Žamberské LISTY 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa"

Transkript

1 Žamberské LISTY 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011

2 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné zakázce Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch Pěší zóna Žamberk dodavatel stavby II. Rozhodnutí ÚOHS lze souhrnně zrekapitulovat následovně: ÚOHS ve svém druhostupňovým rozhodnutí bohužel v plném rozsahu potvrdil svá předchozí rozhodnutí (vč. opravného výroku a rozhodnutí o pokutě); žádná pochybení ÚOHS nepřiznává (naopak předseda ÚOHS přímo uvádí, že rozhodnutí považuje za pečlivě odůvodněné, přičemž způsob rozhodování za podmínek dané kauzy dle předsedy ÚOHS odpovídá možnosti využití diskreční pravomoci - správního uvážení ÚOHS); předseda ÚOHS potvrdil původní stanovisko ÚOHS, že byla vyřazena nabídka uchazeče AGILE, spol. s r.o., která být vyřazena neměla, jelikož uchazeč vyhověl podmínce na dobu plnění, a tento postup měl vliv na konečné pořadí nabídek; dle názoru ÚOHS měl zadavatel termín zahájení prací vyloučeného uchazeče navrhnout (posunout) tak, aby došlo ke změně ve prospěch zadavatele a byl dodržen limitní termín pro zajištění možnosti spolufinancování z prostředků EU; předseda ÚOHS potvrdil původní stanovisko ÚOHS, že zadavatel porušil zákon, když jmenoval do komise osobu, který mohla být podjatá, přičemž ani v tomto případě nezohlednil žádnou z rozkladových námitek (k námitce, že zákon neobsahuje konstrukci, v rámci které by měl být zadavatel trestán v případě, pokud členem komise jmenuje osobu, u níž je následně poukázáno na potenciální podjatost, se ÚOHS vůbec nevyjádřil); předseda ÚOHS rovněž neakceptoval žádnou z námitek směřovaných proti opravnému rozhodnutí s tím, že se v podstatě jednalo pouze o písařskou nesprávnost, kterou ÚOHS má pravomoc zkorigovat; namítaná prodlení při správním rozhodování ÚOHS rovněž pomíjí (resp. se k nim nevyjadřuje; dílčí vyjádření je pouze ve vazbě na časový odstup provedení opravného rozhodnutí, ke kterému dle názoru ÚOHS může dojít kdykoli); pokud se jedná o výši sankce, předseda ÚOHS dospěl k závěru, že nepřiměřenost pokuty nebyla prokázána (resp. ani důkazně doložena); v rozkladu ovšem bylo ve vazbě na nepřiměřenost poukazováno na rozhodovací praxi ÚOHS v oblasti správního trestání, která je aktuálně potvrzena některými dalšími rozhodnutími ÚOHS, kdy ÚOHS akcentuje především preventivní funkci trestu a již opakovaně druhostupňově snížil uloženou pokutu na cca 1/10 její původní hodnoty; v tomto případě však ÚOHS tento postup bohužel nezvolil. Zastupitelstvo města svolané na 18. října t.r. projednalo, mimo jiné, další postup v této věci. Rozhodnutí ÚOHS je možné napadnout prostřednictvím žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, a to ve lhůtě dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Dle vyjádření advokátní kanceláře (tato zastupuje město Žamberk od samého začátku napadení správnosti postupu města) lze proti rozhodnutí ÚOHS brojit soudním přezkumem, neboť je minimálně část rozhodnutí ÚOHS vadná (konstrukce správního deliktu nemůže spočívat v jednání zadavatele v souvislosti s ustavením hodnotící komise, jak dovodil ÚOHS), přičemž je nutné rovněž poukázat na skutečnost, že předseda ÚOHS se explicitně nevypořádal se všemi námitkami rozkladu. Plné znění rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže OHS Petra Rafaje je možné zhlédnout na stránkách města Žamberka, nebo v sekretariátu starosty. O dalším postupu města a rozhodnutí zastupitelstva města Vám podáme zprávu. Jiří Dytrt, starosta města Poslanecký den Ing. Radima Jirouta, MBA v Žamberku Dne 13. září navštívil, v rámci poslaneckého dne, město Žamberk pan poslanec Ing. Radim Jirout, MBA (ODS). Průvodcem po celý den se mu stal starosta města pan Jiří Dytrt, který se ujal role hostitele a reprezentanta města v jedné osobě. Oficiální návštěva byla zahájena v deset hodin přijetím poslance Ing. Radima Jirouta starostou města Jiřím Dytrtem na Žamberské radnici. Diskuse v přátelské atmosféře se dotkla nejen aktuálních problémů města, ale i záležitostí týkajících se reformních kroků vlády v oblasti výplat sociálních dávek. Poslanec Jirout si se zájmem vyslechl nejen nástin plánů Žamberské radnice pro zbytek volebního období, ale také poznatky zástupce místní samosprávy včetně potenciálních úskalí navrhované legislativy pro následnou praxi. Následně pan poslanec absolvoval v doprovodu starosty návštěvu Žamberských podniků. Prvním z nich byla pobočka firmy Rieter CZ, kde byli přijati jednatelem Ing. Jiřím Appeltauerem, jenž je osobně provedl a seznámil s činností firmy. Obdobná náplň byla poskytnuta v podniku Intero Chmelan a spol., s.r.o., paní JUDr. Stanislavou Chmelanovou, která se velmi ochotně ujala role průvodce. I firma Šmídl, s.r.o., nabídla vysoce precizně připravený scénář seznámení se s činností podniku, o což se postaral jednatel a většinový vlastník firmy pan Vladimír Šmídl osobně. Děkujeme všem za věnovaný čas i ochotu. Poslanec Jirout velmi citlivě vnímá jak ekonomickou roli těchto firem pro město, tak jejich roli největších zaměstnavatelů ve městě i pro širší okolí. Ocenil ekonomickou stabilitu zmíněných firem, která se projevila zejména v době hospodářské a finanční krize. Za největší devizu těchto podniků označil dynamiku a potenciál růstu, ať již tím máme na mysli získávání nových perspektivních trhů, či rozšiřování firem včetně vytváření nových pracovních míst nejen v rámci našeho kraje. Po poměrně náročném poslaneckém dni, který byl nabit velkým množstvím nových informací a poznatků, byl den zakončen okružní jízdou po Žamberku. Jednalo se sice již o soukromou iniciativu pana starosty Dytrta mimo oficiální program, nicméně pan poslanec Ing. Jirout rád přijal. Uvítal nabídku starosty Dytrta, který se snažil maximálně prezentovat Žamberk, prohlédnout si město i mimo oficiální program poslaneckého dne v poklidné a přátelské atmosféře. Bezesporu se nejednalo o poslední návštěvu poslance Ing. Radima Jirouta v Žamberku, na čemž se shodly obě strany. Michal Slánička BARIUM Před domkem Žabkových v osadě Polsko, místní části Žamberka, se konala 6. října od 14 hodin vzpomínková akce u příležitosti 67. výročí příchodu paradezantní skupiny Barium do města. Přišla na ni třicítka lidí, mezi nimi rodinní příslušníci spolupracovníků Baria, děti z místní základní školy, zástupci armády a představitelé města. Starosta Žamberka Jiří Dytrt ocenil hrdinství jak parašutistů, tak rodiny Žabkových, a položil s místostarostkou květy k pamětní desce. Stejně tak zástupci armády a dcera Václava Vachka z Hradce Králové, jehož fašisté ubili v souvislosti s Bariem. Autor foto a textu PhDr.Josef Krám Elektrická zařízení dětského dopravního hřiště mimo provoz Po zásahu neznámého vandala jsou již podruhé v letošním roce mimo provoz elektrická zařízení vybavení dětského dopravního hřiště. Na základě toho byly akce připravené organizacemi SVČ Animo a CEMA, o.s., pro širokou veřejnost do konce měsíce října zrušeny bez náhrady. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední akce před zimním časem, bude provoz hřiště obnoven až na jaře příštího roku. Je nám líto zklamaných dětí, zejména těch nejmenších, kterým maminky a tatínkové, popřípadě jejich pedagogové, chtěli ukázat něco nového a učit je bezpečnosti provozu na silnici. Současně nám je líto omezené mozkové kapacity neznámého vandala, který si neuvědomuje dalekosáhlé důsledky svého jednání. Nejedná se jen o škodu za několik desítek tisíc Kč, kterou město musí zaplatit na úkor něčeho jiného, ale i o škody morální. Vždyť každá hodina strávená na vybaveném dopravním hřišti zvyšuje bezpečnost našich potomků na ulici. Vyzýváme veřejnost k obezřetnosti a spolupráci. Případná podezření o vandalismu nahlaste prosím na Policii ČR nebo Městské polici Žamberk. Děkujeme! Za provozovatele Ing.Vladimír Fabián, investiční technik OZNAMUJEME, že Redakce Žamberských listů bude od do UZAVŘENA. Příspěvky do ŽL č.19 a č.20 předávejte na odbor právní, Nádražní ul.866, II.poschodí, pí Haně Borovičkové, tel

3 3 Ocenění v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 Ocenění dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem z Pardubického kraje Zástupci Pardubického kraje ocení v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 dobrovolníky z řad občanů, nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné firmy, které významnou měrou přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Cílem akce je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost. Nominujte dobrovolníky a organizace z Pardubického kraje, kteří vám pomáhají nebo kterým byste chtěli za jejich práci poděkovat! Ocenění je rozděleno do 3 samostatných kategorií: I. Dobrovolník, II. Nestátní nezisková organizace, III. Společensky odpovědná firma Nominace zasílejte na samostatných nominačních listech do 15. listopadu OCENĚNÍ V RÁMCI EVROPSKÉHO ROKU DOBROVOLNICTVÍ 2011 Ocenění dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem z Pardubického kraje Zástupci Pardubického kraje ocení v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011 dobrovolníky z řad občanů, nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné firmy, které významnou měrou přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Cílem akce je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost. Nominujte dobrovolníky a organizace z Pardubického kraje, kteří vám pomáhají nebo kterým byste chtěli za jejich práci poděkovat! Ocenění je rozděleno do 3 samostatných kategorií: I. Dobrovolník II. Nestátní nezisková organizace III. Společensky odpovědná firma Nominace zasílejte na samostatných nominačních listech od 15. září do 15. listopadu 2011 na adresu Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Pernštýnská 15, Pardubice, a obálku označte heslem NOMINACE. Každá nominace bude oceněna pamětním listem, deset počinů z každé kategorie dostane věcnou cenu a pět nejvýznamnějších se podívá do Štrasburku. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 7. prosince ve společenském sále na Magistrátu města Pardubic. Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi jmenuje radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor. Základní pravidla, určující kdo může být nominován a kdo nominovat, jsou uvedena na nominačních listech. Nominační listy jsou ke stažení na informačním portálu pro neziskové organizace v sekci dobrovolnictví. Akci organizuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s. ( tel.: ) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Záštitu nad oceněním převzala senátorka Miluše Horská a radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor Pavel Šotola na adresu Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Pernštýnská 15, Pardubice, a obálku označte heslem NOMINACE. Každá nominace bude oceněna pamětním listem, deset počinů z každé kategorie dostane věcnou cenu a pět nejvýznamnějších se podívá do Štrasburku. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 7. prosince ve společenském sále na Magistrátu města Pardubic. Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru. Komisi jmenuje radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor. Základní pravidla určující, kdo může být nominován a kdo nominovat, jsou uvedena na nominačních listech. Nominační listy jsou ke stažení na informačním portálu pro neziskové organizace v sekci dobrovolnictví. Akci organizuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s., ( tel.: ) ve spolupráci s Pardubickým krajem. Záštitu nad oceněním převzala senátorka Miluše Horská a radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor Pavel Šotola. Ing. Eva Bulisová Informace o zavedení elektronických občanských průkazů V rámci naplnění požadavků zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů dojde od k vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen e-op ). V souvislosti s touto změnou bude možné nabírat žádosti o vydání e-op pouze na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Žamberk), a to pouze za osobní účasti žadatele. Pořizování žádostí bude na Městském úřadu Žamberk zajišťováno na stávajícím technickém zařízení pro agendu e-pasů. To znamená, že žadatel e-op nebude již potřebovat pro vydání tohoto nového dokladu fotografii a vyplněnou žádost, protože vyfotografování a vyplnění žádosti bude provedeno zaměstnancem městského úřadu za účasti žadatele. Upozorňujeme, že poplatky za vystavení e-op zůstávají stejné. Pouze žadatel o občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem zaplatí správní poplatek ve výši 500 Kč. Držitelé stávajících občanských průkazů nejsou povinni si své občanské průkazy vyměnit a tyto jim platí do doby vyznačené v jejich občanském průkazu. Vzhledem k nutnosti provedení obnovy centrálního informačního systému (CDBP) cestovních dokladů s biometrickými prvky bude nutná odstávka systému CDBP pro agendu e-pasů na Městském úřadu Žamberk. Odstávka systému CDBP je plánovaná od od 06:00 hodin s tím, že provoz bude obnoven od 06:00 hodin, kdy se bude jednat pouze o jeden pracovní den, a to Další nezbytná technologická odstávka systému CDBP proběhne v termínu od od 16:00 hodin s tím, že provoz agendy e-pasů a nově agendy e-op bude obnoven od 06:00 hodin. V době odstávky systému CDBP bude však možné vydávat cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji tzv. pasy typu blesk. Dále upozorňujeme, že nejzazší termín k podání žádosti o vydání e-pasu je stanoven na Poslední podání žádosti o stávající typ občanského průkazu bude možné do , a to u Městského úřadu Žamberk, a je-li žádost podána u nepříslušného obecného úřadu nebo matričního úřadu (MěÚ Letohrad a MěÚ Jablonné nad Orlicí), tak pouze do Další Vaše dotazy Vám rádi zodpoví zaměstnanci úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, a to na telefonních číslech: , , Ing. Marcel Klement, vedoucí odboru správního a dopravy Městský úřad Žamberk OHŇOSTROJ 2012 Pro zájem občanů a podnikatelů o spolufinancování ohňostroje konaného dne na Masarykově náměstí v Žamberku sdělujeme bankovní spojení pro možné zaslání finančních darů. Česká spořitelna, a. s., Žamberk, číslo účtu: /0800. Variabilní symbol: 2012 Potvrzení o poskytnutém daru žádejte na finančním odboru u pí Jitky Krčmářové, č. tel rch- Městská policie informuje V období od do eviduje Městská policie Žamberk celkem 66 různých zaznamenaných událostí. Mimo řešených přestupků se zejména jednalo o podněty, stížnosti, oznámení nebo žádosti od občanů, příp. různých institucí. Pouze jednu drobnou krádež řešili strážníci v uplynulém měsíci. Podnapilý 45letý muž ze Žamberka se pokusil v prodejně Billa odcizit šišku salámu. Zmiňovaný 45letý muž byl v minulosti opakovaně přistižen v místních prodejnách při krádežích. Ve druhé polovině září byla hlídka MP přivolána do prodejny Billa, kde se 18letý mladík z Lichkova pokusil zaplatit útratu nepovedeným padělkem tisícikorunové bankovky. Pro podezření ze spáchání trestného činu si věc na místě převzala Policie ČR. Těžko uvěřitelné oznámení obdržela MP na sklonku září, kdy bylo telefonicky oznámeno, že v autobuse z Kunvaldu do Žamberka cestuje nahý muž. Hlídka MP si 25letého mladíka převzala na autobusové zastávce na Masarykově náměstí. Bylo zjištěno, že muž trpí duševní nemocí, a proto byl umístěn do zdravotního zařízení. Dne 21.9., hodinu před půlnocí, vyjížděla hlídka strážníků na telefonické oznámení, že u Penzionu měla na chodníku ležet opilá žena. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o 61letou paní ze Žamberka, která je závislá na alkoholu, a podobné scény jsou u ní téměř na denním pořádku. Dne o půl deváté večer nalezla hlídka MP při kontrole veřejného pořádku v Zámeckém parku opilého 14letého mladíka z Helvíkovic. Při následné dechové zkoušce byl zjištěn alkohol ve výši 1,25 promile. Žáka základní školy si převzala matka a o události byl vyrozuměn sociální odbor MÚ. Krádež peněženky v jedné z místních restaurací oznámila paní ze Žamberka. Nezjištěný pachatel odcizil v nestřežený okamžik peněženku s finanční hotovostí 1.200,- Kč. Peněženka byla později nalezena bez peněz v příkopě u areálu bývalé firmy Intergal. Na počátku října přijala MP oznámení, že se v prostorách autobusového nádraží pohybuje psychicky narušený muž. Hlídka strážníků zjistila, že jde o 45letého muže z Jeseníku, a vzhledem ke stavu ho chtěla umístit na oddělení psychiatrie. Zde však byly zjištěny zajímavé skutečnosti jmenovaný muž je totiž dobře znám v různých zdravotnických zařízeních, která rád využívá jako laciné ubytovny, a sanitní vozidla jako levnou taxislužbu do místa svého bydliště, k čemuž využívá předstírání různých nemocí a duševních poruch. V měsíci říjnu strážníci také spolupracovali s Policií ČR při pátrání po duševně nemocné osobě, která bez svolení odešla z oddělení psychiatrie, při pátrání po pohřešované matce tří dětí a při vyklizení a následné uzavírce okolí polikliniky, kde anonym oznámil uložení nástražného výbušného systému. Za MP Kamil Luňáček Nabídka pronájmu Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č. 27/2011-RADA ze dne nabízí k pronájmu nově zrekonstruované PROSTORY DIVADELNÍ KAVÁRNY v Divišově divadle v Žamberku. Bližší informace Vám poskytneme na tel , Bc.Ivana Hečková, majetkové oddělení OBEC ORLIČKY NABÍZÍ pronájem bytu 3+1, kategorie: I., nadzemní podlaží 3, celková plocha bytu celkem: 84,4m 2. Adresa bytu: Orličky čp.176 Základní nájemné (bez elektřiny a odpadů): 2.867,-Kč Kontakt: tel Zveme Vás NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZIMNÍHO STADIONU, které se uskuteční v areálu Pod Černým lesem v Žamberku v pátek 11.listopadu 2011 v 18 hod. Kulturní program zajištěn.

4 4 Žamberské LISTY Z REDAKČNÍ POŠTY Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a nejsou redakčně upravovány BOMBA NA POLIKLINICE V ŽAMBERKU 14.října 2011 v 9:00 hod. byla nahlášena bomba na Poliklinice v Žamberku. Následovala okamžitá evakuace pacientů, zaměstnanců, prostě vyklizení celé budovy. Akce, kterou vídáme v televizi a myslíme si, že se to nás, v našem malém městě, nemůže dotknout. Jak jsme viděli může. Počkejme si na výsledky šetření a doufejme, že to byl pouze nejapný čin vyšinutého jedince. -red.- Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR oblastní odbočka Česká Třebová a středisko SIA pořádá pro členy a širokou veřejnost ve čtvrtek 10. listopadu 2011 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9:00 do 15:00 hod. v Mlýnské ulici čp.900, Česká Třebová spolupořadatelé: SPEKTRA, v.d.n., Praha, komplexní poradenství pro zrakově postižené, Český klub nedoslýchavých - Help Ústí nad Orlicí odborné poradenství pro sluchově postižené, možné i drobné opravy sluchadel. Poděkování Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, oblastní odbočka a středisko SIA Česká Třebová, touto cestou děkuje Městu Žamberku, za finanční příspěvek na činnost organizace v r pro zrakově postižené občany. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, oblastní odbočka a středisko SIA Česká Třebová, touto cestou děkuje studentům Gymnázia Žamberk za aktivní pomoc při prodeji a všem příznivcům, kteří nás podpořili zakoupením bílé pastelky, která symbolizuje zrakové postižení. Celostátní sbírka Bílá pastelka proběhla dne 12. října Rada oblastní odbočky SONS ČR Poděkování V měsíci říjnu proběhla na naší škole velmi zajímavá beseda se studentem žamberského gymnázia Vítkem Vernerem o jeho ročním studiu a životě v Race Lake v USA. Beseda se všem účastníkům líbila a dozvěděli se řadu zajímavých informací. Dovolte nám poděkovat Vítkovi za uskutečnění besedy. Učitelky anglického jazyka ZŠ 28.října Žamberk Smolová, Hauptmannová a Marešová Vážená paní Mikysková, příjměte prosím mou omluvu, příště si dám pozor. Máte pravdu, podle tzv. pravidla overdressed může být řečník (a asi by měl) oblečen o stupeň výše, nežli je vyžadováno na akci o kterou se jedná. Koncerty vážné hudby se dnes často pořádají na různých neobvyklých místech (stadiony, továrny) a umělci ( a nejen oni, ministr Pavel Dostál blahé paměti, nosil často rifle a šálu) také ne vždy vystupují ve fraku. To i pro podporu a popularizaci žánru. Čisté polobotky, kalhoty, tmavý svetr nebo košile, jsou oblečením adekvátním. I mně připadá smutné, že masově se chodí na baviče v teplácích, zatímco studovaný umělec na evropské úrovni hraje pro pár desítek posluchačů. Obleču - li ( s prominutím) vola do fraku, nijak ho tím nezměním. Kulturnost je také v toleranci a otevřenosti. Nicméně plně chápu Vás i případné další a chci věřit, že mou omluvu přijmete. Obsah mé zdravice byl v pořádku a následný výkon p. Baka doufám splnil Vaše očekávání. Myslím, že s rukou v kapse jste mne mohla zahlédnou jen při neformálním rozhovoru s p. Bakem. Těším se, že Váš zájem o kulturu přetrvá a nám ve FI- DIKO se podaří připravit nejen pro Vás další zajímavé zážitky. Vážíme si nesmírně lidí jako jste Vy, kteří ocení kvalitní program i umělce. Klidně mne kontaktujte přímo, nebráním se zajímavé inspiraci. Dopisovat si přes média mi připadá poněkud bulvární. Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého, Daniel Kubelka, ředitel FIDIKO OZNÁMENÍ STĚHOVÁNÍ MUDr. Miroslav Mareš oznamuje, že zubní ordinace bude od přestěhována do nových prostor, a to na adresu Žamberk, Školská 834 (asi 150 m od Penny). OSTEOPOROSA (odvápnění kostí) Měření hustoty kostní tkáně na ortopedii v Žamberku v úterý 13. a od 13 do 16 hod. Máte možnost si nechat přeměřit na periferním denzitometru hustotu kostní tkáně. Jedná se o spolehlivou metodu, která osteoporosu vyloučí, případně potvrdí. Vyšetření není hrazeno zdravotní pojišťovnou, je nebolestivé a provádí se na předloktí. Cena vyšetření je 200,- Kč. Objednání k vyšetření je nutné. Nejlépe na telefonu (v pracovní dny) nebo osobně v ordinaci MUDr. Miloš Jansa DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Finanční úřad v Žamberku nařizuje DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Místo konání dražby: Finanční úřad v Žamberku, 1. patro zasedací místnost Čas konání dražby: 29. listopadu 2011 ve 13:00 hodin. Zápis dražitelů: od 12:00 do 12:45 hodin. Předmětem dražby je: Označení a popis dražené nemovitosti Parcela č. 651/26, výměra 550 m 2, ostatní plocha, katastrální území Letohrad, list vlastnictví 2201 Zjištěná/ výsledná cena Nejnižší dražební podání UPOZORNĚNÍ Z MOŠTÁRNY Prosíme naše zákazníky, aby si vyzvedli objednaný mošt. V důsledku přestěhování celého provozu (pravděpodobně 15.prosince 2011) do nových prostor Orlických kasáren VYZÝVÁME zájemce o mošt, aby se včas předzásobili. Prázdné lahve vykupujeme. Josef Motl Dražební jistota Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle 221 odst. 3 písm. c) DŘ rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou ,- Kč ,- Kč ,- Kč nejsou Čas a místo konání prohlídky, organizační zabezpečení prohlídky: Prohlídka nemovitosti na místě se uskuteční 22. listopadu 2011 od 9:30 do 10:30 hodin. Informace o dražené nemovitosti včetně nahlédnutí do znaleckého posudku lze získat po předběžné telefonické domluvě u správce daně na tel. č , , Informace o dražených věcech lze získat i na internetových stránkách Ministerstva financí na adrese: Ing. Miroslav Buryška, ředitel Finančního úřadu v Žamberku

5 5 Občanská poradna pomáhá lidem v nouzi Současná doba s sebou přináší jevy, na které se učíme reagovat. Existuje třeba řada firem, které se živí na materiální a sociální bídě druhých lidí nebo jen na jejich naivitě či neznalosti. Tradiční model široké rodiny, kdy člověk může řešit své problémy právě v okruhu rodiny a příbuzných, často selhává. Proto hledají tito potřební oporu u kamarádů, u různých institucí anebo tápou nikoho nemají, nevědí si rady Jednou z možností, jak řešit své potíže, je návštěva občanské poradny. Zeptali jsme se Ing. Marcely Náhlíkové, vedoucí Občanské poradny v Ústí nad Orlicí, kterou provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí: S čím konkrétně můžete pomoci člověku, který za Vámi přijde? Občanská poradna nabízí službu odborného sociálního poradenství, která je nabízena každému, kdo se ocitne v nouzi, neví si rady a není schopen svou situaci zvládnout bez pomoci. Při své návštěvě nás občan seznámí se svou obtížnou situací, my mu vyhledáme potřebné informace, navrhneme možná východiska a případně mu pomůžeme s realizací zvoleného řešení. Čeho se dotazy nejčastěji týkají? Řešíme otázky ze sféry majetkoprávní, pracovní, rodinné, otázky kolem bydlení, sociálních dávek, ochrany spotřebitele atd. V poslední době se na nás občané nejčastěji obracejí s problematikou dluhů a exekucí, s rozvodovými záležitostmi nebo s důsledky různých předváděcích akcí. V čem vidíte hlavní výhodu pro občany, kteří Vás vyhledají? Naše služba je bezplatná, diskrétní a otevřená každému. Nikdo se nemusí bát k nám přijít. Mohla byste popsat nějaké případy, které řešíte? Často se na nás lidé obracejí s tím, že na ulici je oslovil zástupce nějaké firmy s výhodnou nabídkou (např. změna operátora, nabídka pojištění, změna dodavatele elektrické energie atd.). Lidé pod tlakem a doslova na ulici podepíšou nějaké dokumenty. Pak si ale uvědomí, že nově sjednané podmínky jsou pro ně nevýhodné a že žádnou změnu vlastně nechtějí. Když přijdou včas do naší poradny, dokážeme jim docela jednoduše pomoci. Velmi časté jsou také dotazy týkající se dluhů. Občanům např. pomáháme se sepsáním dopisu věřiteli s návrhem splátkového kalendáře, podáním odporu proti platebnímu rozkazu nebo pomůžeme vyplnit a podat návrh k soudu na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot). Kolik občanských poraden je v současnosti v našem regionu? Oblastní charita Ústí n.o. má zřízenou poradnu v Ústí nad Orlicí, která má kromě Ústí nad Orlicí další čtyři kontaktní místa: Králíky, Lanškroun, Letohrad a Vysoké Mýto. Občanská poradna v Ústí nad Orlicí je v provozu od r Jak se za tu doby vyvíjí tématika dotazů a zájem o tuto službu? Nejvýraznější změnou je v posledních dvou letech prudký nárůst dotazů týkajících se dluhů, exekucí a oddlužení. Vzhledem ke stoupající informovanosti jsou dnes dotazy občanů podstatně složitější a komplikovanější než dříve. Zájem o poradenství také významně narůstá, např. v roce 2010 jsme zaznamenali téměř 50 % nárůst počtu dotazů oproti roku To svědčí o tom, že naše služba přináší lidem užitek. Děkujeme za rozhovor. Kontakty: Občanská poradna Ústí n.orl., Ing. Marcela Náhlíková, 17. listopadu 69, tel , Provozní doba: pondělí 9:00 11:30, 12:30 17:00, čtvrtek 9:00 11:30 hod. Pouze pro objednané: úterý 13:00 15:00, čtvrtek 12:30 16:00 hod. Radní Kroutil: třídit odpad se obcím vyplatí... Kontrolní den projektu sdružujícího kolektivní systémy pro třídění odpadů proběhl na půdě Krajského úřadu Pardubického kraje za účasti Václava Kroutila, radního Pardubického kraje zodpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov. Na projektu s rozpočtem více než 6,9 milionu korun se podílí Pardubický kraj, EKO-KOM, a. s., ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s. V současné době jsme zaměřili pozornost především na vytvoření sběrné sítě pro třídění papíru a bílého skla, kde mají obce největší rezervy, přiblížil jednu z hlavních činností radní Kroutil. Do rozšiřování sběrných míst se v Pardubickém kraji zapojilo již 418 obcí z celkového počtu 451. Boom prožívají také stacionární kontejnery, které usnadňují lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů a baterií blíže místu jejich bydliště. Mezi účastníky kontrolního dne panovala shoda na tom, že se obcím zapojení do třídění vyplatí. Systém je nastavený motivačně, pokud obce plní sledovaná kritéria, mohou na tom dokonce vydělat. Obecně platí, že když necháváme odpad likvidovat, doplácíme, když však odpad vytřídíme a předáme jej kolektivním systémům, je z něho celá řada druhotných surovin, za které dostanou města a obce zaplaceno. Je to tedy oboustranně výhodný obchod pro poctivé účastníky tohoto společného projektu na území Pardubického kraje. Projekt navíc nenabízí pouze nové nádoby pro třídění odpadů, ale také revitalizaci sběrných míst, doplnil Kroutil. Součástí projektu je také například každoroční soutěž, kde obce Pardubického kraje soutěží ve třídění odpadů O Perníkovou popelnici. Vítězné obce vedle perníkové popelnice získají finanční bonus ve výši od 40 do 130 tisíc korun v závislosti na umístění v jednotlivé kategorii. Bc. Magdalena Navrátilová, vedoucí oddělení komunikace a tisková mluvčí kancelář hejtmana PK ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY PROJEKT SPOLUPRÁCE Mnoho organizací v ČR vynakládá své úsilí k tomu, aby otevíraly prostory pro osoby jejichž život je poznamenán nějakým handicapem.v poslední době je kladen důraz na určité překážky, které musí překonávat i lidé bez dlouhodobého handicapu. Lidé, jejichž stav může být dočasný nastávající matky, osoby zotavující se po úrazu a senioři. Odborníci se shodují, že veřejné prostory by měly být přístupné pro všechny! ORLICKÉ HORY PRO VŠECHNY PROJEKT SPOLUPRÁCE KTERÝ CHCE PŘEKONÁVAT BARIÉRY V OBLASTI REKREACE A TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. Místní akční skupiny působící v regionu Orlické hory a Podorlicko vytvořily projekt spolupráce, díky jemuž by mohly být překonány bariéry a region by se mohl stát místem vhodným k rekreaci pro velké množství dalších cílových skupin. V čem je hlavní podstata? Bez mapování současné nabídky a překonání informačních bariér. Jestliže zjistíme, že se v regionu nachází subjekty, které mají nabídku pro osoby s handicapem nebo ji chtějí vytvořit, musíme tuto informaci soustředit na jedno místo, na kterém si ji cílová skupina najde. Dovolená pro všechny, region pro všechny již tato nabídka se může stát samostatným turistickým produktem. Víme, že v Orlických horách a Podorlicku funguje doprava pro osoby s handicapem, je zde velké množství ubytovacích kapacit a rozmanitá nabídka způsobů, jak trávit volný čas. V podstatě stačí shromáždit aktuální informace a poskytnout je zájemcům. Projekt bude mít pozitivní dopad i na i na místní podnikání. Zájemci, kteří se do projektu zapojí, poskytnou nám své informace, mohou obdržet certifikát, propagaci zdarma a cyklus školení, která jim pomohou např. s vyhledáváním vhodných financí pro odstraňování bariér na jejich provozovně. Proto neváhejte a již teď nás kontaktujte. Jste handicapovaný? Máte ve svém regionu oblíbené místo, kde trávíte svůj volný čas? Sdělte nám ho a dejte i ostatním možnost prožít pěkné chvíle. Jste majitelem ubytování nebo turistické atraktivity? Myslíte, že můžete nabídnout službu také pro osobu s handicapem? Budeme se těšit na zprávu od Vás. I malá možnost může udělat velkou radost! Kateřina Loučková, Místní akční skupina Nad Orlicí, tel ,

6 6 Z MĚSTSKÉHO MUZEA LEOŠ ŠIMÁNEK UVÁDÍ VELKOPLOŠNOU PANORAMATICKOU LIVE-DIASHOW SE SEDMI PROJEKTORY NOVÝ ZÉLAND ÚSTÍ NAD ORLICÍ pátek 4.11., 15:30 a 19:30 hod., Kulturní dům, Smetanova 510 Předprodej: Informační centrum, Sychrova 16, tel Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů Jen málokdo zná nejkrásnější kout naší planety s azurově modrým mořem, stále zeleným pobřežím a s čerstvě zasněženými vrcholky hor! Leoš Šimánek je známý tím, že rád dělá neobvyklé věci. Vzdát se kýženě očekávaného léta a vydat se zpět do zimy? Stěží by to někdo udělal! On však věděl, do čeho jde. Věděl, že jej a jeho rodinu očekává zajímavý svět, a o to víc v zimě. Leoš s manželkou Lenkou, synem Jakubem a dcerou Veronikou vyrazili na dlouhou cestu, tentokrát do Aotearoa země dlouhého bílého mraku, jak nazývají Maorové, původní ostrovní obyvatelé Nového Zélandu, své ostrovy. Skoro tři měsíce Šimánkovi důkladně poznávali novozélandské souostroví nacházející se mezi rovníkem a jižním pólem. V délce šestnácti set kilometrů se od severu k jihu řadí celý kaleidoskop geografických zajímavostí začínající u písečných pláží s palmami, také v zimě kvetoucími ibišky, kolem gigantických kuželů sopek, gejzírů, barevných vulkanických jezírek s vařící se vodou či bublajícím blátem, podél křišťálově průzračných horských jezer, do velehor pokrytých ledovci. Ani tentokrát autor nefotografoval pouze přírodu, faunu a flóru, ale věnoval se se svou rodinou všemožným aktivitám. Vyráželi na koních, kánoích či kajacích, sjížděli na lyžích zasněžené vulkány nebo podnikali túry mezi ledovcovými horami. Při cestě lodí fjordem Milford Sound, který se hluboko zařezává do pobřežního pohoří Jižního ostrova, obdivoval a fotografoval Leoš Šimánek nejkrásnější horu jižní polokoule Mitre Peak, vypínající se ve svém zimním hábitu přímo od hladiny moře do sedmnácti set metrů výšky. Nově zpracovanou live-diashow doplňuje vydání stejnojmenné fotografické knihy NOVÝ ZÉLAND: Zimní putování po ostrovech přírodních superlativů, kterou vydal Leoš Šimánek ve svém nakladatelství ACTION-PRESS. Více o autorovi, jeho knihách a diashow najdete na internetových stránkách: Chybný popisek Omlouváme se za chybné uvedení autora fotografie z koncertu Tria Petry Vlkové v článku Žamberské muzeum slavilo v září 100 let!, který vyšel v Žamberských listech č.16. Autorem této fotografie je Lukáš Lyer nikoli Petr Kalous, jak bylo uvedeno. Autorovi se tímto omlouváme. Lucie Raliková, Městské muzeum Žamberk Zima v Žamberku aneb Fotíte? Foťte! Městské muzeum v souvislosti s přípravou vánoční výstavy v prosinci 2011 vyhlásilo soutěž pro malé i velké fotografy a fotografky na téma Zima v Žamberku. Děkujeme všem, kteří nám své fotografie již přinesli nebo zaslali. Pokud máte na fotografiích zasněžený Žamberk z minulých let, můžete se stát spolutvůrci muzejní výstavy. Možná nás překvapí i letošní sněhová nadílka. Uvítáme také fotografie se zimními sporty děti na lyžích, bruslení, sáňkování, žamberští sněhuláci aj. PODMÍNKY SOUTĚŽE: Téma: Žamberk v zimě. Počet fotografií: každý autor maximálně 12 kusů. Uzávěrka: 15. listopadu 2011 Práce musí obsahovat - Název záběru - fotografie - Jméno a příjmení fotografa (amatér x profesionál) - Kontaktní údaje (telefon, , adresa apod.) - Věk (snad se nikdo neurazí) a kolik let fotografujete - Místo pořízení fotografie (lokalita, ulice ) - Datum pořízení snímku (v případě starších fotografií rok) - Typ fotoaparátu - Souhlas, že fotografie může muzeum použít k propagačním účelům Snímky většího formátu lze doručit do muzea nebo zasílat i elektronicky s označením Fotosoutěž na kde vám případně poskytneme další informace. Počítáme s vystavením v rámci XII. vánoční výstavy Dále prosíme čtenáře, pokud máte doma již nepotřebné staré (i černobílé) fotografie nebo pohlednice Žamberka a okolí nebo osob žijících v Žamberku, např. z pozůstalosti nebo objevené při úklidu, nevyhazujte je, ale věnujte do muzea. Pomůžete nám rozšířit fotoarchiv pro současné i budoucí badatele. Uvítáme i staré portrétní fotografie nebo momentky ze sportovních, kulturních nebo rodinných akcí. Děkujeme Vám. Za městské muzeum Vlaďka Šulcová Zajímavá výstava fotografií v městském muzeu. V žamberském muzeu bude v sobotu 5. listopadu v 15 hodin otevřena výstava fotografií extrémních sportů. Nad tímto názvem se jistě pozastaví nejeden čtenář nebo pravidelný návštěvník našeho muzea. Jedná se o sporty, jako je snowboarding, skateboarding, bike a freeskiing, pro Čechy v podstatě cizí slova. Ale pokud dnes zavítáte mezi mladší generaci, jistě tyto výrazy uslyšíte. Výstava má veřejnosti význam těchto slov přiblížit, ale zároveň i ukázat, že v těch mladých prkýnkářích něco je. Představí se Vám David Karvay a Josef Šulc, kteří se zabývají fotografováním výše zmiňovaných sportů necelé tři roky. Sami k nim mají blízko, takže když se jim do ruky dostal fotoaparát, bylo téměř jasné, jak to všechno dopadne. Oba se věnují i dalším odvětvím fotografie, jako je portrét, dokumentární fotka apod. Jejich výsledky už byly několikrát oceněny právě v extrémních sportech a Vy budete mít možnost některé z nich vidět na výstavě. Už na začátku příprav výstavy autoři uváděli, že cestování k těmto daným sportům prostě patří. Ne každá fotografie se dá pořídit na parkovišti u Penny. A proto jejich hostem bude Adam Pácha, který představí své fotografie z cest po Evropě, Novém Zélandu a Americe. Výstava fotografií extrémních sportů bude ve výstavní místnosti městského muzea k vidění od 5. do 23. listopadu. Tak se přijďte podívat! Lucie Raliková, Městské muzeum Žamberk

7 7 Městské muzeum Žamberk, Čs. armády 472 Vás zve ve středu 9. listopadu 2011 od 17:00 hodin na besedu TO SE TENKRÁT PAŠOVALO s Jiřím Panušem a Jiřím Flídrem, autory stejnojmenného filmu. V rámci besedy uvidíte 40 minutový dokumentární film o historii pašování v Orlických horách. Vstupné dobrovolné. Prosíme o dochvilnost. Beseda v knihovně, tentokrát s Klárou Podobovou Do posledního místa zaplněná čítárna Městské knihovny v Žamberku slibovala v pátek 7. října zajímavou besedu. Zahájila ji ředitelka knihovny Jana Hlaváčová. Po úvodním slovu pana Milana Duška, který představil činnost Střediska východočeských spisovatelů v Pardubicích a poodhalil tajemství komínku bulletinu Kruh na stolku před sebou, nás seznámil s hostem besedy - mladou, začínající a nadějnou spisovatelkou ze Žamberka, slečnou Klárou Podobovou. V bulletinu Kruh jí postupně vycházela po několik let celá řada básní, v posledním čísle 25/2011 vyšel několikastránkový rozhovor a jedna povídka. Autorka sama přečetla návštěvníkům besedy povídku Život v taktu metronomu ze své první sbírky nazvané MHD Marnosti hladových duší. Do školy chodila v Žamberku, už jako malá ráda psala a její dědeček ji v její zálibě podporoval a posílal vzniklá díla do dětských literárních soutěží. Ráda si vymýšlela různé příběhy a psaní ji bavilo i na letohradském soukromém gymnáziu. Po maturitě si vybrala studium na soukromé Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze, kterou v letošním roce ukončila, a to velmi úspěšně, protože jí byla vydána již zmíněná knížka povídek. Měla štěstí na vynikající pedagogy, kteří ji podporovali, působili na ni, ale nechávali dostatek volného prostoru pro vlastní tvorbu a nebáli se jí říct pravdu. Její prvotina prošla školním hlasováním a byla vybrána z prací nadějných studentů školy. Knížka vznikala postupně, některé povídky napsala ve škole na hodinách tzv. tvůrčího psaní a zkratka MHD opravdu značí městskou hromadnou dopravu. Čtenářům to rozhodně neunikne (např. povídka Anděl podle názvu jedné pražské zastávky). Povídky jsou psány slohem mladého člověka s prvky hovorové češtiny, nechybí ani svérázný humor, a za tím vším se skrývá hluboké poznání a pochopení. Obsáhlou recenzi si připravil a přečetl pan M. Dušek. Protože Klára Podobová pobývala v USA, kde se chystá dále pokračovat ve studiu, beseda otázky i její odpovědi na ně - byly velice zajímavé, některé se týkaly i tzv. čteček nebo práce v CNN. Ráda by se nějakým způsobem psaním živila, proto jí všichni přítomní přejí, aby se její plány vydařily. Doufáme, že o ní ještě uslyšíme. V závěru došlo na losování účastníků besedy, kteří si odnesli na památku knížky věnované K. Podobovou a spisovatelem krimipříběhů M. Duškem. Kdybych měla shrnout vše napsané jednou větou, asi by zněla: Slečna Klára Podobová - to byl opravdu skvěle vybraný velice zajímavý host besedy. Knížku MHD si můžete zapůjčit v městské knihovně. Foto a text Vlaďka Šulcová Město Žamberk ve spolupráci s Městským kulturním podnikem Fidikem, ZŠ Nádražní 743, Žamberk, OU a PrŠ Tyršova Žamberk a o.s. CEMA Vás zvou na tradiční ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ JARMARK V úterý 29. listopadu 2011 od 13:00 hodinmasarykovo náměstí Žamberk Program: 13:00 18:00 VÁNOČNÍ JARMARK doplněný ukázkou lidových řemesel 14:00 16:00 Hudební vystoupení pěveckého sboru Viola a žáků ZUŠ Petra Ebena, Žamberk 16:00 hod. Vánoční koncert Simony Klímové 17:00 hod. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s kulturním programem ZŠ Nádražní 743, Žamberk Návštěvníkům bude po celé odpoledne nabídnut bohatý kulturní program, ukázky řemesel a různorodé občerstvení. Přijďte se příjemně předvánočně naladit, a to nejen hudbou Těšíme se na Vaši návštěvu. Podrobné informace naleznete v Žamberských listech č. 19 nebo na Zuzana Žváčková SVČ ŽAMBERK VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH Kroužky pro nejmenší Angličtina s krtečkem začátečníci i pokročilí. Výuka cizího jazyka pro nejmenší děti hrou povídání, pohádky, písničky, hry. Schůzky: ST :00 začátečníci, 16:00 17:00 pokročilí v SVČ ANIMO. Cena: 400,- Kč/pololetí. Barvínek - pestrá škála výtvarných technik - práce s papírem, pastelkami, vodovými barvami, stříhání, grafomotorická cvičení, správné držení tužky, poznávání barev Výzdoba vývěsek a interiéru SVČ, výtvarné výstavy.schůzky: PO 15:00 16:00 v SVČ ANIMO. Cena: 400,- Kč/pololetí. Keramika pro maminky s dětmi - jednoduché tvoření s možností vyzkoušet si zajímavé výtvarné činnosti. Schůzky: ÚT 14:00 15:30 v SVČ ANIMO. Cena 1.500,- Kč (maminka i s dětmi). Myšután - cvičení pro děti od 4 let, které rády cvičí, hrají si a soutěží. Pohybové hry a pohádky, cvičení na nářadí i s náčiním (švihadla, obruče, kuželky, míče, fitbaly, netradiční náčiní), překážkové dráhy, akrobacie, dětský aerobik, zdravotní cvičení, vedení ke správnému držení těla. Nácvik vystoupení na EMU Schůzky: ÚT 15:45 16:45 Fit studio Šárka. Cena: 450,- Kč/pololetí. Klubíčko - všestranný rozvoj dítěte pobyt v dětském kolektivu, společné cvičení, zpívání, kreslení, hraní, povídání Schůzky: PO nebo ÚT nebo ST 9:00 11:00 v SVČ ANIMO. Cena: 200,- Kč/pololetí + 25,- Kč návštěva Kroužky pro školáky Baseball přípravka - sportovní příprava pro baseballový team fyzická příprava formou her, základy baseballových dovedností. Účast na baseballových zápasech. Trénink: PO 15:15 16:45 tělocvična u Žirafy nebo baseballové hřiště Meteors Field. Cena: 800,- Kč Baseball žáci a kadeti - rozvoj celkové tělesné zdatnosti, odvahy, rychlosti a bystrosti mysli. Účast v celoročních baseballových soutěžích, turnaje, přátelská utkání, baseballové kempy, výběry do reprezentace Tréninky žáci PO 17:00 18:30 a PÁ 17:00 18:30, tělocvična U Žirafy nebo baseballové hřiště Meteors Field. Tréninky kadeti PO 18:30 20:00 a ČT 17: tělocvična U Žirafy nebo PO 17:30 19:30 a ČT 17:00 19:00 baseballové hřiště Meteors Field. Cena: žáci 1.500,- a kadeti 1.600,- Kč Orientální tance AMARILIS - základy orientálních tanečních technik zaměřených na ladnost pohybů celého těla, nácvik tanečních sestav na vystoupení, pro začátečnice i pokročilé. Schůzky: ÚT v tělocvičně v ZŠ Nádražní 743. Cena: 1.000,- Kč Veselá angličtina - angličtina hrou pohybové aktivity, písničky, říkanky, pohádky, příběhy, křížovky, obrázková pexesa, aktivizační hry, poslech CD rozšiřování slovní zásoby a jednoduchá anglická konverzace. Schůzky: PO 13:00 14:00 v SVČ ANIMO. Cena: 900,- Kč Kroužky pro mládež a dospělé Angličtina - začátečníci - New Headway Beginner. Schůzky: ÚT v SVČ ANIMO. Cena: 3.000,- Kč Baseball muži - rozvoj celkové tělesné zdatnosti, odvahy, rychlosti a bystrosti mysli. Účast v celoročních baseballových soutěžích, turnaje, přátelská utkání, baseballové kempy Trénink: PÁ 18:30-20:00 tělocvična U Žirafy nebo baseballové hřiště Meteors Field. Cena: 1.900,- Kč Kurz sebeobrany - pro všechny zájemce o aktivní sebeobranu od 15 let. Minimální nároky na fyzickou zdatnost. Zaměřeno na sebeobranu proti útoku nožem, škrcení a napadení ze zadu. Rozsah kurzu 10 lekcí. Schůzky: ÚT 18:30 19:30 tělocvična U Žirafy. Cena: 800,- Kč Orientální tance AMARILIS začátečnice - pro ženy všech věkových i váhových kategorií uvolňování ztuhlého pohybového aparátu, zdravotní cviky na zpevňování i uvolňování, nácvik ladnosti těla - hledání sebe sama. Schůzky: ÚT 16:30 18:00, tělocvična ZŠ Nádražní 743 (boční vchod). Cena: 1.900,- Kč Podrobné informace: SVČ ANIMO Žamberk, 28. října 713, tel , Za SVČ ANIMO Žamberk Bc. Lucie Kluková

8 8 telefon: PROGRAM KINO I.část 9. listopadu středa ve 20:00 hod. ZROZENÍ PLANETY OPIC USA akční, drama Mladý vědec zjistí, že šimpanzímu mláděti, které si odnesl z laboratoře domů, se po požití vyvíjeného léku zvyšuje inteligence. Začne mu jej proto pravidelně podávat. Tím nechtěně otevře bránu k lidské zkáze. titulky 105 min. od 12 let 65,- Kč 13. listopadu neděle v 17:00 hod. OŠETŘOVATEL USA rodinná komedie Griffin pracuje v ZOO a je v tom nejlepší. Je na zvířata hodný a ta ho za to milují. Jenže Griffin si chce najít atraktivnější zaměstnání a především partnerku. To zvířata nemohou dopustit, proto ošetřovateli odhalí, že dokážou mluvit a začnou mu radit... česky 104 min. přístupný 70,- Kč FILMOVÝ KLUB 10. listopadu čtvrtek v 19:30 hod. HORSKÁ HLÍDKA Čína dobrodružný Čínský dobrodružný epos o dobrovolných hlídkách statečných mužů, kteří v širé divočině bojují proti pytlákům antilop. Režisér Lu Chuan má neomylný smysl pro detail i pro nemilosrdný realismus. Film, přes úchvatné přírodní scenérie, patří k nejdrsnějším filmům, které byly o přírodě kdy natočeny. titulky 95 min. od 12 let vstupné pro členy FK 55,- Kč, ostatní 65,- Kč. X. DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL listopadu 7. listopadu pondělí v 16:00 hod. Povídání o pejskovi a kočičce. Pohádkové animované pásmo pro nejmenší diváky a jejich dospělý doprovod. ČR, 73 min. 8. listopadu úterý v 16:00 hod. Madagaskar 2 -Útěk do Afriky Známí zvířecí hrdinové nouzově přistanou uprostřed nejdivočejší africké divočiny, kde je čeká spousta dobrodružství. USA, animovaný dobrodružný, 86 min. 9. listopadu středa v 16:00 hod. Na vlásku Temperamentní bandita se při útěku vyšplhá do tajné věže. Tam od uvězněné krásné princezny s dlouhými kouzelnými vlasy dostane pánvičkou a je donucen k dobrodružné cestě. Tím začíná parádní taškařice, kde nechybí statečný a vtipný kůň Maxim nebo úžasný chameleon Pascal... USA, animovaná rodinná komedie, 92 min. 10. listopadu čtvrtek v 16:00 hod. Mikulášovy patálie Mikuláš není žádný uličník, dělá jen to, co mu v v danou chvíli přijde vhodné vždycky to ale dopadne jinak, než původně chtěl. Francie, rodinná komedie, 91 min. 11. listopadu pátek v 16:00 hod. Vánoční koleda Kdo by neměl rád Vánoce? Jedině Ebenezer Vydřigroš! Proto ho duchové Vánoc vezmou na fantastickou cestu plnou vánočních, komediálních i lehce hororových okamžiků. USA, animovaný dobrodružný, 92 min. Vstup na všechna festivalová představení ZDARMA. DIVADLO 3. listopadu čtvrtek v 19:30 hod. Agentura Harlekýn Praha Nebyla to Pátá, byla to Devátá (Aldo Nicolaj) Komedie vyčnívající z obvyklého průměru her na téma manželské nevěry se skvělým námětem a brilantními dialogy. Věřte, že tentokrát nepůjde o banální manželský trojúhelník. Určeno pro publikum, které se rádo směje, i když mu možná na konci černohumorně zatrne. Je to hra, ve které nejsou komické figury, komické jsou jen situace, ve kterých se ocitají normální, nám příbuzní lidé. říká režisér hry Jiří Menzel Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová, Josef Carda. Vstupné v předprodeji 260,- Kč, na místě 310,- Kč. 5. listopadu sobota v 19:30 hod. SDO Diviš Žamberk Koťata se topívají (Božena Fixová) Hořká retrokomedie. O věcech a vztazích, ve kterých jsme žili a které už jsou sice nedávnou, ale přece jen minulostí. Nebo snad ne? Režie Mgr.M.Bělohlávek. Repríza. Vstupné 70,- Kč. 16. listopadu středa v 19:30 hod. Divadelní společnost Ansámbl Praha Jak uvařit žábu (Petr Strnad) Bravurně interpretovaný jímavý příběh o lásce, lásce až na věčnost. Do jaké míry jsou naše životy ovlivňovány těmi druhými? Tragikomedie napsaná pro Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera. Vstupné v předprodeji 310,- Kč, na místě 350,- Kč. 25. listopadu pátek v 18:00 hod. Adventní zpívání Duo ťuk Za oponou divadla proběhne neobvyklé setkání. V atmosféře divadelních kulis, bez pomoci technických aparátů a jiných výdobytků, při obyčejných světlech, možná jedné svíčce a deci červeného, zazní písničky J+V+W, S+Š a jiných autorů a interpretů, kteří drží styl, a autor večera pevně věří, že písně Dua ťuk tuto vybranou společnost nikterak neurazí. Vyslechnete drobné glosy i trochu sarkasmu na dění, která nám tvoří den. A protože první adventní týden je při takovém datu přede dveřmi, bude oprášeno několik melodií s vánoční tématikou. Kdo bude chtít, zkusí pár tónů, jiný bude naslouchat třeba sám sobě, další tomu, co zrovna prožívá. Vstupné 90,- Kč, předprodej a rezervace vstupenek od 1. listopadu. 26.listopadu sobota v 19:30 hod. VÁNOČNÍ KONCERT sboru žamberského gymnázia CORALE spojený se křtem nového CD. Vstupné dobrovolné. CIMRMANI V DIVIŠOVĚ DIVADLE V ŽAMBERKU! Zveme Vás do Divišova divadla v Žamberku v pátek dne v 19:00 hodin na představení Divadla Járy Cimrmana Lijavec v hlavní roli Zdeněk Svěrák. Vstupenky v ceně 350,- Kč zakupujte u p.zdeňka Rota Penzion-Rot Draha 339, Žamberk, tel Sbor dobrovolných hasičů Žamberk pořádá v sobotu od 20:00 hod. v restauraci na Kopečku COUNTRY BÁL Hudba Wejwrat. Všichni jste srdečně zváni. Za SDH Pavel Dlabka

9 9 Dámský klub RosaLie Exkurze do Pekárny Sázava Zveme Vás na prohlídku provozu sázavské pekárny s malou ochutnávkou. Svoji účast hlaste předem pí Evě Tobiškové na tel.: Doprava je zajištěna, sraz v hodin před radnicí na Masarykově náměstí v Žamberku. Cena 80,-Kč. Předpokládaný návrat do 22 hodin Koncert Věry Kláskové Zveme širokou veřejnost na koncert zpěvačky, jejíž repertoár se skládá s irských, skotských a anglických písní, které sama doprovází hrou na kytaru. Posluchače zaujme její kultivovaný projev, pěvecký výraz a citlivě respektovaná atmosféra textu písně, která je umožněna dobrou znalostí jazyka, jelikož Věra Klasková je současně překladatelkou a textařkou. Koncert se uskuteční od 18 hodin v kostele sv. Václava. Vstupenky jsou v předprodeji za 80,-Kč od u pí Tobiškové, Pod Radnicí 147, Žamberk, tel Vstupné na místě 100,-Kč od 18 hodin Žamberk - kostel sv. Václava Barevný taneční večer Zveme Vás na další taneční večer do klubu Tobogán v Žamberku od 19:30 hod. K tanci hraje Davis Kangas, americký zpěvák a saxofonista, který vystupuje a žije v České republice. Muzikou se živí od svých 21 let a později vystupoval po celých USA - od Floridy po Kalifornii, v Kanadě a Evropě (www.davidkangas.com). Reprodukovanou hudbu zajišťuje Petr Divíšek. Vstupenky s místenkou jsou v předprodeji za 150,- Kč od u pí Tobiškové, Pod Radnicí 147, Žamberk, tel Setkání s paní Miroslavou Němcovou Jednáme s kanceláří předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR o možnosti návštěvy paní předsedkyně v našem městě. Jelikož její kalendář je hodně plný, přislíbila nám možnost besedy s ní v nejbližším možném uvolněném termínu, proto ještě přesný termín nyní neznáme. Sledujte naši vývěsní vitrínu a naše webové stránky, kde bude aktuálně uveden termín a místo konání akce. Již nyní můžete zasílat na náš své dotazy, které budou během setkání paní Němcové položeny. Věříme, že se nám do konce roku setkání povede uskutečnit. Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových stránkách a vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků). Za občanské sdružení RosaLie Bc. Zdenka Kroulíková ZVEME VÁS na XV. VALNOU HROMADU spolku divadelních ochotníků Diviš, která se koná v pátek 18.listopadu v 19: 00 hod. v Divišově divadle. PROGRAM: 1. Zhodnocení činnosti za divadelní sezonu Zpráva o hospodaření spolku 3. Dramaturgický plán na rok Seznámení s novou divadelní hymnou 5. Diskuse, volná zábava (Přineste s sebou 50,- Kč na členský příspěvek a dobrou náladu. Občerstvení zajištěno!!) Těšíme se na Vaši účast. Předsedkyně spolku L.K.Semrádová MS ČČK POŘÁDÁ dne v 17:00 hod. v čítárně Městské knihovny v Žamberku přednášku na téma: DĚTSKÉ NEMOCI A JEJICH PREVENCE. Přednáší MUDr.Andr.J. Všichni jste srdečně zváni. Za MS ČČK Marcela Divíšková PRACUJEME SPOLU ANEB KDO Z NÁS JE ZDRAVÝ? Každý člověk, který něco dělá a něco umí, se cítí vnitřně hrdý, že může být prospěšný. Týká se to zejména osob se zdravotním postižením, které nechtějí vyvolávat soucit, že jsou méněcenné a které chtějí zvládnout svoji nemoc. A proto! otvíráme v Kostelní ulici v Žamberku, čp.766, obchod s výrobky chráněných dílen, které vyrobili právě lidé s postižením. V tomto obchodu se bude prezentovat práce klientů z chráněných dílen z Neratova, Bartošovic v Orlických horách, Líšnice, Kameničné a ze Žampachu. Najdete zde výrobky tradičních řemesel, jako jsou hrnčířství, košíkářství, včelařství, výrobky z textilu, koberce, svíčky, šperky, prodej ze dvora. Přijďte se podívat, jak šikovné ruce mají klienti chráněnek. Tato chráněná pracoviště podporuje Úřad práce v Ústí nad Orlicí a v Rychnově nad Kněžnou. Doufáme, že se tento projekt, zaměřený na podporu pracovní integrace handicapovaných, bude zdárně rozvíjet a rozšiřovat. Kontakt: tel Těšíme se na Vaši návštěvu. Iva Kaplanová, Šťastný domov Líšnice PŘÍPRAVA NA PLESOVOU SEZONU Přijďte se zdokonalit se svými partnery v tanečním umění. Pod vedením tanečních mistrů si zopakujete, co jste se učili v tanečních, a ještě něco navíc. Kontakt: Hana Michaličková, tel cena: 900,- za pár zahájení: v 19:00 hod, sál sokolovny Líšnice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA BLAHOPŘEJEME Marie Šotolová 91 let Albertova Jaroslav Cimprik 89 let nám. Gen. Knopa Libuše Egrtová 88 let Albertova Věra Chládková 88 let Pod Skalami Helena Exlerová 83 let Lukavská Věra Šlamborová 82 let Lukavská Eva Bednářová 82 let U Divadla Věra Šponarová 82 let Husovo nábřeží Jarmila Jašková 81 let Husovo nábřeží Josef Karásek 80 let Nádražní Žofie Divíšková 80 let Nádražní 77 VZPOMÍNÁME Václav Hlavsa 78 let Nádražní Jan Minář 85 let Dukelská Antonín Svoboda 94 let Polsko 475 Čest jejich památce. Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel VZPOMÍNÁME 3. listopadu 2011 si připomeneme 5.výročí úmrtí pana Miroslava Hrabáčka ze Žamberka. Kdo jste ho znali, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. VZPOMÍNÁ RODINA 13.listopadu 2011 si připomeneme 1.výročí úmrtí paní Kristiny Pokrývkové. Kdo jste ji znali věnujte ji v tento den tichou vzpomínku. dcera Eva 2.listopadu PAMÁTKA ZESNULÝCH Za života chovejme se, lidé, lépe k sobě, potom už to nezachrání pugety na hrobě -mm-

10 10 V ŽAMBERKU ZAPARKOVAL LONDÝNSKÝ DOUBLEDECKER Kampaň Českého olympijského výboru Žijeme Londýnem, se po čtyřech měsících znovu vrátila do Pardubického kraje. Originální londýnský doubledecker přivítali obyvatelé Žamberka v pátek na Masarykově náměstí. Na návštěvníky čekal moderní interiér, soutěžní kvízy a veslařský trenažér. Novinkou byly cyklotrenažéry a stánek s olympijským oblečením. Škoda jen, že propagace této zajímavé akce byla minimální. Zájemců by se tak jistě našlo mnohem víc. -pavvl.- Na foto Z. Žváčkové žáci z MŠ Sluníčko. Průmyslová střední škola LETOHRAD pracoviště - STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Ústecká 36, Letohrad fax.: , tel pssletohrad.cz Nabízí vyučení v tříletých oborech: Elektromechanik pro zařízení a přístroje Elektrikář slaboproud Elektrikář silnoproud Strojní mechanik průkaz pro svařování v EU Nástrojař s rozšířenou výukou CNC obrábění Tříleté večerní nástavbové studium s maturitou: pro absolventy tříletých učebních oborů Provozní technika Provozní elektrotechnika DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: sobota a vždy od 8:00 do 13:00 hodin ALABAMA SLAVÍ 1. MÍSTO NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI V Písku se o víkendu konala mezinárodní taneční soutěž pořádaná WCDF ( Světovou federací country dance ) s názvem 3e Regional Open WCDF Country Line Dance Competition. Tentokráte se nejednalo o soutěž v country choreografiích o velkém počtu tanečníků - průběh byl stejný jako u klasických soutěží ve standardních a latinsko-amerických tancích. Soutěžící tančili jednotlivě, každý sám za sebe, předepsané styly a kroky. Žamberský country taneční soubor Alabama reprezentoval dlouholetý člen a od loňska druhý vedoucí souboru Pavel Jedlička a úspěšně. V kategorii SOCIAL Adult Male, která požadovala 3 soutěžní tance ve stylu waltz, cha-cha a line dance country získal Pavel 1.místo. Porota, která přilétla z celé Evropy ve složení Roy Verdonk, Holandsko, Nisrine Sadqi, Holandsko, Cinta Larrotcha, Španělsko, Nicholas Cort, Švédsko, Kelli Haugen, Norsko, Zuzana Cort, Švédsko a supervizor WCDF Andre Disseldorp, Holandsko ocenila Pavlův look a taneční styl a tak, i když byl na této soutěži absolutní nováček, přivezl cennou trofej. Moc si toho vážíme, na webových stránkách se začnou objevovat videa a fota ze soutěže a exhibice porotců a už se těšíme na příští ročník.soutěž je zároveň akreditaci na další akce WCDF ve světě, které federace pořádá. Děkujeme za pomoc a podporu naší mateřské organizaci SVČ Animo Žamberk, řediteli horní ZŠ za zapůjčení tělocvičny a SChIsK - Svazu chovatelů islandských koní, především Majdě Vaněčkové. Ještě jednou děkujeme Pavlovi za skvělý taneční výkon. text a foto Dana Jedličková DRAKIÁDA S RODINNÝM CENTREM POHODA V NOVÉM V podzimním čase Rodinné centrum Pohoda již tradičně nabízí v Žamberku, pro potěšení dětí i dospělých, soutěžení v létání draků a dráčků. Sobota 8. října slibovala nejen milé pobavení, dramatické soutěžení, ale i dobrodružné zážitky. Hlavním cílem bylo, vypustit draky na oblohu, aby mohli poměřit své síly ve výšce letu, vzdušných kreacích a celkově se předvést ve své kráse. Všichni přihlášení soutěžící toto výborně zvládli. Prokázali, že mají dobrodružství a odvahu v krvi, protože letos se museli poprat s poměrně silným větrem, zimou a deštěm. Kdo se ale v sobotu 8. října podíval v Žamberku směrem k letišti, mohl mezi dešťovými mraky vidět 36 statečných draků, jak si s mraky a deštěm radostně pohrávají. Vítězové byli vyhlášeni a oceněni, ale odměnu získali všichni soutěžící i návštěvníci Drakiády. Pro soutěžící byla připravena perníčková medaile, a také sladká odměna od firmy KLIFI, spol. s r.o. Všichni účastníci si mohli prohlédnout letouny různých druhů a na všetečné otázky jim odpovídali členové Aeroklubu Žamberk. Letadla byla letos poprvé představena také v nové hale. Velká nová hala byla úžasně připravena tak, aby návštěvníky letiště nepřízeň počasí co nejméně trápila. Výzdobu obřích draků připravila paní Fialová z firmy KLIFI, spol. s r.o., a firma také zajistila velkou trampolínu, čaj zdarma a občerstvení v nové příjemné restauraci. Nechyběly ani venkovní grilované klobásy, kuřata, guláš či párek v rohlíku. Letecká školka Agentury MISTR učila děti létat s malými letadýlky, která si mohly děti zakoupit domů. Větší děti a dospělí vyráběli se SVČ Animo Žamberk zdarma krásná letadélka z balzy. Občanské sdružení CEMA Žamberk, které provozuje Rodinné centrum Pohoda, celou akci pro Vás koordinovalo, připravilo soutěžení s draky, výrobu malovaných dráčků pro nejmenší, klouzačku, malou trampolínku a prohazovačku s míčky. V čem byla tedy Drakiáda letos nová? V letošním roce naše sdružení spojilo svoje síly s firmou KLIFI, spol. s r.o., pod vedením pana Kladiva, Aeroklubem Žamberk, leteckou školkou Agentury MISTR z Krnova a SVČ ANIMO Žamberk. Současně s Drakiádou byla otevřena nová velká hala a nová restaurace na letišti v Žamberku. Součástí areálu je dětské hřiště, venkovní bazének a gril. Tento objekt chce majitel nabídnout od jara 2012 také veřejnosti. Už dnes se těšíme na další vzájemnou spolupráci, která (věříme) potěší i Vás. Dana Jansová

11 11 ÚSPĚCH ŽÁKŮ OU A PŠ ŽAMBERK Ve dnech září 2011 se ve Vysokém Mýtě konal první ročník mezinárodní soutěže oboru zedník a zednické práce Řemeslo/Skill Soutěžili zde učňové z Pardubického kraje, ale také ze Slovenska, Polska, Maďarska a Německa. Současně probíhala i prezentace středních škol, učilišť a řemesel. Praktická část soutěže se konala přímo na náměstí Přemysla Otakara II. za účasti dvanácti škol, z toho 7 škol v kategorii zednické práce. Zadání kategorie B bylo vyzdění fragmentu zdiva dle výkresové dokumentace z materiálu HELUZ a omítnutí, druhý den zdivo z materiálu YTONG a zateplená fasáda. Naši školu reprezentovali žáci Tomáš Rudisch a Šimon Kalous, kteří se umístili na 3. místě za školou z Německa a Maďarska. Žáci a pedagogický doprovod absolvovali bohatý doprovodný program, družstvo OU a PŠ Žamberk složené ze žáků a pedagogického doprovodu zvítězilo v bowlingu. Zároveň využívám úspěšné reprezentace našich žáků k nabídce pro veřejnost ze Žamberka a okolí na provedení drobných stavebních prací. Zakázku by prováděla skupina žáků s učitelem v rámci plnění učebních osnov. V současné době žáci pracují na rekonstrukci objektu v kasárnách na moštárnu pro MO Českého zahrádkářského svazu Žamberk. Za OU a PŠ Žamberk Jiřík Karel Dopravní soutěž V areálu MŠ Čtyřlístek proběhla ve čtvrtek dopravní soutěž. Děti ve slušivých reflexních vestičkách plnily na pěti stanovištích úkoly s dopravní tématikou (třídily dopravní prostředky, rozeznávaly dopravní značky, doplňovaly chybějící součásti na cyklistické kolo, poznávaly barvy semaforu a přiřazovaly důležitá telefonní čísla). Nakonec projely na čas dráhu na koloběžce a odpověděly na otázky z testu. Tato akce se konala za podpory Města Žamberka a BESIP, dále Městské policie v Žamberk a tiskové mluvčí Policie ČR. Nakonec jsme se všichni zakousli do buchet v barvách semaforu, které nám napekly naše paní kuchařky. Ceny do soutěže byly financovány z prostředků BESIP a z projektu vyhlášeného Městským úřadem v Žamberku. Znalosti dětí v dalších dnech prověřila i mluvčí Policie ČR z Ústí nad Orlicí Iveta Lehká, která děti velice chválila. Tímto všem zúčastněným velice děkujeme. Těšíme se na spolupráci i v dalších letech! Za MŠ Čtyřlístek Iva Pražáková a Markéta Charfreitagová Metasekvoj čínská - vzácný strom vysazen u Gymnázia Žamberk Díky pochopení vedení Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze obdrželo Gymnázium Žamberk darem metasekvoj čínskou strom s dlouhým a originálním rodokmenem. Metasekvoj čínská (Metasequoia glyptostroboides) je opadavý jehličnan označovaný často právem jako živoucí fosílie. Původem je z Číny. Na letošní rok připadá zajímavé výročí objevu. Původně se předpokládalo, že tento starodávný typ stromů vyhynul asi před 100 mil. let. Teprve v r.1941 byl Japoncem Shigeru Miki ustanoven samostatný rod Metasequoia na základě otisků starých 6 mil. let a stále byl považován za rod vymřelý. V tom samém roce (1941) nalezl T. Kan v čínské provincii S čchuan pro vědu neznámý rostoucí strom odpovídající oněm fosilním nálezům, který byl v následujících letech popsán jako druh Metasequoia glyptostroboides. Počátkem roku 1948 obdrželo arboretum Arnold Arboretum Harvardské univerzity v Bostonu v USA první zásilku semen, která byla nasbírána na původní lokalitě v r Toto světoznámé arboretum poskytlo potom v r vzorky semen několika desítkám významných botanických zahrad a univerzit světa. Některé prameny hovoří, že tento počin byl jakousi symbolikou a oslavou ukončení druhé světové války. Jednou z obdarovaných institucí byla také Botanická zahrada Karlovy univerzity v Praze, kde jeden strom od r.1949 vyrostl do úctyhodné výšky 24 m. Za 70 let od prvního objevení se metasekvoj stala poměrně běžnou a dostupnou dřevinou, protože ji lze množit řízkováním a řada okrasných školek po celém světě tak úspěšně činí. Mezitím originální metasekvoj v botanické zahradě v Praze dospěla, začala tvořit plodné šišky a z jejich semen založila další přirozenou generaci metasekvojí. Jednou z obdarovaných institucí se nyní stalo i Gymnázium Žamberk. Metasekvoj byla vysazena na dvoře gymnázia 20. října v den, kdy se v Česku slaví den stromů, a zároveň v roce 70. výročí, kdy byl tento rod popsán jako fosílie a jako neznámý rostoucí strom poprvé nalezen v Číně. RNDr.Milan Lipenský, ředitel Rice Lake Před 4 lety, kdy se mě lidé neustále ptali, jestli také jednou pojedu do Ameriky jako moje sestra, moje odpověď bylo jedno stručné NE. O 4 roky později, mám tu čest psát Vám z malého městečka, i když o dost většího, než je Žamberk, Rice Lake a tento měsíc je řada na mně, abych splnila tento nelehký úkol popsat všechny zážitky do jednoho krátkého článku. Začnu minulým týdnem, kdy se tu konal velkolepý Homecoming. Homecoming týden, byl více jak bláznivý a já si ho opravdu užila. Každý jednotlivý školní den byla škola jako vyměněná. Jeden den ve stylu barev, druhý den ve stylu dvojčat a podobně. Mně osobně se nejvíce líbil den 80.let. Jakoby se celá škola vrátila do časů minulých, a to si piště, že se většina učitelů cítila jak za mlada. Můj týden byl ale přece jenom v něčem jiný, než ty ostatní. Nešla jsem v sobotu na všemi očekávaný Fall- formal, ples který se uskutečnil přímo ve škole. Ani jsem v pátek nebyla na velkém zápase amerického fotbalu. Já jsem v pátek po škole nastoupila do auta a strávila 6 hodin na cestě do velkého města jménem Chicago. Co si budeme povídat, bylo to neskutečné. Sobotu jsem strávila na prohlídce města, kde jsem mohla vidět ty nejvyšší budovy, jaké jsem kdy viděla (jak už to v těchto velkých městech bývá). Také jsem mohla vidět noční Chicago z nejvyšší budovy ve městě a zároveň s tím i ohňostroj, který se konal ten večer na počest slavného Chicago Marathon, jenž jsem měla štěstí vidět na vlastní oči další den. Zúčastnilo se lidí. Byla to podívaná, na kterou nikdy nezapomenu. A můj doposud největší zážitek tady? Jednoznačně medvěd, který běžel přes silnici necelých 6 metrů ode mě, když jsem čekala jako každý ráno na autobus. Stála jsem jako přilepená k zemi a modlila se, aby mě neviděl. Měla jsem štěstí, a tak se možná za 2 měsíce zase ozvu. S pozdravem z Rice Lake, Eliška Hegerová DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Žamberk 23. listopadu 2011 od 15:00 do 18:00 hodin Zveme rodiče a žáky základních škol z 5. a 9. ročníků k návštěvě a prohlídce školy. Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti o možnostech a podmínkách studia na Gymnáziu Žamberk. Specifická informace pro zájemce o osmileté studium (pro zájemce z 5. tříd) v 15:30 hod. Specifická informace pro zájemce o čtyřleté studium (pro zájemce z 9. tříd) v 16:30 hod. Kontakt: tel ,

12 12 ÚSPĚCH VE SPRINTERSKÉM TROJBOJI Ve středu se v Ústí nad Orlicí konal tradiční sprinterský trojboj. Letos nám přálo počasí výrazně více než v loňském roce, a tak si 6 členů našeho oddílu Atletika TJ Sokol Žamberk zaběhalo za krásného slunného počasí. Teplé počasí se projevilo i na výsledcích, závodníkům se běhalo dobře a domů jsme si přivezli stříbrnou a bronzovou medaili. Každý závodník běžel 3 krátké tratě (nejmladší 40, 50, 60; mladší 50, 60, 100). U nejmladší kategorie o pořadí rozhodoval součet časů, u mladších se již výsledky jednotlivých běhů převáděly na body a rozhodoval součet získaných bodů. Výsledky našich závodníků: Nejmladší žáci: 2. místo Procházka Adam 3. místo Vanický Martin 4. místo Jedlička Lukáš 11. místo Kodytek Jonáš Nejmladší žákyně: 5. místo Vanická Kateřina Mladší žáci: 8. místo Procházka Vojtěch Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci oddílu a medailistům gratulujeme! Více informací o oddílu Atletika TJ Sokol Žamberk se dozvíte na našich stránkách cz/atletika/ Za oddíl Petr Vanický GRATULUJEME! 3. místo z MČR veteránů v klasickém pětiboji přivezl Štěpán Michalovič! Za krásného podzimního počasí, v sobotu v Praze, na atletickém stadionu na Kotlářce, se uskutečnilo MČR veteránů v klasickém pětiboji. Klasický pětiboj se skládal z těchto disciplín dálky, běhu na 200 m, oštěpu, disku a běhu na 1500 m. U veteránských kategorií se přepočítávají časy a hodnoty disciplín dle koeficientu stáří (od 35 let). Tohoto Mistrovství se zúčastnil i Štěpán Michalovič ze Žamberka. Ze 20 zúčastněných závodníků se Štěpánovi podařilo získat 3. místo v celkovém hodnocení bez rozdílu věku. Výkony: dálka 620 cm; oštěp 46,86 m; 200m 24,54 s; disk 31,61 m; 1500m 4:41,08 min. -vm- 70 LET KANOISTIKY V ŽAMBERKU 10. část Úspěšná činnost kanoistického oddílu pokračuje. Hlavním trenérem se stává Václav Stejskal. Dalšími trenéry jsou Václav Jedlička, Hana Štětinová a vrátil se Jan Kraus. S tréninky jim pomáhá Pavel Nosál a Tomáš Vencl. Od r.2008 se začínají prosazovat naši nejmladší závodníci: Jakub Stejskal, Patrik Kubíček, Veronika Jedličková a Zuzana Jedličková. Všichni v letech 2008 až 2010 získávají medaile na mistrovství ČR. V r.2011 mistry České republiky, na kajaku K2 v maratonu, se stávají Jakub Stejskal s Patrikem Kubíčkem. Parta vodáků se rozšiřuje a velmi dobře si vedou i další závodníci: Natálka Kubíčková, Lukáš Stejskal, Vojta Procházka, Viktor Vencl, Lukáš Kubišta, Daniel Prachař a dorostenec Ondra Procházka, který letos startoval v Polsku na olympijských nadějích. Další úspěšná závodnice, která se v letošním roce po 4leté odmlce vrátila, je Klára Paďourová. Dokázala v kategorii juniorek na vodáckém maratonu mistrovství ČR získat 2. místo. Mimo to je Klára úspěšnou representantkou na divoké vodě ve sjezdu. Oddíl pořádá letní soustředění ve Štědroníně, nedaleko hradu Zvíkov na Orlické přehradě na soutoku Otavy s Vltavou. O členství ve Sportovním centru mládeže vedle Ondry Procházky bojují i žáci Jakub Stejskal a Patrik Kubíček. Všichni musí splnit podmínku vyhlášenou Českým svazem kanoistů, tj. umístit se do určeného místa v žebříčku pohárových závodů. To se jim podařilo. Nyní je čeká druhá část v suchozemských testech testy s činkou, běh a plavání. Oddíl spolupracuje s klubem vodáků při pořádání závodu 15 km po Divoké Orlici. Člen oddílu Petr Zeman je rozhodčím I.třídy a jezdí po závodech Českého poháru. V srpnu se pravidelně zúčastňujeme závodu dračích lodí pořádaného SKI klubem Pastviny. Přihlašujeme vždy dvě posádky junioři, přerostlá mládež do 50 let věku a senioři až do věku 80 let. Věkový průměr této posádky se pohybuje kolem 64,5 roků. V červnu 2011 oddíl po 40 letech uspořádal na Pastvinské přehradě závody na tratích 2, 4 a 6 km. Závody se vydařily, tak je chceme pořádat i v dalších letech. Od roku 2008 se podílíme na ekologickém programu vyhlášeném MÚ Žamberk. Po dva roky jsme čistili řeku i břehy Divoké Orlice od koupaliště po lávku pod kasárnami. Další roky uklízíme břehy Pastvinské přehrady v okolí loděnice. Po každé akci proběhla na uvedené téma beseda vedená Dr. Hanou Štětinovou, např. o třídění odpadů, o čistotě přírodních vod apod. V letech opět úspěšně závodí na poli českém i světovém naši veteráni, ale jak jsem minule slíbil, bude o nich pojednání v některém z dalších částí. Vladimír Kalous NOVA MOTOCROSS CUP 2011 Uzavřeli jsme patnáctý ročník Nova motocross cupu. Sezona 2011 se vyvedla na výtečnou a celkem 518 startujících je pro pořádající motokros team Žamberk vynikající počet. Celý seriál začal již v dubnu v Záboří nad Labem a následovalo dalších devět závodů. Kromě domácích jezdců se zde již pravidelně objevují i jezdci z Polska a letošního seriálu se zúčastnil i jeden závodník z Německa. Rekordmanem v naježděných kilometrech na závody je Jarda Paulus, který přijížděl i se svým doprovodem až z Březové u Sokolova (Karlovy Vary). Nevynechal ani jeden závod a za to mu patří náš velký obdiv. Neoficiální prvenství si odnáší Žamberský kotel, kam se sjelo celkem 208 jezdců. Byl to pátý závod letošního seriálu. Vše jsme zakončili v Třemošnici na slavné a všemi oblíbené motokrosové trati, kam se sjelo 196 jezdců. Za zmínku stojí i účast děvčat, která se určitě nemají za co stydět, a některé soupeře z řad chlapců dokázala dost významně potrápit. Celá sezona je zakončena slavnostním vyhlášením, které tradičně probíhá v Sokolovně v Kunvaldě. Ocenění obdrží první tři jezdci v každé z deseti kategorií a děvčata za jejich statečnost ještě zvlášť. Letošního vyhlášení se kromě partnerů a sponzorů zúčastní a ceny předají mistr Evropy MX Open Petr Bartoš a třetí na Mistrovství světa MX3 Martin Michek. Děkuji všem sponzorům a mediálním partnerům, bez kterých by se seriál nemohl uskutečnit. Zároveň moje poděkování patří i celému realizačnímu teamu. Díky němu Vám můžu nabídnout seriál závodů na takové úrovni, který si zasloužíte a který chci minimálně zachovat i pro již připravovanou sezonu V nadcházející sezoně připravujeme rozšíření kategorií těch nejmenších. Každopádně sezona pro nás začíná , kdy startuje další ročník mezinárodního Mistrovství České republiky v motoskijöringu. Jako ředitel celého seriálu společně s Petrem Kovářem jako promotérem zajišťujeme průběh a zajištění celého seriálu mistrovství české republiky v tomto zajímavém a velice atraktivním sportu. Za motokros team Žamberk Jari Kurri, ředitel seriálu

13 13 FOTBAL Výsledky mistrovských utkání Žáci: 1.FC Žamberk - Dobříkov 11:0 (M.Cvik 4,Chládek 2,Bílek 2.Kalous, Janovec, Martinec) Dorostenci: 1.FC Žamberk - H.Újezd 3:0 (Kočí, Rucki, Jelínek) Muži: 1.FC Žamberk - Polička 0:0 1.FC Žamberk B - Lichkov 1:1(Dvořák)(PK 6:5) Výsledky mistrovských utkání Muži: Třemošnice - 1.FC Žamberk 1:2 (Černík, Pavelka) Němčice - 1.FC Žamberk 1:2 (Dvořák 2). XII. Hubertova jízda v Žamberku Tohoto krásného podzimního dne jsme uspořádali na soukromé louce p.kodytka v Polsku směrem na Kněžství již XII.Hubertovu jízdu v Žamberku. Zúčastnilo se 30 jezdců na koních a 3 povozy tažené párem koní. Jeden řídil a byl v majetku p. Macháčka z Kunvaldu a dva byly v majetku p. Fajgla z Končin. Po zahájení, představení jezdců a přání šťastného návratu se všichni jezdci vydali, vedeni mástrem honu D. Kolaříkem, na vyjížďku v okolí Polska a Kněžství. V době konání Hubertovy jízdy byla předvedena ukázka historického šermu skupiny Mortem Iter, o.s.. Po návratu z vyjížďky se snažili ti odvážnější strhnout liščí ohon, který byl umístěn nad překážkou. Po urputném boji se Králem honu stal Tomáš Vuršr s koněm Dar z Ještětic. Jeho snažení bylo oceněno hodnotnými cenami. Odpoledne předvedli jezdci své umění na parkuru do výšky 100 cm zvítězila A. Faltusová z Blahotince na koni Sibir. V divácky nejzajímavější disciplíně - jízdě zručnosti zvítězil T. Vuršr z Ještětic. V každé soutěži byli nejúspěšnější odměněni krásnými a hodnotnými cenami, které věnovali: R. Skřivan LITEX z Litomyšle, STILMAT, s.r.o., STAPS, s.r.o.,.faltusová M., Valášek M.,Vyhnálek M., Elektro- -Jordán, Motlová E., Charfreitagová M., F plus, s.r.o., Informační centrum Žamberk, Baarová S., Mototechna-Toman R., prodejna EXOTA, Šrámková I., Jagobová D., nábytek Kosařová, Plundra M., Schrollerová I., Lipenská J., Novotná Z.,Toman M., Látky Šléglová, s.r.o., Kubíček KOLEX, s.r.o., Jílek L., Býček R., Trejtnarová-květiny, Ráb J.-Kandela, Hernych, Prausová, Kainek, Chládková D.-Solná jeskyně, Dibaq, a.s., Černohorská MA-JA dent zubní laboratoř, Salon Mona, květiny Markytka, květiny Pavlová, Autodílny Doloncar, Gen X studio, s.r.o., Podzemná A., Alena a Luboš Maryškovi, Maida studio Gruntová, Narayena orient Dobeš, Autor - Prokopec, Rekos Ševčík, Jamall CZ, a.s., Jezdecké potřeby Dulkaj Lanškroun, Mikysková S., Móda od Markéty, Sýkorová B., Česká řemesla Biedlová K., Ekoflora Keprtová J., Linie R, s.r.o., Lékárna Laura, Keramika Jasmína, Galanterie a butik, Galanterie Hájková, drogerie TETA u FÚ, a další. Všem těmto sponzorům děkujeme a věříme, že i v příštích letech nám budou nakloněni a podpoří nás při této akci. Zvláštní poděkování patří D+D Reklama Huška P. za natištění mašlí pro všechny zúčastněné, paní Stejskalové za upečení perníků a paní Hrycové za upečení věnečků. Nad celou akcí byl přítomen i veterinární dozor MVDr. Bílek J., jemu taktéž jako každý rok děkujeme za krásné fotky. Po celou dobu konání nás provázel hudbou pan Josef Mertelík. Pozemek pro tuto akci propůjčil pan Václav Kodytek. Věříme, že se XII. Hubertova jízda i přes nepřízeň počasí, které nám na začátku moc nepřálo,všem zúčastněným jezdcům i přihlížejícím divákům líbila. I když jsme se přemístili na jiné místo, dále od města, přesto hodně z Vás si našlo cestu a přišlo se pobavit a podpořit tuto akci. Těšíme se na konci jezdecké sezony v říjnu 2012 na další shledání v podzimní přírodě. Za Jezdecký klub Polsko L. Šebková Župní přebor Východočeské župy Pippichovy ve stolním tenisu V Žamberku se uskutečnil ve dnech 9. a 10.září 2011 noční turnaj ve stolním tenisu, registrovaných hráčů Župní přebor Východočeské župy Pippichovy, kterého se mohli zúčastnit i hráči neorganizovaní v ČOS. Turnaje, který začínal v pátek ve 20:00 a skončil v sobotu ve 2:45 hod., se zúčastnilo 31 hráčů z Týniště, Kostelce, Líšnice, Králík, Nekoře, Brna, Orlice, České Třebové, Řetové, Lhot u Potštejna a Žamberka. Bylo sehráno 107 zápasů na 3 vítězné sety. PŘEDPŘÍPRAVKA Fotbalový klub 1.FC Žamberk založil v letošním roce družstvo předpřípravky pod vedením trenérů Kašpara, Suchodola a Rudoleckého. Během náboru se přihlásilo dvacet dětí, které se učí základům fotbalu každé pondělí od 16:00 hod. na stadionu Pod Černým Lesem v Žamberku.V zimním období se tréninky přesunou do tělocvičny U Žirafy a to každé pondělí od 16:00 do 17:00 hod. Děkujeme rodičům, že svým dětem vybrali právě fotbal, a klukům přejeme, aby je fotbal bavil. Všem, co své děti ještě nestačili přihlásit, vzkazujeme ať přijdou, budou u nás vítáni. STARŠÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA V letošní sezoně přešlo naše mužstvo z mladší přípravky do starší.přestože jsou naši kluci v této soutěži nováčky,vedli si dobře. Předvedenou hrou dělají radost nejen sobě, trenérům (Překvapili i předsedu OFS v Ústí p.skalického), ale i svým rodičům, kterým za fandění, podporu a každotýdenní dojíždění na turnaje patří náš veliký dík, protože bez nich by to nešlo. Trenéři Radek Jedlička, Aleš Prachař. (kor) ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ listopad - prosinec 2011 Svaz postižených civilizačními chorobami v Žamberku zve své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se koná vždy v sobotu od 8:30 do 9:45 hod. v termínech: , , , Odjezd autobusu je v 7:30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), u bývalé jídelny Elitexu, nádraží ČD. Všichni jste srdečně zváni. Zde jsou výsledky turnaje : 1.Jan Mikulecký (Choceň), 2.Jan Pavel (Orlice), 3.Martin Bolehovský (Kostelec), 4. Miloš Svoboda (Orlice), 5.Roman Steimetz (Česká Třebová), 6.Dušan Kovář (Řetová), 7.Karel Hlava (Králíky), 8.Ladislav Jenčík (Týniště), 9.Lukáš Lohynský (Králíky), 10.Lukáš Fišer (Řetová). Soutěž útěchy : 1.Jana Svojanovská (Česká Třebová). I ng.břetislav Havel, oddíl stolního tenisu TJ. Sokol Žamberk Marek Rybár, místopředseda MO SPCCH

14 14 Laskavé ekosofické společenství Mařenčino podvrší, o. s., Žampach nabízí: Malá duchovní univerzita DRUID,Žampach, pro šk. rok připravuje nový základní ročník. Hlaste se nejlépe do Náplň seminářů: meditace, práce v alfa hladině mysli, práce s energií stromů, šamanský buben, energie sexualita - duchovnost Celovíkendové kurzy cvičení, velmi pozitivně pracující s naší energií ke zklidnění, odolnosti vůči stresu, zlepšení psychického i fyzického zdraví. 1) ČIKUNG a KEL GE S - základy cvičení Termín: sobota neděle ) KEL GE S - seminář zaměřený na cvičení: Koulení slunce v řece lásky a 24 cviků s holí, styl H. T.. Termín: sobota neděle ) ČIKUNG - seminář zaměřený především na cvičení: Osm posvátných brokátů. Velmi staré cvičení, s prověřenými výsledky ve zlepšování zdraví. Termín: sobota neděle Kontakt: mobil: tel POHÁR ISCAREXU Běh údolím Orlice Klášterec nad Orlicí V neděli se konal lyžařský přespolní běh v Klášterci nad Orlicí. Start byl na fotbalovém stadionu. Závod pořádal místní Sokol. Výsledky: minižáci 100 m 14. Jedličková Tereza 00,00 předžákyně 400 m 12. Tomanová Nikola 02,02 muži A 9,4 km 10. Fajfr František 34, Mařík Jiří 35, Vaško Adam 28,53 muži B 9,4 km 6. Strnad Tomáš 38,57 8. Novotný Luděk 40,22 muži C 9,4 km 7. Jedlička Václav 44,27 muži D 4,7 km 5. Koblížek Jindřich 23,12 9. Kalousek Jan 38,18 ženy A 4,7 km 9. Lauterbachová Lucie 21,34 Běh po stopách Líšnické patnáctky v Líšnici Další neděli se běžel opět lyžařský běh v Líšnici. Závod pořádali místní sokolové se startem od sokolovny. Výsledky: muži A 8 km 8. Fajfr František 20, Mařík Jiří 30,10 muži B 6 km 4. Strnad Tomáš 23,32 5. Suchodol Josef 24,05 8. Novotný Luděk 25,06 ženy A 4 km 4. Lauterbachová Lucie 18,06 - vkal- METEORS BASEBALL TEAM ŽAMBERK 2010/2011 zřizovatel SVČ ANIMO Žamberk PŘÍPRAVKA: počet hráčů ( 5-9 let ): 12 Soutěž: Východočeský přebor mladších žáků do 8 let ČBA. Soupeři Sparks Mladé Buky, Rytíři Trutnov, Klackaři Kostelec nad Orlicí, Orlice Choceň, Piráti Žacléř. Umístění v soutěži: 6. místo. Trenér: Vlaďka Valdová, Iveta Dostálová. Po velmi vydařeném začátku, kdy jsme se pohybovali na předních příčkách tabulky, hráči podcenili konec sezóny, a to se nám vymstilo v podobě několika proher za sebou, a tím i propad v celkovém umístění. Na prohry se musí zapomenout a trénovat tak, abychom byli lepší, a hlavně aby nás to bavilo. ŽÁCI: počet hráčů (9-12 let): 13 Soutěž: Východočeský přebor žáků ČBA. Soupeři Sparks Mladé Buky, Rytíři Trutnov, Piráti Žacléř, Orlice Choceň. Umístění v soutěži: 5.místo. Trenér: Milan Džurban, asistent: Martin Bulíček Oproti minulé sezóně jsme hráli s jinými soupeři v nově založeném Východočeském oblastním přeboru. Byly to velmi vyrovnané zápasy a nikdo předem nevěděl, kdo vyhraje. Sparks byli jasně nejlepší, ale i ty jsme dokázali v závěru sezóny porazit. Umístění na 5. místě napovídá, že máme co zlepšovat. V baseballu se zápasy nevyhrávají, ale prohrávají. Matouš Pospíšil se zúčastnil výběru do žákovské reprezentace České republiky. MLADŠÍ KADETI: počet hráčů (13-15let): 18 Soutěž: Jihomoravský přebor mladších kadetů ČBA. Soupeři Draci Brno, Technika Brno, Hroši Brno, Třebíč Nuclears, Olympia Blansko, Expres Brno, Orlice Choceň, Aligátoři Znojmo, umístění v soutěži: 6.místo Trenér: Martin Mózer, asistent: Jan Štětina Pro mladší kadety byla tato sezóna skvělá a svými výhrami dělali všem radost. Porazit takový velkoklub jako Draci Brno je těžké a pokaždé, když se to podaří, je to super. Hráči v této kategorii udělali největší pokrok oproti minulému roku a kdo se byl podívat na jejich zápase, tak mi dá jistě za pravdu. 10 hráčů ml.kadetů Meteors reprezentovalo Pardubický kraj na Olympiádě dětí a mládeže v Olomouci. J.Fiala, V.Andrle, V.Dušek, V. Mach, M.Žofčín, T.Strnad, V.Vencl, K.Steffek, L.Stehlík, V.Nejman MUŽI: počet hráčů (16 let a starší): 16 Soutěž: Jihomoravský přebor mužů ČBA. Soupeři- skupina B: Snails Orlová, Draci Brno C, Hroši Brno B, Orlice Choceň B, Klubs Kyjov, Sokol Bedřichov, Moravská Beseda. Umístění v soutěži: 13.misto. Trenér: Martin Mózer, Milan Džurban. V této věkové kategorii je pro nás nejtěžší vyhrávat, neboť soupeři jsou na velmi vysoké kvalitativní úrovni a my jsme mladý klub s nadšenými hráči, ale chybí nám dostatečná vyhranost. Někdy chybělo i trochu toho štěstí. Po každé sezóně mužů je však vidět zlepšení ve zvládnutí herních situací i v taktické hře. CELKEM AKTIVNÍCH HRÁČŮ METEORS: 57 CELKEM AKTIVNÍCH TRENÉRŮ METEORS: 6 AKCE METEORS BASEBALL TEAMU V ROCE 2010/2011: 1. Velikonoční baseballový turnaj žáků základních škol ze Žamberka a okolí účast: ZŠ Nádražní, ZŠ 28.října, ZŠ Jablonné n.o. 2x, ZŠ Klášterec n.o., přípravka Meteors umístění : 1. ZŠ jablonné n.o. 2. ZŠ Klášterec n.o. 3. ZŠ Nádražní 2. Jarní baseballový kemp Meteors Víkendové soustředění v Říčkách na Hotelu Anenský Mlýn manželů Spurných. Příjemné prostředí, skvělý servis majitelů, hezké počasí co víc si přát při předsezónní přípravě. 3. Dětský den Letní baseballový kemp Meteors Celotýdenní soustředění na našem fieldu. Nejen drilly, pot a slzy, ale i hry, odpočinek a zábava. To bylo součástí přípravy před druhou částí sezóny. Nechybělo velmi vydařené tradiční zakončení s rodiči. 5. Baseball Road Show Náborová akce, která představuje veřejnosti baseballové dovednosti. Každý si může vyzkoušet, jak těžké je hrát baseball, i když se to třeba nezdá. Letos v Zámeckém parku. Během BRS jsme vyhlásili cenu MVP NO+BL Meteors 2011 ( nejužitečnější hráč sezóny). Stal se jím Ondřej Hubálek z Lukavice. 6. září založení Meteors Baseball Team Jablonné nad Orlicí - odnož našeho týmu pod vedením p.karla Pospíšila pro děti od 6 do 11 let. Děkuji všem hráčům, trenérům, rodičům a příznivcům žamberského baseballu. Děkuji též všem sponzorům, SVČ Animo Žamberk a městu Žamberku nejen za finanční podporu. Mnohokrát děkujeme sponzorům: GAF, s.r.o., Ekola České Libchavy, s.r.o., MEIXNER & HANUŠ, a.s., Czech republic, Fresh Design, s.r.o., Grifmont CZ, s.r.o., Tiskárna Kerschbaum, NO+BL Žamberk, Sport Bulíčková, Technické služby Žamberk, Kostelecké uzeniny, a.s., Hotel Anenský Mlýn Milan Džurban

15 Žamberské LISTY 15 PRONÁJEM BYTŮ Nabízíme k pronájmu čtyři byty 2+kk o podlahové ploše 68m 2 v novostavbě domu v Žamberku, ulice Pionýrů Byty jsou zkolaudovány a připraveny k okamžitému nastěhování. PROHLÍDKU BYTU si můžete domluvit na tel. čísle: CENA PRONÁJMU 5.900,- Kč/měsíc + energie Součástí nájmu je i vybavení. Celý objekt je zateplen a osazen okny s trojskly. Podlahové topení je elektrické a je schválená přímotopná sazba. Předpokládají se nízké náklady na energie. Každý byt má samostatné měření el. energie a vody. Parkovací místa zajištěna mimo ulici vedle domu. KONTAKT: tel SVAZ VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY RAFT KLUB GYMNÁZIUM LETOHRAD Klub juniorských mistrů republiky a juniorských reprezentantů ČR. NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ Vodácký oddíl RAFT KLUB GYMNÁZIUM LETOHRAD pořádá nábor nových členů. Pro každého, kdo je starší 10 let, má rád vodu a má chuť zažít trochu dobrodružství. Tréninky se odehrávají především v Žamberku a v Letohradě. Informace: Jan Řehák, Vratislav Šembera. Kontakt pro zájemce: tel , Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk Za Kopečkem 353, Žamberk přijme do trvalého pracovního poměru strojníka-topiče pro obsluhu středotlakých kotlů, údržbáře Požadavky: - odborná způsobilost (osvědčení) k obsluze kotlů 4. třídy PK4 s praxí - ŘP alespoň sk. B - bezúhonnost Nástup: Zájemci o bližší informace kontaktujte správce ústavu Ing. Rudolfa Bulíčka osobně, tel. č , , příp. nebo vedoucího údržby Josefa Píče osobně, tel , příp. PRODEJ KONZUMNÍCH BRAMBOR ručně přebíraných s výběrem z pěti odrůd nabízí rodinná farma Žabkovi, Polsko- Šanderova 473 Žamberk, tel KOUPÍM poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: nebo tel KOUPÍM v Žamberku stavební pozemek nebo zahradu vhodnou k výstavbě domu nebo dům s pozemkem určený k demolici. Kontakt: tel KOUPÍM nebo PRONAJMU garáž u Finančního úřadu nebo na sídlišti U Žirafy v Žamberku. Kontakt: tel KOUPÍM starou motorku, auto ( např. Tatra 603) a zemědělskou techniku (traktor a pod.) i nepojízdné a nekompletní, bez technického průkazu. Kontakt: tel nebo PRONAJMU dlouhodobě byt 3+1 velký 6NP v panelovém domě U Žirafy. Ihned k nastěhování, nájemné dle dohody. V případě zájmu volejte na tel

16 16 Žamberské LISTY Při nákupu nad 5.000,-Kč DOPRAVA ZDARMA ADN, s.r.o., Dlouhoňovice čp.135 Žamberk (areál bývalé mlékárny) Pracovní doba -od 7 - do 16 hodin. KAMENICTVÍ RAŠKA nejlevnější světlou žulu v regionu pomníky moderních a klasických tvarů v různých barvách a nejnižších cenách hotové pomníky skladem schody, parapety, obklady České Libchavy 89, tel , mob EKO-LAB Žamberk spol.s r.o. přijme pracovníka na pozici VZORKAŘE Požadujeme: - SŠ nejlépe zemědělského zemědělského nebo chemického nebo zaměření chemického zaměření - řidičský průkaz B - komunika vnost, samostatnost, spolehlivost - časovou flexibilitu Nabízíme: - pestrou a zajímavou práci - odpovídající ohodnocení - zaškolení a trvalé vzdělávání Nástup možný ihned. Nabídky s životopisem posílejte na adresu: Veronika Římánková EKO-LAB Žamberk spol. s r.o. Zemědělská Žamberk tel: Komplexní nabídka pojišt ní v Letohrad, Šedivská 838 Po, St, t 13:30 17:30 Út, Pá 9:00 13:00 Ing. Marie Buryšková Tel.: Mobil: S vámi od A do Z Uzávěrka č. 19/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, povoleno MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 15,- Kč. Redakce cz, tel Tiskárna Kerschbaum, tel

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 15664/2016 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: Spisový znak: 101.2.2

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 138/10-637 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 138/10,

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci,

DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, DÍVEJTE SE KOLEM SEBE... DOBROVOLNICTVÍ provází člověka od nepaměti. V každé kultuře a společnosti pomáhali ti, kteří na tom byli lépe, těm méně šťastným, kteří kvůli nemoci, chudobě či přírodní katastrofě

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Ústí nad Orlicí vydala dne 24. 10. 2016, podle ustanovení 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost

Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost Výzva k podání nabídky na Uspořádání informační akce pro širokou veřejnost MAS Bohdanečsko, o.s. vyhlašuje výzvu k předložení nabídky na uspořádání informační akce v rámci realizace projektu Rozvoj MAS

Více

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď

Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď Kam po základce? Našli jsme pro vás odpověď JIŽNÍ ČECHY Začátek roku přináší žákům posledních ročníků základních škol nelehké rozhodování. Kam po základní škole? Jaký obor si vybrat, aby práce bavila a

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do:

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (dražební vyhláška) sp. zn. 047 EX 945/13 118 Soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, se sídlem nám. J.M.Marků 92, 563 01

Více

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis:

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2005 o pravidlech pohybu psů v Žamberku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02

Více

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ. č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Město Ústí nad Orlicí NAŘÍZENÍ č. 2/2016 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Ústí nad Orlicí vydala dne 24. 10. 2016, podle ustanovení 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ

V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ V POSLEDNÍ VÝZVĚ TOHOTO PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ PODPOŘILA MAS ORLICKO CELKEM 39 ŽÁDOSTÍ Dne 28.6.2013 zveřejnila Místní akční skupina ORLICKO konečný seznam celkem 39 podpořených žádostí, na jejichž realizaci

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018

PROGRAM. pátek, 15. prosince čtvrtek, 31. května středa, 20. prosince pondělí, 8. ledna 2018 PROGRAM Překladatelská soutěž Susanny Roth 2018 České centrum Moskva vyhlašuje 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Susanny Roth, určené pro mladé překladatele z českého jazyka. Jejím cílem je

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 5610/2016 19.01.2016 Zápis a usnesení z 10. schůze komise sociální a zdravotní Datum a hodina zahájení schůze: 18.01.2016, v 16:00 hod. Místo konání schůze: MěÚ Cheb, ul.

Více