Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 CESTA ZA SLUNÍČKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BÍLOVEC,WOLKEROVA 911, příspěvková organizace

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: CESTA ZA SLUNÍČKEM Předkladatel: Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Adresa školy: Základní škola, Wolkerova 911, Bílovec Jméno ředitele: Mgr.Miroslav Macháček Kontakty: Telefon: Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Adresa: Moravskoslezský kraj, 28.října 117, Ostrava Platnost dokumentu od: Datum: Podpis ředitele: 2

3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace, zajišťuje vzdělávání zdravotně postižených dětí z města Bílovce i jeho okolních obcí. Škola byla vystavěna přímo pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. pro žáky s diagnostikovaným mentálním postižením. Budova školy stojí v nové vilové zástavbě města a stále plně vyhovuje současné kapacitě žáků. Je majetkem města a její případné rekonstrukce a nutné opravy jsou s ohledem na finanční možnosti města Bílovec realizovány postupně, avšak s nezbytným respektováním potřeb a možností v rámci edukačního procesu zdravotně postižených dětí. Součástí školy je sportovní areál s hřištěm asfaltového povrchu, dále školní pozemek se skleníkem, nářaďovnou a okrasný sad. Veškerá výchovně-vzdělávací činnost školy je individuální a zároveň komplexní. Žáci pokračují po absolvování základního vzdělávání na naší škole v dalším vzdělávání. Proto se snažíme směřovat výuku k získávání praktických činností, dovedností a návyků, které žáci uplatní ve svém dalším životě a umožní jim snadnější vstup do běžného života. Vzdělanostní cesty absolventů naší školy směřují do zvolených odborných učilišť a praktických škol, k jejichž úspěšnému dokončení je nezbytný předpoklad osvojených základních pracovních dovedností a návyků s ohledem na zdravotní postižení každého žáka i jeho individuální možnosti a schopnosti Velikost a úplnost školy Kapacita školy je 112 žáků. V současné době je škola naplněna z hlediska kapacity asi z poloviny. Škola je s denní docházkou, s provozní dobou od 7.15 hodin do 15 hodin Vybavení školy S ohledem na materiální rozpočet se vybavení školy i konkrétních učeben mírně zlepšuje. V suterénních prostorách se nacházejí žákovské šatny, cvičná kuchyň, pracovní dílna pro výuku pracovního vyučování zejména se dřevem a kovem, malá tělocvična. Součástí suterénního prostoru je sociální zařízení jak pro chlapce, tak pro dívky. V následujícím prvním a druhém podlaží se nacházejí žákovské třídy, učebny, odborná pracovna pracovního vyučování, hudební výchovy a pracovna ICT, dále relaxační místnost, sborovna, ředitelna, kabinety pedagogů, kabinet výchovného poradce a školního metodika prevence, kancelář ekonoma školy. Vše doplňuje malé venkovní hřiště a školní zahrada Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy a v současné době 8 učitelů. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově je pestrý od mladších až po zkušené pedagogy. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s vysokoškolským vzděláním se zaměřením na speciální pedagogiku - 4, učitelé doplňující si vysokoškolské vzdělání - 1, důchodci 3. Ve škole velmi dobře pracují výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně patologických jevů, které úzce spolupracují s ředitelem školy při řešení výchovných problémů a koordinaci profesního zaměření žáků a v současné době si zvyšují odbornou kvalifikaci podle 9 vyhlášky č.317/2005 Sb. 3

4 Učitelé se aktivně zúčastňují školících kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jsou průběžně vzděláváni. Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické i praktické otázky výchovy a vzdělávání především zdravotně postiženého dítěte, žáka, studenta. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z pedagogiky, z psychologie, z teorie výchovy, obecné didaktiky a dalších oborů i jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků. Formy průběžného vzdělávání jsou účast na kurzu a semináři, přičemž délka vzdělávacího programu činí nejméně 4 vyučovací hodiny. Dokladem o absolvování průběžného vzdělávání je osvědčení Spolupráce se zákonnými zástupci a s jinými subjekty Rodiče dostávají informace o chování a výsledcích vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, ve Dnech otevřených dveří,školu mohou navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a v době akcí pro veřejnost. Škola připravuje besídky ke Dni matek a na Vánoce. Každá akce pro rodiče a širokou veřejnost je spojená s výstavkou žákovských prací. Vydáváme školní časopis Dráček, který je tematicky zaměřen k danému ročnímu období. Na jeho tvorbě se podílejí všichni žáci školy se svými pedagogy. Veřejnost je pravidelně informována o činnostech a akcích školy formou tiskového příspěvku do zpravodaje města Bílovec. Jednou měsíčně zasíláme aktuální příspěvek o činnosti žáků i pedagogů, informujeme touto cestou nejen o úspěších našich žáků v rámci sportovních, hudebních, výtvarných a dalších soutěžích, ale také o jejich snaze a nemalému úsilí zapojit se aktivně do různých činností školy i mimoškolních aktivit. Při škole pracuje Školská rada, která byla zřízena ze zástupců obce, učitelů a zákonných zástupců žáků v roce Její členové projevují o dění ve škole velký zájem a svými podněty přispívají k jejímu vylepšování. Úzká spolupráce je se Speciálním pedagogickým centrem v Novém Jičíně, které je školským poradenským zařízením a poskytuje poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, dále žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních (žáci se středně těžkým mentálním postižením nebo žáci se souběžným postižením více vadami). Poradenské služby centra jsou žákům naší školy poskytovány v rámci diagnostiky a kontrolní diagnostiky, v odůvodněných případech i v rámci speciální individuální nebo skupinové péče, kterou nezajišťuje škola, kde je žák zařazen. Činnost centra se uskutečňuje ambulantně nejen na jejich pracovišti, ale i návštěvami pedagogických pracovníků centra na naší škole. SPC vykonává pro žáky naší školy speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby se zaměřením na pomoc při řešení problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků se zdravotním postižením, zdravotním, příp. sociálním znevýhodněním. Dále se centrum podílí na zjišťování individuálních předpokladů a vytváření podmínek pro uplatňování a rozvíjení schopností, nadání a na úspěšném začleňování našich žáků do společnosti. SPC poskytuje pedagogickým pracovníkům naší školy a zákonným zástupcům žáků poradenství v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením a obecně poskytuje škole metodickou podporu. Sociální odbor města nám pomáhá řešit vážnější sociální i výchovné problémy žáků. Dobrá spolupráce je také s Policii České republiky a s Městskou policií, která zajišťuje besedy pro žáky a zabezpečuje bezpečnost žáků při organizování různých soutěží. 4

5 Zpravidla dvakrát ročně jsou v rámci prevence bezpečnosti a ochrany zdraví zajišťovány výchovným poradcem školy a školním metodikem prevence besedy s dětskými lékaři a zdravotní sestrou. Spolupráce s dětským lékařem je realizována také při ověřování a zjišťování důvodu delší absence žáka, jehož odůvodnění souvisí se zdravotními potížemi, příp. dlouhodobější nemocí. Spolupracujme s okresním metodikem prevence. Nejdůležitějším ukazatelem efektivity preventivního programu je změna chování žáků. Vštěpujeme zásady zdravého způsobu života. Učíme žáky reagovat na nepříjemné situace, které v životě nastávají pozitivním hledáním východiska a nelezením správné cesty. Škola navázala spolupráci se Střediskem integrace menšin v Opavě. ŠSK IR PROGRES Bílovec zajišťuje žákům naší školy možnost sportovního vyžití ve sportovní hale při ZŠ Komenského Charakteristika žáků Naše škola zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle školského zákona ( 16 z.561/2004 Sb.) je dítětem, žákem nebo studentem se speciálními vzdělávacími potřebami osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Ve škole se vzdělávají žáci se zdravotním postižením mentálním, které bylo diagnostikováno příslušným školským poradenským zařízením, tedy speciálně pedagogickým centrem. Žáci jsou vzděláváni dle výukových programů: ŠVP Cesta za poznáním, vypracovaný dle RVP pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (dle RVP ZV- LMP). Platnost tohoto dokumentu do , dle ŠVP Cesta za poznáním vyučováno v 1. a 6. ročníku základní školy praktické /97-22, Zvláštní škola 24035/97-22, Pomocná škola 15988/ , Rehabilitační program pomocné školy Od vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením dle školního vzdělávacího programu Cesta za sluníčkem, vypracovaného dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální (ZŠS) část C, díl I vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Poskytování poradenských služeb ve škole Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy. Poskytování poradenských služeb ve škole zabezpečuje ředitel školy zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchovných předmětů, případně dalšími pedagogickými pracovníky. Poskytování poradenských služeb na škole je zaměřeno na: - prevenci školní neúspěšnosti - primární prevenci sociálně patologických jevů - kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění 5

6 - odbornou podporu a vedení při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním - péči o vzdělávání žáků nadaných v určité oblasti - průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování - metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy Poskytování poradenských služeb na škole je uloženo zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a řídí se vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (prováděcí právní předpis MŠMT o poskytování poradenských služeb na školách a ŠPZ 121 školského zákona) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřeby žáků, dětí a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení. Na základě speciálně pedagogického, popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením jsou ke vzdělávání na naší škole doporučeni žáci s diagnózou zdravotního postižení mentálního charakteru lehké mentální postižení, středně těžké mentální postižení. Rozsah a závažnost speciálně vzdělávacích potřeb je důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání, které fundovaně poskytuje naše škole. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami vymezuje 16 školského zákona a jeho prováděcím právním předpisem je prozatím aktuální vyhláška č.73/2005, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Děti, žáci a studenti se zdravotním postižením mají právo bezplatně užívat při vzdělávání speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky poskytované školou. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách hlavního výchovně vzdělávacího proudu v tzv. běžné škole. Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání našich žáků se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a speciálních učebních pomůcek, učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná organizační úprava zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením (vzdělávání žáků s lehkým a středně těžkým mentálním postižením) je na naší škole zajišťováno formou denní výuky samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Speciální vzdělávání a podpůrná 6

7 opatření doporučená školským poradenským zařízením zabezpečuje škola ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánů. V případě potřeby stanoví škola v rámci vzdělávání žáka individuální vzdělávací plán ( 7 odst.3 školského zákona), který vychází ze školního vzdělávacího programu naší školy, ze závěrů speciálně pedagogického, popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, popř. doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře nebo dalšího odborníka, a vyjádření zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka a je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Školské poradenské zařízení sleduje vyhodnocuje dodržování postupů a opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu a poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu. Z důvodu zdravotního postižení žáků je třeba uplatňovat při jejich vzdělávání kombinace speciálně pedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými metodami používanými ve vzdělávání běžné populace. Tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením vyžaduje odbornou připravenost pedagogických pracovníků, podnětné a vstřícné školní prostředí, které za přispění všech podpůrných opatření umožňuje žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, směruje je k celoživotnímu učení, k odpovídajícímu pracovnímu uplatnění, a tím podporuje jejich sociální integraci. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je potřeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravotním postižením společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh speciálně pedagogické podpory, je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci jako jednotlivci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Proto i výuka předmětů speciálně pedagogické péče probíhá v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání v rámci organizace vzdělávacích i výchovných činností, stanovení obsahu, forem a metod výuky. Rovněž škola vytváří podmínky pro uplatňování a rozvoj určité výrazné schopnosti žáka, popř. talentu v pohybových, hudebních, výtvarných oblastech, dále v jazykové oblasti či jiné informační a komunikační technologii Krátkodobé projekty Škola je zapojena do krátkodobých projektů volného času, všechny naše aktivity vedou ke zkvalitňování prožití volného času žáků. Snažíme se vyplnit volný čas žáků co nejširší nabídkou zájmové činnosti. Volnočasové aktivity každý rok korigujeme dle zájmů žáků. V rámci regeneračního a relaxačního programu školy připravujeme: turistické vycházky, toulky minulostí, poznávaní regionu, ochranu přírody, apod. Rozvíjíme tvořivost dítěte přiměřeně k jeho individualitě. Chceme u dětí vypěstovat trvalý vztah k pohybovým aktivitám, se zaměřením na turistiku a pohybové dovednosti. 7

8 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro obor vzdělání základní škola speciální (dle RVP ZŠS) 3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Naše škola zajišťuje vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením, přičemž samotný vzdělávací proces je plně přizpůsobován úrovni psychického a fyzického rozvoje žáků se zdravotním postižením. Speciální vzdělávání je poskytováno žákům, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením nebo odborným zdravotnickým pracovištěm s tím, že výsledné doporučení vystavuje školské poradenské zařízení speciálně pedagogické centrum. Souhlasný podpis zákonného zástupce žáka je pro vřazení, popř. přeřazení žáka do naší nezbytný. Těžiště výchovně vzdělávací práce u žáků se středně těžkým mentálním postižením spočívá ve speciálně pedagogické péči, jejíž cílem je ve vhodně upravených podmínkách: - vést žáky k osvojování základních vědomostí, dovedností a návyků, potřebných k orientaci v okolním světě a k uplatnění se v praktickém životě - poskytovat žákům elementární vědomosti, dovednosti a vytvářet potřebné návyky s oporou o praktickou činnost a emocionalitu žáka v návaznosti na vytvoření kladných citových vztahů mezi učitelem a žákem - vést žáky k dosažení maximální možné míry samostatnosti ve smyslu plnohodnotného zapojení se do společenského života - rozvíjet psychické, duševní i tělesné schopnosti žáků s důsledným respektováním jejich individuálních zvláštností - akcentovat složku výchovnou, tedy vést žáky ke kladnému a přátelskému vztahu k lidem, ke kultivovanému společenskému chování s respektováním individuálních možností a schopností každého jedince - rozvíjet u žáků komunikační schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytným předpokladem jejich sociální integrace Školní vzdělávací program pro žáky se středně těžkým mentálním postižením (dále jen ŠVP ZŠS) respektuje specifické principy Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální a svým pojetím navazuje na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ŠVP ZŠS ve vzdělávání žáků uplatňuje přístupy odpovídající vývojovým a osobnostním specifikum žáků, za přispění nejvyšší míry podpůrných opatření, jež zohledňují speciální vzdělávací potřeby žáka. Speciální vzdělávání žáků se středně těžkou mentální retardací je na naší škole zajišťováno formou individuální integrace ve třídách základní školy praktické samostatně zřízené pro žáky s jiným stupněm zdravotního postižení, tedy pro žáky s lehkou mentální retardací. Základní škola speciální je desetiletá a člení se na první stupeň, který tvoří 1. 6.ročník, druhý stupeň, který tvoří ročník. Organizační formy vzdělávání, obsahové zaměření výuky a vzdělávací požadavky jsou přizpůsobeny schopnostem a možnostem jednotlivých žáků. 8

9 3.2. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Výchovné a vzdělávací strategie školy jako promyšleně volené a řazené postupy speciálně pedagogické práce našich učitelů vycházejí ze základního pojetí a cílů vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením. Cesta k naplňování klíčových kompetencí respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků s psychickými zvláštnostmi a je směrována k dosažení a osvojení si základů vzdělání. Učivo je redukováno na osvojení základních vědomostí a dovedností v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vzdělávacích oborech, prakticky zaměřených činností a pracovních dovedností. Pilířem výchovných a vzdělávacích strategií je pro naši školu vytvoření optimálních podmínek, které vyžadují přátelskou atmosféru, klidné a nestresující prostředí poskytující žákům pocit jistoty a bezpečí. Vedeme žáky k osvojení si dovedností a návyků formou průběžné pozitivní motivace, neustálým opakováním, nápodobou, praktickým nácvikem a uváděním věcí a jevů do souvislostí. Každý pedagog naší školy vyučuje žáka se středně těžkým mentálním postižením individuálně s respektováním možností a schopností každého žáka a obsah učiva vždy orientuje na upotřebitelnost naučeného osvojeného v praktickém životě. Přirozenou cestou v procesu výchovy a vzdělávání rozvíjíme s ohledem na specifické zvláštnosti každého žáka jeho míru samostatnosti, praktičnosti a schopnosti aplikovat osvojené dovednosti a návyky do reálného života. Zvláště osvojované a osvojené hygienické a bezpečnostní návyky a sebeosblužné činnosti zařazujeme systematicky po celé období základního vzdělávání do všech vzdělávacích oblastí a oborů v rámci ŠVP ZŠS. Po celý rok aktivně utváříme, rozvíjíme a formujeme vztahy žáků se sociálním okolím a zajišťujeme tak pozitivní sociální interakce žáka s okolním prostředím, lidmi i novými situacemi. Dle aktuálních plánovaných činnostních aktivit umožňujeme žákům po celý rok účastnit se hudebních, výtvarných, pohybových i dalších aktivit v rámci školní i mimoškolní činnosti a apelujeme při tom na rozvíjení komunikačních dovedností a schopností každého žáka. Příležitost podílet se na základních sociálních a veřejných aktivitách mohou naši žáci pociťovat i prostřednictvím veřejného vystupování školy v rámci plánované školní besídky, dále při návštěvě divadelního či jiného kulturního představení, návštěvě výstavy v muzeu a dalších školních i veřejných akcích. Přímým kontaktem s okolním světem utváříme v žácích postoje k lidem známým i neznámým, k prostředí i věcem kolem nich. Ve výchovně vzdělávacím procesu klademe důraz na individuální přístup k žákovi. V odůvodněných případech jsou žáci se zdravotním postižením vzděláváni dle IVP, jehož doporučení vydává školské poradenské centrum speciální pedagogické centrum. IVP je vypracován před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Příslušné IVP jsou v průběhu roku doplňovány a upravovány dle specifických individuálních možností žáků. V rámci profese speciálních pedagogů a přirozené autority zosobňují pedagogové naší školy jistou úroveň osobnostní, profesionální a erudovanou. Neméně představují také osobnost empatickou, která si uvědomuje pocity, prožitky a momentální stav svých žáků, snaží se je pochopit a porozumět jim. V těchto intencích se také snaží speciální pedagogové školy dále sebevzdělávat a kontinuálně sledovat reformy veřejné, školské a odborné praxe. Mravní chování na základně humánních etických principů doprovází veškeré pedagogické jednání, vystupování i rozhodování, bezděčným učením a přirozeným chováním pak učitelé modelují chování a vystupování žáků v jejich kladných vlastnostech a projevech. Žáci se mohou v procesu výchovy a vzdělávání identifikovat se vzorem svého učitele, který tak každodenním bezprostředním chováním a přirozeným vystupováním utváří jejich charakter. 9

10 Postupné utváření, rozvíjení a naplňování klíčových kompetencí žáků reflektuje úroveň rozumových schopností a psychomotorický vývoj každého žáka a cíle vzdělávání se stávají snahou o dosažení optimálního rozvoje osobnosti žáků a kvality jejich života s přihlédnutím k individuálním možnostem a stupni postižení. Zmíněná speciálně pedagogická snaha a zvolené výukové postupy se dotýkají těchto oblastí: Vedení žáků k všestranné a účinné komunikaci. Pomoc žákům, aby poznávali vlastní schopnosti a možnosti a dokázali je využívat v osobním i pracovním životě. Umožnění žákům osvojit si strategii učení a motivovat je k učení. Podněcování žáků k myšlení a k řešení problémů na podkladě názoru. Rozvíjení žákovy schopnosti spolupráce a respektování práce a úspěchů vlastních druhých. Připravování žáků k tomu, aby si uvědomovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Rozvíjení vnímavosti žáků a citlivých vztahů k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě. Učit žáky chránit zdraví vlastní i zdraví jiných. Vedení žáků k ohleduplnosti k jiným lidem a učit je žít společně s ostatními lidmi. Vytváření u žáků potřebu projevovat pozitivní emoce, vhodné projevy v chování a jednání, prožívání životních situací. Jelikož získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro další etapy života, jsou zvolené metody, postupy a organizační metody výuky podmíněny důsledným respektováním individuálních zvláštností, možností a osobnostních vlastností žáka. K utváření a rozvíjení klíčových kompetencí směřuje veškerý vzdělávací obsah, metody a formy vzdělávání i všechny činnosti školy, které se žáků se středně těžkým mentálním postižením dotýkají. Respektováním specifických potřeb žáků se středně těžkým mentálním postižením je kladen důraz především na kompetence komunikativní, sociální a personální, pracovní. Zabezpečení výuky nadaných žáků Součástí ŠVP Cesta za sluníčkem je vzdělávání žáků talentovaných, nadaných a žáků se zájmem. Zdravotní postižení či znevýhodnění žáků nevylučuje výskyt jistých specifických schopností jedince v určité oblasti, např. v oblasti umění, techniky či jazykových schopností. Depistáž těchto žáků je prováděna cíleně a systematicky od nejnižších ročníků základního vzdělávání a v souladu s optimálním rozvíjením nalezených schopností, talentu či nadání vytváříme ve škole podmínky pro jejich osobnostní rozvoj a smysluplnou seberealizaci. Fundovaný tým speciálních pedagogů dokáže pro tyto žáky nalézat specifické metody vzdělávání a pozitivní motivací posilovat v žácích objevené schopnosti i vlastní touhu je formovat a zdokonalovat. V učebních činnostech i při mimoškolních aktivitách volí učitelé strategie, které podporují další individuální rozvoj žáka. Mezi ně řadíme: individuální programy pro nadané žáky v určité oblasti, realizace tanečních a pěveckých vystoupení pro veřejnost, zapojení do školních projektů, exkurze, besedy, diferenciace při zadávání úkolů samostudium, diferenciace úkolů při práci na PC, při výuce cizího jazyka aj. 10

11 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence k učení žák ovládá základy čtení, psaní a počítání a využívá je ke svému vzdělávání používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky dodržuje návykové stereotypy učení, snaží se o koncentraci na učení chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání dalších poznatků používá termíny, symboly a znaky ve spojení s konkrétními situacemi každodenního života ovládá elementární způsoby práce s počítačem uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích Výchovné a vzdělávací strategie učitel užívá základní metody k získání dovednosti číst, psát a počítat klade otázky a vytváří rozličné situace vyžadující aplikaci získaných dovednosti upevňuje opakováním nabyté dovednosti učí žáka chápat obecně užívané termíny klade důraz na čtení s porozuměním, čitelné psaní a praktické využívání poznatků motivuje žáka k učebnímu procesu vede žáka k samostatné práci s učebnicí seznamuje žáky s různými zdroji informací zajistí pro výuku žádoucí učební materiál učí žáky pracovat s učebním materiálem rozvíjí v myšlení žáka poznávací procesy, zejména vnímání, pozornost a paměť aplikuje do výuky koncentrační cvičení opakuje se žákem naučené návykové stereotypy učení vyžaduje u žáka realizaci a dodržování návykových stereotypů učení v možné míře využívá každodenně pozitivní motivaci ve všech učebních činnostech žáka využívá každodenně pozitivní motivaci ve všech učebních činnostech žáka rozvíjí žákovu zvídavost a touhu po nových informacích, poznatcích zajímavými tématy posiluje vnitřní motivaci žáka k učení vlastními poznatky, věděním a informacemi oceňuje žákovu snahu, píli a ochotu učí žáka chápat potřebné termíny, znaky a symboly v konkrétních životních situacích vede praktickou činností k pochopení užívaných termínů, symbolů a znaků navozuje reálné situace pro používání dané symboliky v návaznosti na realitu umožňuje aktivní přístup a práci na počítači motivuje žáka pro práci s počítačem předvádí a vysvětluje základní činnosti a pracovní postupy při práci s počítačem vede žáka k uvědomělému a pozornému provádění činností při práci s počítačem apeluje na dodržování pracovních postupů využívá zkušenosti k motivaci a hodnocení modeluje situace pro uplatnění zkušeností používá a střídá různé formy, metody práce nabízí žákovi dostatek praktických situací 11

12 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence k řešení problémů Výchovné a vzdělávací strategie žák učitel překonává problémy přiměřeně ke svým modeluje problémové situace s ohledem možnostem na individuální schopnosti a možnosti posiluje v žákovi touhu překonávat potíže, překážky a problémy vlastní motivací rozvíjí schopnost vyhledávat, klasifikovat a využívat různých zdrojů a informací poskytuje vědomosti pro dosažení cíle nabízí pomoc a učí žáky spolupracovat při překonávání překážek podporuje žákovy rozhodovací schopnosti řeší známé a opakující se situace na základě uvádí k řešení žákovi známé situace nápodoby a vlastních zkušeností procvičuje pozorovací schopnosti žáka využívá zkušeností žáka k řešení situací nabízí jednoduché alternativy k řešení zařazuje aktivní metody žákovy činnosti vnímá problémové situace a řeší je pomáhá rozlišovat problémové situace a s pomocí naučených stereotypů i získaných řešit je pomocí stereotypů a zkušeností zkušeností nalézá srozumitelné problémové situace a pomáhá nalézt způsoby řešení zdůrazňuje význam zkušeností v životě poskytuje různé způsoby řešení a nechává prostor žákovi při výběru řešení nenechá se při řešení problému odradit umožňuje seberealizaci žáka nezdarem rozvíjí a podporuje volní úsilí a vlastnosti navozuje problémové úlohy a situace připravuje žáka ke skupinové práci a rozvíjí jeho schopnosti pracovat ve skupině, spolupracovat a dodržovat pravidla skupiny motivuje žáka dílčími úspěchy a smyslem dosažení vytýčeného cíle pomáhá žákovi pochopit skupinové cíle ví, na koho se obrátit o pomoc při řešení rozlišuje se žáky problémové situace problémů nalézá vhodné způsoby řešení problémů aplikuje různé formy a metody výuky, jako komunitní kruh, diskuze ve skupině podněcuje žáka ke kladení otázek rozvíjí komunikační schopnosti a řečové dovednosti žáka rozvíjí myšlenkové a poznávací procesy žáka a schopnost porozumět druhému formuje sociální vztahy k lidem i okolí posiluje sociální dovednosti žáka vytváří pocit jistoty, bezpečí a klidu formuje charakterové vlastnosti žáka a jeho povahové rysy důvěra, přátelství posiluje sebevědomí žáka 12

13 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence komunikativní žák komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály zvládá jednoduchou formu písemné komunikace vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor Výchovné a vzdělávací strategie učitel rozvíjí komunikativní schopnosti a řečové dovednosti žáka při všech aktivitách učení rozvíjí sociální dovednosti žáka při setkání s druhými lidmi vysvětluje jednoduchá pravidla komunikace rozšiřuje aktivní slovní zásobu podporuje spontánní jazykové projevy žáka objasňuje nové pojmy a významy slov poskytuje dostatek času pro vyjadřování poskytuje dostatek řečových podnětů seznamuje a učí žáky používat běžné komunikační prostředky a informační zdroje reaguje na nesprávné jazykové výrazy žáka vede s žákem řízený rozhovor, dialog využívá dramatických simulovaných scén uplatňuje kladení otázek pro porozumění vyžaduje po žákovi zpětnou řečovou vazbu obohacuje slovní zásobu žáka o nová slova, významy a frekventované výrazy vyžaduje reakci žáka na konkrétní pokyn podporuje slovní instrukce názorem rozvíjí skupinovou komunikaci mezi žáky umožňuje žákovi vyjádřit vlastní myšlenky, pocity a názory rozvíjí přesnost a jasnost ve vyjadřování eliminuje nespisovné a nesprávné výrazy usměrňuje žáky ke kultivovanému projevu hlavně v emočně vypjatých situacích vytváří dostatek činností a příležitostí pro vyjádření pocitů a prožitků využívá emočního ladění žáka k rozhovoru překládá dostatečné množství jednoduchých a běžně užívaných textů, záznamů pracuje s běžným obrazovým materiálem vysvětluje a objasňuje základní významy používá srozumitelné výrazy k objasnění opakováním a důsledností fixuje známé rozvíjí písemné dovednosti a projev žáka pomáhá osvojit základní formy psaného projevu a využívá jednoduché psané formy rozvíjí jednoduchou psanou komunikaci s okolím, např. s kamarádem, s úřady zařazuje do výuky besedu i volnou diskuzi učí žáky jednoduché argumentaci posiluje v žákovi sebevědomí, sebeúctu učí žáky respektovat názor druhého člověka 13

14 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence komunikativní žák vyjadřuje své názory a postoje, vhodnou formou obhajuje svůj názor využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci Výchovné a vzdělávací strategie učitel vede žáka ke kultivovanému projevu podporuje schopnost klást otázky, chápat odpovědi a vhodným způsobem reagovat zařazuje do výuky různé metody a formy práce seznamuje žáka s informačními zdroji a běžnými komunikačními prostředky vede žáky ke komunikaci prostřednictvím počítačové technologie podporuje vyjadřování se žáka celou větou zařazuje do výuky prvky mediální výchovy podporuje aktivní účast žáka při tvorbě školního časopisu zvyšuje míru samostatnosti v komunikaci utváří, rozvíjí a formuje kladné sociální vztahy a vazby nejen mezi spolužáky seznamuje se skupinovými pravidly v rámci spolupráce a dosahování společného cíle dává příležitost účastnit se akcí školy a vystoupení před veřejností podporuje žáka v navazování kontaktů a vztahů a vysvětluje mezilidské hodnoty upozorňuje na nebezpečí vztahů s cizími a neznámými lidmi nabízí formou her různé sociální role 14

15 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence sociální a personální žák má základní představu o vztazích mezi lidmi orientuje se v prostředí, ve kterém žije podílí se na jednoduchých sociálních aktivitách uplatňuje základní návyky společenského chování navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky Výchovné a vzdělávací strategie učitel vysvětluje a objasňuje základní mezilidské vztahy a jejich význam, kladné záporné vytváří a udržuje příznivou atmosféru ve třídě poskytuje podmínky a prostor týmové práci stanoví pravidla chování ve třídě, ve škole rozvíjí charakterové vlastnosti žáka, vede k toleranci, respektu, ohleduplnosti, ochotě seznamuje žáky s okolním prostředím a upozorňuje na nebezpečí cizích lidí a jevů vede žáka k sebehodnocení a hodnocení ostatních rozvíjí orientaci žáka v blízkém okolí učí reagovat přiměřeně na cizí prostředí navozuje konkrétní situace pro orientaci podporuje účast žáka na školních akcích i mimoškolních aktivitách stimuluje potřebu žáka účastnit se různých soutěží a být v kontaktu s dalšími lidmi posiluje a podporuje sebevědomí žáka podporuje volní úsilí žáka v dosažení cíle umožňuje seberealizaci žáka vede žáka k odpovědnosti a pracovní kázni dodržuje pravidla skupinové spolupráce zvyšuje míru samostatnosti a zodpovědnosti motivuje vlastním chováním a jednáním k uplatňování společenských návyků vede k dodržování dohodnutých pravidel umožňuje osvojování základních pravidel a návyků společenského chování vyžaduje aplikaci základních společenských návyků ve školním prostředí hodnotí žáka v rámci aplikace návyků podporuje žáka v navazování vztahů s vrstevníky, rozvíjí sociální vnímání žáka modeluje různé situace pro navazování vztahů, rozvíjí základní mravní hodnoty upozorňuje na negativní sociální vztahy posiluje v žákovi sebedůvěru a kladné charakterové vlastnosti respekt, tolerance potlačuje negativní projevy v chování žáka stimuluje potřebu sociálních kontaktů učí žáka naslouchat a respektovat druhého rozlišuje nevhodné a rizikové chování a seznamuje s jeho možnými důsledky vštěpuje odmítavý postoj ke všemu zlému 15

16 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence sociální a personální žák rozpozná nevhodné a rizikové chování, je seznámen s jeho možnými důsledky uvědomuje si nebezpečí možného psychického a fyzického zneužívání vlastní osoby prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí Výchovné a vzdělávací strategie učitel navrhuje opatření vedoucí ke zmírnění nebo vyloučení nevhodného chování posiluje kladné stránky a rysy v chování hodnotí pozitivní reakce, projevy a chování utváří v žákovi pocit zodpovědnosti rozvíjí schopnost správně se zachovat v krizových a rizikových situacích upozorňuje na možné psychické a fyzické zneužívání osoby, uvádí konkrétní příklady posiluje v žákovi schopnost reaktivity a zvyšuje míru připravenosti správně reagovat učí žáka schopnosti požádat o pomoc rozlišuje kladné a záporné chování, jednání poskytuje příležitost k získání zkušeností s jinými lidmi rozvíjí a posiluje sebedůvěru žáka motivuje k pozitivním činnostem a jednání pomáhá žákovi orientovat se v neznámém prostředí při pobytu venku, při vycházkách posiluje sebejistotu žáka a víru ve vlastní schopnosti a dovednosti demonstruje aplikaci získaných dovedností žáka do konkrétních situací a prostředí zvyšuje míru samostatnosti a zodpovědnosti modeluje situace neznámého prostředí a učí žáka reagovat na cizí lidi, prostředí a jevy učí žáka projevit radost z úspěchu vlastního i úspěchu spolužáka umožňuje prožívat radost a pocit úspěchu vlastního i radost z úspěchu kolektivu 16

17 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence občanské žák využívá osvojené návyky a dovednosti k zapojení do společnosti má povědomí o základních právech a povinnostech občanů dodržuje základní společenské normy a pravidla soužití chrání své zdraví, dodržuje naučené stereotypy chování zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí dokáže se chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka podle pokynů kompetentních osob Výchovné a vzdělávací strategie učitel učí žáka využívat osvojené dovednosti a návyky s větší mírou samostatnosti motivuje žáka k zapojení se do školních i mimoškolních aktivit školy posiluje zdravé sebevědomí žáka seznamuje žáka se základními právy, ale i povinnostmi občanů dohlíží na respektování školních pravidel zvyšuje míru zodpovědného chování u žáka rozvíjí vnímání jiné kultury,etnické skupiny s respektováním odlišného způsobu života poukazuje na rasovou nesnášenlivost a vysvětluje základní principy tolerance upozorňuje na nebezpečí šikanování motivuje vlastním chováním a jednáním k dodržování pravidel a norem soužití upozorňuje na nebezpečí rasové nenávisti poukazuje na nedodržování pravidel, norem vštěpuje žákovi sociální dovednosti soužití vyžaduje respektování školních pravidel fixuje základní společenské normy, návyky vysvětluje žákovi důležitost a nezbytnost zdravého životního stylu a ochrany prostředí učí žáka aplikovat naučené stereotypy vede žáka k osvojení pravidel bezpečného chování a ochrany zdraví svého i ostatních formuje vztah žáka k zdravému životnímu stylu vlastním příkladem a vedením upevňuje poznatky k osvojení režimu podporujícího zdravý životní styl a ochranu preventivními aktivitami a činnostmi zabraňuje užívání návykových látek posiluje schopnost zavolat v ohrožení a kritických situacích odbornou pomoc upevňuje poznatky a dovednosti žáka v oblasti osobního bezpečí a ochrany zdraví vytváří umělé krizové situace, nabízí řešení a formuluje závěry, vyhodnocuje výsledky učí znát telefonní čísla tísňového volání podporuje v žákovi aktivní zapojení a přístup při řešení problémové situace 17

18 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence pracovní Výchovné a vzdělávací strategie žák učitel má osvojené hygienické návyky, zvládá umožňuje osvojování hygienických návyků sebeobsluhu podle svých možností a činností souvisejících se sebeobsluhou fixuje základní hygienické návky a sebeobslužné dovednosti praktickou činností automatizuje opakováním a důsledností osvojené hygienické návyky a dovednosti zvyšuje míru samostatnosti při sebeobsluze kontroluje správnost a vhodnost užívání návyků a dovedností nabízí dostatek podnětů k automatizaci, fixaci a procvičování osvojených návyků zvládá základní pracovní dovednosti, nabízí dostatek činnostních aktivit pro operace a postupy při jednoduchých osvojování pracovních dovedností a operací pracovních činnostech opakováním fixuje pracovní dovednosti hodnotí úroveň zvládání postupů a operací pomáhá žákovi zvládat pracovní činnosti předvádí jednoduché pracovní činnosti a podporuje žáka ve správné nápodobě úkonu dbá na dodržování pracovní bezpečnosti při užívání pracovního materiálu a nástrojů upevňuje správnost pracovních dovedností soustředí se na pracovní výkon a zařazuje do výuky koncentrační cvičení je schopen vytrvat při jeho plnění rozvíjí a posiluje volní vlastnosti žáka - pracovní výdrž, schopnost dokončit úkol vede žáka k zodpovědnosti k vlastní práci poskytuje skupinové pracovní činnosti a práci v týmu a rozvíjí schopnost spolupráce umožňuje realizovat žákovy nápady rozvíjí tvořivé schopnosti žáka, kreativitu dbá na hygienické a bezpečnostní pravidla při práci pracovní místo, osvětlení, prostor pracuje dle naučeného pracovního postupu, dává instrukce podpořené názorem podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly kontroluje spránost pracovního postupu vede k osvojení pracovního postupu na jednoduchých úkolech a činnostech učí uvědomělému, pozornému vykonávání a plnění jednoduchého úkolu motivací formuje pozitivní vztah k práci směřuje pracovní činnosti ke stanovenému cíli respektuje pravidla práce v týmu a svými poskytuje skupinové činnostní aktivity pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce stanovuje skupinové cíle i dílčí úkoly žáka vede k zodpovědné pracovní činnosti seznamuje s pravidly týmové práce a učí žáka tato pravidla dodržovat, respektovat motivuje žáka ke skupinové-týmové práci 18

19 Dle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální žák na konci základního vzdělání: Kompetence pracovní žák přijímá posouzení výsledků své práce dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce a ochrany životního prostředí při pracovních činnostech podle naučených stereotypů Výchovné a vzdělávací strategie učitel posuzuje výsledky pracovní činnosti žáka jednotlivě i v rámci skupinové práce rozvíjí žáka schopnost reálného hodnocení, sebehodnocení i hodnocení práce druhého formuje kritické myšlení a vlastnosti žáka učí žáka reagovat na objektivní posuzování umožňuje rozvíjet vnímání žáka z hlediska vlastního pokroku, úspěchu, snahy i nezdaru střídá hodnotící a posuzovací techniky motivuje kladným hodnocením k další pracovní činnosti vede žáka k uvědomování si hodnoty zdraví poskytuje dostatek praktických aktivit pro osvojování hygienických a bezpečnostních pravidel práce vyžaduje v rámci všech pracovních činností dodržování bezpečnostních pravidel upozorňuje na nebezpečí a vážné důsledky porušování pravidel bezpečnosti práce učí žáka chránit zdraví své i druhých lidí informuje o možnostech a způsobu ochrany životního prostředí, významu pro člověka vede žáka k pochopení významu a třídění odpadu vlastním příkladem i praktickou činností žáka učí žáka aplikovat naučené pracovní stereotypy v rámci konkrétních činností zdůvodňuje význam zdraví pro život 19

20 3.3. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA a jejich začlenění do ŠVP Cesta za sluníčkem pro obor vzdělání ZŠS Vybraná průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních otázek současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání také u žáků se středně těžkou mentální retardací. Obsahová náplň průřezových témat je přizpůsobena snížené úrovni rozumových schopností žáků se středně těžkou mentální retardací. Zařazená průřezová témata korespondují s náplní a očekávanými výstupy jednotlivých vzdělávacích oblastí a oborů ŠVP ZŠS. Dle RVP pro obor ZŠS je povinností školy zařadit a realizovat nejméně tři průřezová témata. Pro obor základního vzdělávání žáků se středně těžkou mentální retardací zařazujeme v rámci vypracovaného ŠVP ZŠS tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Multikulturní výchova Enviromentální výchova Zvolená průřezová témata základního vzdělávání v rámci ŠVP ZŠS reflektují: prvořadou potřebu kontinuálního obohacování, rozvíjení a modifikace osobnosti žáka se středně těžkou mentální retardací po stránce osobnostní a sociální osobnostní a sociální výchova OSV regionální umístění školy a zastoupení žáků jiné etnické a národnostní skupiny, žákovo vnímání skupiny s odlišnou kulturní tradicí v rámci uvědomování si vlastní kulturní zakotvenosti včetně respektování zvláštností a odlišností jiné etnické, národnostní, či jiné sociokulturní skupiny multikulturní výchova MUV kritérium participace jako osobní účasti žáka s mentálním postižením ve vyučování především praktickou činností a využití maximální míry přímého kontaktu žáka s okolním prostředím s významem prožitku. Toto umožňují žákovi nejen krátkodobé projekty na škole realizované v přírodním prostředí, ale i veškeré výchovné a vzdělávací aktivity učitele zaměřené na přírodu, člověka ve vztahu k přírodě i prostředí a vzájemné vztahy mezi nimi. Školní i mimoškolní činností vedeme žáka k účasti na ochraně u utváření prostředí, čímž se snažíme pozitivně ovlivnit životní styl a hodnotovou orientaci každého žáka enviromentální výchova Průřezová témata jsou důležitým formativním prvkem ve vzdělávání žáků se středně těžkou mentální retardací a vytvářejí dostatek příležitostí pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci. Pomáhají rozvíjet osobnost žáka zejména v oblasti postojů a hodnot. Tematické okruhy průřezových témat procházejí všemi vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vyučování žáků a pozitivně tak ovlivňují utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Obsahové zaměření průřezových témat přizpůsobujeme podle konkrétních vzdělávacích potřeb žáka a specifických podmínek školy. Pro realizaci průřezových témat volíme různé formy výuky, střídáme individuální a skupinovou formu práce, využíváme projektivní metodu, týmové a integrované vyučování. Vybraná průřezová témata nemusí být obsažena v každém ročníku a způsob jejich realizace je plně v kompetenci každého pedagoga naší školy, ať už zvolí formu krátkodobých projektů nebo je využije jako integrativní součást vzdělávacího obsahu konkrétního vyučovacího předmětu. 20

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Vlastivěda je naplňování očekávaných

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

TĚLESNÁ VÝCHOVA. 1. 5. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Tělesná výchova je totožný se vzdělávacím obsahem oboru Tělesná výchova. TV je součástí

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2. 1. Úplnost a velikost školy 2. 2. Vybavení školy 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru 2. 4. Dlouhodobé projekty,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Část A. 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů

Část A. 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v systému kurikulárních dokumentů 1 RVP ZV, RVP ZV _ LMP, POROVNÁNÍ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více