reditel hosp.: tel. řed.: fax/sekr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165"

Transkript

1 reditel hosp.: tel. řed.: fax/sekr.: č.j.:1035/07 Kladno: Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 2.1) Charakteristika 1.stupně ZŠ 2.1.1) Rozšířené vyučování výtvarné výchovy 2.2) Charakteristika 2.stupně ZŠ 2.3) Charakteristika MŠ 2.4) Školní družina 2.5) Školní jídelna 2.6) Školní informační a studijní centrum 3) Vzdělávání, vzdělávací program, údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1) Vzdělávací program ZŠ 3.2) Dělení tříd 3.2.1) Povinně volitelné předměty 3.2.2) Nepovinné předměty 3.3) Zájmové kroužky 3.4) Další mimoškolní a školní činnosti dětí a dospělých 3.4.1) Občanské sdružení 3.4.2) Plavecký výcvik 3.4.3) Lyžařský výcvik 3.4.4) Škola v přírodě, výjezdy do zahraničí 3.4.5) Patronát nad kojeneckým ústavem 3.4.6) Vánoční koncert, Vánoční trhy 3.4.7) Charitativní činnost 3.4.8) Den otevřených dveří 3.4.9) Závěrečná školní akademie ) Další akce ) Realizované projekty 4. Údaje o pracovnících školy 4.1) Přehled 4.2) Další vzdělávání ped.pracovníků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1) Výsledky vzdělávání 5.2) Účast v soutěžích 5.3) Péče o žáky se specifickými poruchami učení 5.4) Údaje o přijímacím řízení 5.5) Prevence sociálně patologických jevů 5.6) Výchovné poradenství a spolupráce s PPP

3 6. Zápis do 1.ročníku 7. Doplňková činnost 8. Evaluace školy 8.1) Vnější evaluace 8.2) Vnitřní evaluace 9. Materiálně technické podmínky 10. Hlavní úkoly na další období a perspektiva školy 10.1) Hlavní úkoly 10.2) Perspektiva školy

4 1 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Vodárenská 2115, Kladno Telefon: ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna družina MŠ Fax: ředitelka - hospodářka - Zřizovací listina: vystavena pod evidenčním číslem 406/93 s účinností od IČ: Zřizovatel: Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44 Kladno Školská rada: - počet členů 6 - zřízena od Vedení školy: ředitelka - PaedDr. Zuzana Holečková zástupkyně - Mgr. Martina Mlynárová vedoucí MŠ - p. Dagmar Semencová Součásti školy: Mateřská škola Kapacita: Základní škola Školní družina Školní jídelna mateřské školy Školní jídelna základní školy

5 2. Základní údaje o součástech školy součást počet tříd počet žáků Mateřská škola stupeň stupeň Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ ) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Charakteristika 1.stupně ZŠ Ve školním roce 2006/ počet žáků 328. Žáci 1.stupně mají své kmenové třídy umístěné v přízemí a v 1.patře budovy školy. Dvě třídy jsou ještě v pavilonu nad školní jídelnou. Všechny třídy jsou vybaveny novými žákovskými lavicemi a tabulemi. Do výbavy mnohých patří i televize, videa a DVD přehrávače, počítač či koberec, kde si děti hrají. Na 1. stupni probíhá výuka podle uč.plánů a osnov ZŠ (č.j /96-2) s rozšířeným vyučováním výtvarné výchovy (č.j /96-22). Žáci se v hodinách Vv seznamují s výtvarným uměním, sami se učí novým netradičním technikám, zúčastňují se různých výtvarných soutěží. K dispozici je i keramická dílna v suterénu školy. Je zvykem práce dětí pravidelně vystavovat ve třídách a na chodbách v malých tematických výstavách (Vánoce, Velikonoce apod.). Výuka žáků probíhá koordinovaně v jednotlivých ročnících podle daných tematických plánů po jednotlivých předmětech. Paní učitelky se pravidelně schází, porovnávají učivo a výsledky svých žáků na metodických schůzkách. Každé pololetí píší srovnávací prověrky (Čj, M) a statisticky vyhodnocují. Výsledky ukazují, které učivo je třeba s žáky lépe procvičit. K výuce se kromě učebnic využívají mnohé pracovní sešity, které si mohou učitelé s žáky vybrat a objednat. V kabinetě 1.stupně je k dispozici spousta moderních názorných pomůcek, které škola zakoupila. Ty se využívají v hodinách Prv, Př, Vl, ale i Čj a M. Žáci 1.stupně využívají i školní knihovny, kde si p. učitelky půjčují soubory knih pro mimočítankovou četbu žáků. Žáci též využívají počítačové pracovny, která se stále dovybavuje a modernizuje. Učitelky na 1.stupni mají většinou vysokoškolské vzdělání, pravidelně navštěvují různá školení a kurzy, kde se seznamují s novými moderními postupy při výchově a vzdělávání žáků, aby svou práci zdokonalovaly. V letošním školním roce se všechny p.učitelky koordinovaně podílely na tvorbě nového školního rámcového plánu, který bude uplatněn už od příštího školního roku v 1.třídách.

6 3. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami učení. Učitelky vypracovávají spec. individuální plány pro tyto žáky, podle potřeby žáka, upravují požadavky a přihlížejí k jeho možnostem. Pro tyto žáky navíc ve škole fungují i nápravné kroužky dyslexie, dyskalkulie apod. Ve škole je důležitá spolupráce s rodiči. Připravujeme 5x ročně třídní schůzky, konzultační hodiny dle potřeby, mimo to zveme rodiče na dny otevřených dveří, kde mohou vidět své děti přímo při vyučování. Pořádáme pro rodiče různé besídky a vystoupení, organizujeme zimní jednodenní zájezdy pro rodiče s dětmi. Zvláštní péči věnuje naše škola i budoucím prvňáčkům. V letošním školním roce jsme v 1.pololetí organizovali zábavné soboty (tzv. Sedmáček ) pro předškolní děti, které byly zaměřeny na rozvoj a tvořivost v oblasti sportu, výtvarné a pracovní činnosti. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhá akce Vesele do školy, kdy se pravidelně p.učitelky 1.tříd setkávají s budoucími prvňáčky. Kromě výuky se pí.učitelky věnují svým žákům i odpoledne v různých zájmových kroužcích, uměleckého, sportovního či vzdělávacího zaměření. Zvláštní péči věnuje na škola i budoucím prvňáčkům. V letošním školním roce jsme v 1.pol.organizovali zábavné soboty (tzv. Sedmáček) pro předškolní děti, které byly zaměřeny na rozvoj a tvořivost v oblasti sportu, výtvarné a pracovní činnosti. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhala akce Vesele do školy, kdy se pravidelně paní učitelky 1.tříd setkávaly s budoucími prvňáky a připravovaly je na práci školáků. Důraz klademe na přípravu žáků k výuce cizích jazyků kroužky Aj, Nj, moderní učebnice, aprobovaní učitelé, počítačové programy, výuka od 3.třídy, výuka v menších skupinách apod. Celoroční soužití třídních učitelů a žáků je završeno výjezdy do škol v přírodě, kde se vyučující s žáky i žáci mezi sebou lépe poznají. Naše škola organizuje týdenní ozdravné pobyty v tuzemsku i v zahraničí. zapsala: Mgr. Sokolová Radka 2.1.1) Rozšířené vyučování výtvarné výchovy Motto: Víš něco o světě kolem sebe? zeptal se Vím všechno možné. Ne, já mám na mysli, jestli někdy svět kolem sebe cítíš. To nestačí, musíš cítit všechno, jinak svět ztrácí smysl. (Carlos Castaneda, Oddělená skutečnost) Při vytváření koncepce výuky výtvarné výchovy vycházíme z přirozené potřeby většiny z nás již od raného věku kreslit a malovat. Stejně jako si pro radost zpíváme písničku nebo posloucháme pohádku. Vedeme děti k tomu, aby se naučily svými obrázky mluvit a současně rozumět těm, které vytvořili jiní.

7 4. Způsob uměleckého osvojování světa, estetického cítění, tvořivosti, vnímavosti, rozvíjení fantazie vychází z úkolů a výchovně vzdělávacích oblastí zahrnutých v učebních plánech pro Základní školu. Oblast vzdělávání pedagogů: Učitelé se účastní na výtvarných seminářích seznamujících s novými technikami a možnostmi výuky Vv a vzájemně předávají zkušenosti a poznatky. Zapojují se do spolupráce s uměleckými institucemi a zprostředkovávají kontakty pro žáky. Výtvarné soutěže a projekty: - příprava a odborné vedení žáků při realizaci prací pro výtvarné soutěže - pověření komise pro Vv soutěže: p.e.barnincová Mgr. E.Syrovátková Mgr. M.Kavalírová Podmínky k realizaci cílů: Pedagogové aktivně využívají poznatků a zkušeností získaných při seminářích a propojují výtvarné aktivity s výukou v dalších předmětech. Pro volný čas dětí jsou realizovány výtvarně zaměřené kroužky na I. i II.stupni s využitím keramické pece (keramické kroužky, v rámci výuky apod.) a vybavené výtvarné dílny (tiskařský lis,2x keramická pec, malířské stojany,..) Uskutečňují se také návštěvy výstav a galerií. Úspěchy ve výtvarných soutěžích: Lidice 2007 Báječné prázdniny J.Lada očima dětí Požární ochrana zapsala Mgr. Syrovátková Eva

8 Charakteristika 2.stupně ZŠ Ve školním roce 2006/ počet žáků 261. Cíle 2.stupně vycházejí z učebních plánů a materiálů MŠMT ČR. V souladu s novými požadavky vzdělávání v ČR (vycházejí z Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR - Bílé knihy a zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon) se učitelé zapojili do přípravy a tvorby ŠVP, čímž aktivně ovlivňují způsoby práce s požadovaným učivem, důsledně pracují na provázanosti a přímé návaznosti znalostí žáka během jeho celé školní docházky. Žák ZŠ si pak v průběhu ročníku postupně osvojuje poznatky z hlavních oborů lidské činnosti. Cílem tohoto osvojení je aktivní práce s poznaným, orientace v oboru a návaznost na obory jiné. Tento prvotní cíl má žákovi přinést usnadnění rozhodnutí, v jakém oboru lidské činnosti se chce po ukončení ZŠ realizovat. Žák se proto musí v průběhu 2.stupně naučit aktivně operovat s osvojenými znalostmi a dovednostmi, měl by umět řešit problémy na něj kladené tím, že umí vyhledat optimální řešení. K tomuto procesu by však mělo docházet úměrně k věku žáka a s ohledem na jeho skutečné možnosti jak v oblasti duševní, tak fyzické či manuální. Problémem 2.stupně je však rozpor mezi cílem ZŠ a možností žáka uspět při přijímacím řízení na SŠ. Mnohé z cílů jsou tak ve vyšších ročnících zkresleny požadavky přijímacího řízení, která často preferují encyklopedické znalosti před hlubším zaměřením na obor. Dokud se situace nezmění, budeme muset tento trend tolerovat a částečně se mu přizpůsobovat. Lze tedy shrnout, že cílem vzdělání na 2.stupni ZŠ je mladý člověk, který se dovede orientovat v základních problémech a umí aktivně uplatňovat své znalosti, schopnosti a dovednosti, dokáže také tolerovat a respektovat názory a schopnosti ostatních. Měl by se umět pohybovat v reálném světě bez jakýchkoli předsudků, umět formovat své myšlenky celistvě, umět porozumět ostatním a jednat s nimi. zapsala: Mgr. Mlynárová Martina 2.3 Charakteristika mateřské školy Ve školním roce 2006/ počet žáků 100. Provozní doba: hod. Kapacita: 100 žáků Počet tříd: 4 Počet tříd a žáků: 4 třídy po 25 žácích Budova školy je dvoupodlažní, 2 třídy jsou umístěny v přízemí a 2 třídy jsou v patře budovy. MŠ je umístěna uprostřed městského sídliště a náleží k ní rozlehlá školní zahrada, vybavená pro tělovýchovné aktivity i odpočinek dětí, včetně mlhoviště a bazénu. Škola je esteticky a funkčně vybavena, prostorové podmínky jsou dostačující, třídy jsou standardně

9 6. a účelově vybavené pro spontánní i řízené činnosti dětí. Děti mají k dispozici manipulační i mechanické hračky, stavebnice, společenské hry, počítače i sportovní náčiní. Velký význam a přínos pro děti i rodiče má sloučení MŠ se základní školou. Děti a rodiče mají možnost seznamovat se s prostředím a atmosférou ZS prostřednictvím vzájemných kulturních a společenských vystoupení, návštěv dětí v 1.třídách ZŠ. Také pedagogové úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a ředitelka školy se sama zúčastní besídek a třídních schůzek v MŠ a informuje rodiče o vstupu dětí do 1.ročníku ZŠ. Díky této spolupráci je zajištěn hladký a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, která nabízí předškolnímu dítěti všestranné zdravé prostředí i vhodné rozvojové podmínky a která pomáhá rodině dítěte obohacovat v průběhu předškolních let jeho denní program. Mateřská škola ve své výchovné a vzdělávací práci usiluje o to, aby první zkušenosti dítěte byly stavěny na promyšleném, odborném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v MŠ byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Základ pro výchovně vzdělávací práci tvoří Školní vzdělávací program s ústředním názvem Svět kolem nás. Jeho cílem je vytvořit co nejpestřejší skladbu vzájemně se ovlivňujících a prolínajících se oblastí tak, abychom probudili aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Školní vzdělávací program respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Je to oblast: - biologická - psychologická - interpersonální - sociálně kulturní - environmentální Vzdělávací program je sestaven do deseti integrovaných bloků s tématickými celky, zpracovanými podle jednotlivých měsíců, podle podmínek třídy a s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Při zpracování tématických celků byly respektovány požadavky na: a) Rozvoj osobnosti dítěte - rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho - posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti - vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi - stimuluje rozvoj řeči

10 7. - seznamuje děti se vším, co je důležité pro život - zdůrazňuje význam vlastních aktivit - vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b) Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole - usiluje o partnerské vztahy s rodiči - odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě - vede s rodiči průběžně dialog o jejich dětech c) Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost - informace o pocitech dětí, co zvládnou, co se podařilo, co umí - vede individuální záznamy o dítěti Formy vzdělávání Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích v MŠ, jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších i větších skupinách, vycházejí z dětské volby a zvídavosti a potřeby objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - zdravotník zotavovacích akcí - výtvarná technika Modelujeme a hrajeme si s finem - příprava dětí na přechod do ZŠ - PPP - rozvoj jemné motoriky předškolního věku - protidrogová prevence Výtvarné soutěže - Požární ochrana očima dětí - Jak Plamínek vyhrál - soutěž plynárenské společnosti - Medvídek Nivea - celoroční projekt Nové úkoly pro školní rok 2007/ Prohlubovat spolupráci a partnerské vztahy s rodiči 2. Rozvíjet řečový projev, jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí, prohlubovat a rozvíjet slovní zásobu a posilovat dorozumívací schopnosti a komunikativní dovednosti dětí. 3. Zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu. 4. Posilovat zájem rodičů o připravenost dětí, zejména tříletých, při vstupu do MŠ z hlediska samostatnosti v oblékání, v sebeobsluze, v hygienických a společenských a kulturních návycích.

11 8. 5. Využívat ve výchovné práci Program podpory zdraví v MŠ. 6. Zdůraznit ve výchovně- vzdělávací činnosti prvky z programu Minimální protidrogové prevence v MŠ. 7. Zaměřit se na komplexní připravenost dětí odcházejících do ZŠ a prohlubovat jejich znalosti před vstupem do 1. třídy. 8. Pokračovat v účasti ve výtvarně - dopravním projektu Medvídek Nivea 9. Zapojit se do účasti na akcích pořádaných důležitými institucemi Kladenska např.exkurze, výtvarné soutěže, sportovní akce / Magistrát města Kladna.,Hasičský sbor Kladna, aj./ Zařazování doplňkových aktivit Kromě základních aktivit, které nabízí ŠVP, zpestřujeme nabídku také o doplňkové aktivity, které se pravidelně opakují v průběhu jednotlivých měsíců školního roku. Jsou to např.: - kurz anglického jazyka pro nejmenší - kurz aerobiku - plavecký výcvik - základy sportovních činností - atletiky, florbalu, míčových her - škola v přírodě, jednodenní výlety - zápis dětí do MŠ spojený s dotazníkem pro rodiče a zábavným didaktickým dotazníkem pro děti - schůzka pro rodiče dětí nastupujících do MŠ v novém školním roce - Den pro zdraví - soutěže výtvarných prací - spolupráce s Hasičským sborem Kladno ukázka práce hasičů V rámci spolupráce se ZŠ se již tradičně uskutečňuje: - návštěva vedení školy a pedagogických pracovnic na schůzce s rodiči v září - společná Mikulášská oslava - kytarové vystoupení žáků 2.stupně ZŠ pro děti v MŠ - návštěva dětí z MŠ ve škole, ukázka práce 1.tříd - ZŠ připravila Dny otevřených dveří pro děti z MŠ a jejich rodiče - stálá výstava výtvarných prací žáků ZŠ v prostorách MŠ zapsala: Semencová Dagmar

12 Školní družina Ve školním roce 2006/2007 pracovalo pět oddělení ŠD se 150 žáky. Děti zde pobývají průměrně 4 hodiny denně. Na uvolněná místa jsme během roku ihned přijímali děti nové, takže kapacita družiny je stále plně využívána. Mají možnost využívat i ranní provoz od 6 hod. do začátku vyučování. Školní družina plní funkci odpočinkovou, vzdělávací, poznávací, ale i výchovnou. Vychovatelky si doplňují vzdělání na různých akcích pro pracovníky ŠD, aby mohly nabízet dětem nové formy práce. Současně vychovatelky započaly s přípravou RVP pro školní družiny, které do konce školního roku zpracují tak, aby se dle nového programu staly od září dobrými průvodkyněmi volnočasových aktivit dětí v družině. Návyky a poznatky ze školy i z různých oblastí lidského soužití, které v průběhu roku u dětí rozvíjíme, využíváme v různých soutěžích a kvízech v rámci jednotlivých oddělení i celé ŠD. V letošním roce proběhla pro celou ŠD výtvarná soutěž o obrázek nejoblíbenější hračky - těšila se velké oblibě dětí. Odměnou pro děti kromě malých dárků je výstava jejich obrázků na chodbě ve ŠD. Uskutečnila se i další soutěž pro všechny děti ve znalosti pohádkových postav. Vyhodnocení proběhlo na Den dětí, kdy se děti zúčastnily i dalších soutěží v rámci svých oddělení. Během každodenních činností děti motivujeme ročními obdobími, tradicemi, životem ve městě. Využíváme sportovní vybavení, hřiště, hračky, počítače, hry. Vychovatelky se též podílejí na výzdobě školy v přízemí - nástěnky s pracemi dětí, zúčastňují se s dětmi společných školních akcí, jako např.: - příprava dárků na vánoční trhy - výroba dárků k zápisu do 1.tříd - Čertoviny - sobotní akce Sedmáček - posílení dozoru při výcviku plavání zapsala: Věra Sochorová 2.5 Školní jídelna Pro školní rok 2006/2007 měla školní jídelna při ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 přihlášených ke stravování 848 strávníků. Z toho dětí z 1.stupně 435, z II.stupně 341 a 72 dospělých strávníků. V kuchyni je zaměstnáno celkem 9 pracovníků - 1 provozářka, 3 kuchařky a 5 pracovnic provozu. Objednávání stravy probíhá efektivním způsobem, vždy v polovině měsíce je k dispozici jídelní lístek na měsíc následující a tak mají naši strávníci dostatek času k výběru obědů. Od začátku školního roku jsme pro naše strávníky začali vytvářet různé ovocné a zeleninové saláty, jako doplněk stravy, které zprvu ti nejmenší přijímali s velkými rozpaky a v současné době si nedovedou oběd bez salátu ani představit.

13 10. Jsme velmi rádi, že dětem u nás chutná, pro naše paní kuchařky je velká odměna, když si chodí přidávat i ti nejmenší. V současné době uvažujeme o tom dát prostor i dětem, kde by se formou ankety podílely na tvorbě jídelníčků. zapsala: Petříková Bohumila 2.6 Školní studijní a informační centrum Za hlavní přínos pro žáky považujeme otevření internetové kavárny v odpoledních hodinách. Žáci mohou pod dozorem pedagogů využívat služeb internetu pro studijní i osobní zájmy. Žáci mohou využívat i služeb školní knihovny. 3) VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 3.1 Vzdělávací program ZŠ Základní škola má 9 ročníků. Na prvním stupni i na druhém stupni probíhá výuka podle učebních plánů a osnov Základní škola č.j /96-2. Na prvním stupni je zavedeno rozšířené vyučování výtvarné výchovy č.j / Do výuky byla začleněna Ochrana člověka v mimořádných situacích a Volba povolání. 3.2 Dělení tříd Třídy se dělí pro výuku cizího jazyka. Menší počet žáků tak dovoluje učitelům pracovat se zřetelem na osobnost a individualitu žáků, zejména žáků s poruchami učení. Na druhém stupni se dělí žáci při výuce cizích jazyků, praktických činností, tělesné výchovy a povinně volitelných předmětů Povinně volitelné předměty ve školním roce 2005/ Informatika - Německý jazyk - Konverzace v Aj - Výtvarné techniky - Seminář a praktika z biologie - Seminář ze společensko vědních předmětů - Tělesná výchova

14 Nepovinné předměty 3.3 Zájmové kroužky - Anglický jazyk - Český azyk - Cvičení z českého jazyka Škola kromě povinných předmětů nabízí i smysluplné trávení volného času v mnoha zájmových kroužcích. Jsou rozděleny na čtyři základní oblasti: - nápravné kroužky - vzdělávací kroužky - kroužky s kulturním zaměřením - kroužky se sportovním zaměřením Nápravné kroužky jsou zamřené především na žáky s poruchami učení: Vzdělávací kroužky Kroužky s kulturním zaměřením Kroužky se sportovním zamřením - Dyskalkulie - Dyslektické kroužky - Cvičení z českého jazyka - Cvičení z matematiky - Anglický jazyk - Informatika - Internet - Technika administrativy - Klub mladého diváka - Školní časopis - Kytara - Keramický kroužek - Výtvarné kroužky - Pěvecký kroužek - Zdravotnický kroužek - Florbal - Košíková - Sportovní hry - Sportovní kroužek - Plavání

15 Další školní a mimoškolní činnost dětí a dospělých Občanské sdružení Při ZŠ je zřízeno občanské sdružení Sdružení rodičů žáků při 7.základní škole. Je to dobrovolný spolek rodičů, kteří se aktivně zajímají o výchovu svých dětí. Cílem sdružení je zajišťovat podmínky pro takové aktivity dětí, které podporují rozvoj jejich osobnosti, otevírají mezilidskou komunikaci, učí tvořivosti a vnímání krásy a vedou k harmonii Plavecký výcvik Probíhal pod odborným vedením zkušených instruktorů. Žáci, kteří byli již od počátku dobrými plavci, se výborně zdokonalili. Žáci, kteří byli neplavci, uplavali při závěrečných soutěžích 25 metrů. Plavecký výcvik byl pro všechny značným přínosem jak po stránce zdravotní, tak i sportovní. Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci 2.tříd v 1.pololetí školního roku a žáci 1.tříd ve 2.pololetí školního roku Lyžařský výcvik Lyžařský kurz - Friesovy boudy - chata Babička, Strážné v Krkonoších 34 žáků naší školy (převážně ze 7.tříd, ale i z 8., 6. a 4.tříd) se v termínu zúčastnilo LVVZ v Krkonoších. Výhodou bylo, že Friesovy boudy leží 1200 m.n.m, takže i přes nedostatek sněhu během letošní zimy jsme ho měli dostatek. Terén je vhodný pro sjezdové lyžování, ale i pro běžeckou průpravu. V místě je vlastní sjezdovka i vlek. Ubytovaní jsme byli sami v chatě Babička, což bylo další velkou výhodou. Pokoje byly čisté, útulné, pro večerní program jsme měli k dispozici společenskou místnost. Stravování bylo na úrovni, pitný režim byl zajištěn. Žákům i 4 instruktorům + 1 zdravotnici se na Friesových boudách velmi líbilo a rádi kurz zopakujeme na stejném místě i příští rok. Místo je vhodné vzhledem ke své nadmořské výšce i ze zdravotního hlediska. Žáci se chovali slušně a všichni se naučili základům běžeckého a sjezdového lyžování, které si procvičili při závěrečném karnevalu. zapsala: Mgr. Vyčítalová Věra

16 Škola v přírodě, výjezdy do zahraničí ŠvP - Nový Dvůr Poustky Termín: Vyjelo 217 žáků a 12 pedagogů 1.A - p.uč. Prošková Jana 3.B - p. uč. Satýnková Irena 1.B - p. uč. Rulfová Lenka 3.C - p. uč. Chládková Jaroslava 1.C - p. uč. Syrovátková Eva 4.A - p. uč. Sokolová Radka 2.A,C - p. uč. Háchová Dagmar 4.B - p. uč. Buriánková Jiřina 2.B - p. uč. Šnajdrová Miloslava 4.C - p. uč. Bolinová Radana 3.A - p. uč. Komancová Pavlína 5.A,B - p. uč. Barnincová Elena ŠvP leží uprostřed lesů v katastru obce Žihle. Je to rozlehlý areál, v kterém se nachází ubytovny žáků, učebny, jídelna, dostatečné množství sportovišť a rybník. Jsou tam krásné vycházky do okolí - nejvíce oblíbená je na zříceninu hradu Rabštejn. V dopoledních hodinách probíhala výuka - především v přírodě. Odpolední program byl připravován vychovatelkami, byl pestrý a zajímavý. Žáci se vždy těšili, čím je vychovatelky překvapí (vycházky, soutěže, maškarní, opékání buřtů, atd.). Paní kuchařky výborně vařily, všichni zaměstnanci ŠvP byli ochotní a milí. K velké spokojenosti s pobytem přispělo i nádherné počasí. Škola v přírodě v Chorvatsku zapsala: Mgr. Šnajdrová Miloslava 100 žáků převážně z druhého stupně se zúčastnilo školy v přírodě v Chorvatsku. Byli ubytovaní v hotelu Kamenný dům. Poznávali flóru i faunu střední Dalmácie, seznámili se s kulturou i historií této oblasti. Přivezli si mnoho nových zážitků z koupání v moři Patronát nad kojeneckým ústavem Žáci pokračovali v patronátu nad kojeneckým ústavem, pro který z dobrovolného vstupného z námi pořádaných akcí a z prodeje svých prací nakoupili přesnídávky a pleny pro malé děti Vánoční koncert, vánoční trhy Malé vánoční trhy : prosince 2006 V těchto dnech se na naší škole uskutečnily vánoční trhy, které byly určeny všem rodičům, ale i další široké kladenské veřejnosti.

17 14. Denně si návštěvníci mohli prohlédnout výrobky našich dětí, poslechnout si malé flétničky a kytaristy, ocenit výkony malých herců při betlémské hře. Zakoupením drobných dárků návštěvníci přispěli nejen naší škole, ale i dětem z kojeneckého ústavu a dětem z nemocnice v Motole, nad kterými máme již několik let patronát (ve spolupráci se Sdružením rodičů 7.ZŠ). Vánoční besídka zapsala: Šárka Rosenkrancová V prosinci naše škola každý rok pořádá vánoční besídku pro rodiče žáků školy. V letošním roce tuto tradici na sebe vzali žáci 1.stupně a pilně během podzimu připravovali a nacvičovali svá vánoční vystoupení. Besídka se konala ve čtvrtek 21.prosince 2006 v kině Hutník na Sítné v Kladně. Byla úspěšná, přišlo se podívat mnoho rodičů. Získané peníze z dobrovolného vstupného škola věnovala na charitu. zapsala: Mgr. Rulfová Lenka Charitativní činnost Kojenecký ústav Dětská onkologie v Motole Den otevřených dveří Třikrát ročně organizujeme den otevřených dveří. Rodiče žáků i rodiče možných budoucích žáků seznamujeme se školou. Rodiče se mohou zúčastnit i výuky svých žáků Závěrečná školní akademie 21.června se uskutečnila závěrečná školní akademie v Kladenském divadélku. Je vždy spojena se slavnostním vyřazováním žáků 9.tříd. Vždy se pečlivě připravují, aby dokázali nám i rodičům, že mohou vykročit do života Další akce V průběhu školního roku jsme organizovali pro žáky každé třídy několik exkurzí, výstav, kulturních akcí a besed.

18 15. 1) Velmi úspěšný je soubor Pištci pod vedením Mgr. Paškové Vítězslavy. Pištci Kladno Flétnový soubor Pištci Kladno pod vedením Vítězslavy Paškové se schází ve škole a skládá se ze čtyř dílčích skupin s vlastním názvem. V souboru hrají na sopránové flétny Foukáčci, Malí pištci, Veselí pištci, kteří hrají i na altové flétny. Poslední skupinu tvoří rodiče, kteří se učí hrát na sopránovou flétnu společně se svými dětmi Písklaty. V souboru účinkuje v současné době 23 členů. Soubor byl založen v roce 2000, kdy postupně jednotlivé skupiny spolu s příchodem dětí a některých rodičů, kteří jevili zájem o hru na flétnu. Hraní na flétnu je vedeno podle známé metody Pískání pro zdraví pana profesora Václava Žilky, (který bohužel nedávno odešel do muzikantského nebe). Pištec tedy musí nejprve zvládnout základy rehabilitační gymnastiky tzv. brániční dýchání (do bříška). Tomuto dýchání se pištci učí pomocí speciálních dechových cviků. Zároveň si osvojují základní dovednosti potřebné pro hru na zobcovou flétnu. Repertoár souboru je založen na české a anglické lidové písni. Soubor Pištci Kladno vystupuje na různých akcích: vystoupení v hotelu Merkur při příležitosti 105. výročí narození slavného malíře, kladenského rodáka Cyrila Boudy. Tuto oslavu pořádá každoročně soubor Aulos pod uměleckou taktovkou (již zesnulého) Václava Žilky, který s malířem hrával v dechovém kvintetu a o tomto společném muzicírování pan Žilka vyprávěl. Byli jsme moc potěšeni, že jsme opět viděli Aulos a měli možnost si společně zamuzicírovat. Vánoční trhy na naší ZŠ V čase předvánočním se pořádaly na škole Vánoční trhy, kam byli pozváni rodiče dětí a veřejnost, aby si zakoupili některý z výrobků našich žáků. Toto nakupování se snažili zpříjemnit i Pištci, kteří pásmem koled navozovali pravou vánoční atmosféru. Trhy se konaly tři dny a pištci vystupovali ve 20 minutových blocích třikrát za odpoledne. Vánoční besídka v kině Hutník Tradiční besídku pro rodiče zahájili pištci vánočními koledami. Pískání pro zdraví se konalo semifinále 9.ročníku soutěže Dětské celostátní soutěže ve hře na zobcové flétny v Praze. Finále se konalo a soubor se umístil na 4.místě v republice. Houskus musicus cameralis Dne se konal hudební festival na hradě Houska, kterého se zúčastnily různé hudební soubory. Pištci vystoupili v dopoledním programu a také shlédli hrad opředený bájnými pověstmi.

19 16. Balada pro banditu V červnu se soubor zúčastnil amatérského ztvárnění slavného muzikálu 70.let, ve kterém pištci doprovázeli melodii ústřední písně spolu s kytaristy pod vedením p.učitelky Lenky Vestfálové tak obohatili společné vystoupení. Závěrečné vyřazování 9.tříd zahráli pištci svým spolužákům, kteří se slavnostně loučili se základní školou. zapsala Mgr. Pašková Vítězslava 2) Kroužek košíkové a plavecký kroužek pod vedením Mgr. Rulfové Lenky. Plavání Kromě základního plaveckého výcviku 1. a 2. tříd pracuje na naší škole sportovní kroužek plavání, o který je stále větší a větší zájem. V letošním školním roce již 36 žáků tříd dochází každé úterý odpoledne do bazénu při 4.ZŠ Kladno, kde pod vedením zkušených lektorek zdokonalují své plavecké dovednosti. Košíková Také v letošním roce pracuje kroužek košíkové, který navštěvuje 24 dívek z 1.stupně. Trénujeme 2x týdně vždy 90 minut. Děvčata se zúčastnila turnaje Školní liga, kde obsadila 2. a 3. místo z 5 družstev. Další 2 turnaje nás čekají během víkendů v květnu. Dívky, které basket hrají druhým nebo již třetím rokem se zúčastnily soutěže pražského přeboru - kategorie nejmladší minižákyně. V soutěži bylo 8 družstev a děvčata obsadila krásné 4.místo. zapsala: Mgr. Rulfová Lenka 3) Letní a zimní dětská rekreace - v době prázdnin žáků Jako každým rokem, i letos se uskutečnila v době jarních a hlavních prázdnin rekreace pro žáky 1. i 2.stupně naší školy. Patří mezi oblíbené, neboť každým rokem počet zájemců z řad žáků stoupá. V létě je tábor umístěn do malebné přírody Rumburského výběžku v blízkosti obce Mikulášovice. Zimní část pak opakovaně proběhla v horském hotelu Friesovy boudy v Krkonoších. zapsala: Šárka Rosenkrancová

20 17. 4) Loučení s létem Termín: V září proběhla na naší škole již tradičně akce nazvaná Loučení s létem. Jedná se o alternativní den, který připravují žáci pátých ročníků pro ostatní žáky prvního stupně. Páťáci se rozdělili do skupin a v průběhu čtrnácti dnů si připravili zajímavé soutěže či sportovní disciplíny pro svá stanoviště. Jako každý rok se i letos děti svědomitě připravovaly a byla na hřišti připravena stanoviště s nejrůznějšími úkoly. Např.: hod peříčkem, skákání v pytlích, přenášení vody v dlaních, hod na cíl, karikatura spolužáka, míčkový slalom a mnoho dalších. Žáci ostatních tříd v doprovodu svých třídních učitelů s nadšením plnili všechny úkoly. Na každého soutěžícího čekala sladká odměna nebo diplom. Děti si vyzkoušeli své dovednosti, obratnost, měly radost z pohybu i možnosti změřit své síly se spolužáky i v poněkud netradičních soutěžích. zapsala: Barnincová Elena 5) Školní časopis Žáci 8.B vydávali v tomto školním roce školní časopis - Kladenská sedma. Byl to již 4.ročník. Časopis vycházel 5x do roka - podzimní, vánoční, zimní, velikonoční a prázdninové dvojčíslí. Čtenáři zde našli zajímavosti ze školy, města, regionu, soutěže, rozhovory, reportáže, návody na adventní věnec i velikonoční pomlázku. 150 výtisků bylo vždy rychle prodáno - výtěžek putoval na akci: Čertoviny (Čertovské soutěže pro ročník), drobnou pozornost ke Dni učitelů, dále na netradiční zápis do 1.tříd - a lov na mamuty - (sportovní soutěž pro ročník) - všechny tyto akce organizovala redakce ve spolupráci s 8.A a 9.B. 6) Den Země zapsala: Mgr. Pískačová Dne proběhl na škole alternativní den, který oslavil naši planetu. Žáci II. stupně si v hodinách občanské výchovy a přírodopisu připravili přednášku na téma - voda, vzduch, půda, rostliny a živočichové, skládky a třídění odpadů. V druhé - praktické části žáci I.stupně odpovídali na otázky k probraným tématům, luštili křížovky, malovali obrázky, cvičili a zpívali - vše na téma ochrana přírody. Ve třetí části všechny skupiny zasadily přidělený stromek v areálu školy. Celkem jsme do zeleně města přispěli více než 50 stromky, o které se jednotlivé třídy budou dál starat. Akce byla výchovně - vzdělávací pro malé i velké žáky. Velcí si vyzkoušeli náročné povolání učitele a malí získali řadu nových znalostí o přírodě. zapsala: Mgr. Pískačová

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Co to je environmentální výchova?

Co to je environmentální výchova? Co to je environmentální výchova? Vytváří příležitosti pro získávání vědomostí, hodnotových orientací postojů a dovedností, které jsou potřebné pro ochranu a zachování zdravého životního prostředí. Vytváří

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více