Technická univerzita v Liberci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická univerzita v Liberci"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: učitelství pro ZŠ Studijní obor (kombinace) učitelství pro stupeň ZŠ Rozcvičky. Tvorba metodického materiálu pro různé zaměření hodin tělesné výchovy na stupni ZŠ The warm-uping. Making methodological material for different aids of the physical training lessons at primary school Diplomová práce: 08-FP-KPV-0028 Autor: Dita KOŤÁTKOVÁ Podpis: Adresa: Jenišovice , Jablonec nad Nisou Vedoucí práce: Konzultant: Mgr. Pavlína Vrchovecká Počet stran grafŧ obrázkŧ tabulek pramenŧ příloh V Liberci dne:

2

3

4 Prohlášení Byla jsem seznámena s tím, ţe na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména 60 školní dílo. Beru na vědomí, ţe Technická univerzita v Liberci (dále jen TUL) nezasahuje do mých autorských práv uţitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Uţiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu vyuţití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne poţadovat úhradu nákladŧ, které vynaloţila na vytvoření díla, aţ do jejich skutečné výše. Diplomovou práci jsem vypracovala samostatně s pouţitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucí diplomové práce. Autor: Dita Koťátková V Liberci dne: Podpis:

5 Poděkování Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří mi pomáhali při vzniku této práce. Především vedoucí diplomové práce Mgr. Pavlíně Vrchovecké za trpělivé vedení, cenné rady a inspiraci. Dále děkuji Mgr. Miroslavu Diveckému, řediteli ZŠ Jenišovice, který mi poskytl zázemí pro natočení DVD a učitelŧm základních škol za spolupráci při tvorbě jednotlivých rozcviček. Poděkování patří téţ celé mé rodině za pomoc při zpracování DVD a za podporu během celého studia.

6 Rozcvičky. Tvorba metodického materiálu pro různé zaměření hodin tělesné výchovy na stupni ZŠ Anotace Diplomová práce se zabývá metodikou pohybových rozcviček tělesné výchovy na stupni základních škol. Jak je všeobecně známo, rozcvičky v tělesné výchově často neplní své funkce a z hlediska zdravotního je jejich přínos zanedbatelný. Cílem diplomové práce je vypracovat zásobník pohybových rozcviček do vyučovacích hodin tělesné výchovy, které budou vyuţitelné pro děti mladšího školního věku na prvním stupni základní školy. Vlastní text diplomové práce je rozdělen na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na shrnutí teoretických poznatkŧ týkajících se problematiky školní tělesné výchovy, období mladšího školního věku a struktury cvičební jednotky. V druhé části diplomové práce je předloţen popis zásobníku pohybových rozcviček, které byly vyzkoušeny v hodinách tělesné výchovy a jsou zpracovány na přiloţeném DVD. Zásobník rozcviček je součástí příloh diplomové práce. Klíčová slova: mladší školní věk, pohybové aktivity, cvičební jednotka, prŧpravná cvičení, zásobník pohybových rozcviček

7 Warm-ups Development of various methodologies applicable in PE lessons at primary schools Summary In my thesis, I deal with a teaching methodology of warm-ups within the Physical Education subject in primary schools. It is a well-known fact that the warm-up exercises performed in PE lessons often fail to fulfil their purpose and also that from a health point of view, their benefits are insignificant. The main objective of my thesis is to design a set of warm-ups intended for younger school-age children which would be applicable in PE lessons in primary schools. The thesis is structured into two main parts: the theoretical and the practical. The first part contains a summary of theoretical facts regarding: issues of Scholl Physical Education, characteristics of younger school age as well as a structure of an exercise unit. In the practical part, I present a description of set of warm-ups which have been tested within PE lessons. The set is recorded on the attached DVD. The set of warm-ups is as part of the annexes of my thesis. Key words: younger school age, movement activities, exercise unit, preparation exercises, set of warm-ups

8 Einturnen. Gestaltung des methodischen Materials für unterschiedliche Orientationen der Sportunterrichtsstunden für die Primärbildung auf den Grundschulen Annotation Die Diplomarbeit befasst sich mit der Methodik der Bewegungsübungen im Sportunterricht für die Primärbildung auf den Grundschulen. Wie bereits allgemein bekannt, erfüllt das Einturnen nicht seine Funktion und sein Beitrag ist aus der Sicht der Gesundheit minimal. Das Ziel der Diplomarbeit besteht darin, einen Überblick der Bewegungsübungen für den Sportunterricht für die Primärbildung auf den Grundschulen auszuarbeiten, die auch für Kinder einzusetzen sind, die noch nicht das Schulalter erreicht haben. Der Text wurde in einen theoretischen und praktischen Teil aufgeteilt. Der theoretische Teil befasst sich mit der Zusammenfassung der theoretischen Erkenntnisse im Hinblick auf die Problematik des Sportunterrichts, dem Vorschulalter und der Übungseinheitsstruktur. In dem zweiten Teil der Diplomarbeit wird ein Überblick der Bewegungsübungen vorgelegt, die während des Sportunterrichts ausprobiert und die in der beigelegten DVD bearbeitet wurden. Der Bewegungsübungen ist in den Anhangen der Diplomarbeit. Schlüsselwörter: Vorschulalter, Bewegungsaktivitäten, Übungseinheit, Vorübungen, Überblick der Bewegungsübungen.

9 Obsah ÚVOD Cíle diplomové práce Školní tělesná výchova Charakteristika a cíle školní tělesné výchovy Osnovy tělesné výchovy ve vzdělávacích programech Tělesná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Tělesná výchova ve vzdělávacích programech Základní škola, Národní škola, Obecná škola Mladší školní věk (6 11/12 let) Psychický vývoj v období mladšího školního věku Pohybový vývoj v období mladšího školního věku Cvičební jednotka tělesné výchovy Definice cvičební jednotky Typy cvičebních jednotek Struktura cvičební jednotky Rozcvičky Metodika práce Zásobník rozcviček Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her Rozcvičky zaměřené na základy atletiky Rozcvičky zaměřené na základy plavání Diskuse Závěr Pouţitá literatura Seznam příloh Příloha č. 1 zásobník rozcviček Příloha č. 2 základní názvosloví Příloha č. 3 CD s rozcvičkami Příloha č. 4 DVD s rozcvičkami

10 Seznam pouţitých zkratek: aj. apod. atd. cca cv. např. RVP ZV s TV tzv. viz a jiné a podobně a tak dále přibliţně cvičenec například rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání sekundy tělesná výchova tak zvaný odkaz základní poloha

11 ÚVOD Nedílnou součástí hodiny tělesné výchovy by vţdy měla být správně provedena pohybová rozcvička v trvání alespoň 15 minut. Její význam je nenahraditelný. Děti jsou ve škole vlivem dlouhodobého sezení v lavicích vystaveny jednostrannému zatíţení organismu. Správné rozcvičení zvyšuje tělesnou odolnost, zahřeje a připraví organismus na danou zátěţ. Je prevencí vadného drţení těla, které je v současnosti stále váţným problémem, a má pozitivní vliv na psychickou stránku člověka. Jak je všeobecně známo, tato část vyučovací hodiny bývá zanedbávaná. Vycházíme i z vlastních zkušeností, které jsme získali v pedagogických praxích. Měli jsme moţnost pozorovat hodiny tělesné výchovy a myslíme si, ţe pedagogové nemají představu, co vše rozcvičení v hodině tělesné výchovy obsahuje, a proto bývá nedostatečné. Často nedbají na procvičení celého těla. Skutečnost je taková, ţe většinou rozcvičky začínají protahovacím cvičením hlavy, trupu, končetin a tím pohybová rozcvička končí. Častým jevem je i to, ţe chybí názorný příklad prováděného cviku, coţ vede k nesprávnému osvojení si představy o pohybu. Metodické nedostatky mohou zpŧsobit zdravotní problémy týkající se především páteře. Proto by pedagogové měli věnovat více času přípravě zajímavých rozcviček, zamyslet se nad výběrem cvičebního obsahu, přehledném rozestavení cvičencŧ a nad pořadím jednotlivých cvikŧ. Na základě výše uvedených skutečností jsme se rozhodli zpracovat tuto práci a sestavit zásobník pohybových rozcviček na rŧzné zaměření hodin tělesné výchovy, který by měl slouţit pedagogŧm k přímému vyuţití ve výuce. 11

12 1 Cíle diplomové práce Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit zásobník pohybových rozcviček pro rŧzné zaměření hodin tělesné výchovy, který bude vyuţitelný pro děti mladšího školního věku na prvním stupni základní školy. Dílčí cíle: Prostudovat odbornou a metodickou literaturu pro sestavení zásobníku pohybových rozcviček. Ověřit pohybové rozcvičky v praxi. 3. Vytvořit metodická doporučení pro sestavení pohybové rozcvičky. 4. Zpracovat pohybové rozcvičky na DVD. 12

13 2 Školní tělesná výchova 1 Charakteristika a cíle školní tělesné výchovy Školní tělesná výchova patří, jak uvádí Rychtecký a Fialová (2004, s. 3), k nejrozšířenějším formám organizované tělovýchovné a sportovní činnosti. Metody, obsah učiva, pracovní postupy tělesné výchovy se vyvíjely a vyvíjí. Tělesná výchova je nejdŧleţitější formou pohybového učení. Ţáci získávají poznatky z oblasti zdravotního, rekreačního i sportovního vyuţití pohybu v reţimu školy i mimo školu. Pohybové aktivity mají pozitivní účinky na psychickou, tělesnou a sociální stránku člověka. Především tělesná výchova umoţňuje ţákŧm poznat vlastní pohybové moţnosti i zdravotní omezení, porozumět jim a dokázat je respektovat jak u sebe, tak i u jiných. Pedagog by měl respektovat individuální moţnosti a potřeby jednotlivých ţákŧ, dbát na citlivý přístup, bezpečnost a úspěšnost. Rozvíjí pozitivní postoj k pohybovým aktivitám a k péči o své zdraví a buduje zdravý ţivotní styl se zařazením pravidelné pohybové činnosti. Hlavním prostředkem školní tělesné výchovy jsou tělesná cvičení. Formulují psychické procesy (emocionální, volní, kognitivní) a vlastnosti osobnosti (postoje, charakter, temperament, zájmy, apod.) (Řepka, 1995). Základní povinnou organizační formou ve školní tělesné výchově je vyučovací jednotka. Podle obsahu zařazených sportŧ, rozlišujeme vyučovací jednotky na gymnastické, atletické, herní a úpolové. Počet hodin povinné tělesné výchovy ve škole je stanoven učebním plánem. Ten vymezuje ve všech ročnících minimální časovou dotaci 2 vyučovací hodiny v týdnu, ale lze zařazovat i třetí vyučovací hodinu tělesné výchovy. Do povinné skupiny školní tělesné výchovy spadá téţ výchova v přírodě formou pohybových činností v přírodním prostředí a zdravotní tělesná výchova. Mezi další organizační formy školní tělesné výchovy patří nepovinné, doplňkové a zájmové skupiny pohybových činností. Nepovinné činnosti jsou ţákŧm nabízeny formou volitelného předmětu. Jeho obsahem jsou rŧzné sporty a další pohybové aktivity. Doplňkové činnosti tvoří pohybově 13

14 rekreační program, který obsahuje zdravotně kondiční cvičení. Je vyuţíván v hodinách jiných předmětŧ, kdy potřebujeme odstranit únavu, kompenzovat jednostrannou zátěţ a obnovit pozornost ţákŧ. Lze ho vyuţít i formou pohybově rekreačních přestávek a rekreačního cvičení. Zájmové činnosti představují rŧzné krouţky, zájezdy, soutěţe, školní sportovní kluby, jednorázové akce, výlety, veřejná vystoupení apod. Plavecký výcvik, lyţařský výcvik a sportovní kurzy jsou v dnešní době pouze doporučovány a ţáci se jich nemusí účastnit (Rychtecký, Fialová, 2004). Školní tělesná výchova má vliv nejen na rozvoj pohybových sloţek osobnosti, ale vede i k rozvoji poznávací, emocionální a morálně volní stránky člověka. Jak uvádí Muţík (1993, s. 7), je tedy předpoklad, ţe školní tělesná výchova mŧţe přispívat k celkovému rozvoji jedince zejména tehdy, je-li vyučování promyšleně řízeno v souladu s jasně formulovanými cíly a úkoly. Cílem tělesné výchovy je především usilovat o to, aby se pohybová činnost stala součástí denního reţimu dítěte a utvářet vztah k celoţivotní pohybové aktivitě. Pro pedagogy to znamená plnění konkrétních úkolŧ. Snaţí se ţáka vést ke správnému drţení těla a rozvíjí funkční schopnosti organismu. Vytváří správné hygienické návyky souvisejících se cvičením a na udrţení optimální úrovně tělesné zdatnosti. Rozvíjí pohybové schopnosti, vedou ţáky k osvojení si základních pohybových dovedností a k získání vědomostí z oblasti tělesné kultury. Vytváří pozitivní vztah ţákŧ k pohybu a vedou k pochopení významu pohybové aktivity v jejich kaţdodenním reţimu (Muţík, 1993). Cíle školní tělesné výchovy lze rozdělit do tří okruhŧ, vzdělávací, výchovný a zdravotní. Mezi vzdělávací cíle zahrnujeme poznatky z oblasti tělesné kultury, zásady správné ţivotosprávy, základní pohybové dovednosti a návyky, osvojené metody tělesného sebezdokonalování, kvalitní pohybový projev, rozvoj základních pohybových schopností, rozvoj senzorických a intelektových schopností, osvojení činností z gymnastiky, atletiky, sportovních her, plavání, lyţování, turistiky atd. Výchovné cíle směřují k rozvoji pozitivních charakterových a mravních vlastností, tvořivých schopnosti a vedou k estetickému proţívání a hodnocení. Pedagogové pěstují lásku k přírodě a vedou ţáky 14

15 k ochraně ţivotního prostředí. Rozvíjí kladný postoj k pohybovým aktivitám a zájmy o tělovýchovné a sportovní činnosti. Zaměřují se na tělesný a funkční rozvoj, tělesnou zdatnost a snaţí se o to, aby ţák podal přiměřený výkon v určité pohybové či sportovní činnosti. Posledním a dŧleţitým okruhem jsou cíle zdravotní. Do této skupiny patří kompenzace jednostranné zátěţe, regenerace duševních sil, hygienické návyky a rozvoj zdravého ţivotního stylu. Všechny uvedené cíle se v tělovýchovném procesu prolínají a kombinují a nelze je plnit izolovaně (Rychtecký, Fialová, 2002). Tudíţ v současné době je cílem tělesné výchovy vytvořit pozitivní vztah ţákŧ k pohybu a k péči o své zdraví. Vede ke správnému dennímu reţimu spojený s pohybovou aktivitou, která pŧsobí na tělesnou, duševní i sociální stránku člověka. Ve výuce není rozhodujícím kritériem dosaţený výkon, ale je kladen větší dŧraz na proţitek a radost z pohybu. 2 Osnovy tělesné výchovy ve vzdělávacích programech Vzdělávací program je text většího rozsahu, publikovaný jako samostatná kniha, která má komplexní náplň. Vymezuje sloţky kurikula jako koncepce vzdělávání pro vzdělávací soustavu celé země nebo pro určitý druh školy, stanovuje cíle vzdělávání, učební plán, z něhoţ vychází učební osnovy, které jsou závazným programem výchovně vzdělávací práce. Dále vymezuje seznam vyučovacích předmětŧ, učivo, témata učiva jednotlivých předmětŧ, cílové standardy nebo-li poţadavky na to, co se mají ţáci naučit v určitém ročníku či stupni školy, implementační plán, postupy, jimiţ bude program uváděn do praxe (Prŧcha, 2002). Od roku 1995 je platný kurikulární dokument na státní úrovni tzv. Standard základního vzdělávání. V současné době existuje několik vzdělávacích programŧ (např. vzdělávací program Základní škola, Národní škola, Obecná škola), které musí splňovat poţadavky tohoto standardu. Od školního roku 2007/2008 začaly základní školy postupně vyučovat podle Rámcového vzdělávacího programu 15

16 pro základní vzdělávání (RVP ZV). Tento dokument je na státní úrovni a školy přímo podle tohoto programu neučí. Podle RVP si kaţdá škola vytvoří vlastní školní vzdělávací program. Standard základního vzdělávání uvádí tělesnou výchovu jako oblast zdravého ţivotního stylu, do které zařazuje obory tělesná výchova a sport, výchova ke zdraví. Mezi specifické cíle dle vzdělávacího standardu patří osvojení si nových pohybových dovedností, naučit se správné drţení těla a usilovat o optimální rozvoj zdravotně orientované zdatnosti. Ţáci poznávají vliv pohybových činností na zdraví a aktivitu člověka a umí praktické pohybové zkušenosti vyuţít v denním pohybovém reţimu. Zvládá základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady při provádění sportovní a pohybové činnosti. Pohybové aktivity proţívají s radostí jako předpoklad pro vytváření trvalého vztahu ke sportu a snaţí se pochopit význam sociálních vztahŧ a rolí. Mezi okruhy kmenového učiva patří sportovní terminologie, povely, signály, poznatky o pohybových činnostech, měření a zápis výkonŧ, zásady hygieny, pravidla pohybových her a sportŧ, cvičení pro přípravu organismu, kompenzační a vyrovnávací cvičení. Mezi další okruhy patří pohybové činnosti zaměřené na gymnastiku, rytmické a kondiční gymnastické činnosti s hudbou, tanec, úpoly, atletiku, pohybové hry a sportovní hry. Do kmenového učiva je zařazena i turistika, plavání, lyţování a bruslení (Standard základního vzdělávání, 1995). 1 Tělesná výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Program je rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny vzdělávacími obory. Vzdělávací obsah vzdělávacích oborŧ je tvořen očekávanými výstupy a učivem. V rámci stupně ZŠ je vzdělávací obsah dále členěn na období ( aţ 3. Ročník) a na období (4. aţ 5. Ročník). Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborŧ vyjadřuje, co by měl ţák na konci kaţdého období zvládnout. V rámcovém vzdělávacím programu spadá tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní tělesná výchova, do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tělesná 16

17 výchova dle RVP má směřovat k poznání vlastních pohybových moţností a zájmŧ, ale i k poznávání účinkŧ konkrétních pohybových činností na fyzickou, psychickou i sociální stránku člověka (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005). Jak je uvedeno v RVP (2005), pedagog má rozpoznat a rozvíjet pohybové nadání ţákŧ, ale i odhalovat jejich zdravotní oslabení, která vyţadují korekci v běţných i specifických formách pohybového učení. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou preventivně vyuţívaná v hodinách tělesné výchovy pro všechny ţáky. Na konci období by ţák měl zvládat spojit pravidelnou kaţdodenní pohybovou činnost se zdravím, vyuţívat nabízené příleţitosti, zvládat jednoduché pohybové činnosti a usilovat o jejich zlepšení. Ţák by měl spolupracovat při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěţích, uplatňovat hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech a reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci. Na konci období ţák by se měl podílet na realizaci pravidelného pohybového reţimu, měl by uplatňovat kondičně zaměřené činnosti a zařazovat do pohybového reţimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěţí nebo vlastním svalovým oslabením. Měl by zvládat osvojované pohybové dovednosti a vytvářet varianty osvojovaných pohybových her. Ţák by měl uplatňovat pravidla hygieny a bezpečného chování při pohybových činnostech a dokázat jednoduše zhodnotit kvalitu pohybové činnosti spoluţáka. Měl by jednat v duchu fair play, dodrţovat pravidla her a soutěţí, uţívat základní osvojované tělocvičné názvosloví a zorganizovat nenáročné pohybové činnosti a soutěţe. Téţ by měl umět změřit základní pohybové výkony a porovnat je s předchozími výsledky, orientovat se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách, sportovních akcích ve škole i v místě bydliště a samostatně získat potřebné informace. Do učiva tělesné výchovy je zahrnuta skupina činností ovlivňující zdraví, kam patří příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti, rozvoj rŧzných forem rychlosti, vytrvalosti, síly, i, koordinace pohybu, význam pohybu 17

18 pro zdraví, hygiena a bezpečnost při pohybových činnostech. Další skupinou jsou činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, která obsahuje pohybové hry, základy gymnastiky, rytmické a kondiční formy cvičení, prŧpravné úpoly, základy atletiky, základy sportovních her, turistiku a pobyt v přírodě, plavání, lyţování a bruslení. Poslední skupinu představují činnosti podporující pohybové učení, kam patří komunikace, organizace při TV, zásady jednání a chování, pravidla zjednodušených osvojovaných pohybových činností, měření a posuzování pohybových dovedností, zdroje informací o pohybových činnostech. V povinné tělesné výchově jsou vyuţívány i prvky zdravotní tělesné výchovy. Do učiva zdravotní tělesné výchovy patří činnosti a informace podporující korekce zdravotních oslabení, speciální cvičení (základní cvičební polohy, základní technika cvičení apod.) a všeobecně rozvíjející pohybové činnosti (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2005). 2 Tělesná výchova ve vzdělávacích programech Základní škola, Národní škola, Obecná škola Ve vzdělávacím programu Základní škola je obsah učiva, který tvoří soubor poznatkŧ, návykŧ a pohybových činností, rozdělen do tematických blokŧ. Proto jsou i osnovy členěny do tematických celkŧ. Konkrétní učivo jednotlivých tematických celkŧ je dále členěno do samostatných na sebe navazujících tzv. etap. První etapu tvoří a ročník, do další etapy spadá ročník prvního stupně základní školy. Učitel vybírá základní i rozšiřující učivo z osnov podle úrovně a potřeb ţáka (zdravotní stav, tělesná zdatnost, zájmy atd.) a podmínek školy (prostorové a materiální vybavení). Učební plán vymezuje pro tělesnou výchovu ve všech ročnících minimální časovou dotaci 2 vyučovací hodiny v týdnu, ale lze zařazovat i třetí vyučovací hodinu tělesné výchovy. Tělesná výchova představuje nejdŧleţitější formu pohybového učení, pohybové kultivace, zdravotní, rekreační i sportovní pohybové vyuţití v reţimu školy i mimo školu. Ţáci si osvojují nové pohybové dovednosti, učí se ovládat a vyuţívat rŧzné sportovní náčiní a nářadí, mají moţnost seznámit se s návody 18

19 pro pohybovou prevenci jednostranného zatíţení či zdravotního oslabení. Učí se uplatňovat osvojené pohybové dovednosti v rŧzném prostředí a s rŧznými účinky. Zvykají si na rŧzné sociální role, které vyţadují spolupráci, tvořivost, překonávání zábran, rychlé rozhodování, organizační schopnosti i odpovědnost za zdraví své i svých spoluţákŧ. Učitel, s ohledem na individuální zvláštnosti jednotlivých ţákŧ, směřuje k tomu, aby si ţáci osvojili nové pohybové dovednosti, správné drţení těla a postupně zvládali základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady a kladně proţívali osvojené pohybové činnosti a vyuţívali je k překonávání negativních tělesných či psychických stavŧ. V a ročníku by ţák měl vědět, ţe pohyb je dŧleţitý pro zdraví a vývoj organismu a je dŧleţité aktivně cvičit 2-3 hodiny denně. Měl by znát základní pojmy, smluvené povely, signály, základní zásady bezpečného pohybu, chování při TV a sportu a umět přivolat první pomoc při drobných poranění. Dále by měl vědět, jak se připravit pro pohybovou činnost (oblečení, obutí apod.), poznat účinky rŧzného cvičení a znát zásady správného drţení těla. Téţ je dŧleţité, aby ţák věděl, jak odstranit cvičením únavu a pravidelně zařazovat zdravotní cvičení ve svém denním reţimu. Měl by umět pojmenovat základní postoje, pohyby, kroky a vyjádřit melodii, rytmus pohybem. Ve 3. aţ 5. ročníku by ţák měl vědět, ţe vhodný pohyb pomáhá ke zdravému rŧstu, rozvoji srdce, kostí, svalŧ, plic aj., měl by si uvědomovat funkce pohybu a vyuţívat je za pomoci učitele a rodičŧ v denním reţimu. Ţák by měl znát zásady fair play chování a snaţit se je naplňovat. Měl by umět proţívat cvičení, soustředit se na správné provedení pohybu a vědět, ţe cvičení s hudbou má své zdravotní a relaxační účinky na organismus. Téţ by měl znát několik základních cvikŧ, které dokáţe seřadit do ucelené sestavy. V programu jsou konkrétně popsané tělovýchovné dovednosti týkající se tematických blokŧ, mezi které patří prŧpravná, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační, tvořivá a jiná cvičení, rytmické a gymnastické činnosti s hudbou, tanec, atletika, pohybové a sportovní hry, plavání a turistika (Vzdělávací program Základní škola, 1996). 19

20 Ve vzdělávacím programu Národní škola je cílem tělesné výchovy vytvořit kladný postoj ţákŧ ke zdravotně orientované zdatnosti a k pohybovým aktivitám. Tělesná výchova je chápána jako součást výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu. Především se zaměřuje na výchovu ke správnému dennímu reţimu spojený s pohybovou aktivitou zaměřenou na dosaţení přiměřené úrovně zdravotně orientované zdatnosti a na komplexní relaxaci a regeneraci ve spojení se zdravou výţivou. Tento cíl se promítá i do dílčích cílŧ. Ţáci prokazují zpŧsobilost v řadě pohybových činností, které jsou provedeny jednotlivě nebo ve skupinách. Začleňují nové pohybové dovednosti do osvojených pohybových struktur a dbají o optimální úroveň tělesné zdatnosti. Ţáci vytváří osobní programy denního reţimu zaloţené na principech zdravotně orientované zdatnosti, zdravé výţivy a regenerace, chápou zdravotní význam pohybových činností a vyuţívají osvojené pohybové dovednosti pro bezpečnou a efektivní pohybovou činnost. Orientují se v pohybových činnostech sportovního charakteru. Projevují během pohybových činností proţitek, pozitivní sebevědomí, tvořivost a chápou individuální rozdíly mezi jednotlivci. Oceňují přínos vztahŧ, které mohou být utvářeny prostřednictvím pohybových činností. Projevují odpovědnost, čestnost a pozitivní soutěţivost. Učební plán vymezuje minimální časovou dotaci 2 vyučovací jednotky týdně v kaţdém ročníku. Učivo není v programu Národní škola rozděleno do jednotlivých ročníkŧ, ale je určeno pro 5. ročník. Úvodem je zmíněna organizace tělesné výchovy, která je součástí celodenního programu třídy. Její prvky prostupují i jinými vyučovacími předměty a je součástí rekreačních přestávek. Vyučovací jednotka tělesné výchovy obsahuje rušné, prŧpravné, nácvičné nebo výcvikové, kondiční, uvolňovací a relaxační části. Učitel stanovuje na základě vlastního rámcového plánu náplň jednotlivých vyučovacích jednotek s ohledem na podmínky školy, ale i psychické a fyzické vyspělosti ţákŧ. Respektuje zájmy ţákŧ a navozuje radostnou atmosféru, odstraňující únavu. Ţáci se učí reagovat na povely, organizační pokyny učitele, rozumí základnímu názvosloví tělesných cvičení, dodrţuje zásady bezpečnosti a hygieny. Osvojují si techniku rychlého a vytrvalostního běhu, skoku s odrazem jednonoţ i snoţmo, 20

21 hodu jednoruč a obouruč. Učí se zpracovat přihrávku, vést míč rukou i nohou. Umí spojit pohyb s jednoduchým hudebním doprovodem a zvládají základní akrobatická cvičení. Dovedou uplavat 100 metrŧ libovolným plaveckým zpŧsobem. Učí se podle mapy a buzoly orientovat v přírodě a jsou schopni určit světové strany. Znají pravidla vybraných her a soutěţí a dovedou za pomoci učitele měřit a zapisovat výkony atletiky, gymnastiky, her, plavání apod. Mezi kmenové učivo patří základní pořadová cvičení, organizace ţákŧ, činností a cvičebního prostoru, prŧpravná, kondiční, koordinační, kompenzační a relaxační cvičení s vyuţitím náčiní a nářadí. Dále rychlý běh, hody, skoky, vytrvalostní běh terénem a s vyuţitím překáţek, akrobatická cvičení, přeskoky, jednoduché cvičení na hrazdě po čelo a na kladině, základy tance a vyjádření hudby pohybem. Nedílnou součástí kmenového učiva jsou pohybové a sportovní hry, povinný kurz plavání, pohybové činnosti v přírodě (turistika, bruslení, lyţování) (Vzdělávací program Národní škola, 1997). Program Obecná škola se snaţí podstatně rozšířit moţnosti pro osvědčené formy tělesné výchovy a zkvalitnit její výuku. Především škola má rozhodující význam pro získání zájmŧ dětí o pohybové aktivity, které jsou nejúčinnějším prostředkem kompenzace převáţně jednostranného pracovního zatíţení ţákŧ ve škole. Proto se doporučuje integrovat tělesnou výchovu v co největší míře do jejich denního i týdenního reţimu. Záměrem tělesné výchovy není pouze orientace na výkonnost, ale zdŧraznění funkce proţitku pohybu a tím zpřístupnit tělesnou výchovu i méně nadaným, nebo zájmově jinak orientovaným ţákŧm. Směřuje k prosazování tělesné zdatnosti a jejího významu jako společensky sdílené hodnoty. Doporučuje zrušení klasifikace TV, která není objektivní výpovědí o podmínkách, postojích, zájmech a dosaţených výsledcích ţáka. Objektivnější je slovní hodnocení, kterým je moţné lépe vystihnout úsilí a pokroky i u málo nadaného ţáka. Dŧleţité je zařazení unifikovaného motorického testu (UNITEST), který je zaměřen na zjišťování úrovně tělesné zdatnosti, hodnotí základní motorické výkonnosti a vybrané ukazatele tělesné stavby dětí. Je sloţen ze čtyř testŧ. První test je skok daleký z místa, druhý test je leh-sed opakovaně za dobu 60 sekund. Do třetího testu patří běh po dobu 21

22 12 minut, vytrvalostní člunkový běh a chŧze na vzdálenost 2 km. Z třetího testu se provádí pouze jedna alternativa. Čtvrtý test je volitelný dle věku. Do 14 let se testuje člunkový běh 4x10 m, od 15 25/30 let jsou čtvrtým testem shyby a nad 25/30 let hluboký předklon v sedu (Vzdělávací program Obecná škola, 1996). Program Obecná škola uvádí dvě základní formy tělesné výchovy, a to povinnou a zájmovou. Mezi formy povinné patří tělesná výchova v rozsahu 2 vyučovacích jednotek týdně, kurz základního plavání, zdravotní tělesná výchova, pohybově rekreační program a tělovýchovné chvilky. Mezi formy zájmové řadí zájmovou tělesnou výchovu, tanec, turistiku, základy sportovní specializace, zdokonalovací plavecký kurz. Učební osnovy jsou stručně vyjádřené. Do pohybových činností řadí prŧpravná cvičení, pohyb z místa, výskoky a skoky, obraty a točení, prostorové vnímání, taneční kroky, rozvíjení vzájemných vztahŧ, pohyb s náčiním, pohybové a taneční hry, pohyb a hudbu, taneční improvizace. Učební osnovy jsou i stručně vypracovány pro pohybově rekreační program, který má funkci kompenzační a rekreační. Rozhodující jsou prostory, které škola má např. cvičebna, tělocvična, hřiště, chodba apod. Cílem tělesné výchovy je rozvoj tělesné a duševní harmonie. Dále naučit ţáky správnému drţení těla a cílevědomě pěstovat schopnost koncentrace. Dŧleţité je rozvíjet emoční a intelektuální sloţku dítěte, jeho představivost, vnímavost, prostorové cítění a tvŧrčí schopnosti (Vzdělávací program Obecná škola, 1996). Z výše uvedeného vyplývá, ţe pohybové rozcvičky jsou nepostradatelnou a uţitečnou součástí tělesné výchovy. 22

23 3 Mladší školní věk (6 11/12 let) 3.1 Psychický vývoj v období mladšího školního věku Dŧleţitým mezníkem období mladšího školního věku je vstup dítěte do školy, která výrazně ovlivňuje myšlení a formování zájmŧ. Od nástupu do první třídy je dŧleţité děti dostatečně motivovat k budoucímu soustavnému učení, které se stává hlavní činností. Je zapotřebí, aby se dítě přizpŧsobilo na školní práci a školnímu reţimu. Mění se celkový zpŧsob ţivota, který vyţaduje od dítěte velkou fyzickou a psychickou zátěţ. Mělo by být pro školu zralé jak po stránce tělesné, psychické, sociální a emocionální (Pavlas, Vašutová, 1999). Psychická stránka zahrnuje poznávací i rozumové schopnosti. Při poznávání se dítě soustředí spíše na jednotlivosti, souvislosti mu unikají. Dŧleţitý je přechod od globálního k diferencovanému vnímání v oblasti zrakové i sluchové, coţ je nutné pro úspěšnou výuku čtení a psaní. Nastupuje fáze logického myšlení, které se opírá o konkrétní předměty a činnosti. Dalším podstatným znakem je úroveň vývoje řeči, šíře slovní zásoby a schopnost vyjadřovat myšlenky formou vět. Řeč se zdokonaluje a dítě uţívá aktivně přibliţně slov. Dokáţe se záměrně soustředit, pracovat v řízené činnosti, umí být samostatné a aktivní. Začínají se utvářet a prohlubovat některé zájmy dětí, včetně sportovní orientace (Pavlas, Vašutová, 1999). Sociální a emocionální stránka sebou nese prvky a schopnosti dítěte pracovat ve skupině vrstevníkŧ. Dokáţe být odloučené na určitou dobu od rodiny. Je ochotné se podřizovat nové autoritě a převzít roli školáka. Dovede se zapojit do školních činností a aktivit. Mezi podstatné znaky emocionální stránky patří především sebeovládání (Pavlas, Vašutová, 1999). Ve školním období se s nácvikem psaní, čtení a počítání rozvíjejí poznávací procesy a celá osobnost dítěte. Z morálního hlediska dítě mladšího školního věku chápe základní hodnoty a normy. Ví, co se smí a nesmí, co je dovoleno a trestáno a jaké chování je vhodné (Švingalová, 2006). 23

24 3.2 Pohybový vývoj v období mladšího školního věku Mladší školní věk je období, kdy se výrazně zlepšuje hrubá i jemná motorika a je charakteristický rovnoměrným somatickým vývojem. Ne nadarmo je toto období označováno zlatým věkem motorického učení. K tomu přispívá radost z pohybu. Roste zájem o pohybové a sportovní hry, které vyţadují obratnost, vytrvalost a sílu. Mezi další faktory, které mají vliv na intenzivní rŧst motoriky, mŧţeme zařadit spontánnost, rozvoj kondičních a koordinačních schopností, emoční proţívání, vysokou a logickou úroveň myšlení, soutěţivost apod. V období mladšího školního věku je hlavní činností učení, které zdokonaluje smyslové vnímání, paměť, myšlení a řeč. Děti se snadno a lehce učí novým pohybovým dovednostem (Bursová, Rubáš, 2001). Kostra dítěte se nadále osifikuje. Páteř je ještě velmi pruţná, proto se mŧţe velmi lehce zkřivit. Rŧstové tempo je klidné a pravidelné s přibýváním podkoţní tukové vrstvy, takţe tělesné tvary se stávají plnějšími. V druhé polovině tohoto období dochází k tvarovému odlišení dívčí a chlapecké postavy (Bursová, Rubáš, 2001). Narŧstá svalová síla a intenzivně se zlepšuje koordinace všech pohybŧ celého těla. K největšímu rozvoji dochází ve výkonnosti obratnostního charakteru, kdy období mladšího školního věku je označeno jako senzitivní pro přirozený i záměrný rozvoj celého komplexu koordinačních schopností. Provedené pohyby se postupně zdokonalují a jsou rychlejší, plynulé, ekonomické, rytmické apod. V tomto období je moţné postupně začínat se sportovním tréninkem. Je vhodné se věnovat rozvoji rychlostních a vytrvalostních schopností. Rychlostní cvičení se doporučuje nejprve kombinovat s obratností, později s vytrvalostní a silovou sloţkou. Co se týče vytrvalosti, aerobní vytrvalost je moţné rozvíjet uţ v období mladšího školního věku. Aerobní cvičení jsou pohybové aktivity, kdy práce svalŧ a metabolické procesy v nich, probíhají za přítomnosti kyslíku a jsou prováděny střední intenzitou po delší čas (např. aerobik, běh kolem tělocvičny apod.) Vytrvalostní cvičení jsou dŧleţitým předpokladem pro zvýšení tělesné zdatnosti a zdraví (Bursová, Rubáš, 2001). 24

25 Při rozvíjení myšlení dětí je dŧleţité utvářet představu o správné technice pohybu na základě konkrétních názorných pomŧcek a optimální ukázky. Uţívání abstraktních pojmŧ není v tomto věku vhodné (Vilímová, 2002, s. 39). Tělesnou zralost posuzuje zdravotní lékař. Je dána věkem dítěte. Zjišťuje se posuzováním výšky a hmotnosti. Tělesně vyspělé dítě je odolnější, lépe se přizpŧsobí zvyšujícím se nárokŧm, lépe se adaptuje. Je nutné si uvědomit, ţe pohybové vyuţití během vyučování je velmi omezené. Dítě musí poměrně dlouho vydrţet klidně sedět, coţ mŧţe mít negativní vliv na funkce a struktury pohybového systému, které se v celém období dětství vyvíjejí. Samotným problémem je téţ v našich podmínkách nošení těţkých školních brašen. Proto je nesmírně dŧleţité řadit pohybové rozcvičky v prŧběhu hodin tělesné výchovy, ale i během celého vyučování. Jak je všeobecně známo, děti v dnešní době více preferují hraní her u počítače či odpočinek u televize před aktivní relaxací venku na čerstvém vzduchu nebo sportem a pohybová aktivita se u nich výrazně sniţuje. Proto se doporučuje pro zdravý vývoj dítěte podporovat fyzickou aktivitu, zejména v posledních letech, kdy se zvyšuje počet dětí s nadváhou nebo i obezitou (Suchánek, Moje zdraví, 06/2007). Jiţ od nejmladšího věku dítěte se rozvíjí vztah k pohybovým aktivitám. Na jeho vývoji se podílí okolní prostředí, zejména rodina a její postoj ke sportování a pohybu obecně. Rodina ovlivňuje výběr zájmŧ a zpŧsob jejich uspokojování. Pozitivní postoj na pohybové aktivity se tedy vytváří v prostředí, kde je tato aktivita prováděna a kladně hodnocena. V období školního věku by především rodiče měli dohlédnout, aby dítě mělo dostatečnou sportovní a pohybovou aktivitu, která kompenzuje sezení. Na vývoji pohybové aktivity dětí mají vliv i další okolnosti, mezi které patří genetika, schopnost učit se nové pohybové kombinace a vzorce, sloţení těla, podíl svalŧ, schopnost a vŧle trénovat (Suchánek, Moje zdraví, 06/2007). Projekt Ţivotní styl a obezita 2005, který byl realizován výzkumnou agenturou STEM/MARK, potvrdil, ţe dětem, především v období mladšího školního věku (6-12 let) a v dospívajícím období (13-17 let), chybí dostatečné mnoţství 25

26 pohybové aktivity. Pro obě věkové kategorie dětí odborníci doporučují minimální délku náročnější fyzické aktivity v rozsahu 1 hodiny denně. Podle studie se děti v období mladšího školního věku týdně věnují ve svém volném čase náročnější pohybové aktivitě v prŧměru 6 hodin a 20 minut, ale pouze 40% dětí dosahuje doporučených 7 hodin týdně. V dospívajícím období je situace výrazně horší, neboť doporučených alespoň 7 hodin fyzické aktivity týdně má pouze 25% dětí v této věkové skupině (http://www.zbynekmlcoch.cz/info/). Výzkum byl i zaměřen na pohybové aktivity, kterým se děti věnují nejčastěji. Mezi pohybové aktivity s nejčastější frekvencí u mladší věkové skupiny patří hra na honěnou, především u chlapcŧ fotbal, hokej, karate, judo či jiná bojová umění. Děvčata upřednostňují aerobik, cvičení při hudbě, tanec či balet, gymnastiku, skákání přes švihadlo a přes gumu. Tyto pohybové aktivity odpovídají vývoji dětí. V období mladšího školního věku mŧţeme začínat se sportovním tréninkem zaměřeným především na rozvoj obratnosti a koordinace pohybŧ a s cíleným posilováním svalstva (http://www.zbynekmlcoch.cz/info/). Fyzická zdatnost je v tomto věku pro děti velmi dŧleţitá. Je nutné, aby byl dětem umoţněn dostatek rozmanitých pohybových aktivit. Děti rády střídají rŧzné druhy pohybu a dokáţou se jiţ motivovat k vytrvalostním sportŧm, ale samozřejmě vše musí být stále formou hry. Téţ je dŧleţité, jak dospělý (pedagog, trenér) pohybovou aktivitu podá, zda nechá dítěti při pohybu zaţít pocit úspěchu. Jestliţe dítě bude poslední a neustále prohrávat, pak se raději takové aktivitě bude vyhýbat a vytvoří si k ní negativní postoj. Je tedy dŧleţité střídat pohybové aktivity a myslet na to, aby při nich mohly být úspěšné všechny děti (http://www.zbynekmlcoch.cz/info/). 26

27 4 Cvičební jednotka tělesné výchovy 4.1 Definice cvičební jednotky Základní organizační formou povinného předmětu je vyučovací jednotka v rozsahu 45 minut. Povinný předmět Tělesná výchova je vymezen s minimální časovou dotací 2 vyučovací hodiny v kaţdém ročníku. Fialová (2004. s. 139) definuje vyučovací jednotku jako relativně stabilně uspořádaný systém hlavních faktorŧ výchovně vzdělávacího procesu a jejich vzájemných vztahŧ, determinovaný obsahem a cílem učiva, prostorem, kde je uskutečňován, časem, v němţ je realizován, psychickou i fyzickou úrovní ţákŧ, zkušenostmi a předpoklady učitele a řadou dalších didaktických skutečností. Cvičební jednotku tělesné výchovy mŧţeme definovat jako společné, uvědomělé snaţení pedagoga a ţákŧ, které vede ke splnění pedagogem stanoveného cíle hodiny. Ţáci si osvojují v hodinách tělesné výchovy základy tělovýchovného vzdělávání (vědomosti, pohybové dovednosti a schopnosti s příslušnými výchovnými aspekty) (Hondlík, Krejčí, Řepka, Šebrle, 1995). Podle myšlenek Frömela (1986) jsou kladeny uvedené poţadavky na vyučovací hodinu tělesné výchovy: Vyučovací jednotka má přesně stanovený konkrétní úkol a cíl. Jeho řešení se provádí zadáváním konkrétních dílčích úkolŧ. Vyučovací jednotka má na ţáky všestranný účinek a sleduje výchovný, vzdělávací, zdravotní a estetický cíl. Proces výuky probíhá po celou dobu vyhrazené doby. Efektivita je zvyšována variabilitou metod a prostředkŧ, dynamikou změn organismu a změnami prostředí. Od ţákŧ je vyţadován aktivní přístup k plnění úkolŧ jako nezbytný předpoklad splnění cíle. 27

28 4.2 Typy cvičebních jednotek Rychtecký a Fialová (2004) podle rozdílného obsahu a rŧzného zaměření rozlišují vyučovací jednotky tělesné výchovy do několika skupin. Z hlediska výchovně vzdělávacího procesu rozlišujeme vyučovací jednotky diagnostické (zahrnují i kontrolu), motivační (vzbuzují, prohlubují zájem), expoziční (seznamují s učivem, umoţňují nácvik) a fixační (upevňují, zdokonalují). Z hlediska obsahu zařazených činností, rozlišujeme vyučovací jednotky gymnastické, atletické, herní a úpolové. Na základě tematické činnosti četnosti zařazených činností rozlišujeme vyučovací jednotky na monotematické, které jsou zaměřeny na rozvoj dovedností, schopností týkajících se jednoho sportu a smíšené, kdy obsah tvoří více činností, které nemusí navzájem souviset. Podle pohlaví rozlišujeme vyučovací jednotky chlapecké, dívčí a koedukované (společná výuka chlapcŧ i děvčat). Pohlavní diferenciace se především ve školách uplatňuje v hodinách tělesné výchovy od stupně základní školy. Na základě intencionality lze rozlišit jednotky povinné tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy, léčebné tělesné výchovy a nepovinné tělesné výchovy. Podle základního zaměření mŧţeme pracovat ve vyučovací jednotce nácvičné, kontrolní, kondiční, rekreačně orientované, soutěţní apod. (Rychtecký, Fialová, 2004) Podle pedagogického úkolu a vyučovacích metod dělíme vyučovací jednotky smíšené, které obsahují nácvik i výcvik, jednoduché, které dál dělíme na nácvičné hodiny zaměřené na nácvik nového učiva a výcvikové zaměřené na opakování učiva. Dále do této skupiny patří aplikační hodiny, které umoţňují ověřit učivo ve změněných podmínkách a zvláštní hodiny, které mají funkci testovací, klasifikační, prověřovací (Handlík, Krejčí, Řepka, Šebrle, 1995). V hodinách školní tělesné výchovy se doporučuje především uplatňovat smíšené formy jednotek, které jsou účinnější a určitě pro ţáky více zajímavé. 28

29 4.3 Struktura cvičební jednotky Kaţdá cvičební jednotka tělesné výchovy má svoji strukturu. Jednotlivé části na sebe navazují a jsou ve vzájemných vztazích. V didaktické teorii je vyučovací hodina členěna na tři a více částí. Jedná se především o úvodní, hlavní a závěrečnou část, kdy rušná rozcvičení a prŧpravná cvičení spadají do úvodního celku nebo rušná a prŧpravná část se povaţuje jako další jednotlivý díl cvičební jednotky (úvodní, rušná, prŧpravná, závěrečná část) (Vilímová, 2002). Doporučená stavba cvičební jednotky: Úvodní část (3-5 minut): Hlavním cílem úvodní části je připravit ţáky po stránce tělesné a psychické do vyučovací hodiny tělesné výchovy. Počáteční asi 2 minuty věnujeme nástupu, seznámení s obsahem a cílem vyučovací hodiny. Motivačními prostředky se snaţíme zaujmout jejich pozornost (Vilímová, 2002). Rušné rozcvičení je dŧleţité pro zahřátí a přípravu organizmu na další části cvičební jednotky. Cvičení by mělo být fyzicky přiměřeně náročné, psychologicky účinné, pestré a zajímavé, bezpečné, nenáročné na pochopení a mělo by vést všechny ţáky k pohybové aktivitě. Obsahem jsou přirozená cvičení (chŧze, běh, skoky, házení) a rŧzné pohybové hry a honičky (Frömel, 1986). Průpravná část je významná pro rozcvičení celého těla. Protahovací cvičení je dŧleţité pro preventivní přípravu hybného systému (prokrvení, zvýšení tonu, aktivace) a pro cílevědomé protaţení svalových skupin. Kvalitní rozcvičení předchází úrazŧm a přispívá k podávání lepších výkonŧ v další části cvičební jednotky. Na protahovací a napínací cviky by měla navázat dynamická část rozcvičky, která zabezpečí funkční a metabolickou přípravu na pohybové zatíţení. Doba trvání prŧpravné části by měla být přibliţně 8-12 minut(vilímová, 2002). 29

30 Hlavní část (25-30 minut): Hlavní část tvoří základ cvičební jednotky. Na ní spočívá, jakých výsledkŧ bude dosaţeno. Podle obsahu mŧţeme hlavní část dělit na nácvikovou, opakovací, popř. klasifikační. Obsah hlavní části je vymezen učebními osnovami (Frömel, 1986). Nácvik nových pohybových dovedností je doporučeno zařadit na začátku hlavní části. Podstatná je názorná ukázka. Upozorníme na kritická místa a následuje samotný nácvik (Vilímová, 2002). V následující fázi se doporučuje zařadit pohybové činnosti s rychlostně silovými nároky a v závěru hlavní části opakování pohybových dovedností nebo rozvoj vytrvalostních schopností. Při rozvoji vytrvalosti je vhodné zařazovat cvičení nenáročného charakteru, které je prováděno s niţší intenzitou (Vilímová, 2002). Při nácviku nemusí být intenzita cvičení vysoká. Při výcviku zadáváme takové úkoly, které mohou plnit ţáci ve vyšším tempu a s vyšším fyzickým zatíţením. Vyvrcholením hlavní části hodiny by měla být dynamická pohybová hra (Handlík, Krejčí, Řepka, Šebrle, 1995). Závěrečná část (3-5 minut): Závěrečná část slouţí k uklidnění organizmu, protaţení svalŧ a relaxaci. Je vhodné zařazovat kompenzační cvičení odstraňující projevy celkové únavy hybného aparátu ţáka. Snaţíme se vyrovnávacím cvičením odstranit jak zkrácení a oslabení svalu, blokádu kloubu, ale i zafixovaný návyk vadného drţení těla (Vilímová, 2002). Nezařazujeme rychlé přeběhy a posilovací cvičení, příliš vzrušivé soutěţe apod. Zvolíme činnosti klidnějšího charakteru jako např. klidné pohybové hry, jednoduché tance, nenáročné soutěţe, psychomotorická, relaxační, dechová cvičení apod. Nezapomínáme na zhodnocení prŧběhu vyučovací hodiny (Frömel, 1986). 30

31 5 Rozcvičky V následujících odstavcích bychom se rádi zaměřili konkrétněji na problematiku prŧpravné části cvičební jednotky a její metodiky. Jak jsme jiţ uvedli v předchozí kapitole, hlavním cílem prŧpravné části cvičební jednotky je příprava ţákŧ po stránce tělesné a psychické na výkon v navazující hlavní části. Je dŧleţité si uvědomit, ţe pohybová rozcvička plní své funkce. Během rozcvičení dochází ke zvýšení dráţdivosti tkání, coţ znamená schopnost tkáně reagovat na podráţdění. Kromě toho dochází k aktivizaci centrální nervové soustavy, k uvolnění svalového napětí, k prohřátí a prokrvení svalŧ a vnitřních orgánŧ. Další funkcí rozcvičky je nastartování metabolismu pro rychlé uvolnění energie, psychické uvolnění a odreagování, vědomá kontrola poloh a pohybu a posílení jiţ vytvořených reflexŧ (Krištofič, 2000). Prŧpravná část obvykle bývá organizována na značkách nebo v kruhu, kdy učitel cvičí se ţáky na jeho obvodu. Postavení učitele musí být takové, aby všichni ţáci dostatečně viděli. Počet cvikŧ se pohybuje mezi 8 12 a rozcvičení trvá přibliţně v rozsahu 8 12 minut (Handlík, Krejčí, Řepka, Šebrle, 1995). Z hlediska vyuţívání tělocvičného nářadí a náčiní lze prŧpravnou část cvičební jednotky dělit: Prŧpravná cvičení prostná Prŧpravná cvičení na nářadí (lavičky, ţebřiny, bedny, ) Prŧpravná cvičení s náčiním (míče, švihadla, stuhy, obruče, ) Prŧpravná cvičení s vyuţitím netělocvičných prostředkŧ (noviny, PET lahve, šátky, ) (Frömel K, 1986) Prŧpravnou část cvičební jednotky je moţné členit na dvě skupiny. První skupinou je část všeobecná a druhou je část speciální (Handlík, Krejčí, Řepka, Šebrle, 1995). 31

32 Všeobecná část: V této prŧpravné části cvičební jednotky je dŧleţité všeobecné procvičení celého těla. Jsou zařazovány cviky na protahování, uvolňování, rozcvičení kloubního aparátu (mobilizační cvičení). Dynamická část rozcvičky následuje po úvodním protahovacím cvičení strečinkového charakteru. Dynamický pohyb zatěţuje do určité míry i oběhovou soustavu, a tím ji připravuje na zátěţ. Srdeční frekvence v této části mŧţe dosahovat hodnot kolem 160 tepŧ/min. Obsahuje švihové pohyby, poskoky, přeskoky, běţeckou abecedu, klus apod. Cviky na posílení jednotlivých svalových skupin jsou zařazovány na závěr rozcvičky. Během rozcvičení je nutné rozvíjet návyk správného drţení těla (Handlík, Krejčí, Řepka, Šebrle, 1995). Speciální část: Speciální část navazuje na všeobecnou část rozcvičení. Speciální prŧpravná část vychází z charakteru hlavní části hodiny. Zaměřuje se na speciální rozcvičení vzhledem k obsahu hlavní části (Handlík, Krejčí, Řepka, Šebrle, 1995). V této prŧpravné části se vychází z obsahového zaměření (herního, gymnastického, atletického apod.), ale i z konkrétních pohybových činností v hlavní části vyučovací jednotky (Frömel, 1986). Druhy tělesných cvičení: Strečink: představuje protahování konkrétního svalu z dŧvodu přípravy svalové tkáně na výkon, zvětšení kloubní i, z dŧvodu protahování zkráceného svalu, nebo jako prevence před zkrácením. Udrţuje pruţnost svalŧ a šlach, napomáhá správnému drţení těla, zvyšuje odolnost proti únavě a udrţuje dobrou tělesnou i duševní kondici. Během strečinku dochází k napínání svalŧ při výdrţi v určité poloze (Krištofič, 2000). Při rozcvičení je vhodné zařazovat především dynamický strečink. Protaţení provádíme do maximální polohy. Je charakteristický kratší dobou výdrţe (cca do 10 sekund) a opakováním protahovací polohy (aţ 3krát). Jako kompenzační cvičení např. po posilování nebo po skončení fyzického výkonu 32

33 je vhodné zařazovat statický strečink, který je charakteristický aţ několikaminutovou výdrţí v jedné protahovací poloze. Má spíše relaxační, tlumivý účinek. Protaţení se provádí do krajní polohy, při které vnímáme nataţení, ale ne bolest (Fialová, 2004). Před protaţením zahřejeme svaly, cvičíme do příjemného pocitu, nehmitáme, cvičíme vţdy plynule a zkrácené svaly protahujeme častěji (Fialová, 2004). S ţáky prvního stupně, tedy s ţáky mladšího školního věku, se nacvičují jednotlivé strečinkové polohy převáţně jako cvičení napodobivá, s vhodnou motivací, přiměřeným názvoslovím a slovním doprovodem (Fialová, 2004). Jelikoţ v období mladšího školního věku je pozornost ţákŧ krátkodobá, je dobré při protahování vyuţít jako motivaci i některé náčiní, nářadí a jiné netradiční pomŧcky, které opět cvičení zpestří. Patří mezi ně například ţebřiny, lavičky, švédské bedny, step bedny, ţidle, švihadla, tyče, overbally, ručníky, šátky, polštářky apod. Mobilizační cvičení: obsahuje cviky, které vedou k rozcvičení, uvolnění kloubních struktur a k zvětšení rozsahu pohybu. Pouţívají se především krouţivé pohyby a komíhání, zpočátku v malém rozsahu, který postupně zvětšujeme. Pohyby by neměly být prudké, ale pomalé a uvolněné. Mobilizační cvičení je vhodné zařazovat aţ po celkovém prohřátí organismu, abychom dosáhli uvolnění svalového tonu (napětí) (Krištofič, 2000). Koordinační cviky: jsou přínosné pro rozvoj senzorických funkcí (vnímání poloh a pohybŧ těla a jeho částí), pro uvědomování si odlišné činnosti končetin. Pŧsobí pozitivně na aktivizaci senzorických i motorických funkcí. Cvičení by neměla být prováděna v rychlém tempu, alespoň ne ve fázi jejich učení. Koordinační cviky se zařazují aţ po prohřátí a prokrvení nervosvalového aparátu. Je vhodné střídavě zaměňovat činnosti levé a pravé končetiny, neboť při jednostrannosti se brzy toto cvičení stane automatizovanou dovedností a zmíněný efekt sebekontroly se vytratí (Krištofič, 2000). Zpevňovací cvičení: cviky silového charakteru jsou zařazovány v závěru rozcvičky. Jejich význam není posilovací, ale tonizační. Pro dosaţení a udrţení 33

34 svalové rovnováhy je dŧleţité nejen protahovací cvičení, ale také zpevňovací cvičení (Fialová, 2004). Sílu lze chápat jako schopnost překonávat vnější odpor svalovou kontrakcí (stáhnutím svalového vlákna). Svalová kontrakce je rozlišována z hlediska prŧběhu pohybu na dynamickou, kdy dochází k pohybu těla nebo jeho částí (kliky, dřepy, ) a statickou, kdy nedochází k pohybu těla nebo jeho částí, snaţíme se daný odpor udrţet v jedné pozici (vis na hrazdě, ) (Perič, 2004). Dle Periče (2004, s. 90) je v období mladšího školního věku východiskem pro rozvoj silových schopností vývoj svalové hmoty a kostry. Svaly a kosterní systém ještě nejsou připravené snášet větší silové zatíţení. Je vhodné zařazovat zejména rychlostní a obratnostní cvičení, která sama o sobě podporují nárŧst síly. V malé míře je moţné doplňovat cvičení vhodnými silovými cviky. Mezi nejvhodnější prostředky patří tzv. přirozené posilování, kdy děti překonávají určité překáţky a přitom musí vyvíjet přiměřené svalové úsilí. Mezi tyto prostředky patří např. šplh, lezení (na ţebřinách, prŧlezkách, ), ručkování (na bradlech, hrazdě, ), rŧzné visy (na hrazdě, ţebřinách, kruzích, ), cvičení v přírodě (přenášení, házení předmětŧ...), úpolová cvičení (přetahování, přetlačování, zápasy dvojic ve stoji, v kleče, ). Další moţností rozvoje síly je tzv. cvičení s nářadím či náčiním např. cvičení se švihadly (rŧzné formy přeskokŧ), cvičení na ţebřinách, hrazdě apod. U dětí mladšího školního věku se zařazují cviky, které vyuţívají hmotnost vlastního těla, jako např. kliky, dřepy, poskoky, přeskoky atd. (Perič, 2004) Většina silových cvičení by měla mít krátkodobý charakter. Podstatou v období mladšího školního věku není nárŧst svalové hmoty, ale upevnění přirozeného vývoje kostry a svalŧ (Perič, 2004). Kompenzační cvičení: nevymezuje určitou skupinu cvikŧ, ale vyjadřuje funkci, která má vyrovnávat svalovou nerovnováhu a předcházet jejímu vzniku. Cvičení přispívá tak k harmonickému tělesnému rozvoji. Pohybovým obsahem kompenzačních cvičení jsou např. cvičení protahovací, zpevňovací, mobilizační. Je dŧleţité cvičení provádět soustavně a systematicky, aby bylo dosaţeno náleţitého efektu (Krištofič, 2000). 34

35 V následujících řádcích popisujeme rozcvičení atletŧ, gymnastŧ, plavcŧ, abychom si uvědomili, ţe obsah rozcviček se přizpŧsobuje obsahu učiva a specifikám jednotlivých sportovních disciplín. Během studia jsme měli moţnost pozorovat a vést hodinu plavcŧ v plaveckém bazéně v Liberci. Na začátku hodiny mají plavci spontánní zahřívací chvilku, během které se ţáci rozplavou, mohou jít na klouzačky, chytají míčky při skoku do vody apod. Na zahřívací chvilku navazuje prŧpravná část, která začíná protahovacím cvičením. Cviky jsou především zaměřené na horní končetiny, dolní končetiny a prsní svaly. Rozcvičení pokračuje mobilizačními cviky na procvičení kloubŧ. Do rozcviček jsou zařazovány i cviky na posílení jednotlivých svalových skupin (např. cviky na posílení mezilopatkových svalŧ, svalŧ dolních končetin, ). Cviky mohou probíhat na suchu i ve vodě. Atletické rozcvičení obsahuje prvky atletické prŧpravy, starty, výskoky, obraty, rŧzné formy běhu (www.trenink.com). Rozcvičení opět začíná rušnou částí, a to rozběháním či pohybovými hry. Protahovací cviky jsou především zaměřené na svalstvo dolních končetin. Pro běhy platí protaţení přední a zadní strany stehen, svalŧ lýtkových, dále pak šíjového svalstva a protaţení oblasti bederní. U hodŧ a vrhŧ je protaţeno svalstvo horních končetin, prsních a šíjových svalŧ. U skokŧ jsou zařazovány protahovací cviky související s í páteře a ramenních kloubŧ (Fialová, 2004). Dynamické cvičení vyuţívá krouţení a švihové pohyby. Je moţné zařadit speciální běţecká cvičení, běţeckou abecedu, přechody překáţek, odrazová cvičení (www.ftvs.cuni.cz/katedry/ka/zaklady%20atletiky). Gymnastické rozcvičení se soustředí především na rozcvičení i páteře, kloubŧ ramenních, kyčelních a zápěstí. Klade dŧraz na protaţení svalstva dolních končetin a další rozcvičení záleţí na volbě nářadí, náčiní. Pro cvičení akrobatická jsou protahovací cviky zaměřené na šíjové svalstvo, vzpřimovače páteře, prsní svaly, svaly předloktí, vnitřní a zadní strany dolních končetin včetně svalŧ lýtkových. Pro cvičení na hrazdě a na kruzích se zařazují cviky na protaţení svalŧ prsních, svalŧ předloktí, svalŧ zadní strany stehen a svalŧ v bederní oblasti. U přeskoku a cvičení na trampolíně je nutné protáhnout svaly dolních končetin, svalstvo prsní a svaly předloktí (Fialová, 2004). 35

36 Metodické zásady průpravné části: Je doporučeno začít protaţením velkých svalových skupin. Znát fyziologický účinek cviku a podle tohoto hlediska cvik zařazovat. Začít jednoduchými cviky pro danou oblast. V závislosti na druhu pohybu volit vhodný počet opakování, rytmizaci, dobu výdrţe. Cvičit ve vhodných polohách, které nepřetěţují kolenní klouby, bederní páteř, krční páteř. Vyuţívat vysoké i nízké polohy s jejich logickým střídáním. Během cvičení dbát na správné dýchání. Zařazovat cvičení na podporu správného drţení těla a nácvik nových cvikŧ. Cviky silového charakteru zařazovat aţ v závěru rozcvičení. Cvičení sledovat, opravovat (lide.uhk.cz/pdf/ucitel/stloubr1/rozcvičky.doc). Vytvářet správné představy o pohybu (názvoslovný výklad, názorná ukázka). Správné prostorové rozestavení cvičencŧ (přehledné, bezpečné). Výběr cvičebního obsahu (přiměřený k dalším částem hodiny a k věkovým zvláštnostem dětí, zdokonalování a upevňování obsahu apod.) (http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/gymnastika/texty/g2_6.lekce.pdf). Z výše uvedeného si mŧţeme povšimnout, ţe je doporučováno při protaţení začít velkými svalovými skupinami, neboť pohyb hlavy a menších svalových skupin vyţaduje zpevnění celého těla a udrţení rovnováhy, coţ je po rušné části docela náročné. Ale dle Periče (2004, s. 97) by protahování mělo začít od hlavy a pokračovat směrem dolŧ. Osobně si myslím, ţe postup protahování od hlavy směrem dolŧ je pro děti přirozenější, ale záleţí na nás učitelích, abychom vyzkoušeli a zvolili takové pořadí cvikŧ, které bude pro ţáky nejvhodnější. Snaţíme se o zpestření prŧpravného cvičení, aby bylo pro děti zajímavé. Pouţíváme rŧzné nářadí, náčiní či netradiční materiály a téţ mŧţeme vyuţít při rozcvičení i přiměřený hudební doprovod. Vhodně měníme nástupové tvary k prŧpravné části a obměňujeme individuální cvičení za cvičení ve dvojicích či v menších skupinách (Frömel, 1986). 36

37 6 Metodika práce Na základě analýzy prostudované odborné a metodické literatury, poznatkŧ, které autorka získala během studia na Technické univerzitě a na základě spolupráce s učiteli základních škol, kteří pomohli ověřit některé rozcvičky v praxi, jsme vytvořili zásobník prŧpravných částí na rŧzné zaměření hodin tělesné výchovy. Při sestavení zásobníku rozcviček jsme vycházeli i z vlastních zkušeností, které autorka získala při pozorování a vedení cvičebních jednotek tělesné výchovy na stupni základních škol během pedagogických praxí. V závěru práce je provedeno hodnocení zásobníku prŧpravných částí a dílčích cílŧ diplomové práce. Větší část pohybových rozcviček autorka sama ověřila v praxi během pedagogických praxí a na ZŠ v Jenišovicích. Ostatní pohybové rozcvičky byly ověřeny učiteli na ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou a na ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra v Semilech. Vypracované prŧpravné části byly učitelŧm odeslány přes , který zároveň obsahoval pro lepší představu příklady kritérií hodnocení. Mezi ně patřily: struktura rozcviček přiměřenost cvikŧ a pomŧcek počet opakování Své názory a připomínky učitelé odesílali zpětným em. V závěru praktické části diplomové práce je uvedeno shrnutí metodických doporučení pro sestavení pohybových rozcviček, které vyplynulo z poznatkŧ odborné a metodické literatury a z výsledkŧ ověření rozcviček v praxi. 37

38 7 Zásobník rozcviček V zásobníku rozcviček neuvádíme rušnou část cvičební jednotky, ale začínáme prŧpravnou částí, tedy rozcvičením těla po úvodním zahřátí organismu. Sestavili jsme celkem 48 prŧpravných částí na rŧzné zaměření cvičebních jednotek tělesné výchovy. Pohybové rozcvičky jsou vypracované pro ročník, ročník, 3. ročník, 4. ročník a 5. ročník prvního stupně. Na začátku kaţdé rozcvičky je uvedeno zaměření cvičební jednotky, její učivo, ročník, pro který je rozcvička určena a pomŧcky. Prŧpravné části jsou zaznamenány do tří tabulek pro lepší orientaci. V první tabulce jsou sepsané cviky pro uvolnění a protaţení, v druhé tabulce jsou sepsané cviky pro část dynamického rozcvičení a ve třetí tabulce najdeme cviky pro speciální část rozcvičení. Tabulky obsahují popis cviku, nákres cviku, počet opakování a fyziologický účinek cviku. Některé pohybové rozcvičky jsou doplněny pro inspiraci slovní motivací. Doba trvání rozcvičky je přibliţně 8 15 minut. Zásobník obsahuje rozcvičky seřazené podle zaměření cvičební jednotky tělesné výchovy: rozcvičky zaměřené na hodiny gymnastiky rozcvičky zaměřené na hodiny sportovních her rozcvičky zaměřené na hodiny atletiky rozcvičky zaměřené na hodiny plavání Na kaţdé zaměření cvičební jednotky zásobník obsahuje rozcvičky: s náčiním či nářadím s netradičními pomŧckami bez náčiní či nářadí Zásobník rozcviček je součástí příloh diplomové práce. 38

39 7.1 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky Pro cvičební jednotky zaměřené na základy gymnastiky jsme vypracovali celkem 15 prŧpravných částí. Pro kaţdý ročník primární školy jsme sestavili 3 rozcvičky. První rozcvička je sestavena s náčiním či nářadím, druhá rozcvička s netradičními pomŧckami a třetí rozcvička je sestavena bez náčiní či nářadí (rozcvičky viz zásobník). Pomůcky: nářadí: lavičky, ţebřiny náčiní: overbally, švihadla, obruče, balanční točna netradiční pomŧcky: hadrové panenky či plyšoví maňásci, polštářky, krabičky, šátky Prostředí: rozcvičky tělocvična příroda, hřiště ročník lavičky ročník hadrové panenky ročník bez pomŧcek ročník overbally ročník polštářky ročník bez pomŧcek 3. ročník švihadla 3. ročník krabičky 3. ročník bez pomŧcek 4. ročník ţebřiny 4. ročník šátky 4. ročník bez pomŧcek 5. ročník obruče 5. ročník balanční točna 5. ročník bez pomŧcek 39

40 Rozcvičky pro ročník: Průpravná část lavičky, učivo: kotoul vpřed rozcvička je zaměřena na protaţení zádových svalŧ, protaţení a posílení svalŧ pletence ramenního, horních a dolních končetin a na rozvoj rovnováhy Průpravná část hadrové panenky, učivo: taneční průprava rozcvička je zaměřena na koordinaci pohybu rukou a nohou, posílení dolních končetin, na rozvoj rovnováhy a orientaci v prostoru Průpravná část bez pomůcek, učivo: cvičení na lavičkách rozcvička je zaměřena na protaţení svalstva trupu a trupu, protaţení horních a dolních končetin, na rozvoj koordinace a rovnováhy Rozcvičky pro ročník: Průpravná část overbally, učivo: kotoul vzad rozcvička je zaměřena uvolnění páteře, protaţení a trupu, na rozvoj rovnováhy a orientace Průpravná část polštářky, učivo: šplh rozcvička je zaměřena na protaţení prsních svalŧ, protaţení a posílení horních a dolních končetin, na posílení svalstva trupu a břišních svalŧ Průpravná část bez pomůcek, učivo: překážková dráha rozcvička je zaměřena na trupu, posílení dolních a horních končetin, na rozvoj koordinace, rovnováhy a orientace v prostoru Rozcvičky pro 3. ročník: Průpravná část švihadla, učivo: odrazy z trampolíny rozcvička je zaměřena na protaţení a posílení dolních končetin Průpravná část krabičky, učivo: hrazda ručkování, přitahování rozcvička je zaměřena na protaţení prsního svalstva, mezilopatkového svalstva, horních končetin a posílení pletence ramenního a vzpřimovačŧ trupu 40

41 Průpravná část bez pomůcek, učivo: chůze po kladince rozcvička je zaměřena na správné drţení těla, protaţení svalstva trupu, horních a dolních končetin, na rozvoj rovnováhy a koordinace Rozcvičky pro 4. ročník: Průpravná část žebřiny, učivo: stoj na rukou rozcvička je zaměřena na kyčelního kloubu, posílení horních končetin a břišního svalstva a na zpevnění celého těla Průpravná část šátky, učivo: taneční průprava rozcvička je zaměřena na horních a dolních končetin, uvolnění páteře, na rozvoj koordinace pohybu dolních a horních končetin Průpravná část cvičení ve dvojicích, učivo: roznožka přes kozu rozcvička je zaměřena na trupu, a posílení dolních končetin, posílení svalŧ pletence ramenního a horních končetin Rozcvičky pro 5. ročník: Průpravná část obruče, učivo: taneční průprava rozcvička je zaměřena na trupu, na rozvoj obratnosti a kondičních schopností Průpravná část balanční točna, učivo: kladina rozcvička je zaměřena na protaţení a posílení dolních končetin, na rozvoj rovnováhy a koordinace Průpravná část bez pomůcek, učivo: nácvik skrčky rozcvička je zaměřena na a posílení dolních a horních končetin, na rozvoj koordinace pohybu dolních a horních končetin, na posílení svalŧ pletence ramenního a svalŧ mezilopatkových 41

42 7.2 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her Pro cvičební jednotky zaměřené na základy gymnastiky jsme vypracovali celkem 15 prŧpravných částí. Pro kaţdý ročník primární školy jsme sestavili 3 rozcvičky. První rozcvička je sestavena s náčiním či nářadím, druhá rozcvička s netradičními pomŧckami a třetí rozcvička je sestavena bez náčiní či nářadí (rozcvičky viz zásobník). Pomůcky: nářadí: ţíněnky, lavičky náčiní: tyče, míče netradiční pomŧcky: krouţky vyrobené z lepenky, nafukovací balónky, kelímky, drátěnky, hrkátka (kinder vajíčka naplněna suchým hrachem) Prostředí: rozcvičky tělocvična příroda, hřiště ročník ţíněnky ročník krouţky z lepenky ročník bez pomŧcek ročník tyče ročník nafukovací balónky ročník bez pomŧcek 3. ročník tyče 3. ročník kelímky 3. ročník bez pomŧcek 4. ročník míče 4. ročník drátěnky 4. ročník bez pomŧcek 5. ročník lavičky 5. ročník hrkátka 5. ročník bez pomŧcek 42

43 Rozcvičky pro ročník: Průpravná část žíněnky, učivo: průpravné hry na rozvoj obratnosti, i rozcvička je zaměřena na uvolnění a protaţení svalstva trupu, horních a dolních končetin a na rozvoj obratnosti Průpravná část kroužky z lepenky, učivo: průpravné hry vybíjená rozcvička je zaměřena na horních končetin a dolních končetin a na rozvoj postřehu Průpravná část bez pomůcek, učivo: míčová průprava házení a chytání míče rozcvička je zaměřena na protaţení a horních končetin Rozcvičky pro ročník: Průpravná část tyče, učivo: vybíjená rozcvička je zaměřena na rozvoj obratnosti, na protaţení horních končetin a prsních svalŧ Průpravná část nafukovací balónky, učivo: míčové hry přihrávky, hod na cíl rozcvička je zaměřena na trupu, horních končetin a na rozvoj postřehu Průpravná část cvičení ve dvojicích, učivo: přihrávky jednoruč, obouruč rozcvička je zaměřena na protaţení prsního svalstva, trupu a horních končetin Rozcvičky 3. ročník: Průpravná část tyče, učivo: průpravné hry florbal rozcvička je zaměřena na horních a dolních končetin, na rozvoj koordinace, na rozvoj postřehu a pohotovosti Průpravná část kelímky, učivo: dribling rozcvička je zaměřena na trupu a horních končetin Průpravná část bez pomůcek, učivo: průpravná cvičení kopaná rozcvička je zaměřena na protaţení a posílení dolních končetin 43

44 Rozcvičky pro 4. ročník: Průpravná část míče, učivo: míčová průprava střelba na koš rozcvička je zaměřena na trupu, horních končetin a na rozvoj postřehu Průpravná část drátěnky, učivo: průpravná cvičení frisbee rozcvička je zaměřena na trupu, a posílení horních a dolních končetin a na rozvoj koordinace Průpravná část bez pomůcek, učivo: průpravná cvičení přehazovaná rozcvička je zaměřena na trupu, a posílení horních končetin, na rozvoj koordinace a postřehu Rozcvičky pro 5. ročník: Průpravná část lavičky, učivo: házená rozcvička je zaměřena na protaţení prsního svalstva, na a posílení horních končetin a dolních končetin Průpravná část hrkátka, učivo: basketbal rozcvička je zaměřena na a posílení horních končetin a dolních končetin, na rozvoj koordinace, zručnosti a manipulačních schopností Průpravná část bez pomůcek, učivo: pohybové hry na rozvoj obratnosti a pohotovosti rozcvička je zaměřena na trupu, horních končetin, na a posílení dolních končetin, na rozvoj obratnosti a koordinace 44

45 7.3 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky Pro cvičební jednotky zaměřené na základy gymnastiky jsme vypracovali celkem 15 prŧpravných částí. Pro kaţdý ročník primární školy jsme sestavili 3 rozcvičky. První rozcvička je sestavena s náčiním či nářadím, druhá rozcvička s netradičními pomŧckami a třetí rozcvička je sestavena bez náčiní či nářadí (rozcvičky viz zásobník). Pomůcky: nářadí: step bedýnky náčiní: obruče, gymnastické míče, kuţelky, činky netradiční pomŧcky: kartony, molitanové díly, klacky, PET lahve, noviny Prostředí: rozcvičky tělocvična příroda, hřiště ročník obruče ročník kartony ročník bez pomŧcek ročník gymnastické míče ročník molitanové díly ročník bez pomŧcek 3. ročník kuţelky 3. ročník klacky 3. ročník bez pomŧcek 4. ročník činky 4. ročník PET lahve 4. ročník bez pomŧcek 5. ročník step bedýnky 5. ročník noviny 5. ročník bez pomŧcek 45

46 Rozcvičky pro ročník: Průpravná část obruče, učivo: pohybové hry na rozvoj obratnosti a rychlosti rozcvička je zaměřena na horních a dolních končetin, na protaţení zádových svalŧ, na rozvoj kondičních schopností a obratnosti Průpravná část kartony, učivo: skok z místa rozcvička je zaměřena na dolních a horních končetin, na posílení dolních končetin a na rozvoj koordinace pohybu dolních a horních končetin Průpravná část bez pomůcek, učivo: běh rozcvička je zaměřena na protaţení a posílení dolních končetin, na dolních končetin a na rozvoj koordinace Rozcvičky pro ročník: Průpravná část gymnastické míče, učivo: pohybové hry na rozvoj obratnosti rozcvička je zaměřena na rozvoj koordinace, rovnováhy a obratnosti Průpravná část molitanové díly, učivo: hod míčkem z místa rozcvička je zaměřena na horních končetin, posílení mezilopatkového svalstva a horních končetin Průpravná část bez pomůcek, učivo: vysoký start běh rozcvička je zaměřena na protaţení prsních svalŧ, protaţení a dolních a horních končetin a posílení dolních končetin Rozcvičky pro 3. ročník: Průpravná část kuželky, učivo: štafetové hry a soutěže rozcvička je zaměřena na protaţení horních a dolních končetin, prsních svalŧ, na trupu, posílení horních a dolních končetin, na rozvoj manipulačních schopností a obratnosti Průpravná část klacky, učivo: nízký start běh rozcvička je zaměřena na a posílení dolních končetin a trupu 46

47 Průpravná část bez pomůcek, učivo: pohybové hry na rozvoj rychlosti, koordinace pohybu rozcvička je zaměřena na a posílení dolních končetin, na rozvoj kondičních a koordinačních schopností Rozcvičky pro 4. ročník: Průpravná část činky (0,5kg), učivo: štafetový běh rozcvička je zaměřena na a posílení horních a dolních končetin, trupu a na rozvoj manipulačních schopností Průpravná část PET lahve, učivo: pohybové hry na rozvoj rychlosti, vytrvalosti rozcvička je zaměřena na protaţení svalstva trupu, na a posílení horních a dolních končetin a na rozvoj koordinace Průpravná část bez pomůcek, učivo: skok daleký rozcvička je zaměřena na protaţení a posílení dolních končetin Rozcvičky pro 5. ročník: Průpravná část step bedýnky, učivo: vytrvalostní běh rozcvička je zaměřena na protaţení dolních končetin, a posílení dolních končetin, na protaţení svalŧ trupu Průpravná část noviny, učivo: hod kriketovým míčkem z rozběhu rozcvička je zaměřena na protaţení a horních a dolních končetin a na trupu Průpravná část cvičení ve dvojicích, učivo: skok do výšky střižný rozcvička je zaměřena na a posílení dolních končetin 47

48 7.4 Rozcvičky zaměřené na základy plavání Pro cvičební jednotky zaměřené na základy plavání jsme vypracovali celkem 3 prŧpravné části pro ročník primární školy. První rozcvička je sestavena s náčiním, druhá rozcvička s netradičními pomŧckami a třetí rozcvička je sestavena bez náčiní či nářadí (rozcvičky viz zásobník). Pomůcky: náčiní: plovací destičky netradiční pomŧcky: ručník Prostředí: Rozcvičení provádíme v prostředí plaveckého bazénu. Rozcvičky pro ročník: Průpravná část plovací destičky, učivo: kraul je zaměřena na horních a dolních končetin, koordinaci pohybu horních a dolních končetin a na uvolnění kyčelního kloubu Průpravná část ručník, učivo: hry potápění, splývání je zaměřena na protaţení horních a dolních končetin, trupu, orientaci v prostoru a na zpevnění celého těla Průpravná část bez pomůcek, učivo: prsa je zaměřena na horních a dolních končetin a na uvolnění kyčelního kloubu 48

49 8 Diskuse Na základě rozboru odborné a metodické literatury a na základě ověření rozcviček v praxi bychom rádi shrnuli metodická doporučení pro sestavení pohybových rozcviček. Ověřování prŧpravných částí probíhalo s ţáky prvního stupně podle toho, pro jaký ročník byla rozcvička určena. Během ověřování prŧpravných částí v praxi jsme zjistili, ţe jejich příprava není snadná. Je dŧleţité se dŧkladně zamyslet nad stavbou a strukturou rozcviček, aby byla přiměřená k věkovým i individuálním zvláštnostem dětí a jednotlivé cviky předem vyzkoušet, zda jsou vŧbec proveditelné. Rozcvička začíná všeobecnou částí, tedy rozcvičením celého těla, poté následuje speciální část rozcvičení. Souhlasíme s poznatky z literatury, ţe je podstatné znát fyziologický účinek cviku a podle tohoto hlediska cvik zařazovat. Začínáme jednoduchými cviky pro danou oblast a v závislosti na druhu pohybu volíme vhodný počet opakování, rytmizaci a dobu výdrţe. Cviky na posílení svalových skupin zařazujeme aţ v závěru rozcvičení. Při cvičení nezadrţujeme dech, ale dbáme na správné a pravidelné dýchání. Zařadili jsme rozcvičky jak s postupem protaţení od hlavy směrem dolŧ, tak i rozcvičky, kde začínáme protaţením velkých svalových skupin. Při obou postupech se neobjevily ţádné problémy. Záleţí na nás učitelích, abychom vyzkoušeli a zvolili takové pořadí cvikŧ, které bude pro ţáky nejvhodnější. Mŧţeme začít protaţením velkých svalových skupin v pořadí trup, dolní končetiny, horní končetiny, hlava, či postupovat od hlavy směrem dolŧ. Během ověřování prŧpravných částí jsme zjistili, ţe některé cviky jsou pro děti náročné, neboť struktura pohybu nebyla přiměřená k věkovým zvláštnostem dětí. Tudíţ jsme se snaţili o zjednodušení některých cvikŧ. Podle vyjádření učitelŧ se především jednalo o cviky zaměřené na koordinaci, kdy ţáci měli problémy spojit pohyby rukou a nohou současně. Např. v rozcvičce zaměřené na atletiku pro 4. ročník jsme zjednodušili pátý cvik dynamické části (: stoj spojný 49

50 poskokem stoj rozkročný, poskokem stoj zkřiţný a totéţ opačně). Pŧvodně byl cvik spojen i s pohyby paţí, ale ţáci se soustředili na pohyby dolních končetin a paţe nedokázali správně zapojit. V rozcvičce s kuţelkami pro 3. ročník jsme upravili první cvik v dynamické části (: stoj spojný vzpaţit, kuţelka v pravé ruce, podřep, bočný kruh pravou vpřed, vzpaţit a předat kuţelku do levé ruky). Ţáci měli problémy zapojit současně obě paţe (pravá kruh vpřed, levá kruh vzad) a tak jsme zjednodušili pohyb paţí. Je dŧleţité nejprve ţáky naučit jednoduché pohybové prvky a po zvládnutí lze přidávat sloţitější pohybové prvky. Učitelé reagovali i na počet opakování, který byl u některých cvikŧ dynamické a speciální části nevyhovující, tudíţ jsme počet opakování cvikŧ upravili. Např. v rozcvičce s overbally, která je určena pro ročník, byl nevyhovující počet opakování u prvního cviku speciální části (: vzpor vzadu leţmo roznoţný pokrčmo míč na břiše, drobnými krŧčky se otáčet po kruhu tak, aby míč nespadl). Tento cvik stačí provést pouze 1x, neboť je docela obtíţné se déle udrţet v této poloze a zároveň se soustředit na overball. U poskokŧ s přednoţením střídavě pravou a levou jsme počet opakování zvýšili na 6x na kaţdou. Pro vhodný počet opakování neexistuje jednoznačná odpověď. Především v dynamické části rozcvičení záleţí na charakteristice pohybu a jeho rytmizaci. V části protaţení a uvolnění doporučujeme cvik opakovat alespoň 2x-3x a výdrţet v protahovací poloze 3-8 s. Myslíme si, ţe je dobré předem rozcvičky vyzkoušet i s počtem opakování jednotlivých cvikŧ. Na strukturu rozcviček učitelé reagovali pozitivně. Mnoţství cvikŧ bylo přiměřené a vhodně jsou střídány jak nízké, tak i vysoké polohy. Při ověřování rozcviček v praxi jsme byli svědky, ţe děti mají problémy se správným drţením těla. Proto je nezbytné zařazovat cvičení na podporu správného drţení těla, které je moţností jak se zbavit funkčních poruch pohybového systému a prostředkem k vyrovnání svalových dysbalancí. Cvičíme ve vhodných polohách, které nepřetěţují kolenní klouby, bederní páteř a krční páteř a vyuţíváme vysoké i nízké polohy s jejich logickým střídáním. Při pouţití netradičních pomŧcek docházelo k rozptylování pozornosti ţákŧ. Proto doporučujeme před cvičením umoţnit chvilku na seznámení s pomŧckami 50

51 a nechat s nimi děti manipulovat a osahat si je. Ţáci mají zájem o pomŧcky a jsou nadšeni, kdyţ do rozcviček řadíme nové pomŧcky, které samy o sobě slouţí jako motivace a zpestří obvyklou rozcvičku. Cvičení s pomŧckami rozvíjí hmatové schopnosti a jemnou motoriku ţákŧ. Překvapilo nás, ţe i učitelé měli zájem o pomŧcky (např. o overbally, panenky, hrkátka) a jejich vyuţití v praxi. Náčiní a netradiční pomŧcky uvedené v zásobníku rozcviček mŧţeme vyuţít nejen v tělocvičně, ale i v přírodě či na hřišti. Rozcvička na gymnastických míčích a balančních točnách byla pro děti velmi zábavná. Mysleli jsme si, ţe cvičení bude pro ţáky obtíţné, ale zvládali jej celkem dobře. Především bylo nutné dbát na správné drţení těla, které bylo při cvičení na gymnastických míčích a balančních točnách občas problémem. Je dŧleţité neustále opravovat chybné drţení těla. Je-li třeba, pomŧţe pedagog při nastavení částí těla do určité cvičební polohy. Zásobník rozcviček obsahuje i cvičení ve dvojicích. Při cvičení bylo pro ţáky náročné sladění pohybŧ ve dvojici. Do cvičební jednotky bychom měli zařazovat rozcvičky ve dvojicích, ve kterých vedeme ţáky ke spolupráci a odpovídajícím slovním doprovodem mŧţeme zdokonalit synchronizaci pohybŧ. Zjistili jsme, ţe ţáci občas nerozumí základnímu názvosloví. Je nutná názorná ukázka se stručným názvoslovným výkladem pro vytvoření správné představy o pohybu. To souvisí i s prostorovým rozestavením cvičencŧ, které by mělo být správné z hlediska bezpečnosti a přehlednosti. Všichni ţáci by měli vidět na učitele a učitel na ţáky. Shrnutí metodických doporučení: Přiměřená struktura rozcvičky k věkovým i individuálním zvláštnostem dětí. Začít všeobecnou částí rozcvičení, poté následuje speciální část rozcvičení. Vyzkoušet a zvolit takové pořadí cvikŧ, které bude pro ţáky nejvhodnější. Předem vyzkoušet cviky i s počtem opakování. Volit vhodný počet opakování, rytmizaci a dobu výdrţe protahovací cviky opakovat alespoň 2x 3x, výdrţ 3 8 s. 51

52 Znát fyziologický účinek cviku a podle tohoto hlediska cvik zařazovat. Začít jednoduchými cviky pro danou oblast. Cviky na posílení svalových skupin zařazovat na závěr rozcvičky. Při cvičení nezadrţovat dech, ale dýchat pravidelně. Zařazovat cvičení na podporu správného drţení těla. Cvičit ve vhodných polohách, které nepřetěţují kolenní klouby, bederní páteř a krční páteř. Vyuţívat vysoké i nízké polohy s jejich logickým střídáním. Pouţívat náčiní, nářadí, netradiční pomŧcky pro zpestření rozcviček. Před cvičením umoţnit chvilku na seznámení s pomŧckami a nechat s nimi děti manipulovat a osahat si je. Zařazovat rozcvičky ve dvojicích, ve kterých vedeme ţáky ke spolupráci a odpovídajícím slovním doprovodem mŧţeme zdokonalit synchronizaci pohybŧ. Vytvářet správné představy o pohybu (nutná názorná ukázka). Pouţívat základní názvosloví. Je nutné bezpečné a přehledné prostorové rozestavení cvičencŧ. Cvičení vést, sledovat, opravovat, popřípadě pomáhat při nastavení částí těla do určité cvičební polohy. 52

53 9 Závěr Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit zásobník pohybových rozcviček na rŧzné zaměření hodin tělesné výchovy pro ţáky stupně ZŠ. Prŧpravné části cvičební jednotky jsou názorně zpracovány v podobě videa na přiloţeném DVD, které umoţní se na jednotlivé rozcvičky podívat. Vypracováno bylo 48 prŧpravných částí pro cvičební jednotky zaměřené na základy gymnastiky, atletiky, sportovní her a plavání. Snaţila jsem se o to, aby jednotlivé rozcvičky byly přehledně zpracované s vyuţitím rŧzného náčiní, nářadí či rŧznorodých netradičních pomŧcek. Zabývali jsme se charakteristikou a cíli školní tělesné výchovy, věnovali jsme se tělesné výchově ve vzdělávacích programech, etapě mladšího školního věku, struktuře cvičební jednotky a prŧpravné části a její metodice. Pozitivem této práce je, ţe k sepsání jednotlivých rozcviček nám pomohla nejen prostudovaná literatura, ale téţ spolupráce s učiteli základních škol, kteří část rozcviček ověřili v hodinách tělesné výchovy, a část rozcviček jsem sama vyzkoušela v praxi. Při zpracování diplomové práce jsme zjistili, ţe odborná a metodická literatura, která by se především zabývala prŧpravnými částmi, není tak rozsáhlá. Vzdělávací programy se z hlediska rozsahu učebních osnov tělesné výchovy od sebe liší, ale myslím si, ţe jejich podstata zŧstává shodná. Programy směřují k rozvoji tělesného zdraví a zdravého ţivotního stylu. Snaţí se vytvořit pozitivní vztah k pohybovým činnostem a vedou ke kladným proţitkŧm z pohybu. Prŧpravná, kondiční, kompenzační, relaxační a jiná cvičení mají své nezastupitelné místo ve všech vzdělávacích programech. Rámcový vzdělávací program obsahuje očekávané výstupy, které určují úroveň znalostí a dovedností, které by měli zvládnout všichni ţáci. Dále obsahuje doporučené učivo, coţ znamená, ţe si učitelé mohou vybírat učivo, které zařadí a které ne. Program Základní škola je z hlediska mnoţství látky z uvedených programŧ nejobsáhlejší. Méně konkrétní osnovy má program Obecná škola, tudíţ dává větší prostor vyučujícímu. Program Národní škola obsahuje pouze kmenové učivo, tedy to, co 53

54 musí děti zvládnout ve všech ročnících. Všechny programy zařazují tělesnou výchovu v minimální časové dotaci 2 vyučovací jednotky týdně. Během ověřování rozcviček v praxi byli ţáci především nadšeni z cvičení, kde se vyuţívaly rŧzné pomŧcky, náčiní a nářadí, a z rozcviček ve dvojicích. Snaţili jsme se vybírat vhodné a přiměřené pomŧcky. Především bychom měli být opatrní při cvičení na gymnastických míčích. Jejich velikost by měla odpovídat výšce ţákŧ. Sedneme-li si na míč, nohy by měly v kolenou svírat větší neţ pravý úhel. Cvičení na nepřiměřeně velikém míči mŧţe zpŧsobit zdravotní problémy nebo nebezpečné pády. Velikost míče lze regulovat tím, jak moc ho nafoukneme. Cvičení s balančními pomŧckami (gymnastické míče, balanční točny, overbally) je vhodné pro cvičení vyrovnávací. Zároveň je procvičené celé tělo a rozvíjí se rovnováha. Doporučujeme zařazovat do rozcviček nové pomŧcky a ostatní prŧpravné části bez pomŧcek, nářadí či náčiní zpestřit zajímavou hudbou, a tím cvičení učinit zajímavějším. Největším problémem při ověřování pohybových rozcviček bylo vybavení tělocvičen základních škol. Z hlediska nedostatkŧ finančních bylo obtíţné najít ve vybavení např. balanční točny, overbally, gymnastické míče. Překvapilo nás, ţe i v některých tělocvičnách základních škol chybí základní náčiní, jako např. švihadla, tyče, kuţelky. Dílčím cíle diplomové práce bylo také vytvoření metodického doporučení pro sestavení pohybových rozcviček. Na základě získaných informací z prostudované literatury a na základě ověření rozcviček v praxi jsme metodická doporučení sestavili a jsou součástí praktické části diplomové práce. Věřím, ţe uvedená metodická doporučení pomohou pedagogŧm se zorientovat při přípravě a zpracování prŧpravných částí tak, aby byly efektivní. Co říci na závěr? Úkolem učitelŧ je vhodnými metodami a formami práce získat děti pro tělesnou výchovu a motivovat je k dalším pohybovým aktivitám, ke kterým patří právě i pohybové rozcvičky. Sama jsem byla svědkem při pedagogických praxích, ţe někteří učitelé nevěnují dostatečnou pozornost pohybovým rozcvičkám a předvádí cviky, které je nahodile napadnou. Měli bychom si uvědomit, ţe rozcvička není jen povinnou součástí hodiny tělesné 54

55 výchovy, ale má svŧj smysl, který bychom měli znát a chápat. Například sniţuje riziko zranění a připraví organismus na další zátěţ, zvyšuje kloubní, slouţí ke správnému protaţení určitého svalu a k uvědomění si správného drţení těla. Rozcvičky mají vliv i na psychickou stránku člověka. Rozhýbané tělo je odolnější vŧči stresu a připraveno zvládat nápor celodenní aktivity, proto je nezbytné pravidelně zařazovat vhodně připravené rozcvičky do hodin tělesné výchovy. Doporučujeme, aby učitelé při stavbě rozcvičky předem vyzkoušeli jednotlivé cviky i s danými pomŧckami, zda jsou vŧbec proveditelné a přiměřené k věkovým i individuálním zvláštnostem ţákŧ. Jsme to my učitelé, kdo musí začít více přemýšlet nad stavbou rozcvičky, aby plnila své funkce a byla pro ţáky přínosná a zábavná, coţ souvisí i s vyuţíváním netradičních pomŧcek. Dále by bylo vhodné pro lepší informovanost zajistit více odborné a metodické literatury týkající se oblastí prŧpravných částí cvičební jednotky tělesné výchovy. Věřím, ţe diplomová práce bude přínosná v zamyšlení se nad problematikou týkající se prŧpravných částí, a ţe tento zásobník plný rŧzných rozcviček bude pomocníkem pro pedagogy tělesné výchovy na stupni základních škol a přinese inspiraci ne jednomu učiteli. Přeji pedagogŧm, aby se častěji setkávali se spokojenými ţáky v jejich hodinách tělesné výchovy. 55

56 10 Pouţitá literatura APPELT, K.; LIBRA, M. Gymnastické názvosloví díl. Praha: Univerzita Karlova, 1984 BURSOVÁ, M.; RUBÁŠ, K. Základy teorie tělesných cvičení. Plzeň: ZČU, 200 ISBN FIALOVÁ, D. Strečink ve školní tělesné výchově. Hradec Králové: Gaudeamus, ISBN FRÖMEL, K. Vyučovací jednotka tělesné výchovy na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého, HÁJKOVÁ, J.; VEJRAŢKOVÁ, D. Základní Gymnastika. Praha: Univerzita Karlova, ISBN HONDLÍK, J.; KREJČÍ, M.; ŘEPKA, E.; ŠEBRLE, Z. Didaktika školní tělesné výchovy dětí mladšího školního věku. České Budějovice: Univerzita Jihočeská, KARÁSKOVÁ, V. Zábavná cvičení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN KOS, B.; WÁLOVÁ, Z. Kondiční gymnastika. Praha: Univerzita Karlova, KOSTKOVÁ, J.; MIHULE, M.; ŠŤASTNÁ, D.; WÁLOVÁ, Z. Sport pro všechny. Praha: Olympia, KRIŠTOFIČ, J. Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha: ISV, ISBN KULHÁNKOVÁ, E. Cvičíme pro radost. Praha: Portál, ISBN

57 1 LAUPER, R. Dítě od hlavy až k patě v pohybu. Olomouc: Poznání, ISBN MUŢÍK, V. Didaktika tělesné výchovy pro stupeň základní školy: určeno pro posl. fak. pedag. Brno: Univerzita Masarykova, ISBN PAVLAS, I.; VAŠUTOVÁ, M. Vývojová psychologie I. Ostrava: Univerzita Ostravská, ISBN PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing, ISBN PLÍVA, M.; HOLEČEK, Č.; PÍŠA, V. Informace o školní tělesné výchově I. Praha, PRŦCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál 200 ISBN Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, RYCHTECKÝ, A.; FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha: Karolinum, Standard základního vzdělávání. Praha: Věstník MŠMT, SUCHÁNEK, P. Vztah dětí ke sportu. Moje zdraví. Výzkumný ústav pedagogický v Praze [online]. c2007, [cit ]. Dostupné z:http://www.vuppraha.cz/media/348 2 ŠVINGALOVÁ, D. Úvod do vývojové psychologie. Liberec: Univerzita Technická, ISBN VILÍMOVÁ, V. Didaktika tělesné výchovy. Brno: Paido, Vzdělávací program Národní škola: program pro aţ 9. ročník základního vzdělávání. Praha: SPN,

58 25. Vzdělávací program Obecná škola: učební osnovy obecné školy. Praha: Portál, Vzdělávací program Základní škola: učební osnovy pro aţ 9. ročník. Praha: Fortuna, 1996 Internetové zdroje: 58

59 Seznam příloh Příloha č. 1 zásobník rozcviček Příloha č. 2 základní názvosloví Příloha č. 3 CD s rozcvičkami Příloha č. 4 DVD s rozcvičkami 59

60 Příloha č. 1 zásobník rozcviček Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: Učivo: kotoul vpřed Průpravná část lavičky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed roznoţný na lavičce bočně upaţit 1) hluboký ohnutý předklon vlevo, ruce u kotníku levé nohy 2) zpět do a totéţ vpravo výdrţ 5-6 s páteře, protažení svalů na zadní straně dolních končetin : vzpor klečmo oporem o lavičku 1) vzpor klečmo oporem o lavičku čelně ohnutě 2)zpět do 3x protažení zádových svalů

61 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : cvičenci sed na cvik 1 3 2x lavičce připaţit na kaţdou kyčelního kloubu, 1) skrčit přednoţmo uvolnění kotníku, levou, obejmout ji výdrţ 5-6 s protažení pod kolenem a hlavu přitáhnout ke kolenu cvik 4 4x zádových svalů 2) zpět do a totéţ opačně výdrţ 3-4 s 3) v chodidla na špičky a na paty 3. : cvičenci sed na 3x lavičce zapaţit, horních končetin, sepnout ruce za protažení prsních tělem svalů 1) zapaţit povýš a uvolnit : cvičenci stoj na 2x lavičce připaţit pletence 1) výpon, vzpaţit, ramenního a svalů trupu, výdrţ a zpět do uvědomění si správného držení těla, rovnováha : cvičenci sed na 3x na kaţdou protažení šíjových lavičce připaţit svalů 1) otočit hlavu vpravo a vlevo

62 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Dynamická část: : stoj na zemi před 6x na kaţdou lavičkou ruce v bok 1) střídavě ťukáme dolních končetin, rovnováha špičkou chodidla pravé a levé nohy o lavičku : stoj na zemi před 4x lavičkou 1) vystoupit na dolních končetin lavičku libovolnou nohou 2) sestoupit z lavičky libovolnou nohou : cvičenci sed na 2x cca po 5 s lavičce kloubů dolních 1) přednoţit pokrčmo končetin, posílení a pohyby dolními svalů břišních končetinami jako při jízdě na kole : cvičenci sed na 6x na kaţdou lavičce ramenního 1) ruce na ramena, kloubu, posílení krouţení paţemi svalstva pletence vpřed i vzad ramenního

63 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : leh nohy na lavičce 3x na kaţdou posílení břišních svalů 1) přednoţit pravou, tlesk pod pravou 2) totéţ opačně Speciální část rozcvičení: : cvičenci stoj 1x rotační průprava, v zástupu před rovnováha, lavičkou 1) chŧze po lavičce orientace v prostoru 2) v polovině lavičky obrat vpravo a vlevo : vzpor stojmo 1x koordinace, s úchopem rukama na posílení svalstva lavičce 1) opakované pletence ramenního přeskoky snoţmo přes lavičku a dohmatem postupovat vpřed : leh na břiše na 1x posílení svalstva lavičce ve vzpaţení pletence uchopit lavičku za obě ramenního hrany 1) přitahováním paţí plazení po lavičce

64 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: Učivo: taneční prŧprava tanečky na známé lidové písně Průpravná část hadrové panenky či plyšoví maňásci Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný dlaně na kolena panenka za zády 1) otočit hlavu vpravo a vlevo (podívat se na panenku) 3x na kaţdou šíjových : sed roznoţný panenka na pravé noze na zadní straně 1) sunutím panenky po noze hluboký dolních končetin a svalů zádových ohnutý předklon vpravo 2) zpět do a totéţ opačně (klouzačka)

65 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : vzpor klečmo panenka na zemi pod ţákem 1) vyhrbit 2) zpět do (schovat panenku pod deštník) 3x zádových, páteře : leh přednoţit skrčmo panenka na holeních, drţet se za kolena 1) kolébání vpřed a vzad (panenka v kolébce) cca 7 s protažení zádových svalů, páteře, orientace v prostoru, koordinace : leh panenka poloţena na břiše 1) předpaţit, protřepat paţe 2) přednoţit, protřepat nohy (panenka je unavená) cca 8 s uvolnění svalů horních a dolních končetin Dynamická část: : stoj rozkročný panenka v náručí 1) rukama oblouky vpravo a vlevo (chovat miminko) cca 8 s horních končetin

66 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj spojný 10x cvičení dynamické panenku uchopit síly dolních čelem proti sobě končetin 1) poskoky snoţmo na místě (panenka má radost) : klek na pravé, cca 5 s levá přednoţit kolem těla a horních končetin, pokrčmo 5 s pod posílení dolních 1) předávat panenku kolem těla a pod kolenem končetin, rovnováha kolenem 2) totéţ klek na levé (panenka na kolotoči) : leh na břiše 3x protažení prsních připaţit, dlaně na zemi panenku poloţit svalů, posílení vzpřimovačů mezi lopatky trupu 1) zvednout trup, ruce zapaţit 2) zpět do (start letadla) : leh přednoţit 3x posílení svalů skrčmo panenka břišních, poloţená na holeních, drţet ji za ruce dolních končetin 1) přednoţit a zpět do (panenka v letadle)

67 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Speciální část rozcvičení: : stoj spojný panenku drţet čelem proti sobě 1) poskokem stoj rozkročný, vzpaţit 2) poskokem zpět stoj spojný (panenka na trampolíně) 4x cvičení dynamické síly dolních končetin, koordinace pohybu rukou a nohou : stoj panenku drţet čelem proti sobě 1) otočka na pravé a levé noze (taneček s panenkou) rovnováha, orientace v prostoru

68 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: Učivo: cvičení na lavičkách Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Průpravná část Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný pravou přes ruce na kolena 1) pŧlkruh hlavy vpravo a vlevo 3x na kaţdou šíjových : sed skrčmo 3x zkřiţný spojit dlaně výdrţ 3-4 s pletence nad hlavou 1) mírně pokrčit ramenního, přímivé cvičení vzpaţmo, dlaně spojené nad hlavou 2) zpět do : sed skrčmo protažení zkřiţný připaţit 1) otočit trup vpravo, výdrţ 3-4 s zádových svalů, trupu, předpaţit levou a vytáhnout se za paţí protažení horních končetin 2) zpět do a totéţ opačně

69 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : leh pokrčmo - 3x na kaţdou protažení připaţit 1) přednoţit pravou, výdrţ 3-4 s lýtkových svalů a svalů na zadní dopnout špičku pravé nohy, ohnout špičku straně dolních končetin pravé nohy 2) totéţ levou : leh na břiše 2x protažení skrčit zánoţmo zapaţit, uchopit nárty stehenních svalů a kyčelních svalů, 1) tahem paţí a nohou protažení prsních zvětšovat zanoţení a svalů, uvolnit páteře : leh vzpaţit 2x celkové uvolnění, 1) napětí celého těla, protaţení paţí vzhŧru, protažení svalstva trupu a horních i nohou dolŧ - vdech dolních končetin, 2) uvolnění výdech nácvik správného stoje Dynamická část: : stoj rozkročný ruce v bok 1) krouţení trupem vlevo a vpravo vpřed trupu, trupu

70 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : podřep rozkročný pánve ruce v bok 1) krouţení pánve vlevo a vpravo vpřed : vzpor stojmo 2x protažení 1) ručkováním vzpor leţmo zádových svalů a svalů na zadní 2) ručkováním zpět do straně dolních končetin, posílení svalů pletence ramenního : vzpor klečmo 1) opakovaně skrčit 4x na kaţdou posílení hýžďových svalů, únoţmo levou 2) totéţ pravou kyčelního kloubu : stoj spojný 4x cvičení dynamické upaţit síly dolních 1) poskokem podřep končetin, rozvoj koordinace rozkročný vzpaţit 2) poskokem zpět stoj spojný, upaţit

71 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Speciální část rozcvičení: : dřep připaţit 1) dřep, upaţit, výdrţ 2x rovnováha, koordinace 2) dřep, vzpaţit, výdrţ : leh na břiše vzpaţit 1) převaly vpravo a vlevo orientace v prostoru, koordinace, rovnováha

72 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: Učivo: kotoul vzad Průpravná část overbally Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný na míči ruce volně na kolena 1) otočit hlavu vlevo a vpravo 3x na kaţdou protažení šíjových svalů : vzpor klečmo míč pod levou rukou trupu, uvolnění páteře, 1) opakovaně otočit trup vpravo, upaţit rotace pravou vzad 2) totéţ opačně : stoj rozkročný 3x na kaţdou protažení svalstva hluboký předklon míč u pravé nohy výdrţ 3-4 s na zadní straně nohou, rozvoj 1) kutálet míč co nejdál vlevo pravou jemné motoriky rukou, výdrţ 2) totéţ opačně

73 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj spojný hluboký předklon 1) předávat míč kolem kolen 2) kutálet míč po zemi kolem chodidel : stoj spojný míč před tělem 1) výpon, vzpaţit, míč nad hlavou a zpět do cca 5 s kaţdý cvik 2x páteře, protažení bederního svalstva, svalstva na zadní straně dolních končetin, rozvoj jemné motoriky pletence ramenního, svalů trupu, uvolnění, rovnováha, uvědomění si správného držení těla Dynamická část: : stoj na pravé levé chodidlo na míč 1) kutálet míč dopředu a k sobě 2) totéţ opačně : stoj rozkročný předklon uchopit míč oběma rukama 1) otáčení trupu s hmity v předklonu vpravo a vlevo 4x na kaţdou posílení dolních končetin, rovnováha trupu a paží, posílení vzpřimovačů trupu a šikmého břišního svalstva

74 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : sed skrčmo 4x protažení prsních zkřiţný vzpaţit míč nad hlavou svalů, posílení mezilopatkových 1) upaţit vzad, míč svalů v levé ruce 2) vzpaţit, míč nad hlavou a upaţit vzad, míč v pravé ruce : sed míč vpředu 3x na kaţdou posílení břišního dole 1) přednoţit pravou, svalstva, předat míč pod nohou z pravé ruky do levé dolních končetin 2) spustit pravou do sedu a totéţ levou : stoj spojný míč 4x na kaţdou cvičení dynamické poloţen na zemi síly dolních 1) přeskok vpřed, končetin vzad 2) přeskok vpravo, vlevo : stoj, míč před cca 10 s orientace v tělním tělem schématu 1) dotýkat se míčem rŧzných částí těla (nos, břicho, záda, apod.)...

75 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj míč před tělem 1) vyhodit a chytit míč oběma rukama 4x paží, rozvoj koordinace Speciální část rozcvičení: : vzpor vzadu leţmo roznoţný pokrčmo míč na břiše 1) drobnými krŧčky se otáčet po kruhu tak, aby míč nespadl 1x posílení svalů dna pánevního, pletence ramenního, cvičení obratnosti : leh míč volně na břiše skrčit přednoţmo povýš, obejmout kolena, předklon hlavy 1) kolébání vpřed a vzad cca 7 s orientace v prostoru, koordinace, zádových, páteře

76 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: Učivo: šplh Průpravná část polštářky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný uchopit polštářek za hlavou 1) pomocí polštářku předklon hlavy 3x protažení šíjových svalů : stoj spojný zapaţit, polštářek za tělem 1) hluboký ohnutý předklon, zapaţit 2) zpět do : sed skrčmo zkřiţný připaţit, polštářek uchopit oběma rukama 1) plynule vzpaţit vzad, polštářek nad hlavou 2) zpět do 2x výdrţ4-5 s 3x výdrţ 3-4 s pletence ramenního, zádových svalů a svalů na zadní straně dolních končetin pletence ramenního a prsních svalů

77 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : leh - skrčit přednoţmo povýš, polštářek pod koleny - hrudní předklon, 1) kolébání vpřed a vzad cca 7 s protažení zádových svalů, páteře, orientace v prostoru, koordinace : leh polštářek pod hlavu 1) přednoţit, předpaţit a protřepávat ruce i nohy cca 5 s uvolnění svalstva horních a dolních končetin Dynamická část: : stoj rozkročný hluboký předklon vzpaţit, polštářek uchopit oběma rukama rovně 1) švihem paţí pootočit trup vpravo a vlevo 4x na kaţdou paží a trupu, protažení svalů na zadní straně dolních končetin : stoj rozkročný upaţit polštářek v levé ruce 1) podřep rozkročný, vzpaţit a předat polštářek do pravé ruky a zpět do 6x posílení dolních končetin, mezilopatkových svalů, horních končetin, protažení prsních svalů

78 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : klek vzpaţit, polštářek nad hlavou rovně 1) náklon vzad 2) zpět do : sed předpaţit uchopit polštářek 1) mírné krouţení trupem vpravo a vlevo (mlýnek) : leh přednoţit vzpaţit, polštářek nad hlavou 1) sed přednoţit polštářkem se dotknout špiček 2) zpět do 3x 3x posílení svalstva trupu a stehenních svalů posílení břišních svalů, kyčelních kloubů posílení svalů břišních : stoj spojný polštářek na zemi 1) poskoky snoţmo vpřed, vpravo, vzad, vlevo 2x cvičení dynamické síly dolních končetin

79 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Speciální část rozcvičení: : sed skrčmo zkřiţný polštářek mezi dlaněmi před tělem 1) obloukem přetáčet ruce střídavě k tělu a od těla 3x horních končetin : sed skrčmo zkřiţný polštářek mezi dlaněmi před tělem 1) tlačit dlaně proti sobě a uvolnit 3x posílení horních končetin : stoj rozkročný upaţit, polštářek v pravé ruce 1) švihem přednoţit pokrčmo k hrudníku pravou, předat pod kolenem pravé nohy polštářek do levé ruky, upaţit 2) totéţ opačně 4x na kaţdou dolních končetin a horních končetin

80 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: Učivo: překáţková dráha Průpravná část Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný ruce v bok 1) úklon hlavy vpravo a vlevo 3x na kaţdou šíjových : stoj rozkročný protažení svalstva vzpaţit po stranách trupu 1) uchopit pravou rukou levé zápěstí, a svalstva horních končetin mírný úklon vpravo, vytáhnout levou paţi šikmo vzhŧru 2) totéţ opačně : sed skrčmo protažení svalu zkřiţný ruce v týl 1) úklon vpravo, bederního dotknout se pravým loktem pravého kolena 2) totéţ opačně

81 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : sed připaţit 3x na kaţdou 1) postupný hluboký na zadní straně ohnutý předklon, výdrţ 3-4 s dolních končetin uchopit za kotníky a a svalů zádových střídavě pokrčit levou a pravou nohu : leh skrčit cca 7 s přednoţmo povýš, zádových, obejmout kolena koordinace, předklon hlavy orientace v 1) kolébání vpřed a prostoru vzad : leh předpaţit cca 5 s uvolnění svalů přednoţit horních a dolních 1) protřepání rukou a končetin nohou Dynamická část: : stoj rozkročný 4x na kaţdou upaţit horních končetin 1) opakované kruhy zápěstím na obě strany 2) opakované kruhy předloktím na obě strany 3) opakované kruhy celými paţemi na obě strany 3.

82 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj rozkročný 4x na kaţdou posílení zádových připaţit svalů, protažení 1) hluboký ohnutý svalů na zadní straně dolních předklon, vzpaţit končetin, trupu 2) vzpřim, otočit trup vpravo, předpaţit 3) hluboký ohnutý předklon a totéţ vlevo 3. : vzpor klečmo 3x na kaţdou posílení 1) pravou zanoţit, hýžďových svalů levou předpaţit povýš, výdrţ a svalů zádových, svalová 2) totéţ opačně koordinace : leh pokrčmo posílení svalstva připaţit 1) přednoţit pokrčmo ramenního a břišního, posílení levou, pravou paţi svalů stehenních opřeme dlaní o levé koleno, zatlačíme dlaní proti kolenu a kolenem proti dlani 2) zpět do a totéţ opačně

83 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj spojný ruce v bok 1) poskoky snoţmo vpřed, vzad, vpravo, vlevo 3x na kaţdou cvičení dynamické síly dolních končetin Speciální část rozcvičení: : dřep připaţit 1) dřep, upaţit, výdrţ 2x rovnováha, koordinace, horních končetin 2) dřep, vzpaţit, výdrţ : stoj rozkročnýpřipaţit 1) drobnými kroky opakované obraty vpravo a vlevo rovnováha, orientace v prostoru

84 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: 3. Učivo: odrazy z trampolíny Průpravná část švihadla Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný sloţené švihadlo na lopatky rovně 1) otočit hlavu vpravo a vlevo 3x na kaţdou šíjových a svalů prsních : stoj rozkročný 3x na kaţdou trupu, vzpaţit, sloţené uvolnění páteře, švihadlo nad hlavou 1) otočit trup vpravo protažení prsních svalů 2) otočit trup vlevo : sed pokrčmo 3x chodidla k sobě, na vnitřní straně kolena od sebe sloţené švihadlo nad dolních končetin a svalů zádových hlavou 1) hluboký ohnutý předklon 2) zpět do

85 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : sed vzpaţit, sloţené švihadlo nad na zadní straně hlavou 1) skrčit přednoţmo výdrţ 3-4 s dolních končetin pravou, opřít chodidlo o švihadlo 2) přednoţit pravou, chodidlo stále opřené o švihadlo 3) zpět do a totéţ levou 3. : leh na břiše 3x protažení skrčmo - chodidla výdrţ 3-4 s stehenních svalů vztyčit nárty opřít o sloţené švihadlo 1) pomocí švihadla přitahovat paty k hýţdím : vzpor dřepmo 1x celkové protažení, sloţené švihadlo na uvolnění zemi 1) vzporem stojmo postupně vzpřim do výponu, švihadlo nad hlavou, výdrţ

86 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný 3x na kaţdou vzpaţit, sloţené švihadlo nad hlavou páteře, posílení šikmých břišních svalů 1) úklon vpravo, hmit v úklonu 2) totéţ vlevo : stoj spojný 4x na kaţdou vzpaţit, sloţené dolních končetin švihadlo nad hlavou a horních končetin 1) zanoţit levou, opakovaně švihem přednoţit, předpaţit 2) totéţ pravou : stoj spojný 4x posílení svalů sloţené švihadlo na dolních končetin prsou rovně 1) podřep, předpaţit, švihadlo před prsy rovně 2) zpět do

87 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : sed zkřiţný posílení zádových skrčmo pravou přes švihadlo na svalů lopatky rovně 1) otočit trup vlevo, vzpaţit, švihadlo nad hlavou 2) švihadlo na lopatky rovně 3) zpět do a totéţ opačně 3. : leh přednoţit 4x posílení přímých vzpaţit, sloţené švihadlo v pravé břišních svalů ruce 1) sed, předpaţit a předat švihadlo do levé 2) totéţ opačně : leh sloţené 1x rozvoj obratnosti, švihadlo nad hlavou 1) švihadlo před tělo, i přešvih skrčmo přes švihadlo a pustit nohy na zem 2) podvléknutím švihadla pod tělem a hlavou zpět do

88 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Speciální část rozcvičení: : stoj spojný sloţené švihadlo vpředu dole rovně 1) přešvih skrčmo pravou a přešvih skrčmo levou (švihadlo vzadu dole rovně) 2) přešvih skrčmo pravou vzad a přešvih skrčmo levou vzad 2x dolních končetin, protažení bederního svalstva : stoj spojný švihadlo za tělem 1) přeskoky snoţmo s meziskokem 2) přeskoky snoţmo bez meziskoku 4x cvik 1, 4x cvik 2 cvičení dynamické síly dolních končetin : cvičenci stojí vedle sebe v kruhu učitel uprostřed kruhu 1) učitel krouţí švihadlem těsně nad zemí a ţáci švihadlo přeskakují cca 15 s cvičení dynamické síly dolních končetin, postřeh

89 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: 3. Učivo: hrazda ručkování, přitahování Průpravná část s krabičkami Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : leh napnout špičky ruce v týl krabička na břicho 1) pomocí rukou předklon hlavy, přitáhnout špičky nohou k bércŧm (podívat se na krabičku) 2) zpět do 3x protažení šíjových svalů a svalů lýtkových : sed skrčmo přednoţný levou na zadní straně vzpaţit, krabička nad hlavou dolních končetin, ohýbačů 1) postupně hluboký kolenního kloubu předklon a krabičkou se dotknout špičky a svalů zádových levé nohy 2) zpět do a totéţ opačně

90 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj rozkročný protažení horních skrčit vzpaţmo pravou dovnitř, výdrţ 3-4 s končetin, protažení prsního zapaţmo levou svalstva dovnitř, krabička v pravé ruce 1) mezi lopatkami, uchopit krabičku levou rukou, výdrţ a předat krabičku do levé 2) totéţ opačně : stoj spojný cca 10 s hluboký ohnutý na zadní straně předklon dolních končetin 1) krabičku předávat a svalů zádových kolem lýtek : stoj spojný 2x krabička před tělem pletence ramenního, svalů 1) výpon, vzpaţit, trupu, rovnováha, krabička nad hlavou uvědomění si a zpět do správného držení těla

91 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný hluboký předklon uchopit krabičku 1) hmitem předklon se vzpaţením 2) zpět do : stoj na levé pravá přednoţit pokrčmo krabička v levé ruce 1) předávat krabičku kolem pravé nohy 2) totéţ opačně 4x cca 5 s na kaţdou na zadní straně nohou a zádových svalů, páteře, posílení vzpřimovačů trupu posílení dolních končetin : stoj spojný krabička na zemi 1) přeskoky snoţmo s obraty vpřed, vzad : sed skrčmo zkřiţný skrčit předpaţmo, předloktí vzhŧru, krabička v pravé ruce 1) předat krabičku do levé a skrčit upaţmo, paţe vzad 2) totéţ opačně 3x na kaţdou 6x cvičení dynamické síly nohou, rovnováha, orientace v prostoru pletence ramenního, posílení mezilopatkového svalstva

92 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : leh na břiše vzpaţit, krabička nad hlavou 1) hrudní záklon 2) zpět do 2x posílení vzpřimovačů trupu, protažení prsního svalstva Speciální část rozcvičení: : stoj rozkročný vzpaţit krabička v pravé ruce 1) bočný kruh pravou vpřed, předat krabičku do levé 2) totéţ opačně 4x na kaţdou horních končetin : vzpor podřepmo krabička mezi koleny 1) lezení po čtyřech cca 10 s koordinace, posílení svalů pletence ramenního : vzpor vzadu leţmo pokrčmo krabička na břiše 1) lezení po čtyřech cca 10 s koordinace, posílení svalů pletence ramenního, svalů dna pánevního

93 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: 3. Učivo: chŧze po kladince Průpravná část Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný ruce na kolena 1) tlačit pravé rameno dolŧ, úklon hlavy vlevo 2) totéţ opačně 3) v kruhy rameny vzad 3x na kaţdou cvik 1 2 6x cvik 3 protažení šíjových svalů, ramenního kloubu 3. : vzpor dřepmo protažení zánoţný pravou 1) vzpor stojmo zádových svalů, rozkročný levou vpřed kyčelního kloubu 2) totéţ opačně

94 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : sed skrčmo 2x protažení svalstva zkřiţný vzpaţit trupu, uvolnění 1) hluboký ohnutý předklon páteře 2) zpět do : leh pokčmo 3x připaţit, dlaně vzhŧru výdrţ 4-5s pletence ramenního 1) oblouky zevnitř vzpaţit 2) oblouky dovnitř připaţit : leh skrčmo upaţit na zadní straně 1) otočit hlavu dolních končetin, vpravo, nohy poloţit vlevo 2) totéţ opačně kyčelního kloubu : leh vzpaţit 2x celkové uvolnění, 1) napětí celého těla, protaţení paţí výdrţ 5-6 s protažení svalstva trupu a horních i vzhŧru, nohou dolŧ vdech dolních končetin, nácvik správného 2) uvolnění výdech stoje

95 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný 4x na kaţdou upaţit 1) kruhy zápěstím na horních končetin obě strany 2) kruhy předloktím na obě strany 3) kruhy celými paţemi na obě strany 3. : stoj rozkročný 4x vzpaţit páteře, posílení 1) hluboký ohnutý vzpřimovačů předklon, hmit trupu v předklonu 2) vzpřim, vzpaţit, hmit ve vzpaţení vpřed a vzad : stoj spojný 6x na kaţdou cvičení dynamické upaţit 1) poskok síly nohou, pánve s natočením pánve vlevo a vpravo : leh přednoţit cca 10 s posílení břišních upaţit svalů 1) hmity střídnonoţ (chŧze po stropě)

96 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : leh pokrčmo mírně roznoţný prohnutě - upaţit 1) stlačovat kolena od sebe a k sobě 6x posílení hýžďových svalů, cvik pro správné postavení pánve Speciální část rozcvičení: : stoj spojný připaţit 1) výpon, vzpaţit, výdrţ a zpět do 2x správné držení těla, rovnováha, pletence ramenního : stoj na levé upaţit 1) mírně pokrčit vzpaţmo, spojit dlaně nad hlavou, výdrţ 1x na kaţdou rovnováha, koordinace 2) totéţ opačně : stoj spojný 1) opakované obraty vpravo a vlevo rovnováha, orientace v prostoru

97 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: 4. Učivo: stoj na rukou Všeobecná část rozcvičení: Průpravná část - ţebřiny Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj spatný čelem k ţebřinám uchopit příčku 1) otočit hlavu vlevo a vpravo 3x na kaţdou protažení šíjových svalů : stoj spojný zády u ţebřin připaţit 1) postupný hluboký ohnutý předklon, uchopit příčku ve výšce kolen a přitáhnout hlavu ke kolenŧm, uvolnit 2) totéţ ve stoji rozkročném, uchopit příčku mezi nohama 3x ve stoji spojném, 3x ve stoji rozkročném výdrţ 3-4 s páteře, protažení bederního svalstva, protažení svalstva na zadní straně dolních končetin

98 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj pravým procvičování bokem k ţebřinám páteře a svalstva pravou rukou drţet příčku ve výši bokŧ na bocích podhmatem, levou drţet příčku ve výši hlavy nadhmatem 1) celý trup protlačit vlevo, dopnout paţe 2) totéţ opačně : stoj čelem k ţebřinám skrčit kyčelního kloubu přednoţmo levou a poloţit ji na příčku uchopit příčku v předpaţení 1) přitahovat pánev k ţebřinám 2) totéţ opačně : stoj čelem k ţebřinám páteře, protažení přednoţit levou, nárt výdrţ 3-4 s svalstva na zadní zaklesnout za příčku 1) hluboký předklon, straně dolních končetin ručkovat střídnoruč po příčkách vzhŧru a ručkovat zpět 2) totéţ opačně

99 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Dynamická část: : stoj pravým bokem k ţebřinám uchopit příčku v upaţení poníţ 1) švihem přednoţit pravou povýš a zanoţit pravou 2) totéţ opačně 4x na kaţdou kyčelního kloubu : stoj čelem k ţebřinám uchopit příčku v předpaţení 1) švihem přednoţit pravou dovnitř 2) výpon na levé, unoţit pravou povýš 3) totéţ opačně : stoj zády k ţebřinám zanoţit levou a zaklesnout ji nártem za příčku vzpaţit 1) hluboký ohnutý předklon, hmit v předklonu 2) vzpřim, hmit ve vzpaţení vpřed, vzad 3) totéţ opačně x na kaţdou 3x na kaţdou kyčelního kloubu trupu a dolních končetin

100 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj čelem k ţebřinám uchopit příčku ve výšce ramen 1) odrazem svis podřepmo vysazeně na příčce od zdola 2) seskok do : svis zády k ţebřinám hmatem podál 1) komíhání stranou 3x 3x na kaţdou cvičení dynamické síly dolních končetin posílení šikmých svalů břišních Speciální část rozcvičení: : vzpor leţmo závěsem o nárty na třetí příčce od zdola 1) ručkování střídnoruč co nejdále vpřed a zpět 2x zpevnění celého těla, posílení horních končetin a břišního svalstva : leh nárty zaklesnou přibliţně pod příčkou připaţit 1) zvednout pánev nad zem a výdrţ 3x zpevnění celého těla, posílení břišního svalstva a vzpřimovačů trupu

101 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : leh hlavou k ţebřinám vzpaţit uchopit příčku hmatem podál 1) zvednutím nohou a trupu stoj na lopatkách 2) zvolna spustit trup i nohy do lehu 2x posílení přímých břišních svalů : stoj rozkročnýpřipaţit 1) protřepávání rukou a střídavě nohou cca 10 s uvolňování svalstva horních končetin i dolních končetin

102 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: 4. Učivo: taneční prŧprava - jednoduché tance Průpravná část šátky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný uchopit šátek za hlavou 1) pomocí šátku předklon uvolněné hlavy 3x protažení šíjových svalů : stoj rozkročný 3x na kaţdou protažení horních předpaţit, šátek končetin uchopíme na šíři ramen výdrţ 3-4 s 1) kruhové pohyby vpravo a vlevo (točit volantem) : stoj rozkročný protažení horních zapaţit s šátkem končetin a 1) střídavě upaţujeme vlevo a výdrţ 3-4 s prsních svalů vpravo

103 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj spojný vzpaţit s šátkem 1) skrčit přednoţmo pravou povýš, šátkem přitáhneme nohu k trupu 2) zpět do a totéţ opačně kyčelního kloubu : sed pod chodidly nohou provlečeme šátek 1) přitáhnutím za šátek hluboký ohnutý předklon, uvolnit hlavu 2) postupně zpět do sedu a přitáhnout špičky k bércŧm 2x výdrţ 5-6 s na zadní straně dolních končetin, zádových, páteře : leh skrčit přednoţmo povýš šátek za obě kolena předklon hlavy 1) kolébání vpřed a vzad cca 7 s protažení zádových svalů, páteře, orientace v prostoru, koordinace

104 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Dynamická část: : stoj spojný 4x na kaţdou upaţit šátek v levé ruce kyčelního kloubu, posílení břišních 1) hmitem přednoţit svalů levou, šátek pod levou nohou předat do pravé ruky 2) totéţ opačně : vzpor stojmo 4x na kaţdou rozkročný šátek páteře, v levé ruce 1) hmit v otočení protahování svalstva na zadní trupu vlevo, upaţit straně nohou levou 2) otočením trupu zpět do a totéţ opačně : stoj rozkročný 4x na kaţdou paţe drţí šátek za horních a dolních oba konce vpravo 1) hmitem podřepmo končetin a přenosem stoj únoţný pravou, čelný kmih šátkem vlevo 2) totéţ opačně

105 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj spojný vzpaţit šátek v pravé ruce 1) podřep, pravou rukou kruh vpřed 2) stoj spojný, šátek předat do levé ruky a totéţ opačně 4x na kaţdou horních končetin, posílení stehenních svalů : leh - připaţit, šátek v pravé ruce 1) roznoţit, vzpaţit a předat šátek do levé 2) přinoţit, připaţit, šátek v levé ruce 4x koordinace pohybu dolních končetin a horních končetin, dolních a horních končetin Speciální část rozcvičení: Chŧze 1)vyhazování a chytání šátku cca 10 s uvolnění, cvičení postřehu Cval 1) cval vlevo, upaţit pravou se šátkem, kruhy celou paţí zevnitř 2) totéţ opačně 4x na kaţdou koordinace pohybu dolních končetin a horních končetin

106 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: 4. Učivo: roznoţka přes kozu Průpravná část cvičení ve dvojicích Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj spojný bokem k sobě vzájemně se uchopit za vnitřní ruce 1) uchopené ruce tlačit dolŧ a úklon hlavy do strany 2) výměna strany šíjových : stoj rozkročný zády k sobě ruce vzájemně spojeny v upaţení 1) úklon vpravo, vlevo trupu, uvolnění páteře, po stranách trupu : klek sedmo zády k sobě 1) hluboký ohnutý předklon, spojit ruce v zapaţení, 2) vzpřim, upaţit, výdrţ 3x trupu, zádových, horních končetin

107 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : dvojice leh hlavou protažení k sobě skrčit zádových svalů přednoţmo povýš - výdrţ 5-6 s v oblasti beder, uchopit se za ruce ve vzpaţení kyčelního kloubu 1) přitáhnout kolena k hrudníku, zvolna pokládat nohy střídavě vlevo a vpravo (cvičenec A vpravo, cvičenec B vpravo : dvojice leh přednoţit, zadní strany na zadní straně nohou vzájemně přiloţit k sobě dolních končetin 1) cvičenec A protahuje levou nohou pravou nohu cvičence B do přednoţení povýš 2) totéţ opačně Dynamická část: : dvojice stoj 4x na kaţdou spojný zády k sobě horních končetin, uchopit se za ruce ve protažení prsního vzpaţení svalstva 1) bočné kruhy na obě strany

108 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj rozkročný rovný předklon ruce poloţit vzájemně na ramena 1) hmitání v předklonu 2) hmitání v hlubokém ohnutém předklonu, dosáhnout rukama mezi nohama co nejdál vzad 3x trupu, na zadní straně dolních končetin : dvojice stoj spojný bokem k sobě poloţit vnitřní ruce vzájemně na ramena, vnější ruce v bok 1) výšvih únoţmo vnějšíma nohama a přednoţit dovnitř 2) výměna stran a totéţ opačně 4x na kaţdou kyčelního kloubu : dvojice leh na zádech skrčit přednoţmo, chodidla vzájemně opřena 1) jízda na kole cca 8 s dolních končetin

109 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : cvičenec A stoj, uchopit nohy cvičence B, cvičenec B vzpor leţmo 1) cvičenec B ručkuje ( trakař ) 2) výměna ve dvojici cca 10 s kaţdý cvičenec posílení horních končetin Speciální část rozcvičení: : dvojice stoj čelem k sobě uchopit se za ruce 1) opakované poskoky na pravé noze a na levé noze 2) opakované poskoky snoţmo k sobě a od sebe 4x na pravé, 4x na levé, 4x snoţmo vpřed i vzad cvičení dynamické síly dolních končetin : jednotlivci - dřep 1) opakované poskoky na ruce a zpět do dřepu 6x koordinace, posílení svalů pletence ramenního

110 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: 5. Učivo: taneční prŧprava jednouché lidové tance Všeobecná část rozcvičení: Průpravná část obruče Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj spojný pravá ruka vzpaţit pokrčmo, uchopit hlavu na levém spánku levá ruka uchopit obruč kolmo k zemi 1) tahem pravé ruky úklon hlavy vpravo, levá ruka tlačit obruč k zemi 2) totéţ opačně protažení šíjových svalů : stoj rozkročný předpaţit, obruč kolmo k zemi 1) kruhové pohyby vpravo 2) totéţ vlevo (točit volantem) 3x na kaţdou výdrţ 3-4 s protažení horních končetin

111 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj rozkročný trupu, vzpaţit, obruč kolmo uvolnění páteře, k zemi protažení prsních svalů 1) otočit trup vpravo a vlevo : klek sedmo 2x vzpaţit, obruč rovně výdrţ 5-6 s páteře, protažení nad hlavou svalů zádových 1) provléknout obruč tělem na zem, hluboký ohnutý předklon 2) zpět do : sed roznoţný vzpaţit, obruč kolmo na vnitřní a zadní k zemi 1) hluboký ohnutý výdrţ 5-6 s straně dolních končetin, předklon vlevo, obruč provléknout za chodidlo zádových 2) zpět do a totéţ vpravo

112 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný upaţit obruč navléknutá na pravé paţi 1) roztočit obruč na pravé paţi 2) totéţ levou cca 7 s na kaţdou posílení horních končetin, pletence ramenního : stoj rozkročný předklon obruč před tělem kolmo k zemi 1) kutálet obruč k pravé noze, ruce stále obruč drţí 2) totéţ opačně : stoj rozkročný obruč kolem pasu 1) roztočit obruč kolem pasu 3x na kaţdou cca 8 s posílení svalů zádových, páteře pánve, posílení svalů břišních : leh přednoţit, obruč navléknout nad kotníky - upaţit 1) mírně zatlačit nohama směrem od sebe a uvolnit 4x posílení svalů na vnější straně stehen

113 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj spojný obruč před tělem kolmo k zemi 1) proskakovat obruč střídavě pravou a levou 2) proskakovat obruč snoţmo 4x pravou i levou, 4x snoţmo cvičení dynamické síly dolních končetin Speciální část rozcvičení: : leh obruč uchopit kolmo k zemi 1) obručí proplést tělo - nohy, trup, hlava, vzpaţit 1x cvičení obratnosti : dvojice - cvičenci stojí čelem k sobě předpaţit, obruče obouruč rovně (obruče poloţeny na sobě) 1) cvalové skoky stranou po obvodu kruhu na obě strany cca 5 s na kaţdou kondiční schopnosti

114 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: 5. Učivo: kladina Průpravná část balanční točna Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : vzpor klečmo, ruce na točně, točna poloţena rovnou plochou na zemi 1) otočit hlavu vlevo a vpravo (podívat se na paty) 3x na kaţdou protažení šíjových svalů a svalů zádových : sed na točně trupu, upaţit uvolnění páteře, 1) úklon vpravo, opřít pravou dlaň o po stranách zem a vytáhnout trupu, rovnováha, levou vzhŧru koordinace 2) totéţ opačně : klek sedmo protažení horních předpaţit, uchopit končetin točnu oběma rukama výdrţ 3-4 s 1) kruhové pohyby vpravo a vlevo

115 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : vzpor klečmo 3x ruce na točně, točna zádových poloţena rovnou plochou na zemi 1) vyhrbit záda 2) vyrovnat : vzpor sedmo 2x nohy na točně výdrţ 5-6 s zádových a svalů 1) hluboký ohnutý na zadní straně předklon 2) zpět do dolních končetin : leh nohy na točně připaţit 1) skrčit přednoţmo výdrţ 5-6 s dolních končetin povýš pravou, přitáhnout nohu k hrudníku 2) zpět do a totéţ levou Dynamická část: : stoj na točně 4x na kaţdou pánve upaţit 1) stoj s natočením pánve vpravo a vlevo

116 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj na točně 4x na kaţdou posílení dolních upaţit 1) přenášet váhu končetin, rovnováha, z jedné nohy na koordinace druhou : stoj před točnou, rovnováha, točna poloţena koordinace, rovnou plochou na posílení dolních zemi 1) výkrok levou na končetin točnu, stoj na levé, výdrţ 2) zpět, totéţ pravou : vzpor klečmo 4x na kaţdou posílení pletence ruce jsou na točně ramenního, 1) přenášet váhu rovnováha, vlevo a vpravo koordinace : vzpor sedmo 4x posílení svalů pokrčmo chodidla poloţena na točně břišních a svalů plosky nohy 1) vztyčit chodidla, na točně zŧstávají paty 2) propnout chodidlo, na točně zŧstávají špičky

117 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Speciální část rozcvičení: : stoj na točně připaţit 2x rovnováha, koordinace 1) upaţit, výdrţ, 2) vzpaţit, výdrţ : sed skrčmo zkřiţný pravou přes na točně 1) houpání se všemi směry cca 10 s rovnováha, koordinace

118 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy gymnastiky Ročník: 5. Učivo: nácvik skrčky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Průpravná část Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný ruce volně na kolena 1) pŧlkruh hlavy vpravo a vlevo 3x na kaţdou šíjových : sed skrčmo protažení horních zkřiţný končetin 1) pravou paţí uchopit levou paţi a protáhnout ji směrem vpravo 2) totéţ opačně : sed skrčmo trupu, zkřiţný pravou přes pravou vzpaţit uvolnění páteře, 1) úklon vlevo, po stranách trupu levou paţi opřít o předloktí 2) totéţ opačně

119 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : sed skrčmo 2x zkřiţný uchopit výdrţ 5-6 s páteře, protažení špičky nohou 1) sed roznoţný, svalů na zadní straně dolních hluboký ohnutý končetin, předklon, ruce drţí špičky nohou dolních končetin 2) zpět do : leh připaţit 1) skrčit přednoţmo kyčelního kloubu pravou, přitáhnout koleno k hrudníku výdrţ 5-6 s 2) totéţ levou : leh připaţit 1x 1) leh vznesmo, dotýkat se nohama výdrţ 5-6 s páteře, protažení svalů zádových země za hlavou, uvolnit nohy Dynamická část: : stoj rozkročný 3x na kaţdou 1) otočit trup vpravo, předpaţit levou, hmit horních končetin, trupu v otočení trupu, pokrčit upaţmo levou a rychle ji předpaţit 3) totéţ opačně 3.

120 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : stoj rozkročný upaţit 1) hluboký ohnutý předklon s otočením trupu vlevo, dotknout se dlaní špičky pravé nohy 2) totéţ opačně : klek přednoţný levou vzpaţit 1) sed na patu, hluboký ohnutý předklon, dotknout se rukama špičky levé nohy 2) klek přednoţný levou, vzpřim, protlačit pánev vpřed 3) totéţ opačně 3. 4x na kaţdou trupu, na zadní straně dolních končetin pánve a páteře, posílení dolních končetin : leh na břiše skrčit upaţmo, ruce pod bradu 1) mírně pokrčit roznoţmo, pánev, kolena, bérce u země 2) zpět do 3x dolních končetin

121 Rozcvičky zaměřené na základy gymnastiky - pokračování : leh na břiše upaţit 1) zvednout paţe spirály vpřed dolŧ 8x pletence ramenního, posílení svalů mezilopatkových Speciální část rozcvičení: : stoj spojný připaţit 1) poskokem stoj rozkročný, vzpaţit a poskokem stoj zkřiţný, připaţit 2) totéţ opačně 4x cvičení dynamické síly dolních končetin, koordinace pohybu nohou a rukou : stoj spojný připaţit 1) střídavě švihem přednoţit skrčmo pravou a levou co nejvýše k hrudníku 6x na kaţdou dolních končetin : vzpor podřepmo 1) lezení po čtyřech a běh po čtyřech cca 7 s cvik 1 a 7 s cvik 2 koordinace, posílení svalů pletence ramenního

122 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: Učivo: prŧpravné hry obratnost, Průpravná část - ţíněnky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný před ţíněnkou připaţit 1) hluboký ohnutý předklon, dlaně na ţíněnce, výdrţ 2) postupně zpět do 2x výdrţ 5-6 s na zadní a vnitřní straně dolních končetin a svalů zádových : vzpor klečmo prsty směřují ke kolenŧm 1) pomalu dosedat na paty, dlaně na ţíněnce 2) zpět do 2x protažení vnitřní strany předloktí

123 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : vzpor klečmo na uvolnění ţíněnce křížokyčelního 1) přitáhnout levé skloubení koleno k pravému zápěstí 2) zpět do a totéţ opačně : leh levou patu poloţit na špičky zádových, pravé nohy připaţit 1) chodidla vytočit výdrţ 5-6 s páteře vpravo a hlavu otočit vlevo 2) totéţ opačně : leh na břiše 2x dlaně na ţíněnce vedle prsou břišních, 1) zvednout hruď, propnout paţe páteře 2) zpět do : leh pokrčmo 1x uvolnění, připaţit 1) leh vznesmo, výdrţ 5-6 s zádových a poloţit chodidla za hlavou šíjových 2) zpět do

124 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Dynamická část: : stoj před ţíněnkou paţe libovolně 1) překročit ţíněnku levou nohou, otočit se k ţíněnce a zpět pravou nohou 4x dolních končetin : klek vzpaţit 1) boční kruhy vpřed a vzad : klek upaţit 1) klek sedmo vpravo 2) zpět do a totéţ vlevo : leh na břiše připaţit 1) upaţením vzad vzpaţit 2) upaţením vzad připaţit 4x na kaţdou 4x horních končetin posílení stehenních svalů a svalů trupu, kyčelního kloubu posílení mezilopatkových svalů

125 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : leh na břiše na ţíněnce vzpaţit 1) převaly vpravo a vlevo orientace v prostoru Speciální část rozcvičení: : sed připaţit 1) střídat sed, leh na břiše, klek, leh na záda 3x rozvoj obratnosti : stoj před ţíněnkou 1) běh kolem ţíněnky na obě strany rozvoj kondičních schopností

126 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: Učivo: prŧpravné hry vybíjená (všichni proti všem, míčová válka apod.) Průpravná část krouţky vyrobené z lepenky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný krouţek uchopit za zády 1) pŧlkruh hlavy vpravo a vlevo 3x na kaţdou protažení šíjových svalů : podpor klečmo na předloktích krouţek na patách 1) úklon hrudníku vlevo a vpravo trupu, uvolnění páteře : sed skrčmo zkřiţný levá ruka směrem vpravo, pravá ruka na koleni krouţek v levé ruce 1) protáhnout levou ruku co nejdále 2) totéţ opačně protažení horních končetin

127 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : vzpor dřepmo krouţek v pravé ruce na vnitřní straně 1) unoţit pravou, výdrţ 5-6 s dolních končetin navléknout krouţek na špičku pravé nohy, výdrţ 2) totéţ opačně : stoj spojný 2x vzpaţit, krouţek nad pletence hlavou ramenního a svalů trupu, 1) výpon, vzpaţit, uvědomění si výdrţ a zpět do správného držení těla, rovnováha Dynamická část: : stoj rozkročný upaţit, krouţek zápěstí uchopit pravou rukou, levá ruka v bok 1) pohyby zápěstím jako při mávání, paţe postupně do předpaţení 2) totéţ levou

128 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj rozkročný upaţit, krouţek v pravé ruce 1) hluboký ohnutý předklon, předat krouţek mezi nohama do levé ruky 2) zpět do a totéţ opačně 3x na kaţdou trupu, zručnost : stoj krouţek na zemi, špička pravé nohy v krouţku - ruce v bok 1) pravou nohou opisovat na zemi krouţky 2) totéţ levou 4x na kaţdou koordinace, dolních končetin : klek sedmo upaţit, krouţek v pravé ruce 1) klek, vzpaţit a předat krouţek do levé ruky a zpět do, krouţek v levé ruce 4x horních končetin, posílení stehenních svalů, kyčelního kloubu

129 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj spojný ruce v bok krouţek na zemi 1) poskoky snoţmo kolem krouţku na obě strany cvičení dynamické síly dolních končetin Speciální část rozcvičení: : stoj krouţek v libovolné ruce 1) učitel řekne barvu krouţku a děti s touto barvou hodí a chytí krouţek libovolnou rukou 2) všichni házet a chytat krouţek cca 5 s zručnost, postřeh : stoj rozkročný krouţek uchopit oběma rukama 1) krouţkem se na povel učitele dotýkáme rŧzných částí těla (hlava, břicho, záda, kotník, lýtko, hýţdě, ) cca 10 s postřeh, orientace v tělním schématu, obratnost

130 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: Učivo: míčová prŧprava - házení a chytání míče Průpravná část Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný pravou přes spojit ruce nad hlavou 1) otočit hlavu vpravo a vlevo 3x na kaţdou šíjových : vzpor vzadu sedmo pokrčmo na vnitřní a vnější roznoţný 1) otočit kolena vlevo straně dolních končetin, a vpravo (chodidla protažení trupu, zŧstávají na místě) kyčelního kloubu : podpor na předloktích klečmo protažení stehenních svalů sedmo 1) vzpor klečmo výdrţ 5-6 s a ohybačů kyčle, přímivé cvičení, sedmo zánoţný levou 2) zpět a totéţ páteře opačně

131 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : vzpor klečmo 1) otočit trup vpravo, protažení prsních svalů protáhnout pravou paţi do vzpaţení výdrţ 5-6 s 2) totéţ vlevo : leh předpaţit 3x protažení horních 1) ruce vytahovat co končetin nejvíce ke stropu a uvolnit Dynamická část: : stoj rozkročný 6x rovný předklon horních končetin, 1) pohyby paţí jako posílení svalů při plavání plaveckého zádových zpŧsobu prsa : stoj spojný 4x cvičení dynamické připaţit síly dolních 1) poskoky snoţmo na končetin místě, dvakrát výskok nízký, třetí vysoký : sed pokrčmo 3x na kaţdou posílení břišních upaţit 1) střídavě pokrčit svalů, rovnováha přednoţmo povýš pravou a levou

132 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : leh na břiše připaţit 1) upaţením vzad vzpaţit 2) upaţením vzad připaţit 4x horních končetin, posílení mezilopatkových svalů : stoj spojný vzpaţit, spojit ruce nad hlavou 1) pravou nohu pokrčit a opřít ve výšce kolena levé nohy, výdrţ 2) totéţ opačně 1x na kaţdou posílení dolních končetin, rovnováha Speciální část rozcvičení: : stoj rozkročný připaţit, ruce v pěst 1) upaţením vzpaţit, krouţení zápěstím 2) upaţením připaţit, krouţení zápěstím 3x horních končetin : stoj rozkročný spojit dlaně před tělem 1) horním obloukem přetáčet prsty k tělu a od těla 4x horních končetin

133 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: Učivo: vybíjená Průpravná část tyče Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný tyč na lopatky rovně 1) úklon hlavy vpravo a vlevo 2) pŧlkruh hlavy vpravo a vlevo protažení šíjových svalů : stoj rozkročný protažení paží a předpaţit, tyč před prsy rovně prsních svalů 1) upaţit vpravo 2) zpět do a totéţ vlevo : sed roznoţný 2x tyč před prsy rovně výdrţ 5-6 s na vnitřní straně 1) hluboký ohnutý předklon, tyč na zem a dolních končetin a svalů zádových kutálet vpřed, výdrţ 2) kutálením zpět do

134 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : sed tyč vpředu dole rovně 1) skrčit přednoţmo na zadní straně dolních končetin, pravou a opřít ji chodidlem o tyč kolenního kloubu 2) přednoţit vzhŧru pravou 3) zpět do a totéţ levou 3. : leh vzpaţit, tyč 2x protažení nad hlavou rovně 1) skrčit přednoţmo zádových svalů povýš, předpaţit, obepnout kolena, předklonit hlavu, výdrţ 2) zpět do Dynamická část: : stoj rozkročný 4x předpaţit, tyč před pletence prsy rovně ramenního, 1) vzpaţit, tyč nad hlavou rovně, hmit horních končetin vzad 2) zpět do

135 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj rozkročný - trupu, vzpaţit, tyč nad hlavou rovně trupu 1) krouţení trupu vlevo a vpravo : stoj spojný tyč 2x vpředu dole rovně 1) přešvih skrčmo dolních končetin, obratnost pravou a přešvih skrčmo levou 2) přešvih skrčmo pravou vzad a levou vzad : stoj rozkročný 3x na kaţdou posílení tyč na lopatkách rovně mezilopatkových svalů 1) otočit trup vpravo tyč nad hlavou rovně 2) zpět do a totéţ vlevo : stoj spojný 1x na kaţdou rovnováha připaţit, tyč před tělem 1) váha předklonmo na pravé, vzpaţit 2) zpět do a totéţ na levé

136 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj spojný tyč na zemi 1) přeskoky snoţmo vpřed a vzad 4x na kaţdou cvičení dynamické síly dolních končetin Speciální část rozcvičení: : stoj spojný tyč nad hlavu rovně 1) čelné kruhy vpravo 2) čelné kruhy vlevo 6x na kaţdou horních končetin : stoj spojný tyč v pravé na konci před prsy svisle vzhŧru 1) spustit tyč a znovu ji zachytit za horní konec cvičení postřehu a pohotovosti 2) totéţ levou : ve dvojici, cvičenec A leh na břiše 1) cvičenec B drţí tyč nad zemí, cvičence A podlézá tyč tak, aby se tyče nedotkl 2) výměna cvičencŧ 1x kaţdý cvičenec rozvoj obratnosti

137 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: Učivo: míčové hry nácvik přihrávek, hodu na cíl Průpravná část nafukovací balónky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : leh ruce v týl - balónek na břiše 1) pomocí rukou předklon hlavy 2) zpět do 3x protažení šíjových svalů : sed skrčmo zkřiţný upaţit 1) balónek na pravé dlani, otočit trup vpravo 2) totéţ opačně : sed balónek před tělem 1) kutálením balónku po nohou hluboký ohnutý předklon 2) kutálením balónku zpět do výdrţ 5-6 a 3x výdrţ 5-6 s trupu, zádových na zadní straně dolních končetin a svalů zádových

138 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : sed vzpaţit, 3x balónek nad hlavou výdrţ 5-6 s zádových 1) skrčit přednoţmo, hlava ke kolenŧm, balónek pod kolena 2) zpět do : leh pokrčmo 2x protažení horních vzpaţit, balónek nad hlavou končetin 1) protáhnout paţe vzhŧru a uvolnit 2) totéţ v předpaţení Dynamická část - dvojice: : stoj rozkročný 4x trupu zády k sobě vzpaţit, cvičenec A uchopit balónek nad hlavou 1) předávat si balónek nad hlavou a mezi nohama :stoj rozkročný 2x posílení dolních čelem k sobě balónek mezi čely končetin, rovnováha 1) dřep 2) zpět do

139 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : dvojice vzpor klečmo balónek mezi hlavami 1) lezení vpřed, vzad cca 4 s vpřed a vzad horních a dolních končetin : dvojice vzpor vzadu sedmo pokrčmo nohama k sobě, cvičenec A uchopit balónek mezi kotníky 1) cvičenec A skrčit přednoţmo a předat balónek cvičenci B 2) cvičenec B uchopit balónek mezi kotníky a poloţit chodidla na zem 3) totéţ opačně 3. 3x posílení břišních svalů : stoj rozkročný balónek mezi koleny 1) poskoky snoţmo na místě, vpřed, vzad 4x na místě, 4x vpřed i vzad cvičení dynamické síly dolních končetin

140 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Speciální část rozcvičení: : stoj rozkročný 1) pinkáme balónek střídavě dlaní a hřbetem pravé ruky cca 5 s na kaţdou postřeh, zápěstí 2) totéţ levou : stoj rozkročný 1) pinkáme balónek střídavě pravou rukou a levou nohou cca 5 s na kaţdou dolních a horních končetin, postřeh, koordinace 2) totéţ opačně : ve dvojici stoj rozkročný čelem k sobě 1) pinkat balónek pravou dlaní 2) pinkat balónek levou dlaní 3) cvičenec A odbije balónek cvičenci B a rychle se otočí, totéţ opačně 3. cca 5 s cvik 1 a cvik 2, cca 10 s cvik 3 orientace v prostoru, postřeh, horních končetin

141 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: Učivo: přihrávky jednoruč, obouruč Průpravná část cvičení ve dvojicích Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : leh chodidla vzájemně opřít ruce v týl 1) pomocí rukou předklon hlavy 3x protažení šíjových svalů : sed roznoţný čelem k sobě vzájemně opřít chodidla uchopit se za ruce 1) cv. A hluboký ohnutý předklon, cv. B tahem za paţe zvětšuje protaţení 2) totéţ opačně 2x výdrţ 5-6 s zádových a svalů na zadní a vnitřní straně dolních končetin

142 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : sed roznoţný zády k sobě uchopit se v upaţení 1) otočit trupu vlevo a vpravo 3x na kaţdou trupu, uvolnění páteře, protažení prsního svalstva : stoj rozkročný čelem k sobě předpaţit levou, skrčit zapaţmo pravou opřít se vzájemně o ruce 1) předpaţit pravou, skrčit zapaţmo levou, otočit trup vlevo 2) totéţ vpravo 3x na kaţdou trupu a horních končetin :stoj rozkročný čelem k sobě předklon uchopit se vzájemně za ramena 1) tlačit trup dolŧ cca 8 s protažení prsního svalstva : cvičenec A leh pokrčmo cvičenec B stoj 1) cv. B protřepává paţe cv. A 2) totéţ opačně cca 5 s kaţdý cvičenec částečné uklidnění, uvolnění svalů horních končetin

143 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný 4x zády k sobě horních končetin uchopit se v připaţení 1) čelnými oblouky vzpaţit a zpět : stoj rozkročný 4x na kaţdou trupu zády k sobě připaţit 1) hluboký ohnutý předklon, vzpřim, otočit trup vlevo, dotknout se dlaněmi 2) totéţ opačně : stoj čelem 4x k sobě a cvičení dynamické k sobě uchopit se od sebe, 4x síly dolních za ruce 1) poskoky snoţmo vpravo a vlevo končetin k sobě a od sebe 2) poskoky snoţmo oba vpravo a vlevo : stoj spojný 4x cviky síly dolních čelem k sobě končetin uchopit se za ruce 1) cv. A dřep, cv. B stoj 2) totéţ opačně

144 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj čelem 4x posílení horních k sobě předpaţit 1) náklon vpřed, klik končetin vzájemným oporem o ruce Speciální část rozcvičení: : stoj rozkročný 4x na kaţdou uvolnění kloubů upaţit 1) kruhy zápěstím na horních končetin obě strany 2) kruhy předloktím na obě strany 3) kruhy celými paţemi na obě strany 3. : stoj rozkročný 2x předpaţit horních končetin, 1) hmitání střídnoruč protažení prsních vpřed, vzad postupně svalů do vzpaţení a zpět : stoj spojný cca 5 s prstů připaţit 1) mačkáním procvičit prsty rukou

145 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: 3. Učivo: prŧpravné hry - florbal Průpravná část tyče Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný připaţit, tyč v pravé ruce 1) pravou ruku tlačit směrem dolŧ a úklon hlavy vlevo 2) totéţ opačně protažení šíjových svalů : stoj rozkročný tyč na lopatky rovně 1) otočit trup vpravo 3x na kaţdou trupu, uvolnění páteře, protažení prsních svalů 2) totéţ vlevo

146 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj rozkročný - 3x na kaţdou trupu, tyč rovně nad hlavou 1) hluboký ohnutý výdrţ 5-6 s zádových a svalů předklon k pravé na zadní straně noze 2) zpět do a totéţ dolních končetin opačně : sed tyč poloţit 2x rovně na stehna výdrţ 5-6 s zádových a svalů 1) kutálení tyče po nohách ke špičkám, na zadní straně dolních končetin výdrţ a zpět do : klek sedmo 2x 1) hluboký ohnutý kyčelního kloubu, předklon, tyč rovně za zády protažení prsních svalů a svalů 2) zvolna vzpřim, klek, zapaţit povýš, zádových výdrţ Dynamická část: : stoj spojný tyč 3x na kaţdou vpředu dole rovně 1) zanoţit levou, tyč horních a dolních končetin nad hlavu rovně a přinoţit levou, tyč vpřed dolŧ rovně 2) totéţ opačně

147 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj rozkročný hluboký ohnutý předklon 1) opřít tyč o lýtka a přitahováním za ni hmity v předklonu cca 10 s trupu, páteře, protažení svalů na zadní straně dolních končetin : stoj spojný tyč vpředu dole rovně 1) přešvih skrčmo pravou a přešvih skrčmo levou 2) přešvih skrčmo pravou vzad, přešvih skrčmo levou vzad : stoj rozkročný tyč nad hlavu 1) tyč rovně na lopatky 2) tyč rovně nad hlavu a tyč rovně před prsa 2x 3x dolních končetin, protažení bederního svalstva protažení prsních svalů, horních končetin : stoj spojný tyč na zemi 1) přeskoky snoţmo přes tyč vpřed a vzad 4x na kaţdou rozvoj kondičních schopností, cvičení dynamické síly dolních končetin

148 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : leh na břiše tyč nad hlavou rovně 2x posílení vzpřimovačů 1) hrudní záklon trupu 2) zpět do Speciální část rozcvičení: : stoj rozkročný 4x na kaţdou tyč v pravé ruce horních končetin, kolmo k zemi 1) opisování koordinace osmičky tyčí o zem 2) totéţ levou : stoj rozkročný cca 8 s tyč v pravé ruce horních končetin, kolmo k zemi koordinace 1) předávat tyč z jedné ruky do druhé kolem těla, opisování tyčí kruhu kolem těla : stoj spojný tyč cvičení postřehu a v pravé na konci před prsy svisle pohotovosti vzhŧru 1) spustit tyč a znovu ji zachytit za horní konec 2) totéţ levou

149 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: 3. Učivo: dribling Průpravná část kelímky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný ruce na kolena kelímek na hlavě 1) otočit hlavu vpravo a vlevo 3x na kaţdou šíjových : stoj rozkročný trupu, pravou upaţit, levá uchopit kelímek u zádových levého ucha 1) otočit trup vlevo 2) totéţ opačně

150 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj rozkročný trupu, pravou vzpaţit, uvolnění páteře, kelímek v pravé, levá v bok po stranách 1) úklon trupu vlevo, trupu, protažení paţi vytáhnout do dálky horních končetin 2) totéţ opačně : stoj rozkročný cca 8 s hluboký ohnutý na zadní straně předklon dolních končetin 1) kelímek sunout po a svalů zádových zemi vpravo a vlevo okolo chodidel dráha osmičky : sed roznoţný vzpaţit, kelímek na zadní straně uchopit oběma rukama výdrţ 5-6 s dolních končetin a svalů zádových 1) hluboký ohnutý předklon vpravo, navléknout kelímek na špičku nohy, výdrţ 2) postupně vzpřim a totéţ vlevo

151 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný připaţit kelímek v pravé ruce 1) vzpaţit, předat kelímek do levé a připaţit 4x horních končetin : stoj spojný připaţit kelímek na hlavě 1) dřep a zpět do : leh pokrčmo kelímek mezi koleny 1) pokrčit přednoţmo povýš, uchopit kelímek 2) zpět do, kelímek v rukou 3) předklon trupu, kelímek mezi kolena 3. 3x 4x posílení dolních končetin, rovnováha posílení svalů břišních, manipulační schopnost : stoj spojný připaţit, kelímek v pravé ruce 1) tři poskoky snoţmo, při čtvrtém vzpaţit a předat kelímek do levé 4x cvičení dynamické síly dolních končetin, horních končetin, koordinace

152 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj spojný 4x poskoky cvičení dynamické kelímek na zemi 1) přeskoky snoţmo vpřed i vzad, 4x poskoky síly dolních končetin vpřed a vzad vpravo i 2) přeskoky snoţmo vlevo vpravo a vlevo Speciální část rozcvičení: : stoj rozkročný 4x na kaţdou upaţit, kelímek v pravé ruce horních končetin 1) krouţení pravým zápěstím na obě strany 2) krouţení pravým předloktím na obě strany 3. 3) krouţení pravou celou paţí na obě 4. strany 4) totéţ levou : stoj kelímek cca 5 s procvičení prstů uchopit oběma rukama 1) mačkat kelímek

153 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: 3. Učivo: prŧpravná cvičení - kopaná Průpravná část Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : leh pokrčmo připaţit 1) úklon hlavy vpravo a vlevo 3x na kaţdou šíjových : vzpor klečmo sedmo hluboký ohnutý předklon, čelo opřeno o zem 1) postupně zvedat pánev, vyhrbení páteře s oporou o dlaně a temeno hlavy 2) zpět do 2x výdrţ 5-6 s zádových, kyčelního kloubu : sed připaţit 1) přitáhnout špičku pravého chodidla, špičku levého chodidla propnout a totéţ opačně 3x protažení svalu lýtkového

154 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : sed skrčmo, chodidla u sebe na zadní straně 1) levou rukou uchopit levé dolních končetin, chodidlo, přednoţit kolenního kloubu povýš, chodidlo propnout, pravá ruka opřena o zem 2) totéţ opačně : stoj spojný 2x uvědomění si připaţit správného držení těla, protažení 1) výpon, vzpaţit a svalů pletence zpět do ramenního, rovnováha Dynamická část: : stoj rozkročný 4x na kaţdou vzpaţit horních končetin, 1) boční kruhy vpřed protažení prsního svalstva střídavě pravou a levou 2) boční kruhy vpřed oběma paţemi

155 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : vzpor stojmo 1) zanoţit levou, paţe a trup v jedné přímce, hmit v zanoţení vzad 2) totéţ opačně 4x na kaţdou dolních končetin, páteře : stoj rozkročný hluboký ohnutý úklon vpravo vzpaţit 1) hlubokým předklonem vykývnout do hlubokého úklonu vlevo 2) totéţ opačně 3x na kaţdou páteře : sed skrčmo zkřiţný pokrčit upaţmo, předloktí svisle vzhŧru, dlaně vpřed 1) zvolna vést nadloktí vzhŧru a dolŧ, paţe tlačit vzad 4x posílení mezilopatkových svalů

156 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj spojný ruce v bok 1) poskokem stoj rozkročný, poskokem stoj zkřiţný 2) totéţ opačně 4x cvičení dynamické síly dolních končetin Speciální část rozcvičení: : leh přednoţit pravou připaţit 1) krouţení chodidlem na obě strany a krouţení celou nohou na obě strany 2) totéţ levou 4x na obě strany dolních končetin, uvolnění hlezenního kloubu : leh na pravém boku hlavu opřít o pravou pokrčenou paţi 1) skrčit zánoţmo levou, zapaţit levou a přitáhnout chodidlo co nejblíţe k hýţdím a uvolnit 2) totéţ opačně protažení stehenních svalů, kyčelního kloubu

157 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: 4. Učivo: míčová prŧprava střelba na koš Průpravná část míče Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný vzpaţit, míč nad hlavou 1) otočit hlavu vpravo a vlevo 2) předklon hlavy 3x na kaţdou protažení šíjových svalů : stoj rozkročný trupu, vzpaţit, míč nad hlavou uvolnění páteře, protažení prsních 1) otočit trup vlevo a svalů vpravo : stoj rozkročný 3x na kaţdou hluboký ohnutý páteře, kyčelního předklon 1) kutálet míč po kloubu, protažení svalů na zadní a zemi co nejdál vnitřní straně vpravo, výdrţ a vlevo dolních končetin

158 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : sed 2x 1) kutálením míče po výdrţ 5-6 s na zadní straně nohou hluboký ohnutý předklon dolních končetin a svalů zádových 2) kutálením míče po nohou zpět do : leh vzpaţit, 2x celkové uvolnění, míč nad hlavou 1) napětí celého těla, protažení svalstva trupu a horních i protaţení paţí vzhŧru, nohou dolŧ - dolních končetin, nácvik správného vdech 2) uvolnění výdech stoje Dynamická část ve dvojicích: : dvojice cvičencŧ stoj zády k sobě 1) cv. A předá míč vytočením trupu zprava, cv. B uchopí míč vytočením trupu zprava (dráha osmičky) a totéţ opačně 4x trupu

159 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : dvojice stoj rozkročný zády k sobě 1) střídavě podávat míč nad hlavou a mezi nohama 4x páteře, cvičení postřehu : dvojice leh pokrčmo, chodidla k sobě 1) sed, cv. A předá míč cv. B 2) zpět do a totéţ opačně 4x posílení břišních svalů : dvojice cvičencŧ leh na břiše hlavami k sobě 1) hrudní záklon, cv. A ve vzpaţení předá míč cv. B 2) zpět do a totéţ opačně 4x protažení prsního svalstva, posílení vzpřimovačů trupu

160 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : dvojice stoj 2x kutálí míč cvičení dynamické v přiměřené cvičenec A, síly dolních vzdálenosti čelem k 2x kutálí míč končetin, postřeh, sobě 1) cv. A kutálí míč cvičenec B koordinace k cv. B, cv. B míč přeskočí s obratem a snaţí se míč uchopit 2) totéţ opačně Speciální část rozcvičení: : cvičenci stoj 4x na kaţdou čelem k sobě horních končetin, 1) přihrávky pravou rukou postřeh 2) přihrávky levou rukou : cvičenec A stoj 3x hod postřeh, orientace rozkročný zády míčem k cvičenci B cvičenec A, 1) cv. A hluboký 3x hod předklon, hod obouruč vzad mezi míčem cvičenec B nohama, cv. B chytá míč 2) totéţ opačně

161 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: 4. Učivo: prŧpravná cvičení - frisbee Průpravná část drátěnky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : leh ruce v týl drátěnka na břiše 1) pomocí rukou předklon hlavy 3x šíjových : klek únoţný levou upaţit, na vnitřní straně drátěnka v pravé ruce dolních končetin, trupu, 1) úklon vlevo, uvolnění páteře, levou ruku opřít o levou nohu, pravou po stranách trupu vzpaţit a vytáhnout vzhŧru 2) totéţ opačně

162 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : vzpor klečmo trupu, 1) drátěnka v pravé ruce, otočit trup výdrţ 5-6 s protažení prsních svalů vpravo s protaţením pravé paţe do upaţení 2) zpět do, drátěnka v levé ruce a totéţ opačně : sed skrčmo 2x roznoţný vzpaţit, výdrţ 5-6 s zádových, drátěnka nad hlavou 1) hluboký ohnutý předklon, poloţit drátěnku co nejdále páteře, kyčelního kloubu 2) uvolnit, opřít paţe o předloktí 3) uchopit drátěnku a zpět do 3. : sed vzpaţit, 2x drátěnka nad hlavou výdrţ 5-6 s na zadní straně 1) hluboký předklon, dotknout se drátěnkou špičky dolních končetin a svalů zádových nohou, výdrţ 2) zpět do

163 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Dynamická část: : vzpor stojmo rozkročný drátěnka v levé ruce 1) otočit trup vlevo, upaţit levou, hmit v otočení trupu a v upaţení 2) otočením trupu zpět do 3) drátěnka v pravé ruce a totéţ opačně 3. 4x na kaţdou trupu a horních končetin, na zadní straně dolních končetin, prsních svalů a svalů zádových : stoj spojný připaţit, drátěnka v pravé ruce 1) přednoţit pokrčmo levou, dotknout se drátěnkou kolena levé nohy 2) předat drátěnku do levé ruky a totéţ opačně 4x na kaţdou koordinace, dolních končetin

164 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : leh vlevo 3x na kaţdou posílení břišních vzpaţit levou, připaţit pravou, a bederních svalů, drátěnka v pravé kyčelního kloubu ruce 1) opakovaně upaţit a ramenního kloubu pravou a unoţit pravou 2) totéţ leh vpravo : stoj rozkročný 3x koordinace, připaţit, drátěnka v pravé ruce horních končetin 1) obloukem zevnitř vzpaţit 2) obloukem zevnitř připaţit levou 3) obloukem zevnitř připaţit pravou a vzpaţit levou 3. 4) obloukem zevnitř připaţit levou 4.

165 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj spojný připaţit, drátěnka v pravé ruce 1) poskokem stoj rozkročný, vzpaţit a předat drátěnku do levé ruky 2) poskokem zpět stoj spojný, připaţit 4x koordinace, cvičení dynamické síly dolních končetin Speciální část rozcvičení: : stoj rozkročný předpaţit pokrčmo, drátěnka mezi dlaněmi 1) tlak dlaní proti sobě 2) otočit trup vpravo, upaţit povýš pravou, dlaň vzhŧru, drátěnka v pravé ruce 3) zpět do a totéţ opačně 3. 3x na kaţdou posílení horních končetin, protažení prsních svalů, trupu a horních končetin : stoj rozkročný paţe volně 1) vyhodit drátěnku, otočit se a chytit ji 3x postřeh, rovnováha, orientace v prostoru

166 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: 4. Učivo: prŧpravná cvičení - přehazovaná Průpravná část Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : leh ruce v týl 3x 1) pomocí rukou šíjových předklonit zcela uvolněnou hlavu 2) zpět do : stoj rozkročný protažení prsních ruce v bok 1) otočit trup vpravo, výdrţ 5-6 s svalů, paží a svalů zádových, vzpaţit zevnitř vzad uvolnění páteře pravou, protáhnout ruku co nejvíce vzhŧru a vzad 2) zpět do a totéţ opačně

167 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj rozkročný připaţit na zadní straně 1) hluboký ohnutý předklon k pravé dolních končetin a svalů zádových noze, výdrţ 2) hluboký ohnutý předklon čelně, výdrţ 3) hluboký ohnutý předklon k pravé noze, výdrţ 3. : sed pokrčmo ohnutě hlava a ruce ke kolenŧm výdrţ 5-6 s zádových, trupu, 1) úklon vpravo uvolnění páteře, oporem o pravé předloktí, vzpaţit po stranách trupu levou 2) zpět do a totéţ opačně : leh na břiše skrčit upaţmo, ruce pod bradu výdrţ 5-6 s kyčelního kloubu 1) zanoţit pravou, obloukem zkříţit přes levou, špičkou se dotknout země, 2) zpět do a totéţ opačně

168 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Dynamická část: : stoj spojný 6x cvik 1, připaţit 4x na kaţdou horních končetin 1) pohyby ramen vzhŧru a dolŧ cvik 3-4 a trupu, protažení svalů pletence 2) otočit trup vpravo, ramenního kruhy vzad paţemi po pravé straně těla 3) totéţ otočit trup vlevo 3. : stoj upaţit 6x na kaţdou cvičení 1) poskok na pravé se skrčením dynamické síly dolních končetin, přednoţmo levou, paží, ruce na ramena 2) poskokem zpět do koordinace a totéţ opačně : překáţkový sed 3x na kaţdou levou vzpaţit 1) opakovaně na zadní straně dolních končetin, hluboký ohnutý předklon, hmit trupu v předklonu 2) zpět do, hmit ve vzpaţení 3) totéţ opačně 3.

169 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : vzpor klečmo 3x na kaţdou posílení svalů podál 1) vzpaţit vzad zádových levou, hrudník tlačit k zemi 2) totéţ pravou : vzpor vzadu 3x posílení svalů sedmo mírně hýžďových, roznoţný 1) vzpor vzadu leţmo, výdrţ posílení horních končetin 2) zpět do Speciální část rozcvičení: : vzpor vzadu 2x posílení pletence leţmo roznoţný ramenního, pokrčmo zlepšení 1) krŧčky a koordinace ručkováním otáčet se po kruhu : dřep ruce na cca 10 s koordinace, ramena 1) krouţení paţemi rovnováha, postřeh, vpřed 2) učitel během cvičení tleskne a ţáci horních končetin co nejrychleji tlesknout po učiteli

170 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: 5. Učivo: prŧpravná cvičení - házená Průpravná část lavičky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : cvičenci sed vedle sebe - připaţit 1) úklon hlavy vpravo, vzpaţit pravou pokrčmo, poloţit ji na spánek a mírně tlačit za hlavu 2) totéţ opačně šíjových : cvičenci sed vedle sebe 1) skrčit vzpaţmo pravou, předloktí vzad dolŧ, skrčit připaţmo levou, předloktí vzad vzhŧru, spojit ruce 2) totéţ opačně 1x na kaţdou protažení horních končetin a prsního svalu

171 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : vzpor klečmo trupu, oporem o lavičku čelně výdrţ 5-6 s uvolnění páteře, protažení 1) zvolna vzpor na zádových svalů levé ruce klečmo, otočit trup vpravo, upaţit pravou 2) totéţ opačně : stoj rozkročný 3x vzpaţit výdrţ 5-6 s na zadní straně 1) hluboký ohnutý dolních končetin předklon, podpor na předloktích o a svalů zádových lavičku, výdrţ 2) zpět do : stoj rozkročný protažení čelem k lavičce 1) podřep zánoţný zádových svalů a horních končetin, pravou oporem levé o lavičku vzpaţit, protáhnout paţe na zadní straně dolních končetin, vzhŧru 2) přenosem stoj přednoţný levou, kyčelního kloubu hluboký ohnutý předklon 3. 3) totéţ opačně

172 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Dynamická část: : vzpor stojmo 4x na kaţdou uvolnění ruce na lavičce 1) střídavě zanoţit kyčelního kloubu pravou a levou nohu : vzpor stojmo 4x posílení horních 1) přenášet váhu těla končetin, na ruce a zpět (paty neustále na zemi) protažení lýtkového svalu : vzpor dřepmo 3x cvičení dynamické ruce na lavičce síly dolních 1) poskokem vzpor končetin, posílení stojmo rozkročný svalů dolních 2) poskokem zpět do končetin : podpor vzadu 4x na kaţdou leţmo na předloktích dolních končetin, nohy na lavičce posílení svalů 1) přitahovat břišních střídavě pravou a levou nohu k hrudníku

173 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : sed připaţit 1) střídat sed, dřep a stoj 2) stoj, dřep a sed 3x koordinace, obratnost Speciální část rozcvičení: : klek čelem k lavičce 1) předklon, vzpaţit, opřít ruce o lavičku, hmity předklonmo 2) klek, kruh paţemi vpřed : leh na lavičce uchopit rukama okraje lavičky 1) plazit se po břiše přitahováním za paţe 4x 1x pletence ramenního, horních končetin posílení horních končetin

174 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: 5. Učivo: basketbal Průpravná část hrkátka (kinder vajíčka naplněna suchým hrachem) Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný dlaně na kolenou, hrkátko za zády 1) otočit hlavu vpravo a otočit trup vpravo, podívat se na hrkátko 2) totéţ opačně uvolnění páteře, šíjových : stoj rozkročný protažení horních hrkátko v pravé ruce 1) pravou ruku končetin, pokrčit a poloţit ji ramenního kloubu na levé rameno, levou rukou tlačit za pokrčený loket pravé ruky 2) totéţ opačně

175 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj rozkročný 2x vzpaţit, hrkátko nad na zadní a vnitřní hlavou 1) hluboký ohnutý straně dolních končetin a svalů předklon, poloţit zádových hrkátko co nejdále mezi nohama 2) postupný vzpřim, připaţit : leh pokrčmo upaţit, hrkátko v pravé ruce na zadní straně dolních končetin 1) přednoţit pravou skrčmo, přednoţit a protáhnout nohu ke stropu s přitaţenou špičkou ( fajfka ) 2)předat hrkátko pod kolenem nataţené nohy do levé ruky, zpět do 3. 3) totéţ levou : leh vzpaţit, uvolnění a hrkátko v pravé ruce 1) protáhnout pravou výdrţ 5-6 s celkové protažení paţi a současně levou nohu 2) totéţ opačně

176 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : stoj rozkročný cca 5 s na uvolnění svalstva připaţit, hrkátko v pravé ruce kaţdou horních končetin 1) protřepávat pravou ruku 2) totéţ opačně Dynamická část: : stoj rozkročný 4x kruhy a upaţit pravou, hrkátko v pravé ruce, spirály na kaţdou horních končetin, posílení horních leva v bok, končetin 1) kruhy zápěstím na obě strany 4x cvik 3 2) spirály celou paţí na obě strany 3) připaţit pravou, 3. třepáním vzpaţit a připaţit 4) totéţ levou 4. : stoj spojný 3x na kaţdou zručnost, připaţit, hrkátko v pravé ruce dolních končetin 1) přednoţit levou, pravou rukou pod kolenem vyhodit hrkátko vzhŧru a oběma rukama chytit 2) totéţ opačně

177 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : klek rozkročný 3x na kaţdou trupu, ruce v týl, hrkátko v pravé ruce posílení mezilopatkových 1) otočit trup vpravo, svalů upaţit 2) zpět do, hrkátko v levé ruce a totéţ opačně : leh pokrčmo 3x na kaţdou posílení svalů připaţit hrkátko mezi koleny stehenních, 1) přednoţit pravou, ohnout chodidlo lýtkových ( fajfka ) 2) zpět do a totéţ levou : stoj rozkročný 4x cvičení dynamické vzpaţit, hrkátko síly dolních v pravé ruce 1) poskokem stoj končetin, koordinace zkřiţný, připaţit pokrčmo 2) poskokem stoj rozkročný, vzpaţit a předat hrkátko do levé ruky 3) poskokem stoj zkřiţný, připaţit pokrčmo 3.

178 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Speciální část rozcvičení: : stoj spojný hrkátko v pravé ruce 1) předávat hrkátko kolem pasu 2) předávat hrkátko kolem kotníkŧ (zrychlovat) : stoj rozkročný hrkátko v pravé ruce 1) vyhazovat a chytat pravou rukou 2) totéţ levou cca 15 s 4x na kaţdou zručnost, manipulační schopnost zručnost, manipulační schopnost, koordinace horních končetin

179 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy sportovních her Ročník: 5. Učivo: pohybové hry na rozvoj obratnosti a pohotovosti Průpravná část Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj spojný ruce v bok 3x na kaţdou šíjových 1) úklon hlavy vpravo a vlevo 2) předklon hlavy : stoj rozkročný hluboký ohnutý předklon 1) hluboký ohnutý předklon vpravo 2) zpět do a hluboký ohnutý předklon vlevo na vnitřní a zadní straně dolních končetin : klek na levé ruce na koleno 1) protlačit pánev výdrţ 5-6 s kyčelního kloubu, vpřed a uvolnit stehenních 2) totéţ opačně

180 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : sed roznoţný skrčmo levou, bérec dovnitř 1) podpor na levém předloktí, vzpaţit pravou, úklon vlevo 2) totéţ opačně kyčelního kloubu, protažení trupu, trupu : leh na boku přednoţit pokrčmo, nohy v pravém úhlu předpaţit 1) horní ruka obloukem vzad směrem ke stropu zapaţit, otočit hlavu na druhou, druhou rukou obloukem k první a zároveň přetáčet pokrčené nohy, výdrţ 2) totéţ opačně výdrţ 5-6 s protažení páteře

181 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný 3x na kaţdou trupu, skrčit upaţmo ruce před rameny prsních 1) otočit trup vpravo, upaţit pravou vzad povýš, hmit v otočení trupu a v upaţení 2) totéţ opačně : stoj rozkročný 4x trupu vzpaţit 1) hluboký ohnutý a horních končetin předklon, švihem zapaţit a vzpřim, švihem vzpaţit : stoj spojný 4x na kaţdou pánve upaţit 1) výkrok levou vpřed dovnitř, natočit pánev vpravo 2) totéţ opačně : sed pokrčmo cca 10 s posílení svalů vzpaţit mezilopatkových 1) hmitat střídavě levou a pravou paţí co nejvíce vzad

182 Rozcvičky zaměřené na základy sportovních her - pokračování : vzpor vzadu sedmo 1) skrčit přednoţmo pravou a opisovat špičkou nohy osmičky 2) totéţ levou 3x na kaţdou koordinace, procvičení plosky nohou : vzpor vzadu sedmo přednoţit zkřiţmo pravou vzhŧru 1) přednoţit zkřiţmo levou vzhŧru 4x na kaţdou posílení břišních svalů, kyčelního kloubu Speciální část rozcvičení: : stoj spojný paţe volně 1) poskoky snoţmo na místě 2) na tlesknutí poskok s obratem : stoj rozkročný paţe libovolně 1) rychle střídat leh na záda, stoj, leh na břiše, stoj cca 10 s 3x cvičení dynamické síly dolních končetin, obratnost, postřeh, orientace v prostoru, rovnováha obratnost, koordinace

183 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: Učivo: pohybové hry na rozvoj obratnosti a rychlosti Průpravná část obruče Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný v obruči dlaně na kolena 1) předklon hlavy a zpět (vrabec fouká na hrudník a čechrá si peříčka) 3x šíjových : klek sedmo v obruči ruce na ramena 1) vzpaţit, vytáhnout paţe do dálky 2) zpět do (vrabec protahuje křídla) 3x protažení horních končetin

184 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : klek sedmo v 3x obruči zapaţit, spojit zádových a dlaně 1) hrudní předklon, ramenních svalů zapaţit (vrabec je zvědavý, kouká z hnízda) 2) zpět do : klek sedmo v obruči hluboký zádových, ohnutý předklon výdrţ 5-6 s trupu, vzpaţit, drţet obruč kyčelního kloubu po stranách na zemi 1) pravá paţe zvedá jednu obruče, levá zŧstává na zemi, podívat se mezi paţemi (vrabec pozoruje okolí) 2) totéţ opačně : leh pokrčmo obruč drţet před tělem na zadní straně 1) přednoţit pravou, výdrţ 5-6 s dolních končetin zaháknout chodidlo o horní okraj obruče, protáhnout nohu (vrabec protahuje zmrzlé noţičky) 2) totéţ opačně

185 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Dynamická část: : sed skrčmo zkřiţný v obruči ruce na ramena 1) krouţení paţemi vpřed a vzad (vrabec procvičuje křidélka) 6x na kaţdou horních končetin : sed skrčmo zkřiţný upaţit pokrčmo, obruč uchopit za zády 1) úklon vpravo a vlevo (hnízdo ve větru) 3x na kaţdou ohebnost, trupu, posílení šikmých břišních svalů : leh pokrčmo obruč navlečená na tělo, drţet obruč ze strany kolmo k zemi 1) zpevnit a zvednout hýţdě (vrabec si rovná ocásek) 2) zpět do 4x posílení svalů hýžďových a svalů břišních : stoj rozkročný obruč rovně kolem pasu 1) roztočit obruč kolem pasu (vrabec tancuje) cca 10 s pánve, posílení svalů břišních

186 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj obruč na zemi upaţit, ruce na ramena 1) běh kolem obruče na obě strany, hmity paţemi vzhŧru a dolŧ (vrabec létá kolem hnízda) rozvoj kondičních schopností Speciální část rozcvičení: : leh obruč uchopit kolmo k zemi 1) obručí proplést tělo nohy, trup, hlava, vzpaţit (vrabec se protahuje) 1x cvičení obratnosti :stoj obruč na zemi 1) skoky snoţmo kolem obruče do obruče a z obruče na obě strany (vrabec poskakuje) 1x kolem obruče na kaţdou cvičení dynamické síly dolních končetin

187 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: Učivo: skok z místa Průpravná část kartony Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný vzpaţit, karton nad hlavou 1) otočit hlavu vpravo a vlevo 3x na kaţdou šíjových : sed skrčmo trupu, zkřiţný předpaţit, karton kolmo k zemi výdrţ 5-6 s zádových 1) otočit trup vpravo, vytáhnout se za rukama 2) zpět do a totéţ opačně : sed skrčmo 2x zkřiţný karton v klíně výdrţ 5-6 s zádových, uvolnění 1) hluboký ohnutý kyčelního kloubu předklon a zpět do

188 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj rozkročný 3x karton mezi chodidly 1) hluboký ohnutý na zadní straně dolních končetin předklon, dotknout se a svalů zádových, kartonu 2) postupně zpět do páteře : stoj spojný 2x rovnováha, předpaţit, karton správné držení kolmo k zemi těla, protažení 1) výpon, vzpaţit, svalů pletence karton rovně nad ramenního hlavou, výdrţ a zpět do Dynamická část: : stoj rozkročný 4x připaţit, kartony horních končetin v obou dlaních kolmo k zemi 1) oblouky zevnitř vzpaţit a zpět (křídla ptákŧ) : stoj rozkročný 3x trupu, upaţit kartony posílení šikmých v obou dlaních břišních svalů, 1) úklon vpravo a ohebnost vlevo (letadlo letí)

189 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj rozkročný 4x na kaţdou trupu, upaţit, dlaně dolŧ 1) hluboký ohnutý na zadní straně předklon s otočením dolních končetin trupu vlevo, dotknout se kartonem v pravé dlani země u levé nohy (letadlo se otáčí) 2) totéţ opačně : vzpor vzadu 2x koordinace sedmo pokrčmo na kartonu 1) ručkováním a krŧčky otáčet se po kruhu (kolotoč) : vzpor podřepmo cca 8 s posílení svalů ruce na kartony pletence 1) lezení vpřed ramenního, (brusle) koordinace

190 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Speciální část rozcvičení: : stoj na kartonech 1) střídavě posouvat nohy s kartony po zemi (běţky) cca 8 s posílení dolních končetin, koordinace chodidel : sed na kartonu 1) odráţet se rukama i nohama vpřed : stoj spojný karton na zemi 1) přeskoky snoţmo vpřed a vzad cca 8 s 4x na kaţdou koordinace, posílení svalů dolních i horních končetin cvičení dynamické síly dolních končetin

191 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: Učivo: běh Průpravná část Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný ruce v týl 1) pomocí rukou předklon hlavy (usínající květina) 3x protažení šíjových svalů : vzpor klečmo dlaně mírně dopředu 1) dosedat na paty, protlačit hrudník dolŧ (protahující se kočka) 2) zpět do 3x protažení prsního svalstva : sed skrčmo roznoţný - kolena od sebe, chodidla k sobě 1) uchopit špičky nohou, předklon, hlava ke špičkám 2) zpět do (klubíčko) 2x výdrţ 5-6 s zádových

192 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : sed roznoţný 2x vzpaţit výdrţ 5-6 s kyčelního kloubu, 1) předklon, dlaně na zem, hrudník tlačíme na zadní a vnitřní k zemi (placka) 2) zpět do straně dolních končetin : leh na břiše protažení připaţit 1) přitáhnout levou výdrţ 5-6 s stehenních svalů dolní končetinu za nárt (sportovec se připravuje na závody) 2) totéţ opačně Dynamická část: : stoj rozkročný 4x na kaţdou upaţit horních končetin 1) opakované kruhy zápěstím na obě strany (vítr ohýbá větvičky, menší větve a veliké větve) 2) opakované kruhy předloktím na obě strany 3. 3) opakované kruhy celými paţemi na obě strany

193 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj spojný 8x na kaţdou posílení připaţit stehenních svalů, 1) chŧze na místě s pokrčováním dolních končetin přednoţmo povýš (pochodující voják) : vzpor vzadu 1x na kaţdou posílení svalů sedmo pokrčmo a 1x bérce a plosky 1) posunovat chodidlo snoţmo nohy píďalkovitým pohybem vpřed i vzad (housenky) střídavě pravou, levou, snoţmo : sed skrčmo 3x na kaţdou chodidla k sobě kolena od sebe páteře, posílení mezilopatkových upaţit, dlaně vzhŧru svalů 1) otočit trup vpravo a vlevo (letadlo) : leh na břiše vzpaţit 1) převal vpravo a vlevo (kočka se převaluje) orientace v prostoru, koordinace, rovnováha

194 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj na levé ruce 6x na kaţdou koordinace, na ramena 1) poskoky na místě posílení svalstva dolních končetin (vrabec skáče) 2) totéţ na pravé Speciální část rozcvičení: : vzpor dřepmo posílení svalstva zánoţný pravou dolních končetin a 1) odrazem nohama svalů pletence vzpor dřepmo ramenního zánoţný levou (sportovec na startu) : sed skrčmo cca 5 s chodidla k sobě dolních končetin dlaně na kolena 1) dlaněmi tlačením hmity koleny k zemi (motýlek) : leh na břiše čelo 8x na kaţdou opřeno o sloţené ruce 1) střídavě kopání do dolních končetin hýţdí pravou a levou patou (kočka má blešky)

195 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: Učivo: pohybové hry rozvoj obratnosti Průpravná část gymnastické míče Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed roznoţmo na míči připaţit, ruce na kolena 1) pŧlkruh hlavy vpravo a vlevo 3x na kaţdou šíjových, rovnováha : sed roznoţmo na 3x protažení horních míči připaţit končetin, 1) upaţením vzpaţit, vytáhnout paţe do rovnováha, přímivé cvičení výšky 2) upaţením připaţit : sed roznoţmo na 2x míči připaţit, ruce na kolena výdrţ 5-6 s zádových, přímivé cvičení 1) vyhrbit záda 2) rovný sed

196 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : sed roznoţný 2x míč před tělem, dlaně na míč výdrţ 5-6 s na vnitřní straně dolních končetin 1) koulením míče a svalů zádových vpřed předklon trupu 2) zpět do : sed skrčmo zkřiţný míč před tělem, ruce na míči zádových, trupu 1) koulením míče vpravo kolem těla otočit trup vpravo 2) totéţ vlevo : leh na zemi pokrčit přednoţmo, na zadní straně nohy leţí na míči připaţit výdrţ 5-6 s dolních končetin 1) přednoţit pravou, protahovat nohu vzhŧru 2) totéţ levou Dynamická část: : sed na míči pánve mírně roznoţný ruce v bok 1) krouţení pánve vlevo a vpravo

197 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : sed roznoţmo na cca 8 s míči ruce na horních končetin, ramena koordinace, 1) při pohupování na rovnováha míči hmitání paţemi vzhŧru a dolŧ : sed roznoţmo na 2x rovnováha, míči upaţit cvičení dynamické 1) pohupování na míči síly dolních končetin 2) postupně zvyšujeme do výskoku : sed na míči 3x na kaţdou posílení dolních mírně roznoţný ruce v bok končetin a svalů břišních, 1) zvednout koleno rovnováha pravé nohy, výdrţ 2) totéţ levou : leh na míči na 2x posílení břiše opora o vzpřimovačů nataţené nohy, ruce volně trupu 1) zvednout ruce do roviny s trupem 2) uvolnit

198 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Speciální část rozcvičení: : sed na míči 4x na kaţdou rovnováha, mírně roznoţný upaţit koordinace, obratnost 1) pravou nohu zvednout, tlesknout pod kolenem 2) totéţ opačně : sed na míči 3x na kaţdou rovnováha, mírně roznoţný koordinace, upaţit obratnost 1) pravou nohu zvednout, levou rukou dotknout se kolena pravé nohy 2) totéţ opačně

199 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: Učivo: hod míčkem z místa Průpravná část molitanové díly Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný na molitanu ruce v týl 1) pomocí rukou předklon hlavy 3x šíjových : sed skrčmo zkřiţný na molitanu ruce opřít o dlaně za tělem, prsty míří dozadu 1) vyhrbit záda 3x přímivé cvičení, zádových 2) vzpřim

200 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : sed skrčmo, trupu a chodidla k sobě, kyčelního kloubu kolena od sebe vzpaţit, molitan nad hlavou 1) hluboký předklon 2) vzpřim, otočit trup vlevo 3) hluboký předklon, a totéţ vpravo 3. : stoj rozkročný protažení horních vzpaţit končetin, 1) skrčit vzpaţmo levou, předloktí vzad ramenního kloubu dolŧ, molitan v levé ruce, pravou dlaní tlačit do levého loktu 2) totéţ opačně : stoj spojný na 1) výpad levou zadní straně vpřed, vzpaţit, molitan nad hlavou, výdrţ 5-6 s dolních končetin, paţe vzhŧru pletence 2) totéţ opačně ramenního : vzpor dřepmo, 2x na ruce na molitanu výdrţ 5-6 s zadní straně 1) vzpor stojmo dolních končetin

201 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný 4x na kaţdou upaţit, molitan horních končetin, v pravé ruce 1) předpaţit, předat posílení mezilopatkových molitan do levé svalů ruky, upaţit 2) totéţ opačně : stoj rozkročný 4x na kaţdou pravá ruka v bok, horních končetin a levá vzpaţit, molitan trupu uchopit levou 1) hluboký předklon, levá ruka obloukem vpřed zapaţit povýš 2) totéţ opačně : sed pokrčmo 3x na kaţdou posílení břišních molitan v pravé ruce svalů a svalů 1) přednoţit pravou, stehenních, předat molitan pod kolenem do levé ruky dolních končetin 2) totéţ opačně : leh na břiše na 3x posílení molitanu vzpaţit 1) zvednout nohy a vzpřimovačů trupu ruce od země 2) zpět do

202 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj spojný 3x na pravé cvičení dynamické připaţit - molitan na kaţdou síly dolních před tělem na zemi, končetin 1) přeskoky na pravé 3x na levé na noze vpřed a vzad 2) přeskoky na levé kaţdou noze vpřed a vzad Speciální část rozcvičení: : stoj rozkročný 3x cvik 1, posílení horních molitan mezi cca 5 s cvik 2 končetin, dlaněmi před tělem procvičení prstů 1) tlačit dlaně proti sobě a uvolnit 2) mačkat molitan : stoj rozkročný 4x na kaţdou 1) vyhazovat molitan pravou, chytit oběma horních končetin 2) vyhazovat molitan levou a chytit oběma : dvojice stoj 4x orientace, čelem proti sobě 1) cvičenec A drţí molitan před tělem, horních končetin cvičenec B se snaţí trefit molitanem molitan cvičence A 2) totéţ opačně

203 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: Učivo: vysoký start - běh Průpravná část Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný ruce na ramena výdrţ 5-6 s protažení paží, prsních svalů a svalů 1) otočit trup vpravo, vzpaţit pravou mezilopatkových, trupu 2) zpět do a totéţ vlevo : stoj spojný hluboký ohnutý předklon, obejmout nohy nad kotníky 1) přitáhnout hlavu ke kolenŧm a uvolnit 3x na zadní straně dolních končetin a svalů zádových

204 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : vzpor klečmo protažení sedmo 1) vzpor klečmo výdrţ 5-6 s stehenních svalů a ohybačů kyčle, sedmo zánoţný levou přímivé cvičení 2) klek sedmo zánoţný levou, upaţit 3) totéţ opačně 3. : leh skrčit uvolnění svalů přednoţmo povýš zádových rukama obejmout cca 5 s na kolena obě strany 1) krouţení koleny ve vodorovné rovině vlevo 2) totéţ vpravo : leh skrčit 1x protažení šíjových přednoţmo povýš výdrţ 5-6 s svalů a svalů připaţit zádových 1) leh vznesmo, uvolnit kolena 2) zpět do

205 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný 4x na kaţdou upaţit horních končetin, 1) krouţení zápěstím na obě strany posílení horních končetin, 2) spirály celými protažení prsních paţemi na obě strany svalů : stoj rozkročný 4x trupu, připaţit horních končetin, 1) hluboký ohnutý předklon, obloukem na zadní straně vpřed vzpaţit, hmit v předklonu dolních končetin 2) vzpřim, obloukem vzad připaţit : podřep zánoţný 4x na kaţdou levou, pata na zemi paţe volně dolních končetin, protažení lýtkových svalů 1) švihem přednoţit levou, patu protlačit k zemi 2) totéţ pravou

206 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : vzpor klečmo 1) unoţit pravou, posílení svalů hýžďových, obloukem zanoţit 2) obloukem unoţit kyčelního kloubu pravou a zpět do 3) totéţ levou 3. : stoj spojný 6x na kaţdou cvičení dynamické upaţit 1) poskokem síly dolních končetin střídavě přednoţit pokrčmo pravou a levou Speciální část rozcvičení: : stoj spojný 3x na kaţdou připaţit 1) střídavě pokrčit cvik 1 3, bérce a plosky nohy, posílení přednoţmo pravou, 4x cvik 4 lýtkových svalů, levou, palec na zemi, pata vzhŧru a vpřed uvolnění kotníků 2) pohupovat se na špičky a na paty : stoj spojný 6x připaţit 1) zakopávat dolních končetin střídavě pravou a levou nohu

207 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: 3. Učivo: štafetové hry a soutěţe Průpravná část kuţelky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný ruce v týl kuţelka na zemi před tělem 1) předklon hlavy, uvolnit lokty (podívat se na kuţelku) a vzpřim, lokty vzad 3x protažení šíjových svalů, mezilopatkových svalů a prsních svalů : stoj rozkročný protažení horních skrčit vzpaţmo končetin, pravou dovnitř, kuţelka v pravé ruce horních končetin 1) skrčit zapaţmo levou dovnitř, uchopit kuţelku levou rukou, výdrţ a předat kuţelku do levé ruky 2) totéţ opačně

208 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : vzpor stojmo 3x rozkročný kuţelka mezi chodidly na zadní a vnitřní straně dolních 1) otočit chodidla končetin a svalů patami od sebe, špičky chodidel zádových směřují ke kuţelce 2) totéţ opačně : klek - upaţit trupu, 1) kuţelka na pravé výdrţ 5-6 s uvolnění páteře, dlani, otočit trup ramenního kloubu vpravo 2) zpět do a totéţ opačně : leh upaţit protažení 1) přednoţit pravou a přetočit nohu výdrţ 5-6 s hýžďových svalů a svalů prsních, vlevo, hlava otočena uvolnění páteře vpravo, kuţelka v pravé ruce (dívat se na kuţelku) 2) zpět do, předpaţit, předat kuţelku do levé ruky, upaţit a totéţ opačně

209 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Dynamická část: : stoj spojný 4x na kaţdou vzpaţit, kuţelka horních končetin, v pravé ruce posílení dolních 1) podřep, bočný končetin, kruh pravou vpřed, vzpaţit a předat koordinace kuţelku do levé ruky 2) totéţ opačně : stoj spojný cca 5 s kaţdý manipulační kuţelka v libovolné cvik schopnost, ruce 1) předávat kuţelku horních končetin, kolem krku 2) předávat kuţelku kolem trupu na zadní straně dolních končetin 3) předávat kuţelku kolem kolenou 4) předávat kuţelku 3. kolem lýtek (zrychlovat) 4. : stoj rozkročný trupu, upaţit, kuţelka v pravé ruce obratnost 1) otočit trup vpravo, mírný záklon, dotknout se kuţelkou levé paty 2) totéţ opačně

210 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj rozkročný 4x překročit cvičení dynamické kuţelka na zemi vpřed i vzad, síly dolních 1) překračovat kuţelku vpřed a vzad 4x přeskočit vpřed i vzad končetin 2) přeskoky snoţmo vpřed a vzad : vzpor sedmo 4x posílení břišních pokrčmo kuţelka svalů a na zemi před tělem stehenních svalů, 1) přednoţit povýš, dotknout se špičkami kyčelního kloubu nohou kuţelky 2) zpět do Speciální část rozcvičení: : dvojice stoj cca 10 s manipulační rozkročný zády schopnost k sobě 1) pravou rukou předat kuţelku a levou uchopit : dvojice stoj 4x manipulační rozkročný záda schopnost, k sobě obratnost 1) předávat kuţelky střídavě nad hlavou a mezi nohama

211 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: 3. Učivo: nízký start - běh Průpravná část klacky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj spatný vzpaţit, klacek nad hlavou rovně 1) otočit hlavu vpravo a vlevo 2) předklon hlavy (rozhlíţíme se v lese a po cestě) 3x na kaţdou šíjových : stoj rozkročný 3x na kaţdou trupu, předpaţit, klacek uvolnění páteře, před tělem rovně 1) otočit trup vpravo, protažení zádových svalů a vytáhnout se za horních končetin paţemi 2) totéţ opačně (stromy se vítají)

212 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj spojný připaţit, klacek před tělem dole rovně 1) hluboký ohnutý předklon, výdrţ 2) zpět do (větve se sklání) 2x výdrţ 5-6 s na zadní straně dolních končetin a svalů zádových : vzpor vzadu klečmo sedmo klacek za tělem 1) vzpor vzadu klečmo a zpět do (veverka se protahuje) 3x protažení stehenních svalů, páteře : sed skrčmo zkřiţný předpaţit, klacek před tělem 1) vyhrbit záda 2) zpět do (hříbek) 3x protaţení zádových svalŧ : stoj spojný připaţit, klacek před tělem dole rovně 1) výpon, vzpaţit a zpět do (stromy rostou) 2x pletence ramenního, svalů trupu, uvolnění, rovnováha, uvědomění si správného držení těla

213 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný vzpaţit, klacek nad hlavou rovně 1) zatlačit ramena dolŧ 2) protáhnout ruce a ramena vzhŧru (viset a přitahovat se na větvi) 4x posílení mezilopatkového svalstva, protažení horních končetin : stoj rozkročný vzpaţit, klacek nad hlavou rovně 1) úklon vpravo 2) úklon vlevo (stromy se ohýbají) : stoj spojný upaţit, klacek v pravé ruce 1) hmitem přednoţit levou, klacek pod levou nohou předat do levé ruky, upaţit 2) totéţ opačně (veverka trénuje na vystoupení) 3x na kaţdou 3x na kaţdou trupu, posílení šikmých břišních svalů, ohebnost kyčelního kloubu, posílení břišních svalů

214 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj rozkročný paţe volně - klacek na zemi 1) chŧze po klacku vpřed, vzad, stranou (přecházet mŧstek) rovnováha : stoj rozkročný paţe volně klacek na zemi mezi chodidly 1) poskokem stoj zkřiţný, klacek mezi chodidly (zajíc trénuje noţky) 4x cvičení dynamické síly dolních končetin : vzpor sedmo skrčmo, spojit chodidla klacek na zemi 1) uchopit klacek mezi chodidla a nadzvednout od země (strom si bere ţiviny) 2) zpět do 3x posílení břišních svalů a plosky nohy

215 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Speciální část rozcvičení: : stoj spojný připaţit, klacek na zemi před chodidly 1) skrčit přednoţmo pravou, přitáhnout ji k hrudníku 2) totéţ levou (závodník za startovní čárou) kyčelního kloubu : stoj spojný připaţit, klacek na zemi před chodidly 1) skrčit zánoţmo pravou, uchopit nárt, přitáhnout k hýţdím 2) totéţ levou protažení stehenních svalů : stoj na klacku paţe volně 1) přenášet váhu na špičky a na paty (veverka balancuje na větvi) 4x bérce a plosky nohy, posílení lýtkových svalů, uvolnění kotníků

216 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: 3. Učivo: pohybové hry na rozvoj rychlosti, koordinace pohybu Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Průpravná část Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný ruce na kolena 1) předklon a obloukem úklon hlavy vpravo a vlevo 3x na kaţdou protažení šíjových svalů : sed skrčmo zkřiţný vzpaţit 1) vytáhnout levou paţi vzhŧru a zpět pletence ramenního a zádových svalů 2) totéţ pravou : sed roznoţný vzpaţit 1) hluboký ohnutý předklon, dlaně na zem 2) zpět do 2x výdrţ 5-6 s kyčelního kloubu, na vnitřní straně dolních končetin a svalů zádových

217 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj rozkročný trupu, 1) vzpaţit pravou, levá ruka v bok, výdrţ 5-6 s uvolnění páteře, úklon trupu vlevo po stranách trupu 2) totéţ opačně : stoj spojný protažení 1) skrčit zánoţmo stehenních svalů pravou, zapaţit a výdrţ 5-6 s uchopit nárt 2) totéţ levou : stoj cca 10 s uvolnění svalstva 1) protřepávat ruce a horních končetin i střídavě nohy dolních končetin Dynamická část: : stoj rozkročný 8x posílení zádových předklon předpaţit povýš svalů, protažení prsních svalů 1) hmitem pokrčit upaţmo vzad : stoj spojný 4x posílení svalů připaţit bérce a plosky 1) výponem stoj nohy rozpatný 2) výponem zpět do

218 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : vzpor dřepmo 3x na kaţdou posílení svalstva zánoţný pravou dolních končetin 1) odrazem vzpor a svalů pletence dřepmo zánoţný ramenního levou : leh připaţit 3x na kaţdou dolních končetin, 1) švihem pravou posílení břišních přednoţit a levou svalů : leh na břiše ruce pod bradou 3x na kaţdou posílení svalů hýžďových 1) pravá do zanoţení 2) levá do zanoţení Speciální část rozcvičení: : stoj spojný 6x rozvoj rytmických připaţit a koordinačních 1) poskokem stoj schopností, rozkročný, vzpaţit cvičení dynamické 2) poskokem zpět síly nohou stoj spojný

219 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj ruce v bok 1) poskokem střídavě přednoţit pravou a levou nohu : stoj ruce v bok 1) zakopávání 6x na kaţdou 6x na kaţdou rozvoj kondičních a koordinačních schopností, cvičení dynamické síly nohou dolních končetin

220 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: 4. Učivo: štafetový běh Průpravná část činky (0,5kg) Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný činky za zády 1) otočit trup vpravo, levá ruka na koleno, pravá dohmat za tělem 2) totéţ opačně trupu, uvolnění páteře : sed roznoţný na uchopit jednu činku, připaţit výdrţ 5-6 s zadní a vnitřní straně dolních 1) hluboký předklon končetin vpravo 2) vzpřim a hluboký předklon čelně 4) vzpřim a hluboký předklon vlevo 4.

221 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : vzpor klečmo 1x na kaţdou činky na zemi kyčelního kloubu, uchopit rukama 1) vzpor klečmo výdrţ 5-6 s na zadní straně sedmo zánoţný dolních končetin, levou, protáhnout paţe co nejdále, svalů stehenních a výdrţ zádových 2) uvolnit, vzpor klečmo přednoţný levou (levá noha mezi rukama), přitáhnout hrudník, výdrţ 3) zpět do a totéţ 3. opačně : leh pokrčmo 1x vzpaţit, činky uchopit oběma výdrţ 5-6 s zádových rukama 1) leh vznesmo, dotknout se chodidly činek, uvolnit : stoj rozkročný cca 5 s uvolňování hluboký ohnutý svalstva horních předklon činky na končetin zemi 1) protřepávat paţe

222 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný 4x na kaţdou upaţit horních končetin, 1) krouţení předloktím na obě posílení horních končetin strany 2) krouţení celými paţemi na obě strany : stoj rozkročný 4x na kaţdou trupu připaţit a horních 1) úklon vpravo, skrčit upaţmo levou, končetin, posílení šikmých břišních činka pod ramenem svalů a úklon vlevo : stoj spojný 4x na kaţdou koordinace, upaţit 1) švihem přednoţit dolních končetin levou a dotknout se činkou v pravé ruce chodidla levé nohy 2) totéţ opačně : sed roznoţný 4x posílení břišních upaţit, dlaně vpřed svalů, posílení 1) sed, skrčit přednoţmo, dotek horních končetin, mezilopatkových činek pod koleny 2) zpět do svalů, dolních končetin

223 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj spojný 2x na pravé cvičení dynamické paţe volně činky na zemi vpřed i vzad, 2x na levé síly dolních končetin 1) přeskoky na pravé vpřed i vzad, noze přes činky vpřed a vzad 2x snoţmo vpřed i vzad 2) totéţ na levé 3) přeskoky snoţmo vpřed a vzad 3. Speciální část rozcvičení: : stoj rozkročný cca 15 s manipulační připaţit, uchopit schopnost, jednu činku 1) předávat si činku obratnost kolem pasu 2) předklon, podávat činku osmičkou kolem kotníkŧ : stoj spojný 4x na kaţdou uvolnění kotníků, upaţit, dlaně dolŧ 1) pokrčit rovnováha, posílení horních přednoţmo pravou, končetin krouţení kotníkem na obě strany 2) totéţ opačně

224 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: 4. Učivo: pohybové hry na rozvoj rychlosti, vytrvalosti Průpravná část PET lahve (lahve do poloviny nalít vodou, moţno přidat různé barvy - lektvary) Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný dlaně na kolena lahev za zády 1) otočit hlavu vpravo a vlevo (podívat se na lahev) protažení šíjových svalů : sed skrčmo zkřiţný na lahvi 1) vzpaţit levou, úklon trupu vpravo, pravá ruka opřena o předloktí trupu, uvolnění páteře, po stranách trupu 2) totéţ opačně

225 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj rozkročný 3x na kaţdou hluboký ohnutý předklon vzpaţit na zadní straně dolních končetin 1) koulet lahev mezi chodidly a svalů zádových : vzpor klečmo sedmo ruce na 3x protažení zádových svalů, lahvi před tělem 1) kutálením lahve vpřed hluboký kyčelního kloubu ohnutý předklon 2)kutálením vzad vzpřim : leh vzpaţit, 2x celkové uvolnění, lahev nad hlavou 1) protaţení paţí výdrţ 5-6 s protažení svalstva trupu a horních i vzhŧru, nohou dolŧ - vdech dolních končetin, nácvik správného 2) uvolnění výdech stoje Dynamická část: : stoj rozkročný 4x na kaţdou připaţit, lahev v pravé ruce horních končetin a posílení dolních 1) podřep, kruh pravou vpřed končetin 2) stoj, předat lahev do levé a totéţ levou

226 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj na levé přednoţit pokrčmo pravou - připaţit, lahev v pravé ruce 1) předávat lahev pod kolenem a nad hlavou 2) totéţ stoj na pravé 4x na kaţdou rovnováha, posílení dolních končetin, horních končetin : sed skrčmo zkřiţný lahev mezi dlaněmi před tělem 1) tlačit dlaně proti sobě 3x posílení horních končetin : leh pokrčmo lahev pod nohama 1) kutálením lahve k patám hrudní předklon 2) kutálením zpět k hýţdím do 4x posílení svalů břišních : leh pokrčmo připaţit, lahev v pravé ruce 1) zvednout pánev, předat lahev pod tělem do druhé ruky 2) zpět do 4x posílení hýžďových svalů, svalů dna pánevního a svalů břišních

227 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : leh na břiše 2x posílení vzpaţit, lahev nad hlavou vzpřimovačů trupu, protažení 1) hrudní záklon 2) zpět do prsního svalstva Speciální část rozcvičení: : leh, skrčit orientace přednoţmo ruce uchopit lahev na v prostoru, koordinace kolenou 1) leh, vzpaţit, převal vlevo 2) zpět do a totéţ převal vpravo : stoj lahve na 6x cvičení dynamické zemi síly dolních 1) přeskoky snoţmo končetin přes lahve na povel učitele, který řekne barvu lektvaru, a ţáci přeskakují lahve s danou barvou : vzpor podřepmo cca 20 s koordinace, 1) lezení po čtyřech posílení svalů dotknout se lahve, pletence kterou učitel určil ramenního podle barvy lektvaru

228 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: 4. Učivo: skok daleký Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Průpravná část: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný připaţit 1) úklon hlavy vlevo a vpravo 3x na kaţdou protažení šíjových svalů : stoj rozkročný 1) vzpaţit pravou, levá ruka v bok, úklon trupu vlevo a zpět 2) totéţ opačně : stoj spojný 1) skrčit přednoţmo pravou povýš, obejmout ji pod kolenem a krouţení chodidlem 2) totéţ levou 4x na kaţdou trupu, uvolnění páteře, po stranách trupu kyčelního a hlezenního kloubu

229 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj spojný protažení 1) skrčit zánoţmo pravou, zapaţit a výdrţ 5-6 s stehenních svalů uchopit nárt 2) totéţ levou : vzpor dřepmo 3x na zadní straně 1) vzpor stojmo dolních končetin Dynamická cvičení: : stoj rozkročný 4x na kaţdou upaţit 1) kruhy zápěstím na kloubů horních končetin obě strany 2)kruhy předloktím na obě strany 3) kruhy celými paţemi na obě strany 3. : stoj spojný 4x předpaţit 1) hmit podřepmo, horních končetin a posílení zapaţit 2) výpon, bočnými svalstva nohou oblouky dolŧ vzpaţit 3) stoj, bočnými oblouky vzad předpaţit 3.

230 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj spojný 6x na kaţdou upaţit 1) poskok pánve, cvičení dynamické síly s natočením pánve dolních končetin vpravo 2) poskok s natočením pánve vlevo : stoj spojný 6x na kaţdou připaţit kyčelního kloubu, 1) poskok na pravé, přednoţit levou, posílení břišních svalů tlesknout pod levou 2) totéţ opačně : stoj spojný 4x 1) poskokem stoj dolních končetin, rozkročný, poskokem stoj cvičení dynamické síly dolních zkřiţný končetin 2) totéţ opačně

231 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Speciální část rozcvičení: : stoj připaţit protažení 1) výpad pravou, lýtkových svalů mírný ohnutý předklon, ruce se opírají o přední stehno, patu levé nohy tlačíme k zemi 2) totéţ opačně : vzpor dřepmo únoţný pravou, ruce vnitřních stehen, se opírají o zem uprostřed mezi kyčelního kloubu koleny 1) přenosem vzpor dřepmo únoţný levou : vzpor dřepmo 4x na kaţdou zánoţný pravou dolních končetin, 1) odrazem vzpor dřepmo zánoţný kyčelního kloubu, posílení svalstva levou horních končetin : stoj ruce v bok cca 4 s na uvolňování 1) unoţit a protřepat levou kaţdou svalstva dolních končetin, 2)totéţ pravou rovnováha

232 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: 5. Učivo: vytrvalostní běh Průpravná část step bedýnky Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed na bedýnce připaţit 1) úklon hlavy vpravo a vlevo protažení šíjových svalů : stoj rozkročný levým bokem u bedýnky připaţit trupu a svalů na vnitřní straně 1) stoj únoţný levou nohou oporem levého chodidla o bedýnku, ruce na ramena 2) úklon vlevo, vzpaţit 3) totéţ opačně 3.

233 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj čelem protažení k bedýnce připaţit zádových svalů, 1) podřep zánoţný pravou oporem levé výdrţ 5-6 s svalů na zadní straně dolních o bedýnku, mírný končetin a flexorů předklon, vzpaţit 2) přenosem stoj kyčle přednoţný levou, hluboký ohnutý předklon, ruce se dotýkají špičky levé nohy 3) totéţ opačně 3. : vzpor dřepmo na 3x bedýnce čelně na zadní straně uchopit desku bedýnky dolních končetin 1) vzpor stojmo : vzpor klečmo 3x čelem k bedýnce, pletence ruce na bedýnce 1) hrudník tlačit ramenního k zemi a uvolnit

234 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný 4x na kaţdou na bedýnce připaţit horních končetin a kyčelního 1) čelnými oblouky kloubu, cvičení zevnitř vzpaţit unoţit levou rovnováhy 2) čelnými oblouky zevnitř připaţit zkřiţmo, přinoţit 3) totéţ unoţit pravou 3. : stoj zánoţný 3x na kaţdou pravou oporem o páteře a bedýnku vzpaţit kyčelního kloubu 1) hluboký ohnutý předklon, ruce se dotýkají země, hmity v předklonu 2) vzpřim, vzpaţit, hmity ve vzpaţení vpřed a vzad 3) totéţ opačně 3.

235 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj před 4x na kaţdou posílení svalstva bedýnkou ruce v bok dolních končetin, rozvoj koordinace 1) výstup pravou na bedýnku, přinoţit levou 2) sestup pravou zpět, přinoţit levou 3) totéţ opačně 3. : stoj spojný na 4x cvičení dynamické bedýnce bočně připaţit síly dolních končetin 1) seskok do stoje rozkročného 2) výstup na bedýnku

236 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : vzpor leţmo 2x posílení svalstva ruce na bedýnce 1) dohmat pravou horních končetin, pletence rukou na zem před bedýnku ramenního 2) dohmat levou rukou na zem 3) dohmat pravou rukou na bedýnku 3. 4) dohmat levou rukou na bedýnku 4. Speciální část rozcvičení: : vzpor stojmo 4x posílení lýtkových dohmat rukama na bedýnku svalů 1) výpon 2) zpět do : stoj před rozvoj kondičních bedýnkou schopností 1) běh kolem bedýnky vpravo a vlevo : stoj rozkročný 3x na kaţdou bedýnka na výšku 1) přešvih kyčelního kloubu, koordinační přednoţmo pravou a cvičení levou

237 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: 5. Učivo: hod kriketovým míčkem z rozběhu Průpravná část noviny Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : sed skrčmo zkřiţný noviny poloţíme na hlavu - ruce na kolena 1) otočit hlavu vpravo a vlevo protažení šíjových svalů : sed roznoţný vzpaţit, noviny páteře, protažení uchopit oběma rukama výdrţ 5-6 s svalů na zadní a vnitřní straně 1) hluboký ohnutý dolních končetin předklon vpravo, provléknout noviny přes chodidlo, uvolnit hlavu 2) zpět do a totéţ vlevo

238 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj rozkročný srolovat z novin tyčku 1) přiloţit noviny k pravému oku a otočit trup vlevo 2) totéţ opačně (kukátko) výdrţ 5-6 s trupu : stoj spojný vzpaţit, tyčku z novin nad hlavou 1) postupný hluboký ohnutý předklon, noviny se dotýkají země, výdrţ 2) postupně zpět do 3x páteře, protažení svalů zádových a svalů na zadní straně dolních končetin : stoj rozkročný skrčit vzpaţmo levou dovnitř, skrčit zapaţmo pravou dovnitř uchopit z novin tyčku za oba konce 1) předklon, paţe výdrţ 2) zpět do, totéţ opačně 1x na kaţdou protažení a horních končetin

239 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný vzpaţit, noviny nad hlavou 1) krouţení trupem vlevo a vpravo trupu : stoj spojný noviny na zemi 1) přeskok snoţmo vpřed a vzad 2) přeskok snoţmo vpravo a vlevo 4x na kaţdou cvičení dynamické síly dolních končetin : stoj noviny na zemi před sebou 1) běh kolem novin vpravo a vlevo rozvoj kondičních schopností : stoj spojný z novin tyčku, uchopíme oběma rukama za oba konce 1) podřep a paţe konají pohyby jako s pádlem po pravé straně těla 2) totéţ opačně 6x na kaţdou posílení svalstva dolních končetin, horních končetin

240 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : leh na břiše 2x posílení vzpaţit, z novin tyčku uchopíme mezilopatkových svalů, protažení oběma rukama prsních svalů 1) zvednout nohy, ruce ze země, mírný hrudní záklon 2) zpět do Speciální část rozcvičení: : stoj z novin 5x cvik 1, procvičení prstů, papírové koule 1) vyhazovat a chytat kouli cca 20 s cvik 2 horních končetin, postřeh libovolnou rukou 2) koulujeme se navzájem : stoj v kruhu cca 20 s paží, vedle sebe ze postřeh všech koulí uděláme jednou velkou míč (do igelitového sáčku) 1) házení, chytání

241 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Cvičební jednotka zaměřena na základy atletiky Ročník: 5. Učivo: skok do výšky střiţný Průpravná část cvičení ve dvojicích Všeobecná část rozcvičení: Protažení a uvolnění: Popis cviku Nákres Opakování Fyziologický účinek : stoj rozkročný zády k sobě uchopit se v připaţení 1) úklon hlavy, cv. A vpravo, cv. B vlevo 2) totéţ opačně šíjových : stoj rozkročný zády k sobě cv. A pokrčit upaţmo pravou a cv. B levou, druhé ruce vzpaţit uchopit se za ruce 1) cv. A zvolna předpaţit vzhŧru, cv. B vzpaţit vzad a opačně 2) totéţ druhá strana pletence ramenního

242 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování : stoj rozkročný zády k sobě připaţit 1) hluboký předklon, uchopit se vzájemně za ruce mezi nohama, výdrţ 2) zpět do 3x zádových a svalů na zadní straně dolních končetin : sed roznoţný čelem k sobě, chodidla opřít o sebe předpaţit pravou, uchopit se za ruce, vzpaţit levou 1) úklon vpravo 2) úklon vlevo na vnitřní a zadní straně dolních končetin, trupu, uvolnění páteře : cvičenec A leh, cvičenec B klek u nohou 1) uchopit cv. A za levou nohu a vytřepávat levou nohu a za pravou nohu a vytřepávat pravou nohu 2) totéţ opačně 1x uvolnění dolních končetin

243 Rozcvičky zaměřené na základy atletiky - pokračování Dynamická část: : stoj rozkročný čelem k sobě předklon ruce poloţit vzájemně na ramena 1) otočit trup vpravo a vlevo : stoj zánoţný pravou čelem k sobě uchopit se vzájemně za ruce 1) váha předklonmo 2) totéţ opačně : klek proti sobě upaţit vpřed a uchopit se za ruce 1) cv. A klek únoţný pravou, cv. B klek únoţný levou 2) cv. A klek sedmo zánoţný pravou, cv. B klek sedmo zánoţný levou, předklon 3) totéţ opačně 3. 4x na kaţdou 1x na kaţdou protažení zádových svalů, svalů prsních, svalů na zadní straně dolních končetin, posílení mezilopatkových svalů, trupu rovnováha posílení svalů hýžďových a stehenních, na vnitřní straně dolních končetin a svalů stehenních

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Tělesná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 9. - TĚLESNÁ

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví

1 / 5. Tv - 1. stupeň.doc. Školní výstupy Žák by měl. Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník zacvičit pod vedením učitele jednoduché cviky provádět pod vedením učitele pohybové aktivity zdravotně zaměřené činnosti správné držení těla, průpravná, koordinační, dechová a relaxační cvičení

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Tělesná výchova - 1. ročník

Tělesná výchova - 1. ročník Tělesná výchova - 1. ročník reaguje na základní pokyny a povely Pohybové a organizační činnosti zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti dodržuje bezpečnostní a hygienické

Více

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň

6.22 Tělesná výchova 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.22 Tělesná výchova 1.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehoţ cíle, zaměření

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Tělesná výchova ročník TÉMA

Tělesná výchova ročník TÉMA Tělesná výchova ročník TÉMA 1-4 Tělesná výchova volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) komunikuje při pohybových činnostech dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii; dovede

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň

5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň 5.8.2 Tělesná výchova - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Tělesná výchova Předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti

Výstup Učivo Průřezová témata. Příprava ke sportovnímu výkonu. Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti 5.1.9.2Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět : Tělesná výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata Zvládá základní přípravu organismu před pohybovou

Více

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

2. Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví tělesná výchova Ročník: 1. 2. Kompetence ( výstupy ) Ví, že pohyb je vhodný pro zdraví. Zná základní pravidla chování a řídí se jimi. Zná zásady správného sezení, držení

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Žák se podílí na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti, projevuje samostatnou vůli pro zlepšení úrovně své zdatnosti Žák zařazuje do pohybového režimu cviky posilující

Více

Tělesná výchova 1. ročník

Tělesná výchova 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo zvládá základní přípravu organismu před pohybovou aktivitou seznámí se s protahovacími a napínacími cviky pro zahřátí a uvolnění spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Věra Hauptmannová podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Tělesná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a zdraví

Více

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1.

Předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Ročník: 1. - Dodržuje a uplatňuje za pomoci učitele pravidla bezpečnosti a hygieny při atletických činnostech - Používá vhodný sportovní oděv a obuv, umí se samostatně převléci - Zná a reaguje na smluvené

Více

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 11 TĚLESNÁ VÝCHOVA Spojuje pravidelnou každodenní činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti Zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině,

Více

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví.

4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8. Člověk a zdraví Poţadavky této vzdělávací oblasti se realizují prostřednictvím předmětů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví. 1. stupeň 4.8.1. Tělesná

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE,

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, VZDĚLÁVACÍ OBOR TĚLESNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Tělesná výchova svým obsahem navazuje na výstupy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na 1. stupni.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 Zedník 36-67-H/01

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. Markéta Vítů Vyučovací předmět Tělesná výchova je zařazen samostatně v 1. 5. ročníku v hodinové dotaci

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava a rozcvička Žák: použije správné vybavení připraví se na pohybovou aktivitu rozcvičí se - vhodné oblečení a obuv - rozcvička - protahovací a napínací, zahřívací

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova 5.8 Oblast: Člověk a zdraví 5.8.2 Obor: Tělesná výchova Předmět: Tělesná výchova Charakteristika předmětu tělesná výchova 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována vzdělávacím oborem Tělesná

Více

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY

8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 2 Tělesná výchova Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 2 hodiny 4. ročník 2 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 10 hodin

Více

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 1. 3. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 1. 3. ročník Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Poučení o bezpečném chování

Více

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova

I. Sekaniny1804 Tělesná výchova Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících, vždy 2 hodiny týdně.

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ 363 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2+1 2+1 2+1

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc

Rozvíjená kompetence Občanské Učení Pracovní Komunikace. Návaznost na další předměty Př - biorytmy, péče o zdraví, první pomoc Očekávaný výstup předmětu: Tv 6 - užívá osvojené názvosloví na úrovni cvičence - zná a užívá základní tělocvičné pojmy - rozumí povelům pořadových cvičení a správně na ně reaguje, - usiluje o zlepšení

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Seminář Tv Gymnázium Dr. školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

2. lekce 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA. Cvičební obsah základní gymnastiky

2. lekce 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA. Cvičební obsah základní gymnastiky 2. lekce Tématický plán: Teorie - Základní gymnastika, cvičební obsah, cvičební jednotka Praxe - všestranné kondiční cvičení, příklady kontrolních cviků ZG Doporučená literatura 1. ZÁKLADNÍ GYMNASTIKA

Více

Tělesná výchova vyšší gymnázium

Tělesná výchova vyšší gymnázium Tělesná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

POZNATKY O SPORTU A TĚLOVÝCHOVĚ, KOMUNIKACE, ORGANIZACE, BEZPEČNOST -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu kompetence komunikativní učí se rozumět základní terminologii, využívat informační a komunikační prostředky pro získávání informací kompetence k učení učí se vyhledávat a třídit informace na základě jejich

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 2

Více

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení

ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Zdravotně orientovaná zdatnost. Svalová nerovnováha (strečink) Zdravotně zaměřená cvičení Vyučovací předmět: Tělesná výchova (zpracováno do bloků,, kvinta - oktáva) Usiluje o optimální rozvoj své zdatnosti Ověří jednoduchými testy úroveň stále se zvyšující zdatnosti Jednoduchými testy si ověří

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň - je realizována v 1. - 5. ročníku - v každém ročníku jsou 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah je rozdělen na 3 tematické okruhy: a) činnosti

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: vhodně se obleče a obuje protáhne se - vhodné oblečení a obuv - příprava organismu, protažení Pracovní činnosti Pracovní činnosti Komentář

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Tělesná výchova (TV)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ Rodinná výchova a Tělesná výchova zdravotní tělesná výchova TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Tělesná výchova (TV) Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem ţáků ve vzdělávacích oborech Rodinná výchova a Tělesná výchova, do níţ je zahrnuta i zdravotní

Více

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova

Člověk a zdraví. Předmět: Tělesná výchova Člověk a zdraví Předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je koncipována na chápání vyváženého stavu tělesné, duševní a sociální pohody, je utvářena a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň

6.23 Tělesná výchova 2.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a zdraví Tělesná výchova 6.23 Tělesná výchova 2.stupeň Tělesná výchova je vyučovacím předmětem, jehož cíle, zaměření

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího

Více

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3

Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu OSV: 1 OSV: 1 + 2 OSV: 1 + 2 + 3 Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA

PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA PŘEDMĚT: TĚLESNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA - SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák se chová ukázněně při TV i sportu, předvídá nebezpečí úrazu a přizpůsobí mu svou činnost

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah

Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Tělesná výchova - 6. 9. ročník Vzdělávací obsah Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Bezpečnost při pohybových činnostech (činnosti ovlivňující zdraví) Hygiena při Tv Význam

Více

Předmět:: Tělesná výchova

Předmět:: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Tělesná a zdravotní výchova Díl I.

Tělesná a zdravotní výchova Díl I. Tělesná a zdravotní výchova Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Tělesná a zdravotní výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Tělesná

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník :

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Tělesná výchova. 1. a 2. období. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Člověk a zdraví Tělesná výchova 1. a 2. období Charakteristika předmětu Předmět tělesná výchova se vyučuje v 1. až 5. ročníku dvě hodiny

Více

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko

Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky. Praha, 2014 Miroslav Zítko Školení cvičitelů III. třídy všeobecné gymnastiky Praha, 2014 Miroslav Zítko Gymnastika Gymnastiku chápeme jako otevřený systém metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru

Více

Předmět: Tělesná výchova

Předmět: Tělesná výchova Činnosti ovlivňující zdraví 1 aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem 3 samostatně se připraví před pohybovou činností

Více

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení

Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení Rozsah záměru, výčet aktivit a personální zabezpečení KUŘÁTKA - Hudebně dramatický kroužek Mgr. Rajtrová Aktuální počet zapojených ţáků: 12 1 hodina / 2x týdně Cíle zájmového útvaru a očekávaný dopad:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a zdraví Tělesná výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat zdraví jako nejdůležitější životní hodnotu chápat zdraví jako vyvážený stav tělesné, duševní i sociální

Více

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení

2. stupeň. A) Obsahové, organizační a časové vymezení Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA 2. stupeň A) Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Tělesná výchova se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Klíč k vědění školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Pardubice Dubina, E. Košťála 870 Ředitelka školy: Mgr.

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 35. - SPORTOVNÍ HRY Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Sportovní hry

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 6. ŠMEJC Mezipředmětové vztahy PŘ-anatomie OSV-II,III,V,VIII Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé

Více

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vyučovací předměty Výchova ke zdraví Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět je vyučován na 1. i 2. stupni.

Více

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň

5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň 5.8.3 Tělesná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací obor Tělesná výchova směřuje k poznávání vlastních pohybových možností a zájmů. Smyslem

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví. Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Třída: Prima. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Třída: Prima Očekávané výstupy Provádí danou činnost dle pokynů učitele, rozumí povelům Provádí daná cvičení s kázní, aktivně vstupuje

Více

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova

6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova 6.16. Pojetí vyučovacího předmětu tělesná výchova Obecné cíle výuky TV : Předmět TV a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k zodpovědnosti za své a seznámila je se všemi základy běžných sportovních

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013. Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8. Člověk a zdraví 5.8.1. Tělesná výchova ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.14.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Tělesná výchova - dívky ROČNÍK: 6. při vytrvalosti dovede uplatnit i vůli zvládá techniku nové atletické disciplíny

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více