JARNÍ ROVNODENNOST. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JARNÍ ROVNODENNOST. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum"

Transkript

1 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, BŘEZEN 2009 / ČÍSLO 3. Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. Fulghum JARNÍ ROVNODENNOST ve 12 h a 43 min. SEČ vstupuje Slunce do znamení Berana. Začíná astronomické jaro, nastává jarní rovnodennost. Noc bude stejně dlouhá jako den, další noci už budou jenom kratší a den začne sílit, bude více světla a tepla. Skončí zima a příroda se začne probouzet do života. Jarní rovnodennost se považuje za důležitý časový mezník mezi zimním a letním slunovratem. Mnoho národů (Keltové, Germáni, Mayové, Řekové, Římané,... Slované) považovalo a oslavovalo tento den jako počátek jara, svátek dostal různá jména např. Ostara, Alban Eiler, Meán Earraigh. Tradici těchto oslav převzali v průběhu času Křesťané do pohyblivého svátku Velikonoc. V tomto období si lidé zdobí příbytky věcmi představujícími znovuzrození a probouzející se přírodu. Je čas ukončit staré věci, očistit tělo i duši, zbavit domov všech špatných vlivů, které po sobě zanechala paní zima. Do současné doby se jako jeden ze způsobů očisty zachoval tzv. jarní úklid. Podle starých zvyků je potřeba všechny úklidové práce spojené s prací rukou dělat ve směru hodinových ručiček. Pohané věří, že tento zvyk jim pomůže naplnit domov dobrou energií. Tradičními symboly jara jsou malovaná vajíčka a zajíček. Většinou všichni víme, že vajíčko představuje plodnost. Zajíček se do našich končin dostal z kultury germánské bohyně Eostre byla patronkou zajíce (králíka), který symbolizuje růst a vitalitu. Na oslavy jarní rovnodennosti navazují další svátky, ale o těch až zase příště. Přeji Vám hodně sluníčka, zdraví a dobré jarní nálady. PS : V duchu keltských tradic nezapomeňte dát o sváteční noci ven vílám trochu jídla a pití, ty neobdarované víly vám totiž mohou způsobit trable. -dh- Klecanský zpravodaj březen

2 Z OBSAHU: Rovnodennost Odpady Z Rady města Pravý Hradec Co se šustlo... ZUŠÍK Dovolujeme si upozornit občany města, že do jsou povinni provést úhradu za svoz odpadu na rok 2009 ve výši 500 Kč za osobu, která má v Klecanech trvalý pobyt. Úhradu je možné provést na Matrice MěÚ. VÝMĚNA SVOZOVÉ SPOLEČNOSTI II. Vzhledem ke změnám, které proběhly v krátké době po uzávěrce únorového vydání Klecanského zpravodaje, ve kterém jsem požádala p. místostarostu o vyjádření ve smyslu výměny firmy pro svoz odpadu, si dovoluji ještě doplnit informace. Občanům města jistě neuniklo, že od února 2009 vyváží odpad v našem městě společnost A.S.A., která se stala nástupcem Českých sběrných surovin. Pravidla svozu odpadu a ceny za jednotlivé odp. nádoby uvedené ve vyjádření z únorového zpravodaje již nejsou aktuální a vše se bude odvíjet od jednání se společností novou. Budeme se snažit zprostředkovat další informace event. informace o výběrovém řízení na svozovou společnost. Věřím, že ve smyslu novinářského přísloví, že: Není nic staršího, než včerejší noviny, pochopíte, že ne vždy se podaří zmapovat a otisknout nejaktuálnější situaci. D. Horová Výstavka o VBT na Městském úřadě Připomněla život a dílo tohoto neobyčejně pracovitého muže, který ve své době znamenal dalekosáhle oceňovanou pomoc pro zachování a rozvoj českého jazyka a znalosti české historie. Byla zahájena v neděli 15. února četbou z jeho díla a hudebním vystoupením části sboru Klenota. Vystaven byl i prapor baráčnické obce (kdysi klecanské, dnes hoštické), který roku 1882 posvětil sám Václav Beneš Třebízský. Dva panely připomněly i desáté výročí našeho nového zvonu Václav. Výstavku občas někdo navštívil. Zvláště nás potěšily tři třídy žáků klecanské školy. Jedné deváté s paní učitelkou Pechovou a dvou druhých, paní učitelky Kulštrunkové a paní učitelky Šugarové. Výstavka byla zakončena o týden později, 22. února. Pavel Kuneš 2 Klecanský zpravodaj březen 2009

3 ZRADYMĚSTA 26. ledna - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady bod č. 9 jednání dne 21. ledna 2009 se konalo v kanceláři ředitele správy nepotřebného majetku Min. obrany ing. Lachmana za město byt přítomen starosta města a místostarosta, další jednání se bude konat ve čtvrtek 29. ledna 2009 na Vojenské ubytovací správě. 2. Č.j. 83/2009 zamítla žádost o prominutí poplatku za odvoz TKO na rok 2009 p. Janě Klausové za dceru, která odjela do Anglie na jaz. pobyt. 3. Č.j. 124/09 souhlasí s prominutím poplatku za odvoz TKO p. Evě Kertészové za paní Marii Chalupovou, která je umístěna v domově důchodců v Úvalech. 4. Č.j. 123/09 projednala žádost Českého zahrádkářského svazu Klecánky o odkoupení části lesního pozemku a pověřila vedení města dalším jednáním. 5. Č.j. 94/09 vzala na vědomí oznámení Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci povolení k provozování vodovodu, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu v obci Klecany společnosti Středočeské vodárny a.s., Kladno. 6. Č.j. 96/09 vzala na vědomí žádost p. Jaroslava Tajbla o odkoupení pozemku a pověřila vedení města místním šetřením. 2. únor - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady. 2. Vzala na vědomí informaci o jednání na Vojenské ubytovací a stavební správě dne 29. ledna 2009 ohledně bezúplatného převodu ČOV a studní na město. 3. Projednala výši nájmu v nájemních bytech ve zdravotním středisku a has. domě a schválila nájemné ve výši 49,23 za m Č.j. 178/09 vzala na vědomí oznámení a.s. České sběrné suroviny o přechodu věcných a smluvních práv na nástupnickou organizaci A.S.A. spol. s r.o. 5. Schválila program Zastupitelstva města, které se bude konat 16. února Vzala na vědomí informace o institutu veřejné služby z Městského úřadu Odolena Voda a předá Zastupitelstvu města. 9. února - Rada města: 1. Prověřila plnění úkolů z minulé Rady. 2. Vzala na vědomí zápis ze schůzky komise pro fondy EU, která se konala dne 4. února Navrhla dva občany města na titul čestný občan a předá Zastupitelstvu města. 4. Č.j. 196/09 projednala smlouvu o sdružení města Klecany a Letiště Vodochody a.s. pro vytvoření podmínek pro provoz společné jednotky požární ochrany a pověřila vedení města doplněním dalších informací. 5. Č.j. 185/09 vzala na vědomí výroční zprávu o hospodaření Základní umělecké školy v Klecanech a předá fin. výboru. Klecanský zpravodaj březen

4 4 6. Č.j. 195/09 byla seznámena s architektonickou studií na Dům s pečovatelskou službou od ing. arch. Terezy Kilingerové a předá stavební komisi. 7. Č.j. 211/09 schválila reklamní spolupráci se Sdružením provozovatelů osobní lodní dopravy na zařazení přívozu Klecánky do mapy lodní dopravy. 8. Č.j. 216/09 schválila smlouvu o spolufinancování projektu Mikroregion sociální pomoci Brandýsko, prostřednictvím Městského úřadu Brandýs n. L. Stará Boleslav. 9. Schválila příspěvek Lakomým Barkám ve výši ,- Kč na vydání CD. 10. Schválila závaznou přihlášku do soutěže o Cenu Petra Parléře 2009 revitalizace náměstí a přilehlých parkových ploch města. Ze zasedání Zastupitelstva města dne Nevelký počet občanů sledoval téměř pětihodinové jednání čtrnácti členů městského zastupitelstva. Ti projednali řadu administrativních záležitostí, z nichž nejzávažnější se ukázala nutnost hledat a najít takovou účetní nebo účetního, k- terý by byl znalý problematiky obcí. Pracovníci Městského úřadu vykonali od října do února mnoho prací, o nichž informoval pan starosta. Zastupitelstvo také vyslechlo návrh dvou zájemců o využití části Dolních kasáren, kde by chtěli zřídit víceúčelový sportovní areál, a se záměrem, k němuž bude nejprve předložena studie, souhlasili. Za čestné občany byli zastupiteli schváleni pan Ing. Jan Novotný a paní Jiřina Koktanová, oba za zásluhy o město. Další zajímavé informace najdete v zápisu a usnesení ze zasedání, vyvěšených na úřední desce MěÚ. Zdena Lomová Výzva pro drobné živnostníky a řemeslníky Na žádost občanů Klecan o zveřejnění kontaktů na drobné živnostníky a řemeslníky, kteří v našem městě poskytují služby, opravy, prodej zboží atd, se redakční rada rozhodla bezplatně otisknout v jednom z následujících čísel Klecanského zpravodaje seznam živnostníků a řemeslníků, včetně kontaktních údajů (řádková inzerce). Vyzýváme živnostníky a řemeslníky, kteří chtějí být zveřejněni v tomto seznamu, aby kontaktovali redakci Klecanského zpravodaje nebo na tel.: D. Horová. Zveřejňované informace budou v rozsahu: jméno, nabízená služba nebo práce, provozovna, kontakt, telefon, . Podklady budeme přijímat do dh- Klecanský zpravodaj březen 2009

5 Pořádá v březnu 2009 tyto kurzy a akce v zasedací síni Městského úřadu v Klecanech Úloha prarodičů ve výchově dětí hodin Seminář paní PhDr. Ing. Ivy Jungwirthové, cena 50,- Kč 16., 23. a Kaligrafie hodin Obsah výuky: seznámení s vývojem psaných záznamů a písma. Řád a tvary krásného písma. Historie písem a psacích materiálů. Zhotovení rákosového pera a vyzkoušení. Psaní ocelovým perem se seříznutou špičkou. Nácvik kapitálek, groteskové a antikvové písmo. Nácvik a běžné psaní renesanční humanistickou kurzivou. Plakáty. Lektor: Pavel Kuneš, cena 50,- Kč za lekci včetně materiálu Velikonoční dílna hodin Vitráž (společnost BONA), zajíčci z modrotisku, fimo, vajíčka zdobená voskem, kurz balení dárků. Vstup zdarma, cena výrobků podle spotřebovaného materiálu Jestli máte o některý z kurzů zájem, přihlaste se co nejdříve. Kurz se bude konat, jen pokud se sejde min. 5 účastníků. Přihlásit se můžete na tel po 19. hodině, nebo e- mailem na adrese Písemnou přihlášku můžete vhodit do schránky na městském úřadě. Elektronickou přihlášku najdete na našich internetových stránkách ADAM S BAR Vás zve k příjemnému posezení do nekuřáckého baru a cukrárny na adrese Čsl. Armády 700 (vedle samoobsluhy pana Kříže). V baru je otevřeno denně a je zde i dětský koutek pro nejmenší návštěvníky. Těšíme se na Vás. Klecanský zpravodaj březen

6 Čtu, čteš, nečteme Začátkem letošního roku jsem v naší městské knihovně sháněla podklady do Kroniky města Klecan. Paní knihovnice mi velmi ochotně poskytla statistické údaje, ze kterých jsem se dozvěděla, že v knihovně je knih, což je údaj jistě potěšující. Méně potěšující je ale skutečnost, že z obyvatel, které Klecany mají, bylo v roce 2008 registrováno pouze 151 čtenářů, a co je zvláště smutné, z toho pouze 13 dětí do 15 let. V dnešní technickými vymoženostmi naplněné době, kdy je nesrovnatelně zábavnější sedět před obrazovkou počítače a hrát akční hry, nebo sledovat nekonečné seriály na televizní obrazovce, jen těžko nalézáme čas který bychom věnovali klidnému a soustředěnému sezení nad stránkami knížek. Čas který máme k dispozici není neomezený. Ze všech stran na nás útočí zastánci rozlišných způsobů života nabádáním typu: věnujte čas sportu, věnujte čas kamarádům, věnujte čas vzdělávání, věnujte čas relaxaci, věnujte... A kdybychom měli každý z těchto hlasů poslechnout, musel by náš den mít nejméně 48 hodin, které bychom spravedlivě rozdělili mezi potřebné. Toto povídání není výzvou k tomu abychom útokem brali knihovny, je jen zamyšlením, kam se vytrácí potřeba klidného spočinutí nad pár stránkami textu. Psaný text má ohromné výhody nemusíme bezprostředně čelit názorům autora, nesouhlasíme-li zasuneme knížku hluboko do knihovny a počkáme až autor názor změní. Naopak souhlasíme-li můžeme číst text stále dokola, aniž by se autor zcela vyčerpal. Velmi výstižně bylo toto rozdělení knih popsáno v časopise Literaturnaja gazeta: Jsou dva druhy knih. Jedny zkrášlují život, druhé byt. Knížka je také hezkým a trvalým dárkem, je to i únik od každodenních starostí, kterých má každý z nás nepočítaně a může být i dobrým přítelem v dobách dobrých i zlých. A pokud ještě svého oblíbeného přítele nemáte, zkuste se po něm poohlédnout třeba v knihovně nebo v knihkupectví. Určitě vás už netrpělivě vyhlíží. JH POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ DÍLNU Dne (úterý) od 14:00 hodin proběhne v prostorách školní družiny ZŠ Klecany tradiční Velikonoční dílna. Tak jako každý rok budeme vyrábět velikonoční dekorace různými technikami. Materiál na výrobu bude k dispozici a všechny výrobky si budete moci odnést s sebou. Zveme srdečně všechny děti a jejich rodiče. Vedení ŠD, ZŠ a SRPŠ 6 Klecanský zpravodaj březen 2009

7 Co se šustlo v naší škole Soutěž v anglickém jazyce v letošním roce se okresní kolo soutěže v anglickém jazyce uskutečnilo netradičně brzy již 10. února v gymnáziu v Čelákovicích. Školní kolo proto proběhlo 29. ledna, brzy po ukončení pololetní klasifikace. Přesto celkem 8 žáků našlo odvahu a této soutěže se zúčastnilo. V kategorii IA pro žáky 6. a 7. tříd se na 1. místě umístila Markéta Knorová ze 7.A před 2. Lukášem Pospíšilem ze 6.A a 3. Denisou Venturovou ze 7.A. V kategorii IIA pro žáky 8. a 9. třídy se na 1. místě umístil David Jeřábek z 8.A V okresním kole štěstí více přálo Lukáši Pospíšilovi, který se umístil na výborném 2. místě, Markéta Knorová v konkurenci okresu Praha Východ získala krásné 5. místo. Ráda bych ještě jednou poděkovala všem účastníkům školního kola a blahopřála úspěšným žákům z kola okresního. Věra Štembergová GOTIKA JE KDYŽ dva rytíři ze sdružení Pernštejn přijeli do tělocvičny naší školy předvádět zbraně, které se v tomto historickém období využívaly. Oba pánové nám zbraně nejen předváděli, ale dokázali o nich i zajímavě a vtipně vyprávět. Na závěr také sami předvedli, jak se se zbraněmi zachází. Mnozí z nás se dozvěděli nové informace o období gotiky, nebo si opravili některé mylné představy ( např. o váze jednotlivých zbraní, o maximální délce trvání souboje mezi těžkooděnci apod.) Toto představení proběhlo 6. února a spolu s žáky naší školy se ho zúčastnili i žáci ZŠ Řež a ZŠ Zdiby. Všichni už se těšíme na představení Renesance, které by mělo proběhnout v příštím školním roce. Eva Staňková FERDA V NAŠÍ ŠKOLE Dne 5.února 2009 se uskutečnil zápis do prvních tříd na naší škole. Letos předškoláky s rodiči vítaly pohádkové bytosti Ferda Mravenec, Brouk Pytlík a Berušky v podání žáků pátých a devátých tříd. Zatímco rodiče vyplňovali papíry potřebné k přijetí, děti se společně se svými staršími průvodci vydaly do prvního patra, kde na ně čekaly paní učitelky z prvního stupně. Každá měla na starosti jednoho předškoláka a formou her zjišťovala jeho schopnosti. Děti měly například zavázat Beruščinu botu, nebo spočítat kolik teček hodily na plyšové kostce. Svojí zásluhu na příjemném odpoledni mají i paní kuchařky, které pro všechny připravily sladké občerstvení a vařily čaj. K zápisu se dostavilo velké množství dětí, takže se my, deváťáci, nemusíme bát, že bychom na škole neměli nástupce. Tereza Gerhátová 9.A Klecanský zpravodaj březen

8 JEŠTĚ K ZÁPISU PRVŇÁČKŮ Chtěly bychom poděkovat pohádkovým postavičkám : Pavle Trojanové, Anně Ryché, Lukáši Černému, Filipu Damkovi z V.A a Marii Tománkové, Anetě Novotné, Tereze Gerhátové a Pavle Brožové z IX.A za organizační pomoc a pěkný přístup k budoucím prvňáčkům. E. Staňková, K. Knorová PO STOPÁCH TROJÍHO VÝROČÍ Měla to být původně suplovaná hodinu dějepisu v deváté třídě ve čtvrtek 19. února Nestala se však běžnou vyučovací hodinou v učebně dějepisu, nýbrž procházkou na Městský úřad v Klecanech, kde na nás čekala paní Lomová, která měla pro deváťáky připravený výklad k výstavě Václava Beneše Třebízského. Výstava je věnována Třebízskému k připomenutí 160 let od jeho narození a 125 let od jeho úmrtí. A třetí výročí? I to je do výstavy zakomponováno. Jedná se o desáté narozeniny zvonu Václav v Klecanech. Žáci se zaujetím poslouchali výklad paní Lomové, která k faktografickým údajům přidala mnoho zajímavých informací a historek z minulosti i současnosti, které se točí kolem života a díla V. B. Třebízského i života v Klecanech a okolí. Za velmi pěkné vyprávění paní Lomové velmi děkujeme. Alena Dočkalová a třída 9.A NOVINKY ZE ZUŠKY Výborné umístění žáků základní umělecké školy v okresním kole. Ministerstvo školství každoročně organizuje soutěže základních uměleckých škol. Tentokráte mohli žáci soutěžit ve hře na dechové nástroje. Učitelé připravili celkem 11 žáků do okresního kola v Říčanech a z toho 10 žáků zvítězilo a postoupilo do krajského kola. Žákyně hry na flétnu, především pod vedením paní zástupkyně Kratochvílové, byly v minulých letech úspěšné i v celostátním kole. Proto v letošním roce také očekáváme úspěch i v celostátním kole, jelikož některé soutěžící žákyně jsou již zkušené a mají nastudovaný opravdu krásný a náročný repertoár. Všechny získaly v okresním kole první místo s postupem (Amina Briki, Zina Briki, Karolína Míková, Kristýna Kröblová, Barbora Totušková, Zuzana Gulová a Markéta Švehlová). První místo s postupem získala v 1. kategorii i žákyně pana učitele Petra Michalce Gabriela Matoušková. Pro Gábinku byla soutěž její prvním velkým úspěchem a všichni ji držíme palce, aby stejně krásně zahrála i v krajském kole. Zastoupení jsme měli také v kategorii příčná flétna. Anička Černá, ze třídy pana učitele Michalce, získala 2. místo. Umístění je o to cennější, že Anička začala hrát na příčnou flétnu až ve starším věku a svou pílí 8 Klecanský zpravodaj březen 2009

9 si druhé místo poctivě vybojovala. Kromě fléten jsme dosáhli výborného umístění i ve hře na lesní roh, což je specializace pana učitele Karla Nového, který výborně připravil Tomáše Havláka. Tomášek překonal trému, zahrál bezchybně a suverénně a vybojoval si první místo s postupem do krajského kola. Děkujeme všem žákům za výbornou reprezentaci a píli, jelikož příprava na takovou soutěž je velmi náročná. Držíme jim palce v krajském kole a o výsledcích Vás budeme pravidelně informovat. Nový klavír Základní umělecká škola vlastní od února nové koncertní křídlo. Křídlo jsme mohli zakoupit díky půjčce Města Klecany a vlastnímu střádání na investičním fondu. Křídlo je velmi kvalitní, má krásný zvuk, měkký úhoz, z čehož mají největší radost naši klavíristi. Nová paní učitelka výtvarného oboru Výtvarný obor od února vyučuje nová paní učitelka Mgr. Petra Jonášová. Paní učitelka vystudovala pedagogickou fakultu obor výtvarná a hudební výchova, tedy kombinace nejideálnější pro působení v umělecké škole. Paní učitelka se nejen orientuje ve výtvarném umění, ale hraje také na violu a zpívá. Vyučovat začala ve velkém vlnitém styly s žáky připravuje výstavu na téma Vlny. Výstava je plánovaná na měsíc červen. Plánované akce Od 9.3. do v ZUŠ probíhají jarní prázdniny, v tomto týdnu se nevyučuje Třídní koncert žáků p.uč.vaňkové (klavír, zpěv) a p.uč. Růžičkové (klavír), od 17,00 hodin v sále ZUŠ Klecany Třídní koncert žáků p.uč. Nového (flétna, lesní roh a trubka), od 17,00 hodin v sále ZUŠ Klecany Koncert studentů konzervatoře ve hře na žesťové nástroje, od 18,00 hodin v sále ZUŠ Klecany Bc. Dana Snížková Zápis do Mateřské školy Klecany pro školní rok 2009/2010 se uskuteční ve středu 1. dubna 2009 od 17 hodin formou informativní schůzky s rodiči (bez přítomnosti dětí) v prostorách MŠ Program schůzky: kritéria přijetí dětí do MŠ adaptační režim nově přijatých dětí dny otevřených dveří vyplnění přihlášek a žádostí k přijetí do MŠ Klecanský zpravodaj březen

10 SKAUTSKÝ PLES Skautské středisko Havran v Klecanech připravilo na sobotu důstojnou oslavu 20. výročí obnovení činnosti skautingu v podobě IV. Skautského plesu. Bohužel nemáme v našem městě adekvátní prostor pro pořádání společenských akcí, a tak si organizátoři tradičně vypůjčili k uspořádání plesu Veltěžskou Sokolovnu. V sobotu dopoledne probíhala přeměna tělocvičny v taneční sál a sami skauti se postarali o stylovou výzdobu. Od sedmé hodiny večerní se začali scházet hosté a hned při prvních tónech hudby se začal plnit taneční parket. K tanci a poslechu hrál celý večer orchestr pana Holuba. V závěr plesu odhodili pánové kravaty a některé z dam převlékli své plesové róby, aby se mohli nevázaně vlnit v rytmu diska. V průběhu večera promluvil ke všem přítomným i pan starosta Ivo Kurhajec alias Fill, který je zároveň vedoucí skautského střediska. Připomenul výročí skautingu, poděkoval za účast přítomným hostům a vzpomněl na ty, kteří patřili k zakladatelům a tahounům Klecanského skautského střediska. Součástí večerního programu bylo vystoupení břišních tanečnic, na nichž mohli zejména pánové nechat oči. Téměř každý z hostů odcházel s výhrou z připravené bohaté tomboly. Chřipková epidemie se zasloužila o to, že mnoho tanečníků se muselo potit místo na tanečním parketu, doma v posteli. Atmosféru plesu to však nijak neovlivnilo a nálada všech přítomných byla více než skvělá. Domů se všichni rozcházeli až za ranního kuropění. Pamětníci i současníci si celý večer mohli prohlédnout panely s fotkami ze skautských výprav a táborů od roku 1947, které byly součástí výzdoby. Hlavní organizátorkou této příjemné společenské události byla pani Ivana Vojtěchovská, které patří poděkování, díky patří i všem dobrovolníkům a sponzorům za finanční podporu, za pomoc při organizaci plesu a za příspěvky do tomboly. Dáša H. Město Klecany nabízí ubytování v ubytovně v Dolních Kasárnách za cenu 130,- Kč/den. Informace na tel správce kasáren Městský úřad Klecany 10 Klecanský zpravodaj březen 2009

11 Kulturní komise městské Rady, středisko Havran Junáka Klecany a občanské sdružení Pravý Hradec vás srdečně zvou na Velikonoční jarmark v sobotu 4. dubna 2009 ve 14 hodin Program na náměstí Václava Beneše Třebízského (v případě nepříznivého počasí v budově městského úřadu) stánky s tradičním zbožím pletení a prodej pomlázek občerstvení Program v zasedací síni městského úřadu ochutnávka velikonočního pečiva velikonoční dílna kraslice, perníky, velikonoční dekorace, keramická dílna, patchwork bez jehly filcování, vitráž, drátování, tkaní společnost BONA prodej velikonočních dárků Program v obřadní síni VBT 15:00 Divadlo pro děti Srdečně zveme do Máslovic v sobotu 21. března 2009 od hod. na tvůrčí dílnu VYRÁBÍME HUDEBNÍ NÁSTROJ Dílna je doplňkem výstavy Hudba na koleně. Bližší informace a přihláky u V. Sýkorové tel , Klecanský zpravodaj březen

12 CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI Se společným cvičením rodičů a dětí je možné začít zhruba od 4. měsíce, po zvládnutí prvního vzpřímení ( Pase ovečky ). Je třeba se vždy řídit věkem dítěte a jeho psychomotorickým vývojem. Lekce by proto měla vždy vést kvalifikovaná instruktorka, aby nedocházelo k přetěžování dětí. Děti by měly dělat jen to, co sami již zvládají. Náplní cvičení jsou cviky přirozené, zdravotní, cviky rovnováhy a odvahy, pohybové hry, tanečky a u nejmenších i správná manipulace s dětmi (zvedání, přenášení apod.). Cvičení je doprovázeno písničkami, básničkami a různými hrami. Děti ke cvičení nenutíme, ale motivujeme, aby cvičily s radostí a zájmem. Pro děti je pohyb základní fyzickou i psychickou potřebou: pohyb podporuje vývoj kostry, svalů, zlepšuje fyziologické funkce cvičením se stávají pohyby dítěte koordinovanější a ladnější, dítě si osvojuje i správné držení těla cvičení také působí na kladné citové naladění (dítě má ze cvičení radost, po úspěšném zvládnutí cviku nabývá pocitu sebevědomí) cvičením v kolektivu se dítěti formují i jeho charakterové vlastnosti (učí se přizpůsobovat se kolektivu, ohleduplnosti, nemůže uplatňovat stále jen sebe, ale musí dát možnost seberealizace i jiným dětem) cvičení podporuje i aktivitu psychickou a napomáhá rozvíjet poznávací procesy (dítě se seznamuje s různými náčiními, učí se orientaci v prostoru) cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu dětí, děti si trénují i paměť Děti cvičící ve skupinkách by měly být rozděleny podle věku a dále i podle zvládnutých dovedností (např. roční dítě chodící by nemělo být ve stejné skupince jako dítě roční lezoucí po čtyřech). Lekce u menších dětí by měla trvat 30 minut, u starších dětí je možné lekci prodloužit na 45 minut. Déle již děti v tomto věku neudrží pozornost. Skupinka by měla být o velikosti 6 8 dětí. Věkové rozdělení dětí 4 8 měsíců (dítě ještě neleze) 8-13 měsíců (období přechodu od lezení k chůzi) měsíců (období prvních kroků až po stabilní chůzi) měsíců (období stabilní chůze období cíleného kroku) (36.) měsíců (období spontánního pohybu) Rozsah a obsah lekce na začátku lekce se děti přivítají básničkou nebo písničkou, která je vždy stejná 10 min máme na rozcvičku a prohřátí (cvičíme známé prvky a opakujeme cvičení z minulé lekce) 10 min se věnujeme novým prvkům, novým cvikům a novým pomůckám 12 Klecanský zpravodaj březen 2009

13 na závěr lekce se děti rozloučí básničkou nebo písničkou, která je vždy stejná řízenou činnost prokládáme různými hříčkami na každou lekci určíme jednu hlavní pomůcku, pomůcky střídáme Cvičební pomůcky Šikminy, tunely, obruče, velké desky, žížaly, povrchy z různých materiálů, padák, houpadla, velké míče, válce, overbally, šikmý žebřík, trampolína, švihadla, cvičební tyče, lana, hrazdy. Samostatné cvičení bez rodičů je možné zhruba od 4. roku, ale záleží na různých okolnostech (např. dítě cvičí již od malička a zvládá cizí autoritu, je schopné se odpoutat od maminky/tatínka). V dnešní době má téměř 30% dětí funkční nedostatky v držení těla a také ve vývoji kostry. Jedna z mnoha příčin je nedostatek pohybu nebo naopak přetěžováním nevhodně zvolenou pohybovou aktivitou nebo nevhodnými cvičebními prvky, nevyváženou stravou, dlouhotrvajícím stresem atd. Je v moci rodičů změnit podstatnou část z toho k lepšímu vedením dětí ke sportu a aktivní účastí na společných pohybových aktivitách se svými dětmi od jejich nejútlejšího věku. Použité zdroje: Pro Pravý Hradec sepsala Pavla Křemenová Studio Motýlek Hobit, Plzeň skripta pro absolventy semináře Cvičení dětí batolecího věku Iva Dolínková - Cvičíme s kojenci a batolaty Občanské Sdružení Pravý Hradec nabízí pravidelné cvičení rodičů s dětmi. Cvičení dětí od 4 měsíců si můžete vyzkoušet na pravidelných schůzkách Klubu rodičů a dětí. Schůzky se konají každé pondělí od 9.00 do hodin v prostorách družiny ZŠ v Klecanech, pavilon B. Vstupné je 40,- Kč nebo permanentka na 10 vstupů v ceně 350,- Kč (máte-li 1 dítě) a 50,- Kč nebo permanentka 450,- Kč (máte-li 2 a více dětí). Větší děti cvičí v pondělí v malé tělocvičně v suterénu Základní umělecké školy ve dvou skupinách: děti od 1,5 do 2,5 roku od 15,30 hodin a větší děti od 16,15 hodin. Vstupné je stejné, jako při dopoledních schůzkách. Je možné použít i permanentky. Pravidelné úterní cvičení rodičů a dětí, které pořádal Sokol, bylo pro malý zájem zrušeno. V případě zájmu alespoň 8 párů rodičů a dětí by mohlo být od září opět obnoveno. Klecanský zpravodaj březen

14 14 PŘÍRODA KOLEM NÁS - VRBY Proč právě březen a vrby? Důvody jsou hned dva. Prvním je začátek jara 21. března. Jedním ze symbolů nadcházejícího jarního období jsou tzv. kočičky, což jsou jehnědy vrby jívy. A druhým důvodem je výročí, které na první pohled s jarem ani vrbami nijak nesouvisí. Dne 6. března 1899 německá firma Bayer nechala zaregistrovat značku Aspirin. Ke zdánlivě nesouvisejícím souvislostem se postupně dostaneme. Nejprve si však řekněme stručně něco o vrbách. Vrba (Salix) patří k nejrozšířenějším druhům na zemi. Podle V. Větvičky bylo dosud popsáno více než 500 druhů vrb. K našim nejvýznamnějším druhům patří vrba bílá (Salix alba), strom dorůstající výšky až 30 m, s rovným kmenem a metlovitou korunou. Její kořenový systém je značně rozvinutý a vrba bílá je jím dobře upevněna i v rozbředlém půdním materiálu. Další u nás velmi známou a rozšířenou vrbou je vrba jíva (Salix caprea), známá již zmíněnými kočičkami. Je to strom dosahující výšky maximálně 12 m, jeho koruna je košatá a v nepříznivých podmínkách roste pouze keřovitě. Vrba jíva rozkvétá před rašením listů, čímž zajišťuje první bohatou včelí pastvu. Je lhostejná ke složení půdy a tak ji můžeme vidět na horninách kyselých i na vápencích. V knize Dřeviny České republiky, autorů L. Úradníčka a P. Maděry napočítáme 21 u nás původních vrb. Jen na ukázku uveďme vrbu košíkářskou (Salix viminalis), jejíž název napovídá, že je využívána především pro kvalitní proutí; vrba lýkovcová (Salix daphnoides), pěstovaná hlavně v arboretech a botanických zahradách, určená k řezu kočiček pro prodejní účely; vrba trojmužná (Salix triandra) s prašníkovými jehnědy dlouhými až 6 cm; vrba křehká (Salix fragilis), jejíž kůra se podobně jako u vrby bílé používala v lékařství. A tím se dostáváme ke zdánlivě nesouvisejícímu Aspirinu. Účinnou látkou Aspirinu je acidum acetylsalicylicum. Kůra vrby obsahuje salicin, jehož bolest tišících účinků a schopnosti snižovat horečku si všiml již v 5. stol. př.n.l. řecký lékař Hippokrates. Ve středověku na účinky vrbové kůry medicína pozapomněla a tradovaly se jen mezi kořenářkami. Až v roce 1763 byla na schůzi lékařské společnosti Velké Británie předložena vědecká zpráva o pokusech s výtažky z vrbové kůry. Až roku 1897 německý chemik a farmaceut Felix Hoffmann, který pracoval pro firmu Bayer, popsal postup jak změnit kyselinu salicylovou (s řadou vedlejších nepříznivých účinků) na kyselinu acetylsalicylovou (lidským organismem dobře snášenou). A zázračný bílý prášek, (později tableta), byl na světě. Dnes nám lékárny nabízejí Aspirin obohacený vitaminem C, Aspirin v šumivých tabletách apod., avšak základem všech takto vylepšených preparátů je původní Aspirin, jehož zlatá éra započala před 110 lety. U příležitosti státní návštěvy německého prezidenta Richarda von Weizsäckera v r. 1986, pronesla ve svém projevu britská královna Alžběta II. m.j. tyto věty: Německé úspěchy překlenují celou šíři lidského života. Od filozofie přes hudbu a literaturu až k objevu rentgenového záření a masové výrobě Aspirinu. Klecanský zpravodaj březen 2009

15 Ať už si my, bezprostřední sousedé a odvěcí historičtí rivalové, o německých úspěších myslíme cokoliv, v případě léčebných možností, které nám skýtá Aspirin, jehož prapůvodním základem je látka obsažená ve vrbové kůře, nezbývá než říci: díky pane Hoffmanne! JH Obec Máslovice srdečně zve na 22. ročník turistického pochodu Máslovická šlápota aneb Šlapeme do Máslovic stloukat máslo sobota 28. března 2009 Trasa pro pěší z Klecan: 9 km: Klecany Máslovice, start náměstí zastávka bus (9-9,30h) 3 a 5 km: okolí Máslovic, start u muzea (9,30-11h) Specielní trasa s možností vyzkoušet si Nordic Walking chůzi s holemi, start v 10 a 11,30 h před muzeem. Popis tras na jednotlivých startech. Program na návsi: 11 15,30 hod.: Stloukání másla, pečení jarního pečiva, zdobení perníčků, Pletení pomlázek, malování kraslic, výroba smrtky Tvořivé dílny, soutěže a hry Divadlo pro děti (12,30 hod.) Hudební country skupina Máslovické drnkačky (10-12 hod.) Hudební skupina Lakomé Barky s Petrem Niklem (od 14 15,30 hod.) Dobrá čajovna před muzeem! Výborné čaje po celý den! Stánky s občerstvením a řemeslnými výrobky Vynášení smrtky v 15,30 hod. Bližší inf. na tel.: , Adresa pořadatele: OÚ Máslovice, Pražská 18, Změna programu vyhrazena. Klecanský zpravodaj březen

16 Kulturní komise pozvala občany na Vyšehrad V sobotu 21. února v nevlídném ránu odjela skupina více než dvaceti zdravých a otužilých Klecanských uctít památku 160 let od narození Václava Beneše Třebízského. Navštívili jsme jeho hrob na vyšehradském hřbitově se sochou Františka Bílka a vzpomněli jeho významu pro Klecany. Položili jsme tam kytičku, zapálili svíčky a zazpívali naši hymnu. Potom jsme prošli vyšehradským hřbitovem, který byl založen v devadesátých letech 19. století vyšehradským proboštem Karlachem jako národní pohřebiště. Dosud tam našlo místo svého posledního odpočinku téměř pět set významných mužů i žen. Četli jsme si jména spisovatelů, básníků, výtvarných umělců i politiků na Slavíně. (Majestátní sochy tam vytvořil Josef Mauder, jehož sochy jsou také v kostele ve Zdibech.) První tam byl uložen Julius Zeyer, poslední Rafael Kubelík. Procházkou za mírného sněžení jsme si všimli mnoha dalších hrobů: Karla Hynka Máchy i Zdeňka Fibicha, Mikoláše Alše a Bedřicha Smetany, Maxe Švabinského, Hanky Maškové, Vlasty Buriána i Petra Ebena. Postáli jsme u symbolického hrobu dr. Milady Horákové. Viděli jsme krásné plastiky Ladislava Šalouna, Jana Štursy, Olbrama Zoubka, Bohumila Kafky. S úctou jsme rozsvítili svíčky u hrobu Boženy Němcové a Karla Čapka. Pak jsme využili laskavé nabídky vyšehradského probošta Antonína Doležala a odešli na chvíli do tepla. Dostali jsme od něho šálek čaje nebo kávy a trochu si povyprávěli. Po odpočinku a rozehřátí jsme si prohlédli vyšehradský kostel sv. Petra a Pavla. Pan probošt vyprávěl historii Vyšehradu a v kostele nás upozornil na gotické fresky i deskový obraz vyšehradské madony. Prohlédli jsme si kapitulní cennosti v jejich pokladnici a výstavku o proboštu Bohumilu Staškovi. S poděkováním jsme se rozloučili a po poledni jsme byli opět doma. Pavel Kuneš Naši březnoví jubilanti: Kodetová Hana (75), Studnička Josef (78), Stýblová Jiřina (76), Nováková Miluše (75), Bassyová Alena (71), Janíková Vlasta (70), Brávníková Růžena (80), Budín Jiří (72), Zelenková Marie (91), Petříčková Oldřiška (81), Srstková Růžena (81), Helligová Jindřiška (76), Mouchová Věra (72), Sittová Jozefa (71), Jandovská Marie (89), Mlyneková Johana (82), Kopřiva Václav (72), Novák Josef (87), Kmínková Růžena (76), Ležáková Jiřina (80) Prodám byt 3+1 v Klecanech na sídlišti. Tel.: Klecanský zpravodaj březen 2009

17 Kalendárium aneb stalo se před: 185 lety se narodil český hudební skladatel Bedřich Smetana (autor oper např. Prodaná nevěsta, Libuše, Braniboři v Čechách; cyklu symfonických básní Má vlast, skladeb České tance, Z mého života a mnoha dalších) 50 lety byla prvně na veletrhu hraček v New Yorku představena panenka Barbie 265 lety byla v Londýně založena aukční síň Sotheby s, která dodnes úspěšně funguje 10 lety se Česko, Maďarsko a Polsko stávají členy Severoatlantické aliance 130 lety se narodil německý fyzik Albert Einstein, autor teorie relativity 70 lety začala okupace Čech a Moravy nacistickým Německem vyhlášen protektorát Čechy a Morava, prezidentem se stává Emil Hácha jmenoval A. Hitler do funkce zastupujícího říšského protektora pro Čechy a Moravu Konstantina von Neuratha 205 lety vydal Napoleon Bonaparte občanský zákoník Code Civil, který s obměnami platí ve Francii dodnes 120 lety byla v Paříži slavnostně otevřena Eiffelova věž. Postavena byla pro pařížskou světovou výstavu a je vysoká 320,75 m. Zpráva z masopustu: Sešlo se 53 dětských a 33 dospělých masek, prodalo 300 koblih a nestačilo to. Vypilo 16l svařáku a 5l moštu. Ve Sportklubu pak pokračovala zábava, milé soutěže pro malé i velké účastníky a taneční veselí. JH Seznam masek a další informace s fotkami budou na Klecanský zpravodaj březen

18 18 Klecanský zpravodaj březen 2009

19 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Odpadové hospodářství je v současné době diskutovaným tématem nejen u nás, ale v celosvětovém rozsahu. Z podnětu probíhajících kampaní k propagaci třídění odpadu a na základě rozhodnutí Rady města budeme zařazovat pravidelně do jednotlivých vydání zpravodaje články tématicky se vztahující právě k tomuto problému. Články včetně informačních letáků jsou zpracovány společností zabývající se ekologickým zpracováním odpadu. Případně otiskneme články k tomuto tématu i dalším přispěvatelům. KAŽDÁ KORUNA DOBRÁ Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby elektrické energie v České republice za období let činil osm procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů. Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně vody než průměrný model roku Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu lednici, 50 % z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu. U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je 48 % praček. Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje. Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.). Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá. Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Sběrných dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více než 600 ve 440 městech, prodejců 2200 prodejen elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které jsou smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích. Klecanský zpravodaj březen

20 Vydává Městský úřad Klecany, Do Klecánek 52, Klecany za obsah odpovídá P. Šebková s redakční radou. Redakční rada: D. Horová, J. Klausová, J. Homoláčová Info o inzerci - J. Klausová MěÚ tel.: Zpravodaj MK ČR E IČO: Uzávěrka pro materiály do Zpravodaje je 20. dne každého měsíce. Vychází k 5. dni každého měsíce. Cena výtisku: Kč 7,- Číslo 3/2009, vychází dne Obsah publikovaných příspěvků se nemusí vždy shodovat se stanoviskem redakční rady, uveřejněné příspěvky vyjadřují názory a postoje autorů.

Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví.

Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, ČERVEN 2009 / ČÍSLO 6. Je dobré pravdu znát a píseň o ní zpívat, ale lepší je pravdu znát a zpívat o datlích. Čínské přísloví. DESET LET NAŠEHO ZVONU VÁCLAV Krásné nedělní

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Klecanský masopust. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Klecanský masopust. Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Klecanský masopust Cena výtisku 7 Kč www.mu-klecany.cz Ročník XXXII, Březen 2013 / číslo 3 Klecanský zpravodaj březen 2013 Vážení spoluobčané, přejeme

Více

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU

Vánoční dílna. Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ DÍLNU Přejeme všem spoluobčanům příjemné a klidné Vánoce, veselého Silvestra a mnoho štěstí a zdraví v roce 2008. CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVI, PROSINEC 2007 / ČÍSLO 12. Mám za to, že se děti snáze dobrotou

Více

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1

bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:13 Str. 1 3/2010 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda bfiezen 3 kor 21.2.2010 17:14 Str. 2 Zprávičky z naší školičky Tichá voda. Táto, co je tichá voda? Nevíš? To se voda schová

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Výlet do Třebíze

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Výlet do Třebíze VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Výlet do Třebíze Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Červen 2014 / číslo 6 Klecanský zpravodaj červen 2014 Jubilanti v ČERVNU Bedřich

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč

měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč měsíčník města únor 2011 cena 10 Kč Na kolejích (foto: Fotoklub SnS o. s. Ladislav Špalek) Z obsahu Schůze rady......... str. 2 Kdysi a dnes......... str. 6 Školství............. str. 7 Kultura............

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 1. ples ZŠ Přeštice str. 6 Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 4/2013 1 2 4/2013 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konané dne 21. 1. 2013 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Pf 2015. Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Pf 2015. Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Pf 2015 Hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v novém roce Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIV, Leden 2015 / číslo 1 Klecanský

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více