Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Adresa školy: Základní škola, Wolkerova 911, Bílovec Jméno ředitele: Mgr.Miroslav Macháček Kontakty: Telefon: Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Adresa: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Platnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele: 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, zajišťuje vzdělávání zdravotně postižených dětí z města Bílovce i jeho okolních obcí. Škola byla vystavěna přímo pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. pro žáky s diagnostikovaným mentálním postižením. Budova školy stojí v nové vilové zástavbě města a stále plně vyhovuje současné kapacitě žáků. Je majetkem města a její případné rekonstrukce a nutné opravy jsou s ohledem na finanční možnosti města Bílovec realizovány postupně, avšak s nezbytným respektováním potřeb a možností v rámci edukačního procesu zdravotně postižených dětí. Součástí školy je sportovní areál s hřištěm asfaltového povrchu, dále školní pozemek se skleníkem, nářaďovnou a okrasný sad. Veškerá výchovně-vzdělávací činnost školy je individuální a zároveň komplexní. Žáci pokračují po absolvování základního vzdělávání na naší škole v dalším vzdělávání. Proto se snažíme směřovat výuku k získávání praktických činností, dovedností a návyků, které žáci uplatní ve svém dalším životě a umožní jim snadnější vstup do běžného života. Vzdělanostní cesty absolventů naší školy směřují do zvolených odborných učilišť a praktických škol, k jejichž úspěšnému dokončení je nezbytný předpoklad osvojených základních pracovních dovedností a návyků s ohledem na zdravotní postižení každého žáka i jeho individuální možnosti a schopnosti Velikost a úplnost školy Kapacita školy je 112 žáků. V současné době je škola naplněna z hlediska kapacity asi z poloviny. Škola je s denní docházkou, s provozní dobou od 7.15 hodin do 15 hodin Vybavení školy S ohledem na materiální rozpočet se vybavení školy i konkrétních učeben mírně zlepšuje. V suterénních prostorách se nacházejí žákovské šatny, cvičná kuchyň, pracovní dílna pro výuku pracovního vyučování zejména se dřevem a kovem, malá tělocvična. Součástí suterénního prostoru je sociální zařízení jak pro chlapce, tak pro dívky. V následujícím prvním a druhém podlaží se nacházejí žákovské třídy, učebny, odborná pracovna pracovního vyučování, hudební výchovy a pracovna ICT, dále relaxační místnost, sborovna, ředitelna, kabinety pedagogů, kabinet výchovného poradce a školního metodika prevence, kancelář ekonoma školy. Vše doplňuje malé venkovní hřiště a školní zahrada Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy a v současné době 8 učitelů. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladších až po zkušené pedagogy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s vysokoškolským vzděláním se zaměřením na speciální pedagogiku - 4, učitelé doplňující si vysokoškolské vzdělání - 1, důchodci 3. Ve škole velmi dobře pracují výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů, které úzce spolupracují s ředitelem školy při řešení výchovných problémů a koordinaci profesního zaměření žáků a v současné době si zvyšují odbornou kvalifikaci podle 9 vyhlášky č.317/2005 Sb. 3

4 Učitelé se aktivně zúčastňují školících kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jsou průběžně vzděláváni. Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické i praktické otázky výchovy a vzdělávání především zdravotně postiženého dítěte, žáka, studenta. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z pedagogiky, z psychologie, z teorie výchovy, obecné didaktiky a dalších oborů i jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků. Formy průběžného vzdělávání jsou účast na kurzu a semináři, přičemž délka vzdělávacího programu činí nejméně 4 vyučovací hodiny. Dokladem o absolvování průběžného vzdělávání je osvědčení Spolupráce se zákonnými zástupci a s jinými subjekty Rodiče dostávají informace o chování a výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, ve Dnech otevřených dveří,školu mohou navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a v době akcí pro veřejnost. Škola připravuje besídky ke Dni matek a na Vánoce. Každá akce pro rodiče a širokou veřejnost je spojená s výstavkou žákovských prací. Vydáváme školní časopis Dráček, který je tematicky zaměřen k danému ročnímu období. Na jeho tvorbě se podílejí všichni žáci školy se svými pedagogy. Veřejnost je pravidelně informována o činnostech a akcích školy formou tiskového příspěvku do zpravodaje města Bílovec. Jednou měsíčně zasíláme aktuální příspěvek o činnosti žáků i pedagogů, informujeme touto cestou nejen o úspěších našich žáků v rámci sportovních, hudebních, výtvarných a dalších soutěžích, ale také o jejich snaze a nemalému úsilí zapojit se aktivně do různých činností školy i mimoškolních aktivit. Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců obce, učitelů a zákonných zástupců žáků v roce Její členové projevují o dění ve škole velký zájem a svými podněty přispívají k jejímu vylepšování. Úzká spolupráce je se Speciálním pedagogickým centrem v Novém Jičíně, které je školským poradenským zařízením a poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, dále žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních (žáci se středně těžkým mentálním postižením nebo žáci se souběžným postižením více vadami). Poradenské služby centra jsou žákům naší školy poskytovány v rámci diagnostiky a kontrolní diagnostiky, v odůvodněných případech i v rámci speciální individuální nebo skupinové péče, kterou nezajišťuje škola, kde je žák zařazen. Činnost centra se uskutečňuje ambulantně nejen na jejich pracovišti, ale i návštěvami pedagogických pracovníků centra na naší škole. SPC vykonává pro žáky naší školy speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením, zdravotním, příp. sociálním znevýhodněním. Dále se centrum podílí na zjišťování individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na úspěšném začleňování našich žáků do společnosti. SPC poskytuje pedagogickým pracovníkům naší školy a zákonným zástupcům žáků poradenství v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením a obecně poskytuje škole metodickou podporu. Sociální odbor města nám pomáhá řešit vážnější sociální i výchovné problémy žáků. Dobrá spolupráce je také s Policii České republiky a s Městskou policií, která zajišťuje besedy pro žáky a zabezpečuje bezpečnost žáků při organizování různých soutěží. 4

5 Zpravidla dvakrát ročně jsou v rámci prevence bezpečnosti a ochrany zdraví zajišťovány výchovným poradcem školy a školním metodikem prevence besedy s dětskými lékaři a zdravotní sestrou. Spolupráce s dětským lékařem je realizována také při ověřování a zjišťování důvodu delší absence žáka, jehož odůvodnění souvisí se zdravotními potížemi, příp. dlouhodobější nemocí. Spolupracujme s okresním metodikem prevence. Nejdůležitějším ukazatelem efektivity preventivního programu je změna chování žáků. Vštěpujeme zásady zdravého způsobu života. Učíme žáky reagovat na nepříjemné situace, které v životě nastávají pozitivním hledáním východiska a nelezením správné cesty. Škola navázala spolupráci se Střediskem integrace menšin v Opavě. ŠSK IR PROGRES Bílovec zajišťuje žákům naší školy možnost sportovního vyžití ve sportovní hale při ZŠ Komenského Charakteristika žáků Naše škola zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle školského zákona ( 16 z.561/2004 Sb.) je dítětem, žákem nebo studentem se speciálními vzdělávacími potřebami osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním postižením mentálním, které bylo diagnostikováno příslušným školským poradenským zařízením, tedy speciálně pedagogickým centrem. Žáci jsou vzděláváni dle výukových programů: ŠVP Cesta za poznáním, vypracovaný dle RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dle RVP ZV- LMP). Platnost tohoto dokumentu do , dle ŠVP Cesta za poznáním vyučováno v 1. a 6. ročníku základní školy praktické /97-22, Zvláštní škola 24035/97-22, Pomocná škola 15988/ , Rehabilitační program pomocné školy Od vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením dle školního vzdělávacího programu Cesta za sluníčkem, vypracovaného dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (ZŠS) část C, díl I vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Poskytování poradenských služeb ve škole Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Poskytování poradenských služeb ve škole zabezpečuje ředitel školy zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchovných předmětů, případně dalšími pedagogickými pracovníky. Poskytování poradenských služeb na škole je zaměřeno na: - prevenci školní neúspěšnosti - primární prevenci sociálně patologických jevů - kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění 5

6 - odbornou podporu a vedení při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním - péči o vzdělávání žáků nadaných v určité oblasti - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování - metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy Poskytování poradenských služeb na škole je uloženo zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a řídí se vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (prováděcí právní předpis MŠMT o poskytování poradenských služeb na školách a ŠPZ 121 školského zákona) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby žáků, dětí a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení. Na základě speciálně pedagogického, popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením jsou ke vzdělávání na naší škole doporučeni žáci s diagnózou zdravotního postižení mentálního charakteru lehké mentální postižení, středně těžké mentální postižení. Rozsah a závažnost speciálně vzdělávacích potřeb je důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání, které fundovaně poskytuje naše škole. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami vymezuje 16 školského zákona a jeho prováděcím právním předpisem je prozatím aktuální vyhláška č.73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách hlavního výchovně vzdělávacího proudu v tzv. běžné škole. Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání našich žáků se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a speciálních učebních pomůcek, učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná organizační úprava zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením (vzdělávání žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením) je na naší škole zajišťováno formou denní výuky samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Speciální vzdělávání a podpůrná 6

7 opatření doporučená školským poradenským zařízením zabezpečuje škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánů. V případě potřeby stanoví škola v rámci vzdělávání žáka individuální vzdělávací plán ( 7 odst.3 školského zákona), který vychází ze školního vzdělávacího programu naší školy, ze závěrů speciálně pedagogického, popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popř. doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka a je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Školské poradenské zařízení sleduje vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. Z důvodu zdravotního postižení žáků je třeba uplatňovat při jejich vzdělávání kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směruje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální integraci. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je potřeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravotním postižením společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání v rámci organizace vzdělávacích i výchovných činností, stanovení obsahu, forem a metod výuky. Rovněž škola vytváří podmínky pro uplatňování a rozvoj určité výrazné schopnosti žáka, popř. talentu v pohybových, hudebních, výtvarných oblastech, dále v jazykové oblasti či jiné informační a komunikační technologii Krátkodobé projekty Škola je zapojena do krátkodobých projektů volného času, všechny naše aktivity vedou ke zkvalitňování prožití volného času žáků. Snažíme se vyplnit volný čas žáků co nejširší nabídkou zájmové činnosti. Volnočasové aktivity každý rok korigujeme dle zájmů žáků. V rámci regeneračního a relaxačního programu školy připravujeme: turistické vycházky, toulky minulostí, poznávaní regionu, ochranu přírody, apod. Rozvíjíme tvořivost dítěte přiměřeně k jeho individualitě. Chceme u dětí vypěstovat trvalý vztah k pohybovým aktivitám, se zaměřením na turistiku a pohybové dovednosti. 7

8 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro obor vzdělání základní škola speciální (dle RVP ZŠS) 3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Naše škola zajišťuje vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, přičemž samotný vzdělávací proces je plně přizpůsobován úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků se zdravotním postižením. Speciální vzdělávání je poskytováno žákům, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením nebo odborným zdravotnickým pracovištěm s tím, že výsledné doporučení vystavuje školské poradenské zařízení speciálně pedagogické centrum. Souhlasný podpis zákonného zástupce žáka je pro vřazení, popř. přeřazení žáka do naší nezbytný. Těžiště výchovně vzdělávací práce u žáků se středně těžkým mentálním postižením spočívá ve speciálně pedagogické péči, jejíž cílem je ve vhodně upravených podmínkách: - vést žáky k osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k orientaci v okolním světě a k uplatnění se v praktickém životě - poskytovat žákům elementární vědomosti, dovednosti a vytvářet potřebné návyky s oporou o praktickou činnost a emocionalitu žáka v návaznosti na vytvoření kladných citových vztahů mezi učitelem a žákem - vést žáky k dosažení maximální možné míry samostatnosti ve smyslu plnohodnotného zapojení se do společenského života - rozvíjet psychické, duševní i tělesné schopnosti žáků s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností - akcentovat složku výchovnou, tedy vést žáky ke kladnému a přátelskému vztahu k lidem, ke kultivovanému společenskému chování s respektováním individuálních možností a schopností každého jedince - rozvíjet u žáků komunikační schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytným předpokladem jejich sociální integrace Školní vzdělávací program pro žáky se středně těžkým mentálním postižením (dále jen ŠVP ZŠS) respektuje specifické principy Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální a svým pojetím navazuje na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ŠVP ZŠS ve vzdělávání žáků uplatňuje přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikum žáků, za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření, jež zohledňují speciální vzdělávací potřeby žáka. Speciální vzdělávání žáků se středně těžkou mentální retardací je na naší škole zajišťováno formou individuální integrace ve třídách základní školy praktické samostatně zřízené pro žáky s jiným stupněm zdravotního postižení, tedy pro žáky s lehkou mentální retardací. Základní škola speciální je desetiletá a člení se na první stupeň, který tvoří 1. 6.ročník, druhý stupeň, který tvoří ročník. Organizační formy vzdělávání, obsahové zaměření výuky a vzdělávací požadavky jsou přizpůsobeny schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. 8

9 3.2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie školy jako promyšleně volené a řazené postupy speciálně pedagogické práce našich učitelů vycházejí ze základního pojetí a cílů vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Cesta k naplňování klíčových kompetencí respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků s psychickými zvláštnostmi a je směrována k dosažení a osvojení si základů vzdělání. Učivo je redukováno na osvojení základních vědomostí a dovedností v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky zaměřených činností a pracovních dovedností. Pilířem výchovných a vzdělávacích strategií je pro naši školu vytvoření optimálních podmínek, které vyžadují přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí poskytující žákům pocit jistoty a bezpečí. Vedeme žáky k osvojení si dovedností a návyků formou průběžné pozitivní motivace, neustálým opakováním, nápodobou, praktickým nácvikem a uváděním věcí a jevů do souvislostí. Každý pedagog naší školy vyučuje žáka se středně těžkým mentálním postižením individuálně s respektováním možností a schopností každého žáka a obsah učiva vždy orientuje na upotřebitelnost naučeného osvojeného v praktickém životě. Přirozenou cestou v procesu výchovy a vzdělávání rozvíjíme s ohledem na specifické zvláštnosti každého žáka jeho míru samostatnosti, praktičnosti a schopnosti aplikovat osvojené dovednosti a návyky do reálného života. Zvláště osvojované a osvojené hygienické a bezpečnostní návyky a sebeosblužné činnosti zařazujeme systematicky po celé období základního vzdělávání do všech vzdělávacích oblastí a oborů v rámci ŠVP ZŠS. Po celý rok aktivně utváříme, rozvíjíme a formujeme vztahy žáků se sociálním okolím a zajišťujeme tak pozitivní sociální interakce žáka s okolním prostředím, lidmi i novými situacemi. Dle aktuálních plánovaných činnostních aktivit umožňujeme žákům po celý rok účastnit se hudebních, výtvarných, pohybových i dalších aktivit v rámci školní i mimoškolní činnosti a apelujeme při tom na rozvíjení komunikačních dovedností a schopností každého žáka. Příležitost podílet se na základních sociálních a veřejných aktivitách mohou naši žáci pociťovat i prostřednictvím veřejného vystupování školy v rámci plánované školní besídky, dále při návštěvě divadelního či jiného kulturního představení, návštěvě výstavy v muzeu a dalších školních i veřejných akcích. Přímým kontaktem s okolním světem utváříme v žácích postoje k lidem známým i neznámým, k prostředí i věcem kolem nich. Ve výchovně vzdělávacím procesu klademe důraz na individuální přístup k žákovi. V odůvodněných případech jsou žáci se zdravotním postižením vzděláváni dle IVP, jehož doporučení vydává školské poradenské centrum speciální pedagogické centrum. IVP je vypracován před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Příslušné IVP jsou v průběhu roku doplňovány a upravovány dle specifických individuálních možností žáků. V rámci profese speciálních pedagogů a přirozené autority zosobňují pedagogové naší školy jistou úroveň osobnostní, profesionální a erudovanou. Neméně představují také osobnost empatickou, která si uvědomuje pocity, prožitky a momentální stav svých žáků, snaží se je pochopit a porozumět jim. V těchto intencích se také snaží speciální pedagogové školy dále sebevzdělávat a kontinuálně sledovat reformy veřejné, školské a odborné praxe. Mravní chování na základně humánních etických principů doprovází veškeré pedagogické jednání, vystupování i rozhodování, bezděčným učením a přirozeným chováním pak učitelé modelují chování a vystupování žáků v jejich kladných vlastnostech a projevech. Žáci se mohou v procesu výchovy a vzdělávání identifikovat se vzorem svého učitele, který tak každodenním bezprostředním chováním a přirozeným vystupováním utváří jejich charakter. 9

10 Postupné utváření, rozvíjení a naplňování klíčových kompetencí žáků reflektuje úroveň rozumových schopností a psychomotorický vývoj každého žáka a cíle vzdělávání se stávají snahou o dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s přihlédnutím k individuálním možnostem a stupni postižení. Zmíněná speciálně pedagogická snaha a zvolené výukové postupy se dotýkají těchto oblastí: Vedení žáků k všestranné a účinné komunikaci. Pomoc žákům, aby poznávali vlastní schopnosti a možnosti a dokázali je využívat v osobním i pracovním životě. Umožnění žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení. Podněcování žáků k myšlení a k řešení problémů na podkladě názoru. Rozvíjení žákovy schopnosti spolupráce a respektování práce a úspěchů vlastních druhých. Připravování žáků k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Rozvíjení vnímavosti žáků a citlivých vztahů k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě. Učit žáky chránit zdraví vlastní i zdraví jiných. Vedení žáků k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi. Vytváření u žáků potřebu projevovat pozitivní emoce, vhodné projevy v chování a jednání, prožívání životních situací. Jelikož získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro další etapy života, jsou zvolené metody, postupy a organizační metody výuky podmíněny důsledným respektováním individuálních zvláštností, možností a osobnostních vlastností žáka. K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí směřuje veškerý vzdělávací obsah, metody a formy vzdělávání i všechny činnosti školy, které se žáků se středně těžkým mentálním postižením dotýkají. Respektováním specifických potřeb žáků se středně těžkým mentálním postižením je kladen důraz především na kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní. Zabezpečení výuky nadaných žáků Součástí ŠVP Cesta za sluníčkem je vzdělávání žáků talentovaných, nadaných a žáků se zájmem. Zdravotní postižení či znevýhodnění žáků nevylučuje výskyt jistých specifických schopností jedince v určité oblasti, např. v oblasti umění, techniky či jazykových schopností. Depistáž těchto žáků je prováděna cíleně a systematicky od nejnižších ročníků základního vzdělávání a v souladu s optimálním rozvíjením nalezených schopností, talentu či nadání vytváříme ve škole podmínky pro jejich osobnostní rozvoj a smysluplnou seberealizaci. Fundovaný tým speciálních pedagogů dokáže pro tyto žáky nalézat specifické metody vzdělávání a pozitivní motivací posilovat v žácích objevené schopnosti i vlastní touhu je formovat a zdokonalovat. V učebních činnostech i při mimoškolních aktivitách volí učitelé strategie, které podporují další individuální rozvoj žáka. Mezi ně řadíme: individuální programy pro nadané žáky v určité oblasti, realizace tanečních a pěveckých vystoupení pro veřejnost, zapojení do školních projektů, exkurze, besedy, diferenciace při zadávání úkolů samostudium, diferenciace úkolů při práci na PC, při výuce cizího jazyka aj. 10

11 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence k učení žák ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému vzdělávání používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání dalších poznatků používá termíny, symboly a znaky ve spojení s konkrétními situacemi každodenního života ovládá elementární způsoby práce s počítačem uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích Výchovné a vzdělávací strategie učitel užívá základní metody k získání dovednosti číst, psát a počítat klade otázky a vytváří rozličné situace vyžadující aplikaci získaných dovednosti upevňuje opakováním nabyté dovednosti učí žáka chápat obecně užívané termíny klade důraz na čtení s porozuměním, čitelné psaní a praktické využívání poznatků motivuje žáka k učebnímu procesu vede žáka k samostatné práci s učebnicí seznamuje žáky s různými zdroji informací zajistí pro výuku žádoucí učební materiál učí žáky pracovat s učebním materiálem rozvíjí v myšlení žáka poznávací procesy, zejména vnímání, pozornost a paměť aplikuje do výuky koncentrační cvičení opakuje se žákem naučené návykové stereotypy učení vyžaduje u žáka realizaci a dodržování návykových stereotypů učení v možné míře využívá každodenně pozitivní motivaci ve všech učebních činnostech žáka využívá každodenně pozitivní motivaci ve všech učebních činnostech žáka rozvíjí žákovu zvídavost a touhu po nových informacích, poznatcích zajímavými tématy posiluje vnitřní motivaci žáka k učení vlastními poznatky, věděním a informacemi oceňuje žákovu snahu, píli a ochotu učí žáka chápat potřebné termíny, znaky a symboly v konkrétních životních situacích vede praktickou činností k pochopení užívaných termínů, symbolů a znaků navozuje reálné situace pro používání dané symboliky v návaznosti na realitu umožňuje aktivní přístup a práci na počítači motivuje žáka pro práci s počítačem předvádí a vysvětluje základní činnosti a pracovní postupy při práci s počítačem vede žáka k uvědomělému a pozornému provádění činností při práci s počítačem apeluje na dodržování pracovních postupů využívá zkušenosti k motivaci a hodnocení modeluje situace pro uplatnění zkušeností používá a střídá různé formy, metody práce nabízí žákovi dostatek praktických situací 11

12 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence k řešení problémů Výchovné a vzdělávací strategie žák učitel překonává problémy přiměřeně ke svým modeluje problémové situace s ohledem možnostem na individuální schopnosti a možnosti posiluje v žákovi touhu překonávat potíže, překážky a problémy vlastní motivací rozvíjí schopnost vyhledávat, klasifikovat a využívat různých zdrojů a informací poskytuje vědomosti pro dosažení cíle nabízí pomoc a učí žáky spolupracovat při překonávání překážek podporuje žákovy rozhodovací schopnosti řeší známé a opakující se situace na základě uvádí k řešení žákovi známé situace nápodoby a vlastních zkušeností procvičuje pozorovací schopnosti žáka využívá zkušeností žáka k řešení situací nabízí jednoduché alternativy k řešení zařazuje aktivní metody žákovy činnosti vnímá problémové situace a řeší je pomáhá rozlišovat problémové situace a s pomocí naučených stereotypů i získaných řešit je pomocí stereotypů a zkušeností zkušeností nalézá srozumitelné problémové situace a pomáhá nalézt způsoby řešení zdůrazňuje význam zkušeností v životě poskytuje různé způsoby řešení a nechává prostor žákovi při výběru řešení nenechá se při řešení problému odradit umožňuje seberealizaci žáka nezdarem rozvíjí a podporuje volní úsilí a vlastnosti navozuje problémové úlohy a situace připravuje žáka ke skupinové práci a rozvíjí jeho schopnosti pracovat ve skupině, spolupracovat a dodržovat pravidla skupiny motivuje žáka dílčími úspěchy a smyslem dosažení vytýčeného cíle pomáhá žákovi pochopit skupinové cíle ví, na koho se obrátit o pomoc při řešení rozlišuje se žáky problémové situace problémů nalézá vhodné způsoby řešení problémů aplikuje různé formy a metody výuky, jako komunitní kruh, diskuze ve skupině podněcuje žáka ke kladení otázek rozvíjí komunikační schopnosti a řečové dovednosti žáka rozvíjí myšlenkové a poznávací procesy žáka a schopnost porozumět druhému formuje sociální vztahy k lidem i okolí posiluje sociální dovednosti žáka vytváří pocit jistoty, bezpečí a klidu formuje charakterové vlastnosti žáka a jeho povahové rysy důvěra, přátelství posiluje sebevědomí žáka 12

13 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence komunikativní žák komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály zvládá jednoduchou formu písemné komunikace vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor Výchovné a vzdělávací strategie učitel rozvíjí komunikativní schopnosti a řečové dovednosti žáka při všech aktivitách učení rozvíjí sociální dovednosti žáka při setkání s druhými lidmi vysvětluje jednoduchá pravidla komunikace rozšiřuje aktivní slovní zásobu podporuje spontánní jazykové projevy žáka objasňuje nové pojmy a významy slov poskytuje dostatek času pro vyjadřování poskytuje dostatek řečových podnětů seznamuje a učí žáky používat běžné komunikační prostředky a informační zdroje reaguje na nesprávné jazykové výrazy žáka vede s žákem řízený rozhovor, dialog využívá dramatických simulovaných scén uplatňuje kladení otázek pro porozumění vyžaduje po žákovi zpětnou řečovou vazbu obohacuje slovní zásobu žáka o nová slova, významy a frekventované výrazy vyžaduje reakci žáka na konkrétní pokyn podporuje slovní instrukce názorem rozvíjí skupinovou komunikaci mezi žáky umožňuje žákovi vyjádřit vlastní myšlenky, pocity a názory rozvíjí přesnost a jasnost ve vyjadřování eliminuje nespisovné a nesprávné výrazy usměrňuje žáky ke kultivovanému projevu hlavně v emočně vypjatých situacích vytváří dostatek činností a příležitostí pro vyjádření pocitů a prožitků využívá emočního ladění žáka k rozhovoru překládá dostatečné množství jednoduchých a běžně užívaných textů, záznamů pracuje s běžným obrazovým materiálem vysvětluje a objasňuje základní významy používá srozumitelné výrazy k objasnění opakováním a důsledností fixuje známé rozvíjí písemné dovednosti a projev žáka pomáhá osvojit základní formy psaného projevu a využívá jednoduché psané formy rozvíjí jednoduchou psanou komunikaci s okolím, např. s kamarádem, s úřady zařazuje do výuky besedu i volnou diskuzi učí žáky jednoduché argumentaci posiluje v žákovi sebevědomí, sebeúctu učí žáky respektovat názor druhého člověka 13

14 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence komunikativní žák vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci Výchovné a vzdělávací strategie učitel vede žáka ke kultivovanému projevu podporuje schopnost klást otázky, chápat odpovědi a vhodným způsobem reagovat zařazuje do výuky různé metody a formy práce seznamuje žáka s informačními zdroji a běžnými komunikačními prostředky vede žáky ke komunikaci prostřednictvím počítačové technologie podporuje vyjadřování se žáka celou větou zařazuje do výuky prvky mediální výchovy podporuje aktivní účast žáka při tvorbě školního časopisu zvyšuje míru samostatnosti v komunikaci utváří, rozvíjí a formuje kladné sociální vztahy a vazby nejen mezi spolužáky seznamuje se skupinovými pravidly v rámci spolupráce a dosahování společného cíle dává příležitost účastnit se akcí školy a vystoupení před veřejností podporuje žáka v navazování kontaktů a vztahů a vysvětluje mezilidské hodnoty upozorňuje na nebezpečí vztahů s cizími a neznámými lidmi nabízí formou her různé sociální role 14

15 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence sociální a personální žák má základní představu o vztazích mezi lidmi orientuje se v prostředí, ve kterém žije podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách uplatňuje základní návyky společenského chování navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky Výchovné a vzdělávací strategie učitel vysvětluje a objasňuje základní mezilidské vztahy a jejich význam, kladné záporné vytváří a udržuje příznivou atmosféru ve třídě poskytuje podmínky a prostor týmové práci stanoví pravidla chování ve třídě, ve škole rozvíjí charakterové vlastnosti žáka, vede k toleranci, respektu, ohleduplnosti, ochotě seznamuje žáky s okolním prostředím a upozorňuje na nebezpečí cizích lidí a jevů vede žáka k sebehodnocení a hodnocení ostatních rozvíjí orientaci žáka v blízkém okolí učí reagovat přiměřeně na cizí prostředí navozuje konkrétní situace pro orientaci podporuje účast žáka na školních akcích i mimoškolních aktivitách stimuluje potřebu žáka účastnit se různých soutěží a být v kontaktu s dalšími lidmi posiluje a podporuje sebevědomí žáka podporuje volní úsilí žáka v dosažení cíle umožňuje seberealizaci žáka vede žáka k odpovědnosti a pracovní kázni dodržuje pravidla skupinové spolupráce zvyšuje míru samostatnosti a zodpovědnosti motivuje vlastním chováním a jednáním k uplatňování společenských návyků vede k dodržování dohodnutých pravidel umožňuje osvojování základních pravidel a návyků společenského chování vyžaduje aplikaci základních společenských návyků ve školním prostředí hodnotí žáka v rámci aplikace návyků podporuje žáka v navazování vztahů s vrstevníky, rozvíjí sociální vnímání žáka modeluje různé situace pro navazování vztahů, rozvíjí základní mravní hodnoty upozorňuje na negativní sociální vztahy posiluje v žákovi sebedůvěru a kladné charakterové vlastnosti respekt, tolerance potlačuje negativní projevy v chování žáka stimuluje potřebu sociálních kontaktů učí žáka naslouchat a respektovat druhého rozlišuje nevhodné a rizikové chování a seznamuje s jeho možnými důsledky vštěpuje odmítavý postoj ke všemu zlému 15

16 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence sociální a personální žák rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky uvědomuje si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí Výchovné a vzdělávací strategie učitel navrhuje opatření vedoucí ke zmírnění nebo vyloučení nevhodného chování posiluje kladné stránky a rysy v chování hodnotí pozitivní reakce, projevy a chování utváří v žákovi pocit zodpovědnosti rozvíjí schopnost správně se zachovat v krizových a rizikových situacích upozorňuje na možné psychické a fyzické zneužívání osoby, uvádí konkrétní příklady posiluje v žákovi schopnost reaktivity a zvyšuje míru připravenosti správně reagovat učí žáka schopnosti požádat o pomoc rozlišuje kladné a záporné chování, jednání poskytuje příležitost k získání zkušeností s jinými lidmi rozvíjí a posiluje sebedůvěru žáka motivuje k pozitivním činnostem a jednání pomáhá žákovi orientovat se v neznámém prostředí při pobytu venku, při vycházkách posiluje sebejistotu žáka a víru ve vlastní schopnosti a dovednosti demonstruje aplikaci získaných dovedností žáka do konkrétních situací a prostředí zvyšuje míru samostatnosti a zodpovědnosti modeluje situace neznámého prostředí a učí žáka reagovat na cizí lidi, prostředí a jevy učí žáka projevit radost z úspěchu vlastního i úspěchu spolužáka umožňuje prožívat radost a pocit úspěchu vlastního i radost z úspěchu kolektivu 16

17 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence občanské žák využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení do společnosti má povědomí o základních právech a povinnostech občanů dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob Výchovné a vzdělávací strategie učitel učí žáka využívat osvojené dovednosti a návyky s větší mírou samostatnosti motivuje žáka k zapojení se do školních i mimoškolních aktivit školy posiluje zdravé sebevědomí žáka seznamuje žáka se základními právy, ale i povinnostmi občanů dohlíží na respektování školních pravidel zvyšuje míru zodpovědného chování u žáka rozvíjí vnímání jiné kultury,etnické skupiny s respektováním odlišného způsobu života poukazuje na rasovou nesnášenlivost a vysvětluje základní principy tolerance upozorňuje na nebezpečí šikanování motivuje vlastním chováním a jednáním k dodržování pravidel a norem soužití upozorňuje na nebezpečí rasové nenávisti poukazuje na nedodržování pravidel, norem vštěpuje žákovi sociální dovednosti soužití vyžaduje respektování školních pravidel fixuje základní společenské normy, návyky vysvětluje žákovi důležitost a nezbytnost zdravého životního stylu a ochrany prostředí učí žáka aplikovat naučené stereotypy vede žáka k osvojení pravidel bezpečného chování a ochrany zdraví svého i ostatních formuje vztah žáka k zdravému životnímu stylu vlastním příkladem a vedením upevňuje poznatky k osvojení režimu podporujícího zdravý životní styl a ochranu preventivními aktivitami a činnostmi zabraňuje užívání návykových látek posiluje schopnost zavolat v ohrožení a kritických situacích odbornou pomoc upevňuje poznatky a dovednosti žáka v oblasti osobního bezpečí a ochrany zdraví vytváří umělé krizové situace, nabízí řešení a formuluje závěry, vyhodnocuje výsledky učí znát telefonní čísla tísňového volání podporuje v žákovi aktivní zapojení a přístup při řešení problémové situace 17

18 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie žák učitel má osvojené hygienické návyky, zvládá umožňuje osvojování hygienických návyků sebeobsluhu podle svých možností a činností souvisejících se sebeobsluhou fixuje základní hygienické návky a sebeobslužné dovednosti praktickou činností automatizuje opakováním a důsledností osvojené hygienické návyky a dovednosti zvyšuje míru samostatnosti při sebeobsluze kontroluje správnost a vhodnost užívání návyků a dovedností nabízí dostatek podnětů k automatizaci, fixaci a procvičování osvojených návyků zvládá základní pracovní dovednosti, nabízí dostatek činnostních aktivit pro operace a postupy při jednoduchých osvojování pracovních dovedností a operací pracovních činnostech opakováním fixuje pracovní dovednosti hodnotí úroveň zvládání postupů a operací pomáhá žákovi zvládat pracovní činnosti předvádí jednoduché pracovní činnosti a podporuje žáka ve správné nápodobě úkonu dbá na dodržování pracovní bezpečnosti při užívání pracovního materiálu a nástrojů upevňuje správnost pracovních dovedností soustředí se na pracovní výkon a zařazuje do výuky koncentrační cvičení je schopen vytrvat při jeho plnění rozvíjí a posiluje volní vlastnosti žáka - pracovní výdrž, schopnost dokončit úkol vede žáka k zodpovědnosti k vlastní práci poskytuje skupinové pracovní činnosti a práci v týmu a rozvíjí schopnost spolupráce umožňuje realizovat žákovy nápady rozvíjí tvořivé schopnosti žáka, kreativitu dbá na hygienické a bezpečnostní pravidla při práci pracovní místo, osvětlení, prostor pracuje dle naučeného pracovního postupu, dává instrukce podpořené názorem podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly kontroluje spránost pracovního postupu vede k osvojení pracovního postupu na jednoduchých úkolech a činnostech učí uvědomělému, pozornému vykonávání a plnění jednoduchého úkolu motivací formuje pozitivní vztah k práci směřuje pracovní činnosti ke stanovenému cíli respektuje pravidla práce v týmu a svými poskytuje skupinové činnostní aktivity pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce stanovuje skupinové cíle i dílčí úkoly žáka vede k zodpovědné pracovní činnosti seznamuje s pravidly týmové práce a učí žáka tato pravidla dodržovat, respektovat motivuje žáka ke skupinové-týmové práci 18

19 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence pracovní žák přijímá posouzení výsledků své práce dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů Výchovné a vzdělávací strategie učitel posuzuje výsledky pracovní činnosti žáka jednotlivě i v rámci skupinové práce rozvíjí žáka schopnost reálného hodnocení, sebehodnocení i hodnocení práce druhého formuje kritické myšlení a vlastnosti žáka učí žáka reagovat na objektivní posuzování umožňuje rozvíjet vnímání žáka z hlediska vlastního pokroku, úspěchu, snahy i nezdaru střídá hodnotící a posuzovací techniky motivuje kladným hodnocením k další pracovní činnosti vede žáka k uvědomování si hodnoty zdraví poskytuje dostatek praktických aktivit pro osvojování hygienických a bezpečnostních pravidel práce vyžaduje v rámci všech pracovních činností dodržování bezpečnostních pravidel upozorňuje na nebezpečí a vážné důsledky porušování pravidel bezpečnosti práce učí žáka chránit zdraví své i druhých lidí informuje o možnostech a způsobu ochrany životního prostředí, významu pro člověka vede žáka k pochopení významu a třídění odpadu vlastním příkladem i praktickou činností žáka učí žáka aplikovat naučené pracovní stereotypy v rámci konkrétních činností zdůvodňuje význam zdraví pro život 19

20 3.3. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA a jejich začlenění do ŠVP Cesta za sluníčkem pro obor vzdělání ZŠS Vybraná průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních otázek současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání také u žáků se středně těžkou mentální retardací. Obsahová náplň průřezových témat je přizpůsobena snížené úrovni rozumových schopností žáků se středně těžkou mentální retardací. Zařazená průřezová témata korespondují s náplní a očekávanými výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů ŠVP ZŠS. Dle RVP pro obor ZŠS je povinností školy zařadit a realizovat nejméně tři průřezová témata. Pro obor základního vzdělávání žáků se středně těžkou mentální retardací zařazujeme v rámci vypracovaného ŠVP ZŠS tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Enviromentální výchova Zvolená průřezová témata základního vzdělávání v rámci ŠVP ZŠS reflektují: prvořadou potřebu kontinuálního obohacování, rozvíjení a modifikace osobnosti žáka se středně těžkou mentální retardací po stránce osobnostní a sociální osobnostní a sociální výchova OSV regionální umístění školy a zastoupení žáků jiné etnické a národnostní skupiny, žákovo vnímání skupiny s odlišnou kulturní tradicí v rámci uvědomování si vlastní kulturní zakotvenosti včetně respektování zvláštností a odlišností jiné etnické, národnostní, či jiné sociokulturní skupiny multikulturní výchova MUV kritérium participace jako osobní účasti žáka s mentálním postižením ve vyučování především praktickou činností a využití maximální míry přímého kontaktu žáka s okolním prostředím s významem prožitku. Toto umožňují žákovi nejen krátkodobé projekty na škole realizované v přírodním prostředí, ale i veškeré výchovné a vzdělávací aktivity učitele zaměřené na přírodu, člověka ve vztahu k přírodě i prostředí a vzájemné vztahy mezi nimi. Školní i mimoškolní činností vedeme žáka k účasti na ochraně u utváření prostředí, čímž se snažíme pozitivně ovlivnit životní styl a hodnotovou orientaci každého žáka enviromentální výchova Průřezová témata jsou důležitým formativním prvkem ve vzdělávání žáků se středně těžkou mentální retardací a vytvářejí dostatek příležitostí pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka zejména v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vyučování žáků a pozitivně tak ovlivňují utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Obsahové zaměření průřezových témat přizpůsobujeme podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáka a specifických podmínek školy. Pro realizaci průřezových témat volíme různé formy výuky, střídáme individuální a skupinovou formu práce, využíváme projektivní metodu, týmové a integrované vyučování. Vybraná průřezová témata nemusí být obsažena v každém ročníku a způsob jejich realizace je plně v kompetenci každého pedagoga naší školy, ať už zvolí formu krátkodobých projektů nebo je využije jako integrativní součást vzdělávacího obsahu konkrétního vyučovacího předmětu. 20

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka

Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Školní vzdělávací program SPEKTRUM s rozšířenou výukou anglického jazyka Základní škola Spektrum, s.r.o. Praha 9, Kytlická 757 1 1. Identifikační údaje Motivační název: SPEKTRUM Spolupráce, Poznatky, Ekologie,

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola Tišice, okres Mělník

Základní škola Tišice, okres Mělník Základní škola Tišice, okres Mělník Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. KONFUCIUS 1 1. Identifikační údaje Název programu: Motivační název: Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název ŠVP ZV: Každý má svou šanci údaje o škole: název školy adresa školy Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov ZŠ a MŠ Skalička

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK Obsah OBSAH... 2 SEZNAM POUŽTÝCH ZKRATEK... 4 1 DENTFKAČNÍ ÚDAJE... 5 2 CHARAKTERSTKA ŠKOLY... 6 2.1 OBOR VZDĚLÁNÍ PODLE KLASFKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 6 2.2 HSTORE ŠKOLY... 6 2.3 ÚPLNOST A VELKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013

Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání název: 1.2. Předkladatel Škola pro život č.j. ZŠ-JAK-371/2/2013 upravená 3. verze (revidován ŠVP ZŠ-JAK-160/2010, úpravy stylistické,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více