Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Adresa školy: Základní škola, Wolkerova 911, Bílovec Jméno ředitele: Mgr.Miroslav Macháček Kontakty: Telefon: Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Adresa: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Platnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele: 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, zajišťuje vzdělávání zdravotně postižených dětí z města Bílovce i jeho okolních obcí. Škola byla vystavěna přímo pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. pro žáky s diagnostikovaným mentálním postižením. Budova školy stojí v nové vilové zástavbě města a stále plně vyhovuje současné kapacitě žáků. Je majetkem města a její případné rekonstrukce a nutné opravy jsou s ohledem na finanční možnosti města Bílovec realizovány postupně, avšak s nezbytným respektováním potřeb a možností v rámci edukačního procesu zdravotně postižených dětí. Součástí školy je sportovní areál s hřištěm asfaltového povrchu, dále školní pozemek se skleníkem, nářaďovnou a okrasný sad. Veškerá výchovně-vzdělávací činnost školy je individuální a zároveň komplexní. Žáci pokračují po absolvování základního vzdělávání na naší škole v dalším vzdělávání. Proto se snažíme směřovat výuku k získávání praktických činností, dovedností a návyků, které žáci uplatní ve svém dalším životě a umožní jim snadnější vstup do běžného života. Vzdělanostní cesty absolventů naší školy směřují do zvolených odborných učilišť a praktických škol, k jejichž úspěšnému dokončení je nezbytný předpoklad osvojených základních pracovních dovedností a návyků s ohledem na zdravotní postižení každého žáka i jeho individuální možnosti a schopnosti Velikost a úplnost školy Kapacita školy je 112 žáků. V současné době je škola naplněna z hlediska kapacity asi z poloviny. Škola je s denní docházkou, s provozní dobou od 7.15 hodin do 15 hodin Vybavení školy S ohledem na materiální rozpočet se vybavení školy i konkrétních učeben mírně zlepšuje. V suterénních prostorách se nacházejí žákovské šatny, cvičná kuchyň, pracovní dílna pro výuku pracovního vyučování zejména se dřevem a kovem, malá tělocvična. Součástí suterénního prostoru je sociální zařízení jak pro chlapce, tak pro dívky. V následujícím prvním a druhém podlaží se nacházejí žákovské třídy, učebny, odborná pracovna pracovního vyučování, hudební výchovy a pracovna ICT, dále relaxační místnost, sborovna, ředitelna, kabinety pedagogů, kabinet výchovného poradce a školního metodika prevence, kancelář ekonoma školy. Vše doplňuje malé venkovní hřiště a školní zahrada Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy a v současné době 8 učitelů. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladších až po zkušené pedagogy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s vysokoškolským vzděláním se zaměřením na speciální pedagogiku - 4, učitelé doplňující si vysokoškolské vzdělání - 1, důchodci 3. Ve škole velmi dobře pracují výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů, které úzce spolupracují s ředitelem školy při řešení výchovných problémů a koordinaci profesního zaměření žáků a v současné době si zvyšují odbornou kvalifikaci podle 9 vyhlášky č.317/2005 Sb. 3

4 Učitelé se aktivně zúčastňují školících kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jsou průběžně vzděláváni. Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické i praktické otázky výchovy a vzdělávání především zdravotně postiženého dítěte, žáka, studenta. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z pedagogiky, z psychologie, z teorie výchovy, obecné didaktiky a dalších oborů i jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků. Formy průběžného vzdělávání jsou účast na kurzu a semináři, přičemž délka vzdělávacího programu činí nejméně 4 vyučovací hodiny. Dokladem o absolvování průběžného vzdělávání je osvědčení Spolupráce se zákonnými zástupci a s jinými subjekty Rodiče dostávají informace o chování a výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, ve Dnech otevřených dveří,školu mohou navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a v době akcí pro veřejnost. Škola připravuje besídky ke Dni matek a na Vánoce. Každá akce pro rodiče a širokou veřejnost je spojená s výstavkou žákovských prací. Vydáváme školní časopis Dráček, který je tematicky zaměřen k danému ročnímu období. Na jeho tvorbě se podílejí všichni žáci školy se svými pedagogy. Veřejnost je pravidelně informována o činnostech a akcích školy formou tiskového příspěvku do zpravodaje města Bílovec. Jednou měsíčně zasíláme aktuální příspěvek o činnosti žáků i pedagogů, informujeme touto cestou nejen o úspěších našich žáků v rámci sportovních, hudebních, výtvarných a dalších soutěžích, ale také o jejich snaze a nemalému úsilí zapojit se aktivně do různých činností školy i mimoškolních aktivit. Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců obce, učitelů a zákonných zástupců žáků v roce Její členové projevují o dění ve škole velký zájem a svými podněty přispívají k jejímu vylepšování. Úzká spolupráce je se Speciálním pedagogickým centrem v Novém Jičíně, které je školským poradenským zařízením a poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, dále žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních (žáci se středně těžkým mentálním postižením nebo žáci se souběžným postižením více vadami). Poradenské služby centra jsou žákům naší školy poskytovány v rámci diagnostiky a kontrolní diagnostiky, v odůvodněných případech i v rámci speciální individuální nebo skupinové péče, kterou nezajišťuje škola, kde je žák zařazen. Činnost centra se uskutečňuje ambulantně nejen na jejich pracovišti, ale i návštěvami pedagogických pracovníků centra na naší škole. SPC vykonává pro žáky naší školy speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením, zdravotním, příp. sociálním znevýhodněním. Dále se centrum podílí na zjišťování individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na úspěšném začleňování našich žáků do společnosti. SPC poskytuje pedagogickým pracovníkům naší školy a zákonným zástupcům žáků poradenství v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením a obecně poskytuje škole metodickou podporu. Sociální odbor města nám pomáhá řešit vážnější sociální i výchovné problémy žáků. Dobrá spolupráce je také s Policii České republiky a s Městskou policií, která zajišťuje besedy pro žáky a zabezpečuje bezpečnost žáků při organizování různých soutěží. 4

5 Zpravidla dvakrát ročně jsou v rámci prevence bezpečnosti a ochrany zdraví zajišťovány výchovným poradcem školy a školním metodikem prevence besedy s dětskými lékaři a zdravotní sestrou. Spolupráce s dětským lékařem je realizována také při ověřování a zjišťování důvodu delší absence žáka, jehož odůvodnění souvisí se zdravotními potížemi, příp. dlouhodobější nemocí. Spolupracujme s okresním metodikem prevence. Nejdůležitějším ukazatelem efektivity preventivního programu je změna chování žáků. Vštěpujeme zásady zdravého způsobu života. Učíme žáky reagovat na nepříjemné situace, které v životě nastávají pozitivním hledáním východiska a nelezením správné cesty. Škola navázala spolupráci se Střediskem integrace menšin v Opavě. ŠSK IR PROGRES Bílovec zajišťuje žákům naší školy možnost sportovního vyžití ve sportovní hale při ZŠ Komenského Charakteristika žáků Naše škola zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle školského zákona ( 16 z.561/2004 Sb.) je dítětem, žákem nebo studentem se speciálními vzdělávacími potřebami osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním postižením mentálním, které bylo diagnostikováno příslušným školským poradenským zařízením, tedy speciálně pedagogickým centrem. Žáci jsou vzděláváni dle výukových programů: ŠVP Cesta za poznáním, vypracovaný dle RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dle RVP ZV- LMP). Platnost tohoto dokumentu do , dle ŠVP Cesta za poznáním vyučováno v 1. a 6. ročníku základní školy praktické /97-22, Zvláštní škola 24035/97-22, Pomocná škola 15988/ , Rehabilitační program pomocné školy Od vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením dle školního vzdělávacího programu Cesta za sluníčkem, vypracovaného dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (ZŠS) část C, díl I vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Poskytování poradenských služeb ve škole Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Poskytování poradenských služeb ve škole zabezpečuje ředitel školy zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchovných předmětů, případně dalšími pedagogickými pracovníky. Poskytování poradenských služeb na škole je zaměřeno na: - prevenci školní neúspěšnosti - primární prevenci sociálně patologických jevů - kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění 5

6 - odbornou podporu a vedení při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním - péči o vzdělávání žáků nadaných v určité oblasti - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování - metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy Poskytování poradenských služeb na škole je uloženo zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a řídí se vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (prováděcí právní předpis MŠMT o poskytování poradenských služeb na školách a ŠPZ 121 školského zákona) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby žáků, dětí a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení. Na základě speciálně pedagogického, popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením jsou ke vzdělávání na naší škole doporučeni žáci s diagnózou zdravotního postižení mentálního charakteru lehké mentální postižení, středně těžké mentální postižení. Rozsah a závažnost speciálně vzdělávacích potřeb je důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání, které fundovaně poskytuje naše škole. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami vymezuje 16 školského zákona a jeho prováděcím právním předpisem je prozatím aktuální vyhláška č.73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách hlavního výchovně vzdělávacího proudu v tzv. běžné škole. Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání našich žáků se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a speciálních učebních pomůcek, učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná organizační úprava zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením (vzdělávání žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením) je na naší škole zajišťováno formou denní výuky samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Speciální vzdělávání a podpůrná 6

7 opatření doporučená školským poradenským zařízením zabezpečuje škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánů. V případě potřeby stanoví škola v rámci vzdělávání žáka individuální vzdělávací plán ( 7 odst.3 školského zákona), který vychází ze školního vzdělávacího programu naší školy, ze závěrů speciálně pedagogického, popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popř. doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka a je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Školské poradenské zařízení sleduje vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. Z důvodu zdravotního postižení žáků je třeba uplatňovat při jejich vzdělávání kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směruje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální integraci. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je potřeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravotním postižením společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání v rámci organizace vzdělávacích i výchovných činností, stanovení obsahu, forem a metod výuky. Rovněž škola vytváří podmínky pro uplatňování a rozvoj určité výrazné schopnosti žáka, popř. talentu v pohybových, hudebních, výtvarných oblastech, dále v jazykové oblasti či jiné informační a komunikační technologii Krátkodobé projekty Škola je zapojena do krátkodobých projektů volného času, všechny naše aktivity vedou ke zkvalitňování prožití volného času žáků. Snažíme se vyplnit volný čas žáků co nejširší nabídkou zájmové činnosti. Volnočasové aktivity každý rok korigujeme dle zájmů žáků. V rámci regeneračního a relaxačního programu školy připravujeme: turistické vycházky, toulky minulostí, poznávaní regionu, ochranu přírody, apod. Rozvíjíme tvořivost dítěte přiměřeně k jeho individualitě. Chceme u dětí vypěstovat trvalý vztah k pohybovým aktivitám, se zaměřením na turistiku a pohybové dovednosti. 7

8 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro obor vzdělání základní škola speciální (dle RVP ZŠS) 3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Naše škola zajišťuje vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, přičemž samotný vzdělávací proces je plně přizpůsobován úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků se zdravotním postižením. Speciální vzdělávání je poskytováno žákům, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením nebo odborným zdravotnickým pracovištěm s tím, že výsledné doporučení vystavuje školské poradenské zařízení speciálně pedagogické centrum. Souhlasný podpis zákonného zástupce žáka je pro vřazení, popř. přeřazení žáka do naší nezbytný. Těžiště výchovně vzdělávací práce u žáků se středně těžkým mentálním postižením spočívá ve speciálně pedagogické péči, jejíž cílem je ve vhodně upravených podmínkách: - vést žáky k osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k orientaci v okolním světě a k uplatnění se v praktickém životě - poskytovat žákům elementární vědomosti, dovednosti a vytvářet potřebné návyky s oporou o praktickou činnost a emocionalitu žáka v návaznosti na vytvoření kladných citových vztahů mezi učitelem a žákem - vést žáky k dosažení maximální možné míry samostatnosti ve smyslu plnohodnotného zapojení se do společenského života - rozvíjet psychické, duševní i tělesné schopnosti žáků s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností - akcentovat složku výchovnou, tedy vést žáky ke kladnému a přátelskému vztahu k lidem, ke kultivovanému společenskému chování s respektováním individuálních možností a schopností každého jedince - rozvíjet u žáků komunikační schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytným předpokladem jejich sociální integrace Školní vzdělávací program pro žáky se středně těžkým mentálním postižením (dále jen ŠVP ZŠS) respektuje specifické principy Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální a svým pojetím navazuje na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ŠVP ZŠS ve vzdělávání žáků uplatňuje přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikum žáků, za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření, jež zohledňují speciální vzdělávací potřeby žáka. Speciální vzdělávání žáků se středně těžkou mentální retardací je na naší škole zajišťováno formou individuální integrace ve třídách základní školy praktické samostatně zřízené pro žáky s jiným stupněm zdravotního postižení, tedy pro žáky s lehkou mentální retardací. Základní škola speciální je desetiletá a člení se na první stupeň, který tvoří 1. 6.ročník, druhý stupeň, který tvoří ročník. Organizační formy vzdělávání, obsahové zaměření výuky a vzdělávací požadavky jsou přizpůsobeny schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. 8

9 3.2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie školy jako promyšleně volené a řazené postupy speciálně pedagogické práce našich učitelů vycházejí ze základního pojetí a cílů vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Cesta k naplňování klíčových kompetencí respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků s psychickými zvláštnostmi a je směrována k dosažení a osvojení si základů vzdělání. Učivo je redukováno na osvojení základních vědomostí a dovedností v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky zaměřených činností a pracovních dovedností. Pilířem výchovných a vzdělávacích strategií je pro naši školu vytvoření optimálních podmínek, které vyžadují přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí poskytující žákům pocit jistoty a bezpečí. Vedeme žáky k osvojení si dovedností a návyků formou průběžné pozitivní motivace, neustálým opakováním, nápodobou, praktickým nácvikem a uváděním věcí a jevů do souvislostí. Každý pedagog naší školy vyučuje žáka se středně těžkým mentálním postižením individuálně s respektováním možností a schopností každého žáka a obsah učiva vždy orientuje na upotřebitelnost naučeného osvojeného v praktickém životě. Přirozenou cestou v procesu výchovy a vzdělávání rozvíjíme s ohledem na specifické zvláštnosti každého žáka jeho míru samostatnosti, praktičnosti a schopnosti aplikovat osvojené dovednosti a návyky do reálného života. Zvláště osvojované a osvojené hygienické a bezpečnostní návyky a sebeosblužné činnosti zařazujeme systematicky po celé období základního vzdělávání do všech vzdělávacích oblastí a oborů v rámci ŠVP ZŠS. Po celý rok aktivně utváříme, rozvíjíme a formujeme vztahy žáků se sociálním okolím a zajišťujeme tak pozitivní sociální interakce žáka s okolním prostředím, lidmi i novými situacemi. Dle aktuálních plánovaných činnostních aktivit umožňujeme žákům po celý rok účastnit se hudebních, výtvarných, pohybových i dalších aktivit v rámci školní i mimoškolní činnosti a apelujeme při tom na rozvíjení komunikačních dovedností a schopností každého žáka. Příležitost podílet se na základních sociálních a veřejných aktivitách mohou naši žáci pociťovat i prostřednictvím veřejného vystupování školy v rámci plánované školní besídky, dále při návštěvě divadelního či jiného kulturního představení, návštěvě výstavy v muzeu a dalších školních i veřejných akcích. Přímým kontaktem s okolním světem utváříme v žácích postoje k lidem známým i neznámým, k prostředí i věcem kolem nich. Ve výchovně vzdělávacím procesu klademe důraz na individuální přístup k žákovi. V odůvodněných případech jsou žáci se zdravotním postižením vzděláváni dle IVP, jehož doporučení vydává školské poradenské centrum speciální pedagogické centrum. IVP je vypracován před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Příslušné IVP jsou v průběhu roku doplňovány a upravovány dle specifických individuálních možností žáků. V rámci profese speciálních pedagogů a přirozené autority zosobňují pedagogové naší školy jistou úroveň osobnostní, profesionální a erudovanou. Neméně představují také osobnost empatickou, která si uvědomuje pocity, prožitky a momentální stav svých žáků, snaží se je pochopit a porozumět jim. V těchto intencích se také snaží speciální pedagogové školy dále sebevzdělávat a kontinuálně sledovat reformy veřejné, školské a odborné praxe. Mravní chování na základně humánních etických principů doprovází veškeré pedagogické jednání, vystupování i rozhodování, bezděčným učením a přirozeným chováním pak učitelé modelují chování a vystupování žáků v jejich kladných vlastnostech a projevech. Žáci se mohou v procesu výchovy a vzdělávání identifikovat se vzorem svého učitele, který tak každodenním bezprostředním chováním a přirozeným vystupováním utváří jejich charakter. 9

10 Postupné utváření, rozvíjení a naplňování klíčových kompetencí žáků reflektuje úroveň rozumových schopností a psychomotorický vývoj každého žáka a cíle vzdělávání se stávají snahou o dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s přihlédnutím k individuálním možnostem a stupni postižení. Zmíněná speciálně pedagogická snaha a zvolené výukové postupy se dotýkají těchto oblastí: Vedení žáků k všestranné a účinné komunikaci. Pomoc žákům, aby poznávali vlastní schopnosti a možnosti a dokázali je využívat v osobním i pracovním životě. Umožnění žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení. Podněcování žáků k myšlení a k řešení problémů na podkladě názoru. Rozvíjení žákovy schopnosti spolupráce a respektování práce a úspěchů vlastních druhých. Připravování žáků k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Rozvíjení vnímavosti žáků a citlivých vztahů k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě. Učit žáky chránit zdraví vlastní i zdraví jiných. Vedení žáků k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi. Vytváření u žáků potřebu projevovat pozitivní emoce, vhodné projevy v chování a jednání, prožívání životních situací. Jelikož získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro další etapy života, jsou zvolené metody, postupy a organizační metody výuky podmíněny důsledným respektováním individuálních zvláštností, možností a osobnostních vlastností žáka. K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí směřuje veškerý vzdělávací obsah, metody a formy vzdělávání i všechny činnosti školy, které se žáků se středně těžkým mentálním postižením dotýkají. Respektováním specifických potřeb žáků se středně těžkým mentálním postižením je kladen důraz především na kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní. Zabezpečení výuky nadaných žáků Součástí ŠVP Cesta za sluníčkem je vzdělávání žáků talentovaných, nadaných a žáků se zájmem. Zdravotní postižení či znevýhodnění žáků nevylučuje výskyt jistých specifických schopností jedince v určité oblasti, např. v oblasti umění, techniky či jazykových schopností. Depistáž těchto žáků je prováděna cíleně a systematicky od nejnižších ročníků základního vzdělávání a v souladu s optimálním rozvíjením nalezených schopností, talentu či nadání vytváříme ve škole podmínky pro jejich osobnostní rozvoj a smysluplnou seberealizaci. Fundovaný tým speciálních pedagogů dokáže pro tyto žáky nalézat specifické metody vzdělávání a pozitivní motivací posilovat v žácích objevené schopnosti i vlastní touhu je formovat a zdokonalovat. V učebních činnostech i při mimoškolních aktivitách volí učitelé strategie, které podporují další individuální rozvoj žáka. Mezi ně řadíme: individuální programy pro nadané žáky v určité oblasti, realizace tanečních a pěveckých vystoupení pro veřejnost, zapojení do školních projektů, exkurze, besedy, diferenciace při zadávání úkolů samostudium, diferenciace úkolů při práci na PC, při výuce cizího jazyka aj. 10

11 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence k učení žák ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému vzdělávání používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání dalších poznatků používá termíny, symboly a znaky ve spojení s konkrétními situacemi každodenního života ovládá elementární způsoby práce s počítačem uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích Výchovné a vzdělávací strategie učitel užívá základní metody k získání dovednosti číst, psát a počítat klade otázky a vytváří rozličné situace vyžadující aplikaci získaných dovednosti upevňuje opakováním nabyté dovednosti učí žáka chápat obecně užívané termíny klade důraz na čtení s porozuměním, čitelné psaní a praktické využívání poznatků motivuje žáka k učebnímu procesu vede žáka k samostatné práci s učebnicí seznamuje žáky s různými zdroji informací zajistí pro výuku žádoucí učební materiál učí žáky pracovat s učebním materiálem rozvíjí v myšlení žáka poznávací procesy, zejména vnímání, pozornost a paměť aplikuje do výuky koncentrační cvičení opakuje se žákem naučené návykové stereotypy učení vyžaduje u žáka realizaci a dodržování návykových stereotypů učení v možné míře využívá každodenně pozitivní motivaci ve všech učebních činnostech žáka využívá každodenně pozitivní motivaci ve všech učebních činnostech žáka rozvíjí žákovu zvídavost a touhu po nových informacích, poznatcích zajímavými tématy posiluje vnitřní motivaci žáka k učení vlastními poznatky, věděním a informacemi oceňuje žákovu snahu, píli a ochotu učí žáka chápat potřebné termíny, znaky a symboly v konkrétních životních situacích vede praktickou činností k pochopení užívaných termínů, symbolů a znaků navozuje reálné situace pro používání dané symboliky v návaznosti na realitu umožňuje aktivní přístup a práci na počítači motivuje žáka pro práci s počítačem předvádí a vysvětluje základní činnosti a pracovní postupy při práci s počítačem vede žáka k uvědomělému a pozornému provádění činností při práci s počítačem apeluje na dodržování pracovních postupů využívá zkušenosti k motivaci a hodnocení modeluje situace pro uplatnění zkušeností používá a střídá různé formy, metody práce nabízí žákovi dostatek praktických situací 11

12 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence k řešení problémů Výchovné a vzdělávací strategie žák učitel překonává problémy přiměřeně ke svým modeluje problémové situace s ohledem možnostem na individuální schopnosti a možnosti posiluje v žákovi touhu překonávat potíže, překážky a problémy vlastní motivací rozvíjí schopnost vyhledávat, klasifikovat a využívat různých zdrojů a informací poskytuje vědomosti pro dosažení cíle nabízí pomoc a učí žáky spolupracovat při překonávání překážek podporuje žákovy rozhodovací schopnosti řeší známé a opakující se situace na základě uvádí k řešení žákovi známé situace nápodoby a vlastních zkušeností procvičuje pozorovací schopnosti žáka využívá zkušeností žáka k řešení situací nabízí jednoduché alternativy k řešení zařazuje aktivní metody žákovy činnosti vnímá problémové situace a řeší je pomáhá rozlišovat problémové situace a s pomocí naučených stereotypů i získaných řešit je pomocí stereotypů a zkušeností zkušeností nalézá srozumitelné problémové situace a pomáhá nalézt způsoby řešení zdůrazňuje význam zkušeností v životě poskytuje různé způsoby řešení a nechává prostor žákovi při výběru řešení nenechá se při řešení problému odradit umožňuje seberealizaci žáka nezdarem rozvíjí a podporuje volní úsilí a vlastnosti navozuje problémové úlohy a situace připravuje žáka ke skupinové práci a rozvíjí jeho schopnosti pracovat ve skupině, spolupracovat a dodržovat pravidla skupiny motivuje žáka dílčími úspěchy a smyslem dosažení vytýčeného cíle pomáhá žákovi pochopit skupinové cíle ví, na koho se obrátit o pomoc při řešení rozlišuje se žáky problémové situace problémů nalézá vhodné způsoby řešení problémů aplikuje různé formy a metody výuky, jako komunitní kruh, diskuze ve skupině podněcuje žáka ke kladení otázek rozvíjí komunikační schopnosti a řečové dovednosti žáka rozvíjí myšlenkové a poznávací procesy žáka a schopnost porozumět druhému formuje sociální vztahy k lidem i okolí posiluje sociální dovednosti žáka vytváří pocit jistoty, bezpečí a klidu formuje charakterové vlastnosti žáka a jeho povahové rysy důvěra, přátelství posiluje sebevědomí žáka 12

13 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence komunikativní žák komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály zvládá jednoduchou formu písemné komunikace vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor Výchovné a vzdělávací strategie učitel rozvíjí komunikativní schopnosti a řečové dovednosti žáka při všech aktivitách učení rozvíjí sociální dovednosti žáka při setkání s druhými lidmi vysvětluje jednoduchá pravidla komunikace rozšiřuje aktivní slovní zásobu podporuje spontánní jazykové projevy žáka objasňuje nové pojmy a významy slov poskytuje dostatek času pro vyjadřování poskytuje dostatek řečových podnětů seznamuje a učí žáky používat běžné komunikační prostředky a informační zdroje reaguje na nesprávné jazykové výrazy žáka vede s žákem řízený rozhovor, dialog využívá dramatických simulovaných scén uplatňuje kladení otázek pro porozumění vyžaduje po žákovi zpětnou řečovou vazbu obohacuje slovní zásobu žáka o nová slova, významy a frekventované výrazy vyžaduje reakci žáka na konkrétní pokyn podporuje slovní instrukce názorem rozvíjí skupinovou komunikaci mezi žáky umožňuje žákovi vyjádřit vlastní myšlenky, pocity a názory rozvíjí přesnost a jasnost ve vyjadřování eliminuje nespisovné a nesprávné výrazy usměrňuje žáky ke kultivovanému projevu hlavně v emočně vypjatých situacích vytváří dostatek činností a příležitostí pro vyjádření pocitů a prožitků využívá emočního ladění žáka k rozhovoru překládá dostatečné množství jednoduchých a běžně užívaných textů, záznamů pracuje s běžným obrazovým materiálem vysvětluje a objasňuje základní významy používá srozumitelné výrazy k objasnění opakováním a důsledností fixuje známé rozvíjí písemné dovednosti a projev žáka pomáhá osvojit základní formy psaného projevu a využívá jednoduché psané formy rozvíjí jednoduchou psanou komunikaci s okolím, např. s kamarádem, s úřady zařazuje do výuky besedu i volnou diskuzi učí žáky jednoduché argumentaci posiluje v žákovi sebevědomí, sebeúctu učí žáky respektovat názor druhého člověka 13

14 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence komunikativní žák vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci Výchovné a vzdělávací strategie učitel vede žáka ke kultivovanému projevu podporuje schopnost klást otázky, chápat odpovědi a vhodným způsobem reagovat zařazuje do výuky různé metody a formy práce seznamuje žáka s informačními zdroji a běžnými komunikačními prostředky vede žáky ke komunikaci prostřednictvím počítačové technologie podporuje vyjadřování se žáka celou větou zařazuje do výuky prvky mediální výchovy podporuje aktivní účast žáka při tvorbě školního časopisu zvyšuje míru samostatnosti v komunikaci utváří, rozvíjí a formuje kladné sociální vztahy a vazby nejen mezi spolužáky seznamuje se skupinovými pravidly v rámci spolupráce a dosahování společného cíle dává příležitost účastnit se akcí školy a vystoupení před veřejností podporuje žáka v navazování kontaktů a vztahů a vysvětluje mezilidské hodnoty upozorňuje na nebezpečí vztahů s cizími a neznámými lidmi nabízí formou her různé sociální role 14

15 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence sociální a personální žák má základní představu o vztazích mezi lidmi orientuje se v prostředí, ve kterém žije podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách uplatňuje základní návyky společenského chování navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky Výchovné a vzdělávací strategie učitel vysvětluje a objasňuje základní mezilidské vztahy a jejich význam, kladné záporné vytváří a udržuje příznivou atmosféru ve třídě poskytuje podmínky a prostor týmové práci stanoví pravidla chování ve třídě, ve škole rozvíjí charakterové vlastnosti žáka, vede k toleranci, respektu, ohleduplnosti, ochotě seznamuje žáky s okolním prostředím a upozorňuje na nebezpečí cizích lidí a jevů vede žáka k sebehodnocení a hodnocení ostatních rozvíjí orientaci žáka v blízkém okolí učí reagovat přiměřeně na cizí prostředí navozuje konkrétní situace pro orientaci podporuje účast žáka na školních akcích i mimoškolních aktivitách stimuluje potřebu žáka účastnit se různých soutěží a být v kontaktu s dalšími lidmi posiluje a podporuje sebevědomí žáka podporuje volní úsilí žáka v dosažení cíle umožňuje seberealizaci žáka vede žáka k odpovědnosti a pracovní kázni dodržuje pravidla skupinové spolupráce zvyšuje míru samostatnosti a zodpovědnosti motivuje vlastním chováním a jednáním k uplatňování společenských návyků vede k dodržování dohodnutých pravidel umožňuje osvojování základních pravidel a návyků společenského chování vyžaduje aplikaci základních společenských návyků ve školním prostředí hodnotí žáka v rámci aplikace návyků podporuje žáka v navazování vztahů s vrstevníky, rozvíjí sociální vnímání žáka modeluje různé situace pro navazování vztahů, rozvíjí základní mravní hodnoty upozorňuje na negativní sociální vztahy posiluje v žákovi sebedůvěru a kladné charakterové vlastnosti respekt, tolerance potlačuje negativní projevy v chování žáka stimuluje potřebu sociálních kontaktů učí žáka naslouchat a respektovat druhého rozlišuje nevhodné a rizikové chování a seznamuje s jeho možnými důsledky vštěpuje odmítavý postoj ke všemu zlému 15

16 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence sociální a personální žák rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky uvědomuje si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí Výchovné a vzdělávací strategie učitel navrhuje opatření vedoucí ke zmírnění nebo vyloučení nevhodného chování posiluje kladné stránky a rysy v chování hodnotí pozitivní reakce, projevy a chování utváří v žákovi pocit zodpovědnosti rozvíjí schopnost správně se zachovat v krizových a rizikových situacích upozorňuje na možné psychické a fyzické zneužívání osoby, uvádí konkrétní příklady posiluje v žákovi schopnost reaktivity a zvyšuje míru připravenosti správně reagovat učí žáka schopnosti požádat o pomoc rozlišuje kladné a záporné chování, jednání poskytuje příležitost k získání zkušeností s jinými lidmi rozvíjí a posiluje sebedůvěru žáka motivuje k pozitivním činnostem a jednání pomáhá žákovi orientovat se v neznámém prostředí při pobytu venku, při vycházkách posiluje sebejistotu žáka a víru ve vlastní schopnosti a dovednosti demonstruje aplikaci získaných dovedností žáka do konkrétních situací a prostředí zvyšuje míru samostatnosti a zodpovědnosti modeluje situace neznámého prostředí a učí žáka reagovat na cizí lidi, prostředí a jevy učí žáka projevit radost z úspěchu vlastního i úspěchu spolužáka umožňuje prožívat radost a pocit úspěchu vlastního i radost z úspěchu kolektivu 16

17 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence občanské žák využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení do společnosti má povědomí o základních právech a povinnostech občanů dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob Výchovné a vzdělávací strategie učitel učí žáka využívat osvojené dovednosti a návyky s větší mírou samostatnosti motivuje žáka k zapojení se do školních i mimoškolních aktivit školy posiluje zdravé sebevědomí žáka seznamuje žáka se základními právy, ale i povinnostmi občanů dohlíží na respektování školních pravidel zvyšuje míru zodpovědného chování u žáka rozvíjí vnímání jiné kultury,etnické skupiny s respektováním odlišného způsobu života poukazuje na rasovou nesnášenlivost a vysvětluje základní principy tolerance upozorňuje na nebezpečí šikanování motivuje vlastním chováním a jednáním k dodržování pravidel a norem soužití upozorňuje na nebezpečí rasové nenávisti poukazuje na nedodržování pravidel, norem vštěpuje žákovi sociální dovednosti soužití vyžaduje respektování školních pravidel fixuje základní společenské normy, návyky vysvětluje žákovi důležitost a nezbytnost zdravého životního stylu a ochrany prostředí učí žáka aplikovat naučené stereotypy vede žáka k osvojení pravidel bezpečného chování a ochrany zdraví svého i ostatních formuje vztah žáka k zdravému životnímu stylu vlastním příkladem a vedením upevňuje poznatky k osvojení režimu podporujícího zdravý životní styl a ochranu preventivními aktivitami a činnostmi zabraňuje užívání návykových látek posiluje schopnost zavolat v ohrožení a kritických situacích odbornou pomoc upevňuje poznatky a dovednosti žáka v oblasti osobního bezpečí a ochrany zdraví vytváří umělé krizové situace, nabízí řešení a formuluje závěry, vyhodnocuje výsledky učí znát telefonní čísla tísňového volání podporuje v žákovi aktivní zapojení a přístup při řešení problémové situace 17

18 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie žák učitel má osvojené hygienické návyky, zvládá umožňuje osvojování hygienických návyků sebeobsluhu podle svých možností a činností souvisejících se sebeobsluhou fixuje základní hygienické návky a sebeobslužné dovednosti praktickou činností automatizuje opakováním a důsledností osvojené hygienické návyky a dovednosti zvyšuje míru samostatnosti při sebeobsluze kontroluje správnost a vhodnost užívání návyků a dovedností nabízí dostatek podnětů k automatizaci, fixaci a procvičování osvojených návyků zvládá základní pracovní dovednosti, nabízí dostatek činnostních aktivit pro operace a postupy při jednoduchých osvojování pracovních dovedností a operací pracovních činnostech opakováním fixuje pracovní dovednosti hodnotí úroveň zvládání postupů a operací pomáhá žákovi zvládat pracovní činnosti předvádí jednoduché pracovní činnosti a podporuje žáka ve správné nápodobě úkonu dbá na dodržování pracovní bezpečnosti při užívání pracovního materiálu a nástrojů upevňuje správnost pracovních dovedností soustředí se na pracovní výkon a zařazuje do výuky koncentrační cvičení je schopen vytrvat při jeho plnění rozvíjí a posiluje volní vlastnosti žáka - pracovní výdrž, schopnost dokončit úkol vede žáka k zodpovědnosti k vlastní práci poskytuje skupinové pracovní činnosti a práci v týmu a rozvíjí schopnost spolupráce umožňuje realizovat žákovy nápady rozvíjí tvořivé schopnosti žáka, kreativitu dbá na hygienické a bezpečnostní pravidla při práci pracovní místo, osvětlení, prostor pracuje dle naučeného pracovního postupu, dává instrukce podpořené názorem podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly kontroluje spránost pracovního postupu vede k osvojení pracovního postupu na jednoduchých úkolech a činnostech učí uvědomělému, pozornému vykonávání a plnění jednoduchého úkolu motivací formuje pozitivní vztah k práci směřuje pracovní činnosti ke stanovenému cíli respektuje pravidla práce v týmu a svými poskytuje skupinové činnostní aktivity pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce stanovuje skupinové cíle i dílčí úkoly žáka vede k zodpovědné pracovní činnosti seznamuje s pravidly týmové práce a učí žáka tato pravidla dodržovat, respektovat motivuje žáka ke skupinové-týmové práci 18

19 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence pracovní žák přijímá posouzení výsledků své práce dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů Výchovné a vzdělávací strategie učitel posuzuje výsledky pracovní činnosti žáka jednotlivě i v rámci skupinové práce rozvíjí žáka schopnost reálného hodnocení, sebehodnocení i hodnocení práce druhého formuje kritické myšlení a vlastnosti žáka učí žáka reagovat na objektivní posuzování umožňuje rozvíjet vnímání žáka z hlediska vlastního pokroku, úspěchu, snahy i nezdaru střídá hodnotící a posuzovací techniky motivuje kladným hodnocením k další pracovní činnosti vede žáka k uvědomování si hodnoty zdraví poskytuje dostatek praktických aktivit pro osvojování hygienických a bezpečnostních pravidel práce vyžaduje v rámci všech pracovních činností dodržování bezpečnostních pravidel upozorňuje na nebezpečí a vážné důsledky porušování pravidel bezpečnosti práce učí žáka chránit zdraví své i druhých lidí informuje o možnostech a způsobu ochrany životního prostředí, významu pro člověka vede žáka k pochopení významu a třídění odpadu vlastním příkladem i praktickou činností žáka učí žáka aplikovat naučené pracovní stereotypy v rámci konkrétních činností zdůvodňuje význam zdraví pro život 19

20 3.3. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA a jejich začlenění do ŠVP Cesta za sluníčkem pro obor vzdělání ZŠS Vybraná průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních otázek současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání také u žáků se středně těžkou mentální retardací. Obsahová náplň průřezových témat je přizpůsobena snížené úrovni rozumových schopností žáků se středně těžkou mentální retardací. Zařazená průřezová témata korespondují s náplní a očekávanými výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů ŠVP ZŠS. Dle RVP pro obor ZŠS je povinností školy zařadit a realizovat nejméně tři průřezová témata. Pro obor základního vzdělávání žáků se středně těžkou mentální retardací zařazujeme v rámci vypracovaného ŠVP ZŠS tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Enviromentální výchova Zvolená průřezová témata základního vzdělávání v rámci ŠVP ZŠS reflektují: prvořadou potřebu kontinuálního obohacování, rozvíjení a modifikace osobnosti žáka se středně těžkou mentální retardací po stránce osobnostní a sociální osobnostní a sociální výchova OSV regionální umístění školy a zastoupení žáků jiné etnické a národnostní skupiny, žákovo vnímání skupiny s odlišnou kulturní tradicí v rámci uvědomování si vlastní kulturní zakotvenosti včetně respektování zvláštností a odlišností jiné etnické, národnostní, či jiné sociokulturní skupiny multikulturní výchova MUV kritérium participace jako osobní účasti žáka s mentálním postižením ve vyučování především praktickou činností a využití maximální míry přímého kontaktu žáka s okolním prostředím s významem prožitku. Toto umožňují žákovi nejen krátkodobé projekty na škole realizované v přírodním prostředí, ale i veškeré výchovné a vzdělávací aktivity učitele zaměřené na přírodu, člověka ve vztahu k přírodě i prostředí a vzájemné vztahy mezi nimi. Školní i mimoškolní činností vedeme žáka k účasti na ochraně u utváření prostředí, čímž se snažíme pozitivně ovlivnit životní styl a hodnotovou orientaci každého žáka enviromentální výchova Průřezová témata jsou důležitým formativním prvkem ve vzdělávání žáků se středně těžkou mentální retardací a vytvářejí dostatek příležitostí pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka zejména v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vyučování žáků a pozitivně tak ovlivňují utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Obsahové zaměření průřezových témat přizpůsobujeme podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáka a specifických podmínek školy. Pro realizaci průřezových témat volíme různé formy výuky, střídáme individuální a skupinovou formu práce, využíváme projektivní metodu, týmové a integrované vyučování. Vybraná průřezová témata nemusí být obsažena v každém ročníku a způsob jejich realizace je plně v kompetenci každého pedagoga naší školy, ať už zvolí formu krátkodobých projektů nebo je využije jako integrativní součást vzdělávacího obsahu konkrétního vyučovacího předmětu. 20

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

CESTA ZA SLUNÍČKEM. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář

Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 4.10.4. Charakteristika vyučovacího předmětu Matematický seminář 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Matematický seminář poskytuje prostor pro opakování a shrnutí vědomostí a dovedností nabytých

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v ZŠS, č. j. "Učíme se pro život" Kompletní ŠVP Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice 412 584 468, fax: 412 582 214 e-mail: skola@zs-tgm.cz internet: www.zs-tgm.cz Dodatek k ŠVP č. 1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v základní škole speciální, zpracovaný podle RVP ZŠS Díl I., č. j. 1/ZŠS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v základní škole speciální, zpracovaný podle RVP ZŠS Díl I., č. j. 1/ZŠS Kompletní ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání v základní škole speciální, zpracovaný podle RVP ZŠS Díl I., č. j. 1/ZŠS "Učíme se pro život" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Naše škola je místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. Charakter práce v dětech podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více