Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ"

Transkript

1 Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou formou center aktivit. Vydal: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, p. o. Rok vydání: 2011 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 2012

2 Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Proč realizujeme projektové dny? Vnímáme potřebu rozvíjet v dětech takové schopnosti a dovednosti, které jim pomohou plnohodnotně se uplatnit v současné společnosti. Projektové vyučování nabízí možnosti získávání poznatků aktivní formou, kdy děti samy objevují jevy a souvislosti. Tyto poznatky pak mají trvalejší charakter a motivují děti k dalšímu zkoumání a objevování. V rámci projektových dnů se žákům nabízí celá řada zajímavých témat a reálných situací, s nimiž se ve svém životě mohou setkat. Klademe rovněž důraz na rozvoj dovednosti spolupracovat a vhodně komunikovat I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Poděkování: Dovoluji si touto formou poděkovat všem autorům sborníku metodických námětů, kterými byli učitelé ZŠ, Liberec, Lesní a zároveň partnerských škol ZŠ, Liberec, Husova, ZŠ, Liberec, Sokolovská, ZŠ, Liberec, Křížanská a ZŠ, Liberec, 5. května za kvalitně odvedenou práci při zpracování jednotlivých metodických námětů. Vážení a milí kolegové, dostáváte do rukou Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ, který vznikl v rámci projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů. Hlavním cílem projektu je využít zkušenosti získané v projektovém vyučování za období několika uplynulých let a podpořit v běžné vzdělávací praxi na školách aktivní metody učení při naplňování cílů a očekávaných výstupů průřezových témat. Projektová výuka nabízí žákům možnost netradičním způsobem poznávat reálné životní situace, řešit problémy a diskutovat o nich s vrstevníky, nacházet smysl získaných poznatků. Předložený soubor námětů byl vytvořen zkušenými učiteli, a je tedy ověřen pedagogickou praxí. Metodické náměty jsou řazeny podle ročníků a průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech a mediální výchova). Každý námět je zpracován v přehledné tabulce, která obsahuje mimo jiné i podrobný popis postupu při realizaci projektové výuky. Vzhledem k finanční náročnosti tisku nemohly být do tištěné podoby zařazeny veškeré materiály. Proto zároveň přikládáme CD s kompletním obsahem Sborníku metodických námětů, kde naleznete i doprovodné aktivity, pracovní listy, přípravy interaktivní výuky a další materiály. Věříme, že v této publikaci naleznete zajímavé náměty pro rozvoj aktivních metod výuky i ve svých vyučovacích jednotkách. Jsme přesvědčeni o přínosu této vzdělávací metody pro rozvoj klíčových kompetencí žáků. Přejeme vám hodně úspěchů při Vaší zodpovědné práci. Za projektový tým Ing. Tomáš Řebíček, hlavní manažer projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4 Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.09/ příjemce: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace partneři projektu: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Sokolovská 328,příspěvková organizace Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

5 ŠESTÝ ROČNÍK 6

6 průřezové téma: MKV 6. ročník 1. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) ZOO park Žitava Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Hlavní: Žák ve spolupráci se 3-4 spolužáky porovná Zoologickou zahradu v Žitavě s již navštívenou Zoologickou zahradou v Liberci a vytvoří naukový plakát. Dílčí: Žák hledá informace o zoologické zahradě, místě, ve kterém se zoologická zahrada nachází, vybraných živočišných druzích. Žák vyhledává informace z různých zdrojů a posuzuje jejich relevantnost. Žák objasní výhody či nevýhody umístění zoologické zahrady, výběhů. Žák navrhne změny, které by mohly zoologické zahradě pomoci. Žák navštíví Zoologickou zahradu v Žitavě. Během prohlídky vyplňuje pracovní list, se kterým bude dále pracovat ve škole při porovnávání navštívených zoologických zahrad. 6.ročník/max.30 žáků 1 učitel 1 třída (alespoň 1 učitel cizího jazyka (Aj, Nj)) 6 vyučovacích hodin návštěva ZOO, 2 vyučovací hodiny zpracování údajů ZOO Žitava, škola MKV: Vyhledávání informací o místě, kde žije, o místě v Evropě, hodnotí význam zoologických zahrad pro danou lokalitu v Evropě. Porovná podmínky zvířat žijících v zoologických zahradách v různých místech Evropy. Člověk a příroda - Přírodopis, Zeměpis; Umění a kultura Výtvarná výchova Předcházející aktivity: Učitel se žáky diskutuje o funkci zoologických zahrad, prostřednictvím T-grafu žáci ve dvojicích formulují výhody a nevýhody zoologických zahrad. Každá dvojice svůj vytvořený T-graf prezentuje ostatním. Žáci si předem vyhledají informace o zoologické zahradě, o vybraných zvířatech zaměřují se zejména na výskyt zvířat ve volné přírodě, způsob života, stravovací návyky, na fyziologický popis zvířat na projevy chování apod. Poté žáci navštíví ZOO v Liberci. Na základě získaných informací tvoří 1. část naukového plakátu. Průběh (6 vyučovacích hodin): Žáci absolvují výjezd do Žitavy s návštěvou tamního ZOO-parku. Ve dvojicích vyplňují pracovní listy (Příloha č. 1), které jim poslouží jako zdroj informací pro porovnávání funkce navštívených zoologických zahrad. Vyhodnocení a zpracování získaných informací pro porovnání (1 2 vyučovací hodiny): Žáci ve dvojici zjišťují informace o ZOO, které se jim nepodařilo získat při vlastní prohlídce. Dohledávají podrobnější informace k vybranému druhu zvířete, o jeho přírodních podmínkách a způsobu života. Spojením dvojic žáci vytvoří skupiny o 4-5žácích a vytvoří naučný plakát o ZOO. Při tvorbě plakátu použijí všechny získané informace z návštěvy ZOO a z jiných informačních zdrojů. Plakát by měl obsahovat i vlastní návrhy případných změn či úprav, které by měly ZOO pomoci. Každá skupina poté prezentuje svou práci před ostatními a výsledné plakáty jsou umístěny na viditelném místě jako informační tabule pro ostatní žáky školy.

7 průřezové téma: MKV 6. ročník 1. Doporučené pomůcky a informační zdroje Psací potřeby, pastelky, fixy, flip nebo větší čtvrtky Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1: Pracovní list Doporučujeme v dostatečném předstihu zajistit finance na dopravu a návštěvu ZOO v Žitavě, cestovní pasy žáků, cestovní pojištění. Výběr zvířat ponecháme na vlastním výběru žáků, určíme jim pouze minimální rozsah informací, které budou obsaženy v samotném výstupu.

8 průřezové téma: MV 6. ročník 1. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Proč nezačít kouřit? Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Hlavní: Třídní kolektiv sestaví televizní štáb, ve kterém si rozdělí role, úkoly a zodpovědnost s cílem vypracovat scénář mediálního sdělení, s pomocí videokamery a fotoaparátu natočí videoreportáž (videoklip). Získaný materiál zpracuje v softwaru pro editaci domácího videa. Dílčí: Žák: Zajistí potřebné pomůcky, materiál, vyhledá potřebné informace. Rozlišuje informativní, zábavné a reklamní sdělení. Identifikuje společensky významné hodnoty a záměrnou manipulaci v textu (sdělení). Používá vhodné verbální a neverbální komunikační prvky vzhledem k obsahu sdělení. Naplánuje, vytvoří, případně zajistí potřebné kulisy, kostýmy, dekorace a pomůcky k natočení videoreportáže. Žáci sestaví televizní štáb, který vytvoří mediální sdělení (videoreportáž) objasňující škodlivost kouření na zdraví člověka, s cílem odradit zejména mladé lidi od experimentování s cigaretami. Podkladem pro natočení videoreportáže bude kritický rozbor informací o kouření dostupných z různých zdrojů včetně reklamních spotů tabákového průmyslu. Žáky sestavený televizní štáb si rozdělí role a úkoly, navrhne scénář a natočí videoreportáž, která bude umístěna na webových stránkách školy. 6. ročník (projekt je určen pro jednu třídu) 1 učitel ve třídě příprava 14 dní 2 hodiny, realizace 6 hodin, závěrečné zpracování videoreportáže - 2 hodiny realizuje úzký okruh žáků s učitelem škola, okolí školy Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení, tvorba mediálního sdělení, práce v realizačním týmu Osobnostní a sociální výchova: kreativita, komunikace, kooperace a kompetice, hodnoty, postoje Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví), Člověk a příroda (Přírodopis) Příprava: 2 hodiny (Výchova ke zdraví) 14 dní před realizací projektového dne 1 hodina týdně 1. hodina A. Vhled do problému učitel pustí žákům video (Maják_video_koureni) aniž by předem říkal téma. Pouze žáky požádá, aby video bedlivě sledovali a byli schopni zodpovědět otázky, jejichž odpovědi se dozvědí ve filmu. Po zhlédnutí filmu klade dětem otázky, vyhodnocuje správné odpovědi (lze uspořádat minisoutěž) viz Příloha č. 1 Otázky k filmu. Následuje řízená diskuse o filmu. B. Práce ve skupinách učitel rozdělí třídu na 2 skupiny. Jedna skupina musí vymyslet co nejvíce argumentů pro obhajobu kuřáků (co je na kouření pozitivní, proč lidé kouří), druhá skupina hledá argumenty proti kouření (škodlivost kouření, následky). Časový limit 10 minut argumenty sepisují na flipchart, poté vyvěsí v učebně.

9 průřezové téma: MV 6. ročník 1. IMluvčí skupiny okomentuje. Učitel uzavře myšlenkou, že ačkoli všichni víme, jak je kouření škodlivé, přesto velké množství lidí kouří. Proto je nutné oslovovat zejména mladé lidi a odrazovat je od experimentování s cigaretami. Proto se i žáci pokusí vytvořit videoreportáž (videoklip) proti kouření, která bude podložená argumenty a měla by odradit potencionální kuřáky. C. Zadání domácí práce do příští hodiny každý žák zajistí 1 mediální sdělení o kouření informace z tisku, letáků, literatury, internetu, televize, rozhlasu atd. Sdělení přinese do školy. 2. hodina A. Kontrola přinesených materiálů (mediálních sdělení). Vyhodnotíme kvalitu materiálů, nebude-li dostačující pro práci v projektu, žák musí zajistit nový. Zvýrazníme fakt, že žáci patrně přinesou materiály týkající se pouze škodlivosti kouření a nikoli reklamu na cigarety zdůvodníme. B. Objasnění rozdílnosti v mediálních sděleních učitel rozdělí třídu do skupin po 3 4 žácích, každá skupina obdrží tabulku pro vyhodnocení mediálních sdělení viz Příloha č. 2. Skupiny musí sledovat 3 videoukázky a poté vyplnit tabulku. Následuje společný rozbor názorů dětí učitel zapisuje na tabuli, řídí diskusi, činí závěry. Videoukázky jsou v příloze (reklamní spot na cigarety, odborná informace o nebezpečí kouření, kreslený spot o kouření působící na city člověka), případně je možné si zajistit vlastní. C. Sdělení rodičům (zápis do ŽK) o konání projektového dne, objasníme žákům, jak bude projektový den organizován. Učitel požádá děti, aby si do projektového dne promyslely, jaké role jsou potřebné v televizním štábu, který točí reportáže a jakou roli by rádi zastávaly ony. Projektový den (6 vyučovacích hodin): 1. hodina učitel rozdělí žáky do skupin po 4 5. Ve skupině si žáci musí vzájemně představit přinesené materiály o kouření (společně si je přečtou, okomentují) a vyplní pracovní list viz Příloha č. 3. Poté žáci musí: a) vybrat jedno téma, které je nejvíce zaujalo a které by mohlo být podkladem pro scénář budoucího videoklipu b) navrhnout stručný scénář (příběh) videoklipu, kterým by oslovili mladé lidi, aby nezačínali kouřit c) promyslet prostředí (kulisy, pomůcky), ve kterém by videoklip natočili (výběr musí být střízlivý vzhledem k času a možnostem školy) 2. hodina mluvčí každé skupiny představí návrh scénáře a potřebné pomůcky k natočení videoklipu (učitel stručně zapisuje na tabuli). Úkolem mluvčího by mělo být přesvědčit ostatní, že návrh jeho skupiny je nejlepší. Následuje hlasování, ze kterého vzejde vítězný scénář. Žáci se domluví, jaký bude mít charakter. Dopracování scénáře žáci sedí v kruhu, učitel nastíní příběh (sled scén), vyzývá žáky, aby doplňovali svými nápady. Vše zapisuje, koriguje. Rozdělení rolí televizního štábu: učitel vyzve žáky, aby říkali své návrhy na členy filmového štábu, které si měli promyslet za domácí úkol (má pro jistotu seznam rolí připraven viz Příloha č. 4) návrhy zapisuje na tabuli. Je nutné, aby bylo vytvořeno tolik rolí, kolik je žáků (lze zmnožovat např. 2 kostymérky). Následuje přidělení rolí žákům je vhodné zvolit nejdříve režiséra (eventuelně producenta), který si sestaví štáb (upřednostnit zájem žáků o role, vše musí korigovat učitel). Žáci obdrží pracovní náplň své role viz Příloha č hodina každý člen štábu se ujme své role, vše řídí režisér. Scénárista připraví dialogy, herci se naučí texty a nacvičí výstupy, architekt s kulisáky připraví prostory a kulisy pro natáčení, kostymérky s maskéry vymyslí kostýmy s využitím dostupných materiálů, kameraman se naučí ovládat videokameru, zvukař promýšlí hudební doprovod, odborný poradce zajišťuje objektivitu informací atd. (Kdo bude bez činnosti, pomáhá ostatním.) Natáčení videoklipu (videoreportáže) doporučuji vedle videa zachycovat výjevy také digitálními fotoaparáty. Fotografie lze použít při střihu videa. Závěrečná reflexe: žáci vyplní hodnotící archy viz Příloha č. 6 arch č. 1 je sebehodnocení každého žáka, jak se na projektu podílel - arch č. 2 je hodnocení práce celého týmu vyplňují žáci společně, řídí režisér - celkové vyhodnocení provede učitel Závěrečné zpracování videa: (cca 2 hodiny) Natočený materiál je nutné sestříhat v softwaru pro editaci domácího videa (např. Pinnacle Studio). Video je vhodné doplnit fotografiemi, oscanovanými obrázky dětí apod., hluchá místa podbarvit hudbou, doplnit titulky a přechody mezi scénami. Zpracování videa je náročné, musí jej provést se skupinkou šikovných žáků učitel (technicky zdatný), případně mohou video zpracovat žáci 9. třídy. Ukázka zpracovaného videa je v příloze. Zpracovaný videoklip je vhodné umístit na web školy a rovněž je prezentován autorské třídě.

10 průřezové téma: MV 6. ročník 1. Doporučené pomůcky a informační zdroje Pomůcky: PC (notebooky), dataprojektor, plátno nebo interaktivní tabule s reproduktory, digitální videokamera, digitální fotoaparáty, digitální diktafony, kreslící potřeby, papírenský materiál (čtvrtky, role papíru apod.), software pro editaci videa. Knihy: Mizerná medicína, děsivá věda Arnold Nick, Egmont, 2009 Návod k použití lidského těla - Arnold Nick, Egmont, 2009 Lidské tělo ilustrovaný průvodce Parker Steve, Knižní klub, 2007 Atlas lidského těla v obrazech Orte E. M. a kol., REBO Productions, 2009 Atlas lidského těla Vigué J. a kol., REBO Productions, 2009 Fantastická příručka přírodních věd Spetláková N., Knižní klub, 2008 Plundrovaná planeta, děsivá věda - Arnold Nick, Egmont, 2009 Zmatený mozek, děsivá věda - Arnold Nick, Egmont, 2009 Informační zdroje: Maják o.p.s. video z kampaně Společně proti kouření (2011) Videa stažená z youtube: 23d28836e5de55882f1e Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1 otázky k filmu Společně proti kouření Příloha č. 2 analýza mediálních sdělení videoukázky Příloha č. 3 analýza mediálních sdělení materiály dětí Příloha č. 4 filmový štáb role Příloha č. 5 filmový štáb náplň práce Příloha č. 6 - Evaluační dotazníky: Hodnotící_arch_č_1 sebehodnocení žáků Hodnotící_arch_č_2 hodnocení spolupráce týmu Příloha č. 7 - Videa: Majak_video_koureni, video_1, video_2, video_3, ukázka vytvořeného videoklipu, další použitelná videa (reklamy na cigarety apod.) Časové rozvržení projektového dne je orientační nutno přizpůsobit schopnostem dětí. Po realizaci v 6. ročníku doporučuji realizovat tento projekt se staršími žáky, nejlépe třídy. Důvodem je náročnost projektu, zejména pak závěrečné zpracování filmu.

11 průřezové téma: MV 6. ročník 1.

12 průřezové téma: OSV 6. ročník 1. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Stavíme město Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Cílem projektu je, aby žák dokázal formulovat a použít pravidla pro práci ve skupině. Žák při práci respektuje názory druhých. Dokáže pojmenovat vlastnosti dobrého starosty. Charakterizuje pojem město, samospráva a zastupitelstvo. Jmenuje starostu, popřípadě primátora města, ve kterém žije. Vysvětlí pojem trvale udržitelný rozvoj (TUR). Chápe význam jednotlivých staveb (urbanistické, průmyslové a ekologické). Na příkladu uvede význam jednotlivých staveb pro okolí. Vysvětlí nevhodnost výstavby průmyslových staveb v blízkosti staveb určených k obydlí. Nakreslí schéma vytvořeného města a posoudí, zda by v takovém městě chtěl žít. Napíše Desatero dobrého starosty. Sepíše oficiální dopis starostovi obce. Projekt Stavíme město má za cíl přivést žáky k zamyšlení nad základními principy fungování určitého území prostřednictvím deskové hry Ekopolis. Každý hráč představuje starostu, jehož snahou je vybudovat fungující městečko v souladu s principy tzv. udržitelného rozvoje. Práce s pravidly a vlastní hrou nutí žáky uplatňovat vhodné prostředky komunikace, vede žáky k uvědomění nezbytnosti respektování stanovených pravidel a hodnoty spolupráce a pomoci. Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory 6. ročník/25 žáků 1-2 učitelé pro jednu třídu 2 vyučovací hodiny příprava, 10 vyučovacích hodin realizace, 2 vyučovací hodiny vyhodnocení kmenová učebna s dataprojektorem/interaktivní tabulí OSV: utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů VDO: vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a prohlubuje schopnost aktivního naslouchání Výchova k občanství, Český jazyk a literatura 1-2. hodina Motivace práce s pracovním listem Jak funguje město? seznámíme žáky s chodem obce, základními pojmy (příloha č. 1) - prezentace Město, ve kterém žiji (příloha č. 2) - přečtení a rozbor Desatera dobrého starosty z Vojnic za 1. republiky (příloha č. 3) - vysvětlíme základní princip hry, význam barev u jednotlivých staveb, charakteristika méně známých staveb hodina samotná hra deskové hry Ekopolis v 5 - ti členných skupinkách hodina - žáci zakreslují vytvořené město, označují rizikové stavby a stavby vhodné pro chod města (příloha č. 4) 7. hodina - žáci zapisují pozitiva a negativa k jednotlivým stavbám vzhledem k chodu města a životnímu prostředí, vhodnosti bydlení 8. hodina žáci na základě vytvořeného města a města reálného, ve kterém žijí, vyberou dvě nejvýznamnější stavby, které jim ve městě chybí - učitel napíše vybrané stavby na tabuli a poté přejde k hlasování (dvě stavby, které získají nejvíce bodů, vybereme)

13 průřezové téma: OSV 6. ročník hodina - žáci se pokusí se sepsat oficiální dopis starostovi města - zdůvodní, proč třídě tato stavba chybí a jaký pozitivní vliv by měla na chod obce 10. hodina žáci v 5-ti členných skupinkách vytvoří aktuální Desatero správného starosty hodina -závěrečná diskuse a ověření cílů zamyšlení nad možnostmi ovlivnění chodu obce, nad propojeností vztahu člověka a přírody, pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje - vyhodnocení plánu města žáci vyberou město, ve kterém by chtěli žít - vyhodnocení nejoriginálnějšího Desatera správného starosty - shrnutí (příloha č. 5) Doporučené pomůcky a informační zdroje Desková hra Ekopolis-Scio 2011 MATĚJČEK, P.,PETERKA, Š.: Metodická příručka Ekopolis. Scio 2011.ISBN: ) KOLEKTIV AUTORŮ: Občanská výchova pro 6. ročník. Olomouc ISBN: ) FILIPEC,J.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia ISBN: KOLEKTIV AUTORŮ. Ptáci. Obrazová encyklopedie ptáků celého světa. Knižní klub 2008.ISBN: KOLEKTIV AUTORŮ. Rostliny. Obrazová encyklopedie rostlin celého světa.knižní klub 2006.ISBN: KOLEKTIV AUTORŮ. Zvíře. Obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů.knižní klub ISBN: Prezentace Město, ve kterém žiji KOČÁREK,E.: Biologie buněk.scientia,2006.isbn: Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Příloha č. 1: Jak funguje město Příloha č. 2: Město, ve kterém žiji Příloha č. 3: Desatero dobrého starosty z Vojnic za 1. republiky Příloha č. 4: Plán města Příloha č. 5: Úřední dopis Příloha č. 6: Evaluační dotazník pro práci ve skupině

14 průřezové téma: OSV 6. ročník 2. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Den s knihou - Staré pověsti české Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Doporučené pomůcky a informační zdroje Hlavní: Žáci se seznámí s knihou staré pověsti české a dramaticky ztvární jednu z pověstí Dílčí: Žáci zajistí potřebné pomůcky. Zvolí vhodné komunikační prostředky pro práci. Naplánují prostorové řešení učebny tak, aby se jim dobře pracovalo a prezentovalo.. Žáci se seznámí s knihou Staré pověsti české. S jednou z pověstí pracují metodou postupného čtení. K jiné (nebo stejné) pověsti pak vytvoří scénář a dramaticky ji ztvární. Vytvoří kostýmy z přinesených materiálů. 6. ročník Třídní učitel ve spolupráci s učitelem českého jazyka 14 předem / materiál na kostýmy/ realizace 5 vyučovacích hodin škola (1 2 učebny) OSV: Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, komunikace a kooperace, řešení problémů Český jazyk Příprava Žáci si v předstihu připraví a přinesou látky a jiné vhodné materiály pro přípravu kostýmů. Průběh (4-5 vyučovacích hodin): 1. hodina: Žáci ve skupině tvoří pětilístek na téma pověst. Poté luští názvy jednotlivých pověstí z anagramů (Příloha č. 1). Na závěr přiřazují úryvky pověstí jejich názvům. 2. hodina: Žáci pracují metodou postupného čtení s vybranou pověstí hodina: Žáci si vylosují nebo vyberou jednu pověst a k určité části vytvoří scénář. Připraví si kostýmy a zvolenou část nacvičí. 5. hodina Žáci prezentují zvolený úryvek pověsti. Následuje závěrečná reflexe. A. Jirásek Staré pověsti české Velká školní encyklopedie. Fragment Čechová, Barbara: Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí. SCIO. Megafon n25w + odnímatelný mikrofon HQ Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Příloha č. 1: Anagramy Příloha č. 2: Hodnocení

15 průřezové téma: OSV 6. ročník 2.

16 průřezové téma: OSV 6. ročník 3. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) PROJEKT Praha Poznej zvíře, zachraň život... Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Hlavní: Žák navštíví ZOO Trója v Praze, seznámí se zvířaty žijící na naší planetě, vyhledá nové informace, které poté zpracuje v pracovním listě a prezentuje nové poznatky formou karty vybraného živočicha. Dílčí: Žák získá informace o zvířatech na naší planetě pomocí pracovních listů. Bude se hlavně jednat o obratlovce a bezobratlé živočichy. Ti se nacházejí především v pavilonu Afrika zblízka a Indonéská džungle. Ve skupině vytvoří kartu předem vybraného živočicha. Seznámí se s ohroženými druhy a formuluje smysl ochrany živočišných druhu pomocí Červené knihy. Získá potřebné informace a na jejich základě zodpoví otázky o historii a současnosti pražské zoo..vzdělávací exkurze do hlavního města s programem přizpůsobeným cílům a obsahu učiva 6. ročníku. Žáci navštíví ZOO Trója, seznámí se se zvířaty žijící na naší planetě, vyhledá nové informace, které poté zpracuje v pracovním listě a prezentuje nové poznatky formou karty vybraného zvířete. Program je zaměřen především na obratlovce a bezobratlé živočichy, je doplněn pracovním listem s úkoly pro žáky. 6. ročník / 50 žáků (2 třídy). Pro každou třídu 1 2 učitele. Příprava 1 vyučovací hodina (Výchova k občanství), realizace 10 hodin (včetně dopravy autobusem až na místo), vyhodnocení 1-2 vyučovací hodiny (Výchova k občanství, Přírodopis). Praha pražská ZOO Trója OSV - Rozvoj schopností poznávání - Navrhnou zlepšení pro danou zoo. Uvedou zápory a klady pražské zoo. Uvědomí si ekonomické zázemí zoo. MV - Tvorba mediálního sdělení - Žáci vytvoří ve skupině kartu vybraného živočicha, která bude dále sloužit k učivu. VMEGS Výchova k občanství - Žáci pochopí ohroženost živočišných druhů a význam chránit živočichy před vyhynutím. Přírodopis, Dějepis Týden před odjezdem seznámí učitel (na hodině Výchovy k občanství) žáky s náplní projektového dne. Rozdá pracovní listy (Příloha č. 1) a určí potřebné pomůcky. Žáci si vytvoří skupiny, ve kterých budou vytvářet kartu vybraného živočicha (poster). Žáci si do odjezdu zajistí potřebné pomůcky a materiály. Průběh (10 hodin): 8:00 odjezd od školy autobusem směr Praha ZOO 10:00 15:00 program ZOO Praha: žáci si rozvrhnou trasu, po které se vydají, určí si časový harmonogram jednotlivých úkolů a míst, které mají navštívit a poté se vydají do ZOO s pracovním listem ve skupinkách. 16:00 odjezd z Prahy směr škola 18:00 příjezd ke škole Vyhodnocení (1 2 vyučovací hodiny): Následně v rámci Výchovy k občanství proběhne reflexe s třídním učitelem, zhodnocení celého dne. Žáci své poznatky zahrnou do tvorby karty vybraného živočicha, která jim poslouží v dalších hodinách jako vyučovací pomůcka. Po té společně s učitelem přírodopisu žáci analyzují zjištěné informace.

17 průřezové téma: OSV 6. ročník 3. Doporučené pomůcky a informační zdroje Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Psací potřeby, tvrdé desky jako podložka pracovního listu, fólie na pracovní list, fotoaparát. Výtvarné potřeby, čtvrtky A2 na kartu vybraného živočicha. Tomková, A.; Kašová, J.; Dvořáková, M.: Učíme v projektech. Příloha č. 1: Poznej zvíře pracovní list 2 měsíce před realizací PD zamluvit dopravu. Dobrá dostupnost díky odvezení až na místo. Vhodný projekt pro žáky šestých ročníků díky probírané látce o přírodopisu. Finanční náročnost: vstupné cca 100Kč + doprava cca 250Kč/žák. Není potřeba zamluvit termín v ZOO.

18 průřezové téma: OSV 6. ročník 4. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Pomoc babičce (v rámci Matematiky) Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory Doporučené pomůcky a informační zdroje Hlavní: Žáci se rozdělí na 3-4 členné skupiny. Společně na základě domluvy a po rozdělení rolí plní a řeší jednotlivé úkoly. Dílčí: Žáci vyřeší matematický rébus a určí tajenku. Zvolí si název skupiny a její znak. Ve skupině spočítají, jak dlouho trvá konkrétní cesta a kolik zaplatí za dopravu. Zjistí, kolik barvy bude třeba na natření plotu a kolik za ni zaplatí. Určí cenu za nákup. Vypočítají průměrnou sklizeň z jedné jabloně a čas potřebný pro provedení sklizně. Připraví k odeslání balík. Žáci ve 3-4 členných skupinách plní jednotlivé úkoly. Úlohy jsou voleny tak, aby žákům přiblížily situace z běžného života. 6. ročník (jako opakování učiva 1. stupně), dle zvážení učitele je možno použít i v 5., příp. 4. ročníku 1-2 vyučující příprava 1 vyučovací hodina, realizace 2-3 vyučovací hodiny, 1 vyučovací hodina zhodnocení kmenová třída OSV- rozvoj schopností sebepoznání, poznávaní lidí, kooperace, komunikace, řešení problémů Matematika, Výchova k občanství, Praktické činnosti Před vlastní realizací 1 vyučovací hodina příprava: minut: Žáci se ve spolupráci s učitelem rozdělí do skupin (lze použít jakoukoliv metodu pro rozdělení žáků). 10 minut: Připomenou si pravidla pro práci ve skupině minut: Žáci řeší matematický rébus, z kterého se dozví téma - myšlenku projektu (viz Příloha č. 1) Vlastní realizace 3 vyučovací hodiny: minut: Žáci dostanou od učitele úvodní dopis (viz Příloha č. 2). Vzniklou situaci ve skupině a potom i s učitelem prodiskutují (můžeme použít např. metodu kritického myšlení brainstorming) minut: Ve skupině si žáci připraví pětilístek (metoda kritického myšlení) na téma rodina, který si pak porovnají s ostatními skupinami. Jeden pětilístek se napíše na tabuli (nejlépe to, na čem se shodlo nejvíce skupin) minut: Skupina si zvolí svůj název - jméno rodiny a její znak, toto napíše a nakreslí na svoji obálku s úkoly. 90 minut: Žáci si otevřou obálku, kde mají nakopírované a rozstříhané jednotlivé úkoly, které společně začnou plnit (viz Příloha č. 3). Vypracované úlohy vkládají zpět do obálky. Vyhodnocení (1 vyučovací hodina, případně její část): Žáci vyplní učitelem nakopírovaný evaluační dotazník (viz Příloha č. 4). Jeho výsledky mezi sebou a spolu s učitelem prodiskutují. Uvědomí si, co nového se naučili, zjistili, co si připomněli. Porovnají si názory a postoje spolužáků se svými. Lze doplnit některou z metod kritického myšlení. Obálky s nakopírovanými úkoly pro každou skupinu. Krabice, provázek, balicí papír, podací lístky, váhy. Brožura od České pošty s cenami za poslání zásilek. Papíry na řešení úkolů. Je nutné mít pomůcek dostatek, aby byly pro každou skupinu k dispozici.

19 průřezové téma: OSV 6. ročník 4. Seznam příloh (zadání práce z jednotlivých center, příklady ranních dopisů, zadání úkolů, pracovní listy, evaluační dotazníky, atd.) Další doporučení a komentáře Příloha č. 1: Rébus + řešení Příloha č. 2: Dopis dětem Příloha č. 3: Úkoly (zadání jednotlivých úkolů) Příloha č. 4: Evaluační dotazník pro žáky Tento projektový den je dobré realizovat v bloku, ale lze případně i v jednotlivých hodinách.

20 průřezové téma: OSV 6. ročník 5. Nosná myšlenka nebo název projektového dne (centra aktivit) Pravěké muzeum Cíle (konkrétní, využitelné, reálné, vyhodnotitelné) Stručná anotace Doporučený ročník / počet zapojených žáků Hlavní: Žák ve spolupráci se 3-4 spolužáky naplánuje, vytvoří a prezentuje vlastní exponát do společného muzea Dílčí: V předem stanovené skupině si dohodne (vybere) svoji roli, úkoly, časový harmonogram jednotlivých kroků. Zajistí potřebné pomůcky a materiály, vyhledá potřebné informace. Pro vyhledávání a zpracování informací používá alespoň 2 různé zdroje. Zvolí vhodné komunikační prostředky pro prezentaci svého díla. V případě potřeby využije konzultací s učiteli. Žáci ve skupinách navrhují a vytvářejí vybraný exponát do společného pravěkého muzea. Při slavnostním otevření muzea každá skupina prezentuje svůj výtvor. 6. ročník/až 30 žáků Doporučený počet zapojených učitelů Časový rozsah Místo realizace Převažující průřezové/á téma/ta Převažující vzdělávací obory 1 učitel dějepisu, případně učitel výtvarné výchovy nebo pracovních činností 1 vyučovací hodina seznámení s projektem + 6 vyučovacích hodin realizace kmenová učebna, učebna informatiky OSV: Sebepoznání a sebepojetí, seberegulace a sebeorganizace, kreativita, poznávaní lidí, komunikace a kooperace, řešení problémů Člověk a společnost Dějepis, Umění a kultura Výtvarná výchova, Člověk a svět práce Pracovní činnosti Seznámení s projektem (alespoň týden před realizací projektu): 1 vyučovací hodina (45 minut) Učitel předá žákům motivační dopis (Příloha č. 1), ve kterém je informuje o možnosti zapojit se do vytvoření vlastního muzea. Diskutuje se žáky o tom, jak by mělo vypadat dobré muzeum a co by v něm nemělo chybět. Zapisuje návrhy na tabuli. Třída se rozdělí na 4 5 členné skupiny a učitel jim předá písemné zadání jednotlivých pracovních kroků (Příloha č. 2). Skupina si rozdělí role, dohodne se na podobě exponátu a na potřebných materiálech a pomůckách. 1 vyučovací hodina (45 minut) Učitel diskutuje se žáky o tom, jak by měly vypadat popisky exponátů a jaké informace by v nich neměly chybět. Společně si pravidla zapíší do svých sešitů či jiných pracovních materiálů. Žáci se ve svých skupinách dohodnou, kdo které informace bude vyhledávat a zpracovávat do přehledných popisků exponátu. Žáci v učebně informatiky vyhledávají informace z různých zdrojů a zapisují si je včetně citace do svých sešitů. 3 vyučovací hodiny (135 minut) Žáci ve skupinách pracují na tvorbě vybraného exponátu. Průběžně diskutují v rámci skupiny o způsobu prezentace exponátu. 1 vyučovací hodina (45 minut) Slavnostní otevření muzea žáci si před touto hodinou připraví své výstavní místo, mohou se obléci i do pravěkých kostýmů. Na slavnostní otevření mohou žáci pozvat návštěvníky dle vlastního uvážení. Jednotlivé skupiny prezentují své exponáty, ostatní žáci se doptávají na další podrobnosti. 1 vyučovací hodina (45 minut) Vyhodnocení projektu žáci vyplňují sebehodnotící dotazník (Příloha č. 3), z něhož dobrovolníci sdělují vybraná hodnocení. Po skončení projektu zůstávají exponáty na určeném místě a třída může připravit prezentaci pro své pozvané návštěvníky.

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ro ho ví n Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ro ho ví n Školní vzdělávací program... - 1-1. Identifikační údaje...1 1.1. Název vzdělávacího programu...1 1.2. Předkladatel...1 1.3. Zřizovatel školy...1

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje

Tvořivá škola. Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV. 1. Identifikační údaje Tvořivá škola Školní vzdělávací program ZŠ Doloplazy Zpracován podle RVP ZV 1. Identifikační údaje údaje o škole: název školy: Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Aktivita Motivace mravnost moudrost Osobnost Samostatnost Empatie Komunikativnost 1 Obsah 1. Identifikační údaje...4 2 Charakteristika školy...5 2.1 Velikost

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777

Platnost od 1.9.2011. IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný, Politických vězňů 777 Část A Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno ŠVP Platnost od 1.9.2011 Název školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno IZO 102 102 121 IČ 437 76 761 Adresa Slaný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Sídlo školy: Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Základní škola Vendryně 236, okres Frýdek-Místek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Od hraní k vědění Základní školy Žarošice 696 34 Žarošice 321, okres Hodonín 1 1. Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší ročníky osmiletého studia (obor 79-41-K/81) GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 Verze 2 Platnost od 1. 9. 2014 Verze 2 vznikla úpravou verze 1 na základě zkušeností pedagogů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE BÝT V NĚČEM ÚSPĚŠNÝ A UZNÁVANÝ. JEN PŘIJÍT NA TO V ČEM! Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Škola, ve které máme na děti čas.

Škola, ve které máme na děti čas. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Škola, ve které máme na děti čas. Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha - východ, Školní 27, 251 66 Senohraby

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Žít spolu, č.j. 360/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Žít spolu, č.j. 360/2007 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Žít spolu, č.j. 360/2007 Základní školy Jevišovice,okres Znojmo Předkladatel : Základní škola,jevišovice,okres Znojmo 67153 Jevišovice 34 Ředitel školy : Mgr.Jan Vajčner Telefon

Více