POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ."

Transkript

1 ČJ: 2TE/692/2012 POHYBEM KE ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ POHODĚ. Dlouhodobý záměr Základní a Mateřské školy Těrlicko 419, příspěvková organizace. Nejúčinnější a nejlevnější prevencí všech vlivů, které poškozují zdraví a neposilují odolnost těla a ducha, je dobrá výchova dětí v rodině a ve škole.(kurikulum) Úvodní slovo: Chceme pracovat tak, aby mateřská škola bylo místo, kde se děti na pobyt těší a vstupují do zařízení s důvěrou a každodenním očekáváním něčeho nového.

2 Hlavní cíl vzdělávání: Škola směřuje k cíli přispět k rozvoji kompetencí a dovedností jedince pro plnohodnotný život a poskytovat mu příležitost nabývat tuto gramotnost již od předškolního věku. Věcné prostředí Organizační prostředí Sociální prostředí Budování koutků Výtvarné, pohybové Pravidla soužití relaxační Zdravotně nezávadné, konstruktivní a námětové Organizační řád Školní řád Aktivní užívání prostředku podporující zdravé klima Vybavení tříd Provozní řád Viz.Organizační řád Motivační nabídka aktivit Školní a třídní kurikulum Různorodé koutky pro seberealizaci Uspořádání tříd-dostupnost, koutky podporující aktivitu dětí Informační systém Přizpůsobení věkovým skupinám Vytvoření prostředí, Zajištění informačního Spolupráce s firmou zajištění bezpečnosti komunikačního systému provádějící BOZP Obsazení tříd Heterogenní skupiny Spolupráce s rodiči Spolupráce s partnery Respekt k požadavkům rodičů Motivace partnerů INTEGRUJÍCÍ PRINCIPY PROGRAMU. A. Respekt k přirozeným lidským potřebám. B. Rozvíjení komunikace a spolupráce. MOTTO: Děti se nemohou efektivně učit a učitelé nemohou efektivně vyučovat, pokud nejsou ve škole vytvořeny takové podmínky, které by umožňovaly uspokojení všech okruhů přirozených potřeb.

3 Jaký bych měl být Kompetence dospělého člověka: Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemoci, dovede posoudit jaký vliv na zdraví mají situace, nabídky, média a další jevy. Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou. Dovede řešit problémy a řeší je. Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a za způsob svého života Posiluje duševní odolnost Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce Podílí se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech. (kniha Kurikulum podpory zdraví v MŠ Autor : M.Havlínová a spol.)

4 Školní vzdělávací program Identifikační údaje o mateřské škole. Základní údaje Název školy: Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace IČ : Adresa: Ředitel: Vedoucí učitelka: Kapacita školy: Horní Těrlicko 554, Těrlicko PaedDr. Balajka Vladimír Bolková Jarmila 75 dětí Zapsána: Krajský soud v Ostravě, spisová značka F 38970/2011 Právní forma příspěvková organizace Telefonní spojení: , , Název zřizovatele: Obec Těrlicko, Horní Těrlicko 474, Těrlicko ŠVP vypracoval: Bolková Jarmila s kolektivem zaměstnanců Zodpovídá: Bolková Jarmila

5 Obecná charakteristika školy. Mateřská škola je součástí škol v obci Těrlicko sloučených v jeden právní subjekt. Jejím zřizovatelem je Obec Těrlicko. Škola je trojtřídní, ve třídách jsou děti ve věku od 2-7 let. Škola leží v centru obce, je pavilónového typu s vlastní kuchyní a rozlehlou zahradou. Vytápění je zajištěno vlastní plynovou kotelnou. Historie školy zasahuje do roku Ke zřízení nové budovy pavilónového typu došlo v září Vybavení tříd je orientováno k naplnění ŠVP, nábytek je přiměřený výšce a věku dětí. Škola má dostatečnou výbavu hraček a pomůcek k naplnění tohoto programu. Škola bude i nadále využívat velikosti zahrady k sezonním hrám i ke společným akcím pro rodiče. Škola se svými aktivitami zaměřuje na pobyt v přírodě, proto vyjíždí do okolí Beskyd několikrát v roce ke krátkým pobytům i v zimním období. Podmínky vzdělávání. Škola dříve pracovala podle výchovného programu pro jesle a mateřské školy s využitím prvků programu Zdravá mateřská škola. Nyní pracuje podle vlastního výchovně vzdělávacího programu s prvky Školy podporující zdraví s propojením na RVP souvztažnost s RVP je porovnána pedagogy školy. Věcné vybavení. Nábytek je přizpůsoben výšce a věku dětí, je postupně podle finančních prostředků inovován. Ve třídách a hernách je dostatek prostoru pro stanovenou kapacitu dětí. Třídy jsou prosvětlené, barevné s různou členitostí tak, aby děti motivovaly ke hře, odpočinku či aktivním činnostem. Ve třídách jsou koutky pro hravé činnosti, pro relaxaci, výtvarné a tvořivé aktivity. Dětem jsou nabízeny hry motivační, prožitkové, s nabídkou pomůcek didaktických, logopedických, sportovní a tělovýchovné nářadí. Organizační chod a řízení MŠ. Provozní doba 6,15 16,15 hod. Režim dne: Děti se schází v 6,15 v první třídě, kde probíhá zájmová činnost, spontánní hra. Poté se v 7,00 až v 7,30 hod. rozcházejí do svých tříd. Vzdělávání je vedeno v rámci Školního programu s orientací na Zdravou mateřskou školu a v návaznosti na RVP během celého dne bez časového omezení. Vzdělávání probíhá formou frontálních činností, hry, motivace k práci individuální či skupinové.

6 Mikroklimatické podmínky v místnostech je používáno přirozeného větrání okny, okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu, ovládání oken je dosažitelné z podlahy. Šatny odvětrávání je zajištěno přirozenou cestou. Pobyt venku bez časového omezení v dobrých klimatických podmínkách, nejméně však 2 hodiny denně. Odpočinek dětí po obědě 45 minut relaxace s přihlédnutím k individuálním požadavkům dítěte a rodiny, ostatní děti spánek do 14,15 hod. Možnost práce dle zájmu dětí, hravé aktivity pro děti, které nespí. Odpolední činnosti - se řídí zájmy dětí na třídách a dokončování dopoledních činností, děti se postupně rozcházejí domů. Od 15,00 se třídy postupně scházejí v 1. třídě, provoz školy končí 16,15 hod. Časové orientační rozvržení dne. 6,15 otevření MŠ, pitný režim, nabídka ovoce, činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou. 8,15 8,30 pohybová chvilka 8,30 9,00 průběžná svačina, dokončení činnosti, přivítání dne komunitní kruhy. 9,00 9,30 námětové činnosti dle vlastní volby, řízené činnosti pedagogem, dokončení činností postupný přechod k pobytu venku. 9,30 11,30 pobyt venku 11,30 příprava na oběd, oběd 12,30 - možnost předání dětí zákonným zástupcům, 14,15 -průběžná svačina, spontánní aktivity, dokončení činností započaté hry 16,15 uzamčení budovy.

7 Personální zajištění, spoluúčast rodičů. I. třída třída zaměřená na keramiku, pracovní činnosti Bolková Jarmila vedoucí učitelka pedagogické vzdělání Bc. Sznapková Petra učitelka pedagogické vzdělání II.třída třída s orientací na výtvarné činnosti dramatizaci, zpěv matematické představy. Hudečková Jarmila učitelka pedagogické vzdělání Cymorková Jana učitelka středoškolské vzdělání III. třída třída s orientací na TV činnosti a pracovní činnosti Putnirzová Jana učitelka pedagogické vzdělání Mgr. Kunčická Kateřina učitelka Filozofická fakulta v Ostravě Provozní zaměstnanci: Poloková Lenka Bubiková Uršula Bolková Jarmila Školnice Uklízečka Obsluha plyn.kotelny Kuchyně Martynková Emilie Chroboczková Věra Kuchařka Pracovnice provozu Spoluúčast rodičů: Zákonní zástupci se podílí na vzdělání svými podněty a připomínkami během celého školního roku formou ústní, kdy mohou zadávat své nápady či připomínky. V průběhu školního roku se účastní se svými dětmi školních akcí v budově MŠ, na školní zahradě nebo na jiném zvoleném místě.

8 Partnerské vztahy s rodiči. Ve škole je dlouho vybudována spolupráce s rodiči, kteří se podílejí na přípravách některých akcí školy. Naši spolupráci budujme a rozvíjíme vzájemným respektem a spoluprací. Hlavní úkoly: Vytvářet otevřené a důvěrné partnerské vztahy vedoucí k lepším výchovným výsledkům. Vytvářet prostředí klidného a optimistického klimatu vzájemně naslouchat požadavkům druhé strany. Zapojit více do dění školy více rodičů. Nadále otevírat školu volnému vstupu rodičů během dne, nejen prostřednictvím akcí (dodržovat hygienické předpisy). Vytvořit podmínky pro činnost rodičů, respektovat jejich rozhodnutí. Utvářet hlubší spolupráci se Svazem žen. Psychosociální podmínky vzdělání. UČITELKA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Naše paní učitelky postupně upevňují své poznatky, které nám pomáhají lépe propracovat program školy podporující zdraví s RVP. V osobním studiu srovnávají cíle Dlouhodobého záměru školy a programu podporující zdraví s propojením RVP, aby svou prací došly k předem stanoveným výstupům vzdělání. Zaměřují se na poznávání dětí a jejich individualit. Spolupracují úzce s rodinou, protože chtějí dát dětem kvalitní výchovné a motivující vzdělání. Hlavní úkoly: Uvědomit si, že svým chováním a jednáním, pozitivním myšlením máme vliv na děti a rodiče (člověk nikdy nedůvěřuje tolik jako v dětství) Přiznat si své nedostatky to, že něco nevíme a pracovat na jejich vylepšení (každá učitelka si vybere další průběh sebevzdělávání) viz.dvpp. Nadále umožnit adaptaci za přítomnosti rodiče, samozřejmě určitou. Ujasnit si přístup ke zdraví, k životnímu stylu, k vývoji vlastního jednání a chování v dětském i pracovním kolektivu. RYTMICKÝ ŘÁD ŽIVOTA A DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Jsme celodenní MŠ se začínajícím provozem 6,15 hod. a končící v 16,15 hod. denně.většina dětí navštěvuje školu pravidelně při délce pobytu nad 6,5 hod. V naší škole rodinného typu si rodiče mohou domluvit odchod dětí z MŠ podle potřeby rodiny např. před podáváním odpolední svačiny. Škola je uzavřena pravidelně 1 měsíc o hlavních prázdninách a po splynutí škol je možnost umístit dítě po určitou dobu do MŠ Hradiště a naopak.přihlížíme k potřebám

9 rodičů a rentabilitě provozu. Režim je uvolněný pro větší prostor ke spontánní hře a přirozeným aktivitám. Pevná je doba jen jídla a odpočinku. Hlavní úkoly: Zajistit psychickou a fyzickou pohodu ustálením některých činností s možností vlastní volby ). jídlo, spánek, relaxace a pohyb ). Dbát na dodržování délky pobytu venku. Nadále organizovat krátkodobé pobyty na horách. Využít členitosti zahrady k letním i zimním hrám, otužování. Nadále se orientovat na Program školy podporující s propojením cílů z RVP. TĚLESNÁ POHODA A VOLNÝ POHYB V naší MŠ je již zavedeno, že přirozený pohyb a přirozená aktivita je neoddělitelnou součástí zdravého života dítěte Přináší dětem radost, psychickou a fyzickou pohodu. Hlavní úkoly: Zajistit pravidelné střídání pohybu a relaxace s možností vlastního rozhodování a vlastní volby dítěte. Respektovat biorytmus dítěte. Zařazovat PH chvilky s propracováním cviků na zdravé držení těla a klenbu nožní. Zapojovat čističe a magnetoterapeutické lehátko. Zařadit plavecký výcvik a ŠVP. Dbát na informace rodičů o alergických dětech, či jiných individuálních zvláštnostech a onemocněních. Vybudovat takové prostředí, aby se děti cítily pohodlně a neomezeně. Vytvořit prostředí vhodné pro pohyb a průběžnou relaxaci. ZDRAVÁ VÝŽIVA V naší MŠ se zaměřujeme na zdravou výživu a pestrý jídelníček. Přikročíme tedy k vybudování vlastního názvosloví pro děti oblíbená jídla. Vypracujeme organizaci stravování tak, aby děti mohly být spolutvůrci některých druhů jídel a její přípravy na talíři. Budeme pokračovat ve výběru obilovin a mléčných výrobků. Vybereme barevné a k obsluze bezpečné druhy tácků, misek, aby byly nápadné a lákavé k sebeobsluze. Hlavní úkoly: Vytvořit dětem takové stravovací návyky, aby měly možnost výběru a množství naložené potraviny. Vést děti k samostatnému stolování a jeho kultuře výběrem tácků, misek, bezpečných konvic a hrníčků. Vytvářet u dětí osobní hygienické návyky, čistota stolování. Dbát na dodržování vlastních potřeb a potřeb ostatních. Respektovat individuality k chuti a množství stravy, ale současně se snažit rozšiřovat rozmanitost jídelníčků, zkoušet neznámé jídla, ochutnat i to, co si myslíme, že nám nebude chutnat.

10 Samoobsluhou děti motivovat ke spotřebě různých pokrmů. PODNĚTNÉ A VĚCNÉ PROSTŘEDÍ Chceme a budujeme dětem čisté a hygienicky nezávadné prostředí, ve kterém se mohou bezpečně pohybovat a realizovat. Vedeme je k udržování pořádku a čistoty ve svém okolí, k možnosti výběru pohybu a rozvoji spontánní hry. Hlavní úkoly: Zajistit dětem hygienicky čisté a nezávadné prostředí (větrání, čističe vzduchu, hygiena ložního prádla a lůžkovin). Zajistit bezpečné a orientačně nenáročné prostředí - variabilita prostředí a koutků pro spontánní hru. Vystavovat dětské práce a výrobky dle jejich přání. Očistu provádět mimo pobyt dětí v tomto prostoru. Necháme děti vyslovit vlastní hodnocení práce i hodnocení ostatních s vyzdvižením kladných projektů a snahy o seberealizaci. BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ Prostředí školy má přímou souvislost se zdravím a duševní a psychickou pohodou všech účastněných.uvědomujeme si proto jeho důležitost. Hlavní úkoly: Budovat kvalitní mezilidské vztahy ve všech skupinách MŠ kolektivu dětí, dětí a dospělých, kolektivu zaměstnanců i s partnery školy, včetně rodiny dítěte. Na budování těchto vztahů závisí budování školního programu. Přijmout skutečnost, že sociální klima je vzorem pro děti, které ho napodobují. Vzbudit u rodiny zájem o program školy a podnítit je ke spolupráci v dalších námětech. Vytvářet pro rodiče a děti radostnou a přátelskou atmosféru. Využít již nabytých zkušeností a realizovat akce rodičů a dětí formou hry a vzájemného posezení. PARCIPATIVNÍ A TÝMOVÉ ŘÍZENÍ V kolektivu jsme na sobě závislí, vzájemně se tolerujeme a vytváříme tak prostředí klidu a pohody pro ostatní členy tohoto programu. Kolektiv této MŠ je relativně stálý a vzájemně se respektující, vytváří vlastní aktivity pro sjednocení a relaxaci.jsme schopny tolerovat vlastní individuality a vzájemně si naslouchat.

11 Hlavní úkoly: Vytvořit ovzduší respektu a důvěry, samostatného a zodpovědného jednání v kolektivu i navenek s ostatními partnery. Uvědomujeme si, že naše vystupování se odráží na veřejnosti a má vliv na naší práci. Vyhodnocujeme a otevřeně kritizujeme naplněnost tohoto programu. Uvědomujeme si vlastní nedostatky, snažíme se o odstranění. Respektujeme, že ne všechno se podaří bez chyb. SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ, OSTATNÍCH PARTNERŮ. Mateřská škola je součástí ZŠ Těrlicko, děti před zápisem do ZŠ v úzkém kontaktu s dětmi ve škole. Účastní se některých vystoupení a akcí ZŠ, účastní se společných kulturních akcí, předškoláci jsou zváni do ZŠ na seznamovací akce. Partneři naší školy: rodiče školy, dětský pediatr, pedagogicko psychologická poradna, SPC, O.Ú. Těrlicko, Svaz žen Těrlicko. Hlavní úkoly: Organizace spolupráce se ZŠ nadále v průběhu roku. Zajistit dětem pohodový přestup do ZŠ. Úzce spolupracovat s rodiči a odborníky. Seznámit rodiče s individuálním programem připravujícím děti na bezproblémový přechod do ZŠ. Spolupráce s logopedem a uč.zš. Připravit jako každoročně upomínkové balíčky a rozloučení se školáky. ZAČLENĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ŽIVOTA OBCE. Učíme děti k úctě a kladnému vztahu k místu svého narození, k místu v němž žijí.děti se učí v obci orientovat, učí se ctít starší spoluobčany. Seznamují se s tradicemi obce. Hlavní úkoly: Osobně komunikovat s představiteli obecního úřadu, seznámit je s programem školy. Vést děti, aby hravou formou poznaly tradice a zvyky své obce. Učit děti znát místo svého bydliště a orientovat se v jeho okolí. Účastnit se akcí pořádaných obcí, podílet se dle vlastních možností. V rámci spolupráce s ostatními partnery učit děti úctě ke svým blízkým, k úctě k ostatním občanům, zvláště těm starším. Zajistit setkání dětí s občany pečovatelského domova, policisty, hasiči. Navštívit obecní úřad, seznámit se s jeho představiteli.

12 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ. VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY. V současné době máme již vybudované zázemí pro rozvoj věkově smíšených tříd. Využijeme těchto možností a podpoříme kladný postoj rodičů i dětí ve vybudování kolektivních vztahů. Rozhodly jsme se pro smíšenost tříd a budeme modelovat třídy tak, aby ve všech třídách byly stejně zastoupeny věkové skupiny i přiměřené množství chlapců a děvčat. Máme velký počet malých dětí, které vyžadují více manuální pozornosti, uvědomujeme si jejich identitu a rozlišnost v náročnosti na spolupráci s kolektivem. Děti rozděluje do tříd vedoucí učitelka po dohodě s ředitelem školy pedagogickými zaměstnanci. Třídy jsou sestaveny tak, aby v každé třídě bylo přiměřeně stejné množství věkové skupiny i rovnoměrné rozložení chlapců a děvčat. Plnění cílů vzdělávání se orientuje individuálním potřebám věkových skupin. Ve třídách se pracuje s 6.letými dětmi, před nástupem do ZS podle vypracovaného projektu, tak abychom jim usnadnily vstup do ZŠ. ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ. Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti po dovršení věku 3 let.do MŠ mohou docházet i děti zaměstnaných matek mladší, po dohodě s ředitelem školy a na doporučení dětského pediatra(špatná dostupnost jeslí a naplněnost MŠ ).Do MŠ mohou být také zařazeny děti postižené nebo s různými vadami, také na doporučení pediatra a SPC nebo dětského psychologa.do MŠ může být přijato dítě i na zkušební dobu, nejdéle však na 3 měsíce(vyhláška 14/2004 ve znění pozdějších předpisů).zápis probíhá v měsíci květnu, ale je možno dítě zapsat i v průběhu školního roku.( do výše kapacity školy, hygienických předpisů a počtu tříd ve školním roce). Rodiče či zákonní zástupci vyplní Žádost o přijetí do MŠ, Přihlášku ke stravování, Evidenční list s potvrzením lékaře o zdravotním stavu dítěte, na jejichž základě vydává ředitel Rozhodnutí o přijetí do MŠ. Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérii postupu při přijetí dětí do MŠ.Kritéria přijímání jsou obsažena ve zvláštním dokumentu: Kritéria přijímání dětí do MŠ. DOCHÁZKA A ZPŮSOB OMLOUVÁNÍ. Nepřítomnost dítěte hlásí rodič neprodleně, nejpozději do 13 hod. předešlého dne učitelkám na třídě s udáním důvodů, zejména pokud se jedná o infekční onemocnění, aby škola mohla zajistit hygienická opatření. AKTIVITY PRO ROZVOJ TALENTU DĚTÍ V PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ. Talentované děti mají možnost dle vlastního zájmu a volby se účastnit: Výuka anglického jazyka Turisticko pohybové aktivity Keramika Výtvarné a pracovní činnosti Dramatická výchova Malý předškolaček Pohybové činnosti externí pracovnice Putniorzová Jana Bolková Jarmila Kunčická Kateřina Cymorková Jana Hudečková Jarmila Sznapková Petra

13 PORADENSKÁ ČINNOST. Logopedická poradna vyšetření na žádost rodičů Nácvik a prevence spolupráce s logopedkou ZŠ. Péče a prevence o zdraví - zubní prevence, magnetoterapie, otužování vzduchem pobyty na horách, ŠVP dle závazného zájmu rodičů. Spolupráce s PPP a SPC dle potřeby dětí a zákonných zástupců. ANALÝZA PODMÍNEK BUDOVÁNÍ ŠKOLNÉHO PROGRAMU. KLADY: ZÁPORY: Škola rodinného typu. Volný vstup odchod. Aktivní přístup zaměstnanců. Dostatečný prostor školní zahrady postupná rekonstrukce. Kuchyně a kotelna. Prostor tříd a heren. Pravidelná údržba zahrady. Průběh rekonstrukce školy jen po malých částech nedostatek financí škola postavena v akci Z nutná neustálá rekonstrukce. Špatná dostupnost na kulturní akce mimo obec PROSTŘEDKY: Využívání nových pomůcek, metod, forem vzdělávání. Hlavním prostředkem je prožitkové učení. Vybavení hravých koutků obnova hraček. Sebevzdělávání pedagogických, provozních i ostatních zaměstnanců. Výběr a pojmenování jídelníčku. Rozbor zaměření MŠ seznámení s programem OÚ Těrlicko. Uhájení školní kuchyně. FORMY Sestavení jídelníčku s dětským názvoslovím. Beseda se zástupci OÚ zaměření školy. Obhajoba kuchyně plnohodnotná strava. Finanční úspory v rozpočtu školy postupná investice. Charakteristika vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je tvořen kompetencemi Programu školy podporující zdraví v návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Jsou v něm obsaženy dílčí cíle vzdělávací, výstupy, se kterými by měly děti opouštět MŠ při vstupu do základní školy a formy a metody vzdělávání. Se školním vzdělávacím programem pracují všechny třídy souběžně, měsíčně z něj vybírají dílčí cíle do třídních programů. Třídní programy zpracovávají pedagogové na svou třídu měsíčně samostatně nebo

14 ve vzájemné spolupráci a vybírají formy, metody, motivační okruhy a obsahy činností s různou náročností dle věkového složení dětí ve třídách. Hlavní záměr vzdělávání. Škola směřuje k cíli vychovat s maximálním individuálním přístupem jedince respektujícího vlastní zdraví i zdraví ostatních. Jedince, majícího úctu ke společenství ve kterém žije, které spoluvytváří, které respektuje a které ovlivňuje chod vztahů, dějů, v přírodě i ve světě kolem nás. Ovlivňuje děje, které mají vliv na jeho život. Hlavní stanovené cíle, ke kterým školní vzdělávací program směřuje ve vzdělávání. Viz. Úvod Jaký bych měl být HLAVNÍ CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. 1) Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. Vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže mohou se sebou souviset. Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má špatný nebo dobrý na jeho zdraví. Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody, podporovat a ty, které mohou zdraví poškozovat.má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát.má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka.uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků. 2) Vnímá, že všechno na svět má vztah ke zdraví, buď ho podporuje nebo poškozuje.rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví.chápe, že zdraví není samozřejmost a musí si je chránit. Chápe, že když je člověk nemocen, nemůže dělat řadu věcí, které má rád a které patří k jeho životu. Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. Má vytvořenu představu o zdravé životosprávě. 3) Je zvídavé, má touhu poznávat. Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí. Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku. K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný Řeší jednoduché problémy, má představu o zdravé životosprávě.nemá obavu se změny přijímá ji jako součást běžného života. 4) Má vytvořeny základní návyky sebe obsluhy a osobní hygieny.dovede označit svoje potřeby, přizpůsobit jim své chování. Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnosti. V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů. Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní a dokončuje ji. Umí vyjádřit, co se líbí, co ne, vysvětlit proč. 5) Poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, sklonech a schopnostech. Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by mu škodily nebo jeho okolí. Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti.chápe, že lidé mají různé emoce, pocity a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat. Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly.komunikuje, dokáže se

15 dohodnout i v případě problémové situace. Má zvnitřnělou potřebu řádu a aktivně se podílí na tvorbě pravidel, a snaží se je plnit. Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 6) Má vytvořeny základní návyky společenského chování.je ochotno vysvětlit svůj názor i naslouchat druhým. Dovede se vyjádřit a domluvit se s dětmi i s dospělými. Je schopno elementární spolupráce ve dvojici i ve skupině dětí. Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je jí třeba. Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití. Uvědomuji si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. 7) Chce poznávat své okolí, svět. Prožívá vztah k lidem, sounáležitosti s různými společenstvími. U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování. Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou. Ochraňuje přírodu, cítí k ní zodpovědnost a úmyslně jí nepoškozuje. Co pedagog dětem nabízí formy a metody vzdělávání. Oblast biologická. Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti (změny postojů a poloh těla). Manipulační činnosti. Zdravotně zaměřené činnosti. Smyslové a psychomotorické hry. Konstruktivní a grafické činnosti. Sebe obslužné činnosti, poznávání lidského těla, relaxace, odpočinek. Hudební a hudebně pohybové činnosti. Oblast psychologická. (dítě a jeho psychika). Artikulační, sluchové a řečové, rytmické hry. Komunitní kruh. Vedení k samostatnosti vyřízení vzkazu, vyjádření potřeb, vyprávění. Četba knih, grafické znázornění písmen a čísel. Hry a činnost zaměřené k poznávání a rozlišování gest a zvuků. Přednes, recitace, dramatizace, zpěv. Poslech a sledování pohádek a příběhů. Spontánní hra, zkoumání vlastnosti předmětů, třídění, uspořádání, materiálu. Námětové a didaktické hry. Hry pro rozvoj vůle a sebeovládání. Oblast interpersonální (dítě a ten druhý). Verbální a neverbální komunikační aktivity. Sociální a interaktivní hry. Společenské hry a aktivity. Kooperační činnosti ve skupinách, ve dvojicích. Podpora kolektivních vztahů vytváření pravidel a soužití v kolektivu.

16 Oblast sociálně kulturní (dítě a společnost). Pozitivní vzory vztahů a chování mezi lidmi. Přirozená adaptace. Oslavy svátků a narozenin, kulturní programy a oslavy výročí a zvyků, tradice. Hudebně pohybové literární, výtvarné, slovesné a dramatické cvičení podporující tvořivost a nápaditost. Hry námětové- společenské role. Praktické činnosti a manipulace s pomůckami a materiálem. Oblast enviromentální. (dítě a svět) Pozorování okolního světa. Praktická orientace v místě bydliště. Sledování tradic a oslav v místě bydliště. Hodnocení rizik spojených s životními situacemi. Dítě a zdraví, dítě a návykové látky. Účast v životě živé a neživé přírody. Encyklopedie diskuse, kladení otázek a hledání odpovědí. Pokusy s materiálem, surovinami. Využívání přirozených podnětů ekosystém, ekologické herní aktivity. Pěstitelské a chovatelské činnosti praktické hry. Viz. přílohy vzdělávacího programu. PŘÍLOHA ŠVP PYRAMIĎÁČEK. ŠKOLNÍ ŘÁD. PROVOZNÍ ŘÁD. PRACOVNÍ DOBA ZAMĚSTNANCŮ. PLÁN AKCÍ ŠKOLY. ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM PŘIZPŮSOBEÝ DĚTEM. DÍLČÍ PROJEKTY: PŘÍPRAVA DĚTÍ NA SNADNÝ PŘECHOD DO ZŠ INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY U DĚTÍ S ODLOŽENOU DOCHÁZKOU ZÁJMOVÉ AKTIVITY.

17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 9/2011 8/2012 9/2012 8/2013 9/2013 8/2014 Školní vzdělávací program se orientuje na podporu zdraví ve vzdělávání, orientovány jsou k tomuto programu i dílčí a zájmové aktivity. ŠVP propojujeme s Rámcovým vzdělávacím programem, využíváme námětů a činností s Barevných kamínků. Novelizace RVP se dle srovnání přiblížila Programu školy podporující zdraví, kterého prvky využíváme při budování vlastního programu. Pro letošní rok jsme vybraly Integrovaný blok, jehož cílem je vybudovat dětem bezpečné klima, prostředí pohody a porozumění. Hlavním cílem je však dostatek pohybu ke zdraví a duševní pohodě, avšak zároveň přihlížet k individualitám každého dítěte. Název integrovaného bloku a podtémat jsme vybíraly samozřejmě v zastoupení názvu naší MŠ, což jsou dětské filmové postavičky Krtek, Myška a Zajíček. Letošní rok i podtémata budou zaměřena ve sportovním duchu. Výsledkem naší práce by měly být děti připravené prožívat svůj život dle svého věku bez větších obtíží, s optimismem, se sebekritikou a seberealizací, děti vyjadřující svůj postoj, názor a přijímací názor jiných( jak je více rozepsáno v dílčích cílech jednotlivých bloků.)

18 Krtek, myška a zajíc se učí být sportovci. Motivační celek : Září. Krtek poznává své nové kamarády, malé sportovce, které učí, že sportovci se mají rádi. Podtémata : Já a moji kamarádi, jsme jeden team. Krtku kopat můžeš do míče, ale i brambory. Sportovci Myško a Zajíčku zvedněte hlavy vzhůru, ptáci odlétají. Krtku dřep a vztyk sbíráme ovoce na zahradě. Dílčí cíle: Chovat se autenticky.(4) Dodržovat základní společenské formy komunikace.(3) Vědět, že je více možností řešení konfliktů.(3) Odhadovat, kdy potřebujeme pomoc dospělého.(3) Vědět, že když problém přesahuje jeho síly, má požádat o pomoc.(3) Znát cestu z domova do MŠ.(5) Vědět, že MŠ je společenství, kde platí dohodnutá pravidla. (5)9/2011 Orientovat se v prostoru, v každodenním provozu mateřské školy a v činnostech jednotlivých zaměstnanců.(3) Vytvořit si pozitivní vztah k MŠ.(7) Chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě.(1) Vnímat odlišnosti jako přirozený stav.(1) Hodnotit své chování.(2) Umět se představit.(6) Okruhy nabízených činností. Společenské hry. Námětové hry. Pozorování vlastní zkušenost dětí. Komunitní kruh beseda mezi dětmi a dospělými. Hry s orientací v místnosti, ve škole, při pobytu venku, v okolí bydliště. Didaktické hry nápodoba dospělého, pracovní činnosti. Očekávané výstupy: Aktivně se účastní komunitních kruhů, nezastírá své pocity, projevuje s e spontánně způsoby přiměřené věku, domlouvá se a vyjednává, mluví srozumitelně, přiměřeně

19 hlasitě, navazuje kontakt správnou formou s vrstevníky i s dospělými (oslovení, tykání, vykání). Neskáče do řeči, nechá domluvit, oslovuje děti křestním jménem, pozdraví, rozloučí se, při mluvení se netočí zády, slušně požádá, poprosí, poděkuje. Dovede říct o pomoc, zdolává překážky dle svých schopností a sil.(každý leze tam, kde umí) Ví, na koho se může obrátit o pomoc (osoby blízké, osoby důvěryhodné). Dovede děti z MŠ k domovu. Dodržuje pravidla chování na školní zahradě, dovede rodičům vysvětlit pravidla chování v MŠ, umí se v rámci pravidel volně pohybovat po budově MŠ. Do mateřské školy přichází s pozitivním očekáváním, hraje si na mateřskou školu, o své mateřské škole vypráví s pocitem sounáležitosti, podílí se na přípravě slavností MŠ, podílí se na výzdobě interiéru MŠ, připravuje před zápisem do ZŠ drobné dárky pro děti, s důvěrou se obrací na učitelku i na ostatní zaměstnance MŠ i na cizí osoby přítomné v MŠ, vyhledává společnost dětí, zná název své MŠ. Je zvyklé klást otázky, když něco neví, dožadovat se odpovědi. Neodmítne kontakt s dítětem s důvodu jeho odlišnosti. Nebojí se přiznat chybu, umí se omluvit, upozorňuje ostatní na porušování pravidel. Ví, kdy se chová správně a kdy špatně. Zná své jméno i příjmení, reaguje na různé podoby svého jména. ZÁŘÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY. Maminko, pojď si na chvíli se mnou hrát. Individuální nástup, adaptace s rodiči.individuálně. Motivační celek: Říjen. Krtek běhá rád po lese. Podtémata: Krtek s myškou běhají slalom mezi řádky na poli.(užitkové plodiny) Krtek si hraje na cvrnkanou s kaštanem.(šípky, jeřabiny, bezinky) Krtek má sportovní úbor barevný jako listy v lese. Dílčí cíle: Pochopit vzájemné vztahy v konkrétním životním celku (ekosystému). (1)10/2011 Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si všimlo.(7) Mít zájem, podílet se na pozitivních změnách, které směřují k podpoře jeho zdraví, zdraví ostatních lidí a přírody. (2) Rozvíjí všechny smysly.(1) Hodnotit své chování i chování druhých.(2)

20 Připravit, záměrně se soustředit na určitou dobu, uskutečnit a dokončit činnost.(3) Znát základy práce s počítačem.(5) Své chování přizpůsob sociálnímu prostředí, uvědomovat si různé sociální role.(6) Záměrně naslouchat.(5) Ctít rozumět okolnímu světu, tomu, co vidí, slyší, hmatá, pociťuje.(1) Okruhy nabízených činností. Ekologické hry třídění odpadu. Aktivní zapojení do sezonních prací sběr listí, pracovní činnosti. Manipulace s přírodním materiálem. Sluchové, hmatové hry. Pozorování přírody, starost o lesní zvěř, vycházky do přírody. Didaktické hry škola, prodejna. Práce s PC. Pravidla soužití v kolektivu jejich dodržování Čtené texty pohádky, příběhy s dětským hrdinou. Sociální situace-divadlo kino, návštěva výstavy výstava v MŠ práce kamarádů. Očekávané výstupy: Pracuje s počítačem a jednoduchým programem. Své chování dovede přizpůsobit sociálnímu prostředí, ve kterém se pohybuje. (dětská skupina, rozhovor s dospělým, s blízkým dospělým) Aktivně se účastní komunitních kruhů, nezastírá své pocity, projevuje se spontánně, způsoby přiměřené věku, domlouvá se a vyjednává, mluví srozumitelně, přiměřeně hlasitě, navazuje kontakt správnou formou s vrstevníky i s dospělými. (oslovení, tykání, vykání) Dovede najít podobnosti i odlišnosti těla, osobních vlastností, a projevů mezi dětmi ve třídě, mezi svými příbuznými. Je aktivní v činnostech, projektech, které škola vyvíjí ve prospěch životního prostředí nebo ochrany zdraví. Nabízí pomoc v konkrétních případech, stará se o živočichy, upozorňuje ostatní na špatné životní návyky, nabádá k nápravě, úspěšně pečuje o rostliny, byliny, ve třídě třídí odpad, zajímá se o účinek léčivých rostlin. Řekne, kdo je a proč žije v určitém životním prostředí.(řeka, rybník, pole, les,potok, hory, pouště, teplé krajiny), zná význam lesa, vody, zemědělské krajiny pro sousedící části přírody, nebo sousedící lidské sídlo. Je zvyklé pozorovat okolí a hovořit o jeho změnách, je zvyklé vyprávět zážitky. Koordinuje pohyby jemných svalů se zrakovým vnímáním, podle chuti pozná známé potraviny, podle vůně pozná známá jídla, ovoce, zeleninu, provádí diferenciaci tvarů až po grafické znaky při poznávání světa, používá širokou škálu svých smyslů. Určí hmatem vlastnosti povrchu, tvary i konkrétní předměty, určuje základní chutě. Aktivně naslouchá, co druhý říká, rozumí ústnímu pokynu, vykoná jej. Dovede poradit při řešení konfliktu, řeší konflikt v rámci dohodnutých pravidel. Dokáže činnost přerušit a vrátit se k ní, samostatně volí činnost, soustředí se na ni, samo rozhodne, kdy skončí, soustředěně naslouchá čtení, vyprávění.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

Září, Ferda má nové kamarády

Září, Ferda má nové kamarády I. téma: Září, Ferda má nové kamarády - seznamování s prostředím školy - seznamování s kamarády - seznamování se zaměstnanci školy - seznamování se základními pravidly chování - seznamování s režimem školy

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Téma Obsah Činnosti září - říjen Žák zná dobře prostředí školy a její zaměstnance. Umí výtvarně ztvárnit prostředí ŠD. Žák rozlišuje blízké příbuzenské vztahy a role rodinných příslušníků. Žák si uvědomuje rozdíl mezi zábavou

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MŠ VYSKYTNÁ Z POHÁDKY DO POHÁDKY TAM A ZASE ZPÁTKY Motto: Chválit a povzbuzovat dítě je stokrát účinnější než hrozit a trestat. Orison Swett Marden Obsah

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A.1.5. Účinnost od : 12. 1. 2015 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku:

Více

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru

Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová témata. Jiné. Kompetence k učení vyhledává informace samostatně pozoruje. učivo je námětem rozhovoru Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Český jazyk Klíčové Výstupy pro 1. ročník Učivo Průřezová k učení k řešení sociální pracovní Žák vyznačí na

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více