,,Poznáváme svět. Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu: od Upraveno dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Poznáváme svět. Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007. Upraveno dne 30. 8. 2009"

Transkript

1 Školní vzdělávací program,,poznáváme svět Platnost dokumentu: od Upraveno dne Upravena změna příjmení ředitelky dne V Kněžmostě dne Mgr. Ivana Veselá ředitelka školy

2 I. Název programu: Školní vzdělávací program Poznáváme svět Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, Kněžmost Ředitelka školy: Mgr. Ivana Veselá Vedoucí učitelka: Kobrlová Květa Kontakty: telefon: , IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: Zřizovatel: Obec Kněžmost Adresa: Na Rynku 51, Kněžmost Kontakty: telefon: fax: Adresa: Sokolská 219, Kněžmost 2

3 Obsah školního vzdělávacího programu I. Identifikační údaje o mateřské škole II. III. IV. Obecná charakteristika školy, historie a současnost Charakteristika vzdělávacího programu (koncepce, dlouhodobé cíle, podmínky přijímání) Popis a formy vzdělávání, organizace vzdělávání V. Vzdělávací obsah VI. VII. Podmínky vzdělávání Evaluační systém VIII. Tématické bloky 3

4 II. Historie a současnost mateřské školy (obecná charakteristika) Výstavba mateřské školy probíhala od r.1975 jako akce Z a svými sdruženými finančními prostředky se na ní podílelo několik závodů (Jednotné zemědělské družstvo, Státní traktor. stanice, Liaz-Mnichovo Hradiště, Zemědělský nákupní a zásobovací podnik.občané odpracovali tisíce brigádnických hodin. Provoz byl zahájen 10.května Výchovně vzdělávací práci zjišťovali kvalifikované, ale i nekvalifikované učitelky. Budova mateřské školy je jednopatrová s dvěmi třídami, s nově rekonstruovanou vyvařovnou školní jídelny, čističkou pro bazén a technickými prostorami v suterénu. Od zahájíme provoz další třídy v prostorách základní školy, je to naše odloučené pracoviště pro 18 dětí. Rekonstrukce vyvařovny byla provedena v červenci a srpnu r Budova má samostatnou prádelnu a mandl. Od r.1984 zajišťovaly výchovně vzdělávací práci výhradně kvalifikované učitelky. Ve školním roce nám počet dětí výrazně klesl, proto se dětem věnovaly pouze tři učitelky, které se střídaly ve dvou třídách. Na školní rok 2008/09 jsme přijali studující Lucii Bejrovou a na další školní rok ještě zdravotní sestru Vladimíru Bejrovou. Naši mateřskou školu navštěvují děti nejen z Kněžmosta, ale i z okolních obcí (Solec, Soleček, Malobratřice, Čížovka, Suhrovice, Drhleny, Srbsko, Lítkovice, Chlumín, Úhelnice, Násedlnice, Koprník, Býčina, Boseň, Zásadka, Branžež, Zakopaná). Pracujeme podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme: 1. Vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí 2. Rozvíjet vnímavost a kladný vztah k svému prostředí a přírodě 3. Vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické jako předpoklad úspěšného startu v základní škole 4. Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Tradicí je několikaletá spolupráce se základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, odborem sociální péče o děti. Od září r.2006 jsme zřídili odbornou logopedickou péči v budově mateřské školy. Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči. O dění v mateřské škole poskytujeme informace veřejnosti prostřednictvím kněžmostského Zpravodaje a našich internetových stránek, rodičům nabízíme bohatou fotografickou dokumentaci. 4

5 III. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce výchovně vzdělávací práce Zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Položit základy celoživotního vzdělávání. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje ve vztahu k sobě samému, k druhému a k životnímu prostředí. Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti. Cíle 1. Vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí Naučit se uvolňovat psychické i fyzické napětí, nervozitu nebo hyperaktivitu, podporovat lepší koncentraci a soustředění dětí, adaptace na různé problematické situace. přechod od intuitivního poznání k dokonalejší znalosti svého těla ovládání svých pohybů a emocí, soustředění napodobování různých věcí v okolí, prostřednictvím hraní rolí objevování různých způsobů, jak uvolnit své tělo přizpůsobování nové situaci, rozvoj schopnosti žít spolu s ostatními lidmi vyjadřování, co prožívají a cítí a dělají lidé Prostředky : relaxační činnosti a hry 2. Rozvíjet vnímavost a kladný vztah k svému prostředí a přírodě vytvoření kladného vztahu k přírodě a přirozenému prostředí a potřeby kontaktu s ním přijetí základní odpovědnosti vůči ostatním živým tvorům a prostředí chápání základních souvislostí a vztahů v prostoru i čase Prostředky: naučná vycházka do lesa s p. myslivcem, vytváření pravidel chování v přírodním prostředí, sběr kaštanů a žaludů, zdobení vánočního stromku pro lesní zvířata, beseda s p. ornitologem, péče o ptáky na školní zahradě, práce pěstitelské vysévání, pravidelná péče o rostliny, sběr plastových víček, plast. lahví a papíru, péče o pořádek na školní zahradě a okolí MŠ, tvoření z přírodnin, sběr a sušení chleba pro koně, exkurze ke koním, atd. viz. prostředky EV. 5

6 3. Vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické jako předpoklad úspěšného startu v základní škole podpora správného růstu a funkčního vývoje, dostatek pohybových aktivit, správné držení těla a správná chůze, dostatečně dlouhý každodenní pobyt dítěte venku, otužování, cvičení na nářadí rozvíjet poznávací a myšlenkové procesy, slovní zásobu, vyjadřování, gramatickou a artikulační správnost řeči, rozvíjet matematické představy, orientaci v prostoru rozvíjet kladné morální a povahové vlastnosti, rozvíjet samostatnost a podporovat osobnost dítěte, pěstovat kladný vztah ke školní práci, smysl pro povinnost, osvojit si společenská pravidla styku s vrstevníky, rozvíjet citové vztahy k nejbližším, překonávat překážky rozvíjet pracovní aktivitu, přiměřené pracovní představy, poznatky, zručnost, samostatnost, rozvoj fantazie při práci s různým materiálem, seznamování se základními technickými zákonitosti vnímání okolního světa a jeho krás, rozvíjet estetickou aktivitu dětí, pěvecké návyky, schopnost výtvarně se vyjadřovat, vytváření kladného vztahu ke knihám, rozvoj soustředěného vnímání, aktivnímu slovnímu vyjádření vlastních dojmů a pocitů, rozvoj grafomotorických dovedností Prostředky: spontánní a řízené činnosti a hry, didaktické hry, využívání momentálních aktuálních situací, spolupráce s logopedem a SPC. 4. Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám péče o své zdraví, aktivně se zapojovat do pohybových činností, mít povědomí o významu zdravé výživy zvládání základních pohybových dovedností, správné držení těla dodržování herních pravidel, jednat spravedlivě, hrát fair Prostředky: dostatek spontánního pohybu během dne, pravidelné zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry, cvičení na nářadí, psychomotorické hry, relaxační a odpočinkové činnosti, využití vybavení zahrady, sportovního hřiště, veřejného koupaliště. Tématické aktivity: zimní soutěž zvládání pohybů na sněhu a ledu jednodenní lyžařský zájezd s rodiči základy lyžování, spolupráce s rodiči seznamování s vodou na místním koupališti výuka plavání pod vedením lektorek v krytém bazénu v Jičíně taneční akce maškarní karneval, discotéka koordinace pohybů, soulad pohybu s rytmem a hudbou jarní sportovní olympiáda štafetový běh, běh na 100m, skok do dálky, hod míčkem do dálky 6

7 turistický výlet využití přírodního terénu k pohybovým činnostem turistická chůze, hod šiškou, přechod klády, běh do kopce, chůze po přírodních schodech, víkendová oslava MDD ve spolupráci se Sokolem Kněžmost za spoluúčasti rodičů zvládání různých pohybových dovedností na stanovištích a cyklistické dráhy za asistence rodičů 5. Rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči prohloubení spolupráce mezi rodiči a pedagogy na úrovni třídy individuálně přizpůsobený adaptační režim, informace o pokrocích ve vzdělávání, dohoda o dalším společném postupu, řešení kázeňských a vzdělávacích problémů, poradenský servis, doporučení odborníků prohloubení spolupráce mezi rodiči a pedagogy na úrovni školy seznamování rodičů se Školním programem, podněcování rodičů k obohacování Školního programu jejich názory a nápady, účast rodičů na rodičovských schůzkách a akcích školy, vzájemná dohoda o podmínkách akcí plavání, lyžování, respektování hodnocení práce školy rodiči zpětná vazba dostatečně a včas rodiče informovat o dění v mateřské škole pomoc rodičů při vybavování třídy v ZŠ (dary hračky, pomůcky) jasně vymezit povinnosti a pravomoci zaměstnanců mateřské školy a rodičů (dodržování Školního řádu např.včasná úplata za předškolní vzdělávání, dodržování zavírací doby mateřské školy) Prostředky: každodenní rozhovory s rodiči, rodičovské schůzky, dotazníky, 7

8 IV. Popis a formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno formou vzájemně vyvážených spontánních a řízených aktivit, didakticky zacílených činností v menších skupinách a individuálně, zvláštních příležitostí a nahodilých situací, nezávazných dětských her. Omezujeme učení předávání hotových poznatků a slovních poučení, dáváme přednost praktickým činnostem s aktivní účastí dětí, efektivně využíváme spolupráce s ostatními výchovnými partnery (hasiči, modeláři, myslivci, ornitolog, rodiče, ) a místních podmínek. Obsah Školního programu počítá s prožitkem dětí, umožňuje kooperativní činnosti, vychází ze života dětí. Pro děti je inspirativní a aktivizující. Vzdělávací nabídka bude konkretizována na úrovni tříd prostřednictvím třídních programů. Při tvorbě třídního programu vycházíme, kromě jiného, z diagnostických záznamů, potřeb a zájmů dětí. Akceptujeme vývojová specifika dětí, umožňujeme rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho možností a potřeb, resp. spec. potřeb. Snažíme se vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání, podporujeme radost dítěte z učení, zájem získávat nové informace, zvládat další dovednosti. Ve všech činnostech a situacích se snažíme dětem poskytovat vzory správného chování a postojů. Individuálně vzdělávací plány zpracováváme pro děti s odkladem školní docházky. Na zpracování Školního programu se podílely všechny učitelky. Integrované bloky Školního programu mohou učitelky ve svých třídách použít dle potřeby, pořadí výběru projektů je ponecháno na nich. Organizace vzdělávání Děti jsou přijímány do mateřské školy podle kritérií, viz.,,hlediska pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zařazování do jednotlivých tříd záleží na počtu uvolněných míst v jednotlivých třídách, na požadavcích rodičů a sourozeneckých vazbách. Snažíme se, aby rozdělení dětí v jednotlivých třídách bylo vyvážené z hlediska počtu chlapců a dívek a pokud možno i věku. Do každé třídy je zapsáno maximálně 27 dětí ve věku zpravidla od dvou do šesti let. Ve třídě v základní škole jsou pouze děti z 3. ročníku v počtu 18. Třídy nemají žádné speciální zaměření. 8

9 V. Vzdělávací obsah Chraňme přírodu Život zvířat Půjdeme spolu do pohádky Naše planeta Škola volá Lidé kolem mě Chceme být zdraví Poznáváme svět Jsme sportovci Zveme Vás na oslavu Bezpečnost dopravě Poznáváme svět Škola volá Školka začíná (adaptace) Znalosti malého předškoláka Před zápisem Čím bych chtěl být Chraňme přírodu Máme rádi ovoce, zaháníme nemoci Podzimní úroda na zahradě (zelenina) Polní práce 9

10 Padá listí zlaté, rudé Tajemství lesa Zima už je tu! Voda, oheň, vítr Jaro ťuká na dveře Zahrádko, vstávej! Letní radovánky Život zvířat Lesní zvířata Obydlí zvířátek Setkání s ornitologem Zvířátka na dvorku (Zvířata a jejich mláďata) Exotická zvířata Svět hmyzu Půjdeme spolu do pohádky Pohádkový svět Za kulturou do divadla Naše planeta Tajemný vesmír Putování s dinosaury Místo, kde jsem rád Chceme být zdraví Poznáváme svoje tělo, jak se oblékáme Jdeme k lékaři Lidé kolem mě Plníme dětská přání Já a kamarád Kdo patří do mé rodiny Jsme sportovci Bobujeme, sáňkujeme Školní olympiáda Hurá do vody! Bezpečnost v dopravě Čím cestujeme (dopravní prostředky) 10

11 Bezpečnost v dopravě (pravidla silničního provozu, dopr. značky, semafor) Zveme Vás na oslavu Rej masek Pomlázka Svátek dětí VI. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky (věcné) Budova mateřské školy je jednopatrová, její technický stav je dobrý. V suterénu se nachází nově zrekonstruovaná vyvařovna a sklady potravin, rozvodna elektriky, obsluha plynu, čistička veřejného bazénu, prádelna, mandl, sklady pomůcek. V přízemí je žlutá třída, dětské WC, letní záchodky, sklad čistících prostředků, umyvárna, šatna, sklad lehátek, malý sklad pomůcek, kancelář vedoucí školní jídelny s WC, výdejna, WC pro učitelky a veřejnost, kancelář vedoucí učitelky, šatna uklizeček s WC a skladem. V 1.patře je červená třída, dětské WC, sklad čistících prostředků, umyvárna, šatna, sklad lehátek, malý a velký sklad pomůcek, výdejna, bývalá izolační místnost s WC nyní slouží odborné logopedické péči, plynová kotelna. Zdravotně hygienická zařízení jsou 11

12 uzpůsobena potřebám a počtu dětí, zdravotně nezávadná, bezpečná, ale zastaralá, pouze dětské toalety ve žluté třídě jsou nové. V základní škole je zelená třída s jedním (pohotovostním) WC, umyvadlem a skladem lehátek Umyvárna, WC a šatna tohoto oddělení jsou v prostorách odloučených od třídy nutno přejít přes halu. Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Děti mají vytvořené domečky a hrací koutky ze stavebnic (polykarpova, molitanová). Na koberci dáváme přednost prostornosti pro různé činnosti, zejména pohybové. Dětský nábytek a tělocviční nářadí je různé kvality. Vyhovující jsou kuchyňky, židličky a polnicový nábytek s kontejnery. Ostatní jsou průměrného až podprůměrného estetického vzhledu-dětské šatny, věšáčky v umyvárně, stoly ve třídě, žíněnky. Vybavení zelené třídy je nové koberec, lino, nábytek do třídy, šatny, umyvárny, polštářky a peřinky, lůžkoviny. Lůžka ve žluté třídě jsou zastaralá, ale zdravotně nezávadná, bezpečná, funkční, odpovídají počtu dětí, přizpůsobená antropometrickým požadavkům. Lehátka v červené třídě jsou nová plastová s dostatečným ložním vybavením (napínací prostěradla). Jsme dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídají počtu dětí i jejich věku. Vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno. Podstatná část hraček a doplňků je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Hračky a doplňky, které jsou v uzavřených skříňkách si děti také samostatně vyndávají a ukládají. Pro lepší přehlednost hraček jsme do červené i žluté třídy zakoupili regály s kontejnery. Obě třídy jsou vybaveny počítači s připojením na internet, které za dodržování dohodnutých pravidel využívají i děti. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je umístěna za budovou mateřské školy, před budovou MŠ je velké sportovní hřiště.v letním období využíváme veřejné koupaliště, které je hned vedle budovy mat.školy. Prostory zahrady umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Vybavení zahrady: altánek (nutně potřebuje rekonstrukci) 1 průlezka velká, 4 průlezky malé, 2 pískoviště, kopec, 2 tabule na kreslení, had z různě vysokých dřevěných špalků, pohyblivá lávka,,,medvěd na procvičování hodu míčkem, nová je šplhací věž Agnes, dřevěný vláček a klády. Obě pískoviště jsou zastíněná. Plánujeme výstavbu další třídy pro 27 dětí. Téměř všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.ve žluté třídě je moderní osvětlení, v červené je zastaralé podle vyjádření elektrikářů se sníženou kvalitou svícení. V letním období je zvýšená míra hlučnosti vlivem návštěvníků veřejného koupaliště. Dřevěné oplocení mezi bazénem a školní zahradou je kvalitní a při vstupu na koupaliště děti z bezpečnostních důvodů procházejí dvěma vrátky. Ostatní oplocení je zastaralé, hlavní vrátka a dveře na letní záchodky jsou nevyhovující. Životospráva Snažíme se o poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy dle příslušných předpisů, o zachování vhodné skladby jídelníčku, dodržování technologií přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek tekutin, snažíme se, aby tekutiny nebyly přeslazené. 12

13 Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Ve spolupráci s vedoucí školní jídelny se snažíme o to, aby děti dostávaly dostatek ovoce a zeleniny a o omezení instantních pokrmů. Organizace Usilujeme o dostatečně pružný denní řád, který umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Pedagogové se snaží plně věnovat dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, snažíme se o to, aby děti měly dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Snažíme se, aby veškeré aktivity podněcovaly děti k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizování činností, pracovaly svým tempem apod. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. (úprava pracovní doby) Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně. Usilujeme o to, aby plánování činností vycházelo z potřeb a zájmů dítěte a vyhovovalo individuálním potřebám a možnostem dětí. Nejsou překračovány doporučené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Z důvodu bezpečnosti je na pobyt venku část dětí ze žluté třídy přesunuta do třídy červené, kde na pobyt venku jsou dvě učitelky. Snažíme se přijímat do MŠ pouze zdravé děti, aby nenakazily inf. onemocněním druhé. Snažíme se vytvářet podmínky k experimentování. Psychohygiena Usilujeme o pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (v létě chodí děti ven už i po dopolední svačině,..) Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (1 ½ hodiny v zimě,v létě déle). Kvalita ovzduší je v Kněžmostě vyhovující, stabilní. Důvodem pro vypuštění pobytu venku je mráz pod 10 stupňů, náledí silný vítr, déšť, inverze apod. Snažíme se o dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. Každý den děti cvičí zdravotní cviky, hrají pohybové hry, 1x týdně zařazujeme cvičení na nářadí, zdolávání překážek, manipulace s míči, hudebně-pohybové hry, pořádáme zimní sportovní soutěže, jarní Olympiádu, turistiku, využíváme místní bazén k seznamování s vodou, zajišťujeme plavecký výcvik v Jičíně. 13

14 V denním režimu se snažíme respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti k spánku na lůžku nikdo nenutí, po krátkém odpočinku se mohou děti věnovat klidnějším hrám a činnostem, popř. ind. činnostem za účasti učitelky grafomotorika, prac. listy, výroba přáníček, Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program. Řízení mateřské školy Povinnosti,pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Vedoucí učitelka se snaží, aby informační systém byl fuknční, a to jak uvnitř mateřské školy - porady, nástěnky, z porad zpracované materiály předané všem uč., informační materiály na určeném místě a přístupné všem pracovnicím, tak i navenek vyhlašování obecním rozhlasem, letáčky na nástěnkách po obci, články v kněžmostském Zpravodaji. Při vedení zaměstnanců se vedoucí učitelka snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách,,školního programu. Vedoucí učitelka se snaží rozumně hodnotit práci podřízených, nezapomíná na jejich vhodnou motivaci, podporuje spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, usiluje o spolupráci rodičů. Plánování pedagogické práce je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Vedoucí učitelka vypracovává,,školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, snažíme se, aby byly smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s nejbližší základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Uplynulé období spolupráce s vedením základní školy hodnotíme jako velmi dobré. Personální a pedagogické zajištění Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou odbornou pedagogickou kvalifikaci, kromě Lucie Bejrové, která úspěšně absolvovala studium v oblasti pedagogických věd vychovatel pedagog volného času a bude pokračovat ve studiu se zaměřením na předškolní pedagogiku a Vladimíry Bejrové, která rovněž zahájí studium. Pedagogický sbor, resp.pracovní tým je stmelený. Pedagogové mají zájem o svůj další odborný růst, soustavně se dále vzdělávají samostudiem odborné literatury, vzdělávacích akcí se nejvíce účastní vedoucí učitelka. 14

15 Vedoucí učitelka sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, snaží se vytvářet podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. (V souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby - PPP či jiná péče o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, se snažíme zajišťovat ve spolupráci s příslušnými odborníky. Logopedická péče je zřízena v budově mateřské školy. Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Způsob adaptace je s rodiči individuálně projednán vždy se zřetelem na potřeby dítěte a jeho rodičů. Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské,vývojové,individuální),reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě,navozují situace pohody, klidu a relaxace). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí je nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád. Učitelky se snaží, aby péče o děti byla podporující, sympatizující, počítají s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové usilují o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Je vyloučeno manipulování s dítětem, uč. zbytečně děti neorganizují, vyhýbají se podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoliv komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Pedagogové se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Děti se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se snaží dostatečně a nenásilně ovlivňovat vztahy ve třídě prosociálním směrem (prevence šikany). Uč. se snaží motivovat děti k vyjadřování svých nápadů k plánování, podněcují děti ke spolupráci. Spoluúčast rodičů 15

16 Snažíme se, aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Usilujeme o to, aby spolupráce fungovala na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů (maškarní karneval, pomoc při organizování výletů, ) Dle svého zájmu mohou vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy na rodičovské schůzce, při řešení vzniklých problémů, Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovává patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Snaží se jednat s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis. VII. Evaluační systém Pravidla hodnocení a vnitřní evaluace mateřské školy Hodnocení ( průběžné, neustálé) Individuální hodnocení dětí (denně, průběžně) - ústně učitelkou v průběhu dne (jednotlivě,skupinově i kolektivně) - ústně každé dítě samo sebe, popř.i své vrstevníky, činnosti, které ho zaujaly nebo naopak nelíbily se mu - individuální rozvoj dítěte (diagnostika) Hodnocení pedagoga - kontrolní a hospitační činnost 16

17 Hodnocení provozních pracovnic - kontrolní činnost Hodnocení sama sebe - ústní sebehodnocení pedagogů na pedagogické radě - řídící činnost vedoucí učitelky Evaluace Školní vzdělávací program - soulad ŠVP PV a RVP PV Roční plán Třídní vzdělávací projekty úroveň naplňování požadavků ŠVP PV Dílčí projekty tématické bloky Vzdělávací proces míra naplňování vzdělávacích cílů, metody, postupy Nadstandardní aktivity školy Spolupráce s rodiči Podmínky školy Činnosti, které v MŠ probíhají rodiče v září na rod. schůzce, diskuse Výsledky, kterých MŠ dosahuje Evaluace je podrobněji rozpracována v ročních plánech. VIII. Tématické bloky Bezpečnost v dopravě dopravní značky, semafor, pravidla silničního provozu Námětová hra,,na dopravu, vycházka po obci poznávání dopr. značek, sledování silničního provozu Činnosti povedou k osvojení si poznatků o znakových systémech a jejich fungování 17

18 Pomocí demonstračních obrázků se děti seznámí se semaforem a s nejdůležitějšími dopravními značkami pro chodce i pro dopravu. Společně si vysvětlíme jejich význam a prakticky vyzkoušíme při hře,, Na dopravu. Děti si uvědomí různé tvary dopravních značek a konkrétně je určí (čtverec, trojúhelník, ) Rozhovorem nad omalovánkou děti pochopí význam přechodu pro chodce. Vycházkou po obci se děti naučí rozhlížet se před přecházením vozovky na obě strany, uvědomí si pravou a levou stranu, všimnou si dop. značek. Repertoár písní si děti rozšíří o nové Semafor, Zebra, Pohybová hra,,na semafor povede děti ke zrakovému vnímání a rychlé reakci na změnu. Děti si kresbou, stříháním a lepením vyrobí vlastní dopravní značky dle svého výběru nebo semafor. V rozhovoru si povíme o nebezpečí, které hrozí při nedodržování dopravních značek a předpisů. O funkci policie děti získají informace ve velkém leporelu,,policista. Očekávání : Děti chápou nutnost dodržovat bezpečnost na silnici, vědí, jaké nebezpečí jim hrozí a jak se mu mají vyvarovat. Dokáží pojmenovat některé dopravní značky a znají jejich význam. Znají význam signalizace, dokáží na změnu pohotově reagovat, zvládnou roli policisty, řeší vzniklé situace. Jsou pečliví při stříhání jednoduchých tvarů, používají přiměřeného množství lepidla, zvládají koordinaci ruky a oka. Pracují samostatně, dodržují čistotu okolo sebe, zvládají úklid pomůcek. Týden 2 6 let, Čím cestujeme Získání dětského řidičského průkazu. Činnosti povedou k získání vědomostí a dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v dopravním ruchu, k povědomí o rozmanitosti technického prostředí. Poslechem četby na pokračování,,děti v dopravním provozu a následnými rozhovory děti získají vědomosti o pravidlech bezpečného chování v dopravním provozu, o nebezpečí, které způsobují lidé, kteří dopravní předpisy nedodržují, 18

19 o způsobu pomoci při nehodě. Získané vědomosti uplatní při hře :,,Autoškola kde získají,,řidičské průkazy. Ve skupinových rozhovorech nad leporelem,,mašinka, aj. se děti naučí hledat informace, odpovídat na otázky, uvažovat a myslet logicky, vnímat zrakem, všímat si detailů, Demonstračními obrázky děti poznají rozmanitost dopravních prostředků a roztřídí je podle místa pohybu. Jízdou autíčky děti pochopí pojmy vpravo, vlevo, první, druhý, poslední, před, za, mezi,, letadla letí nad, metro jezdí pod, poznají cesty dlouhé a krátké, vyřeší labyrinty. Postaví auto nebo vlak z molitanovy nebo polykarpovy stavebnice, vyrobí auta, letadla, z Lega, Sevy, Dopr. prostředky si mohou namalovat, složit z papíru, vyrobit z krabiček z výrobků vytvoříme výstavu dopravních prostředků. Děti si mohou přinést dopr. prostředky z domova, na kterých si budeme všímat barev, počtu, velikosti, účelu, poslouchat zvuky, které vydávají. Očekávání : Děti dokáží třídit dopr. prostředky podle místa pohybu, znají jejich účel. Při hrách na dopravu se řídí pravidly bezpečnosti. Šetrně zachází s dopravními prostředky. Určují prostorové vztahy. Dokáží rozehrát hru,,na dopravu na dopravním koberci i v prostoru, plní zadané úkoly. Vyjadřují se slovně, výtvarně, zvládají konstruování. Všímají si podstatných znaků, vnímají zrakem, hmatem, sluchem. Zapojují se do kooperativních činností. Oceňují výsledek snažení druhého. Týden, tomuto tématu bude předcházet téma,,dopravní značky 2 6 let, s různými nároky dle věku a schopností. Já a kamarád Stěžejní prožitek dětí: Prožívání radosti při navazování a udržování přátelství v dětském kolektivu Činnosti povedou k uvědomění si důležitosti mít svého kamaráda nebo blízkého člověka, k pochopení významu dětského přátelství. : Společné hry povedou k rozvíjení pozitivních emocí (např.být citlivý k druhému, hrát fairplay), k posilování prosociálního chování a vytváření prosocionálních postojů. Při zpěvu,,my jsme kamarádi, my se máme rádi prožijí příjemné pocity soudržnosti.. Společnými hrami ve skupinkách, povídáním s kamarády atd. budou projevovat náklonnost k druhému a zároveň také tuto pozitivní odezvu od druhého přijímat. V rozhovoru,,jaký je můj kamarád si děti 19

20 uvědomí rozdíly mezi jednotlivci, naučí se je chápat a tolerovat, pokusí se popsat charakterové vlastnosti kamaráda (užívání příd. jmen). Vyjádří své názory na otázku,,co se Ti na Tvém Kamarádovi líbí?,,,proč spolu kamarádíte?,,,jak se chová dobrý kamarád? Vztah sebe a svého kamaráda výtvarně vyjádří (drží se za ruce, společně si hrají, jsou veselí, v případě potřeby si pomohou, ) Očekávání : Děti chápou rovnoprávnost jedinců v kolektivu, dokáží s vrstevníky komunikovat, soucítit s ním, konstruktivním řešením konfliktů udržovat dětská přátelství. Vnímají vzhled druhých, všímají si rozdílností a tolerují je. Dodržují dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití. Respektují potřeby jiného dítěte a brání se projevům násilí. Dokáží se postarat o mladšího a slabšího, pomoci mu. Týden 2 6 let Rej masek Radost a veselí při společném tancování v maskách. Kultivované prožívání radosti, zapojení se do společných činností zdobení, tancování. Většina dětí se zúčastní maškarního karnevalu v sokolovně, proto začneme vyprávěním zážitků jak byly převlečeny, jaké soutěže se zúčastnily, jaké získaly odměny. Pohybové hry budou motivovány pohádkovými postavami. V průběhu týdne uč. s dětmi vyzdobí třídu, vyrobí si masky, čepičky nebo loutky, tím si procvičí vystřihování, lepení, malbu, dokreslování, uplatní svou fantazii a tvořivost. V koncem týdně si společně zatančí na vhodně zvolenou hudbu. Řízené tanečky budou střídány s volnou improvizací. Děti napodobí jednoduché pohyby podle vzoru, sladí pohyb s hudbou. Nakonec uč. děti vyfotí společně i ve skupinkách a odmění nafukovacími balónky. Očekávání : Děti se dokáží podílet na přípravě společných oslav a náležitě se na oslavu připravit. Dokáží vyjádřit hudbu přirozeným dětským kultivovaným projevem. Sladí pohyb s hudbou, reagují na změnu tempa, tančí sólově, v menších i větších skupinách, i po vzoru učitelky. Dokáží si zapamatovat pohyby tanečku. Uplatní své taneční nápady, podřídí se skupině. Týden po maškarním karnevalu v sokolovně 20

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018

Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Časově tematický plán školní družiny na školní rok 2017/2018 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Časově tematický plán školní družiny

Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny Časově tematický plán školní družiny je rozdělen do jednotlivých měsíců. Součástí toho plánu je také celoroční projekt, který se může každý rok měnit. Také se do plánu

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před

Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před Přípravná třída tvoří přechod mezi mateřskou školou a základní školou a je určena pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti jsou do přípravné

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období

Leden. Úkoly na celý měsíc: Úkoly na jednotlivé týdny: Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh. Bezpečnost dětí v zimním období Leden Určovat hlavní znaky zimního období mráz, led, sníh Bezpečnost dětí v zimním období Oblékání v zimě jak se chová naše tělo, když je zima - kterou částí vnímáme zimu - jak se zahřejeme Příroda v zimě

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více