Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice

2 Obsah 1. Identifikační údaje Obecná charakteristika školy /z historie školy/ Podmínky předškolního vzdělávání Materiální podmínky Životospráva dětí v MŠ Psychosociální podmínky dětí v MŠ Organizace chodu MŠ Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů Spolupráce s rodiči Spolupráce s ostatními organizacemi Tradiční akce a rituály školy Doplňkové programy školy Organizace vzdělávání Přijímání dětí do mateřské školy Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Charakteristika tříd Formy a metody práce Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Charakteristika vzdělávacího obsahu Rámcové vzdělávací cíle Vzdělávací obsah a dílčí cíle ŠVP Strakatý podzim Přijela k nám paní zima Jaro je tu děti Cestujeme za létem Evaluační systém Roční evaluační plán školy. 31 Přílohy 2

3 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Sedlice Adresa MŠ: Komenského 355, Sedlice Zřizovatel: Město Sedlice Zpracovatel ŠVP PV: vedoucí učitelka, pedagogický sbor Personální obsazení: Ředitel: Mgr. Marek Charvát Vedoucí učitelka: Jana Hálová Pedagogické pracovnice: Jana Pohanková, Martina Křivancová Provozní pracovnice: školnice Jiřina Prokopcová Kapacita školy: 60 dětí Počet tříd: 2 (Berušky, Zajíčci) Název ŠVP: Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta IČO: Kontakt: Projednáno na pedagogické radě dne ředitel školy vedoucí učitelka 3

4 2. Obecná charakteristika školy /z historie školy/ Mateřská škola v Sedlici byla zřízena s jednou třídou v roce 1940 v přízemí budovy ZŠ. Postupně bylo prostředí třídy upravováno, pro velký počet dětí v roce 1974 otevřena ještě jedna třída. V roce 1975 se začalo na zahradě ZŠ s výstavbou samostatné MŠ. Na jejím vybudování se podíleli především rodiče. Slavnostně byla nová MŠ otevřena 10. ledna Budova je jednopatrová, plynové vytápění zabezpečuje ZŠ. Celodenní stravování je zajištěno ze školní jídelny ZŠ. O prázdninách v roce 2006 byla provedena rekonstrukce budovy snížení počtu dřevěných oken a jejich výměna za plastová. Dále bylo vyměněno osvětlení ve všech prostorách MŠ. 4

5 3. Podmínky předškolního vzdělávání 3.1 Materiální podmínky V přízemí budovy se nachází šatna a WC zaměstnanců, šatna, umývárna a WC dětí. 1. třída herna s jídelnou, ložnice oddělena závěsem (s rozkládáním lehátek) zároveň slouží jako tělocvična. Je zde taky umístěna kuchyňka, chodba se skříňkami na pomůcky a sklad čisticích prostředků a lůžkovin. Po označeném schodišti opatřené zábradlím nalezneme 2. třídu, která má stejné prostory. Na patře je také kancelář vedoucí učitelky. Prostory jsou plně vyhovující dvojtřídnímu předškolnímu zařízení. Vytváříme společně s dětmi různé koutky pro námětové i tvořivé hry. V roce 2008 byla 2. třída vybavena novými dětskými stolky a židličkami, přizpůsobené věkovému složení dětí na třídě. Do této třídy byla pořízena v roce 2010 nová policová sestava. O prázdninách roku 2011 byl zakoupen nábytek do 1. třídy. Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním a různými materiály je dostatečné, odpovídá počtu dětí, jejich věku, je průběžně doplňováno, obnovováno a učitelkami plně využíváno. Hračky i pomůcky jsou umístěny v košíčkách nebo v kontejnerech ve skříňkách i na poličkách. Děti je dobře vidí, samostatně si je berou a ukládají zpět na své místo. Na začátku školního roku si stanovíme pravidla pro jejich využívání. Práce dětí zdobí interiér budovy, rodiče si je mohou kdykoliv prohlédnout. Součástí školy je velká zahrada. Ke hře dětem slouží pískoviště, skluzavka, průlezka, kolotoče a altánek na ukládání hraček. V roce 2010 zakoupil sponzor na školní zahradu dřevěný autobus. K zastínění zahrady slouží vedle stromů i malý altánek. Většina plochy je zatravněna, chodníky jsou využívány k jízdám na dětských dopravních prostředcích (koloběžky, motokára, odrážedlo) a ke kreslení křídami. Zahrada je pravidelně udržována sekání trávy, zastřihování dřevin zajišťují zaměstnanci MěÚ. Hrací prvky umístěné na školní zahradě pravidelně kontroluje revizní technik. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, osvětlení, hlučnost, uložení čisticích a mycích prostředků). záměry v budoucnu bychom chtěli dovybavit 1. třídu novými stolky a židličkami, vyměnit podlahové krytiny vobou třídách. Do prostoru školní zahrady bychom chtěli pořídit nové prvky prolézací stěny, pruž. houpadla aj Životospráva Stravování dětí zajišťujeme v 1. třídě. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dovážená v nerezových várnicích ze ŠJ. Je zachována vhodná skladba jídelníčku. Teplota pokrmů je pravidelně sledována speciálním teploměrem. Dodržujeme základní fyziologické potřeby dětí zajištěním pitného režimu během celého dne, kdy je dítě v MŠ. Má možnost se kdykoliv samostatně napít nebo požádat o pomoc. 5

6 Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné 2,5 3 hodinové intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale nenásilnou formou se snažíme, aby alespoň ochutnaly a naučily se tak postupně zdravému stravování. Starší děti používají příbor, samy si prostírají, nalévají si u stolečků polévku. Všechny děti si přinášejí druhé jídlo, mají možnost přídavků a říci si o množství stravy. Samy si odnášejí i použité nádobí na odkládací stolek. Je zajišťován pravidelný denní řád, který je přizpůsobován potřebám a vzniklé aktuální situaci. Zákonní zástupci dítěte mohou své dítě přivést do MŠ kdykoliv dle svých potřeb (mimo běžné ranní hodiny informují o pozdějším příchodu učitelku). Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy sohledem na stav ovzduší, či jiné přírodní překážky. Program je také přizpůsobován počasí. Děti mají dostatek pohybu jak v MŠ, tak i venku na zahradě a přilehlém sportovním hřišti ZŠ Odpočinek po obědě je upraven dle individuálních potřeb dětí. Všechny odpočívají minut, poté je dětem s nižší potřebou spánku nabízena zájmová aktivita, individuální péče a jiné klidné činnosti u stolečků. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají k jejich uspokojování. Dodržují zásady zdravého životního stylu, jsou příkladem a přirozeným vzorem dětem i jejich rodičům. 3.3 Psychosociální podmínky dětí v MŠ - usilujeme o to, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně - všechny nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na prostředí i situaci mateřské školy s rodiči či prarodiči - respektujeme dětské potřeby a pomáháme jim je uspokojovat - usilujeme o pohodu a klid dítěte, může kdykoliv relaxovat v koutcích ve třídě - všechny děti mají stejná práva, nikdo není zvýhodňován a znevýhodňován - v dětech rozvíjíme citlivost, vzájemnou toleranci, zdvořilost, ohleduplnost, pomoc a podporu /navozujeme vzájemný vztah důvěry a spolupráce s dítětem/ - osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině, aby byl dobrý kolektiv, kde jsou děti šťastné a rády (viz. piktogramy) - převažuje pozitivní, povzbuzující hodnocení, využíváme pochvaly. Podporujeme děti vzájemně si důvěřovat a samostatně se rozhodovat - organizování dítěte omezujeme na nezbytně nutné činnosti - usilujeme o kamarádské společenství, v němž jsou zpravidla rády - vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života /je dítěti blízká, přiměřená, užitečná a prakticky využitelná/ - nepodporujeme stres a spěch - pedagogové usilují o dobré vztahy ve třídě / nevhodné vztahy ovlivňují prosociálním směrem/ 6

7 Závěr: - neustále se zamýšlíme nad formami práce s nabídkou činností a využívání zpětné vazby při dalším plánování, vytvářet přátelskou atmosféru, rovnocenné postavení dětí - snažíme se, aby se děti obracely na učitelky s důvěrou a bez ostychu - máme na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace 3.4 Organizace chodu MŠ - snažíme se, aby denní řád byl dostatečně pružný, který umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální zájem o činnosti, zaujatost a jejich potřeby - denně zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity - usilujeme, aby děti měly potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností. Soukromí je také respektováno při osobní hygieně. - při vstupu do naší mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim /rodič + dítě/ - rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv a podle svých potřeb /po dohodě/ - snažíme se, aby spontánní a řízené činnosti v denním programu byly vyvážené a aby děti měly dostatek prostoru a času pro spontánní hru, mohly ji dokončit nebo v ní pokračovat - všichni zaměstnanci školy reagují na individuální potřeby dětí a snaží se pomáhat v jejich uspokojování, dětem se plně věnují - dětem umožňujeme relaxovat - usilujeme, abychom děti podněcovali k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat svým tempem - chceme postupně vytvářet podmínky pro individuální a skupinovou práci a pracovat v malých skupinách - při realizaci plánovaných činností vytváříme vhodné materiální podmínky /včasná příprava pomůcek/ - stanovené počty dětí ve třídách nejsou překročeny, spojují se v nejnutnějších případech Organizace dne 6,30 8,00 scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí 7,40 přechod starších dětí do 2. třídy 8,00 11,30 ranní hry ranní cvičení jazykové chvilky smyslové hry hygiena, svačina řízené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuální) příprava na pobyt venku dle sezónních podmínek 11,30 12,30 návrat z pobytu venku, hygiena, oběd 7

8 12,30 14,00 hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek náhradní nespací činnosti 14,00 14,45 hygiena, svačina 14,15 přechod starších dětí do 1. třídy 14,45 16,00 hravé činnosti ve třídě, za příznivého počasí na zahradě 3.5 Řízení mateřské školy 1. Povinnosti, pravomoci a úkoly mají všichni zaměstnanci jasně vymezeny. 2. Funguje informační systém uvnitř i navenek MŠ (spojení s ředitelstvím školy telefonem, mobilem a internetem). V případě, kdy potřebuje zákonný zástupce získat informaci o dění v MŠ nebo o svém dítěti / podat stížnost, podnět k práci nebo něco oznámit/ se může obrátit na vedoucí učitelku, učitelky ve třídách. Ohledně stravy se mohou obrátit na vedoucí školní jídelny. Odborné informace může zákonný zástupce získat podle potřeby u dětského pediatra, v PPP ve Strakonicích. 3. Při vedení zaměstnanců vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy. Mají dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podílejí se na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 4. Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci a pozitivně je motivuje, oceňuje jejich aktivní práci na poradách. 5. Učitelky pracují jako tým. Na třídních schůzkách vyslechnou přání a připomínky rodičů. 6. Plánování pedagogické práce i chodu MŠ je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětné vazby. 7. Vedoucí učitelka vypracovává a aktualizuje ŠVP ve spolupráci s ostatními učitelkami. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. 3.6 Personální a pedagogické zajištění 1. V mateřské škole jsou v současné době 3 pedagogické pracovnice, všechny sodbornou kvalifikací + školnice 2. Pedagogický tým má jasně vymezena a společně vytvořena pravidla 3. Učitelky se pravidelně sebevzdělávají, poznatky si předávají a využívají je ve své výchovně vzdělávací práci. 8

9 4. Vedoucí učitelka vytváří podmínky pro další vzdělávání všech pedagogických pracovnic 5. Učitelky mají organizovány služby tak, aby byla při všech činnostech dětem zajištěna pedagogická péče 6. Učitelky se chovají, jednají a pracují profesionálním způsobem, řídí se společenskými pravidly Závěr: - zkvalitňovat svojí práci účast na seminářích a využívat poznatky v praxi 3.7 Spoluúčast rodičů - pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět a pomáhat v péči o dítě - usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost pochopení, respekt a ochotu spolupracovat - nabízíme rodičům poradenský servis /setkání, odbornou literaturu/ - chráníme soukromí rodiny a mlčenlivost - informujeme rodiče o problémech ale i úspěších, a pokud mají zájem, domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte - rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o veškerém dění v MŠ - organizujeme společné schůzky rodičů, setkání a akce s rodiči - usilujeme o spolupráci s rodiči při výchovně vzdělávací práci, snažíme se různými způsoby zapojovat rodiče do společných činností s dětmi /společná setkání, různé domácí úkoly/ 3.8 Spolupráce s rodiči - účast na adaptaci dítěte v MŠ - na třídách společná setkání rodiče + dítě /společná činnost Mámo, táto, pojď si hrát, pojď si se mnou udělat několikrát za rok - oslavy svátků tradice a zvyky - rozloučení se školáky - podněcujeme rodiče k pomoci při opravách hraček, při údržbě zahradního zařízení, při drobných opravách v budově, při praní ručníků a lůžkovin Závěr: - nadále spolupracovat s rodiči, se zapojením účasti na společné vzdělávací nabídce 3.9 Spolupráce s ostatními organizacemi s MěÚ Sedlice - materiální zabezpečení provozu MŠ - vystupování dětí - Vánoce, Velikonoce v DPS Sedlice 9

10 - výstavy dětských prací při akcích MěÚ - slavnostní rozloučení s předškoláky v obřadní síni MěÚ dárky se ZŠ: - návštěva předškoláků v 1. třídě (Klub předškoláků) - setkání prvňáčků a kamarádů ze ŠD v MŠ - čerti, andělé a Mikuláš ze ZŠ v MŠ - společná účast dětí z MŠ a 1. stupně ZŠ na kulturních akcích pořádaných v MŠ - předplavecká průprava společně se žáky třídy ZŠ - účast učitelek MŠ při zápisu do 1. třídy - oslava MDD s místní lidovou knihovnou: - návštěvy MLK + besedy se zemědělským družstvem: - návštěva kravína, opravářské dílny s PPP Strakonice s Policií ČR ve Strakonicích a Městskou policií v Blatné: - výchovné programy v oblasti dopravy, prevence násilí, cizí lidé apod. s MŠ Blatná Šilhova: - využití dopravního hřiště s výukou s HZS Blatná, Sedlice: - exkurze 3.10 Tradiční akce a rituály školy Celoškolní: - aktivní účast na různých výtvarných soutěžích - vánoční setkání besídka pro rodiče a veřejnost - svátky jara návštěva MěÚ koledování - výjezdy na kulturní akce do Blatné divadla, hudební pořady - divadelní + hudební představení v MŠ dle nabídky společně s žáky 1. a 2. třídy ZŠ 10

11 - oslava čarodějnic - polodenní školní výlet - rozloučení se školáky, vystoupení dětí - společná setkání dětí se ZŠ v MŠ Třídní: - společné hodnocení vlastního chování, řešení dětmi konkrétní situace, pravidla na třídě - vítání nových dětí v září i během roku - návštěva tělocvičny v ZŠ starší děti (1 x týdně), mladší děti (1 x za 14 dní) - oslava svátků a narozenin dětí na třídě - vycházky do přírody - masopust 1. a 2. třída - odpolední setkání v každé třídě rodiče + děti zaměřené na společné vyrábění - exkurze knihovna, AGRO 3.11 Doplňkové programy školy 1) Adaptační program /při vstupu dítěte do MŠ, adaptace dítěte na prostředí MŠ společně s rodiči/ 2) Jazyková školička - logopedická prevence 3) Grafický kurz 4) Hrátky s hlínou 5) Veselé zpívání 6) Pro starší děti 1 x týdně předplavecký výcvik podle zájmu dětí a rodičů /placená aktivita/ dopoledne společně s žáky ZŠ 11

12 4. Organizace vzdělávání Předškolní vzdělávání v naší škole usnadňuje dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Při organizaci vzdělávání se zaměřujeme na rozvíjení osobnosti dítěte, podporování jeho tělesného rozvoje a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu a napomáhání v chápání okolního světa. Motivujeme je k dalšímu poznávání a učení. Do denního programu MŠ jsou zařazeny hravé činnosti, pohybové aktivity, různé formy a metody k rozvíjení dovedností a vědomostí dětí. V naší MŠ jsou 2 heterogenní třídy dětí se všeobecným zaměřením od 2,5 do 7 let. Kapacita MŠ je 60 dětí. Během školního roku přijímáme děti podle potřeby rodičů do naplnění kapacity. 4.1 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání Termín zápisu do MŠ stanoví ředitel školy /zpravidla v dubnu předcházejícího roku/. O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a místním rozhlasem. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvednou zákonní zástupce u učitelek v MŠ. Po vyplnění a potvrzení pediatrem o řádném přeočkování ji odevzdají vedoucí učitelce v MŠ. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy. Po ukončení zápisu dětí do MŠ informuje zákonné zástupce dítěte zasláním Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. 4.2 Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 1. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky /5-6 let/ 2. Věk dítěte 3 leté děti dodržující hygienické požadavky, v případě zaměstnaných zákonných zástupců, - 2,5 leté děti, splňující požadavky 3 letých dětí 3. Pokud kapacita školy dovolí, jsou přijímány i 3 leté děti nezaměstnaných matek na mateřské dovolené na 4 hodiny denně nebo na 5 dnů v měsíci do věku 4 let 4. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem o řádném přeočkování a způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ / Přihláška dítěte k zápisu mateřské školy / 5. Evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem 6. Přihláška ke stravování 12

13 4.3 Charakteristika tříd MŠ je dvoutřídní, děti jsou zařazovány do tříd podle věku na přání rodičů sourozenci v jedné třídě. Toto uspořádání se nám při práci s dětmi nejvíce osvědčilo. Ve 2. pololetí se snažíme kvalitně připravit předškolní děti na plynulý přestup do ZŠ. Názvy tříd: A) Berušky do této třídy se přijímají děti zpravidla od 3 5 let. Zaměřujeme se na nenásilnou adaptaci do prostředí MŠ, získávání prvních sociálních kontaktů, smysluplně obohacujeme denní program dětí. B) Zajíčci do třídy docházejí děti ve věku 5 6 let a děti s OŠD. Snažíme se u nich vytvářet základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských i etických hodnot. Přípravě na školu je věnována značná pozornost. S dětmi jsou prováděna dle potřeby logopedická a grafomotorická cvičení. Program předškoláků je obohacený o cvičení v tělocvičně a předplavecký výcvik. 4.4 Formy a metody práce Uplatňujeme metody prožitkového učení hrou, přímou zkušeností, samostatné objevování, aktivní zkoumání, řešení problémových situací, poskytování dostatku prostoru pro spontánní aktivity, vlastní plány, tvořivou dramatiku. Učební aktivity probíhají především formou dětské hry. Využíváme situačního učení využívání situací, které dětem poskytují praktické ukázky životních souvislostí. Dítě se učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. V průběhu dne v MŠ využíváme také spontánní sociální učení, kdy dítě přirozeně napodobuje. Poskytujeme dětem vzory chování a postoje k nápodobě či přejímání vhodné. V menších skupinách či individuálně uplatňujeme specifickou formu didakticky zacílenou činnost, kterou učitelky dítěti nabízejí a přímo či nepřímo ji motivují / spontánní či záměrné cílené a plánované učení/. Využíváme rovněž integrovaný přístup propojování všech vzdělávacích oblastí i klasických metod. Péče o zdravý vývoj dětí a jejich duševní hygienu se promítá ve vyváženém denním režimu, v respektování věku a zájmů jednotlivých skupin, v přiměřené tělesné činnosti, v racionální a pestré stravě, v čistotě a hygieně prostředí. volná hra a spontánní činnosti Prostor pro volnou hru a spontánní činnosti poskytuje naše MŠ od otevření školy do dopolední svačiny, při pobytu venku, při odpolední činnosti ve třídě nebo při pobytu na školní zahradě. 13

14 tělovýchovné chvilky Jsou zařazovány kdykoliv v průběhu dne, nejčastěji před svačinou, při pohybu venku, v odpoledních činnostech / navození rušných aktivit, které podporují zdravý růst, procvičování pohybového a dechového aparátu/. společné činnosti Jedná se o řízenou činnost, plánovanou učitelkou, má stanovený cíl a prostředky, vychází ze zájmu a potřeb dětí. Didakticky cílenou činností učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou spontánního a záměrného učení. Řízená společná činnost nebo hra může vzniknout spontánně během dne nebo může být navozena. pobyt venku Probíhá nejčastěji formou volných her na školní zahradě. Děti mají dostatečný prostor pro pohybové vyžití, volnou hru. Vycházky slouží především k pozorování a objevování. Děti získávají poznatky o přírodě, o městě nebo blízkém okolí. hygiena, sebeobsluha Na začátku roku se děti seznamují s pravidly sebeobsluhy v návaznosti na bezpečnost a samostatnost. svačiny, oběd Jídlo je dětem podáváno třikrát denně a jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze. odpočinek a spánek Před uložením dětí k odpočinku navozujeme klidové činnosti jako je poslech pohádek čtených učitelkou, vyprávění pohádek nebo příběhů. 4.5 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Při hře dětí ve třídě učitelky sledují hru dětí, dbají na klidný průběh, předcházejí konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. Učitelky od dětí neodcházejí, při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ /školnice nebo druhé učitelky/. Bez dohledu učitelky děti nepoužívají nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si děti mohly strčit do nosu či ucha. Při prevenci sociálně patologických jevů se učitelky zaměřují na oblast šikany a vandalismu. Při chůzi po schodech dbají, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost, zajišťují soustavnou pomoc 14

15 při cvičení, jsou na nejrizikovějším místě. Před zahájením cvičení zkontrolují, zda je tělovýchovné nářadí v pořádku. Při oblékání dětí v šatně učitelky dohlížejí na děti, podle potřeby pomáhají a samy se oblékají, až když jsou děti připraveny na pobyt venku, vzájemně se vystřídají. Učitelky odpovídají při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých, starších tří let. Při pobytu venku zajišťují učitelky bezpečnost dětí překrýváním služeb. Vedoucí učitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí /paní školnice/. Každý i drobný úraz je zaznamenán do knihy úrazů. Při úrazu, kde bylo potřeba ošetření lékařem, vyplní vedoucí učitelka Záznam o úrazu. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonné zástupce dítěte a ředitele ZŠ. 15

16 5. Charakteristika vzdělávacího programu Při tvorbě ŠVP jsme přihlížely nejen k velikosti školy, ale také k jejímu umístění, materiálním podmínkám, ke složení pedagogického sboru i k cílům, kam bychom chtěly děti v předškolním věku dovést. Na základě této analýzy jsme si vytvořily školní program, který jsme nazvaly Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta. Školní vzdělávací program je ucelený systém, na kterém pracujeme již několik let a dotváříme ho tak, aby odpovídal požadavkům RVP PV a zaměření mateřské školy. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá na základě vlastních činností a prožitků. Naším záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby dle svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy důležité pro jeho další rozvoj a vzdělávání. Nenásilně děti připravit na zdárný vstup do základní školy. Pro práci s dětmi jsme si jednotlivé záměry rozpracovaly na podmínky mateřské školy: vést děti ke zdravému životnímu stylu, dodržovat pitný režim podporovat duševní pohodu dětí, respektovat individuální potřeby a přání dětí (odpolední odpočinek po přiměřeném čase nahradit zájmovými činnostmi) vzdělání dětí rozvíjet přirozenou cestou, prostřednictvím prožitků, praktických zkušeností, řízené a spontánní aktivity zařazovat v denním režimu vždy vyváženě podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, vést děti k soudržnosti, přátelství a porozumění se všemi dětmi rozvíjení dětí, zapojení dětí do zájmových kroužků na mateřské škole pokračovat v individuálním přístupu k dětem, brát děti jako samostatnou osobnost, rozvíjet dítě tam, na co má a posilovat ho tam, kde má rezervu získání základů sebevědomí, komunikace a sebehodnocení, dále pak dovedností, schopností a vědomostí (to, co dítě může získat) při práci s předškolními dětmi se zaměřit na prevenci drogové závislosti pokračovat v ekologické výchově na mateřské škole (vycházky do přírody) nadále spolupracovat s rodiči, základní školou, městskou knihovnou, 5.1 Rámcové vzdělávací cíle Základní cíle jsou dány v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání: 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 16

17 Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním (poznávacím), sociálním a emociálním potřebám dětí. Rozvíjení dítěte, jeho schopnost učení a poznávání: dostatek informačních zdrojů propojení informací se skutečným životem práce v motivujícím prostředí převaha kladného hodnocení netradiční metody a formy práce Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: atmosféra přátelství dodržování stanovených pravidel utváření ohleduplného a citlivého vztahu k lidem poznávání a ochrana přírody Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí: vhodná organizace denního režimu bezpečnost, estetičnost a čistota prostředí hygienické a stravovací návyky prevence násilí, šikany respektování individuálních potřeb osvojování základních pracovních dovedností ohleduplnost k slabším pomoc starým, nemocným Specifické cíle školní vzdělávací činnosti Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou. Specifické cíle vedou k vytváření podmínek pro dobrou výchovu a vzdělání dítěte, které by mělo mít v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat základní kompetence, které jsou pro osobní rozvoj, životní spokojenost a vzdělání žádoucí. 1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) - podporovat růst dítěte - zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a obratnost, správné držení těla - podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností - učit je sebeobslužným dovednostem 17

18 - vést je ke zdravým životním návykům 2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) - podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost a odolnost dítěte - podporovat rozvoj intelektu, řeči a jazyka, sebevyjádření - podporovat rozvoj poznávacích procesů, jeho citů, jeho vzdělávacích schopností - stimulovat rozvoj jeho vzdělávacích dovedností - povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) - podporovat utváření vztahů dítěte k ostatním dětem a dospělým - posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci - vést děti k samostatnosti a odpovědnosti 4. Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) - uvést dítě do společnosti ostatních lidí i do světa kultury a umění - pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje - připomenout základní morální a etické hodnoty 5. Dítě a svět (oblast environmentální) - založit u dítěte základní podvědomí o okolním světě a jeho dění - vytvořit základ pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí - vážit si hodnot i přírodních krás Cílem školy je: - rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby - podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost - napomáhat k chápání okolního světa - prožívat atmosféry bezpečí a radosti - rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí - rozvíjet základní hodnoty mravního cítění - motivovat k dalšímu poznávání a učení - uvědomovat si pocit sounáležitosti s přírodou a s lidmi Klíčové kompetence Jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého dítěte Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činností a občanské 18

19 Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP PV. Dosažitelná úroveň dítěte ukončující předškolní vzdělávání: kompetence k učení - získané dovednosti a vědomosti uplatňuje v praktických situacích i v dalším učení - dítě se učí spontánně, ale i cílevědomě, učí se s chutí, projevuje zájem - má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky - klade si otázky a hledá na ně odpovědi - raduje se z toho, co samo dokázalo - dítě se soustředí na danou činnost, dovede postupovat podle pokynů, dokáže dokončit započatou práci - odhaduje svoje síly, dokáže ohodnotit sebe i okolí kompetence k řešení problémů - řeší problémy, na které stačí, opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s pomocí dospělého - při řešení problému využívá dosavadních zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje - užívá číselných a matematických pojmů, zpřesňuje si početní představy - rozlišuje způsoby řešení (funkční a nefunkční), dokáže mezi nimi volit, používá logiku v činnostech - nebojí se chybovat a je iniciativní komunikativní kompetence - hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, formuluje otázky a žádá odpovědi - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými) - komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými - ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení - rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím sociální a personální kompetence - samostatně se umí rozhodnout, umí vyjádřit svůj názor - uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese i důsledky - projevuje ohleduplnost k ostatním, pomáhá slabším, vnímá nespravedlnost - dokáže se prosadit, ale i podřídit, dokáže být tolerantní - při společných činnostech spolupracuje, domlouvá se - dodržuje základní společenské návyky a pravidla, dohodnutá a pochopená pravidla - při setkání s cizími lidmi se chová opatrně - chápe, že nespravedlnost a ubližování se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou 19

20 činnostní a občanské kompetence - učí se svobodně plánovat své činnosti a hry, organizovat, podřizovat se, řídit a hodnotit situaci - k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně - má smysl pro povinnost při hře i učení - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi dětmi, rozumí jim, ví, proč je nutné je dodržovat - uvědomuje si, že svým chováním může ovlivnit prostředí, v jakém žije - dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví a bezpečí druhých, chová se ohleduplně 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více