reditel hosp.: tel. řed.: fax/sekr.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "e-mail: reditel 7.zs@volny.cz e-mail hosp.: tausova.zs7@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165"

Transkript

1 reditel hosp.: tel. řed.: fax/sekr.: č.j.:1035/07 Kladno: Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O

2 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 2.1) Charakteristika 1.stupně ZŠ 2.1.1) Rozšířené vyučování výtvarné výchovy 2.2) Charakteristika 2.stupně ZŠ 2.3) Charakteristika MŠ 2.4) Školní družina 2.5) Školní jídelna 2.6) Školní informační a studijní centrum 3) Vzdělávání, vzdělávací program, údaje o výsledcích vzdělávání žáků 3.1) Vzdělávací program ZŠ 3.2) Dělení tříd 3.2.1) Povinně volitelné předměty 3.2.2) Nepovinné předměty 3.3) Zájmové kroužky 3.4) Další mimoškolní a školní činnosti dětí a dospělých 3.4.1) Občanské sdružení 3.4.2) Plavecký výcvik 3.4.3) Lyžařský výcvik 3.4.4) Škola v přírodě, výjezdy do zahraničí 3.4.5) Patronát nad kojeneckým ústavem 3.4.6) Vánoční koncert, Vánoční trhy 3.4.7) Charitativní činnost 3.4.8) Den otevřených dveří 3.4.9) Závěrečná školní akademie ) Další akce ) Realizované projekty 4. Údaje o pracovnících školy 4.1) Přehled 4.2) Další vzdělávání ped.pracovníků 5. Údaje o výsledcích vzdělávání 5.1) Výsledky vzdělávání 5.2) Účast v soutěžích 5.3) Péče o žáky se specifickými poruchami učení 5.4) Údaje o přijímacím řízení 5.5) Prevence sociálně patologických jevů 5.6) Výchovné poradenství a spolupráce s PPP

3 6. Zápis do 1.ročníku 7. Doplňková činnost 8. Evaluace školy 8.1) Vnější evaluace 8.2) Vnitřní evaluace 9. Materiálně technické podmínky 10. Hlavní úkoly na další období a perspektiva školy 10.1) Hlavní úkoly 10.2) Perspektiva školy

4 1 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Vodárenská 2115, Kladno Telefon: ředitelna zástup sekretariát hospodářka jídelna družina MŠ Fax: ředitelka - hospodářka - Zřizovací listina: vystavena pod evidenčním číslem 406/93 s účinností od IČ: Zřizovatel: Statutární město Kladno nám. Starosty Pavla 44 Kladno Školská rada: - počet členů 6 - zřízena od Vedení školy: ředitelka - PaedDr. Zuzana Holečková zástupkyně - Mgr. Martina Mlynárová vedoucí MŠ - p. Dagmar Semencová Součásti školy: Mateřská škola Kapacita: Základní škola Školní družina Školní jídelna mateřské školy Školní jídelna základní školy

5 2. Základní údaje o součástech školy součást počet tříd počet žáků Mateřská škola stupeň stupeň Školní družina Školní jídelna MŠ Školní jídelna ZŠ ) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Charakteristika 1.stupně ZŠ Ve školním roce 2006/ počet žáků 328. Žáci 1.stupně mají své kmenové třídy umístěné v přízemí a v 1.patře budovy školy. Dvě třídy jsou ještě v pavilonu nad školní jídelnou. Všechny třídy jsou vybaveny novými žákovskými lavicemi a tabulemi. Do výbavy mnohých patří i televize, videa a DVD přehrávače, počítač či koberec, kde si děti hrají. Na 1. stupni probíhá výuka podle uč.plánů a osnov ZŠ (č.j /96-2) s rozšířeným vyučováním výtvarné výchovy (č.j /96-22). Žáci se v hodinách Vv seznamují s výtvarným uměním, sami se učí novým netradičním technikám, zúčastňují se různých výtvarných soutěží. K dispozici je i keramická dílna v suterénu školy. Je zvykem práce dětí pravidelně vystavovat ve třídách a na chodbách v malých tematických výstavách (Vánoce, Velikonoce apod.). Výuka žáků probíhá koordinovaně v jednotlivých ročnících podle daných tematických plánů po jednotlivých předmětech. Paní učitelky se pravidelně schází, porovnávají učivo a výsledky svých žáků na metodických schůzkách. Každé pololetí píší srovnávací prověrky (Čj, M) a statisticky vyhodnocují. Výsledky ukazují, které učivo je třeba s žáky lépe procvičit. K výuce se kromě učebnic využívají mnohé pracovní sešity, které si mohou učitelé s žáky vybrat a objednat. V kabinetě 1.stupně je k dispozici spousta moderních názorných pomůcek, které škola zakoupila. Ty se využívají v hodinách Prv, Př, Vl, ale i Čj a M. Žáci 1.stupně využívají i školní knihovny, kde si p. učitelky půjčují soubory knih pro mimočítankovou četbu žáků. Žáci též využívají počítačové pracovny, která se stále dovybavuje a modernizuje. Učitelky na 1.stupni mají většinou vysokoškolské vzdělání, pravidelně navštěvují různá školení a kurzy, kde se seznamují s novými moderními postupy při výchově a vzdělávání žáků, aby svou práci zdokonalovaly. V letošním školním roce se všechny p.učitelky koordinovaně podílely na tvorbě nového školního rámcového plánu, který bude uplatněn už od příštího školního roku v 1.třídách.

6 3. Zvláštní pozornost věnujeme žákům s poruchami učení. Učitelky vypracovávají spec. individuální plány pro tyto žáky, podle potřeby žáka, upravují požadavky a přihlížejí k jeho možnostem. Pro tyto žáky navíc ve škole fungují i nápravné kroužky dyslexie, dyskalkulie apod. Ve škole je důležitá spolupráce s rodiči. Připravujeme 5x ročně třídní schůzky, konzultační hodiny dle potřeby, mimo to zveme rodiče na dny otevřených dveří, kde mohou vidět své děti přímo při vyučování. Pořádáme pro rodiče různé besídky a vystoupení, organizujeme zimní jednodenní zájezdy pro rodiče s dětmi. Zvláštní péči věnuje naše škola i budoucím prvňáčkům. V letošním školním roce jsme v 1.pololetí organizovali zábavné soboty (tzv. Sedmáček ) pro předškolní děti, které byly zaměřeny na rozvoj a tvořivost v oblasti sportu, výtvarné a pracovní činnosti. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhá akce Vesele do školy, kdy se pravidelně p.učitelky 1.tříd setkávají s budoucími prvňáčky. Kromě výuky se pí.učitelky věnují svým žákům i odpoledne v různých zájmových kroužcích, uměleckého, sportovního či vzdělávacího zaměření. Zvláštní péči věnuje na škola i budoucím prvňáčkům. V letošním školním roce jsme v 1.pol.organizovali zábavné soboty (tzv. Sedmáček) pro předškolní děti, které byly zaměřeny na rozvoj a tvořivost v oblasti sportu, výtvarné a pracovní činnosti. Ve 2.pololetí u nás ve škole probíhala akce Vesele do školy, kdy se pravidelně paní učitelky 1.tříd setkávaly s budoucími prvňáky a připravovaly je na práci školáků. Důraz klademe na přípravu žáků k výuce cizích jazyků kroužky Aj, Nj, moderní učebnice, aprobovaní učitelé, počítačové programy, výuka od 3.třídy, výuka v menších skupinách apod. Celoroční soužití třídních učitelů a žáků je završeno výjezdy do škol v přírodě, kde se vyučující s žáky i žáci mezi sebou lépe poznají. Naše škola organizuje týdenní ozdravné pobyty v tuzemsku i v zahraničí. zapsala: Mgr. Sokolová Radka 2.1.1) Rozšířené vyučování výtvarné výchovy Motto: Víš něco o světě kolem sebe? zeptal se Vím všechno možné. Ne, já mám na mysli, jestli někdy svět kolem sebe cítíš. To nestačí, musíš cítit všechno, jinak svět ztrácí smysl. (Carlos Castaneda, Oddělená skutečnost) Při vytváření koncepce výuky výtvarné výchovy vycházíme z přirozené potřeby většiny z nás již od raného věku kreslit a malovat. Stejně jako si pro radost zpíváme písničku nebo posloucháme pohádku. Vedeme děti k tomu, aby se naučily svými obrázky mluvit a současně rozumět těm, které vytvořili jiní.

7 4. Způsob uměleckého osvojování světa, estetického cítění, tvořivosti, vnímavosti, rozvíjení fantazie vychází z úkolů a výchovně vzdělávacích oblastí zahrnutých v učebních plánech pro Základní školu. Oblast vzdělávání pedagogů: Učitelé se účastní na výtvarných seminářích seznamujících s novými technikami a možnostmi výuky Vv a vzájemně předávají zkušenosti a poznatky. Zapojují se do spolupráce s uměleckými institucemi a zprostředkovávají kontakty pro žáky. Výtvarné soutěže a projekty: - příprava a odborné vedení žáků při realizaci prací pro výtvarné soutěže - pověření komise pro Vv soutěže: p.e.barnincová Mgr. E.Syrovátková Mgr. M.Kavalírová Podmínky k realizaci cílů: Pedagogové aktivně využívají poznatků a zkušeností získaných při seminářích a propojují výtvarné aktivity s výukou v dalších předmětech. Pro volný čas dětí jsou realizovány výtvarně zaměřené kroužky na I. i II.stupni s využitím keramické pece (keramické kroužky, v rámci výuky apod.) a vybavené výtvarné dílny (tiskařský lis,2x keramická pec, malířské stojany,..) Uskutečňují se také návštěvy výstav a galerií. Úspěchy ve výtvarných soutěžích: Lidice 2007 Báječné prázdniny J.Lada očima dětí Požární ochrana zapsala Mgr. Syrovátková Eva

8 Charakteristika 2.stupně ZŠ Ve školním roce 2006/ počet žáků 261. Cíle 2.stupně vycházejí z učebních plánů a materiálů MŠMT ČR. V souladu s novými požadavky vzdělávání v ČR (vycházejí z Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR - Bílé knihy a zákona č.561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon) se učitelé zapojili do přípravy a tvorby ŠVP, čímž aktivně ovlivňují způsoby práce s požadovaným učivem, důsledně pracují na provázanosti a přímé návaznosti znalostí žáka během jeho celé školní docházky. Žák ZŠ si pak v průběhu ročníku postupně osvojuje poznatky z hlavních oborů lidské činnosti. Cílem tohoto osvojení je aktivní práce s poznaným, orientace v oboru a návaznost na obory jiné. Tento prvotní cíl má žákovi přinést usnadnění rozhodnutí, v jakém oboru lidské činnosti se chce po ukončení ZŠ realizovat. Žák se proto musí v průběhu 2.stupně naučit aktivně operovat s osvojenými znalostmi a dovednostmi, měl by umět řešit problémy na něj kladené tím, že umí vyhledat optimální řešení. K tomuto procesu by však mělo docházet úměrně k věku žáka a s ohledem na jeho skutečné možnosti jak v oblasti duševní, tak fyzické či manuální. Problémem 2.stupně je však rozpor mezi cílem ZŠ a možností žáka uspět při přijímacím řízení na SŠ. Mnohé z cílů jsou tak ve vyšších ročnících zkresleny požadavky přijímacího řízení, která často preferují encyklopedické znalosti před hlubším zaměřením na obor. Dokud se situace nezmění, budeme muset tento trend tolerovat a částečně se mu přizpůsobovat. Lze tedy shrnout, že cílem vzdělání na 2.stupni ZŠ je mladý člověk, který se dovede orientovat v základních problémech a umí aktivně uplatňovat své znalosti, schopnosti a dovednosti, dokáže také tolerovat a respektovat názory a schopnosti ostatních. Měl by se umět pohybovat v reálném světě bez jakýchkoli předsudků, umět formovat své myšlenky celistvě, umět porozumět ostatním a jednat s nimi. zapsala: Mgr. Mlynárová Martina 2.3 Charakteristika mateřské školy Ve školním roce 2006/ počet žáků 100. Provozní doba: hod. Kapacita: 100 žáků Počet tříd: 4 Počet tříd a žáků: 4 třídy po 25 žácích Budova školy je dvoupodlažní, 2 třídy jsou umístěny v přízemí a 2 třídy jsou v patře budovy. MŠ je umístěna uprostřed městského sídliště a náleží k ní rozlehlá školní zahrada, vybavená pro tělovýchovné aktivity i odpočinek dětí, včetně mlhoviště a bazénu. Škola je esteticky a funkčně vybavena, prostorové podmínky jsou dostačující, třídy jsou standardně

9 6. a účelově vybavené pro spontánní i řízené činnosti dětí. Děti mají k dispozici manipulační i mechanické hračky, stavebnice, společenské hry, počítače i sportovní náčiní. Velký význam a přínos pro děti i rodiče má sloučení MŠ se základní školou. Děti a rodiče mají možnost seznamovat se s prostředím a atmosférou ZS prostřednictvím vzájemných kulturních a společenských vystoupení, návštěv dětí v 1.třídách ZŠ. Také pedagogové úzce spolupracují, vyměňují si zkušenosti a ředitelka školy se sama zúčastní besídek a třídních schůzek v MŠ a informuje rodiče o vstupu dětí do 1.ročníku ZŠ. Díky této spolupráci je zajištěn hladký a bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. Charakteristika vzdělávacího programu Mateřská škola představuje jednu z možností, která nabízí předškolnímu dítěti všestranné zdravé prostředí i vhodné rozvojové podmínky a která pomáhá rodině dítěte obohacovat v průběhu předškolních let jeho denní program. Mateřská škola ve své výchovné a vzdělávací práci usiluje o to, aby první zkušenosti dítěte byly stavěny na promyšleném, odborném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v MŠ byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělání. Základ pro výchovně vzdělávací práci tvoří Školní vzdělávací program s ústředním názvem Svět kolem nás. Jeho cílem je vytvořit co nejpestřejší skladbu vzájemně se ovlivňujících a prolínajících se oblastí tak, abychom probudili aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Školní vzdělávací program respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání: - rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost - získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Je to oblast: - biologická - psychologická - interpersonální - sociálně kulturní - environmentální Vzdělávací program je sestaven do deseti integrovaných bloků s tématickými celky, zpracovanými podle jednotlivých měsíců, podle podmínek třídy a s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Při zpracování tématických celků byly respektovány požadavky na: a) Rozvoj osobnosti dítěte - rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - vytváří dostatek podnětů k učení a radosti z něho - posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti - vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi - stimuluje rozvoj řeči

10 7. - seznamuje děti se vším, co je důležité pro život - zdůrazňuje význam vlastních aktivit - vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne b) Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole - usiluje o partnerské vztahy s rodiči - odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě - vede s rodiči průběžně dialog o jejich dětech c) Provádění hodnocení a využívání zjištěných informací pro další pedagogickou činnost - informace o pocitech dětí, co zvládnou, co se podařilo, co umí - vede individuální záznamy o dítěti Formy vzdělávání Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích v MŠ, jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších i větších skupinách, vycházejí z dětské volby a zvídavosti a potřeby objevovat. Mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - zdravotník zotavovacích akcí - výtvarná technika Modelujeme a hrajeme si s finem - příprava dětí na přechod do ZŠ - PPP - rozvoj jemné motoriky předškolního věku - protidrogová prevence Výtvarné soutěže - Požární ochrana očima dětí - Jak Plamínek vyhrál - soutěž plynárenské společnosti - Medvídek Nivea - celoroční projekt Nové úkoly pro školní rok 2007/ Prohlubovat spolupráci a partnerské vztahy s rodiči 2. Rozvíjet řečový projev, jazykové a vyjadřovací schopnosti dětí, prohlubovat a rozvíjet slovní zásobu a posilovat dorozumívací schopnosti a komunikativní dovednosti dětí. 3. Zlepšovat tělesnou zdatnost a pohybovou kulturu. 4. Posilovat zájem rodičů o připravenost dětí, zejména tříletých, při vstupu do MŠ z hlediska samostatnosti v oblékání, v sebeobsluze, v hygienických a společenských a kulturních návycích.

11 8. 5. Využívat ve výchovné práci Program podpory zdraví v MŠ. 6. Zdůraznit ve výchovně- vzdělávací činnosti prvky z programu Minimální protidrogové prevence v MŠ. 7. Zaměřit se na komplexní připravenost dětí odcházejících do ZŠ a prohlubovat jejich znalosti před vstupem do 1. třídy. 8. Pokračovat v účasti ve výtvarně - dopravním projektu Medvídek Nivea 9. Zapojit se do účasti na akcích pořádaných důležitými institucemi Kladenska např.exkurze, výtvarné soutěže, sportovní akce / Magistrát města Kladna.,Hasičský sbor Kladna, aj./ Zařazování doplňkových aktivit Kromě základních aktivit, které nabízí ŠVP, zpestřujeme nabídku také o doplňkové aktivity, které se pravidelně opakují v průběhu jednotlivých měsíců školního roku. Jsou to např.: - kurz anglického jazyka pro nejmenší - kurz aerobiku - plavecký výcvik - základy sportovních činností - atletiky, florbalu, míčových her - škola v přírodě, jednodenní výlety - zápis dětí do MŠ spojený s dotazníkem pro rodiče a zábavným didaktickým dotazníkem pro děti - schůzka pro rodiče dětí nastupujících do MŠ v novém školním roce - Den pro zdraví - soutěže výtvarných prací - spolupráce s Hasičským sborem Kladno ukázka práce hasičů V rámci spolupráce se ZŠ se již tradičně uskutečňuje: - návštěva vedení školy a pedagogických pracovnic na schůzce s rodiči v září - společná Mikulášská oslava - kytarové vystoupení žáků 2.stupně ZŠ pro děti v MŠ - návštěva dětí z MŠ ve škole, ukázka práce 1.tříd - ZŠ připravila Dny otevřených dveří pro děti z MŠ a jejich rodiče - stálá výstava výtvarných prací žáků ZŠ v prostorách MŠ zapsala: Semencová Dagmar

12 Školní družina Ve školním roce 2006/2007 pracovalo pět oddělení ŠD se 150 žáky. Děti zde pobývají průměrně 4 hodiny denně. Na uvolněná místa jsme během roku ihned přijímali děti nové, takže kapacita družiny je stále plně využívána. Mají možnost využívat i ranní provoz od 6 hod. do začátku vyučování. Školní družina plní funkci odpočinkovou, vzdělávací, poznávací, ale i výchovnou. Vychovatelky si doplňují vzdělání na různých akcích pro pracovníky ŠD, aby mohly nabízet dětem nové formy práce. Současně vychovatelky započaly s přípravou RVP pro školní družiny, které do konce školního roku zpracují tak, aby se dle nového programu staly od září dobrými průvodkyněmi volnočasových aktivit dětí v družině. Návyky a poznatky ze školy i z různých oblastí lidského soužití, které v průběhu roku u dětí rozvíjíme, využíváme v různých soutěžích a kvízech v rámci jednotlivých oddělení i celé ŠD. V letošním roce proběhla pro celou ŠD výtvarná soutěž o obrázek nejoblíbenější hračky - těšila se velké oblibě dětí. Odměnou pro děti kromě malých dárků je výstava jejich obrázků na chodbě ve ŠD. Uskutečnila se i další soutěž pro všechny děti ve znalosti pohádkových postav. Vyhodnocení proběhlo na Den dětí, kdy se děti zúčastnily i dalších soutěží v rámci svých oddělení. Během každodenních činností děti motivujeme ročními obdobími, tradicemi, životem ve městě. Využíváme sportovní vybavení, hřiště, hračky, počítače, hry. Vychovatelky se též podílejí na výzdobě školy v přízemí - nástěnky s pracemi dětí, zúčastňují se s dětmi společných školních akcí, jako např.: - příprava dárků na vánoční trhy - výroba dárků k zápisu do 1.tříd - Čertoviny - sobotní akce Sedmáček - posílení dozoru při výcviku plavání zapsala: Věra Sochorová 2.5 Školní jídelna Pro školní rok 2006/2007 měla školní jídelna při ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 přihlášených ke stravování 848 strávníků. Z toho dětí z 1.stupně 435, z II.stupně 341 a 72 dospělých strávníků. V kuchyni je zaměstnáno celkem 9 pracovníků - 1 provozářka, 3 kuchařky a 5 pracovnic provozu. Objednávání stravy probíhá efektivním způsobem, vždy v polovině měsíce je k dispozici jídelní lístek na měsíc následující a tak mají naši strávníci dostatek času k výběru obědů. Od začátku školního roku jsme pro naše strávníky začali vytvářet různé ovocné a zeleninové saláty, jako doplněk stravy, které zprvu ti nejmenší přijímali s velkými rozpaky a v současné době si nedovedou oběd bez salátu ani představit.

13 10. Jsme velmi rádi, že dětem u nás chutná, pro naše paní kuchařky je velká odměna, když si chodí přidávat i ti nejmenší. V současné době uvažujeme o tom dát prostor i dětem, kde by se formou ankety podílely na tvorbě jídelníčků. zapsala: Petříková Bohumila 2.6 Školní studijní a informační centrum Za hlavní přínos pro žáky považujeme otevření internetové kavárny v odpoledních hodinách. Žáci mohou pod dozorem pedagogů využívat služeb internetu pro studijní i osobní zájmy. Žáci mohou využívat i služeb školní knihovny. 3) VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 3.1 Vzdělávací program ZŠ Základní škola má 9 ročníků. Na prvním stupni i na druhém stupni probíhá výuka podle učebních plánů a osnov Základní škola č.j /96-2. Na prvním stupni je zavedeno rozšířené vyučování výtvarné výchovy č.j / Do výuky byla začleněna Ochrana člověka v mimořádných situacích a Volba povolání. 3.2 Dělení tříd Třídy se dělí pro výuku cizího jazyka. Menší počet žáků tak dovoluje učitelům pracovat se zřetelem na osobnost a individualitu žáků, zejména žáků s poruchami učení. Na druhém stupni se dělí žáci při výuce cizích jazyků, praktických činností, tělesné výchovy a povinně volitelných předmětů Povinně volitelné předměty ve školním roce 2005/ Informatika - Německý jazyk - Konverzace v Aj - Výtvarné techniky - Seminář a praktika z biologie - Seminář ze společensko vědních předmětů - Tělesná výchova

14 Nepovinné předměty 3.3 Zájmové kroužky - Anglický jazyk - Český azyk - Cvičení z českého jazyka Škola kromě povinných předmětů nabízí i smysluplné trávení volného času v mnoha zájmových kroužcích. Jsou rozděleny na čtyři základní oblasti: - nápravné kroužky - vzdělávací kroužky - kroužky s kulturním zaměřením - kroužky se sportovním zaměřením Nápravné kroužky jsou zamřené především na žáky s poruchami učení: Vzdělávací kroužky Kroužky s kulturním zaměřením Kroužky se sportovním zamřením - Dyskalkulie - Dyslektické kroužky - Cvičení z českého jazyka - Cvičení z matematiky - Anglický jazyk - Informatika - Internet - Technika administrativy - Klub mladého diváka - Školní časopis - Kytara - Keramický kroužek - Výtvarné kroužky - Pěvecký kroužek - Zdravotnický kroužek - Florbal - Košíková - Sportovní hry - Sportovní kroužek - Plavání

15 Další školní a mimoškolní činnost dětí a dospělých Občanské sdružení Při ZŠ je zřízeno občanské sdružení Sdružení rodičů žáků při 7.základní škole. Je to dobrovolný spolek rodičů, kteří se aktivně zajímají o výchovu svých dětí. Cílem sdružení je zajišťovat podmínky pro takové aktivity dětí, které podporují rozvoj jejich osobnosti, otevírají mezilidskou komunikaci, učí tvořivosti a vnímání krásy a vedou k harmonii Plavecký výcvik Probíhal pod odborným vedením zkušených instruktorů. Žáci, kteří byli již od počátku dobrými plavci, se výborně zdokonalili. Žáci, kteří byli neplavci, uplavali při závěrečných soutěžích 25 metrů. Plavecký výcvik byl pro všechny značným přínosem jak po stránce zdravotní, tak i sportovní. Plaveckého výcviku se zúčastnili žáci 2.tříd v 1.pololetí školního roku a žáci 1.tříd ve 2.pololetí školního roku Lyžařský výcvik Lyžařský kurz - Friesovy boudy - chata Babička, Strážné v Krkonoších 34 žáků naší školy (převážně ze 7.tříd, ale i z 8., 6. a 4.tříd) se v termínu zúčastnilo LVVZ v Krkonoších. Výhodou bylo, že Friesovy boudy leží 1200 m.n.m, takže i přes nedostatek sněhu během letošní zimy jsme ho měli dostatek. Terén je vhodný pro sjezdové lyžování, ale i pro běžeckou průpravu. V místě je vlastní sjezdovka i vlek. Ubytovaní jsme byli sami v chatě Babička, což bylo další velkou výhodou. Pokoje byly čisté, útulné, pro večerní program jsme měli k dispozici společenskou místnost. Stravování bylo na úrovni, pitný režim byl zajištěn. Žákům i 4 instruktorům + 1 zdravotnici se na Friesových boudách velmi líbilo a rádi kurz zopakujeme na stejném místě i příští rok. Místo je vhodné vzhledem ke své nadmořské výšce i ze zdravotního hlediska. Žáci se chovali slušně a všichni se naučili základům běžeckého a sjezdového lyžování, které si procvičili při závěrečném karnevalu. zapsala: Mgr. Vyčítalová Věra

16 Škola v přírodě, výjezdy do zahraničí ŠvP - Nový Dvůr Poustky Termín: Vyjelo 217 žáků a 12 pedagogů 1.A - p.uč. Prošková Jana 3.B - p. uč. Satýnková Irena 1.B - p. uč. Rulfová Lenka 3.C - p. uč. Chládková Jaroslava 1.C - p. uč. Syrovátková Eva 4.A - p. uč. Sokolová Radka 2.A,C - p. uč. Háchová Dagmar 4.B - p. uč. Buriánková Jiřina 2.B - p. uč. Šnajdrová Miloslava 4.C - p. uč. Bolinová Radana 3.A - p. uč. Komancová Pavlína 5.A,B - p. uč. Barnincová Elena ŠvP leží uprostřed lesů v katastru obce Žihle. Je to rozlehlý areál, v kterém se nachází ubytovny žáků, učebny, jídelna, dostatečné množství sportovišť a rybník. Jsou tam krásné vycházky do okolí - nejvíce oblíbená je na zříceninu hradu Rabštejn. V dopoledních hodinách probíhala výuka - především v přírodě. Odpolední program byl připravován vychovatelkami, byl pestrý a zajímavý. Žáci se vždy těšili, čím je vychovatelky překvapí (vycházky, soutěže, maškarní, opékání buřtů, atd.). Paní kuchařky výborně vařily, všichni zaměstnanci ŠvP byli ochotní a milí. K velké spokojenosti s pobytem přispělo i nádherné počasí. Škola v přírodě v Chorvatsku zapsala: Mgr. Šnajdrová Miloslava 100 žáků převážně z druhého stupně se zúčastnilo školy v přírodě v Chorvatsku. Byli ubytovaní v hotelu Kamenný dům. Poznávali flóru i faunu střední Dalmácie, seznámili se s kulturou i historií této oblasti. Přivezli si mnoho nových zážitků z koupání v moři Patronát nad kojeneckým ústavem Žáci pokračovali v patronátu nad kojeneckým ústavem, pro který z dobrovolného vstupného z námi pořádaných akcí a z prodeje svých prací nakoupili přesnídávky a pleny pro malé děti Vánoční koncert, vánoční trhy Malé vánoční trhy : prosince 2006 V těchto dnech se na naší škole uskutečnily vánoční trhy, které byly určeny všem rodičům, ale i další široké kladenské veřejnosti.

17 14. Denně si návštěvníci mohli prohlédnout výrobky našich dětí, poslechnout si malé flétničky a kytaristy, ocenit výkony malých herců při betlémské hře. Zakoupením drobných dárků návštěvníci přispěli nejen naší škole, ale i dětem z kojeneckého ústavu a dětem z nemocnice v Motole, nad kterými máme již několik let patronát (ve spolupráci se Sdružením rodičů 7.ZŠ). Vánoční besídka zapsala: Šárka Rosenkrancová V prosinci naše škola každý rok pořádá vánoční besídku pro rodiče žáků školy. V letošním roce tuto tradici na sebe vzali žáci 1.stupně a pilně během podzimu připravovali a nacvičovali svá vánoční vystoupení. Besídka se konala ve čtvrtek 21.prosince 2006 v kině Hutník na Sítné v Kladně. Byla úspěšná, přišlo se podívat mnoho rodičů. Získané peníze z dobrovolného vstupného škola věnovala na charitu. zapsala: Mgr. Rulfová Lenka Charitativní činnost Kojenecký ústav Dětská onkologie v Motole Den otevřených dveří Třikrát ročně organizujeme den otevřených dveří. Rodiče žáků i rodiče možných budoucích žáků seznamujeme se školou. Rodiče se mohou zúčastnit i výuky svých žáků Závěrečná školní akademie 21.června se uskutečnila závěrečná školní akademie v Kladenském divadélku. Je vždy spojena se slavnostním vyřazováním žáků 9.tříd. Vždy se pečlivě připravují, aby dokázali nám i rodičům, že mohou vykročit do života Další akce V průběhu školního roku jsme organizovali pro žáky každé třídy několik exkurzí, výstav, kulturních akcí a besed.

18 15. 1) Velmi úspěšný je soubor Pištci pod vedením Mgr. Paškové Vítězslavy. Pištci Kladno Flétnový soubor Pištci Kladno pod vedením Vítězslavy Paškové se schází ve škole a skládá se ze čtyř dílčích skupin s vlastním názvem. V souboru hrají na sopránové flétny Foukáčci, Malí pištci, Veselí pištci, kteří hrají i na altové flétny. Poslední skupinu tvoří rodiče, kteří se učí hrát na sopránovou flétnu společně se svými dětmi Písklaty. V souboru účinkuje v současné době 23 členů. Soubor byl založen v roce 2000, kdy postupně jednotlivé skupiny spolu s příchodem dětí a některých rodičů, kteří jevili zájem o hru na flétnu. Hraní na flétnu je vedeno podle známé metody Pískání pro zdraví pana profesora Václava Žilky, (který bohužel nedávno odešel do muzikantského nebe). Pištec tedy musí nejprve zvládnout základy rehabilitační gymnastiky tzv. brániční dýchání (do bříška). Tomuto dýchání se pištci učí pomocí speciálních dechových cviků. Zároveň si osvojují základní dovednosti potřebné pro hru na zobcovou flétnu. Repertoár souboru je založen na české a anglické lidové písni. Soubor Pištci Kladno vystupuje na různých akcích: vystoupení v hotelu Merkur při příležitosti 105. výročí narození slavného malíře, kladenského rodáka Cyrila Boudy. Tuto oslavu pořádá každoročně soubor Aulos pod uměleckou taktovkou (již zesnulého) Václava Žilky, který s malířem hrával v dechovém kvintetu a o tomto společném muzicírování pan Žilka vyprávěl. Byli jsme moc potěšeni, že jsme opět viděli Aulos a měli možnost si společně zamuzicírovat. Vánoční trhy na naší ZŠ V čase předvánočním se pořádaly na škole Vánoční trhy, kam byli pozváni rodiče dětí a veřejnost, aby si zakoupili některý z výrobků našich žáků. Toto nakupování se snažili zpříjemnit i Pištci, kteří pásmem koled navozovali pravou vánoční atmosféru. Trhy se konaly tři dny a pištci vystupovali ve 20 minutových blocích třikrát za odpoledne. Vánoční besídka v kině Hutník Tradiční besídku pro rodiče zahájili pištci vánočními koledami. Pískání pro zdraví se konalo semifinále 9.ročníku soutěže Dětské celostátní soutěže ve hře na zobcové flétny v Praze. Finále se konalo a soubor se umístil na 4.místě v republice. Houskus musicus cameralis Dne se konal hudební festival na hradě Houska, kterého se zúčastnily různé hudební soubory. Pištci vystoupili v dopoledním programu a také shlédli hrad opředený bájnými pověstmi.

19 16. Balada pro banditu V červnu se soubor zúčastnil amatérského ztvárnění slavného muzikálu 70.let, ve kterém pištci doprovázeli melodii ústřední písně spolu s kytaristy pod vedením p.učitelky Lenky Vestfálové tak obohatili společné vystoupení. Závěrečné vyřazování 9.tříd zahráli pištci svým spolužákům, kteří se slavnostně loučili se základní školou. zapsala Mgr. Pašková Vítězslava 2) Kroužek košíkové a plavecký kroužek pod vedením Mgr. Rulfové Lenky. Plavání Kromě základního plaveckého výcviku 1. a 2. tříd pracuje na naší škole sportovní kroužek plavání, o který je stále větší a větší zájem. V letošním školním roce již 36 žáků tříd dochází každé úterý odpoledne do bazénu při 4.ZŠ Kladno, kde pod vedením zkušených lektorek zdokonalují své plavecké dovednosti. Košíková Také v letošním roce pracuje kroužek košíkové, který navštěvuje 24 dívek z 1.stupně. Trénujeme 2x týdně vždy 90 minut. Děvčata se zúčastnila turnaje Školní liga, kde obsadila 2. a 3. místo z 5 družstev. Další 2 turnaje nás čekají během víkendů v květnu. Dívky, které basket hrají druhým nebo již třetím rokem se zúčastnily soutěže pražského přeboru - kategorie nejmladší minižákyně. V soutěži bylo 8 družstev a děvčata obsadila krásné 4.místo. zapsala: Mgr. Rulfová Lenka 3) Letní a zimní dětská rekreace - v době prázdnin žáků Jako každým rokem, i letos se uskutečnila v době jarních a hlavních prázdnin rekreace pro žáky 1. i 2.stupně naší školy. Patří mezi oblíbené, neboť každým rokem počet zájemců z řad žáků stoupá. V létě je tábor umístěn do malebné přírody Rumburského výběžku v blízkosti obce Mikulášovice. Zimní část pak opakovaně proběhla v horském hotelu Friesovy boudy v Krkonoších. zapsala: Šárka Rosenkrancová

20 17. 4) Loučení s létem Termín: V září proběhla na naší škole již tradičně akce nazvaná Loučení s létem. Jedná se o alternativní den, který připravují žáci pátých ročníků pro ostatní žáky prvního stupně. Páťáci se rozdělili do skupin a v průběhu čtrnácti dnů si připravili zajímavé soutěže či sportovní disciplíny pro svá stanoviště. Jako každý rok se i letos děti svědomitě připravovaly a byla na hřišti připravena stanoviště s nejrůznějšími úkoly. Např.: hod peříčkem, skákání v pytlích, přenášení vody v dlaních, hod na cíl, karikatura spolužáka, míčkový slalom a mnoho dalších. Žáci ostatních tříd v doprovodu svých třídních učitelů s nadšením plnili všechny úkoly. Na každého soutěžícího čekala sladká odměna nebo diplom. Děti si vyzkoušeli své dovednosti, obratnost, měly radost z pohybu i možnosti změřit své síly se spolužáky i v poněkud netradičních soutěžích. zapsala: Barnincová Elena 5) Školní časopis Žáci 8.B vydávali v tomto školním roce školní časopis - Kladenská sedma. Byl to již 4.ročník. Časopis vycházel 5x do roka - podzimní, vánoční, zimní, velikonoční a prázdninové dvojčíslí. Čtenáři zde našli zajímavosti ze školy, města, regionu, soutěže, rozhovory, reportáže, návody na adventní věnec i velikonoční pomlázku. 150 výtisků bylo vždy rychle prodáno - výtěžek putoval na akci: Čertoviny (Čertovské soutěže pro ročník), drobnou pozornost ke Dni učitelů, dále na netradiční zápis do 1.tříd - a lov na mamuty - (sportovní soutěž pro ročník) - všechny tyto akce organizovala redakce ve spolupráci s 8.A a 9.B. 6) Den Země zapsala: Mgr. Pískačová Dne proběhl na škole alternativní den, který oslavil naši planetu. Žáci II. stupně si v hodinách občanské výchovy a přírodopisu připravili přednášku na téma - voda, vzduch, půda, rostliny a živočichové, skládky a třídění odpadů. V druhé - praktické části žáci I.stupně odpovídali na otázky k probraným tématům, luštili křížovky, malovali obrázky, cvičili a zpívali - vše na téma ochrana přírody. Ve třetí části všechny skupiny zasadily přidělený stromek v areálu školy. Celkem jsme do zeleně města přispěli více než 50 stromky, o které se jednotlivé třídy budou dál starat. Akce byla výchovně - vzdělávací pro malé i velké žáky. Velcí si vyzkoušeli náročné povolání učitele a malí získali řadu nových znalostí o přírodě. zapsala: Mgr. Pískačová

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2007/2008 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva školy 2007/2008

Výroční zpráva školy 2007/2008 Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 příspěvková organizace Výroční zpráva školy 2007/2008 Projekt Kytice ve storyboardech, 2008 Předkládá: Mgr. Roman Tlustoš, ředitel školy 1 Základní škola

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje

Více

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne

Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo ještě víš. M.Montaigne ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Myšlení je hra ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÉ HERALTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ 228, VELKÉ HERALTICE Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal,

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více