Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny"

Transkript

1 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s e s t ř e d n ě t ě ž k ý m m e n t á ln í m p o s t i ž e n í m Z Á Ř Í Škola pro život - ŠVP ZŠS zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (RVP ZŠS)

2 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny OBSAH O b s a h 1. Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP... 4 Průřezová témata Učební plán (Díl I.) Učební osnovy (Díl I.) Čtení Psaní Komunikační výchova Matematika Informatika Člověk a svět Člověk a společnost Člověk a příroda Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Hodnocení žáků a autoevaluace školy Příloha 1: Pravidla pro hodnocení žáků (příloha školního řádu)

3 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny 1. I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E Oficiální název ŠVP: Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní školu speciální (zpracovaný podle RVP ZŠS) (zkrácený název uváděný ve školní dokumentaci: Škola pro život - ŠVP ZŠS) Předkladatel: Název školy : Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Louny, příspěvková organizace Adresa : Pod Nemocnicí 2503, Louny Jméno ředitele : RNDr. Jana Gottfriedová Kontakty : tel , WWW stránky : IČO : IZO : REDIZO : Koordinátor : RNDr. Jana Gottfriedová Zřizovatel: Název : Krajský úřad Ústeckého kraje Adresa : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Kontakty : tel , WWW stránky : IČO : Platnost dokumentu: Platnost od : razítko školy podpis ředitelky - 1 -

4 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny 2. C H A R A K T E R I S T I K A Š K O L Y Úplnost a velikost školy: - Škola je plně organizovanou základní školou s 1. až 9. ročníkem základní školy, 1. až 9. ročníkem základní školy praktické a ročníkem základní školy speciální. - Je základní školou při zdravotnickém zařízení. - Kapacita školy je 50 žáků. V průběhu školního roku se ve škole vystřídá průměrně žáků. Umístění školy: - Škola sídlí na jihovýchodním okraji města v pronájmu ve 3. patře budovy polikliniky v křídle B. Pronajímatelem je společnost Poliklinika Louny, a.s. - Přístup do školy je po samostatném zadním schodišti polikliniky z areálu bývalé nemocnice. Při návštěvě školy je možno obrátit se na přepážku informací ve vstupní hale polikliniky v přízemí. Podmínky školy: Prostorové: - kmenové učebny 1.stupně (počet 3), kmenové učebny 2.stupně (počet 5) Učebny jsou velmi malé, pro maximálně 7-8 žáků. - sportovní místnost velmi malá, umožňuje pouze prostorově nenáročné pohybové aktivity - specializované učebny (počet 2) učebna pro pracovní, výtvarnou a hudební výchovu; učebna ICT - kancelář ředitelky - sborovna - sklad učebnic, sklad pomůcek, spisovna Hygienické: - součástí každé učebny je umyvadlo s mýdlem a zásobníkem s papírovými ručníky; na chodbě jsou chlapecké záchody, dívčí záchody, jedno samostatné WC pro učitele vše je v souladu s hygienickou vyhláškou č.410/2005 Sb. v platném znění. - světelné podmínky v učebnách jsou dobré, okna jsou velká, opatřená vnější mříží, na jižní straně budovy opatřená žaluziemi proti slunci - hlučnost okolního prostředí je nízká, bez výrazného pouličního ruchu - školní žákovský nábytek odpovídá vzrůstu žáků, je výškově nastavitelný - trvalé relaxační koutky v kmenových učebnách nejsou z důvodu nedostatku místa, lze využít prostorovou úpravu učebny pro krátkodobé rozložení koberce a relaxační činnosti nebo lze využít sportovní místnost - stravování žáků probíhá v prostorách léčebny a je zajištěno personálem léčebny Technické: - všechny kmenové učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou (televize, DVD, video, CD přehrávač) - funkční lokální počítačová síť s 12 počítači, 4 tiskárny, skener, digitální fotoaparát, kopírka, datový projektor, přenosný počítač - učebna ICT je vybavena 8 počítači pro žáky - v učebně PV lze používat šicí stroje, kuchyňské vybavení Materiální: - odborné knihy pro učitele - knihovna populárně naučné literatury a encyklopedie, audio a video - knihovna beletrie pro žáky - hudební nástroje (klavír, keyboard, kytary, flétny) - výukové počítačové programy - učební pomůcky pro jednotlivé předměty Charakteristika pedagogického sboru: - Počet pedagogů: 8 včetně ředitelky - Kvalifikace: podle 8, odst.2 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pouze polovina pedagogického sboru. Někteří pedagogové nesplňují odbornou kvalifikaci. Učitelé jsou speciální pedagogové v těchto zaměřeních: etopedie, psychopedie, somatopedie, logopedie. - Asistenti: ve škole nejsou asistenti pedagoga - 2 -

5 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny - V současné době dochází k obměně v pedagogickém sboru. Učitelé jsou v úzkém každodenním kontaktu, výhodou je denní výměna zkušeností, vysoká schopnost improvizovat a řešit nenadálé náročné situace. Učitelé si vzájemně pomáhají, spolupracují a o hlavních postupech se domlouvají. - Vzhledem k vysoké míře speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků by byla zapotřebí stabilizace počtu a složení pedagogů a rozšíření pedagogického sboru o 1 pedagogického asistenta. Charakteristika žáků: - Naši žáci jsou pacienti léčebny ve věku 6-17 let. - Přicházejí z různých kmenových škol v různých oblastech Ústeckého kraje nebo jiných částech republiky. - Délka pobytu žáka v naší škole se pohybuje od 2 dnů do 1 roku, přičemž některé děti se opakovaně vrací k rehospitalizaci a setrvají tak v naší škole větší část své povinné školní docházky. Průměrná doba pobytu je 3 měsíce. - Hlavní problémy dětí: poruchy chování (95%), agresivita, poruchy pozornosti a aktivity (ADHD), hyperaktivní porucha chování, mentální postižení (lehké až středně těžké) s poruchami chování, SPU (různé typy a stupně dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie), citová deprivace, disharmonický vývoj osobnosti, deprese, sociálně patologické prostředí, závislostní chování, snížená frustrační tolerance, porucha přizpůsobení, neurotické projevy, úzkostné projevy, syndrom CAN. - Řada dětí je z dětských domovů s nařízenou ústavní výchovou. Řada dětí zpočátku obtížně snáší celodenní režim a odtržení od svého prostředí, velmi neochotně se přizpůsobují jakýmkoliv požadavkům. - Převážná část dětí přichází s malým zájmem o školu a vzdělávání, často se vyskytují vyhraněné negativní postoje, špatné nebo chybějící rodinné zázemí, chybějící pozitivní sociální vazby, chybějící zájmy, snížené intelektové dispozice, nedostatek snahy v myšlení i práci, nižší schopnost soustředění a pozornosti, snížená sebekontrola, neadekvátní sebehodnocení a sebevědomí, nedostatečná vnímavost, soucit a empatie, přehnaně egocentrické jednání, apod. Organizační charakteristika: - Výuka je časově podřízena léčebnému režimu dětské psychiatrické léčebny. Z tohoto důvodu probíhá pouze v dopoledních hodinách a celkový počet týdenní hodinové dotace pro jednotlivé ročníky je snížen. - Výuka probíhá ve výukových jednotkách, jejichž délka je stanovena podle individuálních specifických vzdělávacích potřeb žáků a organizačních a personálních možností školy a na základě dohody s ošetřujícími lékaři. - Organizačně jsou žáci umístěni podle aktuálního počtu a věkového složení buď v samostatné třídě pro ZŠS (více ročníků) nebo jsou individuálně či skupinově integrováni ve třídách s dalšími výukovými skupinami jiných vzdělávacích programů. Ve třídách se kombinuje většinou více výukových skupin z různých ročníků a typů vzdělávacích programů. Projekty a mezinárodní spolupráce: - V současné době není škola zapojená v žádných projektech a nemá mezinárodní kontakty. Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty: - Úzká spolupráce je s lékaři a zdravotnickým personálem léčebny. Probíhá formou společných porad, formou denních výměn podstatných informací v ústní nebo písemné podobě. Pro pedagogickou práci s našimi žáky je zcela nezbytná. - Kontakt s rodiči je problematický vzhledem k tomu, že žáci jsou z různých částí ČR. Probíhá formou osobních návštěv rodičů ve škole, kdykoliv projeví zájem, nebo v případě potřeby telefonickým rozhovorem. - Dále je důležitá spolupráce s kmenovými školami. Spolupracujeme s kmenovými školami žáků prostřednictvím školních dotazníků, telefonických rozhovorů, ů a poštovní korespondence. - V případě potřeby kontaktujeme školská poradenská pracoviště, další zdravotnická zařízení atd. - Při škole je zřízena tříčlenná školská rada

6 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny 3.1. Zaměření školy 3. C H A R A K T E R I S T I K A Š V P Podle tohoto školního vzdělávacího programu se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením (Díl I.) a žáci zařazení do základní školy speciální z dalších důvodů. Žáci s těžkým mentálním postižením se ve škole nevyskytují. Pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením je třeba vytvořit optimální podmínky, které vyžadují především přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí poskytující pocit jistoty a bezpečí a umožňující koncentraci na práci. Uspokojováním nejen základních potřeb, ale i potřeb psychických a sociálních je dán předpoklad úspěšného vývoje tak, aby v rámci svých možností žáci dosáhli cílů základního vzdělávání. Cíle vzdělávání Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením reprezentují předpokládaný směr vzdělávání, ve kterém se usiluje o utváření a postupné rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Vzhledem k výraznému snížení rozumových schopností a velmi opožděnému psychomotorickému vývoji jsou cíle vzdělávání přizpůsobeny omezeným možnostem žáků. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci Usnadnit verbální popřípadě neverbální dorozumívání s okolím využíváním všech dostupných systémů a forem komunikace např. počítačů, systémů augmentativní a alternativní komunikace Pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i pracovním životě Umožnit žákům osvojení sebeobslužných činností a základních pracovních dovedností a návyků na takové úrovni, aby je byli schopni využít v občanském životě a při plnění požadavků podporovaného zaměstnání nebo chráněných dílen Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení Vést žáky k ustálenému postupu osvojování dovedností a návyků, dbát na jeho dodržování formou průběžné pozitivní motivace Podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru a k řešení problémů Podporou názorného myšlení a úzkého sepětí s realitou vytvářet stereotypy chování pro uplatnění v konkrétních životních situacích Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Vést žáky ke schopnosti reálného pohledu na svou osobu i na osoby ve svém nejbližším okolí, porozumět chování a činnostem druhých, umožnit jim zažít uspokojení z výsledků společné práce Připravovat žáky k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti Rozvíjet u žáků schopnost vyjádřit své požadavky a potřeby, podporovat rozvoj jejich samostatnosti Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city, vhodné projevy v chování, jednání, prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě Zajišťovat žákům dostatek příležitostí k získávání zkušeností v činnostech, které je uspokojují a přinášejí jim radost, umožnit jim podílet se na jednoduchých sociálních aktivitách Učit žáky chránit vlastní zdraví i zdraví jiných Vytvářet a upevňovat poznatky a dovednosti v péči o zdraví, v oblasti osobního bezpečí a možnosti sexuálního zneužívání, vést je k pozitivnímu myšlení, k osvojení režimu podporujícího zdraví Vést žáky k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi Poskytovat dostatek příležitostí k získání zkušeností s jinými lidmi a vést je k poznání a toleranci k odlišnostem různých skupin ve společnosti Hlavní zaměření naší školy spočívá v následujících bodech: Individuální přístup ke každému žákovi, individuálně přizpůsobené vzdělávání, řešení a náprava individuálních problémů jednotlivých žáků

7 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny Široké spektrum vzdělávání (výuka podle RVP ZV a RVP ZV - LMP, podle RVP ZŠS), vysoká diferenciace, respektování značně odlišných intelektových a sociálních dispozic žáků, velmi odlišných zájmů a zaměření, prožitých situací a získaných zkušeností žáků, zajištění návaznosti na předchozí průběh vzdělávání. Zaměření na osobnostní a sociální výchovu, která prolíná do všech oblastí vzdělávacího programu a všech časových a organizačních částí, na zlepšení komunikačních a sociálních dovedností žáků, vytváření pozitivních sociálních vztahů, nácvik dovedností pro sebeobsluhu, spolupráci, požádání o pomoc, orientaci v lidské společnosti, zlepšení sebeovládání. Pozitivní klima školy, prostředí důvěry, citová jistota a zázemí. Aktivizace žáků a vytvoření pozitivního přístupu ke škole a vzdělávání. Dovednosti pro praktický život se zaměřením na možnost samostatného nebo částečně samostatného života. Ředitelka školy stanovuje následující úpravy, nezbytné pro praktickou realizaci ŠVP ve škole při dětské psychiatrické léčebně: 1) Snížení počtu hodin povinné týdenní časové dotace výuky pro jednotlivé ročníky, snížení počtu hodin minimální povinné časové dotace pro některé předměty z důvodu organizace denního režimu DPN. 2) Omezení při výuce některých částí vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů z důvodů bezpečnosti žáků a jejich zdravotního stavu, z důvodů prostorových podmínek. 3) Distribuce očekávaných výstupů, školních výstupů a učiva do jednotlivých ročníků je orientační. Jsou možné přesuny vzhledem ke konkrétním potřebám vzdělávání jednotlivých žáků a k možnostem jejich zařazení ve výukové skupině tvořené z více ročníků. 4) Zkrácení délky některých vyučovacích hodin z důvodu časové organizace denního režimu DPN Výchovné a vzdělávací strategie Společné postupy, metody a formy práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Jsou uplatňovány všemi pedagogy. Kompetence k učení - Na konkrétních příkladech vysvětlujeme a ukazujeme žákům smysl a cíl vzdělávání, vytváříme pozitivní vztah k učení. - Nacvičujeme se žáky různé strategie udržení pozornosti, soustředění, nácvik zapamatování, dáváme jim příležitost k výběru vhodných metod pro jejich individuální osobnost. - Respektujeme individuální tempo jednotlivých žáků v učení, podporujeme jejich snahu a rozvíjíme vytrvalost. - Nabízíme žákům různé učebnice, knihy, časopisy a jiné vhodné písemné texty, pomáháme jim orientovat se v nich a získávat čtením důležité informace. - Rozvíjíme u žáků dovednosti v porozumění významu alfanumerických znaků a jejich používání, porozumění významu a obsahu jiných běžně užívaných symbolů a znaků. - Umožňujeme žákům získávat zkušenosti při používání počítače a jiných moderních technologií. - Učíme žáky rozdělovat úkoly na dílčí postupné části kroky. - Podporujeme žáky v kladení otázek k tématu. Kompetence k řešení problémů - Učíme žáky nebát se náročných situací a problémů, nevyhýbat se jim, ale pokusit se je řešit. - Vytváříme při výuce praktické úlohy problémového charakteru a učíme žáky hledat řešení, provádíme rozbor navrhnutých řešení. - Na modelových příkladech seznamujeme žáky s postupy řešení pro daný problém, provádíme nácvik. - Rozvíjíme u žáků dovednosti uvážlivého a klidného jednání v náročných problémových situacích prostřednictvím zařazování nácviku v konkrétních nebo modelových situacích. - Učíme žáky rozpoznat situaci nad možnosti žáka, požádat o pomoc, znát místa, osoby a telefonní čísla. - Učíme žáky, jak problémovým situacím předcházet. Kompetence komunikativní - Pomáháme žákům v nácviku srozumitelné artikulace

8 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny - Podporujeme rozvoj dovedností různých způsobů komunikace žáků (verbální a neverbální, ústní a písemná, elektronická). - Klademe důraz na kultivovanost při komunikaci, vyžadujeme slušné vyjadřování, respektování pravidel, netolerujeme vulgární, hrubé a urážlivé vyjadřování mezi všemi lidmi ve škole. - Zapojujeme žáky do rozhovorů, klademe důraz na dovednosti vyslechnout druhého, vhodně reagovat, smysluplně se vyjadřovat. - Zaměřujeme se na rozvíjení dovednosti naslouchat druhým, porozumět vyjádřeným pocitům. - Používáme přiměřeně slovní výrazy k rozvoji slovní zásoby, dbáme na porozumění pojmům, slovům, obrázkům, symbolům a jednoduchým schématům. - Učíme žáky vhodným způsobem vyjádřit své pocity, názory, klást otázky. - Podporujeme rozvoj účinné komunikace při navazování a udržování vzájemných vztahů mezi žáky. Kompetence sociální a personální - Vytváříme přátelskou atmosféru ve škole a podporujeme žáky v jejím udržování a rozvíjení vzájemným zájmem, komunikací a přátelským chováním. - Učíme žáky respektovat druhé osoby, vnímat jejich potřeby, vytvářet vyvážené vztahy. - Na konkrétních příkladech vedeme žáky k rozlišování situací a osob, kdy mají důvěřovat a splnit požadavky a kdy mají být ostražití a chránit svou osobu. - Na příkladech učíme žáky rozpoznávat rizikové a nebezpečné situace a nacvičujeme vhodné způsoby chování. - Podporujeme u žáků zapojení do skupinové práce a společných činností, rozvoj spolupráce. - Nacvičujeme v dramatizačních scénkách normy společenského chování při různých činnostech, dbáme na dodržování základních pravidel společenského chování. - Zařazujeme hodnocení a sebehodnocení žáků jako zdroj sebereflexe ve zvládání sebekontroly a sebeovládání při všech činnostech a jednání. Kompetence občanské - Učíme žáky vnímat odlišnosti mezi lidmi jako běžnou součást života, chovat se ohleduplně, pomáhat slabším. - Důsledně vyžadujeme plnění školního řádu a běžných společenských norem chování - Rozvíjíme porozumění základním principům lidské společnosti, systému práv a povinností, svobody a odpovědnosti. - Učíme žáky při jednotlivých činnostech chránit své zdraví a neohrožovat zdraví ostatních, upozorňujeme je na možná rizika a nebezpečí a učíme je předcházet jim. - Seznamujeme žáky s důležitými státními úřady a jejich účelem. - Rozvíjíme ekologické vnímání žáků, učíme je ekologicky šetrnému chování a spotřebě. - Pomáháme žákům vnímat kulturní hodnoty a snažit se jim porozumět. - Nacvičujeme se žáky plnění pokynů v cvičných situacích mimořádných událostí. Kompetence pracovní - Dbáme na samostatné dodržování hygienických návyků a sebeobslužných činností. - Vyžadujeme přesné plnění určeného postupu a obsahu práce. Provádíme se žáky zhodnocení výsledků jejich práce. - Chválíme žáky za kvalitní práci a především za snahu, trpělivost a vytrvalost, posilujeme jejich radost z práce. - Rozvíjíme dovednosti žáků při zacházení s různými nástroji, náčiním a nářadím, učíme je šetrnému přístupu k pomůckám a materiálu, opatrnému zacházení s přístroji. - Pomáháme žákům získat základní pracovní dovednosti různého zaměření. - Důsledně vyžadujeme dodržování pořádku a bezpečnosti při pracovních činnostech. - Umožňujeme žákům nápravu chyb a zlepšení své práce. Rozvíjíme jejich odpovědnost za dokončené dílo. - Zařazujeme pracovní úkoly, kdy je nezbytná spolupráce ve dvojici. Posilujeme dovednosti spolupracovat ve skupině Zabezpečení výuky žáků s kombinovaným postižením Žáci naší školy jsou pacienti psychiatrické léčebny, vesměs jde o žáky s poruchami chování v kombinaci s mentálním postižením a často ještě dalšími psychiatrickými diagnózami. Míra speciálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků se liší podle charakteru diagnózy a jejích projevů. Tomu odpovídá organizační a časové rozvržení výuky, nižší počet žáků ve výukové skupině, konkrétní výběr postupů, metod a forem - 6 -

9 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny práce, individualizace a diferenciace ve vzdělávání apod. Pedagogové v plné míře respektují individuální dispozice každého žáka a uplatňují diferenciaci ve vzdělávání tak, aby bylo možné dosáhnout maximálního možného rozvoje žáků a realizování adekvátních cílů. Žáci se smyslovým, tělesným postižením, žáci s PAS Žáci s kombinovaným postižením jsou vzděláváni formou integrace ve výukové skupině s ostatními vrstevníky, pokud to je možné. V ostatních případech jsou vzděláváni individuální formou po dohodě s ošetřujícím lékařem v omezeném rozsahu přímo na oddělení léčebny. Podle potřeby dalších podpůrných opatření je po dohodě s vedením léčebny stanoven jejich vzdělávací režim. Každému žákovi je po příchodu vytvořen krátkodobý individuální program výuky. Žáci s tělesným postižením jsou vzděláváni formou integrace ve výukové skupině s ostatními vrstevníky. Podle potřeby dalších podpůrných opatření je po dohodě s vedením léčebny stanoven jejich vyučovací režim. Škola standardně nenabízí bezbariérový přístup, avšak v případě individuální potřeby žáka je možno zajistit jeho přístup do školy pomocí výtahů a chodeb polikliniky. Žáci se smyslovým postižením jsou vzděláváni formou integrace ve výukové skupině s ostatními vrstevníky pokud jejich vizuální a sluchové dispozice nejsou úplně omezeny. Jejich vyučovací režim je stanoven individuálně po dohodě s lékaři. Škola je schopna poskytnout vzdělávání v Braillově písmu pouze částečně podle žákem přinesených učebnic, ve znakovém jazyce nebo v Lormově dotykové abecedě učitelé vyškoleni nejsou. Žáci s poruchami autistického spektra jsou vzděláváni formou integrace v malé výukové skupině s dalšími vrstevníky, pokud to je možné. Uplatňujeme při výuce strukturovanost a vizualizaci. V ostatních případech jsou vzděláváni individuální formou po dohodě s ošetřujícím lékařem v omezeném rozsahu přímo na oddělení léčebny. Jejich vyučovací režim je stanoven po dohodě s vedením léčebny a lékařem. Žáci se zdravotním znevýhodněním Naše škola je školou při dětské psychiatrické léčebně (zdravotnické zařízení). Každý z žáků je pacientem léčebny, z čehož je zřejmé, že každý žák má aktuálně konkrétní diagnózu. U některých dětí jde o psychické obtíže spíše dočasné a krátkodobé, avšak v případě celé řady dětí jde o obtíže dlouhodobé. Pedagogové se průběžně vzdělávají v tématech dětské psychiatrie, mají povědomí o typických projevech jednotlivých diagnóz, o vlivu psychofarmak na stav dítěte. Využívají možností konzultací s lékaři. Žákům mohou nabídnout cílené speciální přístupy, které respektují individuální psychické potřeby a problémy jednotlivého žáka. Žáci se sociálním znevýhodněním Sociální prostředí žáků zjišťujeme z informací, které škole poskytuje sociální pracovník léčebny. Jde především o děti z dětských domovů s ústavní výchovou, o děti z problémových rodin, o děti z rodin v sociálně nebo finančně tíživé situaci, o děti s odlišnou kulturou. Ve škole uplatňujeme citlivý přístup k žákům se sociálním znevýhodněním, poskytujeme jim citově stabilní a pozitivní prostředí. Učitelé aktivně napomáhají seznámení s odlišnostmi v kultuře v žákovském kolektivu a dbají na rozvoj dovedností v adaptaci a respektování kultury české společnosti Začlenění průřezových témat Vzhledem k zaměření školy se okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova prolínají celým vyučovacím procesem a podle příležitostí všemi vyučovacími předměty. V přehledu jsou tedy zaznamenány pouze příklady začlenění, kde se jedná o přímou návaznost na osnovy předmětu. Přehled je zpracován samostatně pro 1. a 2. stupeň. Většina průřezových témat je začleněna formou integrace ve vyučovacích předmětech, dle možností budou začleněna i do projektů. Vysvětlivky: INT - integrace v předmětu, P - projekt - 7 -

10 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ PRŮŘEZOVÁ TÉMATA zařazení OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Vzhledem k zaměření školy prolíná do všech předmětů. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Sociální rozvoj Poznávací schopnosti Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; moje vztahy k druhým lidem cvičení sebeovládání; organizace vlastního času dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění relaxace); hledání pomoci při potížích vzájemné poznávání se ve skupině/třídě péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod.); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se) dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů problémy v mezilidských vztazích vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne (OSV) Předmět, ročník, forma všechny předměty Čt, Ps, ČS, KV, TV, VV ČS, TV všechny předměty Předmět, ročník, forma všechny předměty všechny předměty KV, HV, TV, PV, Čt, ČS všechny předměty Předmět, ročník, forma všechny předměty v každém ročníku, dle příležitosti všechny předměty v každém ročníku, dle příležitosti - 8 -

11 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Téma Občanská škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společnost a společenství, demokratická atmosféra a demokratické škola vztahy ve škole způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě každodenním životě školy občan jako člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je uplatňovat); principy soužití s minoritami (vztah k jinému, vzájemná komunikace, zdroje konfliktů) (VDO) Předmět, ročník, forma ČS, všechny předměty, celý pobyt ve škole ČS, ČS, KV, Čt, HV, VV; obec jako základní jednotka samosprávy státu ČS, VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH(VMEGS) Téma Předmět, ročník, forma Evropa a svět Čt, KV; nás zajímá Objevujeme Evropu a svět rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; státní a evropské symboly ČS, Čt, KV, ČS; ČS, VV, HV, PV; ČS, MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Téma Kulturní jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; rozdíly respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Lidské vztahy právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy Etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; různé způsoby života (MkV) Předmět, ročník, forma ČS, HV, TV, KV; všechny předměty dle příležitosti ČS,

12 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 1. STUPEŇ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Téma Ekosystémy les (les v našem prostředí, význam lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru); lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Základní voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, podmínky pitná voda); života ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší); půda (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí); ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); přírodní zdroje Lidské aktivity a problémy životního prostředí lidské činnosti a životní prostředí (vliv na prostředí) odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit) (EV) Předmět, ročník, forma ČS, ČS, ČS, Vztah člověka k prostředí naše obec (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) ČS, MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Inf, Čt, KV; různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce rozdíl mezi reklamou a zprávou vliv médií na každodenní život; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne; vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) Inf, Čt; Čt, Inf, ČS; (MV)

13 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Vzhledem k zaměření školy prolíná do všech předmětů. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Sociální rozvoj Poznávací schopnosti Mezilidské vztahy Komunikace Spolupráce a soutěživost Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; moje tělo; moje vztahy k druhým lidem cvičení sebeovládání; organizace vlastního času dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; dovednosti zvládání stresových situací (uvolnění relaxace); hledání pomoci při potížích vzájemné poznávání se ve skupině/třídě péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, respekt, podpora, pomoc; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování); komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod.); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se) dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů problémy v mezilidských vztazích vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; dovednosti rozhodování v problematických situacích všedního dne VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Téma Občanská škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společnost a společenství, demokratická atmosféra a demokratické škola vztahy ve škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy; spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci (OSV) Předmět, ročník, forma Všechny předměty dle příležitosti ČP, ČSp, KV, VV, TV, HV; Všechny předměty dle příležitosti Všechny předměty dle příležitosti Předmět, ročník, forma Všechny předměty dle příležitosti Všechny předměty dle příležitosti VZ, ČSp; KV, ČSp; Všechny předměty dle příležitosti Předmět, ročník, forma Všechny předměty dle příležitosti Všechny předměty dle příležitosti (VDO) Předmět, ročník, forma ČSp,

14 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ Téma Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě občan jako člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je uplatňovat); Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti; principy soužití s minoritami (vztah k jinému, vzájemná komunikace, zdroje konfliktů) demokratické volby (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako základní jednotka samosprávy státu Předmět, ročník, forma ČSp, ČSp, VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH(VMEGS) Téma Předmět, ročník, forma Evropa a svět nás zajímá rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa; místa, události v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu; naši sousedé v Evropě; život dětí v jiných zemích; lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy Čt, ČP, ČP, Inf, VV, PV, HV; Objevujeme Evropu a svět naše vlast a Evropa; evropské krajiny; Evropa a svět; mezinárodní setkávání; státní a evropské symboly ČP, Inf; Jsme Evropané Evropská unie ČSp, MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Téma Kulturní jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti; rozdíly respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Lidské vztahy Etnický původ právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci; udržovat tolerantní vztahy s jinými lidmi, bez ohledu na jejich kulturní, sociální, náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost; vztahy mezi kulturami (vzájemné obohacování různých kultur, ale i konflikty vyplývající z jejich rozdílnosti); důležitost integrace jedince v rodinných, vrstevnických a profesních vztazích; uplatňování principu slušného chování (základní morální normy); význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; osobní přispění k zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do kolektivu třídy rovnocennost všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; různé způsoby života (MkV) Předmět, ročník, forma ČP, ČSp; ČSp, Všechny předměty dle příležitosti ČP, ČSp;

15 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny PRŮŘEZOVÁ TÉMATA - 2. STUPEŇ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Téma Ekosystémy les (les v našem prostředí, význam lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru); lidské sídlo město vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek) Základní voda (význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, podmínky pitná voda); života ovzduší (význam pro život na Zemi, čistota ovzduší); půda (zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí); ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy; energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, vlivy na prostředí, význam a způsoby získávání a využívání Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí přírodních zdrojů v okolí) zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam vlivu dopravy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž); průmysl a životní prostředí (vliv průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, ochrana přírody při masových sportovních akcích); změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit) naše obec (přírodní zdroje, způsoby využívání, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, možnosti a způsoby ochrany zdraví) (EV) Předmět, ročník, forma ČP, ČP, ČP, ČSp; ČP, ČP, PV, ČP, MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Fungování a vliv médií ve společnosti hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením Čt, KV, Inf; různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce rozdíl mezi reklamou a zprávou vliv médií na každodenní život; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na uspořádání dne; vliv médií na kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti) (MV) Čt, Ps, KV, Inf; Čt, Ps, KV, Inf, VZ;

16 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny UČEBNÍ PLÁN 4. U Č E B N Í P L Á N Učební plán Školního vzdělávacího programu vychází z učebního plánu RVP ZŠS. Stanovené minimální časové dotace bylo nutné v některých případech zkrátit vzhledem k časovému omezení doby výuky z důvodů léčebného režimu DPL a vzhledem k dalším specifickým podmínkám školy. Rovněž disponibilní časovou dotaci není možné z těchto důvodů využít v plné míře. Na 1. stupni je celková časová dotace zkrácena o 17 vyučovacích hodin. Na 2. stupni je celková časová dotace zkrácena o 26 vyučovacích hodin Učební plán pro 1.stupeň Rozpis časových dotací podle vyučovacích předmětů a ročníků: Název předmětu zkratka celkem RVP celkem disp. celkem ŠVP Čtení Čt Psaní Ps Komunikační výchova KV Matematika M Informatika Inf Člověk a svět ČS Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Tělesná výchova TV Pracovní výchova PV Průřezová témata PT 2 0 disponib.dotace celkem hodin

17 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny UČEBNÍ PLÁN 4.2. Učební plán pro 2.stupeň Rozpis časových dotací podle vyučovacích předmětů a ročníků: Název předmětu zkratka celkem RVP celkem disp. celkem ŠVP Čtení Čt Psaní Ps Komunikační výchova KV Matematika M Informatika Inf Člověk a společnost ČSp Člověk a příroda ČP Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Výchova ke zdraví VZ Tělesná výchova TV Pracovní výchova PV Průřezová témata PT začleněna v jednotlivých předmětech disponib.dotace 11 7 celkem hodin

18 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu Ve Školním vzdělávacím programu dochází k následujícím úpravám jednotlivých vyučovacích předmětů: Ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace jsou zařazeny vyučovací předměty Čtení, Psaní, Komunikační výchova. Vyučovací předmět Komunikační výchova zahrnuje vzdělávací obor Řečová výchova. Všechny tyto předměty jsou zařazeny na obou stupních školy. Vzdělávací oblast je posílena celkem 3 hodinami z disponibilní časové dotace. Předmět Matematika je zařazen na obou stupních školy v každém ročníku. Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Vzdělávací oblast je posílena 4 hodinami z disponibilní časové dotace. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie je předmět Informatika vyučován v 5. a 6. ročníku na 1. stupni a v ročníku na 2. stupni. Informační a komunikační techniku však žáci využívají i v dalších předmětech od 3. do 10. ročníku. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je realizována v předmětu Člověk a svět, který je zařazen pouze na 1. stupni od 1.do 6. ročníku. Předměty Člověk a společnost, Člověk a příroda, Výchova ke zdraví jsou zařazeny pouze na 2. stupni, ve všech ročnících. Výchova ke zdraví je posílena 2 hodinami disponibilní časové dotace. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se realizuje v předmětu Pracovní výchova na obou stupních školy v každém ročníku. Předměty Tělesná výchova, Hudební výchova a Výtvarná výchova jsou zařazeny na obou stupních školy v každém ročníku. Konkrétní počty hodin výuky pro každého žáka určí individuálně ředitelka školy po dohodě s lékařem podle reálných dispozic a zdravotního stavu žáka

19 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY DÍL I

20 Školní vzdělávací program pro základní školu speciální Základní škola při DPL, Louny UČEBNÍ OSNOVY ČTENÍ Vzdělávací oblast : Jazyková komunikace Vzdělávací obor : Čtení Stupeň školy : 1. a 2. stupeň Název vyučovacího předmětu : ČTENÍ Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : ročník ročník ročník ročník Časové rozvržení: Ročník Počet hodin

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny. Příloha 1. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny Příloha 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání upravený pro žáky s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle přílohy Rámcového vzdělávacího

Více

MANUÁL PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

MANUÁL PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Školní vzdělávací program Učíme se pro život zpracovaný podle RVP ZŠS DÍL I. MANUÁL PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT platnost od školního roku 2016/2017 OBSAH SZŠ a MŠ, Teplice, U Červeného kostela 110/29, Obsah 2 Teoretický

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / RJ I. název vzdělávacího oboru: RUSKÝ JAZYK (RJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Další cizí jazyk (RJ) je vymezen jako součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní vzdělávací program Klíč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ SPECIÁLNÍ

Školní vzdělávací program Klíč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ SPECIÁLNÍ Příloha č. 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ SPECIÁLNÍ Školská rada tuto přílohu schválila 14.6. 2010 ŠVP pro ZŠ speciální je součástí ŠVP s motivačním názvem, který vznikl rozpracováním

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v ZŠS, č. j. "Učíme se pro život" Kompletní ŠVP Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v základní škole speciální, zpracovaný podle RVP ZŠS Díl I., č. j. 1/ZŠS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v základní škole speciální, zpracovaný podle RVP ZŠS Díl I., č. j. 1/ZŠS Kompletní ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v základní škole speciální, zpracovaný podle RVP ZŠS Díl I., č. j. 1/ZŠS "Učíme se pro život" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více