ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182, telefon ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT BAREVNÁ JSME ŠKOLIČKA SVÍTÍ NÁM V NÍ SLUNÍČKA JSOU TO DĚTI, JEJICH OČI, KOLEM NICH SE VŠECHNO TOČÍ. Ředitelka ZŠ a MŠ Krásný Dvůr: Mgr. Ivana Bejčková Zpracovala: Ludmila Havlová, ved. uč. MŠ Krásný Dvůr Doba platnosti: Od , č.j. 24 / 09

2 Obsah: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Identifikační údaje...3 Charakteristika školy.. 4 Vize naší školy..5 Podmínky vzdělávání...6 Materiální a hygienické podmínky Psychosociální podmínky Životospráva dětí Organizace dne Řízení mateřské školy Personální a pedagogické podmínky Spoluúčast rodičů Organizace vzdělávání 9 Provoz školy Zápis do mateřské školy Přijímání dětí Ukončení docházky Počet dětí ve třídě Přerušení provozu Charakteristika vzdělávacího programu Objevujeme svět pro život.. 11 Klíčové kompetence a očekávané výstupy Plánování výchovně vzdělávací práce Způsoby uskutečňování vzdělávání Organizační formy vzdělávání Popis a formy vzdělávání Používané metody pro získání poznatků a dovedností Rozšiřující nabídka mateřské školy Záměry ( cíle) vzdělávacího programu...16 Vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu.17 Kluci, holky, jdeme do školky Podzim je tady Zdravá školka Vánoční čas Advent Zima, zimička hází bílá peříčka Povídám, povídám, pohádku Putování za jarem Místo, kde žiji Mám tě ráda, mám tě rád Hurá na prázdniny Evaluační systém mateřské školy..37 Přílohy : Environmentální vzdělávání 39 Projekt: Chrání nás a pomáhají nám 40 Projekt : Příprava předškoláka 41 Projekt: Adaptační projekt Projekt: Vzájemná komunikace..44 Projekt: Ekologický projekt 45 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí.. 46 Organizace dne v MŠ. 52 Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ Harmonogram aktivit MŠ...55 Vnitřní řád školy Konkretizované očekávané výstupy ( účinnost opatření MŠMT od

3 1. Identifikační údaje : Předkladatel : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr,okres Louny MATEŘSKÁ ŠKOLA Ředitelka školy : Mgr. Ivana Bejčková Vedoucí učit.mš : Ludmila Havlová Identifikační číslo : IZO: Internetové stránky ZŠ a MŠ : Kontakt: Telefon: Zřizovatel: Obec Krásný Dvůr, Kr.Dvůr Telefon: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Objevujeme svět pro život č.j. 24 /09 nabyl účinnosti dne

4 2. Charakteristika školy Obec Krásný Dvůr se nachází v západní části lounského okresu. Nejstarší dochované zmínky o Krásném Dvoře pocházejí ze 14. století. Obci dominuje stavba zámku, který je zpřístupněn veřejnosti a 100 hektarový přírodně krajinářský park. Ten je oživen řadou romantických staveb. V parku nalezneme bohatou flóru a faunu. Mateřská škola v Krásném Dvoře je spjata s dlouholetou tradicí. Před rokem 1945 byl v budově pod zámkem čp.1 zřízen útulek pro děti zaměstnanců zámku, kde děti byly vychovávány jeptiškami. V sousední vesnici Brody byl po roce 1945 vybudován pro děti útulek, v Krásném Dvoře byla otevřena školka. V roce 1954 prošla budova čp.1 pod zámkem velkou rekonstrukcí a byla znovu otevřena. Podle počtu dětí zde byla jedna až dvě třídy až do roku byla slavnostně otevřena nová ZŠ Krásný Dvůr. Protože nebyly finanční prostředky na rekonstrukci stávající MŠ, byla po menších úpravách školka přestěhována do nové ZŠ místo domu dětí, kde v budově E v prvním patře sídlí dodnes.v mateřské škole byla stanovena kapacita 50 dětí. K mateřské škole patří ještě šatna v ZŠ, oplocená zahrada, která je osázena keři a stromy. Pro hry dětí byl postaven na zahradě dřevěný altán.jsou zde zabudované stoly a lavice pro venkovní výchovu, průlezky, houpačky a kryté posezení s lavičkami. Po dohodě se ZŠ děti MŠ mohou využívat i tělocvičnu 1x týdně a dopravní hřiště. Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází v přízemí pod MŠ.. Do naší mateřské školy docházejí děti i ze spádových obcí Brody, Nepomyšl, Kaštice, Chrášťany, Vysoké Třebušice, Dvérce, Buškovice,Kněžice, Neprobylice a Zlovědice. Dopravní obslužnost je zajištěna školním autobusem Autobusové dopravy Podbořany. MŠ byla od roku 1995 samostatným právním subjektem v té době se dvěmi třídami.v roce 2007 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i dospělé, nové osvětlení třídy, herny, lehárny a kanceláře podle nových platných hygienických norem, které odpovídají požadavkům EU. Protože došlo ke zvýšení počtu dětí jsou zřízeny v současné době v MŠ 2 třídy a herna, lehárna, kancelář, kuchyňka pro dospělé, WC a umývárna a skladové zázemí. Prostředí tříd a herny je rozděleno na koutky podle oblastí. Nábytek a pomůcky jsou přizpůsobeny fyzickým rozměrům dětí. Děti mají k většině pomůcek a materiálu přístup, mohou si vybrat, co se jim líbí a pracovat pokud možno tak dlouho, dokud materiál vzbuzuje jejich zájem. Největší prioritou pro nás je právě přilehlý zámek a zámecký park se svými nádhernými stavbami a přírodní krásou, kterého co nejvíce využíváme k pobytu venku, k vedení ke zdravému životnímu stylu a kam také přenášíme dle možností naší nabídku činností dětí obsažených v našem Školním vzdělávacím programu Objevujeme svět pro život. Zřizovatelem mateřské školy je Obec Krásný Dvůr. Od došlo ke sloučení MŠ a ZŠ v jeden právní subjekt.v současné době jsme dvoutřídní mateřská škola, v níž jsou přijímány děti ve věku od 3 let do 7 let dle stanovených kritérii pro přijímání dětí do MŠ. Provozní doba mateřské školy je od 6,00 hodin do 15,30 hodin, přičemž se snažíme být vstřícní rodičovské veřejnosti a jejich pracovní době. Jsme malá venkovská školka a chceme dětem nabídnout plnohodnotné předškolní vzdělávání.

5 3. Vize naší školy Naše škola se stane místem kam děti budou chodit rády, s důvěrou a beze strachu kde budou mít možnost prožívat radostné a spokojené dětství místem, které bude probouzet, maximálně rozvíjet a uplatňovat tvořivou osobnost dítěte místem, kde budou děti vedeny ke vzájemné úctě, důvěře a uznání, snášenlivosti, otevřenosti v komunikaci, k empatii a vzájemné spolupráci místem, kde bude dbáno na jejich správnou životosprávu, výživu, režim dne i pohybovou aktivitu místem, kde vzdělávací nabídka bude přiměřená osobnosti a věku dítěte, bude vést k získání potřebných kompetencí a její způsob i obsah bude brát na zřetel očekávání dětí i jejich rodičů místem, které se nezaměřuje pouze na vzdělávání dětí, ale i pedagogů a všech svých zaměstnanců pro neustálé zvyšování kvality pedagog. i nepedagogické práce místem dobře vybaveným, estetickým a příjemným, kde se všichni zúčastnění budou cítit dobře a svobodně ( v mezích daných pravidel, které si vytvoří a budou je chápat a respektovat ) místem, kde vzdělávání probíhá ekonomicky efektivním způsobem místem, které využívá všech možností zapojení rodičů do života školy místem, které spolupracuje s organizacemi a firmami, které přispívají ke zlepšení úrovně školy Chceme se stát takovou školou, která vyvolává u všech dětí, zaměstnanců a rodičů sounáležitost a hrdost na příslušnost k ní!

6 4. Podmínky vzdělávání Materiální a hygienické podmínky ( věcné ) : Mateřská škola se nachází v komplexu Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr. Mateřská škola má prostornou jednu třídu a hernu, které jsou vybaveny novými stolky a židličkami dvou výškových velikostí, koutky: kadeřnictví, pošta, divadlo, kuchyňka, výtvarný a pracovní koutek, obchod a knihovna. I když je jejich současné vybavení na dobré úrovni je nutno doplňovat průběžně nové pomůcky, zejména do výtvarného a pracovního koutku novými materiály. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí, jejich podstatná část je umístěna tak, aby si je mohly děti samy brát. Děti se budou podílet svými výtvory na výzdobě školy v interiéru školy, aby je mohli shlédnout rodiče V mateřské škole je dále lehárna a skladové zázemí, kancelář, sociální zařízení pro děti a dospělé, které bylo rekonstruováno dle platných hygienických požadavků EU. Rozloha mateřské školy je 578m2.Prostory a osvětlení vyhovuje hygienickým normám. Ve vstupních prostorách školy je umístěna šatna pro děti MŠ. Mateřská škola má také přilehlou školní zahradu pro děti MŠ, osázenou keři a stromy. Velký, dřevěný altán slouží pro hry dětí, což je praktické při drobném dešti či prudkém slunci. Zahrada je vybavena různými dětskými průlezkami, skluzavkou, při čemž vše splňuje normy pro bezpečnost a zdraví dětí. Revizí, která je prováděna pravidelně každoročně, nebyly shledány na vybavení zahrady nedostatky. U zahrady je umístěna kovová garáž, která slouží jako sklad hraček pro pobyt venku. Chtěli bychom získat sponzory na dovybavení pérovými houpačkami. Pro děti s odkladem školní docházky budou vytvořeny individuální plány práce se zaměřením na dosažení kompetencí na základě možností a schopností jednotlivých dětí, s dětmi s vadami řeči budeme nadále pokračovat v logopedické péči ve spolupráci s promovanou logopedkou. V mateřské škole zajišťujeme dětem denně pitný režim, přičemž je dbáno na hygienu ( každé dítě má sklenku označenou se svou značkou), starší děti jsou vedeny k sebeobsluze v dolévání pití. Záměr pro další období : dovybavení PC v MŠ, koutků aktivit v herně, novými pomůckami pro děti Vyřešit podávání svačin v mateřské škole, aby nebyla narušována činnost dětí a zkrátily se přechody a děti mohly pokračovat ihned v započaté činnosti a nemusely čekat na ostatní, zejména mladší děti. Byla uspořádána třída a herna, aby vyhovovala svými hracími koutky (centra aktivit) pro činnost dětí pro spontánní hru dětí, nutno ještě zpřístupnit více pomůcek a materiálu pro samostatnou činnost dětí, ( lepší dostupnost dětem, podnětnější prostředí, jednodušší a přehlednější organizace dětských her a činností výtvarné činnosti, knihovna pro děti, divadlo, pošta, domácnost, konstruktivní hry apod.). Dokoupit pro zlepšení prostředí ještě pro pracovní koutek skříňky s více policemi a úložným prostorem dětský nábytek. Bylo zakoupeno několik dětských knih a zpěvník, didaktické pomůcky na procvičování početních představ a cvičení pojmů, hračky na vánoce. Byla provedena revize zahradního náčiní a navrženo odstranění kovové zeměkoule, která je nebezpečná a hrozí nebezpečí úrazu. Několik rodičů nám pomohlo získat drobné odměny pro děti na akce s dětmi a soutěže a také materiály pro práci s dětmi ( látky, odřezky, stuhy, aj. ) Návrh a požadavky do dalšího období závisí na rozpočtu MŠ :. rekonstrukce zahrady nátěr zahradního vybavení a oprava stolků a lavic k činnosti venku zakoupit na školní zahradu pérové houpačky zakoupení dětského nábytku do koutků ( center aktivit ) vyměnit zastaralý počítač a aktualizovat programy spolupráce se správcem počítačové sítě ZŠ ( využít pro práci s počítačem dětí) oslovení sponzorů za účelem dalších finančních, materiálních prostředků

7 Psychosociální podmínky : Naší snahou je, aby způsob vedení dětí byl přívětivý, aktivující, motivující. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet atmosféru pohody a klidu plnou porozumění a pochopení. Kolektiv zaměstnanců je dětem vzorem v chování. Vytváříme atmosféru a podmínky k uspokojování dětských potřeb a poznávání nového s důrazem na individuální přístup ke každému dítěti a vzájemnou pomoc mezi dětmi a dětmi a dospělými. Velký důraz klademe na adaptaci dítěte každé dítě má na přizpůsobení tolik času, kolik potřebuje umožňujeme rodičům být přítomni v MŠ. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Je zajištěn pravidelný denní režim, který umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. V denním režimu bude respektována potřeba aktivity ale i spánku a odpočinku. Nespavé děti mají možnost klidných odpočinkových činností. Na začátku školního roku vytvoříme s dětmi svá pravidla soužití ve školce, vysvětlíme na příkladech umožníme dětem získat zpětnou vazbu v přirozených situacích a povedeme je k tomu, aby se podílely na společných rozhodnutích. Zátěž dětí musí být přiměřená jejich schopnostem a věku, vzdělávací nabídka musí být dítěti blízká, pochopitelná a pro dítě prakticky využitelná, výkony dětí oceňujeme pochvalou, oceněním snahy, povzbuzením v případě neúspěchu Prvořadým úkolem každé učitelky je respektování potřeb dětí. Plně respektujeme rodinnou výchovu. Při nabídce pedagoga je spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte, volnost a osobní svoboda dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Při práci počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech, děti jsou vedeny k nenásilné komunikaci s dospělým a dětmi, která napomáhá k vytvoření vzájemné důvěry a spolupráce. Postupně odstraňujeme nezdravé soutěžení mezi dětmi. V zárodku potlačujeme dětskou šikanu a vědomé ubližování. Pěstujeme v dětech samostatnost, zdravé sebevědomí pomocí pozitivního hodnocení, pochvaly dětí. Záměr pro další období : Zátěž dětí musí být přiměřená, zaměřit se na respektování potřeb dítěte (individ. ), využívat zpětné vazby v činnostech s dětmi se sebehodnocením dětí, respektování dohodnutých pravidel. Životospráva dětí Děti mateřské školy se stravují ve školní jídelně ZŠ a MŠ, kde je dětem poskytována plnohodnotná a výživná strava dle příslušných norem, je zachovávána vhodná skladba jídelníčků s ohledem na roční dobu. Děti mají zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Starší děti se samy obsluhují, každé dítě má svou sklenku označenou značkou. Mezi jednotlivými jídly jsou dodrženy intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly, děti jsou vedeny k samostatnosti. Rodiče mají možnost sledovat jídelní lístek, který je jim k dispozici na nástěnce v MŠ a ŠJ. V naší mateřské škole podporujeme zdravý životní styl a poznání, že zdraví je důležitá, ničím nenahraditelná hodnota, kterou si musíme chránit (motivované hříčky, poslech příběhů, dramatizace), nutno osvětu správné životosprávy zacílit na rodiče zveřejňovat zajímavé recepty a články o zdravé výživě, budeme pokračovat v čištění zubů po obědě. Na základě příkladu a vysvětlováním( přiměřeném věku dítěte) vést děti k základním návykům sebeobsluhy a dodržování osobní hygieny a hyg.návyků ( mytí rukou, používání kapesníků se zaměřením na ml. dětí ). Záměr pro další období: Co nejvíce budeme využívat sezónních činností k otužování dětí vycházky do parku a okolí. Organizace dne Denní program je možné dle potřeb a okolností upravovat a měnit, je připravován se zřetelem na potřeby a přání dětí, umožňuje reagovat na neplánované situace. Snažíme se jej přizpůsobit heterogenní skupině dětí. Ve smíšené skupině se velmi dobře rozvíjí sociální vztahy a prosociální vlastnosti, což patří k našim hlavním cílům. Za velmi pozitivní považujeme každodenní komunitní kruh (vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k naslouchání, aby se seznámily s tématem dne, co budeme dělat, ze kterých činností si mohou vybrat sounáležitost mezi dětmi, rozvíjí empatii). Učitelky se budou snažit o vyvážený poměr spontánních

8 a řízených činností. Počet dětí ve třídě odpovídá požadavkům vyhlášky o předškolním zařízení a to 24 dětí ve věku od 2 let do 7 let. Pobyt venku zařazujeme každodenně dle počasí. Vycházky do okolí bývají spojené s tématem dne. V případě nepříznivého počasí zařazujeme spontánní činnosti dětí, skupinové hry dětí spojené s pohybovou chvilkou. Po obědě děti dle potřeby odpočívají, starším dětem po krátkém odpočinku jsou nabídnuty klidové činnosti a individuální péče s předškoláky. Při odpoledních činnostech jsou dětem nabídnuty spontánní činnosti a volné hry dětí, skupinové činnosti. Nadstandardní aktivity v logopedické prevenci a seznamování dětí s cizím jazykem (angličtinou) probíhají formou hry bezúplatně v dopoledních hodinách tak, aby byly přirozeně začleněny do standardního vzdělávacího programu. Pokud se týká dětí s logopedickými problémy, přispívá angličtina s novými hláskami, které v češtině nemáme, ke gymnastice mluvidel, která je právě pro tyto děti velmi důležitá. Záměr pro další období: Pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména ty, které mají dětem umožnit: získávat vztah k cizímu jazyku, mít představu o fonetické odlišnosti a nebát se ji napodobit, získávat schopnost rozumět běžným pokynům přiměřeným věku dítěte-pokračovat se seznamováním s AJ. Řízení mateřské školy Od jsme právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr, ředitelka školy přenesla pravomoci a kompetence na vedoucí učitelku mateřské školy dle náplně práce. Vedoucí učitelka je zodpovědná za zdárný chod mateřské školy, vedení požadované dokumentace MŠ, řídí ostatní pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje za spolupráce s ředitelkou školy, tvoří Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kontroluje plnění školního vzdělávacího programu, zpracovává podklady pro hodnocení školy. Odpovídá za plnění úkolů BOZP, PO a odpovídá za proškolení dětí, dodržování hygienických zásad a norem při činnostech školy. Vedení je postaveno především na osobních kontaktech, otevřené komunikaci a vzájemné dohodě. Vzájemná komunikace je vstřícná, probíhá každodenně a všemi směry. Povinnosti a pravomoci každého jsou jasně vymezeny, je nutno vyžadovat od zaměstnanců vyšší míru samostatnosti při plnění úkolů, vlastní rozhodování a následné převzetí odpovědnosti za dané rozhodnutí. Profesní chování a názory zaměstnanců na činnost školy jsou v souladu se zaměřením Školního vzdělávacího programu školy. Preferujeme osobní živou komunikaci. Veřejná vystoupení dětí a příspěvky do místního časopisu Krásnodvorsko přispívají k sepjetí naší školy se životem v obci. Záměr pro další období : Zdokonalit komunikaci se ZŠ, vzájemnou komunikaci mezi personálem MŠ Personální a pedagogické podmínky Od došlo ke sloučení základní školy a mateřské školy v jeden právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr a vedením mateřské školy byla pověřena vedoucí učitelka, která zodpovídá za činnost a provoz mateřské školy v součinnosti s ředitelkou školy, která ji vedením pověřila. Pracovní kolektiv představují dvě pedagogické pracovnice (učitelky) a jedna provozní pracovnice (uklizečka). Dle potřeby výpomoc školníka ZŠ, který zajišťuje potřebnou údržbu školy. Povinnosti, pravomoci a úkoly jednotlivých zaměstnanců jsou uvedeny v pracovních náplních jednotlivých profesí, které jsou nedílnou součástí jejich pracovní smlouvy. Protože jsme malý kolektiv informace jsou pracovnicím poskytovány osobně. Pracovnice mají možnost zapojit se do vedení mateřské školy, mají dostatek možností ke spolupráci a rozhodování. Vedoucí učitelka je kvalifikovaná učitelka mateřské školy, SPgŠ Karlovy Vary, učitelství pro MŠ, v roce 2008 absolvovala Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení NIDV v Plzni a má kurz pro logopedické asistentky,který má též i druhá kvalifikovaná učitelka, která má titul Mgr. a absolvovala Univerzitu J.Á.Komenského v Praze ( speciální pedagogika ), - učitelka vzdělání využívá zejména při individuální činnosti s dětmi. Vzdělávací nabídka naší mateřské školy proto také zahrnuje logopedickou prevenci a na základě spolupráce s rodiči a promovanou logopedkou provádíme v mateřské škole pravidelnou nápravu logopedických poruch jedenkrát za 14 dní v MŠ. Dále v MŠ pracuje na snížený úvazek kvalifikovaná vychovatelka ŠD ( kvalifikovaná učitelka MŠ SPGŠ Litoměřice učitelství pro předšk. Vzdělávání. Jedna učitelka je nekvalifikovaná ( vychovatelka ŠD)

9 Interpersonální vztahy a komunikace jsou na velmi dobré úrovni, vztahy jsou přátelské, vstřícné. Snahou všech pracovnic je utvářet pracovní prostředí, kam chodí všichni rádi. Záměr pro další období : Zajistit další vzdělávání pedagog. pracovníků dle možností alespoň 2 3/ rok. Spoluúčast rodičů V poslední době se nám podařilo získat rodiče ke kvalitnější spolupráci. Spolupráci zahajujeme již při přijímání dětí, v době adaptační doby, během níž mohou rodiče se svými dětmi zůstávat po celou dobu adaptace. Rodičům je nabízeno po ranním přijetí dítěte, či odpoledním předání, setrvat ve třídě libovolnou dobu, mohou se aktivně zapojit do činnosti spolu s dětmi, hrát si s nimi, seznámit se s jejich výtvory. Rodiče se mají možnost podílet na akcích pořádaných pro děti a rodiče. Pomáhají nám získávat materiály pro práci s dětmi. V mateřské škole máme dobrovolný Klub rodičů a přátel školy, který se podle potřeby schází a seznamuje se s aktuálním děním mateřské školy. Rodičům je zpřístupněn školní vzdělávací program. Respektujeme rodinnou výchovu, výchovný styl rodiny a její soukromí, informujeme rodiče dle potřeby a na požádání rodičů o předškolním vzdělávání o individuálních potřebách jednotlivých dětí. Naším záměrem je tuto spolupráci prohlubovat a přispívat tak k tomu, aby se u nás v mateřské škole děti cítily opravdu šťastně a bezpečně, kam se těší. Spolupráce s rodiči formou volného sdružení, tzv. Klubem rodičů a přátel MŠ, individuálními pohovory s rodiči nahodilými či tématicky cílenými pomocí dětského scrininku při vstupu do MŠ dotazník pro rodiče dětí MŠ (konec šk.roku) informačními nástěnkami vydáváním školního časopisu PAPRSEK tématických přednášek pro rodiče logopeda, učitelky 1.třídy ZŠ zapojení rodičů do akcí v MŠ vystoupení dětí před rodičovskou veřejností (vánoce, rozloučení s předškoláky ) zapojení rodičů při pořádání výstavky výrobků Kaštánek, Vánoce, Velikonoce účast na karnevalu při hrách s dětmi, Slet dráčků na podzim, výlet do lesoparku spoluúčast s dítětem při logopedii 5. Organizace vzdělávání Provoz školy Provoz mateřské školy se na začátku školního roku, po dohodě se zřizovatelem Obec Krásný Dvůr, stanoví v souladu s potřebami zákonných zástupců zapsaných dětí. Projednává se vždy na první schůzce s rodiči na začátku školního roku součastně s pedagogicko organizačními opatřeními pro nastávající školní rok. Mateřská škola poskytuje celodenní péči. Provoz je od 6.00 hodin do hodin. Zápis do mateřské školy Po dohodě se zřizovatelem je v měsíci květnu proveden zápis dětí do mateřské školy pro následující školní rok. Zápis provádí ředitelka ZŠ a MŠ Krásný Dvůr a vedoucí učitelka MŠ.

10 Rodiče předloží doklady k přijetí dítěte: Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte, potvrzený pediatrem o zdravotní způsobilosti navštěvovat MŠ a uvedením povinného očkování dětí, rodný list dítěte, průkazku pojištěnce, popř. Soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče. Ředitelka základní školy a mateřské školy vydává,ve správním řízení, Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr, okres Louny podle ustanovení 34 odst. 3, 165 odst. 2 písm. b) a 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Řízení je zahájeno dnem, kdy podání žádosti zákonného zástupce dítěte došlo k rukám ředitelky. Přijímání dětí Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 let (od 2let v případě přihlášení malého počtu dětí). Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti, jimž byla odložena školní docházka o jeden rok, děti s trvalým pobytem v místě nebo spádových obcí, děti, které mají ve škole již staršího sourozence (viz. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ krásný Dvůr) - Zákon 561/2004, 34, odst.4 Děti mohou být přijímány ke školnímu vzdělávání i v průběhu školního roku zákon č. 561/2004, 34, odst.4. Předškolní vzdělávání má 3 ročníky podle věku dětí : I. ročník 3 4 roky II. ročník 4 5 let III. ročník 5 6 let (+ starší po odkladu školní docházky) Heterogenní třída - děti různých ročníků ( v naší MŠ ) ( Vyhláška č. 43/ 2006 Sb., kterou se mění vyhláška 14/2005 Sb., 1a, odst. 3 ) Ukončení docházky Po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte může ředitelka školy rozhodnout na základě správního řízení o ukončení předškolního vzdělávání jestliže : - se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy - ukončení doporučí v průběhu školního roku lékař nebo školská poradenská zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování, úplatu za školní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou neb vedoucí školního stravování jiný termín úplaty ( Zákon č. 561 / 200č, 35, odst. 1 ) V případě ukončení předškolního vzdělávání na žádost zákonných zástupců může být mezi zákonným zástupcem dítěte a ředitelkou školy uzavřena dohoda o ukončení předškolního vzdělávání dítěte podle občanského zákoníku. Počet dětí ve třídě Třídy mateřské školy se naplňují do 24 dětí a v případě povolené výjimky, pokud se bude hlásit více dětí, až do kapacity MŠ, která je 50 dětí ( Zákon č. 561 / 2004, 23, odst.3 ). Výjimku schvaluje zřizovatel: Obec Krásný Dvůr. Přerušení provozu Provoz mateřské školy se přerušuje v měsíci červenci a v srpnu na základě dohody se zákonnými zástupci dětí a schválením zřizovatele školy ředitelkou školy. Rodiče jsou na začátku školního roku seznámeni s Organizačním opatřením pro nastávající školní rok a 2 měsíce předem před uzavřením mateřské školy. ( vyhl. č.43/2006 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., 3, odst. 1, 2)

11 6. Charakteristika vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program/švp/ je zpracován v souladu s principy a zásadami Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání/ RVP PV/ č.j / zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. RVP PV se stává od oficiálně závazným dokumentem. Předškolní vzdělávání je významným mezníkem v životě každého jedince. Jeho obsah, cíle, metody a formy jsou předmětem hledání optimálních vzdělávacích cest v činnosti předškolního pedagoga. Snažili jsme se vytvořit vlastní vzdělávací cestu s ohledem k naší venkovské škole, která je ve střediskové obci, možnostem a také k dané skupině dětí a to dvou až šestiletých dětí. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena věku a možnostem dětí. Pro předškolní děti je významnou prioritou kvalitní příprava do základní školy. Vycházíme z poznávání jednotlivého dítěte, pochopení, porozumění dětem a přizpůsobení výchovného působení jejich potřebám a možnostem k dosažení kompetencí. Realizace tohoto programu klade větší nároky na spolupráci učitelek a umožňuje jim větší tvořivost. Výchozím bodem naší práce je RVP, a jeho tři hlavní vzdělávací cíle (záměry) předškolního vzdělávání 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznávání ( rozvíjet děti tak, aby chtěly samy poznávat) 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost ( respektujeme individualitu dítěte a chceme mít spokojené každé dítě) 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí ( rozvinout interakci mezi dospělým a dítětem) Jsou to cíle dlouhodobé, které se snažíme plnit dílčími cíli a klíčovými kompetencemi, od nichž se odvíjí vzdělávací nabídka v naší mateřské škole Kompetence k učení : ( KU ) Klíčové kompetence a očekávané výstupy : Dítě je schopno pozorovat soustředit se na využívání pojmů, znaků, symbolů, cestou experimentování, na problémové otázky hledá bezprostředně odpovědi, dokáže se orientovat v poznatcích o světě lidí, přírodyjejí rozmanitost a proměny, dokáže je pochopit a orientovat se v nich. Získané poznatky zpracuje v dovednosti a návyky přiměřené věku dítěte předškolního věku raduje se z toho, co samo dosáhlo. Získané zkušenosti uplatňuje v praktickém životě odhaduje své síly, hodnotí pokroky svoje i ostatních dětí, učí se nejen spontánně, ale i vědomě. Kompetence k řešení problémů : ( KŘP ) Dítě se snaží porozumět a vypořádat se s problémy ve svém okolí, řeší problémy spontánně cestou pokusu a omylu, uplatňuje přitom svou fantazii a představivost - zkouší, experimentuje. Hledá postup i pomocí matematických představ, dovede vnímat souvislosti a hledá řešení vedoucí k cíli, nebojí se chybovat ví, že se oceňuje i snaha v případě neúspěchu. Kompetence komunikativní : ( KK ) Dítě ovládá řeč a dovede ji využít pro své slovní vyjádření - dokáže se vyjádřit smysluplným dialogem. Pozná, že se mluví i jiným jazykem může se také zapojit do cizího jazyka, zvládá základní dovednosti,

12 které předchází psaní a čtení,dovede využívat nabízených komunikativních prostředků a informací - encyklopedie, knížky, počítač, telefon. Kompetence sociální a personální: ( SPK ) Dítě umí řešit mezilidské vztahy přiměřené svému věku je pozorné k druhým, citlivé a ohleduplné se snahou pomoci slabším, ví, že může požádat vždy o pomoc dospělého potlačování agresivity, ví, že je odpovědné za své jednání a podílí se na dodržování pravidel dětského kolektivu, umí si vytvořit svůj názor, dovede odmítnout nepříjemnou komunikaci a je obezřetný při setkání s neznámými lidmi. Kompetence činnostní a občanské: ( ČOK ) Dítě dokáže naplánovat, provést, dokončit a zhodnotit. Podílí se na stanovování pravidel ve třídě a jejich dodržování, ví že za porušení ponese následky. Uvědoměním si nesprávného dovede využívat svých silných stránek a uvědomuje si i slabé stránky, provádí svobodná rozhodnutí. Dítě dbá na zdraví a bezpečí sebe a druhých. Uvědomuje si v jakém prostředí žije, že je může i ovlivňovat. Tyto klíčové kompetence budou děti získávat podle svých individuální schopností a možností v integrovaných tématických blocích, které budou rozpracovány učitelkami konkrétně jako vzdělávací nabídka v Třídním vzdělávacím programu. Výchovně vzdělávací práce je rozložena do integrovaných tématických bloků a probíhá na základě prožitkového učení dětí učení hrou a činností. Znaky prožitkového učení : komunikativnost, spontaneita, objevnost, prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti, manipulace, experimentování a hra. Integrované vzdělávání zahrnuje celou osobnost dítěte, přináší mu poznatky a dovednosti, naplňuje jeho reálné vzdělávací potřeby, podporuje chápání vzájemných souvislostí a umožňuje dítěti se orientovat ve světě, který jej obklopuje. Je založeno na vnitřní motivaci dítěte a jeho aktivní účasti. Plánování výchovně vzdělávací práce Rámcové a specifické cíle vzdělávání dětí vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou nastíněny ve Školním vzdělávacím programu. Učitelky přizpůsobují témata konkrétní situaci a rozpracovávají je do nabídky konkrétních her a činností pro danou skupinu dětí tak, aby děti byly cíleně vedeny ke získávání očekávaných kompetencí. Každému tématu může být věnována různě dlouhá doba ( podle vývoje situace, zájmu dětí). Je nejen na učitelce, ale i na dětech, která témata vyberou, kolik času jim věnují a jaké prostředky zvolí pro jejich naplnění. Každé dítě má možnost rozhodnout o tom, co z nabízeného zkusí, čemu se bude věnovat, co je zajímá, co chce vědět, co je baví apod. Nabídka činností a podnětů musí být bohatá a probouzet v dětech touhu po poznání, vybízet je k samostatnému myšlení a projevu, rozvíjet jejich intelekt, fantazii a tvořivost. Důležité je zachovat vyváženost činností motorických, kognitivních a estetických. Aby učitelka mohla skutečně pružně reagovat na potřeby a zájem dětí, je pro ni v organizaci uspořádání denního programu závazná pouze doba podávání jídla, další organizace a realizace činností je plně v její kompetenci. Učitelka musí adekvátně reagovat i na neočekávané situace a vhodně jich využít ve prospěch dětí a vzdělávací nabídky. Způsoby, jakými je vzdělávání v naší MŠ uskutečňováno Vzdělávání je vždy vázáno jednak k obecným potřebám daných věkem, jednak k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Zasahuje celou osobnost dítěte. Uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v MŠ vyskytnou.

13 Druhy činností činnosti spontánní jsou stavěny na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě vycházejí z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat využívají spontánních nápadů dítěte a zajišťují mu dostatečný prostor pro realizaci jeho plánů ( nejdůležitějším druhem této činnosti jsou všechny typy her, manipulace a experimentování) činnosti řízené didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná je v ní zastoupeno spontánní a záměrné učení a počítá s aktivní účastí dítěte /nepředkládá pouze ucelené, již hotové poznatky) využívá prožitkového učení hrou a činností umožňující účast všech smyslů Spontánní a řízené činnosti musí být vyvážené, v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. činnosti relaxační a odpočinkové ( např. motivovaná cvičení, odpočinek na lůžku s využíváním relaxační hudby) Organizační formy práce s dítětem individuální (osobnostní) s 1 dítětem skupinové se skupinou dětí kolektivní (frontální) se všemi dětmi ve třídě Učitelka je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním. Iniciuje vhodné činnosti, připravuje prostředí a nabízí dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem. Popis a formy vzdělávání Základní obsah předškolního vzdělávání byl stanoven tak, aby v návaznosti na současné trendy ve vzdělávání odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání a aby respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich současné i budoucí potřeby a stejně tak i prostředí mateřské školy. Obsah je strukturován do oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. V mateřské škole jsou děti vzdělávány v průběhu celého dne a to ve všech činnostech vyváženě spontánními a řízenými aktivitami. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení založeno na aktivní účasti dítěte, založené na smyslové vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Na základě přirozených interakcí, do kterých dítě v rámci těchto oblastí vstupuje, v nichž žije, rozvíjí se a vyrůstá, učí se a také vzdělává. Interakčních oblastí je celkem pět : biologická psychologická interpersonální sociálně-kulturní environmentální od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzděláváním :

14 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Tyto oblasti vzdělávání jsou (stejně jako oblasti interakční) činně propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytváří společně fungující prvek, v životní skutečnosti nedělitelný. Čím úplnější a dokonalejší je propojení všech oblastí vzdělávání a zároveň i podmínek, za kterých probíhá, tím je vzdělávání účinnější a hodnotnější Obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání se stejně jako v životě prolíná, prostupuje, vzájemně se podmiňuje, dílčí cíle i dosahované kompetence dítěte na sebe navazují a vzájemně se doplňují, někde se i překrývají. V rámci různých oblastí se pak přirozeně mohou (i když v jiných souvislostech) opakovat. Používané metody pro získávání poznatků a dovedností slovní vyprávění, rozhovor, poslech, objasnění, popis, hodnocení názorné pozorování, pokus, demonstrace, exkurze, předvádění praktické činnosti experimentování, pracovní činnosti, konstruování, cvičení, praktické řešení konkrétních situací nejúčinnější kombinace metod pro získávání poznatků : praktická činnost + názornost + slovo + smysluplné poznání Umožňuje vnímat vzájemné souvislosti a vytvářet potřebné kompetence dítěte (dovednosti). Formy činností hudební pohybové grafické výtvarné dramatické osobnostní literární smyslové lokomoční praktické herní sezónní manipulační slovní turistické pracovní rytmické konstruktivní názorné Rozšiřující vzdělávací nabídka naší školy Její volba závisí na projeveném zájmu dětí a jejich rodičů, na možnostech a schopnostech dětí a na schopnostech pedagogických pracovnic a organizačních možnostech školy.je pouze doplňkem a je koncipována tak, aby nenarušovala vlastní výchovně vzdělávací činnost školy. prevence vzniku řečových vad v MŠ jsou s dětmi prováděna jazyková a artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová a fonetická cvičení, motorika jazyka a rtů. Učitelka prošla dlouhodobým logopedickým kurzem získala osvědčení logopedický asistent a dokáže rodiči poradit, kdy je již potřeba odborné logopedické péče a zprostředkuje nápravu prostřednictvím promované logopedy, která pravidelně jedenkrát

15 za čtrnáct dní dojíždí do naší MŠ a ve spolupráci rodičů bude nadále pokračovat(dle potřeby i při přechodu do 1.tř.ZŠ). seznamování dětí s anglickým jazykem ve školním roce 2008/2009 jsme začali se seznamováním dětí s anglickým jazykem, které provádí kmenová učitelka. Aktivity v logopedické prevenci a seznamování dětí s cizím jazykem (angličtinou) probíhají formou hry bezúplatně v dopoledních hodinách, průběžně tak, aby byly přirozeně začleněny do standardního vzdělávacího programu. Pokud se týká dětí s logopedickými problémy, přispívá angličtina s novými hláskami, které v češtině nemáme, ke gymnastice mluvidel, která je právě pro tyto děti velmi důležitá. Pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí jsou využívány zejména ty, které mají dětem umožnit : získávat vztah k cizímu jazyku, mít představu o fonetické odlišnosti a nebát se ji napodobit, získávat schopnost rozumět běžným pokynům přiměřeným věku dítěte. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami V naší koncepci bude respektováno dítě jako individualita a respektovány individuální potřeby a možnosti dětí a podle nich vytvořeny podmínky pro jejich vzdělávání : u dětí s poruchami řeči Je zajištěna průběžná logopedická péče logopedické asistentky a 1x za 14 dní, kvalitní péče promované logopedky, která dojíždí do MŠ, ve spolupráci s rodiči. Tato péče pokračuje dle potřeby i po vstupu dítěte do základní školy, kde logopeda pokračuje. u dětí ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí vytvářet podmínky pro spolupráci s rodiči formou návštěv mateřské školy, rozhovory s rodiči dítěte, individuální plán s dítětem a individuální péče po všech stránkách u dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí vytvářet podmínky pro individ. péči plán individuální činnosti s dítětem, spolupráce s rodiči s přiblížením chápání prostředí a činností v MŠ. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných vytvářet podmínky pro mimořádně nadané dětí, popř. individuálním plánem činnosti podle schopností a dovedností dítěte ve spolupráci s rodiči, popř. doporučení k dalšímu vzdělávání dítěte Další aktivity školy Naší velkou výhodou je právě naše obec, kde máme krásný zámek a přilehlý zámecký park, který využíváme co nejvíce k pobytu venku a seznamování dětí s životním prostředím a ochranou životního prostředí (ekologický projekt).vycházkami,sportovními, motivačními hrami přispíváme k ozdravění dětského organismu. Snažíme se prohlubovat poznatky dětí o svém okolí, obci, kde žijí, seznamujeme je s jeho historií, památkami (cíleně motivované vycházky návštěva zámku ). Poznatky dětí se snažíme rozšiřovat různými exkurzemi návštěva Hasiči, kadeřnictví, obchod, pošta, nádraží, knihovna. S dramatickým uměním se děti seznamují návštěvou divadelních představení, která se po dohodě uskutečňují v MŠ. Také se účastníme akcí, které se uskutečňují v ZŠ jako např. Kouzelník, hudební koncert, maškarní karneval v ZŠ. Výchovně využíváme i oslavy v MŠ vánoční a velikonoční svátky, masopust (maškarní karneval s rodiči), Mikulášská nadílka (s rodiči), Tři králové, Sluníčkový den 1.jarní den, Slet čarodějnic, Den Země, oslavy MDD ( v MŠ a společně se ZŠ), rozloučení s předškoláky, průběžně oslavy svátků a narozenin jednotlivých dětí. Děti se účastní vystoupení,- tradicí se stalo vystoupení dětí pro seniory při jejich předvánočním posezení. Na konci školního roku organizujeme polodenní výlet do Lesoparku v Chomutově (se spoluúčastí některých rodičů), kde se děti seznamují se živými zvířaty, prostředím a získají zážitky ze společného cestování. Záměr : Chceme, aby si děti uvědomovaly svoji sounáležitost s prostředím a okolím, ve kterém žijí.

16 7. Záměr ( cíle ) vzdělávacího programu Vzdělávací program OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT je vypracován jako schématický model integrovaného bloku vzdělávání, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu na základě prožitkového učení. Proč jsme zvolili tento název? Považujeme Objev = co?, svět = jaký?, život = poznání = dovést dítěte na konci předškolního věku k tomu, aby v rozsahu svých možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho život a další vzdělávání.vzdělání je podmíněno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí je založeno na principech vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Učitelky jednotlivá témata rozpracovávají do podtémat a zohledňují věk dětí, složení kolektivu, zájmy a potřeby dítěte, dané podmínky a možnosti. V třídním programu pak již uvádějí konkrétní činnosti obsah, činnosti, básně, písně, texty, hry, literaturu.k danému podtématu stanovují dílčí specifické cíle. Dbají na vyvážený poměr kognitivních, sociálních motorických, emocionálních potřeb konkrétní vzdělávací nabídkou. ŠVP umožňuje učitelkám ve třídě pracovat samostatně, tvořivě, s uskutečňováním svých nápadů a s uplatněním své odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě evaluačních činností umožňuje tvořivost při vzdělávání. Hlavním nástrojem poznávání je prožitkové učení, hlavní činností je hra. Cílem vzdělávání je rovnoměrný rozvoj dětí ve všech pěti interakční oblastech tzn. biologické, psychologické, interpersonální, sociální i environmentální. Od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání : Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Tyto oblasti prolínají každodenním působením na dítě, jsou zohledňovány věkové zvláštnosti dětí a jejich schopnosti. Rozvíjí osobnost dítěte, jeho individualitu, vzdělávací potencionál s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům. Rozvíjí samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince, uplatňujícího správné pracovní návyky, aktivitu a se zájmem o experimentování. Pokládá základy celoživotního vzdělávání. Naším cílem je dítě, které se do mateřské školy těší a ke splnění cílů musí být co nejvíce využíváno prožitkové učení všech forem, které dětem umožní poznávat okolní svět, podněcovat ho k vzájemné komunikaci, obohacovat aktivní a pasivní slovní zásobu, rozvíjet vědomosti, logické myšlení, paměť,obratnost estetický cit a morální vlastnosti. Chceme, aby byly děti vychovávány k životu ve společnosti, s uměním naslouchat přání druhých, vyjádřit své požadavky, potřeby a možnost říci ne.chceme, aby děti byly přirozenou cestou seznamovány s tradicemi a životem svého okolí, jehož jsou součástí. Tento program je postaven na vzájemné spolupráci učitelek, nepedagogické pracovnice, rodičů a dětí na základě dostatku informací prioritou bude prostřednictvím vzdělávací nabídky a to prostředky : promyšleným členěním prostoru do herních koutků ve třídě i na zahradě uplatňováním prožitkového učení a spontánních činností dětí tvořivou a vždy aktualizovanou volbou materiálů respektování rodičů jako nejdůležitějších vychovatelů využívání podnětného přírodního prostředí (zejména zámeckého parku ) přípravy společných zábav a slavností ( tradice, oslavy, kulturní akce) odbornou znalostí učitelek ( DVPP ) neustále dítě, jeho vedení k dosažení kompetencí Aktuálně zařazované náměty: Mimo tématických celků, z kterých je program sestaven jsou upřednostněny v našem programu aktuálně zařazované náměty, které vyplynou ze spontánně vzniklých situací. Je na učitelce, aby na nepředvídatelné situace adekvátně reagovala a využila je ve prospěch dětí.

17 8. Vzdělávací obsah Školního vzdělávacího programu OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Obsah vzdělávání je ve Školním vzdělávacím programu rozpracován do témat, která jsou jako témata rámcová, která budou rozpracována, konkretizována v třídním vzdělávacím programu do podtémat se vzdělávací nabídkou s ohledem na přání a možnosti dětí. ŠVP určuje přibližně časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. ŠVP je dokument, který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, se sebevzděláváním pedagogů a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují. 1. Téma : Kluci, holky, jdeme do školky Charakteristika a záměr : Do školy přichází každé září jedna třetina dětí poprvé. Seznámíme se s novým prostředím, přiměřeným způsobem vytvoříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku ve škole. Seznámíme se s pravidly bezpečného chování v MŠ, při pobytu na zahradě, při vycházkách. Při společných vycházkách budeme pozorovat dění ve vesnici, poznávat bydliště kamarádů, sledovat změny v přírodě v období babího léta, povíme si, co jsme dělali o prázdninách. Záměr : Snažit se začlenit každé dítě do daného společenství v psychické i fyzické pohodě Přirozeným způsobem a na základě her se seznámíme s prostředím školy a vesnice Společně se budeme snažit vytvářet pohodové prostředí ve třídě, vzájemně spolupracovat a respektovat se Pozorováním života ve vesnici posílíme vztahy k rodině, k vesnici, ke škole, k přírodě Budeme usilovat o sjednocení dětského kolektivu po prázdninách. Navrhované činnosti: Praktické seznamování s prostředím školy Hry zaměřené na rozlišování různých rolí v rodině, ve škole Praktické poznávání nejbližšího okolí školy a bydliště vycházky a pozorování Sluchové hry Pozorování přírody v období babího léta Výtvarné a dramatické ztvárnění prožitků dětí (dovolená s rodiči, naše škola apod.) Zdravotní, relaxační a dechová cvičení, pohybové hry činnosti zaměřené na rozvoj řečového projevu dětí vyprávění, hodnocení ( co se mi líbí, co mě zaujalo), četba podle obrázků Místo, kde bydlím výroba z krabic skupinová práce ( stříhání, lepení, malba, kreslení ) Grafomotorické cviky Říkadla a básně k tématu Zpěv známých písní, nácvik nových písní, rytmické hry Hry zaměřené na posilování kamarádských vztahů a vzájemnou toleranci, spolupráci. Kompetence : ( KU ) kompetence učení ( KK ) komunikativní kompetence ( KŘP ) kompetence řešení problémů (SPK ) sociální a personální kompetence

18 (ČOK) činnostní a občanské kompetence Téma : Kluci, holky, jdeme do školky Oblasti Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Dílčí vzdělávací cíle v oblastech Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností Získání relativně citové samostatnosti Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu Očekávané výstupy co dítě na konci předškol. období zpravidla dokáže Zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládá překážky, hází a chytá míč, užívá různé náčiní,pohybuje se ve skupině dětí, pohybuje se na svahu, v písku. Zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (stará se o osobní hygienu, přijímá stravu a tekutiny, umí stolovat, postará se o sebe a své osobní věci, obléká se a svléká, obouvá apod. ) Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, zapojí se aktivně i bez jejich opory Prožívá radost ze zvládnutého a poznaného Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektuje je Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdraví známé děti i dospělé, rozloučí se, poprosí, poděkuje, Vezme si slovo, až druhý domluví, požádá o pomoc, vyslechne sdělení, uposlechne pokyn apod. Začlení se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti Orientuje se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově MŠ, v blízkém okolí ) Klíčové kompetence Odhaduje své síly, Učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých (KU) Dovede odmítnout nepříjemnou komunikaci, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej (SPK) Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplat - ňuje základní společenské návyky a pravidla spole - čenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy ( KK ) Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, uvědomuje si v jakém prostředí žije ( ČOK ) Svoje činnosti se učí řídit a vyhodnocovat, rozlišuje řešení, která jsou funkční, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit-vnímá souvislosti a hledá řešení ( KŘP )

19 2. Téma : Podzim je tady Charakteristika a záměr : Protože máme velice blízko k přírodě ( jsme jí obklopeni), nabízí se nám možnost přímého pozorování změn, které přináší podzim. Děti bydlí v domech se zahradami a tak mají v tomto směru základní poznatky a zkušenosti. Chceme tyto znalosti upevňovat a dále rozšiřovat, vést děti k ochraně živé a neživé přírody. Zaměříme se i na význam zeleniny a ovoce pro zdraví lidí. Záměr : Budeme rozvíjet estetické vnímání podzimní krajiny a všímat si změn v přírodě Prakticky se seznámíme s některými druhy ptáků Procvičíme poznávání známého ovoce a zeleniny a zaměříme se na méně známé budeme řadit podle druhu, počítat, rozlišovat barvy Rozšíříme znalosti o domácích zvířatech při činnostech budeme užívat všechny smysly a rozvíjet je Zaměříme se na řečovou kázeň budeme se snažit respektovat druhého, hlásit se o slovo, neskákat do řeči, vědět, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky Připomeneme si, co je zdravé a co nám škodí a postupně budeme u dětí upevňovat zdravé životní návyky a postoje Navrhované činnosti: Zdravotní cvičení Hudební a hudebně pohybové hry Vyjádření hudby pohybem hry, diskotéka apod Pozorování podzimní přírody, zvířat, ptáků, ovoce, zeleniny, zemědělských plodin určování jejich vlastností, číselná řada, geometrické tvary, prostorové pojmy prohlížení knih k tématu a čtení Rozhovory, diskuze, vyprávění zážitků a příběhů, Zpěv, recitace, dramatizace Sběr přírodnin a hry s přírodninami Výtvarné vyjádření prožitků malba, kresba, malování Smyslové hry Ptáčku, jak zpíváš? Konstruktivní, námětové a společenské hry grafomotorická cvičení

20 2. Téma : Podzim je tady Oblasti Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dílčí vzdělávací cíle v oblastech Rozvoj a užívání všech smyslů Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření ) Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat Porozumět slyšenému /za - chytit hlavní myšlenku příběhu a sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách Rozvoj kooperativních dovedností Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách Očekávané výstupy co dítě na konci předškol. období zpravidla dokáže Vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobí jej podle pokynu Ovládá dechové svalstvo, Sladí pohyb se zpěvem Sleduje a vypráví příběh, pohádku. Záměrně se soustředí na činnosti a udrží pozornost Pozná a pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno Chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívá (porovnává, uspořádá, třídí soubory předmětů podle určitého pravidla, orientuje se v elementárním počtu do šesti, chápe číselnou řadu v rozsahu 1 desítky, pozná více, stejně, méně, první, poslední apod. Je citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem Spolupracuje s ostatními Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti,dodržuje herní pravidla Rozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých, odmítá společensky nežádoucí chování(lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chrání se před ním a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům ( vyhýbá se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) Dítě a svět Poznávání jiných kultur Má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí Klíčové kompetence Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, co dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách : orientovat se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije ( KU ) Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matemat. souvislosti ( KŘP,KU ) Ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku ( KK ) Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí, a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování (SPK ) Uvědomuje si v jakém prostředí žije ( ČOK )

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více