Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny"

Transkript

1 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s e s t ř e d n ě t ě ž k ý m m e n t á ln í m p o s t i ž e n í m Z Á Ř Í Škola pro život - ŠVP ZŠS zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (RVP ZŠS)

2 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny OBSAH O b s a h 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP... 4 Průřezová témata Učební plán (Díl I.) Učební osnovy (Díl I.) Čtení Psaní Komunikační výchova Matematika Informatika Člověk a svět Člověk a společnost Člověk a příroda Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Hodnocení žáků a autoevaluace školy Příloha 1: Pravidla pro hodnocení žáků (příloha školního řádu)

3 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny 1. I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E Oficiální název ŠVP: Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní školu speciální (zpracovaný podle RVP ZŠS) (zkrácený název uváděný ve školní dokumentaci: Škola pro život - ŠVP ZŠS) Předkladatel: Název školy : Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, příspěvková organizace Adresa : Pod Nemocnicí 2503, Louny Jméno ředitele : RNDr. Jana Gottfriedová Kontakty : tel , WWW stránky : IČO : IZO : REDIZO : Koordinátor : RNDr. Jana Gottfriedová Zřizovatel: Název : Krajský úřad Ústeckého kraje Adresa : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Kontakty : tel , WWW stránky : IČO : Platnost dokumentu: Platnost od : razítko školy podpis ředitelky - 1 -

4 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny 2. C H A R A K T E R I S T I K A Š K O L Y Úplnost a velikost školy: - Škola je plně organizovanou základní školou s 1. až 9. ročníkem základní školy, 1. až 9. ročníkem základní školy praktické a ročníkem základní školy speciální. - Je základní školou při zdravotnickém zařízení. - Kapacita školy je 50 žáků. V průběhu školního roku se ve škole vystřídá průměrně žáků. Umístění školy: - Škola sídlí na jihovýchodním okraji města v pronájmu ve 3. patře budovy polikliniky v křídle B. Pronajímatelem je společnost Poliklinika Louny, a.s. - Přístup do školy je po samostatném zadním schodišti polikliniky z areálu bývalé nemocnice. Při návštěvě školy je možno obrátit se na přepážku informací ve vstupní hale polikliniky v přízemí. Podmínky školy: Prostorové: - kmenové učebny 1.stupně (počet 3), kmenové učebny 2.stupně (počet 5) Učebny jsou velmi malé, pro maximálně 7-8 žáků. - sportovní místnost velmi malá, umožňuje pouze prostorově nenáročné pohybové aktivity - specializované učebny (počet 2) učebna pro pracovní, výtvarnou a hudební výchovu; učebna ICT - kancelář ředitelky - sborovna - sklad učebnic, sklad pomůcek, spisovna Hygienické: - součástí každé učebny je umyvadlo s mýdlem a zásobníkem s papírovými ručníky; na chodbě jsou chlapecké záchody, dívčí záchody, jedno samostatné WC pro učitele vše je v souladu s hygienickou vyhláškou č.410/2005 Sb. v platném znění. - světelné podmínky v učebnách jsou dobré, okna jsou velká, opatřená vnější mříží, na jižní straně budovy opatřená žaluziemi proti slunci - hlučnost okolního prostředí je nízká, bez výrazného pouličního ruchu - školní žákovský nábytek odpovídá vzrůstu žáků, je výškově nastavitelný - trvalé relaxační koutky v kmenových učebnách nejsou z důvodu nedostatku místa, lze využít prostorovou úpravu učebny pro krátkodobé rozložení koberce a relaxační činnosti nebo lze využít sportovní místnost - stravování žáků probíhá v prostorách léčebny a je zajištěno personálem léčebny Technické: - všechny kmenové učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou (televize, DVD, video, CD přehrávač) - funkční lokální počítačová síť s 12 počítači, 4 tiskárny, skener, digitální fotoaparát, kopírka, datový projektor, přenosný počítač - učebna ICT je vybavena 8 počítači pro žáky - v učebně PV lze používat šicí stroje, kuchyňské vybavení Materiální: - odborné knihy pro učitele - knihovna populárně naučné literatury a encyklopedie, audio a video - knihovna beletrie pro žáky - hudební nástroje (klavír, keyboard, kytary, flétny) - výukové počítačové programy - učební pomůcky pro jednotlivé předměty Charakteristika pedagogického sboru: - Počet pedagogů: 8 včetně ředitelky - Kvalifikace: podle 8, odst.2 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pouze polovina pedagogického sboru. Někteří pedagogové nesplňují odbornou kvalifikaci. Učitelé jsou speciální pedagogové v těchto zaměřeních: etopedie, psychopedie, somatopedie, logopedie. - Asistenti: ve škole nejsou asistenti pedagoga - 2 -

5 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny - V současné době dochází k obměně v pedagogickém sboru. Učitelé jsou v úzkém každodenním kontaktu, výhodou je denní výměna zkušeností, vysoká schopnost improvizovat a řešit nenadálé náročné situace. Učitelé si vzájemně pomáhají, spolupracují a o hlavních postupech se domlouvají. - Vzhledem k vysoké míře speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků by byla zapotřebí stabilizace počtu a složení pedagogů a rozšíření pedagogického sboru o 1 pedagogického asistenta. Charakteristika žáků: - Naši žáci jsou pacienti léčebny ve věku 6-17 let. - Přicházejí z různých kmenových škol v různých oblastech Ústeckého kraje nebo jiných částech republiky. - Délka pobytu žáka v naší škole se pohybuje od 2 dnů do 1 roku, přičemž některé děti se opakovaně vrací k rehospitalizaci a setrvají tak v naší škole větší část své povinné školní docházky. Průměrná doba pobytu je 3 měsíce. - Hlavní problémy dětí: poruchy chování (95%), agresivita, poruchy pozornosti a aktivity (ADHD), hyperaktivní porucha chování, mentální postižení (lehké až středně těžké) s poruchami chování, SPU (různé typy a stupně dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), citová deprivace, disharmonický vývoj osobnosti, deprese, sociálně patologické prostředí, závislostní chování, snížená frustrační tolerance, porucha přizpůsobení, neurotické projevy, úzkostné projevy, syndrom CAN. - Řada dětí je z dětských domovů s nařízenou ústavní výchovou. Řada dětí zpočátku obtížně snáší celodenní režim a odtržení od svého prostředí, velmi neochotně se přizpůsobují jakýmkoliv požadavkům. - Převážná část dětí přichází s malým zájmem o školu a vzdělávání, často se vyskytují vyhraněné negativní postoje, špatné nebo chybějící rodinné zázemí, chybějící pozitivní sociální vazby, chybějící zájmy, snížené intelektové dispozice, nedostatek snahy v myšlení i práci, nižší schopnost soustředění a pozornosti, snížená sebekontrola, neadekvátní sebehodnocení a sebevědomí, nedostatečná vnímavost, soucit a empatie, přehnaně egocentrické jednání, apod. Organizační charakteristika: - Výuka je časově podřízena léčebnému režimu dětské psychiatrické léčebny. Z tohoto důvodu probíhá pouze v dopoledních hodinách a celkový počet týdenní hodinové dotace pro jednotlivé ročníky je snížen. - Výuka probíhá ve výukových jednotkách, jejichž délka je stanovena podle individuálních specifických vzdělávacích potřeb žáků a organizačních a personálních možností školy a na základě dohody s ošetřujícími lékaři. - Organizačně jsou žáci umístěni podle aktuálního počtu a věkového složení buď v samostatné třídě pro ZŠS (více ročníků) nebo jsou individuálně či skupinově integrováni ve třídách s dalšími výukovými skupinami jiných vzdělávacích programů. Ve třídách se kombinuje většinou více výukových skupin z různých ročníků a typů vzdělávacích programů. Projekty a mezinárodní spolupráce: - V současné době není škola zapojená v žádných projektech a nemá mezinárodní kontakty. Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty: - Úzká spolupráce je s lékaři a zdravotnickým personálem léčebny. Probíhá formou společných porad, formou denních výměn podstatných informací v ústní nebo písemné podobě. Pro pedagogickou práci s našimi žáky je zcela nezbytná. - Kontakt s rodiči je problematický vzhledem k tomu, že žáci jsou z různých částí ČR. Probíhá formou osobních návštěv rodičů ve škole, kdykoliv projeví zájem, nebo v případě potřeby telefonickým rozhovorem. - Dále je důležitá spolupráce s kmenovými školami. Spolupracujeme s kmenovými školami žáků prostřednictvím školních dotazníků, telefonických rozhovorů, ů a poštovní korespondence. - V případě potřeby kontaktujeme školská poradenská pracoviště, další zdravotnická zařízení atd. - Při škole je zřízena tříčlenná školská rada

6 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny 3.1. Zaměření školy 3. C H A R A K T E R I S T I K A Š V P Podle tohoto školního vzdělávacího programu se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením (Díl I.) a žáci zařazení do základní školy speciální z dalších důvodů. Žáci s těžkým mentálním postižením se ve škole nevyskytují. Pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je třeba vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující koncentraci na práci. Uspokojováním nejen základních potřeb, ale i potřeb psychických a sociálních je dán předpoklad úspěšného vývoje tak, aby v rámci svých možností žáci dosáhli cílů základního vzdělávání. Cíle vzdělávání Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením reprezentují předpokládaný směr vzdělávání, ve kterém se usiluje o utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností a velmi opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným možnostem žáků. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Usnadnit verbální popřípadě neverbální dorozumívání s okolím využíváním všech dostupných systémů a forem komunikace např. počítačů, systémů augmentativní a alternativní komunikace Pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i pracovním životě Umožnit žákům osvojení sebeobslužných činností a základních pracovních dovedností a návyků na takové úrovni, aby je byli schopni využít v občanském životě a při plnění požadavků podporovaného zaměstnání nebo chráněných dílen Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení Vést žáky k ustálenému postupu osvojování dovedností a návyků, dbát na jeho dodržování formou průběžné pozitivní motivace Podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů Podporou názorného myšlení a úzkého sepětí s realitou vytvářet stereotypy chování pro uplatnění v konkrétních životních situacích Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Vést žáky ke schopnosti reálného pohledu na svou osobu i na osoby ve svém nejbližším okolí, porozumět chování a činnostem druhých, umožnit jim zažít uspokojení z výsledků společné práce Připravovat žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti Rozvíjet u žáků schopnost vyjádřit své požadavky a potřeby, podporovat rozvoj jejich samostatnosti Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování, jednání, prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě Zajišťovat žákům dostatek příležitostí k získávání zkušeností v činnostech, které je uspokojují a přinášejí jim radost, umožnit jim podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách Učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných Vytvářet a upevňovat poznatky a dovednosti v péči o zdraví, v oblasti osobního bezpečí a možnosti sexuálního zneužívání, vést je k pozitivnímu myšlení, k osvojení režimu podporujícího zdraví Vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi Poskytovat dostatek příležitostí k získání zkušeností s jinými lidmi a vést je k poznání a toleranci k odlišnostem různých skupin ve společnosti Hlavní zaměření naší školy spočívá v následujících bodech: Individuální přístup ke každému žákovi, individuálně přizpůsobené vzdělávání, řešení a náprava individuálních problémů jednotlivých žáků

7 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny Široké spektrum vzdělávání (výuka podle RVP ZV a RVP ZV - LMP, podle RVP ZŠS), vysoká diferenciace, respektování značně odlišných intelektových a sociálních dispozic žáků, velmi odlišných zájmů a zaměření, prožitých situací a získaných zkušeností žáků, zajištění návaznosti na předchozí průběh vzdělávání. Zaměření na osobnostní a sociální výchovu, která prolíná do všech oblastí vzdělávacího programu a všech časových a organizačních částí, na zlepšení komunikačních a sociálních dovedností žáků, vytváření pozitivních sociálních vztahů, nácvik dovedností pro sebeobsluhu, spolupráci, požádání o pomoc, orientaci v lidské společnosti, zlepšení sebeovládání. Pozitivní klima školy, prostředí důvěry, citová jistota a zázemí. Aktivizace žáků a vytvoření pozitivního přístupu ke škole a vzdělávání. Dovednosti pro praktický život se zaměřením na možnost samostatného nebo částečně samostatného života. Ředitelka školy stanovuje následující úpravy, nezbytné pro praktickou realizaci ŠVP ve škole při dětské psychiatrické léčebně: 1) Snížení počtu hodin povinné týdenní časové dotace výuky pro jednotlivé ročníky, snížení počtu hodin minimální povinné časové dotace pro některé předměty z důvodu organizace denního režimu DPN. 2) Omezení při výuce některých částí vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů z důvodů bezpečnosti žáků a jejich zdravotního stavu, z důvodů prostorových podmínek. 3) Distribuce očekávaných výstupů, školních výstupů a učiva do jednotlivých ročníků je orientační. Jsou možné přesuny vzhledem ke konkrétním potřebám vzdělávání jednotlivých žáků a k možnostem jejich zařazení ve výukové skupině tvořené z více ročníků. 4) Zkrácení délky některých vyučovacích hodin z důvodu časové organizace denního režimu DPN Výchovné a vzdělávací strategie Společné postupy, metody a formy práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy. Kompetence k učení - Na konkrétních příkladech vysvětlujeme a ukazujeme žákům smysl a cíl vzdělávání, vytváříme pozitivní vztah k učení. - Nacvičujeme se žáky různé strategie udržení pozornosti, soustředění, nácvik zapamatování, dáváme jim příležitost k výběru vhodných metod pro jejich individuální osobnost. - Respektujeme individuální tempo jednotlivých žáků v učení, podporujeme jejich snahu a rozvíjíme vytrvalost. - Nabízíme žákům různé učebnice, knihy, časopisy a jiné vhodné písemné texty, pomáháme jim orientovat se v nich a získávat čtením důležité informace. - Rozvíjíme u žáků dovednosti v porozumění významu alfanumerických znaků a jejich používání, porozumění významu a obsahu jiných běžně užívaných symbolů a znaků. - Umožňujeme žákům získávat zkušenosti při používání počítače a jiných moderních technologií. - Učíme žáky rozdělovat úkoly na dílčí postupné části kroky. - Podporujeme žáky v kladení otázek k tématu. Kompetence k řešení problémů - Učíme žáky nebát se náročných situací a problémů, nevyhýbat se jim, ale pokusit se je řešit. - Vytváříme při výuce praktické úlohy problémového charakteru a učíme žáky hledat řešení, provádíme rozbor navrhnutých řešení. - Na modelových příkladech seznamujeme žáky s postupy řešení pro daný problém, provádíme nácvik. - Rozvíjíme u žáků dovednosti uvážlivého a klidného jednání v náročných problémových situacích prostřednictvím zařazování nácviku v konkrétních nebo modelových situacích. - Učíme žáky rozpoznat situaci nad možnosti žáka, požádat o pomoc, znát místa, osoby a telefonní čísla. - Učíme žáky, jak problémovým situacím předcházet. Kompetence komunikativní - Pomáháme žákům v nácviku srozumitelné artikulace

8 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny - Podporujeme rozvoj dovedností různých způsobů komunikace žáků (verbální a neverbální, ústní a písemná, elektronická). - Klademe důraz na kultivovanost při komunikaci, vyžadujeme slušné vyjadřování, respektování pravidel, netolerujeme vulgární, hrubé a urážlivé vyjadřování mezi všemi lidmi ve škole. - Zapojujeme žáky do rozhovorů, klademe důraz na dovednosti vyslechnout druhého, vhodně reagovat, smysluplně se vyjadřovat. - Zaměřujeme se na rozvíjení dovednosti naslouchat druhým, porozumět vyjádřeným pocitům. - Používáme přiměřeně slovní výrazy k rozvoji slovní zásoby, dbáme na porozumění pojmům, slovům, obrázkům, symbolům a jednoduchým schématům. - Učíme žáky vhodným způsobem vyjádřit své pocity, názory, klást otázky. - Podporujeme rozvoj účinné komunikace při navazování a udržování vzájemných vztahů mezi žáky. Kompetence sociální a personální - Vytváříme přátelskou atmosféru ve škole a podporujeme žáky v jejím udržování a rozvíjení vzájemným zájmem, komunikací a přátelským chováním. - Učíme žáky respektovat druhé osoby, vnímat jejich potřeby, vytvářet vyvážené vztahy. - Na konkrétních příkladech vedeme žáky k rozlišování situací a osob, kdy mají důvěřovat a splnit požadavky a kdy mají být ostražití a chránit svou osobu. - Na příkladech učíme žáky rozpoznávat rizikové a nebezpečné situace a nacvičujeme vhodné způsoby chování. - Podporujeme u žáků zapojení do skupinové práce a společných činností, rozvoj spolupráce. - Nacvičujeme v dramatizačních scénkách normy společenského chování při různých činnostech, dbáme na dodržování základních pravidel společenského chování. - Zařazujeme hodnocení a sebehodnocení žáků jako zdroj sebereflexe ve zvládání sebekontroly a sebeovládání při všech činnostech a jednání. Kompetence občanské - Učíme žáky vnímat odlišnosti mezi lidmi jako běžnou součást života, chovat se ohleduplně, pomáhat slabším. - Důsledně vyžadujeme plnění školního řádu a běžných společenských norem chování - Rozvíjíme porozumění základním principům lidské společnosti, systému práv a povinností, svobody a odpovědnosti. - Učíme žáky při jednotlivých činnostech chránit své zdraví a neohrožovat zdraví ostatních, upozorňujeme je na možná rizika a nebezpečí a učíme je předcházet jim. - Seznamujeme žáky s důležitými státními úřady a jejich účelem. - Rozvíjíme ekologické vnímání žáků, učíme je ekologicky šetrnému chování a spotřebě. - Pomáháme žákům vnímat kulturní hodnoty a snažit se jim porozumět. - Nacvičujeme se žáky plnění pokynů v cvičných situacích mimořádných událostí. Kompetence pracovní - Dbáme na samostatné dodržování hygienických návyků a sebeobslužných činností. - Vyžadujeme přesné plnění určeného postupu a obsahu práce. Provádíme se žáky zhodnocení výsledků jejich práce. - Chválíme žáky za kvalitní práci a především za snahu, trpělivost a vytrvalost, posilujeme jejich radost z práce. - Rozvíjíme dovednosti žáků při zacházení s různými nástroji, náčiním a nářadím, učíme je šetrnému přístupu k pomůckám a materiálu, opatrnému zacházení s přístroji. - Pomáháme žákům získat základní pracovní dovednosti různého zaměření. - Důsledně vyžadujeme dodržování pořádku a bezpečnosti při pracovních činnostech. - Umožňujeme žákům nápravu chyb a zlepšení své práce. Rozvíjíme jejich odpovědnost za dokončené dílo. - Zařazujeme pracovní úkoly, kdy je nezbytná spolupráce ve dvojici. Posilujeme dovednosti spolupracovat ve skupině Zabezpečení výuky žáků s kombinovaným postižením Žáci naší školy jsou pacienti psychiatrické léčebny, vesměs jde o žáky s poruchami chování v kombinaci s mentálním postižením a často ještě dalšími psychiatrickými diagnózami. Míra speciálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků se liší podle charakteru diagnózy a jejích projevů. Tomu odpovídá organizační a časové rozvržení výuky, nižší počet žáků ve výukové skupině, konkrétní výběr postupů, metod a forem - 6 -

9 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny práce, individualizace a diferenciace ve vzdělávání apod. Pedagogové v plné míře respektují individuální dispozice každého žáka a uplatňují diferenciaci ve vzdělávání tak, aby bylo možné dosáhnout maximálního možného rozvoje žáků a realizování adekvátních cílů. Žáci se smyslovým, tělesným postižením, žáci s PAS Žáci s kombinovaným postižením jsou vzděláváni formou integrace ve výukové skupině s ostatními vrstevníky, pokud to je možné. V ostatních případech jsou vzděláváni individuální formou po dohodě s ošetřujícím lékařem v omezeném rozsahu přímo na oddělení léčebny. Podle potřeby dalších podpůrných opatření je po dohodě s vedením léčebny stanoven jejich vzdělávací režim. Každému žákovi je po příchodu vytvořen krátkodobý individuální program výuky. Žáci s tělesným postižením jsou vzděláváni formou integrace ve výukové skupině s ostatními vrstevníky. Podle potřeby dalších podpůrných opatření je po dohodě s vedením léčebny stanoven jejich vyučovací režim. Škola standardně nenabízí bezbariérový přístup, avšak v případě individuální potřeby žáka je možno zajistit jeho přístup do školy pomocí výtahů a chodeb polikliniky. Žáci se smyslovým postižením jsou vzděláváni formou integrace ve výukové skupině s ostatními vrstevníky pokud jejich vizuální a sluchové dispozice nejsou úplně omezeny. Jejich vyučovací režim je stanoven individuálně po dohodě s lékaři. Škola je schopna poskytnout vzdělávání v Braillově písmu pouze částečně podle žákem přinesených učebnic, ve znakovém jazyce nebo v Lormově dotykové abecedě učitelé vyškoleni nejsou. Žáci s poruchami autistického spektra jsou vzděláváni formou integrace v malé výukové skupině s dalšími vrstevníky, pokud to je možné. Uplatňujeme při výuce strukturovanost a vizualizaci. V ostatních případech jsou vzděláváni individuální formou po dohodě s ošetřujícím lékařem v omezeném rozsahu přímo na oddělení léčebny. Jejich vyučovací režim je stanoven po dohodě s vedením léčebny a lékařem. Žáci se zdravotním znevýhodněním Naše škola je školou při dětské psychiatrické léčebně (zdravotnické zařízení). Každý z žáků je pacientem léčebny, z čehož je zřejmé, že každý žák má aktuálně konkrétní diagnózu. U některých dětí jde o psychické obtíže spíše dočasné a krátkodobé, avšak v případě celé řady dětí jde o obtíže dlouhodobé. Pedagogové se průběžně vzdělávají v tématech dětské psychiatrie, mají povědomí o typických projevech jednotlivých diagnóz, o vlivu psychofarmak na stav dítěte. Využívají možností konzultací s lékaři. Žákům mohou nabídnout cílené speciální přístupy, které respektují individuální psychické potřeby a problémy jednotlivého žáka. Žáci se sociálním znevýhodněním Sociální prostředí žáků zjišťujeme z informací, které škole poskytuje sociální pracovník léčebny. Jde především o děti z dětských domovů s ústavní výchovou, o děti z problémových rodin, o děti z rodin v sociálně nebo finančně tíživé situaci, o děti s odlišnou kulturou. Ve škole uplatňujeme citlivý přístup k žákům se sociálním znevýhodněním, poskytujeme jim citově stabilní a pozitivní prostředí. Učitelé aktivně napomáhají seznámení s odlišnostmi v kultuře v žákovském kolektivu a dbají na rozvoj dovedností v adaptaci a respektování kultury české společnosti Začlenění průřezových témat Vzhledem k zaměření školy se okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova prolínají celým vyučovacím procesem a podle příležitostí všemi vyučovacími předměty. V přehledu jsou tedy zaznamenány pouze příklady začlenění, kde se jedná o přímou návaznost na osnovy předmětu. Přehled je zpracován samostatně pro 1. a 2. stupeň. Většina průřezových témat je začleněna formou integrace ve vyučovacích předmětech, dle možností budou začleněna i do projektů. Vysvětlivky: INT - integrace v předmětu, P - projekt - 7 -

10 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA zařazení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Vzhledem k zaměření školy prolíná do všech předmětů. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Sociální rozvoj Poznávací schopnosti Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; moje vztahy k druhým lidem cvičení sebeovládání; organizace vlastního času dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění relaxace); hledání pomoci při potížích vzájemné poznávání se ve skupině/třídě péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod.); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se) dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů problémy v mezilidských vztazích vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne (OSV) Předmět, ročník, forma všechny předměty Čt, Ps, ČS, KV, TV, VV ČS, TV všechny předměty Předmět, ročník, forma všechny předměty všechny předměty KV, HV, TV, PV, Čt, ČS všechny předměty Předmět, ročník, forma všechny předměty v každém ročníku, dle příležitosti všechny předměty v každém ročníku, dle příležitosti - 8 -

11 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Téma Občanská škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společnost a společenství, demokratická atmosféra a demokratické škola vztahy ve škole způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě každodenním životě školy občan jako člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je uplatňovat); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, vzájemná komunikace, zdroje konfliktů) (VDO) Předmět, ročník, forma ČS, všechny předměty, celý pobyt ve škole ČS, ČS, KV, Čt, HV, VV; obec jako základní jednotka samosprávy státu ČS, VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH(VMEGS) Téma Předmět, ročník, forma Evropa a svět Čt, KV; nás zajímá Objevujeme Evropu a svět rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; státní a evropské symboly ČS, Čt, KV, ČS; ČS, VV, HV, PV; ČS, MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Téma Kulturní jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; rozdíly respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Lidské vztahy právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; různé způsoby života (MkV) Předmět, ročník, forma ČS, HV, TV, KV; všechny předměty dle příležitosti ČS,

12 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Téma Ekosystémy les (les v našem prostředí, význam lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru); lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Základní voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, podmínky pitná voda); života ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší); půda (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí); ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); přírodní zdroje Lidské aktivity a problémy životního prostředí lidské činnosti a životní prostředí (vliv na prostředí) odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit) (EV) Předmět, ročník, forma ČS, ČS, ČS, Vztah člověka k prostředí naše obec (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) ČS, MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Inf, Čt, KV; různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce rozdíl mezi reklamou a zprávou vliv médií na každodenní život; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne; vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) Inf, Čt; Čt, Inf, ČS; (MV)

13 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Vzhledem k zaměření školy prolíná do všech předmětů. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Sociální rozvoj Poznávací schopnosti Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; moje vztahy k druhým lidem cvičení sebeovládání; organizace vlastního času dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění relaxace); hledání pomoci při potížích vzájemné poznávání se ve skupině/třídě péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod.); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se) dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů problémy v mezilidských vztazích vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Téma Občanská škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společnost a společenství, demokratická atmosféra a demokratické škola vztahy ve škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci (OSV) Předmět, ročník, forma Všechny předměty dle příležitosti ČP, ČSp, KV, VV, TV, HV; Všechny předměty dle příležitosti Všechny předměty dle příležitosti Předmět, ročník, forma Všechny předměty dle příležitosti Všechny předměty dle příležitosti VZ, ČSp; KV, ČSp; Všechny předměty dle příležitosti Předmět, ročník, forma Všechny předměty dle příležitosti Všechny předměty dle příležitosti (VDO) Předmět, ročník, forma ČSp,

14 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ Téma Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě občan jako člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je uplatňovat); Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; principy soužití s minoritami (vztah k jinému, vzájemná komunikace, zdroje konfliktů) demokratické volby (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka samosprávy státu Předmět, ročník, forma ČSp, ČSp, VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH(VMEGS) Téma Předmět, ročník, forma Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy Čt, ČP, ČP, Inf, VV, PV, HV; Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly ČP, Inf; Jsme Evropané Evropská unie ČSp, MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Téma Kulturní jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; rozdíly respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Lidské vztahy Etnický původ právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; různé způsoby života (MkV) Předmět, ročník, forma ČP, ČSp; ČSp, Všechny předměty dle příležitosti ČP, ČSp;

15 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Téma Ekosystémy les (les v našem prostředí, význam lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru); lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Základní voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, podmínky pitná voda); života ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší); půda (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí); ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy; energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, vlivy na prostředí, význam a způsoby získávání a využívání Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí přírodních zdrojů v okolí) zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam vlivu dopravy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž); průmysl a životní prostředí (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, ochrana přírody při masových sportovních akcích); změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit) naše obec (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) (EV) Předmět, ročník, forma ČP, ČP, ČP, ČSp; ČP, ČP, PV, ČP, MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Čt, KV, Inf; různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce rozdíl mezi reklamou a zprávou vliv médií na každodenní život; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne; vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) (MV) Čt, Ps, KV, Inf; Čt, Ps, KV, Inf, VZ;

16 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny UČEBNÍ PLÁN 4. U Č E B N Í P L Á N Učební plán Školního vzdělávacího programu vychází z učebního plánu RVP ZŠS. Stanovené minimální časové dotace bylo nutné v některých případech zkrátit vzhledem k časovému omezení doby výuky z důvodů léčebného režimu DPL a vzhledem k dalším specifickým podmínkám školy. Rovněž disponibilní časovou dotaci není možné z těchto důvodů využít v plné míře. Na 1. stupni je celková časová dotace zkrácena o 17 vyučovacích hodin. Na 2. stupni je celková časová dotace zkrácena o 26 vyučovacích hodin Učební plán pro 1.stupeň Rozpis časových dotací podle vyučovacích předmětů a ročníků: Název předmětu zkratka celkem RVP celkem disp. celkem ŠVP Čtení Čt Psaní Ps Komunikační výchova KV Matematika M Informatika Inf Člověk a svět ČS Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Pracovní výchova PV Průřezová témata PT 2 0 disponib.dotace celkem hodin

17 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny UČEBNÍ PLÁN 4.2. Učební plán pro 2.stupeň Rozpis časových dotací podle vyučovacích předmětů a ročníků: Název předmětu zkratka celkem RVP celkem disp. celkem ŠVP Čtení Čt Psaní Ps Komunikační výchova KV Matematika M Informatika Inf Člověk a společnost ČSp Člověk a příroda ČP Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Výchova ke zdraví VZ Tělesná výchova TV Pracovní výchova PV Průřezová témata PT začleněna v jednotlivých předmětech disponib.dotace 11 7 celkem hodin

18 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu Ve Školním vzdělávacím programu dochází k následujícím úpravám jednotlivých vyučovacích předmětů: Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jsou zařazeny vyučovací předměty Čtení, Psaní, Komunikační výchova. Vyučovací předmět Komunikační výchova zahrnuje vzdělávací obor Řečová výchova. Všechny tyto předměty jsou zařazeny na obou stupních školy. Vzdělávací oblast je posílena celkem 3 hodinami z disponibilní časové dotace. Předmět Matematika je zařazen na obou stupních školy v každém ročníku. Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Vzdělávací oblast je posílena 4 hodinami z disponibilní časové dotace. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je předmět Informatika vyučován v 5. a 6. ročníku na 1. stupni a v ročníku na 2. stupni. Informační a komunikační techniku však žáci využívají i v dalších předmětech od 3. do 10. ročníku. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována v předmětu Člověk a svět, který je zařazen pouze na 1. stupni od 1.do 6. ročníku. Předměty Člověk a společnost, Člověk a příroda, Výchova ke zdraví jsou zařazeny pouze na 2. stupni, ve všech ročnících. Výchova ke zdraví je posílena 2 hodinami disponibilní časové dotace. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se realizuje v předmětu Pracovní výchova na obou stupních školy v každém ročníku. Předměty Tělesná výchova, Hudební výchova a Výtvarná výchova jsou zařazeny na obou stupních školy v každém ročníku. Konkrétní počty hodin výuky pro každého žáka určí individuálně ředitelka školy po dohodě s lékařem podle reálných dispozic a zdravotního stavu žáka

19 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY DÍL I

20 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny UČEBNÍ OSNOVY ČTENÍ Vzdělávací oblast : Jazyková komunikace Vzdělávací obor : Čtení Stupeň školy : 1. a 2. stupeň Název vyučovacího předmětu : ČTENÍ Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : ročník ročník ročník ročník Časové rozvržení: Ročník Počet hodin

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální díl I.) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (zpracovaný podle přílohy RVP ZV pro LMP) OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ RVP ZV LMP Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2014 1 OBSAH

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV LMP 1.2. Předkladatel: Název: Základní škola, Brno, Sekaninova1 IČ: 44993668 IZO: 044993668 Adresa:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola, Žďárec, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim IV. úprava k 1.9.2013 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní vzdělávací program Já jsem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání J á j s e m Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim II. úprava k 1.9.2013 Nový ŠVP se zapracovanými úpravami a změnami. 1 Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více