5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV a ze vzdělávacího oboru Výtvarný obor RVP G. Vede žáky k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně osobnostní a sociální. Tím jim umožňuje svobodný a individuální výtvarný projev. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu. Nedílnou součástí předmětu je chápat výtvarnou kulturu jako součást svého duchovního života a bohatství společnosti, vnímat svět kolem sebe, prožívat jej a objevovat v něm estetické hodnoty. V průběhu studia budou na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu realizovány vybrané tematické okruhy z průřezového tématu Mediální výchova. Čtyřleté studium Výtvarná výchova je v 1. a 2. ročníku čtyřletého studia logickým pokračováním vyučovacího předmětu Výtvarná výchova RVP ZV. Volbou mezi Výtvarnou výchovou a Hudební výchovou se pro žáky stává povinným předmětem. Výuka probíhá 2 roky, s hodinovou dotací 2 2 Třída je dělena na dvě skupiny: Výtvarná výchova / Hudební výchova. Osmileté studium Výuka probíhá šest let od Primy do Sexty s časovou dotací: Na nižším gymnáziu ( Prima Kvarta ) je Výtvarná výchova povinným vyučovacím předmětem. V Tercii a Kvartě je jednohodinová dotace, a proto je výuka realizována lx za 14 dní ve dvou hodinách. Vyučovací předmět Výtvarná výchova v Kvintě a Sextě navazuje na vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova na nižším gymnáziu. Volbou mezi Výtvarnou výchovou a Hudební výchovou se pro žáky stává povinným předmětem s dvouhodinovou týdenní dotací

2 Výuka Výtvarné výchovy je nejčastěji realizována ve specializované učebně výtvarné výchovy. Předmětová komise Výtvarné výchovy nabízí žákům v průběhu studia tyto další aktivity: - návštěvy kulturních a akcí výstav kulturního střediska - prezentaci prací žáků v prostorách školy - zapojení do příprav Dne otevřených dveří, Beánií, Majálesu, Vánočního dne - účast ve výtvarných soutěžích - práci ve výtvarném kroužku (mimo výuku, dle zájmu žáků) 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitelé realizují následující společné postupy, metody a formy, které vedou ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. KOMPETENCE K UČENÍ - učitel zařazuje do výuky práci s odbornou literaturou, a tím vede žáky k dovednosti s touto literaturou pracovat a používat různé informační zdroje - učitel zadává žákům úkoly z naučné literatury, a tím prohlubuje v žácích schopnost analyzování textu, zpracování do podoby referátů, prezentací před spolužáky - účastí na výtvarných soutěžích, kulturních akcích a vlastních prezentacích dává učitel žákům možnost prakticky uplatnit své výtvarné dovednosti a motivovat je pro jejich další zdokonalení - poskytováním prostoru v hodinách učitel umožňuje žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry - vytváří vstřícnou a podmětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - učitel zařazuje do vyučovacích hodin motivační úkoly, při kterých žáci projevují své získané výtvarné znalosti a dovednosti - učitel zadává žákům i časově náročnější úkoly, při kterých žáci využívají vědomostí z jiných předmětů

3 - učitel podporuje netradiční ( originální ) způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - diskusemi o dílech učitel učí žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace - prezentací prací vede učitel žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti a ke kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností KOMPETENCE OBČANSKÉ - prezentací vlastních prací na veřejnosti vede učitel žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům - při hodnocení žáků uplatňuje učitel prvky pozitivní motivace KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - žáci pracují ve skupinách, navzájem si pomáhají, a tím se učí pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, rozvíjí se u nich schopnost spolupracovat - žáci dostávají příležitost vystupovat na veřejnosti, kulturních akcích školy, na uměleckých soutěžích, učitel tím podporuje sebevědomé a kultivované chování

4 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: prima Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Žák: - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů - užívá prvky vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenávání vizuálních zkušeností - zjišťuje na základě jednoduchých zadání, jaké prostředky bude volit k vyjádření svého tvůrčího záměru - samostatně experimentuje s prvky vizuálně A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného vyjádření (základní prostředky VOV-bod, linie, barva, světlo,objem, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru) Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (lineární, světlostní, barevné a prostorové prostředky, odlišování figury a pozadí, vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty, rytmus jako jeden ze základních principů výtvarné formy) Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly (vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, vyjádření okolního světa, reflexe ostatních uměleckých směrů Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

5 obrazných vyjádření - kombinuje, seskupuje a řadí prvky v ploše a prostoru - uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretaci své představy, prožitky, vjemy a získané zkušenosti - zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše - při vyjádření vlastních představ využívá vhodné VOV, kombinuje a porovnává jejich uplatnění Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření (základní disciplíny výtvarného umění, digitální média-počítačová grafika, fotografie, video) B: Uplatňování subjektivity Prostředky pro vyjádření emocí, pocity nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (subjektivní vztah k předmětnému světu, manipulace se základními vyjadřovacími prostředky, hledání metod jako východisko pro vlastní tvorbu, výběr a uplatnění vizuálně obrazných vyjádření) Typy vizuálně obrazných vyjádření (hračky, objekty, makety, volná kresba a malba, ilustrace textů, komiks) Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (virtuální vnímání předmětného světa, racionální a smyslová tvorba, reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech, fantazijní hledisko motivace) C: Ověřování komunikačních účinků - zachází s dostupnými zobrazovacími prostředky Osobní postoj v komunikaci (výraz jako počátek každého mezilidského setkávání, výtvarný proces jako prostředek

6 - hodnotí a zdůvodňuje vlastní výpověď - interpretuje, chápe a toleruje tvorbu ostatních komunikace, důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření) Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření (hledání bezděčného a záměrného sdělování, utváření a uplatnění komunikačního obsahu, vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby, prezentace ve veřejném prostoru) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla Proměny komunikačního obsahu (historické, sociální a kulturní souvislosti, záměry tvorby uměleckých děl, proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarných umělců)

7 Ročník: sekunda Žák: Očekávané školní výstupy - pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je, porovnává jejich uplatnění u ostatních i děl umělecké produkce - zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše - kombinuje, seskupuje a řadí prvky v ploše a prostoru, detail prvku Pomocí výtvarných prostředků vyjadřuje a Učivo A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky VOV (linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru, podobnost, kontrast, rytmus, zobrazovací funkce linie, lineární dekorativní kompozice) Uspořádání objektů do celků v ploše. objemu, prostoru a časovém průběhu (vyjádření vztahů, pohybu a proměn mezi objekty,, modelace objemu, použití zjednodušené modulace v dekorativní kompozici) Reflexe a vztahy znakového vnímání k vnímání ostatními smysly (vědomé vnímání mimovizuálních Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

8 zaznamenává svoji náladu, proměny nálad, sny - vědomě využívá a interpretuje podněty:zvuk, hmat, pohyb a zachycuje takto získané zkušenosti - seznamuje se a pojmenovává různé typy zobrazení a vnímá je - srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření - zachází s dostupnými zobrazovacími prostředky ve svém vizuálně obrazném vyjadřování - uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretaci své představy, vjemy a získané zkušeností - vytváří si osobní postoj v komunikaci - interpretuje a chápe tvorbu ostatních - porovnává svoji interpretaci s interpretacemi ostatních - hledá vhodnou formu pro prezentaci - porovnává na konkrétních příkladech různé VOV podnětů, reflexe ostatních uměleckých druhů-hudebních, literárních) Smyslové účinky VOV (umělecká výtvarná tvorba, film, televize, reklama, barva ve vztazích k materiálu a technice, výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě) B: Uplatňování subjektivity Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (uspořádání prostoru, plošná tvorba, prostorové práce) Typy VOV (hračky, objekty, ilustrace textů, komiks, volná malba, reklama, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry) Přístupy k VOV (hlediska vnímání, fantazijní motivace, reflexe a vědomé uplatnění při vlastní tvorbě, pohyb těla v prostoru) C: Ověřování komunikačních účinků Osobní postoj v komunikaci (utváření a zdůvodňování osobních postojů v komunikaci, odlišné interpretace VOV) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla

9 Komunikační obsah VOV (kritéria pro porovnávání odlišných VOVzdůvodňování, vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru) Proměny komunikačního obsahu (záměry tvorby, proměny obsahu VOV, historické, sociální a kulturní souvislosti)

10 Ročník: tercie Žák: Očekávané školní výstupy - prohlubuje znalosti základních pojmů nauky o barvách - orientuje se v rozvržení objektů v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vědomě využívá a interpretuje podněty: zvuk, hmat, pohyb - zachází s dostupnými zobrazovacími prostředky - používá nová média Učivo A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky VOV (objem světlostní a barevné kvality, psychologické působení barvy, funkce barvy)textura, struktura, statické a dynamické VOV, redukce barevné škály v užité grafice) Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu a prostoru, vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty, výrazové možnosti linie, tvaru, objemu v ploše) Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly (vědomé vnímání a uplatnění mimo vizuálních podnětů, reflexe ostatních druhů umění, reklama, nová média) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

11 - pracuje se světlem a barvou - hledá souvislosti ve výtvarném umění v historických souvislostech - používá různé možnosti k vyjadřování přírodních vztahů Smyslové účinky VOV (vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě) B: Uplatňování subjektivity - pomocí výtvarných prostředků vyjadřuje a zaznamenává svoji náladu, proměny nálad, sny - výtvarně vyjádří pohyb těla a jeho umístění v prostoru - pojmenovává různé typy zobrazení a vnímá je - srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření - uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretaci své představy, prožitky, vjemy a získané zkušenosti Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (záznamy emocí, prožitků, vjemů, snů a nálad, manipulace s objekty, pohyb těles a jeho umístění v prostoru, detail lidského těla, (pohyb těla a jeho umístění v prostoru, portrét) Typy VOV (výtvarné vyjádření pocitů, vnímání, prožitků, výtvarné vyjádření interpretace povrchu, struktury, ilustrace textů a komiks, volná malba a kresba, komunikační grafika, rozlišování lineární a malířské kresby, výtvarná funkce čáry a skvrny) Přístupy k VOV (fantazijní vyjadřování, emotivní obsah, exprese, vnímání fantazijní a smyslové, reflexe a vědomé uplatňování při vlastních tvůrčích činnostech)

12 - vysvětluje své postoje ke konkrétním příkladům VOV s ohledem na osobní, společenské a kulturní hodnoty - vytváří si osobní postoje v komunikaci - objasňuje důvody vzniku odlišných interpretací VOV - interpretuje a chápe tvorbu ostatních C: Ověřování komunikačních účinků Osobní postoj v komunikaci (vytváření osobního postoje v komunikaci, důvody vzniku odlišných interpretací VOV, zdůvodňování osobních postojů) Komunikační obsah VOV (objasnění důvodů vzniku odlišných interpretací VOV, tvorba kritérií a jejich porovnávání a zdůvodňování, prezentace ve veřejném prostoru) Proměny komunikačního obsahu (záměry tvorby a proměny obsahu VOV, historické, sociální a kulturní souvislosti) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla

13 Ročník: kvarta Žák: Očekávané školní výstupy - pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je a porovnává jejich uplatňování - ověřuje a prakticky využívá kompozičních principů - charakterizuje hlavní trendy moderního umění - orientuje se v různých kulturních obdobích a hledá odlišnosti - interpretuje VOV, zkoumá jejich účinky ve vztahu k osobním prožitkům Učivo A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky VOV (světlostní a barevné kvality, textury, podobnost, kontrast, rytmus, proměny v ploše, objemu, prostoru a čase, statické a dynamické vyjádření, zobrazovací funkce linie, studium lineárních struktur na přírodninách) Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (vzájemné postavení objektů ve statickém a dynamickém vyjádření, vyjádření vztahů, pohybu a proměn mezi objekty, kompoziční postupy) Reflexe a vztahy zrakových vnímání k vnímání ostatními smysly (mimovizuální podněty sluchové a pohybové, reflexe ostatních uměleckých druhů) Smyslové účinky VOV (výběr, kombinace a variace VOV ve vlastní tvorbě) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

14 B: Uplatňování subjektivity - pomocí výtvarných prostředků vyjadřuje a zaznamenává své představy a získané prožitky - hledá vztah mezi obsahem, formou a účelem - uplatňuje dovednosti a vědomosti v předmětném světě - pracuje se světlem a barvou - hledá souvislosti ve výtvarném umění v historických souvislostech Prostředky pro vnímání emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností ( akční tvar malby a kresby, vyjádření proměn VOV Typy VOV (volná malba, elektronický obraz, animovaný film, reklama, komunikační grafika, písmo jako výtvarný prvek) Přístupy k VOV (pozorování a kresba předmětných útvarů z hlediska polarity světla a stínu, vnímání vizuální a kaptické, motivační hledisko založené na smyslovém vnímání) C: Ověřování komunikačních účinků - interpretuje VOV, zkoumá jejich účinky ve vztahu k osobním prožitkům - hodnotí a zdůvodňuje vlastní výpověď - vyjadřuje se k tvorbě ostatních - interpretuje a chápe tvorbu ostatních Osobní postoj v komunikaci (kritéria pozorování VOV a jejich zdůvodňování) Komunikační obsah VOV (vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, vytváření osobního portfolia, mediální prezentace)

15 - vytváří si osobní postoje v komunikaci - užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích Proměny komunikačního obsahu (záměry tvorby a proměny obsahu VOV, historické, sociální a kulturní souvislosti) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla

16 Ročník: kvinta Žák: Očekávané školní výstupy Učivo A: Obrazové znakové systémy Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - chápe umění jako specifický způsob poznání - vybírá, porovnává a pojmenovává různé znakové systémy a jejich vztahy - objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního účinku vizuálně obrazného vyjádření - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s tvorbou jednotlivých umělců - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu interpretace a přijetí vizuálně obrazných vyjádření Vizuální obrazně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace (vyjádření okolního světa, tvarosloví uměleckého jazyka, výtvarný projev jako prostředek komunikace, základní disciplíny výtvarného umění, materiál, jazyk všedního dne a jazyk umění) Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta (vztah umělec-skutečnost-umělecké dílo, výtvarný projev jako proces) Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační (forma jako prostředek sdělení, forma a účel, jednoduchost a složitost umělecké formy) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Spolupráce a soutěž Námět činnosti Průběžně při vlastní výtvarné činnosti

17 B: Znakové systémy výtvarného umění - charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl a způsoby jejich využití - samostatně experimentuje s vizuálně obraznými prostředky - využívá aktuálních způsobů vyjadřování - vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - hledá vhodnou formu pro prezentaci - ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 1)Výtvarné umění jako experimentální praxe z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku Chápání vztahů předmětů a tvarů v prostoru (Cézanne, kresba a malba jako východisko pro hledání tvaru a objemu, iluze prostoru Celistvost a rozklad tvaru (analytický kubismus, základní prvky skladby, problém rovnováhy a napětí v ploše) Povrch a konstrukce (syntetický kubismus, konstruktivismus, geometrická abstrakce) Vytváření iluze prostoru, objemu a pohybu od antiky k foto a filmu (zobrazování prostoru a objemu v ploše, znázornění prostoru fiktivního a skutečného) Relativita barevného vidění (barva ve vztahu k materiálu a technice, redukce barevné škály v určité grafice)

18 - uvědomuje si úlohu umění v proměnách společenského kontextu - rozlišuje umělecké slohy z hlediska podstatných proměn vidění a stavby vizuálně obrazných vyjádření - čte informace přímo z uměleckého díla - samostatně hledá inspiraci pro vlastní tvorbu - na konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření objasní, zda a jak se umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného umění od konce 19. století do současnosti 2) Světonázorové, náboženské, filozofické a vědeckotechnické zázemí historických slohů evropského kulturního okruhu Epocha náboženských civilizací (společensko-historické kořeny a filozofická východiska umění náboženských civilizací, proměny výtvarné interpretace skutečnosti, proměny symbolické funkce a její formální interpretace od pravěku do konce vrcholného středověku Epocha konfrontace feudální a měšťanské společnosti (důvěra ve smysly a rozum, nizozemský měšťanský realismus, raná italská renesance, zpochybňování a nová východiska, vrcholná renesance a manýrismus, slohové proudy 17. a 18. století) Epocha nástupu občanské společnosti (konflikt společenských sil a jeho vyústění v umění 2. poloviny 19. století, kvalitativní změna přístupu k jevovému světu a postavení člověka v něm, impresionismus jako vývojový mezník mezi starým a novým uměním) 3) Vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků podstatných pro porozumění Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy Žijeme v Evropě Námět činnosti Průběžně při práci s uměleckým dílem, v učivu zaměřeném na dějiny umění

19 promítají do aktuální obrazové komunikace aktuální obrazové komunikaci Proměnlivost obrazu v čase (futurismus, nová média) Proměnlivost tvaru (animovaný film, nová média) Časoprostorové chápání a proměna kvalit (kubismus, digitální média) Princip náhody (dadaismus) Osvobození obrazu od zavedeného zobrazování viditelného (Kandinskij, Kupka) - při vlastní tvorbě uplatňuje umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění - vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého díla a zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti Vztah slova a obrazu (lettrismus) Vznik a uplatnění symbolu (symbolismus, surrealismus, pop-art, konceptuální umění) Stopy člověka v krajině (land-art)

20 - vysvětlí znakový systém jako systém vnitřně diferencovaný a rozpozná v něm a najde umělecké znaky - vysvětlí na příkladech roli uměleckého znaku, uvědomuje si vztah mezi subjektivním obsahem znaku a významem v komunikaci - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s interpretacemi ostatních i s tvorbou jednotlivých umělců - hledá vhodnou formu pro prezentaci uměleckého díla - na základě zadání zjišťuje, jaké prostředky bude volit k vyjádření svého tvůrčího záměru C: Umělecká tvorba a komunikace Umělecký proces a jeho vývoj (vliv uměleckého procesu na způsob chápání reality, znaková podmíněnost chápání světa, prezentace uměleckého díla) Role subjektu v uměleckém procesu (smyslové vnímání a jeho rozvoj, předpoklady tvorby interpretace a recepce uměleckého díla, mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla) Úloha komunikace v uměleckém procesu (postavení umění ve společnosti, umělecká a mimoumělecká znalost, role umělce v societě, subjektivná chápání uměleckých hodnot ve vztahu k hodnotám považovaným za společensky uznávané)

21 Ročník: sexta Žák: Očekávané školní výstupy - chápe umění jako svébytný prostředek komunikace - uvádí a porovnává různé možnosti vyjádření obsahu vizuálně obraznými prostředky s možnostmi jeho vyjádření prostředky liberálními, hudebními a dramatickými - porovnává způsob uplatnění různorodých prostředků při vlastní tvorbě z hlediska jejich komunikačního významu - aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu Učivo A: Obrazové znakové systémy Vizuálně obrazné znakové systémy z hlediska poznání a komunikace (vztahy mezi různými druhy umění i mezi uměním a vědou, umění jako možné východisko poznávání a sebepoznávání člověka a společnosti v kontextu doby) Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta (umělecké dílo jako osobní zpověď umělce a jako výpověď doby, umělecké vyjádření proměn vztahu člověka ke světu, prostor, čas a pohyb v umění a vědě) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů Spolupráce a soutěž Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Námět činnosti Průběžně při vlastní výtvarné činnosti

22 - chápe význam jednoty formy a obsahu uměleckého díla - ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační (forma a její proměny ve vztahu k proměnám myšlení a vývoje společnosti, forma jako prostředek setkávání umělce a vnímatele, srozumitelnost formy a její podmíněnost způsobem myšlení dané doby) B: Znakové systémy výtvarného umění 1)Výtvarné umění jako experimentální praxe z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku - charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních děl a způsob užití vizuálně obrazných vyjádření - samostatně experimentuje s vizuálně obraznými prostředky a využívá při tom znalostí aktuálních způsobů vyjadřování - nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů Vytváření iluze prostoru, objemu a pohybu od antiky k foto a filmu (zobrazování prostoru a objemu v ploše, význam plochy v plastice a architektuře) Relativita barevného vidění (pozitivismus, impresionismus, postimpresionismus, Cézanne, malířský rukopis a kompozice, fyzikální a psychologické možnosti barvy, uplatnění světla v umění-luminokinetismus) Zapojení těla a jeho pohybu a gest do procesu tvorby

23 - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření (akční tvorba, bodyart, vyjádření a význam pohybu v kresbě a malbě gesto, problém rovnováhy a napětí v ploše) Takfilní a kaptické kvality díla - užívá klíčové souvislosti s proměnami společenského kontextu - rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření - čte informace přímo z uměleckého díla - samostatně hledá inspiraci pro vlastní tvorbu 2) Světonázorové, náboženské, filozofické a vědeckotechnické zázemí historických slohů evropského kulturního okruhu Epocha moderny do 2. světové války (sevřenost vývojového procesu umění 1. poloviny 20. století, impresionismus jako vývojový směr, postimpresionismus jako křižovatka moderního umění, nástup umělecké avantgardy, období mezi dvěma světovými válkami) Epocha moderny po 2. světové válce (dynamika vývojového procesu, výrazové proměny formálních prostředků a technik uměleckého díla, výrazově existenciální proud, racionální proud, mezi proudy) Epocha postmoderny (typické znaky postmoderny jako důsledné konfrontace postmoderny s modernou, změna postoje k minulosti, pluralita) Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy Žijeme v Evropě Námět činnosti Průběžně při práci s uměleckým dílem, v učivu zaměřeném na dějiny umění

24 3) Vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků podstatných pro porozumění aktuální obrazové komunikace -na konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření objasní, zda a jak se umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného umění od konce 19. století do současnosti promítají do aktuální obrazové komunikace - při vlastní tvorbě uplatňuje umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění Pohyblivé stanoviště diváka a změny úhlu vidění (umění akce, nová média) Figurace a nefigurace (neoklasicismus, lyrická abstrakce) Tvůrčí potenciál podvědomí (surrealismus) Sebeuvědomění diváka (akční tvorba, osobní mytologie) Účast v sociálním prostoru (performance) Minorit (postmodernismus) Požadavek a meze obecné srozumitelnosti, vliv reklamy, masovost a autenticita projevu (pop-art, televize, nová média) C: Umělecká tvorba a komunikace

25 - vystihne nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na příkladech uvede jejich vliv na proměnu komunikace v uměleckém procesu - objasní podstatné rysy přístupu k uměleckému procesu, rozpozná je v současném umění a na příkladech vysvětlí posun v jejich obsahu - objasní podstatné rysy aktuálního přístupu k uměleckému procesu a na základě toho vysvětlí proces vzniku obecného vkusu a estetických norem Umělecký proces a jeho vývoj (dynamika chápání uměleckého procesujejí osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí uměleckého procesu-magický, mýtický, univerzalistický, modernistický, postmodernistický, pluralitní model umění, prezentace uměleckého díla) Role subjektu v uměleckém procesu (smyslové vnímání a jeho rozvoj, mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla, tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta a recipienta) Úloha komunikace v uměleckém procesu (umění jako proces tvorby nových sociálně dosud nezakotvených znaků, publikum a jeho účast v uměleckém procesu, sociální a technologické proměny dneška a jejich vliv na úlohu komunikace v uměleckém procesu, subjektivní chápání uměleckých hodnot ve vztahu k hodnotám považovaným za společensky uznávané) Ročník: 1.

26 Žák: Očekávané školní výstupy Učivo A: Obrazové znakové systémy Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - chápe umění jako specifický způsob poznání - vybírá, porovnává a pojmenovává různé znakové systémy a jejich vztahy - objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního účinku vizuálně obrazného vyjádření - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s tvorbou jednotlivých umělců - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu interpretace a přijetí vizuálně obrazných vyjádření Vizuální obrazně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace (vyjádření okolního světa, tvarosloví uměleckého jazyka, výtvarný projev jako prostředek komunikace, základní disciplíny výtvarného umění, materiál, jazyk všedního dne a jazyk umění) Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta (vztah umělec-skutečnost-umělecké dílo, výtvarný projev jako proces) Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační (forma jako prostředek sdělení, forma a účel, jednoduchost a složitost umělecké formy) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Spolupráce a soutěž Námět činnosti Průběžně při vlastní výtvarné činnosti B: Znakové systémy výtvarného umění 1)Výtvarné umění jako experimentální

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu:

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarná Obor vzdělání: Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 102 (3) Platnost: od 1.9.2009 Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Výtvarná výchova vyšší gymnázium

Výtvarná výchova vyšší gymnázium Výtvarná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Výtvarná výchova patří spolu s Hudební výchovou do vzdělávací oblasti Umění a kultura.vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru. Svými cíli navazuje

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy (druhý stupeň ZŠ, SŠ a VŠ) a zájmové skupiny 2 Pantomima budoucího zaměstnání Klapka! Opona! Je výstavním projektem skupiny studentů středních uměleckých

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výtvarná výchova nižší gymnázium

Výtvarná výchova nižší gymnázium Výtvarná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. V praktické části výuky žáci pracují s nejrůznějšími výtvarnými technikami

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova je esteticko - výchovný předmět, který pracuje s vizuálně

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI 492 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+3 0+3 0+3 Povinnost

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výtvarná výchova. Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA

PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Žák rozliší a pojmenuje prvky architektury, malířství a sochařství daných uměleckých epoch uplatní tyto prvky pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů a představ

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná výchova je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více