Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS"

Transkript

1 Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena a pøipevnìna k držáku obvodové desky pøevodovky (viz popis uvedený na stranì 2), pøi 230 V (støídavý proud) na svorkách L1 a L2. Vstup je chránìn dvìma pojistkami 5A, zatímco nízkonapì ové ovládací zaøízení (24 V) je chránìno jednou pojistkou 1 A. Celková kapacita pøíslušenství (24 V) by nemìla pøesáhnout 20 W. Bezpeènost Fotobuòky mohou být pøipojeny tak, abyste dosáhli: - Opìtovného otevírání v prùbìhu zavírání (2-C1), jestliže fotobuòky pøi zavírání zjistí pøekážku. Fotobuòky zmìní smìr pohybu tak, aby došlo k úplnému otevøení závory. - Èásteèného vypnutí, zastavení pohybující se závory, s aktivací automatického zavíracího cyklu (2-C3). - Úplného vypnutí (1-2), zastavení pohybu závory bez automatického uzavøení. Aby došlo k obnovení pohybu, musí dojít ke stisknutí tlaèítka na dálkovém ovladaèi. Poznámka: Jestliže je bezpeènostní kontakt NC vypnutý (2-C1, 2-C3, 1-2), upozoròuje na tuto situaci blikající dioda. - Detekce pøítomnosti pøekážky. Jestliže nìkteré z bezpeènostních zaøízení (napøíklad fotobuòky) zjistí pøekážku, bude v pøípadì, kdy je zastaven motor (závora je uzavøena, otevøena nebo èásteènì otevøena po pøíkazu k bezpeènostnímu zastavení), vysílaèka a ovládací tlaèítko nefunkèní. Pøíslušenství, které mùžete pøipojit k této jednotce - Položka 001B4336 optický snímaè, detekuje pøekážky v prùbìhu pohybu závory. Pøi otevírací fázi se závora zastaví a po automatickém zavíracím pøíkazu bude zahájen zavírací pohyb. Pøi zavírací fázi je pohyb opaèný. Varování: Jestliže je pøi zavírací fázi pøekážka detekována následnì tøikrát po sobì, zùstane závora otevøena a automatické zavírání bude nefunkèní. K obnovení provozu závory použijte tlaèítkový panel nebo dálkový ovladaè. - Provozní svítilna. Svítilna, která osvìtluje manévrovací prostor. Svítí po celou dobu pohybu od zahájení otevírání až po úplné zavøení (vèetnì èasu nutného pro automatické uzavøení). Jestliže není automatické zavírání aktivováno, svítí svítilna pouze bìhem pohybu. Funkci provozní svítilna nastavíte tak, že na výstupu W-E1 nastavíte pøepínaè è. 1 automatické zavírání a è. 6 detekce pøítomnosti pøekážek do polohy ON. Obsah 1 VŠEOBECNÝ POPIS DALŠÍ FUNKCE POPIS MONTÁŽE ØÍDÍCÍ KARTA HLAVNÍ SOUÈÁSTI ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ VOLBA FUNKCÍ ÈTYØPRVKOVÝ VOLITELNÝ PØEPÍNAÈ SEØÍZENÍ PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZAPOJENÍ PRO DVA SDRUŽENÉ MOTORY ZAPOJENÍ KONCOVÉHO SPÍNAÈE OMEZOVAÈ HNACÍHO MOMENTU MOTORU KÓDOVÁNÍ VYSÍLAÈKY

2 2 Další funkce - Automatické zavírání. Èasovaè automatického zavírání je automaticky aktivován na konci otevíracího cyklu. Pøednastavená, seøiditelná automatická zavírací doba je automaticky pøerušena aktivací kteréhokoliv bezpeènostního systému. Není funkèní po pøíkazu STOP nebo v pøípadì pøerušení dodávky elektrické energie. - Èásteèné otevøení. Otevírání závory za úèelem pìšího prùchodu se provede propojením svorkovnice 2-3P a mùže být seøízeno pomocí regulátoru AP.PARZ. Pøi použití této funkce pracuje automatické zavírání následovnì: 1) Pøepínaè 1 v poloze ON automatické zavírání je aktivováno. - po èásteèném otevøení je doba zavírání závislá na nastavení regulátoru TCA. 2) Pøepínaè 1 v poloze OFF automatické zavírání je nefunkèní. - Jestliže je regulátor TCA nastaven na minimum, nezahájí se po èásteèném otevøení proces automatického zavírání. - Jestliže je regulátor TCA nastaven na maximum, je doba zavírání po èásteèném otevøení nastavena na 8 sekund. - Pøítomnost obsluhy. Závora je v provozu pouze pøi stisknutí tlaèítka na tlaèítkovém panelu (dálkové rádiové ovládání je nefunkèní). - Zpomalovací koncový spínaè. Pøed ukonèením otevírání nebo zavírání se pohyb závory zpomalí. Pracuje pouze s optickým snímaèem. Po probìhnutí nìkolika otevíracích a zavíracích cyklù bezpeènostních dveøí nebo po obnovení dodávky napìtí, je zpomalovací funkce aktivní od druhého pøíkazu. - Varovné svìtlo. Po zadání pøíkazu k otevírání nebo zavírání, bliká varovné svìtlo, které je pøipojeno ke svorkám W-E1, po dobu 5 sekund pøed zahájením pohybu. - Zavírací pøíkaz. Funkce pouze pro zavírání závory, s rádiovým ovládacím zaøízením pøipojeným ke kontaktu 2-7, s nastavením pøepínaèe 1 do polohy ON (ètyøprvkový modul), viz str Otevírací pøíkaz. Funkce pouze pro otevírání závory, s rádiovým ovládacím zaøízením pøipojeným ke kontaktu 2-3P, s nastavením pøepínaèe 2 do polohy ON (ètyøprvkový modul), viz str. 6. Typy pøíkazù: - Otevøít stop zavøít stop pomocí stisknutí tlaèítka a vysílaèky. - Otevøít zavøít pomocí stisknutí tlaèítka a vysílaèky. - Otevøít pouze pomocí vysílaèky. Možnosti nastavení - Doba automatického zavírání. - Doba èásteèného otevøení. Dùležité: Pøed provádìním jakýchkoliv operací uvnitø tohoto zaøízení jej nejdøíve odpojte od zdroje napìtí. 3 POPIS MONTÁŽE - Otevøete dvíøka instalaèní skøíòky, povolte šrouby krytu ovládacího panelu a kryt sejmìte (1). - Z nosné desky (2) ovládacího panelu sejmìte kryt obvodové desky. - Zavìste kartu ZBX7 na nosnou desku ovládacího panelu a pøipevnìte ji pøíslušnými šrouby (3). - Nasaïte zpìt obvodovou desku na nosnou desku (4). - Postupujte dále v elektrickém zapojení, nasaïte zpìt kryt ovládacího panelu a uzavøete dvíøka instalaèní skøíòky (5). 2

3 4 ØÍDÍCÍ KARTA Frekvence / MHz Vysokofrekvenèní karta Vysílaè FM 26,995 AF130 TFM FM 30,900 AF150 TFM AM 26,995 AF26 TOP AM 30,900 AF30 TOP AM 433,920 AF43S / AF43SM TAM / TOP 5 HLAVNÍ SOUÈÁSTI 1 Svorkovnice pro vnìjší elektrická zapojení 2 Pojistka napájení, 5 A 3 Pojistka pøíslušenství, 1 A 4 Tlaèítka pro rádiové kódy 5 Regulátor pro nastavení provozní doby 6 Regulátor pro nastavení automatického zavírání 7 Volitelný pøepínaè ètyøprvkový (viz str. 6) 8 Volitelný pøepínaè desetiprvkový (viz str. 6) 9 Zásuvka pro vysokofrekvenèní kartu AF (viz tabulka) 10 Signální dioda 11 Otvory pro zajištìní polohy karty 3

4 6 ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ Napájení 230 V (støídavý proud) Jednofázový motor 230 V (støídavý proud) Výstup 230 V (støídavý proud) pøi pohybu (napøíklad varovné svìtlo maximálnì 25 W) 230 V (støídavý proud) maximálnì 60 W provozní svítilna volitelný pøepínaè 1 a 6 v poloze ON Napájení 24 V (støídavý proud) pro pøíslušenství, maximálnì 20 W Tlaèítko stop (N.C.) 4

5 Tlaèítko (N.O.) pro èásteèné otevøení Rádiový kontakt a/nebo tlaèítko pro ovládání (viz pøepínaè na str. 6) Signální svìtlo závora otevøena (24 V maximálnì 3 W) Signální svìtlo závora zavøena (24 V maximálnì 3 W) Kontakt (N.C.) pro opìtovné otevøení v prùbìhu zavíraní Kontakt (N.C.) pro èásteèné zastavení Výstupní kontakt (N.O.) Odporové zatížení: 5 A 24 V (stejnosmìrný proud) Pøipojení koncového spínaèe pro otevírání Pøipojení koncového spínaèe pro zavírání Pøipojení antény 5

6 7 VOLBA FUNKCÍ DESETIPRVKOVÝ VOLITELNÝ PØEPÍNAÈ 1 ON Aktivace automatického zavírání, (1 OFF deaktivace) 2 ON Aktivace funkce Otevøít-stop-zavøít-stop pomocí tlaèítka (2-7) a rádiového dálkového ovládání (vložená vysokofrekvenèní karta AF) 2 OFF Aktivace funkce Otevøít-zavøít pomocí tlaèítka (2-7) a rádiového dálkového ovládání (vložená vysokofrekvenèní karta AF) 3 ON Aktivace funkce Pouze otevírání pomocí rádiového dálkového ovládání (vložená vysokofrekvenèní karta AF), (3 OFF deaktivace) 4 OFF Deaktivace funkce Pøítomnost obsluhy (rádiové dálkové ovládání je pøi zvolení této funkce nefunkèní), (4 ON aktivace) 5 ON Aktivace funkce varovné svìtlo, (5 OFF deaktivace) 6 ON Aktivace zaøízení detekce pøekážek, (6 OFF deaktivace) 7 OFF Aktivace funkce opìtovné otevøení pøi zavírání, pøipojte bezpeènostní zaøízení na svorky 2-C1 (jestliže toto zaøízení nepoužijete, nastavte pøepínaè do polohy ON) 8 OFF Aktivace funkce èásteèné zastavení, pøipojte bezpeènostní zaøízení na svorky 2-C3 (jestliže toto zaøízení nepoužijete, nastavte pøepínaè do polohy ON) 9 OFF Aktivace funkce úplné zastavení, pøipojte bezpeènostní zaøízení na svorky 1-2 (jestliže toto zaøízení nepoužijete, nastavte pøepínaè do polohy ON) 10 OFF Aktivace zpomalovacího koncového spínaèe, pøipojte optický snímaè (10 ON deaktivace) POZNÁMKA: Volba by mìla být vždy provádìna s vypnutým motorem a se závorou v zavøené poloze. 8 ÈTYØPRVKOVÝ VOLITELNÝ PØEPÍNAÈ 1 ON Aktivace funkce Pouze zavírání s rádiovým ovládacím zaøízením pøipojeným na kontakt OFF Aktivace funkce Otevírání-zavírání s rádiovým ovládacím zaøízením pøipojeným na kontakt 2-7, (viz desetiprvkový volitelný pøepínaè 2) 2 ON Aktivace funkce Pouze otevírání s rádiovým ovládacím zaøízením pøipojeným na kontakt 2-3P 2 OFF Aktivace funkce Èásteèné otevøení 3 OFF Aktivace optického snímaèe, položka 001B4336 pøipojena (3 ON deaktivace) 4 ON Nezapojeno POZNÁMKA: Volba by mìla být vždy provádìna s vypnutým motorem a se závorou v zavøené poloze. 6

7 9 SEØÍZENÍ Nastavení regulátoru Regulátor T.C.A = nastavuje dobu automatického zavírání od minimální hodnoty 0 sekund do maximální hodnoty 120 sekund. Regulátor AP.PARZ = nastavuje dobu èásteèného otevøení od minimální hodnoty 0 sekund do maximální hodnoty 16 sekund. 10 PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ Pøi použití rádiového dálkového ovládání musíte provést následující: 1) Odpojte ovládací panel od zdroje elektrické energie. 2) Jestliže používáte vysokofrekvenèní kartu AF43S, umístìte propojku podle typu vysílaèe (obr. 1). Pozor, u karty AF43SM proveïte zapojení podle pokynù uvedených na instrukèním štítku. 3) Zasuòte vysokofrekvenèní kartu AF do konektoru (obr. 2) 4) Proveïte kódování vysílaèky. (Viz odpovídající pokyny na instrukèním štítku.) 5) Pøipojte øídící kartu ke zdroji napìtí. 6) Kód øídící karty uložte do pamìti tímto zpùsobem: a) stisknìte a držte stisknuté tlaèítko CH1 na základní desce (bude blikat signální dioda) b) pomocí tlaèítka na vysílaèce vyšlete kód, jakmile budou data uložena, pøestane signální dioda blikat a zaène svítit (obr. 3) Proveïte stejný postup i u tlaèítka CH2 pøi použití druhého tlaèítka vysílaèky (obr. 4). CH1 = kanál pro pøímé ovládání jedné funkce provádìné øídící jednotkou na pøevodovém motoru ( pouze otevírání / otevírání-zavírání-zpìt nebo otevírání-stop-zavírání-stop v závislosti na poloze volitelných pøepínaèù 2 a 3). CH2 = kanál pro pøímé ovládání pøíslušenství pøipojeného pøes svorky B1-B2. POZNÁMKA: Jestliže budete chtít zmìnit Vaše vysílací kódy, jednoduše zopakujte výše uvedený postup. Obr. 1 TOP TAM U vysílaèek pracujících v rozsahu 433,92 Mhz (øada TOP a TAM), umístìte propojku na obvodové vysokofrekvenèní kartì AF43S podle zobrazení na štítku. 7

8 Obr. 2 VYSOKOFREKVENÈNÍ KARTA AF ØÍDÍCÍ KARTA Obr. 3 a) Obr. 4 a) Signální dioda Vysokofrekvenèní karta AF b) b) 8

9 11 ZAPOJENÍ PRO DVA SDRUŽENÉ MOTORY VYSOKOFREKVENÈNÍ KARTA AF NASTAVENÍ FUNKCE MOTOR A ØÍDÍCÍ KARTY V pøípadì montáže dvou sdružených motorù postupujte následovnì: - Zkoordinujte smìry otáèení pøevodových motorù A a B tak, že zmìníte smìr otáèení u motoru B (viz nastavení koncového spínaèe). - Ujistìte se, že je rádiový pøijímaè (AF) pøipojen k ovládacímu panelu motoru A (1). - Na obou ovládacích panelech musíte provést nastavení shodných funkcí a shodné seøízení (2). - Proveïte nezbytná elektrická zapojení mezi svorkami ovládacích panelù A a B podle Obr. A. - Tlaèítko èásteèného otevøení (2-3P) by mìlo být pøipojeno ke svorkovnici karty ovládacího panelu odpovídajícího motoru. POZNÁMKA: K ovládání automatických závor pomocí rádiového ovladaèe je nutné nejdøíve zadat vysílací kód do pamìti øídící karty motoru A na kanálu CH2 (viz programování dálkového ovládání). Po uložení kódu do pamìti propojte kontakty B1-B2 a 2-7. Otevírací pøíkaz bude tohoto typu: otevírání-zavírání, otevírání-stop-zavírání-stop nebo pouze otevírání (v závislosti na poloze volitelného pøepínaèe 2-3 zvolené na obou kartách). Obr. A Svorkovnice ovládacího panelu motoru A Svorkovnice ovládacího panelu motoru B 9

10 12 ZAPOJENÍ KONCOVÉHO SPÍNAÈE Motor a jednotka koncového spínaèe jsou pøi výrobì propojeny tak, aby byly pøipraveny pro montáž na levé stranì závory (pøi pohledu zevnitø). Jestliže je nutná montáž na pravé stranì, proveïte následující: - pøevra te na svorkovnici zapojení koncového spínaèe FA-FC - pøevra te na svorkovnici zapojení fáze motoru U-V Jednotka koncového spínaèe Jednofázový motor 230 V Jednotka koncového spínaèe Jednofázový motor 230 V 13 OMEZOVAÈ HNACÍHO MOMENTU MOTORU Zmìnu hnacího momentu motoru provedete pøesunutím oznaèeného konektoru do jedné ze ètyø poloh: 1 = min, 4 = max 10

11 14 KÓDOVÁNÍ VYSÍLAÈKY QUARTZ STANDARDNÍ POSTUP PØI KÓDOVÁNÍ 1. Urèete si kód (také pro archivaci) 2. Zapojte kódovací propojku J 3. Zaregistrujte kód 4. Odpojte kódovací propojku J Kódování 3. Tisknìte tlaèítka P1 a P2 v takovém poøadí, abyste správnì zadali zvolený kód. Registraci kódu potvrdí pøi desátém stisknutí dvojitý zvukový signál. T262L/M T302L/M První kódovací operace musí být provádìna v tom okamžiku, kdy jsou propojky umístìny na kanálech 1 a 2 podle obr. A. Na obr. B jsou zobrazena následující nastavení na rùzných kanálech. obr. A obr. B 11

12 T2622M T3022M 1 kódování T264L/M T306L/M 2 kódování TOP 433 / TOP SUPER-REACTIVE T432M T312M Nastavte kód na volitelném pøepínaèi C a kanál na volitelném pøepínaèi D (P1=CH1 a P2=CH2, výchozí nastavení). T434M T314M Zadejte pouze kód. T432S Viz instrukce na vnìjší stranì obalu. TAM TFM T432 T434 T438 Viz pokyny k použití uvnitø balení. T132 T134 T138 T152 T154 T158 Všechny údaje uvedené v této publikaci jsou pouze informativní. Spoleènost CAME SPA si vyhrazuje právo provádìt zmìny technických parametrù, spojené s technologickými inovacemi svých výrobkù. 12

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah

G6000 / G6001. Automatický systém pro rychlé silnièní závory. 1 Standardní montážní sestava. Obsah G6000 / G6001 Automatický systém pro rychlé silnièní závory 1 Standardní montážní sestava 1. Jednotka GARD 2. Ovládací panel pøíslušenství 3. Hliníková závora 4. Èervené fluorescenèní pásy 5. Anténa 6.

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku:

G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ VNÌJŠÍ ROZMÌRY KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA. Legenda k obrázku: KONSTRUKÈNÍ ØADA GARD RYCHLÁ SILNIÈNÍ SKLOPNÁ ZÁVORA G 2500 STANDARDNÍ ZAØÍZENÍ TX 2x1 mm 2 RX 2x1,5 mm 2 4x1 3x1 mm 2 230V 3x1,5 mm 2 Legenda k obrázku: 1 Hnací jednotka G 2500 2 Øídicí panel (øízení

Více

Série FLY PB 1100. 1 Základní vlastnosti. Obsah. Popis: Modely: Ovládání mechanickými rameny: Pøíslušenství dodávané na pøání:

Série FLY PB 1100. 1 Základní vlastnosti. Obsah. Popis: Modely: Ovládání mechanickými rameny: Pøíslušenství dodávané na pøání: Série FLY PB 1100 1 Základní vlastnosti Popis: Automatický systém pro køídlové dveøe se šíøkou dveøních køídel do 1,2 m. Navržen a vyroben výhradnì spoleèností CAME se stupnìm ochrany IP 40. Záruka 12

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

ZF1 S63 (10/2002) CAME CANELLI AUTOMATICI ŘÍDICÍ DESKA. Typová řada Z

ZF1 S63 (10/2002) CAME CANELLI AUTOMATICI ŘÍDICÍ DESKA. Typová řada Z CANCELLI AUTOMATICI Typová řada Z ŘÍDICÍ DESKA ZF Technická dokumentace S63 (0/00) CAME CANELLI AUTOMATICI POPIS Řídicí karta ZF je určena pro řízení pohonu křídlových bran série: ATI, FERNI, FAST, KRONO.

Více

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem

MMI3G. Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Objednávací èíslo : 2 22 539 MMI3G Pro navigaèní systémy Audi MMI 3G basic/high, MMI3G+ basic/high a VW RNS 850 navigaèní systémy se 4pinovým HSD LVDS konektorem Popis produktu kompletní sada 2x AV-vstup

Více

ŘÍDICÍ KARTA G2080/G2080I PRO ZÁVORY ZL 38

ŘÍDICÍ KARTA G2080/G2080I PRO ZÁVORY ZL 38 ŘÍDICÍ KARTA G2080/G2080I PRO ZÁVORY ZL 38 VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI Výrobek: jako celek plánovaný a vyrobený fou CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a.; odpovídá platným bezpečnostním předpisům a vztahuje se na něj

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým øídicím a kontrolním systémem

RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým øídicím a kontrolním systémem RODEO Pohon posuvných bran s mikroprocesorovým øídicím a kontrolním systémem Pro køídla bran až do hmotnosti 125 kg 1. Technické údaje Pøívodní napìtí 230V (støíd. proud)/24v (støíd./stejnosmìrný proud)

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE:

TECHNICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS R1VP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. FUNKCE: TECHICKÉ ÚDAJE: Dálkový ovládací systém DOS RVP57 Sada pro ovládání rolet, garážových vrat, vjezdových bran. Sada DOS RVP57 obsahuje: ks pøijímaè ks ovladaè DOS T HS - "master" klíèenka Sada obsahuje:

Více

UNIPARK UNIPARK L. Automatický otevírací systém pro jednotlivá parkovací místa

UNIPARK UNIPARK L. Automatický otevírací systém pro jednotlivá parkovací místa UNIPARK UNIPARK L Automatický otevírací systém pro jednotlivá parkovací místa 1 Standardní montáž 1 Jednotka UNIPARK 2 Ovládací panel 3 Anténa 2 Celkové rozmìry * U vzdáleností pøevyšujících 20 m zvìtšete

Více

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m

C105S. Øídicí jednotka. 6 x 0,25. 4 x 0,25. l=4 m 05S Øídicí jednotka 6 x 0,5 x 0,5 l= m 600 OBSH. Øídicí jednotka 05S...3.. Obecné...3.. Technická specifikace...3.3. hybová hlá¹ení, viz Obr. 6....3. POKYY K POU ITÍ..... astavení doby do spu¹tìní a doby

Více

Pro posuvné brány. Road200. Pokyny a upozornìní pro montážní techniky

Pro posuvné brány. Road200. Pokyny a upozornìní pro montážní techniky Pro posuvné brány Road200 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky Road200 OBSAH strana 1 Upozornìní 3 2 Popis zaøízení a použití 3 2.1 Provozní možnosti 4 2.2 Klasický zpùsob ovládání 4 2.3 Seznam kabelù

Více

SERIE Z. Documentazione Tecnica T13 OVLÁDACÍ PANEL. rev. 0.4 11/2003 ZL22 CAME CANCELLI AUTOMATICI 319T13 ČESKY ZÁKLADNÍ POPIS

SERIE Z. Documentazione Tecnica T13 OVLÁDACÍ PANEL. rev. 0.4 11/2003 ZL22 CAME CANCELLI AUTOMATICI 319T13 ČESKY ZÁKLADNÍ POPIS CANCELLI AUTOMATICI SERIE Z OVLÁDACÍ PANEL Documentazione Tecnica T13 rev. 0.4 11/2003 CAME CANCELLI AUTOMATICI 319T13 ZÁKLADNÍ POPIS ČESKY Popis ovládacího panelu Zařízení je navrženo a vyrobeno výhradně

Více

POHONY A ØÍZENÍ.

POHONY A ØÍZENÍ. POHONY A ØÍZENÍ www.minirol.eu www.minirol.eu Co jsme schopni Vám také nabídnout? KOMPLETNÍ nabídka trubkových pohonù pro roletovou techniku NABÍZÍME ucelenou øadu pohonù, umíme najít øešení pøímo na míru

Více

Digitální multimetr 3900

Digitální multimetr 3900 Návod k použití CZ Digitální multimetr 3900 9901154 - DMM3900 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide

As Dedicated As You Are TWO-WAY RADIOS GM340. Mobile Radios. contact. control. Basic User Guide GM340 Mobile Radios contact TWO-WAY RADIOS As Dedicated As You Are control Basic User Guide GM340 Professional Mobile Radio 1 2 3 6 4 5 ZÁKLADNÍ NÁVOD K OBSLUZE Obsah Všeobecné informace...................

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS

670 CAN BUS INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU. Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS CZ INSTALAÈNÍ NÁVOD K AUTOALARMU 670 CAN BUS Modulární autoalarm pro vozidla se sbìrnicí CAN BUS 670 CAN BUS Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou a proškolenou osobou Ver. 01/2006 Ú V O D Èesky

Více

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY

SUPERLINE 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 12-11. www.ever.eu OCHRANY K A R T A V Ý R O B K U 1-1 6-11, 8-11, 10-11, 1-11 Technologicky vyspìlé UPS tøídy On-Line (VFI), urèené ke spolupráci se zaøízeními napájenými z jednofázové elektrické sítì ~30 V: servery, poèítaèovými

Více

AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KØÍDLOVÉ BRÁNY ØADA KRONO MONTÁŽNÍ NÁVOD KR 300, KR 310

AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KØÍDLOVÉ BRÁNY ØADA KRONO MONTÁŽNÍ NÁVOD KR 300, KR 310 AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KØÍDLOVÉ BRÁNY ØADA KRONO MONTÁŽNÍ NÁVOD KR 300, KR 30 Externí automatika pro køídlové brány s motorem a s pøevodovkou KRONO Instalace: ) motor levý ) motor pravý 3) řídící jednotka

Více

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata

V600-V700. Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata V600-V700 Automatický pohonný systém pro horní (výkyvná) a cívková vrata 1. hnací motor VER 2. integrované řízení motoru Příslušenství: 3. přijímač dálkového ovládání 4. spínací jednotka pro vnitřní montáž

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

ZA3N U46 ŘÍDICÍ DESKA ZÁKLADNÍ POPIS POPIS

ZA3N U46 ŘÍDICÍ DESKA ZÁKLADNÍ POPIS POPIS ŘADA Z ŘÍDICÍ DESKA Technická dokumentace U46 revize 0.1 03/007 319U46-1 74 04 133 54 184 ZÁKLADÍ POPIS POPIS Řídicí deska je určena pro ovládání pohonných jednotek křídlových vrat řady ATI, FERI, KROO

Více

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75 FAST SERIE Zajímavý design, jednoduchost montáže, integrovaná øídící KAXIAL jednotka v motoru. Tento motor je navržen pro køídlové privátní brány do rozmìru 2,3 m jednoho køídla, které mají osu otáèení

Více

str. 10 pro výklopná a sekèní garážová vrata pro sekèní a posuvná garážová vrata

str. 10 pro výklopná a sekèní garážová vrata pro sekèní a posuvná garážová vrata bsah Posuvné brány BX-243 serie BX-74 serie BX-78 serie BK serie BY30Tserie pro bránu do 300 kg pro bránu do 400 kg pro bránu do 800 kg pro bránu do 1800 a 2200 kg pro bránu do 30 kg str.4 str.5 str.6

Více

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky

Nk použití GREE. Návod k použití a instalaci. CZ Èesky Nk použití Návod k použití a instalaci GREE CZ Èesky Obsah PROVOZ ÚDRŽBA..... 2........ 3. Popis funkce -... ovladaè 4.... 5.... 6.... 7.... . Bezpeènostní pokyny Pøed použitím zaøízení si peèlivì pøeètìte

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze pøi dodržování pokynù v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na zmìny a dodatky v návodu bez pøedešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze pøi dodržování pokynù v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na zmìny a dodatky v návodu bez pøedešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze pøi dodržování pokynù v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na zmìny a dodatky v návodu bez pøedešlé domluvy. v. 00 INSTRUKCE PRO INSTALACI POHONU PRO POSUVNÉ BRÁNY

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér

Docking 300. 4. Obsah balení - Energy Docking 300 - dálkové ovládání - uživatelský manuál - napájecí adaptér Docking 300 1. Úvod Dìkujeme za zakoupení produktu Energy Docking 300. S tímto jedineèným 2.1 zvukovým systémem mùžete poslouchat hudbu z ipod/iphone, USB, SD karet, MP3 pøehrávaèù a dalších audio zaøízení.

Více

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění

Popis kontaktů svorkovnic: CN1: 1 : uzemnění 2 : uzemnění Řídící jednotka MC15 pro pohony posuvných bran a závor Elektronická centrální jednotka pro ovládání pohonů posuvných bran včetně integrovaného přijímače dálkového ovládání. Možnost použití rádiového přenosu

Více

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V

290-24v. NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 CAR ALARM SYSTEMS 230U KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM. Pouze pro vozidla 24 V CAR ALARM SYSTEMS CZ NÁVOD PRO INSTALACI UŽIVATELSKÝ NÁVOD ALARMU øady. 290 KOMPAKTNÍ AUTOALARM S PLOVOUCÍM KÓDEM 290 289 274 230U 290-24v Pouze pro vozidla 24 V Tento výrobek musí být nainstalován oprávnìnou

Více

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable

DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Professional Digital Two-Way Radio System DP 3400 / DP 3401 Non-Display Portable Quick Reference Guide m Struèný návod k použití pro pøenosné radiostanice DP 3400/3401 Dùležité bezpeènostní informace Bezpeèné

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace

AEP20PIL. Součásti kompletní instalace AEP20PIL Součásti kompletní instalace Vlastnosti řídící jednotky Řídící jednotka AEP20PIL je určena pro jeden nebo dva pohony na 230Vdc pro modely křídlových pohonů modelu CICLON nebo MAGIC. Tato řídící

Více

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA

OBSAH PŘÍSLUŠENSTVÍ - EXPANDER, INVERTER STR. 6-7 MAX. VÁHA K800, K1400, K2200 OBSAH TECHNICKÉ VLASTNOSTI STR. 2 KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ STR. 2 MONTÁŽ MOTORU A HŘEBENU STR. 3 KONCOVÉ SPÍNAČE, ÚDRŽBA STR. 3 PROPOJENÍ STR. 4 KONTROLA SPRÁVNÉHO OTÁČENÍ MOTORU, ČASOVÁNÍ

Více

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum

Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Příslušenství pohonů FAAC tech. minimum Pavel Luňák +420 602 430 040 Martin Machián +420 606238 824 Dálkové ovládání FAAC 868 SLH přijímač RP, PLUS, DECODER, MINIDECODER karta RP s externí anténou ovladač

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KØÍDLOVÉ BRÁNY ØADA KRONO MONTÁŽNÍ NÁVOD KR 300, KR 310

AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KØÍDLOVÉ BRÁNY ØADA KRONO MONTÁŽNÍ NÁVOD KR 300, KR 310 AUTOMATICKÝ SYSTÉM PRO KØÍDLOVÉ BRÁNY ØADA KRONO MONTÁŽNÍ NÁVOD KR 300, KR 30 Externí automatika pro køídlové brány s motorem a s pøevodovkou KRONO Instalace: ) motor levý ) motor pravý 3) řídící jednotka

Více

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení získáte

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

BY 3500T POHONY PRO POSUVNÁ VRATA / BRÁNY. Standardní montáž. Obsah

BY 3500T POHONY PRO POSUVNÁ VRATA / BRÁNY. Standardní montáž. Obsah BY 3500T POHONY PRO POSUVNÁ VRATA / BRÁNY Standardní montáž 1 Hnací motor 2 Rozvodná deska v pohonu 3 Přijímač 4 Koncový doraz 5 Hřeben 6 Polohový spínač na klíč 7 Výstražné světlo 8 Venkovní anténa 9

Více

Bezpeènostní uzávìr vody

Bezpeènostní uzávìr vody VODOSTOP MONO Bezpeènostní uzávìr vody Technická dokumentace Obsah 1. Popis zaøízení 2. Montážní návod 3. Popis ovládacích prvkù 4. Návod k obsluze 5. Další možnosti ovládání zaøízení 6. Technické parametry

Více

D811526-01 15-12-06 POHON PRO VÝKLOPNÁ A SEKCNÍ GARÁŽOVÁ VRATA EOS 120 VENERE D UŽIVATELSKÝ A INSTALACNÍ MANUÁL

D811526-01 15-12-06 POHON PRO VÝKLOPNÁ A SEKCNÍ GARÁŽOVÁ VRATA EOS 120 VENERE D UŽIVATELSKÝ A INSTALACNÍ MANUÁL D811526-01 15-12-06 CZ POHON PRO VÝKLOPNÁ A SEKCNÍ GARÁŽOVÁ VRATA 8 027908 3 0 0 4 9 2 EOS 120 VENERE D UŽIVATELSKÝ A INSTALACNÍ MANUÁL PROHLÁŠENÍ O SHODÌ Výrobce BFT S.p.a Adresa Via Lego di Vico 44 36015

Více

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù

Návod k obsluze. Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù Návod k obsluze Detektor úniku plynu testo pøístroj pro kontrolu plynových rozvodù 2 Obecná upozornìní Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento dokument a vyzkoušejte si funkci pøístroje døíve než jej

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP P US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady COLOSSUS Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Colossus/Podlahová

Více

IPS. Identifikaèní Pøístupový Systém DALLAS. M o n t á ž n í n á v o d

IPS. Identifikaèní Pøístupový Systém DALLAS. M o n t á ž n í n á v o d IPS Identifikaèní Pøístupový Systém DALLAS M o n t á ž n í n á v o d Obsah:1. Koncepce modulu IPS... Str.2 2. Propojení modulù IPS s okolím... Str.2 3. Pøipojení napájecího zdroje, zámku a dveøního kontaktu...

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2 ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2 Úvod Regulátor TERM 2.2 je urèen k dvoupolohové ekvitermní regulaci topného

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

VENKOVNÍ AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM S RAMENY OPATŘENÝMI KLOUBY PRO VÝKLOPNÉ BRÁNY

VENKOVNÍ AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM S RAMENY OPATŘENÝMI KLOUBY PRO VÝKLOPNÉ BRÁNY FAST SÉRIE CANCELLI AUTOMATICI F7000-F7001 VENKOVNÍ AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM S RAMENY OPATŘENÝMI KLOUBY PRO VÝKLOPNÉ BRÁNY Standardní montáž Montážní vzor 1 - Převodový motor s příslušenstvím: 2 - Ovládací

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA A60 - MOBYKIT NÁVOD K ZAPOJENÍ Toto je ukázková (zkrácená) verze montážního návodu. Heslo k odemknutí plné verze návodu obdržíte při doručení zboží. 1 POPIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A - Transformátor

Více

MARTEL E NERGO. Presostat Typ BCP

MARTEL E NERGO. Presostat Typ BCP Datový list Presostat Typ BCP INDUSTRIAL AUTOMATION verze 09/2007 Presostat BCP Úvod Typ BCP je øada specializovaných ových spínaèù pro sledování u s bezpeènostní funkcí u parních kotlù a ohøívaèù vody.

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

M9300 MONTÁŽNÍ NÁVOD POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV. 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení

M9300 MONTÁŽNÍ NÁVOD POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV. 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení POÈET STLAÈENÍ IV FUNKCE TLAÈÍTKO I TLAÈÍTKO II TLAÈÍTKO III TLAÈÍTKO IV 4x AUX 1 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení 5x AUX 2 0,5 sekundy 20 sekund 60 sekund pøeklopení 6x opoždení dveøních kontaktù

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 NULOVÝ ŽIVÝ NULOVÝ ŽIVÝ Elpro 10 plus 1. Upozornění

Více

AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO POSUVNÉ BRÁNY

AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO POSUVNÉ BRÁNY BK SÉRIE BK 2200T AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO POSUVNÉ BRÁNY Standardní instalace 1 - Jednotka BK 2 - ZT6 Řídící jednotka 3 - Přijímač 4 - Koncové dorazy 5 - Hřeben 6 - Klíčový spínač 7 - Maják 8 - Anténa 9

Více

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L

SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L SKØÍÒOVÝ ROZVÁDÌÈ EZB 750L Skøíòový, vzduchem izolovaný rozvádìè øady EZB 750L je z produkce firmy Elektrizace železnic Praha a.s. Rozvádìè je urèen pro trakèní napájecí stanice mìstské hromadné dopravy

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

vstup do hlavního menu výbìr parametrù zvýšení hodnoty parametru snížení hodnoty parametru KÓD FUNKCE P 7

vstup do hlavního menu výbìr parametrù zvýšení hodnoty parametru snížení hodnoty parametru KÓD FUNKCE P 7 Q60SM S D _ MR Q60S 8.8. DSLY Øídící elektronika pro posuvné brány pro napájení 230V N 24V V2 M 1 3 K3 2 K1 Transformátor 230V / 23V K2 V1 230V L N Z2 1 souèásti øídící elektroniky tlaèítko pro volbu vstup

Více

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu

SINLINE 800, 1200, 1600, 2000, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SIIE 800, 1200, 1600, 2000, 3000 ová generace napájeèù SIIE umožòuje plnou ochranu napájení pokroèilých serverù jedno a víceprocesorových, poèítaèù PC, poèítaèových terminálù a

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady TITAN Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Titan/Podlahová

Více

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty DRIVER víøivé vany a SA. Návod k montáži a použití ool Driver - je procesorová jednotka urèená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho bazénu. Mìøí a zobrazuje teplotu bazénu (TUV) a teplotu

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz SERIE Z 24 OVLÁDACÍ PANEL PRO 24V POHONY NÁVOD K MONTÁŽI ZL180 2 DŮLEŽITÉ MONTÁŽNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY POZOR: NESPRÁVNÁ MONTÁŽ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POŠKOZENÍ, A PROTO VŽDY PEČLIVĚ DODRŽUJTE VŠECHNY MONTÁŽNÍ

Více

SYSTÉM AUTOMATICKÉ KONTROLY VÌTRACÍHO TAHU EOL 3F

SYSTÉM AUTOMATICKÉ KONTROLY VÌTRACÍHO TAHU EOL 3F SYSTÉM AUTOMATICKÉ KOTROLY VÌTRACÍHO TAHU 3F urèení a provádìné funkce Ovládaè 3F slouí pro ovládání tøífázových støešních ventilátorù typu FE výroby Uniwersal sp. z o.o. Provádí tyto funkce: zapínání

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz METRO Elektromechanický podzemní pohon pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro montážní firmy Typy pohonù a

Více

2diskové pole RAID USB a esata Externí pevný disk. Uživatelská příručka Česky

2diskové pole RAID USB a esata Externí pevný disk. Uživatelská příručka Česky 2diskové pole RAID USB a esata Externí pevný disk Uživatelská příručka Česky 1 Obsah Úvod 3 Obsah jednotky: Dùležité upozornìní 3 Software Nero BACKITUP 2 3 Ovládací prvky, konektory a kontrolky 4 Oblast

Více

REA 105 Modul zábleskové ochrany. Provozní manuál. ABB Network Partner 1 MRS 751005-MUM. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98.

REA 105 Modul zábleskové ochrany. Provozní manuál. ABB Network Partner 1 MRS 751005-MUM. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98. Vydáno: 20. 4. 98 Revize: 20. 4. 98 Èeské vydání: 10. 9. 98 Verze: A Vyhrazujeme si právo zmìnit údaje zde uvedené bez pøedchozího upozornìní ABB Network Partner Obsah Obsah... 2 1 Všeobecnì... 3 1.1 Charakteristika...

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

VENKOVNÍ AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM S RAMENY OPATŘENÝMI KLOUBY PRO VÝKLOPNÉ BRÁNY

VENKOVNÍ AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM S RAMENY OPATŘENÝMI KLOUBY PRO VÝKLOPNÉ BRÁNY FAST SÉRIE CANCELLI AUTOMATICI F7000-F7001 VENKOVNÍ AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM S RAMENY OPATŘENÝMI KLOUBY PRO VÝKLOPNÉ BRÁNY Standardní montáž Montážní vzor 1 - Převodový motor s příslušenstvím: - Ovládací

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P

Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Spotøebitelská dokumentace VERZE 1.0/09-01 Elektronický mìøiè s pøedvolbou LM OG-P Electronic Preset Meter LM OG-P Badger Meter Czech Republic s.r.o. Obsah 1.0 Urèení, popis a montáž pøístroje.........................

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.3 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.3 Úvod Regulátor TERM 2.3 je pøístroj který je urèen k regulaci topného systému vybaveného kotlem na tekutá nebo

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 104 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm, délka 0 m 4 x,5 mm, délka 30 m 1 Montážní sada 1 Motor

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

HYPPO Elektromechanický pohon s kloubovým nebo teleskopickým ramenem, pro jednokøídlé nebo dvoukøídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLÙ www.kovopolotovary.cz Tento manuál je urèen pouze pro

Více

AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO POSUVNÉ BRÁNY

AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO POSUVNÉ BRÁNY BK SÉRIE BK 2200T AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO POSUVNÉ BRÁNY Standardní instalace 1 - Jednotka BK 2 - ZT6 Řídící jednotka 3 - Přijímač 4 - Koncové dorazy 5 - Hřeben 6 - Klíčový spínač 7 - Maják 8 - Anténa 9

Více