ročník celkem počet hodin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 1 1 6"

Transkript

1 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy rozvíjí tvůrčí činnosti, smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity přistupuje k uměleckému procesu v jeho celistvosti a chápe ho jako způsob poznání a komunikace užívá různých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších informačních a komunikačních technologií rozvíjí především průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy ( týká se společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična) Časové vymezení vyučovacího předmětu: ročník celkem počet hodin Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výuka probíhá v odborné učebně výtvarné výchovy, v učebnách výpočetní techniky, v knihovně nebo mimo budovu školy (práce v terénu). Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení při teoreticky zaměřených hodinách si žáci vytvářejí takové učební materiály, aby je mohli dále využívat pro své vlastní učení žáci při své tvorbě poznávají vlastní pokroky a při konečném výstupu si dokáží zpětně uvědomit problémy související s realizací učitel zadává jednotlivé úkoly tak, aby si každý žák mohl sám zorganizovat vlastní činnost učitel využívá kladného hodnocení k motivaci pro další výtvarnou činnost Kompetence k řešení problémů žákům je předkládán dostatek námětů k samostatnému zpracování a řešení problémů souvisejících s výběrem výtvarné techniky, materiálů a pomůcek při zadání úkolu žák rozpozná výtvarný problém a hledá nejvhodnější způsob řešení učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů Kompetence komunikativní při práci ve skupině dokáže žák vyjádřit svůj názor, vhodnou formou ho obhájit a tolerovat názor druhých 1

2 učitel klade dostatek prostoru pro střetávání a komunikaci různými formami písemně, pomocí technických prostředků, výtvarnými prostředky,..) učitel dohlíží na dodržování etiky komunikace ( naslouchání, respektování originálních, nezdařených názorů,...) Kompetence sociální a personální učí se respektovat pravidla při práci v týmu, dodržovat je a svou pracovní činností kladně ovlivňovat kvalitu práce učitel dodává žákům sebedůvěru a podle potřeby žákům v činnostech pomáhá učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch učitel v průběhu výuky zohledňuje rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků Kompetence občanské při propagaci školních akcí žáci vytvářejí plakáty a upoutávky, kterými prezentují školu žáci respektují názor druhých žáci prezentují výsledky své práce a účastní se výtvarných soutěží učitel podporuje občanské cítění žáků při vytváření propagačních materiálů Kompetence pracovní při samostatné práci jsou žáci vedeni ke koncentraci na pracovní výkon, jeho dokončení a dodržují vymezená pravidla žáci si vytváří pozitivní vztah k manuelním činnostem žáci při práci s výtvarným materiálem dodržují hygienická pravidla učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů a vybavení učitel požaduje dodržování dohodnuté kvality a postupů Formy a metody práce Užívají se podle charakteru učiva a cílů vzdělávání - skupinové vyučování, samostatná práce, kolektivní práce, krátkodobé projekty. Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata OSV: ENV: VMEGS: Kreativita Komunikace Poznávání lidí Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Lidské aktivity a problémy ŽP Ekosystémy Vztah člověka k prostředí Jsme Evropané 2

3 MDV: MKV: Práce v realizačním týmu Tvorba mediálního sdělení Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality Multikulturalita 3

4 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, projekty, vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, představ a poznání. uplatňuje osobitý přístup k realitě. variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků. Kresebné studie linie, tvar, objem jejich rozvržení v obrazové ploše, v objemu, v prostoru, jejich vztahy, podobnost, kontrast, rytmus. Jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů spirály, elipsy, řazení, rytmus, prolínání, množení, vyvažování, přímka, křivka. HV rytmus, melodie OSV - Kreativita Např. zátiší, kresba dle předlohy, kresba v plenéru. Např. pocity vyjádřené linií. dokresluje a formuje dějepisné zkušenosti s pravěkem, starší a mladší dobou kamennou. vytváří společné kompozice v prostoru instalace, své představy dokáže převést do objemových rozměrů. Rozvíjení vnímání vývojové linie výtvarného umění. Zpracování zvířecích motivů kombinovanými technikami, plastická tvorba hlína, drát, sádra. Plastická a prostorová tvorba. Společná práce na jednom objektukoordinace, komunikace. Z - biosféra ENV Lidské aktivity a problémy životního prostředí OSV - Komunikace Např. jeskynní malby, modelovaní sošek amuletů. Kresba pravěkých keramických nádob. Např. koláže a plastiky s přírodními motivy výtvarně se vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům Tématické práce Vánoce dekorativní předměty, vkusná výzdoba interiéru VKO - tradice Identifikace pojmu kýč vkus a nevkus 4

5 Mezipředmětové vztahy, projekty, dokáže využít perspektivu ve svém vlastním vyjádření. Nauka o perspektivě (perspektiva paralelní a šikmá), umístění postav na plochu, velikost objektů. D Egypt, perspektiva, kánon postavy, hieroglyfy Figurativní motivy, stavitelství, písmo zobrazuje vlastní fantazijní představy a odhaluje interpretační kontext vlastního vyjádření. Subjektivní vyjádření fantastických představ za využití různorodých materiálů a výtvarných postupů kombinované techniky. Kategorizace představ, prožitků a zkušeností, poznatků působení krajiny. Např.koláž, práce tuží, monotyp. osobitě stylizuje vizuální skutečnost, zvládá kompozici, dokáže vhodně rozvrhnout hlavní motivy na ploše. rozvíjí fantazijní představy. Tvarová a barevná kompozice - Masopust VMEGS - Jsme Evropané (význam karnevalu) Např. kašírovaná hmota, koláže, roláže, kresba pastelem využívá dekorativních postupů rozvíjí si estetické cítění. Dekorační práce využití tvaru, linie, kombinace barev a pravidelného střídání lineárních motivů. D Řecko a Řím ČJ Řecko a Řím - báje a pověsti Např. vázové malířství, mozaika využívá znalosti o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření. Přírodní motivy (rostliny, neživá příroda, živočichové), člověk, náš svět, vesmír, bytosti, události. ENV- Ekosystémy Z - biosféra Např. plakát, barevné etudy, dripping atd. užívá vizuálně obrazných vyjádření k zachycení vztahu k výtvarné tvorbě současného umění. Subjektivní výtvarné vyjádření reality, vlastní pocity. Vyjádření k soudobé výtvarné linii. OSV Komunikace Např. návštěvy muzeí a galerií, výtvarné zpracování zážitků. 5

6 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, projekty hodnotí a využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací. Odstín sytost, tón, harmonie, kontrast ENV Vztah člověka k prostředí Kresba přírodniny - tempera - suchý pastel - akvarel využívá dekorativních postupů rozvíjí estetické umění Užitá grafika písmo Tématické práce středověk ve VV D Velkomoravská říše Kaligrafie kresba tuží Výroba šperku, kostýmu, zbraně výtvarně se vyjadřuje k lidové tradici, konfrontuje jí se soudobou kulturou. Vánoční dekorace využití tradičních i netradičních materiálů OSV Kreativita PČ - vazba rostlin Práce s papírem, drátem, textilem, plasty atd. užívá prostředky k zachycení jevů a procesů v přírodě i mezi lidmi. Kolektivní práce na kalendáři MDV Práce v realizačním týmu Kresba voskovkami, pastelkami. Grafické techniky. užívá různé výtvarné prostředky k zachycení tématu. Zima zachycení změn v přírodě. Sportovní a společenské jevy v tomto období. ENV Vztah člověka k prostředí Kresba postavy v pohybu. Barevné kontrasty v zimě. využívá poznatků z historie k svébytnému výtvarnému zpracování. Románské umění stavitelství a knižní iluminace, jejich poznávání a výtvarné zpracování. D románské umění ČJ vývoj knižní tvorby Kresba tužkou, uhlem stavba. Pastelka, voskovka, akvarel, tuž knižní iluminace. 6

7 Mezipředmětové vztahy, projekty využívá poznatků z historie k svébytnému výtvarnému zpracování. Románské umění stavitelství a knižní iluminace, jejich poznávání a výtvarné zpracování. D románské umění ČJ vývoj knižní tvorby Kresba tužkou, uhlem stavba. Pastelka, voskovka, akvarel, tuž knižní iluminace. výtvarně se vyjadřuje k lidovým zvyklostem a tradicím. Velikonoce - výroba dekorativních předmětů a objektů, využití různorodosti materiálů v tvorbě. VMEGS Jsme Evropané Práce z přírodních materiálů, použití netradičních technik. využívá hry a skupinové práce k poznávání různorodosti v umělecké tvorbě. Gotika krása jejího stavitelství. Kam se posouvá malířství. D gotické umění Práce ve skupině puzzle s gotickým stavitelstvím. Koláže, roláže. ověřuje si možnosti výtvarných prostředků. vytváří společné kompozice v prostoru. Koule linie, šrafování, barevné vyjádření objemu. Koule jako objekt instalace Projekt: Koule svébytný výtvarný prvek Projekt: Káva Kresba tužkou, uhlem, tuží, pastelem. Prostorová práce-papír, drát, sádra. seznamuje se s netradičními výtvarnými možnostmi. Plastická a prostorová tvorba s využitím přírodních materiálů. Společná práce na objektu koordinace, komunikace. ENV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí OSV - Komunikace Stavby v přírodě. Drobné plastiky z přírodních materiálů. 7

8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 8. Mezipředmětové vztahy, projekty využívá poznatků z nauky o perspektivě. osobitě charakterizuje a pojímá portrét nejen anatomicky, ale i emočně Novověk renesance perspektiva - portrét - figura OSV - Poznávání lidí Kresba studijní portrét, karikatura, Vystižení povahy, emocí, povolání. ověřuje si nové možnosti ve zpracování portrétu. rozvíjí znalosti perspektivy. Baroko - vývoj portrétu - poznávání stavebního slohu OSV - Kreativita Koláž - portrét z věcí. Kombinované techniky architektura, celky i detaily. rozvíjí své dekorativní schopnosti. Rokoko ornament jako svébytný výtvarný prvek. OSV Rozvoj schopností poznávání Výroba novoročenky nebo vánočního přání. Využití ornamentu ve výtvarném zpracování Vánoc a novoročních blahopřání. rozvíjí estetické cítění, uplatňují dovednosti z kresby, malby, grafiky a dekoračních technik. Design vkus a nevkus, věci, co nás obklopují. Reklama její vývoj, využití, vytváření. MKV Multikulturalita MDV Tvorba mediálního sdělení Koláže, kombinované techniky. Písmo. dává nový výtvarný rozměr již použitému materiálu, z předmětů denní potřeby vytváří umělecké dílo. Ekologie ve výtvarné výchově aneb zpracování použitých materiálů. ENV Vztah člověka k prostředí Práce s papírem-výroba ručního papíru, prostorové práce, kašírovaná hmota atd. 8

9 Mezipředmětové vztahy, projekty využívá znalostí o barvách, jejich míchání a působení na lidské oko. využívá valérů jednotlivých barev při vyjádření nálady krajiny. Modernizace společnosti romantismus. Objevování krás přírody krajinomalba. ENV Vztah člověka k prostředí, Lidské aktivity a problémy ŽP (odpady) ČJ básnické sbírky o přírodě Tempera, pastelkrajinomalba. Ilustrace k básničce. hodnotí a využívá výrazové možnosti grafiky v kombinaci s jinými technikami. Grafické techniky využití reprodukčních technik v koláži, roláži a jiných komb.technikách. MDV Práce v realizačním týmu OSV - Kreativita Projekty na dané téma - skupinová práce. vede k využití emočního potencionálu,jeho uvolnění a výtvarného zpracování. Práce s emocemi, jejich využití a výtvarné zpracování. OSV Sebepoznání, sebepojetí Kresba při poslechu různých žánrů hudby. ověřuje si možnosti výtvarných prostředků vytváří zajímavé kombinace. Práce v plenéru, studijní kresby přírodních i městských motivů. Akční výtvarné hry, oživení a ozvláštnění přírodních i jiných tvarů. ENV Lidské aktivity a problémy životního prostředí OSV - Kreativita Kresba uhlem, tužkou. Skupinové práce s momentálně dostupnými výtvarnými prostředky. 9

10 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 9. Mezipředmětové vztahy, projekty, užívá vizuálně obrazových vyjádření k zachycení zkušeností získaných četbou, filmem, z ostatních médií. Zpracování současných problémů společnosti, násilí, drogy atd. Plakát, leták. rozlišuje obsah vizuálně obrazových vyjádření uměleckých projevů 20. stol., orientuje se v jednotlivých směrech. Moderní doba - impresionismus, expresionismus, secese šperk, ornament kubismus, funkcionalismus, konstruktivismus koláže. D - umění 20. stol. ČJ - literatura a umění 20. stol. Kresba, práce s materiálem drát, papír, textil. vybírá a samostatně vytváří bohatou škálu vizuálně obrazných elementů zkušeností z vlastního vnímání, z přestav a poznání. Techniky kresby tužka, uhel, perko. Zátiší, zpracování přírodních jevů, anatomie. zasazuje předměty do neobvyklých souvislostí, vytváří nové a neobvyklé. Prostorové objekty s vánočním motivem. OSV- Sebepoznání,sebepojetí Práce z papíru, kombinované techniky. využívá znalostí o základních, druhotných a doplňkových barvách k osobitému výtvarnému vyjádření. Komplementární barvy textura. Symbolika barev, míchání, působení, vztahy mezi nimi. Jevy kolem nás. 10

11 Mezipředmětové vztahy, projekty, porovnává postoje osobní, společenské a kulturní a jejich výtvarné zpracování soudobými umělci. Umění mezi 1. a 2. sv. válkou, včetně válečných období. Video, práce s encyklopedií, internetem. orientuje se v grafických technikách, zvládá tisk z výšky. Tisk z výšky, plochy, hloubky. PF, přání, ex libris. k tvorbě užívá některé metody současného výtvarného umění počítačová grafika, video, animace. Rozdělený a integrovaný svět. MDV - Interpretace vztahů mediálních sdělení a reality Z - politická mapa dnešního světa zvládá zachycení pomíjivého okamžiku. Svět v ohrožení. ENV Vztah člověka k prostředí Z - politická mapa dnešního světa Abstrakce, kombinované techniky. osvojuje si schopnost výtvarného hodnocení, obhajoba, vedení dialogu, tolerance k různým způsobům výtvarného vyjádření. Návštěva výstavy, exkurze. 11

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova. 4.7 Umění a kultura Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova. 4.7.1 Výtvarná výchova Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Běžné třídy Platnost: tři roky od 1.9.2013 Masarykova základní škola

Více