tolerovat a respektovat názory a schopnosti ostatních. Měl by se umět pohybovat v reálném světě bez jakýchkoli předsudků, umět formovat své myšlenky celistvě, umět porozumět ostatním a jednat s nimi. zapsala: Mgr. Mlynárová Martina 2.3 Charakteristika mateřské školy Ve školním roce 2006/ počet žáků 100. Provozní doba: hod. Kapacita: 100 žáků Počet tříd: 4 Počet tříd a žáků: 4 třídy po 25 žácích Budova školy je dvoupodlažní, 2 třídy jsou umístěny v přízemí a 2 třídy jsou v patře budovy. MŠ je umístěna uprostřed městského sídliště a náleží k ní rozlehlá školní zahrada, vybavená pro tělovýchovné aktivity i odpočinek dětí, včetně mlhoviště a bazénu. Škola je esteticky a funkčně vybavena, prostorové podmínky jsou dostačující, třídy jsou standardně

9 6. a účelově vybavené pro spontánní i řízené činnosti dětí. Děti mají k dispozici manipulační i mechanické hračky, stavebnice, společenské hry, počítače i sportovní náčiní. Velký význam a přínos pro děti i rodiče má sloučení MŠ se základní školou. Děti a rodiče mají možnost seznamovat se s prostředím a atmosférou ZS prostřednictvím vzájemných kulturních a společenských vystoupení, návštěv dětí v 1.třídách ZŠ. Také pedagogové úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a ředitelka školy se sama zúčastní besídek a třídních schůzek v MŠ a informuje rodiče o vstupu dětí do 1.ročníku ZŠ. Díky této spolupráci je zajištěn hladký a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, která nabízí předškolnímu dítěti všestranné zdravé prostředí i vhodné rozvojové podmínky a která pomáhá rodině dítěte obohacovat v průběhu předškolních let jeho denní program. Mateřská škola ve své výchovné a vzdělávací práci usiluje o to, aby první zkušenosti dítěte byly stavěny na promyšleném, odborném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v MŠ byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Základ pro výchovně vzdělávací práci tvoří Školní vzdělávací program s ústředním názvem Svět kolem nás. Jeho cílem je vytvořit co nejpestřejší skladbu vzájemně se ovlivňujících a prolínajících se oblastí tak, abychom probudili aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Školní vzdělávací program respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Je to oblast: - biologická - psychologická - interpersonální - sociálně kulturní - environmentální Vzdělávací program je sestaven do deseti integrovaných bloků s tématickými celky, zpracovanými podle jednotlivých měsíců, podle podmínek třídy a s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Při zpracování tématických celků byly respektovány požadavky na: a) Rozvoj osobnosti dítěte - rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho - posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti - vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi - stimuluje rozvoj řeči

10 7. - seznamuje děti se vším, co je důležité pro život - zdůrazňuje význam vlastních aktivit - vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b) Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole - usiluje o partnerské vztahy s rodiči - odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě - vede s rodiči průběžně dialog o jejich dětech c) Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost - informace o pocitech dětí, co zvládnou, co se podařilo, co umí - vede individuální záznamy o dítěti Formy vzdělávání Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích v MŠ, jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších i větších skupinách, vycházejí z dětské volby a zvídavosti a potřeby objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - zdravotník zotavovacích akcí - výtvarná technika Modelujeme a hrajeme si s finem - příprava dětí na přechod do ZŠ - PPP - rozvoj jemné motoriky předškolního věku - protidrogová prevence Výtvarné soutěže - Požární ochrana očima dětí - Jak Plamínek vyhrál - soutěž plynárenské společnosti - Medvídek Nivea - celoroční projekt Nové úkoly pro školní rok 2007/ Prohlubovat spolupráci a partnerské vztahy s rodiči 2. Rozvíjet řečový projev, jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí, prohlubovat a rozvíjet slovní zásobu a posilovat dorozumívací schopnosti a komunikativní dovednosti dětí. 3. Zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu. 4. Posilovat zájem rodičů o připravenost dětí, zejména tříletých, při vstupu do MŠ z hlediska samostatnosti v oblékání, v sebeobsluze, v hygienických a společenských a kulturních návycích.

11 8. 5. Využívat ve výchovné práci Program podpory zdraví v MŠ. 6. Zdůraznit ve výchovně- vzdělávací činnosti prvky z programu Minimální protidrogové prevence v MŠ. 7. Zaměřit se na komplexní připravenost dětí odcházejících do ZŠ a prohlubovat jejich znalosti před vstupem do 1. třídy. 8. Pokračovat v účasti ve výtvarně - dopravním projektu Medvídek Nivea 9. Zapojit se do účasti na akcích pořádaných důležitými institucemi Kladenska např.exkurze, výtvarné soutěže, sportovní akce / Magistrát města Kladna.,Hasičský sbor Kladna, aj./ Zařazování doplňkových aktivit Kromě základních aktivit, které nabízí ŠVP, zpestřujeme nabídku také o doplňkové aktivity, které se pravidelně opakují v průběhu jednotlivých měsíců školního roku. Jsou to např.: - kurz anglického jazyka pro nejmenší - kurz aerobiku - plavecký výcvik - základy sportovních činností - atletiky, florbalu, míčových her - škola v přírodě, jednodenní výlety - zápis dětí do MŠ spojený s dotazníkem pro rodiče a zábavným didaktickým dotazníkem pro děti - schůzka pro rodiče dětí nastupujících do MŠ v novém školním roce - Den pro zdraví - soutěže výtvarných prací - spolupráce s Hasičským sborem Kladno ukázka práce hasičů V rámci spolupráce se ZŠ se již tradičně uskutečňuje: - návštěva vedení školy a pedagogických pracovnic na schůzce s rodiči v září - společná Mikulášská oslava - kytarové vystoupení žáků 2.stupně ZŠ pro děti v MŠ - návštěva dětí z MŠ ve škole, ukázka práce 1.tříd - ZŠ připravila Dny otevřených dveří pro děti z MŠ a jejich rodiče - stálá výstava výtvarných prací žáků ZŠ v prostorách MŠ zapsala: Semencová Dagmar

12 Školní družina Ve školním roce 2006/2007 pracovalo pět oddělení ŠD se 150 žáky. Děti zde pobývají průměrně 4 hodiny denně. Na uvolněná místa jsme během roku ihned přijímali děti nové, takže kapacita družiny je stále plně využívána. Mají možnost využívat i ranní provoz od 6 hod. do začátku vyučování. Školní družina plní funkci odpočinkovou, vzdělávací, poznávací, ale i výchovnou. Vychovatelky si doplňují vzdělání na různých akcích pro pracovníky ŠD, aby mohly nabízet dětem nové formy práce. Současně vychovatelky započaly s přípravou RVP pro školní družiny, které do konce školního roku zpracují tak, aby se dle nového programu staly od září dobrými průvodkyněmi volnočasových aktivit dětí v družině. Návyky a poznatky ze školy i z různých oblastí lidského soužití, které v průběhu roku u dětí rozvíjíme, využíváme v různých soutěžích a kvízech v rámci jednotlivých oddělení i celé ŠD. V letošním roce proběhla pro celou ŠD výtvarná soutěž o obrázek nejoblíbenější hračky - těšila se velké oblibě dětí. Odměnou pro děti kromě malých dárků je výstava jejich obrázků na chodbě ve ŠD. Uskutečnila se i další soutěž pro všechny děti ve znalosti pohádkových postav. Vyhodnocení proběhlo na Den dětí, kdy se děti zúčastnily i dalších soutěží v rámci svých oddělení. Během každodenních činností děti motivujeme ročními obdobími, tradicemi, životem ve městě. Využíváme sportovní vybavení, hřiště, hračky, počítače, hry. Vychovatelky se též podílejí na výzdobě školy v přízemí - nástěnky s pracemi dětí, zúčastňují se s dětmi společných školních akcí, jako např.: - příprava dárků na vánoční trhy - výroba dárků k zápisu do 1.tříd - Čertoviny - sobotní akce Sedmáček - posílení dozoru při výcviku plavání zapsala: Věra Sochorová 2.5 Školní jídelna Pro školní rok 2006/2007 měla školní jídelna při ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 přihlášených ke stravování 848 strávníků. Z toho dětí z 1.stupně 435, z II.stupně 341 a 72 dospělých strávníků. V kuchyni je zaměstnáno celkem 9 pracovníků - 1 provozářka, 3 kuchařky a 5 pracovnic provozu. Objednávání stravy probíhá efektivním způsobem, vždy v polovině měsíce je k dispozici jídelní lístek na měsíc následující a tak mají naši strávníci dostatek času k výběru obědů. Od začátku školního roku jsme pro naše strávníky začali vytvářet různé ovocné a zeleninové saláty, jako doplněk stravy, které zprvu ti nejmenší přijímali s velkými rozpaky a v současné době si nedovedou oběd bez salátu ani představit.

13 10. Jsme velmi rádi, že dětem u nás chutná, pro naše paní kuchařky je velká odměna, když si chodí přidávat i ti nejmenší. V současné době uvažujeme o tom dát prostor i dětem, kde by se formou ankety podílely na tvorbě jídelníčků. zapsala: Petříková Bohumila 2.6 Školní studijní a informační centrum Za hlavní přínos pro žáky považujeme otevření internetové kavárny v odpoledních hodinách. Žáci mohou pod dozorem pedagogů využívat služeb internetu pro studijní i osobní zájmy. Žáci mohou využívat i služeb školní knihovny. 3) VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 3.1 Vzdělávací program ZŠ Základní škola má 9 ročníků. Na prvním stupni i na druhém stupni probíhá výuka podle učebních plánů a osnov Základní škola č.j /96-2. Na prvním stupni je zavedeno rozšířené vyučování výtvarné výchovy č.j / Do výuky byla začleněna Ochrana člověka v mimořádných situacích a Volba povolání. 3.2 Dělení tříd Třídy se dělí pro výuku cizího jazyka. Menší počet žáků tak dovoluje učitelům pracovat se zřetelem na osobnost a individualitu žáků, zejména žáků s poruchami učení. Na druhém stupni se dělí žáci při výuce cizích jazyků, praktických činností, tělesné výchovy a povinně volitelných předmětů Povinně volitelné předměty ve školním roce 2005/ Informatika - Německý jazyk - Konverzace v Aj - Výtvarné techniky - Seminář a praktika z biologie - Seminář ze společensko vědních předmětů - Tělesná výchova

14 Nepovinné předměty 3.3 Zájmové kroužky - Anglický jazyk - Český azyk - Cvičení z českého jazyka Škola kromě povinných předmětů nabízí i smysluplné trávení volného času v mnoha zájmových kroužcích. Jsou rozděleny na čtyři základní oblasti: - nápravné kroužky - vzdělávací kroužky - kroužky s kulturním zaměřením - kroužky se sportovním zaměřením Nápravné kroužky jsou zamřené především na žáky s poruchami učení: Vzdělávací kroužky Kroužky s kulturním zaměřením Kroužky se sportovním zamřením - Dyskalkulie - Dyslektické kroužky - Cvičení z českého jazyka - Cvičení z matematiky - Anglický jazyk - Informatika - Internet - Technika administrativy - Klub mladého diváka - Školní časopis - Kytara - Keramický kroužek - Výtvarné kroužky - Pěvecký kroužek - Zdravotnický kroužek - Florbal - Košíková - Sportovní hry - Sportovní kroužek - Plavání

15 Další školní a mimoškolní činnost dětí a dospělých Občanské sdružení Při ZŠ je zřízeno občanské sdružení Sdružení rodičů žáků při 7.základní škole. Je to dobrovolný spolek rodičů, kteří se aktivně zajímají o výchovu svých dětí. Cílem sdružení je zajišťovat podmínky pro takové aktivity dětí, které podporují rozvoj jejich osobnosti, otevírají mezilidskou komunikaci, učí tvořivosti a vnímání krásy a vedou k harmonii Plavecký výcvik Probíhal pod odborným vedením zkušených instruktorů. Žáci, kteří byli již od počátku dobrými plavci, se výborně zdokonalili. Žáci, kteří byli neplavci, uplavali při závěrečných soutěžích 25 metrů. Plavecký výcvik byl pro všechny značným přínosem jak po stránce zdravotní, tak i sportovní. Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci 2.tříd v 1.pololetí školního roku a žáci 1.tříd ve 2.pololetí školního roku Lyžařský výcvik Lyžařský kurz - Friesovy boudy - chata Babička, Strážné v Krkonoších 34 žáků naší školy (převážně ze 7.tříd, ale i z 8., 6. a 4.tříd) se v termínu zúčastnilo LVVZ v Krkonoších. Výhodou bylo, že Friesovy boudy leží 1200 m.n.m, takže i přes nedostatek sněhu během letošní zimy jsme ho měli dostatek. Terén je vhodný pro sjezdové lyžování, ale i pro běžeckou průpravu. V místě je vlastní sjezdovka i vlek. Ubytovaní jsme byli sami v chatě Babička, což bylo další velkou výhodou. Pokoje byly čisté, útulné, pro večerní program jsme měli k dispozici společenskou místnost. Stravování bylo na úrovni, pitný režim byl zajištěn. Žákům i 4 instruktorům + 1 zdravotnici se na Friesových boudách velmi líbilo a rádi kurz zopakujeme na stejném místě i příští rok. Místo je vhodné vzhledem ke své nadmořské výšce i ze zdravotního hlediska. Žáci se chovali slušně a všichni se naučili základům běžeckého a sjezdového lyžování, které si procvičili při závěrečném karnevalu. zapsala: Mgr. Vyčítalová Věra

16 Škola v přírodě, výjezdy do zahraničí ŠvP - Nový Dvůr Poustky Termín: Vyjelo 217 žáků a 12 pedagogů 1.A - p.uč. Prošková Jana 3.B - p. uč. Satýnková Irena 1.B - p. uč. Rulfová Lenka 3.C - p. uč. Chládková Jaroslava 1.C - p. uč. Syrovátková Eva 4.A - p. uč. Sokolová Radka 2.A,C - p. uč. Háchová Dagmar 4.B - p. uč. Buriánková Jiřina 2.B - p. uč. Šnajdrová Miloslava 4.C - p. uč. Bolinová Radana 3.A - p. uč. Komancová Pavlína 5.A,B - p. uč. Barnincová Elena ŠvP leží uprostřed lesů v katastru obce Žihle. Je to rozlehlý areál, v kterém se nachází ubytovny žáků, učebny, jídelna, dostatečné množství sportovišť a rybník. Jsou tam krásné vycházky do okolí - nejvíce oblíbená je na zříceninu hradu Rabštejn. V dopoledních hodinách probíhala výuka - především v přírodě. Odpolední program byl připravován vychovatelkami, byl pestrý a zajímavý. Žáci se vždy těšili, čím je vychovatelky překvapí (vycházky, soutěže, maškarní, opékání buřtů, atd.). Paní kuchařky výborně vařily, všichni zaměstnanci ŠvP byli ochotní a milí. K velké spokojenosti s pobytem přispělo i nádherné počasí. Škola v přírodě v Chorvatsku zapsala: Mgr. Šnajdrová Miloslava 100 žáků převážně z druhého stupně se zúčastnilo školy v přírodě v Chorvatsku. Byli ubytovaní v hotelu Kamenný dům. Poznávali flóru i faunu střední Dalmácie, seznámili se s kulturou i historií této oblasti. Přivezli si mnoho nových zážitků z koupání v moři Patronát nad kojeneckým ústavem Žáci pokračovali v patronátu nad kojeneckým ústavem, pro který z dobrovolného vstupného z námi pořádaných akcí a z prodeje svých prací nakoupili přesnídávky a pleny pro malé děti Vánoční koncert, vánoční trhy Malé vánoční trhy : prosince 2006 V těchto dnech se na naší škole uskutečnily vánoční trhy, které byly určeny všem rodičům, ale i další široké kladenské veřejnosti.

17 14. Denně si návštěvníci mohli prohlédnout výrobky našich dětí, poslechnout si malé flétničky a kytaristy, ocenit výkony malých herců při betlémské hře. Zakoupením drobných dárků návštěvníci přispěli nejen naší škole, ale i dětem z kojeneckého ústavu a dětem z nemocnice v Motole, nad kterými máme již několik let patronát (ve spolupráci se Sdružením rodičů 7.ZŠ). Vánoční besídka zapsala: Šárka Rosenkrancová V prosinci naše škola každý rok pořádá vánoční besídku pro rodiče žáků školy. V letošním roce tuto tradici na sebe vzali žáci 1.stupně a pilně během podzimu připravovali a nacvičovali svá vánoční vystoupení. Besídka se konala ve čtvrtek 21.prosince 2006 v kině Hutník na Sítné v Kladně. Byla úspěšná, přišlo se podívat mnoho rodičů. Získané peníze z dobrovolného vstupného škola věnovala na charitu. zapsala: Mgr. Rulfová Lenka Charitativní činnost Kojenecký ústav Dětská onkologie v Motole Den otevřených dveří Třikrát ročně organizujeme den otevřených dveří. Rodiče žáků i rodiče možných budoucích žáků seznamujeme se školou. Rodiče se mohou zúčastnit i výuky svých žáků Závěrečná školní akademie 21.června se uskutečnila závěrečná školní akademie v Kladenském divadélku. Je vždy spojena se slavnostním vyřazováním žáků 9.tříd. Vždy se pečlivě připravují, aby dokázali nám i rodičům, že mohou vykročit do života Další akce V průběhu školního roku jsme organizovali pro žáky každé třídy několik exkurzí, výstav, kulturních akcí a besed.

18 15. 1) Velmi úspěšný je soubor Pištci pod vedením Mgr. Paškové Vítězslavy. Pištci Kladno Flétnový soubor Pištci Kladno pod vedením Vítězslavy Paškové se schází ve škole a skládá se ze čtyř dílčích skupin s vlastním názvem. V souboru hrají na sopránové flétny Foukáčci, Malí pištci, Veselí pištci, kteří hrají i na altové flétny. Poslední skupinu tvoří rodiče, kteří se učí hrát na sopránovou flétnu společně se svými dětmi Písklaty. V souboru účinkuje v současné době 23 členů. Soubor byl založen v roce 2000, kdy postupně jednotlivé skupiny spolu s příchodem dětí a některých rodičů, kteří jevili zájem o hru na flétnu. Hraní na flétnu je vedeno podle známé metody Pískání pro zdraví pana profesora Václava Žilky, (který bohužel nedávno odešel do muzikantského nebe). Pištec tedy musí nejprve zvládnout základy rehabilitační gymnastiky tzv. brániční dýchání (do bříška). Tomuto dýchání se pištci učí pomocí speciálních dechových cviků. Zároveň si osvojují základní dovednosti potřebné pro hru na zobcovou flétnu. Repertoár souboru je založen na české a anglické lidové písni. Soubor Pištci Kladno vystupuje na různých akcích: vystoupení v hotelu Merkur při příležitosti 105. výročí narození slavného malíře, kladenského rodáka Cyrila Boudy. Tuto oslavu pořádá každoročně soubor Aulos pod uměleckou taktovkou (již zesnulého) Václava Žilky, který s malířem hrával v dechovém kvintetu a o tomto společném muzicírování pan Žilka vyprávěl. Byli jsme moc potěšeni, že jsme opět viděli Aulos a měli možnost si společně zamuzicírovat. Vánoční trhy na naší ZŠ V čase předvánočním se pořádaly na škole Vánoční trhy, kam byli pozváni rodiče dětí a veřejnost, aby si zakoupili některý z výrobků našich žáků. Toto nakupování se snažili zpříjemnit i Pištci, kteří pásmem koled navozovali pravou vánoční atmosféru. Trhy se konaly tři dny a pištci vystupovali ve 20 minutových blocích třikrát za odpoledne. Vánoční besídka v kině Hutník Tradiční besídku pro rodiče zahájili pištci vánočními koledami. Pískání pro zdraví se konalo semifinále 9.ročníku soutěže Dětské celostátní soutěže ve hře na zobcové flétny v Praze. Finále se konalo a soubor se umístil na 4.místě v republice. Houskus musicus cameralis Dne se konal hudební festival na hradě Houska, kterého se zúčastnily různé hudební soubory. Pištci vystoupili v dopoledním programu a také shlédli hrad opředený bájnými pověstmi.

19 16. Balada pro banditu V červnu se soubor zúčastnil amatérského ztvárnění slavného muzikálu 70.let, ve kterém pištci doprovázeli melodii ústřední písně spolu s kytaristy pod vedením p.učitelky Lenky Vestfálové tak obohatili společné vystoupení. Závěrečné vyřazování 9.tříd zahráli pištci svým spolužákům, kteří se slavnostně loučili se základní školou. zapsala Mgr. Pašková Vítězslava 2) Kroužek košíkové a plavecký kroužek pod vedením Mgr. Rulfové Lenky. Plavání Kromě základního plaveckého výcviku 1. a 2. tříd pracuje na naší škole sportovní kroužek plavání, o který je stále větší a větší zájem. V letošním školním roce již 36 žáků tříd dochází každé úterý odpoledne do bazénu při 4.ZŠ Kladno, kde pod vedením zkušených lektorek zdokonalují své plavecké dovednosti. Košíková Také v letošním roce pracuje kroužek košíkové, který navštěvuje 24 dívek z 1.stupně. Trénujeme 2x týdně vždy 90 minut. Děvčata se zúčastnila turnaje Školní liga, kde obsadila 2. a 3. místo z 5 družstev. Další 2 turnaje nás čekají během víkendů v květnu. Dívky, které basket hrají druhým nebo již třetím rokem se zúčastnily soutěže pražského přeboru - kategorie nejmladší minižákyně. V soutěži bylo 8 družstev a děvčata obsadila krásné 4.místo. zapsala: Mgr. Rulfová Lenka 3) Letní a zimní dětská rekreace - v době prázdnin žáků Jako každým rokem, i letos se uskutečnila v době jarních a hlavních prázdnin rekreace pro žáky 1. i 2.stupně naší školy. Patří mezi oblíbené, neboť každým rokem počet zájemců z řad žáků stoupá. V létě je tábor umístěn do malebné přírody Rumburského výběžku v blízkosti obce Mikulášovice. Zimní část pak opakovaně proběhla v horském hotelu Friesovy boudy v Krkonoších. zapsala: Šárka Rosenkrancová

20 17. 4) Loučení s létem Termín: V září proběhla na naší škole již tradičně akce nazvaná Loučení s létem. Jedná se o alternativní den, který připravují žáci pátých ročníků pro ostatní žáky prvního stupně. Páťáci se rozdělili do skupin a v průběhu čtrnácti dnů si připravili zajímavé soutěže či sportovní disciplíny pro svá stanoviště. Jako každý rok se i letos děti svědomitě připravovaly a byla na hřišti připravena stanoviště s nejrůznějšími úkoly. Např.: hod peříčkem, skákání v pytlích, přenášení vody v dlaních, hod na cíl, karikatura spolužáka, míčkový slalom a mnoho dalších. Žáci ostatních tříd v doprovodu svých třídních učitelů s nadšením plnili všechny úkoly. Na každého soutěžícího čekala sladká odměna nebo diplom. Děti si vyzkoušeli své dovednosti, obratnost, měly radost z pohybu i možnosti změřit své síly se spolužáky i v poněkud netradičních soutěžích. zapsala: Barnincová Elena 5) Školní časopis Žáci 8.B vydávali v tomto školním roce školní časopis - Kladenská sedma. Byl to již 4.ročník. Časopis vycházel 5x do roka - podzimní, vánoční, zimní, velikonoční a prázdninové dvojčíslí. Čtenáři zde našli zajímavosti ze školy, města, regionu, soutěže, rozhovory, reportáže, návody na adventní věnec i velikonoční pomlázku. 150 výtisků bylo vždy rychle prodáno - výtěžek putoval na akci: Čertoviny (Čertovské soutěže pro ročník), drobnou pozornost ke Dni učitelů, dále na netradiční zápis do 1.tříd - a lov na mamuty - (sportovní soutěž pro ročník) - všechny tyto akce organizovala redakce ve spolupráci s 8.A a 9.B. 6) Den Země zapsala: Mgr. Pískačová Dne proběhl na škole alternativní den, který oslavil naši planetu. Žáci II. stupně si v hodinách občanské výchovy a přírodopisu připravili přednášku na téma - voda, vzduch, půda, rostliny a živočichové, skládky a třídění odpadů. V druhé - praktické části žáci I.stupně odpovídali na otázky k probraným tématům, luštili křížovky, malovali obrázky, cvičili a zpívali - vše na téma ochrana přírody. Ve třetí části všechny skupiny zasadily přidělený stromek v areálu školy. Celkem jsme do zeleně města přispěli více než 50 stromky, o které se jednotlivé třídy budou dál starat. Akce byla výchovně - vzdělávací pro malé i velké žáky. Velcí si vyzkoušeli náročné povolání učitele a malí získali řadu nových znalostí o přírodě. zapsala: Mgr. Pískačová

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr.

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. Zuzana Holečková Obsah: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Škola sdružuje Základní škola

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více