Zkušenosti ORGANIZACE A SPECIFIKA LYŽAŘKÉHO VÝCVIKU NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti ORGANIZACE A SPECIFIKA LYŽAŘKÉHO VÝCVIKU NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE"

Transkript

1 Zkušenosti ORGANIZACE A SPECIFIKA LYŽAŘKÉHO VÝCVIKU NA ZVLÁŠTNÍ ŠKOLE Vladimír Tichý Pro většinu žáků zvláštních škol je škola jediným místem realizace organizované pohybové aktivity Významným faktorem utváření postojů k pohybovým aktivitám je prožitek, a ten je pro déti podstatnou informací K činnosti. kterou spojují s příjemnými prožitky: zaujímají obvykle pozitivní postoje Jednou z příjemných aktivit, které nabízí vzdélávaci program ZvS.je lyžováni Sníh, hory. lyže. To jsou slova, která v nás vyvolávají představu nádherné prožitých okamžiků v krásné přírodě Je na nás. učitelích, abychom pocit radosti a uspokojení dokázali přenést i na své svěřence a snažili se jim radost, krásu z lyžováni a pobytu na horách přiblížit. Specifika lyžařského výcviku mentálné postižených Pohybové aktivity jsou nezastupitelnou složkou života mentálné postižených. V útlém věku se výrazně podílejí na rozvoji pohybových schopností a dovednosti, v dospělém věku je udržují v dobré fýzické kondici Současný rozvoj techniky znamená i pro mentálně postižené stále menši potřebu pohybu. Pohybová aktivita mládeže i dospělých je nedostatečná Proto je třeba hledat nové podněty a od mládi pěstovat kladný vztah ke sponu a turistice, aby se aktivní pohyb sul jejich potřebou i zábavou Dosutek pohybu poskytuje psychické uvolněni, regeneruje sily. Kladný vliv spodováni se zvětši, provádi-li se na čerstvém vzduchu, a právě lyžováni a sáňkováni tyto podmínky po všech stránkách splňuji Zdravotní význam těchto aktivit se umocňuje tím, že se provádějí v čistém a hygienicky nezávadném prostředí, většinou horském Nižší teploty zvyšuji adaptabilitu organismu a otuží lost Aktivity na sněhu všestranné zaměstnávají organismus, vyvolávají zvýšenou činnost srdce a cévní sousuvy, působí na dýchací orgány a termoregulaci Podněcuji činnost svalstva nohou, paži, břicha a dýchacích svalů. U mentálné postižených maji mimořádný význam pro zlepšováni pohybové koordinace. Pn výcviku upevňujeme návyky sebeobsluhy (oblékáni, obouvání připevňováni lyží apod ). Žáci se učí trpělivosti, která je nutná při osvojováni lyžařských doved-

2 nosti Všechny činnosti jsou vykonávány většinou vc skupině, a proto jsou faktorem pro vytvářeni dobrých mezilidských vztahu. Aktivity na sněhu vyžaduji přiměřenou odvahu, samostatnost a kazeft Kladou zvýšené nároky na volni vlastnosti, protože v drsných horských podmínkách musi déti často snášet nepřízeň počasí, překonávat určité vzdálenosti a vyrovnávat se s různou kvalitou sněhu Pro mentálně postižené to znamena nav ic konkrétní poznáváni některých jevů (např kvalita sněhu v závislosti na teplotě), seznamováni se s novou terminologii, s pomůckami k lyžováni, uvědomováni si nebezpečí na horách v zimě Učí se mit radost z krásné zimni přírody. Dobré lyžařské dovednosti jim umožňuji zúčastňovat se s rodinou či přáteli lyžařských výletů a zájezdů, a tak se nenásilné integrovat mezi ostatni populaci Velkou roli hraje učitel Svou jistotou a radosti z pohybu déti kladné aktivizuje Měl by umět odhadnout fyzické a mentální schopnosti každého jednotlivce. Zpočátku se vyvarujeme nesnadných cv íčeni, volíme lehký terén. Podle dispozic, ať už mentálních či somatických, mohou mit určité fáze výcviku u jednotlivých cvičenců různou dobu trváni Musíme vymezit čas pro seznámeni se s lyžemi Doba nácv iku jednotlivých prvků je delší. Svou roli zde hraje i nedostatečná koordinace pohybů, problémy s rovnováhou nebo strach. Fyzicky i psychicky bychom méli lyžaře připravovat už před sezónou a navozovat zájem o lyžováni sledováním filmů, závodů, besedami, různými cvičeními apod Výuka je zpočátku velmi pomalá - musíme počítat s delším časem pro seznamováni s výzbroji, t prvnimi pohyby na sněhu. s překonáváním obav a strachu Je třeba každý pohyb ukázat, jednoduše pojmenovat a častokrát opakovat Ukázka učitele musi být jasná, přesvědčivá a opakovaná. Ph hodnoceni opravujeme pouze nejpodstatnější chybu, chválíme, udržujeme dobrou náladu a vhodné měníme činnosti Učitel musí mit na paměti, že déti často nedovedou odhadnout stupeň své únavy, čimž se zvětšuje nebezpečí úrazu Proto stále sledujeme psychický i fyzicky stav déti a v phpadé potřeby upravujeme výcvik. Musíme být připraveni na časté emocionální projevy žáků Pokud se neuklidni, je nutné změnit činnost na takovou, ph níž budou úspěšní Zvládnuti základních dovedností (oblékáni výzbroje, chůze na lyžich. obraty, brzdění atd.)ovlivňuje bezpečnost a možnost dalšího pokračováni výcviku. Lyžařský zájezd má svá specifika nejen ve zvláštnosti prostředí, ale také v týdenním kolektivním životě Většina dětí se dostává na hory poprvé a uči se chováni v novém prostředí Přivykají režimu dne. stolují v jídelně s obsluhou a ph kolektivnich hrách, které jsou zdrojem zábavy. odpočinku i poznávání, navazují společenské a kamarádské vztahy.

3 Některé důležité organizačné právní otázky s ohledem na potreby zvláštní školy Lvíařske výcvikové zájezdy jsou součásti osnov (vzdělávacího programu ZvS) télesne výchovy a současné s cíli vzdělávacími a výchovnými plni funkci sociálni a zdravotní Nejsou-h v místě školy příznivé podmínky pro organizaci výcviku, pořádají se pro žáky stanovených ročníků škol lyžařské výcvikové zájezdy (dále jen zájezdy") Na zv láštni škole se zučastůuji zájezdu žáci 7. až 9. ročníků s písemným souhlasem zákonného zástupce Z výchovných a zdravotních důvodů je na zájezdech v hodna účast i těch žáků, kteří nemohou trvale lyžovat ( např při zdravotním oslabeni). Jejich účast však vyžaduje rozšířeni pedagogického doprovodu o další osobu, která nad nimi drží dozor v době výcviku Objekt pro zájezd musi vyhovovat obecně záv azným právním předpisům a směrnicím. - Lyžařský zájezd je zpravidla scdmidcnni Za personální zajištěni kvalifikovanými pracovníky zodpovídá ředitel školy, který také urči vedoucího Pověřeni vedoucího a instruktorů musi být pisemne Výcvik vedou instruktoři z řad učitelů a výchovných pracovníků, případně externí pracovnici Kvalifikační podmínky pro výkon funkce instruktora stanovuje zvláštní předpis. Vedoucí odpovídá za rádnou organizační přípravu, personální zajištěni, vhodný objekt, dopravu. kontrolu lyžařského vybaveni žáků. Zpracovává program zájezdu včetně jeho kultumé-výchovné části, přednášek. plánu výcviku diferencovaného podle výkonnosti žáků Program schvaluje ředitel školy Ph vlastni realizaci zájezdu řídí vedoucí práci lyžařských instmktorů. dbá na dodržováni programu. odpovídá za hospodařeni a přebírá za žáky zákonnou odpovědnost Vedoucí by měl své pracovníky vybírat nejen podle kvality lyžařských dovednosti, ale i podle pedagogických schopností, vzájemných vztahů a pod - Rodiče a žáci musi dostat včas potřebné informace o organizaci a obsahu výcviku (časové údaje, údaje o financích, o lyžařském vybaveni atd.). - Lyžařský instruktor odpovidá za splněni programu svěřeného družstva, za zdrávi a bezpečnost jeho členů Družstvo má nejvíce 8 žáků Péči o zdrávi účastníků je povinen zajistit vedoucí zájezdu nebo instruktor, který má pro tuto práci předpoklady a kvalifikaci - Rodiče (zákonní zástupci) žaka předloží před odjezdem prohlášeni o tom. že žák je zdravý Je důležité, aby měl každý žák průkaz zdravotní pojišťovny. Je rovněž v hodne, aby měl vedoucí seznam účastníků se základními daty (rodné číslo, bydliště. telefonní spojeni aj ). - Odborně seřízené lyžařské vázáni je nezbytnou podmínkou Potvrzeni o seřízeni lze vyžadovat jako jednu ze základních podmínek účasti. - Ph rozřazeni do družstev se nevyžaduje od úplných začátečníků předvedeni

4 výkonu, ale zaradí sc do družstva, které zaháji základni výcvik. Lanovky a vleky se použivaji jen pro organizovaný a metodicky vedený výcvik. Zpravidla třetí den lyžařského zájezdu se doporučuje z hlediska zdravotního zařadit odpočinkový půldenní program bez lyžařského výcviku. Škola je povinna zabezpečit, aby výdaje na stravu a ubytováni byly zúčtovány oddélené za žáky a doprovázej ici osoby Po dobu zájezdu přísluší učitelům mzda. jako když vyučují ve škole V souladu s ustanovením $ 97, odst 2 Zákoníku práce nesmi práce přesčas činit u pracovníka více než 8 hodin v jednotlivých týdnech Ostatní práce výchovného charakteru zabezpečuje vychovatel. Na dobu nočního odpočinku, tj zpravidla od 22,00 do 6.00 hodin, lze dohodnout s pracovníkem pracovní pohotovost podle 95 Zákoníku práce Učitelům, instruktorům a zdravotníkům se může poskytovat přispévek na používáni vleků. Lyžařskou výzbroj a výstroj si pořizují žáci sami Školy mohou vytvářet podle možnosti základni fond lyžařské výzbroje a zapůjčovat toto vybaveni žákům, instruktorům a výchovným pracovníkům. Na zájezdy mohou přispét právnické nebo fýzické osoby formou daru nebo poskytnutím některých služeb Příprava a organizace lyžařského zájezdu - vlastni zkušenosti Připrav a lyžařského zájezdu představuje poměrné časově náročnou činnost, která vyžaduje administrativní a další přípravné práce mimo vyučování. Zájezdu na naši škole sc zúčastňuji žáci 7. až 9. ročníků Diky tomu. že máme vytvořen základní fond lyžařského vybavení, které na výcvik zdarma půjčujeme, projde základním lyžařským výcvikem většina žáků školy Aby se žáci mohli a chtěli zúčastnit, je třeba včas informovat jejich rodiče Je prospěšné, jestliže podáme základní informaci, doporučení a požadavky co nejdříve Osvědčilo sc uvědomit rodiče o plánovaném lyžařském zájezdu již před letními prázdninami, na třídních schůzkách nebo písemnou zprávou Je vhodné pro žáky phpravit nástěnky se základními informacemi, s lyžařskou tematikou, případně fotografiemi z minulého zájezdu Informativní schůzka sc žáky by měla phspět k vytvořeni představy o průběhu zájezdu Bude vhodné, když dětem promítneme film, který bude konkretizovat jejich představu Tyto informace je dobré podat koncem školního roku, nejpozději však na začátku školního roku, ve kterém bude zájezd pořádán Důležitým bodem je zjištěni počtu zájemců V posledních letech jsme museli přistoupit k vybírání finanční zálohy, jinak počet přihlášených příliš kolísal. Dále zajišťujeme vhodný objekt. Optimálni je chata přibližné 1000 m nad mořem která by měla být snadno přístupná.

5 Hřebenová chata není příliš vyhovující K zajištěni vhodného objektu využi\ J nic v poslední době služeb cestovní kanceláře Včas dětem umožňujeme vyzkoušeni lyžařské výzbroje (lyže. boty) a zajišťujeme seřízeni bezpečnostního vázáni v místním servisu Potvrzení o seřízeni zůstane uloženo u vedoucího zájezdu Po zajištěni ubytováni, dopravy a určeni terminu obdrží žáci písemné konkrétní pokyny Těsně před odjezdem na hory rodiče (zákonní zástupci) vyplní, podepíši a odevzdají zdravotníkovi prohlášeni o zdravotním stavu dítěte Požadavky vzdélávacího programu v lyžováni na žáky ročníků ZŠ - Základni informace o nebezpečí na horách. o údržbě lyži. hry na sněhu - Základy běžeckého lyžováni: chůze, obraty, výstupy, jízda v nenáročném terénu. brzděni, zastavováni - Základy sjezdového lyžováni: obraty, výstupy, jízda šikmo svahem, odšlapováni, brzděni, v lnovka, základni kročný oblouk, sjíždění upraveného svahu, jízda na vleku Závěrem Shrnuji zde teoretické poznatky získané na školeních, z literatury a vlasmi praktické zkušenosti Upozorůuji na nejdůležitějši momenty přípravy a organizace lyžařského výcviku (zájezdu) na zvláštni škole. S vědomím toho. že každý instruktor musi projít lyžařským kvalifikačním kurzem. záměrné nepopisuji metodiku nácviku jednotlivých prvků lyžováni, program kurzu, režim dne. náměty přednášek apod Jsem přesvědčen, že i lyžováni může přispět k pozitívni integraci jedince do společnosti Literatura: BÍL Ý. M a kol Příručka pro instruktory školního lyžováni Praha. Pedagogické centrum 1994 GR.A B ML LLERO V A. M - RÚŽJČKA. J Hry a herni cvičeni na sněhu a na lyžích Praha. Pedagogické centrum, nedatováno KAR.4SKOVÁ. V - HANELOVÁ. Z Každý-jedinec je výzva Olomouc. Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého 1996 SVOBODA. P - SVOBODOVÁ. H Lyžováni a jiné aktivity na sněhu Praha Septima 1995 TUPÝ. J Lyžařský výcvik žáků Škola a právo unor Praha. Raabe. s.sr.o. Metodický pokyn MSMTCR k organizaci lyžařského výcv iku žáku č j / / Vyhláška MSMT ČR č!27/l997sb.. o speciálních školách a speciálních mateřských školách Vzdělávací program zvláštní školy MSMT ČR č j : /97-22 Praha. Septima 1997

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50

Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Aktualizovaný metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků s komentářem - MŠMT ČR, č. j. 24 799/ 93 50 Pro zajištění jednotného postupu při organizaci lyžařského výcviku žáků základních a středních

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED

Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01. DOZOR a DOHLED Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Vnitřní předpis DDM Rokycany č. 18 / 2012 Č.j.:18/ 2012 DOZOR a DOHLED nad účastníky pravidelných zájmových útvarů DDM, příležitostných akcí, odborných

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické

SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných na OA, SPgŠ a JŠ Beroun ke dni 1.září 2006. A) Pedagogicko organizační. B) Ekonomické Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, U Stadionu 486, 266 37 Beroun IČO 47558415, tel. 311 622 311 SEZNAM SMĚRNIC A PRÁVNÍCH PŘEDPISU platných

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Vzdělávací program dětského domova

Vzdělávací program dětského domova Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace tel: 482 312 108, fax: 482 312 033, e-mail: dd_frydl@volny.cz, www.ddfrydlant.cz Vzdělávací program dětského domova Vypracoval: Ředitelka DD Mgr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E

ŠKOLNÍ ŘÁD (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ČÁST 5-14 - 28 P R E A M B U L E P R E A M B U L E GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ ŘÁD PODROBNOSTI O HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ČÁST 5-14 - 28 ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO SCHVÁLENÝCH ÚPRAVÁCH K

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Název školního vzdělávacího

Více

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA

Projekt BEZPEČNÁ ŠKOLA Projekt Základní škola Kroměříž, Zeyerova 3354 BEZPEČNÁ ŠKOLA Motto: Každý úraz, který dítě utrpí, představuje mnoho bolesti, komplikací a starostí o něj, jeho rodiče i celou společnost. Mnohdy úraz končí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10

Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Hornoměcholupská 873 102 00 Praha 10 Zřizovatel: Střední pedagogická škola Futurum, s.r.o. Rámcový vzdělávací program obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU Verze III. aktualizováno k 15. 1. 2009 ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Chceme moderní fungující školku Spokojenost pro děti i učitele Předkladatel:

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více