,,Poznáváme svět. Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu: od Upraveno dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ",,Poznáváme svět. Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu: od 1. 9. 2007. Upraveno dne 30. 8. 2009"

Transkript

1 Školní vzdělávací program,,poznáváme svět Platnost dokumentu: od Upraveno dne Upravena změna příjmení ředitelky dne V Kněžmostě dne Mgr. Ivana Veselá ředitelka školy

2 I. Název programu: Školní vzdělávací program Poznáváme svět Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, Kněžmost Ředitelka školy: Mgr. Ivana Veselá Vedoucí učitelka: Kobrlová Květa Kontakty: telefon: , IZO: Identifikátor právnické osoby: IČ: Zřizovatel: Obec Kněžmost Adresa: Na Rynku 51, Kněžmost Kontakty: telefon: fax: Adresa: Sokolská 219, Kněžmost 2

3 Obsah školního vzdělávacího programu I. Identifikační údaje o mateřské škole II. III. IV. Obecná charakteristika školy, historie a současnost Charakteristika vzdělávacího programu (koncepce, dlouhodobé cíle, podmínky přijímání) Popis a formy vzdělávání, organizace vzdělávání V. Vzdělávací obsah VI. VII. Podmínky vzdělávání Evaluační systém VIII. Tématické bloky 3

4 II. Historie a současnost mateřské školy (obecná charakteristika) Výstavba mateřské školy probíhala od r.1975 jako akce Z a svými sdruženými finančními prostředky se na ní podílelo několik závodů (Jednotné zemědělské družstvo, Státní traktor. stanice, Liaz-Mnichovo Hradiště, Zemědělský nákupní a zásobovací podnik.občané odpracovali tisíce brigádnických hodin. Provoz byl zahájen 10.května Výchovně vzdělávací práci zjišťovali kvalifikované, ale i nekvalifikované učitelky. Budova mateřské školy je jednopatrová s dvěmi třídami, s nově rekonstruovanou vyvařovnou školní jídelny, čističkou pro bazén a technickými prostorami v suterénu. Od zahájíme provoz další třídy v prostorách základní školy, je to naše odloučené pracoviště pro 18 dětí. Rekonstrukce vyvařovny byla provedena v červenci a srpnu r Budova má samostatnou prádelnu a mandl. Od r.1984 zajišťovaly výchovně vzdělávací práci výhradně kvalifikované učitelky. Ve školním roce nám počet dětí výrazně klesl, proto se dětem věnovaly pouze tři učitelky, které se střídaly ve dvou třídách. Na školní rok 2008/09 jsme přijali studující Lucii Bejrovou a na další školní rok ještě zdravotní sestru Vladimíru Bejrovou. Naši mateřskou školu navštěvují děti nejen z Kněžmosta, ale i z okolních obcí (Solec, Soleček, Malobratřice, Čížovka, Suhrovice, Drhleny, Srbsko, Lítkovice, Chlumín, Úhelnice, Násedlnice, Koprník, Býčina, Boseň, Zásadka, Branžež, Zakopaná). Pracujeme podle nového Rámcového vzdělávacího programu pro předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme: 1. Vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí 2. Rozvíjet vnímavost a kladný vztah k svému prostředí a přírodě 3. Vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické jako předpoklad úspěšného startu v základní škole 4. Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Tradicí je několikaletá spolupráce se základní školou, pedagogicko-psychologickou poradnou, odborem sociální péče o děti. Od září r.2006 jsme zřídili odbornou logopedickou péči v budově mateřské školy. Snažíme se o dobrou spolupráci s rodiči. O dění v mateřské škole poskytujeme informace veřejnosti prostřednictvím kněžmostského Zpravodaje a našich internetových stránek, rodičům nabízíme bohatou fotografickou dokumentaci. 4

5 III. Charakteristika vzdělávacího programu Koncepce výchovně vzdělávací práce Zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků cestou výchovy a vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Položit základy celoživotního vzdělávání. Vytvářet zdravé životní návyky a postoje ve vztahu k sobě samému, k druhému a k životnímu prostředí. Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti. Cíle 1. Vytváření zdravých životních návyků a postojů, osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí Naučit se uvolňovat psychické i fyzické napětí, nervozitu nebo hyperaktivitu, podporovat lepší koncentraci a soustředění dětí, adaptace na různé problematické situace. přechod od intuitivního poznání k dokonalejší znalosti svého těla ovládání svých pohybů a emocí, soustředění napodobování různých věcí v okolí, prostřednictvím hraní rolí objevování různých způsobů, jak uvolnit své tělo přizpůsobování nové situaci, rozvoj schopnosti žít spolu s ostatními lidmi vyjadřování, co prožívají a cítí a dělají lidé Prostředky : relaxační činnosti a hry 2. Rozvíjet vnímavost a kladný vztah k svému prostředí a přírodě vytvoření kladného vztahu k přírodě a přirozenému prostředí a potřeby kontaktu s ním přijetí základní odpovědnosti vůči ostatním živým tvorům a prostředí chápání základních souvislostí a vztahů v prostoru i čase Prostředky: naučná vycházka do lesa s p. myslivcem, vytváření pravidel chování v přírodním prostředí, sběr kaštanů a žaludů, zdobení vánočního stromku pro lesní zvířata, beseda s p. ornitologem, péče o ptáky na školní zahradě, práce pěstitelské vysévání, pravidelná péče o rostliny, sběr plastových víček, plast. lahví a papíru, péče o pořádek na školní zahradě a okolí MŠ, tvoření z přírodnin, sběr a sušení chleba pro koně, exkurze ke koním, atd. viz. prostředky EV. 5

6 3. Vytváření podmínek pro komplexní rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické jako předpoklad úspěšného startu v základní škole podpora správného růstu a funkčního vývoje, dostatek pohybových aktivit, správné držení těla a správná chůze, dostatečně dlouhý každodenní pobyt dítěte venku, otužování, cvičení na nářadí rozvíjet poznávací a myšlenkové procesy, slovní zásobu, vyjadřování, gramatickou a artikulační správnost řeči, rozvíjet matematické představy, orientaci v prostoru rozvíjet kladné morální a povahové vlastnosti, rozvíjet samostatnost a podporovat osobnost dítěte, pěstovat kladný vztah ke školní práci, smysl pro povinnost, osvojit si společenská pravidla styku s vrstevníky, rozvíjet citové vztahy k nejbližším, překonávat překážky rozvíjet pracovní aktivitu, přiměřené pracovní představy, poznatky, zručnost, samostatnost, rozvoj fantazie při práci s různým materiálem, seznamování se základními technickými zákonitosti vnímání okolního světa a jeho krás, rozvíjet estetickou aktivitu dětí, pěvecké návyky, schopnost výtvarně se vyjadřovat, vytváření kladného vztahu ke knihám, rozvoj soustředěného vnímání, aktivnímu slovnímu vyjádření vlastních dojmů a pocitů, rozvoj grafomotorických dovedností Prostředky: spontánní a řízené činnosti a hry, didaktické hry, využívání momentálních aktuálních situací, spolupráce s logopedem a SPC. 4. Rozvíjet a podporovat kladný vztah dětí k pohybovým aktivitám péče o své zdraví, aktivně se zapojovat do pohybových činností, mít povědomí o významu zdravé výživy zvládání základních pohybových dovedností, správné držení těla dodržování herních pravidel, jednat spravedlivě, hrát fair Prostředky: dostatek spontánního pohybu během dne, pravidelné zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry, cvičení na nářadí, psychomotorické hry, relaxační a odpočinkové činnosti, využití vybavení zahrady, sportovního hřiště, veřejného koupaliště. Tématické aktivity: zimní soutěž zvládání pohybů na sněhu a ledu jednodenní lyžařský zájezd s rodiči základy lyžování, spolupráce s rodiči seznamování s vodou na místním koupališti výuka plavání pod vedením lektorek v krytém bazénu v Jičíně taneční akce maškarní karneval, discotéka koordinace pohybů, soulad pohybu s rytmem a hudbou jarní sportovní olympiáda štafetový běh, běh na 100m, skok do dálky, hod míčkem do dálky 6

7 turistický výlet využití přírodního terénu k pohybovým činnostem turistická chůze, hod šiškou, přechod klády, běh do kopce, chůze po přírodních schodech, víkendová oslava MDD ve spolupráci se Sokolem Kněžmost za spoluúčasti rodičů zvládání různých pohybových dovedností na stanovištích a cyklistické dráhy za asistence rodičů 5. Rozvíjet a podněcovat spolupráci s rodiči prohloubení spolupráce mezi rodiči a pedagogy na úrovni třídy individuálně přizpůsobený adaptační režim, informace o pokrocích ve vzdělávání, dohoda o dalším společném postupu, řešení kázeňských a vzdělávacích problémů, poradenský servis, doporučení odborníků prohloubení spolupráce mezi rodiči a pedagogy na úrovni školy seznamování rodičů se Školním programem, podněcování rodičů k obohacování Školního programu jejich názory a nápady, účast rodičů na rodičovských schůzkách a akcích školy, vzájemná dohoda o podmínkách akcí plavání, lyžování, respektování hodnocení práce školy rodiči zpětná vazba dostatečně a včas rodiče informovat o dění v mateřské škole pomoc rodičů při vybavování třídy v ZŠ (dary hračky, pomůcky) jasně vymezit povinnosti a pravomoci zaměstnanců mateřské školy a rodičů (dodržování Školního řádu např.včasná úplata za předškolní vzdělávání, dodržování zavírací doby mateřské školy) Prostředky: každodenní rozhovory s rodiči, rodičovské schůzky, dotazníky, 7

8 IV. Popis a formy vzdělávání Vzdělávání je uskutečňováno formou vzájemně vyvážených spontánních a řízených aktivit, didakticky zacílených činností v menších skupinách a individuálně, zvláštních příležitostí a nahodilých situací, nezávazných dětských her. Omezujeme učení předávání hotových poznatků a slovních poučení, dáváme přednost praktickým činnostem s aktivní účastí dětí, efektivně využíváme spolupráce s ostatními výchovnými partnery (hasiči, modeláři, myslivci, ornitolog, rodiče, ) a místních podmínek. Obsah Školního programu počítá s prožitkem dětí, umožňuje kooperativní činnosti, vychází ze života dětí. Pro děti je inspirativní a aktivizující. Vzdělávací nabídka bude konkretizována na úrovni tříd prostřednictvím třídních programů. Při tvorbě třídního programu vycházíme, kromě jiného, z diagnostických záznamů, potřeb a zájmů dětí. Akceptujeme vývojová specifika dětí, umožňujeme rozvoj každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho možností a potřeb, resp. spec. potřeb. Snažíme se vytvářet předpoklady pro celoživotní vzdělávání, podporujeme radost dítěte z učení, zájem získávat nové informace, zvládat další dovednosti. Ve všech činnostech a situacích se snažíme dětem poskytovat vzory správného chování a postojů. Individuálně vzdělávací plány zpracováváme pro děti s odkladem školní docházky. Na zpracování Školního programu se podílely všechny učitelky. Integrované bloky Školního programu mohou učitelky ve svých třídách použít dle potřeby, pořadí výběru projektů je ponecháno na nich. Organizace vzdělávání Děti jsou přijímány do mateřské školy podle kritérií, viz.,,hlediska pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zařazování do jednotlivých tříd záleží na počtu uvolněných míst v jednotlivých třídách, na požadavcích rodičů a sourozeneckých vazbách. Snažíme se, aby rozdělení dětí v jednotlivých třídách bylo vyvážené z hlediska počtu chlapců a dívek a pokud možno i věku. Do každé třídy je zapsáno maximálně 27 dětí ve věku zpravidla od dvou do šesti let. Ve třídě v základní škole jsou pouze děti z 3. ročníku v počtu 18. Třídy nemají žádné speciální zaměření. 8

9 V. Vzdělávací obsah Chraňme přírodu Život zvířat Půjdeme spolu do pohádky Naše planeta Škola volá Lidé kolem mě Chceme být zdraví Poznáváme svět Jsme sportovci Zveme Vás na oslavu Bezpečnost dopravě Poznáváme svět Škola volá Školka začíná (adaptace) Znalosti malého předškoláka Před zápisem Čím bych chtěl být Chraňme přírodu Máme rádi ovoce, zaháníme nemoci Podzimní úroda na zahradě (zelenina) Polní práce 9

10 Padá listí zlaté, rudé Tajemství lesa Zima už je tu! Voda, oheň, vítr Jaro ťuká na dveře Zahrádko, vstávej! Letní radovánky Život zvířat Lesní zvířata Obydlí zvířátek Setkání s ornitologem Zvířátka na dvorku (Zvířata a jejich mláďata) Exotická zvířata Svět hmyzu Půjdeme spolu do pohádky Pohádkový svět Za kulturou do divadla Naše planeta Tajemný vesmír Putování s dinosaury Místo, kde jsem rád Chceme být zdraví Poznáváme svoje tělo, jak se oblékáme Jdeme k lékaři Lidé kolem mě Plníme dětská přání Já a kamarád Kdo patří do mé rodiny Jsme sportovci Bobujeme, sáňkujeme Školní olympiáda Hurá do vody! Bezpečnost v dopravě Čím cestujeme (dopravní prostředky) 10

11 Bezpečnost v dopravě (pravidla silničního provozu, dopr. značky, semafor) Zveme Vás na oslavu Rej masek Pomlázka Svátek dětí VI. Podmínky vzdělávání Materiální podmínky (věcné) Budova mateřské školy je jednopatrová, její technický stav je dobrý. V suterénu se nachází nově zrekonstruovaná vyvařovna a sklady potravin, rozvodna elektriky, obsluha plynu, čistička veřejného bazénu, prádelna, mandl, sklady pomůcek. V přízemí je žlutá třída, dětské WC, letní záchodky, sklad čistících prostředků, umyvárna, šatna, sklad lehátek, malý sklad pomůcek, kancelář vedoucí školní jídelny s WC, výdejna, WC pro učitelky a veřejnost, kancelář vedoucí učitelky, šatna uklizeček s WC a skladem. V 1.patře je červená třída, dětské WC, sklad čistících prostředků, umyvárna, šatna, sklad lehátek, malý a velký sklad pomůcek, výdejna, bývalá izolační místnost s WC nyní slouží odborné logopedické péči, plynová kotelna. Zdravotně hygienická zařízení jsou 11

12 uzpůsobena potřebám a počtu dětí, zdravotně nezávadná, bezpečná, ale zastaralá, pouze dětské toalety ve žluté třídě jsou nové. V základní škole je zelená třída s jedním (pohotovostním) WC, umyvadlem a skladem lehátek Umyvárna, WC a šatna tohoto oddělení jsou v prostorách odloučených od třídy nutno přejít přes halu. Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Děti mají vytvořené domečky a hrací koutky ze stavebnic (polykarpova, molitanová). Na koberci dáváme přednost prostornosti pro různé činnosti, zejména pohybové. Dětský nábytek a tělocviční nářadí je různé kvality. Vyhovující jsou kuchyňky, židličky a polnicový nábytek s kontejnery. Ostatní jsou průměrného až podprůměrného estetického vzhledu-dětské šatny, věšáčky v umyvárně, stoly ve třídě, žíněnky. Vybavení zelené třídy je nové koberec, lino, nábytek do třídy, šatny, umyvárny, polštářky a peřinky, lůžkoviny. Lůžka ve žluté třídě jsou zastaralá, ale zdravotně nezávadná, bezpečná, funkční, odpovídají počtu dětí, přizpůsobená antropometrickým požadavkům. Lehátka v červené třídě jsou nová plastová s dostatečným ložním vybavením (napínací prostěradla). Jsme dostatečně vybaveny hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídají počtu dětí i jejich věku. Vybavení je průběžně doplňováno a obnovováno. Podstatná část hraček a doplňků je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Hračky a doplňky, které jsou v uzavřených skříňkách si děti také samostatně vyndávají a ukládají. Pro lepší přehlednost hraček jsme do červené i žluté třídy zakoupili regály s kontejnery. Obě třídy jsou vybaveny počítači s připojením na internet, které za dodržování dohodnutých pravidel využívají i děti. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je umístěna za budovou mateřské školy, před budovou MŠ je velké sportovní hřiště.v letním období využíváme veřejné koupaliště, které je hned vedle budovy mat.školy. Prostory zahrady umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Vybavení zahrady: altánek (nutně potřebuje rekonstrukci) 1 průlezka velká, 4 průlezky malé, 2 pískoviště, kopec, 2 tabule na kreslení, had z různě vysokých dřevěných špalků, pohyblivá lávka,,,medvěd na procvičování hodu míčkem, nová je šplhací věž Agnes, dřevěný vláček a klády. Obě pískoviště jsou zastíněná. Plánujeme výstavbu další třídy pro 27 dětí. Téměř všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.ve žluté třídě je moderní osvětlení, v červené je zastaralé podle vyjádření elektrikářů se sníženou kvalitou svícení. V letním období je zvýšená míra hlučnosti vlivem návštěvníků veřejného koupaliště. Dřevěné oplocení mezi bazénem a školní zahradou je kvalitní a při vstupu na koupaliště děti z bezpečnostních důvodů procházejí dvěma vrátky. Ostatní oplocení je zastaralé, hlavní vrátka a dveře na letní záchodky jsou nevyhovující. Životospráva Snažíme se o poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy dle příslušných předpisů, o zachování vhodné skladby jídelníčku, dodržování technologií přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají dostatek tekutin, snažíme se, aby tekutiny nebyly přeslazené. 12

13 Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti nikdy do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby všechno jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. Ve spolupráci s vedoucí školní jídelny se snažíme o to, aby děti dostávaly dostatek ovoce a zeleniny a o omezení instantních pokrmů. Organizace Usilujeme o dostatečně pružný denní řád, který umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Pedagogové se snaží plně věnovat dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Při vstupu do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, snažíme se o to, aby děti měly dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Snažíme se, aby veškeré aktivity podněcovaly děti k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do organizování činností, pracovaly svým tempem apod. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. (úprava pracovní doby) Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně. Usilujeme o to, aby plánování činností vycházelo z potřeb a zájmů dítěte a vyhovovalo individuálním potřebám a možnostem dětí. Nejsou překračovány doporučené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Z důvodu bezpečnosti je na pobyt venku část dětí ze žluté třídy přesunuta do třídy červené, kde na pobyt venku jsou dvě učitelky. Snažíme se přijímat do MŠ pouze zdravé děti, aby nenakazily inf. onemocněním druhé. Snažíme se vytvářet podmínky k experimentování. Psychohygiena Usilujeme o pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (v létě chodí děti ven už i po dopolední svačině,..) Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku (1 ½ hodiny v zimě,v létě déle). Kvalita ovzduší je v Kněžmostě vyhovující, stabilní. Důvodem pro vypuštění pobytu venku je mráz pod 10 stupňů, náledí silný vítr, déšť, inverze apod. Snažíme se o dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. Každý den děti cvičí zdravotní cviky, hrají pohybové hry, 1x týdně zařazujeme cvičení na nářadí, zdolávání překážek, manipulace s míči, hudebně-pohybové hry, pořádáme zimní sportovní soutěže, jarní Olympiádu, turistiku, využíváme místní bazén k seznamování s vodou, zajišťujeme plavecký výcvik v Jičíně. 13

14 V denním režimu se snažíme respektovat individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti k spánku na lůžku nikdo nenutí, po krátkém odpočinku se mohou děti věnovat klidnějším hrám a činnostem, popř. ind. činnostem za účasti učitelky grafomotorika, prac. listy, výroba přáníček, Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační program. Řízení mateřské školy Povinnosti,pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Vedoucí učitelka se snaží, aby informační systém byl fuknční, a to jak uvnitř mateřské školy - porady, nástěnky, z porad zpracované materiály předané všem uč., informační materiály na určeném místě a přístupné všem pracovnicím, tak i navenek vyhlašování obecním rozhlasem, letáčky na nástěnkách po obci, články v kněžmostském Zpravodaji. Při vedení zaměstnanců se vedoucí učitelka snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách,,školního programu. Vedoucí učitelka se snaží rozumně hodnotit práci podřízených, nezapomíná na jejich vhodnou motivaci, podporuje spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, usiluje o spolupráci rodičů. Plánování pedagogické práce je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Vedoucí učitelka vypracovává,,školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, snažíme se, aby byly smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s nejbližší základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Uplynulé období spolupráce s vedením základní školy hodnotíme jako velmi dobré. Personální a pedagogické zajištění Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou odbornou pedagogickou kvalifikaci, kromě Lucie Bejrové, která úspěšně absolvovala studium v oblasti pedagogických věd vychovatel pedagog volného času a bude pokračovat ve studiu se zaměřením na předškolní pedagogiku a Vladimíry Bejrové, která rovněž zahájí studium. Pedagogický sbor, resp.pracovní tým je stmelený. Pedagogové mají zájem o svůj další odborný růst, soustavně se dále vzdělávají samostudiem odborné literatury, vzdělávacích akcí se nejvíce účastní vedoucí učitelka. 14

15 Vedoucí učitelka sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, snaží se vytvářet podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. (V souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby - PPP či jiná péče o děti se zvláštními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, se snažíme zajišťovat ve spolupráci s příslušnými odborníky. Logopedická péče je zřízena v budově mateřské školy. Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Způsob adaptace je s rodiči individuálně projednán vždy se zřetelem na potřeby dítěte a jeho rodičů. Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské,vývojové,individuální),reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě,navozují situace pohody, klidu a relaxace). Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí je nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád. Učitelky se snaží, aby péče o děti byla podporující, sympatizující, počítají s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové usilují o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná a kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Je vyloučeno manipulování s dítětem, uč. zbytečně děti neorganizují, vyhýbají se podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoliv komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. Pedagogové se vyhýbají negativním slovním komentářům a podporují děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě. Děti se podílejí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se snaží dostatečně a nenásilně ovlivňovat vztahy ve třídě prosociálním směrem (prevence šikany). Uč. se snaží motivovat děti k vyjadřování svých nápadů k plánování, podněcují děti ke spolupráci. Spoluúčast rodičů 15

16 Snažíme se, aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Usilujeme o to, aby spolupráce fungovala na základě partnerství. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů (maškarní karneval, pomoc při organizování výletů, ) Dle svého zájmu mohou vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy na rodičovské schůzce, při řešení vzniklých problémů, Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovává patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech. Snaží se jednat s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis. VII. Evaluační systém Pravidla hodnocení a vnitřní evaluace mateřské školy Hodnocení ( průběžné, neustálé) Individuální hodnocení dětí (denně, průběžně) - ústně učitelkou v průběhu dne (jednotlivě,skupinově i kolektivně) - ústně každé dítě samo sebe, popř.i své vrstevníky, činnosti, které ho zaujaly nebo naopak nelíbily se mu - individuální rozvoj dítěte (diagnostika) Hodnocení pedagoga - kontrolní a hospitační činnost 16

17 Hodnocení provozních pracovnic - kontrolní činnost Hodnocení sama sebe - ústní sebehodnocení pedagogů na pedagogické radě - řídící činnost vedoucí učitelky Evaluace Školní vzdělávací program - soulad ŠVP PV a RVP PV Roční plán Třídní vzdělávací projekty úroveň naplňování požadavků ŠVP PV Dílčí projekty tématické bloky Vzdělávací proces míra naplňování vzdělávacích cílů, metody, postupy Nadstandardní aktivity školy Spolupráce s rodiči Podmínky školy Činnosti, které v MŠ probíhají rodiče v září na rod. schůzce, diskuse Výsledky, kterých MŠ dosahuje Evaluace je podrobněji rozpracována v ročních plánech. VIII. Tématické bloky Bezpečnost v dopravě dopravní značky, semafor, pravidla silničního provozu Námětová hra,,na dopravu, vycházka po obci poznávání dopr. značek, sledování silničního provozu Činnosti povedou k osvojení si poznatků o znakových systémech a jejich fungování 17

18 Pomocí demonstračních obrázků se děti seznámí se semaforem a s nejdůležitějšími dopravními značkami pro chodce i pro dopravu. Společně si vysvětlíme jejich význam a prakticky vyzkoušíme při hře,, Na dopravu. Děti si uvědomí různé tvary dopravních značek a konkrétně je určí (čtverec, trojúhelník, ) Rozhovorem nad omalovánkou děti pochopí význam přechodu pro chodce. Vycházkou po obci se děti naučí rozhlížet se před přecházením vozovky na obě strany, uvědomí si pravou a levou stranu, všimnou si dop. značek. Repertoár písní si děti rozšíří o nové Semafor, Zebra, Pohybová hra,,na semafor povede děti ke zrakovému vnímání a rychlé reakci na změnu. Děti si kresbou, stříháním a lepením vyrobí vlastní dopravní značky dle svého výběru nebo semafor. V rozhovoru si povíme o nebezpečí, které hrozí při nedodržování dopravních značek a předpisů. O funkci policie děti získají informace ve velkém leporelu,,policista. Očekávání : Děti chápou nutnost dodržovat bezpečnost na silnici, vědí, jaké nebezpečí jim hrozí a jak se mu mají vyvarovat. Dokáží pojmenovat některé dopravní značky a znají jejich význam. Znají význam signalizace, dokáží na změnu pohotově reagovat, zvládnou roli policisty, řeší vzniklé situace. Jsou pečliví při stříhání jednoduchých tvarů, používají přiměřeného množství lepidla, zvládají koordinaci ruky a oka. Pracují samostatně, dodržují čistotu okolo sebe, zvládají úklid pomůcek. Týden 2 6 let, Čím cestujeme Získání dětského řidičského průkazu. Činnosti povedou k získání vědomostí a dovedností potřebných pro bezpečný pohyb v dopravním ruchu, k povědomí o rozmanitosti technického prostředí. Poslechem četby na pokračování,,děti v dopravním provozu a následnými rozhovory děti získají vědomosti o pravidlech bezpečného chování v dopravním provozu, o nebezpečí, které způsobují lidé, kteří dopravní předpisy nedodržují, 18

19 o způsobu pomoci při nehodě. Získané vědomosti uplatní při hře :,,Autoškola kde získají,,řidičské průkazy. Ve skupinových rozhovorech nad leporelem,,mašinka, aj. se děti naučí hledat informace, odpovídat na otázky, uvažovat a myslet logicky, vnímat zrakem, všímat si detailů, Demonstračními obrázky děti poznají rozmanitost dopravních prostředků a roztřídí je podle místa pohybu. Jízdou autíčky děti pochopí pojmy vpravo, vlevo, první, druhý, poslední, před, za, mezi,, letadla letí nad, metro jezdí pod, poznají cesty dlouhé a krátké, vyřeší labyrinty. Postaví auto nebo vlak z molitanovy nebo polykarpovy stavebnice, vyrobí auta, letadla, z Lega, Sevy, Dopr. prostředky si mohou namalovat, složit z papíru, vyrobit z krabiček z výrobků vytvoříme výstavu dopravních prostředků. Děti si mohou přinést dopr. prostředky z domova, na kterých si budeme všímat barev, počtu, velikosti, účelu, poslouchat zvuky, které vydávají. Očekávání : Děti dokáží třídit dopr. prostředky podle místa pohybu, znají jejich účel. Při hrách na dopravu se řídí pravidly bezpečnosti. Šetrně zachází s dopravními prostředky. Určují prostorové vztahy. Dokáží rozehrát hru,,na dopravu na dopravním koberci i v prostoru, plní zadané úkoly. Vyjadřují se slovně, výtvarně, zvládají konstruování. Všímají si podstatných znaků, vnímají zrakem, hmatem, sluchem. Zapojují se do kooperativních činností. Oceňují výsledek snažení druhého. Týden, tomuto tématu bude předcházet téma,,dopravní značky 2 6 let, s různými nároky dle věku a schopností. Já a kamarád Stěžejní prožitek dětí: Prožívání radosti při navazování a udržování přátelství v dětském kolektivu Činnosti povedou k uvědomění si důležitosti mít svého kamaráda nebo blízkého člověka, k pochopení významu dětského přátelství. : Společné hry povedou k rozvíjení pozitivních emocí (např.být citlivý k druhému, hrát fairplay), k posilování prosociálního chování a vytváření prosocionálních postojů. Při zpěvu,,my jsme kamarádi, my se máme rádi prožijí příjemné pocity soudržnosti.. Společnými hrami ve skupinkách, povídáním s kamarády atd. budou projevovat náklonnost k druhému a zároveň také tuto pozitivní odezvu od druhého přijímat. V rozhovoru,,jaký je můj kamarád si děti 19

20 uvědomí rozdíly mezi jednotlivci, naučí se je chápat a tolerovat, pokusí se popsat charakterové vlastnosti kamaráda (užívání příd. jmen). Vyjádří své názory na otázku,,co se Ti na Tvém Kamarádovi líbí?,,,proč spolu kamarádíte?,,,jak se chová dobrý kamarád? Vztah sebe a svého kamaráda výtvarně vyjádří (drží se za ruce, společně si hrají, jsou veselí, v případě potřeby si pomohou, ) Očekávání : Děti chápou rovnoprávnost jedinců v kolektivu, dokáží s vrstevníky komunikovat, soucítit s ním, konstruktivním řešením konfliktů udržovat dětská přátelství. Vnímají vzhled druhých, všímají si rozdílností a tolerují je. Dodržují dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití. Respektují potřeby jiného dítěte a brání se projevům násilí. Dokáží se postarat o mladšího a slabšího, pomoci mu. Týden 2 6 let Rej masek Radost a veselí při společném tancování v maskách. Kultivované prožívání radosti, zapojení se do společných činností zdobení, tancování. Většina dětí se zúčastní maškarního karnevalu v sokolovně, proto začneme vyprávěním zážitků jak byly převlečeny, jaké soutěže se zúčastnily, jaké získaly odměny. Pohybové hry budou motivovány pohádkovými postavami. V průběhu týdne uč. s dětmi vyzdobí třídu, vyrobí si masky, čepičky nebo loutky, tím si procvičí vystřihování, lepení, malbu, dokreslování, uplatní svou fantazii a tvořivost. V koncem týdně si společně zatančí na vhodně zvolenou hudbu. Řízené tanečky budou střídány s volnou improvizací. Děti napodobí jednoduché pohyby podle vzoru, sladí pohyb s hudbou. Nakonec uč. děti vyfotí společně i ve skupinkách a odmění nafukovacími balónky. Očekávání : Děti se dokáží podílet na přípravě společných oslav a náležitě se na oslavu připravit. Dokáží vyjádřit hudbu přirozeným dětským kultivovaným projevem. Sladí pohyb s hudbou, reagují na změnu tempa, tančí sólově, v menších i větších skupinách, i po vzoru učitelky. Dokáží si zapamatovat pohyby tanečku. Uplatní své taneční nápady, podřídí se skupině. Týden po maškarním karnevalu v sokolovně 20

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Mateřská škola Rybka, o.p.s. Nuzice 24, 37501 Týn nad Vltavou IČ: 021 42317 IZO: 181053039 Ředitelka: Bc. Jana Baštářová Mateřská škola

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Barvínek Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Barvínek.. razítko, podpis ŘŠ č.j.010908 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Vydán ŘŠ pod Č.: 1/2012 Upraven a schválen pedagogickou radou: Zpracovala: Bc. Vendula Macháčková

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více