Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova."

Transkript

1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova. Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků směřuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje. Obsahové vymezení Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Tělesná výchova. Časové vymezení Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně. V 1. až 3. ročníku jsou výuce věnovány vždy 2 hodiny týdně, ve 4. a 5. ročníku je časová dotace rozšířena na 3 vyučovací hodiny týdně. ročník celkem počet hodin Organizační vymezení Základní formou realizace je vyučovací hodina, která probíhá ve školní tělocvičně, na hřišti či v přírodě. V zimním období je výuka dle klimatických podmínek a nabídky provozovatele rozšířena o možnost bruslení na umělé ledové ploše. V průběhu školního roku je výuka doplněna dalšími sportovními akcemi např. účast žáků na sportovních soutěžích či v turnajích různých míčových her organizovaných příslušnými subjekty /např. SVČDM, TJ, Město Turnov, Liberecký kraj apod. Během 3. a 4. ročníku tvoří součást výuky daného předmětu pravidelná výuka plavání v místním plaveckém bazénu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení Učitel vede žáky v oblasti motorického učení k algoritmizaci nácviku pohybových dovedností v rozsahu vybraného učiva. Kompetence k řešení problémů Učitel využívá disproporcí mezi okamžitou a očekávanou úrovní rychlosti, síly, obratnosti a vytrvalosti žáků. Učitel řeší společně s žáky vlastní výběr možnosti pohybového režimu dle nabídky variant i jeho racionálním přizpůsobením mimo hodiny Tělesné výchovy. 1

2 Kompetence komunikativní Žák se učí vnímat a předávat jednoznačné informace pomocí zpětnovazebné komunikace mezi ním a učitelem. Učitel vede žáky v rámci komunikace nutné ke splnění pohybového úkolu jednotlivce či skupiny k výběru použitelných slovních i mimoslovních signálů a sdělení. Kompetence sociální a personální Žák střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností, respektuje vazbu mezi úrovní schopností a dovedností a hierarchií skupiny je srozuměn s tím, že vynaložené úsilí může znamenat posun pozice v družstvu. Kompetence občanské Učitel vede žáky ke schopnosti domluvy a respektování individuálních odlišností při hledání toho, co lze na sobě i na druhých pozitivně hodnotit. Pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze sportu do společenské a pracovní sféry. Kompetence pracovní Učitel pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychických i fyzických individuálních parametrů. Formy a metody práce Učitel při výuce využívá samostatného plnění kultivačního programu, práce žáků ve dvojicích i skupinového vyučování. Připravuje žáky na aktivní účast na úrovni školních, okrskových, okresních, krajských i celostátních sportovních soutěží. Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata OSV: ENV: Sebepoznání a sebepojetí Komunikace Psychohygiena Kooperace a kompetice Seberegulace a sebeorganizace Lidské aktivity a problémy ŽP Ekosystémy MKV: Lidské vztahy MDV: Fungování a vliv médií ve společnosti 2

3 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: spojuje pravidelnou pohybovou činnost se zdravím používá vhodné oblečení a obuv na sport respektuje význam přípravy organismu před cvičením dodržuje pokyny pro bezpečnost při pohybových činnostech dodržuje zásady fair play a pozná přestupek reaguje na jednoduché povely a signály dokáže nastoupit do řadu, dvojřadu, zástupu, družstev správně provádí průpr. cviky pro jednotl. disciplíny pod vedením učitele zvládá cviky a usiluje o jejich zlepšení v souladu s indiv. předpoklady koordinuje pohyby, dbá na správné dýchání předvede v souladu s individuálními schopnostmi pády, kotoul vpřed a vzad přeskok přes lavičku, šplh o tyči s přírazem jednoduché cviky s náčiním (přeskoky přes švihadlo) poznatky z TV a sportu pořadová cvičení verb. a neverb. komunikace průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení gymnastika akrobacie, přeskok, lavička, šplh, cvičení s náčiním OSV Sebepoznání a sebepojetí (zdravé a vyrovnané sebepojetí) OSV - Komunikace OSV - Psychohygiena Předvede v souladu s ind. předpoklady: základní pohybové výkony, usiluje o jejich zlepšení opakuje po učiteli běžeckou abecedu na povel odstartuje z nízkého a polovysokého startu Dle podmínek pracoviště, počasí: ovládá a dodržuje základní pravidla snaží se spolupracovat s ostatními hráči pozná přestupek a adekvátně na něj reaguje atletika běžecká abeceda, rychlé běhy, vytrvalostní běh, skok daleký (s odrazem v rozmezí 1m), hod míčkem sportovní hry jednoduché míčové hry, vybíjená, minifotbal M - jednotky délky OSV Kooperace, kompetice ENV Lidské aktivity a problémy ŽP (ochrana přírody) 3

4 hraje fair-play dokáže překonat přírodní překážky turistika ENV - Ekosystémy (vodní zdroje dodržuje bezpečnost při bruslení samostatně se obuje, předvede skluz, jezdí popředu, zastaví zvládá hry na ledě splývá, dýchá do vody seznamuje se s plaveckými způsoby bruslení plavání 4

5 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sport. prostředí, dbá na pitný režim dokáže odpovědět na otázky: Proč se rozcvičujeme? Proč provádíme relaxační protahovací cviky? reaguje na základní tělocvičné názvosloví při pohyb. činnostech respektuje zdravotní handicap a opačné pohlaví rychle a přesně reaguje na povely: pozor, pohov, rozchod dokáže s ostatními nastoupit do řadu, dvojřadu,zástupu, dvojstupu přesně opakuje cviky, umí se samostatně rozcvičit předvede posilovací cviky a relaxační cviky poznatky z TV a sportu pořadová cvičení průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení OSV- Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání i prožívání, vůle) OSV - Kooperace a kompetice (rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence) předvede jednoduchou akrobat. sestavu předvede stoj na rukou s dopomocí učitele nacvičuje přemet stranou (dle individuálních schopností) provede rozběh a odraz z můstku snožmo předvede průvlek přes 3-4 díly švédské bedny nacvičuje roznožku, skrčku (dle individuálních schopností) gymnastika akrobacie přeskok, lavička, šplh, cvičení s náčiním 5

6 přejde nízkou kladinu bez dopomoci, zlepšuje provedení obratů, seskoků vyšplhá 3 m na tyči, seznámí se šplhem na laně předvede různé druhy poskoků provádí rytmická cvičení s hudbou skočí do dálky po rozběhu a odrazu z jedné nohy (odraz od prkna) podle pokynů učitele si dovede rozměřit rozběh umí provést úpravu doskočiště učí se základy skoku do výšky (přes gumu) odhodí míček z rozběhu ze správného odhodového postoje rytmická a kondiční gymnastika atletika běžecká abeceda, rychlé běhy, vytrvalostní běh, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem HV - výběr skladby ke cvičení OSV Sebepoznání a sebepojetí (moje tělo, moje psychika) Dle podmínek pracoviště, počasí: zná základní pravidla spolupracuje s ostatními hráči hraje fair-play individuálně se zdokonaluje dokáže zatočit překládáním učí se různé plavecké způsoby plave vytrvalostně provádí skoky do vody orientuje se v informačních zdrojích o pohyb. aktivitách a sportovních akcích ve škole, v místě bydliště sportovní hry jednoduché míčové hry, přehazovaná, vybíjená, minifotbal, minibasketbal, florbal bruslení plavání školní, mimoškolní soutěže, turnaje (účast dle každoroční nabídky) MKV - Lidské vztahy (fair-play, diskriminace) ENV - Ekosystémy (vodní zdroje) MDV - Fungování a vliv médií ve společnosti (role médií v každodenním životě) 6

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY

16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 16. Učební osnovy TĚLESNÁ VÝCHOVA, RODINNÁ VÝCHOVA, POHYBOVÉ HRY 1 TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

15. Tělesná výchova 178

15. Tělesná výchova 178 15. Tělesná výchova 178 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Tělesná výchova Vyučovací předmět: Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ

Více

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY

5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 5.8 TĚLESNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, SPORTOVNÍ HRY 1 5.8.1 TĚLESNÁ VÝCHOVA 5.8.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4.7. Člověk a zdraví. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4.7. Člověk a zdraví Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, chování podporující zdraví, kvalita mezilidských

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. Obsahové vymezení předmětu V souladu s vývojovými předpoklady a individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučovací úsilí učitele a učební činnosti

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy

TĚLESNÁ VÝCHOVA. A Určení alternativního modelu integrovaných učebních osnov tělesné výchovy pro střední školy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Pro dvou a tříleté učební obory SOU, čtyř a pětileté studijní obory SOŠ čtyřletá gymnázia a vyšší ročníky víceletých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6.12 Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Vyučuje se v 7. - 9. ročníku 1 hod. týdně. tato oblast vzdělávání přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví zdraví člověka je

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ VE ZNĚNÍ ZMĚN RVP ZV PLATNÝCH OD 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět Výchova ke zdraví se vyučuje jako samostatný předmět na II. stupni ZŠ v 6. 9. ročníku

Více

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví 5.25. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví přináší žákům základní

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 176 5.6.2 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví na 2. stupni ZŠ navazuje na výuku Prvouky, Přírodovědy a Tělesné výchovy na stupni prvním. Svým vzdělávacím

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchova ke zdraví je předmětem určený pro 7., 8., 9. ročník. Spolu se vzdělávacím

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více