Žamberské LISTY 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa"

Transkript

1 Žamberské LISTY 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011

2 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné zakázce Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch Pěší zóna Žamberk dodavatel stavby II. Rozhodnutí ÚOHS lze souhrnně zrekapitulovat následovně: ÚOHS ve svém druhostupňovým rozhodnutí bohužel v plném rozsahu potvrdil svá předchozí rozhodnutí (vč. opravného výroku a rozhodnutí o pokutě); žádná pochybení ÚOHS nepřiznává (naopak předseda ÚOHS přímo uvádí, že rozhodnutí považuje za pečlivě odůvodněné, přičemž způsob rozhodování za podmínek dané kauzy dle předsedy ÚOHS odpovídá možnosti využití diskreční pravomoci - správního uvážení ÚOHS); předseda ÚOHS potvrdil původní stanovisko ÚOHS, že byla vyřazena nabídka uchazeče AGILE, spol. s r.o., která být vyřazena neměla, jelikož uchazeč vyhověl podmínce na dobu plnění, a tento postup měl vliv na konečné pořadí nabídek; dle názoru ÚOHS měl zadavatel termín zahájení prací vyloučeného uchazeče navrhnout (posunout) tak, aby došlo ke změně ve prospěch zadavatele a byl dodržen limitní termín pro zajištění možnosti spolufinancování z prostředků EU; předseda ÚOHS potvrdil původní stanovisko ÚOHS, že zadavatel porušil zákon, když jmenoval do komise osobu, který mohla být podjatá, přičemž ani v tomto případě nezohlednil žádnou z rozkladových námitek (k námitce, že zákon neobsahuje konstrukci, v rámci které by měl být zadavatel trestán v případě, pokud členem komise jmenuje osobu, u níž je následně poukázáno na potenciální podjatost, se ÚOHS vůbec nevyjádřil); předseda ÚOHS rovněž neakceptoval žádnou z námitek směřovaných proti opravnému rozhodnutí s tím, že se v podstatě jednalo pouze o písařskou nesprávnost, kterou ÚOHS má pravomoc zkorigovat; namítaná prodlení při správním rozhodování ÚOHS rovněž pomíjí (resp. se k nim nevyjadřuje; dílčí vyjádření je pouze ve vazbě na časový odstup provedení opravného rozhodnutí, ke kterému dle názoru ÚOHS může dojít kdykoli); pokud se jedná o výši sankce, předseda ÚOHS dospěl k závěru, že nepřiměřenost pokuty nebyla prokázána (resp. ani důkazně doložena); v rozkladu ovšem bylo ve vazbě na nepřiměřenost poukazováno na rozhodovací praxi ÚOHS v oblasti správního trestání, která je aktuálně potvrzena některými dalšími rozhodnutími ÚOHS, kdy ÚOHS akcentuje především preventivní funkci trestu a již opakovaně druhostupňově snížil uloženou pokutu na cca 1/10 její původní hodnoty; v tomto případě však ÚOHS tento postup bohužel nezvolil. Zastupitelstvo města svolané na 18. října t.r. projednalo, mimo jiné, další postup v této věci. Rozhodnutí ÚOHS je možné napadnout prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, a to ve lhůtě dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Dle vyjádření advokátní kanceláře (tato zastupuje město Žamberk od samého začátku napadení správnosti postupu města) lze proti rozhodnutí ÚOHS brojit soudním přezkumem, neboť je minimálně část rozhodnutí ÚOHS vadná (konstrukce správního deliktu nemůže spočívat v jednání zadavatele v souvislosti s ustavením hodnotící komise, jak dovodil ÚOHS), přičemž je nutné rovněž poukázat na skutečnost, že předseda ÚOHS se explicitně nevypořádal se všemi námitkami rozkladu. Plné znění rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže OHS Petra Rafaje je možné zhlédnout na stránkách města Žamberka, nebo v sekretariátu starosty. O dalším postupu města a rozhodnutí zastupitelstva města Vám podáme zprávu. Jiří Dytrt, starosta města Poslanecký den Ing. Radima Jirouta, MBA v Žamberku Dne 13. září navštívil, v rámci poslaneckého dne, město Žamberk pan poslanec Ing. Radim Jirout, MBA (ODS). Průvodcem po celý den se mu stal starosta města pan Jiří Dytrt, který se ujal role hostitele a reprezentanta města v jedné osobě. Oficiální návštěva byla zahájena v deset hodin přijetím poslance Ing. Radima Jirouta starostou města Jiřím Dytrtem na Žamberské radnici. Diskuse v přátelské atmosféře se dotkla nejen aktuálních problémů města, ale i záležitostí týkajících se reformních kroků vlády v oblasti výplat sociálních dávek. Poslanec Jirout si se zájmem vyslechl nejen nástin plánů Žamberské radnice pro zbytek volebního období, ale také poznatky zástupce místní samosprávy včetně potenciálních úskalí navrhované legislativy pro následnou praxi. Následně pan poslanec absolvoval v doprovodu starosty návštěvu Žamberských podniků. Prvním z nich byla pobočka firmy Rieter CZ, kde byli přijati jednatelem Ing. Jiřím Appeltauerem, jenž je osobně provedl a seznámil s činností firmy. Obdobná náplň byla poskytnuta v podniku Intero Chmelan a spol., s.r.o., paní JUDr. Stanislavou Chmelanovou, která se velmi ochotně ujala role průvodce. I firma Šmídl, s.r.o., nabídla vysoce precizně připravený scénář seznámení se s činností podniku, o což se postaral jednatel a většinový vlastník firmy pan Vladimír Šmídl osobně. Děkujeme všem za věnovaný čas i ochotu. Poslanec Jirout velmi citlivě vnímá jak ekonomickou roli těchto firem pro město, tak jejich roli největších zaměstnavatelů ve městě i pro širší okolí. Ocenil ekonomickou stabilitu zmíněných firem, která se projevila zejména v době hospodářské a finanční krize. Za největší devizu těchto podniků označil dynamiku a potenciál růstu, ať již tím máme na mysli získávání nových perspektivních trhů, či rozšiřování firem včetně vytváření nových pracovních míst nejen v rámci našeho kraje. Po poměrně náročném poslaneckém dni, který byl nabit velkým množstvím nových informací a poznatků, byl den zakončen okružní jízdou po Žamberku. Jednalo se sice již o soukromou iniciativu pana starosty Dytrta mimo oficiální program, nicméně pan poslanec Ing. Jirout rád přijal. Uvítal nabídku starosty Dytrta, který se snažil maximálně prezentovat Žamberk, prohlédnout si město i mimo oficiální program poslaneckého dne v poklidné a přátelské atmosféře. Bezesporu se nejednalo o poslední návštěvu poslance Ing. Radima Jirouta v Žamberku, na čemž se shodly obě strany. Michal Slánička BARIUM Před domkem Žabkových v osadě Polsko, místní části Žamberka, se konala 6. října od 14 hodin vzpomínková akce u příležitosti 67. výročí příchodu paradezantní skupiny Barium do města. Přišla na ni třicítka lidí, mezi nimi rodinní příslušníci spolupracovníků Baria, děti z místní základní školy, zástupci armády a představitelé města. Starosta Žamberka Jiří Dytrt ocenil hrdinství jak parašutistů, tak rodiny Žabkových, a položil s místostarostkou květy k pamětní desce. Stejně tak zástupci armády a dcera Václava Vachka z Hradce Králové, jehož fašisté ubili v souvislosti s Bariem. Autor foto a textu PhDr.Josef Krám Elektrická zařízení dětského dopravního hřiště mimo provoz Po zásahu neznámého vandala jsou již podruhé v letošním roce mimo provoz elektrická zařízení vybavení dětského dopravního hřiště. Na základě toho byly akce připravené organizacemi SVČ Animo a CEMA, o.s., pro širokou veřejnost do konce měsíce října zrušeny bez náhrady. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední akce před zimním časem, bude provoz hřiště obnoven až na jaře příštího roku. Je nám líto zklamaných dětí, zejména těch nejmenších, kterým maminky a tatínkové, popřípadě jejich pedagogové, chtěli ukázat něco nového a učit je bezpečnosti provozu na silnici. Současně nám je líto omezené mozkové kapacity neznámého vandala, který si neuvědomuje dalekosáhlé důsledky svého jednání. Nejedná se jen o škodu za několik desítek tisíc Kč, kterou město musí zaplatit na úkor něčeho jiného, ale i o škody morální. Vždyť každá hodina strávená na vybaveném dopravním hřišti zvyšuje bezpečnost našich potomků na ulici. Vyzýváme veřejnost k obezřetnosti a spolupráci. Případná podezření o vandalismu nahlaste prosím na Policii ČR nebo Městské polici Žamberk. Děkujeme! Za provozovatele Ing.Vladimír Fabián, investiční technik OZNAMUJEME, že Redakce Žamberských listů bude od do UZAVŘENA. Příspěvky do ŽL č.19 a č.20 předávejte na odbor právní, Nádražní ul.866, II.poschodí, pí Haně Borovičkové, tel

3 3 Ocenění v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 Ocenění dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem z Pardubického kraje Zástupci Pardubického kraje ocení v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 dobrovolníky z řad občanů, nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné firmy, které významnou měrou přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Cílem akce je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost. Nominujte dobrovolníky a organizace z Pardubického kraje, kteří vám pomáhají nebo kterým byste chtěli za jejich práci poděkovat! Ocenění je rozděleno do 3 samostatných kategorií: I. Dobrovolník, II. Nestátní nezisková organizace, III. Společensky odpovědná firma Nominace zasílejte na samostatných nominačních listech do 15. listopadu OCENĚNÍ V RÁMCI EVROPSKÉHO ROKU DOBROVOLNICTVÍ 2011 Ocenění dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem z Pardubického kraje Zástupci Pardubického kraje ocení v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 dobrovolníky z řad občanů, nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné firmy, které významnou měrou přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Cílem akce je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost. Nominujte dobrovolníky a organizace z Pardubického kraje, kteří vám pomáhají nebo kterým byste chtěli za jejich práci poděkovat! Ocenění je rozděleno do 3 samostatných kategorií: I. Dobrovolník II. Nestátní nezisková organizace III. Společensky odpovědná firma Nominace zasílejte na samostatných nominačních listech od 15. září do 15. listopadu 2011 na adresu Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Pernštýnská 15, Pardubice, a obálku označte heslem NOMINACE. Každá nominace bude oceněna pamětním listem, deset počinů z každé kategorie dostane věcnou cenu a pět nejvýznamnějších se podívá do Štrasburku. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 7. prosince ve společenském sále na Magistrátu města Pardubic. Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi jmenuje radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor. Základní pravidla, určující kdo může být nominován a kdo nominovat, jsou uvedena na nominačních listech. Nominační listy jsou ke stažení na informačním portálu pro neziskové organizace v sekci dobrovolnictví. Akci organizuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s. ( tel.: ) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Záštitu nad oceněním převzala senátorka Miluše Horská a radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor Pavel Šotola na adresu Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Pernštýnská 15, Pardubice, a obálku označte heslem NOMINACE. Každá nominace bude oceněna pamětním listem, deset počinů z každé kategorie dostane věcnou cenu a pět nejvýznamnějších se podívá do Štrasburku. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 7. prosince ve společenském sále na Magistrátu města Pardubic. Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi jmenuje radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor. Základní pravidla určující, kdo může být nominován a kdo nominovat, jsou uvedena na nominačních listech. Nominační listy jsou ke stažení na informačním portálu pro neziskové organizace v sekci dobrovolnictví. Akci organizuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s., ( tel.: ) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Záštitu nad oceněním převzala senátorka Miluše Horská a radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor Pavel Šotola. Ing. Eva Bulisová Informace o zavedení elektronických občanských průkazů V rámci naplnění požadavků zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů dojde od k vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-op ). V souvislosti s touto změnou bude možné nabírat žádosti o vydání e-op pouze na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk), a to pouze za osobní účasti žadatele. Pořizování žádostí bude na Městském úřadu Žamberk zajišťováno na stávajícím technickém zařízení pro agendu e-pasů. To znamená, že žadatel e-op nebude již potřebovat pro vydání tohoto nového dokladu fotografii a vyplněnou žádost, protože vyfotografování a vyplnění žádosti bude provedeno zaměstnancem městského úřadu za účasti žadatele. Upozorňujeme, že poplatky za vystavení e-op zůstávají stejné. Pouze žadatel o občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem zaplatí správní poplatek ve výši 500 Kč. Držitelé stávajících občanských průkazů nejsou povinni si své občanské průkazy vyměnit a tyto jim platí do doby vyznačené v jejich občanském průkazu. Vzhledem k nutnosti provedení obnovy centrálního informačního systému (CDBP) cestovních dokladů s biometrickými prvky bude nutná odstávka systému CDBP pro agendu e-pasů na Městském úřadu Žamberk. Odstávka systému CDBP je plánovaná od od 06:00 hodin s tím, že provoz bude obnoven od 06:00 hodin, kdy se bude jednat pouze o jeden pracovní den, a to Další nezbytná technologická odstávka systému CDBP proběhne v termínu od od 16:00 hodin s tím, že provoz agendy e-pasů a nově agendy e-op bude obnoven od 06:00 hodin. V době odstávky systému CDBP bude však možné vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji tzv. pasy typu blesk. Dále upozorňujeme, že nejzazší termín k podání žádosti o vydání e-pasu je stanoven na Poslední podání žádosti o stávající typ občanského průkazu bude možné do , a to u Městského úřadu Žamberk, a je-li žádost podána u nepříslušného obecného úřadu nebo matričního úřadu (MěÚ Letohrad a MěÚ Jablonné nad Orlicí), tak pouze do Další Vaše dotazy Vám rádi zodpoví zaměstnanci úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na telefonních číslech: , , Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru správního a dopravy Městský úřad Žamberk OHŇOSTROJ 2012 Pro zájem občanů a podnikatelů o spolufinancování ohňostroje konaného dne na Masarykově náměstí v Žamberku sdělujeme bankovní spojení pro možné zaslání finančních darů. Česká spořitelna, a. s., Žamberk, číslo účtu: /0800. Variabilní symbol: 2012 Potvrzení o poskytnutém daru žádejte na finančním odboru u pí Jitky Krčmářové, č. tel rch- Městská policie informuje V období od do eviduje Městská policie Žamberk celkem 66 různých zaznamenaných událostí. Mimo řešených přestupků se zejména jednalo o podněty, stížnosti, oznámení nebo žádosti od občanů, příp. různých institucí. Pouze jednu drobnou krádež řešili strážníci v uplynulém měsíci. Podnapilý 45letý muž ze Žamberka se pokusil v prodejně Billa odcizit šišku salámu. Zmiňovaný 45letý muž byl v minulosti opakovaně přistižen v místních prodejnách při krádežích. Ve druhé polovině září byla hlídka MP přivolána do prodejny Billa, kde se 18letý mladík z Lichkova pokusil zaplatit útratu nepovedeným padělkem tisícikorunové bankovky. Pro podezření ze spáchání trestného činu si věc na místě převzala Policie ČR. Těžko uvěřitelné oznámení obdržela MP na sklonku září, kdy bylo telefonicky oznámeno, že v autobuse z Kunvaldu do Žamberka cestuje nahý muž. Hlídka MP si 25letého mladíka převzala na autobusové zastávce na Masarykově náměstí. Bylo zjištěno, že muž trpí duševní nemocí, a proto byl umístěn do zdravotního zařízení. Dne 21.9., hodinu před půlnocí, vyjížděla hlídka strážníků na telefonické oznámení, že u Penzionu měla na chodníku ležet opilá žena. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o 61letou paní ze Žamberka, která je závislá na alkoholu, a podobné scény jsou u ní téměř na denním pořádku. Dne o půl deváté večer nalezla hlídka MP při kontrole veřejného pořádku v Zámeckém parku opilého 14letého mladíka z Helvíkovic. Při následné dechové zkoušce byl zjištěn alkohol ve výši 1,25 promile. Žáka základní školy si převzala matka a o události byl vyrozuměn sociální odbor MÚ. Krádež peněženky v jedné z místních restaurací oznámila paní ze Žamberka. Nezjištěný pachatel odcizil v nestřežený okamžik peněženku s finanční hotovostí 1.200,- Kč. Peněženka byla později nalezena bez peněz v příkopě u areálu bývalé firmy Intergal. Na počátku října přijala MP oznámení, že se v prostorách autobusového nádraží pohybuje psychicky narušený muž. Hlídka strážníků zjistila, že jde o 45letého muže z Jeseníku, a vzhledem ke stavu ho chtěla umístit na oddělení psychiatrie. Zde však byly zjištěny zajímavé skutečnosti jmenovaný muž je totiž dobře znám v různých zdravotnických zařízeních, která rád využívá jako laciné ubytovny, a sanitní vozidla jako levnou taxislužbu do místa svého bydliště, k čemuž využívá předstírání různých nemocí a duševních poruch. V měsíci říjnu strážníci také spolupracovali s Policií ČR při pátrání po duševně nemocné osobě, která bez svolení odešla z oddělení psychiatrie, při pátrání po pohřešované matce tří dětí a při vyklizení a následné uzavírce okolí polikliniky, kde anonym oznámil uložení nástražného výbušného systému. Za MP Kamil Luňáček Nabídka pronájmu Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 27/2011-RADA ze dne nabízí k pronájmu nově zrekonstruované PROSTORY DIVADELNÍ KAVÁRNY v Divišově divadle v Žamberku. Bližší informace Vám poskytneme na tel , Bc.Ivana Hečková, majetkové oddělení OBEC ORLIČKY NABÍZÍ pronájem bytu 3+1, kategorie: I., nadzemní podlaží 3, celková plocha bytu celkem: 84,4m 2. Adresa bytu: Orličky čp.176 Základní nájemné (bez elektřiny a odpadů): 2.867,-Kč Kontakt: tel Zveme Vás NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZIMNÍHO STADIONU, které se uskuteční v areálu Pod Černým lesem v Žamberku v pátek 11.listopadu 2011 v 18 hod. Kulturní program zajištěn.

4 4 Žamberské LISTY Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány BOMBA NA POLIKLINICE V ŽAMBERKU 14.října 2011 v 9:00 hod. byla nahlášena bomba na Poliklinice v Žamberku. Následovala okamžitá evakuace pacientů, zaměstnanců, prostě vyklizení celé budovy. Akce, kterou vídáme v televizi a myslíme si, že se to nás, v našem malém městě, nemůže dotknout. Jak jsme viděli může. Počkejme si na výsledky šetření a doufejme, že to byl pouze nejapný čin vyšinutého jedince. -red.- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR oblastní odbočka Česká Třebová a středisko SIA pořádá pro členy a širokou veřejnost ve čtvrtek 10. listopadu 2011 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9:00 do 15:00 hod. v Mlýnské ulici čp.900, Česká Třebová spolupořadatelé: SPEKTRA, v.d.n., Praha, komplexní poradenství pro zrakově postižené, Český klub nedoslýchavých - Help Ústí nad Orlicí odborné poradenství pro sluchově postižené, možné i drobné opravy sluchadel. Poděkování Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, oblastní odbočka a středisko SIA Česká Třebová, touto cestou děkuje Městu Žamberku, za finanční příspěvek na činnost organizace v r pro zrakově postižené občany. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, oblastní odbočka a středisko SIA Česká Třebová, touto cestou děkuje studentům Gymnázia Žamberk za aktivní pomoc při prodeji a všem příznivcům, kteří nás podpořili zakoupením bílé pastelky, která symbolizuje zrakové postižení. Celostátní sbírka Bílá pastelka proběhla dne 12. října Rada oblastní odbočky SONS ČR Poděkování V měsíci říjnu proběhla na naší škole velmi zajímavá beseda se studentem žamberského gymnázia Vítkem Vernerem o jeho ročním studiu a životě v Race Lake v USA. Beseda se všem účastníkům líbila a dozvěděli se řadu zajímavých informací. Dovolte nám poděkovat Vítkovi za uskutečnění besedy. Učitelky anglického jazyka ZŠ 28.října Žamberk Smolová, Hauptmannová a Marešová Vážená paní Mikysková, příjměte prosím mou omluvu, příště si dám pozor. Máte pravdu, podle tzv. pravidla overdressed může být řečník (a asi by měl) oblečen o stupeň výše, nežli je vyžadováno na akci o kterou se jedná. Koncerty vážné hudby se dnes často pořádají na různých neobvyklých místech (stadiony, továrny) a umělci ( a nejen oni, ministr Pavel Dostál blahé paměti, nosil často rifle a šálu) také ne vždy vystupují ve fraku. To i pro podporu a popularizaci žánru. Čisté polobotky, kalhoty, tmavý svetr nebo košile, jsou oblečením adekvátním. I mně připadá smutné, že masově se chodí na baviče v teplácích, zatímco studovaný umělec na evropské úrovni hraje pro pár desítek posluchačů. Obleču - li ( s prominutím) vola do fraku, nijak ho tím nezměním. Kulturnost je také v toleranci a otevřenosti. Nicméně plně chápu Vás i případné další a chci věřit, že mou omluvu přijmete. Obsah mé zdravice byl v pořádku a následný výkon p. Baka doufám splnil Vaše očekávání. Myslím, že s rukou v kapse jste mne mohla zahlédnou jen při neformálním rozhovoru s p. Bakem. Těším se, že Váš zájem o kulturu přetrvá a nám ve FI- DIKO se podaří připravit nejen pro Vás další zajímavé zážitky. Vážíme si nesmírně lidí jako jste Vy, kteří ocení kvalitní program i umělce. Klidně mne kontaktujte přímo, nebráním se zajímavé inspiraci. Dopisovat si přes média mi připadá poněkud bulvární. Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého, Daniel Kubelka, ředitel FIDIKO OZNÁMENÍ STĚHOVÁNÍ MUDr. Miroslav Mareš oznamuje, že zubní ordinace bude od přestěhována do nových prostor, a to na adresu Žamberk, Školská 834 (asi 150 m od Penny). OSTEOPOROSA (odvápnění kostí) Měření hustoty kostní tkáně na ortopedii v Žamberku v úterý 13. a od 13 do 16 hod. Máte možnost si nechat přeměřit na periferním denzitometru hustotu kostní tkáně. Jedná se o spolehlivou metodu, která osteoporosu vyloučí, případně potvrdí. Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou, je nebolestivé a provádí se na předloktí. Cena vyšetření je 200,- Kč. Objednání k vyšetření je nutné. Nejlépe na telefonu (v pracovní dny) nebo osobně v ordinaci MUDr. Miloš Jansa DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad v Žamberku nařizuje DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Místo konání dražby: Finanční úřad v Žamberku, 1. patro zasedací místnost Čas konání dražby: 29. listopadu 2011 ve 13:00 hodin. Zápis dražitelů: od 12:00 do 12:45 hodin. Předmětem dražby je: Označení a popis dražené nemovitosti Parcela č. 651/26, výměra 550 m 2, ostatní plocha, katastrální území Letohrad, list vlastnictví 2201 Zjištěná/ výsledná cena Nejnižší dražební podání UPOZORNĚNÍ Z MOŠTÁRNY Prosíme naše zákazníky, aby si vyzvedli objednaný mošt. V důsledku přestěhování celého provozu (pravděpodobně 15.prosince 2011) do nových prostor Orlických kasáren VYZÝVÁME zájemce o mošt, aby se včas předzásobili. Prázdné lahve vykupujeme. Josef Motl Dražební jistota Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle 221 odst. 3 písm. c) DŘ rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou ,- Kč ,- Kč ,- Kč nejsou Čas a místo konání prohlídky, organizační zabezpečení prohlídky: Prohlídka nemovitosti na místě se uskuteční 22. listopadu 2011 od 9:30 do 10:30 hodin. Informace o dražené nemovitosti včetně nahlédnutí do znaleckého posudku lze získat po předběžné telefonické domluvě u správce daně na tel. č , , Informace o dražených věcech lze získat i na internetových stránkách Ministerstva financí na adrese: Ing. Miroslav Buryška, ředitel Finančního úřadu v Žamberku

5 5 Občanská poradna pomáhá lidem v nouzi Současná doba s sebou přináší jevy, na které se učíme reagovat. Existuje třeba řada firem, které se živí na materiální a sociální bídě druhých lidí nebo jen na jejich naivitě či neznalosti. Tradiční model široké rodiny, kdy člověk může řešit své problémy právě v okruhu rodiny a příbuzných, často selhává. Proto hledají tito potřební oporu u kamarádů, u různých institucí anebo tápou nikoho nemají, nevědí si rady Jednou z možností, jak řešit své potíže, je návštěva občanské poradny. Zeptali jsme se Ing. Marcely Náhlíkové, vedoucí Občanské poradny v Ústí nad Orlicí, kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí: S čím konkrétně můžete pomoci člověku, který za Vámi přijde? Občanská poradna nabízí službu odborného sociálního poradenství, která je nabízena každému, kdo se ocitne v nouzi, neví si rady a není schopen svou situaci zvládnout bez pomoci. Při své návštěvě nás občan seznámí se svou obtížnou situací, my mu vyhledáme potřebné informace, navrhneme možná východiska a případně mu pomůžeme s realizací zvoleného řešení. Čeho se dotazy nejčastěji týkají? Řešíme otázky ze sféry majetkoprávní, pracovní, rodinné, otázky kolem bydlení, sociálních dávek, ochrany spotřebitele atd. V poslední době se na nás občané nejčastěji obracejí s problematikou dluhů a exekucí, s rozvodovými záležitostmi nebo s důsledky různých předváděcích akcí. V čem vidíte hlavní výhodu pro občany, kteří Vás vyhledají? Naše služba je bezplatná, diskrétní a otevřená každému. Nikdo se nemusí bát k nám přijít. Mohla byste popsat nějaké případy, které řešíte? Často se na nás lidé obracejí s tím, že na ulici je oslovil zástupce nějaké firmy s výhodnou nabídkou (např. změna operátora, nabídka pojištění, změna dodavatele elektrické energie atd.). Lidé pod tlakem a doslova na ulici podepíšou nějaké dokumenty. Pak si ale uvědomí, že nově sjednané podmínky jsou pro ně nevýhodné a že žádnou změnu vlastně nechtějí. Když přijdou včas do naší poradny, dokážeme jim docela jednoduše pomoci. Velmi časté jsou také dotazy týkající se dluhů. Občanům např. pomáháme se sepsáním dopisu věřiteli s návrhem splátkového kalendáře, podáním odporu proti platebnímu rozkazu nebo pomůžeme vyplnit a podat návrh k soudu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot). Kolik občanských poraden je v současnosti v našem regionu? Oblastní charita Ústí n.o. má zřízenou poradnu v Ústí nad Orlicí, která má kromě Ústí nad Orlicí další čtyři kontaktní místa: Králíky, Lanškroun, Letohrad a Vysoké Mýto. Občanská poradna v Ústí nad Orlicí je v provozu od r Jak se za tu doby vyvíjí tématika dotazů a zájem o tuto službu? Nejvýraznější změnou je v posledních dvou letech prudký nárůst dotazů týkajících se dluhů, exekucí a oddlužení. Vzhledem ke stoupající informovanosti jsou dnes dotazy občanů podstatně složitější a komplikovanější než dříve. Zájem o poradenství také významně narůstá, např. v roce 2010 jsme zaznamenali téměř 50 % nárůst počtu dotazů oproti roku To svědčí o tom, že naše služba přináší lidem užitek. Děkujeme za rozhovor. Kontakty: Občanská poradna Ústí n.orl., Ing. Marcela Náhlíková, 17. listopadu 69, tel , Provozní doba: pondělí 9:00 11:30, 12:30 17:00, čtvrtek 9:00 11:30 hod. Pouze pro objednané: úterý 13:00 15:00, čtvrtek 12:30 16:00 hod. Radní Kroutil: třídit odpad se obcím vyplatí... Kontrolní den projektu sdružujícího kolektivní systémy pro třídění odpadů proběhl na půdě Krajského úřadu Pardubického kraje za účasti Václava Kroutila, radního Pardubického kraje zodpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov. Na projektu s rozpočtem více než 6,9 milionu korun se podílí Pardubický kraj, EKO-KOM, a. s., ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s. V současné době jsme zaměřili pozornost především na vytvoření sběrné sítě pro třídění papíru a bílého skla, kde mají obce největší rezervy, přiblížil jednu z hlavních činností radní Kroutil. Do rozšiřování sběrných míst se v Pardubickém kraji zapojilo již 418 obcí z celkového počtu 451. Boom prožívají také stacionární kontejnery, které usnadňují lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů a baterií blíže místu jejich bydliště. Mezi účastníky kontrolního dne panovala shoda na tom, že se obcím zapojení do třídění vyplatí. Systém je nastavený motivačně, pokud obce plní sledovaná kritéria, mohou na tom dokonce vydělat. Obecně platí, že když necháváme odpad likvidovat, doplácíme, když však odpad vytřídíme a předáme jej kolektivním systémům, je z něho celá řada druhotných surovin, za které dostanou města a obce zaplaceno. Je to tedy oboustranně výhodný obchod pro poctivé účastníky tohoto společného projektu na území Pardubického kraje. Projekt navíc nenabízí pouze nové nádoby pro třídění odpadů, ale také revitalizaci sběrných míst, doplnil Kroutil. Součástí projektu je také například každoroční soutěž, kde obce Pardubického kraje soutěží ve třídění odpadů O Perníkovou popelnici. Vítězné obce vedle perníkové popelnice získají finanční bonus ve výši od 40 do 130 tisíc korun v závislosti na umístění v jednotlivé kategorii. Bc. Magdalena Navrátilová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí kancelář hejtmana PK ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY PROJEKT SPOLUPRÁCE Mnoho organizací v ČR vynakládá své úsilí k tomu, aby otevíraly prostory pro osoby jejichž život je poznamenán nějakým handicapem.v poslední době je kladen důraz na určité překážky, které musí překonávat i lidé bez dlouhodobého handicapu. Lidé, jejichž stav může být dočasný nastávající matky, osoby zotavující se po úrazu a senioři. Odborníci se shodují, že veřejné prostory by měly být přístupné pro všechny! ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY PROJEKT SPOLUPRÁCE KTERÝ CHCE PŘEKONÁVAT BARIÉRY V OBLASTI REKREACE A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. Místní akční skupiny působící v regionu Orlické hory a Podorlicko vytvořily projekt spolupráce, díky jemuž by mohly být překonány bariéry a region by se mohl stát místem vhodným k rekreaci pro velké množství dalších cílových skupin. V čem je hlavní podstata? Bez mapování současné nabídky a překonání informačních bariér. Jestliže zjistíme, že se v regionu nachází subjekty, které mají nabídku pro osoby s handicapem nebo ji chtějí vytvořit, musíme tuto informaci soustředit na jedno místo, na kterém si ji cílová skupina najde. Dovolená pro všechny, region pro všechny již tato nabídka se může stát samostatným turistickým produktem. Víme, že v Orlických horách a Podorlicku funguje doprava pro osoby s handicapem, je zde velké množství ubytovacích kapacit a rozmanitá nabídka způsobů, jak trávit volný čas. V podstatě stačí shromáždit aktuální informace a poskytnout je zájemcům. Projekt bude mít pozitivní dopad i na i na místní podnikání. Zájemci, kteří se do projektu zapojí, poskytnou nám své informace, mohou obdržet certifikát, propagaci zdarma a cyklus školení, která jim pomohou např. s vyhledáváním vhodných financí pro odstraňování bariér na jejich provozovně. Proto neváhejte a již teď nás kontaktujte. Jste handicapovaný? Máte ve svém regionu oblíbené místo, kde trávíte svůj volný čas? Sdělte nám ho a dejte i ostatním možnost prožít pěkné chvíle. Jste majitelem ubytování nebo turistické atraktivity? Myslíte, že můžete nabídnout službu také pro osobu s handicapem? Budeme se těšit na zprávu od Vás. I malá možnost může udělat velkou radost! Kateřina Loučková, Místní akční skupina Nad Orlicí, tel ,

6 6 Z MĚSTSKÉHO MUZEA LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOW SE SEDMI PROJEKTORY NOVÝ ZÉLAND ÚSTÍ NAD ORLICÍ pátek 4.11., 15:30 a 19:30 hod., Kulturní dům, Smetanova 510 Předprodej: Informační centrum, Sychrova 16, tel Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů Jen málokdo zná nejkrásnější kout naší planety s azurově modrým mořem, stále zeleným pobřežím a s čerstvě zasněženými vrcholky hor! Leoš Šimánek je známý tím, že rád dělá neobvyklé věci. Vzdát se kýženě očekávaného léta a vydat se zpět do zimy? Stěží by to někdo udělal! On však věděl, do čeho jde. Věděl, že jej a jeho rodinu očekává zajímavý svět, a o to víc v zimě. Leoš s manželkou Lenkou, synem Jakubem a dcerou Veronikou vyrazili na dlouhou cestu, tentokrát do Aotearoa země dlouhého bílého mraku, jak nazývají Maorové, původní ostrovní obyvatelé Nového Zélandu, své ostrovy. Skoro tři měsíce Šimánkovi důkladně poznávali novozélandské souostroví nacházející se mezi rovníkem a jižním pólem. V délce šestnácti set kilometrů se od severu k jihu řadí celý kaleidoskop geografických zajímavostí začínající u písečných pláží s palmami, také v zimě kvetoucími ibišky, kolem gigantických kuželů sopek, gejzírů, barevných vulkanických jezírek s vařící se vodou či bublajícím blátem, podél křišťálově průzračných horských jezer, do velehor pokrytých ledovci. Ani tentokrát autor nefotografoval pouze přírodu, faunu a flóru, ale věnoval se se svou rodinou všemožným aktivitám. Vyráželi na koních, kánoích či kajacích, sjížděli na lyžích zasněžené vulkány nebo podnikali túry mezi ledovcovými horami. Při cestě lodí fjordem Milford Sound, který se hluboko zařezává do pobřežního pohoří Jižního ostrova, obdivoval a fotografoval Leoš Šimánek nejkrásnější horu jižní polokoule Mitre Peak, vypínající se ve svém zimním hábitu přímo od hladiny moře do sedmnácti set metrů výšky. Nově zpracovanou live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy NOVÝ ZÉLAND: Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů, kterou vydal Leoš Šimánek ve svém nakladatelství ACTION-PRESS. Více o autorovi, jeho knihách a diashow najdete na internetových stránkách: Chybný popisek Omlouváme se za chybné uvedení autora fotografie z koncertu Tria Petry Vlkové v článku Žamberské muzeum slavilo v září 100 let!, který vyšel v Žamberských listech č.16. Autorem této fotografie je Lukáš Lyer nikoli Petr Kalous, jak bylo uvedeno. Autorovi se tímto omlouváme. Lucie Raliková, Městské muzeum Žamberk Zima v Žamberku aneb Fotíte? Foťte! Městské muzeum v souvislosti s přípravou vánoční výstavy v prosinci 2011 vyhlásilo soutěž pro malé i velké fotografy a fotografky na téma Zima v Žamberku. Děkujeme všem, kteří nám své fotografie již přinesli nebo zaslali. Pokud máte na fotografiích zasněžený Žamberk z minulých let, můžete se stát spolutvůrci muzejní výstavy. Možná nás překvapí i letošní sněhová nadílka. Uvítáme také fotografie se zimními sporty děti na lyžích, bruslení, sáňkování, žamberští sněhuláci aj. PODMÍNKY SOUTĚŽE: Téma: Žamberk v zimě. Počet fotografií: každý autor maximálně 12 kusů. Uzávěrka: 15. listopadu 2011 Práce musí obsahovat - Název záběru - fotografie - Jméno a příjmení fotografa (amatér x profesionál) - Kontaktní údaje (telefon, , adresa apod.) - Věk (snad se nikdo neurazí) a kolik let fotografujete - Místo pořízení fotografie (lokalita, ulice ) - Datum pořízení snímku (v případě starších fotografií rok) - Typ fotoaparátu - Souhlas, že fotografie může muzeum použít k propagačním účelům Snímky většího formátu lze doručit do muzea nebo zasílat i elektronicky s označením Fotosoutěž na kde vám případně poskytneme další informace. Počítáme s vystavením v rámci XII. vánoční výstavy Dále prosíme čtenáře, pokud máte doma již nepotřebné staré (i černobílé) fotografie nebo pohlednice Žamberka a okolí nebo osob žijících v Žamberku, např. z pozůstalosti nebo objevené při úklidu, nevyhazujte je, ale věnujte do muzea. Pomůžete nám rozšířit fotoarchiv pro současné i budoucí badatele. Uvítáme i staré portrétní fotografie nebo momentky ze sportovních, kulturních nebo rodinných akcí. Děkujeme Vám. Za městské muzeum Vlaďka Šulcová Zajímavá výstava fotografií v městském muzeu. V žamberském muzeu bude v sobotu 5. listopadu v 15 hodin otevřena výstava fotografií extrémních sportů. Nad tímto názvem se jistě pozastaví nejeden čtenář nebo pravidelný návštěvník našeho muzea. Jedná se o sporty, jako je snowboarding, skateboarding, bike a freeskiing, pro Čechy v podstatě cizí slova. Ale pokud dnes zavítáte mezi mladší generaci, jistě tyto výrazy uslyšíte. Výstava má veřejnosti význam těchto slov přiblížit, ale zároveň i ukázat, že v těch mladých prkýnkářích něco je. Představí se Vám David Karvay a Josef Šulc, kteří se zabývají fotografováním výše zmiňovaných sportů necelé tři roky. Sami k nim mají blízko, takže když se jim do ruky dostal fotoaparát, bylo téměř jasné, jak to všechno dopadne. Oba se věnují i dalším odvětvím fotografie, jako je portrét, dokumentární fotka apod. Jejich výsledky už byly několikrát oceněny právě v extrémních sportech a Vy budete mít možnost některé z nich vidět na výstavě. Už na začátku příprav výstavy autoři uváděli, že cestování k těmto daným sportům prostě patří. Ne každá fotografie se dá pořídit na parkovišti u Penny. A proto jejich hostem bude Adam Pácha, který představí své fotografie z cest po Evropě, Novém Zélandu a Americe. Výstava fotografií extrémních sportů bude ve výstavní místnosti městského muzea k vidění od 5. do 23. listopadu. Tak se přijďte podívat! Lucie Raliková, Městské muzeum Žamberk

7 7 Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472 Vás zve ve středu 9. listopadu 2011 od 17:00 hodin na besedu TO SE TENKRÁT PAŠOVALO s Jiřím Panušem a Jiřím Flídrem, autory stejnojmenného filmu. V rámci besedy uvidíte 40 minutový dokumentární film o historii pašování v Orlických horách. Vstupné dobrovolné. Prosíme o dochvilnost. Beseda v knihovně, tentokrát s Klárou Podobovou Do posledního místa zaplněná čítárna Městské knihovny v Žamberku slibovala v pátek 7. října zajímavou besedu. Zahájila ji ředitelka knihovny Jana Hlaváčová. Po úvodním slovu pana Milana Duška, který představil činnost Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích a poodhalil tajemství komínku bulletinu Kruh na stolku před sebou, nás seznámil s hostem besedy - mladou, začínající a nadějnou spisovatelkou ze Žamberka, slečnou Klárou Podobovou. V bulletinu Kruh jí postupně vycházela po několik let celá řada básní, v posledním čísle 25/2011 vyšel několikastránkový rozhovor a jedna povídka. Autorka sama přečetla návštěvníkům besedy povídku Život v taktu metronomu ze své první sbírky nazvané MHD Marnosti hladových duší. Do školy chodila v Žamberku, už jako malá ráda psala a její dědeček ji v její zálibě podporoval a posílal vzniklá díla do dětských literárních soutěží. Ráda si vymýšlela různé příběhy a psaní ji bavilo i na letohradském soukromém gymnáziu. Po maturitě si vybrala studium na soukromé Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, kterou v letošním roce ukončila, a to velmi úspěšně, protože jí byla vydána již zmíněná knížka povídek. Měla štěstí na vynikající pedagogy, kteří ji podporovali, působili na ni, ale nechávali dostatek volného prostoru pro vlastní tvorbu a nebáli se jí říct pravdu. Její prvotina prošla školním hlasováním a byla vybrána z prací nadějných studentů školy. Knížka vznikala postupně, některé povídky napsala ve škole na hodinách tzv. tvůrčího psaní a zkratka MHD opravdu značí městskou hromadnou dopravu. Čtenářům to rozhodně neunikne (např. povídka Anděl podle názvu jedné pražské zastávky). Povídky jsou psány slohem mladého člověka s prvky hovorové češtiny, nechybí ani svérázný humor, a za tím vším se skrývá hluboké poznání a pochopení. Obsáhlou recenzi si připravil a přečetl pan M. Dušek. Protože Klára Podobová pobývala v USA, kde se chystá dále pokračovat ve studiu, beseda otázky i její odpovědi na ně - byly velice zajímavé, některé se týkaly i tzv. čteček nebo práce v CNN. Ráda by se nějakým způsobem psaním živila, proto jí všichni přítomní přejí, aby se její plány vydařily. Doufáme, že o ní ještě uslyšíme. V závěru došlo na losování účastníků besedy, kteří si odnesli na památku knížky věnované K. Podobovou a spisovatelem krimipříběhů M. Duškem. Kdybych měla shrnout vše napsané jednou větou, asi by zněla: Slečna Klára Podobová - to byl opravdu skvěle vybraný velice zajímavý host besedy. Knížku MHD si můžete zapůjčit v městské knihovně. Foto a text Vlaďka Šulcová Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidikem, ZŠ Nádražní 743, Žamberk, OU a PrŠ Tyršova Žamberk a o.s. CEMA Vás zvou na tradiční ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ JARMARK V úterý 29. listopadu 2011 od 13:00 hodinmasarykovo náměstí Žamberk Program: 13:00 18:00 VÁNOČNÍ JARMARK doplněný ukázkou lidových řemesel 14:00 16:00 Hudební vystoupení pěveckého sboru Viola a žáků ZUŠ Petra Ebena, Žamberk 16:00 hod. Vánoční koncert Simony Klímové 17:00 hod. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s kulturním programem ZŠ Nádražní 743, Žamberk Návštěvníkům bude po celé odpoledne nabídnut bohatý kulturní program, ukázky řemesel a různorodé občerstvení. Přijďte se příjemně předvánočně naladit, a to nejen hudbou Těšíme se na Vaši návštěvu. Podrobné informace naleznete v Žamberských listech č. 19 nebo na Zuzana Žváčková SVČ ŽAMBERK VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH Kroužky pro nejmenší Angličtina s krtečkem začátečníci i pokročilí. Výuka cizího jazyka pro nejmenší děti hrou povídání, pohádky, písničky, hry. Schůzky: ST :00 začátečníci, 16:00 17:00 pokročilí v SVČ ANIMO. Cena: 400,- Kč/pololetí. Barvínek - pestrá škála výtvarných technik - práce s papírem, pastelkami, vodovými barvami, stříhání, grafomotorická cvičení, správné držení tužky, poznávání barev Výzdoba vývěsek a interiéru SVČ, výtvarné výstavy.schůzky: PO 15:00 16:00 v SVČ ANIMO. Cena: 400,- Kč/pololetí. Keramika pro maminky s dětmi - jednoduché tvoření s možností vyzkoušet si zajímavé výtvarné činnosti. Schůzky: ÚT 14:00 15:30 v SVČ ANIMO. Cena 1.500,- Kč (maminka i s dětmi). Myšután - cvičení pro děti od 4 let, které rády cvičí, hrají si a soutěží. Pohybové hry a pohádky, cvičení na nářadí i s náčiním (švihadla, obruče, kuželky, míče, fitbaly, netradiční náčiní), překážkové dráhy, akrobacie, dětský aerobik, zdravotní cvičení, vedení ke správnému držení těla. Nácvik vystoupení na EMU Schůzky: ÚT 15:45 16:45 Fit studio Šárka. Cena: 450,- Kč/pololetí. Klubíčko - všestranný rozvoj dítěte pobyt v dětském kolektivu, společné cvičení, zpívání, kreslení, hraní, povídání Schůzky: PO nebo ÚT nebo ST 9:00 11:00 v SVČ ANIMO. Cena: 200,- Kč/pololetí + 25,- Kč návštěva Kroužky pro školáky Baseball přípravka - sportovní příprava pro baseballový team fyzická příprava formou her, základy baseballových dovedností. Účast na baseballových zápasech. Trénink: PO 15:15 16:45 tělocvična u Žirafy nebo baseballové hřiště Meteors Field. Cena: 800,- Kč Baseball žáci a kadeti - rozvoj celkové tělesné zdatnosti, odvahy, rychlosti a bystrosti mysli. Účast v celoročních baseballových soutěžích, turnaje, přátelská utkání, baseballové kempy, výběry do reprezentace Tréninky žáci PO 17:00 18:30 a PÁ 17:00 18:30, tělocvična U Žirafy nebo baseballové hřiště Meteors Field. Tréninky kadeti PO 18:30 20:00 a ČT 17: tělocvična U Žirafy nebo PO 17:30 19:30 a ČT 17:00 19:00 baseballové hřiště Meteors Field. Cena: žáci 1.500,- a kadeti 1.600,- Kč Orientální tance AMARILIS - základy orientálních tanečních technik zaměřených na ladnost pohybů celého těla, nácvik tanečních sestav na vystoupení, pro začátečnice i pokročilé. Schůzky: ÚT v tělocvičně v ZŠ Nádražní 743. Cena: 1.000,- Kč Veselá angličtina - angličtina hrou pohybové aktivity, písničky, říkanky, pohádky, příběhy, křížovky, obrázková pexesa, aktivizační hry, poslech CD rozšiřování slovní zásoby a jednoduchá anglická konverzace. Schůzky: PO 13:00 14:00 v SVČ ANIMO. Cena: 900,- Kč Kroužky pro mládež a dospělé Angličtina - začátečníci - New Headway Beginner. Schůzky: ÚT v SVČ ANIMO. Cena: 3.000,- Kč Baseball muži - rozvoj celkové tělesné zdatnosti, odvahy, rychlosti a bystrosti mysli. Účast v celoročních baseballových soutěžích, turnaje, přátelská utkání, baseballové kempy Trénink: PÁ 18:30-20:00 tělocvična U Žirafy nebo baseballové hřiště Meteors Field. Cena: 1.900,- Kč Kurz sebeobrany - pro všechny zájemce o aktivní sebeobranu od 15 let. Minimální nároky na fyzickou zdatnost. Zaměřeno na sebeobranu proti útoku nožem, škrcení a napadení ze zadu. Rozsah kurzu 10 lekcí. Schůzky: ÚT 18:30 19:30 tělocvična U Žirafy. Cena: 800,- Kč Orientální tance AMARILIS začátečnice - pro ženy všech věkových i váhových kategorií uvolňování ztuhlého pohybového aparátu, zdravotní cviky na zpevňování i uvolňování, nácvik ladnosti těla - hledání sebe sama. Schůzky: ÚT 16:30 18:00, tělocvična ZŠ Nádražní 743 (boční vchod). Cena: 1.900,- Kč Podrobné informace: SVČ ANIMO Žamberk, 28. října 713, tel , Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková

8 8 telefon: PROGRAM KINO I.část 9. listopadu středa ve 20:00 hod. ZROZENÍ PLANETY OPIC USA akční, drama Mladý vědec zjistí, že šimpanzímu mláděti, které si odnesl z laboratoře domů, se po požití vyvíjeného léku zvyšuje inteligence. Začne mu jej proto pravidelně podávat. Tím nechtěně otevře bránu k lidské zkáze. titulky 105 min. od 12 let 65,- Kč 13. listopadu neděle v 17:00 hod. OŠETŘOVATEL USA rodinná komedie Griffin pracuje v ZOO a je v tom nejlepší. Je na zvířata hodný a ta ho za to milují. Jenže Griffin si chce najít atraktivnější zaměstnání a především partnerku. To zvířata nemohou dopustit, proto ošetřovateli odhalí, že dokážou mluvit a začnou mu radit... česky 104 min. přístupný 70,- Kč FILMOVÝ KLUB 10. listopadu čtvrtek v 19:30 hod. HORSKÁ HLÍDKA Čína dobrodružný Čínský dobrodružný epos o dobrovolných hlídkách statečných mužů, kteří v širé divočině bojují proti pytlákům antilop. Režisér Lu Chuan má neomylný smysl pro detail i pro nemilosrdný realismus. Film, přes úchvatné přírodní scenérie, patří k nejdrsnějším filmům, které byly o přírodě kdy natočeny. titulky 95 min. od 12 let vstupné pro členy FK 55,- Kč, ostatní 65,- Kč. X. DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL listopadu 7. listopadu pondělí v 16:00 hod. Povídání o pejskovi a kočičce. Pohádkové animované pásmo pro nejmenší diváky a jejich dospělý doprovod. ČR, 73 min. 8. listopadu úterý v 16:00 hod. Madagaskar 2 -Útěk do Afriky Známí zvířecí hrdinové nouzově přistanou uprostřed nejdivočejší africké divočiny, kde je čeká spousta dobrodružství. USA, animovaný dobrodružný, 86 min. 9. listopadu středa v 16:00 hod. Na vlásku Temperamentní bandita se při útěku vyšplhá do tajné věže. Tam od uvězněné krásné princezny s dlouhými kouzelnými vlasy dostane pánvičkou a je donucen k dobrodružné cestě. Tím začíná parádní taškařice, kde nechybí statečný a vtipný kůň Maxim nebo úžasný chameleon Pascal... USA, animovaná rodinná komedie, 92 min. 10. listopadu čtvrtek v 16:00 hod. Mikulášovy patálie Mikuláš není žádný uličník, dělá jen to, co mu v v danou chvíli přijde vhodné vždycky to ale dopadne jinak, než původně chtěl. Francie, rodinná komedie, 91 min. 11. listopadu pátek v 16:00 hod. Vánoční koleda Kdo by neměl rád Vánoce? Jedině Ebenezer Vydřigroš! Proto ho duchové Vánoc vezmou na fantastickou cestu plnou vánočních, komediálních i lehce hororových okamžiků. USA, animovaný dobrodružný, 92 min. Vstup na všechna festivalová představení ZDARMA. DIVADLO 3. listopadu čtvrtek v 19:30 hod. Agentura Harlekýn Praha Nebyla to Pátá, byla to Devátá (Aldo Nicolaj) Komedie vyčnívající z obvyklého průměru her na téma manželské nevěry se skvělým námětem a brilantními dialogy. Věřte, že tentokrát nepůjde o banální manželský trojúhelník. Určeno pro publikum, které se rádo směje, i když mu možná na konci černohumorně zatrne. Je to hra, ve které nejsou komické figury, komické jsou jen situace, ve kterých se ocitají normální, nám příbuzní lidé. říká režisér hry Jiří Menzel Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda. Vstupné v předprodeji 260,- Kč, na místě 310,- Kč. 5. listopadu sobota v 19:30 hod. SDO Diviš Žamberk Koťata se topívají (Božena Fixová) Hořká retrokomedie. O věcech a vztazích, ve kterých jsme žili a které už jsou sice nedávnou, ale přece jen minulostí. Nebo snad ne? Režie Mgr.M.Bělohlávek. Repríza. Vstupné 70,- Kč. 16. listopadu středa v 19:30 hod. Divadelní společnost Ansámbl Praha Jak uvařit žábu (Petr Strnad) Bravurně interpretovaný jímavý příběh o lásce, lásce až na věčnost. Do jaké míry jsou naše životy ovlivňovány těmi druhými? Tragikomedie napsaná pro Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera. Vstupné v předprodeji 310,- Kč, na místě 350,- Kč. 25. listopadu pátek v 18:00 hod. Adventní zpívání Duo ťuk Za oponou divadla proběhne neobvyklé setkání. V atmosféře divadelních kulis, bez pomoci technických aparátů a jiných výdobytků, při obyčejných světlech, možná jedné svíčce a deci červeného, zazní písničky J+V+W, S+Š a jiných autorů a interpretů, kteří drží styl, a autor večera pevně věří, že písně Dua ťuk tuto vybranou společnost nikterak neurazí. Vyslechnete drobné glosy i trochu sarkasmu na dění, která nám tvoří den. A protože první adventní týden je při takovém datu přede dveřmi, bude oprášeno několik melodií s vánoční tématikou. Kdo bude chtít, zkusí pár tónů, jiný bude naslouchat třeba sám sobě, další tomu, co zrovna prožívá. Vstupné 90,- Kč, předprodej a rezervace vstupenek od 1. listopadu. 26.listopadu sobota v 19:30 hod. VÁNOČNÍ KONCERT sboru žamberského gymnázia CORALE spojený se křtem nového CD. Vstupné dobrovolné. CIMRMANI V DIVIŠOVĚ DIVADLE V ŽAMBERKU! Zveme Vás do Divišova divadla v Žamberku v pátek dne v 19:00 hodin na představení Divadla Járy Cimrmana Lijavec v hlavní roli Zdeněk Svěrák. Vstupenky v ceně 350,- Kč zakupujte u p.zdeňka Rota Penzion-Rot Draha 339, Žamberk, tel Sbor dobrovolných hasičů Žamberk pořádá v sobotu od 20:00 hod. v restauraci na Kopečku COUNTRY BÁL Hudba Wejwrat. Všichni jste srdečně zváni. Za SDH Pavel Dlabka

9 9 Dámský klub RosaLie Exkurze do Pekárny Sázava Zveme Vás na prohlídku provozu sázavské pekárny s malou ochutnávkou. Svoji účast hlaste předem pí Evě Tobiškové na tel.: Doprava je zajištěna, sraz v hodin před radnicí na Masarykově náměstí v Žamberku. Cena 80,-Kč. Předpokládaný návrat do 22 hodin Koncert Věry Kláskové Zveme širokou veřejnost na koncert zpěvačky, jejíž repertoár se skládá s irských, skotských a anglických písní, které sama doprovází hrou na kytaru. Posluchače zaujme její kultivovaný projev, pěvecký výraz a citlivě respektovaná atmosféra textu písně, která je umožněna dobrou znalostí jazyka, jelikož Věra Klasková je současně překladatelkou a textařkou. Koncert se uskuteční od 18 hodin v kostele sv. Václava. Vstupenky jsou v předprodeji za 80,-Kč od u pí Tobiškové, Pod Radnicí 147, Žamberk, tel Vstupné na místě 100,-Kč od 18 hodin Žamberk - kostel sv. Václava Barevný taneční večer Zveme Vás na další taneční večer do klubu Tobogán v Žamberku od 19:30 hod. K tanci hraje Davis Kangas, americký zpěvák a saxofonista, který vystupuje a žije v České republice. Muzikou se živí od svých 21 let a později vystupoval po celých USA - od Floridy po Kalifornii, v Kanadě a Evropě (www.davidkangas.com). Reprodukovanou hudbu zajišťuje Petr Divíšek. Vstupenky s místenkou jsou v předprodeji za 150,- Kč od u pí Tobiškové, Pod Radnicí 147, Žamberk, tel Setkání s paní Miroslavou Němcovou Jednáme s kanceláří předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR o možnosti návštěvy paní předsedkyně v našem městě. Jelikož její kalendář je hodně plný, přislíbila nám možnost besedy s ní v nejbližším možném uvolněném termínu, proto ještě přesný termín nyní neznáme. Sledujte naši vývěsní vitrínu a naše webové stránky, kde bude aktuálně uveden termín a místo konání akce. Již nyní můžete zasílat na náš své dotazy, které budou během setkání paní Němcové položeny. Věříme, že se nám do konce roku setkání povede uskutečnit. Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). Za občanské sdružení RosaLie Bc. Zdenka Kroulíková ZVEME VÁS na XV. VALNOU HROMADU spolku divadelních ochotníků Diviš, která se koná v pátek 18.listopadu v 19: 00 hod. v Divišově divadle. PROGRAM: 1. Zhodnocení činnosti za divadelní sezonu Zpráva o hospodaření spolku 3. Dramaturgický plán na rok Seznámení s novou divadelní hymnou 5. Diskuse, volná zábava (Přineste s sebou 50,- Kč na členský příspěvek a dobrou náladu. Občerstvení zajištěno!!) Těšíme se na Vaši účast. Předsedkyně spolku L.K.Semrádová MS ČČK POŘÁDÁ dne v 17:00 hod. v čítárně Městské knihovny v Žamberku přednášku na téma: DĚTSKÉ NEMOCI A JEJICH PREVENCE. Přednáší MUDr.Andr.J. Všichni jste srdečně zváni. Za MS ČČK Marcela Divíšková PRACUJEME SPOLU ANEB KDO Z NÁS JE ZDRAVÝ? Každý člověk, který něco dělá a něco umí, se cítí vnitřně hrdý, že může být prospěšný. Týká se to zejména osob se zdravotním postižením, které nechtějí vyvolávat soucit, že jsou méněcenné a které chtějí zvládnout svoji nemoc. A proto! otvíráme v Kostelní ulici v Žamberku, čp.766, obchod s výrobky chráněných dílen, které vyrobili právě lidé s postižením. V tomto obchodu se bude prezentovat práce klientů z chráněných dílen z Neratova, Bartošovic v Orlických horách, Líšnice, Kameničné a ze Žampachu. Najdete zde výrobky tradičních řemesel, jako jsou hrnčířství, košíkářství, včelařství, výrobky z textilu, koberce, svíčky, šperky, prodej ze dvora. Přijďte se podívat, jak šikovné ruce mají klienti chráněnek. Tato chráněná pracoviště podporuje Úřad práce v Ústí nad Orlicí a v Rychnově nad Kněžnou. Doufáme, že se tento projekt, zaměřený na podporu pracovní integrace handicapovaných, bude zdárně rozvíjet a rozšiřovat. Kontakt: tel Těšíme se na Vaši návštěvu. Iva Kaplanová, Šťastný domov Líšnice PŘÍPRAVA NA PLESOVOU SEZONU Přijďte se zdokonalit se svými partnery v tanečním umění. Pod vedením tanečních mistrů si zopakujete, co jste se učili v tanečních, a ještě něco navíc. Kontakt: Hana Michaličková, tel cena: 900,- za pár zahájení: v 19:00 hod, sál sokolovny Líšnice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA BLAHOPŘEJEME Marie Šotolová 91 let Albertova Jaroslav Cimprik 89 let nám. Gen. Knopa Libuše Egrtová 88 let Albertova Věra Chládková 88 let Pod Skalami Helena Exlerová 83 let Lukavská Věra Šlamborová 82 let Lukavská Eva Bednářová 82 let U Divadla Věra Šponarová 82 let Husovo nábřeží Jarmila Jašková 81 let Husovo nábřeží Josef Karásek 80 let Nádražní Žofie Divíšková 80 let Nádražní 77 VZPOMÍNÁME Václav Hlavsa 78 let Nádražní Jan Minář 85 let Dukelská Antonín Svoboda 94 let Polsko 475 Čest jejich památce. Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel VZPOMÍNÁME 3. listopadu 2011 si připomeneme 5.výročí úmrtí pana Miroslava Hrabáčka ze Žamberka. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. VZPOMÍNÁ RODINA 13.listopadu 2011 si připomeneme 1.výročí úmrtí paní Kristiny Pokrývkové. Kdo jste ji znali věnujte ji v tento den tichou vzpomínku. dcera Eva 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH Za života chovejme se, lidé, lépe k sobě, potom už to nezachrání pugety na hrobě -mm-

10 10 V ŽAMBERKU ZAPARKOVAL LONDÝNSKÝ DOUBLEDECKER Kampaň Českého olympijského výboru Žijeme Londýnem, se po čtyřech měsících znovu vrátila do Pardubického kraje. Originální londýnský doubledecker přivítali obyvatelé Žamberka v pátek na Masarykově náměstí. Na návštěvníky čekal moderní interiér, soutěžní kvízy a veslařský trenažér. Novinkou byly cyklotrenažéry a stánek s olympijským oblečením. Škoda jen, že propagace této zajímavé akce byla minimální. Zájemců by se tak jistě našlo mnohem víc. -pavvl.- Na foto Z. Žváčkové žáci z MŠ Sluníčko. Průmyslová střední škola LETOHRAD pracoviště - STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Ústecká 36, Letohrad fax.: , tel pssletohrad.cz Nabízí vyučení v tříletých oborech: Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektrikář slaboproud Elektrikář silnoproud Strojní mechanik průkaz pro svařování v EU Nástrojař s rozšířenou výukou CNC obrábění Tříleté večerní nástavbové studium s maturitou: pro absolventy tříletých učebních oborů Provozní technika Provozní elektrotechnika DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: sobota a vždy od 8:00 do 13:00 hodin ALABAMA SLAVÍ 1. MÍSTO NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI V Písku se o víkendu konala mezinárodní taneční soutěž pořádaná WCDF ( Světovou federací country dance ) s názvem 3e Regional Open WCDF Country Line Dance Competition. Tentokráte se nejednalo o soutěž v country choreografiích o velkém počtu tanečníků - průběh byl stejný jako u klasických soutěží ve standardních a latinsko-amerických tancích. Soutěžící tančili jednotlivě, každý sám za sebe, předepsané styly a kroky. Žamberský country taneční soubor Alabama reprezentoval dlouholetý člen a od loňska druhý vedoucí souboru Pavel Jedlička a úspěšně. V kategorii SOCIAL Adult Male, která požadovala 3 soutěžní tance ve stylu waltz, cha-cha a line dance country získal Pavel 1.místo. Porota, která přilétla z celé Evropy ve složení Roy Verdonk, Holandsko, Nisrine Sadqi, Holandsko, Cinta Larrotcha, Španělsko, Nicholas Cort, Švédsko, Kelli Haugen, Norsko, Zuzana Cort, Švédsko a supervizor WCDF Andre Disseldorp, Holandsko ocenila Pavlův look a taneční styl a tak, i když byl na této soutěži absolutní nováček, přivezl cennou trofej. Moc si toho vážíme, na webových stránkách se začnou objevovat videa a fota ze soutěže a exhibice porotců a už se těšíme na příští ročník.soutěž je zároveň akreditaci na další akce WCDF ve světě, které federace pořádá. Děkujeme za pomoc a podporu naší mateřské organizaci SVČ Animo Žamberk, řediteli horní ZŠ za zapůjčení tělocvičny a SChIsK - Svazu chovatelů islandských koní, především Majdě Vaněčkové. Ještě jednou děkujeme Pavlovi za skvělý taneční výkon. text a foto Dana Jedličková DRAKIÁDA S RODINNÝM CENTREM POHODA V NOVÉM V podzimním čase Rodinné centrum Pohoda již tradičně nabízí v Žamberku, pro potěšení dětí i dospělých, soutěžení v létání draků a dráčků. Sobota 8. října slibovala nejen milé pobavení, dramatické soutěžení, ale i dobrodružné zážitky. Hlavním cílem bylo, vypustit draky na oblohu, aby mohli poměřit své síly ve výšce letu, vzdušných kreacích a celkově se předvést ve své kráse. Všichni přihlášení soutěžící toto výborně zvládli. Prokázali, že mají dobrodružství a odvahu v krvi, protože letos se museli poprat s poměrně silným větrem, zimou a deštěm. Kdo se ale v sobotu 8. října podíval v Žamberku směrem k letišti, mohl mezi dešťovými mraky vidět 36 statečných draků, jak si s mraky a deštěm radostně pohrávají. Vítězové byli vyhlášeni a oceněni, ale odměnu získali všichni soutěžící i návštěvníci Drakiády. Pro soutěžící byla připravena perníčková medaile, a také sladká odměna od firmy KLIFI, spol. s r.o. Všichni účastníci si mohli prohlédnout letouny různých druhů a na všetečné otázky jim odpovídali členové Aeroklubu Žamberk. Letadla byla letos poprvé představena také v nové hale. Velká nová hala byla úžasně připravena tak, aby návštěvníky letiště nepřízeň počasí co nejméně trápila. Výzdobu obřích draků připravila paní Fialová z firmy KLIFI, spol. s r.o., a firma také zajistila velkou trampolínu, čaj zdarma a občerstvení v nové příjemné restauraci. Nechyběly ani venkovní grilované klobásy, kuřata, guláš či párek v rohlíku. Letecká školka Agentury MISTR učila děti létat s malými letadýlky, která si mohly děti zakoupit domů. Větší děti a dospělí vyráběli se SVČ Animo Žamberk zdarma krásná letadélka z balzy. Občanské sdružení CEMA Žamberk, které provozuje Rodinné centrum Pohoda, celou akci pro Vás koordinovalo, připravilo soutěžení s draky, výrobu malovaných dráčků pro nejmenší, klouzačku, malou trampolínku a prohazovačku s míčky. V čem byla tedy Drakiáda letos nová? V letošním roce naše sdružení spojilo svoje síly s firmou KLIFI, spol. s r.o., pod vedením pana Kladiva, Aeroklubem Žamberk, leteckou školkou Agentury MISTR z Krnova a SVČ ANIMO Žamberk. Současně s Drakiádou byla otevřena nová velká hala a nová restaurace na letišti v Žamberku. Součástí areálu je dětské hřiště, venkovní bazének a gril. Tento objekt chce majitel nabídnout od jara 2012 také veřejnosti. Už dnes se těšíme na další vzájemnou spolupráci, která (věříme) potěší i Vás. Dana Jansová

11 11 ÚSPĚCH ŽÁKŮ OU A PŠ ŽAMBERK Ve dnech září 2011 se ve Vysokém Mýtě konal první ročník mezinárodní soutěže oboru zedník a zednické práce Řemeslo/Skill Soutěžili zde učňové z Pardubického kraje, ale také ze Slovenska, Polska, Maďarska a Německa. Současně probíhala i prezentace středních škol, učilišť a řemesel. Praktická část soutěže se konala přímo na náměstí Přemysla Otakara II. za účasti dvanácti škol, z toho 7 škol v kategorii zednické práce. Zadání kategorie B bylo vyzdění fragmentu zdiva dle výkresové dokumentace z materiálu HELUZ a omítnutí, druhý den zdivo z materiálu YTONG a zateplená fasáda. Naši školu reprezentovali žáci Tomáš Rudisch a Šimon Kalous, kteří se umístili na 3. místě za školou z Německa a Maďarska. Žáci a pedagogický doprovod absolvovali bohatý doprovodný program, družstvo OU a PŠ Žamberk složené ze žáků a pedagogického doprovodu zvítězilo v bowlingu. Zároveň využívám úspěšné reprezentace našich žáků k nabídce pro veřejnost ze Žamberka a okolí na provedení drobných stavebních prací. Zakázku by prováděla skupina žáků s učitelem v rámci plnění učebních osnov. V současné době žáci pracují na rekonstrukci objektu v kasárnách na moštárnu pro MO Českého zahrádkářského svazu Žamberk. Za OU a PŠ Žamberk Jiřík Karel Dopravní soutěž V areálu MŠ Čtyřlístek proběhla ve čtvrtek dopravní soutěž. Děti ve slušivých reflexních vestičkách plnily na pěti stanovištích úkoly s dopravní tématikou (třídily dopravní prostředky, rozeznávaly dopravní značky, doplňovaly chybějící součásti na cyklistické kolo, poznávaly barvy semaforu a přiřazovaly důležitá telefonní čísla). Nakonec projely na čas dráhu na koloběžce a odpověděly na otázky z testu. Tato akce se konala za podpory Města Žamberka a BESIP, dále Městské policie v Žamberk a tiskové mluvčí Policie ČR. Nakonec jsme se všichni zakousli do buchet v barvách semaforu, které nám napekly naše paní kuchařky. Ceny do soutěže byly financovány z prostředků BESIP a z projektu vyhlášeného Městským úřadem v Žamberku. Znalosti dětí v dalších dnech prověřila i mluvčí Policie ČR z Ústí nad Orlicí Iveta Lehká, která děti velice chválila. Tímto všem zúčastněným velice děkujeme. Těšíme se na spolupráci i v dalších letech! Za MŠ Čtyřlístek Iva Pražáková a Markéta Charfreitagová Metasekvoj čínská - vzácný strom vysazen u Gymnázia Žamberk Díky pochopení vedení Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze obdrželo Gymnázium Žamberk darem metasekvoj čínskou strom s dlouhým a originálním rodokmenem. Metasekvoj čínská (Metasequoia glyptostroboides) je opadavý jehličnan označovaný často právem jako živoucí fosílie. Původem je z Číny. Na letošní rok připadá zajímavé výročí objevu. Původně se předpokládalo, že tento starodávný typ stromů vyhynul asi před 100 mil. let. Teprve v r.1941 byl Japoncem Shigeru Miki ustanoven samostatný rod Metasequoia na základě otisků starých 6 mil. let a stále byl považován za rod vymřelý. V tom samém roce (1941) nalezl T. Kan v čínské provincii S čchuan pro vědu neznámý rostoucí strom odpovídající oněm fosilním nálezům, který byl v následujících letech popsán jako druh Metasequoia glyptostroboides. Počátkem roku 1948 obdrželo arboretum Arnold Arboretum Harvardské univerzity v Bostonu v USA první zásilku semen, která byla nasbírána na původní lokalitě v r Toto světoznámé arboretum poskytlo potom v r vzorky semen několika desítkám významných botanických zahrad a univerzit světa. Některé prameny hovoří, že tento počin byl jakousi symbolikou a oslavou ukončení druhé světové války. Jednou z obdarovaných institucí byla také Botanická zahrada Karlovy univerzity v Praze, kde jeden strom od r.1949 vyrostl do úctyhodné výšky 24 m. Za 70 let od prvního objevení se metasekvoj stala poměrně běžnou a dostupnou dřevinou, protože ji lze množit řízkováním a řada okrasných školek po celém světě tak úspěšně činí. Mezitím originální metasekvoj v botanické zahradě v Praze dospěla, začala tvořit plodné šišky a z jejich semen založila další přirozenou generaci metasekvojí. Jednou z obdarovaných institucí se nyní stalo i Gymnázium Žamberk. Metasekvoj byla vysazena na dvoře gymnázia 20. října v den, kdy se v Česku slaví den stromů, a zároveň v roce 70. výročí, kdy byl tento rod popsán jako fosílie a jako neznámý rostoucí strom poprvé nalezen v Číně. RNDr.Milan Lipenský, ředitel Rice Lake Před 4 lety, kdy se mě lidé neustále ptali, jestli také jednou pojedu do Ameriky jako moje sestra, moje odpověď bylo jedno stručné NE. O 4 roky později, mám tu čest psát Vám z malého městečka, i když o dost většího, než je Žamberk, Rice Lake a tento měsíc je řada na mně, abych splnila tento nelehký úkol popsat všechny zážitky do jednoho krátkého článku. Začnu minulým týdnem, kdy se tu konal velkolepý Homecoming. Homecoming týden, byl více jak bláznivý a já si ho opravdu užila. Každý jednotlivý školní den byla škola jako vyměněná. Jeden den ve stylu barev, druhý den ve stylu dvojčat a podobně. Mně osobně se nejvíce líbil den 80.let. Jakoby se celá škola vrátila do časů minulých, a to si piště, že se většina učitelů cítila jak za mlada. Můj týden byl ale přece jenom v něčem jiný, než ty ostatní. Nešla jsem v sobotu na všemi očekávaný Fall- formal, ples který se uskutečnil přímo ve škole. Ani jsem v pátek nebyla na velkém zápase amerického fotbalu. Já jsem v pátek po škole nastoupila do auta a strávila 6 hodin na cestě do velkého města jménem Chicago. Co si budeme povídat, bylo to neskutečné. Sobotu jsem strávila na prohlídce města, kde jsem mohla vidět ty nejvyšší budovy, jaké jsem kdy viděla (jak už to v těchto velkých městech bývá). Také jsem mohla vidět noční Chicago z nejvyšší budovy ve městě a zároveň s tím i ohňostroj, který se konal ten večer na počest slavného Chicago Marathon, jenž jsem měla štěstí vidět na vlastní oči další den. Zúčastnilo se lidí. Byla to podívaná, na kterou nikdy nezapomenu. A můj doposud největší zážitek tady? Jednoznačně medvěd, který běžel přes silnici necelých 6 metrů ode mě, když jsem čekala jako každý ráno na autobus. Stála jsem jako přilepená k zemi a modlila se, aby mě neviděl. Měla jsem štěstí, a tak se možná za 2 měsíce zase ozvu. S pozdravem z Rice Lake, Eliška Hegerová DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Žamberk 23. listopadu 2011 od 15:00 do 18:00 hodin Zveme rodiče a žáky základních škol z 5. a 9. ročníků k návštěvě a prohlídce školy. Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti o možnostech a podmínkách studia na Gymnáziu Žamberk. Specifická informace pro zájemce o osmileté studium (pro zájemce z 5. tříd) v 15:30 hod. Specifická informace pro zájemce o čtyřleté studium (pro zájemce z 9. tříd) v 16:30 hod. Kontakt: tel ,

12 12 ÚSPĚCH VE SPRINTERSKÉM TROJBOJI Ve středu se v Ústí nad Orlicí konal tradiční sprinterský trojboj. Letos nám přálo počasí výrazně více než v loňském roce, a tak si 6 členů našeho oddílu Atletika TJ Sokol Žamberk zaběhalo za krásného slunného počasí. Teplé počasí se projevilo i na výsledcích, závodníkům se běhalo dobře a domů jsme si přivezli stříbrnou a bronzovou medaili. Každý závodník běžel 3 krátké tratě (nejmladší 40, 50, 60; mladší 50, 60, 100). U nejmladší kategorie o pořadí rozhodoval součet časů, u mladších se již výsledky jednotlivých běhů převáděly na body a rozhodoval součet získaných bodů. Výsledky našich závodníků: Nejmladší žáci: 2. místo Procházka Adam 3. místo Vanický Martin 4. místo Jedlička Lukáš 11. místo Kodytek Jonáš Nejmladší žákyně: 5. místo Vanická Kateřina Mladší žáci: 8. místo Procházka Vojtěch Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci oddílu a medailistům gratulujeme! Více informací o oddílu Atletika TJ Sokol Žamberk se dozvíte na našich stránkách cz/atletika/ Za oddíl Petr Vanický GRATULUJEME! 3. místo z MČR veteránů v klasickém pětiboji přivezl Štěpán Michalovič! Za krásného podzimního počasí, v sobotu v Praze, na atletickém stadionu na Kotlářce, se uskutečnilo MČR veteránů v klasickém pětiboji. Klasický pětiboj se skládal z těchto disciplín dálky, běhu na 200 m, oštěpu, disku a běhu na 1500 m. U veteránských kategorií se přepočítávají časy a hodnoty disciplín dle koeficientu stáří (od 35 let). Tohoto Mistrovství se zúčastnil i Štěpán Michalovič ze Žamberka. Ze 20 zúčastněných závodníků se Štěpánovi podařilo získat 3. místo v celkovém hodnocení bez rozdílu věku. Výkony: dálka 620 cm; oštěp 46,86 m; 200m 24,54 s; disk 31,61 m; 1500m 4:41,08 min. -vm- 70 LET KANOISTIKY V ŽAMBERKU 10. část Úspěšná činnost kanoistického oddílu pokračuje. Hlavním trenérem se stává Václav Stejskal. Dalšími trenéry jsou Václav Jedlička, Hana Štětinová a vrátil se Jan Kraus. S tréninky jim pomáhá Pavel Nosál a Tomáš Vencl. Od r.2008 se začínají prosazovat naši nejmladší závodníci: Jakub Stejskal, Patrik Kubíček, Veronika Jedličková a Zuzana Jedličková. Všichni v letech 2008 až 2010 získávají medaile na mistrovství ČR. V r.2011 mistry České republiky, na kajaku K2 v maratonu, se stávají Jakub Stejskal s Patrikem Kubíčkem. Parta vodáků se rozšiřuje a velmi dobře si vedou i další závodníci: Natálka Kubíčková, Lukáš Stejskal, Vojta Procházka, Viktor Vencl, Lukáš Kubišta, Daniel Prachař a dorostenec Ondra Procházka, který letos startoval v Polsku na olympijských nadějích. Další úspěšná závodnice, která se v letošním roce po 4leté odmlce vrátila, je Klára Paďourová. Dokázala v kategorii juniorek na vodáckém maratonu mistrovství ČR získat 2. místo. Mimo to je Klára úspěšnou representantkou na divoké vodě ve sjezdu. Oddíl pořádá letní soustředění ve Štědroníně, nedaleko hradu Zvíkov na Orlické přehradě na soutoku Otavy s Vltavou. O členství ve Sportovním centru mládeže vedle Ondry Procházky bojují i žáci Jakub Stejskal a Patrik Kubíček. Všichni musí splnit podmínku vyhlášenou Českým svazem kanoistů, tj. umístit se do určeného místa v žebříčku pohárových závodů. To se jim podařilo. Nyní je čeká druhá část v suchozemských testech testy s činkou, běh a plavání. Oddíl spolupracuje s klubem vodáků při pořádání závodu 15 km po Divoké Orlici. Člen oddílu Petr Zeman je rozhodčím I.třídy a jezdí po závodech Českého poháru. V srpnu se pravidelně zúčastňujeme závodu dračích lodí pořádaného SKI klubem Pastviny. Přihlašujeme vždy dvě posádky junioři, přerostlá mládež do 50 let věku a senioři až do věku 80 let. Věkový průměr této posádky se pohybuje kolem 64,5 roků. V červnu 2011 oddíl po 40 letech uspořádal na Pastvinské přehradě závody na tratích 2, 4 a 6 km. Závody se vydařily, tak je chceme pořádat i v dalších letech. Od roku 2008 se podílíme na ekologickém programu vyhlášeném MÚ Žamberk. Po dva roky jsme čistili řeku i břehy Divoké Orlice od koupaliště po lávku pod kasárnami. Další roky uklízíme břehy Pastvinské přehrady v okolí loděnice. Po každé akci proběhla na uvedené téma beseda vedená Dr. Hanou Štětinovou, např. o třídění odpadů, o čistotě přírodních vod apod. V letech opět úspěšně závodí na poli českém i světovém naši veteráni, ale jak jsem minule slíbil, bude o nich pojednání v některém z dalších částí. Vladimír Kalous NOVA MOTOCROSS CUP 2011 Uzavřeli jsme patnáctý ročník Nova motocross cupu. Sezona 2011 se vyvedla na výtečnou a celkem 518 startujících je pro pořádající motokros team Žamberk vynikající počet. Celý seriál začal již v dubnu v Záboří nad Labem a následovalo dalších devět závodů. Kromě domácích jezdců se zde již pravidelně objevují i jezdci z Polska a letošního seriálu se zúčastnil i jeden závodník z Německa. Rekordmanem v naježděných kilometrech na závody je Jarda Paulus, který přijížděl i se svým doprovodem až z Březové u Sokolova (Karlovy Vary). Nevynechal ani jeden závod a za to mu patří náš velký obdiv. Neoficiální prvenství si odnáší Žamberský kotel, kam se sjelo celkem 208 jezdců. Byl to pátý závod letošního seriálu. Vše jsme zakončili v Třemošnici na slavné a všemi oblíbené motokrosové trati, kam se sjelo 196 jezdců. Za zmínku stojí i účast děvčat, která se určitě nemají za co stydět, a některé soupeře z řad chlapců dokázala dost významně potrápit. Celá sezona je zakončena slavnostním vyhlášením, které tradičně probíhá v Sokolovně v Kunvaldě. Ocenění obdrží první tři jezdci v každé z deseti kategorií a děvčata za jejich statečnost ještě zvlášť. Letošního vyhlášení se kromě partnerů a sponzorů zúčastní a ceny předají mistr Evropy MX Open Petr Bartoš a třetí na Mistrovství světa MX3 Martin Michek. Děkuji všem sponzorům a mediálním partnerům, bez kterých by se seriál nemohl uskutečnit. Zároveň moje poděkování patří i celému realizačnímu teamu. Díky němu Vám můžu nabídnout seriál závodů na takové úrovni, který si zasloužíte a který chci minimálně zachovat i pro již připravovanou sezonu V nadcházející sezoně připravujeme rozšíření kategorií těch nejmenších. Každopádně sezona pro nás začíná , kdy startuje další ročník mezinárodního Mistrovství České republiky v motoskijöringu. Jako ředitel celého seriálu společně s Petrem Kovářem jako promotérem zajišťujeme průběh a zajištění celého seriálu mistrovství české republiky v tomto zajímavém a velice atraktivním sportu. Za motokros team Žamberk Jari Kurri, ředitel seriálu

13 13 FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Žáci: 1.FC Žamberk - Dobříkov 11:0 (M.Cvik 4,Chládek 2,Bílek 2.Kalous, Janovec, Martinec) Dorostenci: 1.FC Žamberk - H.Újezd 3:0 (Kočí, Rucki, Jelínek) Muži: 1.FC Žamberk - Polička 0:0 1.FC Žamberk B - Lichkov 1:1(Dvořák)(PK 6:5) Výsledky mistrovských utkání Muži: Třemošnice - 1.FC Žamberk 1:2 (Černík, Pavelka) Němčice - 1.FC Žamberk 1:2 (Dvořák 2). XII. Hubertova jízda v Žamberku Tohoto krásného podzimního dne jsme uspořádali na soukromé louce p.kodytka v Polsku směrem na Kněžství již XII.Hubertovu jízdu v Žamberku. Zúčastnilo se 30 jezdců na koních a 3 povozy tažené párem koní. Jeden řídil a byl v majetku p. Macháčka z Kunvaldu a dva byly v majetku p. Fajgla z Končin. Po zahájení, představení jezdců a přání šťastného návratu se všichni jezdci vydali, vedeni mástrem honu D. Kolaříkem, na vyjížďku v okolí Polska a Kněžství. V době konání Hubertovy jízdy byla předvedena ukázka historického šermu skupiny Mortem Iter, o.s.. Po návratu z vyjížďky se snažili ti odvážnější strhnout liščí ohon, který byl umístěn nad překážkou. Po urputném boji se Králem honu stal Tomáš Vuršr s koněm Dar z Ještětic. Jeho snažení bylo oceněno hodnotnými cenami. Odpoledne předvedli jezdci své umění na parkuru do výšky 100 cm zvítězila A. Faltusová z Blahotince na koni Sibir. V divácky nejzajímavější disciplíně - jízdě zručnosti zvítězil T. Vuršr z Ještětic. V každé soutěži byli nejúspěšnější odměněni krásnými a hodnotnými cenami, které věnovali: R. Skřivan LITEX z Litomyšle, STILMAT, s.r.o., STAPS, s.r.o.,.faltusová M., Valášek M.,Vyhnálek M., Elektro- -Jordán, Motlová E., Charfreitagová M., F plus, s.r.o., Informační centrum Žamberk, Baarová S., Mototechna-Toman R., prodejna EXOTA, Šrámková I., Jagobová D., nábytek Kosařová, Plundra M., Schrollerová I., Lipenská J., Novotná Z.,Toman M., Látky Šléglová, s.r.o., Kubíček KOLEX, s.r.o., Jílek L., Býček R., Trejtnarová-květiny, Ráb J.-Kandela, Hernych, Prausová, Kainek, Chládková D.-Solná jeskyně, Dibaq, a.s., Černohorská MA-JA dent zubní laboratoř, Salon Mona, květiny Markytka, květiny Pavlová, Autodílny Doloncar, Gen X studio, s.r.o., Podzemná A., Alena a Luboš Maryškovi, Maida studio Gruntová, Narayena orient Dobeš, Autor - Prokopec, Rekos Ševčík, Jamall CZ, a.s., Jezdecké potřeby Dulkaj Lanškroun, Mikysková S., Móda od Markéty, Sýkorová B., Česká řemesla Biedlová K., Ekoflora Keprtová J., Linie R, s.r.o., Lékárna Laura, Keramika Jasmína, Galanterie a butik, Galanterie Hájková, drogerie TETA u FÚ, a další. Všem těmto sponzorům děkujeme a věříme, že i v příštích letech nám budou nakloněni a podpoří nás při této akci. Zvláštní poděkování patří D+D Reklama Huška P. za natištění mašlí pro všechny zúčastněné, paní Stejskalové za upečení perníků a paní Hrycové za upečení věnečků. Nad celou akcí byl přítomen i veterinární dozor MVDr. Bílek J., jemu taktéž jako každý rok děkujeme za krásné fotky. Po celou dobu konání nás provázel hudbou pan Josef Mertelík. Pozemek pro tuto akci propůjčil pan Václav Kodytek. Věříme, že se XII. Hubertova jízda i přes nepřízeň počasí, které nám na začátku moc nepřálo,všem zúčastněným jezdcům i přihlížejícím divákům líbila. I když jsme se přemístili na jiné místo, dále od města, přesto hodně z Vás si našlo cestu a přišlo se pobavit a podpořit tuto akci. Těšíme se na konci jezdecké sezony v říjnu 2012 na další shledání v podzimní přírodě. Za Jezdecký klub Polsko L. Šebková Župní přebor Východočeské župy Pippichovy ve stolním tenisu V Žamberku se uskutečnil ve dnech 9. a 10.září 2011 noční turnaj ve stolním tenisu, registrovaných hráčů Župní přebor Východočeské župy Pippichovy, kterého se mohli zúčastnit i hráči neorganizovaní v ČOS. Turnaje, který začínal v pátek ve 20:00 a skončil v sobotu ve 2:45 hod., se zúčastnilo 31 hráčů z Týniště, Kostelce, Líšnice, Králík, Nekoře, Brna, Orlice, České Třebové, Řetové, Lhot u Potštejna a Žamberka. Bylo sehráno 107 zápasů na 3 vítězné sety. PŘEDPŘÍPRAVKA Fotbalový klub 1.FC Žamberk založil v letošním roce družstvo předpřípravky pod vedením trenérů Kašpara, Suchodola a Rudoleckého. Během náboru se přihlásilo dvacet dětí, které se učí základům fotbalu každé pondělí od 16:00 hod. na stadionu Pod Černým Lesem v Žamberku.V zimním období se tréninky přesunou do tělocvičny U Žirafy a to každé pondělí od 16:00 do 17:00 hod. Děkujeme rodičům, že svým dětem vybrali právě fotbal, a klukům přejeme, aby je fotbal bavil. Všem, co své děti ještě nestačili přihlásit, vzkazujeme ať přijdou, budou u nás vítáni. STARŠÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA V letošní sezoně přešlo naše mužstvo z mladší přípravky do starší.přestože jsou naši kluci v této soutěži nováčky,vedli si dobře. Předvedenou hrou dělají radost nejen sobě, trenérům (Překvapili i předsedu OFS v Ústí p.skalického), ale i svým rodičům, kterým za fandění, podporu a každotýdenní dojíždění na turnaje patří náš veliký dík, protože bez nich by to nešlo. Trenéři Radek Jedlička, Aleš Prachař. (kor) ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ listopad - prosinec 2011 Svaz postižených civilizačními chorobami v Žamberku zve své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se koná vždy v sobotu od 8:30 do 9:45 hod. v termínech: , , , Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), u bývalé jídelny Elitexu, nádraží ČD. Všichni jste srdečně zváni. Zde jsou výsledky turnaje : 1.Jan Mikulecký (Choceň), 2.Jan Pavel (Orlice), 3.Martin Bolehovský (Kostelec), 4. Miloš Svoboda (Orlice), 5.Roman Steimetz (Česká Třebová), 6.Dušan Kovář (Řetová), 7.Karel Hlava (Králíky), 8.Ladislav Jenčík (Týniště), 9.Lukáš Lohynský (Králíky), 10.Lukáš Fišer (Řetová). Soutěž útěchy : 1.Jana Svojanovská (Česká Třebová). I ng.břetislav Havel, oddíl stolního tenisu TJ. Sokol Žamberk Marek Rybár, místopředseda MO SPCCH

14 14 Laskavé ekosofické společenství Mařenčino podvrší, o. s., Žampach nabízí: Malá duchovní univerzita DRUID,Žampach, pro šk. rok připravuje nový základní ročník. Hlaste se nejlépe do Náplň seminářů: meditace, práce v alfa hladině mysli, práce s energií stromů, šamanský buben, energie sexualita - duchovnost Celovíkendové kurzy cvičení, velmi pozitivně pracující s naší energií ke zklidnění, odolnosti vůči stresu, zlepšení psychického i fyzického zdraví. 1) ČIKUNG a KEL GE S - základy cvičení Termín: sobota neděle ) KEL GE S - seminář zaměřený na cvičení: Koulení slunce v řece lásky a 24 cviků s holí, styl H. T.. Termín: sobota neděle ) ČIKUNG - seminář zaměřený především na cvičení: Osm posvátných brokátů. Velmi staré cvičení, s prověřenými výsledky ve zlepšování zdraví. Termín: sobota neděle Kontakt: mobil: tel POHÁR ISCAREXU Běh údolím Orlice Klášterec nad Orlicí V neděli se konal lyžařský přespolní běh v Klášterci nad Orlicí. Start byl na fotbalovém stadionu. Závod pořádal místní Sokol. Výsledky: minižáci 100 m 14. Jedličková Tereza 00,00 předžákyně 400 m 12. Tomanová Nikola 02,02 muži A 9,4 km 10. Fajfr František 34, Mařík Jiří 35, Vaško Adam 28,53 muži B 9,4 km 6. Strnad Tomáš 38,57 8. Novotný Luděk 40,22 muži C 9,4 km 7. Jedlička Václav 44,27 muži D 4,7 km 5. Koblížek Jindřich 23,12 9. Kalousek Jan 38,18 ženy A 4,7 km 9. Lauterbachová Lucie 21,34 Běh po stopách Líšnické patnáctky v Líšnici Další neděli se běžel opět lyžařský běh v Líšnici. Závod pořádali místní sokolové se startem od sokolovny. Výsledky: muži A 8 km 8. Fajfr František 20, Mařík Jiří 30,10 muži B 6 km 4. Strnad Tomáš 23,32 5. Suchodol Josef 24,05 8. Novotný Luděk 25,06 ženy A 4 km 4. Lauterbachová Lucie 18,06 - vkal- METEORS BASEBALL TEAM ŽAMBERK 2010/2011 zřizovatel SVČ ANIMO Žamberk PŘÍPRAVKA: počet hráčů ( 5-9 let ): 12 Soutěž: Východočeský přebor mladších žáků do 8 let ČBA. Soupeři Sparks Mladé Buky, Rytíři Trutnov, Klackaři Kostelec nad Orlicí, Orlice Choceň, Piráti Žacléř. Umístění v soutěži: 6. místo. Trenér: Vlaďka Valdová, Iveta Dostálová. Po velmi vydařeném začátku, kdy jsme se pohybovali na předních příčkách tabulky, hráči podcenili konec sezóny, a to se nám vymstilo v podobě několika proher za sebou, a tím i propad v celkovém umístění. Na prohry se musí zapomenout a trénovat tak, abychom byli lepší, a hlavně aby nás to bavilo. ŽÁCI: počet hráčů (9-12 let): 13 Soutěž: Východočeský přebor žáků ČBA. Soupeři Sparks Mladé Buky, Rytíři Trutnov, Piráti Žacléř, Orlice Choceň. Umístění v soutěži: 5.místo. Trenér: Milan Džurban, asistent: Martin Bulíček Oproti minulé sezóně jsme hráli s jinými soupeři v nově založeném Východočeském oblastním přeboru. Byly to velmi vyrovnané zápasy a nikdo předem nevěděl, kdo vyhraje. Sparks byli jasně nejlepší, ale i ty jsme dokázali v závěru sezóny porazit. Umístění na 5. místě napovídá, že máme co zlepšovat. V baseballu se zápasy nevyhrávají, ale prohrávají. Matouš Pospíšil se zúčastnil výběru do žákovské reprezentace České republiky. MLADŠÍ KADETI: počet hráčů (13-15let): 18 Soutěž: Jihomoravský přebor mladších kadetů ČBA. Soupeři Draci Brno, Technika Brno, Hroši Brno, Třebíč Nuclears, Olympia Blansko, Expres Brno, Orlice Choceň, Aligátoři Znojmo, umístění v soutěži: 6.místo Trenér: Martin Mózer, asistent: Jan Štětina Pro mladší kadety byla tato sezóna skvělá a svými výhrami dělali všem radost. Porazit takový velkoklub jako Draci Brno je těžké a pokaždé, když se to podaří, je to super. Hráči v této kategorii udělali největší pokrok oproti minulému roku a kdo se byl podívat na jejich zápase, tak mi dá jistě za pravdu. 10 hráčů ml.kadetů Meteors reprezentovalo Pardubický kraj na Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci. J.Fiala, V.Andrle, V.Dušek, V. Mach, M.Žofčín, T.Strnad, V.Vencl, K.Steffek, L.Stehlík, V.Nejman MUŽI: počet hráčů (16 let a starší): 16 Soutěž: Jihomoravský přebor mužů ČBA. Soupeři- skupina B: Snails Orlová, Draci Brno C, Hroši Brno B, Orlice Choceň B, Klubs Kyjov, Sokol Bedřichov, Moravská Beseda. Umístění v soutěži: 13.misto. Trenér: Martin Mózer, Milan Džurban. V této věkové kategorii je pro nás nejtěžší vyhrávat, neboť soupeři jsou na velmi vysoké kvalitativní úrovni a my jsme mladý klub s nadšenými hráči, ale chybí nám dostatečná vyhranost. Někdy chybělo i trochu toho štěstí. Po každé sezóně mužů je však vidět zlepšení ve zvládnutí herních situací i v taktické hře. CELKEM AKTIVNÍCH HRÁČŮ METEORS: 57 CELKEM AKTIVNÍCH TRENÉRŮ METEORS: 6 AKCE METEORS BASEBALL TEAMU V ROCE 2010/2011: 1. Velikonoční baseballový turnaj žáků základních škol ze Žamberka a okolí účast: ZŠ Nádražní, ZŠ 28.října, ZŠ Jablonné n.o. 2x, ZŠ Klášterec n.o., přípravka Meteors umístění : 1. ZŠ jablonné n.o. 2. ZŠ Klášterec n.o. 3. ZŠ Nádražní 2. Jarní baseballový kemp Meteors Víkendové soustředění v Říčkách na Hotelu Anenský Mlýn manželů Spurných. Příjemné prostředí, skvělý servis majitelů, hezké počasí co víc si přát při předsezónní přípravě. 3. Dětský den Letní baseballový kemp Meteors Celotýdenní soustředění na našem fieldu. Nejen drilly, pot a slzy, ale i hry, odpočinek a zábava. To bylo součástí přípravy před druhou částí sezóny. Nechybělo velmi vydařené tradiční zakončení s rodiči. 5. Baseball Road Show Náborová akce, která představuje veřejnosti baseballové dovednosti. Každý si může vyzkoušet, jak těžké je hrát baseball, i když se to třeba nezdá. Letos v Zámeckém parku. Během BRS jsme vyhlásili cenu MVP NO+BL Meteors 2011 ( nejužitečnější hráč sezóny). Stal se jím Ondřej Hubálek z Lukavice. 6. září založení Meteors Baseball Team Jablonné nad Orlicí - odnož našeho týmu pod vedením p.karla Pospíšila pro děti od 6 do 11 let. Děkuji všem hráčům, trenérům, rodičům a příznivcům žamberského baseballu. Děkuji též všem sponzorům, SVČ Animo Žamberk a městu Žamberku nejen za finanční podporu. Mnohokrát děkujeme sponzorům: GAF, s.r.o., Ekola České Libchavy, s.r.o., MEIXNER & HANUŠ, a.s., Czech republic, Fresh Design, s.r.o., Grifmont CZ, s.r.o., Tiskárna Kerschbaum, NO+BL Žamberk, Sport Bulíčková, Technické služby Žamberk, Kostelecké uzeniny, a.s., Hotel Anenský Mlýn Milan Džurban

15 Žamberské LISTY 15 PRONÁJEM BYTŮ Nabízíme k pronájmu čtyři byty 2+kk o podlahové ploše 68m 2 v novostavbě domu v Žamberku, ulice Pionýrů Byty jsou zkolaudovány a připraveny k okamžitému nastěhování. PROHLÍDKU BYTU si můžete domluvit na tel. čísle: CENA PRONÁJMU 5.900,- Kč/měsíc + energie Součástí nájmu je i vybavení. Celý objekt je zateplen a osazen okny s trojskly. Podlahové topení je elektrické a je schválená přímotopná sazba. Předpokládají se nízké náklady na energie. Každý byt má samostatné měření el. energie a vody. Parkovací místa zajištěna mimo ulici vedle domu. KONTAKT: tel SVAZ VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY RAFT KLUB GYMNÁZIUM LETOHRAD Klub juniorských mistrů republiky a juniorských reprezentantů ČR. NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ Vodácký oddíl RAFT KLUB GYMNÁZIUM LETOHRAD pořádá nábor nových členů. Pro každého, kdo je starší 10 let, má rád vodu a má chuť zažít trochu dobrodružství. Tréninky se odehrávají především v Žamberku a v Letohradě. Informace: Jan Řehák, Vratislav Šembera. Kontakt pro zájemce: tel , Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk Za Kopečkem 353, Žamberk přijme do trvalého pracovního poměru strojníka-topiče pro obsluhu středotlakých kotlů, údržbáře Požadavky: - odborná způsobilost (osvědčení) k obsluze kotlů 4. třídy PK4 s praxí - ŘP alespoň sk. B - bezúhonnost Nástup: Zájemci o bližší informace kontaktujte správce ústavu Ing. Rudolfa Bulíčka osobně, tel. č , , příp. nebo vedoucího údržby Josefa Píče osobně, tel , příp. PRODEJ KONZUMNÍCH BRAMBOR ručně přebíraných s výběrem z pěti odrůd nabízí rodinná farma Žabkovi, Polsko- Šanderova 473 Žamberk, tel KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: nebo tel KOUPÍM v Žamberku stavební pozemek nebo zahradu vhodnou k výstavbě domu nebo dům s pozemkem určený k demolici. Kontakt: tel KOUPÍM nebo PRONAJMU garáž u Finančního úřadu nebo na sídlišti U Žirafy v Žamberku. Kontakt: tel KOUPÍM starou motorku, auto ( např. Tatra 603) a zemědělskou techniku (traktor a pod.) i nepojízdné a nekompletní, bez technického průkazu. Kontakt: tel nebo PRONAJMU dlouhodobě byt 3+1 velký 6NP v panelovém domě U Žirafy. Ihned k nastěhování, nájemné dle dohody. V případě zájmu volejte na tel

16 16 Žamberské LISTY Při nákupu nad 5.000,-Kč DOPRAVA ZDARMA ADN, s.r.o., Dlouhoňovice čp.135 Žamberk (areál bývalé mlékárny) Pracovní doba -od 7 - do 16 hodin. KAMENICTVÍ RAŠKA nejlevnější světlou žulu v regionu pomníky moderních a klasických tvarů v různých barvách a nejnižších cenách hotové pomníky skladem schody, parapety, obklady České Libchavy 89, tel , mob EKO-LAB Žamberk spol.s r.o. přijme pracovníka na pozici VZORKAŘE Požadujeme: - SŠ nejlépe zemědělského zemědělského nebo chemického nebo zaměření chemického zaměření - řidičský průkaz B - komunika vnost, samostatnost, spolehlivost - časovou flexibilitu Nabízíme: - pestrou a zajímavou práci - odpovídající ohodnocení - zaškolení a trvalé vzdělávání Nástup možný ihned. Nabídky s životopisem posílejte na adresu: Veronika Římánková EKO-LAB Žamberk spol. s r.o. Zemědělská Žamberk tel: Komplexní nabídka pojišt ní v Letohrad, Šedivská 838 Po, St, t 13:30 17:30 Út, Pá 9:00 13:00 Ing. Marie Buryšková Tel.: Mobil: S vámi od A do Z Uzávěrka č. 19/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2675/05-230 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 2675/05,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-049 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1804/11-419 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1804/11,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. VZNIK PROJEKTU Josef Fučík upoután na invalidní vozík 1998 Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky 2001 Jak upozornit na bariéry,

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-1521 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice.

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice. ZPRAVODAJ 6/2015 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se bude konat ve středu 10. 6. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

ke zvýšení šancí na trhu práce. Program pro RYCHNOV NAD KNĚŽNOU www.kr-kralovehradecky.cz

ke zvýšení šancí na trhu práce. Program pro RYCHNOV NAD KNĚŽNOU www.kr-kralovehradecky.cz Týden VZDĚLÁVÁNÍ D O S P Ě L Ý C H 7. 11. listopadu 2011 Dalším vzděláváním ke zvýšení šancí na trhu práce. Program pro RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Účast na všech akcích ZDARMA! V í c e n a Ú Ř A D E C H P R Á

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 Od 5. 3. je otevřeno Café Rosa kavárna 2. 3. 2015 (pondělí) 3. 3. 2015 (úterý) 13:30 14:30 Zdravá záda pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Kristýny 4. 3. 2015 (středa)

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1311/08-451 Sp.zn. zást. opr.: 3456563649 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více