POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ."

Transkript

1 ČJ: 2TE/692/2012 POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. Dlouhodobý záměr Základní a Mateřské školy Těrlicko 419, příspěvková organizace. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí všech vlivů, které poškozují zdraví a neposilují odolnost těla a ducha, je dobrá výchova dětí v rodině a ve škole.(kurikulum) Úvodní slovo: Chceme pracovat tak, aby mateřská škola bylo místo, kde se děti na pobyt těší a vstupují do zařízení s důvěrou a každodenním očekáváním něčeho nového.

2 Hlavní cíl vzdělávání: Škola směřuje k cíli přispět k rozvoji kompetencí a dovedností jedince pro plnohodnotný život a poskytovat mu příležitost nabývat tuto gramotnost již od předškolního věku. Věcné prostředí Organizační prostředí Sociální prostředí Budování koutků Výtvarné, pohybové Pravidla soužití relaxační Zdravotně nezávadné, konstruktivní a námětové Organizační řád Školní řád Aktivní užívání prostředku podporující zdravé klima Vybavení tříd Provozní řád Viz.Organizační řád Motivační nabídka aktivit Školní a třídní kurikulum Různorodé koutky pro seberealizaci Uspořádání tříd-dostupnost, koutky podporující aktivitu dětí Informační systém Přizpůsobení věkovým skupinám Vytvoření prostředí, Zajištění informačního Spolupráce s firmou zajištění bezpečnosti komunikačního systému provádějící BOZP Obsazení tříd Heterogenní skupiny Spolupráce s rodiči Spolupráce s partnery Respekt k požadavkům rodičů Motivace partnerů INTEGRUJÍCÍ PRINCIPY PROGRAMU. A. Respekt k přirozeným lidským potřebám. B. Rozvíjení komunikace a spolupráce. MOTTO: Děti se nemohou efektivně učit a učitelé nemohou efektivně vyučovat, pokud nejsou ve škole vytvořeny takové podmínky, které by umožňovaly uspokojení všech okruhů přirozených potřeb.

3 Jaký bych měl být Kompetence dospělého člověka: Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemoci, dovede posoudit jaký vliv na zdraví mají situace, nabídky, média a další jevy. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. Dovede řešit problémy a řeší je. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a za způsob svého života Posiluje duševní odolnost Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce Podílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. (kniha Kurikulum podpory zdraví v MŠ Autor : M.Havlínová a spol.)

4 Školní vzdělávací program Identifikační údaje o mateřské škole. Základní údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace IČ : Adresa: Ředitel: Vedoucí učitelka: Kapacita školy: Horní Těrlicko 554, Těrlicko PaedDr. Balajka Vladimír Bolková Jarmila 75 dětí Zapsána: Krajský soud v Ostravě, spisová značka F 38970/2011 Právní forma příspěvková organizace Telefonní spojení: , , Název zřizovatele: Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 474, Těrlicko ŠVP vypracoval: Bolková Jarmila s kolektivem zaměstnanců Zodpovídá: Bolková Jarmila

5 Obecná charakteristika školy. Mateřská škola je součástí škol v obci Těrlicko sloučených v jeden právní subjekt. Jejím zřizovatelem je Obec Těrlicko. Škola je trojtřídní, ve třídách jsou děti ve věku od 2-7 let. Škola leží v centru obce, je pavilónového typu s vlastní kuchyní a rozlehlou zahradou. Vytápění je zajištěno vlastní plynovou kotelnou. Historie školy zasahuje do roku Ke zřízení nové budovy pavilónového typu došlo v září Vybavení tříd je orientováno k naplnění ŠVP, nábytek je přiměřený výšce a věku dětí. Škola má dostatečnou výbavu hraček a pomůcek k naplnění tohoto programu. Škola bude i nadále využívat velikosti zahrady k sezonním hrám i ke společným akcím pro rodiče. Škola se svými aktivitami zaměřuje na pobyt v přírodě, proto vyjíždí do okolí Beskyd několikrát v roce ke krátkým pobytům i v zimním období. Podmínky vzdělávání. Škola dříve pracovala podle výchovného programu pro jesle a mateřské školy s využitím prvků programu Zdravá mateřská škola. Nyní pracuje podle vlastního výchovně vzdělávacího programu s prvky Školy podporující zdraví s propojením na RVP souvztažnost s RVP je porovnána pedagogy školy. Věcné vybavení. Nábytek je přizpůsoben výšce a věku dětí, je postupně podle finančních prostředků inovován. Ve třídách a hernách je dostatek prostoru pro stanovenou kapacitu dětí. Třídy jsou prosvětlené, barevné s různou členitostí tak, aby děti motivovaly ke hře, odpočinku či aktivním činnostem. Ve třídách jsou koutky pro hravé činnosti, pro relaxaci, výtvarné a tvořivé aktivity. Dětem jsou nabízeny hry motivační, prožitkové, s nabídkou pomůcek didaktických, logopedických, sportovní a tělovýchovné nářadí. Organizační chod a řízení MŠ. Provozní doba 6,15 16,15 hod. Režim dne: Děti se schází v 6,15 v první třídě, kde probíhá zájmová činnost, spontánní hra. Poté se v 7,00 až v 7,30 hod. rozcházejí do svých tříd. Vzdělávání je vedeno v rámci Školního programu s orientací na Zdravou mateřskou školu a v návaznosti na RVP během celého dne bez časového omezení. Vzdělávání probíhá formou frontálních činností, hry, motivace k práci individuální či skupinové.

6 Mikroklimatické podmínky v místnostech je používáno přirozeného větrání okny, okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu, ovládání oken je dosažitelné z podlahy. Šatny odvětrávání je zajištěno přirozenou cestou. Pobyt venku bez časového omezení v dobrých klimatických podmínkách, nejméně však 2 hodiny denně. Odpočinek dětí po obědě 45 minut relaxace s přihlédnutím k individuálním požadavkům dítěte a rodiny, ostatní děti spánek do 14,15 hod. Možnost práce dle zájmu dětí, hravé aktivity pro děti, které nespí. Odpolední činnosti - se řídí zájmy dětí na třídách a dokončování dopoledních činností, děti se postupně rozcházejí domů. Od 15,00 se třídy postupně scházejí v 1. třídě, provoz školy končí 16,15 hod. Časové orientační rozvržení dne. 6,15 otevření MŠ, pitný režim, nabídka ovoce, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou. 8,15 8,30 pohybová chvilka 8,30 9,00 průběžná svačina, dokončení činnosti, přivítání dne komunitní kruhy. 9,00 9,30 námětové činnosti dle vlastní volby, řízené činnosti pedagogem, dokončení činností postupný přechod k pobytu venku. 9,30 11,30 pobyt venku 11,30 příprava na oběd, oběd 12,30 - možnost předání dětí zákonným zástupcům, 14,15 -průběžná svačina, spontánní aktivity, dokončení činností započaté hry 16,15 uzamčení budovy.

7 Personální zajištění, spoluúčast rodičů. I. třída třída zaměřená na keramiku, pracovní činnosti Bolková Jarmila vedoucí učitelka pedagogické vzdělání Bc. Sznapková Petra učitelka pedagogické vzdělání II.třída třída s orientací na výtvarné činnosti dramatizaci, zpěv matematické představy. Hudečková Jarmila učitelka pedagogické vzdělání Cymorková Jana učitelka středoškolské vzdělání III. třída třída s orientací na TV činnosti a pracovní činnosti Putnirzová Jana učitelka pedagogické vzdělání Mgr. Kunčická Kateřina učitelka Filozofická fakulta v Ostravě Provozní zaměstnanci: Poloková Lenka Bubiková Uršula Bolková Jarmila Školnice Uklízečka Obsluha plyn.kotelny Kuchyně Martynková Emilie Chroboczková Věra Kuchařka Pracovnice provozu Spoluúčast rodičů: Zákonní zástupci se podílí na vzdělání svými podněty a připomínkami během celého školního roku formou ústní, kdy mohou zadávat své nápady či připomínky. V průběhu školního roku se účastní se svými dětmi školních akcí v budově MŠ, na školní zahradě nebo na jiném zvoleném místě.

8 Partnerské vztahy s rodiči. Ve škole je dlouho vybudována spolupráce s rodiči, kteří se podílejí na přípravách některých akcí školy. Naši spolupráci budujme a rozvíjíme vzájemným respektem a spoluprací. Hlavní úkoly: Vytvářet otevřené a důvěrné partnerské vztahy vedoucí k lepším výchovným výsledkům. Vytvářet prostředí klidného a optimistického klimatu vzájemně naslouchat požadavkům druhé strany. Zapojit více do dění školy více rodičů. Nadále otevírat školu volnému vstupu rodičů během dne, nejen prostřednictvím akcí (dodržovat hygienické předpisy). Vytvořit podmínky pro činnost rodičů, respektovat jejich rozhodnutí. Utvářet hlubší spolupráci se Svazem žen. Psychosociální podmínky vzdělání. UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Naše paní učitelky postupně upevňují své poznatky, které nám pomáhají lépe propracovat program školy podporující zdraví s RVP. V osobním studiu srovnávají cíle Dlouhodobého záměru školy a programu podporující zdraví s propojením RVP, aby svou prací došly k předem stanoveným výstupům vzdělání. Zaměřují se na poznávání dětí a jejich individualit. Spolupracují úzce s rodinou, protože chtějí dát dětem kvalitní výchovné a motivující vzdělání. Hlavní úkoly: Uvědomit si, že svým chováním a jednáním, pozitivním myšlením máme vliv na děti a rodiče (člověk nikdy nedůvěřuje tolik jako v dětství) Přiznat si své nedostatky to, že něco nevíme a pracovat na jejich vylepšení (každá učitelka si vybere další průběh sebevzdělávání) viz.dvpp. Nadále umožnit adaptaci za přítomnosti rodiče, samozřejmě určitou. Ujasnit si přístup ke zdraví, k životnímu stylu, k vývoji vlastního jednání a chování v dětském i pracovním kolektivu. RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Jsme celodenní MŠ se začínajícím provozem 6,15 hod. a končící v 16,15 hod. denně.většina dětí navštěvuje školu pravidelně při délce pobytu nad 6,5 hod. V naší škole rodinného typu si rodiče mohou domluvit odchod dětí z MŠ podle potřeby rodiny např. před podáváním odpolední svačiny. Škola je uzavřena pravidelně 1 měsíc o hlavních prázdninách a po splynutí škol je možnost umístit dítě po určitou dobu do MŠ Hradiště a naopak.přihlížíme k potřebám

9 rodičů a rentabilitě provozu. Režim je uvolněný pro větší prostor ke spontánní hře a přirozeným aktivitám. Pevná je doba jen jídla a odpočinku. Hlavní úkoly: Zajistit psychickou a fyzickou pohodu ustálením některých činností s možností vlastní volby ). jídlo, spánek, relaxace a pohyb ). Dbát na dodržování délky pobytu venku. Nadále organizovat krátkodobé pobyty na horách. Využít členitosti zahrady k letním i zimním hrám, otužování. Nadále se orientovat na Program školy podporující s propojením cílů z RVP. TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB V naší MŠ je již zavedeno, že přirozený pohyb a přirozená aktivita je neoddělitelnou součástí zdravého života dítěte Přináší dětem radost, psychickou a fyzickou pohodu. Hlavní úkoly: Zajistit pravidelné střídání pohybu a relaxace s možností vlastního rozhodování a vlastní volby dítěte. Respektovat biorytmus dítěte. Zařazovat PH chvilky s propracováním cviků na zdravé držení těla a klenbu nožní. Zapojovat čističe a magnetoterapeutické lehátko. Zařadit plavecký výcvik a ŠVP. Dbát na informace rodičů o alergických dětech, či jiných individuálních zvláštnostech a onemocněních. Vybudovat takové prostředí, aby se děti cítily pohodlně a neomezeně. Vytvořit prostředí vhodné pro pohyb a průběžnou relaxaci. ZDRAVÁ VÝŽIVA V naší MŠ se zaměřujeme na zdravou výživu a pestrý jídelníček. Přikročíme tedy k vybudování vlastního názvosloví pro děti oblíbená jídla. Vypracujeme organizaci stravování tak, aby děti mohly být spolutvůrci některých druhů jídel a její přípravy na talíři. Budeme pokračovat ve výběru obilovin a mléčných výrobků. Vybereme barevné a k obsluze bezpečné druhy tácků, misek, aby byly nápadné a lákavé k sebeobsluze. Hlavní úkoly: Vytvořit dětem takové stravovací návyky, aby měly možnost výběru a množství naložené potraviny. Vést děti k samostatnému stolování a jeho kultuře výběrem tácků, misek, bezpečných konvic a hrníčků. Vytvářet u dětí osobní hygienické návyky, čistota stolování. Dbát na dodržování vlastních potřeb a potřeb ostatních. Respektovat individuality k chuti a množství stravy, ale současně se snažit rozšiřovat rozmanitost jídelníčků, zkoušet neznámé jídla, ochutnat i to, co si myslíme, že nám nebude chutnat.

10 Samoobsluhou děti motivovat ke spotřebě různých pokrmů. PODNĚTNÉ A VĚCNÉ PROSTŘEDÍ Chceme a budujeme dětem čisté a hygienicky nezávadné prostředí, ve kterém se mohou bezpečně pohybovat a realizovat. Vedeme je k udržování pořádku a čistoty ve svém okolí, k možnosti výběru pohybu a rozvoji spontánní hry. Hlavní úkoly: Zajistit dětem hygienicky čisté a nezávadné prostředí (větrání, čističe vzduchu, hygiena ložního prádla a lůžkovin). Zajistit bezpečné a orientačně nenáročné prostředí - variabilita prostředí a koutků pro spontánní hru. Vystavovat dětské práce a výrobky dle jejich přání. Očistu provádět mimo pobyt dětí v tomto prostoru. Necháme děti vyslovit vlastní hodnocení práce i hodnocení ostatních s vyzdvižením kladných projektů a snahy o seberealizaci. BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Prostředí školy má přímou souvislost se zdravím a duševní a psychickou pohodou všech účastněných.uvědomujeme si proto jeho důležitost. Hlavní úkoly: Budovat kvalitní mezilidské vztahy ve všech skupinách MŠ kolektivu dětí, dětí a dospělých, kolektivu zaměstnanců i s partnery školy, včetně rodiny dítěte. Na budování těchto vztahů závisí budování školního programu. Přijmout skutečnost, že sociální klima je vzorem pro děti, které ho napodobují. Vzbudit u rodiny zájem o program školy a podnítit je ke spolupráci v dalších námětech. Vytvářet pro rodiče a děti radostnou a přátelskou atmosféru. Využít již nabytých zkušeností a realizovat akce rodičů a dětí formou hry a vzájemného posezení. PARCIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ V kolektivu jsme na sobě závislí, vzájemně se tolerujeme a vytváříme tak prostředí klidu a pohody pro ostatní členy tohoto programu. Kolektiv této MŠ je relativně stálý a vzájemně se respektující, vytváří vlastní aktivity pro sjednocení a relaxaci.jsme schopny tolerovat vlastní individuality a vzájemně si naslouchat.

11 Hlavní úkoly: Vytvořit ovzduší respektu a důvěry, samostatného a zodpovědného jednání v kolektivu i navenek s ostatními partnery. Uvědomujeme si, že naše vystupování se odráží na veřejnosti a má vliv na naší práci. Vyhodnocujeme a otevřeně kritizujeme naplněnost tohoto programu. Uvědomujeme si vlastní nedostatky, snažíme se o odstranění. Respektujeme, že ne všechno se podaří bez chyb. SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ, OSTATNÍCH PARTNERŮ. Mateřská škola je součástí ZŠ Těrlicko, děti před zápisem do ZŠ v úzkém kontaktu s dětmi ve škole. Účastní se některých vystoupení a akcí ZŠ, účastní se společných kulturních akcí, předškoláci jsou zváni do ZŠ na seznamovací akce. Partneři naší školy: rodiče školy, dětský pediatr, pedagogicko psychologická poradna, SPC, O.Ú. Těrlicko, Svaz žen Těrlicko. Hlavní úkoly: Organizace spolupráce se ZŠ nadále v průběhu roku. Zajistit dětem pohodový přestup do ZŠ. Úzce spolupracovat s rodiči a odborníky. Seznámit rodiče s individuálním programem připravujícím děti na bezproblémový přechod do ZŠ. Spolupráce s logopedem a uč.zš. Připravit jako každoročně upomínkové balíčky a rozloučení se školáky. ZAČLENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ŽIVOTA OBCE. Učíme děti k úctě a kladnému vztahu k místu svého narození, k místu v němž žijí.děti se učí v obci orientovat, učí se ctít starší spoluobčany. Seznamují se s tradicemi obce. Hlavní úkoly: Osobně komunikovat s představiteli obecního úřadu, seznámit je s programem školy. Vést děti, aby hravou formou poznaly tradice a zvyky své obce. Učit děti znát místo svého bydliště a orientovat se v jeho okolí. Účastnit se akcí pořádaných obcí, podílet se dle vlastních možností. V rámci spolupráce s ostatními partnery učit děti úctě ke svým blízkým, k úctě k ostatním občanům, zvláště těm starším. Zajistit setkání dětí s občany pečovatelského domova, policisty, hasiči. Navštívit obecní úřad, seznámit se s jeho představiteli.

12 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ. VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY. V současné době máme již vybudované zázemí pro rozvoj věkově smíšených tříd. Využijeme těchto možností a podpoříme kladný postoj rodičů i dětí ve vybudování kolektivních vztahů. Rozhodly jsme se pro smíšenost tříd a budeme modelovat třídy tak, aby ve všech třídách byly stejně zastoupeny věkové skupiny i přiměřené množství chlapců a děvčat. Máme velký počet malých dětí, které vyžadují více manuální pozornosti, uvědomujeme si jejich identitu a rozlišnost v náročnosti na spolupráci s kolektivem. Děti rozděluje do tříd vedoucí učitelka po dohodě s ředitelem školy pedagogickými zaměstnanci. Třídy jsou sestaveny tak, aby v každé třídě bylo přiměřeně stejné množství věkové skupiny i rovnoměrné rozložení chlapců a děvčat. Plnění cílů vzdělávání se orientuje individuálním potřebám věkových skupin. Ve třídách se pracuje s 6.letými dětmi, před nástupem do ZS podle vypracovaného projektu, tak abychom jim usnadnily vstup do ZŠ. ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti po dovršení věku 3 let.do MŠ mohou docházet i děti zaměstnaných matek mladší, po dohodě s ředitelem školy a na doporučení dětského pediatra(špatná dostupnost jeslí a naplněnost MŠ ).Do MŠ mohou být také zařazeny děti postižené nebo s různými vadami, také na doporučení pediatra a SPC nebo dětského psychologa.do MŠ může být přijato dítě i na zkušební dobu, nejdéle však na 3 měsíce(vyhláška 14/2004 ve znění pozdějších předpisů).zápis probíhá v měsíci květnu, ale je možno dítě zapsat i v průběhu školního roku.( do výše kapacity školy, hygienických předpisů a počtu tříd ve školním roce). Rodiče či zákonní zástupci vyplní Žádost o přijetí do MŠ, Přihlášku ke stravování, Evidenční list s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte, na jejichž základě vydává ředitel Rozhodnutí o přijetí do MŠ. Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérii postupu při přijetí dětí do MŠ.Kritéria přijímání jsou obsažena ve zvláštním dokumentu: Kritéria přijímání dětí do MŠ. DOCHÁZKA A ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ. Nepřítomnost dítěte hlásí rodič neprodleně, nejpozději do 13 hod. předešlého dne učitelkám na třídě s udáním důvodů, zejména pokud se jedná o infekční onemocnění, aby škola mohla zajistit hygienická opatření. AKTIVITY PRO ROZVOJ TALENTU DĚTÍ V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ. Talentované děti mají možnost dle vlastního zájmu a volby se účastnit: Výuka anglického jazyka Turisticko pohybové aktivity Keramika Výtvarné a pracovní činnosti Dramatická výchova Malý předškolaček Pohybové činnosti externí pracovnice Putniorzová Jana Bolková Jarmila Kunčická Kateřina Cymorková Jana Hudečková Jarmila Sznapková Petra

13 PORADENSKÁ ČINNOST. Logopedická poradna vyšetření na žádost rodičů Nácvik a prevence spolupráce s logopedkou ZŠ. Péče a prevence o zdraví - zubní prevence, magnetoterapie, otužování vzduchem pobyty na horách, ŠVP dle závazného zájmu rodičů. Spolupráce s PPP a SPC dle potřeby dětí a zákonných zástupců. ANALÝZA PODMÍNEK BUDOVÁNÍ ŠKOLNÉHO PROGRAMU. KLADY: ZÁPORY: Škola rodinného typu. Volný vstup odchod. Aktivní přístup zaměstnanců. Dostatečný prostor školní zahrady postupná rekonstrukce. Kuchyně a kotelna. Prostor tříd a heren. Pravidelná údržba zahrady. Průběh rekonstrukce školy jen po malých částech nedostatek financí škola postavena v akci Z nutná neustálá rekonstrukce. Špatná dostupnost na kulturní akce mimo obec PROSTŘEDKY: Využívání nových pomůcek, metod, forem vzdělávání. Hlavním prostředkem je prožitkové učení. Vybavení hravých koutků obnova hraček. Sebevzdělávání pedagogických, provozních i ostatních zaměstnanců. Výběr a pojmenování jídelníčku. Rozbor zaměření MŠ seznámení s programem OÚ Těrlicko. Uhájení školní kuchyně. FORMY Sestavení jídelníčku s dětským názvoslovím. Beseda se zástupci OÚ zaměření školy. Obhajoba kuchyně plnohodnotná strava. Finanční úspory v rozpočtu školy postupná investice. Charakteristika vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je tvořen kompetencemi Programu školy podporující zdraví v návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Jsou v něm obsaženy dílčí cíle vzdělávací, výstupy, se kterými by měly děti opouštět MŠ při vstupu do základní školy a formy a metody vzdělávání. Se školním vzdělávacím programem pracují všechny třídy souběžně, měsíčně z něj vybírají dílčí cíle do třídních programů. Třídní programy zpracovávají pedagogové na svou třídu měsíčně samostatně nebo

14 ve vzájemné spolupráci a vybírají formy, metody, motivační okruhy a obsahy činností s různou náročností dle věkového složení dětí ve třídách. Hlavní záměr vzdělávání. Škola směřuje k cíli vychovat s maximálním individuálním přístupem jedince respektujícího vlastní zdraví i zdraví ostatních. Jedince, majícího úctu ke společenství ve kterém žije, které spoluvytváří, které respektuje a které ovlivňuje chod vztahů, dějů, v přírodě i ve světě kolem nás. Ovlivňuje děje, které mají vliv na jeho život. Hlavní stanovené cíle, ke kterým školní vzdělávací program směřuje ve vzdělávání. Viz. Úvod Jaký bych měl být HLAVNÍ CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. 1) Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže mohou se sebou souviset. Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má špatný nebo dobrý na jeho zdraví. Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody, podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat.má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát.má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka.uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků. 2) Vnímá, že všechno na svět má vztah ke zdraví, buď ho podporuje nebo poškozuje.rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví.chápe, že zdraví není samozřejmost a musí si je chránit. Chápe, že když je člověk nemocen, nemůže dělat řadu věcí, které má rád a které patří k jeho životu. Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě. 3) Je zvídavé, má touhu poznávat. Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný Řeší jednoduché problémy, má představu o zdravé životosprávě.nemá obavu se změny přijímá ji jako součást běžného života. 4) Má vytvořeny základní návyky sebe obsluhy a osobní hygieny.dovede označit svoje potřeby, přizpůsobit jim své chování. Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnosti. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů. Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní a dokončuje ji. Umí vyjádřit, co se líbí, co ne, vysvětlit proč. 5) Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, sklonech a schopnostech. Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by mu škodily nebo jeho okolí. Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti.chápe, že lidé mají různé emoce, pocity a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat. Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly.komunikuje, dokáže se

15 dohodnout i v případě problémové situace. Má zvnitřnělou potřebu řádu a aktivně se podílí na tvorbě pravidel, a snaží se je plnit. Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 6) Má vytvořeny základní návyky společenského chování.je ochotno vysvětlit svůj názor i naslouchat druhým. Dovede se vyjádřit a domluvit se s dětmi i s dospělými. Je schopno elementární spolupráce ve dvojici i ve skupině dětí. Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je jí třeba. Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. Uvědomuji si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. 7) Chce poznávat své okolí, svět. Prožívá vztah k lidem, sounáležitosti s různými společenstvími. U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou. Ochraňuje přírodu, cítí k ní zodpovědnost a úmyslně jí nepoškozuje. Co pedagog dětem nabízí formy a metody vzdělávání. Oblast biologická. Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti (změny postojů a poloh těla). Manipulační činnosti. Zdravotně zaměřené činnosti. Smyslové a psychomotorické hry. Konstruktivní a grafické činnosti. Sebe obslužné činnosti, poznávání lidského těla, relaxace, odpočinek. Hudební a hudebně pohybové činnosti. Oblast psychologická. (dítě a jeho psychika). Artikulační, sluchové a řečové, rytmické hry. Komunitní kruh. Vedení k samostatnosti vyřízení vzkazu, vyjádření potřeb, vyprávění. Četba knih, grafické znázornění písmen a čísel. Hry a činnost zaměřené k poznávání a rozlišování gest a zvuků. Přednes, recitace, dramatizace, zpěv. Poslech a sledování pohádek a příběhů. Spontánní hra, zkoumání vlastnosti předmětů, třídění, uspořádání, materiálu. Námětové a didaktické hry. Hry pro rozvoj vůle a sebeovládání. Oblast interpersonální (dítě a ten druhý). Verbální a neverbální komunikační aktivity. Sociální a interaktivní hry. Společenské hry a aktivity. Kooperační činnosti ve skupinách, ve dvojicích. Podpora kolektivních vztahů vytváření pravidel a soužití v kolektivu.

16 Oblast sociálně kulturní (dítě a společnost). Pozitivní vzory vztahů a chování mezi lidmi. Přirozená adaptace. Oslavy svátků a narozenin, kulturní programy a oslavy výročí a zvyků, tradice. Hudebně pohybové literární, výtvarné, slovesné a dramatické cvičení podporující tvořivost a nápaditost. Hry námětové- společenské role. Praktické činnosti a manipulace s pomůckami a materiálem. Oblast enviromentální. (dítě a svět) Pozorování okolního světa. Praktická orientace v místě bydliště. Sledování tradic a oslav v místě bydliště. Hodnocení rizik spojených s životními situacemi. Dítě a zdraví, dítě a návykové látky. Účast v životě živé a neživé přírody. Encyklopedie diskuse, kladení otázek a hledání odpovědí. Pokusy s materiálem, surovinami. Využívání přirozených podnětů ekosystém, ekologické herní aktivity. Pěstitelské a chovatelské činnosti praktické hry. Viz. přílohy vzdělávacího programu. PŘÍLOHA ŠVP PYRAMIĎÁČEK. ŠKOLNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ ŘÁD. PRACOVNÍ DOBA ZAMĚSTNANCŮ. PLÁN AKCÍ ŠKOLY. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM PŘIZPŮSOBEÝ DĚTEM. DÍLČÍ PROJEKTY: PŘÍPRAVA DĚTÍ NA SNADNÝ PŘECHOD DO ZŠ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY U DĚTÍ S ODLOŽENOU DOCHÁZKOU ZÁJMOVÉ AKTIVITY.

17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 9/2011 8/2012 9/2012 8/2013 9/2013 8/2014 Školní vzdělávací program se orientuje na podporu zdraví ve vzdělávání, orientovány jsou k tomuto programu i dílčí a zájmové aktivity. ŠVP propojujeme s Rámcovým vzdělávacím programem, využíváme námětů a činností s Barevných kamínků. Novelizace RVP se dle srovnání přiblížila Programu školy podporující zdraví, kterého prvky využíváme při budování vlastního programu. Pro letošní rok jsme vybraly Integrovaný blok, jehož cílem je vybudovat dětem bezpečné klima, prostředí pohody a porozumění. Hlavním cílem je však dostatek pohybu ke zdraví a duševní pohodě, avšak zároveň přihlížet k individualitám každého dítěte. Název integrovaného bloku a podtémat jsme vybíraly samozřejmě v zastoupení názvu naší MŠ, což jsou dětské filmové postavičky Krtek, Myška a Zajíček. Letošní rok i podtémata budou zaměřena ve sportovním duchu. Výsledkem naší práce by měly být děti připravené prožívat svůj život dle svého věku bez větších obtíží, s optimismem, se sebekritikou a seberealizací, děti vyjadřující svůj postoj, názor a přijímací názor jiných( jak je více rozepsáno v dílčích cílech jednotlivých bloků.)

18 Krtek, myška a zajíc se učí být sportovci. Motivační celek : Září. Krtek poznává své nové kamarády, malé sportovce, které učí, že sportovci se mají rádi. Podtémata : Já a moji kamarádi, jsme jeden team. Krtku kopat můžeš do míče, ale i brambory. Sportovci Myško a Zajíčku zvedněte hlavy vzhůru, ptáci odlétají. Krtku dřep a vztyk sbíráme ovoce na zahradě. Dílčí cíle: Chovat se autenticky.(4) Dodržovat základní společenské formy komunikace.(3) Vědět, že je více možností řešení konfliktů.(3) Odhadovat, kdy potřebujeme pomoc dospělého.(3) Vědět, že když problém přesahuje jeho síly, má požádat o pomoc.(3) Znát cestu z domova do MŠ.(5) Vědět, že MŠ je společenství, kde platí dohodnutá pravidla. (5)9/2011 Orientovat se v prostoru, v každodenním provozu mateřské školy a v činnostech jednotlivých zaměstnanců.(3) Vytvořit si pozitivní vztah k MŠ.(7) Chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě.(1) Vnímat odlišnosti jako přirozený stav.(1) Hodnotit své chování.(2) Umět se představit.(6) Okruhy nabízených činností. Společenské hry. Námětové hry. Pozorování vlastní zkušenost dětí. Komunitní kruh beseda mezi dětmi a dospělými. Hry s orientací v místnosti, ve škole, při pobytu venku, v okolí bydliště. Didaktické hry nápodoba dospělého, pracovní činnosti. Očekávané výstupy: Aktivně se účastní komunitních kruhů, nezastírá své pocity, projevuje s e spontánně způsoby přiměřené věku, domlouvá se a vyjednává, mluví srozumitelně, přiměřeně

19 hlasitě, navazuje kontakt správnou formou s vrstevníky i s dospělými (oslovení, tykání, vykání). Neskáče do řeči, nechá domluvit, oslovuje děti křestním jménem, pozdraví, rozloučí se, při mluvení se netočí zády, slušně požádá, poprosí, poděkuje. Dovede říct o pomoc, zdolává překážky dle svých schopností a sil.(každý leze tam, kde umí) Ví, na koho se může obrátit o pomoc (osoby blízké, osoby důvěryhodné). Dovede děti z MŠ k domovu. Dodržuje pravidla chování na školní zahradě, dovede rodičům vysvětlit pravidla chování v MŠ, umí se v rámci pravidel volně pohybovat po budově MŠ. Do mateřské školy přichází s pozitivním očekáváním, hraje si na mateřskou školu, o své mateřské škole vypráví s pocitem sounáležitosti, podílí se na přípravě slavností MŠ, podílí se na výzdobě interiéru MŠ, připravuje před zápisem do ZŠ drobné dárky pro děti, s důvěrou se obrací na učitelku i na ostatní zaměstnance MŠ i na cizí osoby přítomné v MŠ, vyhledává společnost dětí, zná název své MŠ. Je zvyklé klást otázky, když něco neví, dožadovat se odpovědi. Neodmítne kontakt s dítětem s důvodu jeho odlišnosti. Nebojí se přiznat chybu, umí se omluvit, upozorňuje ostatní na porušování pravidel. Ví, kdy se chová správně a kdy špatně. Zná své jméno i příjmení, reaguje na různé podoby svého jména. ZÁŘÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY. Maminko, pojď si na chvíli se mnou hrát. Individuální nástup, adaptace s rodiči.individuálně. Motivační celek: Říjen. Krtek běhá rád po lese. Podtémata: Krtek s myškou běhají slalom mezi řádky na poli.(užitkové plodiny) Krtek si hraje na cvrnkanou s kaštanem.(šípky, jeřabiny, bezinky) Krtek má sportovní úbor barevný jako listy v lese. Dílčí cíle: Pochopit vzájemné vztahy v konkrétním životním celku (ekosystému). (1)10/2011 Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.(7) Mít zájem, podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře jeho zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody. (2) Rozvíjí všechny smysly.(1) Hodnotit své chování i chování druhých.(2)

20 Připravit, záměrně se soustředit na určitou dobu, uskutečnit a dokončit činnost.(3) Znát základy práce s počítačem.(5) Své chování přizpůsob sociálnímu prostředí, uvědomovat si různé sociální role.(6) Záměrně naslouchat.(5) Ctít rozumět okolnímu světu, tomu, co vidí, slyší, hmatá, pociťuje.(1) Okruhy nabízených činností. Ekologické hry třídění odpadu. Aktivní zapojení do sezonních prací sběr listí, pracovní činnosti. Manipulace s přírodním materiálem. Sluchové, hmatové hry. Pozorování přírody, starost o lesní zvěř, vycházky do přírody. Didaktické hry škola, prodejna. Práce s PC. Pravidla soužití v kolektivu jejich dodržování Čtené texty pohádky, příběhy s dětským hrdinou. Sociální situace-divadlo kino, návštěva výstavy výstava v MŠ práce kamarádů. Očekávané výstupy: Pracuje s počítačem a jednoduchým programem. Své chování dovede přizpůsobit sociálnímu prostředí, ve kterém se pohybuje. (dětská skupina, rozhovor s dospělým, s blízkým dospělým) Aktivně se účastní komunitních kruhů, nezastírá své pocity, projevuje se spontánně, způsoby přiměřené věku, domlouvá se a vyjednává, mluví srozumitelně, přiměřeně hlasitě, navazuje kontakt správnou formou s vrstevníky i s dospělými. (oslovení, tykání, vykání) Dovede najít podobnosti i odlišnosti těla, osobních vlastností, a projevů mezi dětmi ve třídě, mezi svými příbuznými. Je aktivní v činnostech, projektech, které škola vyvíjí ve prospěch životního prostředí nebo ochrany zdraví. Nabízí pomoc v konkrétních případech, stará se o živočichy, upozorňuje ostatní na špatné životní návyky, nabádá k nápravě, úspěšně pečuje o rostliny, byliny, ve třídě třídí odpad, zajímá se o účinek léčivých rostlin. Řekne, kdo je a proč žije v určitém životním prostředí.(řeka, rybník, pole, les,potok, hory, pouště, teplé krajiny), zná význam lesa, vody, zemědělské krajiny pro sousedící části přírody, nebo sousedící lidské sídlo. Je zvyklé pozorovat okolí a hovořit o jeho změnách, je zvyklé vyprávět zážitky. Koordinuje pohyby jemných svalů se zrakovým vnímáním, podle chuti pozná známé potraviny, podle vůně pozná známá jídla, ovoce, zeleninu, provádí diferenciaci tvarů až po grafické znaky při poznávání světa, používá širokou škálu svých smyslů. Určí hmatem vlastnosti povrchu, tvary i konkrétní předměty, určuje základní chutě. Aktivně naslouchá, co druhý říká, rozumí ústnímu pokynu, vykoná jej. Dovede poradit při řešení konfliktu, řeší konflikt v rámci dohodnutých pravidel. Dokáže činnost přerušit a vrátit se k ní, samostatně volí činnost, soustředí se na ni, samo rozhodne, kdy skončí, soustředěně naslouchá čtení, vyprávění.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ Základní škola a Mateřská škola Stružinec Vypracovala: Markéta Fišarová Verze č.1 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje.str.1 2.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY VI. Základní škola a mateřská škola Jankov, okres Benešov Zpracován v souladu s obecně platnými předpisy na základě Rámcového programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více