Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracován dle RVP MŠ Smysluplné karlínské školkohrátky aneb Čarování tužkou, štětcem,písničkou ZÁKLADNÍ ŠKOLAA MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460,Praha 8-Karlín, Tel. MŠ: , Mgr.Jan Korda,ředitel školy Jana Černá, zástupkyně ředitele pro MŠ Spoluautoři a realizátoři programu:učitelky MŠ Lyčkovo náměstí Zřizovatel školy: Úřad MČ Praha 8, Zenklova 35, Praha 8 Tel.: Platnost dokumentu : od

2 Obsah 1. Charakteristika mateřské školy 2. Koncepční záměry filosofie 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální podmínky 3.4. Organizace vzdělávání 3.5. Řízení 3.6. Personální a pedagogické zajištění 3.7. Spoluúčast rodičů 4. Formální kurikulum 4.1.Obsah předškolního vzdělávání 4.2. Principy, kterými se řídí práce v MŠ 4.3. Koncepční záměry a pracovnice MŠ 4.4. Osobnost učitelky 4.5. Třídní vzdělávací plán- kompetence vyjádřené v činnostech 4.6. Tematické celky 5. Evaluace 5.1. Evaluace v MŠ 5.2.Hodnocení Třídního vzdělávacího programu 5.3.Hodnocení Školního vzdělávacího programu 5.4. Pedagogické rady a provozní porady 5.5. Kontrolní činnost ředitelky, zástupkyně 6. Spolupráce 6.1. Spolupráce s kmenovou školou, školní jídelnou 6.2. Spolupráce s rodiči 6.3. Spolupráce se ZŠ 6.4. Spolupráce s odborníky 2

3 7. Očekávané kompetence a hlavní rizika,ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů 7.1. Dítě a jeho tělo 7.2. Dítě a jeho psychika 7.3. Dítě a ten druhý 7.4. Dítě a společnost 7.5. Dítě a svět Použitá literatura: Rámcový vzdělávací program v praxi mateřských škol -Monika Bourová Rok v mateřské škole Eva Opravilová, Vladimíra Gebhartová Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy Zuzana Bečvářová 3

4 1. Charakteristika mateřské školy Mateřská škola sídlí v pravém traktu secesní budovy Základní školy na Lyčkověnáměstí,postavené v roce Rok založení mateřské školy není doložen,v roce 1939 byla škola zabrána okupanty, svému účelu navrácena opět v roce l945. Brigádní pomocí rodičů byl ke škole přistavěn dřevěný pavilon, uvedený do provozu Škola byla pětitřídní s počtem zapsaných dětí l65. Později,s úbytkem odrůstajících dětí,byla škola trojtřídní,dřevěná přístavba byla využívána jako ložnice,herna,kreslírna a sklady.po povodních roku 2002 byl pavilon stržen,škola byla zcela přestavěna na čtyřtřídní zařízení s vestavěnými patry na odpočinek dětí.škola je obklopena zelení,je v klidové části Karlína,má vlastnízahradu,před školou je nově zrekonstruovaný park. Mateřská škola je od l. července 2001 součástí příspěvkové organizace Základní školy,praha 8,Lyčkovo náměstí 6/čp.460, l86 00Praha 86 -Karlín. Zařízení je rodinného typu, po povodních zrekonstruované jako čtyřtřídní MŠ s kapacitou 100 dětí. Součástí je i školní kuchyně s jídelnou,s kapacitou 200 obědů. Mateřská škola má vlastní zahradu, v současné době po rekonstrukci, s projektem maximálního využití prostor zahrady a vybavení herními prvky k uspokojování pohybových i relaxačních potřeb dětí předškolního věku. Školaklade velký důraz na rozvíjení estetického cítění dětí rozšířenými estetickými výchovami se zřetelem na děti z oblasti Karlína, často ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a na děti z romských rodin. 4

5 2. Koncepční záměry -filosofie Pracujeme podle čtvrtletních tématicky okruhových plánů podle RP předškolního vzdělávání. Nabízíme standardní a rozšířenou nadstandardní péči v estetických oblastech výtvarné činnosti,pěvecký kroužek,pravidelnou činnost dětí v keramické dílně ZŠ, sportovních her,děti se seznamují se základy anglického jazyka s lektory.program je rozšířen kulturními akcemi-divadly, koncerty,výstavami,besídkami s vystoupením dětí,karnevalem v maskách.škola pravidelně pořádá mikulášskou nadílku,vánoce s dárky pro děti a společným zpíváním koled s rodiči,pečení a zdobení vánočních perníčků.pro maminky děti připravují dárky k svátku matek,které jim na besídce pro maminky po vystoupení v pásmu písní a veršů předají. U příležitosti Dne dětí škola připravuje každoročně pro děti řadu zábavných soutěží o drobné ceny.pravidelně v závěru roku škola pořádá celodenní výlet na farmu s možností jízdy na koni, nebo jiný,stejně atraktivní výlet.s předškoláky se loučíme slavnostní besídkou s hostinou a vystoupením pro rodiče,děti obdrží pamětní list a knihu.oblíbená je i Noc pro Nebojsy v MŠ se zábavným večerním programem,diskotékou a vyprávěním pohádek.každoročně školka vyjíždís nejstaršími dětmi do školy v přírodě.předškolním dětem je vyhrazena společná příprava na školu v době po krátkém odpoledním odpočinku,pravidelně jedno odpoledne v týdnu,každý měsíc je pro tyto děti připravenaspolečná delší vycházka s konkrétním zaměřením. Cílem je rozvíjení harmonické osobnosti dítětecestou přirozené výchovy za přispění všech zaměstnanců školy.výsledkem naší práce je šťastné a spokojené dítě.vzhledem k péči,kterou věnujeme spolupráci s rodiči,je naší snahou i spokojenost rodičů. Dlouhodobé výchovně vzdělávací cíle: Vzdělávání dětí vést přirozenou cestou-prožitky, zkušenosti, prožitkové a problémové učení, experimenty, omyly. Naučit se využívat TVP,tvořivě ho přizpůsobovat dle situace ve třídě, hodnotita sebehodnotit práci. Krátkodobé výchovně vzdělávací cíle-roční: Rozšíření péče o děti se specifickými potřebami-ošd, poruchy chování. Krátkodobé cíle materiální : Doplňovat vybavení školy dle aktuální potřeby dětí i dospělých. 5

6 3. Podmínky vzdělávání 3.1.Věcné podmínky Mateřská škola je po ničivých povodních roku 2002 zcela nově zrekonstruována.dřevěný pavilon,sloužící jako ložnice,herna,kreslírna a sklady byl odstraněn,škola obývá přízemní trakt ZŠ,rozšířený o původní byt školníka.původně trojtřídní mateřská škola byla přestavěna na čtyřtřídní,ve všech třídách byla vystavěna dřevěná patra na spaní. V původních prostorách bytu bylo vybudováno zázemí pro personál,kancelář, sborovna s kuchyňkou a soc.zařízení.zcela nově byla rovněž přestavěna a zařízena kuchyně ŠJ moderním vybavením,zcela vyhovujícím předpisům EU.Pro kuchařky bylo v rámci rekonstrukce vyčleněno zázemí se šatnou, soc.zařízením i sprchovým koutem. Protože povodně v roce 2002 zcela zničily veškeré zařízení, byla celá mateřská škola vybavena novým nábytkem, hračkami a pomůckami za vydatné pomoci sponzorů. Pro pohybové aktivity dětí byla jako náhrad za hernu vyčleněna část chodby s tělovýchovným nářadím a náčiním.zš umožňuje MŠ používat tělocvičnu a multifunkční třídu pro pohyb dětí. Třídy jsou barevně odlišené pěkným,účelným nábytkem,vybavené hračkami a pomůckami pro hru dětí. K financování zařízení školy přispěla mimo dotace obce i řada sponzorů.velmi pěkně je zařízena i jídelna MŠ s počtem míst pro 42 dětí, s možností sebeobsluhy dětí. Zahrada mateřské školy je již zcela funkčně zařízena,vybavena 2 pískovišti,herními prvky,průlezkami i skluzavkami,krytým altánem,lavičkami na odpočinek,hřištěm s umělým povrchem na míčové hry.je využívána pro pobyt dětí v dopoledním i odpoledním režimu dne.pro hry dětí je používáno množstvízahradních hraček, míčů, branek,koloběžek,v letních dnech jsou děti osvěžovány multifunkční sprchou. Během pobytu venku mají děti možnost používat soc.zařízení školy a využívat pitný režim. Ničivá havárie vody v únoru 2012 zcela zničila zařízení MŠ,která byla do června 2012 umístěna v prostorech školní družiny,čítárny a klubovny.vzhledem k této události prošla MŠ opětovnou kompletní rekonstrukcí a během letních měsíců je vybavována novým nábytkem a dalšímpotřebným zařízením,včetně 2 interaktivních tabulí.práci s nimi si již děti oblíbily před havárií vody,kdy byla nově instalována ve třídě kočiček. 3.2.Životospráva Strava v mateřské škole je připravována dle směrných jídelníčků a spotřebního koše, je chutná,pestrá,s dostatkem ovoce a zeleniny.kuchařky jsou ochotné,vstřícné,děti si samy odnášejí dle svých požadavků jídlo na stoly,mladším pomáhají provozní pracovnice a učitelky.pitný režim je celodenně zajištěn na chodbě,kam mají děti volný přístup dle přání. 3.3.Psychosociální podmínky Denní řád školy podléhá pravidlům,je však flexibilní,reagující na potřeby dětí i rodičů.děti jsou vedeny k samostatnosti nejen v sebeobsluze, při stolování, při výběru hraček, her a činností, ale i v projevechvlastního názoru a postoje. K činnostem jsou děti průběžně motivovány,hodnocení převažuje pozitivní,součástí ranních kruhů je i sebehodnocení a vyjádření 6

7 vlastních názorů.ve třídách panuje přátelská,radostná atmosféra,děti jsou stimulovány k projevům přátelství,soudržnosti,akceptování druhých.děti jsou rozvíjeny ve všech vzdělávacích činnostech s přihlédnutím k jejich osobní spokojenosti a pohodě.je dbáno na tělesný rozvoj dětí,na rozvoj pohybových schopností a dovedností.systematicky je rozvíjena řeč a schopnost komunikovat,všemi prostředky podporována kreativita,fantazie,zájmy a nadání dětí. Děti jsou vedeny k soc.soudržnosti,k pocitu sebevědomí,sounáležitosti a pozitivnímu vztahu ke škole a vzdělávání,k respektování různých komunit.je respektována svoboda dítěte v souladu s vlastní odpovědností.vše,co se dítě učí,je vzájemně propojeno a logicky navazuje,je preferován prožitek a z něho vycházeno.didakticky cílené činnosti probíhají zpravidla v menších skupinách nebo individuelně,učitelky reagují citlivě na vzniklé situace. Při nástupu nových dětí je dodržována adaptace dětí na nové prostředí,dle potřeb dítěte s rodičem.děti jsou přijímány na zkušební dobu tří měsíců,po ukončení zkušební doby obdrží rodiče oznámení o zařazení dítěte do MŠ,pokud nenastanou problémy.počet dětí ve třídách je schválen určením kapacity a není překračován. Na začátku školního roku je dětem nabízen odpočinek na lehátku s poslechem pohádek,později se škola snaží respektovat potřeby dětí a umožňuje jim klidové aktivity ve třídách,eventuelně zařazuje kroužky a zájmové činnosti dětí. Děti i dospělí se v MŠ cítí dobře,vzniklé problémy jsou řešeny a přání i potřeby dle možností respektovány a plněny.plně je respektována potřeba soukromí dítěte,pokud tomu nejsou překážkou provozní podmínky školy Organizace vzdělávání Mateřská škola má 4 třídy,třídu Kočiček,Pejsků, Ježků a Krtků.Třídy jsou barevně odlišné.třídní vzdělávací programy jsou ve schématu stejné,učitelky program flexibilně upravují dle složení třídy a konkrétních situací.všechny třídy MŠ jsou heterogenní,jsou zde děti od 3 do 7 let,počet dětí na třídu je vzhledem k výměře tříd stanoven na 23 dětí. Zápis do MŠ bývá stanoven zřizovatelem,zpravidla v únoru,dítě je možné zapsat i v průběhu roku. O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů,webu, v časopise Osmička.Před zápisem je školou organizován Den otevřených dveří,v němž se rodiče seznamují s prostředím školy,s personálem,se ŠVP. Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou,kritérii ředitele ZŠ a MŠ. Přednostně jsou přijímány děti s OŠD,děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu na území MČ Praha 8.Další děti jsou přijímány dle stanovených kritérií,která udávají počet bodů-základním předpokladem je místo trvalého pobytu,následně věk dítěte,přihlášení k celodennímu pobytu a bod přidává sourozenec v ZŠ či MŠ.Neumístěné děti zůstávají v pořadníku a dle možností školy jsou postupně přijímány. Škola je otevřena od 6.30 do 17 hodin. Děti se scházejí zpravidla do 8.00,aby mohly využít časový prostor pro volné hry. Pokud rodiče potřebují,mohou příchod dětí přizpůsobit svým potřebám po dohodě s učitelkou.hry končí chvilkou pro individuální a skupinovou konverzaci a pohybovým cvičením. Svačina je podávána od 8,30 do 9,15, poté jsou organizovány řízené činnosti, potom následuje pobyt venku. Oběd je podáván od 11,30 hod. Odpočinek do hod. je organizován s možností kratšího odpočinku a klidné hry ve třídě. Ve14.30 je pohybová hra,svačina, po svačině si děti hrají ve třídě, na zahradě,nebo navštěvují zájmové kroužky. 7

8 Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Poměr spontánnícha řízených činností je vyvážený. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí, vyhovuje jejich individuálním vzdělávacím možnostem, ve škole jsou podmínky pro individuální, skupinovou i frontální práci s dětmi Řízení Všechny ped. pracovnice se účastní pedagogických a provozních porad. Vnitřní řízení podléhá vedení zástupkyni ředitele.pedagogický sbor pracuje jako tým, spoluúčastní se rozhodování v otázkách školního programu, spolupracuje při řešení obtížnějších výchovně - vzdělávacích situací, zapojuje do spolupráce rodiče. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech jsou jasně vymezeny. Informační systém v MŠ je vytvořen interpersonálně rozhovory,písemně,součástí pedagogických a provozních porad. Pro rodiče pak denně nástěnkami s informacemi pro rodiče,třídními schůzkami a poradenskou službou zástupkyní řed.školy. Mateřská škola dává rodičů k nahlédnutí seznam akcí nejen v tištěné formě, ale i na web. stránkách ZŠ v plánu akcí. Názory zaměstnanců i rodičů jsou respektovány a konzultovány, kolektiv funkčně spolupracuje. Plánování je funkční,přehledné,je vytvářeno za spoluúčasti kolektivu-u nově vznikajících TVP je třeba doplňovat flexibilně dle situace ve třídě. MŠ spolupracuje se ZŠ,jejíž je součástí,prostřednictvím této i se zřizovatelem,s lektory,kppp Personální a pedagogické zajištění Pedagogický sbor má předepsanou pedagogickou způsobilost. Všechny učitelky mají zájem o další odborný růst, využívají možnosti dalšího vzdělávání Spoluúčast rodičů Učitelky se snaží spolupracovat s rodiči na pozici partnerství, respektují potřeby dětí a jejich rodin. Informují rodiče o prospívání a pokrocích jednotlivých dětí, podle možností se domlouvají o společném postupu při jejich výchově a vzdělávání. Byly zavedeny konzultace pro rodiče,kde si rodiče spolu s učitelkami mohly pohovořit o výsledcích vzdělávání a výchovy a ev.sjednotitpostupy. Učitelky poskytují rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání i v problematice spolupráce s dalšími odborníky.rodiče škole pomáhají dle svých možností drobnými opravami hraček,zařízení školy 8

9 4. Formální kurikulum 4.1. Obsah předškolního vzdělávání oblast motorická: Dítě a jeho tělo oblast psychologická: Dítě a jeho psychika (Jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkovéoperace, představivost a fantazie,sebepojetí, city, vůle) oblast interpersonální: Dítě a ten druhý oblast sociálně-kulturní: Dítě a společnost oblast světonázorová: Dítě a svět 4.2. Principy,kterými se řídí práce MŠ podpora důvěry a sebedůvěry právo být s ostatními - prožitkové učení, podněty, smyslová výchova multikulturní škola potřeba rituálů a řádu partnerství MŠ a rodiny škola jako součást obce, regionu, Evropy a světa 4.3. Koncepční záměry a pracovnice MŚ Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku vychází z respektování individuálních potřeb a možností svěřených dětí. Snahou pedagogů je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti. U dětí využívat vhodné technické a didaktické pomůcky, při vzdělávání využívat přirozenou hru, smyslové poznávání. Vzdělávání je uskutečňováno v průběhu celého dne ve všech činnostech,spontánních i řízených.specifickou formou předškolního vzdělávání je didakticky cílená činnost, při které dítě vedené pedagogem dosahuje výsledků vzdělávacích cílů záměrným i spontánním učením.toto učení je založeno na smyslovém vnímání, na prožitkovém učení a probíhá zpravidla ve skupinách nebo individuálně. Všechny činnosti jsou hravé a tvořivé.dětem s OŠD,rovněž dětem ze znevýhodněného sociálněkulturního prostředí, je věnována individuelní péče. MŠ poskytuje řadu nadstandardních aktivit pro starší a talentované děti pěvecký kroužek, výuku angličtiny,keramický kurz,kroužek výtvarných prací. Dalšími doplňujícími formami vzdělávání jsou pravidelná divadelní představení, koncerty,výstavy,vycházky a výlety,společné akce s rodiči besídky, vystoupení dětí, tradiční Vánoční zpívání koled s rodiči.škola pořádá pro děti mikulášskou i vánoční nadílku, organizuje oslavu Dne dětí se soutěžemi, karneval, Noc v MŠ, rozloučení s předškoláky, vyjíždí s dětmi do Švpř. U dětí se zdravotním znevýhodněním zajišťuje potřeby vyplývající z jejich nemoci, udětí s alergiemi ve spolupráci se ŠJ dbána dodržování pravidel. U dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí zajišťuje obsah vzdělávání s ohledem na zvýšené potřeby na výchovu a vzdělávání v konkrétní oblasti, kompenzuje nedostatek příležitostí dětí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti, snaží se eliminovat nevhodnémodely chování v rodině. 9

10 V 1.třídě pracuje: Ve 2.třídě pracuje: Ve 3.třídě pracuje: Ve 4.třídě pracuje: Jana Černá,zást.řed.ZŠ Jiřina Hrušková, učitelka MŠ Mgr. Kristýna Bauerová,učitelka MŠ Barbora Lehocká,DiS., učitelka MŠ Jaroslava Babická, učitelka MŠ Bc.Barbora Veselá,učitelka MŠ Sáva Konečná,učitelka MŠ Mgr. Petra Drahorádová,učitelka MŠ Úklid, pomoc u dětí: Irena Šafrová Iveta Coufalová ŠJ-hospodářka: Kuchařky: Reni Šebková Hana Daníčková-vedoucí kuchařka Pavlína Sedláčková Anna Hoferová 4.4. Osobnost učitelky Učitelka vystupuje jako vzor a zároveň vytváří příjemné prostředí pro děti dává dostatek podnětů k učení, pozitivním hodnocením dětí podporuje jejich samostatnost při výchovně vzdělávací činnosti hledá vhodné strategie a metody pro individuální i skupinovou práci průběžně hodnotí výsledky své práce analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi sleduje a hodnotí individuální pokroky jednotlivých dětí usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči, průběžně vede s rodiči dítěte profesionálně vedený dialog respektuje názory a přání partnerů ve vzdělávání / rodičů, spolupracovníků, odborníků / Naše rizika: převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním příliš ochranářské prostředí - vedení příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce špatný mravní vzor okolí / mimo školu /, kdy děti jsou svědky nezdvořilého, netolerantního, př. agresivního chování, necitlivých či nevšímavých postojů. 10

11 Klady: zájmové kroužky vedené vlastními učitelkami ranní kruhy-komunikace,vztahy ve skupině,prožitky a zážitky, plán dne spolupráce se ZŠ přirozené prostředí,příprava předškolních dětí invence učitelek o estetiku prostředí-výzdobu školy 4.5. Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program je plán činností,vycházející ze ŠVP,zpracovaných na základě pedagogické diagnostiky a schémat očekávaných kompetencí vycházející z vývojových norem jednotlivých věkových skupin a praktických zkušeností. Vzdělávací cíle jsou uskutečňovány v rámci tematických celků v různých činnostech a využíváním dostupných příležitostí. Při tvorbě třídního programu spolupracují obě učitelky ve třídě i mezi třídami. Jeho obsah tvoří činnosti, jejich realizací dochází k naplňování specifických vzdělávacích cílů v jednotlivých oblastech. Většinou dochází k naplňování několika záměrů najednou v míře odpovídající individuálním i věkovým zvláštnostem a potřebám dětí. Při plánování činností vycházíme z individuálních potřeb dětí a také z úrovně dosažených kompetencí jednotlivých dětí. Všechny oblasti spolu vzájemně souvisejí a žádná oblast není nadřazena jiné, všechny jsou stejně důležité. Třídní kurikulum a vedení svěřených dětí je zcela v kompetenci učitelek na oddělení.tvp je materiál flexibilní, učitelky ho mohou doplňovat i měnit, výchozí je diagnostika dětí, závazné je směřování ke kompetencím všestranného rozvoje na konci předškolního období Tématickécelky(integrované bloky) Určení tematických celků odpovídá čtvrtletnímu rozmezí s přihlédnutím k ročním obdobím. Tyto celky nejsou dogmatem, lze je plnit podle konkrétního složení dětí ve třídě a jejich možností. Celky jsou členěny na tematické části,učitelky je mohou libovolně obměňovat,doplňovat,eventuelně vytvářet v TVP vlastní : 11

12 Integrované bloky- nabídka témat Tematické celky Sejdeme se v naší školce Podzim maluje Paní zima jede Jaro rozkvétá Tematické části 1. Já a moji kamarádi. 2. Co jsou pravidla?(tvoříme pravidla třídy.) 3. Pod jednou střechou. (věci denní potřeby, hračky, materiál, předměty denní potřeby) 4. Malujeme s podzimem město, počasí, oblékání 5. Les čaruje stromy, keře, lesní zvířata. 6. Šel zahradník na zahradu ovoce, zelenina. 7. Sportujeme pro zdraví 8. Zvonečky cinkají 9. My se školy nebojíme 10. Od pondělí do pátku budu kreslit pohádku 11. Vyjdi, vyjdi sluníčko. 12. Slepička kvoká na dvoře. 13. Maminka je tam, kde je domov. rodina 14. Praha je krásná každý den. Léto, cos nám přineslo? 15. Čím se bavíme 16. Kolik je na světě dětí 17. Máme rádi zvířata 18. Voda teče, lesy šumí 19. Co jede, létá, pluje 20. Zazvonil zvonec, školy je konec. 12

13 5. Evaluace 5.1. Evaluace v MŠ Zaměření autoevoluace CÍLE KRITÉRIA NÁSTROJE PROVÁDÍ ZODPOVÍDÁ ČASOVÝ HARMONOGRAM Podmínky ke vzdělávání cílené zlepšování podmínek podpora zabezpečení chodu školy kontroly, rozhovory, pozorování, spolupráce se ZŠ, MČ vedení školy a učitelky zást. ředitele pro MŠ průběžně Spolupráce s rodiči zlepšení spolupráce, zapojení rodičů do pomoci škole, spokojenost s prací školy uspokojení rodičů s příznivým řešením přijetí dětí do MŠ informace nástěnky, web. Stránky, rozhovory, akce s rodiči, konzultace, schůzky, zápis do MŠ a ZŠ vedení školy a učitelky Zást. ředitele pro MŠ a učitelky Hovory denně, konzultace 2x ročně, schůzky 2x ročně, dotazník 1x za 2 roky Výsledky vzdělávání dle individuelních potřeb a možností dětí dosahovat kvalitních výsledku pokroky při vzdělávání jednotlivců rozhovory, portfolio, diagnost. listy, výsledky dětských prací vedení a učitelky školy zást. ředitele pro MŠ a učitelky hovory denně, hosp. dle plánu, analýza diag. Dětí čtvrtletně Personální oblast budování kvalitního pedagogického sboru, uspokojovat potřebu dalšího profesního růstu dalším vzděláváním využití dalšího vzdělávání v denní praxi rozhovory, diskuse, porady, hospitace, kontroly, pozorování vedení školy a učitelky Vedení školy porady dle plánu, hovory denně, hosp. dle plánu, pozorování denně Školní klima Příjemné prostředí, spokojené děti, zaměstnanci a rodiče Atmosféra třídy, spokojené dítě Pozorování, rozhovory s dětmi a rodič, dotazník pro rodiče Vedení školy a ostatní zaměstnanci Zást. řed. Pro MŠ, učitelky, vedoucí ŠJ Pozorování a rozhovory s dětmi denně, s rodiči dle potřeby, dotazník 1x za 2 roky Pro vnitřní evaluační činnost používá vedení školy tyto dokumenty: Kritéria pro hodnocení práce učitelky Kritéria pro hodnocení práce provozních zaměstnanců Záznamový arch pravidelných kontrol Záznamový arch pro hospitaci Diagnostické listy pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí Dotazníky pro rodiče vytváří a předkládá Školská rada Smysluplné školy 13

14 Kritéria pro vyhodnocování práce učitelky 1. Včasné příchody do třídy a využívání pracovní doby k přímé práci s dětmi 2. Zpracování Třídního vzdělávacího programu a třídního týdenního plánu 3. Umožnění spontánní činnosti a her dětí 4. Vedení dětí ke spolupráci při společných činnostech a na plnění společných úkolů a cílů 5. Vstřícnost při komunikaci s rodiči, respektování jejich přání a doporučení, zapojení rodičů do tvorby programu třídy a jeho hodnocení 6. Studium a samostudium 7. Plnění povinností mimo přímou práci s dětmi 8. Vedení zájmového kroužku, systematické logopedické péče, výjezd do ŠvP 9. Zastupování kolegyní 10. Vztah k naší mateřské škole, starost o plynulost provozu školy Kritéria pro hodnocení provozních pracovnic 1. Plní všechny své úkoly dané pracovní náplní 2. Dodržují organizační řád školy, pracovní dobu 3. Všechno vnitřní zařízení (nábytek, hračky) udržují čisté 4. Zahrada je upravená pro aktivity dětí 5. Pracovnice se samy chovají dle zásad zdravého životního stylu 6. Vyhýbá se negativním slovním komentářům, podporuje děti v samostatnosti, chválí a povzbuzuje 7. Spolupracuje s vedením školy, s učitelkami, aktivně se podílí na nadstandardních aktivitách a akcích školy 8. Ve vztazích mezi zaměstnanci a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost 9. Zaměstnanci sledují konkrétní potřeby dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět 10. Chrání soukromí rodin a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny 14

15 Časový plán zaměření hospitací a měsíčních kontrol Každý měsíc Kontrola týdenních plánů a jejich evaluace, DH Září Připravenost prostor pro zahájení školního roku, třídní dokumentace a dokumentace dětí zvlášť nově přijatých, aktualizace telefonních čísel Říjen Prosinec Leden Únor Březen Duben Kontrola TVP a vyhodnocování loňského, znalost Řádu školy, Provozního řádu a ostatních vnitřních směrnic a jejich plnění ve třídách i u provozních zaměstnanců školy Úroveň práce ve třídách v oblasti hudebně pohybové, využívání hudebních nástrojů a audiovizuálních pomůcek, hospitace zást. ředitele školy ve třídách (vánoční posezení s rodiči) hudebně poh. kroužek Informovanost rodičů o výchovné práci, o dění ve třídách, o jejich dítěti, zveřejňování prací dětí, aktuálnost nástěnek, DH Pololetní hodnocení práce v jednotlivých třídách podle zkušebních nových RVP i práce školy, Hospitace zást. ředitele školy Využití času při nuceném pobytu dětí ve třídách při špatném stavu ovzduší DH dodržování denního režimu Úroveň vyhodnocování výsledků viz. Evaluace v ŠvP Květen Připravenost nejstarších dětí na vstup do školy, kontrola diagnostik dětí hospitace Červen Zařazování delších vycházek, polodenních výletů, slavnost Dne dětí, rozloučení se školáky, hodnocení zájmu a aktivit učitelek při organizování a provádění těchto 15

16 5.2. Hodnocení Třídního vzdělávacího plánu Hodnocení TVP budou provádět učitelky na třídách průběžně formou zápisu do týdenních plánů.na pedagogických radách zhodnotí výsledky a zkušenosti s prací TVP. Na konci školního roku zhodnocením ročního plánu Hodnocení Školního vzdělávacího plánu Hodnocení ŠVP se bude provádět průběžně při pedagogických poradách na mateřské škole, kontrolní činností ředitele a zástupkyně ředitele. Závěry budou podkladem pro práci v následujícím roce Pedagogické porady, provozní porady Pedagogické porady, kde se bude řešit interní problematika MŠ, budou probíhat na půdě MŠ průběžně podle potřeby po celý školní rok.mimořádné akce a problematika mateřské školy budou s ředitelstvím řešeny průběžně. Interní problematika mateřské školy, která bude řešena podle potřeby na zařízení : hodnocení, připomínky a rozhodování v otázkách školního programu návrhy na odklady školní docházky dětí spolupráce při logopedické nápravě spolupráce při řešení obtížnějších výchovně - vzdělávacích situací závěry z kontrolní činnosti předávání zkušeností ze vzdělávacích akcí hodnocení spolupráce - školy, zařízení, odborníci hodnocení spolupráce s rodiči organizace dne, služby učitelek, přípravy oslav, organizace mimořádných událostí - divadla, delší vycházky, výlety Kontrolní činnost ředitele, zástupkyně uspokojování každodenních potřeb dětí, pracovní atmosféra ve třídách respektování pracovního tempa dětí vytváření správných návyků v průběhu celého dne, při stolování respektování stravovacích návyků, dodržování dietních opatření jednotné výchovné postupy učitelek na třídě vedení požadované dokumentace ve třídách diagnostika, účast učitelek při hrách střídání činností, odpočinku, relaxace spolupráce s rodiči 16

17 6. Spolupráce 6.1. Spolupráce s kmenovou školou a školní jídelnou Spolupráce s kmenovou školou vzájemné informace o dětech - úspěšnost při školní docházce - informace o přestupujících dětech vedení dokumentace konzultace o zlepšování péče o děti ROMO, úspěšnosti při působení na rodinu vzájemné návštěvy učitelek a dětí - poznávání prostředí, účast při besídkách a oslavách vést rodiče dětí v našem zařízení k plynulému přechodu do ZŠ v rámci společných škol. Spolupráce se školní jídelnou vyvěšování jídelníčku v naší šatně zajišťování dietního stravování dětem, které ho potřebují respektování opodstatněných stravovacích návyků dětí zajištění pitného režimu -celodenně možnost předávání receptů zdravého stravování rodičům 6.2. Spolupráce s rodiči spolupráce na pozici partnerství -vzájemné informování o prospívání a pokrocích dítěte sjednocování výchovných postupů při péči o jednotlivé děti společná účast rodičů i učitelek při činnosti sdružení rodičů spoluúčast rodičů na dění ve škole - besídky, výlety, hry s dětmi poradenský servis pro rodiče ze strany školy-konzultační hodiny 6.3. Spolupráce se školami Spolupráce se školami, do kterých děti odcházejí sledování školní úspěšnosti dětí zpětná vazba na výchovně vzdělávací práci učitelek v zařízení 17

18 6.4. Spolupráce s odborníky Spolupráce v oblasti zdravotní péče: Spolupráce s obvodními pediatry - řešení problematiky zdravotně oslabených,integrace dětí s vadami Spolupráce s dětskou stomatologií Spolupráce s psychology, s OPPP, KPPP při návrhu odkladu školní docházky při vřazování ke školní docházce konzultace k odborné problematice podle potřeby. Spolupráce s kurátory, sociálními pracovnicemi OPD Společné řešení problematiky dětí ze simplexního rodinného prostředí umisťování dětí zajišťování pravidelné docházky dětí působení na problematické rodiny. Spolupráci provádět formou výměny informací, konzultacemi k problematice, vzájemnými návštěvami. 18

19 7. Očekávané kompetence a hlavní rizika, ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů Očekáváná kompetence = co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 7.1. Dítě a jeho tělo - zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci,běžné způsoby pohybuv různém prostředí(zvládat překážky,házet a chytat míč,užívat různé náčiní,pohybovat seve skupině dětí,pohybovat se na sněhu,ledu,ve vodě,v písku) - koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy,sladit pohyb s hudbou a rytmem - vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - ovládat dechové svalstvo,sladit pohyb se zpěvem - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů(sluchově rozlišovat zvuky a tóny,zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky,rozlišovat chutě a vůně,vnímat hmatem apod.) - ovládat koordinaci ruky a oka,zvládat jemnou motoriku(zacházet s předmětydenní potřeby,s drobnými pomůckami,s nástroji,náčiním a materiálem,zacházet s grafickým a výtvarným materiálem,např. s tužkami,barvami,nůžkami,papírem,modelovací hmotou,zacházet s jednoduchými hud.nástroji apod. - zvládnou sebeobsluhu,uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivnínávyky(zvládat osobní hygienu,přijímat stravu a tekutinu,postarat se o sebea své osobní věci,oblékat se,svlékat,obouvat apod.) - zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony(postarat se o hračky,pomůcky,uklidit po sobě,udržovat pořádek,zvládat jednoduché úklidové práce,práce na zahradě) - pojmenovat části těla,některé orgány(včetně pohlavních),znát jejich funkce,mít povědomío růstu těla,o jeho vývoji a změnách,znát hlavní pojmy užívané ve spojení se zdravím,s pohybem a sportem - rozlišovat,co prospívá zdraví(výživa,aktivní pohyb,zdravé prostředí,pohoda) a co muškodí(škodlivé látky a vlivy,nezdravé návyky a závislosti,nemoci,úrazy,nebezpečíhrozící v dopravních situacích,při setkání s cizími lidmi,neznámými věcmi,jevy apod.) - chovat se tak,aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví,bezpečí a pohodu svou ani druhých - mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom,kde v případě potřeby hledat pomoc(kam se obrátit,koho přivolat,jakým způsobem apod. 19

20 Hlavní rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů - denní režim nevyhovující fyziologickým potřebám dětí a zásadám zdravého živ.stylu - nedostatečný respekt k ind.potřebám dětí (k potřebě spánku,odpočinku,látkové výměny,osobníhotempa a tepelné pohody apod.) - omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitosti k prac.úkonům - nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností, neznalost jejich osobních zdravotních problémů - omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná,málo rozmanitá či jednostranná nabídka pohybových činností - nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohyb.dovedností - nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí - dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu,uplatňování nevhodných cviků a činností,nevhodnéoblečení při pohybových činnostech - nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle,o jeho růstu a vývoji, o funkcíchněkterých částí a orgánů,o zdraví a možnostech jeho ohrožení,způsobech ochrany zdraví a bezpečí - nevhodné vzory chování dospělých v prostředí školy i mimo ní 7.2. Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč - správně vyslovovat,ovládat dech, tempo i intonaci řeči - vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky,nápady,pocity,mínění a úsudky ve vhodnězformulovaných větách - porozumět slyšenému(zachytit hlavní myšlenku příběhu,sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) - formulovat otázky,odpovídat,hodnotit slovní výkony,slovně reagovat - učit se nová slova a aktivně je používat(ptát se na slova,kterým nerozumí) - naučit se zpaměti krátké texty(reprodukovat říkanky,písničky,pohádky,zvládnout jednoduchoudramatickou úlohu apod.), vyprávět příběh,pohádku - popsat situaci(skutečnou,podle obrázku) - chápat slovní vtip a humor - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - utvořit jednoduchý rým - poznat a vymyslet jednoduchá synonyma,homonyma a antonyma - vést rozhovor(poslouchat,nehovořit,je-li třeba poslouchat řečníka i obsah,ptát se) - domluvit se slovy i gesty - sledovat očima zleva doprava 20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více