5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV a ze vzdělávacího oboru Výtvarný obor RVP G. Vede žáky k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně osobnostní a sociální. Tím jim umožňuje svobodný a individuální výtvarný projev. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu. Nedílnou součástí předmětu je chápat výtvarnou kulturu jako součást svého duchovního života a bohatství společnosti, vnímat svět kolem sebe, prožívat jej a objevovat v něm estetické hodnoty. V průběhu studia budou na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu realizovány vybrané tematické okruhy z průřezového tématu Mediální výchova. Čtyřleté studium Výtvarná výchova je v 1. a 2. ročníku čtyřletého studia logickým pokračováním vyučovacího předmětu Výtvarná výchova RVP ZV. Volbou mezi Výtvarnou výchovou a Hudební výchovou se pro žáky stává povinným předmětem. Výuka probíhá 2 roky, s hodinovou dotací 2 2 Třída je dělena na dvě skupiny: Výtvarná výchova / Hudební výchova. Osmileté studium Výuka probíhá šest let od Primy do Sexty s časovou dotací: Na nižším gymnáziu ( Prima Kvarta ) je Výtvarná výchova povinným vyučovacím předmětem. V Tercii a Kvartě je jednohodinová dotace, a proto je výuka realizována lx za 14 dní ve dvou hodinách. Vyučovací předmět Výtvarná výchova v Kvintě a Sextě navazuje na vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova na nižším gymnáziu. Volbou mezi Výtvarnou výchovou a Hudební výchovou se pro žáky stává povinným předmětem s dvouhodinovou týdenní dotací

2 Výuka Výtvarné výchovy je nejčastěji realizována ve specializované učebně výtvarné výchovy. Předmětová komise Výtvarné výchovy nabízí žákům v průběhu studia tyto další aktivity: - návštěvy kulturních a akcí výstav kulturního střediska - prezentaci prací žáků v prostorách školy - zapojení do příprav Dne otevřených dveří, Beánií, Majálesu, Vánočního dne - účast ve výtvarných soutěžích - práci ve výtvarném kroužku (mimo výuku, dle zájmu žáků) 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitelé realizují následující společné postupy, metody a formy, které vedou ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. KOMPETENCE K UČENÍ - učitel zařazuje do výuky práci s odbornou literaturou, a tím vede žáky k dovednosti s touto literaturou pracovat a používat různé informační zdroje - učitel zadává žákům úkoly z naučné literatury, a tím prohlubuje v žácích schopnost analyzování textu, zpracování do podoby referátů, prezentací před spolužáky - účastí na výtvarných soutěžích, kulturních akcích a vlastních prezentacích dává učitel žákům možnost prakticky uplatnit své výtvarné dovednosti a motivovat je pro jejich další zdokonalení - poskytováním prostoru v hodinách učitel umožňuje žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry - vytváří vstřícnou a podmětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - učitel zařazuje do vyučovacích hodin motivační úkoly, při kterých žáci projevují své získané výtvarné znalosti a dovednosti - učitel zadává žákům i časově náročnější úkoly, při kterých žáci využívají vědomostí z jiných předmětů

3 - učitel podporuje netradiční ( originální ) způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - diskusemi o dílech učitel učí žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace - prezentací prací vede učitel žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti a ke kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností KOMPETENCE OBČANSKÉ - prezentací vlastních prací na veřejnosti vede učitel žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům - při hodnocení žáků uplatňuje učitel prvky pozitivní motivace KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - žáci pracují ve skupinách, navzájem si pomáhají, a tím se učí pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, rozvíjí se u nich schopnost spolupracovat - žáci dostávají příležitost vystupovat na veřejnosti, kulturních akcích školy, na uměleckých soutěžích, učitel tím podporuje sebevědomé a kultivované chování

4 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: prima Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Žák: - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů - užívá prvky vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenávání vizuálních zkušeností - zjišťuje na základě jednoduchých zadání, jaké prostředky bude volit k vyjádření svého tvůrčího záměru - samostatně experimentuje s prvky vizuálně A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného vyjádření (základní prostředky VOV-bod, linie, barva, světlo,objem, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru) Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (lineární, světlostní, barevné a prostorové prostředky, odlišování figury a pozadí, vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty, rytmus jako jeden ze základních principů výtvarné formy) Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly (vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, vyjádření okolního světa, reflexe ostatních uměleckých směrů Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

5 obrazných vyjádření - kombinuje, seskupuje a řadí prvky v ploše a prostoru - uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretaci své představy, prožitky, vjemy a získané zkušenosti - zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše - při vyjádření vlastních představ využívá vhodné VOV, kombinuje a porovnává jejich uplatnění Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření (základní disciplíny výtvarného umění, digitální média-počítačová grafika, fotografie, video) B: Uplatňování subjektivity Prostředky pro vyjádření emocí, pocity nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (subjektivní vztah k předmětnému světu, manipulace se základními vyjadřovacími prostředky, hledání metod jako východisko pro vlastní tvorbu, výběr a uplatnění vizuálně obrazných vyjádření) Typy vizuálně obrazných vyjádření (hračky, objekty, makety, volná kresba a malba, ilustrace textů, komiks) Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (virtuální vnímání předmětného světa, racionální a smyslová tvorba, reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech, fantazijní hledisko motivace) C: Ověřování komunikačních účinků - zachází s dostupnými zobrazovacími prostředky Osobní postoj v komunikaci (výraz jako počátek každého mezilidského setkávání, výtvarný proces jako prostředek

6 - hodnotí a zdůvodňuje vlastní výpověď - interpretuje, chápe a toleruje tvorbu ostatních komunikace, důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření) Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření (hledání bezděčného a záměrného sdělování, utváření a uplatnění komunikačního obsahu, vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby, prezentace ve veřejném prostoru) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla Proměny komunikačního obsahu (historické, sociální a kulturní souvislosti, záměry tvorby uměleckých děl, proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarných umělců)

7 Ročník: sekunda Žák: Očekávané školní výstupy - pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je, porovnává jejich uplatnění u ostatních i děl umělecké produkce - zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše - kombinuje, seskupuje a řadí prvky v ploše a prostoru, detail prvku Pomocí výtvarných prostředků vyjadřuje a Učivo A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky VOV (linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru, podobnost, kontrast, rytmus, zobrazovací funkce linie, lineární dekorativní kompozice) Uspořádání objektů do celků v ploše. objemu, prostoru a časovém průběhu (vyjádření vztahů, pohybu a proměn mezi objekty,, modelace objemu, použití zjednodušené modulace v dekorativní kompozici) Reflexe a vztahy znakového vnímání k vnímání ostatními smysly (vědomé vnímání mimovizuálních Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

8 zaznamenává svoji náladu, proměny nálad, sny - vědomě využívá a interpretuje podněty:zvuk, hmat, pohyb a zachycuje takto získané zkušenosti - seznamuje se a pojmenovává různé typy zobrazení a vnímá je - srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření - zachází s dostupnými zobrazovacími prostředky ve svém vizuálně obrazném vyjadřování - uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretaci své představy, vjemy a získané zkušeností - vytváří si osobní postoj v komunikaci - interpretuje a chápe tvorbu ostatních - porovnává svoji interpretaci s interpretacemi ostatních - hledá vhodnou formu pro prezentaci - porovnává na konkrétních příkladech různé VOV podnětů, reflexe ostatních uměleckých druhů-hudebních, literárních) Smyslové účinky VOV (umělecká výtvarná tvorba, film, televize, reklama, barva ve vztazích k materiálu a technice, výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě) B: Uplatňování subjektivity Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (uspořádání prostoru, plošná tvorba, prostorové práce) Typy VOV (hračky, objekty, ilustrace textů, komiks, volná malba, reklama, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry) Přístupy k VOV (hlediska vnímání, fantazijní motivace, reflexe a vědomé uplatnění při vlastní tvorbě, pohyb těla v prostoru) C: Ověřování komunikačních účinků Osobní postoj v komunikaci (utváření a zdůvodňování osobních postojů v komunikaci, odlišné interpretace VOV) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla

9 Komunikační obsah VOV (kritéria pro porovnávání odlišných VOVzdůvodňování, vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru) Proměny komunikačního obsahu (záměry tvorby, proměny obsahu VOV, historické, sociální a kulturní souvislosti)

10 Ročník: tercie Žák: Očekávané školní výstupy - prohlubuje znalosti základních pojmů nauky o barvách - orientuje se v rozvržení objektů v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vědomě využívá a interpretuje podněty: zvuk, hmat, pohyb - zachází s dostupnými zobrazovacími prostředky - používá nová média Učivo A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky VOV (objem světlostní a barevné kvality, psychologické působení barvy, funkce barvy)textura, struktura, statické a dynamické VOV, redukce barevné škály v užité grafice) Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu a prostoru, vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty, výrazové možnosti linie, tvaru, objemu v ploše) Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly (vědomé vnímání a uplatnění mimo vizuálních podnětů, reflexe ostatních druhů umění, reklama, nová média) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

11 - pracuje se světlem a barvou - hledá souvislosti ve výtvarném umění v historických souvislostech - používá různé možnosti k vyjadřování přírodních vztahů Smyslové účinky VOV (vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě) B: Uplatňování subjektivity - pomocí výtvarných prostředků vyjadřuje a zaznamenává svoji náladu, proměny nálad, sny - výtvarně vyjádří pohyb těla a jeho umístění v prostoru - pojmenovává různé typy zobrazení a vnímá je - srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření - uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretaci své představy, prožitky, vjemy a získané zkušenosti Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (záznamy emocí, prožitků, vjemů, snů a nálad, manipulace s objekty, pohyb těles a jeho umístění v prostoru, detail lidského těla, (pohyb těla a jeho umístění v prostoru, portrét) Typy VOV (výtvarné vyjádření pocitů, vnímání, prožitků, výtvarné vyjádření interpretace povrchu, struktury, ilustrace textů a komiks, volná malba a kresba, komunikační grafika, rozlišování lineární a malířské kresby, výtvarná funkce čáry a skvrny) Přístupy k VOV (fantazijní vyjadřování, emotivní obsah, exprese, vnímání fantazijní a smyslové, reflexe a vědomé uplatňování při vlastních tvůrčích činnostech)

12 - vysvětluje své postoje ke konkrétním příkladům VOV s ohledem na osobní, společenské a kulturní hodnoty - vytváří si osobní postoje v komunikaci - objasňuje důvody vzniku odlišných interpretací VOV - interpretuje a chápe tvorbu ostatních C: Ověřování komunikačních účinků Osobní postoj v komunikaci (vytváření osobního postoje v komunikaci, důvody vzniku odlišných interpretací VOV, zdůvodňování osobních postojů) Komunikační obsah VOV (objasnění důvodů vzniku odlišných interpretací VOV, tvorba kritérií a jejich porovnávání a zdůvodňování, prezentace ve veřejném prostoru) Proměny komunikačního obsahu (záměry tvorby a proměny obsahu VOV, historické, sociální a kulturní souvislosti) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla

13 Ročník: kvarta Žák: Očekávané školní výstupy - pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je a porovnává jejich uplatňování - ověřuje a prakticky využívá kompozičních principů - charakterizuje hlavní trendy moderního umění - orientuje se v různých kulturních obdobích a hledá odlišnosti - interpretuje VOV, zkoumá jejich účinky ve vztahu k osobním prožitkům Učivo A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky VOV (světlostní a barevné kvality, textury, podobnost, kontrast, rytmus, proměny v ploše, objemu, prostoru a čase, statické a dynamické vyjádření, zobrazovací funkce linie, studium lineárních struktur na přírodninách) Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (vzájemné postavení objektů ve statickém a dynamickém vyjádření, vyjádření vztahů, pohybu a proměn mezi objekty, kompoziční postupy) Reflexe a vztahy zrakových vnímání k vnímání ostatními smysly (mimovizuální podněty sluchové a pohybové, reflexe ostatních uměleckých druhů) Smyslové účinky VOV (výběr, kombinace a variace VOV ve vlastní tvorbě) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

14 B: Uplatňování subjektivity - pomocí výtvarných prostředků vyjadřuje a zaznamenává své představy a získané prožitky - hledá vztah mezi obsahem, formou a účelem - uplatňuje dovednosti a vědomosti v předmětném světě - pracuje se světlem a barvou - hledá souvislosti ve výtvarném umění v historických souvislostech Prostředky pro vnímání emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností ( akční tvar malby a kresby, vyjádření proměn VOV Typy VOV (volná malba, elektronický obraz, animovaný film, reklama, komunikační grafika, písmo jako výtvarný prvek) Přístupy k VOV (pozorování a kresba předmětných útvarů z hlediska polarity světla a stínu, vnímání vizuální a kaptické, motivační hledisko založené na smyslovém vnímání) C: Ověřování komunikačních účinků - interpretuje VOV, zkoumá jejich účinky ve vztahu k osobním prožitkům - hodnotí a zdůvodňuje vlastní výpověď - vyjadřuje se k tvorbě ostatních - interpretuje a chápe tvorbu ostatních Osobní postoj v komunikaci (kritéria pozorování VOV a jejich zdůvodňování) Komunikační obsah VOV (vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, vytváření osobního portfolia, mediální prezentace)

15 - vytváří si osobní postoje v komunikaci - užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích Proměny komunikačního obsahu (záměry tvorby a proměny obsahu VOV, historické, sociální a kulturní souvislosti) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla

16 Ročník: kvinta Žák: Očekávané školní výstupy Učivo A: Obrazové znakové systémy Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - chápe umění jako specifický způsob poznání - vybírá, porovnává a pojmenovává různé znakové systémy a jejich vztahy - objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního účinku vizuálně obrazného vyjádření - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s tvorbou jednotlivých umělců - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu interpretace a přijetí vizuálně obrazných vyjádření Vizuální obrazně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace (vyjádření okolního světa, tvarosloví uměleckého jazyka, výtvarný projev jako prostředek komunikace, základní disciplíny výtvarného umění, materiál, jazyk všedního dne a jazyk umění) Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta (vztah umělec-skutečnost-umělecké dílo, výtvarný projev jako proces) Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační (forma jako prostředek sdělení, forma a účel, jednoduchost a složitost umělecké formy) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Spolupráce a soutěž Námět činnosti Průběžně při vlastní výtvarné činnosti

17 B: Znakové systémy výtvarného umění - charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl a způsoby jejich využití - samostatně experimentuje s vizuálně obraznými prostředky - využívá aktuálních způsobů vyjadřování - vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - hledá vhodnou formu pro prezentaci - ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 1)Výtvarné umění jako experimentální praxe z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku Chápání vztahů předmětů a tvarů v prostoru (Cézanne, kresba a malba jako východisko pro hledání tvaru a objemu, iluze prostoru Celistvost a rozklad tvaru (analytický kubismus, základní prvky skladby, problém rovnováhy a napětí v ploše) Povrch a konstrukce (syntetický kubismus, konstruktivismus, geometrická abstrakce) Vytváření iluze prostoru, objemu a pohybu od antiky k foto a filmu (zobrazování prostoru a objemu v ploše, znázornění prostoru fiktivního a skutečného) Relativita barevného vidění (barva ve vztahu k materiálu a technice, redukce barevné škály v určité grafice)

18 - uvědomuje si úlohu umění v proměnách společenského kontextu - rozlišuje umělecké slohy z hlediska podstatných proměn vidění a stavby vizuálně obrazných vyjádření - čte informace přímo z uměleckého díla - samostatně hledá inspiraci pro vlastní tvorbu - na konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření objasní, zda a jak se umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného umění od konce 19. století do současnosti 2) Světonázorové, náboženské, filozofické a vědeckotechnické zázemí historických slohů evropského kulturního okruhu Epocha náboženských civilizací (společensko-historické kořeny a filozofická východiska umění náboženských civilizací, proměny výtvarné interpretace skutečnosti, proměny symbolické funkce a její formální interpretace od pravěku do konce vrcholného středověku Epocha konfrontace feudální a měšťanské společnosti (důvěra ve smysly a rozum, nizozemský měšťanský realismus, raná italská renesance, zpochybňování a nová východiska, vrcholná renesance a manýrismus, slohové proudy 17. a 18. století) Epocha nástupu občanské společnosti (konflikt společenských sil a jeho vyústění v umění 2. poloviny 19. století, kvalitativní změna přístupu k jevovému světu a postavení člověka v něm, impresionismus jako vývojový mezník mezi starým a novým uměním) 3) Vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků podstatných pro porozumění Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy Žijeme v Evropě Námět činnosti Průběžně při práci s uměleckým dílem, v učivu zaměřeném na dějiny umění

19 promítají do aktuální obrazové komunikace aktuální obrazové komunikaci Proměnlivost obrazu v čase (futurismus, nová média) Proměnlivost tvaru (animovaný film, nová média) Časoprostorové chápání a proměna kvalit (kubismus, digitální média) Princip náhody (dadaismus) Osvobození obrazu od zavedeného zobrazování viditelného (Kandinskij, Kupka) - při vlastní tvorbě uplatňuje umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění - vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého díla a zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti Vztah slova a obrazu (lettrismus) Vznik a uplatnění symbolu (symbolismus, surrealismus, pop-art, konceptuální umění) Stopy člověka v krajině (land-art)

20 - vysvětlí znakový systém jako systém vnitřně diferencovaný a rozpozná v něm a najde umělecké znaky - vysvětlí na příkladech roli uměleckého znaku, uvědomuje si vztah mezi subjektivním obsahem znaku a významem v komunikaci - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s interpretacemi ostatních i s tvorbou jednotlivých umělců - hledá vhodnou formu pro prezentaci uměleckého díla - na základě zadání zjišťuje, jaké prostředky bude volit k vyjádření svého tvůrčího záměru C: Umělecká tvorba a komunikace Umělecký proces a jeho vývoj (vliv uměleckého procesu na způsob chápání reality, znaková podmíněnost chápání světa, prezentace uměleckého díla) Role subjektu v uměleckém procesu (smyslové vnímání a jeho rozvoj, předpoklady tvorby interpretace a recepce uměleckého díla, mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla) Úloha komunikace v uměleckém procesu (postavení umění ve společnosti, umělecká a mimoumělecká znalost, role umělce v societě, subjektivná chápání uměleckých hodnot ve vztahu k hodnotám považovaným za společensky uznávané)

21 Ročník: sexta Žák: Očekávané školní výstupy - chápe umění jako svébytný prostředek komunikace - uvádí a porovnává různé možnosti vyjádření obsahu vizuálně obraznými prostředky s možnostmi jeho vyjádření prostředky liberálními, hudebními a dramatickými - porovnává způsob uplatnění různorodých prostředků při vlastní tvorbě z hlediska jejich komunikačního významu - aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu Učivo A: Obrazové znakové systémy Vizuálně obrazné znakové systémy z hlediska poznání a komunikace (vztahy mezi různými druhy umění i mezi uměním a vědou, umění jako možné východisko poznávání a sebepoznávání člověka a společnosti v kontextu doby) Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta (umělecké dílo jako osobní zpověď umělce a jako výpověď doby, umělecké vyjádření proměn vztahu člověka ke světu, prostor, čas a pohyb v umění a vědě) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů Spolupráce a soutěž Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Námět činnosti Průběžně při vlastní výtvarné činnosti

22 - chápe význam jednoty formy a obsahu uměleckého díla - ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační (forma a její proměny ve vztahu k proměnám myšlení a vývoje společnosti, forma jako prostředek setkávání umělce a vnímatele, srozumitelnost formy a její podmíněnost způsobem myšlení dané doby) B: Znakové systémy výtvarného umění 1)Výtvarné umění jako experimentální praxe z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku - charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních děl a způsob užití vizuálně obrazných vyjádření - samostatně experimentuje s vizuálně obraznými prostředky a využívá při tom znalostí aktuálních způsobů vyjadřování - nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů Vytváření iluze prostoru, objemu a pohybu od antiky k foto a filmu (zobrazování prostoru a objemu v ploše, význam plochy v plastice a architektuře) Relativita barevného vidění (pozitivismus, impresionismus, postimpresionismus, Cézanne, malířský rukopis a kompozice, fyzikální a psychologické možnosti barvy, uplatnění světla v umění-luminokinetismus) Zapojení těla a jeho pohybu a gest do procesu tvorby

23 - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření (akční tvorba, bodyart, vyjádření a význam pohybu v kresbě a malbě gesto, problém rovnováhy a napětí v ploše) Takfilní a kaptické kvality díla - užívá klíčové souvislosti s proměnami společenského kontextu - rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření - čte informace přímo z uměleckého díla - samostatně hledá inspiraci pro vlastní tvorbu 2) Světonázorové, náboženské, filozofické a vědeckotechnické zázemí historických slohů evropského kulturního okruhu Epocha moderny do 2. světové války (sevřenost vývojového procesu umění 1. poloviny 20. století, impresionismus jako vývojový směr, postimpresionismus jako křižovatka moderního umění, nástup umělecké avantgardy, období mezi dvěma světovými válkami) Epocha moderny po 2. světové válce (dynamika vývojového procesu, výrazové proměny formálních prostředků a technik uměleckého díla, výrazově existenciální proud, racionální proud, mezi proudy) Epocha postmoderny (typické znaky postmoderny jako důsledné konfrontace postmoderny s modernou, změna postoje k minulosti, pluralita) Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy Žijeme v Evropě Námět činnosti Průběžně při práci s uměleckým dílem, v učivu zaměřeném na dějiny umění

24 3) Vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků podstatných pro porozumění aktuální obrazové komunikace -na konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření objasní, zda a jak se umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného umění od konce 19. století do současnosti promítají do aktuální obrazové komunikace - při vlastní tvorbě uplatňuje umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění Pohyblivé stanoviště diváka a změny úhlu vidění (umění akce, nová média) Figurace a nefigurace (neoklasicismus, lyrická abstrakce) Tvůrčí potenciál podvědomí (surrealismus) Sebeuvědomění diváka (akční tvorba, osobní mytologie) Účast v sociálním prostoru (performance) Minorit (postmodernismus) Požadavek a meze obecné srozumitelnosti, vliv reklamy, masovost a autenticita projevu (pop-art, televize, nová média) C: Umělecká tvorba a komunikace

25 - vystihne nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na příkladech uvede jejich vliv na proměnu komunikace v uměleckém procesu - objasní podstatné rysy přístupu k uměleckému procesu, rozpozná je v současném umění a na příkladech vysvětlí posun v jejich obsahu - objasní podstatné rysy aktuálního přístupu k uměleckému procesu a na základě toho vysvětlí proces vzniku obecného vkusu a estetických norem Umělecký proces a jeho vývoj (dynamika chápání uměleckého procesujejí osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí uměleckého procesu-magický, mýtický, univerzalistický, modernistický, postmodernistický, pluralitní model umění, prezentace uměleckého díla) Role subjektu v uměleckém procesu (smyslové vnímání a jeho rozvoj, mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla, tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta a recipienta) Úloha komunikace v uměleckém procesu (umění jako proces tvorby nových sociálně dosud nezakotvených znaků, publikum a jeho účast v uměleckém procesu, sociální a technologické proměny dneška a jejich vliv na úlohu komunikace v uměleckém procesu, subjektivní chápání uměleckých hodnot ve vztahu k hodnotám považovaným za společensky uznávané) Ročník: 1.

26 Žák: Očekávané školní výstupy Učivo A: Obrazové znakové systémy Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - chápe umění jako specifický způsob poznání - vybírá, porovnává a pojmenovává různé znakové systémy a jejich vztahy - objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního účinku vizuálně obrazného vyjádření - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s tvorbou jednotlivých umělců - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu interpretace a přijetí vizuálně obrazných vyjádření Vizuální obrazně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace (vyjádření okolního světa, tvarosloví uměleckého jazyka, výtvarný projev jako prostředek komunikace, základní disciplíny výtvarného umění, materiál, jazyk všedního dne a jazyk umění) Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta (vztah umělec-skutečnost-umělecké dílo, výtvarný projev jako proces) Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační (forma jako prostředek sdělení, forma a účel, jednoduchost a složitost umělecké formy) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Spolupráce a soutěž Námět činnosti Průběžně při vlastní výtvarné činnosti B: Znakové systémy výtvarného umění 1)Výtvarné umění jako experimentální

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 6.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší gymnázium (nižší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní vzdělávací program

Více