Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou formou center aktivit. Vydal: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o. Rok vydání: 2011 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 2012

2 Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Proč realizujeme projektové dny? Vnímáme potřebu rozvíjet v dětech takové schopnosti a dovednosti, které jim pomohou plnohodnotně se uplatnit v současné společnosti. Projektové vyučování nabízí možnosti získávání poznatků aktivní formou, kdy děti samy objevují jevy a souvislosti. Tyto poznatky pak mají trvalejší charakter a motivují děti k dalšímu zkoumání a objevování. V rámci projektových dnů se žákům nabízí celá řada zajímavých témat a reálných situací, s nimiž se ve svém životě mohou setkat. Klademe rovněž důraz na rozvoj dovednosti spolupracovat a vhodně komunikovat I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Poděkování: Dovoluji si touto formou poděkovat všem autorům sborníku metodických námětů, kterými byli učitelé ZŠ, Liberec, Lesní a zároveň partnerských škol ZŠ, Liberec, Husova, ZŠ, Liberec, Sokolovská, ZŠ, Liberec, Křížanská a ZŠ, Liberec, 5. května za kvalitně odvedenou práci při zpracování jednotlivých metodických námětů. Vážení a milí kolegové, dostáváte do rukou Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ, který vznikl v rámci projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů. Hlavním cílem projektu je využít zkušenosti získané v projektovém vyučování za období několika uplynulých let a podpořit v běžné vzdělávací praxi na školách aktivní metody učení při naplňování cílů a očekávaných výstupů průřezových témat. Projektová výuka nabízí žákům možnost netradičním způsobem poznávat reálné životní situace, řešit problémy a diskutovat o nich s vrstevníky, nacházet smysl získaných poznatků. Předložený soubor námětů byl vytvořen zkušenými učiteli, a je tedy ověřen pedagogickou praxí. Metodické náměty jsou řazeny podle ročníků a průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech a mediální výchova). Každý námět je zpracován v přehledné tabulce, která obsahuje mimo jiné i podrobný popis postupu při realizaci projektové výuky. Vzhledem k finanční náročnosti tisku nemohly být do tištěné podoby zařazeny veškeré materiály. Proto zároveň přikládáme CD s kompletním obsahem Sborníku metodických námětů, kde naleznete i doprovodné aktivity, pracovní listy, přípravy interaktivní výuky a další materiály. Věříme, že v této publikaci naleznete zajímavé náměty pro rozvoj aktivních metod výuky i ve svých vyučovacích jednotkách. Jsme přesvědčeni o přínosu této vzdělávací metody pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Přejeme vám hodně úspěchů při Vaší zodpovědné práci. Za projektový tým Ing. Tomáš Řebíček, hlavní manažer projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/ příjemce: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace partneři projektu: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Sokolovská 328,příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

5 ŠESTÝ ROČNÍK 6

6 průřezové téma: MKV 6. ročník 1. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) ZOO park Žitava Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Hlavní: Žák ve spolupráci se 3-4 spolužáky porovná Zoologickou zahradu v Žitavě s již navštívenou Zoologickou zahradou v Liberci a vytvoří naukový plakát. Dílčí: Žák hledá informace o zoologické zahradě, místě, ve kterém se zoologická zahrada nachází, vybraných živočišných druzích. Žák vyhledává informace z různých zdrojů a posuzuje jejich relevantnost. Žák objasní výhody či nevýhody umístění zoologické zahrady, výběhů. Žák navrhne změny, které by mohly zoologické zahradě pomoci. Žák navštíví Zoologickou zahradu v Žitavě. Během prohlídky vyplňuje pracovní list, se kterým bude dále pracovat ve škole při porovnávání navštívených zoologických zahrad. 6.ročník/max.30 žáků 1 učitel 1 třída (alespoň 1 učitel cizího jazyka (Aj, Nj)) 6 vyučovacích hodin návštěva ZOO, 2 vyučovací hodiny zpracování údajů ZOO Žitava, škola MKV: Vyhledávání informací o místě, kde žije, o místě v Evropě, hodnotí význam zoologických zahrad pro danou lokalitu v Evropě. Porovná podmínky zvířat žijících v zoologických zahradách v různých místech Evropy. Člověk a příroda - Přírodopis, Zeměpis; Umění a kultura Výtvarná výchova Předcházející aktivity: Učitel se žáky diskutuje o funkci zoologických zahrad, prostřednictvím T-grafu žáci ve dvojicích formulují výhody a nevýhody zoologických zahrad. Každá dvojice svůj vytvořený T-graf prezentuje ostatním. Žáci si předem vyhledají informace o zoologické zahradě, o vybraných zvířatech zaměřují se zejména na výskyt zvířat ve volné přírodě, způsob života, stravovací návyky, na fyziologický popis zvířat na projevy chování apod. Poté žáci navštíví ZOO v Liberci. Na základě získaných informací tvoří 1. část naukového plakátu. Průběh (6 vyučovacích hodin): Žáci absolvují výjezd do Žitavy s návštěvou tamního ZOO-parku. Ve dvojicích vyplňují pracovní listy (Příloha č. 1), které jim poslouží jako zdroj informací pro porovnávání funkce navštívených zoologických zahrad. Vyhodnocení a zpracování získaných informací pro porovnání (1 2 vyučovací hodiny): Žáci ve dvojici zjišťují informace o ZOO, které se jim nepodařilo získat při vlastní prohlídce. Dohledávají podrobnější informace k vybranému druhu zvířete, o jeho přírodních podmínkách a způsobu života. Spojením dvojic žáci vytvoří skupiny o 4-5žácích a vytvoří naučný plakát o ZOO. Při tvorbě plakátu použijí všechny získané informace z návštěvy ZOO a z jiných informačních zdrojů. Plakát by měl obsahovat i vlastní návrhy případných změn či úprav, které by měly ZOO pomoci. Každá skupina poté prezentuje svou práci před ostatními a výsledné plakáty jsou umístěny na viditelném místě jako informační tabule pro ostatní žáky školy.

7 průřezové téma: MKV 6. ročník 1. Doporučené pomůcky a informační zdroje Psací potřeby, pastelky, fixy, flip nebo větší čtvrtky Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1: Pracovní list Doporučujeme v dostatečném předstihu zajistit finance na dopravu a návštěvu ZOO v Žitavě, cestovní pasy žáků, cestovní pojištění. Výběr zvířat ponecháme na vlastním výběru žáků, určíme jim pouze minimální rozsah informací, které budou obsaženy v samotném výstupu.

8 průřezové téma: MV 6. ročník 1. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Proč nezačít kouřit? Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Hlavní: Třídní kolektiv sestaví televizní štáb, ve kterém si rozdělí role, úkoly a zodpovědnost s cílem vypracovat scénář mediálního sdělení, s pomocí videokamery a fotoaparátu natočí videoreportáž (videoklip). Získaný materiál zpracuje v softwaru pro editaci domácího videa. Dílčí: Žák: Zajistí potřebné pomůcky, materiál, vyhledá potřebné informace. Rozlišuje informativní, zábavné a reklamní sdělení. Identifikuje společensky významné hodnoty a záměrnou manipulaci v textu (sdělení). Používá vhodné verbální a neverbální komunikační prvky vzhledem k obsahu sdělení. Naplánuje, vytvoří, případně zajistí potřebné kulisy, kostýmy, dekorace a pomůcky k natočení videoreportáže. Žáci sestaví televizní štáb, který vytvoří mediální sdělení (videoreportáž) objasňující škodlivost kouření na zdraví člověka, s cílem odradit zejména mladé lidi od experimentování s cigaretami. Podkladem pro natočení videoreportáže bude kritický rozbor informací o kouření dostupných z různých zdrojů včetně reklamních spotů tabákového průmyslu. Žáky sestavený televizní štáb si rozdělí role a úkoly, navrhne scénář a natočí videoreportáž, která bude umístěna na webových stránkách školy. 6. ročník (projekt je určen pro jednu třídu) 1 učitel ve třídě příprava 14 dní 2 hodiny, realizace 6 hodin, závěrečné zpracování videoreportáže - 2 hodiny realizuje úzký okruh žáků s učitelem škola, okolí školy Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu Osobnostní a sociální výchova: kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, hodnoty, postoje Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví), Člověk a příroda (Přírodopis) Příprava: 2 hodiny (Výchova ke zdraví) 14 dní před realizací projektového dne 1 hodina týdně 1. hodina A. Vhled do problému učitel pustí žákům video (Maják_video_koureni) aniž by předem říkal téma. Pouze žáky požádá, aby video bedlivě sledovali a byli schopni zodpovědět otázky, jejichž odpovědi se dozvědí ve filmu. Po zhlédnutí filmu klade dětem otázky, vyhodnocuje správné odpovědi (lze uspořádat minisoutěž) viz Příloha č. 1 Otázky k filmu. Následuje řízená diskuse o filmu. B. Práce ve skupinách učitel rozdělí třídu na 2 skupiny. Jedna skupina musí vymyslet co nejvíce argumentů pro obhajobu kuřáků (co je na kouření pozitivní, proč lidé kouří), druhá skupina hledá argumenty proti kouření (škodlivost kouření, následky). Časový limit 10 minut argumenty sepisují na flipchart, poté vyvěsí v učebně.

9 průřezové téma: MV 6. ročník 1. IMluvčí skupiny okomentuje. Učitel uzavře myšlenkou, že ačkoli všichni víme, jak je kouření škodlivé, přesto velké množství lidí kouří. Proto je nutné oslovovat zejména mladé lidi a odrazovat je od experimentování s cigaretami. Proto se i žáci pokusí vytvořit videoreportáž (videoklip) proti kouření, která bude podložená argumenty a měla by odradit potencionální kuřáky. C. Zadání domácí práce do příští hodiny každý žák zajistí 1 mediální sdělení o kouření informace z tisku, letáků, literatury, internetu, televize, rozhlasu atd. Sdělení přinese do školy. 2. hodina A. Kontrola přinesených materiálů (mediálních sdělení). Vyhodnotíme kvalitu materiálů, nebude-li dostačující pro práci v projektu, žák musí zajistit nový. Zvýrazníme fakt, že žáci patrně přinesou materiály týkající se pouze škodlivosti kouření a nikoli reklamu na cigarety zdůvodníme. B. Objasnění rozdílnosti v mediálních sděleních učitel rozdělí třídu do skupin po 3 4 žácích, každá skupina obdrží tabulku pro vyhodnocení mediálních sdělení viz Příloha č. 2. Skupiny musí sledovat 3 videoukázky a poté vyplnit tabulku. Následuje společný rozbor názorů dětí učitel zapisuje na tabuli, řídí diskusi, činí závěry. Videoukázky jsou v příloze (reklamní spot na cigarety, odborná informace o nebezpečí kouření, kreslený spot o kouření působící na city člověka), případně je možné si zajistit vlastní. C. Sdělení rodičům (zápis do ŽK) o konání projektového dne, objasníme žákům, jak bude projektový den organizován. Učitel požádá děti, aby si do projektového dne promyslely, jaké role jsou potřebné v televizním štábu, který točí reportáže a jakou roli by rádi zastávaly ony. Projektový den (6 vyučovacích hodin): 1. hodina učitel rozdělí žáky do skupin po 4 5. Ve skupině si žáci musí vzájemně představit přinesené materiály o kouření (společně si je přečtou, okomentují) a vyplní pracovní list viz Příloha č. 3. Poté žáci musí: a) vybrat jedno téma, které je nejvíce zaujalo a které by mohlo být podkladem pro scénář budoucího videoklipu b) navrhnout stručný scénář (příběh) videoklipu, kterým by oslovili mladé lidi, aby nezačínali kouřit c) promyslet prostředí (kulisy, pomůcky), ve kterém by videoklip natočili (výběr musí být střízlivý vzhledem k času a možnostem školy) 2. hodina mluvčí každé skupiny představí návrh scénáře a potřebné pomůcky k natočení videoklipu (učitel stručně zapisuje na tabuli). Úkolem mluvčího by mělo být přesvědčit ostatní, že návrh jeho skupiny je nejlepší. Následuje hlasování, ze kterého vzejde vítězný scénář. Žáci se domluví, jaký bude mít charakter. Dopracování scénáře žáci sedí v kruhu, učitel nastíní příběh (sled scén), vyzývá žáky, aby doplňovali svými nápady. Vše zapisuje, koriguje. Rozdělení rolí televizního štábu: učitel vyzve žáky, aby říkali své návrhy na členy filmového štábu, které si měli promyslet za domácí úkol (má pro jistotu seznam rolí připraven viz Příloha č. 4) návrhy zapisuje na tabuli. Je nutné, aby bylo vytvořeno tolik rolí, kolik je žáků (lze zmnožovat např. 2 kostymérky). Následuje přidělení rolí žákům je vhodné zvolit nejdříve režiséra (eventuelně producenta), který si sestaví štáb (upřednostnit zájem žáků o role, vše musí korigovat učitel). Žáci obdrží pracovní náplň své role viz Příloha č hodina každý člen štábu se ujme své role, vše řídí režisér. Scénárista připraví dialogy, herci se naučí texty a nacvičí výstupy, architekt s kulisáky připraví prostory a kulisy pro natáčení, kostymérky s maskéry vymyslí kostýmy s využitím dostupných materiálů, kameraman se naučí ovládat videokameru, zvukař promýšlí hudební doprovod, odborný poradce zajišťuje objektivitu informací atd. (Kdo bude bez činnosti, pomáhá ostatním.) Natáčení videoklipu (videoreportáže) doporučuji vedle videa zachycovat výjevy také digitálními fotoaparáty. Fotografie lze použít při střihu videa. Závěrečná reflexe: žáci vyplní hodnotící archy viz Příloha č. 6 arch č. 1 je sebehodnocení každého žáka, jak se na projektu podílel - arch č. 2 je hodnocení práce celého týmu vyplňují žáci společně, řídí režisér - celkové vyhodnocení provede učitel Závěrečné zpracování videa: (cca 2 hodiny) Natočený materiál je nutné sestříhat v softwaru pro editaci domácího videa (např. Pinnacle Studio). Video je vhodné doplnit fotografiemi, oscanovanými obrázky dětí apod., hluchá místa podbarvit hudbou, doplnit titulky a přechody mezi scénami. Zpracování videa je náročné, musí jej provést se skupinkou šikovných žáků učitel (technicky zdatný), případně mohou video zpracovat žáci 9. třídy. Ukázka zpracovaného videa je v příloze. Zpracovaný videoklip je vhodné umístit na web školy a rovněž je prezentován autorské třídě.

10 průřezové téma: MV 6. ročník 1. Doporučené pomůcky a informační zdroje Pomůcky: PC (notebooky), dataprojektor, plátno nebo interaktivní tabule s reproduktory, digitální videokamera, digitální fotoaparáty, digitální diktafony, kreslící potřeby, papírenský materiál (čtvrtky, role papíru apod.), software pro editaci videa. Knihy: Mizerná medicína, děsivá věda Arnold Nick, Egmont, 2009 Návod k použití lidského těla - Arnold Nick, Egmont, 2009 Lidské tělo ilustrovaný průvodce Parker Steve, Knižní klub, 2007 Atlas lidského těla v obrazech Orte E. M. a kol., REBO Productions, 2009 Atlas lidského těla Vigué J. a kol., REBO Productions, 2009 Fantastická příručka přírodních věd Spetláková N., Knižní klub, 2008 Plundrovaná planeta, děsivá věda - Arnold Nick, Egmont, 2009 Zmatený mozek, děsivá věda - Arnold Nick, Egmont, 2009 Informační zdroje: Maják o.p.s. video z kampaně Společně proti kouření (2011) Videa stažená z youtube: 23d28836e5de55882f1e Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1 otázky k filmu Společně proti kouření Příloha č. 2 analýza mediálních sdělení videoukázky Příloha č. 3 analýza mediálních sdělení materiály dětí Příloha č. 4 filmový štáb role Příloha č. 5 filmový štáb náplň práce Příloha č. 6 - Evaluační dotazníky: Hodnotící_arch_č_1 sebehodnocení žáků Hodnotící_arch_č_2 hodnocení spolupráce týmu Příloha č. 7 - Videa: Majak_video_koureni, video_1, video_2, video_3, ukázka vytvořeného videoklipu, další použitelná videa (reklamy na cigarety apod.) Časové rozvržení projektového dne je orientační nutno přizpůsobit schopnostem dětí. Po realizaci v 6. ročníku doporučuji realizovat tento projekt se staršími žáky, nejlépe třídy. Důvodem je náročnost projektu, zejména pak závěrečné zpracování filmu.

11 průřezové téma: MV 6. ročník 1.

12 průřezové téma: OSV 6. ročník 1. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Stavíme město Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Cílem projektu je, aby žák dokázal formulovat a použít pravidla pro práci ve skupině. Žák při práci respektuje názory druhých. Dokáže pojmenovat vlastnosti dobrého starosty. Charakterizuje pojem město, samospráva a zastupitelstvo. Jmenuje starostu, popřípadě primátora města, ve kterém žije. Vysvětlí pojem trvale udržitelný rozvoj (TUR). Chápe význam jednotlivých staveb (urbanistické, průmyslové a ekologické). Na příkladu uvede význam jednotlivých staveb pro okolí. Vysvětlí nevhodnost výstavby průmyslových staveb v blízkosti staveb určených k obydlí. Nakreslí schéma vytvořeného města a posoudí, zda by v takovém městě chtěl žít. Napíše Desatero dobrého starosty. Sepíše oficiální dopis starostovi obce. Projekt Stavíme město má za cíl přivést žáky k zamyšlení nad základními principy fungování určitého území prostřednictvím deskové hry Ekopolis. Každý hráč představuje starostu, jehož snahou je vybudovat fungující městečko v souladu s principy tzv. udržitelného rozvoje. Práce s pravidly a vlastní hrou nutí žáky uplatňovat vhodné prostředky komunikace, vede žáky k uvědomění nezbytnosti respektování stanovených pravidel a hodnoty spolupráce a pomoci. Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory 6. ročník/25 žáků 1-2 učitelé pro jednu třídu 2 vyučovací hodiny příprava, 10 vyučovacích hodin realizace, 2 vyučovací hodiny vyhodnocení kmenová učebna s dataprojektorem/interaktivní tabulí OSV: utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů VDO: vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a prohlubuje schopnost aktivního naslouchání Výchova k občanství, Český jazyk a literatura 1-2. hodina Motivace práce s pracovním listem Jak funguje město? seznámíme žáky s chodem obce, základními pojmy (příloha č. 1) - prezentace Město, ve kterém žiji (příloha č. 2) - přečtení a rozbor Desatera dobrého starosty z Vojnic za 1. republiky (příloha č. 3) - vysvětlíme základní princip hry, význam barev u jednotlivých staveb, charakteristika méně známých staveb hodina samotná hra deskové hry Ekopolis v 5 - ti členných skupinkách hodina - žáci zakreslují vytvořené město, označují rizikové stavby a stavby vhodné pro chod města (příloha č. 4) 7. hodina - žáci zapisují pozitiva a negativa k jednotlivým stavbám vzhledem k chodu města a životnímu prostředí, vhodnosti bydlení 8. hodina žáci na základě vytvořeného města a města reálného, ve kterém žijí, vyberou dvě nejvýznamnější stavby, které jim ve městě chybí - učitel napíše vybrané stavby na tabuli a poté přejde k hlasování (dvě stavby, které získají nejvíce bodů, vybereme)

13 průřezové téma: OSV 6. ročník hodina - žáci se pokusí se sepsat oficiální dopis starostovi města - zdůvodní, proč třídě tato stavba chybí a jaký pozitivní vliv by měla na chod obce 10. hodina žáci v 5-ti členných skupinkách vytvoří aktuální Desatero správného starosty hodina -závěrečná diskuse a ověření cílů zamyšlení nad možnostmi ovlivnění chodu obce, nad propojeností vztahu člověka a přírody, pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje - vyhodnocení plánu města žáci vyberou město, ve kterém by chtěli žít - vyhodnocení nejoriginálnějšího Desatera správného starosty - shrnutí (příloha č. 5) Doporučené pomůcky a informační zdroje Desková hra Ekopolis-Scio 2011 MATĚJČEK, P.,PETERKA, Š.: Metodická příručka Ekopolis. Scio 2011.ISBN: ) KOLEKTIV AUTORŮ: Občanská výchova pro 6. ročník. Olomouc ISBN: ) FILIPEC,J.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia ISBN: KOLEKTIV AUTORŮ. Ptáci. Obrazová encyklopedie ptáků celého světa. Knižní klub 2008.ISBN: KOLEKTIV AUTORŮ. Rostliny. Obrazová encyklopedie rostlin celého světa.knižní klub 2006.ISBN: KOLEKTIV AUTORŮ. Zvíře. Obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů.knižní klub ISBN: Prezentace Město, ve kterém žiji KOČÁREK,E.: Biologie buněk.scientia,2006.isbn: Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Příloha č. 1: Jak funguje město Příloha č. 2: Město, ve kterém žiji Příloha č. 3: Desatero dobrého starosty z Vojnic za 1. republiky Příloha č. 4: Plán města Příloha č. 5: Úřední dopis Příloha č. 6: Evaluační dotazník pro práci ve skupině

14 průřezové téma: OSV 6. ročník 2. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Den s knihou - Staré pověsti české Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Doporučené pomůcky a informační zdroje Hlavní: Žáci se seznámí s knihou staré pověsti české a dramaticky ztvární jednu z pověstí Dílčí: Žáci zajistí potřebné pomůcky. Zvolí vhodné komunikační prostředky pro práci. Naplánují prostorové řešení učebny tak, aby se jim dobře pracovalo a prezentovalo.. Žáci se seznámí s knihou Staré pověsti české. S jednou z pověstí pracují metodou postupného čtení. K jiné (nebo stejné) pověsti pak vytvoří scénář a dramaticky ji ztvární. Vytvoří kostýmy z přinesených materiálů. 6. ročník Třídní učitel ve spolupráci s učitelem českého jazyka 14 předem / materiál na kostýmy/ realizace 5 vyučovacích hodin škola (1 2 učebny) OSV: Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, komunikace a kooperace, řešení problémů Český jazyk Příprava Žáci si v předstihu připraví a přinesou látky a jiné vhodné materiály pro přípravu kostýmů. Průběh (4-5 vyučovacích hodin): 1. hodina: Žáci ve skupině tvoří pětilístek na téma pověst. Poté luští názvy jednotlivých pověstí z anagramů (Příloha č. 1). Na závěr přiřazují úryvky pověstí jejich názvům. 2. hodina: Žáci pracují metodou postupného čtení s vybranou pověstí hodina: Žáci si vylosují nebo vyberou jednu pověst a k určité části vytvoří scénář. Připraví si kostýmy a zvolenou část nacvičí. 5. hodina Žáci prezentují zvolený úryvek pověsti. Následuje závěrečná reflexe. A. Jirásek Staré pověsti české Velká školní encyklopedie. Fragment Čechová, Barbara: Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí. SCIO. Megafon n25w + odnímatelný mikrofon HQ Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Příloha č. 1: Anagramy Příloha č. 2: Hodnocení

15 průřezové téma: OSV 6. ročník 2.

16 průřezové téma: OSV 6. ročník 3. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) PROJEKT Praha Poznej zvíře, zachraň život... Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Hlavní: Žák navštíví ZOO Trója v Praze, seznámí se zvířaty žijící na naší planetě, vyhledá nové informace, které poté zpracuje v pracovním listě a prezentuje nové poznatky formou karty vybraného živočicha. Dílčí: Žák získá informace o zvířatech na naší planetě pomocí pracovních listů. Bude se hlavně jednat o obratlovce a bezobratlé živočichy. Ti se nacházejí především v pavilonu Afrika zblízka a Indonéská džungle. Ve skupině vytvoří kartu předem vybraného živočicha. Seznámí se s ohroženými druhy a formuluje smysl ochrany živočišných druhu pomocí Červené knihy. Získá potřebné informace a na jejich základě zodpoví otázky o historii a současnosti pražské zoo..vzdělávací exkurze do hlavního města s programem přizpůsobeným cílům a obsahu učiva 6. ročníku. Žáci navštíví ZOO Trója, seznámí se se zvířaty žijící na naší planetě, vyhledá nové informace, které poté zpracuje v pracovním listě a prezentuje nové poznatky formou karty vybraného zvířete. Program je zaměřen především na obratlovce a bezobratlé živočichy, je doplněn pracovním listem s úkoly pro žáky. 6. ročník / 50 žáků (2 třídy). Pro každou třídu 1 2 učitele. Příprava 1 vyučovací hodina (Výchova k občanství), realizace 10 hodin (včetně dopravy autobusem až na místo), vyhodnocení 1-2 vyučovací hodiny (Výchova k občanství, Přírodopis). Praha pražská ZOO Trója OSV - Rozvoj schopností poznávání - Navrhnou zlepšení pro danou zoo. Uvedou zápory a klady pražské zoo. Uvědomí si ekonomické zázemí zoo. MV - Tvorba mediálního sdělení - Žáci vytvoří ve skupině kartu vybraného živočicha, která bude dále sloužit k učivu. VMEGS Výchova k občanství - Žáci pochopí ohroženost živočišných druhů a význam chránit živočichy před vyhynutím. Přírodopis, Dějepis Týden před odjezdem seznámí učitel (na hodině Výchovy k občanství) žáky s náplní projektového dne. Rozdá pracovní listy (Příloha č. 1) a určí potřebné pomůcky. Žáci si vytvoří skupiny, ve kterých budou vytvářet kartu vybraného živočicha (poster). Žáci si do odjezdu zajistí potřebné pomůcky a materiály. Průběh (10 hodin): 8:00 odjezd od školy autobusem směr Praha ZOO 10:00 15:00 program ZOO Praha: žáci si rozvrhnou trasu, po které se vydají, určí si časový harmonogram jednotlivých úkolů a míst, které mají navštívit a poté se vydají do ZOO s pracovním listem ve skupinkách. 16:00 odjezd z Prahy směr škola 18:00 příjezd ke škole Vyhodnocení (1 2 vyučovací hodiny): Následně v rámci Výchovy k občanství proběhne reflexe s třídním učitelem, zhodnocení celého dne. Žáci své poznatky zahrnou do tvorby karty vybraného živočicha, která jim poslouží v dalších hodinách jako vyučovací pomůcka. Po té společně s učitelem přírodopisu žáci analyzují zjištěné informace.

17 průřezové téma: OSV 6. ročník 3. Doporučené pomůcky a informační zdroje Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Psací potřeby, tvrdé desky jako podložka pracovního listu, fólie na pracovní list, fotoaparát. Výtvarné potřeby, čtvrtky A2 na kartu vybraného živočicha. Tomková, A.; Kašová, J.; Dvořáková, M.: Učíme v projektech. Příloha č. 1: Poznej zvíře pracovní list 2 měsíce před realizací PD zamluvit dopravu. Dobrá dostupnost díky odvezení až na místo. Vhodný projekt pro žáky šestých ročníků díky probírané látce o přírodopisu. Finanční náročnost: vstupné cca 100Kč + doprava cca 250Kč/žák. Není potřeba zamluvit termín v ZOO.

18 průřezové téma: OSV 6. ročník 4. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Pomoc babičce (v rámci Matematiky) Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Doporučené pomůcky a informační zdroje Hlavní: Žáci se rozdělí na 3-4 členné skupiny. Společně na základě domluvy a po rozdělení rolí plní a řeší jednotlivé úkoly. Dílčí: Žáci vyřeší matematický rébus a určí tajenku. Zvolí si název skupiny a její znak. Ve skupině spočítají, jak dlouho trvá konkrétní cesta a kolik zaplatí za dopravu. Zjistí, kolik barvy bude třeba na natření plotu a kolik za ni zaplatí. Určí cenu za nákup. Vypočítají průměrnou sklizeň z jedné jabloně a čas potřebný pro provedení sklizně. Připraví k odeslání balík. Žáci ve 3-4 členných skupinách plní jednotlivé úkoly. Úlohy jsou voleny tak, aby žákům přiblížily situace z běžného života. 6. ročník (jako opakování učiva 1. stupně), dle zvážení učitele je možno použít i v 5., příp. 4. ročníku 1-2 vyučující příprava 1 vyučovací hodina, realizace 2-3 vyučovací hodiny, 1 vyučovací hodina zhodnocení kmenová třída OSV- rozvoj schopností sebepoznání, poznávaní lidí, kooperace, komunikace, řešení problémů Matematika, Výchova k občanství, Praktické činnosti Před vlastní realizací 1 vyučovací hodina příprava: minut: Žáci se ve spolupráci s učitelem rozdělí do skupin (lze použít jakoukoliv metodu pro rozdělení žáků). 10 minut: Připomenou si pravidla pro práci ve skupině minut: Žáci řeší matematický rébus, z kterého se dozví téma - myšlenku projektu (viz Příloha č. 1) Vlastní realizace 3 vyučovací hodiny: minut: Žáci dostanou od učitele úvodní dopis (viz Příloha č. 2). Vzniklou situaci ve skupině a potom i s učitelem prodiskutují (můžeme použít např. metodu kritického myšlení brainstorming) minut: Ve skupině si žáci připraví pětilístek (metoda kritického myšlení) na téma rodina, který si pak porovnají s ostatními skupinami. Jeden pětilístek se napíše na tabuli (nejlépe to, na čem se shodlo nejvíce skupin) minut: Skupina si zvolí svůj název - jméno rodiny a její znak, toto napíše a nakreslí na svoji obálku s úkoly. 90 minut: Žáci si otevřou obálku, kde mají nakopírované a rozstříhané jednotlivé úkoly, které společně začnou plnit (viz Příloha č. 3). Vypracované úlohy vkládají zpět do obálky. Vyhodnocení (1 vyučovací hodina, případně její část): Žáci vyplní učitelem nakopírovaný evaluační dotazník (viz Příloha č. 4). Jeho výsledky mezi sebou a spolu s učitelem prodiskutují. Uvědomí si, co nového se naučili, zjistili, co si připomněli. Porovnají si názory a postoje spolužáků se svými. Lze doplnit některou z metod kritického myšlení. Obálky s nakopírovanými úkoly pro každou skupinu. Krabice, provázek, balicí papír, podací lístky, váhy. Brožura od České pošty s cenami za poslání zásilek. Papíry na řešení úkolů. Je nutné mít pomůcek dostatek, aby byly pro každou skupinu k dispozici.

19 průřezové téma: OSV 6. ročník 4. Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1: Rébus + řešení Příloha č. 2: Dopis dětem Příloha č. 3: Úkoly (zadání jednotlivých úkolů) Příloha č. 4: Evaluační dotazník pro žáky Tento projektový den je dobré realizovat v bloku, ale lze případně i v jednotlivých hodinách.

20 průřezové téma: OSV 6. ročník 5. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Pravěké muzeum Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Hlavní: Žák ve spolupráci se 3-4 spolužáky naplánuje, vytvoří a prezentuje vlastní exponát do společného muzea Dílčí: V předem stanovené skupině si dohodne (vybere) svoji roli, úkoly, časový harmonogram jednotlivých kroků. Zajistí potřebné pomůcky a materiály, vyhledá potřebné informace. Pro vyhledávání a zpracování informací používá alespoň 2 různé zdroje. Zvolí vhodné komunikační prostředky pro prezentaci svého díla. V případě potřeby využije konzultací s učiteli. Žáci ve skupinách navrhují a vytvářejí vybraný exponát do společného pravěkého muzea. Při slavnostním otevření muzea každá skupina prezentuje svůj výtvor. 6. ročník/až 30 žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory 1 učitel dějepisu, případně učitel výtvarné výchovy nebo pracovních činností 1 vyučovací hodina seznámení s projektem + 6 vyučovacích hodin realizace kmenová učebna, učebna informatiky OSV: Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, poznávaní lidí, komunikace a kooperace, řešení problémů Člověk a společnost Dějepis, Umění a kultura Výtvarná výchova, Člověk a svět práce Pracovní činnosti Seznámení s projektem (alespoň týden před realizací projektu): 1 vyučovací hodina (45 minut) Učitel předá žákům motivační dopis (Příloha č. 1), ve kterém je informuje o možnosti zapojit se do vytvoření vlastního muzea. Diskutuje se žáky o tom, jak by mělo vypadat dobré muzeum a co by v něm nemělo chybět. Zapisuje návrhy na tabuli. Třída se rozdělí na 4 5 členné skupiny a učitel jim předá písemné zadání jednotlivých pracovních kroků (Příloha č. 2). Skupina si rozdělí role, dohodne se na podobě exponátu a na potřebných materiálech a pomůckách. 1 vyučovací hodina (45 minut) Učitel diskutuje se žáky o tom, jak by měly vypadat popisky exponátů a jaké informace by v nich neměly chybět. Společně si pravidla zapíší do svých sešitů či jiných pracovních materiálů. Žáci se ve svých skupinách dohodnou, kdo které informace bude vyhledávat a zpracovávat do přehledných popisků exponátu. Žáci v učebně informatiky vyhledávají informace z různých zdrojů a zapisují si je včetně citace do svých sešitů. 3 vyučovací hodiny (135 minut) Žáci ve skupinách pracují na tvorbě vybraného exponátu. Průběžně diskutují v rámci skupiny o způsobu prezentace exponátu. 1 vyučovací hodina (45 minut) Slavnostní otevření muzea žáci si před touto hodinou připraví své výstavní místo, mohou se obléci i do pravěkých kostýmů. Na slavnostní otevření mohou žáci pozvat návštěvníky dle vlastního uvážení. Jednotlivé skupiny prezentují své exponáty, ostatní žáci se doptávají na další podrobnosti. 1 vyučovací hodina (45 minut) Vyhodnocení projektu žáci vyplňují sebehodnotící dotazník (Příloha č. 3), z něhož dobrovolníci sdělují vybraná hodnocení. Po skončení projektu zůstávají exponáty na určeném místě a třída může připravit prezentaci pro své pozvané návštěvníky.

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁNÍ

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁN

Více

Informatika - 7. ročník

Informatika - 7. ročník Informatika - 7. ročník Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata I. čtvrtletí - 9 h upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič,

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika

Vyučovací předmět: informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia (kvinta) a čtyřleté gymnázium

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu

Více

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Volitelný předmět INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: - realizován v 7., 8. a 9. ročníku - žáci v 7. ročníku navazují

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Informatika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VYHLEDÁVÁ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY P R O J E K T O V Ý D E N EKOLOGIE Vedoucí projektu: Olga Herdová Datum: Pátek:2.5.2014 Zahájení : 7,50 hod. Ukončení: cca 12,30 hod. Vybavení: připravené

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku

Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Kuba v obrazech - Největší ostrov Karibiku Metodika Tato prezentace v programu PowerPoint vznikla pro rychlé seznámení žáků s tímto ostrovem. Na 20 snímcích plných obrázků se žáci seznámí se základními

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení 472 Vzdělávací oblast: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Vyučovací předmět: PĚSTITELSKÉ PRÁCE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Zeměpisná praktika. důležité pro jeho realizaci)

Zeměpisná praktika. důležité pro jeho realizaci) 5.20.8 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Komunikační výchova práce s odbornými texty Český jazyk

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení

ETWINNING. Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od Obsahové, časové a organizační vymezení ETWINNING Charakteristika vyučovacího předmětu - ETWINNING - ve znění Dodatku č.4., platného od 1.9. 2008 Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět úzce

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele

ŠVP Školní očekávané výstupy. - rozumí jednoduchým sdělením učitele k danému tématu - reaguje na pokyny učitele RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo POSLECH S POROZUMĚNÍM MLUVENÍ DCJ-9-1-01 DCJ-9-1-02 DCJ-9-1-03 DCJ-9-2-01 DCJ-9-2-02 rozumí jednoduchým pokynům a

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Projekt Odyssea, Gotická kultura - úvod

Projekt Odyssea,  Gotická kultura - úvod Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Poslední Přemyslovci, Lucemburkové opakování Gotická kultura - úvod Časový rozsah lekce 2 vyučovací

Více

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky, zvuku

Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky, zvuku Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo upravuje si základní uživatelské nastavení počítače, nastavuje si plochu, spořič, nastavení obrazovky,

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební (téma) Spotřeba vody a elektřiny Stručná anotace učební Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální výchova. Žáci pracují

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více