5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.16 Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu"

Transkript

1 5.16 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova v osmiletém i čtyřletém studiu vychází ze vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV a ze vzdělávacího oboru Výtvarný obor RVP G. Vede žáky k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně osobnostní a sociální. Tím jim umožňuje svobodný a individuální výtvarný projev. Cílem předmětu je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu. Nedílnou součástí předmětu je chápat výtvarnou kulturu jako součást svého duchovního života a bohatství společnosti, vnímat svět kolem sebe, prožívat jej a objevovat v něm estetické hodnoty. V průběhu studia budou na vyšším gymnáziu a ve čtyřletém studiu realizovány vybrané tematické okruhy z průřezového tématu Mediální výchova. Čtyřleté studium Výtvarná výchova je v 1. a 2. ročníku čtyřletého studia logickým pokračováním vyučovacího předmětu Výtvarná výchova RVP ZV. Volbou mezi Výtvarnou výchovou a Hudební výchovou se pro žáky stává povinným předmětem. Výuka probíhá 2 roky, s hodinovou dotací 2 2 Třída je dělena na dvě skupiny: Výtvarná výchova / Hudební výchova. Osmileté studium Výuka probíhá šest let od Primy do Sexty s časovou dotací: Na nižším gymnáziu ( Prima Kvarta ) je Výtvarná výchova povinným vyučovacím předmětem. V Tercii a Kvartě je jednohodinová dotace, a proto je výuka realizována lx za 14 dní ve dvou hodinách. Vyučovací předmět Výtvarná výchova v Kvintě a Sextě navazuje na vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výtvarná výchova na nižším gymnáziu. Volbou mezi Výtvarnou výchovou a Hudební výchovou se pro žáky stává povinným předmětem s dvouhodinovou týdenní dotací

2 Výuka Výtvarné výchovy je nejčastěji realizována ve specializované učebně výtvarné výchovy. Předmětová komise Výtvarné výchovy nabízí žákům v průběhu studia tyto další aktivity: - návštěvy kulturních a akcí výstav kulturního střediska - prezentaci prací žáků v prostorách školy - zapojení do příprav Dne otevřených dveří, Beánií, Majálesu, Vánočního dne - účast ve výtvarných soutěžích - práci ve výtvarném kroužku (mimo výuku, dle zájmu žáků) 2. Výchovné a vzdělávací strategie Učitelé realizují následující společné postupy, metody a formy, které vedou ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. KOMPETENCE K UČENÍ - učitel zařazuje do výuky práci s odbornou literaturou, a tím vede žáky k dovednosti s touto literaturou pracovat a používat různé informační zdroje - učitel zadává žákům úkoly z naučné literatury, a tím prohlubuje v žácích schopnost analyzování textu, zpracování do podoby referátů, prezentací před spolužáky - účastí na výtvarných soutěžích, kulturních akcích a vlastních prezentacích dává učitel žákům možnost prakticky uplatnit své výtvarné dovednosti a motivovat je pro jejich další zdokonalení - poskytováním prostoru v hodinách učitel umožňuje žákům pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry - vytváří vstřícnou a podmětnou atmosféru pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - učitel zařazuje do vyučovacích hodin motivační úkoly, při kterých žáci projevují své získané výtvarné znalosti a dovednosti - učitel zadává žákům i časově náročnější úkoly, při kterých žáci využívají vědomostí z jiných předmětů

3 - učitel podporuje netradiční ( originální ) způsoby řešení ve výtvarném vyjadřování KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - diskusemi o dílech učitel učí žáky naslouchat druhým a vnímat výtvarné projevy druhých jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace - prezentací prací vede učitel žáky k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti a ke kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností KOMPETENCE OBČANSKÉ - prezentací vlastních prací na veřejnosti vede učitel žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem a toleranci k jejich výtvarným projevům - při hodnocení žáků uplatňuje učitel prvky pozitivní motivace KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - žáci pracují ve skupinách, navzájem si pomáhají, a tím se učí pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých, rozvíjí se u nich schopnost spolupracovat - žáci dostávají příležitost vystupovat na veřejnosti, kulturních akcích školy, na uměleckých soutěžích, učitel tím podporuje sebevědomé a kultivované chování

4 Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: prima Očekávané školní výstupy Učivo Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Žák: - vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů - užívá prvky vizuálně obrazných vyjádření k zaznamenávání vizuálních zkušeností - zjišťuje na základě jednoduchých zadání, jaké prostředky bude volit k vyjádření svého tvůrčího záměru - samostatně experimentuje s prvky vizuálně A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného vyjádření (základní prostředky VOV-bod, linie, barva, světlo,objem, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru) Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (lineární, světlostní, barevné a prostorové prostředky, odlišování figury a pozadí, vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty, rytmus jako jeden ze základních principů výtvarné formy) Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly (vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě, vyjádření okolního světa, reflexe ostatních uměleckých směrů Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

5 obrazných vyjádření - kombinuje, seskupuje a řadí prvky v ploše a prostoru - uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretaci své představy, prožitky, vjemy a získané zkušenosti - zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše - při vyjádření vlastních představ využívá vhodné VOV, kombinuje a porovnává jejich uplatnění Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření (základní disciplíny výtvarného umění, digitální média-počítačová grafika, fotografie, video) B: Uplatňování subjektivity Prostředky pro vyjádření emocí, pocity nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (subjektivní vztah k předmětnému světu, manipulace se základními vyjadřovacími prostředky, hledání metod jako východisko pro vlastní tvorbu, výběr a uplatnění vizuálně obrazných vyjádření) Typy vizuálně obrazných vyjádření (hračky, objekty, makety, volná kresba a malba, ilustrace textů, komiks) Přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením (virtuální vnímání předmětného světa, racionální a smyslová tvorba, reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech, fantazijní hledisko motivace) C: Ověřování komunikačních účinků - zachází s dostupnými zobrazovacími prostředky Osobní postoj v komunikaci (výraz jako počátek každého mezilidského setkávání, výtvarný proces jako prostředek

6 - hodnotí a zdůvodňuje vlastní výpověď - interpretuje, chápe a toleruje tvorbu ostatních komunikace, důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření) Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření (hledání bezděčného a záměrného sdělování, utváření a uplatnění komunikačního obsahu, vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby, prezentace ve veřejném prostoru) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla Proměny komunikačního obsahu (historické, sociální a kulturní souvislosti, záměry tvorby uměleckých děl, proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarných umělců)

7 Ročník: sekunda Žák: Očekávané školní výstupy - pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je, porovnává jejich uplatnění u ostatních i děl umělecké produkce - zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše - kombinuje, seskupuje a řadí prvky v ploše a prostoru, detail prvku Pomocí výtvarných prostředků vyjadřuje a Učivo A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky VOV (linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru, podobnost, kontrast, rytmus, zobrazovací funkce linie, lineární dekorativní kompozice) Uspořádání objektů do celků v ploše. objemu, prostoru a časovém průběhu (vyjádření vztahů, pohybu a proměn mezi objekty,, modelace objemu, použití zjednodušené modulace v dekorativní kompozici) Reflexe a vztahy znakového vnímání k vnímání ostatními smysly (vědomé vnímání mimovizuálních Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

8 zaznamenává svoji náladu, proměny nálad, sny - vědomě využívá a interpretuje podněty:zvuk, hmat, pohyb a zachycuje takto získané zkušenosti - seznamuje se a pojmenovává různé typy zobrazení a vnímá je - srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření - zachází s dostupnými zobrazovacími prostředky ve svém vizuálně obrazném vyjadřování - uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretaci své představy, vjemy a získané zkušeností - vytváří si osobní postoj v komunikaci - interpretuje a chápe tvorbu ostatních - porovnává svoji interpretaci s interpretacemi ostatních - hledá vhodnou formu pro prezentaci - porovnává na konkrétních příkladech různé VOV podnětů, reflexe ostatních uměleckých druhů-hudebních, literárních) Smyslové účinky VOV (umělecká výtvarná tvorba, film, televize, reklama, barva ve vztazích k materiálu a technice, výběr, kombinace a variace ve vlastní tvorbě) B: Uplatňování subjektivity Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (uspořádání prostoru, plošná tvorba, prostorové práce) Typy VOV (hračky, objekty, ilustrace textů, komiks, volná malba, reklama, rozlišení, výběr a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry) Přístupy k VOV (hlediska vnímání, fantazijní motivace, reflexe a vědomé uplatnění při vlastní tvorbě, pohyb těla v prostoru) C: Ověřování komunikačních účinků Osobní postoj v komunikaci (utváření a zdůvodňování osobních postojů v komunikaci, odlišné interpretace VOV) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla

9 Komunikační obsah VOV (kritéria pro porovnávání odlišných VOVzdůvodňování, vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, prezentace ve veřejném prostoru) Proměny komunikačního obsahu (záměry tvorby, proměny obsahu VOV, historické, sociální a kulturní souvislosti)

10 Ročník: tercie Žák: Očekávané školní výstupy - prohlubuje znalosti základních pojmů nauky o barvách - orientuje se v rozvržení objektů v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vědomě využívá a interpretuje podněty: zvuk, hmat, pohyb - zachází s dostupnými zobrazovacími prostředky - používá nová média Učivo A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky VOV (objem světlostní a barevné kvality, psychologické působení barvy, funkce barvy)textura, struktura, statické a dynamické VOV, redukce barevné škály v užité grafice) Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu a prostoru, vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty, výrazové možnosti linie, tvaru, objemu v ploše) Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly (vědomé vnímání a uplatnění mimo vizuálních podnětů, reflexe ostatních druhů umění, reklama, nová média) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

11 - pracuje se světlem a barvou - hledá souvislosti ve výtvarném umění v historických souvislostech - používá různé možnosti k vyjadřování přírodních vztahů Smyslové účinky VOV (vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě) B: Uplatňování subjektivity - pomocí výtvarných prostředků vyjadřuje a zaznamenává svoji náladu, proměny nálad, sny - výtvarně vyjádří pohyb těla a jeho umístění v prostoru - pojmenovává různé typy zobrazení a vnímá je - srovnává různé způsoby uměleckého vyjádření - uplatňuje při vlastní tvorbě a interpretaci své představy, prožitky, vjemy a získané zkušenosti Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností (záznamy emocí, prožitků, vjemů, snů a nálad, manipulace s objekty, pohyb těles a jeho umístění v prostoru, detail lidského těla, (pohyb těla a jeho umístění v prostoru, portrét) Typy VOV (výtvarné vyjádření pocitů, vnímání, prožitků, výtvarné vyjádření interpretace povrchu, struktury, ilustrace textů a komiks, volná malba a kresba, komunikační grafika, rozlišování lineární a malířské kresby, výtvarná funkce čáry a skvrny) Přístupy k VOV (fantazijní vyjadřování, emotivní obsah, exprese, vnímání fantazijní a smyslové, reflexe a vědomé uplatňování při vlastních tvůrčích činnostech)

12 - vysvětluje své postoje ke konkrétním příkladům VOV s ohledem na osobní, společenské a kulturní hodnoty - vytváří si osobní postoje v komunikaci - objasňuje důvody vzniku odlišných interpretací VOV - interpretuje a chápe tvorbu ostatních C: Ověřování komunikačních účinků Osobní postoj v komunikaci (vytváření osobního postoje v komunikaci, důvody vzniku odlišných interpretací VOV, zdůvodňování osobních postojů) Komunikační obsah VOV (objasnění důvodů vzniku odlišných interpretací VOV, tvorba kritérií a jejich porovnávání a zdůvodňování, prezentace ve veřejném prostoru) Proměny komunikačního obsahu (záměry tvorby a proměny obsahu VOV, historické, sociální a kulturní souvislosti) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla

13 Ročník: kvarta Žák: Očekávané školní výstupy - pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky, kombinuje je a porovnává jejich uplatňování - ověřuje a prakticky využívá kompozičních principů - charakterizuje hlavní trendy moderního umění - orientuje se v různých kulturních obdobích a hledá odlišnosti - interpretuje VOV, zkoumá jejich účinky ve vztahu k osobním prožitkům Učivo A: Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky VOV (světlostní a barevné kvality, textury, podobnost, kontrast, rytmus, proměny v ploše, objemu, prostoru a čase, statické a dynamické vyjádření, zobrazovací funkce linie, studium lineárních struktur na přírodninách) Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu (vzájemné postavení objektů ve statickém a dynamickém vyjádření, vyjádření vztahů, pohybu a proměn mezi objekty, kompoziční postupy) Reflexe a vztahy zrakových vnímání k vnímání ostatními smysly (mimovizuální podněty sluchové a pohybové, reflexe ostatních uměleckých druhů) Smyslové účinky VOV (výběr, kombinace a variace VOV ve vlastní tvorbě) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh: Osobnostní rozvoj kreativita Námět činnosti: Průběžně při každé výtvarné činnosti

14 B: Uplatňování subjektivity - pomocí výtvarných prostředků vyjadřuje a zaznamenává své představy a získané prožitky - hledá vztah mezi obsahem, formou a účelem - uplatňuje dovednosti a vědomosti v předmětném světě - pracuje se světlem a barvou - hledá souvislosti ve výtvarném umění v historických souvislostech Prostředky pro vnímání emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností ( akční tvar malby a kresby, vyjádření proměn VOV Typy VOV (volná malba, elektronický obraz, animovaný film, reklama, komunikační grafika, písmo jako výtvarný prvek) Přístupy k VOV (pozorování a kresba předmětných útvarů z hlediska polarity světla a stínu, vnímání vizuální a kaptické, motivační hledisko založené na smyslovém vnímání) C: Ověřování komunikačních účinků - interpretuje VOV, zkoumá jejich účinky ve vztahu k osobním prožitkům - hodnotí a zdůvodňuje vlastní výpověď - vyjadřuje se k tvorbě ostatních - interpretuje a chápe tvorbu ostatních Osobní postoj v komunikaci (kritéria pozorování VOV a jejich zdůvodňování) Komunikační obsah VOV (vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměru autora, vytváření osobního portfolia, mediální prezentace)

15 - vytváří si osobní postoje v komunikaci - užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích Proměny komunikačního obsahu (záměry tvorby a proměny obsahu VOV, historické, sociální a kulturní souvislosti) Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh: Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Námět činnosti: Průběžně při posuzování hodnoty uměleckého díla

16 Ročník: kvinta Žák: Očekávané školní výstupy Učivo A: Obrazové znakové systémy Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - chápe umění jako specifický způsob poznání - vybírá, porovnává a pojmenovává různé znakové systémy a jejich vztahy - objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního účinku vizuálně obrazného vyjádření - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s tvorbou jednotlivých umělců - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu interpretace a přijetí vizuálně obrazných vyjádření Vizuální obrazně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace (vyjádření okolního světa, tvarosloví uměleckého jazyka, výtvarný projev jako prostředek komunikace, základní disciplíny výtvarného umění, materiál, jazyk všedního dne a jazyk umění) Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta (vztah umělec-skutečnost-umělecké dílo, výtvarný projev jako proces) Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační (forma jako prostředek sdělení, forma a účel, jednoduchost a složitost umělecké formy) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Spolupráce a soutěž Námět činnosti Průběžně při vlastní výtvarné činnosti

17 B: Znakové systémy výtvarného umění - charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních uměleckých děl a způsoby jejich využití - samostatně experimentuje s vizuálně obraznými prostředky - využívá aktuálních způsobů vyjadřování - vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - hledá vhodnou formu pro prezentaci - ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření 1)Výtvarné umění jako experimentální praxe z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku Chápání vztahů předmětů a tvarů v prostoru (Cézanne, kresba a malba jako východisko pro hledání tvaru a objemu, iluze prostoru Celistvost a rozklad tvaru (analytický kubismus, základní prvky skladby, problém rovnováhy a napětí v ploše) Povrch a konstrukce (syntetický kubismus, konstruktivismus, geometrická abstrakce) Vytváření iluze prostoru, objemu a pohybu od antiky k foto a filmu (zobrazování prostoru a objemu v ploše, znázornění prostoru fiktivního a skutečného) Relativita barevného vidění (barva ve vztahu k materiálu a technice, redukce barevné škály v určité grafice)

18 - uvědomuje si úlohu umění v proměnách společenského kontextu - rozlišuje umělecké slohy z hlediska podstatných proměn vidění a stavby vizuálně obrazných vyjádření - čte informace přímo z uměleckého díla - samostatně hledá inspiraci pro vlastní tvorbu - na konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření objasní, zda a jak se umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného umění od konce 19. století do současnosti 2) Světonázorové, náboženské, filozofické a vědeckotechnické zázemí historických slohů evropského kulturního okruhu Epocha náboženských civilizací (společensko-historické kořeny a filozofická východiska umění náboženských civilizací, proměny výtvarné interpretace skutečnosti, proměny symbolické funkce a její formální interpretace od pravěku do konce vrcholného středověku Epocha konfrontace feudální a měšťanské společnosti (důvěra ve smysly a rozum, nizozemský měšťanský realismus, raná italská renesance, zpochybňování a nová východiska, vrcholná renesance a manýrismus, slohové proudy 17. a 18. století) Epocha nástupu občanské společnosti (konflikt společenských sil a jeho vyústění v umění 2. poloviny 19. století, kvalitativní změna přístupu k jevovému světu a postavení člověka v něm, impresionismus jako vývojový mezník mezi starým a novým uměním) 3) Vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků podstatných pro porozumění Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy Žijeme v Evropě Námět činnosti Průběžně při práci s uměleckým dílem, v učivu zaměřeném na dějiny umění

19 promítají do aktuální obrazové komunikace aktuální obrazové komunikaci Proměnlivost obrazu v čase (futurismus, nová média) Proměnlivost tvaru (animovaný film, nová média) Časoprostorové chápání a proměna kvalit (kubismus, digitální média) Princip náhody (dadaismus) Osvobození obrazu od zavedeného zobrazování viditelného (Kandinskij, Kupka) - při vlastní tvorbě uplatňuje umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění - vysvětlí, jaké předpoklady jsou zapotřebí k recepci uměleckého díla a zejména k porozumění uměleckým dílům současnosti Vztah slova a obrazu (lettrismus) Vznik a uplatnění symbolu (symbolismus, surrealismus, pop-art, konceptuální umění) Stopy člověka v krajině (land-art)

20 - vysvětlí znakový systém jako systém vnitřně diferencovaný a rozpozná v něm a najde umělecké znaky - vysvětlí na příkladech roli uměleckého znaku, uvědomuje si vztah mezi subjektivním obsahem znaku a významem v komunikaci - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s interpretacemi ostatních i s tvorbou jednotlivých umělců - hledá vhodnou formu pro prezentaci uměleckého díla - na základě zadání zjišťuje, jaké prostředky bude volit k vyjádření svého tvůrčího záměru C: Umělecká tvorba a komunikace Umělecký proces a jeho vývoj (vliv uměleckého procesu na způsob chápání reality, znaková podmíněnost chápání světa, prezentace uměleckého díla) Role subjektu v uměleckém procesu (smyslové vnímání a jeho rozvoj, předpoklady tvorby interpretace a recepce uměleckého díla, mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla) Úloha komunikace v uměleckém procesu (postavení umění ve společnosti, umělecká a mimoumělecká znalost, role umělce v societě, subjektivná chápání uměleckých hodnot ve vztahu k hodnotám považovaným za společensky uznávané)

21 Ročník: sexta Žák: Očekávané školní výstupy - chápe umění jako svébytný prostředek komunikace - uvádí a porovnává různé možnosti vyjádření obsahu vizuálně obraznými prostředky s možnostmi jeho vyjádření prostředky liberálními, hudebními a dramatickými - porovnává způsob uplatnění různorodých prostředků při vlastní tvorbě z hlediska jejich komunikačního významu - aktivně vstupuje do procesu komunikace a respektuje jeho pluralitu Učivo A: Obrazové znakové systémy Vizuálně obrazné znakové systémy z hlediska poznání a komunikace (vztahy mezi různými druhy umění i mezi uměním a vědou, umění jako možné východisko poznávání a sebepoznávání člověka a společnosti v kontextu doby) Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta (umělecké dílo jako osobní zpověď umělce a jako výpověď doby, umělecké vyjádření proměn vztahu člověka ke světu, prostor, čas a pohyb v umění a vědě) Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů Spolupráce a soutěž Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Námět činnosti Průběžně při vlastní výtvarné činnosti

22 - chápe význam jednoty formy a obsahu uměleckého díla - ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační (forma a její proměny ve vztahu k proměnám myšlení a vývoje společnosti, forma jako prostředek setkávání umělce a vnímatele, srozumitelnost formy a její podmíněnost způsobem myšlení dané doby) B: Znakové systémy výtvarného umění 1)Výtvarné umění jako experimentální praxe z hlediska inovace prostředků, obsahu a účinku - charakterizuje obsahové souvislosti vlastních vizuálně obrazných vyjádření a konkrétních děl a způsob užití vizuálně obrazných vyjádření - samostatně experimentuje s vizuálně obraznými prostředky a využívá při tom znalostí aktuálních způsobů vyjadřování - nalézá, vybírá a uplatňuje odpovídající prostředky pro uskutečňování svých projektů Vytváření iluze prostoru, objemu a pohybu od antiky k foto a filmu (zobrazování prostoru a objemu v ploše, význam plochy v plastice a architektuře) Relativita barevného vidění (pozitivismus, impresionismus, postimpresionismus, Cézanne, malířský rukopis a kompozice, fyzikální a psychologické možnosti barvy, uplatnění světla v umění-luminokinetismus) Zapojení těla a jeho pohybu a gest do procesu tvorby

23 - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - ověřuje komunikační účinky vybraných či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření (akční tvorba, bodyart, vyjádření a význam pohybu v kresbě a malbě gesto, problém rovnováhy a napětí v ploše) Takfilní a kaptické kvality díla - užívá klíčové souvislosti s proměnami společenského kontextu - rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření - čte informace přímo z uměleckého díla - samostatně hledá inspiraci pro vlastní tvorbu 2) Světonázorové, náboženské, filozofické a vědeckotechnické zázemí historických slohů evropského kulturního okruhu Epocha moderny do 2. světové války (sevřenost vývojového procesu umění 1. poloviny 20. století, impresionismus jako vývojový směr, postimpresionismus jako křižovatka moderního umění, nástup umělecké avantgardy, období mezi dvěma světovými válkami) Epocha moderny po 2. světové válce (dynamika vývojového procesu, výrazové proměny formálních prostředků a technik uměleckého díla, výrazově existenciální proud, racionální proud, mezi proudy) Epocha postmoderny (typické znaky postmoderny jako důsledné konfrontace postmoderny s modernou, změna postoje k minulosti, pluralita) Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy Žijeme v Evropě Námět činnosti Průběžně při práci s uměleckým dílem, v učivu zaměřeném na dějiny umění

24 3) Vývoj uměleckých vyjadřovacích prostředků podstatných pro porozumění aktuální obrazové komunikace -na konkrétních příkladech vizuálně obrazných vyjádření objasní, zda a jak se umělecké vyjadřovací prostředky výtvarného umění od konce 19. století do současnosti promítají do aktuální obrazové komunikace - při vlastní tvorbě uplatňuje umělecké vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění Pohyblivé stanoviště diváka a změny úhlu vidění (umění akce, nová média) Figurace a nefigurace (neoklasicismus, lyrická abstrakce) Tvůrčí potenciál podvědomí (surrealismus) Sebeuvědomění diváka (akční tvorba, osobní mytologie) Účast v sociálním prostoru (performance) Minorit (postmodernismus) Požadavek a meze obecné srozumitelnosti, vliv reklamy, masovost a autenticita projevu (pop-art, televize, nová média) C: Umělecká tvorba a komunikace

25 - vystihne nejpodstatnější rysy dnešních proměn a na příkladech uvede jejich vliv na proměnu komunikace v uměleckém procesu - objasní podstatné rysy přístupu k uměleckému procesu, rozpozná je v současném umění a na příkladech vysvětlí posun v jejich obsahu - objasní podstatné rysy aktuálního přístupu k uměleckému procesu a na základě toho vysvětlí proces vzniku obecného vkusu a estetických norem Umělecký proces a jeho vývoj (dynamika chápání uměleckého procesujejí osobnostní a sociální rozměr, historické proměny pojetí uměleckého procesu-magický, mýtický, univerzalistický, modernistický, postmodernistický, pluralitní model umění, prezentace uměleckého díla) Role subjektu v uměleckém procesu (smyslové vnímání a jeho rozvoj, mimovědomá a uvědomělá recepce uměleckého díla, tvořivá osobnost v roli tvůrce, interpreta a recipienta) Úloha komunikace v uměleckém procesu (umění jako proces tvorby nových sociálně dosud nezakotvených znaků, publikum a jeho účast v uměleckém procesu, sociální a technologické proměny dneška a jejich vliv na úlohu komunikace v uměleckém procesu, subjektivní chápání uměleckých hodnot ve vztahu k hodnotám považovaným za společensky uznávané) Ročník: 1.

26 Žák: Očekávané školní výstupy Učivo A: Obrazové znakové systémy Tematické okruhy průřezových témat Přesahy a vazby - chápe umění jako specifický způsob poznání - vybírá, porovnává a pojmenovává různé znakové systémy a jejich vztahy - objasní roli autora, příjemce a interpreta při utváření obsahu a komunikačního účinku vizuálně obrazného vyjádření - porovnává vizuální vyjádření svých zkušeností s tvorbou jednotlivých umělců - porovnává svou interpretaci s interpretacemi ostatních - při vlastní tvorbě uplatňuje osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, rozpozná jejich vliv a individuální přínos pro tvorbu interpretace a přijetí vizuálně obrazných vyjádření Vizuální obrazně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace (vyjádření okolního světa, tvarosloví uměleckého jazyka, výtvarný projev jako prostředek komunikace, základní disciplíny výtvarného umění, materiál, jazyk všedního dne a jazyk umění) Interakce s vizuálně obrazným vyjádřením v roli autora, příjemce, interpreta (vztah umělec-skutečnost-umělecké dílo, výtvarný projev jako proces) Uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační (forma jako prostředek sdělení, forma a účel, jednoduchost a složitost umělecké formy) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Seberegulace, organizační schopnosti a efektivní řešení problémů Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Spolupráce a soutěž Námět činnosti Průběžně při vlastní výtvarné činnosti B: Znakové systémy výtvarného umění 1)Výtvarné umění jako experimentální

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník

Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarná výchova - Kvinta, 1. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu:

Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarný obor Název vyučovacího předmětu: Výtvarná Obor vzdělání: Gymnázium Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 102 (3) Platnost: od 1.9.2009 Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1 z 9 Čtyřleté gymnázium VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Výtvarná výchova tvoří společně s Hudební kulturou celek oblasti Umění a kultura. Vyučovací předmět je

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Výtvarná výchova. Výtvarná výchova, čtyřletý vzdělávací program. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Výtvarná výchova. Výtvarná výchova, čtyřletý vzdělávací program. Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha 5 Radotín Výtvarná výchova, čtyřletý vzdělávací program Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Výtvarný obor navazuje

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova vyšší gymnázium

Výtvarná výchova vyšší gymnázium Výtvarná výchova vyšší gymnázium Obsahové vymezení Výtvarná výchova patří spolu s Hudební výchovou do vzdělávací oblasti Umění a kultura.vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru. Svými cíli navazuje

Více

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarný obor RVP G. Realizují se tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v RVP G.

Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarný obor RVP G. Realizují se tématické okruhy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova v RVP G. Gymnázium, třída Kapitána Jaroše, Brno Výtvarná výchova, 1. a 2. ročník čtyřletého všeobecného studia Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 - - Realizuje obsah

Více

záznamy emocí, prožitků, představ, vjemů výtvarné vyjádření povrchu, struktury výtvarné vyjádření prožitků z hudby fantazie, sny, představy, příběh

záznamy emocí, prožitků, představ, vjemů výtvarné vyjádření povrchu, struktury výtvarné vyjádření prožitků z hudby fantazie, sny, představy, příběh Vyučovací předmět Výtvarná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin užívá vizuálně obrazného vyjádření (dále VOV ) k zaznamenávání vizuálních zkušeností, zkušeností

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a v sobě obsahuje v sobě dva souběžně probíhající,

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 2. období 4.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 2. období 4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-5-1-01 VV-5-1-02 při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Výtvarná výchova pro 1. stupeň

Výtvarná výchova pro 1. stupeň 5.7.2. Výtvarná výchova pro 1. stupeň Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/6 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.II 2. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova přispívá k dosažení emoční, kulturní a vizuální gramotnosti žáků.

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP)

Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sexta - ŠVP) GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6A Mgr. Jiří Surma Tematické plány pro školní rok 20016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima - ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (kvinta - ŠVP) Estetická

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura Výtvarná výchova 1. období / 1.- 3. ročník 1hod. / týd Tato vzdělávací oblast přispívá

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7. ročníku

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: I. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové zvládá základní dovednosti pro vlastní

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

1. Učební osnovy Umění a kultura. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy Umění a kultura. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Umění a kultura je zastoupena Hudebním oborem, Výtvarným oborem a společným vzdělávacím obsahem integrujícího tématu Umělecká

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

5.6 Vzdělávací oblast - Umění a kultura Umění a výtvarná komunikace

5.6 Vzdělávací oblast - Umění a kultura Umění a výtvarná komunikace 5.6 Vzdělávací oblast - Umění a kultura 5.6.1 Umění a výtvarná komunikace Ročník 3. 4. Hodinová dotace Umění a výtvarná komunikace 2 2 R (1) 0 Umění a výtvarná komunikace v AJ R (2) R (2) R (1) 0 Předmět

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Předmět ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ spadá do vzdělávací oblasti Umění a kultura, která umožňuje žákům

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 1., 3. a

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Ročník: 1. 3. Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová 1./2 Vv - 1.-3. roč. VV -3-1-01 Při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Výtvarná výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Výtvarná výchova. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 2 2 2 2 1 1 2 14 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

6.15 Výtvarná výchova

6.15 Výtvarná výchova 6.15 Výtvarná výchova 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: je založen na tvůrčích činnostech-tvorbě,vnímání a interpretaci

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1.ročník... 1 hodina

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika předmětu. Materiální zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku

Výtvarná výchova. Charakteristika předmětu. Materiální zabezpečení. Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 6. a 7. ročníku Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Předmět výtvarná výchova je vyučován v 6.-9. ročníku, přičemž v 6. a 7. ročníku jsou mu věnovány 2 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 1 hodina v týdnu. Je pokračováním

Více